Chestor de poli]ie prof univ dr.

LAZ+R CÂNJAN
e-a lungul timpului, practica judiciar= a confirmat faptul c= \n s=vâr[irea unor infrac]iuni se folosesc metode rafinate, precum [ procedee [ i i mijloace tehnice dintre cele mai moderne. Exist= nu pu]ine cazuri \n care infractorii comit faptele \n a[ fel \ncât s= lase impresia c= a acestea ar avea la baz= cauze obiective, \[ creeaz= diferite i alibiuri sau iau m=suri de distrugere a urmelor, ori folosesc substan]e care s= \ngreuneze activitatea de descoperire, dar mai ales de strângere a probelor atât de necesare \n dovedirea faptelor. De aceea, se impune ca organele judiciare s= foloseasc= cele mai moderne tehnici [ metode criminalistice \n i lupta pe care o desf=[ oar= \mpotriva criminalit=]ii. |nc= de la \nfiin]area sa, Institutul de Criminalistic= a acordat o aten]ie deosebit= studiilor [ cercet=rilor \n domeniu, i punând la dispozi]ia justi]iei noi metode [ procedee [ i tiin]ifice originale, prin care se pot ob]ine mijloace de prob= ce contribuie la solu]ionarea cauzelor penale. Unul dintre mae[ Criminalisticii Române[ cu merite trii ti, deosebite \n cercetarea [ tiin]ific= [ nu numai, a fost generalul i post mortem dr. Ion Anghelescu, care a f=cut o adev=rat= revolu]ie \n criminalistica româneasc=. A fost primul criminalist care s-a preocupat [ a descoperit metoda de expertiz= a vocii [ i i vorbirii \n limba român=, demonstrând caracterul [ tiin]ific al acestei metode \n cadrul procesului judiciar. Mai mult chiar, prin procedeele sale, care au drept scop stabilirea autenticit=]ii fonogramei \n litigiu sau depistarea unor falsific=ri, expertiza vocii [ vorbirii contribuie efectiv la garantarea aplic=rii practice a i principiului prezum]iei de nevinov=]ie. Metoda men]ionat= are aplica]ii [ \n procesele civile, chiar [ \n cazurile când ac]iunea i i civil= se judec= independent de cea penal=. Pentru rezultatele sale \n domeniul cercet=rii, \n ziua de 14 noiembrie 1972, Consiliul Na]ional pentru [ tiin]= [ Tehnologie, Oficiul pentru i Inven]ii [ M=rci din România, i-au acordat certificat de inventator i pentru inven]ia “Metoda de identificare a persoanelor dup= voce [ vorbire \n limba român=”. i |n cei doi ani ai cercet=rii [ tiin]ifice fundamentale [ \n i efectuarea experimentelor, autorul a primit un sprijin deosebit de la Institutul de Lingvistic=, \ndeosebi de la cercet=torul de atunci

D

dr. Marius Sala, \n prezent academician, vicepre[ edinte al Academiei Române, directorul Institutului de Lingvistic= “Iorgu Iordan [ Alexandru Rosetti”. i La solicitarea Asocia]iei Criminali[ tilor din România, reputatul academician, domnul Marius Sala, a acceptat s= fie pre[ edinte de onoare al Consiliului [ tiin]ific al Revistei Române de Criminalistic=, publica]ie acreditat= de Consiliul Na]ional al Cercet=rii [ tiin]ifice din \nv=]=mântul Superior. Prezen]a domniei sale \n Consiliul [ tiin]ific va contribui la cre[ terea prestigiului [ colii române[ de criminalistic=, atât \n ti ]ar=, cât [ \n str=in=tate, precum [ la dezvoltarea cercet=rii i i [ tiin]ifice \n domeniu.

Momente din via]a academicianului Marius Sala
|n discursul de recep]ie, cu titlul “Cei doi stâlpi ai \n]elepciunii”, rostit la Academia Român=, \n ziua de 6 ianuarie 2006, academicianul Marius Sala [ i-a prezentat momente importante din via]a sa. Cu acest prilej a evocat pe doi dintre mae[ s=i, care au fost membri ai Academiei Române: Iorgu tri Iordan [ Alexandru Rosetti, numindu-i “stâlpi ai \n]elepciunii”. i Din con]inutul acestui discurs, apreciat de to]i participan]ii, vom reda câteva paragrafe: “…. Iorgu Iordan [ Alexandru Rosetti n-au fost singurii mei i profesori de lingvistic=; Al. Graur, E. Petrovici [ I. Coteanu sunt i nume pe care le evoc cu pl=cere (to]i trei au fost membrii ai Academiei Române). I-am ales \ns= pe cei doi fiindc= lumea academic= \i consider= creatori de [ coal=. Sunt personalit=]ile care au dominat lingvistica româneasc= dup= al Doilea R=zboi Mondial. Academicianul Eugen Simion i-a caracterizat sugestiv prin «incompatibilul stare]» pe Iorgu Iordan [ «marele grec» pe Al. Rosetti. Unul era i moldovean, «]=ran» din p=r]ile Tecuciului, cel=lalt era muntean, descendent din boieri greci. |i consider mae[ tri mei incontestabili… La revenirea \n facultate [ tiam de existen]a viitorului meu, maestru Al. Rosetti ca fiind «un nume adunat pe-o carte. Profesorul meu de limba român= de la Beiu[ \mi ar=tase Istoria , limbii române. Primul meu asistent de lingvistic= m-a prezentat,

CRI MI NA LI STI CA

3

\ntr-o pauz=, «marelui grec». La catedra de limba român= am \ntâlnit un b=rbat frumos, de 56 de ani, \mbr=cat \ntr-un costum gri cu jiletc=, \n buzunarul c=reia avea un ceas pe care \l scotea destul de des. M-a studiat cu privirea p=trunz=toare pe care aveam s-o cunosc foarte bine peste ani. M-a \ntrebat unde am f=cut liceul [ ce vreau s= studiez. Ochii i s-au luminat când a i aflat c= m= interesa folclorul pentru c= \n tinere]e se ocupase [ i el de folclor… La sfâr[ itul primului an de \nv=]=mânt (iunie 1952), Al. Rosetti [ al]i profesori au fost izgoni]i din facultate. i L-am re\ntâlnit dup= câteva luni, \n februarie 1953, la institut, unde am ajuns s= lucrez, chiar dac= eram student la sec]ia de fonetic= [ dialectologie condus= de el. i La institut a \nceput marea mea c=l=torie \n lingvistic= al=turi de maestrul meu. La sec]ia respectiv= el crease o atmosfer= [ un model de lucru [ de via]=. Am \nv=]at atunci c= i i trebuie zilnic s= cite[ Am \nv=]at atunci c= trebuie s= [ ce [ ti. tii i cum se cerceteaz= \n lume. Am mai spus-o [ nu voi \nceta s= i afirm c= Rosetti a fost mereu preocupat de nou. Una din cele mai mari satisfac]ii personale a fost c=, \n anul 1958, la trei ani de la terminarea facult=]ii, Rosetti a trimis dou= articole ale mele la Revue de linguistique romane. Revista publica numai lucr=ri ale membrilor Societ=]ii de Lingvistic= Romanic=. Când i-am atras aten]ia asupra acestui fapt, mi-a zis: «S= te primeasc= \n societate!» era obsedat de ideea public=rii \n limbi str=ine. Aceasta l-a f=cut s= ini]ieze [ s= conduc= o i revist=, Bulletin linguistique (1933-1948), la care erau invita]i s= colaboreze [ lingvi[ str=ini. De aceea, a suferit profund când a i ti fost suprimat=, mai mult decât la acuza]iile de cosmopolitism din presa vremii. La institut am devenit colaboratorul lui Rosetti pe mai multe planuri: secretar de redac]ie la «Studii [ cercet=ri i lingvistice» [ «Revue (roumaine) de linguistique» (Rosetti era i redactor responsabil); am preg=tit \mpreun= «Omagiul lui Iorgu Iordan la 70 de ani»; organizam sau coordonam diverse ac]iuni: monografia graiului de pe Valea Bistri]ei, volumele pentru Congresele de lingvistic= din str=in=tate. Cea mai mare \ncredere mi-a ar=tat-o când Al. Rosetti m-a numit (el [ Iorgu i Iordan) secretar al Comitetului de organizare ale celor dou= mari Congrese de la Bucure[ cu mii de participan]i (al X-lea ti, Congres Interna]ional al Lingvi[ tilor – 1967 [ al XII-lea Congres i Interna]ional de Lingvistic= Romanic= – 1978). Am «pierdut» doi ani din via]= cu organizarea lor, dar am \nv=]at tot ce trebuie f=cut \n astfel de cazuri. Congresele \l aveau ca pre[ edinte pe Iorgu Iordan, dar «creierul» era Al. Rosetti, \n calitatea sa de secetar general. Pe scurt, am \nv=]at de la Al. Rosetti arta managementului, pe care o folosesc [ ast=zi, \n economia de i pia]=. Am absolvit cu brio aceste cursuri speciale: certificatul a constat \n botezarea mea cu numele de Deaculea… Discu]ia cu Rosetti \ncepea de fiecare dat= cu: «Draculea, ce mai e nou?» Maestrul meu, care dorea, iubea noul, m= obliga cu aceast= \ntrebare s=-i aduc nout=]i. Nu [ cum a[ fi continuat \n tiu lingvistic= dac=, la \nceputul anului 1960, nu m-ar fi chemat Iorgu Iordan s=-mi propun= s= trec la sectorul de limbi romanice. A fost marea desp=r]ire administrativ= de Al. Rosetti, dar am continuat s=-l v=d. L-am avut \n alt fel profesor la institut. Dup= ce a revenit \n func]ia de director (1958), a f=cut seminarii de lingvistic= romanic= cu cercet=tori din institut [ de la facultate. i Se f=ceau interpret=ri din texte vechi romanice pentru «Crestoma]ia romanic=». De data aceasta am putut remarca erudi]ia lui [ mai ales, am \nv=]at c= nu trebuie s= facem i, afirma]ii categorice, pân= nu avem o informa]ie cât mai complet=. |ndoielile lui erau tot atâtea piste noi de cercetare.

4

|ncepusem \ntre timp s= m= ocup de iudeospaniola din Bucure[ a c=rei existen]= mi-o semnalase Emil Petrovici. Am ti, aflat atunci câte lucruri [ despre istoria limbii spaniole (de tia altfel, datorit= lui s-a reluat [ predarea limbii [ literaturii spaniole i i la Universitatea din Bucure[ ti). Dup= trei ani de la data public=rii primei mele lucr=ri de iudeospaniol=, m-a chemat la direc]ie [ mi-a spus: «Locul meu i este la romanistic=, nu la dialectologie. Te gânde[ pân= mâini ti [ i-mi dai r=spunsul» (eu lucram la sec]ia de fonetic= [ i dialectologie condus= de Rosetti). Aproape n-am dormit toat= noaptea, dar a doua zi i-am confirmat c= accept propunerea. De[ data oficial= a trecerii mele de la sec]ia condus= de Rosetti i era 1 ianuarie 1960, au urmat luni de zile \n care trecerea a fost mai dificil= decât cea la economia de pia]=. Continuam s= merg zilnic la Rosetti, cu care colaboram ca secretar [ tiin]ific de redac]ie la publica]ii conduse de el, mai ales c= Iordan pleca la prânz la Academie, unde era vicepre[ edinte. Binevoitorii \l informau c= nu lipseam de la Rosetti. Uneori, pe când se uita \n hârtiile de pe birou, deci cu un ton mai blajin, alteori uitându-se la mine, dar nu cu mânie, ci cu un fel de gelozie, [ ca la scenele i de gelozie, uneori mai r=spicat, alteori mai indulgent, \mi spunea: «Ce cau]i, dom’le, la Ros=tti? pierzi vremea acolo» sau «N-ai ce \nv=]a acolo» Frecven]a acestor repro[ uri cre[ tea. Norocul meu a fost c= a trebuit s= preg=tim cele dou= congrese interna]ionale de lingvistic= (1967 [ 1968). Pentru un timp, i Iordan nu avea de ce s=-mi repro[ eze c= m= v=d cu Rosetti, fiindc= \i r=spundeam c= m= duceam pentru congres. Ajunsesem chiar s= vin s=-i transmit tot felul de idei din partea lui Rosetti, motiv pentru care uneori remarca: «Foarte bini, Ros=tti se prisepi la organizare.» Era dispus s= cear= chiar «parali» pentru congres, mai ales dac= i se spunea unde s= dea telefon (mai pu]in era de acord când Rosetti m= trimetea la el s= cer bani pentru sec]ia lui). Niciodat= n-a fost de acord cu “amorul” dintre mine [ i Rosetti. Pân= la urm= s-a consolat, mai ales c= dovedisem ata[ ament fa]= de sectorul de limbi romanice pe care \l crease [ i al c=rui secretar m= pusese (\n anul 1967 m-a numit chiar [ de ef sector; dup= unele zvonuri, \n parte á contre coeur). |n discu]iile zilnice f=cea referiri la Rosetti ori de câte ori avea ocazia, [ har i, Domnului! Ocaziile nu lipseau; nu totdeauna acestea erau cordiale. Iat= de ce am fost [ ocat [ nu voi uita niciodat= c= \ntri o diminea]= de duminic= din septembrie 1986, fiind \n vizit= la el, m-a \ntrebat ce mai e nou. Eram dup= vacan]= [ dup= i cutremurul din august. Am \nceput s= povestesc diverse \ntâmpl=ri. Printre acestea i-am spus ceva care suna cam a[ a: «M-a redescoperit profesorul Rosetti». M= refeream, cu o anumit= intona]ie, amestec de pl=cere [ repro[ la faptul c= i , Rosetti se entuziasmase de diverse lucr=ri, pe care le ini]iasem la sectorul de limbi romanice. Iordan, care era \ntins \n pat, \mbr=cat cu pantaloni [ o vest=, m= asculta cu ochii \nchi[ (era i i dup= un puseu de tensiune). Mi-a spus, frecându-se cu grij= la ochi, cu o voce pe care n-am s-o uit niciodat=, fiindc= venea din adâncul fiin]ei lui: «Mata trebuie s= nu ui]i niciodat= c= e[ numai ti elevul meu, ci e[ [ elevul lui Rosetti». Am amu]it [ dup= câteva ti i i, secunde \n care nu mai aveam nici aer, am crezut c= cel mai bun lucru era s= vorbesc despre c=ldura de afar=. Nu [ tiam c= peste cinci zile va muri. Dac= Rosetti \mi spunea mereu «maestrul dumitale Iordan», aveam acum [ unica dovad=, de la sursa cea mai de i pre] ([ \n ce moment al vie]ii!), c= m= puteam considera [ elevul i i lui Rosetti. Ultimele dou= decenii din via]a petrecut= al=turi de mae[ mei le-a[ numi «perioada albastr=» din via]a mea trii

CR IM I NA LIS TI CA

[ tiin]ific=. Este epoca \n care am zburat din cuibul oferit de profesori [ \n care experien]a mea lingvistic= anterioar= mi-a i permis s= dau lucr=ri de sintez=. Prima a fost \ntr-un domeniu important al lingvisticii, \n care to]i profesorii mei au publicat diverse lucr=ri. Am numit-o perioada «albastr=» deoarece consider c= am abordat problema fundamental= a lingvisticii – contactul dintre limbi – cu un anumit calm. Am \ncercat s= temperez accesele tinere]ii lingvistice – inclusiv ale tinere]ii mele – când lumea era tentat= s= explice totul prin influen]e str=ine. Trei lucr=ri colective ini]iate [i conduse de mine (Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, 1998; Enciclopedia limbilor romanice, 1989; Enciclopedia limbii române, 2001) au, toate, ca scop nedeclarat studiul României \n compara]ie cu celelalte limbi romanice, ideea de baz= a lui Iorgu Iordan. O lucrare personal= (De la latin= la român=, 1989) de dimensiuni relativ reduse (are doar 165 de pagini) este tot o sintez=, important= pentru noua perspectiv= oferit=: istoria limbii române comparat= cu cea a altor limbi romanice surori. Iorgu Iordan [ Al. Rosetti au fost pentru mine stâlpi ai i \n]elepciunii [ \n epoca albastr=, când am p=r=sit cuiburile i preg=tite de ei [ nu mai st=team cu ciocul deschis, ca puii de i rândunic=, s= mi se aduc= idei [ metode. Le-am sim]it privirea i atent= [ am v=zut imaginea balan]ei cu care cânt=reau tot ce i f=ceam. |i simt [ acum, la dou= decenii dup= ce au trecut \n i lumea umbrelor... Spun adesea, cu voce tare [ azi: i V= rog s=-mi permite-]i s= le completez portretele cu gesturi [ vorbe de duh din ultimii ani ai vie]ii lor. i La apari]ia c=r]ii El lexico indigena del espanol americano (1977) m-a sunat Iorgu Iordan s=-mi spun=, aproape sup=rat, c= a citit articolul altui profesor al meu, Al. Graur, care publicase \n «România literar=» o recenzie elogioas=. «Nu este suficient ce a spus». { a publicat \n «Scânteia» un amplu articol intitulat «O i lucrare româneasc= de hispanistic=». Important era pentru el c=, prin aceast= lucrare, se semna actul de na[ tere al unei [ coli de hispanistic= româneasc= la Institutul de Lingvistic=, la care contribuise decisiv. Când a ap=rut Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice (1988) m-am pomenit seara cu un telefon de la Rosetti. Cump=r= mâine Contemporanul!, dup= care mi-a \nchis telefonul. Era o recenzie elogioas= la cartea noastr=. Proba c= i-a pl=cut a fost, \n primul rând, faptul c= a scris recenzia (el nu prea publica recenzii); a fost, de altfel, ultima recenzie a lui. Scris= cu afec]iune, se termina cu recomandarea s= fie tradus= \n… englez= (nu mai apela la francez=): calificativul maxim. Iorgu Iordan, omul pe care ajunsesem s=-l consider mai mult decât un profesor apropiat (unii zic c= ar fi declarat [ el c= i m= considera ca un fel de fiu al lui) [ la care m= duceam cu i orice \mi trecea prin cap (mai pu]in \ntâmpl=rile sentimentale), s-a dovedit a fi… ca to]i oamenii. |ntâmplarea cu care \nchei schi]a de portret a Maestrului meu s-a produs \n 1978. Academia Regal= Spaniol= m= alesese membru corespondent. La primirea ve[ i-am telefonat lui Iorgu Iordan. Salutul meu de tii, «bun= diminea]a» era evident mai special, aproape s=lt=re]. |mi r=spunde cu vocea lui monoton= (cred c= ]inea microfonul mai departe de gur=, cum \l vedeam adesea la institut): «Da ce s-a-ntâmplat, dom’le?» «Am fost ales membru corespondent al Academiei Spaniole». La cel=lalt cap=t al firului s-a a[ ternut o t=cere care m-a \ngrijorat. Dup= câteva secunde de scurtcircuitare a comunic=rii, \l \ntreb: «M-a]i auzit?» «Mda, cam r=pidi…» (el fusese f=cut membru corespondent doar cu câteva luni \nainte). Aveam 46 de ani, iar el 90! Acela[ om, la i s=rb=torirea sa de 90 de ani, câteva luni mai târziu, la facultate, a r=spuns unui personaj politic care l-a \ntrebat, la ie[ irea din

CRI MI NA LI STI CA

amfiteatrul «Odobescu», care e cea mai mare satisfac]ie a lui ca profesor [ lingvist. Am amu]it, când l-am auzit (eram chiar \n i spatele lui, f=r= s= m= vad=) spunând: «Am un fost elev, colaborator al meu, care m-a \ntrecut: a fost ales recent membru corespondent al Academiei Spaniole». Nu [ nici azi de care tiu dintre cele dou= reac]ii trebuie s= m= mir mai mult, amândou= sunt la fel de omene[ ti. M-a impresionat la fel de mult [ un telefon al lui Rosetti, i care mi-a zis sec [ grav: «Treci pe la mine» Era dup= 1986, i când Iorgu Iordan plecase dintre noi. Când am ajuns, m-a «\nfipt» \n fotoliu [ mi-a cerut s= accept s= fiu numit directorul i institutului pe care-l crease. «E[ singurul care [ s= conduc= ti tie un institut», a fost argumentul pe care mi l-a dat, când am schi]at un gest de ezitare. Am c=p=tat curaj [ dup= ce i-am mul]umit, ii, am spus c= nu pot accepta, fiindc= la Institutul de Lingvistic= eu conduc un sector de romanistic= [ am proiecte la care ]in. i Replica lui, tipic=, m-a f=cut s= zâmbesc: «Mut=m [ sectorul t=u i la institutul meu». Evident c=, pân= la urm=, am r=mas la Institutul de Lingvistic= al c=rui director era atunci I Coteanu, institut la care lucrez din 1953. |nchei portretul «marelui grec» cu o \ntâmplare petrecut= \n august 1987, la al XIV-lea Congres Interna]ional al Lingvi[ tilor, care a avut loc la Berlin (RDG). |n timpul congresului, \n Comitetul Executiv al Comitetului Interna]ional Permanent al Lingvi[ tilor (CIPL) s-a discutat s= fiu propus pentru a fi ales membru. B. Malmberg, membru al CIPL-ului, mi-a cerut \n prealabil acordul. Seara l-am \ntâlnit pe Rosetti [ i-am dat i vestea, \n timp ce ne plimbam pe holul hotelului. S-a oprit, m-a strâns de bra] [ mi-a spus, emo]ionat: «Draculea, dac= te aleg, i e cea mai mare realizare a vie]ii tale» (Comitetul Interna]ional avea 9 membri). Am sim]it din nou c= regreta gestul de demisie din CIPL, f=cut \n 1948, la sugestia lui Graur. Gestul nu i-a fost iertat niciodat= de Cristine Mohrmann, secretar general al comitetului, pe care Rosetti o botezase scurt «Baba». I-am spus «marelui grec» c= nu [ ce s= fac, fiindc= n-aveam avizul de tiu partid. «La dracu! Ce-o s=-]i fac=? Cred c= n-o s= faci [ tu i prostia s=-]i dai demisia, dac= vei fi ales», mi-a zis el. Dup= dou= zile, am fost ales [ Rosetti era vesel: «ha, ha, ha» [ i i strângeri de bra]. Ajuns la Bucure[ Rosetti m-a ap=rat cu telefoanele lui, a ti, folosit una dintre cheile lui fermecate, pentru a \nchide cazul (absen]a avizului de partid). Ajungând la sfâr[ itul expunerii mele, m= simt obligat s= relatez c=, al=turi de ceilal]i colegi din institutele Academiei [ din i facult=]i, sunt gata s= continui munca mae[ trilor mei. Dic]ionarul limbii române, al c=rui redactor responsabil sunt \mpreun= cu acad. G. Mih=il=, se termin= \n 2007; MDA \n patru volume, sintez= a celor 32 de volume ale DLR a ap=rut. La alte lucr=ri prioritare, cum sunt DOOM sau Gramatica limbii române, ap=rute \n 2005, am fost doar managerul academic. |n memoria lui Al. Rosetti ne angaj=m s= termin=m, \n anul 2008, cele trei volume ale Istoriei limbii române. |n memoria lui Iorgu Iordan vom continua Tratatul de formarea cuvintelor \n limba român=; pân= \n 2008 vor fi terminate trei volume, care se vor ad=uga la celelalte trei publicate \n urm= cu câ]iva ani. Am l=sat la urm= marele proiect al Dic]ionarului etimologic al limbii române, \nceput acum trei ani (literele A [ B vor fi predate la tipar \n i 2006). Vom r=spunde astfel marilor ini]iative [ tiin]ifice na]ionale promovate de Academia Român=, centrul crea]iei spirituale române[ ti.”

5

Comisar [ef de poli]ie IONEL NECULA Subcomisar de poli]e MIHAI IVANICI, Institutul de Criminalistic=
Securitatea-electronic= din zilele noastre se afl= \ntr-o nevoie critic= de a g=si alternative corecte, sigure [i eficiente din punct de vedere financiar, la parole [i cifre de indentificare personal= (PIN) din moment ce, anual, cresc \n mod dramatic pierderile financiare cauzate de frauda prin computer, precum intrarea frauduloas= \n computere [i furtul de indentitate. Fiecare dintre noi avem conturi [i folosim un num=r mare de parole pe un num=r \n continu= cre[tere de calculatoare [i de site-uri Web. Men]inerea [i gestionarea accesului, simultan cu protejarea identit=]ii utilizatorului [i a informa]iilor din sistem a devenit o sarcin= foarte dificil=. Solu]iile biometrice abordeaz= aceste probleme fundamentale, pentru c= informa]iile biometrice ale unei persoane sunt unice [i nu pot fi transferate. Biometria constituie metoda automat= de indentificare a unei persoane sau de verificare a identit=]ii unei persoane pe baza unei caracteristici morfologice sau comportamentale. Cuvântul biometric poate fi tradus ca “m=surare a vie]ii” [i este folosit \n contextul aplica]iilor care necesit= controlul accesului pe baz= de caracteristici fizice m=surabile ale unei persoane, caracteristici ce pot fi verificate \ntr-un mod automatizat. De-a lungul istoriei, renumi]i cercet=tori \n domeniul identific=rii judiciare au descoperit noi [i noi tehnici de identificare a persoanelor, \ncepând cu metoda identific=rii dup= amprente [i terminând cu cea a identific=rii dup= iris [i a profilului genetic. |n secolul al XV-lea, Leonardo da Vinci a pus bazele portretului vorbit, care a sistematizat organele corpului uman considerându-le a fi de diverse tipuri: drepte, convexe [i concave. El a ar=tat c= tehnica descrierii portretului vorbit const= \n “maniera de a re]ine [i reproduce profilul unei figuri umane dup= ce a fost v=zut= o singur= dat=”. Tehnica identific=rii persoanelor dup= semnalmente a intrat \ns= \n practica organelor de poli]ie datorit= lui Alphonse Bertillon (1853-1914), ajutor de grefier la Prefectura Poli]iei din Paris, care, \n anul 1879, a propus, \n vederea recunoa[terii recidivi[tilor, m=surarea lungimii unor elemente invariabile ale scheletului [i corpului uman, creând astfel antropometria (una din metodele de baz= ale antropologiei).

|n România, profesorul Mina Minovici a fost printre primii

6

care au aderat la sistemul de identificare al lui A. Bertillon, sistem bazat pe m=sur=tori antropometrice. La 15 martie 1892, M. Minovici a \nfiin]at Serviciul antropometric ce a func]ionat ca unitate a Ministerului Justi]iei. Fiecare fi[= antropometric= \ntocmit= la acest serviciu cuprindea datele de stare civil=, antecedentele penale, m=surile corpului, datele referitoare la configura]ia gurii, nasului, buzelor, b=rbiei, urechii drepte, conturul capului [i sprâncenelor, culoarea fe]ei [i semnele particulare. Nicolae Minovici, un alt exponent de seam= al medicinii legale române[ti, care a avut preocup=ri [i \n domeniul criminalisticii, a fost [i el pasionat de ingeniosul sistem antropometric, \ntocmind numeroase fi[e \n Europa [i Africa de Nord, care i-au ar=tat \ns=, cât de diferite pot fi valorile ob]inute pentru aceea[i persoan=. Comunicate \n Argentina lui Vucetich, aceste date au servit ca un puternic argument \n combaterea sistemului antropometric Bertillon [i trecerea la dactiloscopie. A editat “Manualul tehnic de medicin= legal=”, unde, \n capitolul IX, “Fotografia Judiciar=”, aduce importante \mbun=t=]iri fotografierii post-mortem, \n vederea elimin=rii posibilit=]ilor de eroare \n identificare. Dezam=git de sistemul antropometric, Nicolae Minovici se ocup= intens de studierea impresiunilor digitale. Metoda de identificare antropometric=, fiind c=zut= \n desuetudine, este \nlocuit= de dr.Andrei Ionescu, [eful Serviciului de antropometrie \n perioada 1892-1914, cu sistemul de identificare bazat pe dactiloscopie realizând o formul= dactiloscopic= decadactilar= primar=, prin combinarea metodelor lui Vucetich, Oloritz [i Daee. |n mare m=sur=, biometria modern= s-a n=scut la ideea FBI care a cerut companiilor de specialitate s= studieze fezabilitatea tehnologiei de citire a amprentelor, realizându-se, \n anul 1972, primul dispozitiv de acest gen. Identificarea fiin]elor umane se face dup= caracteristici fiziologice [i comportamentale. O caracteristic= fiziologic= este o caracteristic= fizic= relativ stabil= la fiin]a uman=, cum ar fi: amprenta digital=, aspectul retinei, geometria palmei sau tr=s=turile fe]ei. Caracteristica comportamental= este influen]at= de personalitatea individului. Aici se includ: timbrul vocii, semn=tura, modul de ap=sare a unei taste. Tehnologiile biometrice sunt din ce \n ce mai des utilizate \n automatizarea controlului de acces sau pentru confirmarea prezen]ei individului \ntr-un loc dat la un moment dat. Identificarea biometric= const= \n \nregistrarea [i stocarea

CR IM I NA LIS TI CA

caracteristicilor fizice ca amprente, \nregistr=ri de voce sau scan=ri de retin=. |n timpul acestui proces sunt create templateuri ale tr=s=turii respective care sunt reprezent=ri matematice ale caracteristicilor fizice. Template-ul este stocat \n câteva modalit=]i, cel mai adesea \ntr-o baz= de date criptat= pentru

reg=sire [i comparare, mai târziu pentru autentificare. Aplica]iile biometriei pot fi divizate \n urm=toarele grupe principale: Aplica]ii comerciale, cum ar fi identificarea \n cadrul unei re]ele e-commerce, acces la Internet, acces la ATM-uri bancare etc.; Aplica]ii guvernamentale, cum ar fi cardul de identitate, permisul de conducere, controlul pa[apoartelor, securitatea social= etc.; Aplica]ii medicale (medicina legal=), identificarea cadavrelor, investigarea infractorilor etc. |n centrul conceptelor de securitate se g=se[te autentificarea – verificarea faptului c= utilizatorul este cine pretinde. Un utilizator poate fi autentificat \n trei moduri: • prin ceva ce utilizatorul [tie (precum o parol= sau un PIN); • prin ceva ce utilizatorul de]ine (un smart card); • prin ceva ce utilizatorul este (o caracteristic= fizic=, precum o amprent=). Exper]ii \n securitate recomand= folosirea concomitent= a dou= mecanisme separate, proces denumit autentificare prin doi factori. Implementarea unui astfel de proces necesit= schimb=ri costisitoare ale hardware-ului [i software-ului. Prin urmare, \n cele mai multe cazuri, securitatea a fost implementat= printr-o singur= metod= de autentificare. Autentificarea biometric= pe baza caracteristicilor fizice a fost considerat= lipsit= de gre[eal=, sau cel pu]in cel mai dificil de p=c=lit sau de spart. |nc= din anii ‘80 au fost disponibile sisteme de identificare [i autentificare bazate pe caracteristici fizice. Aceste sisteme erau \ncete, invazive [i scumpe, dar deoarece erau folosite \n principal pentru a restric]iona accesul fizic al unui num=r relativ mic de utilizatori, s-au dovedit acceptabile \n situa]ii care necesitau o securitate foarte ridicat=. Dou=zeci de ani mai târziu, computerele sunt mai rapide [i mai ieftine decât au fost vreodat=, ceea ce re\nnoie[te interesul \n biometric=. Greutatea, \n=l]imea, culoarea p=rului [i culoarea ochilor reprezint= caracteristici care pot fi verificate cu u[urin]=. Totu[i, \n=l]imea se schimb= cu vârsta, culoarea p=rului se poate schimba

\n mod natural sau artificial, se pot purta lentile de contact care schimb= culoarea ochilor, iar greutatea fiec=rui om variaz= \n timp. Domeniile \n care se utilizeaz= autentific=ri biometrice sunt din ce \n ce mai diversificate: • controlul accesului fizic \ntr-o zon=; • autentificare \n cadrul tranzac]iilor financiar-bancare; • protec]ie \mpotriva fraudelor; • controlul imigra]iei la grani]e. Cercet=torii caut= informa]ii biometrice care nu se schimb= pe parcursul vie]ii, adic= se caut= caracteristici fizice care r=mân constante [i sunt dificil de falsificat sau schimbat \n mod inten]ionat. Caracteristicile metodelor de autentificare biometric= de succes: • caracteristicile fizice utilizate nu se schimb= pe parcursul vie]ii; • caracteristicile identific= \n mod unic persoana; • pot fi scanate cu u[urin]=, de preferin]= cu un echipament ieftin, ce produce un rezultat imediat; • informa]iile colectate pot fi confruntate cu u[urin]=, automatizat, cu informa]iile existente. Alte caracteristici care se pot dovedi utile \n crearea unei scheme bune de identificare biometric= sunt: • u[urin]a \n utilizare, atât de c=tre persoana autentificat=, cât [i de c=tre operatorii sistemului; • participarea con[tient= la acest tip de autentificare nu este obligatorie, \ntocmai ca [i acordul participantului. Exist= o serie de avantaje ale acestei tehnologii: • ofer= informa]ii extrem de exacte; amprentele, scanarea retinei [i a irisului produc informa]ii absolut unice atunci când sunt realizate corect; • metodele actuale, precum verificarea parolei, ridic= multe probleme (oamenii \[i noteaz= parolele, le uit=, aleg parole u[or de spart); • autentificarea biometric= automatizat= poate fi realizat= extrem de rapid, cu un minim de preg=tire prealabil=; • identitatea poate fi verificat= f=r= a accesa documente ce pot fi furate, pierdute sau alterate. |n ceea ce prive[te tehnologiile utilizate pentru autentificarea biometric=, s-au f=cut o serie de progrese, dintre care amintim: • scannerele pentru amprente, precum [i softul necesar pentru a stoca [i compara amprente, au fost deja instalate pe laptopuri [i pe PDA-uri, precum iPaq; • senzorii instala]i \n automobile pot identifica [oferul [i ajusta corespunz=tor oglinzile, pozi]ia scaunelor [i climatizarea; • cititori speciali pot m=sura diverse elemente de geometrie a mâinii, comparând rezultatul cu informa]iile existente pentru fiecare persoan=. IR Recognition Systems a lansat un cititor de mâini biometric (biometric hand reader), care poate analiza simultan mai mult de 31.000 de puncte. Sistemul \nregistreaz= 90 de m=sur=tori diferite ale mâinii: grosime, lungime, l=]ime, suprafe]e plane. Informa]ia ob]inut= de cititor este comparat= cu un [ablon stocat \n memoria cititorului, a unui server remote conectat la cititor sau pe un card. Procesul de autentificare dureaz= mai pu]in de o secund=. Acest tip de identificare este foarte util \n mediile \n care oamenii au mâinile murdare, \n care citirea amprentelor este imposibil=; • camerele de supraveghere pot c=uta \n mul]ime persoane disp=rute sau suspec]i de crim=; • softul de recunoa[tere a fe]ei poate fi modificat pentru a recunoa[te gesturi, ceea ce duce la tehnologii mai bune de asistare a pacien]ilor paraliza]i. Aceste tipuri de sisteme vor fi prezentate \n numerele viitoare ale revistei. |n viitor, autentificarea biometric= se va folosi \n loc de “cheie” la cas= sau ma[in=, va \nlocui cardul de credit, cartea de identitate, permisul de conducere [i pa[aportul, precum [i alte documente oficiale.
Bibliografie: http://www.biometrics.org/html/introduction.html http://www.computerworld.com/securitytopics/security/story/0,10801,

CRI MI NA LI STI CA

7

Conf. univ. dr. GHEORGHE P+{ESCU - expert criminalist
a 22 decembrie 1989, \n sediul fostului CC al PCR s-a produs r=nirea mortal=, cu arma de foc, a generalului colonel Vasile Milea, la acea dat= ministru al Ap=r=rii Na]ionale. Cercet=rile efectuate \n cauz= au condus la concluzia c= moartea violent= a acestuia s-a datorat unui act suicidar, motiv pentru care, prin rezolu]ia din 05.09.1990, s-a dispus ne\nceperea urm=ririi penale, nere]inându-se vinov=]ia vreunei persoane, referitor la cele \ntâmplate. |n prim=vara anului 2004 s-a procedat la reexaminarea cauzei, stabilindu-se c= actele premerg=toare efectuate au caracter incomplet, cercetarea la fa]a locului nu a fost efectuat=, nu au fost identificate [ prelevate toate urmele materiale, toate i acestea coroborate cu unele deficien]e din constat=rile medico-legale [ tehnico-[ i tiin]ifice efectuate la acea dat=, ducând la concluzii contradictorii cu privire la cauzele [ i \mprejur=rile concrete \n care s-a produs moartea fostului ministru al Ap=r=rii Na]ionale. |n scopul elucid=rii, din punct de vedere medicolegal [i criminalistic a tuturor aspectelor ]inând de condi]iile [i \mprejur=rile \n care a survenit moartea fostului ministru al Ap=r=rii Na]ionale, prin rezolu]ia motivat= din 6 aprilie 2005, Parchetul de pe lâng= |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie – Sec]ia Parchetelor Militare a dispus efectuarea unei expertize medico-legale [i criminalistice complexe, de c=tre un colectiv de exper]i din care am avut onoarea s= fac [i eu parte. Din obiectivele formulate \n ordonan]a de efectuare a expertizei au rezultat urm=toarele sarcini concrete pentru exper]ii criminali[ti: • determinarea direc]iei de tragere [i a unghiurilor de impact; • determinarea distan]ei de tragere; • stabilirea traiectoriei glon]ului; • stabilirea mecanismului de localizare a factorilor suplimentari ai \mpu[c=turii pe partea interioar= a vestonului victimei; • stabilirea pozi]iilor succesive pe care r=nitul le-a avut \n momentul producerii \mpu[c=turii [i dup= aceea. Principalele elemente materiale ce ni s-au pus la dispozi]ie pentru rezolvarea problemelor sus-men]ionate au fost: - c=ma[ [ vestonul cu \nsemnele de general-colonel a i ridicate la 07.04.2005 de la Muzeul Militar Na]ional, obiecte cu care era \mbr=cat generalul Vasile Milea \n momentul declan[ \mpu[ =rii c=turii (fig. 1); - husa ce acoperea canapeaua din \nc=perea unde s-a produs evenimentul [i care p=streaz= pe ea urme de sânge (fig. 2) ; - un scaun având dimensiunile [i modelul similare

L

CRI MI NA LI STI CA

celui pe care se g=sea victima \n momentul producerii \mpu[c=turii (fig.3). De asemenea, ni s-a facilitat posibilitatea examin=rii \nc=perii \n care s-au produs evenimentele din ziua de 22 decembrie 1989, a reconstituirii pozi]iei pieselor de mobilier [i a victimei \n momentul producerii \mpu[c=turii, conform declara]iilor martorilor, aflate \n dosarul cauzei. 1. Determinarea direc]iei de tragere [ a unghiurilor de i impact s-a realizat pe baza orificiilor existente \n obiectele de \mbr=c=minte cu care era \mbr=cat= victima [ \n sp=tarul i scaunului pe care aceasta era a[ezat= \n momentul declan[ =rii \mpu[ c=turii, corelate cu pozi]ia victimei \n momentul producerii evenimentului. O serie de caracteristici ale celor dou= orificii existente pe c=ma[ (fig.4), cum ar fi: orientarea fibrelor din jurul lor, = amplasamentul, dimensiunile [ forma acestor orificii corelate i cu pierderea de material din centru, pledau pentru ipoteza c= direc]ia de mi[ care a glon]ului, ce a str=b=tut corpul victimei \mbr=cat= cu aceast= c=ma[ a fost din fa]= spre spate. =, Pe vestonul pus la dispozi]ie s-a constatat existen]a unui singur orificiu amplasat \n partea stâng= spate la distan]a de 30 cm fa]= de cus=tura um=rului stâng, respectiv la 8 cm fa]= de cus=tura ce porne[ de la sub]ioara stâng= te \n jos (fig. 5). Amplasamentul, forma [ dimensiunile orificiului, i \ndoirea fibrelor spre exterior \n corela]ie cu faptul c= nu se constat= dispari]ia de material din centrul perfora]iei indica faptul c= ne afl=m \n prezen]a unui orificiu de ie[ [ \n ire i, consecin]=, direc]ia de mi[ care a glon]ului care a creat orificiul a fost din fa]= spre spatele vestonului. Absen]a orificiului de intrare de pe suprafa]a vestonului se poate explica prin aceea c=, \n momentul declan[ =rii \mpu[ c=turii, vestonul era descheiat. Pe sp=tarul scaunului pus la dispozi]ie a fost identificat un orificiu de intrare pe fa]= [ unul de ie[ prin spate, care i ire au fost create de un glon] de calibru mai mic de 9 mm. Direc]ia indicat= de orificiile existente \n sp=tarul scaunului se coreleaz= cu direc]ia indicat= de orificiile existente \n c=ma[ = [ veston fiind de fapt o continuare a acestora. i Verificarea coliniarit=]ii celor patru orificii, descrise anterior, a fost realizat= folosind un manechin din polistiren având dimensiuni similare cu bustul generalului Vasile Milea (fig. 6). Pe baza constat=rilor, m=sur=torilor directe [i experimentelor din aceast= faz= s-a concluzionat c= direc]ia de deplasare a glon]ului, ce a str=b=tut partea stâng= a \mbr=c=mintei [ corpului lui Vasile Milea, a fost din fa]= spre i spate [ de sus \n jos, sub unghiuri aproximative de 12o \n i plan vertical [ de 8o \n plan orizontal. i

8

2. Elementul esen]ial \n stabilirea distan]ei de tragere l-a constituit existen]a urmelor l=sate de factorii suplimentari ai \mpu[ c=turii, pe c=ma[ victimei. a Prezen]a acestor urme \n jurul orificiului de intrare, aflat \n pieptul stâng al c=m=[ a fost dovedit= cu ajutorul celor ii, mai noi mijloace de examinare: microscop LEICA, model MZ 16 la care a fost ata[ at= o camer= video digital=, Video Spectral Comparatorul 5000, microscopul electronic cu baleiaj FEI model QUANTA 400, [ al unor performante i metode de analiz=: cromatografie \n strat sub]ire [ i spectrometrie (spetrofotometru FT-IR Nicolet, model Nexus, cuplat cu un microscop CENTAURUS). Cu ajutorul acestora, \n partea exterioar= a c=m=[ \n jurul orificiului de pe pieptul ii, stâng, s-au eviden]iat \n zona de \mpletire a fibrelor texturii, particule solide, de form= neregulat= [ m=rimi diferite, i semitransparente, de culoare galben-maronie care variaz= u[ ca nuan]= chiar [ la aceea[ particul= (fig.7). or i i Similitudinea semnalelor ob]inute \n spectrele particulelor de pe c=ma[ [ a celor etalon (fig. 8), indic= faptul = i c= particulele descoperite fac parte din tipul pulberilor f=r= fum pe baz= de nitroceluloz=. Eviden]ierea dup= 15 ani a urmelor factorilor suplimentari ai \mpu[ c=turii pe \mbr=c=mintea unei victime, constituie o premier= \n domeniul [ tiin]ei criminalistice. Pentru aprecierea distan]ei la care se afla ]eava pistolului de c=ma[ victimei \n momentul ie[ glon]ului, am a irii examinat modul de reparti]ie a urmelor l=sate de particulele de pulbere nears= pe ]int=, la tragerile experimentale efectuate cu pistolul pus la dispozi]ie [ cu cartu[ din acela[ i e i lot, asupra unei ]inte de carton alb de la distan]e de: 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25 [ 30 cm. i A[ cum se poate observa \n fig. 9, urmele din jurul a orificiului din pieptul stâng al c=m=[ generalului V.M. [ cele ii i ob]inute la tragerile experimentale de la distan]ele de 5, respectiv 10 cm. sunt similare. 3. Stabilirea traiectoriei proiectilului s-a realizat \n raport de: locul [ pozi]ia victimei \n interiorul \nc=perii unde si a produs evenimentul; locul din peretele aceleia[ \nc=peri, unde a fost i descoperit= urma unui glon]; pozi]ionarea pistolului [ a tubului de cartu[ tras la i locul faptei, conform declara]iilor martorilor; corelarea tuturor constat=rilor cu dimensiunile [ i reparti]ia mobilierului din \nc=pere la data producerii evenimentelor. Rezultatul activit=]ilor complexe sus-men]ionate se poate observa \n schi]a nr 1. Traiectoria glon]ului astfel calculat= a fost confirmat= [ de canalul traiect produs de i proiectil \n interiorul corpului defunctului, canal eviden]iat \n raportul de autopsie A/33045, \ntocmit la data de, 09.03.1990 [ confirmat la exhumarea din luna mai 2005. i Pentru stabilirea traiectoriei glon]ului au fost analizate [ i alte posibile traiectorii ale acestuia \n spa]iul strict determinat al camerei \n care s-au produs evenimentele, cum ar fi: ipoteza c= glon]ul ar fi venit din afara \nc=perii pe una din cele dou= ferestre sau c= \mpu[ c=tura a fost declan[ at= de o persoan= aflat= \n spate, lateral sau \n fa]a victimei.

Toate au fost \ns= infirmate de urmele existente pe sp=tarul scaunului, pe hainele ce ne-au fost puse la dispozi]ie, [ pe peretele din dreapta intr=rii, precum [ de i i declara]iile tuturor martorilor audia]i, care precizeaz= pozi]ia victimei, a pistolului [ a tubului de cartu[ imediat dup= i , auzirea \mpu[ c=turii. Elementele men]ionate sus]in prin corelare, o singur= traiectorie posibil=, [ anume, aceea indicat= \n schi]a nr. 1. i 4. Ipoteza existen]ei factorilor suplimentari ai \mpu[ c=turii, la orificiul aflat pe spatele vestonului, venea \n contradic]ie total= cu toate constat=rile certe de ordin criminalistic [ medico-legal legate de acest caz [ \n i i, consecin]=, a fost eliminat= ca neverosimil=. SCHI}A NR. 1 Reconstituirea pozi]iei pieselor de mobilier din camera nr. 621, la data de 22 decembrie 1989, a pozi]iei corpului gen. Milea [ a traiectoriei glon]ului care a produs orificiile existente i \n c=ma[ veston [ sp=tarul scaunului. =, i Scara Schi]ei : 1/ 30 (1m = 3 cm = 30 mm) Legend= : = Traiectoria glon]ului 1 = Locul pistolului pe mas= (dup= declara]iile martorilor) 2 = Locul tubului de cartu[ tras (dup= declara]iile martorilor) 3 = Urm= de repara]ie \n tencuiala peretelui din dreapta intr=rii = Corpul victimei.

CRI MI NA LI STI CA

9

Fig.1. C=ma[ [ vestonul cu care era \mbr=cat generalul V. a i Milea \n momentul \mpu[ c=turii [ urmele de sânge de pe acestea i Fig. 6. Ilustrarea coliniarit=]ii orificiilor cu ajutorul manechinului a[ ezat pe scaun: a. când manechinul este \mbr=cat cu c=ma[ a; b. când este \mbr=cat cu c=ma[ [ vestonul. a i

Fig. 2. Husa de pe canapeaua din camera unde s-au produs evenimentele. Fig. 7. Imaginea particulelor de pulbere nears= descoperite \n fibrele din jurul orificiului de intrare al c=m=[ ii. Fig. 3. Scaunul pe care se afla generalul V. Milea \n momentul declan[ =rii \mpu[ c=turii.

Fig. 8. Spectrele ob]inute din analiza microparticulelor recoltate de pe c=ma[= [i a celor etalon de nitroceluloz=.

Fig. 4. Orificiile din pieptul [ spatele c=m=[ cu care era i ii \mbr=cat generalul V. Milea \n momentul \mpu[ c=turii [ urmele de i sânge de pe acestea.

Fig. 9. Reparti]ia urmelor de pulbere nears= \n jurul orificiului de intrare, la c=ma[a generalului V.M. [i la c=ma[a \n care s-a tras experimental de la distan]ele de 5 [i 10 cm.

Fig. 5. Orificiile din spatele vestonului . Se observ= \ndoirea spre exterior a materialului textil .

CRI MI NA LI STI CA

10

Comisar de poli]ie NICOLAE {ERFEZEU Subcomisar de poli]ie RADU-NICOLAE TE{AN Tehnician criminalist MARIUS GU}
1. Considera]ii privind identificarea traseologic= Premisele [tiin]ifice ale identific=rii criminalistice sunt obiectiv posibile datorit= individualit=]ii, stabilit=]ii relative [i reflectivit=]ii lucrurilor. Identificarea criminalistic= poate fi definit= ca un proces complex care, prin mijloace tehnico – [tiin]ifice, stabile[te identitatea obiectelor ce au leg=tur= cu o fapt= incriminat=. Urmele care se preteaz= cel mai bine la individualizare sunt cele produse prin contact deoarece redau \n \ntregime sau par]ial conturul instrumentului [i obiectelor creatoare, configura]ia exterioar=, acestea fiind denumite urme form=. Dup= modul de formare distingem urme statice [i dinamice, de suprafa]= [i de adâncime. Scopul identific=rii criminalistice este acela de a stabili dac= instrumentul sau obiectul este cel care a creat sau nu urma form= descoperit= cu ocazia cercet=rii la fa]a locului. 2. Studiu-cercetare, etapele examin=rilor, demonstra]ie Din analiza zilnic= a deplas=rilor la fa]a locului \n cauzele privind spargerile din societ=]i comerciale s-a concluzionat c= cele mai frecvente urme l=sate sunt prin for]are (presare), frecare, care reproduc desenul exterior al instrumentelor sau obiectelor creatoare [ stria]ii liniare create i de relieful acestora, \n special de extremit=]i. Particularit=]ile datorate uzurii sau folosin]ei \ndelungate a obiectului creator, simplific= [ reduc timpul efectiv de identificare. i Examinarea urmelor se face separat, \ncepând cu cele \n litigiu, pentru a putea eviden]ia caracteristicile individuale care s= conduc= la identificarea obiectului sau instrumentului creator. Apoi, se vor crea urme experimentale, cu respectarea condi]iilor probabile de creare a urmelor form=, g=site la fa]a locului. |n general, se va ob]ine pozi]ia, \nclina]ia, for]a de ap=sare etc. De asemenea, pentru o mai bun= reliefare a urmelor experimentale, acestea vor fi create pe un suport cu duritate [i culoare asem=n=toare, acordând o grij= deosebit= unghiului de iluminare \n momentul fix=rii imaginilor, dup= un studiu atent \n prealabil al urmelor aflate \n litigiu. Dup= examinarea separat= se va proceda la examinarea comparativ= a coresponden]ei: urme - urme create, folosind microscopul comparator sau microscopul SMZ 800-Nikon [i cu ajutorul tehnicii de calcul - programul “Lucia Forensic”, pentru stabilirea continuit=]ii liniare a urmelor stria]ii. Pentru demonstra]ie vizual= se pot folosi procedeele: al=turarea imaginilor, juxtapunere, pseudo red-green, chopper, [.a., din programul “Lucia Forensic”. Eventualele neconcordan]e \ntre traseele liniare ale stria]iilor se datoreaz= durit=]ii materialului primitor, for]ei [ i pozi]iei de ac]ionare a obiectului sau instrumentului folosit [ i timpul scurs de la ridicarea acestuia. Rezultatele identific=rilor traseologice se materializeaz= prin \ntocmirea de rapoarte de expertiz= sau constat=ri tehnico-[tiin]ifice, care probeaz= \n cele din urm= activitatea infrac]ional=. Spre exemplificare prezent=m dou= cazuri solu]ionate de poli]i[ti bihoreni. 1- |n perioada 2 mai – 9 iunie 2005, un grup constituit din trei persoane G. Z.L. A. jude]ul Bistri]a N=s=ud, V.F. jude]ul Bihor [i S.A.G. jude]ul Mure[, a comis pe raza jude]ului Bihor mai multe furturi din societ=]i comerciale, sustr=gând fer=straie mecanice, telefoane mobile [i alte obiecte, prejudiciul ridicându-se la peste 75.000 Ron. Activitatea infrac]ional= a celor trei a fost \ntrerupt= de o echip= operativ= a Poli]iei Ora[ului Ale[d, care a re]inut pe unul dintre autori. |n urma controlului efectuat \n autoturismul acestuia (\nmatriculat \n Ungaria), s-au descoperit scule de l=c=tu[=rie, dispozitive [i m=nu[i chirurgicale, folosite la comiterea unor spargeri din unit=]ile economice (foto 1).

Foto 1 – Reprezint= obiectele corp-delict, ridicate din autoturism (jetonul 1 indic= dispozitivul artizanal confec]ionat pentru ruperea [i extragerea butucului exterior al \ncuietorilor \ngropate)

CRI MI NA LI STI CA

Obiectele corp delict au fost puse la dispozi]ia exper]ilor criminali[ precum [ [ ti, i ildurile [ \ncuietorile care prezentau i urme form=, ridicate cu ocazia cercet=rilor efectuate la fa]a locului. Pe timpul examin=rilor \n laboratoarele de criminalistic= s-au stabilit obiectele [i dispozitivele care au creat urmele aflate \n litigiu (foto 2-11).

11

Foto 2-3 - Reprezint= dispozitivul artizanal demontat \n p=r]ile componente. Detaliul suprafe]ei de contact.

Foto 4-5 - Reprezint= [ildul exterior pe care s-a eviden]iat Foto 6 – Microfotografia unui segment din urma \n litigiu. Foto 7 – Microfotografia unui segment din urma creat= experimental. Foto 8 – Imaginile al=turate litigiu – model de compara]ie.

Foto 9 -10 – Segment din urma \n litigiu (A) [i model de compara]ie (B), prezentate prin procedeul “Pseudo red-green”. Foto 11 – Suprapunerea imaginilor urma litigiu – urm= creat= experimental. urma form= [i detaliul acesteia.

2. |n noaptea de

28/29 octombrie 2005, autori

necunoscu]i au p=truns \n incinta unei societ=]i comerciale din municipiul Oradea, prin for]area u[ii de acces cu un obiect dur, de unde au sustras mai multe articole de \mbr=c=minte [i \nc=l]=minte, cauzând un prejudiciu de 3500 Ron. |n seara zilei de 6 noiembrie 2005, doi agen]i de ordine afla]i \n serviciul de patrulare, au depistat pe numitul A.M. din jude]ul Constan]a, eliberat cu dou= luni \n urm= din Penitenciarul Satu Mare, care avea asupra sa o geant= \n care s-au g=sit: un levier, un ciocan [i scule de zid=rie, obiecte pe care a declarat c= le folose[te la diferite munci ocazionale. La dispozi]ia exper]ilor criminali[ti au fost puse obiectele sus-men]ionate [i imaginile urmelor form= fixate

CRI MI NA LI STI CA

12

prin fotografiere cu ocazia cercet=rii la fa]a locului.

u[a de acces \n societate au fost create de levier (foto 1-9).
Foto 1 – Levierul aflat \n litigiu.

Foto 2 – Detaliul extremit=]ii suprafe]ei ascu]ite.

|n urma examin=rilor s-a stabilit c= urmele form= de pe

Foto 3 – Urma form= de pe tocul u[ii de acces.

CRI MI NA LI STI CA

13

{COALA DE AGEN}I DE POLI}IE “SEPTIMIU MURE{AN” CLUJ-NAPOCA

Comisar de poli]ie GABRIEL – VIRGIL RUSU Comisar de poli]ie CORNEL POP

Azi, Clujul european este o adev=rat= citadel= a \nv=]=mântului: 599 de unit=]i apar]inând sistemului instructiv educativ de stat, din care 150 pre[colare, 366 \n \nv=]=mântul primar [i secundar-gimnazial, 62 licee de diferite profiluri de instruire, 3 [coli profesionale, 8 pentru \nv=]=mântul tehnic, postliceal de specialitate [i tehnic de mai[tri [i nu mai pu]in de 6 universit=]i, \nsumând 48 facult=]i [i colegii. Pe lâng= unit=]ile de stat, \nv=]=mântul superior mai cuprinde [i un sector privat compus din 3 universit=]i, 10 facult=]i [i un colegiu. |n asemenea condi]ii, o institu]ie de \nv=]=mânt a Ministerului Administra]iei [i Internelor \[i g=se[te un mediu propice func]ion=rii [i dezvolt=rii, fiind \n m=sur= a \ntregi un adev=rat sumuum al profilelor educa]ionale din a[ezarea pe care Zamosius o asem’na cu antica Napoca roman=, la \nceputul secolului XVII. {coala de Agen]i de Poli]ie “SEPTIMIU MURE{AN”, din municipiul Cluj-Napoca, a fost \nfiin]at= la 01.08.2004 [i a primit prima promo]ie de elevi la 15.09.2004, dat= la care s-a pus \n aplicare programa [colar=. Ea face parte din structura unit=]ilor de inv=]=mânt ale Ministerului Administra]iei [i Internelor, func]ionând \n baza legisla]iei generale [i speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educa]iei [i Cercet=rii [i de Ministerul Administra]iei [i Internelor. Inspectoratul General al Poli]iei Române, c=ruia i se subordoneaz= unitatea, stabile[te profilul profesional al absolven]ilor [i standardele ce trebuiesc respectate \n procesul de formare a personalului.

Marea Unire de la 1918 a reprezentat pentru tân=rul ardelean un bun prilej de a reveni \n locurile natale, pentru a pune um=rul la consolidarea actului \nf=ptuit la Alba-Iulia, iar prin Decretul regal nr. 3.701 din 2 august 1923 devine cel deal cincilea prefect român al Clujului. INFRASTRUCTURA S=li de clas= Activit=]ile didactice se pot desf=[ura \n 12 s=li de clas=. Mobilierul modular [i spa]iul generos permit o aranjare ergonomic= \n func]ie de activitatea didactic= desf=[urat=. Toate clasele [i laboratoarele sunt dotate cu televizor, aparatur= video [i

Fiu de preot, [i “un român adev=rat de pe plaiurile clujene”, a[a cum \i pl=cea s= se considere, Septimiu Mure[an s-a format \n mediul intelectual al familiei sale, unde a primit o educa]ie aleas=. A urmat apoi cu sârg cursurile Seminarului Greco-Catolic din Blaj, dup= care decide s= treac= mun]ii \n România pentru a-[i des=vâr[i studiile. Ulterior, el promoveaz= \n func]ia de inspector general administrativ \n Ministerul de Interne.

CRI MI NA LI STI CA

tabl= magnetic=. Laboratoare: Laborator criminalistic – este dotat cu mobilier modular, televizor [i dou= aparate videorecorder, videoproiector, minibibliotec= cu tematic= criminalistic=, truse criminalistice, trei calculatoare performante (pe care sunt instalate urm=toarele aplica]ii: sistemul IMAGETRAC, sistemul PORTRET ROBOT [i o linie pentru realizarea [i prelucrarea fotografiei digitale).

14

De

asemenea,

este
Laborator de legisla]ie rutier=

func]ionabil [i un laborator foto pentru realizarea fotografiei clasice.
Amfiteatru – are o capacitate de 320 locuri [i este dotat cu aparatur= modern= pentru videoconferin]e.

Sal= de sport

Laborator de informatic=

Laborator fonic

Sta]ia de emisie radio – TV - cu posibilit=]i de emitere prin circuit \nchis a emisiunilor realizate de c=tre elevi [i cadre didactice. Sal= de internet Spa]ii de cazare: {coala are 2 c=mine cu o capacitate de 44 de camere, \n fiecare camer= fiind caza]i câte patru elevi.Toate \nc=perile sunt dotate cu grup sanitar [i dulapuri pentru haine, mochet=, jaluzele verticale, geamuri termopan [i mas= cu patru
Laborator multidisciplinar

scaune, paturi si noptiere. |n fiecare din cele dou= c=mine se afl= câte un oficiu

CRI MI NA LI STI CA

15

unde sunt amplasate ma[inile de sp=lat aflate la dispozitia elevilor. |nc=lzirea central= este asigurat= de dou= centrale

dispozi]ia elevilor, \n afara programului. Cantin= - cu sal= de servire a mesei cu o capacitate de 160 de locuri [i este dotat= cu o linie de autoservire modern=. Bibliotec= – con]inând peste 2500 volume. Obiectivul general al [colariz=rii este preg=tirea elevilor pentru a deveni agen]i de poli]ie. Sistemul de \nv=]=mânt este organizat pe trei catedre, care sunt dotate cu videoproiectore, camere video [i laptop. Preg=tirea continu= [ evaluarea cadrelor se realizeaz= i pe calculator, utilizând platforma educa]ional= AEL ENTERPRISE. O alt= realizare important= este [i faptul c= majoritatea cadrelor didactice provin din activitatea

digitale. Fiecare c=min este dotat cu o sal= de studiu pus= la

operativ=, acestea având o bogat= experien]= \n domeniul lor de activitate. De la \nceput, s-au f=cut pa[i importan]i pe calea ini]ierii [i dezvolt=rii unor rela]ii de colaborare cu [coli similare din Europa. |n acest sens, s-a reu[it \ncheierea unui parteneriat cu [coala de subofi]eri de poli]ie din Adyligeti, institu]ie de \nv=]=mânt poli]ienesc cu o bogat= tradi]ie. De asemenea, \n cadrul procesului de compatibilzare a structurilor poli]iene[ti române cu cele europene, [coala noastr= a reu[it s= stabileasc= rela]ii de colaborare cu institu]ii de \nv=]=mânt poli]ienesc, precum {coala Superioar= de Poli]ie din Hahn, Landul Renania-Palinat, Germania [i {coala Superioar= de Poli]ie din Basdorf, Landul Brandenburg, Germania. Institu]ia noastr= de \nv=]=mânt a reu[it s= aib= un

Revenim la anun]ul nostru din Revista Român= de Criminalistic= nr. 3/2006, pag. 2, \n care v= comunicam c=, \n zilele de 25 [ 26 octombrie 2006, va avea loc i Simpozionul Interna]ional de Criminalistic= cu tema “Contribu]ia criminalisticii la investigarea actelor teroriste [ a altor evenimente cu consecin]e grave”. Aceast= i manifestare a fost replanificat= pentru zilele de 23 [ 24 octombrie 2006, ora 08.30, la i Centrul Cultural al Ministerului Administra]iei [i Internelor din Bucure[ti, str. Mihai Vod= nr. 17. Detalii se pot ob]ine la telefoanele: 316.44 67; 311 09 02; mobil: 0745 127 600; 0740 060 696.

CRI MI NA LI STI CA

16

Subcomisar de poli]ie NICULAE SAVU Inspector de poli]ie IOSIF-DANIEL POP
Pân= la sfâr[ itul lunii octombrie 2006, o treime din ]=rile comunit=]ii europene vor emite a[a - numitele epassport sau cel pu]in vor avea capabilitatea de a realiza acest lucru din punct de vedere logistic. Termenele limit= pentru zona european= [ american= de introducere a i pa[ apoartelor electronice, octombrie 2006, respectiv august 2006, vor marca punctul culminant al anilor de intens= cercetare, care au \nceput cu publicarea primei versiuni a documentului ICAO (International Civil Aviation Organization) 9303, \n anul 1980. Pentru ca viitoarele pa[ apoarte electronice s= vin= cu \mbun=t=]ire major= din punct de vedere al securit=]ii, integritatea procesului de emitere trebuie s= fie irepro[ abil=. E-passport va fi primul document de identitate electronic lansat la nivel mondial (e-ID este un termen utilizat pentru descrierea informa]iilor electronice, documente ale c=ror informa]ii pot fi citite prin intermediul unui cititor electronic, cum ar fi, spre exemplu: e-passports, e-visas, e-citizenship cards, e-driving licence etc.). Perioada de probe a acestei categorii de documente a reprezentat un punct de referin]= valoros pentru agen]iile care au \ncercat s= maximizeze succesul altor programe e-ID. Unul din lucrurile importante \nv=]ate \n aceast= perioad= este legat de faptul c= securitatea documentelor electronice are o importan]= mult mai mare decât cea a documentelor bro[ ate. Pentru a exemplifica acest lucru amintim faptul c= indivizii care au comis atacurile teroriste de la 9/11 septembrie au folosit permise de conducere valabile pe teitoriul SUA, f=r= ca acestea s= fie falsificate. |n schimb, terori[ s-au axat pe tii procesul de emitere a acestor carduri, realizându-[ i permise contraf=cute, de[ diferen]ele fa]= de cele i autentice erau minore. Nu exist= nici un dubiu c= procesul de emitere a e-pa[ aportului a dus la dezvolt=ri notabile \n ceea ce prive[ securitatea cardurilor (s= te lu=m, spre exemplu, la elementele de securitate realizate peste suport, cerneala folosit=, hologramele realizate cu o tehnologie de ultim= or=). Integritatea procesului de realizare poate fi compromis= prin fraud= [ erori de procesare (implic= informa]iile furnizate i de aplicant). Acest tip de fraud= este comis atunci când, de exemplu, cel ce aplic= ob]ine \n mod ilicit documente de identitate [ implicit o identitate fals=. Erorile de procesare i reprezint= “atributul” unei proaste manipul=ri administrative, respectiv introducerea unor date demografice eronate [ a i unor imagini biometrice de slab= calitate. Toate aceste aspecte \mpiedic= autorit=]ile s= identifice de]in=torul \n momentul \n care documentul este inspectat. Pe baza procesului de realizare [ a recomand=rilor i ICAO, precum [ a “bunelor practici” \n vederea manipul=rii [ i i emiterii pa[ apoartelor electronice, fraudarea [ erorile de i procesare se diminueaz=, [ \n acela[ timp, spore[ i, i te integritatea acestor tipuri de documente. |n practic=, acest lucru presupune introducerea unor m=suri pentru fiecare etap= a procesului de realizare a pa[ aportului electronic, care s= acopere colectarea datelor, verificarea [i stocarea lor. |n acest fel, securitatea [i integritatea \ntregului proces se poate realiza \n cele mai sigure condi]ii. Men]inerea integrit=]ii datelor colectate cer m=suri pentru garantarea acurate]ii lor, astfel c= oficialii responsabili cu colectarea [ procesarea datelor trebuie s= fie i |n aceast= situa]ie, procesul de realizare va fi definit ca fiind acel proces de colectare, verificare [ stocare a i informa]iilor personale ale celui ce aplic= pentru un astfel de document [ reprezint= funda]ia pe care se bazeaz= i integritatea documentelor de acest tip (referitor la faptul dac= este vorba despre un pa[ aport electronic sau alt tip de document de identificare electronic). Dac= acest proces, de care aminteam anterior, nu este foarte bine determinat, \nseamn= c= documentul este compromis, cu toate c= el con]ine elemente de securitate de ultim= or=. Cea mai mic= suspiciune \n acest sens va ridica \ntreb=ri \n privin]a \ntregului proces, iar efectele produse de emiterea unui astfel de document pot fi inimaginabile.

Poten]iale puncte slabe \n procesul de realizare

Frauda

CRI MI NA LI STI CA

17

capabili [ de \ncredere. O verificare periodic= prin folosirea i elementelor demografice [i biometrice de identificare (amprente [ i/sau elemente faciale) reprezint= o cale sigur= [ i eficace de a minimaliza posibilitatea angaj=rii unui oficial care ar dori s= fraudeze. Prin efectuarea unor verific=ri periodice de nume [ c=ut=ri de amprente \n bazele de date, agen]iile i emitente pot identifica personal ce prezint= un risc mare \nainte ca ace[ s=-[ \nceap= activitatea ilicit=. tia i O alt= cale de diminuare a fraudei din partea oficialilor este protejarea sistemului de emitere prin folosirea solu]iilor de autentificare biometrice (de exemplu, posibilitatea de logare \n sistem pe baza amprentelor digitale). |n acest fel, soft-ul de autentificare biometric= are capabilitatea de a realiza un audit al tranzac]iilor efectuate \n re]ea al unui anumit oficial. O logare \n sistem pe baza identific=rii amprentelor papilare reprezint= un mijloc eficace de minimalizare a unei acces=ri neautorizate a re]elei.

document. Prin acest sistem se verific= automat dac= fotografiile realizate sunt la standarde interna]ionale.

Dovedirea identit=]ii
Toate aceste exemple se refer= la modalitatea de captare a imaginii [ a calit=]ii acesteia, \ns= trebuie s= se ia i \n considerare verificarea identit=]ii pe care o sus]ine cel ce aplic=. Acest proces, numit \n mod frecvent “identity proofing”, duce la garantarea – \nainte de emitere – c= identitatea aplicantului este veritabil= [ \n mod implicit, c= acesta este i, \ndrept=]it s= beneficieze de acest document. Ca parte a procesului de verificare, autorit=]ile autentific= documentele din dosarul aplicantului (certificat de na[ tere, permis de conducere, C.I. sau oricare alt document folosit pentru dovedirea identit=]ii), valideaz= autenticitatea acestora [ dezv=luie acele fapte care ar putea s=-l descalifice i \n a ob]ine acest document. Pentru ca procesul s= fie considerat sigur [ incoruptibil i se cere ca informa]iile stocate \ntr-un mediu securizat, dar \n acela[ timp accesibil (\n vederea efectu=rii verific=rilor). i Recomand=rile ICAO pentru stocarea informa]iilor pa[ apoartelor electronice accentueaz= necesitatea utiliz=rii tehnicilor de criptare pentru protejarea datelor. |n timp ce sistemele electronice \mpotriva acces=rilor ilicite sunt critice, valoarea lor este dat= doar atâta timp cât p=streaz= confiden]ialitatea informa]iilor pe care le protejeaz=. O tehnologie de criptare sofisticat= are o valoare limitat= dac=, de exemplu, informa]iile biometrice pe care le protejeaz= nu se fac \n mod corespunz=tor. Nu conteaz= cât de bun= este calitatea informa]iilor, deoarece acestea pot fi compromise din cauza unui viciu de stocare. De exemplu, supra comprimarea imaginilor de mare rezolu]ie pentru a se \ncadra \n limitele de stocare poate duce la distrugerea unor date critice, degradarea imaginilor, f=cându-le neadecvate pentru identificare. Chiar dac= capacitatea de memorie a unui chip excede 32kb2, a[ cum este stipulat de ICAO, imaginile a faciale oricum vor trebui s= fie comprimate. Softuri cu instrumente care evit= degradarea informa]iilor comprimate sunt \n acest moment comercializate. Aceste instrumente creeaz= un echilibru \ntre dimensiunile fi[ ierelor [ calitatea i imaginilor.

Erorile
Din moment ce marea majoritate a oficialilor reprezint= persoane oneste, integritatea procesului de realizare a documentelor electronice este, \n primul rând, afectat de erorile administrative, [ aici includem capturarea defectuoas= i a datelor biometrice [ demografice. Training-ul permanent i reprezint= cheia ce poate ajuta la evitarea introducerii unor date corupte \n sistem. Instrumentele oferite de soft-uri, care realizeaz= capturarea [ formatul datelor biometrice \n mod i automat, la standardele impuse de ICAO, pot fi folosite pentru a minimaliza slaba calitate (imaginile \ntunecate, distorsionate, contrast foarte slab) a unor elemente cum ar fi scan=rile elementelor faciale [ a amprentelor papilare. i Deoarece calitatea imaginii determin= acurate]ea examin=rilor biometrice, instrumentele automate care optimizeaz= procesul de colectare, de asemenea, sporesc \ncrederea procesului de verificare [ nu \n ultimul rând, a i, integrit=]ii documentului emis.

Recomand=ri [i standarde
Un bun exemplu de organiza]ie care a \nceput s= pun= \n practic= recomand=rile existente este Poli]ia Na]ional= de Frontier= Suedez=, responsabil= cu emiterea pa[ apoartelor. |n cooperare cu Snabbfoto AB, PNFS a lansat un pavilion dotat cu un soft avansat de recunoa[ tere facial= care, \n mod automat, verific= fotografia de pe pa[ aportul celui ce aplic= \n ceea ce prive[ rezolu]ia, contrastul [ alte atribute greu de te i m=surat manual. Prin introducerea acestui sistem, PNFS este prima organiza]ie care a introdus un instrument automat la standarde interna]ionale de realizare a acestui tip de

|n concluzie
Adoptând o combina]ie de soft-uri, m=suri de siguran]= [ proceduri de verificare, emiten]ii de documente de i identificare electronice pot cre[ integritatea procesului de te realizare a acestor documente.

CRI MI NA LI STI CA

18

Comisar-[ef de poli]ie OCTAVIAN CONICESCU - [eful Serviciului biologie judiciar=, Institutul de Criminalistic=
La ini]iativa Asocia]iei Criminali[tilor din România, \n data de 20 iulie 2006, Institutul de Criminalistic= a fost gazda unei vizite de informare efectuat= de studen]i ai Univesit=]ii Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii, sec]ia de chimie analitic= judiciar=. Grupa de studen]i a fost \nso]it= de 3 cadre universitare, printre care [i lector senior \n criminalistic= [i [tiin]e analitice dr. C=t=lin Dog=roiu. Lucr=rile reuniunii au fost deschise de colonel \n rezerv=, prof. Vasile L=p=du[i, secretar general al Asocia]iei Criminali[tilor din România, care a salutat prezen]a urm=toarelor personalit=]i: adjunct al inspectorului general al Poli]iei Române, chestor de poli]ie dr. Gheorghe Popa, general \n rezerv= dr. Ioan Hurdubaie [i directorul Institutului de Criminalistic=, comisar [ef de poli]ie Gabriel }\ru. Directorul Institutului de Criminalistic=, comisar [ef de poli]ie Gabriel }\ru, a f=cut o prezentare a structurii [i activit=]ii institutului, subliniindu-se dotarea cu tehnici moderne a tuturor liniilor de munc=, ceea ce a contribuit la afilierea acestuia, \n anul 2005, \n cadrul ENFSI (Re]eaua European= a Institutelor de Criminalistic=). De asemenea, au fost prezentate strategiile de modernizare [i eforturile depuse \n vederea viitoarei integr=ri a României \n Uniunea European=. |n acest sens, au fost trecute \n revist= cele dou= programe PHARE care pun bazele Sistemului Na]ional de Date Genetice, eforturile de modernizare [i achizi]ie a unei noi genera]ii AFIS, posibilit=]ile de lucru ale bazei de date CDN, microscopul electronic, sistemul IBIS, Lucia Forensic etc. Domnul prof. L=p=du[i a trecut \n revist= aspecte ale istoriei criminalisticii române[ti, fiind punctate momentele cruciale ce au stat la baza \nfiin]=rii criminalisticii române[ti, precum [i reprezentan]ii de marc=, asemenea fra]ilor Minovici, embleme ale galeriei interna]ionale de promotori ai [tiin]e criminalistice. Din alocu]iunea domnului chestor de poli]ie dr. Gheorghe Popa a ie[it \n eviden]= modul \n care este organizat [i se desf=[oar= Masterul European de Criminalistic=, organizat \n parteneriat cu Inspectoratul General al Poli]iei Române, Asocia]ia Criminali[tilor din România [i Universitatea Român= de {tiin]e [i Arte "Gheorghe Cristea". A fost reliefat con]inutul modulelor celor doi ani de preg=tire \n cadrul masterului, nivelul [tiin]ific deosebit, precum [i participarea unor cadre didactice universitare cu o bogat= experien]= didactic= [i profesional=. Participarea la acest master european este deschis= oric=rei persoane indiferent de domeniul de activitate [i ]ar= de origine, existând interes referitor la con]inutul modulelor [i chiar solicit=ri din rândul auditorului.

CRI MI NA LI STI CA

Prezentarea camerei digitale SpheronCam HDR de c=tre inspector de poli]ie Epure Valentin a sporit interesul invita]ilor, prin noutatea [i performan]ele deosebite ale acestei tehnologii, extrem de util= \n investigarea tehnico[tiin]ific= a câmpului infrac]iunii, referentul fiind asaltat de

19

solicit=ri pentru elucidarea aspectelor tehnice [i practice. Prezentarea a fost deosebit de interesant= prin modul de ilustrare a imaginilor. Pentru completarea imaginii activit=]ii [i dot=rilor institutului a fost efectuat= o vizit= \n laboratoare.

Având

\n

vedere

m=surile

de

respectare

a

managementului de calitate [i num=rului relativ mare de persoane din delega]ie, nu s-a putut efectua o vizit= \n laboratorul de genetic= judiciar=, activitatea [i organizarea acestuia fiind prezentate de comisar [ef de poli]ie Octavian Conicescu, [eful Serviciului biocriminalistic din cadrul institutului. Vizita studen]ilor englezi a constituit pentru ace[tia un prilej util pentru prezentarea tuturor posibilit=]ilor de investiga]ie criminalistic= [i a dot=rilor de excep]ie ale Institutului de Criminalistic= care s-au realizat \n ultimii ani. |n finalul \ntâlnirii a fost reiterat= invita]ia ca acest gen de vizite s= se constituie ca o permanen]= a rela]iilor viitoare [i s= se dezvolte prin vizita unor speciali[ti români la Univesitatea Huddersfield din Regatul Unit al Marii Britanii.

EXPERTIZA TEHNIC+ AUTO JUDICIAR+ {I CRIMINALISTIC+
|n primul semestru al acestui an, Editura “Bibliotheca” – Târgovi[te a realizat lucrarea “Expertiza tehnic= auto judiciar= [i criminalistic=”, autor domnul ing. Mircea Fierbin]eanu, reputat expert auto judiciar, membru al Asocia]iei Criminali[tilor din România. Dup= aproape 36 de ani de activitate \n slujba adev=rului [I justi]iei [i \n cercetarea [tiin]ific=, autorul a elaborat o lucrare de anvergur= \n domeniul expertizei tehnice auto judiciare [I criminalistic=, fiind considerat= o metodologie de lucru pentru exper]i. Lucrarea este structurat= \n 17 capitole (644 pagini), r=spunzând cerin]elor actuale ale unei expertize auto. Elementele de noutate constituie prioritatea problematicii prezentate, ceea ce d= posibilitate exper]ilor s= abordeze cele mai moderne metode pentru expertizarea unui accident de trafic rutier. Lucrarea este util= [i pentru faptul c= prezint= metode de lucru, \n premier= \n domeniul s=u, utilizând soft-uri de specialitate, aliniindu-se astfel criteriilor europene, \n afara faptului c= inginerul Mircea Fierbin]eanu, din spiritul de perfec]ionare, s-a certificat conform standardelor europene, \n Austria. Autorul a reu[it s= clarifice unele aspecte de noutate asupra consum=rii unei p=r]i din energia acumulat= de un autovehicul prin deformarea caroseriei, fapt ce nu este simplu din punct de vedere al exprim=rii matematice a fenomenului fizic. Ideea de echivalent energetic al vitezei, vine [i edific= numeroase probleme fa]= de calcularea vitezei dup= urmele de frânare la unele autoturisme care nu mai sunt dotate cu sisteme moderne \n echipamentul de frânare, constituind un factor nou abordat \ntr-o lucrare de expertiz= din domeniul autovehiculelor [i circula]iei rutiere. Anexele lucr=rii, deosebit de valoroase, vin s= serveasc= pe cei care abordeaz= lucrarea pentru elaborarea expertizelor de specialitate. Recomand speciali[tilor [i celor interesa]i de domeniu s= se aplece cu aten]ie asupra acestei lucr=ri pentru c= autorul ei are o contribu]ie remarcabil= la \ntregirea fondului [tiin]ific al criminalisticii, realizând, cu pasiunea practicianului, o carte ce va \mbog=]i [i chiar corecta \n unele p=r]i, imaginea despre [tiin]a [i tehnica investiga]iilor penale. Comisar CRI{AN-MUCENIC L+ZUREANU

CRI MI NA LI STI CA

20

Lector univ. dr. IOAN HURDUBAIE

continu= s= caute [i s= pun= la punct solu]ii inovatoare [i sigure pentru a difuza cât mai larg posibil cele mai importante informa]ii de poli]ie. Ac]ionând \n aceast= direc]ie, la 29 iunie a.c., Secretariatul General al O.I.P.C.-INTERPOL de la Lyon/Fran]a a informat poli]iile statelor membre ale acestei organiza]ii interna]ionale despre faptul c=, \ncepând cu data respectiv=, poli]i[ de teren din tii \ntreaga lume au posibilitatea accesului direct, \n linie, la baza sa mondial= de profile genetice. Deosebit de important= din punct de vedere operativ, aceast= facilitate permite serviciilor de poli]ie din cele 184 ]=ri membre ca, \n numai câteva secunde, s= transmit= profile A.D.N. de la cazurile anchetate [ s= procedeze la i verific=rile necesare elucid=rii unor cauze r=mase cu autori neidentifica]i. Gra]ie cre=rii acestui nou serviciu, accesibil prin intermediul sistemului mondial de comunica]ii poli]iene[ti al Interpolului (I-24/7), poli]i[tii afla]i la datorie \n cadrul Birourilor Centrale Na]ionale ale organiza]iei [i pretutindeni \n ]=rile membre vor avea mai multe posibilit=]i de a ob]ine la nivel interna]ional r=spunsuri pozitive instantanee la cercet=rile lor \n orb, sau, \n al]i termeni, de a stabili concordan]e \ntre profilurile unor indivizi cunoscu]i ori stabili]i pe baza unor urme nerezolvate care, pân= acum, f=cuser= obiectul niciunei apropieri. “Cei care vor fi ucis, furat ori violat inocen]i \n mai multe ]=ri vor fi de acum \ncolo descoperi]i, identifica]i [i aresta]i mult mai u[or, deoarece poli]ia ]=rilor membre ale Interpolului va [ti imediat dac= un suspect care \i intereseaz= mai este b=nuit [i \ntr-o alt= ]ar=”, a declarat Secretarul General al organiza]iei, Ronald K. Noble. Interpol a conceput baza de date, denumit= “Pasarela \n materie de ADN” cu sprijinul speciali[tilor din câteva ]=ri membre, pentru a permite compararea profilelor genetice prin utilizarea principalelor sisteme de marcatori, \ndeosebi a celor elabora]i de c=tre Uniunea European= [i Statele Unite ale Americii. Pentru ca nivelul de protec]ie a datelor s= r=mân= cât mai ridicat posibil, profilurile \nregistrate \n baza de date a Interpolului sunt anonime, ]=rile membre p=strându-[i, potrivit nu

S

ecretariatul General Interpol, Birourile Centrale Na]ionale [i serviciile \ns=rcinate cu aplicarea legii din ]=rile membre

legisla]iei lor na]ionale, proprietatea asupra acestor informa]ii, precum [i dreptul de a cunoa[te modul \n care acestea sunt utilizate de c=tre alte state [i cum se accede la ele. “Interesul Pasarelei \n materie de ADN” a Interpolului este ca ea s= ofere anchetatorilor din \ntreaga lume un mijloc rapid [i sigur de a stabili leg=turi \ntre cazuri care niciodat= nu ar fi putut fi apropiate altfel, [i aceasta f=r= a compromite succesul anchetelor criminale [i nici a aduce atingere vie]ii private a cet=]enilor “, a indicat dl. Noble. Sistemul Interpolului este compatibil cu “motorul de c=utare” utilizat de c=tre statele semnatare ale Tratatului de la Prum al Uniunii Europene, care reglementeaz= schimbul de date poli]iene[ti, precum [i cu sistemul CODIS (Combined DNA Index System) al Biroului Federal de Investiga]ii al Statelor Unite. FBI-ul elaboreaz= \n prezent un instrument de conversie, \n interiorul sistemului CODIS, astfel \ncât datele trimise de c=tre cele 24 ]=ri care utilizeaz= acest program s= poat= fi comparate cu u[urin]= cu profilurile \nregistrate \n Pasarela \n materie de ADN a Interpolului. “Prin l=rgirea accesului la baza sa de date mondial= asupra documentelor de c=l=torie furate, Interpolul ajut= ]=rile sale membre s= \mpiedice infractori periculo[i [i terori[ti s= treac= frontierele lor. Permi]ând accesul direct la Pasarela sa \n materie de ADN, el poate ajuta poli]iile na]ionale s= protejeze propriii cet=]eni \mpotriva unor crime, cum ar fi: omorul, violul, tâlh=ria sau furtul prin efrac]ie, comise de infractori interna]ionali”, a mai declarat Secretarul General Noble. De[i aceast= nou= baz= de date Interpol nu con]ine \n prezent decât 65.000 de profile comunicate de c=tre 37 ]=ri membre, ea a condus deja la stabilirea a 93 concordan]e privind 9 ]=ri. 43, dintre cele 184 ]=ri membre ale Interpolului, sunt dotate cu o baz= na]ional= de date genetice, iar alte 11 state sunt pe cale de a-[i crea o astfel de baz=. Cu acest nou serviciu \n linie, ansamblul acestor ]=ri vor putea s= transmit= profiluri pe cale electronic=, s= procedeze la c=ut=ri automatizate [i s= primeasc= negative. r=spunsuri pozitive sau

CRI MI NA LI STI CA

21

Conferen]iar universitar dr. PETRE BUNECI Facultatea de Drept-Universitatea Ecologic=
I. Evolu]ia reglement=rilor privind infrac]iunea de \n[ el=ciune [ infrac]iunile comise prin CEC \n legea i penal= român= contract \n a[ fel \ncât f=r= aceast= eroare cel \n[ a elat nu ar fi \ncheiat sau executat contractul”. Prin Legea nr.140/1996 pentru modificarea Codului penal [ a Codului de procedur= penal=, publicat= \n Monitorul i Oficial nr. 289/14.11.1996, a fost inclus alineatul 4 la art. 215 care sanc]ioneaz= emiterea unui cec pentru valorificarea c=ruia nu exist= provizia sau acoperirea necesar=, retragerea acestei provizii dup= emitere, ori interdic]ia dat= trasului de a pl=ti cecul \nainte de expirarea termenului de prezentare. |n ceea ce prive[ reglement=rile referitoare la te infrac]iunile comise prin cec, acestea au fost introduse pentru prima oar= \n Codul comercial român din anul 1887, ele stabilind c=: ,, oricine are sume de bani disponibile la o banc= sau la orice persoan=, va putea dispune de ele \n folosul unui al treilea prin cec”. De[ Codul penal român adoptat \n anul 1864 nu f=cea i referire expres= la sanc]ionarea penal= a celor care emiteau cec-uri f=r= acoperirea necesar=, a[ cum am ar=tat mai sus, a \n art. 334 erau prev=zute totu[ faptele referitoare la emiterea i unor cec-uri f=r= acoperire \n contul bancar, dac= existau elementele specifice ale infrac]iunii de \n[ el=ciune, inclusiv acele manopere de inducere \n eroare. Cum reglementarea dat= prin Codul penal de la 1864 nu era \n m=sur= de a sanc]iona eficient fraudele comise prin intermediul cec-urilor \n ]ara noastr=, s-a adoptat Legea nr. 59/1934 asupra cec-ului, care este \n vigoare [ \n prezent cu i unele mici modific=ri (Legea nr. 83/1994). Potrivit acestei legi, condi]ia esen]ial= pentru emiterea unui cec o reprezint= existen]a disponibilului financiar \n contul b=ncii care are calitatea de tras, art. 3 alin. 2, ar=tând \n mod expres c= ,,cecul nu poate fi emis decât dac= tr=g=torul (persoana care d= ordin debitorului s=u numit tras s= pl=teasc= o sum= fixat= la o dat= determinat= \n timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urm=) are disponibil la tras (persoana care are mandat sau ordin de la o alt= persoan= numit= tr=g=tor s= execute obliga]ia de plat= a unei sume determinate \n favoarea unei a treia persoane numit= beneficiar la scaden]a [ locul men]ionate), asupra c=ruia are i dreptul de a dispune prin cec pe baza unei conven]ii exprese sau tacite”. |n art. 84 din Legea nr. 59/1934 au fost incriminate mai multe fapte penale, acestea constând \n ,,emiterea cec-ului f=r= a fi avut autorizarea trasului, emiterea cec-ului f=r= a avea la tras disponibil suficient, dispunerea de disponibilul din

Infrac]iunea de \n[ el=ciune \[ g=se[ originea \n dreptul i te roman, dar a fost reglementat= pentru \ntâia oar= \n Codul penal din anul 1864, care, \n dispozi]iile art. 332, ar=ta \n mod expres c= este culpabil de \n[ el=ciune acela care determin= o am=gire \n paguba averii altuia sau prezint= fapte mincinoase pentru a ob]ine un folos, iar, potrivit art. 334, se pedepseau cei care exercitau manopere frauduloase pentru a-i determina pe al]ii s= cread= \ntr-o \ntreprindere mincinoas= sau credit nereal, ori pentru a-i determina s= le dea bani, mobile, obliga]iuni, bilete, chitan]e sau \nscrisuri de valoare. Incriminarea infrac]iunii de \n[ el=ciune a fost preluat= [ i de Codul penal Carol al II-lea din anul 1936, \n art. 549, ar=tându-se \n mod explicit c= se pedepse[ cu \nchisoare te de la 3 luni la 2 ani, cu amend= sau interdic]ie corec]ional= prezentarea ca adev=rat= a unor fapte mincinoase sau ca mincinoase a unor fapte adev=rate dac= prin aceasta se cauzeaz= o pagub= material= unei persoane. |n condi]iile \n care inculpatul se folosea de nume, calit=]i mincinoase sau alte mijloace frauduloase pedeapsa era \nchisoarea pân= la 3 ani, iar atunci când fapta era comis= de func]ionari publici, avoca]i sau de o persoan= care simula calitatea de func]ionar public, pedepsele erau majorate cu pân= la 2 ani. De asemenea, \n articolele 551- 554 se incriminau diferitele modalit=]i ale infrac]iunii de \n[ el=ciune, referindu-se la \n[ el=ciunea \n conven]ii , la \n[ el=ciunea prin emiterea unui cec f=r= provizia necesar= sau \n[ el=ciunea pentru a profita de conven]iile de asigurare. Codul penal adoptat \n anul 1968 a reglementat infrac]iunea de \n[el=ciune \n titlul ,,Infrac]iuni contra patrimoniului”, stipulând \n art. 215 c=, aceasta const= \n: ,,inducerea \n eroare a unei persoane prin prezentarea ca adev=rat= a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas= a unei fapte adev=rate \n scopul de a ob]ine pentru sine sau pentru altul un folos material injust dac= s-a pricinuit o pagub=”. Alineatele urm=toare se refereau la diferitele modalit=]i de comitere a faptei care constau \n ,,folosirea de nume sau calit=]i mincinoase ori alte mijloace frauduloase” precum [ la i \n[ el=ciunea ,,comis= cu prilejul \ncheierii sau execut=rii unui

CRI MI NA LI STI CA

22

contul bancar \nainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentarea cec-ului, emiterea unui cec, cu dat= fals= sau c=ruia \i lipse[ unul din elementele esen]iale, cât [ emiterea te i cec-ului asupra tr=g=torului”, legiuitorul stabilind pedepse cu \nchisoare sau amenda pentru s=vâr[ irea acestora. Paralel cu reglementarea acestor infrac]iuni \n Legea CEC-ului, Codul penal Carol al II-lea din anul 1936 a incriminat fapte asem=n=toare \n art. 549, ar=tând c= se pedepse[ cu \nchisoare “emiterea unui cec asupra unei te b=nci de c=tre acela care [ tie c= nu are provizia sau acoperirea necesar=, precum [ acela care, \n acela[ scop i i dup= emisiune retrage provizia \n totul sau \n parte sau interzice trasului de a pl=ti \nainte de expirarea termenului de prezentare cauzând prin aceasta o pagub=”. Codul penal la care am f=cut referire mai sus asimila aceste fapte delictului de \n[ el=ciune prin cec-uri prin care se urm=rea ob]inerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust. Codul penal din anul 1968 nu a mai inclus infrac]iunea de \n[ el=ciune prin cecuri, completarea cu aceast= fapt= realizându-se abia odat= cu modificarea din anul 1996, când s-a introdus alineatul 4 la art. 215 Cod penal, care a preluat aproape integral dispozi]iile art. 553 din Codul penal Carol al II-lea. Potrivit art. 215 alin. 4 Cod penal se sanc]ioneaz= cu \nchisoare de la 3 la 15 ani ,,emiterea unui cec asupra unei institu]ii de credit sau unei persoane [ tiind c= pentru valorificarea lui nu exist= provizia sau acoperirea necesar=, precum [ fapta de a retrage dup= emitere, provizia \n total i sau \n parte ori de a interzice trasului de a pl=ti \nainte de expirarea termenului de prezentare dac= s-a pricinuit o pagub= posesorului cecului”. { actualul Cod penal modificat [ completat prin noua i i Lege nr. 278 din 4 iulie 2006,reproduce la infrac]iunea de \n[ el=ciune acelea[ elemente ale laturii subiective [ obiective i i stipulate \n Codul penal Carol al II-lea. II. Elementele constitutive ale infrac]iunii de \n[ el=ciune Potrivit dispozi]iilor art. 215 alin. 1 Cod penal modificat [ completat prin Lege nr. 278/2006, inducerea \n eroare a i unei persoane prin prezentarea ca adev=rat= a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas= a unei fapte adev=rate, \n scopul de a ob]ine pentru sine ori pentru altul un folos material injust [ dac= s-a pricinuit o pagub=, constituie i infrac]iunea de \n[ el=ciune [ se pedepse[ cu \nchisoare de i te la 6 luni la 12 ani. Reglementarea actual= din Codul penal cuprinde 5 alineate, primul dintre acestea vizând elementele constitutive ale infrac]iunii de \n[ el=ciune, alineatul 2 se refer= la s=vâr[irea infrac]iunii prin folosirea de nume, calit=]i mincinoase sau alte mijloace frauduloase, \n timp ce alineatul 3 face vorbire de \n[ el=ciunea comis= cu prilejul \ncheierii sau execut=rii unui contract s=vâr[ \n a[ fel \ncât f=r= eroarea it= a comis= cel \n[ elat nu ar fi \ncheiat sau executat contractul. Forma special= a infrac]iunii de \n[ el=ciune apare \n

CRI MI NA LI STI CA

alineatul 4 [ ea se refer= la ,,emiterea unui cec asupra unei i institu]ii de credit sau unei persoane, [ tiind c= pentru valorificarea lui nu exist= provizia sau acoperirea necesar=, precum [ fapta de a retrage dup= emitere, provizia, \n totul i sau \n parte, ori de a interzice trasului de a pl=ti \nainte de expirarea termenului de prezentare, \n scopul de a ob]ine pentru sine sau pentru altul un folos material injust [ dac= i s-a pricinuit o pagub= posesorului cecului”. Fapta de \n[ el=ciune care a avut consecin]e deosebit de grave este sanc]ionat= cu \nchisoare de la 10 la 20 de ani [ interzicerea unor drepturi, astfel cum se arat= \n alineatul 5 i al art. 215 Cod penal. Analizând textele de lege descrise mai sus ar=t=m c= infrac]iunea de \n[ el=ciune este o infrac]iune patrimonial=, \ndreptat= \mpotriva patrimoniului privat sau public [ c= i apar]ine categoriilor de infrac]iuni s=vâr[ ite prin fraud=, respectiv prin mistificarea adev=rului prin am=giri sau induceri \n eroare. Elementul definitoriu ce caracterizeaz= infrac]iunea de \n[ el=ciune este acela al deposed=rii victimei de bun [ al imposed=rii injuste al autorului infrac]iunii cu acel i bun prin ac]iuni am=gitoare executate de acesta din urm=. Obiectul juridic special al infrac]iunii \l reprezint= rela]iile sociale privind patrimoniul public [ privat care sunt i \ntemeiate pe bun= credin]= [ pe \ncredere reciproc= \ntre i subiec]ii diferitelor raporturi. Obiectul material al infrac]iunii poate fi un bun mobil sau imobil [ \n general orice fel de valoare material=, cum ar fi de i pild= un \nscris care \ncorporeaz= o asemenea valoare (libret sau obliga]iune cec). |n ipoteza descris= la alineatul 3, obiectul material al infrac]iunii const= \ntr-un contract prin executarea c=ruia este prejudiciat= material victima pe când \n varianta ar=tat= la alineatul 4, obiectul material \l reprezint= cecul. Subiectul activ al infrac]iunii nefiind circumstan]iat se poate trage concluzia c= el poate fi orice persoan=, \n timp ce subiectul pasiv este circumstan]iat el putând fi acea persoana fizic= sau juridic= care a suferit un prejudiciu material prin fapta \n[ el=toare. |n ceea ce prive[ elementul material al infrac]iunii, te acesta, de regul=, const= \ntr-o ac]iune de inducere \n eroare a unei persoane c=reia i se prezint= \n mod distorsionat o situa]ie de fapt prin ascunderea adev=rului. Cu alte cuvinte, elementul material al infrac]iunii const= \n prezentarea ca mincinoas= a unei fapte adev=rate sau o fapt= adev=rat= este prezentat= ca mincinoas=. Elementul material al infrac]iunii de \n[ el=ciune este diferen]iat, \n raport de modalit=]ile acesteia \n alin.1 art. 215 Cod penal, fiind prev=zut= forma simpl= ca, \n alineatul 3 al aceluia[ articol, s= fie reglementat= varianta special= [ i i anume \n[ el=ciunea \n conven]ii care const= \n ac]iunea sau omisiunea din contract care induce \n eroare partea contractant=. Atât forma simpl=, cât [ \n[ i el=ciunea \n conven]ii prezint=, la rândul lor, câte o variant= agravat=, aceasta

23

referindu-se la folosirea de nume mincinoase, de calit=]i mincinoase [ \n sfâr[ de mijloace frauduloase. i it |n art. 215 alin.4 Cod penal, legiuitorul a reglementat o a doua modalitate agravat= a infrac]iunii de \n[ el=ciune, aceasta referindu-se la emiterea unui cec sau unui alt instrument de plat= asupra unei institu]ii de credit sau unei persoane, [ tiind c= pentru valorificarea lui nu exist= provizia sau acoperirea necesar=, la retragerea dup= emiterea cecului a proviziei \n total sau \n parte [ \n sfâr[ la i it interzicerea trasului de a pl=ti \nainte de expirarea termenului de prezentare. De remarcat este faptul c= ac]iunile prezentate \n cele trei variante trebuie a fi \ntreprinse \n scopul de a produce o pagub= posesorului cecului. Indiferent de modalitatea \n care a fost s=vâr[ it= infrac]iunea, urmarea imediat= a laturii obiective are \n vedere producerea unui prejudiciu material persoanei \n[ elate. A[ fiind, pentru a fi realizat= latura obiectiv= trebuie a demonstrat c= exist= un raport de cauzalitate \ntre ac]iunea de inducere \n eroare [ consecin]a p=gubitoare din punct de i vedere material a victimei. Infrac]iunea de \n[ el=ciune se s=vâr[ te numai cu e[ inten]ie direct=, aceasta fiind calificat= deoarece include [ i elementul scop care este acela de a se ob]ine un folos material injust. III. Reglement=ri juridice referitoare la cec A[ cum am ar=tat mai sus, prima reglementare a expres= a cec-ului a fost inclus= \n Codul comercial adoptat \n anul 1887, dup= care, prin Legea nr. 59/1934, s-a reglementat \n mod detaliat acest instrument de plat=, legea f=când referiri clare la emiterea [ forma cecului, la i transmiterea acestuia, la modul \n care se face plata la variet=]ile [ regresul cecului, la alterarea, anularea [ i i \nlocuirea sa, cât [ la infrac]iunile care se comit prin i intermediul cecului. Legea nr. 59/1934 este \n vigoare [ \n prezent cu i precizarea c= a suferit unele modific=ri prin O.G. nr.11/1993, care a fost aprobat= [ modificat= prin Legea nr.83/1994. i Banca Na]ional= a României a emis normele cadru nr.7/1994, Normele tehnice nr.9/1994, precum [ i Regulamentul nr.10/1994, acestea stabilind fie caracteristicile pe care trebuie s= le \ndeplineasc= formularele tipizate emise de b=nci clien]ilor, fie modul concret de aplicare al fiec=rui articol din Legea nr.59/1934. Sub acest ultim aspect prezint= importan]= \n primul rând, dispozi]iile art.84 din Legea nr. 59/1934, acestea incriminând fapte penale ca emiterea cecului f=r= a fi avut autorizarea trasului, emiterea cecului f=r= a avea la tras disponibil suficient, dispunerea de disponibilul din contul bancar \nainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentarea cecului, emiterea unui cec cu dat= fals= sau c=ruia \i lipse[ unul din elementele esen]iale [ emiterea te i cecului asupra tr=g=torului. IV. Deosebiri \ntre infrac]iunea de \n[ el=ciune [ i infrac]iunile comise prin cec

CRI MI NA LI STI CA

Instan]ele judec=tore[ nu au avut un punct de vedere ti unitar \n aplicarea disp. art. 215 Cod penal, fiind pronun]ate solu]ii diferite \n leg=tur= cu \ncadrarea juridic= a faptei de emitere a unui cec f=r= acoperirea necesar=, \n cazul \n care aceast= situa]ie este cunoscut= [ acceptat= de beneficiarul i cecului, cât [ a faptei de emitere a cec-ului f=r= acoperirea i necesar= \n scopul inducerii \n eroare a beneficiarului cu consecin]a p=gubirii sale. Unele instan]e au considerat c= fapta de emitere a unui cec asupra unei institu]ii de credit sau asupra unei persoane, [ tiind c= pentru valorificare nu exist= provizia sau acoperirea necesar=, \ntrune[ elementele constitutive ale infrac]iunii de te \n[ el=ciune prev=zut= de art. 215 alin. 4 Cod penal, dac= s-a produs o pagub= beneficiarului cecului atât \n cazul \n care acesta nu a avut cuno[ tin]= c= \n momentul emiterii nu exist= disponibilul necesar acoperirii, cât [ \n cazul când i beneficiarul a avut cuno[ tin]= despre aceast= situa]ie. Instan]ele care au adoptat acest punct de vedere au motivat c= lipsa inten]iei de inducere \n eroare dedus= din cunoa[ terea [ acceptarea de c=tre beneficiar a complet=rii i cecului f=r= acoperirea necesar= nu poate conduce la \ncadrarea faptei \n infrac]iunea, prev. de art. 84 alin.1 din Legea nr. 59/1934, pentru simplul motiv c= prin aceasta s-a cauzat un prejudiciu. |n schimb, alte instan]e de judecat= au \ncadrat faptele \n ambele modalit=]i de s=vâr[ ire (cunoa[ terea sau necunoa[ terea acoperirii necesare) \n infrac]iunea de \n[ el=ciune, prev. de art. 215 alin. 4 Cod penal, apreciind c= art.84 alin.1 punctul 2 din Legea nr. 59/1934 a fost abrogat odat= cu intrarea \n vigoare a Codului penal adoptat \n 1936, care incrimina expres infrac]iunea de \n[ el=ciune \n leg=tur= cu emiterea de cecuri, dar ca [ urmare a incrimin=rii acestei i fapte \n art. 215 alin. 4 Cod penal, a[ cum a fost modificat a prin Legea nr. 140/1996. De asemenea, alte instan]e au \ncadrat fapta \n ambele ipoteze numai \n infrac]iunea prev. de art. 84 alin. 1 punctul 2 din Legea nr. 59/1934, cu motivarea c= aceast= \ncadrare juridic= fiind reglementat= \ntr-o lege special= este singura care poate fi acceptat=. |n sfâr[ au existat [ instan]e care au \ncadrat distinct it, i cele dou= fapte \n raport cu \mprejurarea dac= beneficiarul a cunoscut [ a acceptat completarea cecului f=r= ca acesta s= i aib= acoperirea necesar=. Acestea din urm= au ajuns la concluzia c=, dac= beneficiarul cecului a avut cuno[ tin]= la momentul emiterii c= nu exist= disponibilul necesar \n vederea acoperirii cecului fapta \ntrune[ elementele constitutive ale infrac]iunii prev. te art. 84 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 [ nu ale infrac]iunii de i \n[ el=ciune prev. de art. 215 alin. 4 Cod penal. Apreciem c= ultimul punct de vedere este cel corect având \n vedere urm=toarele argumente: |n art. 84 din Legea nr. 59/1934 au fost enumerate infrac]iunile comise \n leg=tur= cu emiterea cecurilor ar=tându-se, \ntre altele, la alin.1 pct. 2 c= se pedepse[ te “orice persoan= care emite un cec f=r= a avea la tras

24

disponibil suficient, sau care dup= ce a tras cec-ul, dar mai \nainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare dispune \n total sau \n parte de disponibilul avut”. Legiuitorul, referindu-se la aceste fapte, a ar=tat c= pedeapsa prev=zut= de lege este aplicabil= “afar= de cazul când fapta constituie un delict sanc]ionat cu o pedeapsa mai mare, \n care caz se aplic= aceast= pedeaps=’’. Se poate trage concluzia c= prin aceast= lege special= a fost exprimat principiul potrivit c=ruia incriminarea faptei a fost determinat= de dispozi]ia care prevedea pedeapsa cea mai grea, ceea ce corespunde [ reglement=rii date \n acea i perioad= cumulului ideal de infrac]iuni care a fost preluat= ulterior \n Codul penal, adoptat \n anul 1936. Ca urmare, fa]= de \ncriminarea faptei la care se refer= art.84 alin. 1 pct.2 din Legea nr.59/1934 [ art.553 din Codul i penal, adoptat \n anul 1936, erau aplicabile aceste dispozi]ii din urm= care prevedeau pedeapsa cea mai grea. |n Codul penal actual, modificat prin Legea nr. 140/1996, s-a prev=zut \n art.215 alin 4 ca “emiterea unui cec asupra unei institu]ii de credit sau unei persoane, [ tiind c= pentru valorificarea lui nu exist= provizia sau acoperirea necesar=, precum [ fapta de a retrage dup= emitere provizia i \n totul sau \n parte, ori de a interzice trasului de a pl=ti \nainte de expirarea termenului de prezentare, \n scopul ob]inerii pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust, dac= s-a pricinuit o pagub= posesorului cecului, se sanc]ioneaz= cu \nchisoare de la 3 la 15 ani’’. Astfel, legiuitorul a incriminat ca infrac]iune de \n[ el=ciune atât fapta de emitere a unui cec asupra unei institu]ii de credit sau unei persoane, [ tiind c= pentru valorificarea lui nu exist= provizia sau acoperirea necesar=, cât [ fapta de a retrage dup= emitere provizia \n totul sau \n i parte, ori de a-i interzice trasului de a pl=ti \nainte de expirarea termenului de prezentare \n scopul de a ob]ine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dac= s-a produs o pagub= posesorului cecului. Cu alte cuvinte, prejudicierea beneficiarului cecului emis prin s=vâr[ irea oric=reia dintre faptele de inducere \n eroare ar=tate mai sus, cu scopul de a ob]ine un folos material injust pentru sine sau pentru altul, constituie infrac]iunea de \n[ el=ciune prev. de art. 215 alin. 4 Cod penal. |n cazul \n care beneficiarul are cuno[ tin]= \n momentul emiterii c= nu exist= disponibilul necesar acoperirii cecului la tras, fapta nu poate constitui infrac]iunea de \n[ el=ciune prev.de art. 215 alin. 4 Cod penal, deoarece \i lipse[ te unul dintre elementele constitutive esen]iale [ anume, inducerea \n eroare, i condi]ie care este cerut= expres de alin. 1 al acestui articol. |n schimb, aceast= fapt= \ntrune[ elementele te constitutive ale infrac]iunii prev. de art. 84 alin 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, potrivit c=ruia s=vâr[ te e[ infrac]iunea “oricine emite un cec f=r= a avea la tras disponibilul suficient, sau dup= ce a tras cecul [ mai i \nainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare

dispune altfel, \n total sau \n parte de disponibilul avut’’. Cum prevederile art.84 alin.1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 nu au fost abrogate prin Legea nr. 140/1996 [ nici i prin dispozi]ii anterioare inclusiv Legea nr. 278/2006, \n mod indubitabil, ele \[ produc efectele neputându-se considera c= i au fost scoase din vigoare. R=mânerea \n vigoare [ \n prezent a art.84 din Legea i nr.59/1934 este sus]inut= [ de faptul c= nici Ordonan]a i Guvernului nr.11 din 4 august 1993 pentru modificarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei [ biletului la ordin [ a Legii i i nr.59/1934 asupra cecului [ nici Legea nr.83/1994 de i aprobare a acestei ordonan]e, nu au abrogat infrac]iunea mai sus ar=tat= a[ cum au f=cut \n cazul altor articole ale acestor a acte normative. Ca atare, ori de câte ori beneficiarul are cuno[ tin]= \n momentul emiterii c= nu exist= disponibilul necesar acoperirii cecului la tras, lipsind \n acest fel elementul constitutiv esen]ial, respectiv inducerea \n eroare cerut de ar. 215 alin. 1 Cod penal, fapta constituie infrac]iunea prev. de art. 84 alin 1 pct.2 din Legea nr.59/1934 [ nu i infrac]iunea de \n[ el=ciune prev. de art.215 alin. 4 din Codul penal. |n acest sens, s-a pronun]at [ \nalta Curte de Casa]ie [ i i Justi]ie, prin Decizia nr. IX din 24 10.2005, \n dosarul nr. 7/2005, care a admis un recurs \n interesul legii declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lâng= |nalta Curte de Casa]ie [ Justi]ie. i Solu]ia pronun]ata de |nalta Curte de Casa]ie [ Justi]ie i este legal= [ temeinic= deoarece din moment ce emiterea i cecului f=r= acoperire nu s-a f=cut \n vederea ob]inerii unui folos material injust nu se poate re]ine s=vâr[ irea infrac]iunii prev. de art. 215 alin.4 Cod penal, fapta \ntrunind elementele constitutive ale infrac]iunii prev. de art.84 alin.1 pct.2 din Legea nr.59/1934. |n practica judiciar= au existat nenum=rate cazuri când aceste cecuri au fost l=sate drept garan]ie, \n alb fiind completate doar cu semn=tura [ [ i tampila emitentului, convenindu-se cu furnizorul plata \n numerar a contravalorii m=rfurilor \ntr-un anumit termen. |n aceast= ipotez=, furnizorul a cunoscut c= la data emiterii cecului nu exista disponibilul necesar, dar a acceptat aceast= garan]ie ceea ce dovede[ lipsa inten]iei de a \n[ te ela [ de a ob]ine un folos i material injust. Decizia la care ne-am referit mai sus este obligatorie conform art. 4142 alin 2 Cod procedur= penal=, situa]ie \n care apreciem c= prin aplicarea ei practica instan]elor judec=tore[ va deveni unitar=. ti

CRI MI NA LI STI CA

25

Dr. GHEORGHE ASANACHE
Decesul survenit la interval de circa 35 de minute de la instalarea primelor simptome clinice, subiective [I obiective, ce orientau c=tre tablou specific unei st=ri de intoxica]ie supraacut=, a surprins pe numita C.R., de 18 ani, la o familie din municipiul B. Era la mare distan]= de cas=, fiind venit= pentru medita]ii intensive \n vederea sus]inerii concursului de admitere la o institu]ie de \nv=]=mânt superior; gazdele, so] [i so]ie erau cadre didactice fiecare la câte o materie \nscris= \n programa de examene. Examinarea medico-legal= a formulat concluzia de intoxica]ie supraacut= cu o substan]= a c=rei natur= nu a putut fi stabilit= \n mod cert. Dup= un timp, familia a formulat cu tot mai mult= insisten]= o versiune proprie: fiica lor a fost violat= de fiul gazdei [i, pe fondul [ocului psihic – mult exagerat de emo]iile preg=tirii pentru examene [i a concursului de admitere \n sine – s-a sinucis \ngurcitând o substan]= necunoscut= g=sit= \n casa gazdelor. |n plus, se sus]ine c= “fiica lor a fost dezverginat= cu excesiv= violen]=, pentru c= ea s-ar fi opus din r=sputeri; \n nici un caz ea nu ar fi acceptat de bun= voie s= practice nici m=car un singur raport sexual”. |n cuprinsul raportului de constatare medico-legal= nu se consemnase starea organelor genitale [i a membranei himeneale; lapidar se consemnase \n sfera aparatului genital: “cavitate uterin= goal=”. Procedând la exhumare, am constatat c= starea de conservare a materialului cadaveric (foto 1) permitea examinarea medico-biocriminalistic= a organelor genitale externe \n bune condi]ii.

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 1 Aspectul morfologic-macroscopic extern, la examinare cu ochiul liber [I utilizând dispozitiv optic cu putere redus= de m=rire (foto 2 [i 3), respectiv stereomicroscop (foto 4 [i 5), nu a eviden]iat afect=ri ale st=rii de integritate a marginii libere orificiale naturale himeneale. Cu toate interven]iile unor factori de eroare de natur= predominant obiectiv=, inerente \n caz de atare categorie de examinare la cadavru, luând \n considerare [i aser]iunile membrilor familiei, pe cale de expertizare medicobiocriminalistic= complex= am \ndep=rtat, [tiin]ific

Foto 5 fundamentat, versiunea de anchet=. Eleva nu a fost supus=, imediat antemortem, la agresionare.

CRI MI NA LI STI CA

26

DR. IOAN HURDUBAIE |n zilele de 10 [i 11 iulie 2006, Grupul Pompidou al Consiliului Europei a organizat, la Palatul Consiliului Europei din Strasbourg/Fran]a, cel de-al treilea Seminar privind traficul rutier [i drogurile. La reuniune au luat parte reprezentan]i din 17 ]=ri membre ale Grupului Pompidou (\ntre care [i o delega]ie a Agen]iei Na]ionale Antidrog) [i Federa]ia Rus=, precum [i ai unor organisme interna]ionale, \ntre care Organiza]ia Mondial= a S=n=t=]ii, Comisia european=, Oficiul european privind drogurile [i toxicomania (EMCDDA) [i ai unor organiza]ii neguvernamentale interesate de problematica dezb=tut=, respectiv Consiliul interna]ional privind alcoolul, drogurile [i siguran]a rutier= (ICADTS) [i Re]eaua european= a poli]iei rutiere (TISPOL). Lucr=rile seminarului au fost consacrate dezbaterii urm=toarelor subiecte: • evolu]ii recente ale legisla]iei europene; • studii epidemiologice na]ionale \n domeniu; • probleme practice \ntâlnite cu ocazia punerii \n aplicare a politicilor specifice; • realizarea [i impactul terapiei obligatorii asupra prevenirii [i readapt=rii. Referitor la aceste teme au fost prezentate 8 comunic=ri, vizând r=spunsurile la chestionarul privind drogurile [i legisla]ia adiacent= \n statele membre ale Consiliului Europei [i ale Uniunii Europene, politica transporturilor rutiere [i conducerea sub influen]a alcoolului [i drogurilor \n Uniunea European=, stupefiantele [i securitatea rutier= \n viziunea exper]ilor francezi, depistarea alcoolului, drogurilor ilicite [i medicamentelor \n probele de sânge recoltate cu ocazia unor accidente rutiere soldate cu victime omene[ti, comise \n ]=rile nordice, necesit=]ile de ordin practic ale diferitelor categorii de intervenien]i la fa]a locului pentru realizarea efectiv= a rolului lor preventiv [i punitiv, modalit=]i de evaluare a conduc=torilor auto consumatori de droguri [i programe de reabilitare a acestora. Cei 50 exper]i care au participat la seminar au semnalat, \n interven]iile lor, lipsa unor teste fiabile pentru detectarea rapid=, la conduc=torii auto afla]i \n trafic sau autori ai unor accidente rutiere, a consumului de canabis [i alte droguri, precum [i marile disparit=]i existente \ntre legisla]iile \n domeniu [i sanc]iunile prev=zute \n diferitele ]=ri europene pentru conducerea sub influen]a alcoolului [i a drogurilor. Astfel, \n unele ]=ri, conducerea sub influen]a alcoolului [i a drogurilor este sanc]ionat= prin pedepse prev=zute \n codul penal (8 ]=ri), iar \n altele, prin prevederi incluse \n legisla]ia privind securitatea rutier= (14 ]=ri). |n toate ]=rile prezente la seminar se utilizeaz= diferite teste pentru depistarea drogurilor consumate de conduc=torii auto afla]i la volan, \ns= materialul biologic colectat \n acest scop variaz= de la o ]ar= la alta (saliv=, urin=, fire de p=r), prelevarea de probe sanguine fiind \ns= obligatorie \n cazul unei depist=ri pozitive la fa]a locului. De asemenea, aceste teste sunt obligatorii \n cazul unui accident soldat cu r=nirea sau moartea victimei, \ns= \n caz de b=nuial= \ntemeiat=, poli]ia poate efectua astfel de teste [i pentru ceilal]i conduc=tori auto. Discu]iile au relevat [i faptul c=, cel pu]in din punctul de vedere al poli]istului de teren, sunt necesare teste fiabile pentru elaborarea unor dispozitive de depistare care s= fie acceptate [i de c=tre cet=]eni, obiectiv urm=rit prin proiectul de cercetare “ROSITA”. De asemenea, a fost subliniat [i impactul pe care-l are asupra celor afla]i la volan consumul de medicamente recomandate de medici pentru tratarea unor afec]iuni cronice de care sufer= ace[tia. Potrivit aprecierilor Comisiei europene, abuzul simultan de alcool [i de droguri are efecte “catastrofale”, \n special \n rândul tinerilor. Conform acestor studii, anual \n Europa \[i pierd via]a \n accidente rutiere, survenite la sfâr[it de s=pt=mân=, la \ntoarcerea de la “petreceri fierbin]i” organizate \n acest interval, peste 2000 de tineri consumatori de alcool [i de droguri. Pentru a furniza studii comparative [i statistici la nivelul Europei, Grupul Pompidou [i serviciile na]ionale interesate au fost invitate s= contribuie mai mult la colectarea [i difuzarea informa]iilor pe aceast= tem=. |n acest scop, Comisia european= va lansa \n toamna acestui an Programul de cercetare “DRUID”, \ntins pe o perioad= de patru ani [i cu un buget de 19 milioane euro, proiect care vizeaz= optimizarea politicilor destinate s= \mpiedice consumul de alcool, de droguri sau de alte substan]e psihotrope, legale ori ilegale, de c=tre conduc=torii auto. Studiul trebuie s= permit= totodat= cunoa[terea mai aprofundat= a efectelor ansamblului substan]elor psihotrope asupra conduitei rutiere, ameliorarea tehnicilor de control [i de depistare a consumatorilor, precum [i evaluarea mai corect= a politicilor de prevenire [i de reprimare a acestui fenomen, concomitent cu o mai bun= informare a publicului [i a speciali[tilor implica]i \n implementarea acestor politici. |n cadrul seminarului a sus]inut o comunicare [i un reprezentant al Serviciului federal antidrog din Federa]ia Rus=, ]ar= care nu este membr= a Grupului Pompidou. Acesta a relevat c=, \n aceast= ]ar=, 20% dintre accidentele rutiere se comit de conduc=tori afla]i sub influen]a alcoolului sau a drogurilor, \n anul 2005, fiind testate pentru consum de alcool sau droguri un num=r de 280.000 de persoane. Din aceste considerente, noua legisla]ie privind stupefiantele va prevedea un test obligatoriu de detectare a consumului de droguri, \nscris \n contractul de munc=, precum [i un tratament obligatoriu pentru cei depista]i pozitiv, \ntrucât \n Federa]ia Rus= sunt \nregistra]i 6 milioane de toxicomani.

CRI MI NA LI STI CA

27

Prim procuror NESTOR DRAGO{ Prof. VASILE L+P+DU{I
e-a lungul timpului via]a ne-a demonstrat c= fapta comis= \n stare de legitim= ap=rare nu a fost niciodat= pedepsit=. La romani era admis= respingerea for]ei prin for]=, considerându-se c= acest drept \l are omul de la natur=. “Atunci când via]a noastr= e primejduit= de silnicia ho]ilor sau de armele vr=[ma[ilor – spunea Cicero –, orice chip ce ne \ng=duie sc=parea este bun [i cinstit. Juri[tii din Evul Mediu, ca [i cei din perioada urm=toare au admis legitima ap=rare ca o cauz= de nepedepsire. |n ]ara noastr=, pravila lui Caragea prevedea: “Cine va omor\ ap=rându-[i via]a de primejdie, nevinovat este “…La fel [i pravila lui Vasile Lupu: “Cela ce ucide pe omul cela ce vine asupra lui s=-l ucid= nu s= va certa niciodat=, iar de va merge ne[tine s= ucid= pe cineva [i acela \l va \ntâmpina [i-l va ucide pe dânsul, atunci s= nu se cheme c= l-au ucis ne[tine, ca s= dzic= c= s-a ucis singur”. |n toate codurile penale care au fost \n ]ara noastr=, indiferent de orânduirea social=, legitima ap=rare a fost prev=zut= ca fiind una dintre cauzele care \nl=tur= caracterul penal al faptei. |n Codul penal penal din 1996 se prevede c= o persoan= care s=vâr[e[te fapta pentru a \nl=tura un atac material, direct, imediat [I injust, \ndreptat \mpotriva sa, a altuia sau \mpotriva unui interes ob[tesc, [i care pune \n pericol grav persoana sau drepturile celui atacat, ori interesul ob[tesc, oricât de grav= ar fi, aceast= fapt= nu constituie infrac]iune, fiind comis= \n stare de legitim= ap=rare. Prin aceast= prevedere a Legii penale se permite oric=rui cet=]ean s= se apere de o agresiune care s-ar comite asupra sa, sau s=-[i salveze via]a, integritatea corporal= proprie sau a altei persoane supus= unei agresiuni ori s= apere un interes ob[tesc grav amenin]at, chiar cu riscul de a produce leziuni corporale sau de a omor\ pe agresor. Fapta comis= \n asemenea \mprejur=ri nu se poate spune c= are la baz= vinov=]ia. Persoana care se ap=r= \n condi]iile unui atac periculos nu mai este \n m=sur= s=-[i dirijeze liber via]a, ci ac]ioneaz= prad= unei constrângeri c=reia nu-i poate rezista. |n aceast= situa]ie fapta nu constituie infrac]iune. Pentru cel care se ap=r=, teama de pedeaps= va fi \ntotdeauna mai mic= decât frica pe care o simte \n fa]a pericolului iminent la care este supus. Articolul 44 alin. 2 indice 1 din Codul penal a fost modificat prin Legea nr. 247/2005 privind reforma \n domeniile propriet=]ii [i justi]iei, stipulându-se c= “se prezum= c= este \n legitim= ap=rare [i acela care s=vâr[e[te fapta pentru a respinge p=trunderea f=r= drept a unei persoane prin violen]=, viclenie, efrac]ie sau prin alte asemenea mijloace, \ntr-o locuin]=, \nc=pere, dependin]= sau loc \mprejmuit ori delimitat prin semne de marcaje”. Prevederile men]ionate au r=mas \n vigoare [i \n actualul Cod penal (modificat [i completat, prin Legea nr. 278 din 4 iulie 2006).

D

Un caz de legitim= ap=rare s-a petrecut \n noaptea de 5/6 octombrie 2005, când Iancu Florin Bogdan a p=truns, f=r= drept, \n locuin]a so]ilor Iovan Adrian [i Romani]a Claudia din Bucure[ti, fiind \mpu[cat. Acest caz a fost foarte mult mediatizat, existând interpret=ri diferite, unele dintre ele au fost f=cute \n afara prevederilor legale. |n articolul de fa]= vom \ncerca s= prezent=m, \n sintez=, modul \n care s-a petrecut evenimentul [i cum a fost solu]ionat de organele de urm=rire penal=.

Investiga]ii nocturne
Trecuser= aproape trei ore din ziua de 6 octombrie 2005. Dispeceratul Poli]iei a Capitalei a fost sesizat c= un individ a intrat \n locuin]a familiei Iovan (so]ul pilot, iar so]ia creatoare de mod=), fiind \mpu[cat cu o arm= de vân=toare, marca “Winchester”, calibru 12 cu alice. Deplasându-se la locul faptei, echipa complex= de cercetare, condus= de procurorul criminalist Andreea {erb=noiu, a stabilit, \n principal, urm=toarele: |n urma amprent=rii, criminali[tii au identificat, cu ajutorul Sistemului AFIS-2000, persoana \mpu[cat=, ca fiind Iancu Florin Bogdan, n=scut la data de 9 iulie 1978, \n Bucure[ti, recidivist (autor al unor furturi). |n noaptea de 5/6 octombrie 2005, pe cele dou= terase ale imobilului, apar]inând numitei Meghea Daniela (vecin= a familiei Iovan a c=rei cas= are gard desp=r]itor cu imobilulul unde s-a produs evenimentul), pe ni[te schele lipite de imobil au trecut unul sau mai mul]i indivizi, dup= care au escaladat gardul comun al caselor [i au p=truns \n curtea casei familiei Iovan. |n drumul lor, individul sau indivizii \n cauz= au atins [i r=sturnat mai multe ghivece cu flori [i o jardinier= (aceasta a c=zut [i s-a spart \n curtea interioar= a casei numitei Meghea Daniela). Pe sc=rile exterioare de la intrarea \n casa vecinei M.D. se aflau urme de \nc=l]=minte, care proveneau de la o persoan= ce purta pantofi sport (Iancu Bogdan \n acea noapte era \nc=l]at cu pantofi marca “Puma”). Urmele de \nc=l]=minte conduceau dinspre curtea vecinei c=tre gardul desp=r]itor de curtea casei Iovan, respectiv \n direc]ia sc=rii de la u[a de intrare \n imobilul unde a avut loc evenimentul. Aceste aspecte se coroboreaz= cu faptul c=, pe timpul investig=rii, criminali[tii au constatat spargerea [i ruperea unui felinar din bronz \n form= de \nger cu abajur de sticl=, amplasat \n partea dreapt= de acces \n imobilul familiei Iovan. O parte din cioburi [i o arip= a “\ngerului” au fost g=site pe sc=rile ce conduc la u[a imobilului, respectiv. Din primele cercet=ri s-a desprins concluzia c= Iancu Florin – Bogdan a p=truns \n locuin]a familiei Iovan printr-un geam de la subsolul imobilului, care se afla \n pozi]ia \ntredeschis, fapt confirmat de urmele de \nc=l]=minte cu aspect dinamic [i o urm= palmar= orientat= de sus \n jos,

CRI MI NA LI STI CA

28

eviden]iate pe peretele din dreptul geamului, precum [i de un telefon mobil marca “Motorola”, cu o cartel= Connex, cu nr. 0726019945, g=sit \nchis \ntre ni[te geamantane amplasate sub fereastra pe unde s-a realizat p=trunderea. Ulterior, s-a stabilit c= telefonul i-a apar]inut lui Iancu Bogdan. Cadavrul numitului Iancu a fost descoperit \n curtea casei familiei Iovan, respectiv \n fa]a garajului, \n pozi]ia decubit dorsal drept cu coapsele flecate, cu spatele c=tre zidul desp=r]itor al cur]ii imobilului de curtea casei \nvecinate [i cu fa]a c=tre interiorul cur]ii, \nspre imobilul familiei Iovan. Asupra cadavrului, \n buzunarul drept al gecii cu care era \mbr=cat, au fost g=site mai multe obiecte, printre care: o cheie provenind de la un autoturism, marca “Volswagen”, un l=c=]el de culoare aurie, un ceas (marca “Brainding”), o br=]ar= cu zale din metal galben, prev=zut= cu pandantiv \n form= de stea, un colier din metal alb cu pietre din sticl= transparent=. Aceste obiecte, mai pu]in cheia autoturismului, au fost recunoscute de so]ii Iovan ca fiind obiecte ce le apar]in [i care au fost sustrase de c=tre Iancu Florin Bogdan din locuin]a lor. Examin=rile f=cute de medicul legist la locul producerii evenimentului au scos \n eviden]= faptul c= leziunile care au dus la moartea victimei s-au produs prin \mpu[care cu o arm= cu alice. Concluziile mor]ii au fost stabilite ulterior cu prilejul autopsiei cadavrului. Din con]inutul raportului de autopsie red=m urm=toarele: moartea lui Iancu Bogdan a fost violent= [i s-a datorat dilacer=rii cerebrale, consecin]a unui traumatism cranio-cerebral cu fractur= orificial= de bolt= cranian=, cu lips= de substan]= u[oar= fronto-temporo-parietal drept [i cominutiv= – secundar= de baz= [i bolt= cranian=; leziunile care au dus la moartea victimei s-au produs prin \mpu[care cu arm= de foc cu proiectele multiple (alice), cu leg=tur= direct= necondi]ionat= \n tanatogenez=; la autopsie nu s-a constatat orificiu de ie[ire [i nici leziuni suplimentare la nivelul neuro [i viscerocraniului care s-ar fi produs izolat prin dispensia grupului (snopului) de alice; raportat la direc]ia de tragere, având ca reper craniul victimei, s-a apreciat c= aceasta s-a putut efectua de la dreapta spre stânga craniului [i oblic de sus \n jos; cercet=rile gazcromatografice – masspectometrice efectuate pe urin= au dat rezultate negative pentru substan]ele toxice curente, inclusiv stupefiante; sângele analizat con]inea 1,50 g % alcool etilic, urina con]inea 1,85 g% alcool etilic; examenele de laborator efectuate pe fragmente de tegument recoltat de la cadavrul lui Iancu Bogdan au pus \n eviden]= prezen]a factorilor suplimentare ai \mpu[c=rii. Unele aspecte de la locul evenimentului sunt prezentate \n foto 1-7, realizate de criminali[ti din cadrul Poli]iei Capitalei.

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 1

Foto 5

CRI MI NA LI STI CA

29

Foto 6

Foto 7

O noapte de groaz=!
Din declara]iile lui Iovan Adrian a rezultat c=, \n seara zilei de 5 octombrie, \n jurul orei 20.00, \mpreun= cu so]ia sa Iovan Romani]a, au venit la domiciliu [i au \ntreprins, ca de obicei, activit=]i casnice. La ora 23.00, au \nchis u[ile de la intrarea \n imobil, au stins luminile \n imobil [i au urcat la etajul doi \n dormitorul matrimonial. |n timpul nop]ii, I.A. a auzit-o pe so]ie spunând “ho]ul”, motiv pentru care a deschis ochii [I a ridicat capul de pe pern=, prilej cu care a v=zut-o pe Romani]a stând \n [ezut, iar lâng= u[= a observat o siluet= ce avea mâna pe clan]a u[ii. |n acest moment, Adrian [i-a dat seama c= un individ necunoscut a p=truns \n cas=. “M-am ridicat \n [ezut – a declarat Adrian – [i am v=zut c= acel individ nu pleca din cadrul u[ii ci r=m=sese pe loc, dup= câteva secunde am strigat aproape urlând <<pleac=!>> [i l-am \njurat… Când am coborât din pat, individul din cadrul u[ii a plecat, iar dup= zgomotele de pa[i am realizat c= se afla \n curs de coborâre pe sc=ri. Nu am aprins lumina \n dormitor [I nici pe sc=ri [i am \nceput s= cobor [i eu sc=rile ceva mai repede decât \n ritm normal. Am perceput c= cel care cobora sc=rile era \n fug=, pa[ii fiind \ntr-un ritm alert. Am auzit un zgomot [I probabil c= a atins ni[te tablouri ce se aflau pe perete [I pe care, ulterior, le-am v=zut c=zute pe sc=ri. Pa[ii individului m-au condus c=tre etajul unu al casei, iar când am ajuns pe palierul dintre acest etaj [i parter nu am mai perceput zgomot, dar am auzit u[a de la buc=t=rie trântindu-se. De[i am avut un moment de re]inere, m-am \ndreptat c=tre buc=t=rie [i am deschis u[a acesteia, observând c= geamul era deschis, iar un individ st=tea cu picioarele pe pervaz. Dup= ce l-am \njurat, acesta a s=rit pe geam… Apoi, m-am \ntors [i am \ntâlnit-o pe Romani]a care era pe sc=rile dintre etajul 2 [i

CRI MI NA LI STI CA

etajul 1, comunicându-mi c= geanta ei, \n care se afla o sum= mare de bani, era pe masa din living. De asemenea, mi-a spus c= <<=[tia nu au venit s= ne fure, au venit s= ne omoare>>… Am rugat-o pe Romani]a s= sune la 955 [i s= anun]e evenimentul, iar eu am urcat la etajul 2 de unde am luat din dulap pu[ca care avea montat= ]eava scurt=, apoi am luat din cartu[ier= cinci cartu[e cu alice… Dup= ce am \nc=rcat pu[ca, am coborât la etajul 1, ]inând pu[ca \n mâna dreapt=… |ntrucât Romani]a nu reu[ise s= telefoneze la poli]ie, am format eu num=rul 955 [i am anun]at c= am un ho] \n cas=… |n continuare, am coborât la parter, ]inând pu[ca \n mâna stâng= de man[onul de \nc=rcare, \n pozi]ia vertical, cu ]eava \n sus, iar cu mâna dreapt= am deschis u[a terasei care era \nchis= cu cheia. Am ie[it pe teras= [i m-am deplasat pân= la scara de lemn care permitea accesul \n luminator, dar \n locul \n care s=rise individul nu am v=zut pe nimeni… Apoi m-am deplasat c=tre u[a care d=dea dinspre partea de teras=… M-am apropiat de marginea terasei \n apropiere de col]ul lipit de gardul comun al imobilului, [tiind c= pe acolo se poate s=ri pe un garaj situat \n curtea vecinului [i mai departe se poate fugi pe strad=. Când m-am apropiat de acel loc, peste marginea terasei, \n \ntuneric, am observat capul [i umerii unui individ care se ]inea cu mâinile de ]eava de gaze. Individul st=tea nemi[cat [i nu [tiam dac= \ncerca s= urce sau s= coboare, nu [tiam pe ce se sprijin=, iar percep]ia a fost c= acel individ nu avea ce s= caute acolo. |n aceast= situa]ie, am avut percep]ia unui alt agresor, fiind convins c= intrusul pe care \l z=risem pân= atunci p=r=sise perimetrul propriet=]ii mele. |n acel moment, ]ineam pu[ca cu mâna dreapt=, \n pozi]ie vertical=, iar cu mâna stâng= m-am sprijinit de marginea terasei. L-am lovit pe acel individ cu ]eava pu[tii peste mâini \ntr-o mi[care de la stânga la dreapta pentru a-i \nl=tura punctul de sprijin [i a-i provoca o c=dere \n curte… L-am lovit odat= peste mâini [I nu s-a \ntâmplat nimic, iar \n momentul imediat urm=tor, \ncercând s=-l mai lovesc \nc= odat=, pu[ca s-a desc=rcat. Am v=zut c= individul a c=zut din locul \n care se afla, l-am v=zut pe p=mânt… Imediat dup= aceea, am anun]at salvarea…” Declara]iile lui Iovan Adrian au fost confirmate [I de so]ia sa, Iovan Romani]a. Cei doi au subliniat [i starea de temere pe care au sim]it-o prin prezen]a individului \n locuin]a lor. Cu ocazia investiga]iilor \ntreprinse de poli]i[ti \n vederea stabilirii provenien]ei tuturor bunurilor g=site asupra lui Iancu Bogdan, \n noaptea de 5/6 octombrie 2005, au rezultat urm=toarele: Cheia autoturismului “Volkswagen” pe care I.B. o avea asupra sa, provenea de la s=vâr[irea unei alte infrac]iuni de furt, \n ziua de 30 septembrie 2005. La aceast= dat=, Iancu Bogdan, prin for]area unei ferestre amplasate la parterul imobilului din str. Hele[teului nr. 20, sector 1 (imobil situat la o distan]= relativ mic= de casa familiei Iovan), a p=truns \n interior [i a sustras cheia \n cauz=, o cheie de la u[a de acces \n imobil, suma de 6.000.000 lei, cinci ceasuri b=rb=te[ti [i dou= bibelouri “Swarovski”. Acest aspect a fost confirmat pe timpul cercet=rilor de c=tre martorul T. Marin, manager securitate la S.C. “Connex Vodafone” S.A., care a declarat c= autoturismul a c=rei cheie a a fost sustras= era proprietatea societ=]ii. Fiind probat= cheia g=sit= asupra lui Iancu Bogdan pe sistemele de asigurare cu care autoturismul \n cauz= era prev=zut la data de 30 septembrie 2005, s-a constatat c= aceasta activeaz= [i dezactiveaz= sistemele. De asemenea, la sediul firmei a f=st

30

g=sit= [i cheia de rezerv= a autoturismului, care a fost comparat= cu cheia descoperit= la Iancu Bogdan, prilej cu care s-a constatat c= ambele activeaz= [i dezactiveaz= acela[i sistem de asigurare cu care a fost prev=zut ini]ial autoturismul. Existen]a bibelourilor “Swarovski”asupra lui Iancu Bogdan a fost confirmat= [i de numitul V. Jean, care a declarat c=, \n urm= cu o s=pt=mân= de la eveniment, le-a v=zut la acesta, având inten]ia s= le vând=. Verificându-se antecedentele penale ale lui Iancu Bogdan, s-a stabilit c= acesta a comis mai multe infrac]iuni de furt \n ]ar= [i \n str=in=tate, pentru care a fost condamnat la pedeapsa \nchisorii.

Coroborarea probelor
Organele de urm=rire penal= au stabilit c= declara]iile lui Iovan Adrian se coroboreaz= cu aspectele constatate cu ocazia cercet=rii la fa]a locului, precum [ cu probatoriul i administrat ulterior \n cauz=. Astfel, s-a stabilit cu exactitate, \nc= din momentul examin=rii cadavrului, sustragerea unor bunuri din locuin]a familiei Iovan, fapt ce a constituit [ motivul i p=trunderii, prin efrac]ie, \n imobil a lui Iancu Bogdan. Prezen]a acestuia \n imobil [ \n exterior este demonstrat= [ i i de urmele de \nc=l]=minte descoperite de criminali[ urme ti, care au indicat traseul parcurs anterior \mpu[ c=rii. |n curtea interioar= (luminator), pe p=mântul din apropierea zidului terasei, se afla o plant= cu ramurile rupte, iarba presat= [i o urm= \n adâncime de form= aproximativ circular=, o dal= de piatr= spart= [i o brichet= de culoare albastr=. Aceste aspecte se coroboreaz= cu faptul c=, pantalonii cadavrului, la nivelul genunchiului piciorului drept [i la mâneca dreapt= a gecii prezentau urme de p=mânt ceea ce confirm= ipoteza sus]inut= de Iovan Adrian, \n sensul c= individul a s=rit de la etajul unu, respectiv de pe fereastra buc=t=riei. De asemenea, pe mâinile cadavrului numitului Iancu Bogdan a fost constatat= prezen]a unui praf de culoare albcrem, aspecte ce se coroboreaz= cu faptul c=, terasa de la nivelul parterului imobilului este acoperit= cu nisip [i pietri[, demonstrându-se astfel prezen]a celui \n cauz= [i \n acel loc. Pentru stabilirea modului \n care a fost comis= fapta, organul de urm=rire penal= a procedat la efectuarea unei experiment judiciar. Cu acest prilej, Iovan Adrian a parcurs prin imobil traseul descris \n declara]ie, stabilindu-se: • timpul \n care s-a petrecut evenimentul; • timpul \n care Iovan Adrian a avut posibilitatea de a percepe exact ce se \ntâmpl= \n locuin]a sa [i \n curtea acesteia; • gravitatea pericolului \n care se afla familia Iovan prin p=trunderea \n locuin]= a unui ter]e persoane, inten]iile acesteia, implicit timpul \n care Iancu Bogdan a avut posibilitatea de a p=r=si proprietatea din momentul depist=rii sale. Declara]iile lui Iovan Adrian cu privire la momentul \mpu[c=rii numitului Iancu Bogdan se coroboreaz= cu constat=rile tehnico-[tiin]ifice efectuate \n cauz= de c=tre criminali[ti. Executarea unor trageri experimentale cu arma utilizat= de Iovan Adrian (arm= de vân=toare, marca “Winchester” calibru 12) au stabilit c=, la tragerile cu arma “semilipit=” (circa 3-5 cm fa]= de ]int=), factorii secundari ai \mpu[c=turii erau prezen]i \n cantitate mic=, ace[tia urmând traiectoria alicelor (de regul= sunt prezente \n corpul victimei concentra]i pe o arie restrâns=). La tragerile pân= la un metru, factori secundari ai

CRI MI NA LI STI CA

\mpu[c=turii erau prezen]i mai vizibil \n jurul orificiilor de p=trundere a alicelor. La tragerile de peste un metru, concomitent cu m=rirea razei de \mpr=[tiere a alicelor, factorii secundari ai \mpu[c=turii erau prezen]i \ntr-o cantitate mai mic=, pe o raz= de \mpr=[tiere mai mare, disp=rând propor]ional cu m=rimea distan]ei de tragere. Concluziile raportului de constatare tehnico-[tiin]ific= se coroboreaz= cu concluziile raportului de autopsie care apreciaz= distan]a de tragere la aproximativ un metru, dar [i cu concluziile unui alt raport de constatare tehnico-[tiin]ific=, \n care se precizeaz= c=, pe articolele de \mbr=c=minte ale lui Iancu Bogdan s-au pus \n eviden]= factori secundari ai \mpu[c=turii. Criminali[ au stabilit c= arma de vân=toare, marca tii “Winchester”, calibru 12, utilizat= de Iovan Adrian, cu ]eav= lis= scurt= (470 mm), face parte din categoria armelor letale [ s-a aflat \n stare de func]ionare, iar tubul de cartu[ ridicat de i la fa]a locului provine de la cartu[ de vân=toare calibru 12. Realizarea percu]iei unui astfel de cartu[ aflat \n ]eava armei se poate face numai prin dezasigurarea acesteia [ apoi i ac]ionarea tr=gaciului. Producerea percu]iei prin ac]ionarea accidental= asupra tr=gaciului, prin ag=]area lui cu sau de un obiect (creang= de copac, nasture de hain=, degetele de la mâini etc.) nu poate fi exclus=, dar aceasta este una dintre multiplele ipoteze ce pot fi formulate [ nu pot fi produse pe i cale experimental=. Martorii audia]i \n cauz=, prieteni apropia]i ai numitului Iancu Bogdan [ cuno[ i tin]ele sale, au declarat c= [ tiau de faptul c= acesta se ocup= cu sustrageri de bunuri din locuin]e [ c= a suferit multe condamn=ri la pedeapsa \nchisorii. i |n urma probatoriului administrat \n cauz= nu a rezultat nici un indiciu \n sensul c=, \ntre vreun membru al familiei Iovan [ Iancu Bogdan ar fi existat vreo eventual= rela]ie i anterioar= sau prezumtive interese pecuniare. Din ansamblul probelor administrate rezult= c= decesul lui Iancu Bogdan a intervenit \n condi]iile unei legitime ap=r=ri. Ca urmare, nu s-a re]inut \n sarcina numitului Iovan Adrian s=vâr[ irea infrac]iunii de omor, prev=zut= de art. 174 C.pen. Ac]iunile lui Iancu Bogdan demonstreaz= o p=trundere, f=r= drept, \ntr-o locuin]=, \n scopul de a sustrage bunuri [ de i continuare a r=mânerii \n acea locuin]=, de[ a avut loc o i interzicere f=]i[ din partea proprietarului, prin avertizarea sa = asupra acestei interziceri [ asupra faptului c= nu se tolereaz= i r=mânerea \n locuin]=. Prin rezolu]ia procurorului criminalist Andreea {erb=noiu s-a dispus, \n temeiul art. 228 alin. 4 [i 6 C.proc.pen., raportat la art. 10 lit. e C. proc.pen. [i art. 44 alin. 1, alin. 2 indice 1 [i alin. 4 din C.pen., ne\nceperea urm=ririi penale fa]= de numitul Iovan Adrian, sub aspectul s=vâr[irii infrac]iunii de omor. |n temeiul aceluia[i art. 228 alin. 4 [i 6 C.proc.pen., raportat la art. 10 lit. g C.proc.pen., s-a dispus ne\nceperea urm=ririi penale fa]= de Iancu Bogdan sub aspectul s=vâr[irii infrac]iunii de furt calificat, prev=zut= de art. 208 alin. 1 [i art. 209 alin. 1 lit. g [i i din C.pen.

31

Cdor. dr. Mircea IONESCU
tentatele de la 11 septembrie 2001 au surprins nepreg=tite Statele Unite din punct de vedere legislativ. Astfel, legisla]ia SUA nu con]inea prevederi care s= constituie cadrul legal pentru tragerea la r=spundere a celor care au conceput, finan]at, planificat, organizat [i executat atacurile de la 11 septembrie 2001. Pentru corectarea, pentru moment, a acestei deficien]e, la 10 octombrie 2001, \ntr-o interven]ie1 \n Camera Reprezentan]ilor, reprezentantul Texas-ului, Ron Paul, a propus spre adoptare dou= acte normative: “Actul de capturare [i reprimare a pirateriei aeriene din 2001”2 [i “Actul de marcare a lui 11 septembrie [i a represaliilor”.3 “Actul de marcare a lui 11 septembrie [i a represaliilor” a furnizat Pre[edintelui Statelor Unite autoriza]ia de a emite licen]e pentru partenerii adecva]i de a-l captura pe Osama bin Laden [i bunurile acestuia, precum [i pe oricare individ responsabil pentru atacurile teroriste de la 11 septembrie. Procedura abilit=rii pre[edintelui Statelor Unite de a emite licen]e pentru represalii este prev=zut= \n Constitu]ia SUA ca un mijloc ce permite Congresului s= se ocupe de ac]iunile agresive acolo unde o declara]ie oficial= de r=zboi \mpotriva unei puteri str=ine este problematic=. La 26 noiembrie 2002, Pre[edintele Bush a semnat Legea nr. 107-306, privind constituirea Comisiei Na]ionale privind atacurile teroriste asupra SUA, cunoscut= sub denumirea “Comisia 11 Septembrie”, \n scopul studierii circumstan]elor care au favorizat atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Raportul Comisiei 11 Septembrie relev= faptul c= atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au scos \n eviden]= patru tipuri de e[ecuri ale autorit=]ilor: lipsa de imagina]ie, lipsa unei politici, lipsa de capabilit=]i [i lipsa de gestionare (management) a crizei \n ceea ce prive[te prevenirea [i combaterea actelor teroriste comise pe teritoriul SUA. Cu toate c=, Al-Qaeda a fost creat= \n anul 1988 la sfâr[itul ocupa]iei sovietice din Afganistan, o descriere a organiza]iei din partea serviciilor secrete americane dateaz= numai din anul 1999. La sfâr[itul anului 2000, Directorul CIA de atunci, George Tenet, recuno[tea deficien]ele din analizele strategice referitoare la Al-Qaeda [i decidea, \n iulie 2001, instituirea unui grup de lucru pe probleme de terorism alc=tuit din zece anali[ti, al c=rui [ef [i-a intrat \n atribu]ii pe 10 septembrie 2001. Scenarii privind un atac aerian sinuciga[ au existat. Un astfel de scenariu, al unei deturn=ri aeriene sinuciga[e, luând \n calcul amenin]area pe care o constituia bin Laden, a fost elaborat de Biroul de Securitate Aviatic= din cadrul FAA4, dar s-a considerat c= o asemenea ac]iune este improbabil= deoarece nu ofer= oportunitatea unui dialog \n vederea eliber=rii [eicului Omar Abdel-Rahman [i a celorlal]i terori[ti \ncarcera]i \n SUA. CIA nici m=car nu a elaborat asemenea scenarii.5 |n anul 1992 a fost creat Counter-terrorism Security Group, format din speciali[ti \n contraterorism din mai multe agen]ii guvernamentale. |n mai 1998, Pre[edintele Clinton a creat postul de Coordonator Na]ional pentru Terorism, \n care

A

CRI MI NA LI STI CA

l-a numit pe Richard Clarke. Printre realiz=rile lui Richard Clarke se num=r= planul de securitate aeronautic= din timpul desf=[ur=rii Olimpiadei de var= de la Atlanta, statul Georgia (SUA) din anul 1996, când, existând informa]ii c= terori[tii pot folosi aeronave \n scopuri teroriste: au fost desf=[urate elicoptere militare Black Hawk [i aeronavele V=mii SUA pentru a intercepta aeronavele suspecte; au fost monitorizate toate aeronavele care aterizau sau se apropiau de Atlanta; au fost plasate \n a[teptare aeronave militare la bazele aeriene locale, \n scopul intercept=rii eventualelor aeronave infractoare; a fost sporit controlul de securitate al pasagerilor [i bagajelor cu destina]ia Atlanta; a fost ridicat nivelul de alert= a for]elor de securitate pe toate aeroporturile de pe care decolau aeronave de pasageri spre Atlanta; au fost “periate” toate aeroporturile din Georgia pentru a se elimina posibilitatea ca avioane de mici dimensiuni s= fie deturnate [i folosite ca arme \mpotriva loca]iilor unde se desf=[urau \ntrecerile sportive. |n anul 1998, Richard Clarke a organizat la Casa Alb= un exerci]iu pe tabl=, bazat pe un scenariu \n care militan]i antiamericani umplu o aeronav= cu exploziv [i apoi decoleaz= \ntr-o misiune sinuciga[= pentru a lovi cl=direa Pentagonului. Erau prezen]i oficiali de la Pentagon, serviciile secrete [i FAA, care au fost \ntreba]i cum ar putea stopa o asemenea amenin]are. Reprezentan]ii Pentagonului au r=spuns c= “pot decola aeronave lupt=toare de la Langley Air Force Base, (statul Virginia) [i c= au nevoie de autorizarea Pre[edintelui SUA pentru a dobor\ avionul, dar c=, \n acest moment, nu exist= o procedur= uzual=”. Referitor la aceasta, Comisia 11 Septembrie a concluzionat sec: “nu a existat o rezolvare clar= a problemei exerci]iului.”6 |n decembrie 2000, Richard Clarke a prezentat administra]iei Clinton un plan, pe o perioad= de 3-5 ani, de reducere a influen]ei Al-Qaeda. Principala m=sur= consta \n cre[terea ajutorului acordat Alian]ei Nordului7, cu scopul destr=m=rii leg=turilor terori[tilor [i al elimin=rii refugiului pentru bin Laden. Alte m=suri prevedeau: contracararea [i stoparea sprijinului financiar acordat activit=]ilor teroriste, acordarea de sprijin na]iunilor care lupt= \mpotriva Al-Qaeda [i planificarea de ac]iuni militare directe [i acoperite \n Afganistan. Planul ar fi costat câteva sute de milioane de $ SUA. Totu[i, deoarece erau numai câteva s=pt=mâni pân= la instalarea administra]iei Bush, s-a hot=rât ca decizia referitoare la acest plan s= fie luat= de noua administra]ie. Acest plan a fost respins de administra]ia Bush, \n ianuarie 2001. Conform unui oficial al administra]iei Bush, planul echivala cu toate m=surile luate dup= 11 septembrie 2001.8 |n ceea ce prive[te managementul opera]iunilor, Comisia 11 Septembrie subliniaz= c= au fost ratate mai multe ocazii opera]ionale de dejucare [i contracarare a atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, din cauza lipsei schimbului de informa]ii \ntre agen]iile guvernamentale, nedisemin=rii informa]iilor \ntre agen]ii acestora [i nedelimit=rii clare a sarcinilor acestora, cum ar fi: • Ianuarie 2000 – CIA nu \l include pe liste de urm=rire pe

32

Khalid al Mindhar [i nu anun]= FBI-ul atunci când afl= c= Mindhar a ob]inut o viz= de intrare pe teritoriul SUA; CIA nu formuleaz= un plan interna]ional de urm=rire a lui Mindhar [i a asocia]ilor s=i; • Martie 2000 - CIA nu \l include pe listele de urm=rire pe Nawaf al Hazmi [i nu notific= FBI-ului când afl= c= acesta a ob]inut o viz= de intrare \n SUA; • Ianuarie 2001 – CIA nu informeaz= FBI-ul c= o surs= l-a identificat pe Khallad, un personaj cu rol cheie \n atacul cu bomb= \mpotriva USS Cole. La 24 octombrie 2001 a fost adoptat= USA PATRIOT ACT (Actul “Unind [i \nt=rind America prin furnizarea instrumentelor adecvate necesare stop=rii [i obstruc]ion=rii terorismului” din 2001). |n opinia mea, aceasta este cea mai stufoas= lege antiterorist= din lume, con]inând zece titluri [i 155 de sec]iuni, cu un total de 231 de pagini. USA PATRIOT ACT actualizeaz= legisla]ia deja existent=, dar introduce [i prevederi noi referitoare la terorism. |n titlul I, intitulat “|mbun=t=]irea securit=]ii interne \mpotriva terorismului”, se prevede \nfiin]area \n Trezoreria SUA a unui fond separat, denumit “Fondul destinat luptei \mpotriva terorismului”, \n care sumele vor r=mâne valabile, indiferent de anul fiscal.9 Scopul acestui fond este de a desp=gubi orice parte component= a Departamentului Justi]iei pentru orice costuri suportate \n leg=tur= cu: a) restabilirea capacit=]ii opera]ionale a unui birou sau facilit=]i care a fost deteriorat= sau distrus= ca urmare unui incident terorist interna]ional sau intern; b) cu furnizarea de sprijin pentru combaterea, investigarea sau punerea sub acuzare a terorismului interna]ional sau intern, inclusiv pentru a pl=ti recompense, f=r= limitare, \n leg=tur= cu aceste activit=]i; c) cu evaluarea amenin]=rilor teroriste la adresa agen]iilor federale [i facilit=]ilor lor; de asemenea, din acest fond se va desp=gubi orice departament sau agen]ie a Guvernului Federal pentru orice costuri suportate \n leg=tur= cu re]inerea \ntr-o ]ar= str=in= a persoanelor acuzate de terorism care au nesocotit legisla]ia SUA. Sec]iunea 203 a USA PATRIOT ACT este amendat= prin introducerea prerogativei Pre[edintelui SUA de a dispune, \n situa]ia \n care SUA este \ntr-un conflict armat sau este atacat= de o ]ar= str=in= sau de na]iuni str=ine, confiscarea oric=rui bun supus jurisdic]iei SUA al oric=rei persoane, organiza]ii sau ]=ri str=ine care a planificat, autorizat, ajutat sau s-a angajat \n astfel de ostilit=]i sau atacuri \mpotriva SUA. Regula 6(e)3(c) din Regulile Federale de Procedur= Penal= este amendat= astfel \ncât informa]iile despre terorismul interna]ional ob]inute \ntr-un proces s= poat= fi dezv=luite [i puse la dispozi]ia autorit=]ilor federale cu competen]e \n domeniul securit=]ii na]ionale c=rora le sunt necesare \n \ndeplinirea sarcinilor de serviciu.10 Un furnizor de servicii de calcul la distan]= sau de comunica]ii electronice publice poate divulga o \nregistrare apar]inând unui abonat sau unui consumator de astfel de servicii unei entit=]i guvernamentale, dac= furnizorul crede \n mod rezonabil c= o urgen]=, implicând un pericol imediat de moarte sau de r=nire grav= a unei persoane, justific= dezv=luirea informa]iei.11 Un procuror al Guvernului poate solicita eliberarea sau extinderea unui mandat de autorizare a instal=rii unui aparat de \nregistrare, dispozitiv capcan= ori dispozitiv de urm=rire, \n scris sub jur=mânt (sau afirma]ie echivalent=), unui tribunal cu competen]= jurisdic]ional. Un anchetator statal sau un ofi]er care aplic= legea poate solicita eliberarea sau extinderea unui mandat de autorizare a instal=rii unui aparat de \nregistrare, dispozitiv capcan= ori dispozitiv de urm=rire, \n scris sub jur=mânt (sau afirma]ie echivalent=), unui tribunal cu competen]= jurisdic]ional= \n acel stat. O solicitare va con]ine identitatea procurorului

CRI MI NA LI STI CA

Guvernului, a ofi]erului pentru aplicarea legii sau a celui anchetator, [i o certificare din partea solicitatorului c= informa]ia care, probabil, se va ob]ine, este relevant= pentru o anchet= penal= \n desf=[urare. Dac= tribunalul consider= c= procurorul Guvernului a certificat c= informa]ia care, probabil, se va ob]ine, este relevant= pentru o anchet= penal= \n desf=[urare, va emite un mandat de autorizare a instal=rii [i folosirii unui aparat de \nregistrare, dispozitiv capcan= ori dispozitiv de urm=rire, oriunde pe teritoriul SUA. Dac= agen]ia de aplicare a legii, implementând un astfel de mandat \[i instaleaz= [i folose[te propriul dispozitiv de ascultare, capcan= sau urm=rire pe o re]ea cu comutare de pachete de date a unui furnizor de servicii de comunica]ii electronice publice, atunci ea va p=stra o \nregistrare prin care se vor putea identifica orice ofi]er sau ofi]erii care au instalat dispozitivul [i orice ofi]er sau ofi]erii care au accesat dispozitivul pentru a ob]ine informa]ii din re]ea, data [i ora când dispozitivul a fost instalat, data [i ora când a fost dezinstalat, data, ora [i perioada când dispozitivul a fost accesat pentru a se ob]ine informa]ii, configura]ia dispozitivului la momentul instal=rii [i orice modificare ulterioar=, precum [i informa]iile care au fost culese prin dispozitiv. |n m=sura \n care aparatul de \nregistrare sau dispozitivul capcan= [i de urm=rire pot fi setate pentru a \nregistra informa]ia electronic, \nregistrarea se va face electronic pe toat= perioada instal=rii [i folosirii unui astfel de dispozitiv.12 Un mandat de autorizare a instal=rii [i folosirii unui aparat de \nregistrare, dispozitiv capcan= ori dispozitiv de urm=rire va con]ine: a) identitatea, dac= este cunoscut=, a persoanei c=reia este \nchiriat sau pe numele c=reia este \nregistrat= linia telefonic= sau alt= facilitate la care aparatul de \nregistrare, dispozitivul capcan= ori dispozitivul de urm=rire vor fi ata[ate sau aplicate; b) identitatea, dac= este cunoscut=, a persoanei care este subiectul anchetei penale; c) caracteristicile comunica]iilor c=rora li se aplic= mandatul, incluzând num=rul, loca]ia telefonului, limitele geografice dac= se elibereaz= la solicitarea unui ofi]er de aplicare a legii sau anchetator statal; d) o expunere a infrac]iunii despre care se vor ob]ine probabil informa]ii cu ajutorul aparatului de \nregistrare, dispozitivul capcan= ori dispozitivul de urm=rire. Perioada sau extinderea pentru care se emite un astfel de mandat de autorizare a instal=rii [i folosirii unui aparat de \nregistrare, dispozitiv capcan= ori dispozitiv de urm=rire nu va dep=[i 60 de zile. Titlul III din USA PATRIOT ACT este intitulat “Actul din 2001 al Limit=rii Finan]=rii Antiteroriste [i al Elimin=rii Sp=l=rii de Bani Interna]ionale”.13 Congresul SUA a constatat14 c= sp=larea de bani, estimat= de c=tre Fondul Monetar Interna]ional la sume cuprinse \ntre 2 [i 5% din produsul intern brut global: furnizeaz= combustibilul financiar care permite organiza]iilor criminale transna]ionale s= conduc= [i s= dezvolte opera]iunile lor \n detrimentul siguran]ei [i securit=]ii cet=]enilor americani; este esen]ial= pentru finan]area terorismului global [i pentru alimentarea cu fonduri a atacurilor teroriste; distruge mecanismele financiare [i rela]iile bancare legitime prin folosirea acestora ca metode de acoperire a fondurilor pentru desf=[urarea ac]iunilor criminale [i finan]area crimei [i terorismului, [i, implicit, poate amenin]a siguran]a cet=]enilor SUA [i poate submina integritatea institu]iilor financiare ale SUA [i ale sistemelor financiar [i comercial de care depind prosperitatea [i progresul. Titlul IV – “Securitatea la frontiere”, sec]iunea 411 “Defini]ii referitoare la terorism”, modific= sec]iunea 212(a)(3) din “Actul na]ionalit=]ii [i imigr=rii” (Titlul 8, sec]iunea 1182(a)(3) din Codul SUA). Astfel, orice str=in care a fost angajat \n activit=]i teroriste, sau despre care un func]ionar consular sau Procurorul general

33

cunoa[te, sau are motive rezonabile s= cread= despre acesta c= este angajat sau este probabil angajat \ntr-o activitate terorist=, sau c= inten]ioneaz= s= cauzeze moartea sau v=t=m=ri corporale grave, incitând la terorism, sau este reprezentant al unei organiza]ii teroriste interna]ionale, al unui grup care gireaz= \n public actele de terorism, sau este membru al unei organiza]ii teroriste str=ine, sau a folosit pozi]ia pe care a de]inut-o \n ]ara de origine pentru a sprijini activitatea terorist=, sau este so]ia/so]ul sau fiul/fiica acestuia, este inadmisibil \n SUA. De asemenea, orice oficial al Organiza]iei pentru Eliberarea Palestinei este considerat, din oficiu, angajat \ntr-o activitate terorist=. Termenul ”angajare \ntr-o activitate terorist=”15 \nseamn= c= o persoan=, \n nume propriu sau ca membru al unei organiza]ii, este angrenat \ntr-o activitate prin care urm=re[te: s= comit= sau s= incite la comiterea unei ac]iuni teroriste, \n \mprejur=ri care indic= inten]ia de a cauza moartea sau serioase v=t=m=ri corporale unei/unor persoane; s= preg=teasc= sau s= planifice o ac]iune terorist=; s= adune informa]ii despre o poten]ial= ]int= a unei ac]iuni teroriste; s= solicite fonduri sau alte lucruri de valoare pentru o activitate terorist= sau o organiza]ie terorist=; s= solicite unei persoane s= se angajeze \n ac]iuni teroriste; s= comit= un act despre care respectivul [tie, sau \n mod rezonabil ar trebui s= [tie, c= furnizeaz= sprijin material, inclusiv o cas= sigur=, transport, comunica]ii, fonduri, transfer de fonduri sau alte beneficii financiare, documente sau identitate false, arme, inclusiv chimice, biologice sau radiologice, explozivi sau preg=tire. Actul na]ionalit=]ii [i imigr=rii (cuprins \n Titlul 8 din Codul SUA) este amendat de sec]iunea 412 din USA PATRIOT ACT, prin introducerea sec]iunii 1126a, “De]inerea obligatorie a terori[tilor suspec]i; habeas corpus; revizuirea judiciar=”. Procurorul general poate aresta orice str=in, dac= a certificat c= are motive rezonabile s= cread= c= acesta: a desf=[urat o activitate prin care a violat orice lege a SUA referitoare la spionaj sau sabotaj, sau a violat sau a eludat orice lege care interzice exportul din SUA a bunurilor, tehnologiei sau informa]iilor sensibile; a desf=[urat o activitate al c=rei scop este opozi]ia, controlul sau r=sturnarea Guvernului SUA prin for]=, violen]=, sau alte mijloace ilegale; a fost, este sau va fi angajat \ntr-o activitate terorist=; a desf=[urat orice alt= activitate criminal= care a pus \n pericol siguran]a public= sau securitatea na]ional=; este angajat sau probabil angajat, conform m=rturiei unui func]ionar consular, \n desf=[urarea unei ac]iuni teroriste; a incitat la desf=[urarea de activit=]i teroriste, cu inten]ia de a cauza moartea sau serioase v=t=m=ri corporale unei/unor persoane; este reprezentant al unei organiza]ii teroriste str=ine sau al unui grup care a aprobat \n public activitatea terorist=, subminând eforturile SUA de reducere sau eliminare a activit=]ilor teroriste; este membru al unei organiza]ii teroriste str=ine; a folosit pozi]ia pe care a de]inut-o \n ]ara de origine pentru a aproba sau sprijini activitatea terorist=, sau pentru a convinge pe al]ii s= sprijine activitatea terorist= sau o organiza]ie terorist=, \ntr-un mod care a subminat eforturile SUA de reducere sau eliminare a activit=]ilor teroriste; este so]ia/so]ul sau fiul/fiica unui str=in inadmisibil, dac= activitatea str=inului declarat inadmisibil \n SUA s-a desf=[urat \n ultimii 5 ani; este oficial, ofi]er, reprezentant sau purt=tor de cuvânt al Organiza]iei pentru Eliberarea Palestinei. La 19 noiembrie 2001 este adoptat de c=tre Congresul SUA Actul Securit=]ii Transporturilor [i Avia]iei16, cu scopul declarat \n preambul: ”Pentru \mbun=t=]irea securit=]ii avia]iei, [i pentru alte scopuri.” Sec]iunea 101, titlul I, amendeaz= capitolul 1 din titlul 49 din Codul SUA, introducând subsec]iunea 114. Aceasta prevede \nfiin]area Administra]iei Securit=]ii Transporturilor (TSA) ca o administra]ie a Departamentului Transporturilor.

CRI MI NA LI STI CA

{eful Administra]iei Securit=]ii Transporturilor va fi Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate. Acesta va fi numit de Pre[edintele SUA, la propunerea [i cu consim]=mântul Senatului, pe o perioad= de cinci ani. Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate va fi responsabil pentru securitate pentru toate modalit=]ile de transport. |n ceea ce prive[te opera]iunile de control care sunt considerate opera]iuni de securitate federal=, Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate17: va fi responsabil pentru opera]iunile zilnice de control pentru transportul aerian de pasageri [i transportul aerian interstatal, va dezvolta standarde pentru angajarea [i reten]ia personalului de control de securitate, va antrena [i testa personalul de control de securitate, va fi responsabil pentru angajarea [i antrenarea personalului de control de securitate la toate aeroporturile din SUA unde controlul este necesar conform sec]iunii 44901. |n timpul unei urgen]e na]ionale, Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate are drept responsabilit=]i18: coordonarea transporturilor interne, incluzând avia]ia, calea ferat= [i celelalte transporturi de suprafa]=, [i transportul maritim, inclusiv securitatea porturilor; coordonarea [i supravegherea responsabilit=]ilor cu privire la transporturi ale celorlalte agen]ii [i departamente ale Guvernului Federal, cu excep]ia Departamentului Ap=r=rii [i a celorlalte departamente militare; \n[tiin]area despre amenin]=rile la adresa transporturilor a departamentelor [i agen]iilor Guvernului Federal, autorit=]ilor locale, inclusiv departamentelor [i agen]iilor de transport, de aplicare a legii [i control al frontierei; \ndeplinirea pe timpul unei urgen]e na]ionale a oric=ror alte sarcini ordonate de Secretarul Transporturilor. |n ceea ce prive[te managementul informa]iilor despre securitatea transporturilor, Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate, consultându-se cu Consiliul de Supraveghere a Securit=]ii Transporturilor,19 va \ncheia un memorandum cu agen]iile federale [i celelalte entit=]i pentru a \mp=r]i sau verifica \ncruci[at datele despre persoane identificate \n baza de date a agen]iilor federale ca putând prezenta un risc pentru transporturi sau securitatea acestora. Administratorul Administra]iei Avia]iei Federale va emite un ordin prin care s= se interzic= accesul pe puntea de zbor a aeronavei prin instalarea unei u[i cu sistem de blocare \ntre compartimentul pasagerilor [i cel al pilo]ilor, s= se \nt=reasc= u[a de pe puntea de zbor, astfel \ncât aceasta s= nu poat= fi deschis= prin for]are dinspre cabina pasagerilor, u[a dintre compartimentul pilo]ilor [i cel al pasagerilor s= r=mân= permanent blocat= \n timpul zborului, cu excep]ia situa]iilor când este necesar s= se permit= accesul sau ie[irea persoanelor autorizate, s= se interzic= posesia unei chei de la o astfel de u[= de c=tre orice membru al echipajului a c=rui prezen]= pe puntea de zbor nu este autorizat=. De asemenea, se va studia posibilitatea folosirii monitoarelor video pe puntea de zbor pentru ca pilo]ii s= poat= urm=ri activitatea din compartimentul pasagerilor, mont=rii unui transponder20 special pentru semnalarea unor situa]ii de urgen]=, mont=rii \n compartimentul pasagerilor a unor comutatoare pentru ca \nso]itorii de bord s= poat= semnala discret apari]ia unor \nc=lc=ri ale securit=]ii la bord. Sec]iunea 105, titlul I, amendeaz= subcapitolul I, din capitolul 449, din titlul 49, Codul SUA, introducând subsec]iunea 44917. Aceasta se refer= la desf=[urarea de [erifi ai aerului federali. Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate: poate dispune desf=[urarea de [erifi ai aerului federali pe fiecare zbor cu pasageri al unui operator aerian; va dispune desf=[urarea de [erifi ai aerului federali pe fiecare zbor determinat ca fiind cu un \nalt risc de securitate; zborurile nonstop [i de lung= distan]= vor constitui o prioritate; va dispune preg=tirea, controlul [i echiparea adecvate [erifilor aerului federali;

34

Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate poate dispune folosirea tehnologiei biometrice sau a altor tehnologii prin care se poate verifica eficient identitatea fiec=rui angajat [i ofi]er de aplicare a legii care intr= \ntr-o zon= securizat= a unui aeroport. Operatorii aerieni [i aeroporturile din SUA vor dezvolta programe de con[tientizare a securit=]ii pentru angaja]ii lor. Nu mai târziu de 60 de zile de la data adopt=rii Actului Securit=]ii Transporturilor [i Avia]iei, Administratorul Administra]iei Avia]iei Federale, cu consultarea Subsecretarului Transporturilor pentru Securitate, exper]ilor \n aplicarea legii, exper]ilor \n terorism, reprezentan]ilor companiilor aeriene [i organiza]iilor angaja]ilor, va elabora un program detaliat de instruire a echipajelor aeronavelor de transport pasageri pentru preg=tirea acestora \n a face fa]= condi]iilor poten]ialelor amenin]=ri teroriste. Programul va con]ine, obligatoriu, urm=toarele elemente: determinarea gravit=]ii fiec=rui eveniment, comunicarea [i coordonarea \n cadrul echipajului, r=spunsul adecvat pentru autoap=rare, folosirea dispozitivelor de protec]ie, psihologia terori[tilor, exerci]ii de instruire pe viu \n ceea ce prive[te variatele condi]ii de amenin]are, procedurile de pe puntea de zbor sau manevre ale aeronavei pentru a ap=ra aeronava [i orice alt element considerat necesar de c=tre administrator. |n mai pu]in de 60 de zile dup= ce Administratorul Administra]iei Avia]iei Federale elaboreaz= programul de mai sus, fiecare transportator aerian \[i va \ntocmi propriul program pentru instruirea echipajelor aeronavelor de transport pasageri conform elementelor men]ionate anterior [i \l va supune spre aprobare Administratorului Administra]iei Avia]iei Federale. Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate va stabili un program privind angajarea [i instruirea personalului controlor de securitate. Fiecare operator aerian, american sau str=in, care opereaz= cu aeronave de pasageri spre SUA, va furniza \mputernicitului V=mii, prin transmisie electronic=, o list= cu pasagerii [i echipajul, care va con]ine urm=toarele informa]ii: numele \ntreg al fiec=rui pasager [i membru al echipajului; data na[terii [i cet=]enia fiec=rui pasager [i membru al echipajului; sexul fiec=rui pasager [i membru al echipajului; num=rul pa[aportului [i ]ara care l-a emis pentru fiecare pasager [i membru al echipajului; num=rul vizei SUA sau num=rul cardului pentru reziden]ii str=ini, pentru fiecare pasager [i membru al echipajului, dup= cum este cazul; orice alte informa]ii pe care Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate, \mpreun= cu \mputernicitul V=mii, le consider= necesare pentru a asigura siguran]a avia]iei. Aceast= list= va fi transmis= V=mii \nainte de aterizarea aeronavei \n SUA, \n modul, forma [i cu devansarea \n timp cerute de Vam=. Pilotul unui avion de pasageri este autorizat s= poarte o arm= de foc \n cabin=, dac=: are aprobarea Subsecretarului Transporturilor pentru Securitate; are aprobarea transportatorului aerian; arma de foc este aprobat= de Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate; are instruirea corespunz=toare pentru folosirea armei de foc, conform hot=rârii Subsecretarului Transporturilor pentru Securitate. Nu mai târziu de 180 de zile de la data adopt=rii Actului Securit=]ii Transporturilor [i Avia]iei, Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate poate, consultând Congresul, stabili un nivel acceptabil de performan]= pentru securitatea avia]iei, inclusiv pentru opera]iunile de control [i controlul accesului, [i va prezenta Congresului un plan de ac]iune con]inând repere [i obiective m=surabile, care schi]eaz= modul \n care acel nivel de performan]= poate fi atins. |n fiecare an, conform cu cerin]ele Actului Rezultatelor [i

CRI MI NA LI STI CA

Performan]elor Guvernamentale din anul 1993, Secretarul Transporturilor [i Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate vor conveni asupra unui plan de performan]= pentru urm=torii cinci ani, care va stabili ]inte [i obiective m=surabile pentru securitatea avia]iei. Pe lâng= satisfacerea cerin]elor Actului Rezultatelor [i Performan]elor Guvernamentale din anul 1993, planul va clarifica responsabilit=]ile Secretarului, Subsecretarului Transporturilor pentru Securitate [i celorlalte agen]ii sau organiza]ii care pot avea un rol \n asigurarea siguran]ei [i securit=]ii sistemului de transport aerian civil. |n fiecare an, conform cu cerin]ele Actului Rezultatelor [i Performan]elor Guvernamentale din anul 1993, Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate va \ntocmi [i va prezenta Congresului un raport anual, incluzând o evaluare a ]intelor [i obiectivelor atinse. De asemenea, raportul va include rezultatele ob]inute \n timpul anului, relativ la ]intele stabilite prin planul de performan]=. Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate va stabili un sistem de management al performan]ei care va \nt=ri eficacitatea organiza]iei prin luarea de m=suri pentru stabilirea de ]inte [i obiective pentru performan]a managerilor, angaja]ilor [i organiza]iei, conform cu planul de performan]=. |n fiecare an, Secretarul Transporturilor [i Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate vor \ncheia un acord anual de performan]= care va stipula ]intele performan]ei individuale [i organiza]ionale pentru Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate. |n fiecare an, Subsecretarul Transporturilor pentru Securitate [i fiecare senior manager care raporteaz= Subsecretarului Transporturilor pentru Securitate vor \ncheia un acord anual de performan]= care va stipula ]intele performan]ei individuale [i organiza]ionale pentru respectivii seniori manageri. To]i ceilal]i angaja]i afla]i sub autoritatea Subsecretarului Transporturilor pentru Securitate vor \ncheia un acord anual de performan]= care va stipula ]intele performan]ei individuale [i organiza]ionale pentru respectivii angaja]i. Dup= evenimentele din 11 septembrie 2001 a devenit clar c= natura amenin]=rilor la adresa Statelor Unite s-a schimbat dup= terminarea “r=zboiului rece”, [i c=, se impune crearea unei structuri guvernamentale pentru protec]ie \mpotriva unui inamic invizibil, care poate lovi cu o mare diversitate de arme: teroristul interna]ional. Practic, la 11 septembrie 2001, securitatea intern= a SUA era “dispersat=” printre mai mult de 100 de organiza]ii guvernamentale diferite.21 |n consecin]=, Pre[edintele Bush a propus crearea Departamentului Securit=]ii Interne. |n opinia Pre[edintelui Bush22, acest departament va face SUA mai sigur=, deoarece SUA vor avea un singur departament: a c=rui misiune primar= este protejarea SUA la ea acas=; pentru securizarea frontierelor, transporturilor, porturilor [i infrastructurilor critice; de sintez= [i analiz= a informa]iilor din multiple surse; pentru coordonarea eforturilor de protejare a poporului american \mpotriva bioterorismului [i altor arme de distrugere \n mas=; pentru a ajuta instruirea [i echiparea pentru “primul r=spuns”; pentru a manageria activit=]ile federale de r=spuns \n caz de urgen]e; Legisla]ia pentru \nfiin]area Departamentului Securit=]ii Interne, care reprezint= cea mai important= reorganizare a Guvernului Federal din ultimii 50 de ani, a fost adoptat= la 25 noiembrie 2002, iar trei luni mai târziu, la 1 martie 2003, 22 de agen]ii guvernamentale [i 180.000 de angaja]i ai acestora au fost oficial fuzionate pentru a forma Departamentul Securit=]ii Interne al SUA. Printre agen]iile absorbite se num=r= Garda de

35

Coast=, Controlul Grani]elor, Serviciul de Vam=, Serviciul de Naturalizare [i Imigrare, Serviciul Secret [i Administra]ia Securit=]ii Transporturilor. Imediat dup= \nfiin]are, Departamentul Securit=]ii Interne al SUA a dezvoltat capabilit=]i adi]ionale prin reorganizarea func]iunilor existente sau prin crearea altora noi. Astfel, pentru grani]= au fost create trei noi agen]ii: pentru Vam= [i Protec]ia Grani]ei (Customs and Border Protection), pentru Aplicarea Legisla]iei privind Imigrarea [i Vama (Immigration and Customs Enforcement) [i pentru Serviciile de Imigrare [i Cet=]enie. Alte dou= noi capabilit=]i de securitate semnificative au fost create: Departamentul de Analiza Informa]iilor [i Protec]ia Infrastructurii [i Departamentul {tiin]= [i Tehnologie. Departamentul de Analiza Informa]iilor [i Protec]ia Infrastructurii are responsabilitatea legal= pentru fuziunea informa]iilor ob]inute de serviciile de informa]ii locale, statale [i federale [i pentru a identifica [i evalua natura [i scopul amenin]=rii teroriste la adresa SUA pe teritoriul SUA. |n cadrul Agen]iei pentru Vama [i Protec]ia Grani]ei s-a lansat ini]iativa “O singur= fa]= la grani]=” (“One Face at the Border”); aceasta urm=re[te \nlocuirea celor trei “\ntâlniri” ale unui str=in atunci când intr= \n SUA – una cu inspectorul pe imigrare, una cu inspectorul vamal [i una, dac= are plante sau alimente, cu inspectorul agricol - cu una singur=, respectiv cu un singur inspector preg=tit pe cele trei domenii, care va fi instruit s= determine cine are nevoie de o inspec]ie secundar=; inspec]ia secundar= urm=re[te, prin \ntreb=ri suplimentare, prevenirea intr=rii pe teritoriul SUA a terori[tilor, armelor [i a contrabandei, interzicerea intr=rii ilegale de persoane \n SUA, protec]ia agriculturii [i a intereselor economice ale SUA. Inspec]ia secundar= va fi efectuat= de un inspector antrenat \n “R=spunsul contraterorist”. Prin finalizarea acestei ini]iative se scurteaz= timpul sta]ion=rii pentru verificare la intrarea \n SUA [i se câ[tig= personal care poate fi redistribuit \n alte func]iuni ale Departamentului Securit=]ii Interne. Pentru \nl=turarea unei lacune majore \n comunicarea informa]iilor clasificate despre amenin]area terorist= la nivelul statelor, [i nu numai, secretarul Ridge a dispus implementarea ini]iativei “Resurse de Comunica]ii Strategice”, prin care toate cele cincizeci de Centre Opera]ionale de Urgen]= statale vor avea posibilitatea de a comunica prin videoconferin]e securizate, iar to]i guvernatorii statelor vor avea telefoane securizate [i capabilitatea de a primi informa]ii securizate. Pentru fuziunea \ntr-un singur loc a listelor cu terori[tii urm=ri]i [i pentru furnizarea de suport opera]ional miilor de controlori de securitate federali, Departamentul Securit=]ii Interne al SUA a \nfiin]at Centrul de control de securitate al terorismului. Centrul va asigura anchetatorilor, controlorilor de securitate [i agen]ilor setul unificat, complet, de informa]ii antiteroriste. Legea Prevenirii Terorismului [i Reformei Informa]iilor, adoptat= la 7 decembrie 2004, con]ine prevederi importante despre securitatea avia]iei. Astfel, sec]iunea 4011 stipuleaz= c= va fi emis de c=tre Asistentul Secretarului Securit=]ii Interne pentru TSA, \n consultare cu reprezentan]i ai industriei aeronautice, industriei identific=rii biometrice [i Institutului Na]ional pentru Standarde [i Tehnologie, ghidul pentru folosirea tehnologiei biometrice \n sistemele de control al accesului \n aeroporturi. Sec]iunea 4012 stipuleaz= c= se va \ncepe testarea unui sistem de precontrol de securitate avansat a pasagerilor, care va permite Departamentului Securit=]ii Interne s= declan[eze ac]iunea de comparare a informa]iilor despre pasageri cu lista selecta]ilor automat (“automatic selectee list”) [i lista celor interzi[i de la zbor (“no fly list”), precum [i lista terori[tilor urm=ri]i, actualizat= [i completat= de Guvernului federal. Cei afla]i pe lista selecta]ilor automat sunt supu[i controlului

suplimentar de securitate, iar cei de pe lista “no fly” nu vor urca la bordul aeronavei. Numele celor afla]i pe aceste liste [i criteriile de selectare sunt secrete. De regul=, pe lista selecta]ilor automa]i computerul este cel care alege, pe baza unor criterii, persoanele selectate, dar acestea pot fi introduse [i de Administra]ia Securit=]ii Transporturilor. Dup= cel mult 180 de zile de la terminarea test=rii, Asistentul Secretarului Securit=]ii Interne pentru TSA sau persoana desemnat= de acesta va declan[a ac]iunea de comparare a informa]iilor despre pasageri cu lista selecta]ilor automat [i lista celor interzi[i de la zbor, precum [i cu lista actualizat= [i complet= a terori[tilor urm=ri]i a Guvernului federal. Lista actualizat= [i complet= a terori[tilor urm=ri]i este dat= de Centrul Na]ional Contraterorist [i cuprindea, la 15 februarie 2006, aproximativ 325.000 de nume, furnizate de toate organiza]iile comunit=]ii de informa]ii din SUA. Lista este furnizat= FBI-ului, care apoi o distribuie celorlalte agen]ii guvernamentale. Lista este permanent revizuit= de anali[tii Centrului Na]ional Contraterorist, pentru a fi eliminate din ea persoanele care nu au leg=tur= cu terorismul interna]ional, cum ar fi distribuitorii de droguri str=ini.23 Nu mai târziu de 180 de zile de la data termin=rii test=rii sistemului de precontrol de securitate avansat a pasagerilor, Asistentul Secretarului Securit=]ii Interne pentru TSA va cere operatorilor aerieni din SUA s=-i furnizeze informa]iile despre pasageri necesare implement=rii sistemului de precontrol de securitate avansat a pasagerilor [i va cere entit=]ilor care furnizeaz= sisteme [i servicii operatorilor aerieni din SUA \n opera]iunea de rezervare a tichetelor de avion, s= furnizeze operatorilor aerieni informa]iile necesare implement=rii sistemului de precontrol de securitatea avansat a pasagerilor. Secretarul se va asigura c= echipamentul, singur sau integrat \ntr-un sistem, poate detecta \n condi]ii reale tipurile de arme [i explozivi pe care terori[tii \ncearc= s= le introduc= la bordul aeronavelor. Nu mai târziu de 90 de zile de la data adopt=rii legii, Asistentul Secretarului Securit=]ii Interne pentru TSA va prezenta comitetului adecvat din Congres un plan strategic pentru promovarea utiliz=rii [i desf=[ur=rii optime a echipamentului de detectare a explozibilului pe aeroporturi pentru controlul de securitate al persoanelor [i bunurilor lor. Un astfel de echipament va include por]i de trecere pentru detectarea explozibilului, scannere pentru documente, scannere pentru pantofi, precum [i scannere cu raze-X backscatter.24 Se va aloca un fond de 250 milioane $ SUA pentru cercetarea, dezvoltarea [i instalarea de sisteme [i alte dispozitive pentru detectarea materialelor explozive, radiologice, chimice [i biologice (sistemul de detec]ie Portal). Directorul Serviciului {erifilor Federali ai Aerului din Departamentul Securit=]ii Interne va continua ini]iativa opera]ional= de protejare a identit=]ii acestora. {erifii Federali ai Aerului vor fi instrui]i \n depistarea documentelor de identitate false, inclusiv vize [i pa[apoarte false sau expirate. Asistentul Secretarului Securit=]ii Interne pentru TSA va \ntreprinde ac]iunile pe care le consider= necesare pentru a urgenta instalarea [i folosirea echipamentului de control de securitate a bagajelor \n linie. |n termen de 180 de zile de la data adopt=rii legii va prezenta comitetului din Congres adecvat un studiu despre impactul acestei m=suri asupra nivelului de securitate aeronautic=. Prin crearea sistemului de control de securitate (scanare) a bagajelor \n linie (“in-line baggage screening systems”) se urm=re[te reducerea timpului necesar pentru controlul de securitate al unui bagaj [i, implicit, reducerea timpului de verificare pentru un pasager. Atunci când TSA a hot=rât introducerea ETD-ului (Detector al urmelor de exploziv) [i EDS-ului (Sistem de detectare a explozibililor) la aeroporturile din SUA, acestea au fost instalate ca echipamente autonome,

CRI MI NA LI STI CA

36

de sine st=t=toare, ocupând spa]ii mari \n interiorul terminalelor. \n plus, fluxul de verificare este lent: EDS-ul controleaz= 180 de bagaje pe or=, iar ETD-ul numai 36 de bagaje pe or=.25 Din aceast= cauz= au \nceput s= se formeze cozi, crescând timpii de a[teptare \n aeroport [i ajungându-se la \ntârzieri \n decolarea curselor. Astfel, conform unui articol din Washington Post din iulie 2005, pe Washington Dulles International Airport, statul Virginia, o companie aerian= a raportat c= zborurile ei sunt \ntârziate aproape 45 de minute datorit= num=rului limitat de ma[ini de control de securitate a bagajelor. Alte companii au raportat \ntârzieri deoarece “\mpart” echipamentul de control de securitate al bagajelor cu alte opt companii aeriene, iar acel echipament poate scana numai 100 de bagaje pe or=. |n compara]ie cu aceste date, Aeroportul Interna]ional Washington din Baltimore, statul Maryland, are din 2005 un sistem \n linie de control de securitate al bagajelor care merg la cala avionului, ce poate controla pân= la 2400 de bagaje pe or=. Esen]a sistemului \n linie de control de securitate al bagajelor const= \n crearea unui sistem de control de securitate al bagajelor care merg la cala avionului integrat \n sistemul de transport pe band= rulant= a bagajelor. Acest sistem de control de securitate este compus din subsistemele pentru detectarea materialelor explozive, radiologice, chimice [i biologice, \ntr-un cuvânt, practic din toate echipamentele care exist= sau care se vor crea \n scopul controlului de securitate al bagajelor. |n raportul final, Comisia 11 Septembrie a propus ca sistemul de control de securitate al bagajelor \n linie s= fie mutat \n afara terminalului \ntr-o zon= securizat=, deoarece: a) echipamentul de control de securitate nu va mai fi expus publicului; b) controlorii de securitate se vor focaliza mai intens pe controlul de securitate, crescând astfel calitatea acestuia; c) \n caz de explozie a unei bombe, pierderile [i distrugerile vor fi mai mici. Sec]iunea 4021 stipuleaz= efectuarea unui studiu privind viabilitatea instal=rii de dispozitive de avertizare discret= a pilo]ilor de c=tre \nso]itorii de bord despre producerea unui act ilicit \n cabina pasagerilor. Sec]iunea 4022 prevede c=, dup= un an de zile de la data adopt=rii legii, Administratorul Avia]iei Federale va \ncepe procedura de \mbun=t=]ire a documentului care atest= licen]a de zbor a unui pilot, conform cu cerin]ele din Titlul 49 din Codul SUA [i Titlul 14 din Codul de Reglement=ri Federale. Aceste cerin]e sunt: 1) rezisten]= la falsificare, 2) includerea fotografiei pilotului respectiv, 3) capabilitatea de implementare a unei fotografii digitale a pilotului, a unui identificator biometric sau a altui identificator unic al pilotului, pe care administratorul \l consider= necesar. Sec]iunea 4025 prevede revizuirea \n termen de 60 de zile a listei articolelor interzise a fi luate de pasageri la bordul aeronavelor [i includerea pe lista revizuit= a brichetelor cu gaz. Sec]iunea 4026 trateaz= problema MANPAD-urilor (Sisteme portabile de lansare a rachetelor sol-aer). Practic, legea traseaz= politica SUA de neproliferare [i control al exportului MANPAD-urilor. Astfel, Pre[edintele SUA va depune eforturi diplomatice, materializate prin tratate bi [i multilaterale \ntr-o form= adecvat=, pentru a limita proliferarea MANPADurilor [i a realiza distrugerea stocurilor de MANPAD-uri ilicite, scoase din uz sau excedentare. Sec]iunea 4028 oblig= Asistentul Secretarului Securit=]ii Interne pentru TSA ca, nu mai târziu de 6 luni de la data adopt=rii acestei legi, s= transmit= comitetelor adecvate din Congres un raport despre costurile [i beneficiile \n leg=tur= cu instalarea unei bariere secundare pe puntea de zbor, respectiv dublarea u[ii cabinei pilo]ilor. Argumentul \n favoarea instal=rii acestei a doua u[i este acela c= degeaba u[a de la cabina pilo]ilor este securizat= (acolo unde este una singur=) dac=, dintr-un motiv oarecare, pilo]ii deschid u[a respectiv=, iar atunci pasagerii terori[ti pot profita [i intra \n cabina pilo]ilor.

Sec]iunea 4051 prevede derularea unui program pilot de c=tre Asistentul Secretarului Securit=]ii Interne pentru TSA de evaluare a folosirii containerelor rezistente la suflul unei explozii pentru marfa [i bagajele din aeronav=, pentru a reduce la minimum urm=rile deton=rii unui dispozitiv exploziv, amplasat \n marf= sau bagaje, la bordul unei aeronave. La 16 martie 2006, Pre[edintele Bush a aprobat Strategia de Securitate Na]ional= a SUA, care are drept scop, a[a cum a declarat Pre[edintele, “protec]ia securit=]ii poporului american”.26 Strategia de Securitate Na]ional= a SUA se sprijin= pe doi piloni: primul pilon \l constituie promovarea de c=tre SUA a libert=]ii, justi]iei [i demnit=]ii umane \n lume; al doilea pilon \l reprezint= confruntarea cu provoc=rile timpului nostru (proliferarea de arme de distrugere \n mas=, bolile epidemice, terorismul, traficul de fiin]e umane, dezastrele naturale), SUA conducând \n continuare o comunitate a democra]iilor \n cre[tere. Conform Strategiei, promovarea libert=]ii [i demnit=]ii umane prin democra]ie este solu]ia pe termen lung pentru combaterea terorismului transna]ional din zilele noastre.

CRI MI NA LI STI CA

1. www.house.gov/paul/congrec/congrec 2001. 2. The Air Piracy Reprisal and Capture Act of 2001. 3. The September 11 Marque and Reprisal Act of 2001. 4. Administra]ia Avia]iei Federale. 5. Revista “Lumea”, nr.2/2005. 6. Raportul final al Comisiei 11 Septembrie, pag. 345. 7. Alian]a Nordului este un grup de opozi]ie multietnic, opus talibanilor. 8. http://www.cooperativeresearch.org/timeline/2002/ time080402.html 9. USA PATRIOT ACT, Titlul I, Sec.101. 10. USA PATRIOT ACT, Titlul II, Sec.203 (a). 11. USA PATRIOT ACT, Titlul II, Sec.212(c), modific= Codul Statelor Unite, Sec]iunea 2703, Titlul 18. 12. USA PATRIOT ACT, Titlul II, Sec. 216, amendeaz= Sec]iunea 3123 din Titlul 18 din Codul SUA. 13. USA PATRIOT ACT, Titlul III, Sec]iunea 301. 14. USA PATRIOT ACT, Titlul III, Sec]iunea 302, (a). 15. Codul SUA, Titlul 8, capitolul 12, subcapitolul II, partea a II-a, Sec]iunea 1182. 16. www.tsa.gov/public. 17. Aviation and Transportation Security Act, Sec.101 18. Idem 19. Aviation and Transportation Security Act, Sec.101 20. Transponderul este un aparat aflat la bordul aeronavei la care pilo]ii selecteaz= un cod de identificare a aeronavei pe ecranele radarelor terestre, format din patru cifre. Acesta poate fi folosit [ i pentru informarea celor de la sol, atunci când leg=tura radio este \ntrerupt=, despre apari]ia unor situa]ii deosebite \n zbor. 21. http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/book.pdf 22. Idem. 23. http://www.ioerror.us/2006/02/15/terrorist-watchlist-contains325000-names/. 24. Când raze-X de joas= putere sunt direc]ionate spre un obiect, [ sunt dispersate \n loc s= fie absorbite, tehnologia Z Backscatter i captureaz= razele-X \mpr=[ tiate [ le folose[ pentru a crea o i te imagine ca o fotografie a obiectului. Obiectele cu densitate joas=, cum ar fi drogurile, explozivii sau oamenii, reflect= efectiv razeleX de joas= putere chiar [ \n cele mai sofisticate ascunz=tori \i i sunt u[ de identificat \n imaginile Z Backscatter,. or 25. http://reform.house.gov/GovReform/Hearings/ EventSingle.aspx?EventID= http://www.state.gov/s/ct/rls.

37

Chestor principal de poli]ie drd. IANCU {TEFAN Comisar [ef de poli]ie DUMITRU MOVILEANU VASILE L+P+DU{I
up= anul 1990, odat= cu dobândirea statutului de ]ar= democrat=, \n România, traficul [ consumul de droguri i au devenit un fenomen alarmant, având o influen]= negativ= \ndeosebi asupra for]ei motrice a societ=]ii: “tineretul”. La \nceput au ap=rut consumatori ocazionali, dar mai târziu au devenit dependen]i, care pl=tesc scump aceast= curiozitate, ajungând la un consum cronic cu degradare psihic= [i sfâr[ind \n cele din urm= prin deces, care de foarte multe ori se datoreaz= unei supradoze. Având la baz= specularea principiului curiozit=]ii umane [i necunoa[terea suficient= sau ignorarea pericolului la care persoana consumatoare \ncep=toare se expune, se urm=re[te de c=tre trafican]i, fabrican]i, tranzitori [i distribuitori crearea unor noi pie]e de desfacere. Pia]a odat= format=, \ntr-o scurt= perioad= de timp necesar= absorb]iei drogului [i cre=rii unei dependen]e psihice, fizice [i organice, se trece la exploatarea ei prin determinarea unui pre] de consum, la \nceput sc=zut, apoi din ce \n ce mai crescut, conducând \n cele din urm= la s=r=cirea consumatorului, care din nevoia satisfacerii unei dorin]e din ce \n ce mai crescânde [i unei dependen]e nesatisf=cute de drog \l conduce la fapte antisociale, crescând astfel pericolul procentajului de delincven]= [i criminalitate. O statistic= \ntocmit= de organele \n drept care se ocup= cu prevenirea [i combaterea traficului [i consumului de droguri ne arat= c= o parte dintre adolescen]i au fost atra[i cu u[urin]= la comiterea unor asemenea fapte infrac]ionale. Un caz elocvent \n acest sens este al tinerilor Norocea Dan-Paul [i Dobrici Marius-Mugurel, ambii din municipiul Foc[ani, care, \n urma unor ne\n]elegeri survenite cu privire la \mp=r]irea unei sume de bani ce trebuia s= o câ[tige dup= vânzarea drogurilor, cel de-al doilea l-a \njunghiat cu un cu]it pe primul, omorându-l. Cadavrul de sub pietre |n diminea]a zilei de 18 septembrie 2005, ofi]erul de serviciu de la Poli]ia Municipiului Foc[ani a fost sesizat telefonic de c=tre Norocea Tu]a despre faptul c= fiul s=u, Norocea Dan-Paul, elev \n clasa a X-a la Colegiul “Alexandru Ioan Cuza” din localitate, \n ziua anterioar= s-a deplasat la o discotec= [i nu a mai venit la domiciliu. Cele semnalate au fost preluate de o echip= operativ= aflat= \n teren, care a intrat \n contact cu familia Norocea, prilej cu care poli]i[tii au ob]inut unele informa]ii \n leg=tur= cu dispari]ia tân=rului. P=rin]ii acestuia erau foarte \ngrijora]i c= fiul lor nu lipsise \n nici o noapte de la domiciliu [i nu aveau probleme \n leg=tur= cu comportamentul s=u. |n seara de sâmb=t=, 17 septembrie, D=nu] – a[a cum i se mai spunea – a plecat la Discoteca “Extrem” din localitate, spunându-le p=rin]ilor c=, \n jurul orei 22.30, se va re\ntoarce acas=. Poli]i[tii, \mpreun= cu membrii familiei, au \ntreprins verific=ri \n ora[ [i \n alte localit=]i din Jude], inclusiv la unit=]i medicale, dar nu au reu[it s= dea de urma disp=rutului. |n dup= amiaza aceleia[i zile, Dispeceratul I.P.J. Vrancea a primit o comunicare de la Poli]ia Odobe[ti, precum c= un cet=]ean din comuna Bro[teni, care se afla cu vitele la p=scut \n zona “Podul Cet=]uii”, pe malul stâng al râului Milcov, a descoperit cadavrul unui tân=r, \ngropat sub pietre. Conform normelor stabilite, la nivelul inspectoratului s-a constituit echipa complex= de cercetare la fa]a locului, format= din procurorul criminalist, medicul legist, ofi]eri din Serviciul Investiga]ii Criminale [i Serviciul Criminalistic. Dup= ce au primit informa]iile necesare de la cei care asigurau paza locului faptei, \n raport de topografia terenului, membrii echipei [i-au stabilit un plan asupra modului \n care se vor realiza activit=]ile de investigare. La \nceput, criminali[tii au marcat zona \n care se vor efectua examin=ri [i au executat fotografii de orientare (foto 1 [i 2).

D

Foto 1. - Fotografie de orientare a locului unde a fost g=sit \ngropat cadavrul

CRI MI NA LI STI CA

Foto 2. - Reprezint= drumul care traverseaz= p=durea, unde \n partea dreapt= la distan]a de 130 m de acesta se afl= locul \n care a fost g=sit \ngropat cadavrul. Drumul este neamenajat [i face leg=tura \ntre localit=]ile Odobe[ti – Bro[teni, pe malul stâng al râului Milcov

38

Constat=rile din zona supus= examin=rilor au fost urm=toarele: • urmele ro]ilor unui autoturism, cu ecartamentul de circa 1,34 m; • urme de culoare brun-ro[cat= (pete [i pic=turi) pe un traseu de 10 m; • urme de \nc=l]=minte; • urme de târâre; • cadavrul unui tân=r, care a fost identificat \n persoana lui Norocea Dan-Paul. Aceste aspecte au fost fotografiate [i \nregistrate video (foto 3-10).

Foto 3. - Fotografie metric= a distan]ei m=surate de la drum, la locul \n care au fost identificate \nceputul a dou= urme de pneu, indicate cu pl=cu]a 0

Foto 6. - Reprezint= traseul urmei de frânare c=tre locul unde a fost g=sit= \ngropat= victima, traseu pe care se observ= pete de substan]= brun-ro[cat=

Foto 4. - Fotografie de m=sur=toare la scar= a ecartamentului mijlocului de transport, m=surat \ntre cele dou= urme de pneu, având dimensiunea de 1,34 m

Foto 7. - Ansamblul locului unde a fost g=sit \ngropat cadavrul

Foto 5. - Fotografie de m=sur=toare la scar= ale urmelor pete de culoare brun-ro[cat= cu aspect de sânge, identificate \n locul indicat cu pl=cu]a 3

Foto 8. - Detaliu asupra locului unde s-a g=sit cadavrul \ngropat, observându-se gleznele [i tibiile treimea inferioar= a cadavrului, unde se observ= man[etele unei perechi de ciorapi de culoare bej.

CRI MI NA LI STI CA

39

Foto 10. - Fotografie de detaliu privind leziunile constatate asupra cadavrului dup= ce s-a procedat la prelevarea probelor pentru analiza ADN

Cu prilejul examin=rilor f=cute asupra cadavrului s-au identificat mai multe leziuni de violen]=, dintre care [apte pl=gi \njunghiate, dou= t=iate [i excoria]ii \n zona b=rbiei [i pieptului. De la locul faptei au fost ridicate mai multe pietre de râu purt=toare de urme, care au fost supuse examin=rii \n laboratoarele de criminalistic=. Trecându-se la autopsierea cadavrului, medicul legist a concluzionat c= moartea tân=rului a fost violent= [i s-a datorat [ocului hemoragic, având sec]ionat= aorta \n zona lombar=, posibil ca pl=gile s= fie produse cu un cu]it sau briceag.

Foto 11. - Reprezint= cadavrul \naintea \nceperii autopsiei

Hemoragia masiv= a contribuit la moartea victimei (foto 11). Poli]i[tii au extins scotocirile pe o suprafa]= mult mai mare, \n raport cu cea stabilit= \n planul de investigare a locului unde a fost descoperit cadavrul, dar nu au g=sit \mbr=c=mintea tân=rului [i nici telefonul mobil al acestuia, [i nici alte probe \n leg=tur= cu comiterea faptei. Din activit=]ile desf=[urate cu ocazia cercet=rilor [i a concluziilor desprinse de medicul legist, s-a stabilit ipoteza c= tân=rul ar fi fost ucis pe raza municipiului Foc[ani, dup= care autorii l-au transportat [i \ngropat \n zona “Podul Cet=]uii”.

Drum f=r= \ntoarcere
La nivelul conducerii jude]ene a Poli]iei Vrancea, \mpreun= cu procurorul criminalist, s-au stabilit activit=]ile investigative pentru identificarea autorului (autorilor) [i probarea vinov=]iei acestora.

CRI MI NA LI STI CA

Judiciari[tii au cules o serie de date despre victim= [i anturajul s=u, rezultând urm=toarele: • |n seara zilei de 17 septembrie 2005, \n jurul orei 21.30, D=nu] \mpreun= cu p=rin]ii s=i s-au re\ntors din Comuna Bro[teni, unde de]in o cas= \n satul Pitulu[a, la locuin]a din municipiul Foc[ani. Dup= aproximativ o jum=tate de or=, tân=rul s-a \ntâlnit cu doi fo[ti colegi de gimnaziu (M.L. [i S.C.) [i cu H.A., coleg de clas= la Colegiul “Alexandru Ioan Cuza”, urmând s= mearg= cu ei la Discoteca “Extrem – Club”. |n timp ce se deplasau pe strada Br=ilei, \n fa]a cl=dirii B.C.R. II, D=nu] le-a spus celor trei prieteni c= are \ntâlnire cu un alt prieten [i i-a rugat s= mearg= la discotec=, urmând s= vin= [i el dup= aproximativ o jum=tate de or=. Unul dintre colegi s-a oferit s=-l \nso]easc= la \ntâlnire, dar l-a refuzat categoric, continuând s= mearg= spre zona “Gr=dinii Publice”, respectiv pe strada Maior Gheorghe Pastia. Aflându-se la discotec=, cei trei prieteni, \n jurul orelor 23.15, l-au sunat pe D=nu] pe telefonul mobil [i l-au \ntrebat dac= mai \ntârzie. Acesta le-a r=spuns c= va fi la discotec= dup= aproximativ o or=, dar nu s-a ]inut de cuvânt. Fiind reapelat de H.A., D=nu] nu a mai r=spuns. |n final, prietenul s=u i-a trimis un mesaj prin care \i comunic= faptul c= nu mai r=mâne la discotec= [i pleac= acas=. {i ceilal]i doi colegi au f=cut acela[i lucru, rezultatul fiind negativ. • Verific=rile \ntreprinse \n anturajul lui Norocea Dan-Paul, a rezultat c= acesta era un tân=r cuminte, lini[tit, simpatizat de prieteni [i colegi, nu consuma b=uturi alcoolice, nu lipsea de acas= nejustificat, ob]inea rezultate foarte bune la \nv=]=tur=. De asemenea, D=nu] era foarte credincios [i \l \nso]ea de multe ori pe tat=l s=u la biseric=, cântând \n locul dasc=lului. • Din declara]iile unor prieteni mai apropia]i a reie[it c= D=nu], pe timpul vacan]ei de var=, a \ncercat s=-i conving= s= fumeze ]ig=ri din “iarb=” (canabis), spunându-le c= le procur= de la o surs= care le vinde cu 30.000 lei/buc., iar \n cazul când cump=r= mai multe pre]ul scade la 25.000 ]igara. Din relat=rile lui A.M (zidar, care lucrase la construc]ia casei familiei Norocea din satul Pitulu[a) s-a desprins faptul c= D=nu] i se confesa cu privire la aspectele privind vânzarea de ]ig=ri cu drog, precum [i \n leg=tur= cu o datorie de 3.000.000 lei pe care o are la cel care \l aprovizioneaz= cu asemenea ]ig=ri. Fiind \ntrebat de A.M. dac= poate s=-i spun= numele tinerilor c=rora le ofer= ]ig=ri, D=nu] a refuzat categoric. Din declara]ia tân=rului S.T., apropiat al victimei, a rezultat c= Norocea Dan-Paul se preocupa de ob]inerea “ierbii”, prin recoltarea [i prelucrarea frunzelor de cânep= \n cuptorul cu microunde [i c= ar avea trei saco[e cu canabis [i vrea s= le vând=. Frunzele de cânep= erau recoltate de pe plantele de cânep= care cre[teau \n apropierea râului Milcov. Acela[i tân=r, cuno[tea mai mul]i adolescen]i (elevi) care se aprovizionau cu ]ig=ri din “iarb=” (canabis). Pe baza datelor ob]inute din activit=]ile investigative [i a celor rezultate din cercetarea la fa]a locului, s-au emis mai multe ipoteze de lucru, cea mai plauzibil= fiind aceea c= autorii crimei sunt din anturajul victimei. |ntre ei au existat anumite ne\n]elegeri cu privire la câ[tig, recurgâng la eliminarea fizic= a lui D=nu]. Planul de m=suri a fost completat [i cu alte activit=]i, ]inându-se seama de datele noi ap=rute pe timpul investiga]iilor. Totodat=, s-a extins conlucrarea cu Serviciul

40

de Combatere a Crimei Organizate [i Antidrog [i cu serviciile de informa]ii existente la nivelul jude]ului.

pereche de adida[i apar]inând lui Dobrici Marius-Mugurel, ace[tia purtând urme biologice (foto 12). Criminali[tii au f=cut o examinare asupra autoturismului “Dacia 1310”, cu num=rul de \nmatriculare VN 03 NAP, proprietatea lui D.M.M. |n interiorul acesteia, sub bancheta stânga fa]= s-a g=sit un cu]it, confec]ionat artizanal cu mâner [i teac= din lemn. Pe suprafa]a lamei, cu]itul prezenta urme de substan]= brun-ro[cat=. Asemenea urme s-au descoperit [i \n portbagajul autoturismului pe suportul amortizor stânga

Listingul i-a condus pe anchetatori pe urmele autorului
Un ajutor deosebit \n solu]ionarea cazului l-a constituit interpretarea listingului de convorbiri telefonice al victimei [i localizarea telefonului mobil al acesteia.. Trecându-se la analiza listingului convorbirilor efectuate de D=nu], s-a reu[it identificarea persoanelor numerelor de telefon apelate. Pentru o parte dintre ace[tia s-a ob]inut aprob=rile necesare \n vederea intercept=rii [i localiz=rii lor, inclusiv telefonul mobil al victimei, al c=rui IMEI era cunoscut. S-a stabilit c=, \n ziua de 22 septembrie 2005, a fost activat telefonul mobil cu IMEIL-ul victimei, cu o cartel= cu termina]ia 904, telefon care figura \n listingul lui D=nu]. Ca urmare, s-au \ntreprins m=suri pentru identificarea de]in=torului actual al telefonului mobil, proprietatea victimei. |n perioada urm=toare, prin activit=]ile \ntreprinse [i nu pu]ine la num=r, s-a stabilit c= telefonul mobil al victimei este reperat \n aceea[i zon=, Odobe[ti-Bro[teni, cât [i cele dou= telefoane folosite cu numerele ... 224 [i ... 542 ale c=ror cartele figurau ca fiind folosite uneori [i pe IMEIL-ul telefonului mobil cu termina]ia 904. Rezultatul acestor activit=]i a ap=rut \n dup=-amiaza zilei de 27 septembrie 2005, fiind identificat posesorul cartelei cu num=rul ... 224, tân=rul M.V. din Comuna Bro[teni. La interpelarea acestuia, s-a stabilit c= posesorul cartelei 904 este Dobrici Marius – Mugurel, \n vârst= de 22 ani, care locuie[te \n Comuna Bro[teni. Fiind re]inut [i condus la sediul poli]iei, Dobrici a negat c= ar fi autorul crimei. Efectuându-se o perchezi]ie domiciliar= la locuin]a sa, organele de cercetare penal= au descoperit obiecte de \mbr=c=minte apar]inând victimei, inclusiv \nc=l]=mintea [i telefonul mobil. Totodat=, au fost identificate [i ridicate \n vederea cercet=rilor un costum de trening [i o

Foto 13. - Automobilul Dacia 1310 VN03 NAP apar]inând lui D.M.M.

spate [i covora[ul aflat pe traversa dintre cele dou= suporturi amortizor (foto 13). Cu prilejul examin=rilor efectuate, criminali[tii au stabilit c= urmele benzilor de rulare de la ro]ile autoturismului, identificate la locul unde a fost \ngropat= victima, apar]ineau autoturismului Dobrici Mugurel-Marius “Dacia 1310” proprietatea lui D.M.M. Trecându-se din nou la audierea celui b=nuit, acesta, fiind pus \n fa]a probelor, a recunoscut c= l-a omorât pe tân=rul Norocea Dan-Paul, descriind cu am=nunte modul \n care a comis fapta. Mobilul principal a fost ne\n]elegerea survenit= cu privire la \mp=r]irea sumei ce urma s= o câ[tige dup= vânzarea “m=rfii” (canabisul). De[i victima \i promisese ini]ial 3.000.000 lei, i-a dat decât 1.000.000 lei, fapt ce l-a determinat pe Dobrici s= se manifeste violent, \njunghiindu-l pe D=nu] cu un cu]it ce-l avea \n ma[in=. Apoi, intrând \n panic=, s-a hot=rât s=-i aplice, \n mod bestial mai multe lovituri de cu]it pân= ce i-a luat via]a. |n continuare, autorul a \ngropat victima \n apropierea râului Milcov, luând, totodat=, m=suri pentru distrugerea urmelor. Fapta comis= de Dobrici Marius-Mugurel se \ncadreaz= \n prevederile art. 176 C.pen. (omor deosebit de grav).

Foto 12. - Obiectele de \mbr=c=minte [i telefonul mobil al victimei, g=site ascunse \n podul locuin]ei suspectului, cu ocazia perchezi]iei domiciliare

CRI MI NA LI STI CA

41

VASILE L+P+DU{I
N=scut pe meleagurile gorjene, \n localitatea S=celu, renumit= \n izvoarele minerale descoperite \nc= din timpul romanilor [i a monumentelor dedicate zeului Esculap [i Hygiei, conferen]iarul univ. dr. PETRE BUNECI a \nv=]at \nc= din copil=rie c= via]a \nseamn= mult= trud= [i pu]in= bucurie, dar c=, mai presus de toate, este important s= o tr=ie[ti astfel \ncât, oriunde [i oricând, s= nu-]i fie ru[ine pentru faptele tale, s=-]i po]i privi cu demnitate semenii \n ochi. {i \nc= ceva: s=-]i iube[ti p=mântul pe care te-ai n=scut, cu dragoste pe care trebuie s= o por]i acelui lucru unic, care este patria. Dup= absolvirea Facult=]ii de Drept, Petre Buneci lucreaz= ca magistrat unde se afirm= rapid ca un specialist de prim= m=rime, dovedind \n egal= m=sur= exigen]=, probitate profesional= [i spirit de dreptate. Posesor al unei temeinice preg=tiri de specialitate, Petre Buneci n-a contenit s=-[i des=vâr[easc= preg=tirea profesional=, urmând o serie de cursuri [i programe, a[a cum au fost cele referitoare la: • preg=tirea exper]ilor \n problemele minorit=]ilor na]ionale [i comunicare social= (organizat de Academia României); • managementul unui centru de formare – perfec]ionare. Cu \nclina]ii deosebite \n domeniul cercet=rii [tiin]ifice, pornind de la numeroase cazuri instrumentate, a emis o serie de considera]ii teoretice de mare importan]= \n domeniul dreptului, fiind publicate \n reviste, monografii [i alte lucr=ri de specialitate. |n anul 2000, Petre Buneci a ob]inut titlul de doctor \n drept al Facult=]ii de Drept din cadrul Universit=]ii Bucure[ti, teza sus]inut= având o remarcabil= valoare [tiin]ific=, cu numeroase elemente de noutate. Din anul 1997 este avocat \n cadrul Baroului Bucure[ti – Cabinetul de Avocatur= Petre Buneci, iar din anul 2000 este cadru didactic universitar, cu gradul de conferen]iar universitar la catedra de drept public din cadrul Universit=]ii Ecologice. Cuno[tin]ele multiple din cele mai variate domenii ale dreptului penal [i dreptului procesual penal, dar [i ale activit=]ii practice \n lupt= cu infrac]ionalitatea, completate cu spiritul s=u analitic [i de un incontestabil talent, i-au permis s= elaboreze lucr=ri didactice [i [tiin]ifice de cert= valoare dintre care enumer=m: • “Dreptul procesual penal – partea general=” – 2001; • “Dreptul procesual penal – partea general= [i special=” – 2003; • “Dreptul procesual penal – curs universitar” – 2004; • “Sociologie judiciar= [i devian]= social=” – 2001; •“Partea responsabil= civilmente \n procesul penal” – 2002; • “Martorul pe t=râmul justi]iei – perspectiva procesual penal= [i psihologic=” – 2004. La \nceputul lunii iunie 2006, \ntr-o form= grafic= deosebit=, i-au ap=rut lucr=rile: “Drept procesual penal – partea general= [i partea special=” (\n dou= volume) [i “Proceduri speciale”. Volumul I al primei lucr=ri este consacrat explica]iilor actualului Cod de procedur= penal= cu precizarea c= lucrarea este actualizat= \n func]ie de ultimele modific=ri legislative intervenite pân= la data de 1.06.2006. Normele de procedur= penal= sunt prezentate \n acest volum ca una din c=ile adiacente de realizare a ordinii de drept, fiecare dispozi]ie procesual= fiind privit= \n ansamblul reglement=rilor, ar=tându-se atât implica]iile, cât [i conexiunile care decurg dintro dispozi]ie determinat=. Datorit= acestui fapt, lucrarea are un profund caracter [tiin]ific. Autorul v=de[te preocuparea de a explica dispozi]iile procesuale \n dinamica lor ca p=r]i ale unui mecanism conceput armonios [i cu finalitate bine determinat=. Pe de alt= parte, raportarea solu]iilor legislative la cerin]ele actuale ale Dreptului procesual penal, cât [i analiza minu]ioas= a ipotezelor concrete de aplicare a dispozi]iilor legale, confer= lucr=rii o important= valoare practic=. Volumul II al aceleia[i lucr=ri are ca obiect analiza, interpretarea [i explicarea institu]iilor [i reglement=rilor prev=zute \n partea special= a Codului de procedur= penal= român. Urmând \n linii mari sistematizarea codului s-a urm=rit stabilirea obiectului, func]iei finalit=]ii [i importan]ei reglement=rii, organele [i subiec]ii procesuali, activitatea procesual= desf=[urat= cu \ncadrarea ei \n faza procesual= de care apar]ine, actele procesuale [i procedurale specifice [i modul lor de \nf=ptuire, viciile procedurale [i remediile acestora, cât [i considera]ii [i \ndrum=ri de tehnic= procesual=. Fundamentând teoretic institu]iile [i reglement=rile procedurale penale, lucrarea este destinat= bunei \n]elegeri [i corectei aplic=ri a reglement=rilor cuprinse \n Codul de procedur= penal=. Lucrarea intitulat= “PROCEDURI SPECIALE” analizeaz= complet [i sistematic normele [i principiile care guverneaz= aceast= materie prezentând o serie de particularit=]i de la regulile de drept comun destinate atingerii scopului legii penale [i a procesului penal. Autorul a \ncercat prin aceast= lucrare s= \nl=ture tendin]a de diminuare a importan]ei procedurilor speciale, tendin]= care se manifest= \n ultimul timp \n legisla]ia român=, sco]ând \n eviden]= valoarea deosebit= a acestor reglement=ri speciale care pot fi interpretate ca o preocupare a legiuitorului pentru asigurarea unor garan]ii procesuale suplimentare \n desf=[urarea procesului penal. S-a demonstrat cu eficien]= c= procedurile speciale ca parte integrant= a procesului penal func]ioneaz= ca un instrument des=vâr[it de \nf=ptuire a justi]iei [i de reintegrare a ordinii de drept prin mijloace speciale. Conf. univ. dr. PETRE BUNECI este membru al Asocia]iei Criminali[tilor din România, unde \[i aduce o contribu]ie important= \n realizarea unor studii [i cercet=ri privind interferen]a dintre dreptul procesual penal [i criminalistic=, precum [i \n organizarea unor manifest=ri \n domeniul criminalisticii.

CRI MI NA LI STI CA

42

MIHAELA ADA COROAM+, medic primar legist, Cabinetul de medicin= legal= R=d=u]i, jude]ul Suceava
ABSTRACT: Medicina legal= contribuie la solu]ionarea unor probleme legate de autoratul sau coautoratul unei infrac]iuni, prin aportul [ tiin]ific informa]ional pe care \l aduce cercet=rii, prin intermediul investiga]iei [ tiin]ifice a mor]ii violente, cu precizarea unor aspecte particulare ale leziunilor, aspecte ce confer= calitatea de leziuni “marker” [ care pot da i informa]ii utile referitoare la natura [ caracterele particulare i ale obiectului vulnerant, dar [ referiri la modul de producere i a decesului. Pentru organele de cercetare [ urm=rire penal= i devine de maxim= utilitate practic= cunoa[ terea modalit=]ilor prin care expertiza medico-legal= probeaz= cele patru laturi ale infrac]iunii ce se soldeaz= cu moartea (obiect, latur= obiectiv=, subiect [ latur= subiectiv=). Plasat= la intersec]ia i [ tiin]elor despre om [ lege, medicina legal= devine o surs= i major= de adev=r \n lumea vie. |n cadrul laturii obiective a infrac]iunilor de omor, expertiza medico-legal= trebuie s= argumenteze [ tiin]ific probleme legate de obiectul vulnerant. Pentru solu]ionarea acestui obiectiv se impune o analiz= minu]ioas= a leziunilor, \n baza elementelor criteriologice pentru decelarea aspectelor morfologice lezionale cu valoare de eviden]e marker. Cu cât observarea medico-legal= a leziunilor este mai atent= [ mai meticuloas=, cu atât mai mult i permite decelarea unor aspecte morfologice particulare (care confer= caracterul de marker lezional unei leziuni elementare medico-legale) care, oricât de mici ar fi, permit, prin analiza comparativ= cu aspectele particulare ale obiectului vulnerant \n condi]iile unei expertize comune medico-legal= [ i criminalistic=, identificarea acestuia cu un mai mare grad de precizie. Probele [tiin]ifice din expertize implic= frecvent activitatea exper]ilor medico-legali care studiaz= o serie de aspecte ale cazului. De exemplu, expertul trebuie s= compare sângele g=sit la fa]a locului cu cel al acuzatului [i s= precizeze dac= acesta apar]ine aceleia[i grupe. Datoria noastr= este s= observ=m cu precizie ce interferen]e pot sau nu pot fi stabilite \ntr-o astfel de observa]ie. Scopurile probelor [tiin]ifice medico-legale sunt: a stabili dac= o anumit= persoan= a fost prezent= \ntrun anumit loc la un moment dat; a stabili dac= o anumit= persoan= a efectuat o activitate (ca, de exemplu, spargerea unui geam, lovirea unei alte persoane etc.); a stabili dac= o fapt= a fost executat= cu un anumit obiect (vulnerant), de exemplu, dac= u[a a fost for]at= cu o unealt= anume, un glon] de la o anumit= arm= etc.; a stabili rela]iile existente \ntre dou= persoane. Expertiza medico-legal=, prin investiga]ia [ tiin]ific= a eviden]elor marker, este o prob= [ tiin]ific= ce garanteaz= la maximum adev=rul judiciar \n condi]ii de exactitudine [ tiin]ific= a situa]iilor cu care se confrunt= legea. Exist= o larg= gam= de tehnologii folosite pentru proba]iunea medico-legal= [i la acest bogat arsenal [tiin]ific se adaug= continuu noi metode. Toate metodele folosite se bazeaz= pe dou= principii: Principii locale: Oricând dou= obiecte intr= \n contact, ele se influen]eaz= unul pe cel=lalt \ntr-un anumit fel. Acest principiu a fost enun]at de Edmond Locard, citat de O. Loghin (10), un cercet=tor [tiin]ific medico-legal francez [i expert \n amprente digitale. Astfel, trebuie s= g=sim piele [i sânge \n depozitul subunghial al unui decedat [i s= concluzion=m c= acestea provin de la atacator. Când exist= un suspect acesta poate fi arestat pe baza unor probe, dar trebuie s= g=sim pe hainele acestuia fibre sau sânge ce provin de la victim=. Acuzatul poate face urme cu un anumit tip de p=mânt, noroi sau soiuri de plante ce corespund celor existente la locul faptei. Principii de individualizare: Dou= obiecte pot fi asem=n=toare, dar niciodat= dou= obiecte nu pot fi identice. Dac= vorbim de o fiin]= uman= sau numai de un praf de nisip \ntotdeauna \ntrebarea care se impune este dac= avem abilitatea necesar= s= distingem cele dou= obiecte cu informa]iile ce le de]inem sau cu instrumentul [i aparatura ce o avem la dispozi]ie. Combina]ia acestor dou= principii este de o valoare deosebit= pentru expertul medico-legal, mai ales atunci când se afl= \n fa]a unei leziuni marker pe care trebuie s= o interpreteze \n condi]iile investiga]iei [tiin]ifice a mor]ii violete \n vederea ob]inerii unor concluzii relevante pentru proba]iunea judiciar= a cazului. { fiind faptul c= proba]iunea const=, \n primul rând, \n tiut stabilirea faptelor [ \mprejur=rilor a c=ror existen]= trebuie i constatat=, deci a obiectului proba]iunii se poate aprecia c= expertiza medico-legal= a mor]ii violente, care, prin eviden]iera [ interpretarea [ i tiin]ific= medico-legal= a markerilor morfologici, furnizeaz= probe [ tiin]ifice cu valoare probatorie pentru obiectul infrac]iunii, se constituie ca un element probatoriu de mare valoare judiciar=. Concluziile expertizei medico-legale bazate pe interpretarea eviden]elor marker lezionale se contituie ca probe [ tiin]ifice deosebit de valoroase pentru procesul judiciar \n aflarea adev=rului. Expertiza medico-legal= reprezint= singura punte \ntre [tiin]ele medicale [i cele juridice, \ncercând s= aduc= cel mai obiectiv [i competent aport al [tiin]elor privind afectarea integrit=]ii corporale, modul \n care aceasta s-a produs, precum [i al aspectelor morfologice particulare (marker) care pot orienta asupra obicetului produc=tor. Altfel spus, valoarea probatorie a expertizei medicolegale const= \n folosirea tuturor mijloacelor [tiin]ifice \n identificarea particularit=]ilor morfologice ale leziunilor pentru ca acestea s= capete o valoare de marker morfologic cât mai elocvent=. Expertiza medico-legal= a markerilor morfologici lezionali ofer= un m=nunchi de probe [ tiin]ifice \n cadrul elementelor constitutive ale infrac]iunii, mai ales \mpotriva vie]ii \n care instan]a va g=si un aport real de apreciere a elementelor sale. Astfel, o expertiz= [ tiin]ific=, printr-o corect= interpretare a eviden]elor marker lezionale, va fi \n m=sur= s=

CRI MI NA LI STI CA

43

contribuie la stabilirea adev=rului obiectiv prin identificarea autorului, leziunilor, obiectului care le-a produs, datei [ i condi]iilor de producere a lor, ca [ raportul de cauzalitate \ntre i leziune [ moarte. i Particularit=]ile lezionale permit a reliefa urmele unor ac]iuni criminale [i nu sunt rare cazurile când markerii lezionali au fost cei care au condus spre identificarea obiectului folosit pentru realizarea unui omor. Markerii lezionali sunt leziuni elementare care, prin aspectul [i dimensiunile lor, pot orienta ancheta pe calea obiectului agresiunii [i, prin aceasta, pe calea descoperirii adev=rului. Identificarea obiectului ce a produs leziunea (cauza sau etiologia leziunilor) se face dup= reguli deja cunoscute, [i anume, din analiza tipului de leziune \n func]ie de obiect cu eviden]ierea leziunilor de tip marker, \n raport de caracteristicile unui obiect vulnerant (mecanic, fizic etc.) sau a unui mijloc contondent (de ex. plaga mu[cat=). Leziunile elementare medico-legale, mai ales cele cu valoare marker, de]in o mare valoare de proba]iune [tiin]ific= \n solu]ionarea cazurilor judiciare, cunoscut fiind faptul c= ele sunt expresia unor agresiuni mecanice, fizice, chimice, biologice, iar aspectul lor morfologic depinde de o serie de factori: natura agentului vulnerant, forma, dimensiunile [i consisten]a acestuia, energia cinetic= a corpului \n mi[care. Pe de alt= parte, modific=rile lezionale externe posttraumatice depind de zona de corp afectat= [i de particularit=]ile de reactivitate ale organismului, acestea din urm= având \n special influen]= asupra evolu]iei lor. Func]ie de aceasta, leziunile vor avea o gravitate diferit=, de la o excoria]ie pân= la cele de “injury blast”. Toate aceste elemente medico-legale vor fi \nscrise \n expertiza medico-legal= [ se constituie ca probe [ i tiin]ifice cu rol important \n proba]iune. Dac= ne referim la importan]a leiunilor marker \n condi]iile proba]iunii este necesar s= men]ion=m c= ele confer= relevan]= proba]iunii. O defini]ie tipic= a relevan]ei proba]iunii, defini]ie ce reflect= principiile folosite \n toate legile de drept comun, arat= c=: “relevan]a probelor \nseamn= c= probele trebuie s= tind= s= eviden]ieze existen]a unui fapt care este consecin]a determin=rii unei ac]iuni ce este mai mult sau mai pu]in probabil= decât ar fi \n absen]a acestor probe”. |ntr-un proces civil sau penal trebuie dovedite fapte, dar [i raporturi sau ipoteze. Dac= o prob= nu ne permite schimbarea evalu=rii probabile a ipotezei atunci nu o vom descrie ca prob= atât pentru, cât [i \mpotriva ipotezei noastre. Astfel, o prob= poate fi considerat= ca fiind valoroas= atunci când ea poate influen]a (s= \nt=reasc= sau s= diminueze) evaluarea probabilit=]ii unui fapt semnificativ \n interpretarea unei cauze. Astfel, probele eficiente trebuie s= aib= un efect substan]ial asupra probabilit=]ii noastre. Din acest punct de vedere, probele se pot \mp=r]i in urm=toarele categorii: Probe cu valoare absolut= (probe ideale, indiferente). O prob= ideal= trebuie s= fie ceva ce survine \ntotdeauna când \ncerc=m s= demonstr=m c= un fapt este real [i nu apare niciodat= \n alte condi]ii. Când vrem s= demonstr=m c= o ipotez= este real= vrem s= g=sim ca probe ceva ce apare \ntotdeauna când ipoteza este adev=rat= [i nu apare niciodat= \n caz contrar. Astfel de probe se constituie leziunile marker ce p=strez= \n morfologia lor particularit=]i specifice

CRI MI NA LI STI CA

ce pot duce la individualizarea obiectului vulnerant (eviden]ele lezionale de tip tool mark). Probe cu valoare relativ= (probe specifice). |n practic=, probele ideale sunt rareori descoperite. Chiar dac= proba apare \ntotdeauna când ipoteza este real= ea poate totu[i s= apar= [i atunci când ipoteza este fals=. Când ipoteza este real=, fenomenul poate s= nu survin= invariabil. Astfel, \n realitate, proba este “ceva” ce are o mare probabilitate de apari]ie când \ncerc=m s= demonstr=m adev=rul. Aceasta este o prob= bun= sau solid=. |n aceast= categorie de probe se pot \ncadra leziunile marker cu valoare mai mic= de individualizare a agentului provocator (eviden]e lezionale de tip class mark). Probe f=r= valoare (de excludere) sunt probe care dovedesc c= ipoteza formulat= este fals=. |n practic= ne mai \ntâlnim cu o serie de probe care nu pot modifica evaluarea noastr= probabil=. Ele trebuie studiate in detaliu \n cercet=rile cazurilor liminare. Valoarea probatorie a fiec=rei probe \n parte trebuie evaluat= \n acest mod. Rezultatul unui test [tiin]ific se constituie ca o bun= prob= pentru o ipotez= dat=, dac= are o probabilitate mare s= apar= când ipoteza este adev=rat= [i comparativ cu situa]iile când ipoteza ar fi fals=. Aceasta se face prin analiza prezen]ei probei \n cazuri similare \n care ipoteza noastr= a fost adev=rat= [i absen]a probei \n cazuri \n care ipoteza s-a dovedit a fi fals=. Ideea c= o prob=, prin ea \ns=[i, ar avea valoare de a sus]ine o anumit= ipotez= este f=r= sens. Valoarea sa depinde \n \ntregime de posibilitatea ca, prin ea s= diferen]iem o ipotez= de alta. Astfel, prin valoarea sa de proba]iune, o prob= poate, fie s= dovedeasc= o ac]iune, fie s= o nege. |n analiza valorii de proba]iune a unei probe trebuie s= avem o foarte bine definit= ipotez= de ac]iune (desf=[urare a faptelor) [i nu una vag=, prost definit=. Trebuie eviden]iat= valoarea particularit=]ilor fiec=rei probe pentru a identifica argumentul particular definitoriu cu valoare de proba]iune. Trebuie, de asemenea, comparate ipotezele cu particularit=]ile lor pentru a stabili care dintre ele are/au cea mai mare valoare de proba]iune (cu o rat= de probabilitate mai apropiat= de 1). |n fiecare moment al cercet=rii trebuie s= facem o scurt= revizuire a ideilor (ipotezelor), analizând toate probele existente la acel moment prin prisma valorii lor de probabilitate (avantaje, dezavantaje) precum [i divergen]e ce pot ap=rea \n condi]iile evalu=rii desf=[ur=rii faptelor. Probabilitate \nseamn= acea apreciere ra]ional= asupra gradului de \ncredere \n adev=rul unei prezum]ii bazate pe informa]ii. Ipoteza, prezum]ia sau premiza poate fi adev=rat= sau fals=. Gradul de \ncredere asupra adev=rului unei prezum]ii este apreciat prin evaluarea probabilit=]ii sale. Prof. Bernard Robertson (16), \ntr-un studiu privind interpretarea probelor, \n general, [i a probelor medicolegale, \n special, consider= c= toate probele folosite \n evaluarea unei probabilit=]i sunt cunoscute sub denumirea de condi]ii de probabilitate. Toate probabilit=]ile pot condi]iona probele folosite. Probele sunt, de asemenea, descrise sub form= de prezum]ii. |n acela[i studiu se arat= c= probabilit=]ile pot fi evaluate pe o scar= \ntre 0 [i 1. O probabilitate de 0 \nseamn= (pe baza listei de probe condi]ii) prezum]ia de

44

imposibilitate [i, astfel, credin]a de a fi fals=. O probabilitate de 1 \nseamn= c=, date fiind probele condi]ii, prezum]ia este adev=rat=. Marea majoritate a evalu=rilor se scald= \ntre aceste limite, astfel, o probabilitate de 0,5 pentru o prezum]ie \nseamn= c= suntem, \n mod egal, siguri [i nesiguri c= prezum]ia este adev=rat=, dar [i c= negarea sa este tot adev=rat=. Astfel, prin interpretarea markerilor lezionali se pot formula ipoteze care pot tinde spre 1 \n scara de probabilitate propus= de prof. B. Robertson. Se men]ioneaz=, de asemenea, c= \n evaluarea ipotezelor, trebuie s= descriem probabilit=]ile [i sub form= de divergen]e. Acestea sunt recunoscute ca fiind descrierea incertitudinii, ca probabilitate (acestea nu sunt decât o alt= cale de reprezentare a probabilit=]ii). “Valoarea probatorie” este \n mod direct raportat= la rata de probabilitate (cu cât rata de probabilitate este mai mare ca 1, cu atât valoarea probatorie a probei este mai mare). Unii fac distinc]ie \ntre relevan]= [i valoare probatorie, al]ii se refer= la “grade de relevan]=”. |n examinarea probelor medico-legale exist= tendin]a de a se cere o rat= \nalt= a probabilit=]ii, care poate fi conferit= prin analiza minu]ioas= a markerilor lezionali medico-legali \n contextul cercet=rii [i comparativ cu posibilele obiecte vulnerante. Probele cu o rat= mic= de probabilitate au o mic= valoare probatorie [i nu trebuie valorificate \n evaluarea cazului. Exist= probe cu o rat= a probabilit=]ii foarte sc=zut= dac= sunt luate izolat care nu vor fi \nl=turate din evaluare, dar vor fi combinate cu alte probe, care, \mpreun=, vor cre[te rata de probabilitate. Dac= ne referim la markerii lezionali, \n condi]iile accidentelor de trafic rutier sau precipit=rilor, leziunile elementare chiar dac=, fiecare din ele are o mare valoare marker pentru un obiect sau altul, mecanismul de producere a traumatismului nu poate fi precizat decât dup= o evaluare complex= a tuturor leziunilor, a dispozi]iei topografice. O astfel de analiz= va orienta concluziile medicolegale spre ipoteze cu rata mare de probabilitate. Pentru a se ob]ine probe concludente, procesul de depistare a lor trebuie desf=[urat printr-o ac]iune complex=, interdisciplinar= (medico-legal= [i criminalistic=) bine organizat= pas cu pas. |n aprecierea probelor nu este admisibil a se \nl=tura arbitrar unele probe numai pentru contradic]ia lor cu alte probe, ci este necesar= o verificare complex=, serioas= [i obiectiv=, care s= stabileasc=, motivat, de ce acele probe nu se \ncadreaz= \n ansamblul probelor administrate. Aprecierea probelor reprezint= opera]ia final= a activit=]ii de proba]iune [i determin= m=sura \n care probele le formeaz= organelor judiciare convingerea cert= c= faptele [i \mprejur=rile la care se refer= au avut sau nu loc \n realitate. Ca [i alte probe, concluziile exper]ilor care stabilesc un fapt sau altul prin prisma eviden]elor marker lezionale trebuie apreciate critic. |n func]ie de gradul de certitudine [i temeinicie, concluziile medico-legale, mai ales atunci când ele se refer= la markeri morfologici lezionali, pot fi categorice (afirmative [i negative) [i probabile. Primele con]in o afirma]ie categoric= (de exemplu, moartea a fost cauzat= de o plag= toracic= penetrant= cu sec]iune de cord produs= cu un obiect t=ietor \n]ep=tor a c=rui caracteristici morfologice pot fi precizate). |n concluziile probabile se arat=, de exemplu, obiectul vulnerant, cu un anumit grad de probabilitate.

Dup= cum rezult= din \ns=[i denumirea lor, concluziile probabile nu stabilesc certitudinea, ci probabilitatea unui fapt oarecare. Importan]a concluziilor probabile ale expertului const=, \n primul rând, \n faptul c= ele nu exclud posibilitatea existen]ei unui anumit fapt. De aici rezult= c= totdeauna concluziile probabile trebuie \nt=rite cu probe. |n al doilea rând, concluziile probabile ale exper]ilor ajut= adeseori pe anchetator s= elaboreze diferite versiuni, sau, cu alte cuvinte, s= deschid= noi perspective \n anchetarea cauzei. Cum cunoa[terea [tiin]ific= este un proces de apropiere progresiv= de adev=r, cum diagnosticul exact este cel ce se apropie pân= la identitate cu adev=rul, tot a[a [i concluzia medico-legal=, care se identific= cu realitatea faptelor a[a cum acestea s-au desf=[urat, interpretarea markerilor morfologici lezionali, reprezint= o prob= a c=rei concluden]= concord=, de regul=, cu toate celelalte probe, [i aceasta \i cre[te incontestabil valoarea. Dar coeficientul de apropiere de adev=r al unei expertize medico-legale prin prisma markerilor lezionali, dup= cum am ar=tat mai sus, difer=, de aceea organele de cercetare [i urm=rire penal= nu trebuie s= absolutizeze concluziile medico-legale, dar nici s= le subevalueze. Sub acest aspect, spiritul legii noastre – care a[eaz= valoarea probant= a expertizei medico-legale, \n general, [i a celei ce se refer= la eviden]ele marker morfologice, \n special, \n contextul celorlalte probe, c=rora le stabile[te o valoare egal= \n administrarea justi]iei [i \n formarea convingerii judec=torului – stimuleaz= cercetarea expertului pentru aflarea adev=rului obiectiv (cercetare \n care eviden]ierea complet= [i minu]ioas= a caracteristicilor morfologice ale leziunilor ce le confer= caracterul de marker este de un real folos), f=r= a fi absolutizat [i pe procuror, prin preluarea critic= a adev=rului relativ exprimat, din confruntarea acestor cercet=ri reie[ind solu]ia cauzei.
BIBLIOGRAFIE Beli[ V. , Tratat de medicin= legal=, Bucure[ti, 1995. Beli[ V., Medicin= legal=, Bucure[ti, 1992. Beli[ V., |ndreptar de practic= medico-legal=, Bucure[ti, 1990. Beli[ V., Nane[ C., Traumatologia mecanic= \n practica medico–legal= [i judiciar=, Bucure[ti, 1985. Knight. B. ., Forensic Pathology, Ed. Edwards Arnolds, London, 1990. Lucr=rile celei de-a II-a consf=tuiri [tiin]ifice prilejuit= de aniversarea unui secol de \nv=]=mânt, cercetare [i asisten]= medico–legal= \n Moldova, Ia[i 1982. Loghin O. [i Toader T., Drept Penal Român, Ed. “{ansa”, Bucure[ti, 1996. Lombard P. [i col., Le medecin devant les juges, Laffont, Paris, 1973. Mihai Gh., Elemente constructive de argumentare juridic=, Ed. Academiei, Bucure[ti, 1982. Scripcaru Ghe. , Medicin= legal= , Bucure[ti, 1993. Scripcaru Ghe., Patologie medico-legal=, Ia[i, 1988. Scripcaru Ghe., Patologie medico-legal=, Ia[i, 1977. Scripcaru Ghe.,Ciornea T. [i Ianovici N., Medicin= [i drept, Ia[i,1979. Scripcaru Ghe., Medicina legal= expertal= \n România, Ia[i, 2000. Scripcaru Ghe. [i Terbancea M., Patologie medico-legal=, Bucure[ti, 1980. Robertson B. [i Vignaux A.G., Interpreting Evidence, York House Typographic Ltd, London, 1995.

CRI MI NA LI STI CA

45

Dr. DORU IOAN CRISTESCU Dintr-o eroare a redac]iei, acest articol a ap=rut \n num=rul 3 al revistei sub semn=tura altui autor. Ca urmare, s-a stabilit s= fie republicat [i s= ne cerem scuzele de rigoare pentru cele \ntâmplate (V. L+P+DU{I)
|n cadrul manifest=rilor ilegale ce constituie amenin]=ri la adresa securit=]ii na]ionale se reg=sesc [i cele care au ca tr=s=tur= comun= ac]iunile violente realizate prin metode [i mijloace ce le confer= un astfel de caracter, respectiv arme, muni]ii, materiale explozive, otr=vuri, substan]e chimice, ac]iuni armate etc., fiind \ndreptate \mpotriva unor valori ocrotite de legea penal= [i se circumscriu infrac]iunilor de atentat care pun \n pericol securitatea na]ional=, atentatul bioterorist, subminarea puterii de stat, actele de diversiune, infrac]iuni contra persoanelor ce se bucur= de protec]ie interna]ional=. Elementele determinante ale particularit=]ilor cercet=rii la fa]a locului, \n cazul manifest=rilor ilicite violente: a) urm=rile periculoase produse, ce fac referire la via]a [i integritatea fizic= a persoanei, obiective economice, politice, industriale, ecologice, militare, prin distrugere, degradare, ori aducerea \n stare de ne\ntrebuin]are a acestora, implicit cu degradarea climatului de ordine [i siguran]= public=; b) raza teritorial= ce este afectat= [i, \n acela[i timp, purt=toare de modific=ri materiale [i, pe cale de consecin]=, de urme \n \n]elesul strict criminalistic al acestei no]iuni; c) procedeele, metodele [i mijloacele utilizate de f=ptuitori pentru realizarea manifest=rii ilicite, unele de provenien]= str=in= [i de ultim= tehnologie; d) impunerea aloc=rii unor for]e investigative de]in=toare a unei dot=ri logistice [i tehnice adecvate, necesare c=ut=rii, descoperirii, relev=rii, ridic=rii [i conserv=rii urmelor din câmpul infrac]iunii; e) alegerea unor metode, mijloace [i procedee specifice identific=rii [i re]inerii autorilor, \n scopul document=rii activit=]ii infrac]ionale [i tragerii la r=spundere penal=. Incendierea [i utilizarea materialelor explozive reprezint= modalit=]i faptice concrete de comitere a unor infrac]iuni contra securit=]ii na]ionale, reprezentând modul de operare pentru diverse categorii de f=ptuitori sau grupuri constituite pe fondul motiva]iilor politice, r=zbun=ri personale ori interese materiale. Incendiul provocat cu inten]ii r=uvoitoare, cunoscut [i sub denumirea de “arson”, are printre motiva]ii [i interesele de ordin social-politic, r=zbun=ri ori pentru acoperirea unor infrac]iuni, s=vâr[ite de persoane cu tulbur=ri psihice, unele dintre acestea vizând inclusiv amenin]=ri la adresa securit=]ii na]ionale. Acesta poate fi realizat de incendiatori profesioni[ti al c=ror mod de operare implic= o cunoa[tere a locului viitorului incendiu, cu mult timp \nainte, [i anihilarea sistemelor de protec]ie. Principalele urme ale infrac]iunilor contra securit=]ii na]ionale [i de terorism produse prin incendii. Clasificare: urme de cenu[= [i fum rezultate \n urma arderii, topirii sau descompunerii materialelor ori substan]elor combustibile sau nerezistente la temperaturile produse pe durata incendiului (lemn, sticl=, mase plastice etc.); urme de lichide, vapori [i gaze combustibile (lacuri, vopsele, produse petroliere, gaz metan etc.); urme create de explozivi, provenite de la substan]ele explozive - focarul sau craterul, schije, ruperi, arsuri, efecte distructive, efecte sonore - amestecuri explozive, succesiunea exploziilor, explozii fizice (cr=p=turi, rupturi datorate fisurilor, distrugeri provocate de recipientul explodat etc.); microurme create de incendii [i explozii (particule de sticl=, vopsea, coloran]i, lacuri, pulberi combustibile, resturi de materiale combustibile arse); urme ale instrumentelor, dispozitivelor [i altor obiecte, cum ar fi cle[ti, chei, leviere, r=ngi, ciocane, sfredele, [pan, pilitur=; urme ale omului: de mâini [i picioare, ale vocii [i scrisului; urme biologice: sânge, saliv=, p=r, miros, ]esuturi moi, osteologice etc.; urme de \nc=l]=minte, \mbr=c=minte [i ale altor obiecte folosite de om; urme ale mijloacelor de transport (ro]i, anvelope, scurgeri de carburan]i). Exploziile au loc ca urmare a eliber=rii sau form=rii brutale a unei enorme cantit=]i de gaze care, prin presiune [i detent=, produc un lucru mecanic considerabil, sp=rgând [i trântind toate obstacolele ce se opun expansiunii sale sau se afl= pe traiectul s=u. |n concep]ia altor speciali[ti \n materie, exploziile sunt definite ca arderi foarte rapide [i violente, cu degaj=ri de c=ldur= [i lumin=, concomitent cu crearea unei puternice presiuni. Ele se pot clasifica \n explozii de substan]e explozive, explozii de atmosfer= exploziv= - numai dac= exist= o anumit= concentra]ie a suspensiilor \n aer [i dac= apare un factor declan[ator detonator -, explozii fizice rezultate ca urmare a suprapresiunii interne exercitate asupra pere]ilor unor instala]ii, de pild=. Amenin]=rile la adresa siguran]ei na]ionale se pot produce prin utilizarea tuturor categoriilor de explozivi, urmare a unor activit=]i de tip terorist, atentatele cu exploziv reprezentând procedeul cel mai des utilizat de organiza]iile teroriste. |n ceea ce prive[te efectele unei bombe, explozivii se transform= func]ie de propagarea reac]iei chimice, astfel: a) |n cazul procesului de combustie, reac]ia se propag= prin conductivitate termic=, cu viteza de transformare moderat= (centimetri pe secund=), efectul constituindu-l arderea explozivului; b) |n cazul deflagra]iei, combustia este accelerat= prin cre[terea presiunii [i a temperaturii, viteza de transformare fiind

CRI MI NA LI STI CA

46

rapid= (hectometri pe secund=), iar ca efect, explozivul se aprinde [i cap=t= un efect de pulsa]ie progresiv=; Detonarea este caracterizat= de crearea unei unde de [oc asociate reac]iei chimice, cu o vitez= de transformare foarte rapid=, \n kilometri pe secund=, generând detonarea explozivului, prime[te un efect al brizan]ei, cu pulsa]ii [i [oc. Urmele specifice se formeaz= ca urmare a activit=]ii de producere ori preparare a dispozitivului exploziv, de montare a acestuia, de natura explozibilului [i puterea de distrugere a acestuia, de cantitatea de exploziv utilizat=, mijloacele de ini]iere a exploziei, de spa]iul - \nchis sau deschis -unde s-a produs explozia, de itinerarul parcurs de f=ptuitori, precum [i de utilizarea unor elemente specifice. La locul unei explozii pot fi g=site urm=toarele urme: focarul sau craterul, reprezentat de locul unde distrugerea este maxim=, func]ie de natura explozibilului utilizat, cantitatea folosit= [i modul de amplasare; schijele plecate din focar spre diferite direc]ii, r=spândite radial - circular sau ovoidal - reproducând direc]ia de propagare a undei de [oc; ruperi mai accentuate, \n cazul când \n apropierea craterului au existat obstacole rezistente; rupturi [i arsuri, ca urmare a efectului presiunii ce se exercit= \n toate planurile, efect ce este mai pronun]at pe m=sura \ndep=rt=rii de focar; urme de fumizare aflate la locul exploziei, ca produse ale arderii; urme ale efectului distructiv al fenomenului de absorb]ie, caracterizat, \n cazul unei explozii \ntr-o \nc=pere, prin dislocarea pere]ilor, de regul=, spre interior; urme distructive ale suflului exploziei ce pot fi identificate la distan]e variate, func]ie de puterea acestuia [i de obstacolele \ntâlnite; resturi de obiecte sau materiale sf=râmate de explozie, care, prin vehiculare, se reg=sesc la diferite distan]e, \n molozul creat [i care produc urme form= (proiectarea de materiale cuie, cioburi, ]inte etc. - ad=ugate \n dispozitivul exploziv sau antrenate de detonare); urme sonore specifice create de producerea exploziei; producerea unor unde seismice - propagarea de zguduituri; apari]ia incendiilor (\ntrucât explozia este un fenomen tehnic distinct de incendiu, poate constitui un factor declan[ator al incendiului, dar nu o surs= de aprindere) [i deton=rilor \n lan]; urme existente pe corpul uman sau efectele bombelor asupra persoanelor, ce pot fi imediate sau pot ap=rea \n timp afectarea pl=mânilor, tulbur=ri auditive, t=ieri ori rupturi de membre, tulbur=ri nervoase provocate de [ocul suferit, como]ii cerebrale sau hemoragii ale meningelui [i leziuni ale encefalului, consecin]e psihologice pe termen scurt sau lung; urme fragmentare sau microurme ale resturilor dispozitivului exploziv sau chiar din reziduurile de exploziv, particule de vopsea, coloran]i etc., ori chiar particule de substan]e neexplodate \n procesul arderii; urme de miros; \n cazul acestora este de men]ionat faptul c= mirosul se simte cel mai bine \n centrul exploziei [i adeseori devine mai puternic dac= locul acestuia este s=pat exemplu dinamita gelatinoas= are un miros de migdale amare; urme nespecifice exploziei propriu-zise, dar legate de aceasta - urme de picioare, de mâini, ale mijloacelor de transport, de instrumente folosite, de \mbr=c=minte [i \nc=l]=minte [.a. Obiectivele cercet=rii la fa]a locului Constau \n stabilirea modalit=]ilor [i mijloacelor folosite

CRI MI NA LI STI CA

pentru comiterea faptei, respectiv unde este focarul incendiului sau exploziei, identificarea autorilor [i mobilul acestora, care este provenien]a substan]elor folosite, consecin]ele evenimentului, dac= anterior producerii incendiului sau exploziei au fost comise [i alte infrac]iuni a c=ror ascundere s-a urm=rit prin aceast= fapt=, dac= exist= factori externi - state, organiza]ii teroriste, organisme suprastatale, puteri str=ine etc. - care au ac]ionat ori concertat astfel de manifest=ri ilicite la adresa securit=]ii na]ionale. |n urma \n[tiin]=rii despre producerea evenimentului, organele judiciare competente, respectiv procurorul, \mpreun= cu lucr=torii desemna]i din cadrul organelor r=spunz=toare cu aplicarea legii \n domeniul securit=]ii na]ionale, vor stabili componen]a echipei de cercetare la fa]a locului - al]i procurori, organe de investiga]ie, speciali[ti criminali[ti, speciali[ti, chimi[ti, exper]i din domeniul \n care s-a produs evenimentul, organe de poli]ie, jandarmerie, medici legi[ti. |n unele situa]ii este necesar= formarea mai multor echipe de cercetare, func]ie de amplasarea [i \ntinderea \n spa]iu a evenimentului, concomitent cu asigurarea logistic= a mijloacelor tehnico-[tiin]ifice necesare cercet=rii. a) Trecând peste principalele m=suri ce trebuie luate imediat dup= producerea evenimentului, respectiv de asigurare a locului faptei, acordarea de prim ajutor persoanelor r=nite, \ndep=rtarea altor pericole etc., echipa de cercetare la fa]a locului, o dat= ajuns= \n zona evenimentului, va observa “amprenta arsonului sau exploziei” - imagine macroscopic= a ansamblului modific=rilor survenite la locul evenimentului ca urmare a efectelor ac]iunii ilicite asupra spa]iului afectat, a persoanelor [i bunurilor aflate \n acesta – ceea ce ofer= posibilitatea primului contact vizual cu ansamblul locului faptei [i determinarea locului s=vâr[irii infrac]iunii, \n sens criminalistic. |n raport de primele examin=ri, informa]iile ob]inute [i determinarea locului comiterii faptei, membrii echipei de cercetare vor face o prim= evaluare a situa]iei concrete, care, printre altele, cuprinde prefigurarea \n plan mental a cauzelor producerii incendiului sau exploziei, a ac]iunii f=ptuitorilor. “Investigatorul trebuie s= se plaseze \n rolul criminalului pentru a avea succes”, potrivit lui P. KIRK \n lucrarea FIRE INVESTIGATION, Ed. J. WILLEY & SON, NEW YORK, 1969 necesarului de for]e investigative [i mijloace tehnice specifice, ulterior trecând la stabilirea sarcinilor fiec=rui membru al echipei, succesiunea efectu=rii activit=]ilor [i a modului concret de \ncepere a cercet=rii propriu-zise, precum [i a comunic=rii la sediul organelor de urm=rire penal= [i r=spunz=toare de aplicarea legii \n domeniul securit=]ii na]ionale a ipotezelor preliminare de lucru [i p=strarea permanent= a leg=turii cu acestea, \n vederea ob]inerii de date, indicii, informa]ii \n scopul schimbului reciproc de informa]ii [i antren=rii institu]iilor [i speciali[tilor necesari. b) Echipele de investigatori vor demara activit=]ile de culegere de informa]ii \n perimetrul locului faptei [i zonele limitrofe, declan[area opera]iunilor de urm=rire a persoanelor suspecte fiind \nregistrat pe band= magnetic= orice fel de mesaj, denun]uri sau comunicate prin care se indic= date \n leg=tur= cu evenimentul produs ori ac]iunile ilicite consumate sau revendicate, toate acestea urmând a fi exploatate criminalistic [i informativ. O alt= echip= de anchetatori - format= din procurori, cadre ale organelor r=spunz=toare cu aplicarea legii \n domeniul securit=]ii na]ionale, lucr=tori de poli]ie - are sarcina de a proceda la ascultarea martorilor oculari, angaja]ii unit=]ii afectate, persoanelor suspecte re]inute pentru cercet=ri [i chiar victimelor, depozi]iile acestora urmând a fi fixate [i pe

47

band= magnetic=. |n ceea ce prive[te echipa de speciali[ti criminali[ti, ori exper]i din domeniul \n care s-a produs evenimentul, \nso]i]i de procurorul criminalist, prime[te sarcina de c=utare, descoperire, relevare, fixare [i ridicare a urmelor din câmpul infrac]iunii. c) Metoda de cercetare propriu-zis= a locului faptei este aleas= \n func]ie de situa]ia concret= de la fa]a locului [i de activit=]ile echipelor de interven]ie: de regul=, cercetarea \ncepe de la centrul zonei stabilite spre periferie, adic= de la focarul incendiului / exploziei spre zonele marginale, \n schimb, atunci când \n zona central= se desf=[oar= activit=]i de c=utare a victimelor sub d=râm=turi, de eliberare a materialelor distruse, deteriorate, c=zute ori de stingere a fl=c=rilor, cercetarea poate \ncepe \n sens invers. Examinarea criminalistic= a ma[inii-capcan= sau a resturilor acesteia va avea loc dup= ce echipa de pirotehni[ti [i geni[ti a verificat-o complet, a dezamorsat eventualele bombe sau materiale explozive \n stare de func]ionare. d) Activit=]ile de cercetare propriu-zis= la fa]a locului parcurg cele dou= etape: faza static= [i faza dinamic=, \ns= pot fi supuse [i unor altfel de succesiuni, respectiv de activit=]ile derulate \n timpul interven]iei for]elor specializate [i activit=]i desf=[urate dup= lichidarea incendiului [i eliminarea oric=ror riscuri de explozii ori de alt= natur=. C=utarea [i descoperirea urmelor \n caz de incendiu Aceast= activitate se efectueaz= \n mod meticulos, examinându-se urmele de arsur= [i furnizare, carbonizarea instala]iilor electrice, a lemnului [.a., ceea ce conduce la identificarea focarului [i a materialului incendiar folosit. Toate obiectele purt=toare de urme se vor trata cu rodocrit pentru a depista eventuala folosire a lubrifian]ilor la pornirea sau \ntre]inerea focului, \n caz pozitiv, materialele arse colorânduse \n ro[u. Pentru ridicarea materialelor din hârtie sau textile carbonizate se pulverizeaz= un strat sub]ire de polivinilin pirolidon. De men]ionat, faptul c= \n aceast= faz= a activit=]ilor derulate la fa]a locului, se l=muresc [i “\mprejur=rile controversate”, cunoscute fiind \ncerc=rile f=ptuitorilor de a disimula ac]iunea lor inten]ionat=, prin stimularea unor alte cauze ale producerii incendiului. C=utarea [i descoperirea urmelor \n cazul exploziilor Aceste activit=]i au acela[i caracter de meticulozitate ce necesit= r=bdare [i cuno[tin]e de specialitate, precum [i folosirea tuturor mijloacelor tehnice specifice - detectorul magnetic, detectorul de cadavre, detectorul de radia]ii ultraviolete, instrumente pentru efectuarea de s=p=turi ori de c=utare sub d=râm=turi a urmelor ce au leg=tur= cu explozia. Marea diversitate a locurilor unde sunt instalate dispozitivele explozive improvizate, artizanale sau militare, a metodelor de utilizare, compozi]iei [i modului de disimulare a explozivilor, fac din c=utarea [i descoperirea urmelor o activitate extrem de dificil=. La fa]a locului producerii unei explozii se pot g=si cam toate genurile de urme prezentate la subcapitolul dedicat incendiilor, \n plus putându-se identifica r=m=[i]e neexplodate ale materialului exploziv ori particule de substan]= neexplodat=, resturi de fitil, de explozor ori de exploziv plastic. |n general, \n statele occidentale [i SUA, toate uzinele produc=toare de substan]e explozive introduc \n compozi]ia explozivilor ni[te particule mici numite “markeri”, care, descoperi]i la fa]a locului, conduc la identificarea uzinei produc=toare [i chiar a beneficiarului materialului exploziv. Fixarea, ridicarea, conservarea [i manipularea urmelor

se fac cu aten]ie, potrivit regulilor criminalistice recomandate \n lucr=rile de specialitate, \n a[a fel \ncât s= nu se distrug=, altereze sau diminueze. Atunci când sunt descoperite dispozitive explozive improvizate care nu au detonat [i au fost dezamorsate de for]ele de interven]ie din cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor ori a Brig=zii antiteroriste din componen]a S.R.I., permite examinarea p=r]ilor componente care se poate face \n condi]ii de laborator, putându-se astfel cunoa[te cu precizie combina]ia de substan]= folosit=, concep]ia de producere, ceea ce confer= posibilit=]i de identificare criminalistic=. Asemenea similitudini exist= [i \n cazul scrisorilor-capcan= ori coletelorcapcan=. De remarcat faptul c= practica investig=rii infrac]iunii de acte de diversiune cunoa[te o utilizare a materialelor explozive improvizate sau artizanale pe calea rulant= a traficului feroviar, de metrou [i lucr=rile aferente acestora - viaducte, poduri, tunele etc. - la conductele de aduc]iune ale hidrocentralelor, conductelor de gaz [i petrol, depozitele de alimente sau rezerv= de stat, sens \n care cercetarea criminalistic= va viza urmele de \nc=l]=minte, ale mijloacelor de transport [.a., ce se g=sesc pe itinerariile parcurse de autori, \nspre [i dinspre câmpul infrac]iunii. |n cazul catastrofelor aeriene datorate exploziilor, resturile aeronavei sunt \mpr=[tiate pe o suprafa]= mare, direct propor]ional= cu \n=l]imea la care se efectua zborul [i cu greutatea pieselor r=spândite, fapt ce va determina extinderea ariei de cercetare a locului faptei, \n vederea descoperirii urmelor. La catastrofele navale determinate de utilizarea materialelor explozibile, atunci când nava s-a scufundat par]ial sau \n \ntregime, delimitarea perimetrului de cercetare se marcheaz= prin geamanduri sau jaloane plutitoare la suprafa]=, iar sub ap= cu l=mpi de 60 -100 W montate \n globuri de protec]ie, utilizându-se mijloace tehnice de examinare [i fotografiere/filmare la suprafa]a apei [i subacvatice, aparatur= pentru scufundare, scafandri [i aparate de descarcerare. O activitate important= este [i cea de examinare a obiectelor de \mbr=c=minte, \nc=l]=minte ori resturilor acestora, ale c=rei rezultate pot conduce la identificarea urmelor incendiului sau exploziei, identitatea victimelor sau f=ptuitorilor, pozi]ia ocupat= de persoanele aflate \n câmpul infrac]iunii.

BIBLIOGRAFIE 1. Jean – Luc Marret, Tehnicile terorismului, Editura Corint, bucure[ti, 2002. 2. Vasile Berche[an, Metodologia investig=rii infrac]iunilor, vol. II, Editura “Paralela 45”, Pite[ti, 2000. 3. I. Boto[, S. Al=moreanu, Metodica cercet=rii atentatelor comise cu substan]e explozive, \n Revista de criminologie, criminalistic= [i penologie, editat= de Ministerul Public, Ministerul Justi]iei [i Societatea Român= de Criminologie [i Criminalistic= nr. 2/1999. 4. I. Anghelescu, N. Urucu, Urme specifice catastrofelor aeriene, \n Tratat practic de criminalistic=, vol. I, Editura Ministerului de Interne, 1977. 5. Jean Gayet, A.B.C. de police scintifique, Paris, 1973. 6. D. I. Cristescu, I. Popa, Culegere de materiale documentare – criminalistic=, Editura Almanahul Banatului, 1996.

CRI MI NA LI STI CA

48

|n zilele de 15 [i 17 iunie a.c., la Salonul Interna]ional de Carte – BOOKFEST 2006, organizat la ROMEXPO, au fost lansate lucr=rile : “Grafologie”, autor lector univ. Radu Constantin ; • “Caracterologie [i Grafologie”, • Eseuri edi]ia a II-a rev=zut= [i ad=ugit=, autorii : regretatul prof. Univ. Dr. DocentAndrei Athanasiu [i expertul criminalist Radu Constantin, membru al unor societ=]i [i asocia]iei de criminalistic= [i grafologie din ]ar= [i str=in=tate. GRAFOLOGIE Lucrarea reprezint= un excellent manual pentru cei care doresc s= se ini]ieze \n aceast= [tiin]= [i nu numai. Parcurgând paginile acestei lucr=ri, cititorii pe lâng= faptul c= re]in date importante pentru interpretarea grafologic= a unui scris de mân=, realizeaz= deosebirea dintre Grafologie [i Expertiza grafic= (ramur= a criminalisticii), aspect tratat \n mod discret la subcapitolul 1.3. Eviden]ierea aplica]iilor grafologiei \n domenii precum : pedagogie, caracterologie, medicin=, criminalistic=, managementul resurselor umane [.a. [i \ntrep=trunderile acestei [tiin]e cu psihologia, psihiatria, psihanaliza, sociologia, demonstreaz= utilitatea ei, dar face \n acela[i timp s= l=rgeasc= gama de cititori care vor acumula informa]ii utile despre posibilitatea descifr=rii personalit=]ii umane \ntr-o societate compus= din indivizi la a c=ror cunoa[tere poate contribui cu succes [i grafologia. Lucrarea este accesibil= unei game largi de cititori [i pentru aceea c= autorul la folosirea unor termeni tehnici \n abordarea [tiin]ei propriu-zise, face o ilustrare bogat= prin expunere de scrisuri de mân=, iar când acestea apar]in unor personalit=]i, exemplele sunt \nso]ite de biografii. Interesul manifestat de publicul larg pentru grafologie cu ocazia lans=rii volumului, dar [i \n general dup= 1990, arat= c= aceast= [tiin]= a fost pe nedrept interzis= \n partea a doua a secolului trecut fiind etichetat= drept “ghicitorie \n scris” sau “[tiin]= reac]ionar=” [i \n acela[i timp “cât de util ar fi ca Grafologia s= fie introdus= \ntr-un curs universitar recunoscut [i cât este de indispensabil de lucrat \n interdisciplinaritate cu alte [tiin]e umane” cum au subliniat participan]ii la Congresul Interna]ional de Grafologie – Bologna 2000. Acest deziderat s-a realizat \n parte de autor \n anul 2002 care la memoriul adresat Ministerului Educa]iei [i Cercet=rii, i s-a comunicat c= “Grafologia poate fi introdus= \n planurile de \nv=]=mânt a unei (unor) discipline asociate grafologiei, disciplin= ce ar putea beneficia de cuno[tin]ele specifice grafologiei, \n spiritul autonomiei universitare de care beneficiaz= universit=]ile din România”, urmândca institu]iile universitare s= pun= \n practic= acest aviz al M.E.C. Volumul – a[a cum se poate observa – beneficiaz= de o copert= a c=rei grafic= \nf=]i[eaz= patru personalit=]i române[ti cu semn=turile acestora [i pe creatorul grafologiei moderne francezul Jules CrepieuxJamin cu o dedica]ie f=cut= lui Henri Stahl, cel mai reprezentativ nume al grafologiei române[ti pentru prima parte a secolului XX. CARACTEROLOGIE {I GRAFOLOGIE • ESEURI Lucrarea este adresat= celor interesa]i \n cunoa[terea tipologiei umane [i a unor manifest=ri (criminalitate, sinucidere) ale unor indivizi a c=ror execu]ii grafice au fost studiate [i din punct de vedere grafologic. {i de aici importan]a ei pentru psihologi, psihiatri [i \n general a celor dornici s= cunoasc= unele aspecte ale personalit=]ii, dar [i a celor interesa]i s= “vad=” cum se pot decela, cu ajutorul scrisului, resorturi [i valen]e ale structurii umane, adic= reac]iile oamenilor, comportarea lor, preferin]ele [i orient=rile lor. S-a abordat mai \ntâi tipologia – adic= tipurile umane [i \ncadr=rile tipologice, unde \n actuala edi]ie se trateaz= – ca noutate – [i despre autenticitate (tipul de tr=ire autentic= [i tipul de tr=ire neautentic=) subiect despre care nu s-a scris foarte mult, apoi \n Capitolul II “Tendin]a criminal= \n scris” se fac referiri la cei ce prezint= devieri caracteriale, tr=s=turi care pot fi prezente \ntr-o m=sur= [i la unii oameni \n aparen]= normali, devieri ce pot influen]a \n special rela]iile interindividuale [i care \[i au anumite modific=ri grafice, pentru ca \n Capitolul III “Tendin]a suicidar= \n scris” s= se trateze (a[a cum se intituleaz= [i capitolul) despre sinucidere, considerat= ca o “crim= inten]ionat= asupra propriei persoane” (Baldwin) [i despre tendin]a suicidar= \n scris. Dup= ce prima edi]ie a lucr=rii s-a epuizat \n scurt timp, autorii au considerat pe bun= dreptate c= se impune o a doua edi]ie, având ca motiva]ie num=rul mare de infrac]iuni, dar [i a sinuciderilor f=când din România o ]ar= \ntre primele locuri din Europa de Est. Despre crime [i sinucideri, nu mai trebuie s= facem alt comentariu decât s= amintim c= mass-media abund= \n [tiri legate de asemenea evenimente care mai de care mai impresionante. Eviden]iem pentru aspectul sinuciderii, faptul c= autorii vin cu sugestii pentru pre\ntâmpinarea actului suicidar la tineri remarcând rolul pe care-l pot avea p=rin]ii [i prietenii, dar bine\n]eles [i mediul social

CRI MI NA LI STI CA

50

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful