You are on page 1of 1

Osijek, datum

[Click here and type recipient’s address]

Poštovani,

Uređivački odbor 52. hrvatskog i 12. međunarodnog simpozija agronoma, Dubrovnik,


12.–17. veljače 2017. imenovao Vas je za recenzenta. Molimo Vas da, ako ste voljni i u mogućnosti,
obavite recenziju priloženog materijala u što kraćem roku (do 15 dana) i vratite ga na adresu
navedenu na recenzentskom listu. Molimo Vas također da ispunite i potpišete recenzentski list.

Ako niste u mogućnosti obaviti recenziju, molimo Vas da rad vratite na priloženu adresu.

S poštovanjem,

[Click here and type your name]


[Click here and type job title or contact address]

Dubrovnik | 12.-17. veljače 2017. | Hrvatska


Poljoprivredni fakultet | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek, Hrvatska
e-mail: sa@pfos.hr | http://sa.pfos.hr