You are on page 1of 2

12. - 17. veljače 2017.

Dubrovnik, Hrvatska

Prijava

Ime Prezime Titula


Željko Barač dipl. ing.
Institucija/Tvrtka
Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Adresa (ulica i broj)
Kralja Petra Svačića 1d
Poštanski broj Grad Država
31000 Osijek Hrvatska
Telefon Fax E-mail
031/554914 zbarac@pfos.hr

Prijavljujem priopćenje (rad) na Simpoziju

Sekcija 9. Poljoprivredna tehnika


Način izlaganja rada poster
Jezik izlaganja rada hrvatski
UTJECAJ AGROTEHNIČKIH
OPERACIJA NA PROIZVEDENU
Naslov rada RAZINU VIBRACIJA KOJE UTJEČU
NA SUSTAV RUKA-ŠAKA
RUKOVATELJA TRAKTOROM
Željko Barač, Domagoj Zimmer, Ivan
Autor (i)
Vidaković, Valentina Ermenić
Način sudjelovanja na Simpoziju Autor/koautor s priopćenjem (rad)

Datum prijave
13.10.2016.

Popuniti sva tekstualna polja (koristiti mala slova) a na padajućim popisima odabrati
jedan od ponuđenih stavaka.

Ispunjenu prijavu poslati najkasnije do 30. rujna 2016. na e-mail adresu sa@pfos.hr