You are on page 1of 5

Franz Bardon

Az igazi kabbala kulcsa

Lényegi kivonatok a könyv elméleti részéből

Bevezetés

Azoknak az olvasóknak és tanulóknak szánom ezen kötetemet, kik a
szellemtudományokban és a hermetikus gyakorlatban már jó előre jutottak. A távol-keleti
titkos könyvtárak sem dicsekedhetnek azzal, hogy az igazi kabbalát ilyen világosan,
egyetlen kötetben birtokolhassák.
Az emberöltők során sok kabbalista áldozta egész életét Isten kimondhatatlan, az
emberiség számára elveszett neve utáni meddő kutatásra. Ha ilyen kabbalakutató ezt a
művet is lelkiismeretesen feldolgozza a gyakorlatban, akkor az Isteni Gondviselés által,
mint egy csoda, fáradhatatlan, becsületes törekvése jutalmaként az ölébe hullik a kincs, és
sok egyéb mellett az elveszett Isteni Név is meg fog neki nyilatkozni.
Ez a kötet a beavató sorozatom harmadik kötete. Alapjában véve ez egy isten-
tudomány, mely a „szó” tudományával foglalkozik. Eza kötet is két részből, az elméleti
és gyakorlati részekből áll. A kabbaláról, ami a hermetikus irodalom számára is kemény
dió, már sokan írtak, ám mindezekből a gyakorlatban sajnos nagyon kevés használható.
Tanulmányozásához tökéletesen uralni kell a héber nyelvet, mert a teoretikus kabbala
héber eredetű. Nagyon kevés olyan könyv létezik, amely a gyakorlatra utal. Egyes rabbik,
akik ismerték ezt a tant a legszigorúbb titokban tartották, úgy hogy a gyakorlatok
töredéke sem kerülhetett avatatlan kezekbe.
Ez a művem elméletet és gyakorlatot is egyaránt tartalmaz. Igyekeztem e csodálatos
tudomány gyöngyszemeit úgy egymáshoz fűzni, hogy egy ritka szép gyöngysort
képezzen.
Aki sikert akar elérni, annak szisztematikusan át kell vennie előző két könyvemet.
Természetesen az olvasóra van bízva, ha könyvemet csupán elméletileg kívánja elolvasni.
Ezáltal is olyan tudásra tesz szert, melyet egyetlen más filozófiai könyv sem nyújthatna,
csak éppen a tudás még nem bölcsesség. Ezért a tudás puszta filozófia, amely az
emberből nem csinál sem mágust, sem kabbalistát. Az olvasótól függ a puszta tudás
kényelmes, vagy a bölcsesség nehezebb útját járja-e.
Már az ősi népek is rendelkeztek saját vallással, nézettel Istenről, volt isten-tanuk.
Minden tan megoszlott exoterikusra, a mindenkori tömegek számára és ezoterikusra,
mely csak a beavatottak, a főpapok számára volt érthető. Az exoterikus tan sohasem
tartalmazott mágiát, vagy kabbalát; az ősi népeknek csak a mágusai és kabbalistái
lehettek beavatottak. Időtlen időktől legszentebb parancs volt ezt a legszentebb magas
tudományt szigorúan titokban tartani, mert ez biztosította tekintélyüket az uralom
gyakorlásához, másrészt pedig, hogy a visszaéléseket elkerülhessék.

1

az életét az egyetemes törvény szerint osztja be. csak a hivatott lesz részesévé. Az ősidők bölcsei e legnagyobb titkokat mindenkor az egyetemes képi nyelvbe rejtették. A kabbalista számára egy bizonyos szintű mágikus tudás kötelezően szükséges. ismeri a test-lélek-szellem egységét és azok együttmüködését. miáltal amit mond azt nyomban meg is valósítja. Aki nem volt elég érett. a bölcsességet nem adhatja. Az igazi kabbalával bárki foglalkozhat és bár a héberek magukénak tartják. hogy a mentál testet a mentál matrica köti össze az asztráltesttel. A bölcsesség a tudó számára is mindig okkult (titkos. tehát a „szó” titkaira vonatkoztatva. annak számára a bölcselet titok maradt. amikor mondja: „Kezdetben volt az ige(szó) és az ige Istennél vala. a makrokozmikus istenség képviselője a földön. Hogy ezt az érettséget és kabbalisztikus beavatottságot elérhesse. a kabbalista az isteni szót. amellyel minden megalkottatott. azt pedig az asztrálmatrica a fizikai testtel és mivel ismeri az összes folyamatot. Amit ő az ősnyelven kimond. gyakorlati munkával. Hermetikus szemlélettel nézve a kabbalista. rejtett) marad. hiszen a kozmikus beszéddel Istent képviseli. Bölcsessége érettségétől és fejlettségétől függ. vagy kiképzését nem egy mester vezetése mellett szerezte. Az igazi kabbala helyesen alkalmazva kozmikus harmónia-analógiának nevezhető. hogy mi volt számára érthető. Ahogyan a beavatott mágus a tökéletesség útján megvalósította magában az összeköttetést Istenével. aki az egyetemes nyelvet ismeri. Ha a könyvem tökéletes tudást nyújt is az olvasónak. de semmi esetre sem az intellektuális. Jelen művemben átdolgoztam a szimbolikus nyelvet az intelektuális nyelvre és hozzáférhetővé tettem az utat az igazi hermetikus tudományhoz. így 2 . Kabbala megnevezés héber eredetű. hogy szavakat és mondatokat képezhessen velük és a kozmikus nyelven beszélhessen. névhelyesítésre és jóslásra is használták. hogy az idők folyamán számjátékra. horoszkóp készítésre. Minden keleti bölcseletet a szimbólumok nyelvén fektettek le. az egyetemes nyelv. A kabbala ősrégi tudományának eredete keleten van. A kabbla elmélete A kabbala a betük. A kabbalára hivatkozik János evangelista. mint Isten szellemének kifejezési formáját alkalmazza. de gyakorlati része az idők folyamán teljesen elveszett. A kelták druida papságának is megvolt a saját runa kabbalája. E szent tudomány mind a mai napig csak így hagyományozódott. A kabbala kifejezés rossz hírűvé vált azáltal. de Indiában és Tibetben tantrának nevezik. először gyermekként a betűket kell megismernie. Tudja. Mindig a tanuló érettségi fokától függött. a héber misztika szerint egyiptomi eredetű. hanem az egyetemes nyelvvé. ezek pedig a kabbalisztikus szemlélődés legalacsonyabb formái. a kabbalára. Minden igazi mágus lehet kabbalista. a szó és a beszéd tudománya. Egy igazi kabbalista soha sem vét a harmónia törvénye ellen. az megtörténik hatalmánál fogva. és az egyetemes nyelvet. aki mikrokozmikus istenként tudja alkalmazni az általános törvényt. csak szimbolikus kifejezéseken keresztül adták tovább tanaikat.” A gyakorlati kabbalista istenember. hogy azt minden tudnivágyó használhassa. azt csak az olvasó küzdheti ki magának őszinte. saját testében.

A kabbalát tanuló egy másik számtant tanul meg és abban a helyzetben lesz. Könyvem gyakorlati részében egy módszert adok a kabbla használatára vonatkozóan pontosan az egyetemes törvény szerint. Aki a tökéletesség útját járja. E törvényszerűség gyakorlati alkalmazásának tanát nevezzük kabbalának. hogy mind a kettő elv. például egy betegség esetében. és annélkül dolgozik a fejlődésén. Ez a módszer évezredek óta létezik és ősidőktől fogva szájról-szájra hagyományozódott át.minden diszharmóniát kiegyenlíthet testben. A világmindenségben pontos törvény szerint lett megalkotva minden és ezért minden – egy precíz óraműhöz hasonlóan – csodálatos pontossággal egymásba illik. A beavatott az analógia törvényt az élet minden területén. és mint pozitív és negatív elvek szükségesek. Minden időkben az volt a legfelsőbb beavatott. Az igazi kabbalistát általában egy meghatározott küldetésre szemléli ki az Isteni Gondviselés és bár a teremtés képviselője. ahol egyidejűleg valamennyi isteni aspektust fejleszti magában harmónukusan a tanuló. továbbá betűket számokra lesz képes átültetni. ami a világmindenségben nagyban lejátszódik. vagy pedig a sokkal nehezebb út. Az igazi beavatottság egyetlen vallásrendszertől sem függ. hogy a jó és a rossz csak vallási fogalmak. hogy egy vagy több életen át jut el a céljához. ami egyáltalán létezik. Kabbalisztikus szempontból nézve az ember a világmindenség tökéletes megtestesítője. számokat pedig betűkkel felruházni. minden tudományban sikeresen alkalmazza. ahova az Isteni gondviselés helyezte. vagy tantrának. A hermetikus tudományban az egyik legfontosabb az analógia törvénye. mert összefüggéseiben látja az ok-okozati összefüggéseket. mindaz. szellemben. ellenkezőleg. mint például a Harmónia és a Rend. a szó ismerete és annak igazi használata a legmagasabb beavatottság. sohasem vonul magányba. A beavatott egészen más szemmel nézi a világot. mivel ő az Isten képmására teremtetett. képes a makrokozmoszban is hatni. A felemelkedésnek a hermetika szerint két útja van. mert számára az idő nem játszik szerepet. A kabbalista mindég a jó felé törekszik. még részleteiben sem. hogy helyes úton jár. hanem megpróbálja uralni. mert ő képviseli az istenséget a mikrokozmoszban és az analógia törvény alapján. de a negatívot sem veti el.. Az egyetemes törvényeken visszatükröződik minden isteni eszme. Lélekben. Neki annak a tökéletes tudata a lényeges. de az Istennel összekötöttségben sem tudja a szó igazi mágikus erejét úgy alkalmazni. Ez a tan a legmagasabb szinten egyetlen vallás filozófiai alapjaiból sem hiányozhat. A szó titka. amikor egy életen át egy kiválasztott isteni aspektust fejleszt ki magában az ember. Ezáltal megismeri a törvények tökéletességét. A mágus akaratán keresztül valósítja meg tervét. Az emberi testben tisztán láthatók az analógiák és ezek számokkal is pontosan kifejezhetők. A legkevésbé sem igyekszik kifelé mutatni érettségét. mint a kabbalista. mert az Alkotó semmi szükségtelent nem alkotott. lehetőleg elkendőzi azt. később pedig beavató templomokban tanították. mint a többi ember. az egyetemes törvénnyel szemben a legalázatosabb szolga marad. mert szétesésük csak idő kérdésévé válik. fel fogja ismerni. hogy a kiváncsi emberektől nyugta legyen. mert egyik a másik nélkül nem létezhet. hanem ott marad. akit a „szó” urának 3 . hogy eszméket számokkal fejezzen ki és fordítva. az egyik a szentté válás. Hermetikus szempontból az igazi kabbalista a legmagasabb fokú beavatott. hogy a környező világ figyelmét magára vonná. Számára nem lényeges. a mágia és kabbala misztikus útja. lejátszódik kicsiben az emberben. A tökéletesedés útján nem lehet semmiféle sietség.

az érzelem(VAU) és mindhárom együtt a szellem alapelve. aki a kabbalát ismerte és beavatást nyert. Megtanul szavakat. A kozmikus nyelv alatt Isten beszéde vagy az Isteni Gondviselés nyelve értendő. Csak egy így kimondott szó hat alkotóan. tehát a fentebbi négy betűvel hozta kifejezésre. lelkével és végül egész testével fogja fel minden betű értelmét és tudja a gyakorlatban alkalmazni. Hogy egy kabbalisztikus szót magunk tudjunk képezni. a kulcs elveszett. Jézus tanítványai közül János volt az egyedüli. A tíz szám az egyes szám. az intelligencia(HE). Az első betű az aktív TŰZ elemnek alárendelt elv. hanem az egyetemes törvénynek megfelelő számokkal is kifejezhető. ami a világmindenségben van. a második a LEVEGŐ elemnek alárendelt elv. ahhoz minden szám és betű analógiáját ismernünk kell. Az emberi nyelvek csak csak tökéletlen részaspektusai a kozmikus nyelvnek. Az egyetemes törvények ismeretében a kabbalista eszméket a velük analóg betűkkel és számokkal fejezhet ki.Az abszolút törvényekre vonatkozó és a megfelelő betűkből vagy számokból analogikusan összeállított szó kabbalisztikus. hogy alkotóan tevékenykedhessen. Kozmikus nyelven beszélni annyi mint az egyetemes törvény keretén belül hatni és alkotni.. amely a törvénnyel analóg. pontosabban az igazi beavatottak hagyták eltűnni a visszaélések elkerülése végett és őrzik a titkát. A kabbala tanulmányozása a betűk ezotériájával kezdődik. az asztrál és a fizikai világra. amely a megvalósulás számát a négyet ábrázolja. a teremtés legmagasabb rendű szava. Hogy összeadás által minden szám visszavezethető egy egyszámjegyű számra. egyetemes. tehát a három elem együtt képezi a negyedik aktív elemet. amelyek analógikus összefüggésben állnak és az egész univerzumot kifejezik. a harmadik a VÍZ elemnek alárendelt elv. amely nem csak betűbel. Az igazi kabbalista szellemével. Sok rituálé fűződik ehhez és bár a szó formája megmaradt a JOD-HE-VAU-HE alakban. Ezért Istent csak az egyetemes törvényszerűségek által ismerhetjük meg. sőt később mondatokat nemcsak intellektuálisan. az akarat(JOD). a hatalom és az erő nyelve. amelyeket egyetemes törvénybe rendezett. amellyel Isten. Isten saját magából eszméket alkotott. vagyis kozmikus nyelven kimondott szó. ha törvényei szintézisét szavakba öntjük és Őt mit nyelvet juttatjuk kifejezésre. A gyakorlati részban a kabbalista megtanulja az egyetemes törvények szerint összeállított szó használatát. Isten elveszett nevéről. A kabbala a törvény nyelve. Isten kiáradásának tükröződése. Minden tudományágban a 4 .Isten az egész világmindenséget és vele a saját lényét a négypólisú mágnessel. Minden szó betűkből áll és minden betű eszmét. Számos titkos társaság írásaiban beszélnek az elveszett kulcsról. az úgy nevezett Szefirot jött létre. hanem egész lényével kimondani. tulajdonságot és ezzel erőt fejez ki. Mint a szó ura rendkivüli csodatételekre volt képes és egyedüli apostolkén halt meg természetes halállal. amely a tudatban nyilvánul meg és a FÖLD elemmel analóg(HE). A négypólusú mágnes tehát a JOD-HE-VAU-HE a kulcs. A tény. mint egyetemes szellem fejezi ki magát és amellyel minden teremtett.. A héber misztikában ezt soha nem volt szabad kiejteni és helytette az Adonai szót használták. A kabbalistának egy kisgyerek módjára meg kell tanuljon beszélni a kozmikus nyelven. a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. valamint az elemekre. A többi apostol mind mártírhalált halt. Az alkotásnál mindenek előtt tíz alapeszme. az értelme. szintén a kabbalisztikus analógiával függ össze. ezért a nagy „Legyen!”. melyet többnyire tetragrammaton szóval jelölünk. Minden eszme betű jele. az általunk ismert három világgal analóg. helyes alkalmazással a mentál. azaz értelemmel. Betűket alkotott és a betűkkel számokat képezett.jelöltek.

hogy szellemi útját kényszer nélkül járhassa. anélkül. 5 . az igazi kabbalista minden hatást alkotó szava által ér el. hogy neki se fogjanak ezeknek a gyakorlatoknak. hogy bármilyen lényt kellene igénybe vennie. a lélek és a szellem előkészítése a mágikus szó. ezzel szemben a kabbalát ismerő mágus. érzéssel és tudattal gyakorlatilag alkalmazni imagináció által. lélek és szellem az egyetemes törvényeknek megfelelően. akkor testileg. hogy ez által az öntudattal. hogy majd később együttesen. amelyek azt állították. annak erejével és vonatkozásaival. A négyes szám a kabbalában kétségen kívül a fizikai síkot adja. Íííez tulajdonképpen a kabbalisztikus misztika célja. szentjeikhez és nem bensőséges kapcsolatra törekednek velük. Egy mágus és egy kabbalista között abban áll a különbség. VÍZ – teljesen uralja. Az igazi kabbalista nemcsak az öntudatával dolgozik. Ha egy tanuló a betűmisztikát akarja a gyakorlatban alkalmazni. lelkileg és szellemileg egyensúlyban kell lennie. de soha sem fogja a tanítványt tekintélyen keresztül befolyásolni. Minden igazi beavató körben a mester tanító és barát. A kabbalisztikus misztika tehát a test.négyes számból indul ki minden törvényszerűség. vagyis az akaratot. bárhogyan nevezné is az magát. hogy az igazi tudás beavatottjai. hanem a világ minden kötelékétől szabadon marad. a szellemnek mind a négy alaptulajdonságával. akárcsak a keresztény vallás litániáinak semmi közük sincs a kabbalához. kivétel nélkül minden szférában vagy síkon. formulákat a négy alaptulajdonségával: akarattal. Ez csak akkor vihető véghez. vagyis tekintélye elismerésére kényszeríteni. hogy a három elemet – TŰZ. a kozmikus nyelv tanulásához és gyakorlati használatához. ha a test. hogy a szellem e négy alaptulajdonságát előzőleg egymástól elválasztva kell tartani. ezért minden tudomány a négyes számmal analóg. BL. ezek csupán a hódolat szóbeli formáit használják istenükhöz. A szerző figyelmezteti az érdeklődőket. LEVEGŐ. intellektussal. ami a FÖLD. A kabbalisztikus betűmisztika gyakorlatainál az egyetemes törvényeket és azok analógiáit szellemben. Ezen lényegileg kivonatolt elméleti rész után a kötet a továbbiakban a gyakorlati részt tartalmazza tizenkét fokozatban. veszélytelenül operálni tudjon. lélekben és testben egyaránt tekintetbe kell venni. az intelligenciát és az érzelmet erős és hosszantartó koncentrációs gyakorlatok által kellett elsajátítania és megszilárdítania. Az idők folyamán sok misztikus társaság alkult. Egy igazi mágus vagy kabbalista anonban nem fogja magát eskűvel kötni semmilyen társasághoz. hogy a mágus lényel által előidézett okoknak köszönheti a kívánt hatásokat. Természetes. melyet négyzettel szimbolizálnak. amig az első kötetben közölt mágusi beavatás tíz fokozatát sikeresen el nem sajátította. kellően felkészült a tetragrammatikus kulcsra. gyakorlatilag a szellem és az anyag szférájában tudjon felvázolni egy betűt. A keleti mantrák. hanem megtanul betűket és később összetett szavakat.