^ò~êqò Lae WûKùe ù^ùf

1 ahðKê U.260.00 6 cûiKê U.130.00 3 cûiKê U.65.00 Uuû c^ò@Wÿe/ aýûu Wâû`Ö @ûKûeùe ð _VûA _ûeòùa ö
TS-3/193, Mancheswar I.E., Bhubaneswar - 10

www.nijuktikhabar.net

Manager, Nijukti Khabar,

18g ahð

RNI No. 52621/93

VOLL-XVIII

iõLýû- 14
ISSUE - 14

BHUBANESWAR

Employment & Education based leading weekly bêaù^gße 11eê 17 ùiù_Ö´e, 2010 cìfý-5.00 Tel: 2587532,2582533 Fax : 2582535
11 to 17 September, 2010
Rs. 5.00
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m

NIJUKTI KHABAR

Postal Regd.No-BN/43/09-11

GZŸßûeû WûKù~ûùM ^ò~êqò Lae cMûC[ôaû icÉ MâûjKcû^uê RYûA ô \ò@û~ûC@Qò ù~ ùicûù^ Lae KûMR iµKð ù e ù~ùKøYiò ù~ûMûù~ûM ùaùk MâûjK ^´e CùfäL Keòaû Reêeú @ùUö - _âiûe _eòPûkK

iìP^û

_aòZâ ^ì@ûLûA _að _ûk^ @aieùe _½ò c IWÿ ò g ûe bûAbCYúcû^uê ùcûe @û«eòK gêùbzû I @bò^¦^ RYûAaû iùw iùw icÉue iêL I icé¡ò Kûc^û KeêQòö
(^aú^ _…^ûdK) cêLýcªú, IWÿògû

aûˆÿðû

Softsys

S

_aòZâ ^ì@ûLûA C›a _ûk^ @aieùe cê ñ IWÿ ò g ûe _½òcûokùe aiaûi Keê[ôaû icÉ bûAbCYúcû^uê ùcûe @û«eòK gêùbzû RYûAaû ijòZ ùicû^ue iêL icé¡ò Kûc^û KeêQòö
iìP^û I ùfûKiõ_Kð Gaõ _oûdZòeûR cªú

aûˆÿðû

A D M Admission Fee I (Regd. by Govt.of Orissa) Rs. 500/S COMPUTER EDUCATION S I Near Police High School, O Bhanjpur, Baripada N Mob:9861577232, 9338545294 O Qualification : 8th pass or above P E HOSTEL FACILITY FOR BOYS AND GIRLS N

ùcûaûAf eò_ýûeòõ ùUâ^òõ

cûZâ 90 \ò^ùe ùeûRMûelc jê@«ê

Samantaray Academy
P.O. & CLERK LIC & GIC TECH & NON-TECH GL & ML CDS : NDA MAT & OJEE

Join for Best Coaching.... Visit Us : www.samantaray.ac.in

Multiple Learning Solution Provider...

(_â`êfä iûcf)

Surya Vihar, Link Road,Cuttack - 12, Ph. : 0671-2323545 / 9438563121 / 9439164611 / 9437103545

BANK INSURANCE RAILWAY SSC DEFENCE MBA

GATISWAR+2 COLLEGE
AT/PO-Malisahi, Dist-Nayagarh

_aòZâ A\þ-Cfþ-`òZe _að C_fùl cêñ IWÿgûaûiú ò cê i fcû^ bûAbCYúcû^uê @û«eò K gê ù bzû RYûCQò Gaõ icÉue iê L I icé ¡ ò Kûc^û KeêQòö
(^aú^ _…^ûdK) cêLýcªú, IWÿògû

aûˆÿðû

_aòZâ A\þ-Cfþ-`òZe _að _ûk^ @aieùe cêñ IWÿgûaûiú ò cêifcû^ bûAbCYúcû^uê @û«eòK gêùbzû RYûAaû ijòZ ùicû^ue iêL icé¡ò Kûc^û KeêQö ò
iìP^û I ùfûKiõ_Kð Gaõ _oûdZòeûR cªú

aûˆÿðû

Lecturers in Physics, Chemistry (1st post) Candidates Securing 55% marks in Msc. may directly attend the interview on 25.09.2010 at 11A.M. onwards with detailed Bio-data. ^ò~êqò iìP^û
Secretary Gatiswar +2 College Malisahi, Dist-Nayagarh

WANTED
Recognised-1995-96

3 cûiò @ û ùUâ ^ ò õ ù^A IWÿògûùe [ôaû Áòf I _ûIßûe _äû+ùe Zêe« ^ò~êqò _û@û«êö ù~ûMýZû-ITI /DIPLOMA \ecûjûe- 8000eê 12000/@^ýû^ý iêaò]û
(Freshers can apply) Contact-ISPT, Industrial Estate, Berhampur Ph.No.-9437374875, 9438603377

(_â`êfä iûcf)

CMYK

^ò~qò Lae Gùa Aeù^Uþùe www.nijuktikhabar.net ê
Susanta Das, Plot No- T.S/3/193 M.I.EState, BBSR-10

GK Lae KûMR iõiÚû^ ^òcù« IWÿò@û bûhûùe _òRò/Gcþ.`òf Keò[ôaû _âû[ðú @ûagýKö _âû[ðú AõeûRúeê IWÿ@ûKê bûhû«e \lZû ò eLê[ùaö aûùdûWÿûUû Gaõ `ùUû ô ij ^òcÜ VòKYûùe iûlZ Keòùaö

(iõiÚû_^û gûLû) GZ\ßûeû iêa‰ð_e Ròfûæ Kû~ðýûkd ê @]ô^iÚ iKòðU jûCiþùe Lûfò[ôaû ùMûUòG eûZâ RMê@ûkú Z[û SûWÿ\ûe ê _\aú iõ_ì‰ð @iÚûdú Z[û PêqòbòòK cûiòK U4440.00 (consolidated) ùe _ìeY ^òcù« ù~ûMý aýqò c û^uVûeê \eLûÉ @ûjß û ^ Keû~ûC@Qòö \eLûÉ MâjYe ùgh ZûeòL 15.09.2010ö Gjûe iaòùgh aòaeYú iêa‰ð_êe Ròfäûe icÉ C_Rò f æ û _ûk/aä K /Zjiò f Kû~ðýûkdùe C_f² ùjaö Gjû c¤ Rò f ä û ùIß a iûAU www. subarnapur.nic.in ùe _ûA_ûeòùaö Êû/- Ròfæû_ûk, iêa‰ð_êe

Ròfäû Kû~ðýûkd, iêa‰ð_e ê

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

A Company Free training ij Permanent Posting _ûAñ 15( Male/Female) @ûagýK KeêQòö Qualification: +2/Graduation/Above. (Freshers are Welcome) Monthly income Rs. 7000/- above ijòZ Free hostel for outstation candidate, Age -below 30, Contact within Six days.
Opp. Hotel Basanti (Top Floor) Mahatab Road, Cuttack,

Limited Vacancy!!!

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

Contact :- The Director of Career

_ MOBILE PHONE (AllRepairing _Industrial Safety=6 Months Model +China+3G)Hardware & Software _ COMPUTER HARDWARE & NET- _Fire & Safety Manag.= 6 Months WORKING (DESKTOP +LAPTOP) _ELECTRONICS (Digital TV,D.V.D., etc.) _Fire & Safety Manag.-1Year
(AFFILIATED to ICOMAS,,CHENNAI)

IWÿ ò g û ieKûeu ùeRò Á ò â b ê q , ùcûaûAf ù`û^þ, Kµê ý Ue jûWÿùIße Gaõ @^ý _ûVýKâc _ûAñ ^ûc ùfLû ùjC@Qòö
No Admission Fee 1+1 Course Fee NIVTCE, 670, Sahid Nagar, BHubaneswar, Cell:9178544929

ADMISSION NOTICE

11 to 17 September, 2010

2

FIRE AND SAFETY MANAGEMENT

Toolkit + Multimeter Free

Facility : HOSTEL, LIBRARY, FREE COMPUTER COURSE, FREE STUDY MATERIAL.

POST Dy. Manager Labour Incharge Product Supervisor Packing Boy

~ûR_êe,cdìeb¬, ùK¦êSe, i´f_êe, afûwúe, eûdMWÿ, aûùfgße I KkûjûŠò gòÌûkùe ^ò~qò ê _ûAñ _âùZýK Ròfûäeê 72 RY _âû[úð Gaõ _âùZýK Ròfûä _ûAñ DISTRIBUTOR @ûagýK ö
AGE 17-28 17-28 17-28 17-28 EARN Rs.8300/Rs.6750/Rs.4650/Rs.3200/QUALF. +3 above +2 above 10th 7th

HINDUSTAN SPICESGK ^òRÊ C_ôû\^lc Kµû^ú cùgße ijòZ @^êMk, ê

^ò~êqò

JIIT, 670 Sahid Nagar, Bhubaneswar Cell:9439726180

^ò~êqò

LûAaû I ejòaû cûMYû ö AzêK aýqòcûù^ @ûi«û 7 \ò^ c¤ùe icÉ _âcûY_Zâ (Conditions apply) ij iûlûZ Ke«ê ö icd-8 A.M. to 2 P.M.

SRIMATI ENTERPRISES,
Contact : 9237559242, 9938978008 www.hindustanspices.com

WORK/ONLINE/OFFLINE DATA ENTRY/INTERNET/DATA TYPING/ COPY PASTE/ADPOSTING/EMAIL PROCESSING/SMS SENDING JOB AT HOME.

“EARN 35,000/- MONTHLY, PAPER

of two numbers Group “D” employees on contractual basis with consolidated remuneration of Rs. 4440/- per month in the Office of the Controller of Accounts, Orissa, Bhubaneswar. TERMS AND CONDITIONS 1. The engagement will be made purely on temporary basis and will be valid upto the end of February 2011. 2. Last date of receipt of applications completed in all respect is 20.09.2010 during office hours. 3. The candidates should have passed VII standard examination. 4. Applicants minimum age as on 01 .08.2010 should not be less than 18 years. 5. Applications duly filled in the prescribed format should be accompanied with the proof of Educational Qualification, date of birth, Passport size photograph duly attested by any Gazetted Officer, Copies of Caste Certificate and other Certificate & self addressed envelope of size 10"X5" affixed with postal stamp worth of Rs. 5/-. Application not filled in properly and not supported with above requirements shall be rejected. Controller of Accounts FORMAT OF APPLICATION 1. Name of the candidate :(In Block Letters) Space for 2. Father’s / Husband name :Photograph 3. Age as on 01.08.2010 & Date of birth :4. Educational Qualification as on 01. 08.2010. :5. Category of candidate (General/S.C./S.T./SEBC/PH) :6. Permanent Address :7. Address for correspondence :8. Nationality :9. Religion :10. Sex (Male/Female) :DECLARATION I do hereby declare that all the information given by me in the above application re true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false and incorrect before or after my engagement, action as deemed proper may be taken against me.
Place:Date:Full Signature of candidate

Intending candidates belonging to the State of Orissa for engagement

OFFICE OF THE CONTROLLER OF ACCOUNTS: ORISSA, BHUBANESWAR

ùK¦â I eûRý ieKûeu aòbò^^ ÊûiÚý @^êÂû^ I aòbò^Ü Ròfäûe NGO cû^uùe [ôaû WûqeLû^û, Nursing Home ùe ajê iõLýûùe Home Nurse, _ûù[ûùfûRòÁ I cjòkû ÊûiÚýKcðú @ûagýK ùjC[ôaûeê cûUòâK aû Z\ê Ÿ ß ð ù~ûMýZû [ô a û QûZâ Q ûZâ ú uê MEDICAL LABORATORY, TECHNOLOGY, HOME NURSING COURSE ùe ùUâ^õò \ò@û~òaö ùUâ^õò _ûiþ _ùe @û¸e _âÉûaòZ aòbò^Ü aòbûMcû^uùe PûKòeú Keòùaö jùÁf @Qòö SC/ST cû^u _ûAñ iêaò]û @Qòö AzêK QûZâQûZâúcûù^ Form _ûAñ Rs. 50/- M.O. Ke«êö
Principal, Regional Institute (M), 298, Baramunda (Near side of over Bridge) Bhubaneswar-3 Mob- 9776986218, 9583470207

+ ùUâ^òõ I ^ò~êqò iìP^û +

09051010534/09051412410/09051547728”

(Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu ÁûUò Á ò K ûfþ , NALCO, PWD, Zjiò f þ I Aeò ù Mi^ aòbûMcû^uùe ajê iõLýK @cò^, Revenue Inspector, iùbðde, ùUâie, Wâû`Öicýû^þ, Work Sarkar @ûagýK ùjC[ôaûeê 8ceê B.A. ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðúuê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ^õò \ò@û~òa ö SC/STuê iêa]û \ò@û~òa ö ùUâ^õò _ùe PûKòeò ò Keòùa ö AzêK QûZâQûZâúcûù^ 20 \ò^ c¤ùe Principal, Regional Institute Plot No. 298, Near Side of overbridge, Baramunda, Bhubaneswar-751003 uê

QûZâQûZââú @ûagýK

_äU ^õ.-4693, ùi÷^òK Äêfþ _ûLùe, cùgße ùefþùIß C_WûKNe iûcþ^û Mkú, @û\òcûZû Kùfû^ú, bêaù^gße

5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321 5432121098765432109876543210987654321

U.50/-uû c^ò@Wÿe Ke«ê ö ð

WûKù~ûùM c¤ ùUâ ^ ò õ ù^A_ûeò ù a

SARVA SHIKSHA ABHIYAN, BOUDH Application are invited from the eligible candidates of Boudh District for engagment of 33 nos. of IE Volunteer under inclusive Education Intervention in Selected cluster schools with a consolidated remuneration of Rs. 2.500/-per month for 7 (Seven months only. The nature of job is to work in intinerant mode. i.e.to move from school to school and village to village for providing resource support to CWSN and provide Home Based Education (HBE). The candidates have to follow the Following eligible criteri 1. Age: 18-42 years (2) Educational Qualification: HSC Pass (3) Preference shall be given in the following order (i) Trained Care Giver (RCI),(ii) Trained in Foundation course on disability conducated by RCI (iii) Disabled persons capable to work initinerant mode (iv) Educated family members of CWSN (Children with Special Needs) (v) Member of the village supporting the Family of CWSN. Eligible applicants may apply in the prescribed application from available in all BRC Office/Website: www.boudh.nic.in and submit to BRCC of respective blocks where she desire to be engaged. The last date of Submission of application form is 13.09.2010 SSA,Boudh

DISTRICT PROJECT OFFICE

Applications are invited from HSC passed candidates of Jharsuguda District for engagement of 44 (forty four) nos. of IE Volunteers with a consolidation honorarium of Rs. 2500/- (Rupees Two Thousand Five Hundred) only per month. This engagement is purely temporary and terminable at any time without any notice and without assigning any reason thereof. The nature of work is to move from school to school and village to village for providing resource support to C.W.S.N. (Children with Special Need) and provide Home Based Education (H.B.E.). The age of the candidates should be in between 18 to 42 years as on 01.09.2010. The eligible applicants shall apply in the prescribed format given below. The application shall be addressed to the District Project Coordinator, SSA, Jharsuguda and sent by Regd. Post/Speed post only. No application shall be received by hand. The application form may be downloaded from the official website of Jharsuguda district i.e. http://jharsuguda.nic.in. PREFERENCE i). Trained Care Giver (RCI), (ii) Trained in Foundation Course on disability conducted by RCI, (iii) OH, LV, HI, CP, disabled person having disability certificate. The disable person should be capable to work in itnerate mode i.e. to move from school to school and village to village, iv) Educated family member of the CWSN. v) Any member of the village who is supporting the family of CWSN. The last date of submission of application is 15.09.2010. N.B.: The person ubable to move on account of disability of any.kind need not apply.

SARVASHIKSHA ABHIYAN, JHARSUGUDA

DISTRICT PROJECT OFFICE,

Application for engagement of IE Volunteer for CWSN in Jharsuguda District 1. Name in Full (Block letter):. 2. Father’s/Husband’s Name: Recent Attested passport size 3. Permanent Address:_____(Attach Residensial certificate) photograph 4. Present Address: _________ 5. Date of Birth :_________________(As per HSC Board Certificate) 6.Sex______________(Male/Female) 7.Age as on 01.09.2010________________ 8.Indicate if comes under Preferential Category (if so nature of preference) 9. If comes under OH, LV, HI, CP (Enclose certificate from the Competent Authority) 10. Educational Qualification (attested copy of certificate must be enclosed) Place__________ Date____________ Full signature of the candidate

SSA, Jharsuguda

(NCVT & SCTE & VT \ßûeû ÊúKéZò _âû¯)

@ûA.Uò.@ûA Wòù_äûcû
^iòðõ

^ûcùfLû aòmû_^!!

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

`òUe AùfKþUòâiò@û^þ

(2ahòð@û, ù~ûMýZû ITI _ûiþ)

ANM (cjòkû ÊûiÚýKcðú) (Indian Nursing Council & ONC \ßûeû ÊúKéZò_âû¯

¨ Mechanical ¨ Electrical ¨ Elect. & Tele-comm.
icd 1 1/2 ahð

`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê
\ecû jûe: U 7000+ @^ýû^ý iêaò]û Job iað^cÜ gòlûMZ ù~ûMýZû:- cûUâKþ _ûi, Kò´û ò ò Guarantee Zêfý gûeúeòK 100% ù~ûMýZû:- CyZû- @^ì ý ^ 5’5”’ iaòùgh aòaeYú _ûAñ ^òcÜfòLôZ VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
Cuttack:-

`ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^deòõùe ùUâ^õò ù^A ò

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

3

Bijupattnaik College Road, Jayedev Vihar Bhubaneswar, Ph:2550024, 9861096027

SSB.INSTITUTE

ù~ûMýZû -ùcUâòK _ûiþ

visit us:www.ssbinstitute.edu

Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering

Plot No D-106, Sector-9, Bank Colony, CDA, Cuttack, Phone No:- 0671-3248474,9338877707 8018482160

No.93-M

10th/ +2/ +3 pass Keò[ôaû 18 RY Male/ Female uê GK OXFORD UNIVERSITY PRESS Zû’e Corporate Office ùe ^ò~êqò KeêQòö Monthly SalaryRs 3500 to 8000/- @ûi«û 7 \ò^ c¤ùe ^òRe

No Experience ! No Registration Fee ! Age below 28 Yrs.!

PERMANENT JOB

Biodata ijòZ iûlûZ Ke«êö

137/B, Ashok Nagar, Near Khadiniketan, Bhubaneswar-9

M.D. of IMPULSE GROUP,

AzêK Gaõ ù~ûMý _âû[ðú/_âû[òð^ú iõ_éq Ròfäû cêLý _gê PòKò›û @]ôKûeú (CDVO) uê ^ò¡ðûeòZ \eLûÉ `cðùe I ^òŸòðÁ icdiúcû c¤ùe @ûùa\^ Keòùaö PêqòbòòK ^ò~êqò i´§ùe @ûagýKúd iðûakú ^òcÜùe _â\ KeûMfûö iað^cÜ gòlûMZ ù~ûMýZû :-ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê Intermediate aòmû^ (I.Sc) Kò´û +2 aòmû^ (+2 Sc.) Kò´û Cy cû¤còK ò aòmû^ (Higher Secondary Sc.) Kò´û Zêfý gòlûMZ ù~ûMýZû Kò´û ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlû (Dairy Farming/Poultry Farming/ Animal Production meat and AH) ùe Cú‰ð ùjûA[ôaû @ûagýKö _âKûg[ûCKò, +2 ]¦ûcìkK gòlûMZ ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðú/_âû[òð^úuê @Mâû]ôKûe bòòùe cù^û^d^ Keû~òaö GZ\þ aýZúZ _âû[ðú/_âû[òð^ú (IWÿò@û GK aòhd [ûA) gòlû aòbûM \ßûeû ^òdªòZ c¤ AõeûRú _eúlûùe Cú‰ð ùjûA[ôùaö _âgòlY Zûfòcùe Cú‰ð ùjûA[ôaû i`k _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê _gê]^ ^òeúlK bûùa GK ahð _ûAñ PêqòbòòK ^ò~êqò \ò@û~òa Gaõ Kû~ðý \lZû iù«ûhR^K ùjùf Cq ^ò~êqòe cò@û\ aXÿûA \ò@û~ûA_ûùeö PêqòbòòK _gê]^ ^òeúlKuê cûiòK _ûeògâcòK U.5200/-uû (Consolidated) \ò@û~òaö adi iúcû: iû]ûeY _âû[ðú/_âû[òð^úu adi iúcû 18 ahðeê 32 ahð (01.08.2010 iê¡û) ùjûA[ôaû @ûagýKö Z`iòfbêq RûZò I Z`iòfbêq R^RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe C_e adi iúcû @]ôK 5ahð Gaõ _Qê@û aMð RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe @]ôK 3ahð ùKûjk Keû~òaö gûeúeòK \lZû:-Cc ÊûiÚý, iað^òcÜ CyZû 5’2” Gaõ QûZò @Yiõ_âiûeòZ 30”ö _âû[ðú/_âû[òð^úue ùKøYiò cû^iòK aòKéZò ^[ôaû @ûagýKö _âû[òðú/_âû[òð^ú iûAùKf PkûAaû RûYò[ôùaö gûeúeòK aòKkûw _âû[òðú/_âû[òð^ú Gjò _\aú _ûAñ @ûùa\^ Keò_ûeòùa ^ûjóö iû]ûeY ù~ûMýZû:_âû[ðú/_âû[òð^ú bûeZe ^ûMeòK ùjûA[ôùaö aòaûjòZ _âû[ðú/_âû[òð^úue ùMûUòG ÈúÊûcúeê @]ôK ^[ôùaö IWÿògû ieKûeu iÚû^ iõelY ^úZòKê @^êieY Keû~òaö _âû[ðú/_âû[òð^ú ùicû^ue ^ûc @ûùa\^ Keê[ôaû Ròfäûe Kcð^òùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôùa I ùijò Ròfäûe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùaö ùUâ^õ- C_~êq _âû[ðú/_âû[òð^úuê aòbûMúd _âgòlY @^êÂû^ùe 9cûi (Theory) I _gê WûqeLû^û/`ûcðùe 3cûi (Practical), ùcûU ò 1ahð ùUâ^òõ \ò@û~òaö ùUâ^òõ icdùe _âû[òðú/_âû[òð^úcû^uê cûiòK U 750/- bû \ò@û~òaö ^òcÜ ^ò¡ðûeòZ `cð @^ê~ûdú @ûùa\^ _Zâ Gaõ @ûagýKúd _âcûY_Zâe @aòKk ^Kf (Attested true copy ) ij iõ_éq Ròfæû cêLý _gêPòKò›û @]ôKûeúu (CDVO), @`òiþùe WûK\ßûeû \ûLf Keòùa Kò´û aýqòMZ bûùa c¤ \ûLf Keò eiò\þ ù^A_ûeòùaö \eLûÉ _VûAaû f`û_û C_ùe “_gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ \eLûɔ CùfäL Keòaû @ûagýKö
1. _âû[ðú/_âû[ðú^úu ^ûc :. 2._òZû/Êûcúu ^ûc :.. 3.iÚûdú VòKYû : 4.ù~ûMûù~ûM VòKYû :. 5. RûZúdZû :. 6. R^àZûeòL :. 7.gòlûMZ ù~ûMýZû :.. 8. CyZû : QûZò @Yiõ_âiûeòZ 9.RûZò(SC/ST/OBC/GEN) :. 10.aòaûjòZ / @aòaûjòZ :. 11. _êeêh/Èú :12.Kcð^ùdûR^ iõiÚûùe _õRòKZ Keò[aû:. ò é ô Kâ.^õ I ZûeòL cêñ GZ\þ \ßûeû ùNûhYû Keê@Qò ù~, ùcû \ßûeû \ò@û~ûA[ôaû C_efòLôZ icÉ Z[ý iZý I ^òbðêf @ùUö ZûeòL@ûùa\^Kûeúu Êûle @ûùa\^ _Zâ ij\ûLf KeòaûKê [ôaû _âcûY _Zâ 1) ^òRe \êAùMûUò @ûùUùÁW ùjûA[ôaû _ûiù_ûUð iûAR `ùUûMâû`ö 2)gòlûMZ ù~ûMýZûe _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_ò 3) gòlû^êÂû^e cêLýuVûeê PeòZâ _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_òö 4) iÚû^úd Zjiòf\ûeuVûeê C_~êq jûf iÚûdú aûiò¦ûe _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_òö 5) Kcð^ùdûR^ iõiÚûe _õRòKéZ jûf KûWÿðe @ûùUùÁW K_òö ò 6) RûZòMZ _âcûY_Zâ (SC/ST/SEBC) e @ûùUùÁW K_òö 7) \êAùMûUò PeòZâ _âcûY _Zâ bò^Ü bò^Ü ùMùRùUW @`òieuVûeê ù~ Kò _âû[ðú/_âû[òð^úu iõ_Kðúd ùjûA^[ôùaö

Ròfûä _ûk, RMZiòõj_êeu Ze`eê @^êiPZ RûZò ì ò @^êiPZ R^RûZò ì ò _Qê@û aMð @YiõelòZ aMð icê\ûd

aòb^Ü aMð fûMò CŸòÁ ùcûU 23ùMûUò _gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ AzêK _âû[ðú/_âû[ò^uVûeê \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûC@Qòö ò ð ò _êeh-02 ê cjòkû-01 _êeh-03 ê cjòkû-02 _êeh-04 ê cjòkû-02 _êeh-06 ê cjòkû-03 _êeh-15 ê cjòkû-08 23ùMûUò

(RMZiòõj_êe Ròfäû _ûAñ)

aòmû_^

iµì‰ð cûMYûùe ^iòõð (cjòkû Êûiý Kcðú) ùUâ^õò , (2010-11) Ú
IWÿgû ieKûeu \ßûeû ÊúKéZ_ûâ ¯ ùÊzûùiaú @^êÂû^ ‘cû^a i´kaòKûg ò ò ùK¦â’ gòlòZû cjòkûcû^u _ûAñ cûMYûùe ^iòðõ ùUâ^òõ ù\aû _ûAñ \eLûÉ @ûjßû^ KeêQö AzêK cjòkûcûù^ ^òcfLZ VòKYûùe ^òRe iµì‰ð aòaeYú ijòZ ò Ü ò ô `ùUû (2Uò K_ò) ùiù_Ö´e 30 ZûeòL c¤ùe _VûAùaö gòlûMZ ù~ûMýZû: cûUâòK _ûiþ Kò´û ZZê¡ð adi iúcû: 18eê 35 ahð c¤ùe (jeòR^, @û\òaûiú I _Qê@ûaMðe gòlòZû cjòkûcû^u _ûAñ aòùgh @Mâû]ôKûe \ò@û~òa)ö

(\eLûÉ ùKak @ûùa\^Kûeúu \ßûeû _ìeY ùja)

\eLûÉ `cð

`ùUû iõfMÜ Keû~òa

WâûAbòõ ùUâ^òõ,

cû^a i´k aòKûg ùK¦â, _äU ^õ:-1215/1653, NûUòK@û, LŠMòeaûeò, bêaù^gße-30 ò ò ù`û^þ-9658754795

ù~ûMûù~ûM VòKYû:

tute, Near Side Over Bridge, Plot No.- 298, Baramunda, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö
Mobile- 9238909941, 9238804415

Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ìZ^ ^òdc @^êiûùe Cq ieKûeú ÊúKéZ_ûâ ¯ ùUâ^õò @^êÂû^ùe IWÿgûe _âùZýK ò ò Ròfûä e _âû[ðúuê Rò_,þ Kûe, ùcKû^òRcþ I Uâû`òKþ ^òdc aòhdùe ùUâ^õò ò \ò@û~ûC@Qò ö ùUâ^õò _ùe _âcûY_Zâ ij fûAùi^è \ò@û~òa ö QûZâûaûie iêa]û @Qò ö AzêK _âû[ðú Principal, Regional Instiò

bêaù^gße

^ò¡ðûeòZ ZûeòL iê¡û \eLûÉ ^ _jôùf Zûjû MâjY Keû~òa ^ûjóö _âû[ðú/_âû[òð^ú WûK \ßûeû _VûA[ôaû \eLûÉ aòk´ùe _jôùf Kðé_l \ûdú ejòùa ^ûjóö @iõ_ì‰ð \eLûÉ/@ûagýK _âcûY _Zâ (Attested copy) ^[ûA \ûLf ùjûA[ôaû \eLûÉMêWÿòK ^ûKP ùjûA~òaö Ròfäû_ûk, RMZiòõj_êe
PROJECT IMPLEMENTATION OFFICER-(Infrastructure Finance) (Ref.No.Ext.No.-10-013-INRM) (Provides technical and operational support in processing and implementation of infrastructure projects) PROJECT IMPLEMENTATION OFFICER-(Renewable Energy) (ref. No.EXT.No.-10-015-INRM) (Provides technical and operational support for projects in renewable energy sector) ASSISTANT PROJECT ANALYST (Ref. No.EXT-AS-10-014-INRM) (Provides administrative and analytical support in portfolio management and project administration) AsianDevelopment Bank, India Resident Mission invites applications for the above positions. For details please visit website www.adb.org Send application by 22 September 2010 quoting the above reference numbers to: Asian Development Bank, India Resident Mission, 4 San Martin Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021 Email:adbinrm@adb.org (Only shortlisted candidates will be notified)

@ûùa\^ _Zâ \ûLf Keòaûe ùgh ZûeòL : 25.09.2010

6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321

For advt. contact 8093545300

ASIAN DEVELOPMENT BANK

(India Resident Mission)

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

Ròfäû_ûk, iêa‰ð_êeu Ze`eê 6ùMûUò _gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ AzêK _âû[ðú, _âû[òð^úuVûeê \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQòö Z`iòfbêq RûZò (03) _êeh-02 ê cjòkû-01 Z`iòfbêq R^RûZò(03) _êeh-02 ê cjòkû-01 icê\ûd _êeh-04 ê cjòkû-02 6ùMûUò AzêK Gaõ ù~ûMý _âû[ðú/_âû[ò^ú iõ_éq Ròfûä cêLý _gêPK›û @]ôKûeú (CDVO) iêa‰ð_euê ^ò¡ûð eòZ \eLûÉ `cðùe ð ò ò ê I ^òŸòðÁ icdiúcû c¤ùe @ûùa\^ Keòùaö PêqòbòòK ^ò~êqò i´§ùe @ûagýKúd iðûakú ^òcÜùe _â\û^ KeûMfûö iað^òcÜ gòlûMZ ù~ûMýZû : ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê Intermediate aòmû^ (I.Sc.) Kò´û +2 aòmû^ (+2 Sc) Kò´û Cy cû¤còK aòmû^ ( Higher Secondary Sc.) Kò´û ZZêfý gòlûMZ ù~ûMýZû Kò´û ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlû (Dairy Farming/Poultry Farming/Animal Production/Meat and AH) ùe Cú‰ð ùjûA[ôaû @ûagýKö _âKûg[ûCKò, ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlûMZ ù~ûMýZû[ôaû_âû[ðú/_âû[ò^úuê @Mâû]ôKûe bòùe cù^û^d^ Keû~òaö GZ\þaýZúZ ð ò _âû[ðú/_âû[òð^ú (IWÿò@û GK aòhd [ûA) gòlû aòbûM \ßûeû ^òdªòZ c¤ AõeûRú _eúlûùe Cú‰ð ùjûA[ôùaö _âgòlY Zûfòcùe Cú‰ð ùjûA[ôaû i`k _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê _gê]^ ^òeúlK bûùa GK ahð _ûAñ PêqòbòòK ^ò~êqò \ò@û~òa Gaõ Kû~ðý\lZû iù«ûhR^K ùjùf Cq ^ò~êqòe cò@û\ aXÿûA \ò@û~ûA_ûùeö PêqòbòòK _gê]^ ^òeúlKuê cûiòK _ûeògâcòK 5200/- Uuû (consolidated) \ò@û~òaö adi iúcû : iû]ûeY _âû[ðú/_âû[ò^úu adi iúcû 18 ahðeê 32 ahð (01.08-2010 iê¡û) ùjûA[ôaû @ûagýKö ð Z`iòfbêq RûZò I Z`iòfbêq R^RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe C_e adi iúcû @]ôK 5ahð Gaõ _Qê@û aMð RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe @]ôK 3ahð ùKûjk Keû~òaö gûeúeòK \lZû: Cc ÊûiÚý, iað^cÜ CyZû 5’2” Gaõ QûZò @Yiõ_âiûeòZ 30”ö _âû[ðú/_âû[ò^úue ùKøYiò cû^iòK ò ð aòKéZò ^[ôaû @ûagýKö _âû[ðú/_âû[òð^ú iûAùKf PkûAaû RûYò[ôùaö gûeúeòK aòKkûw _âû[ðú/_âû[òòð^ú Gjò _\aú _ûAñ @ûùa\^ Keò_ûeòùa ^ûjóö iû]ûeY ù~ûMýZû : _âû[ðú/_âû[òð^ú bûeZe ^ûMeòK ùjûA[ôùaö aòaûjòZ _âû[ðúue ùMûUòG Èú/Êûcúeê @]ôK ^[ôùaö IWÿògû ieKûeu iÚû^ iõelY ^úZòKê @^êieY Keû~òaö _âû[ðú/_âû[òð^ú ùicû^ue ^ûc @ûùa\^ Keê[ôaû Ròfæûe Kcð^ùdûRòZ iõiÚûùe _õRòKZ Keò[ùa I ùijò Ròfûæ e iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùaö ò é ô ùUâ^òõ:-C_~êq _âû[ðú/_âû[òð^úuê aòbûMúd _âgòlY @^êÂû^ùe 9cûi (Theory) I _gêWûqeLû^û/`ûcðùe 3cûi (Practical) ùcûU 1ahð ùUâ^õ \ò@û~òaö ùUâ^õ icdùe _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê cûiòK 750/- Uuû bû\ò@û~òaö ^òcÜ ò ò ^ò¡ðûeòZ `cð @^ê~ûdú @ûùa\^_Zâ Gaõ @ûagýKúd _âcûY_Zâe @aòKk ^Kf (attested true copy) ij iõ_éq Ròfæû cêLý _gêPòKò›û @]ôKûeúu (CDVO) @`òiùe WûK\ßûeû \ûLf Keò_ûeòùa Kò´û aýqòMZ bûùa c¤ \ûLf Keò eiò\þ ù^A_ûeòùaö \eLûÉ _VûAaû f`û_û C_ùe “_gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ \eLûɔ CùfäL Keòaû @ûagýKö 1) _âû[ðú/_âû[ðò^úu ^ûc : 2)_òZû/Êûcúu ^ûc : 3) iÚûdú VòKYû : 4) ù~ûMûù~ûM VòKYû : 5)RûZúdZû : `ùUû iõfMÜ 6) R^àZûeòL : Keû~òa 7) gòlûMZ ù~ûMýZû : 8) CyZû : QûZò @Yiõ_âiûeòZ9)RûZò (SC/ST/SEBC/GEN) : 10) aòaûjòZ /@aòaûjòZ : 11)_êeh/Èú ê : 12)Kcð^òùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôaû Kâ.^õ I ZûeòLcêñ GZ\ßûeû ùNûhYû Keê@Qò ù~, ùcû \ßûeû \ò@û~ûA[ôaû C_efòLôZ icÉ Z[ý iZý I ^òbðêf @ùUö ZûeòL@ûùa\^Kûeúu Êûle @ûùa\^ _Zâ ij \ûLf KeòaûKê [ôaû _âcûY_Zâ: 1) ^òRe \êAùMûUò @ûùUùÁW ùjûA[ôaû _ûiù_ûUð iûARþ `ùUûMâû`þö 2)gòlûMZ ù~ûMýZûe _âcûY_Zâe @ûùUùÁW ^Kfö 3) gòlû^êÂû^e cêLýuVûeê PeòZâ _âcûY_Zâe @ûùUùÁW K_òö 4)iÚû^úd Zjiòf\ûeuVûeê C_~êq jûf iÚûdúaûiò¦ûe _âcûY_Zâe @ûùUùÁW K_òö 5)Kcð^ùdûR^ iõiÚûe_õRòKZ KûWÿe @ûùUùÁW K_òö ò é ð 6) RûZòMZ _âcûY_Zâe (SC/ST/SEBC) e @ûùUùÁW K_òö 7)\êAùMûUò PeòZâ _âcûY_Zâ bò^Ü bò^Ü ùMùRùUW @`òieuVûeê ù~Kò _âû[ðú/_âû[òð^úu iõ_Kðúd ùjûA^[ôùaö @ûùa\^ _Zâ \ûLf Keòaûe ùgh ZûeòL : 25.09.2010 ^ò¡ðûeòZ ZûeòL iê¡û \eLûÉ ^ _jôùf Zûjû MâjY Keû~òa ^ûjóö _âû[ðú/_âû[òð^ú WûK \ßûeû _VûAaû \eLûÉ aòk´ùe _jôùf Kðé_l \ûdú ejòùa ^ûjóö @iõ_ì‰ð \eLûÉ/@ûagýK _âcûY _Zâ (Attested copy) ^[ûA \ûLf ùjûA[ôaû \eLûÉMêWÿòK ^ûKP ùjûA~òaö Êû/-Ròfûæ _ûk, iêa‰ð_e ê

(6 ùMûUò _gê]^ ^òeúlK _\aú ^òcù«)

aòmû_^

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

ADVERTISEMENT

11 to 17 September, 2010

4

(\eLûÉ ùKak @ûùa\^Kûeúu \ßûeû _ìeY ùja)

\eLûÉ `cð

1. Applications in, the Prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the Post of Supervisors for the District under Women & Child Development Department on regular basis in the pay band PE (i) 9300/-to 34800/- along with Grade pay 4200/- per month which Should reach to the DSW Office, Koraput on or before 30.09.2010 (5.00 PM) The Successful candidates Should produce the required documents in Original at the time of the appointment. incomplete, defecitve and applications received after due date shall not be taken into consideration and liable for rejection. The date and place of examination will be intimated to the candidates whose applications are found to be in order and complete in all respects. Inclusion in the merit list confers no right to appointment. Name of the Post SC ST SCBC Gen Total Supervisor 8 12 3 23 II Eligibility of the candidates to apply for the posts. 1(a) be a citizen of india. (b) have registered his/her name in any Employment Exchange of Koraput district on or before the date of Submission of Application. c) have Passed the B.A. or equivalent examination. d) not be less than twenty one years and not more than thirty two years of age on 1st September 2010 the Upper age limit Shall be relaxed by 5 years in cases of SC/ST and 3 years in respect of SEBC candidates. e) be of good character. f) be of Sound health, good physique. active habits. g) be able to speak. read and write Oriya and has i) Passed the M.E Exam with Oriya as language subject, or ii) Passed the matriculation or equivalent exam with Oriya as the medium of Exam in. nonlanguage Subjects, or. iii) Passed in Oriya as language subject in the final examination of Class-viii or above, or iv) passed a test in Oriya in M.E School standard Conducted by the Education Department. 2. No person who has more than one spouse living shall be eligible for appearing in the examination. 3) Application Should be accompanied by Demand draft Rs.200/- (Rupees two hundred) only in favour of D.S.W.O loraput and payable at Koraput for SCBC candidates and RS.100/- (One hundred) only for SC/ST candidates. The competitive examination Shall consists the Following Papers. Papers Subjects Maximum marks Time Written Test 1 General Knowledge 100 1 hour 2 Mathematics 100 1hour 3 Odiya Language 100 1hour The Candidates Shall Furnish the following documents with their application from. 1. Two copies of recent Passport size photographs duly attested by Gazetted Officer. 2. Two Self addressed enxelop of 23 cms¨ 10 cms with required postage stamp for UCP. 3. Attested copy of certificate of High School Certficates examination or equivalent examination. 4. Attested copy of mark sheet of High School Certficates examination or equivalent examination. 5. Two Character certificates in Original from any two Gazetted Officers not related to the candidates. 6. Attested copy of the caste certificates issue by Competent Revenue Authority 7. Attested copy of the Residence certificate issue by Competent revenue Authority. 8. Attested copy of valid Employment registration Certificates. 9. Declaration regarding one Spouse living. Note: a) The Authority reserves the right to reject any application and modify/cancle the advertisement examination without assigning any reason thereof. b) No TA/DA will be allowed to attend the recruitment test. c) The advertisement can be download from district websit www.koraput.nic.in d) How to apply. Applications in the prescribed from alongwith required doucuments may be submitted to the DSW Office, koraput in a envelop superscribed ‘ APPLICATION FOR THE POST OF SUPERVISOR by registered post/speed post only. Sd/Collector, Koraput APPLICATION FORM FOR THE POST OF SUPERVISORS IN KORAPUT DISTRICT 1.Name of the Applicant : (in Block letter) Space for two 2. Fater’s Name : passport size 3. Date of birth and as on 1.4.2010 : photograph duly 4. Permanent address attested & with full (In block Letter) : signature of the 5. Present Address (For correspondence) : candidate on top. (in block letter) 6. Nationality : 7. Educational Qualification Sl. Name of year of No. the Exam. passing 1 2 3 Board/ University 4 Full Marks 5 Mark Secured 6 Percentage of Mark Secured 7

Nayapally Bhubaneswar 751015, Orissa FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF ORISSA Tel No.-0674-2557925, 2552002, Email-rprcbbsr@gmail.com, Website:www.rprcbbsr.com APPOINTMENT OF HORTICULTURIST /RESEARCH FELLOW/STENOGRAPHER-CUM-DATA ENTRY OPERATOR 1.Horticulturist:(One No.)(Contractual) Rs.20,000P.M(Consolidated) Academic Qualification & Eligibility: The incumbent having M.Sc. Degree in Horticulture having at least 5 years of experience as Horticulturist in Government/Corporate Sector/Universities/Research Institutions Candidates having higher qualification and experience in plant Propagation/Floriculture/Nursery Management/ Ornamental Horticulture/ Landscaping would be preferred. Horticulturist retired from Government service below the age of 63 years can also apply. Interested candidates may send their bio-data within 15days from date of advertisement to the Administrative Officer, RPRC in the above address. 2.Junior Project Fellow:(One No.) Rs.8,000/-P.M.(Consolidated) Project Studies on wild edible mushrooms of Odisha, Academic Qualification & Eligibility: M.Sc. in Microbiology/Biochemistry or M.Sc. in Botany/Agriculture with specialization in Microbiology or Biochemistry (The research involves field work and loboratory experiments and analysis) Interested eligible candidates may appear WALK-IN-INTERVIEW for the post of Junior Project Fellow tobe held at the Centre at 11.00AM on 23rd September 2010. 3.Stenographer-cum-Data-Entry Operator(One No.) Rs.5,000/-PM(Consolidated) Academic Qualification & Eligibility:Graduate in any discipline with Diploma/Certificate course in Stenography (Shorthand) 80 words per minute/Type writing 40 words per minute, computing knowledge in MS Office(Word, Excel, PPT) having minimum 3 years experience as Stenographer /Data Entry Operator in P.S.U/Government Sector or other organization , Maximum age-35years. Candidates may appear WALK-IN-INTERVIEW tobe held in Library of RPRC Administrative Building at 11.00AM on 21st September 2010. Administrative-cum-Finance Officer

REGIONAL PLANT RESOURCE CENTRE

Remarks 8

8. Category belongs to (ST/SC/SEBC) : 9. Married or Un-married (if married, declaration of having not more than one Spouse should be attached) 10. Name of the Employment Exchange : of Koraput district, number, and valid of the Registration 11. Demand Draft No. and date DECLARATION I do hereby declare that all the information given in this application are true, complete and correct in all respects. In the event of any information given hereby is found false or incorrect at any stage hereafter, my candidature/Selection/appointment shall be liable to be cancelled without any notice to me. Place: Date; SIGNATURE OF THE CANDIDATE

Ròfûæ _ûk, ùK¦âû_Wÿûu Ze`eê 14ùMûUò _gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ AzêK _âû[ðú, _âû[òð^úuVûeê \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQòö AzêK Gaõ ù~ûMý _âû[ðú/ _âû[òð^ú iõ_éq Ròfäû cêLý _gêPòKò›û @]ôKûeúuê (CDVO) ^ò¡ðûeòZ \eLûÉ `cðùe I ^òŸÁ icdiúcû c¤ùe @ûùa\^ Keòùaö PêqbK ^ò~qò i´§ùe ðò ò ò ò ê @ûagýKúd iðûakú ^òcÜùe _â\û^ KeûMfûö iað^òcÜ gòlûMZ ù~ûMýZû : ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê Intermediate aòmû^ (I.Sc.) Kò´û +2 aòmû^ (+2 Sc) Kò´û Cy cû¤còK aòmû^ ( Higher Secondary Sc.) Kò´û ZZêfý gòlûMZ ù~ûMýZû Kò´û ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlû (Dairy Farming/Poultry Farming/Animal Production/ Meat and AH) ùe Cú‰ð ùjûA[ôaû @ûagýKö _âKûg[ûCKò, ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlûMZ ù~ûMýZû[ôaû_âû[ðú/_âû[ò^úuê @Mâû]ôKûe bòùe cù^û^d^ ð ò Keû~òaö GZ\þaýZúZ _âû[ðú/_âû[òð^ú (IWÿò@û GK aòhd [ûA) gòlû aòbûM \ßûeû ^òdªòZ c¤ AõeûRú _eúlûùe Cú‰ð ùjûA[ôùaö _âgòlY Zûfòcùe Cú‰ð ùjûA[ôaû i`k _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê _gê]^ ^òeúlK bûùa GK ahð _ûAñ PêqbK ^ò~qò \ò@û~òa Gaõ Kû~ðý\lZû iù«ûhR^K ùjùf Cq ^ò~qe ò ò ò ê ê ò cò@û\ aXÿûA \ò@û~ûA_ûùeö PêqòbòòK _gê]^ ^òeúlKuê cûiòK _ûeògâcòK 5200/- Uuû (consolidated) \ò@û~òaö adi iúcû : iû]ûeY _âû[ðú/_âû[òð^úu adi iúcû 18 ahðeê 32 ahð (01.08-2010 iê¡û) ùjûA[ôaû @ûagýKö Z`iòfbêq RûZò I Z`iòfbêq R^RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe C_e adi iúcû @]ôK 5ahð Gaõ _Qê@û aMð RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe @]ôK 3ahð ùKûjk Keû~òaö gûeúeòK \lZû: Cc ÊûiÚý, iað^cÜ CyZû 5’2” Gaõ QûZò @Yiõ_âiûeòZ ò 30”ö _âû[ðú/_âû[ò^úue ùKøYiò cû^iòK aòKZò ^[ôaû @ûagýKö _âû[ðú/_âû[ò^ú ð é ð iûAùKf PkûAaû RûYò[ùaö gûeúeòK aòKkûw _âû[ðú/_âû[ò^ú Gjò _\aú _ûAñ ô ðò @ûùa\^ Keò_ûeòùa ^ûjóö iû]ûeY ù~ûMýZû : _âû[ðú/_âû[òð^ú bûeZe ^ûMeòK ùjûA[ôùaö aòaûjòZ _âû[ðúue ùMûUòG Èú/Êûcúeê @]ôK ^[ôùaö IWÿògû ieKûeu iÚû^ iõelY ^úZòKê @^êieY Keû~òaö _âû[ðú/_âû[òð^ú ùicû^ue ^ûc @ûùa\^ Keê[ôaû Ròfæûe Kcð^òùdûRòZ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôùa I ùijò Ròfæûe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùaö ùUâ^òõ:-C_~êq _âû[ðú/_âû[òð^úuê aòbûMúd _âgòlY @^êÂû^ùe 9cûi (Theory) I _gêWûqeLû^û/`ûcðùe 3cûi (Practical) ùcûU 1ahð ùUâ^õ ò \ò@û~òaö ùUâ^õ icdùe _âû[ðú/_âû[ò^úcû^uê cûiòK 750/- Uuû bû\ò@û~òaö ò ð ^òcÜ ^ò¡ûð eòZ `cð @^ê~ûdú @ûùa\^_Zâ Gaõ @ûagýKúd _âcûY_Zâe @aòKk ^Kf (attested true copy) ij iõ_éq Ròfæû cêLý _gêPòKò›û @]ôKûeúu (CDVO) @`òiùe WûK\ßûeû \ûLf Keò_ûeòùa Kò´û aýqòMZ bûùa c¤ \ûLf Keò eiò\þ ù^A_ûeòùaö \eLûÉ _VûAaû f`û_û C_ùe “_gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ \eLûɔ CùfäL Keòaû @ûagýKö 1) _âû[ðú/_âû[ðò^úu ^ûc : 2)_òZû/Êûcúu ^ûc : `ùUû iõfMÜ 3) iÚûdú VòKYû : Keû~òa 4) ù~ûMûù~ûM VòKYû : 5)RûZúdZû : 6) R^àZûeòL : 7) gòlûMZ ù~ûMýZû : 8) CyZû : QûZò @Yiõ_âiûeòZ9)RûZò (SC/ST/SEBC/GEN) : 10) aòaûjòZ /@aòaûjòZ : 11)_êeh/Èú ê : 12)Kcð^òùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôaû Kâ.^õ I ZûeòLcêñ GZ\ßûeû ùNûhYû Keê@Qò ù~, ùcû \ßûeû \ò@û~ûA[ôaû C_efòLôZ icÉ Z[ý iZý I ^òbðêf @ùUö ZûeòL@ûùa\^Kûeúu Êûle @ûùa\^ _Zâ ij \ûLf KeòaûKê [ôaû _âcûY_Zâ: 1) ^òRe \êAùMûUò @ûùUùÁW ùjûA[ôaû _ûiù_ûUð iûARþ `ùUûMâû`þö 2)gòlûMZ ù~ûMýZûe _âcûY_Zâe @ûùUùÁW ^Kfö 3) gòlû^êÂû^e cêLýuVûeê PeòZâ _âcûY_Zâe @ûùUùÁW K_òö 4)iÚû^úd Zjiòf\ûeuVûeê C_~êq jûf iÚûdúaûiò¦ûe _âcûY_Zâe @ûùUùÁW K_òö 5)Kcð^ùdûR^ iõiÚûe_õRòKZ KûWÿe @ûùUùÁW K_òö ò é ð 6) RûZòMZ _âcûY_Zâe (SC/ST/SEBC) e @ûùUùÁW K_òö 7)\êAùMûUò PeòZâ _âcûY_Zâ bò^Ü bò^Ü ùMùRùUW @`òieuVûeê ù~Kò _âû[ðú/_âû[ò^úu iõ_Kðúd ùjûA^[ôùaö ð @ûùa\^ _Zâ \ûLf Keòaûe ùgh ZûeòL : 25.09.2010 ^ò¡ðûeòZ ZûeòL iê¡û \eLûÉ ^ _jôùf Zûjû MâjY Keû~òa ^ûjóö _âû[ðú/ _âû[òð^ú WûK \ßûeû _VûAaû \eLûÉ aòk´ùe _jôùf Kðé_l \ûdú ejòùa ^ûjóö @iõ_ì‰ð \eLûÉ/@ûagýK _âcûY _Zâ (attested copy) ^[ûA \ûLf ùjûA[ôaû \eLûÉMêWÿòK ^ûKP ùjûA~òaö Ròfûæ _ûk, ùK¦âû_Wÿû
Two numbers of Computer Assistant and One Stenographer on contract basis are required for the Regional Office, Central Board of Secondary Education, Alok Bharti Building, 6th Floor, Saheed Nagar, Bhubaneswar. Minimum qualification for Computer Assistant should be BCA/MCA or PGDCA having proficiency in Computer programming and for Stenographer Graduation with proficiency in English Shorthand speed 80 w.p.m, and English Typing speed 30 w.p.m. with Computer knowledge. Maximum age should not exceed 32 years as on 30.09.2010. Interested Candidates from Bhubaneswar/Cuttack may appear with Original documents before the Regional Officer on 11.09.2010 at 11.00 A.M. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all applications without assigning any reason thereof. REGIONAL OFFICER, C.B.S.E, BHUBANESWAR

aòmû_^

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010 No.86-M

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

Ròfäûû_ûk, M¬ûcu Ze`eê _gê]^ ^òeúlK Zûfòcþ _ûAñ AzêK _âû[ðú/_âû[òð^úuVûeê\eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûC@Qòö iû]ûeYaMð _êeêh cjòkû 10 07 Z`iòfbêq R^RûZò _êeêh cjòkû 08 05 Z`iòfbêq RûZò _êeêh cjòkû 03 04

(50ùMûUò _gê]^ ^òeúlK _\aú ^òcù«)
@^ýû^ý _Qê@ûaMð _êeêh cjòkû 07 06

aòmû_^

11 to 17 September, 2010

5

AzêK Gaõ ù~ûMý _âû[ðú/_âû[òð^ú M¬ûc Ròfäûû cêLý _gê PòKò›û @]ôKûeúuê ^ò¡ðûeòZ \eLûÉ `cðùe I ^òŸòðÁ icdiúcû c¤ùe @ûùa\^ Keòùaö PêqòbòòK ^ò~êqò i´§ùe @ûagýKúd iðûakú ^òcÜùe _â\û^ KeûMfûö ùUâ^òõ- C_~êq _âû[ðú/_âû[òð^úuê aòbûMúd _âgòlY @^êÂû^ùe 9cûi (Theory) I _gê WûqeLû^û/`ûcðùe 3cûi (Practical), ùcûU 1ahð ùUâ^òõ \ò@û~òaö ùUâ^òõ icdùe _âû[òðú/_âû[òð^úcû^uê cûiòK U 750/- bû \ò@û~òaö iað^òcÜ gòlûMZ ù~ûMýZû :-Intermediate aòmû^ (I.Sc) Kò´û +2 aòmû^ (+2 Sc.) Kò´û Cy cû¤còK aòmû^ (Higher Secondary Sc.) Kò´û Zêfý gòlûMZ ù~ûMýZû Kò´û ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlû (Dairy Farming/Poultry Farming/Animal Production meat and AH) ÊúKéZò _âû¯ @^êÂû^eê Cú‰ð ùjûA[ôaû @ûagýKö _âKûg[ûCKò, C_ùeûq aòhdùe ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlûMZ ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðú/_âû[òð^úuê @Mâû]ôKûe bòòùe cù^û^d^ Keû~òaö Zû’ QWÿû _âû[ðú/_âû[òð^ú iað^òcÜ IWÿò@û GK aòhd [ûA gòlû aòbûM \ßûeû ^òdªòZ c¤ AõeûRú _eúlûùe Cú‰ð ùjûA[ôùaö _âgòlY Zûfòcùe Cú‰ð ùjûA[ôaû i`k _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê _gê]^ ^òeúlK bûùa GK ahð _ûAñ PêqòbòòK ^ò~êqò \ò@û~òa Gaõ Kû~ðý \lZû iù«ûhR^K ùjùf Cq ^ò~êqòe cò@û\ aXÿûA \ò@û~ûA_ûùeö PêqòbòòK _gê]^ ^òeúlKuê (Consolidated) _ûeògâcòK cûiòK U.5,200/-uû \ò@û~òaö adi iúcû: iû]ûeY _âû[ðú/_âû[ò^úu adi iúcû 18 ahðeê 32 ahð (01.08.2010 iê¡û) ùjûA[ôaû @ûagýKö Z`iòfbêq RûZò I ð R^RûZò _âû[ðú/_âû[ò^úu ùlZâùe C_e adi iúcû @]ôK 5ahð Gaõ _Qê@û aMð RûZò _âû[ðú/_âû[ò^úu ùlZâùe @]ôK 3ahð ùKûjk Keû~òaö ð ð gûeúeòK \lZû:-Cc ÊûiÚý, iað^òcÜ CyZû 5’2” Gaõ QûZò @Yiõ_âiûeòZ 30”ö _âû[ðú/_âû[òð^úue ùKøYiò cû^iòK aòKéZò ^[ôaû @ûagýKö _âû[òðú/_âû[òð^ú iûAùKf PkûAaû RûYò[ôùaö gûeúeòK aòKkûw _âû[òðú/_âû[òð^ú Gjò _\aú _ûAñ @ûùa\^ Keò_ûeòùa ^ûjóö iû]ûeY ù~ûMýZû:_âû[ðú/_âû[òð^ú bûeZe ^ûMeòK ùjûA[ôùaö aòaûjòZ _âû[ðúue ùMûUòG Èúeê @]ôK ^[ôùaö IWÿògû ieKûeu iÚû^ iõelY ^úZòKê @^êKeY Keû~òaö _âû[ðú/_âû[òð^ú ùicû^ue ^ûc @ûùa\^ Keê[ôaû Ròfäûe Kcð^òùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôùa I ùijò Ròfäûe jûf iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùaö ^òcÜ ^ò¡ðûeòZ `cð @^ê~ûdú @ûùa\^ _Zâ Gaõ @ûagýKúd _âcûY_Zâe (Attested) Keû~ûA[ôaû @aòKk ^Kf ij Ròfäû cêLý _gêPòKò›û @]ôKûeú (CDVO), MõRûc còfòUûeú fûA^þ, aâjà_êe-1 @`òiþùe WûK\ßûeû \ûLf Keòùaö \eLûÉ _VûAaû f`û_û C_ùe “_gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ \eLûɔ ùfLòaû @ûagýKö

^ò¡ðûeòZ ZûeòL iê¡û \eLûÉ ^ _jôùf Zûjû aòPûeKê ^ò@û~òa ^ûjóö _âû[ðú/_âû[òð^ú WûK \ßûeû _VûA[ôaû \eLûÉ aòk´ùe _jôùf Kðé_l \ûdú ^êjñ«òö _âû[ðú/_âû[òð^ú iõ_éq Ròfæû cêLý _gêPòKò›û @]ôKûeúu Kû~ðýûkdùe \eLûÉ aýqòMZ bûùa c¤ \ûLf Keò eiò\ ù^A_ûeòùaö @iõ_ì‰ð \eLûÉ/@ûagýK _âcûY _Zâe (Attested K_ò) ^[ûA @ûiò[ôaû \eLûÉMêWÿòKê ^ûKP Keû~òaö
:..................................................... :...................................................... :...................................................... ...................................................... ........................................................ ......................................................... 4.ù~ûMûù~ûM VòKYû :........................................................ ......................................................... .......................................................... 5. RûZúdZû :........................................................ 6. R^àZûeòL :........................................................... 7.gòlûMZ ù~ûMýZû :......................................................... 8. CyZû :.................................... QûZò @Yiõ_âiûeòZ............... 9.RûZò (SC/ST/OBC/GEN):................................................................. 10.aòaûjòZ / @aòaûjòZû :............................................................... 11._êeh/Èú ê :................................................................ 12.Kcð^òùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôaû:....................................................... Kâ.^õ I ZûeòL cêñ GZ\þ \ßûeû ùNûhYû Keê@Qò ù~, ùcû \ßûeû \ò@û~ûA[ôaû C_efòLôZ icÉ Z[ý iZý I ^òbðêf @ùUö ZûeòL@ûùa\^Kûeúu Êûle @ûùa\^ _Zâ ij\ûLf KeòaûKê [ôaû _âcûY _Zâ 1) ^òRe \êAùMûUò @ûùUùÁW ùjûA[ôaû _ûiù_ûUð iûAR `ùUûMâû`ö 2)gòlûMZ ù~ûMýZûe _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_ò Gaõ icÉ cûKðfòÁe @ûùUùÁW K_òö 3) gòlû^êÂû^e cêLýuVûeê PeòZâ _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_òö 4) iÚû^úd Zjiòf\ûeuVûeê C_~êq jûf iÚûdú aûiò¦ûe _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_òö 5) Kcð^òùdûR^ iõiÚûe _õRòKéZ jûf KûWÿðe @ûùUùÁW K_òö 6) RûZòMZ _âcûY_Zâ (SC/ST/SEBC/GEN) e @ûùUùÁW K_òö 7) \êAùMûUò PeòZâ _âcûY _Zâ bò^Ü bò^Ü ùMùRùUW @`òieuVûeê ù~ Kò _âû[ðú/_âû[òð^úu iõ_Kðúd ùjûA^[ôùaö 1. _âû[ðú/_âû[ðú^úu ^ûc 2._òZû/Êûcúu ^ûc 3.iÚûdú VòKYû

@ûùa\^ _Zâ \ûLf Keòaûe ùgh ZûeòL : 25.09.2010

(\eLûÉ ùKak @ûùa\^Kûeúu \ßûeû _ìeY ùja)

\eLûÉ `cð

(\eLûÉ ùKak @ûùa\^Kûeúu \ßûeû _ìeY ùja)

\eLûÉ `cð

Ròfûæ _ûk, M¬ûc

`ùUû iõfMÜ Keû~òa

Requires

ADVERTISEMENT Application are invited from HSC passed candidates for 87 posts of Inclusive Education Volunteers in different block (84 posts in 169GPs, 10 blocks, 2 in Nabarangpur Municipality, 01 in Umerkote NAC) of Nabarangpur District temporarily (for 7 months or up to March 2011' whichever earlier) @ Rs.2,500/- remuneration per month. The IE Volunteer will submit an undertaking to the effect that they will not claim for further extension beyond the present term of engagement. Nature of Job-work in ltinerant Model i.e. to move from school to school & village to village for providing remedial teaching, resources support to the: CWSN & Provide Home Based Education. who can Apply? •Qualification of the IE Volunteer- Minimum HSC Passed. Trained in Foundation Course on disability conducted by Rehabilitation Council of India, New Delhi. • Trained care giver (RCI). • Age: 18-42 years. OH, LV, HI, CP Disabled person having disability Certificate. • Family member of the CWSN. • Member of the village supporting the family of person unable to move need not apply. Eligible applicants may apply in the prescribe application form available all B.R.C. Officers / Website www.opepa.in & submit to BRCC ofrespective Blocks where he/she desire to be engaged. Last date of submission of application form is 20th September 2010 SSA, Nabarangpur

OFFICE OF THE DISTRICT PROJECT COORDINATOR , SSA, NABARANGPUR

Mî_þ ‘aò’ Gaõ ‘iò’ _ûeû còfòUûeú Áû` A^èù_KÖe/WûAUòiò@û^þ, Giþ@ûA (Áû`^ið), GGiþ@ûA (`òRòI ù[eû_òÁ), GGiþ@ûA (`ûcðûiòÁ), GGiþ@ûA (AiòRò ùUKÜi@û^), GGiþ@ûA/ùWûf ùUKÜi@û^, GPþi/Giò _äû ùUKÜi@û^, GPþiò (^ið/GG^þGcL), GPþiò ò ò ò ò ò ò ò (_ûeûùcWòK) GPþiò (AùfKÖi@û^, GPþi/fûaùeùUûeú ùUKÜi@û^, GPþi/ÁòIûß Wÿ, iòU/(IßûWÿad/Mûfð), iòUò (KêK), iòUò (cifPò) þ òâ ò ò ò ò ò ð ò ð þ Gaõ iòUò (ùUaêf aG) ^ò~êqò ^òcù« aòm¯òö iaðbûeZúd Éeùe iò@ûe_òG`þ Mî_þ ‘aò’ Gaõ ‘iò’ ^^þ cò^òÁeò@ûf @YùMùRùUW, fXÿê@û _ûeûcòfòUûeú Áû`þe ^òcÜfòLôZ _\aú _ìeY _ûAñ bûeZúd ^ûMeòKcû^u Vûeê @ûùa\^ _Zâ @ûjßû^ Keû~ûCQòö Gjò _\aúMêWÿòK @iÚûdú Kò«ê iÚûdú ùjaûe i¸ûa^û ejòQòö 1. _\aúe ^ûc: A^èù_KÖe/WûAùUiò@û^ 1)_\aú iõLýû iû]ûeY-2, Iaòiò-1, ùcûU-3 2) ùaZ^jûe :U9300-34800 ijòZ ùMâW ù_, U 4600 Gaõ ùK¦â ieKûeú KcðPûeúu _ûAñ aòbò^Ü icdùe fûMê ùjûA[ôaû iû]ûeY bûö G[ôijòZ ùicûù^ ùei^ c^ò, ]êùfA bû, cûMYû Ne, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ Kû~ðýiÚkúeê NeKê QêUò icdùe ^òdcû^ê~ûdú ùekaûAùe cûMYûùe ~ûZûdZ iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö 3) adi iúcû :K) iû]ûeY aMð-20ahðeê 25 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZ @ûùa\^ _Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û (L)Iaòiò aMð;-20ahðeê 28ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZ @ûùa\^ _Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú I ^òùŸðgû^ê~ûdú ieKûeú KcðPûeúu _ûAñ adiiúcû 40ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö 4) gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK : Reêeú ù~ûMýZû 1) aòGiþiò(ùjûcþ iûA^è/ùjûc AùKûù^ûcòKè ij ù_øÁòKZû aòhd [ûA) Kò´û Zêfý ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ ùK¦â/eûRý ieKûeú aògßaò\ýûkdeê (2)ùK¦â Kò´û eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê WûGUòKèùe Wòù_äûcû Kò´û ùK¦â/eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ ùKøYiò aògßaò\ýûkdeê Méj aòmû^ (Lû\ý I ù_øÁòKZû)ùe cûÁe WòMâú Kò´û 2._\aúe ^ûc :3) ùKøYiò @^êÂû^/iõMV^ùe WûAùUiò@û^ bûaùe ùMûUòG ahð Kû~ðý @bòmZû 1) _\aú iõLýû :iaþA^èù_KÖe(Áû` ^ið) :iû]ûeY-29+3 @aie_âû¯ KcðPûeú+10 akKû @aie_âû¯ KcðPûeú Iaòiò-7+5 @aie_âû¯ akKû KcðPûeú Giþiò-7+3 @aie_âû¯ akKû KcðPûeú GiþUò-4+1 @aie_âû¯ akKû KcðPûeú ùcûUþ-47+22 @aie_âû¯ KcðPûeú 2) ùaZ^jûe :U9300-34800 ijòZ ùMâW ù_ U 4200 Gaõ ùK¦â ieKûeú KcðPûeúu _ûAñ aòbò^Ü icdùe fûMê ùjûA[ôaû iû]ûeY bûö G[ôijòZ ùicûù^ ùei^c^ò, ]êùfA bû, cûMYû bû, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ ieKûeú ^òdcû^ê~ûdú QêUò icdùe Kû~ðýiÚkúeê NeKê cûMYûùe ùUâ^ùe ~ûZûdZ iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö 3) adiiúcû :K)iû]ûeY aMð-21 ahðeê 30ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZ @ûùa\^ _Zâ MâjYe ùgh Zûeò iê¡û L) Giþiò/GiþUò aMð/-21 ahðeê 35 ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZ @ûùa\^ _Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û M) Iaòiò aMð-21 ahðeê 33 ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òùŸðg I ^òdcûakú @^ê~ûdú ieKûeú KcðPûeúu ^òcù« adiiúcû 40ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö 4) gòlûMZ ù~ûMýZû I : Reêeú ùa÷hdòK ù~ûMýZû K) AecòWòGUþ aû 10+2 Kò´û ZZêfý Gaõ ^iòðõ KûC^iòf \ßûeû @ûùdûRòZ ùRù^eûf ^iòðõ Gaõ còW-IßûA`eúùe 3 ahòð@û _ûVýKâc _eúlûùe ^ò½òZ Cú‰ð ùjûA[ôùaö L)cûUâòKêýùfi^ Gaõ^iòðõ KûC^iòf \ßûeû ùRù^eûf ^iòðõ Gaõ còWþ IßûAùe`eúe iûùXÿ 3ahòð@û _ûVýKâc _eúlûùe ^ò½ò« Cú‰ð ùjûA[ôùa Gaõ 2)ùRù^eûf ^iòðõ Gaõ còW IßûAù`eò bûaùe ùK¦â Kò´û eûRý ^iòðõ KûC^iòfùe ^ò½d _õRòKeY Kûcý: ùK¦â Kò´û eûRý ^iòðõ KûC^iòf \ßûeû ÊúKéZò jÆòUûfeê 1ahðeê @bòmZû \âÁaý:ù~Cñcûù^ ^iòðõùe WòMâú jûif Keò[ôùa ùicû^u ùlZâùeùaZ^ jûeùe \êAUò @Mâúc ùaZ^aé¡ò iêaò]ûcòkò_ûùeö @ûiòÁû iaA^èù_KÖe(`òRòIù[eû_òÁ) iû]ûeY-9+1 @aie_âû¯ KcðPûeú, Iaòiò-4, Giþiò-2, GiþUò-1, ùcûU-17 U 5200-20200 ijòZ ùMâW ù_ U 2800/- ijòZ aòbò^Ü icdùe ùK¦â ieKûeú KcðPûeúu _ûAñ fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ôijòZ ùicûù^ ùei^ c^ò, ]êùkA bû, bWÿûcêq Ne, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ ^òdcû^ê~ûdú QêUò ùaùk Kû~ðýiÚkú ^òR NeKê cûMYûùe ùUâ^ùe ~ûZûdûZ iêaò]û _ûAñ jKþ\ûe ùjùaö :K) iû]ûeY aMð-20ahðeê 25ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û L)Giþi/GiþUò aMð-20ahðeê 30ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ò ZûeòL iê¡ûö M) Iaòiò aMð-20ahðeê 28ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùghZûeòL iê¡ûö ùK¦â ieKûeu ^òdcûakú I ^òùŸðgû^ê~ûdú ieKûeú KcðPûeúuê adi iúcûùe 40ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö :@ûiòÁû iaþ-A^èù_KÖe (`ûcðûiòÁ) iû]ûeY-26+3 @aie_âû¯ KcðPûeú +2 @aie_âû¯ akKû KcðPûeú Iaòiò-8+1 @aie_âû¯ KcðPûeú+1 @aie_âû¯ akKû KcðPûeú Giiò-7+1 @aie_âû¯ Kcð·eú GiUò-3 ùcûUþ-44+8@aie_âû¯ Kcð·eú :U5200-20200 ijòZ ùMâWþ ù_’ U 2800/- Gaõ aòbò^Ü icdùe ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ôijòZ ùicûù^ ùei^þ c^ò, ]êùfA bû, bWÿûcêq Ne, cûMYû ÊûiÚý ùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ ^òdcû^ê~ûdú QêUò icdùe Kû~ðýiÚkúeê NeKê cûMYûùe ùUâ^ùe ~ûZûdûZ iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö : K) iû]ûeYaMð-20ahðeê 30ahð Zû 13.9.2010@[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYeùghZûeòL iê¡û L) Giiò/GiUò aMð-20 ahðeê 35 ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùghZûeòL iê¡û M) Iaòiò aMð-20 ahðeê 33 ahð Zû 139.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùghZûeòL iê¡û ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú Gaõ ^òùŸðgû^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúu ùlZâùe adi iúcûùe 40 ahð _~ðý« ùKûjk : K) cûUòâKýùfi^ Kò´û Zêfý

iò . @ûe._ò . G`þ

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

NIJUKTI KHABAR
ùa÷hdòK ù~ûMýZû 5. _\aúe ^ûc 1) _\aúe iõLýû 2) ùaZ^jûe 3) adi iúc 4)gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû

Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

6

6. _\aúe ^ûc 1) _\aú iõLýûö 2) ùaZ^ jûe 3) adi iúcû

4) gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû 7)_\aúe ^ûc 1) _\aú iõLýû 2) ùaZ^ jûe 3) adiiúcû 4) gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû

Kò´û

3._\aúe ^ûc: 1)_\aú iõLýû 2)ùaZ^jûe 3) adiiúcû

8)_\aúe ^ûc 1) _\aúe iõLý 2) ùaZ^ jûe 3)adi iúcû

4. _\aúe ^ûc

4) gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû 9. _\aúe ^ûc 1) _\aú iõLýû 2) ùaZ^ jûe 3) adi iúcû

2. ùaZ^jûe 3. adi iúcû

4.gòlûMZ Gaõ

L) ùK¦â Kò´û eûRý ieKûeú @^êÂû^eê Kò´û ùK¦â I aû eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê `ûcðûiòùe Wÿòù_äûcû Kò´û WÿòMâú M) `ûcðûiú @]ô^dc 1948 @^ê~ûdú `ûcðûiòÁbûùa ^òRKê _¬úKéZ Keò[aû @ûagýKö ò ô : @ûiòÁû iWÿA^èù_KÖe (AùfùKÖâû KûWÿòðIMâû`ò ùUK^òiò@û^þ) : Iaòiò-1 : ùcûUþ-1 : U 5200-20200 ijòZ ùMâWÿ ù_’ U 2800/- Gaõ aòbò^Ü icdùe ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ôijòZ ùei^ c^ò, ]êùfA bû bWÿûcêq Ne, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò ùaùk Kû~ðýiÚkúeê NeKê cûMYûùe ùUâ^þùe ~ûZûdûZ iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö :K) Iaòiò aMð-20 ahðeê 28 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡ûö ùK¦âieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú Gaõ ^òùŸðgû^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúu ùlZâùe adi iúcûùe 40 ahð _~ðý« ùKûjkö : Reêeú : K) ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ ùaûWÿð/aògßaò\ýûkdeê aòmû^ aòhd [ûA cûUòâKþ Kò´û Zêfýö L) iaðbûeZúd ùa÷hdòK gòlû KûC^þiòf Kò´û ùKøYiò eûRý/ùK¦â ieKûeu \ßûeû ÊúKéZ_ûâ ¯ @^êÂû^eê AùfùKÖûâ KûWÿI Mâû`ò ùUùKÜûùfûRò iûUò`ùKUö ò ðò ð ò M) ieKûeú ÊúKéZò_âû¯ ji_òUûf/@^êÂû^eê GKûKú AùfùKÖâûKûWÿòðI Mâû`ò ùciò^ PkûA _ûeòaû ij AùfùKÖâûKûWÿòðIMâû`ò ùeKWÿð Keòaûùe 2 ahðe @bòmZûö : @ûiòÁû iaA^èù_KÖe/ùWÿûf ùUKÜòiò@û^þ : iû]ûeY-9+1 @aie_âû¯ Kcð·eú Iaòiò-5, Giiò-3, GiUò-1 ùcûUþ-18+1 @aie_âû¯ Kcð·eú :U 5200-20200 ijòZ ùMâWÿþ ù_’ U2800/- Gaõ aòbò^Ü icdùe ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ôijòZ ùicûù^ ùei^ c^ò, ]êùfA bû, cûMYû Ne, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò icdùe Kû~ðýiÚkúeê NeKê cûMYûùe ùUâ^ùe ~ûZûdûZe iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö : K) iû]ûeY aMð-20ahðeê 25 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùghZûeòL iê¡û L) Giiò/GiþUò aMð-20 ahðeê 30 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùghZûeòL iê¡ûö M) Iaòiò aMð-20 ahðeê 28 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùghZûeòL iê¡û ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òùŸðgûakú Gaõ ^òdcû^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúu ùlZâùe adiiúcû 40 ahð _~ðý« ùKûjk ùjûA_ûeòaö : Reêeú 1) ÊúKéZò_âû¯ ùaûWÿð/aògßaò\ýûkdeê aòmû^ aòhd [ûA cûUòâKêýùfi^þ Kò´û Zêfýö 2) bûeZe ùWÿûf KûC^þiòf ÊúKéZò_âû¯ ùWÿûf jûARò^òÁùe \êAahòð@û _ûVýKâcö 3)ùWÿòÁ ùWÿûfþ ùUKÜòiò@û^þ bûaùe GK ahðe @bòmZûö : ùjWÿþ K^ùÁak/Giò _äû ùUKÜòiò@û^þ : iû]ûeY -3, Iaòiò-1, ùcûUþ -4 : U 5200-20200 ij ùMâWÿþ ù_’ U2400/- Gaõ ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ aòbò^Ü icdùe fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ôijòZ ùicûù^ ùei^ c^ò, ]êùfA bû, cûMYû Ne, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò icdùe Kû~ðýiÚkúeê NeKê cûMYûùe ùUâ^ùe ~ûZûdûZ iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö : K) iû]ûeY aMð- 20ahðeê 25 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjY ùghZûeòL iê¡û L) Iaòiò aMð-20 ahðeê 28 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùghZûeòL iê¡û ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú Gaõ ^òùŸðgû^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eú ùlZâùe adiiúcûùe 40 ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö : Reêeú K) ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ ùaûWÿð/aògßaò\ýûkdeê cûUòâK Kò´û Zêfý L) ùK¦â/ùKøYiò eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ gòÌ Zûfòc @^êÂû^/gòÌ Zûfòc ùK¦âeê ùe`âòùRùei^ Gaõ Gdûe KŠòi^òõùe Wÿòù_äûcû Kò´û ùK¦â/eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê 3 ahòð@û @ûù_âòiþ-iò_þ M) Gdûe KŠòi^òõ _äû PkûAaûùe GKahðe @bòmZûö : ùjWÿþ K^ùÁak (^ið/GG^Gcþ) : iû]ûeY - 7+1 @aie_âû¯ Kcð·eú Iaòiò -4, Giiò -2, GiUò -1 ùcûU-14+1 @aie_âû¯ Kcð·eú : U5200-20200 ijòZ ùMâWÿ ù_’ U2400/- Gaõ aòbò^Ü icdùe ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ô ijòZ ùicûù^ ùei^þ c^ò, ]ìùfA Lyð, bWÿûcêq Ne, cûMYû ÊûiÚý ùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò icdùe Kû~ðýiÚkúeê NeKê ~ûZûdûZû _ûAñ cûMYû ùUâ^þ ~ûZâû iêaò]û _ûAñ jK\ûe ùjùaö :K) iû]ûeY aMð-18 ahðeê 25 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö L) Giiò/GiUò aMð-18 ahðeê 30 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö M)Iaòiò aMð-18ahðeê 30ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú Gaõ ^òùŸðgû^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúcû^u ùlZâùe adiiúcû 40 ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö : 1) ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ ùaûWÿð Kò´û @^êÂû^eê 10+2 Kò´û Zêfýö 2) ieKûeú ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê ùRù^eûf ^iòðõ ù_âûMâûc Kò´û ùRù^eûf ^iòðõ @ûŠ còWÿ IßûAù`eòùe Wÿòù_äûcû Gaõ ùK¦â Kò´û eûRý ^iòðõ KûC^þiòfùe ^ið Kò´û còWÿ IßûA`þ bûùa _¬òKZö é : ùjWÿ K^ùÁak (_ûeûùcWÿòKþ) : iû]ûeY-1 @aie_âû¯ Kcð·eú GiþU-1 ò ùcûUþ-1+1 @aie_âû¯ Kcð·eú :U5200-20200 ijòZ ùMâWÿþ ù_’ U 2400/- Gaõ aòbò^Ü icdùe ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ô ijòZ ùicûù^ ùei^þ c^ò, ]ìùfA bû, bWÿûcêq Ne, cûMYû ÊûiÚý ùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò ùaùk Kû~ðýiÚkúeê Ne _~ðý« ~û’@ûi ^òcù« cûMYû ùUâ^þ ~ûZâû iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö : K) iû]ûeY aMð-18 ahðeê 25 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö L) Giiò/GiUò aMð-18 ahðeê 30 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjY ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö M)Iaòiò aMð-18ahðeê 30ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö

(_e_éÂû ù\L«þê)

iò.@ûe._ò.G`þ.(_ìað_éÂûe
4) gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû 10) _\aúe ^ûc 1) _\aú iõLýû 2) ùaZ^ jûe 3)adiiúcû 4) gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû 11. _\aúe ^ûc 1) _\aú iõLýû 2) ùaZ^ jûe 3)adi iúcû

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

4)gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû

12._\aúe ^ûc 1)_\aú iõLýû 2)ùaZ^ jûe 3)adi iúcû 4)gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû 13. _\aúe ^ûc 1)_\aú iõLýû 2)ùaZ^ jûe

3) adiiúcû

4)gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû

14. _\aúe ^ûc 1) _\aú iõLýû 2)ùaZ^ jûe 3)adi iúcû

4)gòlûMZ Gaõ ùa÷hdòK ù~ûMýZû 15. _\aúe ^ûc 1)_\aúe ^ûc

ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú Gaõ ^òùŸðgû^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúu ùlZâùe adiiúcû 40 ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö :1) ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ ùaûWÿð Kò´û @^êÂû^eê 10+2 Kò´û Zêfýö 2) ùKøYiò ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê `ûcðûiúùe Wÿòù_äûcû Gaõ `ûcðûiú @]ô^òdc 1948 @^ê~ûdú `ûcðûiú bûùa _¬òKZö é : ùjWÿ K^ùÁak(AùfKþUâòiò@û^) : iû]ûeY-1 ùcûU-1 : U 5200-20200 ijòZ ùMâWÿ ù_’ U2400/- Gaõ ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ aòb^Ü icdùe fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ô ijòZ ùicûù^ ùei^þ c^ò, ]ìùfA ò bû, cûMYû Ne, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò ùaùk cûMYûùe ùUâ^ ù~ûùM Kû~ðýiÚkúeê NeKê ~ûZûdûZ iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö :K) iû]ûeY aMð-20ahðeê 35 ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú I ^òùŸðgû^êiûùe ieKûeú Kcð·eúu ùlZâùe adiiúcû 40ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö :1)cûUâòKþ Kò´û Zêfý 2) ùK¦â Kò´û eûRý ieKûeu @^êÂû^eê Kò´û ùK¦â I eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê AùfKþUâòiò@û^þ ùUâWÿþùe Wÿòù_äûcûö KµòùU^èú iûUòð`òùKUþ ij ieKûeú _fòùUKþ^K Kò´û @ûAUò@ûA _âû[ðúuê @Mâû]ôKûe \ò@û~òaö ò : ùjWÿ K^ùÁak/fûaùeùUûeú @ûiòÁû : iû]ûeY-3, Iaòiò-1 = ùcûU-4 : U5200-20200 ijòZ ùMâWÿþ ù_’ U2400/- Gaõ ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ aòbò^Ü icdùe fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ô ijòZ ùicûù^ ùei^þ c^ò, ]ìùkA bû, bWÿûcêq Ne, cûMYû ÊûiÚý ùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò ù^aû ùaùk Kû~ðýiÚkúeê NeKê ~ûZûdûZ _ûAñ cûMYû ùUâ^þ ~ûZâû iêa]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö ò :K) iû]ûeY aMð-20 ahðeê 25 ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö L)Iaòiò aMð-20 ahðeê 28 ahð Zû13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYeùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òùŸðg Kò´û ^òdcûakú @^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúcû^u ùlZâùe adiiúcûùe 40 ahð _~ðý« ùKûjkö : Reêeú:K) aòmû^ aòhd [ûA cûUòâKþ Kò´û Zêfýö L) ùK¦â Kò´û eûRý ieKûeú @^êÂû^ Kò´û ùK¦â aû eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ iõiÚûeê fûùaûùeùUûeú @ûiòÁû _ûVýKâcùe _âcûY_Zâ _ûA[ôùaö Kûcý:ùK¦â aû eûRý ieKûeú @^êÂû^ Kò´û ùK¦â aû eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê ùcWÿòKûfþ fûùaûùeùUûeú ùUKþù^ûùfûRòùe Wÿòù_äûcûö : ùjWÿþ K^ùÁak/ÁòIßûWÿð : iû]ûeY-10+1 @aie_âû¯ Kcð·eú Iaòiò-5, Giiò-3, GiUò-1 ùcûUþ-19+1 @aie_âû¯ Kcð·eú : U5200-20200 ijòZ ùMâWÿ ù_’U.2400/- Gaõ ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ aòbò^Ü icdKùe fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ô ijòZ ùicûù^ ùei^þ c^ò, ]ìùfA bû, cûMYû Ne, cûMYû ÊûiÚý ùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò ù^aû ùaùk Kû~ðýiÚkúeê NeKê ~ûZûdûZ _ûAñ cûMYû ùUâ^þ ~ûZâû iêa]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö ò : K) iû]ûeY aMð-18 ahðeê 23 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö L) Giiò/GiUò aMð-18 ahðeê 28 ahð Zû 13.9.2010@[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö M) IaòiaMð-18 ahðeê 26 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö ò : K) cûUòâK _ûi Gaõ L) ùK¦â/eûRý ieKûeu ÊúKéZò_âû¯ @^êÁû^eê Lû\ý I _û^úd ùiaûùe Wÿòù_äûcûö :iòUò (IßûWÿð ad/Mûfð) : iû]ûeY-4, Iaòiò-6, Giiò-4, GiþUò-4 ùcûU-18 ::U5200-20200 ijòZ ùMâW ù_ U 2000/- Gaõ ùK¦â ieKûeú KcðPûeúcû^u _ûAñ aòbò^Ü icdùe fûMê ùjûA[ôaû iû]ûeY bûö G[ôijòZ ùicûù^ ùei^c^ò, ]êùfA bû, bWÿûcêqNe, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ ieKûeú ^òdcû^ê~ûdú QêUò icdùe Kû~ðýiÚkúeê NeKê cûMYûùe ùUâ^ùe ~ûZâû iêaò]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö :K)iû]ûeY aMð-18 eê 25ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZ @ûùa\^ _Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö L) Giþiò/GiþUò aMð-18 ahðeê 30 ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZ @ûùa\^ _Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö M) Iaòiò aMð-18 ahðeê 28 ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú Kò´û ^òùŸðg @^ê~ûdú ieKûeú KcðPûeúu ùlZâùe adi iúcûùe 40 ahð _~ðý« ùKûjkö : 1) cûUòâK _ûiþ 2) ùi R^þ @û´êfû^è iõMV^/ùeWÿKâiþ ùiûiûAUò @`þ AŠò@ûeê _âû[còK PòKòiôû iûUò`ùKUþ _ûA[ôùaö ð ò : iòUò (KêKþ) : iû]ûeY-8, Iaòiò-2, GiUò-1 ùcûUþ-11 :U5200-20200 ijòZ ùMâWÿ ù_’ U.2000/- Gaõ ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ aòbò^Ü icdùe fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ô ijòZ, ùicûù^ ùei^þ c^ò, ]ìùfA bû, bWÿûcêq Ne, cûMYû ÊûiÚýùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò ù^aûùaùk Kû~ðýiÚkúeê NeKê ~ûZûdûZ _ûAñ ùUâ^ùe cûMYûùe ~ûZâû iêa]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö þ ò : K) iû]ûeYaMð-18 ahðeê 25 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö L) Giiò/GiUòaMð-18 ahðeê 30 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö M)IaòiòaMð-18ahðeê 28 ahð Zû 13.09.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú Kò´û ^òùŸðg @^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúu ùlZâùe adi iúcûùe 40 ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö K) cûUòâK _ûiþ 2) KêKþ bûaùe 1ahðeê Kc @bòmZû ùjûA^[ôaö : iòUò (cifPò) : iû]ûeY-18+1 @aie_âû¯ Kcð·eú Iaòiò-9+1 @aie_âû¯ Kcð·eú Giiò-6, GiUò-3

@agòÂûõg)

NIJUKTI KHABAR
2) ùaZ^ jûe

Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

ùcûUþ-36+2 @aie_âû¯ Kcð·eú : U 5200-20200 ijòZ ùMâWÿ ù_’ U.2000/- Gaõ ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ aòb^Ü icdùe fûMê ùjC[ôaû iû]ûeY bûö G[ô ijòZ ùicûù^ ùei^ c^ò, ]ìùfA bû, ò bWÿûcêq Ne, cûMYû PòKòiôû ùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò ù^aû ùaùk Kû~ðýiÚkúeê NeKê ~ûZûdûZ _ûAñ cûMYû ùUâ^þ ~ûZâû iêaò]û _ûAaû _ûAñ jKþ\ûe ùjùaö 3)adi iúcû :K) iû]ûeYaMð-18 ahðeê 25 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö L) Giiò/GiUòaMð-18 ahðeê 28 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòLiê¡û ùjûA[ôaö M) Iaòiò aMð-18ahðeê 28 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú aû ^òùŸðg @^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúcû^u ùlZâùe adi iúcûùe 40 ahð _~ðý« ùKûjk 4) gòlûMZ Gaõ 1) cûUòâK _ûi ùa÷hdòK ù~ûMýZû 2) ùKøYiò ùjûùUfþ Kò´û ùeÁêeû aû ùe_êUeê ic]eYe Kû~ðýùe 1ahðeê Kc @bòmZû ùjûA ^[ôaö 16. _\aúe ^ûc : iòUò (ùUaêfþ aG) 1) _\aú iõLýû : iû]ûeY -11, Iaòiò -4, Giiò-3, GiUò-1 ùcûUþ-19 2) ùaZ^ jûe : U 5200-20200 ijòZ ùMâWÿþ ù_’ U.2000/- ijòZ ùK¦â ieKûeú Kcð·eúu _ûAñ aòbò^Ü icdùe fûMê ùjC[ôaû ^òdcòZ bûö G[ô ijòZ ùicûù^ ùei^þ c^ò, ]ìùfA bû, bWÿûcêq Ne, cûMYû ÊûiÚý ùiaû, cûMYû ù_ûhûK Gaõ QêUò ù^aû ùaùk Kû~ðýiÚkúeê NeKê cûMYûùe ùUâ^ùe ~ûZûdûZ iêa]û _ûAaûKê jKþ\ûe ùjùaö þ ò 3) adi iúcû : K) iû]ûeYaMð-18 ahðeê 30 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö L)Giiò/GiUòaMð-18 ahðeê 30 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZþ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaö M) IaòiòaMð-18 ahðeê 28 ahð Zû 13.9.2010 @[ðûZ @ûùa\^_Zâ MâjYe ùgh ZûeòL iê¡û ùjûA[ôaû ùK¦â ieKûeu \ßûeû Rûeò ^òdcûakú aû ^òùŸðg @^ê~ûdú ieKûeú Kcð·eúcû^u ùlZâùe adi iúcûùe 40 ahð _~ðý« ùKûjkö 4) gòlûMZ Gaõ 1) : cûUòâK _ûi 2) : ùKøYiò ùjûùUfþ Kò´û _âZelû ùiaû ùci aû @^ý @`òiið ùciþùe 1 ahðeê Kc @bòmZû ùjûA^[ôaö ò ùa÷hdòK ù~ûMýZû A^èù_KÖe/WÿûGUòi@û^þ, Gi@ûA (Áû`þ ^ið), GGiþ@ûA (`òRIù[eû_òÁ), GGi@ûA (`ûcðûiòÁ), GGi@ûA )AiòRò ùUK^òKûf) ò ò GGi@ûA/ùWûfþ ùUKÜòiò@û^þ GPiò/Giò _äû ùUKÜòiò@û^þ, GPiò (AùfKÖòiò@û^þ), GPiò/ fûùaûùeùUûeú @ûiòÁû I GPiò/ÁòIßûUð _ûjýû _ûAñ gûeúeòK cû^\Šö CyZû _êeêh cjòkû CyZû: MZIßûfò, Kêcûdê^ò, ùMûLðû, ùWûMâû, ceûVû aMðe _âû[ðú 170 ùicò 157 ùicò I iòKÑòcþ, ^ûMûfûŠ, @eêYûPk _âù\g, cYò_êe, Zâò_êeû, 165 ùicò 155 ùicò còùRûeûc, ùcNûkd, @ûiûc, jòcûPk _âù\g, Rû¹ê, Kûgàúe, Kûgàúe I ùfj I f\ûL @ke _âû[ðúcû^u _ûAñö CyZû: Z`iòfþbêq C_ RûZòe _âû[ðúu _ûAñ 162.5 ùicò 154 ùicò QûZò : iû]ûeY Z`iòfbêq C_RûZòe _âû[ðú @ûagýK ^ûjó @iõ_âiûeòZ 80ùicò 77 ùicò iõ_âiûeòZ 85ùicò 82 ùicò QûZòùe ùKûjkZû: MWÿIßûfò,Kêcûdê^ò, ùMûLûð,ùWÿûMâû, ceûVû, aMðe _âû[ðú I iòKÑòcþ, ^ûMûfûŠ, @eêYûPk _âù\g, cYò_êe, Zâò_êeû, còùRûeûc, ùcNûkd, @ûiûc, jòcûPk _âù\g Rû¹ê I Kûgàúe eûRýe Kûgàúe ùfj I f\ûL @ke _êeêh _âû[ðúcû^u _ûAñ (iað^òcÜ QûZò cû_ 78 ùicò(iað^òcÜ 5 ùicò iõ_âiûeY) IR^: _êeêh I cjòkûu _ûAñ CyZû I IR^ @^ê_ûZùe Wÿûqeú cû^\Š: K) \éÁò: \êA @ûLôe iað^òcÜ \ìe\éÁò6/6I6/9 aò^û iõùgû]^ùe @[ðûZþ Phcû ^_ò§òö L)_âû[ðúue _eÆe aûRê[ôaû @ûŒê, PUKû _û\, aKâ iòeû aû ùUûeû @ûLô ^[ôa I Zûue Cy a‰ð aûeòaû \lZû [ôaö ùi cû^iòK I gûeúeòK bûùa iêiÚ [ôùa I Kðaýùe _âZòa§K ùjC[ôaû ùKøYiò gûeúeòK ZîUò ^[ôaö GPiò/^ið aû GG^Gcþ.GPþi/_ûeûùcWÿK, GPiò/_ä´e, GPþi/@ûiòÁû @_ùei^þ eêcþ I GPiò/Giò _äû ùUâWþÿ _ûjýû _ûAñ gûeúeòK ò ò þ ò cû_\Šö CyZû _êeêh cjòkû CyZû: MWÿIßûfò, Kêcûdê^ò, ùMûLðû, ùWûMâû, ceûVû aMðe _âû[ðú 170 ùicò 157 ùicò I iòKÑòcþ, ^ûMûfûŠ, @eêYûPk _âù\g, cYò_êe, Zâò_êeû, 165 ùicò 155 ùicò còùRûeûc, ùcNûkd, @ûiûc, jòcûPk _âù\g, Rû¹ê, Kûgàúe, Kûgàúe I ùfj I f\ûL @ke _âû[ðúcû^u _ûAñö CyZû: Z`iòfþbêq C_ RûZòe _âû[ðúu _ûAñ 162.5 ùicò 154 ùicò QûZò : iû]ûeY Z`iòfbêq C_RûZòe _âû[ðú @ûagýK ^ûjó @iõ_âiûeòZ 80ùicò 77 ùicò iõ_âiûeòZ 85ùicò 81 ùicò QûZòùe ùKûjkZû: MWÿIßûfò,Kêcûdê^ò, ùMûLûð,ùWÿûMâû, ceûVû, aMðe _âû[ðú I iòKÑòcþ, ^ûMûfûŠ, @eêYûPk _âù\g, cYò_êe, Zâò_êeû, còùRûeûc, ùcNûkd, @ûiûc, jòcûPk _âù\g Rû¹ê I Kûgàúe eûRýe Kûgàúe ùfj I f\ûL @ke _êeêh _âû[ðúcû^u _ûAñ (iað^òcÜ QûZò cû_ 78 ùicò (iað^òcÜ 5 ùicò iõ_âiûeY) IR^: _êeêh I cjòkûu _ûAñ CyZû I IR^ @^ê_ûZùe Wÿûqeú cû^\Š: K) \éÁò: \êA @ûLôe iað^òcÜ \ìe\éÁò6/6I6/9 aò^û iõùgû]^ùe @[ðûZþ Phcû ^_ò§òö L)_âû[ðúue _eÆe aûRê[ôaû @ûŒê, PUKû _û\, aKâ gòeû aû ùUeû @ûLô ^[ôa I Zûue Cy a‰ð aûeòaû \lZû [ôaö ùi cû^iòK I gûeúeòK bûùa iêiÚ [ôùa I Kðaýùe _âZòa§K ùjC[ôaû ùKøYiò gûeúeòK ZîUò ^[ôaö C_ea‰òZ gûeúeòK cû_\Š iòUò (IßûWÿð ad/Mûfð), iòUò KêK, iòUò (ciûfPò) I iòUò (ùUaêf ad) _ûAñ fûMê ^êùjñö ùZùa _âû[ðúcûù^ ð ê iaê \éÁòeê gûeòeòK bûùa `òUþ [ôùaö gûeúeòK \lZû _eúlû _âû[ðúu ^òcÜfòLôZ gûeúeòK \lZû _eúlû ùjaö _êeêh cjòkû ù\øW 7.5 cò^òUþùe 1 cûAfþ 6 cò^òUþùe 800 còUe ù\øWÿ \úNð Kê\ 10 `êU 6 `êU Cy Kê\ 3 `êU 2.5 `êU _ìaðZ^ iûceòK Kcð·eúu _ûAñ cû^\Š aýaiÚû 1. gûeúeòK cû^\Š ùKûjk Keû~òaö 2 ahðeê Kc icd c¤ùe @aie ù^A[ôaû _ìaðZ^ iûceòK Kcð·eúuê gûeúeòK cû^\Š ùlZâùe iµì‰ð ùKûjkZû \ò@û~òaö 2. PeòZâ _âcûY_Zâ iað^òcÜ @ûagýKZû ùjCQò GK Cc PeòZâ _âcûY_Zâö WÿòiPûRð iûUòð`òùKUþe K_ò c¤ iõfMÜ Keû~òaö 3. Wÿûqeú ùgâYú ùi_þ-1 ùjûA[ôa 4. adi còfòUûeú ùiaûùe [ôaû icd ij 3 ahð 5. ùiaûe aòeZò @aie 2 ahðeê @]ôK icd ùjûA iûeò[ôaû _ìaðZ^ iûceòK Kcð·eúuê @^ý iû]ûeY _eúlû[ðúu _eò gûeúeòK _eúlû Gaõ PeòZâ I @^ý _âcûY_Zâ MêWÿòKe ~û Keû~òaö

7

(_e_éÂû ù\L«þê)

iò.@ûe._ò.G`þ.(_ìað_éÂûe

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

@ûùa\^ `ò iû]ûeY I IaòiòaMðe icÉ _âû[ðúu @ûùa\^ ij U.50/- (_Pûg Uuû)e (ù`eÉù~ûMý ^êùjñ) GK KâiWÿ AŠò@û^þ ù_ûÁûfþ @Wÿðe ^òcÜfòLôZ @]ôKûeú ^ûcùe [ûA iõfMÜ Keòùaö 1. @ûARò (ùcWÿòKûf)/ùcWÿòKûf iê_eòùUùŠ, KùµûRûAUþ, jÆòUûf, iò@ûeþ_òG`þ, Mî_þ ùie Kýûµiþ, SûùeûWÿû Kfû^þ, ^ê@û\òfäú-110072u ^ûcùe aò_òI ^ì@û\òfäú Vûùe \ò@û~òaö (^ì@û\òfäúKê ^ò~êqò ùK¦â aûQò[ôaû _âû[ðúu _ûAñ) 2. @ûARò (ùcWÿKûfþ)/ùcWÿKûf iê_eòùUùŠ KùµûRûAUþ, jÆòUûfþ, iò@ûeþ_G`þ Mî_þ ùie Kýûµiþ, jûA\âûaû\, ò ò ò @û§â_âù\g-500005u ^ûcùe Rò_òI, jûA\âûaû\Vûùe \ò@û~òaö (jûA\âûaû\Kê ^ò~êqò ùK¦â aûQò[ôaû _âû[ðúu _ûAñ) 3. @ûARò (ùcWÿòKûf)/ùcWòKûf iê_eòùUùŠ, KùµûRûAUþ, jÆòUûf, iò@ûe_òG`þ Mî_þ ùie Kýûµi, ù_ûÁ @ûùceòMMþ, Mê@ûjûUú, @ûiûcu ^ûcùe Rò_I,Mê@ûjûUú Vûùe \ò@û~òaö (Mê@ûjûUúKê ^ò~q ùK¦â aûQò[aû _âû[ðúu _ûAñ)ö ò ê ô @ûùa\^ `cðùe [ôaû ^òŸòðÁ iÚû^ùe ù_ûÁûfþ @Wÿðee ^´e I ZûeòL ùfLûùjaö Z`iòfbêq RûZò I C_RûZòe _âû[ðú I _ìaðZ^ iûceòK Kcð·eúuVûeê ùKøYiò `ò @û\ûd ùja ^ûjóö ùKûjkZû: K.1984 \wû I 2002 MêRêeûU \wûùe céZêýaeY Keò[ôaû ùfûKcû^u C_ùe ^òbðegúk _âû[ðúcû^u _ûAñ iùaðûy adi iúcûùe 5 ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö _êYò ùicûù^ ~\ò @ûùa\K Giiò, GiUò I Iaòiò ùgâYúe ùjûA[ôùf C_ùeûq ùKûjkZû ij ùicû^uê adi ùlZâùe còkê[ôaû ^òdcòZ ùKûjkZû c¤ \ò@û~òaö Gjò ùKûjkZû _ûAaû _ûAñ Ròfäû cûRòùÁâUþ/Ròfäû_ûku _â\ GK _âcûY_Zâ ù~Cñ[ôùe céZêýaeY Keò[ôaû aýqòu aòaeYú ij ùKCñ iÚû^ùe céZêýaeY Keò[ôùf ùi iµKðùe ùfLûùjûA[ôa, ZûjûKê @ûùa\^_Zâ ij \ûLf Keòùaö L. 1/1/1980eê 31/12/1989 c¤ùe Rû¹ê I Kûgàúeùe aiaûi Keê[ôaû _âû[ðúu _ûAñ iùaðûy adi iúcûùe 5 ahð _~ðý« ùKûjk Keû~òaö Gjò ]eYe ùKûjkZû _ûAaû _ûAñ @ûgûdú _âû[ðúcûù^ ùicûù^ ejò[ôaû @ke Ròfäû cûRòùÁâUþu Kò´û Zûu Ze`eê Rû¹ê Kûgàúe ieKûeu \ßûeû _â\ @ûagýKúd _âcûY_Zâ \ûLf Keòùaö Kò_eò @ûùa\^ Keòùa ZûfòKûbêq ùjaû _ûAñ AzêK _âû[ðúcûù^ _eògòÁ ‘K’, ‘L’, ‘M’ I ‘M-1’ùe [ôaû `cðùe ^òR @ûùa\^ _VûAùa (iò@ûe_òG`þ ùIßaiûAUþ www.crpf.nic.in eê ^cê^û @ûùa\^_Zâ WÿûC^ùfûWÿ Keòùja) _êeY ùjûA[ôaû @ûùa\^ ^òcÜ VòKYûùe _ûVùjaû @ûagýKö 1)@ûARò (ùcWÿKûf)/ùcWÿKûf iê_eòùUùŠ, KùµûRûAUþ ji_òUûf, iò@ûeþ_G`þ Mî_þ ùie Kýûµiþ, SûùeûWÿû Rfû^þ,^ì@û\òfúä -110072 ò ò ò 2)@ûARò (ùcWÿKûf)/ùcWÿKûf iê_eòùUùŠ, KùµûRûAUþ jÆòUûf, iò@ûe_òG`, Mî_þ ùie Kýûµi, jûA\âûaû\-500005ö ò ò 3)@ûARò(ùcWÿòKûf)/ùcWÿòKûf iê_eòùUùŠ, KùµûRûAUþ jÆòUûfþ,iò@ûe_òG`þ, Mî_þ ùie Kýûµiþ, ù_ûÁ : @ûùceòMMþ, Mê@ûjûUú, @ûiûcö @ûùa\^ MêWÿòK 13/9/2010 iê¡û GK iòfþ ùjûA[ôaû f_û`ûùe _VûAùaö Gjò f`û_û C_ùe aWÿ aWÿ @leùe..... A^èù_KÖe/WÿûAUòiò@û^, Gi@ûA (Áû`^ið), GGiþ@ûA (`òRòI ù[eû_òÁ), GGi@ûA (`ûcðûiòÁ), GGi@ûA (AiòRò ùUKÜi@û^þ), GGi@ûA (AiòRò ùUKÜi@û^), GGiþ@ûA/ùWÿûf ùUKÜi@û^þ, GPiò/Giò_ûä  fûaùeùUûeú @ûiòÁû, GPiò/ÁòIûß Wÿð iòU/ ò ò ò ò ò ò ò (IßûWÿðad/Mûfð),iòUò (KêKþ),iòUò (cifPò)Gaõ iòUò (ùUaêf aG) iò@ûe_òG`þùe ^ò~êqò ^òcù« \eLûÉö _âùZýK ù_ûÁ _ûAñ @fMû \eLûÉùe @ûùa\^ Keò_ûeòùaö iû]ûeY ^òdcûakú Gaõ ið 1. Gjò Kû~ðýûkd \ßûeû @ûùa\^ `cð ù~ûMûA \ò@û~òa ^ûjóö aòmû_^ùe iìPZ ù_âû`cðû @^ê~ûdú `êfùÄ_þ iû\û KûMRe ùMûUòG ò _ûgßðùe @ûùa\^ `cð UûA_ Keò _âû[ðú ^òRÊ jÉûleùe AõeûRú Kò´û jò¦úùe GjûKê _ìeY Keò ^òcÜfòLôZ _âcûY _ZâMêWÿòKe @ûùUùÁWþ ùReKè ^Kf ij @ûùa\^ Keòùaö ^ò¡ðûeòZ `cðùe ùjûA^[ôaû @ûùa\^ _Zâ Gaõ @iµì‰ð @ûùa\^ _ZâKê ^ûKP Keò \ò@û~òaö cìk _âcûY_Zâ _VûAaû @ûagýK ^ûjóö @ûùa\^_Zâ _VûAaû _ìaðeê _âû[ðúcûù^ ^òùcÜûq aòhdùe ^ò½òZ ùjùa:K) R^àZûeòL, gòlûMZ ùa÷hdòK/ù_iûMZ ù~ûMýZû _âcûY_Zâö iõ_éq gòlûùaûWÿðeê Aiêý ùjûA[ôaû cûUòâKþ iûUòð`òùKUþùe R^àZûeòL CùfäL [ûGö L) Giiò/GiUò/Iaòiò _âû[ðúcûù^ Zjiòf\ûe/Ròfûä cûRòùÁâUu Vûeê Kc _ûjýûe ùjûA^[ôaû eûRÊ @]ôKûeúu \ßûeû Aiêý ùjûA[ôaû þ RûZò _âcûY_Zâ \ûLf Keòùa, ~ûjû Kò _eògÁ ‘L’, ‘M’ Gaõ ‘M-1’ ^cê^û @^ê~ûdú ùjûA ^[ôùf ^ûKP ùjûA~òaö Iaòiò bûaùe ò iõelY iêaò]û _ûAaûKê Pûjêñ[ôaû _âùZýK _âû[ðú _eògòÁ Mùe _â\ ù_âû`cðûùe ùicû^u Iaòiò iÚòZò Gaõ ^^þ Kâòcò ùfde iÚòZò @^ê~ûdú WÿòI_òUò Kû~ðýûkd ùcùcûùeŠc ^´e 36012/22/93-GÁûaäòiùc (GiþiòUò) Zû 15.11.1993ùe CfäòLòZ Kê_lu \ßûeû Aiêý _âcûY_Zâ \ûLf Keòùaö _âû[ðú iõelY iêa]û _ûAaûKê ù~ûMý ^[ôùf iõelY Pûjê^[ôùf, C_~êq Kð_lu ð ò ñ ê \ßûeû Aiêý iûUò`ùKUþ ij _eògÁ ‘M-1’ùe _â\ `cðûUùe Iaòiò bûùa iõelY Pûjê[aû _âû[ðú GK ùNûhYû^ûcû \ûLf Keòùaö ð ò ò ñ ô N) C_~êq `ûcðûiú @]ô^dc 1948/ùK¦â aû eûRý ^iòõ KûC^iòfùe ^ið Gaõ còWIûß A` bûaùe _¬òKZ ùjûA[ôùf ùeRòùÁâi^ ò ð ÿ é iûUòð`ùKUùe @ûùUùÁWÿ ^Kfö ò O) @ûùa\^_Zâ ij 5 Uuû ùfLñûG WÿûK UòùKU fûMò[ôaû Gaõ _âû[ðúue ^ûc I _ì‰ð WÿûKVòKYû [ôaû (22¨10ùi.cò @ûKéZòe) 3Uò Ê-VòKYû fòLòZ f`û_û iõù~ûM KeòaûKê ùjaö P) _âû[ðúu ^ûc ùfLû[ûA ùMùRùUWþ @`òieu \ßûeû @ûùUùÁWÿ ùjûA[ôaû \êAUò i\ý _ûiù_ûUð iûAR `ùUûMâû`ö ùMûUòG `ùUû @ûùa\^_Zâùe fMû~òaö Q) @û\òaûiú/còùRû/^ûMû AZýû\ò iìPZ Keê[ôaû _âcûY_Zâe ^Kfö ò R) @Zòeòq ù~ûMýZû, @bòmZû AZýû\ò iìPûC[ôaû @^ýû^ý _âcûY_Zâö S) U.50/-e ùa÷] @ûA_òIö 2) _eúlû/iûlûZKûe icdùe C_~êq Kéð_lu \ßûeû Aiêý ùjûA[ôaû RûZò _âcûY_Zâ ij @^ý icÉ cìk _âcûY_Zâ _âû[ðúcû^uê \ûLf KeòaûKê ùjaö 3) _eúlû/iûlûZKûeùe ù~ûMù\aû _ûAñ _âû[ðúcû^ue ~ûZûdûZ ^òcù« ùKøYiò UòG/WòG còkòa ^ûjóö ùicûù^ ^òR Lyðùe Gaõ \ûdòZßùe Pd^ _eúlûùe ù~ûM ù\ùaö 4)ùgh ZûeòL @[ðûZþ Zû13.9.2010 _ùe _jô[ôaû @ûùa\^_ZâMêWÿòKê iµì‰ð ^ûKP Keò\ò@û~òa Gaõ G iµKðùe ùKøYiò ù~ûMûù~ûM Keû~òa ^ûjòö ñ 5) ieKûeú/@¡ðieKûeú aòbûM @ŠeùUKòõùe Kû~ðýKeê[ôaû _âû[ðúcû^uê ùicû^u ^ò~êqò\ûZûu Vûeê @û_òaòjú^ _âcûY_Zâ @ûùa\^_Zâ ij iõù~ûM KeòaûKê _Wÿòa Kò´û C_~êq Pûù^f cû¤cùe @ûùa\^_Zâ \ûLf ùjaû @ûagýK ù~_eò Zûjû Zû 13.9.2010 iê¡û ^òŸòÁ VòKYûùe _jô_ûeòaö 6) _âû[ðú ùcWÿòKûf \éÁòeê ùi_þ-1 `òU ùNûhòZ ùjùf ^ò~êqò _ûA_ûeòùaö 7) Gjòiaê _\aú ~ê¡ _ûAñ CŸòðÁö Pd^ùjûA[ôaû _âû[ðúcû^uê ùcøkòK ~ê¡ Zûfòc/_ûVýKâc _ûAñ iò@ûe_òG`e ù~ùKøYiò _âglY ò @^êÂû^/RòiKê _Vû~òaö ò 8) ù~Cñcûù^ i`kZûe ij _âglY ùgh Keò ^_ûeòùa aòb^Ü icdùe aòbûM \ßûeû Aiêý ^òdcûakú @^ê~ûdú ùicû^uê PûKòeeê ò ò ò aeLûÉ Keû~ûA_ûeòaö 9) Pd^/^ò~êqò ùjaû_ùe ~\ò _âû[ðú @^ê_~êq Kò´û iZý fêPûA[ôaû ù~ûMêñ ù\ûhú iûaýÉ jê@«ò, ùZùa ùKøYiò KûeY ^\gðûA ùicû^uê PûKòeòeê aeLûÉ Keû~òaö 10) Gjò _\aúe iaðbûeZúd Ce\ûdòZß ejò[ôaûeê _âû[ðú bûeZ bòZùe/aòù\gùe ù~ùKøYiò iÚû^ùe ^ò~êqò _ûA_ûeòùaö 11) Pd^ ùjûA[ôaû _âû[ðú iò@ûe_òG`þùe ^ò~êqò _ûAùf iò@ûe_òG`þ @]ô^òdc,1949, iò@ûe_òG`þ ^òdc 1955 Gaõ aòbò^Ü icdùe fûMê ùjûA[ôaû @^ýû^ý ^òdcûakúe _eòiebêq ùjùaö ^ò~êq _ûA[ôaû _âû[ðú AÉ`û ù\aûKê Pûjóùf Kò´û ^òdcû^ê~ûdú QùUA ùjùf, Zûuê ieKûeu _ûLùe 3 cûie \ecû I bû Kò´û Zûfòc MâjY icde Lyð, ù~CñUò @]ôK ùjC[ôa, \ûLf KeòaûKê ùjaö 12) _âû[ðú ù~Cñ _\aú _ûAñ @ûùa\^ KeêQ«ò Zûjû f`û_û C_ùe CùfæL Keòaû @ûagýKö 13) PìWÿû« ùc]ûZûfòKûeê iaðbûeZúd Éeùe aeòÂZû bòòùe ^ò~êqò \ò@û~òaö 14) ù~ùKøYiò _âKûe Rûfò@ûZò Kò´û aûjýPû_ _KûA[ôùf aò^û iìP^ûùe ùijò _âû[ðúuê _eúlûùe ù~ûM ù\aûKê @ù~ûMý ùNûhYû Keû~òaö 15) _âgûi^òK KûeYeê Lûfò _\aú iõLýû aXÿò_ûùe aû Kcò_ûùeö 16) Zû1.1.2004eê fûMê ùjûA[ôaû ùK¦âieKûeú Kcð·eúu _ûAñ ^ìZ^ KòâaêýùUûeú ù_^i^þ Äòcþ Pd^ ùjûA[ôaû _âû[ðúu ùlZâùe fûMê ùjaö 17) _eúlû icdùe _âû[ðúue @ûjZR^òZ ùKøYiò KûeY _ûAñ ^ò~êqòùaûWÿð \ûdú ejòùa ^ûjóö ^ò~êqò ij iµKòðòZ icÉ cûcfûùe ^ò~êqò ùaûWÿðe ^ò¿ò PìWÿû« @ùUö 18) ^ò~qò _âKdû _~ðýûdKâùc ~[û; jûAUþ aûeþ, _âû[ðú PòjU, gûeúeòK cû_, cìk _âcûY_Zâe ~û, gûeúeòK \lZû _eúlû, fòLZ ê òâ Ü ì ò _eúlû, iûlûZKûe Gaõ ùcWÿòKûf ùUÁ _~ðýûdùe ùjaö 19) ùcWÿKûf @`òieu ^ò‰d _âû[ðú ~\ò i«êÁ ^jê@«ò, ùZùa Cy Ké_l @[ðûZþ @ûARò_/^òùŸðgK (ùcWÿKûf), iò@ûe_òG`þ, ò ð ð ò ò iòRòGPGi Wÿòiù_^iûeúe @_e_ûgßð: ùiKÖ-4 _ê¿aòjûe, ^ì@û\òfäú-17 u Vûùe ^òŸòðÁ ù_âû`cðûùe (^ò~êqò ùaûWÿð _âòRûAWÿòõ @]ôKûeúu \ßûeû ù~ûMûA \ò@û~òaûKê [ôaû)ieKûeú ji_òUûfe ùcWÿòKûf @`òieu \ßûeû Aiêý `òUþù^i _âcûY ij ùcWÿKûf _eúlûe icúlû _ûAñ @ûùa\^ Keò _ûeòùaö ùcWÿKûf @`òieu ^ò‰d iµKòZ_Zâ _ûAaûe 15 \ò^ c¤ùe ò ò ð ð @ûARò_ò/^òùŸðgK (ùcWÿòKûf) WÿòUòA ùRù^eûf iò@ûe_òG`u ^ûcùe ^ì@û\òfäúùe ù_÷Vù~ûMý 25 Uuûe @ûA_òI ij @ûùa\^ Keû~òaû @ûagýKö 20) ieKûe fòwMZ i«êk^ _âZò`kòZ ùjaûbkò Kû~ðýKâcKê ùRûe\ûe Keê[ôaûeê cjòkû_âû[ðúcû^uê @ûùa\^ Keòaû _ûAñ CiôûjòZ Keû~ûCQòö _âû[ðúcû^u _ûAñ MêeêZß_ì‰ð aòm¯ò \fûfcû^u _âZò iûa]û^ö iò@ûe_òG`ùe ^ò~qò _ûAñ ùKøYiò @[ð ù\aûKê _ùWÿ ^ûjóö ~\ò @û_Y KûjûKê Uuû ù\A[û«ò Kò´û ù\aûKê ê _âZògîZò ù\A[û«ò, ùZùa @û_Y VKòMùf, @û_Y ù\A[ôaû Uuû jeûAùfö ~\ò ùKjò @[ð \ûaò Keê[ûG Kò´û ^ò~êqò ù\aûe _âZògîZò ù\C[ûG,ùZùa iùw iùw ^ò~êqò ùaûWÿðe _âòRûAWÿòõ @`òie (_òI)uê RYû«êö @ûARò/^òùŸðgK(ùcWÿKûf) ò ùK¦âúd eòRbð ù_ûfòiaûjò^ú

@agòÂûõg)

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

8

APPENDIX-’A’ APPLICATION FOR THE POST OF (INSPECTOR/DIETICIAN, SI(STAFF NURSE) ASI (PHYSIOTHERAPIST) ASI(PHARMACIST), ASI(ECG TECHNICIAN), ASI/DENTAL TECHNICIAN, HC/AC PLANT TECHNICIAN, HC (NURSE/ANM) HC(PARAMEDIC), HC(ELECTRICIAN), HC/LABORATORY ASSISTANT, HC/STEWARD CT/ (WARD BOY/GIRL) CT(COOK) CT(MASALCHI) AND CT(TABLE BOY) IN CRPF. SPACE FOR OFFICE USE ONLY Paste recent passport ROLL NO_______________ size photograph duly Postal Order No. and date Amount attested by gazetted 1. Post applied for : officer 2.Name of the applicant(in block letters) : 3.Name of father/husband : 4. Date of birth in Christian Era (DD MM YY) : supporting documents to be attached: 5. Sex : 6. Nationality : 7. Religion : 8.Whether belongs to GENL/OBC/SC/ST : Ex-Servicemen (supporting documents to be attached) 9. Are you married , if so state whether you : have more than one spouse living 10. Permanent residential address : 11. Present Address : 12. State/UT to which you belong : 13. Physical standard :Height-cms Weight__kgs Chest Unexpanded__cms Expanded____Cms (Chest measurement not applicable for famale candidates) 14.Educational Qualification : a) Civil with div/percentage: b)Technical/Professional: c)Other extra qualification: d)Experience of work if any: (copies of certificate to be attached) 15.Indicate language which you know: (a) Spoken (b) Written 16.Whether employed or not ? If employed: give details 17. State of Domicile : 18.Have you been a member of NCC ? or of : any other extra Curricular activities. 19.Have you ever been arrested/prosecuted/ : kept under detention/bound down/ convicted or fined by the court of law ?if so give details 20. Have you ever been dismissed/removed: from Govt. service or public sector service? 21.List of enclosures.

I hereby declare that all statements made in this application are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after test/interview, my candidature will stand cancelled and all my claim for recruitment forfeited. I also understand that if at any stage I am found to have used unfair means in the written examination/test or to have violated any of the rule/regulation governing the conduct of selection process, my candidature can be cancelled or be declared to have been failed by te selection board at its sole discretion. DatePlaceFull signature of thecandidate Note:1. The form should be filled in by the candidate in own hand writing neatly and legibly in BLOCK LETTERS. It should be completed in all respect and should be accompained with certified copies of testimonials. 2. The post applied for should be written clearly in column No. 1 of the application form. 3. If any one who does not fulfill the minimum physical, educational and other qualification chooses to apply he runs the risk of incurring wasteful expenditure for which this department accepts no responsibility. 4. Candidates in service must submit their application through proper channel with the following certificate duly signed by their employers agreeing to release them in case finally selected for the post applied in CRPF. NO OBJECTION CERTIFICATE i)Certified that Shri.___________________Smt____________________S/o. Shri_________olds a permanent/ temporary post of________________under Central/State Government. ii) Certified also that Shri/ Smt__________________________will be released in case of his/her selection for the post applied in CRPF. PlaceDateSignature of Head of Office/ Department with office seal APPENDIX-’B’ FORM OF CASTE CERTIFICATE This is to certify that Shri/Smt./Kumari.______________________son/daughter of___________________of village/town____________in Dist./Division____________of the State/Union Territory_________belongs to the __________________Caste /Tribe which is recognized as a scheduled caste/ scheduled tribe under:_The Constitution (Scheduled Castes)Order, 1950 _The Constitution (Scheduled Tribe)Order,1950 _The Constitution (Scheduled Castes)(UT)Order, 1951 _The Constitution (ST)(UT)Order, 1951 _(as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (modification)Order, 1956 the Bombay rereorganization Act, 1960. The Punjab Recognisation Act, 1966. The State of HP Act 1970 the North-Eastern areas(re-organization)Act, 1971 and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 _The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled castes Order, 1956 _ The constitution (andaman & Nikobar Inlands) Scheduled Tribes order, 1956, ae amended by the Scheduled castes and scheduled tribes orders (Amendment) Act 1976) _The Constitution(Dadra & Nagar Haveli)Scheduled Tribes Order, 1962 _The Constitution(Dadra & Nagar Haveli) Scheduled Castes Act, 1962 _The Constitution( Pondichery)Scheduled Castes Order, 1964 _The Constitution (Uttar Pradesh) ST Order, 1967 _The Constitution (Goa, Daman & Diu)Scheduled Castes Order, 1968 _The Constitution(Goa,Daman & Diu) ST Order,1968 _The Constitution(Nagaland) ST Order, 1970 _The Constitution(Sikkim) SC Order, 1978 _ The constitution (Sikkim) ST order, 1978 _ The constitution (J & K) ST Order, 1989 _The Constitution(SC)Orders Amendment Act, 1990 _The Constitution(ST) Orders Amendment Act, 1991 _The Constitution (ST) Orders Second Amendment Act, 1991 2. This certificate is issued on the basis of te schedule castes/scheduled tribes certificates issued to Shri/ Smt._____________________father/mother of Shri/smt./Kumari____________________________of the village/town________________in the District/Division____________________of the State/ UT_____________________who belong to the caste/tribe in the State/UT________________issued by the____________dated_________________ 3.Shri/Smt./Kumari____________________and/or his/ her family ordinarily reside(s) in village/ town_________________of_________________District/Division of the State/UT of_______________________

DECLARATION

(_e_éÂû ù\L«ê)

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

The following positions are to be filled up on contractual basis through walk in interview by the District Watershed Mission, Nuapada, The interested candidates satisfying the minimum required, qualification may attend the interview for the suitable category of position for engagement as Livelihood Support Team (LST) member on contractual basis for a period till 31st March 2011 under the PIAs in different scheme in Nuapada District with a consolidatedremuneration of Rs.8000/ - & traveling allowance Rs.3500/- per month under following terms and conditions The candidates should be within the age group of 21 to 35 years of age as on the date of Advertisement. Category of LST :LST (Agriculture) : :No of Positions WORLP-I, WORLP-II : 5, 5, Related Work Experience :3 years field experience in NRM/Watershed Development/Rural Development Projects and Programmes. Qualification Required:Graduate in Agriculture/Forestry/Animal Science/ Agri.Engg. LST(Social)- No.of Positions-WORLP-1-5, WORLP-II-4, Related Work Experience - 3 years field experience in NRM/Watershed Development/Rural Development Projects and Programmes.Qualification Required-Post Gradduate in Sociology/Social work/MBA/Rural Management) LST (MF & ME)- No of Positions-WORLP-1-3, WORLP-II-4, Related Work Experience- 3 years filed experience in NRM/Watershed Development/Rural Development Projects and Programmes. : Qualification Required : Post Graduate in Sociology/Socil work/MBA/Rural Management, Total -No of positions-WORLP-1-13, WORLP-II-13. Desirable 1. Computer literate/Field experience in NRM/Watershed/ Rural Development Projects and Programmes. 2. Preference will be given to the Home District candidates if found suitable. 3. The candidates must be prepared to stay and work in rural areas and should know cycling/Motor cycling. . Terms and Conditions : 1 The engagement is purely temporary and can be disengaged at any time without prior notice and without assigning any reason thereof. 2. Engagement will be made by PIA of different Watershed Development Projects. 3. The candidate should register their name along with duly filled prescribed application form within 9.00 am to 10.45 am on 24.09.2010 in the office of the Project Director, Watershed, Nuapada to appear the interview.Candidates arrived after due date & time will not be considered for registration/interview. 4. The candidates should be prepared to stay one day extra if necessary. 5. No TA & DA will be provided for appearing the interview. The Interview will be held on 24.09.2010 at 11.00 AM in the Office Chamber of the Collector and District Magistrate, Nuapada Sri Susanta Kumar Mallick Project Director, Watershed, Nuapada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ADVERTISEMENT FOR THE POST OF LIVELIHOOD SUPPORT TEAM MEMBER (LST) IN NUAPADA DISTRICT

9

Walk-ln-Selection Process for the post of Inclusive Education (IE) Volunteer under Sarva Sikshya Abhiyan (SSA), Ganjam A Walk-in-Selection process for engagement of 260 no’s, of Inclusive Education (IE) Volunteers under Sarva Sikshya Abhiyan, Ganjam on contractual basis during the financial year 2010-11 will be conducted in all Block Resource Centre (BRC) offices of all Blocks & Berhampur Municipal Corporation as per programme given below. The eligibility criteria, bio-data format and detail guideline will be available in the office of the Dist. Project Office, SSA, Ganjam, office of all Panchayat Samitis, office of all D.I. of Schools and in all Block Resource Centre (BRC) offices and the same can also be downloaded from the Ganjam district web site www.ganjam.nic.in and OPEPA website www.opepa.in The authority reserves the “right to accept or reject any ‘applications without assigning any reasons thereof. 13/09/2010 : Chatrapur, Khalikote, Beguniapada, Polosara, Jagannath Prasad, Dharakote, Sanakhemundi, Sheragada, Digapahandi, Patrapur, Rangeilunda, Kukudakhandi & Hinjilicut. 14/09/2010: Ganjam, Purushottampur, K.S. Nagar, Belaguntha, Buguda, Aska.Bhanjanagar, Sorada, Chikiti and Berhampur Municipal Corporation. SSA,Ganjam

DISTRICT PROJECT OFFICE SARVA SHIKSHA ABHIYAN (SSA), GANJAM

APPLICATION FOR THE POSITION OF LIVELIHOOD SUPPORT TEAM MEMBER (LST)
Name of the candidate Father’s Name Date of Birth Marital Status Permanent Address Address of Communication Educational qualification (attach, the attested photo copy)
Board/University and Location Marksobtained

SI.No. Qualification

%ageofMarks

: : : : : : :

Applications are invited from the eligible candidates of Kandhamal District for engagment of 5 Nos. Multi Purpose Assistants (Gram Rozgar Sevak) on contractual basis in Gram Panchayats mentioned below. The application should reach in prescribed format in the Office of DRDA, Kandhamal, Phulbani on 15.9.10. Name of the Post : Multi Purpose Assistants (Gram Rozgar Sevak) in GPs, Name of the GP : 1. Mediakia (Balliguda Block) 2. Marlang (Kotagarh Block) , 3. Ratingia Udayagir Block) 4.Balandapada (Phiringia Block) 5. Pahireju (Phiringia Block), Consolidated Remuneration : Rs.2000/-PM plus mobility allowance : Minimum Qualification :1.10 +2 pass.2. Preference will be given to the candidates having Diploma in Civil Engineering ,3. Preference will be given to Graduates in Commerce Steam having computer • proficiency of “O” level with use of Oriya language in Computer. Age: The candidates must have attain the age of 18 to 40 years as on 01.09.2010. Preference will be given to the candidates belonging to the Gram Panchayat, then the Panchayat Samiti area and then District in case suitable candidates are not available in the GP or Block. Documents to be attached: Photo copy of (a) HSC Certificate, (b) +2 Mark sheet, +2 Pass Certificate, (c) Computer Proficiency certificate up to “O” level with use of Inscript Keyboard for Oriya Language (d) Civil Engineering Diploma Certificate (e) Residential Certificate from the Tahasildar (f)’Experience Certificate in Civil Engineering, if any. A panel of the successful candidates will be prepared for engagement to take case of future vacancies. The above posts are purely temporary in nature and engagement shall be made by the respective Gram Panchayats purely on contractual basis. The authority has the right to disengage, if the performance of the G.R.S. is found to be unsatisfactory. Applications received incomplete/ without required documents and after the last date of submission shall be rejected by the Selection Committee constituted for the above purpose. 1. Name of the GP applied for: 2. Name of the Candidates (in Capital letters): 3. Father/ Husband’s Name: 4. Date of Birth (As in HSC Certificate): 5. Sex: 6. Permanent Address: a. Block: b. GP: 7. Present Address for Communication: 8. Educational Qualification:
Name of the Board/ University

DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY, KANDHAMAL, PHULBANI

Application Format Multi Purpose Assistants (Gram Rozgar Sevak)
Age: C. Tahasil:
Year of passing % of Marks

Division

Remarks

ace & Date of selling Tender papers : DRDA Kalahandi Office 06.09.2010 to 15.09.2010(Office Hours) 10.00 A.M. to 5.00 PM except Sunday & public holidays) Place & Date of receipt Tender paper : at DRDA Office up to 15.09.2010(10.00 AM to 4.00PM.) Place & Date of opening Tender paper; DRDA Office 16.09.2010 (Time 11.00A.M.) The Tender document along with terms and conditions can be purchased from the DRDA Kalahandi on cash payment as per the cost noted above. The Tender document can be downloaded from the District Website i.e. “www.kalahandi.nic.in. In such case the tenderer has to be enclosed with a Bank Draft/ Bankers cheque towards cost of the tender papers as noted above at column No 5 along with extra Rs.500/- (Rupees five hundred) drawn in favour of the Project Director DRDA Kalahandi, Bhawanipatna Payable at Bhawanipatna, which is non refundable. The other details can be seen in the tender document. The authority reserves the right to reject any or all of the tenders without assigning any reason thereof. PD,DRDA, Kalahandi

8. Special Qualification : 9. Experience : 10. Any other candidate desires mention (in brief) (Attested copies of certificates be submitted) Date: Signature of the candidate Const, of 100 seated (Eight) Paruaguda 40. 32,56,937/- 32.600/- 6240/- B&A S/T girls hostel in Calendar Heramal G.P Kalampur block months

EducationalQualification

Course Studied

Division

9. Diploma in Civil Engineering : % of Marks: 10. Oriya Typing Speed using INSCRIPT: 11. Experience (Attach relevant documents): 12. Declaration: I do hereby declare that all the informations given above are true to the best of my knowledge and belief. Date: . Signature of the candidate

Applications are invited from eligible candidates for the following posts to be filled up on Purely temporary and contractual basis in Ekalavya Model Residential School. Ranki, Keonjhar. 01. Posts:- P.G.T in chemistry, Remuneration:- Rs. 14,210/- Qualification:- Minimum 55% marks in Posts Graduate in Chemistry from any recognized University. B.ED will be preferable. 02. Lab Asst in Zoology : Rs 13,485/- B.Sc in Zoology Preference will be given to the candidates having B.Sc (Hons) in zoology. 03. C.C.A. (Male) Rs:- 3,502/- :-Non Matric/ Preference will be given to the candidate who has passed the H.S.C Examination. 04:- C.C.A (Female) Rs. 3,502/- Non Matric/Preference will be given to the candidate who has Passed the H.S.C Examination. 05. Watchman-cum-Sweeper :- Rs:- 6,438/- :- Non Matric/ Preference will be given to the candidate who has Passed the H.S.C Examination. Age 18-32 years as on 01.09.2010 Relaxation in age to SC/ST/Women/SEBC candidates will be applicable as per Govt. Rules. Interested candidates having above mentioned requisite qualification may attend the walk in interview on 22.09.2010 at 11.00 A.M. in the the Office of the PA, ITDA, Keonjhar. During the Walk in interview the candidates have to produce their Bio-data along with the original certificates and mark sheets of HSC, +2,+3, PG, B.ED & Caste Certificates & other relevant documents with a set of xerox attested copy of the documents. E.M.R.S, Ranki, Keonjhar

EKALABYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL WALK IN INTERVIEW

It is hereby informed to all concerned that the Written Examination for the post of Junior Clerk in Malkangiri District as per earlier Advertisement No.553dt.28.7.2010 is scheduled to be heldon19.09.2010 (Sunday) from 9.30a.m. to 12.30p.m.& from2.00p.m. to5.00p.m. The Admission Letter cum Admit Cards have already been posted which will be received within next week. The candidates those who have not received their Admission Letter-cum-Admit Card on or before 15.09.10 may come with one passport photograph and valid I.D. Card to obtain the duplicate Admit Card from the Collectorate, Malkangiri on 17.09.10 & 18.09.10 during Office Hours. Examination Schedule Papers Paper-I 1st sitting Part-ILanguagetest(English & Oriya) Part-IIObjective General Knowledge 2nd Sitting Part-IObjective Mathemeatics Part-II-Basic Computer Skill(Objective) Subject 100 100 100 100 Maximum Marks Time 3Hours 9.30A.M.to 12.30Noon 3Hours 2.00P.M.to 5.00PM Collector, Malkangiri

COLLECTORATE, MALKANGIRI (B.B.E. SECTION)

Paper-II

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

INVITES ENTERPRISING & ADVENTUROUS MEN & WOMEN TO JOIN THE INDIAN AIR FORCE AS SHORT SERVICE COMMISSIONED OFFICERS IN FLYING (PILOT) BRANCH

INDIAN AIR FORCE
NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

10

9-

GIVE WINGS TO YOUR DREAMS 1. Applications are invited from unmarried male and female indian Citizens for grant of Short Service Commission in Flying (Pilot) Branch of the Indian Air Force for the following courses for which training will commence in Jul.2011. No. 8 SHORT SERVICE COMMISSION (MEN) FLYING (PILOT) COURSE No. 37 SHORT SERVICE COMMISSION(WOMEN) FLYING (PILOT) COURSE (Last date for receipt of applications : 04 October 2010 Laste date for receipt of applications for the candidates who are sending their applications from Adnaman & Nicobar Islands, Lakshadweep & Minicoy Islands, Assam, Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Nagaland and Mizoram: 11 October 2010. ELIGIBILITY CONDITIONS 2.Should be an unmarried Indian citizen. 3.Age : 19 to 23 years as on 01 Jul 2011 ie. born between 02 Jul 1988 and 01 Jul 1992 (Both dates inclusive) (Upper age limit for Candidates holding valid and current Commercial Pilot Licence issued/validated by DGCA (India) is relaxable upto 25 years i.e. born between 02 Jul 1986 to 01 Jul 1992 (Both dates inclusive). 4.Educational Qualification : Graduates (Three year degree course) in any discipline from a recognised university who have attained minimum 60% marks in aggregate in all papers put together and have passed Maths and Physics at 10+2 level OR BE/Btech degree (Four year course) from a recognised university with minimum 60% marks in aggregate in all papers put together. Candidates appearing in final year/semester examinations may also apply provided the fulfil the following conditions. (a) Candidates should not have any present backlog and should have secured a minimum of 60% marks in aggregate in all papers put together upto the 1st semester/year for which results have been declared at the time of applying/AFSB testing. (b)Candidates should be able to provide provisional/original degree certificate issued by University latest by 15 Jun 2011. NOTE:- CANDIDATES APPLYING FOR 8 SSC(M)/ 37 SSC (W) F (P) COURSES ARE TO SATISFY THEMSELVES OF THEIR ELIGIBILITY AS PER THIS ADVERTISEMENT. RECEIPT OF CALL UP LETTER DOES NOT IMPLY FULFILMENT OF ELIGIBILITY CRITERIA. PHYSICAL STANDARDS: 5.Height and Weight: Minimum height-162.5cms, with correlated weight and leg length in the range of 99 cms (Min) and 120cms(Max). 6.Vision:(a) Visual acuity 6/6 in one eye and 6/9 in other, correctable to 6/6 only for hypermetropia (b) Manifest Myopia-Nil(c) LASIK Surgery for correction of vision is admissible in Transport and Helicopter streams of short Service Commission (Flying Branch) if the following conditions are fulfilled at the time of Air Force medical Examination.(i) LASIK Surgery should not have been carried out before the age of 20 years (ii) The axial lergth of the eye should not be more than 25.5 mm as measured by IOL master (iii) At least twelve months should have lapsed post uncomplicate stable LASIK No. history or evidence of any complication. (iv) The Post LASIK corneal thickness as measured by a corneal pachymeter should not be less than 450 microns. (v) Individuals with high refractive errors (>6D) prior to LASIK are to be excluded. Candidates must not suffer from colour or night blindness. 7. Other additional medical criteria would be evaluated by the Air Force Medical Authorities whose decision on the fitness would be final. Candidates who have failed the Pilot Aptitude Battery Test (PABT) in an earlier attempt OR a Flight Cadet suspended from flying training at Air Force Academy will not be eligible to apply. Airmen candidates are to apply through the separate Airmen entry. HOW TO APPLY 8. If you meet the eligibility criteria, download the application format from our website www.careerairforce.nic.in complete the columns in English (Block Capitals) and send the same by ORDINARY POST at the following address by 04 October 2010/11 October 2010 (as applicable). Alternately the application can be typed or handwritten(in block capitals) as per the format given in the advertisement in A4 size paper. POST BAG NO. 001, NIRMAN BHAWAN POST OFFICE, NEW DELHI-110106 Note: No queries /correspondence will be entertained regarding late receipt/non receipt or incomplete /non eligible/illegible applications. 9.Superscribe the envelope : 8 SSC(M) F (P) 37 SSC (W) F (P) Course (as applicable) 10. Applications must also be accompanied by One self addressed envelope (size- 23x10cms) pasted with Rs. 27/- postage stamps. SELECTION PROCEDURE: 11. After scrutiny of the applications, short listed candidates will be called for Pilot Aptitude Battery Test (PABT) and Service Selection Board (SSB) interview at one of the Air Force Selection Boards (AFSBs) situated at Dehradun, Mysore and Varanasi. 12.Pilot Aptitude Battery Test (PABT) will be administered on the first day and candidates who qualify in it will undergo Stage-IPersonality Test on the next day. stage-I test consists of intelligence test and Picture Perception and Discussion Test (PP&DT). PP&DT is a screening test and those who qualify would undergo stage-II testing. Candidates who fail to qualify the PABT/Stage-I would be routed back on the same day. 13.Stage-II tests consisting of Psychological test, Group test and interview will be conducted in the subsequent days (Three to four days) 14. Medical Examination will be conducted at AFCME, New Delhi or IAM, Bangalore for those who are recommended by AFSBs after stage-II testing. 15.Candidates recommended by the AFSBs and declared medically fit will be appointed for training in order of All India Merit List depending on the number of vacancies available. 16.No. compensation will be paid in respect of any injury sustained during testing at AFSBs. TRAINING: 17.Training is scheduled to commence in the month of Jul.2011. 18.Candidates will be detailed to undergo training for 74 weeks at Air Force Training Establishments. During the training period, candidates would be orientated with defence lifestyle and imparted military training to enhance their physical and mental toughness before commencing flying training. On completion of training they would be granted short Service Commission. The engagement period would be for 14 years from the date of commissioning (not extendable). IAF OFFERS YOU: 19. Pay and Allowances : Flying Officers will be entitled to the pay band of Rs. 15,600-39,100 per month. Grade Pay, Military Service Pay, Dearness Allowance, Flying Allowance, Transport Allowance & Kit Maintenance Allowance are the other admissible pay and allowances.

ARE a high tech service, operating a formidable array of modern aircraft, weapons and associated equipment HAVE some of the finest training facilities, which will transform you into a skilled professional. HAVE openings for bright young men and women who seek a life of challenge, honour and glory

For Career Details Contact: Publicity Cell ‘DISHA’ Air HQ(VB), Motilal Nehru Marg, New Delhi-110106 Tel-011-230102231, Extn.7080,011-23013690(Direct) Telefax:011-23017918, E-mail:career_iaf@bol.net.in Website:www.careerairforce.nic.in

INDIAN AIR FORCE A CUT ABOVE

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010
INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT AGENCY : KORAPUT
Phone & Fax No. 06852-251345/E-Mail Id:paitdakpt@nic.in

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

11

Applications are invited from eligible candidates for the following posts to be filled up on purely temporary and contractual basis in +2 Higher Secondary School (SSD), Kumbhariput under Bandhugam Block of Koraput District.
Sl. Category of posts Consolidated No. remuneration p.m. 1 . PGT Chemistry Rs.9300/2 . PGTPhysics Rs.9300/Qualification Minimum55% marks in Post Graduate in Chemistry from any recognized University. B.Ed will be preferable. Minimum55% marks in Post Graduate in Physics from any recognized University. B.Ed will be preferable. Minimum55% marks in Post Graduate in Mathematics from any rtecognized University. B.Ed will be preferable.

WALK-IN-INTERVIEW

3 . PGTMathematics Rs.9300/-

Age: 18-32 Years as on 01.09.2010 Relaxation in age to SC/ST/Women/ SEBC candidate will be applicable as per Govt.rules. Interested candidates having the above mentioned requisite qualification may attend the walk in interview and send their Bio-data/Curricular Vitae through E-mail paitdakpt@nic.in or by Regd. Post of the office of theProject Administrator, ITDA, Koraput, At/PO-Koraput, Dist-Koraput, Pin-764020 latest by 14.9.2010. The walk in interview will be held on 15.09.2010 at 11.00AM in the Office of the Project Administrator, ITDA, Koraput. During the Walk-in-interview the candidates have to produce the original certificates & marksheets such as HSC, +2, +3P.G., B.Ed & caste Certificate etc. with a set of Xerox attested copies of the documents. E.M.R.S.,PUNGAR, KORAPUT CENTRAL RECRUITMENT & PROMOTION DEPARTMENT CORPORATE CENTRE, MUMBAI Recruitment of  Probationary Officers And  Probationary Officers (Rural Business) inState Bank of India Result of Written Examination (Phase-1) held on 18.04.2010 Central Recruitment & Promotion Department conducted a written examination on 18.04.2010 for Recruitment of Probationary Officers and Probationary Officers (Rural Business) in State Bank of India. The roll numbers of candidates who have qualified for Phase-ll (i.e. Group Discussion and Interview), which will commence from 04.10.2010 at different centres, have been displayed on Bank’s website and will also be displayed on the notice boards at all our LHOS.The candidates who have qualified for Phase-II are being advised through sms and e-mail in addition to call letters. Mumbai Date: 07.09.2010  General Manager Visit us at http://www.statebankofindla.com or http://www.sbi.co.in PlaceDateSignature___________________________ Designation________________________ (with seal of office) (Note-The term Ordinarily resides used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the peoples Act, 1950) AUTHORITIES EMPOWERED TO ISSUE CASTE CERTIFICATES [G] Deptt. or Pers. & Trg. C.M. No. 36012/6/88-Estt(SCT), SRD-III) dated24.04.1990] The undermentioned authorities have been empowered to issue caste certificate of verification. 1.District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary/Magistrate/Sub-DM/Taluk Magistrate Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. 2.Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate. 3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar. 4. Sub-Divisional Officer of the areas where the candidate and/or his family normally resides. APPENDIX-C FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA [G] Dept. of Per & Trg. OM No. 36033/28/94-Estt.(Res) dated 2/7/97] This is to certify that_____________________son/daughter of ______________of village_____________District/Division__________in the_____________State_________belongs to the_________community which is recognized as a Backward Class under:*1) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/68/93-BCC(c), dated the 10th September, 1993, published in the Gazettee of India,, Extraordinary, Part-I, section I, No. 186 dated the 1st September 1993. *ii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated the 19th October, 1994, published in the Gazettee of India,, Extraordinary, Part-I, section I, No. 163 dated the 20th October 1994. *iii) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995, published in the Gazettee of India,, Extraordinary, Part-I, section I, No. 88 dated the 25th May, 1995. *iv) Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, published in the Gazettee of India,, Extraordinary, Part-I, section I, No. 2108 dated the 11th December 1996. Shri______________and/or his family ordinarily reside(s) in the__________District/Division of the___________State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Scheduled to the Government of India, Dept. of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93 -Estt. (SCT) dated 8/9/1993. DatePlaceDistrict Magistrate, Deputy Commissioner etc. Strike out whichever is not applicable. NB-a) The term Ordinarily used here will have the same meaning as in section 20 of the representation of the people Act, 1950.) b) The authorities competent to issue caste certificate as indicated below:i)District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary/Magistrate/Sub-DM/Taluk Magistrate Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.(not below the rank of First Class Stipendary Magistrate). ii)Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidnecy Magistrate /Presidency Magistrate. iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar and iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides. APPENDIX-’C’-1 DECLARATION BY OBC CANDIDATE REGARDING NON-CREAMY LAYER STATUS I________________son/daughter of Shri_______resident of village/town/city______ District_____State_____ hereby declare that I belong to the______community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in DOP&T OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8/9/93. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy/Layer) mentioned in column-3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8.9.1993. Signature of Applicant(OBC Candidate)

State Bank of India

iò.@ûe._ò.G`(_ìað _éÂûe @agòÂûõg)

DIST:-SAMBALPUR(ORISSA) PIN-768017,Ph-No.(0663) 2431420 No.301(6)/MCH Dated-04.09.2010

VS.S. MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, BURLA

ORISSA RED CROSS BLOOD BANK
WALK -IN- INTERVIEW

Two numbers of Laboratory Technician and one number of Technical Supervisor are required for ORC Blood Bank, Burla oncontractual Basis. Post-Technical Supervisor, No.of Post-01, Required Qualification:(i) Degree in Medical Laboratory Technology (MLT) with Six months experience in the preparation of Blood Components OR ii) Diploma in Medical Laboratory Technology (MLT) with one year experience in the preparation of Blood Components, (iii) The Degree or Diploma being from a University/ Institution recognised by the Central Govt. or State Govt. 2. Post-Blood Bank Technician, No.of post-02, Required Qualification-(i) Degree in Medical Laboratory Technology (MLT) with Six Months experience in the testing of Blood and or its Components. OR (ii) Diploma in Medical Laboratory Technology (MLT) with one year experience in the testing of Blood and or its Components, (iii) The Degree or Diploma being from a University/ Institution recognised by the Central Govt. or State Govt. Age. of candidate should not exceed 32 years as on dt. 31.08.2010 (Relaxation for women/ SC/ ST/ SEBC/ Ex-Serviceman, PH Candidates as per Govt. norms. Date of Interview- 21.09.2010, Time-11.00 A.M. ‘ ‘ Venue- Office Chamber of Superintendent, VSS Medical College Hospital, Burla. Interested candidates may appear with the following original documents with a set of Attested Xerox copy. (i) Certificate in support of educational qualification passed from recognised Institution. (ii) Recent passport size photographs 02 nos. ; ‘ (iii) Residential certificate (recent) issued for the purpose of service/ employment. (iv) Registration certificates employment exchange. (v) Matriculation certificate in support of date of birth. (vi) Preference will be given to local candidates. The Vice-Chairman-cum-Superintendent reserves the right to accept or reject all the applications without assigning any reason thereof. VSS Medical Collage Hospital, Burla

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

NIJUKTI KHABAR

Name of the post : Block Programme Organiser, No. of post-One, Eligibility: The candidate should be a graduate with minimum 55% of marks. Must have PGDCA/BCA/MCA qualification, * Maximum age should be below 35 years as on 01 /08/2010. * Preference will be given to candidates possessing post graduate qualification in Management/ Statistics/Health Education and those having experience in this field.* The candidate must be permanent resident of Keonjhar district. , Consolidated Remuneration- Rs. 10,000/-pm, Name of the post-Office Assistant, No.of post-One, Eligibility-•The candidate should be a graduate • Must have DCA/PGDCA /BCA qualification •Maximum age should be below 35 years as on 01/ 08/2010. •Preference will be given to candidates having work experience in similar field. •The candidate must be permanent resident of keonjhar district, Consolidated Remuneration- Rs.5,000/-p.m. Applications are invited from the eligible candidates for filling up the above positions on contractual basis under National Rural Health Mission (NRHM) for Keonjhar district. The eligible candidates are requested to apply in the prescribed application format given in the website www.kendujhar.nic.in within 7 days of this publication through speed post only of the Chief District Medical Officer, Keonjhar subscribing “Application for the post ‘BPO /OA under NRHM” on the top of the envelop. The undersigned has reserved the right to reject/cancel/notification of the selection without assigning any reason thereof. Note: The following attested documents are to be enclosed with the application. Residential certificate issued not less than six months by the Tehesildar/Sub Collector etc. Attested photocopies of all mark sheets/certificates in proof of educational qualification viz. . HSC/+2/+3 Degree/Post Graduate/PGDCA/BCA/MC A etc. Proof of age certificate, Two passport size coloured photographs, Experience certificate, if any. Sd/- CDMOcum Member Secretary, ZSS, Keonjhar

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, KEONJHAR (ZILLA SWASTHYA SAMITI)

Ròfäû cêLý _âûYú PòKò›û @]ôKûeú, iê¦eMWÿ
aòmû_^

Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

12

Ròfäû_ûk, afûwúeu Ze`eê 20ùMûUò _gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ AzêK _âû[ðú, _âû[òð^úuVûeê \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQòö AzêK Gaõ ù~ûMý _âû[ðú/_âû[òð^ú iõ_éq Ròfäû cêLý _gêPK›û @]ôKûeúuê (CDVO) ^ò¡ðûeòZ \eLûÉ `cðùe ò ò I ^òŸòðÁ icdiúcû c¤ùe @ûùa\^ Keòùaö PêqòbòòK ^ò~êqò i´§ùe @ûagýKúd iðûakú ^òcÜùe _â\û^ KeûMfûö iað^òcÜ gòlûMZ ù~ûMýZû : ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê Intermediate aòmû^ (I.Sc.) Kò´û +2 aòmû^ (+2 Sc) Kò´û Cy cû¤còK aòmû^ ( Higher Secondary Sc.) Kò´û ZZêfý gòlûMZ ù~ûMýZû Kò´û ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlû (Dairy Farming/Poultry Farming/Animal Production/Meat and AH) ùe Cú‰ð ùjûA[ôaû @ûagýKö _âKûg[ûCKò, ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlûMZ ù~ûMýZû[ôaû_âû[ðú/_âû[ò^úuê @Mâû]ôKûe bòùe cù^û^d^ Keû~òaö GZ\þaýZúZ ð ò _âû[ðú/_âû[òð^ú (IWÿò@û GK aòhd [ûA) gòlû aòbûM \ßûeû ^òdªòZ c¤ AõeûRú _eúlûùe Cú‰ð ùjûA[ôùaö _âgòlY Zûfòcùe Cú‰ð ùjûA[ôaû i`k _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê _gê]^ ^òeúlK bûùa GK ahð _ûAñ PêqòbòòK ^ò~êqò \ò@û~òa Gaõ Kû~ðý\lZû iù«ûhR^K ùjùf Cq ^ò~êqòe cò@û\ aXÿûA \ò@û~ûA_ûùeö PêqòbòòK _gê]^ ^òeúlKuê cûiòK _ûeògâcòK 5200/- Uuû (consolidated) \ò@û~òaö adi iúcû : iû]ûeY _âû[ðú/_âû[òð^úu adi iúcû 18 ahðeê 32 ahð (01.08-2010 iê¡û) ùjûA[ôaû @ûagýKö Z`iòfbêq RûZò I Z`iòfbêq R^RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe C_e adi iúcû @]ôK 5ahð Gaõ _Qê@û aMð RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe @]ôK 3ahð ùKûjk Keû~òaö gûeúeòK \lZû: Cc ÊûiÚý, iað^òcÜ CyZû 5’2” Gaõ QûZò @Yiõ_âiûeòZ 30”ö _âû[ðú/_âû[òð^úue ùKøYiò cû^iòK aòKéZò ^[ôaû @ûagýKö _âû[ðú/_âû[òð^ú iûAùKf PkûAaû RûYò[ôùaö gûeúeòK aòKkûw _âû[ðú/_âû[òð^ú Gjò _\aú ò _ûAñ @ûùa\^ Keò_ûeòùa ^ûjóö iû]ûeY ù~ûMýZû : _âû[ðú/_âû[òð^ú bûeZe ^ûMeòK ùjûA[ôùaö aòaûjòZ _âû[ðúue ùMûUòG Èú/Êûcúeê @]ôK ^[ôùaö IWÿògû ieKûeu iÚû^ iõelY ^úZòKê @^êieY Keû~òaö _âû[ðú/_âû[òð^ú ùicû^ue ^ûc @ûùa\^ Keê[ôaû Ròfæûe Kcð^ùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôùa I ùijò Ròfæûe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùaö ò ùUâ^òõ:-C_~êq _âû[ðú/_âû[òð^úuê aòbûMúd _âgòlY @^êÂû^ùe 9cûi (Theory) I _gêWûqeLû^û/`ûcðùe 3cûi (Practical) ùcûU 1ahð ùUâ^òõ \ò@û~òaö ùUâ^òõ icdùe _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê cûiòK 750/- Uuû bû\ò@û~òaö ^òcÜ ^ò¡ðûeòZ `cð @^ê~ûdú @ûùa\^_Zâ Gaõ @ûagýKúd _âcûY_Zâe @aòKk ^Kf (attested true copy) ij iõ_éq Ròfæû cêLý _gêPòKò›û @]ôKûeúu (CDVO) @`òiùe WûK\ßûeû \ûLf Keò_ûeòùa Kò´û aýqòMZ bûùa c¤ \ûLf Keò eiò\þ ù^A_ûeòùaö \eLûÉ _VûAaû f`û_û C_ùe “_gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ \eLûɔ CùfäL Keòaû @ûagýKö 1) _âû[ðú/_âû[ðò^úu ^ûc : 2)_òZû/Êûcúu ^ûc : 3) iÚûdú VòKYû : `ùUû iõfMÜ 4) ù~ûMûù~ûM VòKYû : Keû~òa 5)RûZúdZû : 6) R^àZûeòL : 7) gòlûMZ ù~ûMýZû : 8) CyZû : QûZò @Yiõ_âiûeòZ9)RûZò (SC/ST/SEBC/GEN) : 10) aòaûjòZ /@aòaûjòZ : 11)_êeh/Èú ê : 12)Kcð^òùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôaû Kâ.^õ I ZûeòLcêñ GZ\ßûeû ùNûhYû Keê@Qò ù~, ùcû \ßûeû \ò@û~ûA[ôaû C_efòLôZ icÉ Z[ý iZý I ^òbðêf @ùUö ZûeòL@ûùa\^Kûeúu Êûle @ûùa\^ _Zâ ij \ûLf KeòaûKê [ôaû _âcûY_Zâ: 1) ^òRe \êAùMûUò @ûùUùÁW ùjûA[ôaû _ûiù_ûUð iûARþ `ùUûMâû`þö 2)gòlûMZ ù~ûMýZûe _âcûY_Zâe @ûùUùÁW ^Kfö 3) gòlû^êÂû^e cêLýuVûeê PeòZâ _âcûY_Zâe @ûùUùÁW K_òö 4)iÚû^úd Zjiòf\ûeuVûeê C_~êq jûf iÚûdúaûiò¦ûe _âcûY_Zâe @ûùUùÁW K_òö 5)Kcð^ùdûR^ iõiÚûe_õRòKéZ KûWÿðe @ûùUùÁW K_òö ò 6) RûZòMZ _âcûY_Zâe (SC/ST/SEBC) e @ûùUùÁW K_òö 7)\êAùMûUò PeòZâ _âcûY_Zâ bò^Ü bò^Ü ùMùRùUW @`òieuVûeê ù~Kò _âû[ðú/_âû[òð^úu iõ_Kðúd ùjûA^[ôùaö @ûùa\^ _Zâ \ûLf Keòaûe ùgh ZûeòL : 25.09.2010 ^ò¡ûð eòZ ZûeòL iê¡û \eLûÉ ^ _jôùf Zûjû MâjY Keû~òa ^ûjóö _âû[ðú/_âû[ò^ú WûK \ßûeû _VûAaû \eLûÉ aòk´ùe ð _jôùf Kðé_l \ûdú ejòùa ^ûjóö @iõ_ì‰ð \eLûÉ/@ûagýK _âcûY _Zâ (attested copy) ^[ûA \ûLf ùjûA[ôaû \eLûÉMêWÿòK ^ûKP ùjûA~òaö Êû/- Ròfæû_ûk, afûwúe

aòmû_^

Ròfäû_ûk, iê¦eMWÿu Ze`eê 20ùMûUò _gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ AzêK _âû[ðú, _âû[òð^úuVûeê \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQòö AzêK Gaõ ù~ûMý _âû[ðú/_âû[òð^ú iê¦eMWÿ Ròfäû cêLý _âûYúPòKò›û @]ôKûeúuê (CDVO) ^ò¡ðûeòZ \eLûÉ `cðùe I ^òŸòðÁ icdiúcû c¤ùe @ûùa\^ Keòùaö PêqòbòòK ^ò~êqò i´§ùe @ûagýKúd iðûakú ^òcÜùe _â\û^ KeûMfûö iað^òcÜ gòlûMZ ù~ûMýZû : ÊúKéZò_âû¯ @^êÂû^eê Intermediate aòmû^ (I.Sc.) Kò´û +2 aòmû^ (+2 Sc) Kò´û Cy cû¤còK aòmû^ ( Higher Secondary Sc.) Kò´û ZZêfý gòlûMZ ù~ûMýZû Kò´û ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlû (Dairy Farming/Poultry Farming/Animal Production/Meat and AH) ùe Cú‰ð ùjûA[ôaû @ûagýKö _âKûg[ûCKò, ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlûMZ ù~ûMýZû[ôaû_âû[ðú/_âû[ò^úuê @Mâû]ôKûe bòùe cù^û^d^ Keû~òaö ð ò GZ\þaýZúZ _âû[ðú/_âû[ò^ú (IWÿ@û GK aòhd [ûA) gòlû aòbûM \ßûeû ^òdªòZ c¤ AõeûRú _eúlûùe Cú‰ð ùjûA[ôùaö ð ò _âgòlY Zûfòcùe Cú‰ð ùjûA[ôaû i`k _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê _gê]^ ^òeúlK bûùa GK ahð _ûAñ PêqòbòòK ^ò~êqò \ò@û~òa Gaõ Kû~ðý\lZû iù«ûhR^K ùjùf Cq ^ò~êqòe cò@û\ aXÿûA \ò@û~ûA_ûùeö PêqòbòòK _gê]^ ^òeúlKuê cûiòK _ûeògâcòK 5200/- Uuû (consolidated) \ò@û~òaö adi iúcû : iû]ûeY _âû[ðú/_âû[ò^úu adi iúcû 18 ahðeê 32 ahð (01.08-2010 iê¡û) ùjûA[ôaû @ûagýKö ð Z`iòfbêq RûZò I Z`iòfbêq R^RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe C_e adi iúcû @]ôK 5ahð Gaõ _Qê@û aMð RûZò _âû[ðú/_âû[òð^úu ùlZâùe @]ôK 3ahð ùKûjk Keû~òaö gûeúeòK \lZû: Cc ÊûiÚý, iað^òcÜ CyZû 5’2” Gaõ QûZò @Yiõ_âiûeòZ 30”ö _âû[ðú/_âû[òð^úue ùKøYiò cû^iòK aòKZò ^[ôaû @ûagýKö _âû[ðú/_âû[ò^ú iûAùKf PkûAaû RûYò[ùaö gûeúeòK aòKkûw _âû[ðú/_âû[ò^ú Gjò _\aú é ð ô ðò _ûAñ @ûùa\^ Keò_ûeòùa ^ûjóö iû]ûeY ù~ûMýZû : _âû[ðú/_âû[òð^ú bûeZe ^ûMeòK ùjûA[ôùaö aòaûjòZ _âû[ðúue ùMûUòG Èú/Êûcúeê @]ôK ^[ôùaö IWÿògû ieKûeu iÚû^ iõelY ^úZòKê @^êieY Keû~òaö _âû[ðú/_âû[òð^ú ùicû^ue ^ûc iê¦eMWÿ Ròfäûe Kcð^ùdûRòZ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôùa I ùijò Ròfæûe iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùaö ò ùUâ^òõ:-C_~êq _âû[ðú/_âû[òð^úuê aòbûMúd _âgòlY @^êÂû^ùe 9cûi (Theory) I _gêWûqeLû^û/`ûcðùe 3cûi (Practical) ùcûU 1ahð ùUâ^òõ \ò@û~òaö ùUâ^òõ icdùe _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê cûiòK 750/- Uuû bû\ò@û~òaö ^òcÜ ^ò¡ðûeòZ `cð @^ê~ûdú @ûùa\^_Zâ Gaõ @ûagýKúd _âcûY_Zâe @aòKk ^Kf (attested true copy) ij iõ_éq Ròfäû cêLý _âûYúPòKò›û @]ôKûeúu (CDVO) iê¦eMWÿ, ewûXò_û, iê¦eMWÿ-1 @`òiùe WûK\ßûeû \ûLf Keò_ûeòùa Kò´û aýqòMZ bûùa c¤ \ûLf Keò eiò\þ ù^A_ûeòùaö \eLûÉ _VûAaû f`û_û C_ùe “_gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ \eLûɔ CùfäL Keòaû @ûagýKö 1) _âû[ðú/_âû[ðò^úu ^ûc : 2)_òZû/Êûcúu ^ûc : 3) iÚûdú VòKYû : `ùUû iõfMÜ 4) ù~ûMûù~ûM VòKYû : Keû~òa 5)RûZúdZû : 6) R^àZûeòL : 7) gòlûMZ ù~ûMýZû : 8) CyZû : QûZò @Yiõ_âiûeòZ9)RûZò (SC/ST/SEBC/GEN) : 10) aòaûjòZ /@aòaûjòZ : 11)_êeh/Èú ê : 12)Kcð^òùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôaû Kâ.^õ I ZûeòLcêñ GZ\ßûeû ùNûhYû Keê@Qò ù~, ùcû \ßûeû \ò@û~ûA[ôaû C_efòLôZ icÉ Z[ý iZý I ^òbðêf @ùUö ZûeòL@ûùa\^Kûeúu Êûle @ûùa\^ _Zâ ij \ûLf KeòaûKê [ôaû _âcûY_Zâ: 1) ^òRe \êAùMûUò @ûùUùÁW ùjûA[ôaû _ûiù_ûUð iûARþ `ùUûMâû`þö 2)gòlûMZ ù~ûMýZûe _âcûY_Zâe @ûùUùÁW ^Kfö 3) gòlû^êÂû^e cêLýuVûeê PeòZâ _âcûY_Zâe @ûùUùÁW K_òö 4)iÚû^úd Zjiòf\ûeuVûeê C_~êq jûf iÚûdúaûiò¦ûe _âcûY_Zâe @ûùUùÁW K_òö 5)Kcð^ùdûR^ iõiÚûe_õRòKéZ KûWÿðe @ûùUùÁW K_òö ò 6) RûZòMZ _âcûY_Zâe (SC/ST/SEBC) e @ûùUùÁW K_òö 7)\êAùMûUò PeòZâ _âcûY_Zâ bò^Ü bò^Ü ùMùRùUW @`òieuVûeê ù~Kò _âû[ðú/_âû[òð^úu iõ_Kðúd ùjûA^[ôùaö @ûùa\^ _Zâ \ûLf Keòaûe ùgh ZûeòL : 25.09.2010 ^ò¡ðûeòZ ZûeòL iê¡û \eLûÉ ^ _jôùf Zûjû MâjY Keû~òa ^ûjóö _âû[ðú/_âû[òð^ú WûK \ßûeû _VûAaû \eLûÉ aòk´ùe _jôùf Kðé_l \ûdú ejòùa ^ûjóö @iõ_ì‰ð \eLûÉ/@ûagýK _âcûY _Zâ (attested copy) ^[ûA \ûLf ùjûA[ôaû \eLûÉMêWÿòK ^ûKP ùjûA~òaö Ròfæû_ûk, iê¦eMWÿ BOARD OF SECONDARY EDUCATION,ORISSA, CUTTACK
N0.5664 (SPL ESTT.) DT.7.9.2010

(\eLûÉ ùKak @ûùa\^Kûeúu \ßûeû _ìeY ùja)

\eLûÉ `cð

(\eLûÉ ùKak @ûùa\^Kûeúu \ßûeû _ìeY ùja)

\eLûÉ `cð

APPOINTMENT OF HEADMASTER Applications in prescribed format are invited from eligible candidate for the post of Headmaster of Secondary Board High School. Application format and other details are available in the website: www.bseorissa.in Advertisement issued in this regard vide order No.5746 (SpI.Estt.) dt.7.10.2009 is hereby cancelled. Sd/- Nihar Ranjan Mohapatra Secretary

ADVERTISEMENT FOR

No.-82-D

Recruitment of Assistant Professors under Health & Family Welfare Department, Govt. of Orissa (The Last Date for Receipt of Application is 04.10.2010 by 5.00 P.M.)

ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION, CUTTACK
Advertisement No. 04 of 2010-11

Application in the prescribed form are invited from the Tutors and Senior Residents/Assistant Professors for recruitment to 120 posts (Assistant Professors) in different disciplines in the Pay Band of Rs. 15,600-39,100/- with Academic Grade Pay of Rs. 8,000/- and other allowances. Details can be seen in OPSC Website-http://opsc.nic.in

Special Secretary

Head Office :Corporate Communications Department, Central Office Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai-400021. Recruitment of Specialist Category Officers in MMG ScaleIII, SMG Scale IV and on Contractual Appointment-2010
Sl. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Post Code 01 02 03 04 05 06 07 08 Grade/Scale-Type of Employment ChiefManager(Forensic) ScaleIV/Regular ChiefManager(investigation) Scale IV/Regular Senior Manager(Detective) Scale III(or) on Contract Defence Banking Advisor On Contract (Army) Defence Banking Advisor On Contract (Air Force) Defence Banking On Contract Advisor(Navy) Fraud investigation OfficerOn Contract Business Development Officer On Contract Name of the post No.of Posts 1 1 2 1 1 1 1

Central Bank of India

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

Ròfäû_ûk, aûùfgßeu Ze`eê 20ùMûUò _gê]^ ^òeúlK Zûfòcþ _ûAñ AzêK _âû[ðú/_âû[òð^úuVûeê \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûC@Qòö iû]ûeYaMð _êeêh cjòkû 05 02 Z`iòfbêq R^RûZò _êeêh cjòkû 03 02 Z`iòfbêq RûZò _êeêh cjòkû 02 01

(20ùMûUò _gê]^ ^òeúlK _\aú ^òcù«)

aòmû_^

11 to 17 September, 2010

13

For full details regarding application format, emoluments, age, qualification, experience, application fee and postage payable, etc., please refer to detailed advertisement displayed on the Bank’s website http://www.centralbankofindia.co.in. Application form can be downloaded from Bank’s website given above. The last date for recipt of application will be 29.09.2010

2

MORMUGAO PORT TRUST
( MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT)

GENERAL MANAGER(HRD)

Applications are invited from eligible candidates for the posts of junior Engineer Gr. III (Mechanical), Junior Engineer Gr.III (Electrical), Khalasee (Mechanical Workshop)/Non-MOHP and khalasee (Electrical Section)/Non-MOHP in Mechanical Engineering Department of Mormugao Port Trust, Headland, Sada, Goa-403804. 1) Name Of the Posts; JUNIOR ENGINEER GR. III (MECHANICAL) No. of Post: 02 (Two)- Unreserved, 01 (One) reserved for ST, Scale of Pay, Rs. 13600-32400 , Age: 35 years as on 01/08/2010 (Relaxable by 5 years for ST), Educational Qualification : (1) Degree with minimum 60% marks in Mechanical Engg/ Shipbuilding/ Material hanilding/ Producation/Automobile from recognised University OR 2(a) Diploma (3 yrs. course from a recognised Institution, with minimum 60% marks in Mechanical Engg./ Shipbuilding/ Material handling/ Producation/Automobile. (b) Not less than 3 yrs. Exp. after acquiring the Diploma. (3) All candidates are required to Pass a written Exam. 2) Name of the Post, JUNIOR ENGINEER GR.III (ELECTRICAL) No. of post: 03 (Three(Unreserved 01 (One reserved for OBC Scale Pay. RS- 1360032400 Age 35 years as on 01/08/2010 (Relaxable by 3 years for OBC), Educational Qualification : (1) Degree with minimum 60% marks in Electrical and Electronics Engineering from recognised University. (OR) 2(a) Diploma (3 yrs. cours from a recognised Institution, with minimum 60% marks in Electrical and Electronics Engineering. b) Not less than 3 yrs. experience after acquiring Diploma. 3) All candidates are required to Pass a written Exam. 3) Name of the Posts: KHALASEE (MECHANICAL WORKSHOP)/NON.MOHP No. of Post : 01 (One) reserved 01. (One) Unreserved for OBC Scale of Pay, Rs. 7800-15800 Age: 30 years as on 01/08/2010 (Relaxable by 3 years for OBC): Educational Qualification: 1) ITI in any Mechanical trade with min VIII Std Passed, 2) All candidates are required to pass PHYSICAL ABILITY TEST i.e. Ability to carry 50kgs cover weight. Good physique for carrying out manual work. 3) Those candidates who pass PHYSICAL ABILITY TEST are required to Pass written Exam, Name Of the Posts; KHALASEE ELECTRICAL SECTION) NON-MOHP No of Post; 02 (Two) Unreserved) Scale Pay. RS- 7800-15800 Age: 30 years as on 01/08/2010. Of Educational Qualification 1) ITI trade with min VIII Std Passed, 2) All candidates are required to pass PHYSICAL ABILITY TEST i.e. Ability to carry 50kgs cover weight. Good physique for carrying out manual work. 3) Those candidates who pass PHYSICAL ABILITY TEST are required to Pass written Exam. Selected candidates for Posts at (1) & (2) above shall be required to works under strenuous conditions in a 3 shift Pattern with a strict dress code Only candidates willing to comply with such conditions need apply and an undertaking to the above effewct submitted after selection. HOW TO APPLY Candidates should send their typed application giving full Particulars STRICTLY AS PER THE FORMAT available on the websit www.mptgoa.com (Sit Ma/ Notice BOard/CME/Circular) along with a recent passport size Photograph pasted on the top right corner of the application. CERTIFIED COPIES of all certcates of Birth/School Leaving Certificate/Passport Educational Qualifications, Experience, Caste and valid Employment Exchange registration card must be submitted alongwith the application in a sealed envelope Superscribed with the name of the post being applied for and should be sent to the. CHIEF MECHANICAL ENGINEER, A.O. BLDG, 2 FLOOR, MORMUGAO PORT TRUST, HEADLAND SADA, MORMUGAO, GOA-403804. The last date for receipt of applications is 18/9/2010 Late and incomplete applications will be summarily rejected. Applications No Supported with any of the requisite certificates shall also be rejected. Candidates who had applied in response to the earlier advertisement for similar posts and who have not qualified may also apply. Selection for the above posts is Strictly on Merit and will be based on the applicants performance only.

wwwmptgoa. com

AzêK Gaõ ù~ûMý _âû[ðú/_âû[òð^ú aûùfgße Ròfæû cêLý _gê PòKò›û @]ôKûeúuê (CDVO) ^ò¡ðûeòZ `cðùe I ^òŸòðÁ icdiúcû c¤ùe @ûùa\^ Keòùaö PêqòbòòK ^ò~êqò i´§ùe @ûagýKúd iðûakú ^òcÜùe _â\û^ KeûMfûö iað^òcÜ gòlûMZ ù~ûMýZû :- ÊúKéZò _âû¯ @^êÂû^eê Intermediate aòmû^ (I.Sc) Kò´û +2 aòmû^ (+2 Sc.) Kò´û Cy cû¤còK aòmû^ (Higher Secondary Sc.) Kò´û Zêfý gòlûMZ ù~ûMýZû Kò´û ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlû (Dairy Farming/Poultry Farming/ Animal Production meat and AH)ùe Cú‰ð ùjûA[ôaû @ûagýKö _âKûg[ûCKò, C_ùeûq ~êq \êA ]¦ûcìkK gòlûMZ ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðú/_âû[òð^úuê @Mâû]ôKûe bòòùe cù^û^d^ Keû~òaö GZ\þaýZúZ _âû[ðú/_âû[òð^ú(IWÿò@û GK aòhd [ûA) gòlû aòbûM \ßûeû ^òdªòZ c¤ AõeûRú _eúlûùe Cú‰ð ùjûA[ôùaö _âgòlY Zûfòcùe Cú‰ð ùjûA[ôaû i`k _âû[ðú/_âû[òð^úcû^uê _gê]^ ^òeúlK bûùa GK ahð _ûAñ PêqòbòòK ^ò~êqò \ò@û~òa Gaõ Kû~ðý \lZû iù«ûhR^K ùjùf Cq ^ò~êqòe cò@û\ aXÿûA \ò@û~ûA_ûùeö PêqòbòòK _gê]^ ^òeúlKuê (Consolidated) _ûeògâcòK cûiòK U.5,200/-uû \ò@û~òaö adi iúcû: iû]ûeY _âû[ðú/_âû[ò^úu adi iúcû 18 ahðeê 32 ahð (01.08.2010 iê¡û) ùjûA[ôaû @ûagýKö Z`iòfbêq RûZò I ð R^RûZò _âû[ðú/_âû[ò^úu ùlZâùe C_e adi iúcû @]ôK 5ahð Gaõ _Qê@û aMð RûZò _âû[ðú/_âû[ò^úu ùlZâùe @]ôK 3ahð ùKûjk Keû~òaö ð ð gûeúeòK \lZû:-Cc ÊûiÚý, iað^òcÜ CyZû 5’2” Gaõ QûZò @Yiõ_âiûeòZ 30”ö _âû[ðú/_âû[òð^úue ùKøYiò cû^iòK aòKéZò ^[ôaû @ûagýKö _âû[òðú/_âû[òð^ú iûAùKf PkûAaû RûYò[ôùaö gûeúeòK aòKkûw _âû[òðú/_âû[òð^ú Gjò _\aú _ûAñ @ûùa\^ Keò_ûeòùa ^ûjóö iû]ûeY ù~ûMýZû:_âû[ðú/_âû[òð^ú bûeZe ^ûMeòK ùjûA[ôùaö aòaûjòZ _âû[ðúue ùMûUòG Èú/Êûcúeê @]ôK ^[ôùaö IWÿògû ieKûeu iÚû^ iõelY ^úZòKê @^êieY Keû~òaö _âû[ðú/_âû[òð^ú ùicû^ue ^ûc @ûùa\^ Keê[ôaû Ròfäûe Kcð^òùdûR^ iõiÚûùe _õRòKéZ Keò[ôùa I ùijò Ròfäûe jûf iÚûdú aûiò¦û ùjûA[ôùaö ùUâ^òõ- C_~êq _âû[ðú/_âû[òð^úuê aòbûMúd _âgòlY @^êÂû^ùe 9cûi (Theory) I _gê WûqeLû^û/`ûcðùe 3cûi (Practical), ùcûU 1ahð ùUâ^òõ \ò@û~òaö ùUâ^òõ icdùe _âû[òðú/_âû[òð^úcû^uê cûiòK U 750/- bû \ò@û~òaö ^òcÜ ^ò¡ðûeòZ `cð @^ê~ûdú @ûùa\^ _Zâ Gaõ @ûagýKúd _âcûY_Zâe @aòKk ^Kf (Attestedtrue copy ) ij Ròfæû cêLý _gêPòKò›û @]ôKûeúu (CDVO), aûùfgße, iÚû^-eûYú_ûUYû, aûùfgße @`òiþùe WûK\ßûeû \ûLf Keò_ûeòùa Kò´û aýqòMZ bûùa c¤ \ûLf Keò eiò\þ ù^A_ûeòùaö \eLûÉ _VûAaû f`û_û C_ùe “_gê]^ ^òeúlK Zûfòc _ûAñ \eLûɔ CùfäL Keòaû @ûagýKö
1. _âû[ðú/_âû[ðú^úu ^ûc : 2._òZû/Êûcúu ^ûc : 3.iÚûdú VòKYû : 4.ù~ûMûù~ûM VòKYû :. 5. RûZúdZû : 6. R^àZûeòL : 7.gòlûMZ ù~ûMýZû : 8. CyZû : QûZò @Yiõ_âiûeòZ 9.RûZò(SC/ST/OBC/SEBC/GEN) : 10.aòaûjòZ / @aòaûjòZû : 11._êeh/Èú ê : 12.Kcð^ùdûR^ iõiÚûùe _õRòKZ Keò[aû: ò é ô Kâ.^õ I ZûeòK cêñ GZ\þ \ßûeû ùNûhYû Keê@Qò ù~, ùcû \ßûeû \ò@û~ûA[ôaû C_efòLôZ icÉ Z[ý iZý I ^òbðêf @ùUö ZûeòL-

@^ýû^ý _Qê@ûaMð _êeêh cjòkû 03 02

(\eLûÉ ùKak @ûùa\^Kûeúu \ßûeû _ìeY ùja)

\eLûÉ `cð

`ùUû iõfMÜ Keû~òa

@ûùa\^ _Zâ ij\ûLf KeòaûKê [ôaû _âcûY _Zâ

@ûùa\^Kûeúu Êûle Gaõ ù~ûMûù~ûM ^òcù« \ìeûbûi ^´e Kò´û ùcûaûAf ^´e

1) ^òRe \êAùMûUò @ûùUùÁW ùjûA[ôaû _ûiù_ûUð iûAR `ùUûMâû`ö 2)gòlûMZ ù~ûMýZûe _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_ò 3) gòlû^êÂû^e cêLýuVûeê PeòZâ _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_òö 4) iÚû^úd Zjiòf\ûeuVûeê C_~êq jûf iÚûdú aûiò¦ûe _âcûY _Zâe @ûùUùÁW K_òö(1.04.2010 _ùe @ûYò[ôùa) 5) Kcð^òùdûR^ iõiÚûe _õRòKéZ jûf KûWÿðe @ûùUùÁW K_òö 6) RûZòMZ _âcûY_Zâ (SC/ST/OBC/SEBC) e @ûùUùÁW K_òö 7) \êAùMûUò PeòZâ _âcûY _Zâ bò^Ü bò^Ü ùMùRùUW @`òieuVûeê ù~ Kò _âû[ðú/_âû[òð^úu iõ_Kðúd ùjûA^[ôùaö

^ò¡ðûeòZ ZûeòL iê¡û \eLûÉ ^ _jôùf Zûjû aòPûeKê ^ò@û~òa ^ûjóö _âû[ðú/_âû[òð^ú WûK \ßûeû _VûA[ôaû \eLûÉ aòk´ùe _jôùf Kðé_l \ûdú ejòùa ^ûjóö @iõ_ì‰ð \eLûÉ/@ûagýK _âcûY _Zâ (Attested copy) ^[ûA \ûLf ùjûA[ôaû \eLûÉ MêWÿòK ^ûKP ùjûA~òaö Êû/- Ròfäû_ûk, aûùfgße
Pathani Samanta Planetarium Building, Acharya Vihar Square, Bhubaneswar-751013, Tel. No.0674-2587649 Applications are invited for appointment as Laboratory Assistant (two posts) and Office Assistant (one post) on contractual basis with a consolidated remuneration of Rs.5,000/- per month. The engagement is for a period of one year subject to such midterm assessment of performance from time to time as may be decided by competent authorities. Qualifications: 1. Laboratory Assistant : Science graduate (Phy. & Chem.) with minimum 50% marks average. 2. Office Assistant: Arts/Commerce/Science graduates (basic knowledge in computer for office/ accounts matter) with minimum 50% marks average: Candidates are required to submit their applications along with complete bio-data and one passport size photograph by 16.09.10 to the Director, Institute of Materials Science at tne above mentioned address. Only short listed candidates will be called for interview. No TA/DA is admissible for attending interview. DIRECTOR

@ûùa\^ _Zâ \ûLf Keòaûe ùgh ZûeòL : 25.09.2010

INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE

CONTRACTUAL APPOINTMENT OF LABORATORY & OFFICE ASSISTANT

(K.C.KUNCHERIA) CHIEF MECHANICAL ENGINEER

Airports Authority of India, Eastern Region Kolkata invites applications for various posts reserved for Physically Challenged Persons. For further details, may please refer to our Website: www.aai.aero and www. airportsindia.org.in w.e.f. 3rd September, 2010 the last date of receipt of application is 24th September, 2010.

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010

1. Applications are invited from unmarried, Male Candidates who have passed 10+2 sexamination with Physics, Chemistry and Mathematics (Hereinafter referred to as PCM) subjects and fulfill the eligibility conditions prescribed in the subsequent paragraphs, for the grant of permanent commission In the Army after 4 years of Basic Military Training and Technical Training thereafter with the terms- and. conditions given in the succeeding paragraphs 2. ELIGIBILITY: (a) Nationality: A candidate must either be : (i) A citizen of India, or (ii) A .subject of Bhutan, or (iii) A subject of Nepal, or (iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st of January 1962 with the intention of permanently settling India or (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, ‘Zaire and Ethopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (il), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination provisionally subject to the necessary certificate being given to him by the Govt before declaration of result by SSB/joining training. (b) Age Limit, Sex and-Marital Status: Only unmarried male candidates are eligible for the entry. A candidate must not be below 161/2 years and above .191/2 years on the first day of the month in which the course is commencing i.e. the candidate should not be born before 01 Jan 1992 and not after 01 Jan 1995 (both days inclusive). The date of birth accepted by the office is that entered in the Marticulation or Secondary School Leaving certificate or in the certificate’recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of sthe University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate. No other document /relating to. age like horoscopes, affidavits, birth extract from municipal corporation, service .records and the like will be accepted. The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificate mentioned above. NOTE 1: Candidate should note only the date of birth as recorded in the Matriculation/ Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted and no subsequent request for its change will be considered or granted. NOTE 2: Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records,jio change will be allowed subsequently or a subsequent examination on any ground whatsoever. NOTE 3: The candidates should exercise’due care while entering their date of birth in the application form. If on verification at any subsequent stage any variation is found In their date of birth form one entered in their matriculation or equivalent examination, certificate, disciplinary action will be taken against them under rules. NOTE 4: Candidates,must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful, will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will’be liable to refund all expenditure incurred on him by the government. . (C) Educational Qualification: Only those candidates who have passed 1(10s+2 Examination or/its equivalent with a minimum aggregate of 70% marks in Physics, Chemistry and Mathematics are eligible to apply for this entry. 3. VACANCIES: The number of vacancies for this course is 85. Vacancies’are provisional and can be changed depending on the training capacity at the training Academy for this course. The vacancies are subject to Increase/decrease keeping the organanisional requirement at the point of time. 4. TYPE OF COMMISSION: On success completion of 4 Years’of the course cadets will be granted. Permanent Commission in the Army in the rank of Lt. in Arms/Services as per discretion of Army HQ. TRAINING 5. Total training will be 5 years, Details as under: (a) Basic Military Training: 1 year (Training Academy), (b) Technical Training: I (i) Phase-1 (Pre Commission Training): 3 Years (CME) Pune, MCTE Mshow and MCEME Secunderabad), (ii) Phase-11 (Post Commission Training); 1 year at CME Pune, “MCT E Mhow and MCEME Secunderabad. (c) Award of Degree: The candidates will be awarded Engineering .degree after successful completion of training as given out in para 5 (a) and (b) above. No.ante date seniority will be admissible to candidates on account of this Engineering degree. The officers who fail to qualify in Engineering will re-appear In the examination in the following year. In case they fail to qualify in the following year examination.also,.the same will.result in loss.of seniority to them and they will . Forfiet seniority to the extent of de|ay in passing Engineering degree examination. If they fail to qualify even within three years of their commissioning, their commission will Ibe terminated.. . COST OF TRAINING 6. The entire cost of training including books and reading material Is borne by-the Army. Cadets are also provided with free clothing and messing. In case the GC is withdrawn from training academy due to reasons other than Medical ground or the reasons not beyond his control he will be liable to refund cost of training @Rs. 7075/ per week’for the period of his stay at the training academy. HOW TO APPLY 7. Application forms in accordance with the prescribed format and complete in all respects with superscription on the envelope” APPLICATION FOR 10+2 (TES) COURSE ‘SER. NO. 25, July.2011 is to be sent to the following address to reach by 30 OCT.. 2010. Integrated HQ of MOD (Army), Adjutant General’s Branch, Addl. Dte Gen of Rtg., West Block-3, RKPuram. New Delhi-900108 C/o -56 A.P.O. Application will be sent by Regd. Mail. Application received after 30 Oct. 2010 will be rejected outright . All documents will be properly tagged. Loose endorsement will not be entertained. “Apply on the prescribed format on A4 size white sheet either computer printed /typed/ handwriten. Common Application form can also be downloaded from Army Website i.e. .http:// www.indianarmv.gov.in The aggregate percentage in Physics. Chemistry and Mathematics will be written on top of the envelope containing application. SELECTION PROCEDURE 8. The. selection procedure is as follows; (a) Short listed candidates will be called for Services Selection Board (SSB) interview at Bhopal, Bangalore or Allahabad. Interviews will be held in Feb-March 2011 onwards. (b) Duration of SSB interviews is five days excluding day of arrival. During their stay at SSB Candidates are put through psychological Test, Group test and Interviews. (c) Candidates will be put- through stage -I of the selection procedure on the first day. Only successful candidates shall be retained for balance of the testing. Candidates who fail to qualify in stage -I, will be returned on the first day itself, Stage I are psychologically originated test including intelligence test, (d) Successful candidates at the SSB will be required to undergo medical test lasting 3 to 5 days less Sundays and gazetted holidays, (e) Candidates recommended by the SSB and declared medically fit, will be appointed for training in the order “of merit, depending on “the number of vacancies available, (f) One AC-lll Tier/AC ‘Chair Car fare is admissible for the interview (to and fro) for the first time only. STIPEND/PAY AND ALLOWANCES 9. The candidates will be given a stipend of Rs. 21,000/- p.m. (Rs 15,600/- as pay in Pay Band plus Grade Pay of Rs. 5.400/-) as is admissible to NDA cadets on completion of 3 years training. On completion of 4 Years training they will be commissioned in the rank of Lt and entitled to pay as admissible to the rank/ The Pay Bands are as under.(a) Rank Pay Band (Rs.) Lt to Maj 15,600-39,100(PB-3) Lt Col to Maj Gen 37,400-67,000(PB-4) Lt Gen [ HAG Scale 67,000(annual increment@3%)79000 HAG+Scale* 75,5000(annual increment@30%)-8000 (*Admissible to 1/3rd of total strength of LT Gnes) VCOAS/Army Cdr/Lt Gen (NFSG)80,000(fixed) COAS 90,000(fixed) (b)In addition to pay, Grade pay will also be given as under:Lt Rs.5,400/Capt Rs.6,100/-

10+2 TECHNICAL ENTRY SCHEME COURSE - 25 COMMENCING FROM JULY 2011

INDIAN ARMY
NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

14

Maj Rs.6,600 Lt Col Rs. 8,000/Col Rs.8,700/Brig Rs 8,900/Maj Gen Rs 10,000/(c) A fixed, sum of Rs 6,000/- p.m. is also payable as Military Service Pay(MSP) to the officers from the rank Lt to Brig. Qualification Pay and Grant Officers possessing certain prescribed qualification are entitled to lumpsum qualification Grant of 6,000/-, 9.000/-, 15,000/- or 20.000/- based on the qualification held by the them. The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under: (i) Master Aviation Instructor- Rs 500/-p:m. (ii) Senior Aviation Instructor Class l-Rs 400/-p,m. (iii) Senior Aviation Instructor Class Il-Rs 280/-p.rn. (iv) Aviators holding Master Green-Card -Rs400/- p.m. (v) Aviators holding Green Card Rs 280/- p,m. The Army Aviators (Pilots)-serving in, the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance, asunder:(a) Brig & above Rs 10,500/- (b) Maj to Col Rs 14.0007- (c) Capt Rs 11,000/- Pvt Rs 9,000/Allowance lln addition to pay, an-officer at present receives the following allowances: . (a) Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time. (b) A kit maintenance allowances of ,Rs 400/-p.m. (c) Depending upon rank and area of posting, officer, posted ‘to field Areas will be eligible for compensatory’ Highly active Field’ Area Allowance at the rate of Rs.6,780/- to Rs. 8,400/-PMs and Compensatory. (d) In addition to the Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 4,200/- to Rs. 5,200/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 1,600/- to Rs. 2,000/-p.m. (d) In addition to the Comensatory Field Area Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9,000 if and above are entitled for High Altitude Allowance in the range of Rs. 1,060 pm to Rs 11,200 pm depending upons rank of the officer and place of posting. (e) Uniform allowance: Initial allowance for one time kit @ Rs 14.000/- and Rs 3,000/-for every three years. (f) Transport allowance: Transport allowance @ Rs 3.200/—DA there on p.m. in A-I/A class cities and Rs 1,600/DA thereon p.m. at other places shall be admissibly to officers. IMPORTANT 1. Application Form : Candidates are requested to prepare application form for themselves as per application format given below or download Common Application form from www.indianarmy.gov.in. Candidates are advised to read carefully the instructions at para 12 and 13 before filling up the application form. 2. Last Date of Receipt of Applications : All application must reach the Additional Directorate General Recruiting, 10+2 (TES) Entry, West Block-Ill, R.K. Puram, New Delhi- 900108 C/o 56 APO, either by hand by post/speed post on or before the 30th Oct.2010. 3. Service Selection Board Interview: SSB interviews will be conducted in Feb./sMarch 2011 at Allahabad. Bhopal and Bangalore. 4. Facilitation Counter for Guidance of Candidates : In case of any guidance/., information/clarification regarding their application form, candidates can contact. Additional Directorate General Recruiting at their reception, West Block-Ill, R.K. Purarn, New Delhi or over Telephone No.’011-26175473 on working days between 0900 hrs to 17.00 hrs. RETIREMENT BENEFITS Pension, gratuity and casual pensionary\award will be admissible in accordance withthe rule in force from time to time. LEAVE: Leave will be admissible in accordance with the rules in force from timeto time. ; ‘ 10. On’ commission, officers are entitled to 60 days annual leave and 20 days casualleave LTC, free medical service for self and family, canteen facilities and other concessions, 11. On being commissioned, ail officers will be guided by the terms and conditions asgiven out by the Army Group Insurance Scheme and as amended from time to time. (a) Army Group Insurance Fund Provides Insurance cover of Rs. 15 Lac on payment of one time non-refundable premium of Rs. 8200/r by cadets from the date of joining for pre-cornmission training i.e. for 3 years. If a cadets is relegated an additional premium of Rs. 1,444/- per relegated term will be paid; Those Who are medically boarded out on account of disability, the disability cover provided for 100% disability will be Rs. 7.5 Lac reduced up to Rs. 1.5 Lac for 20 per cent disability. However, disability for less than 20 percent, an ex-gratia of Rs. 20.000/- will be paid. There is no saving component under this scheme. Disability due to alcoholism and drug addiction will not qualify or disability benefit and ex-gratia: (b) The Gentlemen’Cadets when in receipt of stipend of Rs/21,OOO/- per month are insured tor Rs. 30 Lac.Those who are medically boarded out of Academy on account of disability, the disability cover provided for 100 % disability will be Rs. 15 Lac which is proportionately reduced up to Rs. 3 Lac for 20% disability. However, for less than 20% disability an ex-gratia of Rs. 20.000/- will be paid. Disability due to alcoholism and-drug addiction, will nc-t qualify for disability benefit and ex-gratia. Premium at the rate of Rs. 2190/- will have to be paid, in advance on monthly basis by the Gentlemen Cadets to become member under the .main AGI Scheme as applicable to Regular Army Officers.The premium for the relegated period would also be recovered at the same rate. IMPORTANT INSTRUCTIONS 12. Please note that: (a) Application must be sent in the format given below, (b) Application must be accompanied by attested (By a Gazetted Officer of the Central/ State Govt/lst Class-Magistrate etc.) Photocopies of 10th class certificate for proof of date of birth and 10+2 certificate and mark sheet for proof of education. Revised marksheets issued by a Board/Unrversity after last date of receipt of application will not be acceptedfor this course, however the same will be accepted for the subsequent course. (c) Army Headquarters reserves the right to shortlist applications and to fix cut off percentage of PCM marks without assigning any reason. No communication will be entertained on this account: (d) Short listed candidates will be detailed to undergo SSB interview from Feb. 2011 onwards. No compensation will be paid in respect of any injury sustained as a result of test conducted at SSB. All applications received late or incomplete will be rejected outright. No intimation will be given to the candidate in writing or verbally to submit fresh application/certificate/or any other required documents, (e) Candidates are advised not to correspond with Army Headquatars regarding shortlisting or SSB interview. However, such correspondence may the addressed to the Adm. Officer of the Selection Centres after receipt of interview call up letter and a copy endorsed to ADG. Rtg. 10+2 (TES) Entry, West Block-III, R.K. Puram, New Delhi PIN-900108 C/o 56 APO. (f) .Candidates withdrawn from NDA. OTA. IMA. Naval Academy. Air Force Academy on disciplinary grounds are not eligible to apply. (g) Final merit list will be displayed at the Rtg. Dte. (Offers Sel.) ADG, Rtg. West Block-III, R.K. Puram, New Delhi Pin-900108 C/o 56 APO before induction for precommissioning training. For any queries regarding SSB interview Centre, Call up details, reporting date and merit list, contact : 011-26175473 or visit www.indianarmy.gov.in. Note: Candidates must be physically fit according to the prescribed physical standards.The guidelines for the same are given below. A number of qualified candidates are rejected subsequently on medical grounds. Candidates are, therefore, advised in their own interest to get themselves medically examined before submitting their applications to avoid disappointment at the final stage. Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speed up finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.”The undermentioned ailments are considered, common minor ailments:- (a) Wax (Ears), (b) DNS, (c) Hydrocele/Phimosis, (d) Overweight/ Underweight, (e) Pipess, (f) Gynecomastia, (g) Tonsilitis, (h) Varicocele. Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entifled to out- patients treatment from services sources at public expense for injuries sustained of disease

GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE 10+2 (TES) ENTRY

Continued page

bêaù^gße, 11 eê 17 ùiù_Ö´e , 2010 INDIAN ARMY

NIJUKTI KHABAR

Bhubaneswar

11 to 17 September, 2010

15

contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to in-patient treatment at public expense in the Officers ward of a I hospital provided, (a) the injury is sustained during the test or; (b) the disease is contracted , during the course of the examination by selection board and there is no suitable hospital; or (C) the medical board requires the candidates admission for observation. NOTE: They are not entitled to special nursing. A candidate recommended by the Services Selection Board Will undergo a medical examination by a Board of Service Medical officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical board: The proceeding of i the Medical Board are confidential and will hot be divulged to anyone. However, the ‘ candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Boards and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to thei candidate. Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate. Candidates declared unfit during Appeal Mod. Board will be intimated about the provision of Review Mod. Board, (a) The candidates must be in good physical . and mental hearth and free from any disease/disability which, is likely to interfere with I the efficient performance of duties, (b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or under weight, (c) The minimum acceptable” height is 157.5 cms. For ‘ Gorkhas and individuals belonging to hills of North Eastern regions of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable height will be Scms.’5cms less. In case of candidates from Lakhadweep the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. Height ‘ and weight standards are given below: HEIGHT/WEIGHT STANDARDS 10+2 (TES) TEBLE-1 Height Weight in Kgs. in centimeters (without shoes) 16-17Years 17-18Years 18-19Years 19-20Years 152 43 44 45 46 155 44 45 47 48 157 45 47 48 49 160 46 48 49 50 162 48 50 51 52 165 50 52 53 54 167 51 53 54 55 170 52.5 55 56 57 173 54.5 57 58 59 175 56 59 60 61 178 58 61 62 63 180 60 63 64.5 67 183 62.5 65 66.5 68

A 10% departure from the, average weight ‘given in the Table 1 above is to considered within normal limits. However, in Individuals with heavy bones and broad built and as well as individuals with thin built otherwise healthy, this may be relaxed to some extent on merit. NOTE: Height relaxation upto 2.5 cm. may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training. On account of lower age of candidate, a margin of upto 5.00 cm. in height, 2.5 cm. in leg length (minimum) and 1.0 cm sitting height (minimum) may be given provided it is certified by the Medical Board that the candidate is likely to grow and come upto the required.standard on completion of his training, (d) Chest should be well developed. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper, part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-ray of the chet Is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chet, (e) There should be no disease of bones and joints of the body. X-ray of Spine of candidates will not be carried out as a routine. It will, however, be done on the advice of Surgical Specialist wherever, clinically indicated Minor congenital defects which are not likely to interfere in the performance of military duties may be acceptable; on merit though congenital defects are considered as a cause for rejection. Spinal conditions: (f)’ “Thorough Clinical examination of the spine including its shape, local tenderness if any, spinal movements etc. Is to be carried out. (g) Mild kyhosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or Resriction of movement will not preclude acceptance, (h) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality of spinal deformity, more than mild appropriate X-ray of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialists advice (j) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits (k) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms in a quiet room: (I) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and Blood vessels, Blood pressure should be normal, (m) The muscles of abdomen should be well developed and there should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen’ will be a cause for rejection, (n) Un-operated hernia will make a candidate unfit If operated this should have been done at least a year prior to me present examination and the healing is complete, (o) There should be no hydocele, varicocele or pile, (p) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cauSe for rejection, (q) Any disease of alsobea which is likely to cause disabilities or disfigurement will atk cause of rejection, (r) A candidates should be able to read 6/6 kn a distant vision chart weach eye, with or without glasses. Myopia should not be more than 2.5/ D.and hypemetropia not more than 3.5 D including Astigmatism. Internal examination of the eye will-be done by means of opthalmoecope to rule out any disease Of the eye. A Candidate’ must have good binocular vision, the colour vision standard will be CP III for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. Candidates will be required to give certificates that neither .he nor any member of his family has suffered from congenital night beindess. Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy, to improve the visual acuity, will be permanently rejected, (s) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be Suffering from severe pyorrhoea. (t) Physical conditioning .Prospective candidates are advised to keep them selves in good physical condition by following the the Undermentioned regimen daily :- (i) Jogging 3 to 5 Kms interspersed with short sprints (ii) Skipping (iii) Pushups and sit ups (minimum 20 each). (Iv) Chin ups (Minimum 08) .(v) It would be of immense benefit the candidates could learn the basic of swimming. However, non swimmers will be taught swimming at the training academy. 13. REASONS FOR REJECTION OF APPUCATON:(a) Incomplete and loosely tagged applications in any respect and/or without copies of requisite certificate (s) Documents submitted at a later stage wilt hot tie entertained. (b) Variation in names and spellings as recorded in application/ Metric or equivalent certificate not supported by affidavitte, (c) Copy of 10th claes certificate for age proof and 12th .dass marksheet for PCM% attested, by a Qovt. Gazetted officer. No otrier certificate is valid tor authentication of age. Internet ResuH will not be accepted, (d) PCM% not written on envelope In RED INK (e) without self Attested photograph affixed on applicsaion form (f) Application not Signed by Candidate and Father or guardian, (g) Application received on “ONLY SPECIMEN WRITTEN APPLICATION”, (h) Submission of more than ONE application, (i) Non-receipt of applications on/before due data of submission of applications. (i) Any ambiguity/erasures attested Unattested Cutting/False/ information/Concealment of information detected in the above certificate will result cancellation of the candidature at any stage of selection.

(a) | hereby declare that all the statements made in the above application are true I and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any information found false at any stage of selection would render me disqualified for induction in the Armed Forces. I undertake not to make any claim or compensation if at any stage of my selection, my inedibility for candidature is’ I detected and my candidature is cancelled as a result thereof. (b) I also understand that in case of my final selection, my appointment will be provisional subject to satisfactory police and educational verification. (c) For contact write my correspondence & permanent address as mentioned in i para 3 above. DECLARATION BY PARCNT/GUARDIAN (Form of certificate to be signed by the parent/Guardian of candidate) ................... ................................................ (Name of the Parent/Guardian of Candidate) ........................................... parent/guardian of ........................................ (Name of the Candidate) .................................... who is candidate for 10+2 (TES) Cadet Entry Scheme in the Indian Army, hereby certify that I fully understand that my son/ward will, if required attend the Service .Selection Board interview with my full and free consent at my own risk and that I or my son/ward shall not be entitled to claim i I and as any compensation or other relief from the Government in case of any injury likely to be sustained during the tests given to him at the said Service Selection Board whether due to his or any person’s negligence or otherwise. I also undertake that my candidature would be cancelled at any stage of selection, if I apply twice for the same course. (Sianature of the Candidate) (Sionature of Parent/Guardian)

DECLARATION

URGENT REQUIREMENT IN CHENNAI/PUNE/DELHI
QUALIFICATION B(Tech)Fresher Diploma fresher ITI Fresher Undermatric/ Matric/+2/+3
We are a leading HR & staffing company required candidates for our client.

State: Date:

Place:

State:

Place:

Date:

N.B.:-Candidates are requested to contact directly to our office.

CONTACT:OMSAI CONSULTANCY PVT.LTD.
Near Maakali tent House, VSS Nagar, BBSR Between (10 Am To 2 PM) Tel:-0674-3267739, 9337799109, 9090514248 Email:-Consultancy.omsai@gmail.com

SALARY 12000/7000/5000/5000/-

VACANCY 10 15 20 30

FACILITIES Free (Accomodation+food) Free(Accomodation + food) Free (Accomodation+ food) Free(Accomodation+food)

ùUâ^õ I ^ò~qò iìP^û ò ê
SPOT ADMISSION 2009-10
n
Physical Standard : Height:5’6” Qualification:10th pass/ITI/+2/+3 Age: 18 to 32 year

RNI No. 52621/93, Postal Regd. No. BN/43/09-11 Approved by Govt. of India (DAVP, Min. of I & B) & Govt. of Odisha

JOIN AS A FIREMAN, SAFETY SUPERVISOR SAFETY OFFICER

œÿç ¾ ë N ÿç Óë { ¾æS
IFFCO, NINL, NALCO, TELCO, Maruti, NTPC, ONGC, GAIL, GAMMON, etc.

ALLAHABAD BANK
Head Office: 2, N.S. Road, Kolkata-700001 www.allahabadbank.in
A tradition of trust

11 to17 September, 2010

16

FIRE & SAFETY

100% PLACEMENT
for Successful Trainees
INSTITUTE OF INDUSTRIAL SAFETY & FIRE MANAGEMENT, BBSR

HxÿçÉæ F¯ÿó HxÿçÉæ ¯ÿæÜÿæ{Àÿ Qæàÿç $#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê SëxÿçLÿ ¨æBô 20 f~ Fireman Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > {ÓþæœÿZë Fire and Safety{Àÿ †ÿæàÿçþ ’ÿçAæ¾æB ¯ÿçµÿçŸ Industry þæœÿZÿ{Àÿ Lÿæ¾ö¿ ’ÿä†ÿæ Aœëÿ¾æßê œÿç¾Nÿç ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ ë ç e {¾æS¿†ÿæ: þæs÷Lÿú ¨æÓú H †ÿ’ëÿ•ö, ¯ÿßÓ :18 Hostel Fre Àëÿ 32 ¯ÿÌö, Daÿ†ÿæ : 5'. 6'' Lÿçºæ A™#Lÿ >
Last date 20 th Sept. 2010.
Govt. Registered Vide No. 680/2003

ÉçW÷ `ÿæLÿçÀÿç ’ÿÀÿLÿæÀÿ ?

Contact:

¨÷æ$öêþæ{œÿ þ¿æs÷Lÿë {àÿÓœúÿ Óæs}üÿç{Lÿsú œÿLÿàÿ ç F¯ÿó ’ëÿBsç ¨æÉú{¨æsö üÿ{sæ ÓÜÿ œÿçþàÿçQ†ÿ § # vÿçLÿ~æ{Àÿ {¾æS{¾æS LÿÀÿ;ëÿ >
Estd. -1999

jiþ _ ò U ûf, ^iò ð õ ùjûc Gaõ Kä ò ^ ò K þ ù e PûKò e ú Keê [ ô a û KcðPûeúu iKûùg PòKò›û aòmû^ _ûVýKââc ^ûcùfLû @ûe¸
ØOPERATION THEATRE TECHNOLOGY ØNURSING ASSISTANT ØMEDICAL LABORATORY TECHNICIAN Ø X-RAY TECHNICIAN Ø HOSPITAL MANAGEMENT Ø HEALTH INSPECTOR ØHOSPITAL DOCUMENTATION & RECORD KEEPING Ø HOMOEOPATHIC PHARMACY ASSISTANT Ø PHYSIOTHERAPY & OCCUPATIONAL THERAPY REGIONAL MEDICAL TECHNOLOGY INSTITUTE (RMTI)
@]ôK RûYòaû _ûAñ ù~ûMûù~ûM Ke«ê
Regular & In-service Distance learning paramedical courses, promoted by Govt. of India

Ph:9178149131, 9337712395

C_ùeûq ù~ùKøYiò ùKûiðùe Wòù_äûcû/iûUòð`ùKU jûif Kùf, eûRýe jiþ_Uûf, ò ò ^iòðõùjûc I ÊûiÚýcòg^ùe _âZòÂòZ KeûAaû iKûùg @û_Yuê iûjû~ý Keòaö

3489, Palasuni, P.O.G.G.P(Rasulgarh), Bhubaneswar-25, ORISSA Ph.: (0674) 2370415, Mob: 9937440788 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED

BHEL Tiruchirapalli require Executives and Supervisors (Five posts each) in Civil Engineering with 1 year of experience on Fixed Tenure Basis for a maximum period of 2 years for construction of its expansion projects. Additional exposure to Structural Design and AUTOCAD is desirable. Candidates interested in applying for these posts may visit our website http:// www.bhel.com for the detailed advertisement & information on eligibility, reservations, relaxations, selection process, how to apply etc.

CIVIL EXECUTIVES & SUPERVISORS (FIXED TENURE BASIS FOR 2 YEARS)

UNIT-TIRUCHIRAPALLI Employment Notice No.288

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : 20.09.2010

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193, Mancheswar Ind.Estate, Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com  Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iµû\K - iê]úe Kêcûe _Šû

CMYK

6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 6543210987654321098765432121098765432109876543210987654321

(Regd. By Govt. Of Orissa) (ISO 9001-2008 Certified) HIG-13, Dharam Vihar, Khandagiri, Bhubaneswar

INDIAN SCHOOL OF FIRE & SAFETY ENGINEERING
A/49, Sahid Nagar, Near Satsang Bus Stop, # NH-5 BHUBANESWAR-751007, Tel : 0674-2546392, Mobile: 9583427859, firesafetybbsr@yahoo.co.in Mobile: 9937040664, www.isfsefiresafety.com

For full details regarding ON-LINE application format, eligibility criteria, educational qualification, fees, relaxation for reserved category candidates etc. please visit the Bank’s website : www.allahabadbank.in Full advertisement will appear in Employment News/ Rozgar Samachar issue dated 11.09.2010 or subsequent issue.

Allahabad Bank invites ON-LINE applications from Indian Citizens for filling up 127 vacancies in the following posts. S.N. Name of post Grade/Scale Vacancies 1. Chief Law Officer in GENERALISTcadre TEG,Scale-VI 1 2. Assistant General manager(Economist) SMG,Scale-V 1 in GENERALIST cadre 3. Chief Manager(Taxation)inGENERALIST cadre SMG,Scale-IV 1 4. Senior Manager (Treasury cum Forex) MMG, Scale-III 10 in SPECIALISTcadre 5. Manager(ResearchAnalyst/Statistician) MMG,Scale-II 2 in SPECIALIST cadre 6. Manager(Taxation) in SPECIALIST cadre MMG,Scale-II 2 7. Manager(Law)in SPECIALIST cadre MMG,Sclae-II 19 8. Manager(Security) in SPECIALIST cadre MMG,Scale-II 10 9. Official Language Officer/Hindi Officer JMG, Scale-I 6 in SPECIALIST cadre 10. Officer(IT) in SPECIALIST cadre JMG, Scale-I 75

RECRUITMENT OF SPECIALIST & GENERALIST OFFICERS

Opening/Closing date of online registration : 07.09.2010/ 04.10.2010

General Manager(HR)

BHAVA INSTITUTE
Recognised by : Health & F.W, Govt. of of Orissa & INC, New Delhi Recognised by: Health & F.W.Deptt., Govt. Orissa & INC, New Delhi
3 1/23 year
1/2 year

ADMISSION OPEN

Wòù_äûûcû ^iòõðõ/Áû`^ið ùUâ^òõ ^õò Wòù_ä cû ^iòð / Áû`^ið ùUâ (Cbd cjòkû ûI _êeêêhu ^òccù«) (Cbd cjòk I _êehu ^ò ù«)

(General Nursing & Midwifery)

GNM GNM

(ISO Certified)

(General Nursing & Midwifery)

(Auxuiliary Nursing & Midwifery) (Auxiliary Nursing & Midwifery)

ANM
(cjò k ÊûiÚý Kcð ) (cjòkûû I ÊûiÚý Kcðúú) ù~ûMýZû:-10+_ûgþ _ûgþ ù~ûûMýZû :- 10+

1

1/2 year

ù~ûûMýZû :- +2 (Arts / Com./ Sci.) _ûiþ ù~ûMýZû:-+2(Arts/Com./Sci.) _ûgþ

Diploma in Medical Laboratory Technology Diploma in Medical Laboratory Technology

(eq, ck,cìZâ,K`,Mbð,Mbð, ]ûZê, I ]ûZê Pcð (eq, ck, GWÿiþ AZýû\òcêZâ, K`,Keû~ûG) _eúlû
Pcð I GWÿiþ AZýû\ò _eúlK)

DMLT

DMRT
Diplo ùnMedical A.iò.Rò ùUK^òi gy (GKèmaie I Radiography&ImagingTechnoloò@û^þ)

Diploma in Medical Radiography & Imaging Technology

(GKèùe I A.iò.Rò ùUKÜòiò@û^)

ißûiÚýgòlû ùlZâùe \úNð 20 ahðe @bòmZû
100% placement, Hostel in campus, Own transpost Practical at Govt. hospital, Study Loan
Plot No : 1480, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar-15 Ph. : 0674 - 2553122, 9861134443 email : bhavainstitute@rediffmail.com www.bhavainstitutue.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful