You are on page 1of 1

Ang karamihan sir naroon sa pagpipilian ang tamang kasagutan, subalit mali ang ipinapakitang

wastong sagot.

Sa no.8 sir, ang Ama ng Maikling Kuwentong Tagalog ay si DEOGRACIAS ROSARIO. Si Valeriano H.
Peňa ay Ama ng NOBELANG Tagalog.

Mali naman po ang nasa choices sa no. 17. Ang dupes ay dapat DUPLO. Ang sipi ay hango rin sa
Duplo ni A. Fernandez noong 1910.

Sa no. 32 naman, ang may-akda ng tulang “Pilipino: Isang Depinisyon” ay si PONCIANO PINEDA.
Si Edgardo Reyes ay mas kilala sa kanyang nobelang “Sa mga Kuko ng Liwanag”.

Baybayin nga po pala ang wastong katawagan, at hindi Alibata, sa ating mga unang titik. Ito ay
nasa no. 13 at 39. Bukod dito, hindi tayo kailanman gumamit ng mga titik Griyego; bagkus
pagkatapos ng Baybayin, ang Abecedario ng Espanyol ang humalili (na nasa titik ROMANO).

Sa no. 96, ang nasa pagpipilian ay si Rafael Palma imbis na si JOSE PALMA. Si Rafael Palma ay
ang nakatatandang kapatid ni Jose Palma. Wasto naman ang nasa no. 49, na parehong
katanungan lamang din (nirebisa lang).

Sa no. 109, si JOSE MARIA PANGANIBAN, at hindi si Jose Rizal, ang kinikilalang mayroong
memoria fotografica (bagaman sa ibang aklat, ang “memoria fotografica” di umano ay kanyang
akda).

Sa no. 135, ang pagpuna sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay nasa PAG-
UNAWANG LITERAL pa lamang.