You are on page 1of 99

TÜRK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS EN 60974-1
Haziran 2007

ICS 25.160.30

ARK KAYNAĞI TEÇHİZATI - BÖLÜM 1: KAYNAK GÜÇ
ÜNİTELERİ

Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

− Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak
gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın
uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.

− Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini
bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını
şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi
İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite
Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)
TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun
olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün
garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK
Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası)
TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı
olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen
teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk
Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

DİKKAT!
TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun
üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir
garanti söz konusu değildir.

Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.

TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

ICS 25.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007

Ön söz
- Bu standard, CENELEC tarafından kabul edilen EN 60974-1 (2005) standardı esas alınarak TSE Elektrik
İhtisas Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 12 Haziran 2007 tarihli toplantısında Türk
Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent
hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

.

ICS 25.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007

İçindekiler

1 Kapsam...................................................................................................................................................1
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar .........................................................................................1
3 Terimler ve tarifler .................................................................................................................................2
3.1 Ark kaynağı güç ünitesi ........................................................................................................................2
3.2 Endüstriyel ve profesyonel kullanım.....................................................................................................3
3.3 Uzman (Ehil personel, usta personel) ..................................................................................................3
3.4 Eğitimli personel ...................................................................................................................................3
3.5 Tip deney..............................................................................................................................................3
3.6 Rutin deney ..........................................................................................................................................3
3.7 Gözle muayene ....................................................................................................................................3
3.8 Düşme karakteristiği.............................................................................................................................3
3.9 Düz karakteristik ...................................................................................................................................3
3.10 Statik karakteristik ........................................................................................................................3
3.11 Kaynak devresi .............................................................................................................................3
3.12 Kontrol devresi..............................................................................................................................3
3.13 Kaynak akımı (kaynak yapma akımı) ...........................................................................................3
3.14 Yükteki gerilim ..............................................................................................................................3
3.15 Boştaki gerilim ..............................................................................................................................4
3.16 Alışılagelmiş değer .......................................................................................................................4
3.17 Alışılagelmiş kaynak durumu........................................................................................................4
3.18 Alışılagelmiş yük...........................................................................................................................4
3.19 Alışılagelmiş kaynak akımı (I2) .....................................................................................................4
3.20 Alışılagelmiş yük gerilimi (U2) .......................................................................................................4
3.21 Beyan değeri.................................................................................................................................4
3.22 Beyan değer aralığı ......................................................................................................................4
3.23 Beyan çıkışı ..................................................................................................................................4
3.24 En büyük beyan kaynak akımı (I2 en büyük)......................................................................................4
3.25 En küçük beyan kaynak akımı (I2 en küçük) ......................................................................................4
3.26 Boştaki beyan gerilimi (Uo) ...........................................................................................................4
3.27 Boştaki azaltılmış beyan gerilimi (Ur) ...........................................................................................4
3.28 Boştaki anahtarlanan beyan gerilimi (Us) .....................................................................................5
3.29 Beyan besleme gerilimi (U1) .........................................................................................................5
3.30 Beyan besleme akımı (I1) .............................................................................................................5
3.31 Boştaki beyan besleme akımı (I0).................................................................................................5
3.32 En büyük beyan besleme akımı (I1 en büyük) ...................................................................................5
3.33 En büyük efektif besleme akımı (I1 efektif).......................................................................................5
3.34 Yükteki beyan hızı (n)...................................................................................................................5
3.35 Boştaki beyan hızı (n0)..................................................................................................................5
3.36 Beyan rölanti hızı (ni) ....................................................................................................................5
3.37 Çalışma çevrimi (X), çalışma faktörü (kullanımdan kaldırılmıştır) ................................................5
3.38 Yalıtma aralığı ..............................................................................................................................5
3.39 Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu .....................................................................................................5
3.40 Kirlenme derecesi.........................................................................................................................5
3.41 Mikro çevre ...................................................................................................................................6
3.42 Malzeme grubu .............................................................................................................................6
3.43 Sıcaklık artışı ................................................................................................................................6
3.44 Isıl denge ......................................................................................................................................6
3.45 Isıl koruma ....................................................................................................................................6
3.46 Artan elektrik çarpma tehlikesine sahip ortamlar..........................................................................6
3.47 Tehlike azaltıcı düzen...................................................................................................................6
3.48 I Sınıfı donanım ............................................................................................................................6
3.49 II Sınıfı donanım ...........................................................................................................................7
3.50 Temel yalıtım ................................................................................................................................7
3.51 Ek yalıtım ......................................................................................................................................7
3.52 Çift yalıtım.....................................................................................................................................7
3.53 Takviyeli yalıtım ............................................................................................................................7
3.54 Plâzma kesme sistemi..................................................................................................................7
3.55 Plâzma kesme güç ünitesi............................................................................................................7

ICS 25.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007

3.56 Güvenli çok düşük gerilim (SELV) ................................................................................................7
3.57 Besleme devresi ...........................................................................................................................7
3.58 Çalışma gerilimi ............................................................................................................................7
4 Çevre şartları..........................................................................................................................................7
5 Deneyler .................................................................................................................................................8
5.1 Deney şartları .......................................................................................................................................8
5.2 Ölçme aletleri........................................................................................................................................8
5.3 Bileşenlerin Uygunluğu.........................................................................................................................8
5.4 Tip deneyleri .........................................................................................................................................9
5.5 Rutin deneyler ......................................................................................................................................9
6 Elektrik çarpmasına karşı koruma.....................................................................................................10
6.1 Yalıtım ................................................................................................................................................10
6.2 Normal işletmede elektrik çarpmasına karşı koruma (doğrudan temas) ...........................................14
6.3 Bir arıza durumunda elektrik çarpmasına karşı koruma (dolaylı temas)............................................15
7 Isıl şartlar..............................................................................................................................................18
7.1 Isınma deneyi .....................................................................................................................................18
7.2 Sıcaklık ölçülmesi...............................................................................................................................19
7.3 Sıcaklık artışı sınırları.........................................................................................................................20
7.4 Yükleme deneyi ..................................................................................................................................22
7.5 Komütatörler ve kontak bilezikleri.......................................................................................................22
8 Olağan dışı çalışma.............................................................................................................................22
8.1 Genel kurallar .....................................................................................................................................22
8.2 Fan durdurma deneyi .........................................................................................................................23
8.3 Kısa devre deneyi...............................................................................................................................23
8.4 Aşırı yük deneyi ..................................................................................................................................23
9 Isıl koruma............................................................................................................................................24
9.1 Genel kurallar .....................................................................................................................................24
9.2 Yapılış.................................................................................................................................................24
9.3 Konum ................................................................................................................................................24
9.4 Çalışma ..............................................................................................................................................24
9.5 Başlangıç konumuna gelme ...............................................................................................................24
9.6 Çalışma kapasitesi .............................................................................................................................24
9.7 Gösterge.............................................................................................................................................25
10 Giriş besleme şebekesine bağlantı................................................................................................25
10.1 Besleme gerilimi .........................................................................................................................25
10.2 Çoklu besleme gerilimi ...............................................................................................................25
10.3 Besleme devresine bağlantı düzenleri .......................................................................................26
10.4 Besleme devresi bağlantı uçları .................................................................................................26
10.5 Kablo tutucu................................................................................................................................27
10.6 Giriş delikleri ...............................................................................................................................28
10.7 Besleme devresi açma/kapama anahtarlama düzeni ................................................................28
10.8 Besleme kabloları .......................................................................................................................29
10.9 Besleme kuplaj düzeni (ekleme fişi) ...........................................................................................29
11 Çıkış ..................................................................................................................................................30
11.1 Boşta beyan gerilimi ...................................................................................................................30
11.2 Alışılagelmiş yükteki gerilimin tip deneyi değerleri .....................................................................32
11.3 Çıkışı ayarlamak için kullanılan mekanik anahtarlama düzenleri...............................................33
11.4 Kaynak devresi bağlantıları ........................................................................................................33
11.5 Dış düzenlere güç beslemesi .....................................................................................................34
11.6 Yardımcı donanım güç çıkışı ......................................................................................................35
11.7 Kaynak kabloları .........................................................................................................................35
12 Kontrol devreleri ..............................................................................................................................35
13 Tehlike azaltıcı düzen ......................................................................................................................35
13.1 Genel özellikler ...........................................................................................................................35
13.2 Gerilim azaltıcı düzen .................................................................................................................36
13.3 a.a.’dan d.a’ya anahtarlama düzeni ...........................................................................................36
13.4 Tehlike azaltıcı düzenin devre dışı bırakılması ..........................................................................36
13.5 Tehlike azaltıcı düzenin çalışması ile meydana gelen girişim....................................................36
13.6 Yeterli çalışmanın gösterilmesi...................................................................................................36
13.7 Arıza durumunda tehlike oluşturmama.......................................................................................36
14 Mekanik düzenler .............................................................................................................................37
14.1 Genel kurallar .............................................................................................................................37

ICS 25.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007

14.2 Mahfaza ......................................................................................................................................37
14.3 Taşıma düzenleri ........................................................................................................................38
14.4 Düşmeye karşı dayanım.............................................................................................................38
14.5 Meyilli durumda denge ...............................................................................................................39
15 Beyan değerleri işaret plâkası ........................................................................................................39
15.1 Genel kurallar .............................................................................................................................39
15.2 Açıklama .....................................................................................................................................39
15.3 İşaret plâkasındaki bilgiler ..........................................................................................................40
15.4 Toleranslar..................................................................................................................................43
15.5 Dönme yönü ...............................................................................................................................43
16 Çıkış ayarı .........................................................................................................................................43
16.1 Ayar tipi.......................................................................................................................................43
16.2 Ayar düzeninin işaretlenmesi......................................................................................................44
16.3 Akım veya gerilim kontrol düzenlerinin gösterimi .......................................................................44
17 Talimatlar ve işaretlemeler..............................................................................................................44
17.1 Talimatlar ....................................................................................................................................44
17.2 İşaretlemeler ...............................................................................................................................45
Ek A (Bilgi için) - Besleme şebekelerinin anma gerilimleri ....................................................................47
Ek B (Bilgi için) - Birleştirilmiş dielektrik deneyi örneği.........................................................................48
Ek C - a.a. tungsten asal gazlı kaynak güç üniteleri durumunda dengelenmemiş yük.......................49
Ek D (Bilgi için) - Sıcaklığın kapama süresine ekstrapolasyonu ...........................................................51
Ek E - Besleme devresi bağlantı uçlarının yapısı ....................................................................................52
Ek F (Bilgi için) - Standard Birim (SI) olmayan birimlerin karşılığı........................................................54
Ek G (Bilgi için) - Besleme akımının gerçek etken değerinin ölçülmesi için besleme şebekesinin
uygunluğu ...................................................................................................................................................55
Ek H (Bilgi için) - Statik karakteristiklerin çizimi .....................................................................................56
Ek I - 10 Nm darbe için deney metotları....................................................................................................57
Ek J - Mahfazalar için metal tabaka kalınlığı ............................................................................................58
Ek K (Bilgi için) - İşaret plâkası örnekleri.................................................................................................60
Ek L (Bilgi için) - Ark kaynak donanımı için grafik semboller ................................................................64
Ek M (Bilgi için) - Verim..............................................................................................................................86
Ek N - Birincil kaçak akım ölçmesi............................................................................................................87
Kaynaklar.....................................................................................................................................................89
Ek ZA - Atıf yapılan uluslararası standardlar ile bu standardlara karşılık gelen Avrupa standardları90

.

S2 Beyan Gerilimi En Çok 450/750 450/750 V . socket-outlets and TS 7205 EN Fişler.Elektrik Electrical and magnetic devices Düzenleri ve Manyetik Düzenler IEC 60050 (851) International Electrotechnical .Bölüm 6: Ark Kaynak electrode cables Kabloları IEC 60309-1 Plugs. Bu standard.Part 6: Arc welding V Olan. IEC canlı veri tabanı anlamındadır. tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Not 1 .6. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış Türk Standardlarıdır. IEC vb. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar.Bölüm 1: Part 1: General requirements Genel özellikler IEC 60417. Bu standard. kolonda verilmiştir.Bu standard. Bu standardda. - Vocabulary (IEV) - Chapter 851: Electric welding IEC 60112 Method for the determination of TS EN 60112 Katı yalıtım malzemeleri - the proof and the comparative Yüzeysel kaçaklar ile ilgili tracking indices of solid insulating mukayese ve dayanıklılık materials indislerinin belirlenmesi metodu IEC 60245-6 Rubber insulated cables – Rated TS 9767 HD Kablolar. prizler ve ara fiş-prizler - couplers for industrial purposes 60309-1 Sanayide kullanılan . ve 4. endüstriyel ve profesyonel kullanımlarda ark kaynağı ve ilgili işlemler için tasarımlanan ve IEC 60038.ICS 25. esas olarak sıradan kişilerce kullanılmak için tasarımlanmış. Çizelge 1’de belirtilen değerleri aşmayan bir gerilimle beslenen veya mekanik düzenlerle tahrik edilen güç ünitelerini kapsar. ilgili tipik işlemlerdir. sınırlı çalışma için elle kullanılan metal ark kaynağı güç ünitelerini kapsamaz.Kauçuk Yalıtımlı- voltages up to and including 22. Not 2 . EN. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi hâlinde ilgili standardın en son baskısı kullanılır. Adı TS No1) Adı No (İngilizce) (Türkçe) IEC 60038 IEC standard voltages TS 83 HD 472 Anma gerilimleri – Alçak gerilim elektrik şebekesi besleme sistemleri için IEC 60050 (151) International Electrotechnical TS 4549 Elektroteknikte Kullanılan Vocabulary (IEV) . kaynak güç ünitelerinin ve plâzma kesme sistemlerinin güvenlik ve performans kuralları belirtilmiştir.160. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda.Part 151: Terimler ve Tarifleri.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ark kaynağı teçhizatı - Bölüm 1: Kaynak güç üniteleri 1 Kapsam Bu standard. 1 . Graphical symbols for use on TS IEC 60417 DB:20022) equipment DATA BASE * 1) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. periyodik bakım sırasında veya onarım sonrası güç ünitelerinin deneyden geçirilmesini kapsamaz.Elektrik arkı ile kesme ve ark ile püskürtme. 2) DB. elektromanyetik uyumluluk (EMU) kurallarını kapsamaz. ISO. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir.

Identification temel ve güvenlik prensipleri – of equipment terminals and of Bir alfanümerik sistem için terminations of certain genel kurallar dahil. 2-4 Besleme Birimlerinin ve Part 2-4: Particular requirements Benzerlerinin Güvenliği Bölüm for isolating transformers for 2-4: Genel Olarak Kullanılan general use Ayırma Transformatörleri İçin Özel Kurallar IEC 61558-2-6 Safety of power transformers.1 Ark kaynağı güç ünitesi Ark kaynağı ve ilgili işlemlerin yapılması için akım ve gerilim beslemesi sağlayan ve gerekli uygun karakteristikleri bulunan donanım. kurallar ve deneyler IEC 60664-3 Insulation coordination for TS EN 60664-3 Yalıtım koordinasyonu . bilim ve tıp (SBT) – Radio disturbance cihazları . dolgu veya kalıp kullanımı IEC 60695-11-10 Fire hazard testing .Yangın Teklikesi Deneyi-Bölüm Test flames . ISO. aşağıdaki tariflerle birlikte IEC 60050 (151).30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 EN.Limits and karakteristikleri.ICS 25. 2 . man machine interface.Bölüm 1: requirements and tests İlkeler. donanımlar için – Bölüm 3: potting or moulding for protection Kirlenmeye karşı koruma against pollution amacıyla kaplama.Part 11-10: TS EN 60695.Güç Transformatörlerinin.Radyo bozulma characteristics .2-6: for safety isolating transformers Genel kullanım amaçlı güvenlik for general use ayırma transformatörleri için özel kurallar CISPR 11 Industrial.160. 2-6 besleme birimlerinin ve Part 2-6: Particular requirements benzerlerinin güvenliği .Part 12: TS EN 60974- Coupling devices for welding 12* cables IEC 61140 Protection against electric shock .TS EN 61140 Elektrik çarpmasına karşı Common aspects for installation koruma – Tesisat ve donanım and equipment için ortak özellikler IEC 61558-2-4 Safety of power transformers. IEC 60050 (851) ve IEC 60664-1’de verilen tarifler uygulanır: 3. Adı TS No Adı No (İngilizce) (Türkçe) IEC 60445 Basic and safety principles for TS 3475 EN İnsan-makine ara yüzü.Ölçme methods of measurement metotları ve sınır değerleri 3 Terimler ve tarifler Bu standardın amacı için. scientific and medical TS EN 55011 Radyo frekansları kullanan (ISM) radio-frequency equipment sanayi. donanımlar için . cihaz designated conductors.Part 1: Principles. TS EN 61558.Alçak equipment within low-voltage gerilim sistemlerinde kullanılan systems . TS EN 60974- Part 7:Torches 7* IEC 60974-12 Arc welding equipment . IEC vb. Güç power supply units and similar . including bağlantı uçlarının ve özel general rules for an alphanumeric gösterimli iletkenlerin system bağlantılarının tanıtımı IEC 60529 Degrees of protection provided by TS 3033 EN Mahfazalarla Sağlanan Koruma enclosures (IP Code) 60529 Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında) IEC 60664-1 Insulation coordination for TS EN 60664-1 Yalıtım koordinasyonu – Alçak A1 (2001) equipment within low-voltage gerilim sistemlerinde kullanılan A2 (2002) systems .50 W horizontal and 11-10 11-10:Deney Alevleri-50 Wlık vertical flame test methods Yatay ve Düşey Alev Deney Metotları IEC 60974-7 Arc welding equipment .Güç transformatörlerinin. güç power supply units and similar . TS EN 61558.Part 3: Use of coating. marking 60445 işaretlemesi ve tanıtımı için and identification .

tüketilebilir ark kaynak elektrotu. Not 1 . verilen göreve ilişkin karar verebilen ve muhtemel tehlikeleri idrak eden personel.5 Tip deney Verilen bir tasarıma göre yapılan bir veya daha çok düzenin. Not 2 . soğutma sıvısı.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Not 1 . 3. 3. kaynak sırasında sağlanan akım. kaynak güç ünitesinin normal kaynak yapma aralığında statik dış karakteristiği.Bazı ark kaynak işlemlerinde. ilgili standardın kurallarını karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için yapılan deney.7 Gözle muayene İlgili standarddaki hususlar bakımından görünür bir hatanın bulunmadığını doğrulamak için gözle yapılan muayene.11 Kaynak devresi Kaynak akımının. bilgi.Aşağıdaki bölümlerde “kaynak güç ünitesi” terimi kullanılmıştır. 3. Bu durumda. kaynak güç ünitesinin normal kaynak yapma aralığında statik dış karakteristiği. Not 2 . 3.3 Uzman (Ehil personel.9 Düz karakteristik Akım arttıkça gerilimin azalması 7 V / 100 A’den az ya da artması 10 V / 100 A’den az olacak şekilde. 3.14 Yükteki gerilim Kaynak güç ünitesi tarafından akım verilirken çıkış bağlantı uçları arasındaki gerilim. yardımcı güç. 3. 3.6 Rutin deney Her bir düzenin. 3. 3.Ark kaynağındaki ark. 3.8 Düşme karakteristiği Negatif eğim 7 V / 100 A’den büyük veya eşit olacak şekilde. imalât sırasında veya sonrasında ilgili standardın kurallarını veya belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için yapılan deney. ilgili teknik alanda birkaç yıllık uygulama dikkate alınabilir.12 Kontrol devresi Kaynak güç ünitesinin çalışma kontrolü ve/veya güç devrelerinin korunması için devre.160.Bir ark kaynağı güç ünitesi.4 Eğitimli personel Görevlendirildiği işler ve ihmalkâr tavırla ilgili muhtemel tehlikeler hakkında bilgi sahibi personel. kaynak devresinin bir bölümüdür.10 Statik karakteristik Kaynak güç ünitesi alışılagelmiş bir yüke bağlandığında. Not – Gerekirse. 3.2 Endüstriyel ve profesyonel kullanım Yalnızca uzman veya eğitimli personel tarafından amaçlanan kullanım biçimi. çıkış bağlantı uçlarındaki gerilim ve akım arasındaki ilişki. içinden geçmesinin amaçlandığı iletken malzeme. 3. personele bazı eğitimler verilir.13 Kaynak akımı (kaynak yapma akımı) Kaynak güç ünitesi tarafından. 3. usta personel) Profesyonel eğitim. 3 .ICS 25. ark örtme gazı ve kaynak alanı gibi başka donanımları ve yardımcıları da besleyebilir. deneyim ve ilgili donanım bilgisine dayanarak. iş parçasının kaynak devresinin bir bölümü olması gerekli değildir. kaynak arkı iki elektrot arasında oluşturulabilir. Not – Profesyonel eğitim değerlendirmesinde.

24 En büyük beyan kaynak akımı (I2 en büyük) En yüksek ayar kademesinde. alışılagelmiş bir yüke sağlanan akım. için ise aritmetik ortalama değerler olarak verilir.23 Beyan çıkışı Kaynak güç ünitesi çıkışının beyan değerleri. herhangi bir ark yaptıracak ve ark düzenleyecek gerilimin haricindeki gerilim. a. Not 1 .21 Beyan değeri Bir bileşenin. kaynak güç ünitesinin çıkış bağlantı uçları arasındaki.25 En küçük beyan kaynak akımı (I2 en küçük) En düşük ayar kademesinde.160.Belirli doğrusal ilişki. a.19 Alışılagelmiş kaynak akımı (I2) Kaynak güç ünitesi tarafından karşılık gelen alışılagelmiş yük geriliminde. Madde 11.a. deney vb.a için etken değerler olarak. Madde 11.16 Alışılagelmiş değer Karşılaştırma.2). 4 .a. düzenin veya donanımın belirtilen çalışma şartı için genellikle imalâtçı tarafından belirlenen değeri. kaynak güç ünitesinden alışılagelmiş kaynak durumunda elde edilebilen alışılagelmiş kaynak akımının en küçük değeri. d. karşılık gelen alışılagelmiş yük gerilimi vasıtasıyla alışılagelmiş bir yük üzerinden geçirilen alışılagelmiş kaynak akımı ile tanımlanan enerjilenmiş ve ısıl olarak kararlı andaki kaynak güç ünitesinin durumu. 3. Not – I2 değerleri. 3. işlemlere uygun olarak değişir (Madde 11. 3. 3. kaynak güç ünitesinden alışılagelmiş kaynak durumunda elde edilebilen alışılagelmiş kaynak akımının en büyük değeri. Not . bu düzen gerilimde bir azalma etkisi oluşturduktan hemen sonra.20 Alışılagelmiş yük gerilimi (U2) Alışılagelmiş kaynak akımı ile belirli bir doğrusal ilişkisi bulunan kaynak güç ünitesinin yükteki gerilimi. 3. gerçek kaynak işlemlerinde uygulanması gerekli değildir. bu gerilim. 3. amaçlar için parametrik bir ölçü olarak kullanılan standardlaştırılmış değer.18 Alışılagelmiş yük Güç faktörü 0.1’e göre ölçülen boştaki gerilimi.99’dan az ve uygulamada endüktif olmayan sabit omik yük.a için etken değerler olarak.15 Boştaki gerilim Dış kaynak devresi açık iken.ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 3. kalibrasyon. 3. hasar azaltıcı düzen fonksiyonunu gerçekleştirmeden önce ölçülen gerilimdir. 3.22 Beyan değer aralığı Beyan değerleri ve çalışma şartları grubu. d. 3. 3. Not – Bir kaynak güç ünitesi hasar azaltıcı bir düzenle donatılırsa. için ise aritmetik ortalama değerler olarak verilir.27 Boştaki azaltılmış beyan gerilimi (Ur) Gerilim azaltıcı düzenle donatılmış bir kaynak güç ünitesinin. 3. 3.U2 değerleri.26 Boştaki beyan gerilimi (Uo) Beyan besleme geriliminde ve frekansında veya boştaki beyan dönme hızında.17 Alışılagelmiş kaynak durumu Beyan besleme geriliminde ve frekansında veya dönme hızında.1’e göre ölçülen boştaki gerilim. Not 2 .Alışılagelmiş değerlerin.

35 Boştaki beyan hızı (n0) Dış kaynak devresi açık iken dönen kaynak güç ünitesinin dönme hızı. 3. % 60’lık bir çalışma çevrimi olması durumunda yük 6 dakika süre ile sürekli olarak uygulanır.3.3. 3. Madde 1. Not 1 . 3.Bu oran.32 En büyük beyan besleme akımı (I1 en büyük) Beyan besleme akımının en büyük değeri.160.Bu standardın amacına göre.ICS 25. kaynak güç ünitesinin boştaki d.13] Not – Yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının ve yalıtma aralıklarının değerlendirilmesi amacıyla. bir tam çevrimin zaman periyodu 10 dakikadır. 3. iletken olmayan kirlenme oluşur. 3. 3. Madde 1.29 Beyan besleme gerilimi (U1) Kaynak güç ünitesinin tasarımlandığı giriş geriliminin etken değeri.39 Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu İki iletken bölüm arasında bulunan yalıtkan malzemenin yüzeyi boyunca olan en kısa mesafe. Bu kirlenme etkisizdir. gerilimi. 0 ile 1 arasında yüzde olarak ifade edilebilir.36 Beyan rölanti hızı (ni) Kaynak güç ünitesi ile sürülen İçten yanmalı motorun azaltılmış boştaki hızı.40 Kirlenme derecesi Mikro çevrenin beklenen kirlenmesini karakterize eden rakam.34 Yükteki beyan hızı (n) En büyük beyan çıkış gücünde çalışırken. 4 dakikalık boştaki bir periyotla takip edilir. 3.33 En büyük efektif besleme akımı (I1 efektif) Beyan besleme geriliminden (I1). çalışma faktörü (kullanımdan kaldırılmıştır) Verilen bir zaman aralığı için kesintisiz boştaki sürenin toplam süreye oranı. hız azaltma düzeni çalışmadan önce n0 değeri ölçülür. 3.37 Çalışma çevrimi (X).a. Örnek olarak. bu. mikro çevrede aşağıda verilen dört kirlenme derecesi IEC 60664-1. 3.31 Boştaki beyan besleme akımı (I0) Boştaki (yüksüz) beyan geriliminde. Not – İçten yanmalı motor.30 Beyan besleme akımı (I1) Alışılagelmiş beyan kaynak şartında. 5 . kaynak güç ünitesine verilen giriş akımının etken değeri.2] 3. [IEC 60664-1:1992. Not 2 .5. dönen kaynak güç ünitesinin dönme hızı.a’ya anahtarlayan bir düzen ile donatılan. kaynak yapılmazken hızı azaltmak için bir düzenle donatılırsa.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 3. [IEC 60664-1:1992. kaynak güç ünitesine verilen giriş akımı.a’dan d. 3.38 Yalıtma aralığı İki iletken bölüm arasında havadaki en kısa mesafe. Madde 2.28 Boştaki anahtarlanan beyan gerilimi (Us) a. karşılık gelen çalışma çevriminden (X) ve boştaki besleme akımından (I0) aşağıdaki formülle hesaplanan efektif giriş akımının en büyük değeri : I1efektif = I1 × X + I 0 × (1 − X ) 2 2 3.1’de belirtilmiştir: a) Kirlenme derecesi 1: Kirlenme yoktur veya yalnız kuru.

ICS 25. Not – Örnek olarak cam ve seramik gibi yüzeysel kaçak yolu izi bulunmayan inorganik yalıtım malzemeleri için.12. kaynak işlemini sıkışık durumda (örnek olarak.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 b) Kirlenme derecesi 2: Yalnızca iletken olmayan kirlenme oluşur. elektrik çarpma tehlikesinin arttığı ortamları oluşturduğu anlamına gelmez. 6 .48 I Sınıfı donanım IEC 61140’a uygun olarak. temel koruma şartı için temel yalıtımlı ve arıza koruma şartı için koruyucu kuşaklı donanım. [IEC 60664-1:1992. normal ark kaynağı şartlarına göre arttığı ortamlar. 3.160. oturarak. Not – Bu sistem.Operatörün çok yakınında bulunan tehlikenin artmasına sebep olabilecek elektriksel iletken bölümlerin yalıtılmış olduğu yerlerin.46 Artan elektrik çarpma tehlikesine sahip ortamlar Ark kaynağının elektrik çarpma tehlikesinin. b) Operatör için kaçınılmaz tehlike veya kazaen dokunma ihtimali yüksek ve tamamen veya kısmen iletken elemanların bulunduğu yerler.45 Isıl koruma Isıl aşırı yükün belli şartlarından kaynaklanan aşırı sıcaklıklara karşı. Not 1 – Bu tür ortamlara örnekler aşağıda verilmiştir: a) Operatörün. c) Islak veya nemli veya sıcak ortamlarda nem veya terleme ile insan vücudundaki derinin direncinin ve teçhizatın yalıtma özelliklerinin dikkate değer ölçüde azaldığı yerler. 3. sıcaklık başlangıç konumuna düştüğünde.2] 3.42 Malzeme grubu IEC 60112’deki yüzeysel kaçak mukayese indisi (CTI) değerlerine göre dört gruba ayrılan malzemeler. yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının. c) Kirlenme derecesi 3: Beklenen yoğuşmadan dolayı iletken olan. Madde 1. başlangıç konumuna getirilebilir (elle veya otomatik olarak). 3. yalıtım koordinasyonu amacıyla ilgili yalıtma aralıklarından büyük olması gerekmez. d) Kirlenme derecesi 4: İletken toz veya yağmur veya kar ile sürekli iletkenliğe sebep olan kirlenmedir.41 Mikro çevre Özellikle yüzeysel kaçak yolu uzunluğunun boyutlarını etkileyen yalıtımın en yakın çevresi. kaynak güç ünitesinin bir bölümünü ve sonuç olarak tamamını korumayı güvence altına almak için amaçlanan sistem. iletken olmayan kirlenme oluşur. Malzeme Grup I 600 ≤ CTI Malzeme Grup II 400 ≤ CTI < 600 Malzeme Grup III a 175 ≤ CTI < 400 Malzeme Grup III b 100 ≤ CTI < 175 3. 3. Not 2 . iletken kirlenme veya kuru.3. diz çökerek. 3. yatarak) iletken bölümlere fiziki temas haline gelme konumunda yaptığı hareket serbestliği sınırlı olan yerler.43 Sıcaklık artışı Kaynak güç ünitesinin bir bölümündeki sıcaklık ile ortam hava sıcaklığı arasındaki fark.47 Tehlike azaltıcı düzen Boştaki gerilimden kaynaklanabilen elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için tasarımlanmış düzen. 3.44 Isıl denge Kaynak güç ünitesinin herhangi bir bölümünde gözlenen sıcaklık artışının saatte 2 K’yi aşmadığı anda erişilen durum. Bununla beraber arada sırada yoğuşma ile sebep olunan geçici bir iletkenlik beklenmelidir.

plâzma kesme/oyma işlemi için gerekli uygun karakteristikleri olan ve gaz ve soğutma sıvısı sağlayabilen donanım. tehlikeli gerilimli bölümlerin yalıtımı. veya d.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 3. 60 V anma dalgacıksız d.Takviyeli yalıtım.a. Not 2 – Açık devre şartları ve normal çalışma şartları dikkate alınır.49 II Sınıfı donanım IEC 61140’a uygun olarak. soğutma sıvısı ve gaz gibi diğer donanımlar ve yardımcı elemanlar için de hizmet sunabilir.57 Besleme devresi Besleme akımının içinden geçmesi amaçlanan güç ünitesindeki iletken malzeme. veya 120 V dalgacıksız d.a. 3. Not 2 . 3. Not 1 – Geçici rejimler dikkate alınmaz. temel koruma şartı için temel yalıtımlı ve arıza koruma şartı için ek yalıtımlı veya temel ve arıza koruması için takviyeli yalıtımlı donanım.a. veya 120 V dalgacıksız d.a.Güç ünitesi güvenli ayırma transformatörü olduğunda.50 Temel yalıtım Temel koruma sağlayan. Not .51 Ek yalıtım Arıza koruması için temel yalıtıma ilâve olarak uygulanan bağımsız yalıtım.a.53 Takviyeli yalıtım Elektrik çarpmasına karşı korumayı çift yalıtıma eşit değerde sağlayan.a.50 V a. Not 3 . geriliminin en yüksek değeri. aşağıdaki çevre şartlarının ağırlıkta olduğu yerlerde.55 Plâzma kesme güç ünitesi Akım ve gerilim sağlayan. En yüksek tepe değeri 120 V anma dalgacıksız d. örnek olarak yardımcı güç. 3. beyan güç çıkışını sağlayabilmelidir: 7 . 3. değerinden küçük en yüksek gerilim.160.a. sistemi için 70 V’u aşmaz. 3. 3. özellikle gerilimli bölümlerle doğrudan temasa izin verildiğinde. 4 Çevre şartları Kaynak güç üniteleri.56 Güvenli çok düşük gerilim (SELV) Güvenli ayırma transformatörü gibi düzenlerle besleme şebekesinden ayrılan bir devrede iletkenler arasında veya herhangi bir iletken ile toprak arasında 50 V a.54 Plâzma kesme sistemi Plâzma kesme/oyma işlemi için güç ünitesi. bileşeninin % 10’undan büyük olmayan alışılagelmiş bir etken gerilimdir.58 Çalışma gerilimi Herhangi bir yalıtım üzerinde donanım beyan geriliminde beslendiğinde oluşabilen a. tehlikeli gerilimli bölümlerin yalıtımı. bazı şartlarda belirtilebilir. 3.a. değerini geçmeyen gerilim.“Dalgacıksız” ifadesi.52 Çift yalıtım Temel yalıtım ve ek yalıtımın her ikisinden oluşturulan yalıtım.a.ICS 25. sistemi için 140 V’u. Not 1 . şaloma (alev makinası) ve bunlarla ilgili güvenlik cihazlarının birleşimi. d. 3. 3. Not – Plâzma kesme güç ünitesi. temel yalıtım veya ek yalıtım olarak tek tek denenemeyen muhtelif tabakalardan meydana gelebilir. tam yük ile boşta durum arasında herhangi bir yükte gerilim sınırı aşılmamalıdır.

kaynak güç ünitesinin normal havalandırmasını bozmamalı veya üniteye veya üniteden olağan dışı ısı transferine sebep olmamalıdır. ilgili olarak kabul edilir. aşındırıcı gazlar veya benzeri maddeler bulunmayan ortam havası. b) Termometre : ± 2 K.ICS 25. donanımın bölümü olarak bu standarddaki uygulanabilir deneylere tâbi tutulmalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 a) Ortam havasının sıcaklık aralığı: Çalışma sırasında : -10 °C ile +40 °C arasında Taşıma sonrası ve depolama sırasında : -20 °C ile +55 °C arasında b) Havanın bağıl nemi: 40 °C sıcaklıkta % 50’ye kadar. aşırı yağ buharı. alışılmamış sahil veya gemi şartları. ağır hava şartları. bu standarda veya ilgili IEC/ISO standardlarındaki kurallara uygun olmalıdır.1 Deney şartları Deneyler. İlgili IEC bileşen standardının bölümü olarak yapılan deneyler hariç olmak üzere. e) Kaynak güç ünitesinin tabanı 10o’ye kadar eğimlidir. asit. Sınıf 0. aşağıdaki gibi olmalıdır: a) İlgili IEC bileşen standardına göre harmonize edilen bir standardın kurallarına uygunluk için kabul gören bir deney yetkilisince belgelenen bileşen.3 Bileşenlerin Uygunluğu Arıza nedeniyle tehlike riskini artırabilecek bileşenler. yalıtım direnci ve dielektrik dayanımının ölçülmesi hariç. c) Takometre : Tam ölçek okumada ± % 1. Bu şartlara örnekler: yüksek nem. 5. aşırı toz. mikrop istilâsı ve küf oluşan iletken ortamlar.160. Isıl deneylerin 40 °C‘de yapılması tavsiye edilir. olağan dışı titreşim veya darbe. Deney alanındaki havalandırma ve kullanılan ölçme aletleri. buhar. Sıvı soğutmalı kaynak güç üniteleri. alışılmamış aşındırıcı dumanlar. 10 °C ile 40 °C arasındaki ortam hava sıcaklığında yeni. aşağıdaki gibi olmalıdır: a) Elektrikli ölçme aletleri : Aletlerin doğruluğunun belirtilmediği. imalâtçı tarafından belirtilen sıvı şartlarında deneyden geçirilmelidir. ancak ölçmede dikkate alınması gereken durumlarda. Not . 5 Deneyler 5. kuru ve tam olarak montajı yapılmış kaynak güç ünitelerinde yapılmalıdır. muayene kapıları veya kolaylıkla sökülebilen kapaklarda izin verilen giriş delikleri kullanılmalıdır. Farklı çevre şartları için imalâtçı ile alıcı arasında anlaşma yapılabilir ve bu durumda kaynak güç ünitesi buna göre işaretlenir (Madde 15. d) Deniz seviyesinden yükseklik: 1000 m’ye kadar.5 (tam ölçek okumada ± % 0. yalnızca imalâtçı tarafından sağlanan kapak levhaları.2 Ölçme aletleri Ölçme aletlerinin doğruluğu. yalnızca söz konusu bileşen kapsamı içerisinde ise. bileşen. 8 . Bileşenlerin değerlendirilmesi ve deneye tâbi tutulması. Not 1 – Bir IEC bileşen standardı. 5.1). c) Kaynak işlemleri ile üretilenlerden başka olağan dışı miktarda toz. doğru uygulama için kontrol edilmeli ve beyan değerlerine göre kullanılmalıdır. Ölçme aletleri yerleştirilirken. 20 °C sıcaklıkta % 90’a kadar.5).

c) Mahfaza (Madde 14.2).2) veya.5). uygun bir sıra içinde yapılabilir. deney sonuçlarını etkileyebilecek yardımcı donanımla deneye tâbi tutulmalıdır.4 Tip deneyleri Başkaca belirtilmedikçe. c) İlgili bileşen standardı olmadığında veya bileşenler belirtilen beyan değerlerine uygun olmayan devrelerde kullanıldığında. 5. bileşen standardının uygulanabilir deneylerine ve donanımın bölümü olarak bu standarddaki uygulanabilir deneylere tâbi tutulmalıdır. h) Dielektrik dayanımı (Madde 6.ICS 25. 9 . genel olarak eşdeğer bir standardda gerekenle aynıdır.5 Rutin deneyler Her bir kaynak güç ünitesi için rutin deneylerin tamamı yapılmalıdır. donanımda meydana gelen şartlarda. g) ve h) bentlerindeki deneyler arasında kuruma süresi olmaksızın aşağıdaki sırada gerçekleştirilmelidir: a) Gözle genel muayene (Madde 3. i) Gözle genel muayene (Madde 3. b) Yalıtım direnci (Madde 6.7). Not 2 – Bir bileşen standardına uygunluk için yapılan uygulanabilir deneyler.1. 5. e) Düşme dayanımı (Madde 14. d) Boştaki gerilim.2) (ön kontrol). Bileşen.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 b) Yukarıda belirtildiği gibi ilgili bir standarda uygunluğu belgelenmemiş bir bileşen. f).2.1). c) Dielektrik dayanımı (Madde 6. 2) Uygulanabilirse.1.5). genel olarak ayrı ayrı gerçekleştirilir.4. boştaki azaltılmış beyan gerilimi (Madde 13. bileşenler donanımda meydana gelen şartlarda deneye tâbi tutulmalıdır. Genelde deney numunelerinin sayısı.4). b) Koruma devresinin sürekliliği (Madde 10. bileşen standardında gerekenle aynıdır.160. 3) Uygulanabilirse.3).1. bir deneyin başka bir kaynak güç ünitesinde yapılabileceğinin belirtilmesi dışında.1. Bütün tip deneyleri.4). g) Yalıtım direnci (Madde 6. boştaki anahtarlanmış beyan gerilimi (Madde 13. bu standarddaki deneyler tip deneyleridir. Aşağıdaki sıra tavsiye edilir: a) Gözle genel muayene (Madde 3. 1) Boştaki beyan gerilimi (Madde 11.3). Bu kurala uygunluk için aşağıda verilen tip deneyleri.7). aynı kaynak güç ünitesinde yapılmalıdır. Deney için gerekli numune sayısı. Bu standardda belirtilen ve yukarıda verilmeyen diğer deneyler.7). f) Mahfaza ile sağlanan koruma (Madde 6.2). Kaynak güç ünitesi. d) Kaldırma donanımı (Madde 14.1) veya. doğru uygulama için kontrol edilmeli ve belirtilen beyan değerlerine göre kullanılmalıdır.

bir uyarı bulunmalıdır. Not 2 – Diğer kirlenme dereceleri ve aşırı gerilim kategorileri için IEC 60664-1’e bakılmalıdır.1 Genel Kaynak güç ünitelerinin çoğunluğu.7).5 0. Besleme devresi bağlantı uçları için Madde E. Yalıtma aralıklarının enterpolasyonuna müsaade edilmez.ICS 25. 10 . Hat-nötr gerilim değerlerine bağlı yalıtma aralıkları ile tasarımlanan donanımda.1.1.o.k. bunlar IEC 60664-3’e göre tam kapalı.6 2500 1768 1. gerilimi 1 2 3 gerilimi V 1 2 3 Tepe V Tepe k.2 Yalıtma aralıkları Temel yalıtım veya ek yalıtım ve takviyeli yalıtım için en küçük yalıtma aralıkları. f) Gözle genel muayene (Madde 3. Kirlenme derecesi 2’ye karşılık olan yalıtma aralıkları veya yüzeysel kaçak yolu uzunlukları bulunan bileşenlere veya alt elemanlara. mm 50 800 566 0. kısa devre yükü veya diğer deney şartlarını seçebilir.5 150 2500 1768 1. çıkış değerleri alışılagelmiş yük değerlerinden farklı olabilir. aşırı gerilim kategorisi III için Çizelge 1’de kısmen özetlendiği gibi. aşırı gerilim kategorisi II’ye girer.5 1. kaplanmış veya kapsül içine alınmışlarsa müsaade edilir.o. Baskılı devre malzemesi yüzeysel kaçak yolu uzunlukları için Çizelge 2’de verilen değerlere bakılmalıdır.6 100 1500 1061 0.5 4000 2828 3 300 4000 2828 3 6000 4243 5. bu donanımın yalnızca üç fazlı nötrü topraklı dört telli sistem veya tek fazlı nötrü topraklı üç telli sistem olan bir besleme sisteminde kullanılması halinde.2’ye bakılmalıdır.4.5 600 6000 4243 5.c)’ye uygun olduğunu gösteren deney. a) Ek A’ya bakılmalıdır.8 1. 6.b) ve Madde 15. mm V Yalıtma aralığı.2 0.8 1500 1061 0. Kirlenme derecesi darbe deney darbe deney V tepe gerilimi tepe gerilimi k. bu tür yüzeylerin. V k.a.4.k. İmalâtçı. IEC 60664-1’e uygun olarak aşırı gerilim kategorisi III’e girer. IEC 60529’a göre standard deney parmağı ile dokunulabilen bir metal yaprak ile kaplandığı kabul edilir. en az kirlenme derecesi 3 olan çevre şartlarında kullanmak için tasarımlanmalıdır.160.5 8000 5657 8 1000 8000 5657 8 12000 8485 14 Not 1 – Değerler IEC 60664-1’de Çizelge 1 ve Çizelge 2’den alınmıştır.a.1 Yalıtım 6.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 e) Beyan en düşük ve en yüksek çıkış değerlerinin Madde 15. 6 Elektrik çarpmasına karşı koruma 6. Kirlenme derecesi Beyan a. Kaynak güç ünitelerinin tamamı. Not – Kısa devre ve diğer deney şartlarında. aşırı gerilim kategorisi I’e göre beyan değerleri verilebilir (IEC 60664-1). İletken olmayan yüzeylere erişmek için yalıtma aralıklarının belirlenmesinde. alışılagelmiş yük. Yalıtma aralığı. Mekanik olarak güç verilen kaynak güç üniteleri.k.o. Aşırı gerilim sınırlayıcı düzenle (örnek olarak metal oksit varistör) korunan kaynak güç ünitesinin bölümleri (örnek olarak elektronik devreler veya bileşenler) arasındaki yalıtma aralıklarına. IEC 60664-1’e uygun olmalıdır Çizelge 1 – Aşırı gerilim kategorisi III için en küçük yalıtma aralıkları Gerilima Temel veya ek yalıtım Takviyeli yalıtım Beyan a.

2’ye göre yapılan ölçmelerle veya bunun mümkün olmaması durumunda. Çizelge 1’de verilen gerilimde her bir kutupta en az üç darbe.3 Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları Temel yalıtım veya ek yalıtım ve takviyeli yalıtım için en küçük yüzeysel kaçak yolu uzunlukları.1. Darbe deneyi için. her bir kutba. Kontrol devresi doğrudan besleme devresine bağlanırsa. IEC 60664-1’e uygun olmalıdır Takviyeli veya çift yalıtım için yüzeysel kaçak yolu uzunlukları. deney gerilimi üç çevrim için veya darbe gerilimine eşit değerde bir dalgacık olmayan d. besleme gerilimi değerleri uygulanmalıdır. Çizelge 1’de verilen gerilimler kullanılarak darbe deneyine tâbi tutularak doğrulanmalıdır. darbeler arasında en az 1 saniye aralıklarla uygulanır. IEC 60664-1.ICS 25. besleme gerilimi değerleri uygulanmalıdır. bu tür yüzeylerin.160. Kontrol devresi doğrudan besleme devresine bağlanırsa. 6.a. IEC 60529’a göre standard deney parmağı ile dokunulabilen bir metal yaprak ile kaplandığı kabul edilir. Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu. kaynak güç ünitesi. Madde 4. Daha düşük beyan gerilimi olması durumunda enterpolasyona müsaade edilir. Çizelge 2’nin her satırında en yüksek beyan gerilimi için verilmiştir.a.2’ye bakılmalıdır. Çizelge 2’de özetlendiği gibi. ilgili yalıtma aralığından az olamaz. IEC 60664-1.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Çizelge 1’deki değerler. Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları. gerilimi 10 ms süreyle üç kez uygulanabilir. çıkış dalga biçimi 1. Besleme devresi bağlantı uçları için Madde E. Bu kurala uygunluk.2/50 µs ve çıkış empedansı 500 Ω’dan az olan bir üreteç kullanılarak. Alternatif olarak. Bu kurala uygunluk. besleme devresinden örnek olarak bir transformatörle ayrıldığında kaynak güç ünitesi ve kontrol devreleri içindeki kaynak devrelerine de uygulanmalıdır. Çizelge 1’de verilen bir a. Madde 4. 11 . temel yalıtım için belirlenenin iki katı olmalıdır. kaynak güç ünitesi ve kontrol devreleri içindeki kaynak devrelerine de uygulanmalıdır. Çizelge 2’deki değerler. mümkün olan en kısa yüzeysel kaçak yolu uzunluğu gerekli yalıtma aralığına eşit olacak şekilde. Yalıtkan malzemeden erişilebilir yüzeylere olan yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının boyutlandırılması amacıyla.2’ye göre yapılan doğrusal ölçmelerle doğrulanmalıdır. besleme devresinden örnek olarak bir transformatörle ayrıldığında.

6 20 0.2 0.3 8 10 400 1 2 1 2 2.4 0.8 1.8 2 2.2 1.5 2.3 1.4 0.6 1.2 1.025 0.4 4 5.8 3. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 10 0.2 2.6 1.04 0.3 1. Çizelge 3’de verilen değerlerden az olmamalıdır.5 16 22 32 40 45 50 63 80 100 4000 16 20 28 40 50 56 63 80 100 128 5000 20 25 36 50 63 71 80 100 125 160 6300 25 32 45 63 80 90 100 125 160 200 8000 32 40 56 80 100 110 125 160 200 250 10000 40 50 71 100 125 140 160 200 250 320 a) Malzeme gubu I.5 1.1 1.48 0.5 3.3 8 9 10 12.3 7.6 25 0.9 2 2.5 3.4 1.56 0.1 0.6 1.11 0.3 250 0.6 1.04 0.04 0.1 2.8 1.4 3 3. II.1 0.2 6.6 1.53 1.2 4.1 1. milimetre olarak gerilimi Temel ve ek yalıtım Baskılı iletken Kirlenme derecesi malzeme Kirlenme 1 2 3 4 derecesi 1 2 Malzeme grubu Malzeme grubu Malzeme grubu a b a I II III I II III I II III V k.063 0.5 18 25 32 36 40 50 63 80 3200 12.3 8 10 12.025 0.25 0.7 1.7 1. Çizelge 3 – Yalıtım direnci Besleme devresinden (kendisine bağlı kontrol devreleri dahil) kaynak 5 MΩ devresine (kendisine bağlı kontrol devreleri dahil) Kontrol devreleri ve açıkta olan iletken bölümlerden tüm devrelere 2.1 1.63 0.5 0.6 100 0.28 0.75 1.5 3.1 0.4 1.4 0.08 0.5 0.25 1.0 1.4 1 1 1 1.3 1.3 2.6 1.8 3.4 Yalıtım direnci Yalıtım direnci.4 3 50 0.5 3.75 1.025 0.5 16 20 25 1000 3.7 1.8 125 0.160.67 0.56 1.5 1.9 1.ICS 25.4 2 2.o.8 2.05 1. bu deneyin amacı için açıkta olan iletken bölüm olarak kabul edilir.5 500 1.45 1.42 0.6 2.3 8 320 0.8 3.95 1.6 0.6 2 2.2 2.42 1 1.16 0.025 0.42 0.48 1.4 4 2.7 32 0.125 0.4 2.3 1.04 0.05 1.1 1.2 1.42 1.1 10 12.8 1.2 63 0.8 4 5 5.53 0.5 6.04 0.04 0.025 0.25 1.6 1.5 3.25 1.5 0.5 1.6 5 6.45 0.4 0.14 0.025 0.2 3.8 40 0. IIIa ve IIIb b) Malzeme gubu I.5 14 16 20 25 32 1250 4.2 2.1.2 4 5 200 0.5 16 18 20 25 32 40 1600 5.18 0.6 8 11 16 20 22 25 32 40 50 2000 7.56 1 0.9 2.1 8 10 12.9 2.7 1.5 16 20 800 2.04 0.75 1.6 1.16 0.6 8 10 11 12.5 1.8 2 2.85 1.9 2.53 0.2 1.16 0.71 1 1. II ve IIIa 6.09 0.6 1.3 2.2 5 3.2 5 5 6.25 1.05 1.1 2.5 5 6.04 0.04 0.25 0.45 0.6 1.2 3.8 3.6 4 5 6.5 16 630 1.32 0.6 6.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Çizelge 2 – En küçük yüzeysel kaçak yolu uzunlukları Çalışma Yüzeysel kaçak yolu uzunlukları.2 1.25 0.48 0.2 4 160 0.4 80 0.6 0.2 4 4.k.6 3.8 1.2 5 7.5 MΩ Koruma iletkeni bağlantı ucuna bağlı herhangi bir kontrol veya yardımcı devre.8 1.025 0.22 0. 12 .1 2.6 12.63 0.5 10 14 20 25 28 32 40 50 63 2500 10 12.6 16 0.2 1.025 0.063 0.1 1.3 9 12.

tepe değeri etken değerin 1. Alternatif deney: Etken değerin 1. Koruma iletkeni bağlantı ucuna bağlı olan kontrol devreleri. ölçme sırasında kısa devre edilebilir.4 katında bir d. kontrol devrelerinin dielektrik dayanım deneyi. tamamen besleme veya kaynak devresi tarafından ihtiva edilir ve ayrılmaları deneyden geçirilen devrenin bir bölümünü önlemez. Örnek olarak.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Bu kurala uygunluk. Not – Operatör emniyeti için en düşük açma akımının ayar değeri (10 mA’dan az) tavsiye edilir. deney gerilimi kullanılabilir. b) veya c)’de yer alan şartlar sağlanmadıkça. Bu a.45 katını aşmayan yaklaşık sinüs biçimli olmalıdır. Bu bileşenler veya alt elemanlar.ICS 25. Açma. besleme devresi ve kaynak devresi haricinde mahfazaya giren ve çıkan devrelerle sınırlandırılmıştır. a) 200 V ve 450 V arası hariç ara değerler için deney geriliminin enterpolasyonuna izin verilir.a. atlama veya delinme olarak dikkate alınır. Bileşenler veya alt elemanlar. fan motorları veya pompa motorları. Örnek olarak. ilgili standardlara uygundur. girişim bastırma veya koruma kondansatörleri bulunmaksızın (Madde 6. topraklı ve topraklanmamış sistemler için geçerlidir. Yüksek gerilim transformatörü. 13 . besleme (besleme devresi devresinden Bütün devreler devresinden bütün devrelere hariç) kaynak kaynak devresine (kaynak devresi hariç) devresine Sınıf I donanım Sınıf II donanım 50’ye kadar 250 500 500 - 200 1000 2000 1000 2000 450 1875 3750 1875 3750 700 2500 5000 2500 5000 1000 2750 5500 . aşağıdaki deney gerilimlerine hiçbir atlama veya delinme olmaksızın dayanmalıdır: a) Bir kaynak güç ünitesinin ilk deneyi: Çizelge 4’te verilen deney gerilimlerine. gerilimi uygulanarak.5 Dielektrik dayanımı Yalıtım. deney sırasında ayrılmamalı ve daha sonra açıkta kalan iletken bölümler olarak deneye tâbi tutulmalıdır.a. aşağıda a).3. besleme ve kaynak devreleri arasına bağlanmaz ve ayrılmaları veya kısa devre edilmeleri deneyden geçirilen devrenin bir bölümünü önlemez.1. c) Besleme veya kaynak devresi ile açıkta kalan iletken bölüm arasındaki girişim bastırma devreleri veya koruma kondansatörleri. frekansı yaklaşık 50 Hz veya 60 Hz olan. deney gerilimi. Açma akımının en yüksek izin verilebilir ayar değeri 100 mA olmalıdır.2) oda sıcaklığında 500 V’luk bir d. elektronik devreler. Not 2 – Bu standarda. Katı hal elektronik bileşenleri ve bunların koruma düzenleri. önceden belirtilen gerilimi açma akımına kadar sağlamalıdır. birbirinden ayrılmamalı veya kısa devre edilmemelidir: a) Bileşenler veya alt elemanlar.a.160. 5500 Not 1 – En yüksek beyan gerilimi. b) Bileşenler veya alt elemanlar. bu standarddaki deney geriliminden daha düşük bir gerilimi belirten ilgili standardlara göre tasarımlanır ve deneye tâbi tutulur. yalıtım direncinin kararlı ölçmeleri yapılarak doğrulanır. b) Aynı kaynak güç ünitesi deneyinin tekrarı: Çizelge 4’te verilen değerin % 80’i olan deney gerilimine. 6. Çizelge 4 – Dielektrik deney gerilimleri En yüksek beyan Alternatif akım dielektrik deney gerilimi gerilimia) Vetken değer Vetken değer Bütün devrelerden açıkta kalan Bütün devrelerden Besleme iletken bölümlere.

IEC 60529’da belirtilen deney işlemleri ve şartlar uygulanarak. Bu kurala uygunluk. Uygun bir şekilde suyun akıtılması. aynı deneye tâbi tutulur.160. Bu kurala uygunluk gözle muayene ile doğrulanmalıdır. mahfaza ile sağlanmalıdır. 6. Kondansatörler. b) Normal işletmede sızdırmayacak şekilde tasarımlanmalı. Mahfazanın uygun bir şekilde suyunun akıtılması. Mekanik olarak beslenen kaynak güç üniteleri.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 İmalâtçının isteğine bağlı olarak. Kalan su. Ek B’de bir örnek verilmiştir. IEC 60529’da belirtilen deney işlemleri ve şartlar uygulanarak. Koruma derecesi IP23S olan kaynak güç üniteleri depolanabilir. açıkta kalan iletken bölümler ve kaynak devresi arasındaki deney gerilimleri. Kaynak güç ünitelerinin uzaktan kontrol düzenleri. eş zamanlı olarak uygulanabilir. aşağıdaki deneyle doğrulanmalıdır: 14 . Besleme devresi.4. gözle muayene ile kontrol edilmelidir. b) 5 saniye (rutin deney) veya c) 1 saniye (deney gerilimi % 20 artırılarak rutin deney).ICS 25. kaynak güç ünitesinin arıza durumunda tehlikeli elektriksel delinme veya yangın tehlikesine sebep olmamalıdır.2 Kondansatörler Kaynak güç ünitesinin bölümü olan ve kaynak gerilimi sağlayan besleme devresinin veya transformatör sargısının uçlarına bağlanan bir kondansatör.1 Mahfaza ile sağlanan koruma Özel olarak bina içi kullanım için tasarımlanmış kaynak güç ünitelerinin en düşük koruma derecesi. Özellikle bina dışı kullanım için tasarımlanmış kaynak güç ünitelerinin en düşük koruma derecesi. Bu kurala uygunluk. 6. enerjilendirilmeden uygun su deneyine tâbi tutulmalıdır. deney gerilimi yavaşça tam değerine artırılabilir. aşağıdaki gibi doğrulanmalıdır.1’de belirtildiği gibi korunmalıdır. kaynak güç ünitesi güvenli bir ortama alınmalı ve yalıtım direnci ile dielektrik dayanım deneylerine tâbi tutulmalıdır. c) Kaynak güç ünitesi mahfazası içerisinde veya bu standardda ilgili kuralları karşılayan başka mahfaza içerisinde yer almalıdır. en az IP2X koruma derecesinde olmalıdır. donanımın doğru çalışmasını etkilememeli veya güvenliği bozmamalıdır. Madde 11. Kaynak güç ünitesi. Kaynak devresi bağlantıları. Bu kurala uygunluk. Deneyden hemen sonra. IEC 60529’da belirtilen deney işlemleri ve şartlar uygulanarak. aşağıdaki sürelerde deney gerilimi uygulanarak doğrulanır: a) 60 saniye (tip deneyi). IP21S olmalıdır.2. ancak koruma altına alınmadıkça yağış esnasında dışarıda kullanılması öngörülmez. IP23S olmalıdır.2.2 Normal işletmede elektrik çarpmasına karşı koruma (doğrudan temas) 6. a) 1 litreden fazla yanıcı sıvı içermemeli.

160.ICS 25. toplam (1750 ± 250) Ω değerinde dirence sahip olmalı ve devre zaman sabiti (225 ± 15) µs olacak şekilde bir kondansatörle paralel bağlanmalıdır.1’deki kuralları sağlayan takviyeli veya çift yalıtımla yada eşdeğer düzenlerle elektriksel olarak ayrılmalıdır.3 Bir arıza durumunda elektrik çarpmasına karşı koruma (dolaylı temas) 6. b) Devre kesici veya besleme devresi sigortası devreyi kesinceye kadar veya. Bu kurala uygunluk. erişme süresinin 1 saniye olacağı kabul edilir. beyan giriş değerinde yüksüz durumda ve kondansatörlerin tamamı veya herhangi birisi aşağıdaki durumlara kadar kısa devre edilerek.3’te izin verilen değerlerin üzerinde olmayan. Aşırı bir ısınma veya erime görülürse. c) Kaynak güç ünitesinin giriş bileşenleri.1’e göre müsaade edilebilir boştaki geriliminden daha yüksek bir gerilimi bulunan bütün diğer devrelerden (örnek olarak yardımcı güç besleme devreleri). 6. gözle muayene ile ve aşağıdaki deneyle doğrulanmalıdır. kaynak güç ünitesinin harici koruma iletkenleri.1 µF’yi geçmeyen kondansatörlerin elektrik çarpma tehlikesine yol açacağı kabul edilmez. kararlı bir sıcaklık değerine erişinceye kadar. Kondansatörden dolayı gerilimli olan fişler için. en yüksek beyan besleme geriliminde çalıştırılır.3 Giriş kondansatörlerinin otomatik boşalması Her bir kondansatörde. Kaynak çıkışları ve koruma iletkeni bağlantı ucu arasındaki kaçak akım. kondansatör 130 nF değerindedir. besleme devresinden ve Madde 11. 6. IEC 61140’a göre I Sınıfı veya II Sınıfı cihazı olarak yapılmalıdır. Bu kurala uygunluk. Madde 7. 15 . gözle muayene ile ve beyan besleme geriliminde ve yüksüz durumda Şekil 1’de verilen devre kullanılarak kaçak akım ölçülerek doğrulanmalıdır. sıvı sızıntısı olmamalıdır. mahfazası. uçları arasındaki gerilimi. kaynak devresine bağlı ise diğer devrenin gücü.1’de a). Girişim bastırma kondansatörleri veya dahili sigorta yada devre kesicisi ihtiva eden kondansatörler için bu deney gerekli değildir. en büyük beyan besleme akımının % 200’ünden büyük olmayan bir giriş besleme sigortası veya devre kesici ile çalıştırılır: a) Kaynak güç ünitesinde herhangi bir sigorta veya aşırı akım düzeni çalıştırılıncaya kadar veya. Bu dokümanda gerekli tip deneylerinin herhangi birisi esnasında.a.2. Ölçme devresi. gerekli ise girişim bastırma devresi veya koruma kondansatörü dışında. c) ve d) bentlerindeki kuralları karşılamalıdır. beyan değeri. Başka bir devre. kaynak güç ünitesi Madde 8. Kaynak güç ünitesi. Madde 6.3. Daha sonra kaynak güç ünitesi beslemeden ayrılır ve ölçülecek değerleri önemli ölçüde etkilemeyecek cihazlar ile gerilimler ölçülür.2 Besleme devresi ve kaynak devresinin ayrılması Kaynak devresi. bir ayırma transformatörü veya eş değer bir düzenle beslenmelidir. 10 mA a. Beyan kapasitesi 0. kaynak devresi hariç olmak üzere.1 Koruma düzenleri Kaynak güç üniteleri. kondansatöre bağlı akım taşıyan herhangi bir bölüme erişmek için gerekli sürede 60 Volt’a veya daha düşük değere düşüren otomatik boşaltma düzeni olmalı veya uygun bir uyarı etiketi kullanılmalıdır. 6. Kaynak devresi. etken değeri aşmamalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Kaynak güç ünitesi. çerçevesi veya çekirdeği için bağlantı elemanlarına dahili olarak bağlanmamalıdır. 1750 Ω durumunda.3.

4 691 .3). Çizelge 5’te verilen değerlere uygun yalıtım malzemesi bulunmalıdır.Yalıtım boyunca en kısa uzunluk Yalıtım boyunca en kısa uzunluk Beyan besleme (mm) gerilimi Vetken değer Tek tabaka 3 veya daha çok ayrılmış tabakanın toplamı 0 .690 1. Giriş sargıları ve kaynak devresi arasında. Bu kurala uygunluk.3.160. biri birinden ve iletken bölümlerden yalıtma aralığı ve yüzeysel kaçak yolu uzunluğu uygun biçimde muhafaza edilecek şekilde tespit edilmelidir (Madde 6.4 İç iletkenler ve bağlantılar İç iletkenler ve bağlantılar.0 0.2 ve Madde 6. giriş devresi veya herhangi bir diğer devre ile kaynak devresi arasına. Çizelge 5 . Yalıtımlı iletkenlerin metalik bölümlerden geçmesi durumunda.35 441 . bu iletkenler yalıtkan malzemeden yapılmış geçiş izalatörleri ile donatılmalı veya buralarda en az 1.ICS 25.1000 2. aşağıdaki devreler arasında elektriksel bağlantıya sebep olabilecek kazaen meydana gelen gevşemeleri önleyecek biçimde yerleştirilmeli ve tutturulmalıdır: a) Çıkış gerilimi izin verilebilen boştaki gerilimden daha yüksek olabilecek şekilde.3 0. çerçeve veya çekirdek arasına. mahfaza. her bir sargı ve ekran arasındaki yalıtımın kalınlığı. Çıplak iletkenler.3 Besleme devresi sargıları ve kaynak devresi arasındaki yalıtım Besleme devresi sargıları ve kaynak devresi.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Şekil 1 – Kaynak devresi kaçak akımının ölçülmesi 6.5 0.5 Sargılar arasında bir metal ekran bulunduğunda. 16 . b) Kaynak devresi ile koruma iletkeni.5 mm yarı çaplı düzgünce yuvarlatılmış delikler olmalıdır.440 1.1. gözle muayene ve ölçme ile doğrulanmalıdır. Çizelge 5’te verilen değerlerin en az yarısı olmalıdır. a) Takviyeli yalıtımla veya b) Bunların arasında koruma iletkenine bağlanan bir metal ekrana yapılan temel yalıtımla yalıtılmalıdır. 6.3.3.

plâzma ucunun elektroda yapışması.6 Hareketli bobinler ve çekirdekler Kaynak akımını ayarlamak için hareketli bobinler veya çekirdekler kullanılıyorsa. plâzma ucu ve elektrot arasındaki iletken malzeme. Takviyeli koruma iletkenli sürekli bağlantı donanımı. veya Plâzma ucu ile iş parçası ve/veya toprak arasındaki d.7 Birincil kaçak akım Harici koruma iletkenindeki birincil kaçak akım. uygun engellerle ayrılmalı veya aynı kanaldaki herhangi bir iletkene maruz kalabilecek en yüksek gerilim için yalıtılmalıdır. c) Koruma iletkeni için özel tedbirler olmaksızın. b) Anma değeri 32 A’dan büyük olan fiş bağlantılı donanım için 10 mA. Madde 11.1. Madde 13’e göre bir tehlike azaltma cihazı ile donatılır. Takviyeli koruma iletkeni için aşağıdakiler sağlanmalıdır: 17 . aşırı yük veya hatalı gaz akışından dolayı plâzma ucu ile temasta olan elektrottan kaynaklanan olağan dışı bir durum arızaya örnektir.160. plâzma ucunun kenarlarına IEC 60529’a uygun olan deney parmağı ile temas edilemez. aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde.gerilimi. Bu kurala uygunluk. aynı kanalda bulunabilir (örnek olarak boru. 6. aynı çok iletkenli kabloda olabilir.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Farklı devrelerin iletkenleri.1. Düz bir yüzeye merkez hattı dik olacak şekilde yerleştirildiğinde. sürekli bağlantı donanımı için 10 mA. mekanizma. ark akımı olduğunda. yapılış. en alt konumundan en yüksek konumuna kadar tam bir hareketle imalâtçının belirttiği hızda 500 defa çalıştırılarak ve gözle muayene edilerek doğrulanır.a. gözle muayene ve ölçme ile doğrulanmalıdır. yan yana yerleştirilebilir. yanlış veya gevşemiş bölümler. kablo kanal sistemi) veya düzenleme ilgili devrenin uygun biçimde işlevini bozmamak kaydıyla.1’e uygun deneyle ve bir şaloma hatası simüle edilerek Madde 13’e uygun deneyle doğrulanmalıdır. Bu kurala uygunluk. Not – Eksik yalıtıcılar. veya Plâzma kesme güç ünitesi. 6. IEC 60974-7’ye uygun olarak deneye tâbi tutulmalıdır. elektriksel ve mekanik gerilmeler dikkate alınarak.5 Plâzma kesme sistemleri için ilâve kurallar Doğrudan temasa karşı teknik nedenlerle korunamayan plâzma uçlarının. Bu devreler farklı gerilimlerde çalıştığında. ve b) Elle çalıştırılan sistemlerde. aşağıdaki değerleri aşmamalıdır: a) Anma değeri 32 A’ya kadar (32 A dahil) olan fiş bağlantılı donanım için 5 mA. belirtilen yalıtma aralığı ve yüzeysel kaçak yolu uzunluğu muhafaza edilecek şekilde olmalıdır. 6.1’de verilen değerlerden yüksek değildir. Plâzma ucu ile çalışılan parça ve/veya toprak arasındaki gerilim. her durumda Madde 11.3. iletkenler. hatalı takılan bölümler. Madde 11.ICS 25. Bu kurala uygunluk.3. normal kullanma ve tek hata durumu için yeterince korunduğu kabul edilir: a) Ark akımı olmadığında.3. Şaloma.1’de verilen değerlerden yüksek değildir. faz başına beyan giriş akımının % 5’ine kadar bir kaçak akıma sahip olabilir. elektrot aşınması.

En az 10 mm2 bakır veya 16 mm2 alüminyumda ölçülen bir koruma iletkeninin bağlantısı için tasarımlanan bağlantı ucu.a.Topraklama levhasından ayrılır. Koruma iletkeni.160.Ölçme bileşenleri boyunca hariç olmak üzere. 18 . . dengesiz bir yük en yüksek ısınmaya sebep olabilir. yüksüz durumda (boşta) mümkün olabilir. bu deney için etkisiz hale getirilir. Not 2 – İlgili ise deneyler. koruma toprağına bağlanmaz.1. Not 1 – Bu en yüksek ısınma.22 µF RS 1 500 Ω R1 10 000 Ω RB 500 Ω C1 0. Bu durumda. kaynak güç ünitesi ortam hava sıcaklığına dönmeden birbirini takip edebilir. c) Girişim bastırma kondansatörlerinin bağlantısı ayrılmamalıdır. Açıklama A. Yukarıdaki a) ve b) bentlerinde en yüksek ısınmanın oluşmayacağı bilinirse. . (10 ± 0.En yüksek beyan besleme geriliminde beslenir. 7 Isıl şartlar 7.Normal koruma iletkenininki ile aynı kesit alanında olan bir koruma iletkeninin bağlantısı için tasarımlanan ikinci bir bağlantı ucu.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 . b) Karşılık gelen çalışma çevriminde en büyük beyan kaynak akımı (I2 en büyük) ile. aşağıdaki şartlarda Şekil 2’de görülen ölçme devresi kullanılarak doğrulanmalıdır: a) Kaynak güç ünitesi.022 µF U2 Ağırlıklı temas akımı (algılama/tepki) = (tepe değeri) 500 Şekil 2 – Birincil kaçak akım için ölçme devresi Dikkat ! Deney ehil kişilerce yapılmalıdır. Ek C’ye göre bir deney yapılmalıdır.2) dakikalık bir çevrimde sabit bir akımla aşağıdaki değerlerle çalıştırılır: a) Hangisi uygunsa çalışma çevriminin % 60 ve/veya % 100’ünde beyan kaynak akımı (I2) ile.1 Deney şartları Kaynak güç ünitesi.1 Isınma deneyi 7. veya . Bu kurala uygunluk. B Bağlantı uçları Cs 0. en yüksek ısınmayı sağlayacak beyan değerleri içerisindeki ayarda bir deney yapılmalıdır.ICS 25. tungsten asal gaz kaynağı için ayarlı kaynak güç ünitesi durumunda. b) Çıkış devresi boşta konumundadır. . a.

direnç ölçülerek yada yüzeyde bulunan veya gömülü olan sıcaklık algılayıcıları ile. Deney sonunda.Düşük dirençli sargılarda. en yüksek sıcaklığın meydana gelmesi muhtemel olan erişilebilir noktalara yerleştirilmelidir. bunlarla seri bağlı olan anahtar kontaklarının bulunması durumunda direnç ölçülmesi hatalı sonuçlar verebilir. ta. R1 ölçüldüğü anda.3’e uygun ısınma deneyinin son 60 dakikasında. Not 1 . 19 . sargının °C olarak sıcaklığıdır. 7. Hazneli termometreler.2 Deney parametrelerinin toleransları Madde 7.1. tahmin edilen sıcak noktalara yerleştirilmesi tavsiye edilir. Deney sonunda °C olarak ortam hava sıcaklığıdır. Not 1 – Direnç ölçülmesi tercih edilir. 7. sargıların veya diğer bölümlerin erişilebilir yüzeylerine uygulanan bir sıcaklık algılayıcısı ile aşağıda belirlenen şartlara uygun olarak ölçülür.2. 7. Ölçme noktası ile sıcaklık algılayıcısı arasındaki verimli ısı iletimi temin edilmeli ve hava akımları ve ışıma etkilerine karşı sıcaklık algılayıcısı için koruma sağlanmalıdır. Not 2 – Sargılardaki sıcak noktaların büyüklüğü ve yayılması. d) İçten yanmalı motor hızı : Uygun beyan hızının ± % 5 değeri.ICS 25. tipik sıcaklık algılayıcılarıdır. c) Besleme gerilimi : Uygun beyan besleme geriliminin ± % 5 değeri.1 Ölçme şartları Sıcaklık. t2. direnç termometreleri ve benzerleri.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 7.2. t1. kaynak güç ünitesinin tasarımına bağlıdır. dirençlerindeki artışla belirlenir ve bu değer bakır için aşağıdaki formülle elde edilir: (235 + t1 )( R2 − R1 ) t2 − ta = + (t1 − t a ) R1 Burada. aşağıdaki toleranslar sağlanmalıdır: +10 a) Yük gerilimi : Uygun alışılagelmiş yük geriliminin % −2 değeri.3 Direnç Sargılardaki sıcaklık artışı. aşağıdaki gibi son çevrimin yükleme süresinin orta noktasında belirlenmelidir: a) Sargılarda.1. 7. sargıların ve yüzeylerin sıcaklığını ölçmek için kullanılmamalıdır.1.2 Yüzey sıcaklık algılayıcısı Sıcaklık.2 Sıcaklık ölçülmesi 7. b) Diğer bölümlerde yüzeyde bulunan sıcaklık algılayıcıları ile. Sıcaklık algılayıcıları. sargının °C olarak hesaplanan sıcaklığıdır. Önceden yapılan kontroller vasıtasıyla. Not 2 .Isıl çiftler.2. +10 b) Kaynak akımı : Uygun alışılagelmiş kaynak akımının % −2 değeri.3 Deney süresi Isınma deneyi. 60 dakikadan az olmayan bir periyot için kaynak güç ünitesinin herhangi bir bileşeninde 2 K/h’yı geçmeyen sıcaklık artma hızına erişinceye kadar yapılmalıdır.

2.4 Gömülü sıcaklık algılayıcısı Sıcaklık.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 R1. komütatörler ve kontak bilezikleri Sargılarda. Durdurma anı ile son sıcaklık ölçme anı arasında sıcaklık düşmesine izin vermeye yeterli süre geçtiğinde. 7.6 Sıcaklıkların kaydedilmesi Donanım çalışırken ve durdurulduktan sonra mümkün olan yerlerinde sıcaklıklar kaydedilmelidir. Ölçme düzenleri. Durdurulduktan sonra art arda yapılan ölçmelerde sıcaklığın artış göstermesi durumunda en yüksek değer alınmalıdır. 20 . kullanılan sıcaklık ölçme metodu ne olursa olsun. Ek D’ye göre bir eğri çizerek yapılabilir. Cebri hava soğutmalı kaynak güç üniteleri olması durumunda. Alüminyum için yukarıdaki formülde 235 sayısı yerine 225 sayısı konulmalıdır. mümkün olduğunda bobinler ve sargılar için kullanılmalıdır. olağan dışı ısınma ve hava akımından korunur. durdurmadan sonraki beş dakika içerisinde alınmalıdır. Sıcaklık okumalarının ortalama değeri.3 Sıcaklık artışı sınırları 7. ısıl çiftler doğrudan iletkenlere uygulanır ve yalnızca iletkenlere birleşik olarak uygulanan yalıtkan ile metal devreden ayrılır. havanın soğutma sistemine girdiği yere yerleştirilmelidir.160.ICS 25. en sıcak bölümlerde gömülü karşılaştırılabilir büyüklükte olan ısıl çiftler veya başka uygun sıcaklık ölçme düzenleri ile ölçülür. kaynak güç ünitesinin etrafında düzgün aralıklı olarak yerleştirilir. donanım durdurulduktan sonra aşağıda açıklandığı gibi alınmalıdır. durdurma anındaki sıcaklığı uygulamadakine olabildiğince yakın olarak elde etmek için uygun düzeltmeler yapılır. ortam hava sıcaklığı olarak kabul edilmelidir. Sargının Ω olarak başlangıç direncidir. Ancak. Deney sonunda. Sargı ve bobin sıcaklıkları ölçülürken. R2. ölçme düzenleri. 7. kaynak güç ünitesinin yaklaşık yarı yüksekliğinde ve yüzeyinden 1 m ilâ 2 m uzaklıkta. 7. ortam hava sıcaklığı olarak kabul edilir.2. gömülü olarak kabul edilir. komütatörlerde ve kontak bileziklerindeki sıcaklık artışı. Bunlar. sıcaklıklar. Durma periyodu sırasında sıcaklığı muhafaza etmek üzere. 7. Bu husus. Çizelge 6’da verilen değerleri geçmemelidir. Deneyin son çeyreği boyunca eşit zaman aralıklarında alınan okumaların ortalaması.1 Sargılar. döner tip güç kaynağı ünitesinin durma periyodunu kısaltmak için önlemler alınmalıdır. t1 sıcaklığı ± 3 K’lik ortam havasındaki sıcaklık olmalıdır.2.5 Ortam hava sıcaklığının belirlenmesi Ortam hava sıcaklığı. sargının Ω olarak direncidir. direnç ölçme veya gömülü sıcaklık algılayıcı metodu.3. Tek katmanlı sargının en sıcak noktasına uygulanan bir ısıl çift. Donanım çalışırken sıcaklık kaydı mümkün olmayan bölümler üzerinde. en az üç adet ölçme düzeni ile tayin edilir. En az dört sıcaklık okuma değeri.

Çizelge 7 . Çizelge 7’deki sınırlar. Madde 7. gömülü sıcaklık algılayıcıları ile ölçülebilir. Not 3 . Madde 7. % 100 yük çevrimi haricindeki deneyler için herhangi bir tam çevrim sırasında oluşan sıcaklık.Sargılar.Dış yüzeylerdeki sıcaklık artışı sınırları Dış yüzey Sıcaklık artış sınırı K Çıplak Metal mahfazalar 25 Boyalı metal mahfazalar 35 Metalik olmayan mahfazalar 45 Metal tutamaklar 10 Metalik olmayan tutamaklar 30 İçten yanmalı motor tahrikli güç kaynaklarında. veya c) Normal çalışmada istenmeyen temasın önlenmesi için yerleştirilen veya korunan yüzeyler için aşılmamalıdır. Bundan başka. Not . eksoz bölümleri. kıvılcım tutucu veya silindir başları gibi bölümleri içerir.1’e göre yapılan ısınma deneyi sırasındaki en yüksek sıcaklık.2’ye göre ölçme yapılarak ve gözle muayene ile doğrulanmalıdır. veya b) IEC 60417-5041 sembolü (DB:2002-10) ile işaretli. hiçbir bölümün diğer bölümlere zarar verecek sıcaklılığa erişmesine müsaade edilmez.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Çizelge 6 . a) Görünüş veya fonksiyon ile tanımlanabilen. 7. sargıların en dış yüzeyinde erişilebilen en sıcak noktada gömülü olmayan algılayıcılarla sıcaklığın ölçülmesi anlamına gelir.2 Dış yüzeyler Dış yüzeylerdeki sıcaklık artışı Çizelge 7’de verilen değerleri aşmamalıdır. 40 oC ilâ ortam hava sıcaklığı arasındaki fark ilâve edilerek düzeltilmelidir (Madde 7. komütatörler ve kontak bilezikleri için sıcaklık artış sınırları Yalıtım En yüksek Sıcaklık artış sınırları Sınıfı sıcaklık K (°C) (°C) Sargılar Komütatörler Yüzey Direnç Gömülü ve kontak sıcaklık sıcaklık bilezikleri algılayıcısı algılayıcısı 105 (A) 140 55 60 65 60 120 (E) 155 70 75 80 70 130 (B) 165 75 80 90 80 155 (F) 190 95 105 115 90 180 (H) 220 115 125 140 100 200 235 130 145 160 Belirlenme- 220 (C) 250 150 160 180 miştir. Not 1 – Yüzey sıcaklık algılayıcısı.Çizelge 6’da verilenlerden daha yüksek değerlerdeki diğer yalıtım sınıfları mevcuttur (IEC 60085). Bu kurala uygunluk.3.2’ye göre yapılan ölçme ile doğrulanmalıdır.ICS 25. Çizelge 6’daki şartlara uygun olsa bile. Çizelge 6’da verilen en yüksek sıcaklıkları aşmamalıdır. Isınma deneyi 40 oC haricindeki sıcaklıkta yapılırsa.Görünüş veya fonksiyonu ile tanımlanabilen yüzeyler. susturucular.Normal olarak yüzeydeki sıcaklık en düşük olanıdır. 21 .2. Direnç ölçmesi ile belirlenen sıcaklık. Not 2 .160. Madde 7.5) Bu kurala uygunluk. Sargılarda oluşan en yüksek sıcaklık (sıcak nokta). sargıda meydana gelen bütün sıcaklıkların ortalamasıdır.

koruma düzeninin güvensiz bir durum oluşmadan önce çalışması durumunda.5 Komütatörler ve kontak bilezikleri Döner kaynak güç ünitesinin güç aralığı boyunca komütatörler ve kontak bileziklerinde ve bunların fırçalarında zarar verici kıvılcım veya hasar görülmemelidir. Bu kurala uygunluk. tekrarlanan yük çevrimlerine dayanmalıdır.5 katında bir defa yüklenir. Madde 7.4’ün 1) veya 2)’nci paragrafına göre yapılan yükleme deneyi sırasında gözle muayene ile doğrulanır.5).ICS 25. b) Sargıların sıcaklık sınırlarına ulaşılır. aşağıdaki deneylerden birisi yapılır. 8 Olağan dışı çalışma 8.3. 7. Soğuk durumdan başlanarak. Kaynak akımını. aşağıdaki deneylerle ve deneyler sırasında kaynak güç ünitesinde hasar veya işlevsel arıza olmaması sağlanarak doğrulanmalıdır. başka kaynak güç ünitelerinde yapılabilir.2 ilâ Madde 8. c) 10 dakikalık bir periyoda ulaşılır. 60 defa 2 saniye süre ile yüklenir ve yüklemeler arasında 3 saniye ara verilir.2. Bu kurala uygunluk aşağıdaki deneylerle doğrulanmalıdır: a) Kuru emici cerrahi tip pamuk tabakası. deney. 22 . Tek kriter. Bu deneyler. Paragraf a) veya paragraf b) yada paragraf c)’deki ısıl korumanın başlangıç konumuna gelmesinden hemen sonra. kaynak güç ünitesi Madde 8.4’teki çalışma şartlarında tehlikeli olabilecek elektriksel delinmeye maruz kalmamalı veya yangın tehlikesine sebep olmamalıdır. her kenarın 150 mm ötesine uzayacak biçimde. Isınma deneyi 40 oC haricindeki sıcaklıkta yapılırsa. Daha sonra. kaynak güç ünitesinin altına yerleştirilir. Madde 8. ilgili standarda göre en yüksek beyan sıcaklıklarını aşmamalıdır.5 katından daha aşağı bir değere sınırlayan koruma düzeni ile donatılmış kaynak güç ünitelerinde.1 Genel kurallar Kaynak güç ünitesi. a) Isınma deneyi (Madde 7. en yüksek beyan akımının 1. 15 saniye süre ile en yüksek beyan kaynak akımının 1. 40 oC ilâ ortam hava sıcaklığı arasındaki fark ilâve edilerek düzeltilmelidir (Madde 7.2 ilâ Madde 8. 1) Alçalan karakteristikli kaynak güç ünitesi olması durumunda. Bu deneyler.1) ve b) Madde 7.4’e uygun olarak çalıştırılır. b) Soğuk durumdan başlayarak. harici direnci 8 mΩ ile 10 mΩ arasında olan bir kısa devre ile.3 Diğer bileşenler Diğer bileşenlerin en yüksek sıcaklığı. kaynak gücü aşağıdaki durumlardan birisi oluşuncaya kadar en yüksek kaynak akımında yüklenir: a) Isıl koruma harekete geçirilir. hasarlanmaksızın veya işlevsel arıza olmaksızın.1’e göre yapılan ısınma deneyi sırasındaki en yüksek sıcaklık. Örnek olarak devre kesici veya ısıl kesici ile dahili olarak korunan kaynak güç ünitesi. kontrol düzeni en yüksek kaynak akımı sağlayacak değere ayarlanır. Bu kurala uygunluk. 2) Düz karakteristikli kaynak güç ünitesi olması durumunda. kaynak güç ünitesinin emniyetsiz olmamasıdır. 7. herhangi bir bölümde ulaşılan sıcaklığa veya kaynak güç ünitesinin sürdürüleni uygun fonksiyonuna bakılmaksızın yapılır.4 Yükleme deneyi Kaynak güç üniteleri. mevcut en yüksek kaynak akımında yapılır. bu kurala uygundur.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 7.

499 50 500 ve üzeri 70 a Amerikan iletken mastarı için Ek F’ye bakılmalıdır. mekanik olarak bloke edilebilir veya bağlantısı ayrılabilir. Çizelge 8 – Çıkış Kısa devre iletkeninin kesit alanı En yüksek beyan kaynak akımı En küçük kesit alanı a A mm2 199’a kadar 25 200 . karşılık gelen çalışma çevriminin 1. fan motoru (motorları) durdurulduğunda veya en yüksek ısıyı sağlayan Madde 7. aşağıdaki durumlarda kısa devre olduğunda.1. 2 dakika süreyle veya giriş koruması çalışıncaya kadar uygulanır. 4 saat süreyle beyan besleme geriliminde veya beyan yük hızında çalıştırılır. 8. normal olarak imalâtçı tarafından sağlanan şaloma ve kaynak kabloları ile veya hiçbirisi verilmezse. Not – Bu deneyin amacı. 8.5b)’ye göre bir dielektrik deneyine dayanma yeteneğinde olmalıdır. d) Deneyi takiben ve 5 dakika içerisinde.2 m uzunluğundaki iletkenle kısa devre edilir. Giriş gerilimi. Madde 8’de verilen kesit alanında ve 1. Kaynak güç ünitesine % 67 çalışma çevriminden daha fazla değer beyan edilirse.4 Aşırı yük deneyi Kaynak güç ünitesi. Kaynak güç ünitesi çıkış ayar uçları ile donatılırsa. 8. kaynak güç ünitesinin deneyden geçirilmesi gerekmez. a) Alçalan karakteristiği durumunda 15 saniye için.3 Kısa devre deneyi Kaynak güç ünitesi. 1 dakika içerisinde birer saniyelik sürelerle 3 defa. en yüksek besleme akımını sağlayan uçlar kullanılmalıdır.1’deki çıkış durumunda etkisiz hale geldiğinde. En yüksek ayar değerindeki kaynak güç ünitesi. En yüksek kaynak akımındaki yük çevrimi % 100 ise. 23 . en yüksek çıkış ayarında 2 dakika süreyle kısa devre edilir ve beyan yük hızında çalışma için ayarlanır. besleme sigortası veya devre kesici devreyi açmamalıdır. Mekanik olarak sürülen kaynak güç üniteleri.1. Kaynak güç ünitesi. Madde 6.5 katında.299 35 300 . fan durmuş konumdayken güç ünitesini çalıştırmaktır. Madde 7.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 c) Deney sırasında kaynak güç ünitesi. kaynak güç ünitesi. alev. Fan. b) Düz karakteristik durumunda.ICS 25. imalâtçı tarafından belirtilen değerde ve tipte harici sigortalar veya bir devre kesici ile korunur. bu deney sırasında % 10’dan daha fazla azalmamalıdır.160. Daha sonra kısa devre.2 Fan durdurma deneyi Madde 7’deki deneylere uygunluk için motor sürücü fana (fanlara) bağımlı kaynak güç ünitesi. bu deney % 100 çalışma çevriminde yapılır. Besleme devresi.1b)’ye göre 4 saat süreyle çalıştırılır. en yüksek beyan kaynak akımında en yüksek beyan besleme akımını sağlayan beyan besleme gerilimine bağlanır. erimiş metal veya pamuk göstericiyi tutuşturan diğer malzemeleri yaymamalıdır.

1 Genel kurallar Şebekeden çalıştırılan kaynak güç üniteleri. ısıl koruma çalışmaksızın 40 oC’lik en yüksek ortam hava sıcaklığı dikkate alınarak. art arda en yüksek beyan kaynak akımında. kaynak güç ünitesi sargılarının. 24 . kaynak güç ünitesi içinde ısı alışverişi güvenilir biçimde olmak üzere kalıcı şekilde yerleştirilmelidir. 9. Bu kurala uygunluk gözle muayene ile doğrulanmalıdır.4 Çalışma Isıl koruma.2 ilâ Madde 9. 9. çalıştırarak ve sıcaklık ölçülerek doğrulanmalıdır.ICS 25. Madde 7. Not . 9. en yüksek beyan kaynak akımındaki çalışma çevrimi aşağıdakilerden daha küçük ise ısıl koruyucu ile donatılmalıdır: a) Alçalan karakteristikli olması durumunda % 35 çalışma çevrimli veya b) Düz karakteristikli olması durumunda % 60 çalışma çevrimli.160. genel olarak kaplanmış elektrotla elle metal ark kaynağı ve tungsten asal gaz kaynak işlemi için kullanılırken. beyan değerleri plâkasında belirtilen karşılık gelen beyan çalışma çevrimindeki beyan kaynak akımında yüklendiğinde çalışmamalıdır.1b)’ye göre çalışması sırasında doğrulanmalıdır.6 Çalışma kapasitesi Isıl koruma. kaynak güç ünitesi. b) Görülür fiziksel hasara neden olmaksızın çalışmasının değiştirilmesi mümkün olmayacak şekilde yapılmalıdır. b) % 35’ten daha düşük bir çalışma çevrimi olması durumunda 200 defa.Alçalan karakteristik. Bu kurala uygunluk gözle muayene ile doğrulanmalıdır. Isıl koruma. sıcaklık Çizelge 6’da verilen yalıtım sınıfının altına düşünceye kadar otomatik olarak veya elle başlangıç konumuna gelmemelidir. Kaynak güç ünitesi ısıl koruma ile donatılırsa. Bu kurala uygunluk. Bunu takiben ısıl korumanın çalışması için gerekli sıcaklık yükselmesini temin etmek üzere kaynak güç ünitesi aşırı yüklenir. Çizelge 6’da verilen en yüksek sıcaklık sınır değerlerini aşmasını önlemelidir.2 Yapılış Isıl koruma. 9.7’deki kurallara uygun olmalıdır. gözle muayene ile doğrulanmalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 9 Isıl koruma 9. a) Sıcaklık ayarının değiştirilmesi veya. Bu kurala uygunluk. kusursuz olarak aşağıdaki durumlarda çalışabilmelidir: a) % 35 veya daha yüksek bir çalışma çevrimi olması durumunda 100 defa veya. 9. ısıl koruma Madde 9.3 Konum Isıl koruma. Bu kurala uygunluk.1. düz karakteristik genel olarak metal asal/aktif gaz kaynağı için kullanılır.5 Başlangıç konumuna gelme Isıl koruma.

160. Her bir besleme gerilimi için bağlantı parçalarının düzenlemesi. kuralların karşılandığı kabul edilmelidir. kaynak güç ünitesi çıkışını azalttığı veya devre dışı bıraktığını göstermelidir. Mekanik tahrikli ve içten yanmalı motorlu döner kaynak güç ünitesi durumunda.ICS 25. Mekanik tahrikli ve elektriksel olarak beslenen kaynak güç üniteleri durumunda. e) Kaynak güç ünitesini besleme gerilimine göre otomatik olarak ayarlayan bir sistem. gösterge sarı ışık olmalı (veya bir açıklık içerisinde sarı bayrak) veya anlamları kullanma talimatında verilen sembolleri veya kelimeleri gösteren bir alfa nümerik gösterge olmalıdır.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Bu kurala uygunluk. b) İçinde açık bir şekilde besleme gerilimleri ile işaretlenmiş bağlantı uçları bulunan dahili bir bağlantı kutusu veya panosu. aynı elektriksel karakteristiklere sahip bir devreyi art arda gereken sayıda kesen uygun bir aşırı yükle doğrulanır Bu deneyden sonra. Bu kurala uygunluk. Bu kurala uygunluk gözle muayene ile ve aşağıdaki deneylerle doğrulanmalıdır. Bu değer.5’teki kurallar sağlanmalıdır. Kapaklarla donatılmamış bağlantı noktaları arasında ve bu noktalar ile mahfaza arasında gerilim yoksa veya sadece 12 V’un altında ölçülebilen bir gerilim varsa. çalıştırılarak doğrulanmalıdır. beyan değerlerinde sapmayı verebilir. beyan besleme gerilimi ± % 10 bir değerde çalışabilmelidir. bir alet kullanılarak tutturulan kapaklarla donatılmamış bağlantı noktaları. kademe seçimi için bir anahtar. c) Anahtarın hatalı konumlara hareketini önleyen bir kilitleme sitemi bulunan. üretecin kaynak performansını olumsuz yönde etkilemeksizin. en yüksek yük ve yüksüz (boşta) durum arasındaki yük değişimlerini tolere edebilecek yetenekte olmalıdır Bu kurala uygunluk.2 Çoklu besleme gerilimi Farklı besleme gerilimlerinden çalıştırılmak için tasarımlanmış kaynak güç üniteleri. ısıl aşırı yük cihazının. başta akım ve reaktans olmak üzere. farklı bir fiş ve kullanılmayan fiş uçlarının gerilimli durumda olmamasını sağlayan seçici bir anahtar ile donatılmış iki adet besleme kablosu. motor dönme momenti beyan besleme geriliminin % 90’nında en yüksek beyan kaynak akımını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. bir işaret ile belirtilmelidir.1 Besleme gerilimi Kaynak güç üniteleri. 10 Giriş besleme şebekesine bağlantı 10. 10. Madde 10. içten yanmalı motor. Not – Kaynak güç ünitesi.7 Gösterge Isıl koruması bulunan kaynak güç üniteleri. 9. Kilitleme sistemi yalnızca alet kullanılarak ayarlanmalıdır. gözle muayene ile doğrulanmalıdır.4 ve Madde 9. olabilecek bütün besleme bağlantıları ve anahtar konumları kullanılarak bir gerilim deney aleti ile denenmelidir. Isıl koruyucu otomatik olarak başlangıç konumuna geldiğinde. Madde 9. seçilen besleme gerilimini belirten harici bir gösterge ile donatılabilir. d) Her biri. ısıl koruyucunun kullanıldığı devre ile.7’ye göre bir seçici anahtar ilâve olarak deneyden geçirilir. Birçok besleme bağlantıları bulunan kaynak güç üniteleri olması durumunda. Yukarıda d) fıkrasında belirtilen durumda. 25 . aşağıdaki düzenlerden birisi ile donatılmalıdır: a) Bağlantı parçaları ile besleme gerilimi ayarı yapılan bir dahili gerilim seçme panosu.

Kaynak güç ünitesinin içerisinde ve dışında bulunan yalıtımlı koruma iletkenleri. Kaynak güç ünitesinin üzerinde ve içerisinde. Bu kurala uygunluk. Bu bağlantı ucu herhangi bir başka amaç için (örnek olarak iki bölümün bir arada birleştirilmesi gibi) kullanılmamalıdır. kablo bağlantı uçlarından çekildiğinde. arıza durumunda oluşabilecek akımlara dayanma yeteneğinde olmalıdır.1’e uygun olarak boyutlandırılmış bir adet uygun bağlantı ucu bulunmalıdır. Bu kurala uygunluk. Not – İletken bölümlerin koruma devrelerine tutturulma metodu. b) Besleme kablolarının sabit tesisatlara bağlantısı için amaçlanan bağlantı uçları. kontaktör vb. anahtar. bu kablo yeşil ve sarı renk çiftlerinde koruma iletkenlerine sahip olmalıdır. besleme devresine kabul edilebilir bağlantı düzenleridir: a) Bükülgen besleme kablolarının kalıcı bağlantısı için amaçlanan bağlantı uçları. Not – Bu kural. Dış koruma iletkeni bağlantı ucu aşağıdaki sembol ile işaretlenmelidir (IEC 60417-5019 (DB:2002-10)): Tercihe bağlı olarak aşağıdakiler ilâve edilebilir: a) “PE” harfleri veya b) Yeşil ve sarı renk çifti.160. faz iletkenleri koruma iletkenlerinden önce kopacak biçimde bağlanmalıdır. gözle muayenede dikkate alınmalıdır.3 ve Madde 10. en yüksek efektif besleme akımı (I1 efektif) ve en yüksek besleme gerilimine göre seçilmeli. I Sınıfı korumalı kaynak güç ünitelerinde.4. gözle muayene ile doğrulanmalıdır. Besleme devresine bağlantı düzenleri. bu uç koruma iletkeninin bağlanması için bağlantı ucu ile elektriksel olarak temas etmemelidir. Kaynak güç ünitesi bükülgen çok iletkenli bir besleme kablosu ile beslenirse. c) Kaynak güç ünitesine takılı cihaz fişleri. gözle muayene ile ve Madde 10. koruma iletkeni ile koruma iletkeni bağlantı ucunu belirtmek için tek yeşil renk de kullanılır. Tanıtıcı işaretleme gösterimi. ilgili standardlardaki kuralları karşılamalı ve Ek E’ye göre tasarımlanmalıdır. 10. gözle muayene ile doğrulanmalıdır. Bu kurala uygunluk.4 Besleme devresi bağlantı uçları 10. Bazı ülkelerde.4. bir nötr – iletken bağlantı ucu varsa.1 Bağlantı uçlarının işaretlenmesi Bağlantı uçları IEC 60445’e veya ilgili diğer bileşen standardlarına uygun olarak açık bir şekilde işaretlenmelidir.2 Koruma devresi sürekliliği Dahili koruma devresi.3 Besleme devresine bağlantı düzenleri Aşağıda verilenler. örnek olarak boya delici rondelalar. Kaynak güç ünitesinin bir koruma iletkeni ile donatılması durumunda. dış koruma iletkenine bağlanmak üzere faz iletkeni bağlantı uçları yanında Ek E ve Çizelge E.4’de verilen deneylerle doğrulanmalıdır. 26 . yeşil ve sarı renk çiftlerinde olmalıdır. 10.ICS 25. boya delici vidalar veya boyasız yüzeyler. ilgili bağlantı ucunda veya bitişiğinde olmalıdır.4.4. gibi ayrı bir düzen üzerinde bağlantı uçları kullanılarak da yerine getirilebilir.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 10.

Çizelge 11’de verilen değerleri aşmamalıdır.9 4.5 2. PE bağlantı ucu ile koruma bağlantı devresinin bölümü olan ilgili noktalar arasında yapılır. Deney süresi 1 saniyedir. yangın tehlikesine sebep olabilecek ısınma olmamalı ve mahfazadan bağlantı ucuna ölçülen gerilim düşmesi 4 V k. 27 .1’de belirtilen iletken anma kesit alanındaki bükülgen kablolar için boyutlandırılır. doğrulamak için yapılır.k değerinden fazla olmamalıdır. harici koruma iletkeni bağlantı ucu boyunca. Çizelge 9 – Koruma devreleri için akım ve süre şartları Akım Süre A Dakika 30’a kadar 2 31 – 60 4 61 – 100 6 101 – 200 8 200 üzeri 10 Çizelge 10 – Harici bakır koruma iletkeninin en küçük kesit alanı Donanımı besleyen faz Harici bakır koruma iletkeninin en iletkenlerinin kesit alanı küçük kesit alanı S Sp mm 2 mm 2 S ≤ 16 S 16 < S ≤ 35 16 S > 35 S/2 Deney sırasında hiçbir metal erimesi.0 3.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 10.6 2. Çizelge 9’da belirtilen bir sürede. Çizelge 10’da yer alan en küçük harici koruma iletkeni boyutu kullanılarak uygulanır. 10.3 Tip deneyleri İşaret plâkasında verilen en yüksek efektif besleme akımının % 200 değerindeki bir akım.4. koruma bağlantı devresinin sürekliliğini.4. kaynak güç ünitesine irtibatta bozulma.ICS 25.4 Rutin deney Bu deney.0 1.160. bir PELV güç ünitesinden elde edilen 50 Hz veya 60 Hz frekansta en az 10 A değerinde akım verilerek.3 1. bir kablo tutucu ile donatılmalıdır. b) Kablo tutturma metodu kolaylıkla anlaşılabilir olmalıdır. Bu kablo tutucu.0 10. Deneyler.4 > 6.o.5 Kablo tutucu Bükülgen besleme kablolarının bağlanması için bağlantı uçları bulunan kaynak güç üniteleri. Kablo tutucu aşağıdakileri karşılayacak şekilde yapılmalıdır: a) Çizelge E. elektrik bağlantısını aşırı gerilmeye karşı korumalıdır. muhtemelen gerilimli bir mahfaza bölümünden. PE bağlantı ucu ile deney noktaları arasında ölçülen gerilim. Not – Deney akımının dalga biçimi.0 1. mukayese için efektif değer kullanılması durumunda tayin edilmez.5 1. Çizelge 11 – Koruma bağlantı devresinin sürekliliğinin doğrulanması Deneydeki elemanın en En yüksek ölçülen gerilim düşümü küçük efektif koruma (10 A deney akımı için verilen iletkeni kesit alanı değerler) mm 2 V 1.

160.5 mm yarı çapta düzgünce yuvarlatılmalıdır. Daha sonra kablo tutucu 10 defa gevşetilir ve sıkıştırılır. II Sınıfı kaynak güç ünitesine takıldığında. kablonun kendisinin ve kaynak güç ünitesinin iç bölümlerinde hasarlanma ihtimali olacak kadar kablonun kaynak güç ünitesi içerisine yeterinden fazla itilmesi mümkün olmamalıdır.0 330 6 ve daha büyük 440 Deney sonunda kablo 2 mm’den fazla yer değiştirmemeli ve iletkenlerin uçları bağlantı uçları içerisinde dikkati çekebilecek ölçüde yer değiştirmemelidir. Bu kurala uygunluk gözle muayene ile ve aşağıdaki deneyle doğrulanmalıdır. Bu kurala uygunluk. kablo 1 dakika süre ile sarsmadan Çizelge 12’de belirtildiği gibi çekme işlemine tâbi tutulur. yalıtkan malzemeden yapılmış geçiş izolatörü ile teçhiz edilmeli veya delikler en az 1. Bu işlemi müteakip. f) Kablo tutucunun en az bir bölümü kaynak güç ünitesine güvenilir biçimde tespit edilmelidir. Yer değiştirme miktarını ölçmek için deneyden önce. 10. yalıtım arızası olması halinde açıktaki iletken bölümlerin gerilim altında kalmaması için. a) Tüm topraklanmış şebeke iletkenlerini anahtarlamalı ve b) Devrenin açık veya kapalı olduğunu basit olarak göstermeli. metal bölümlerin içinden geçtiği yerde.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 c) Kablo kolaylıkla değiştirilebilmelidir. kontaktör veya devre kesici) sağlandığında. üzerine doğrudan oturan metal bir vida ile tutulmamalıdır. bu düzen. Belirtilen iletkenden en düşük kesit alanına sahip bükülgen bir kablo. ve ya 28 .7 Besleme devresi açma/kapama anahtarlama düzeni Birleşik bir besleme devresi açma/kapama anahtarlama düzeni (örnek olarak anahtar.6 Giriş delikleri Besleme kablosu. Kablo tutucu. Bundan sonra. 10. Bu deney. gözle muayene ile doğrulanmalıdır. kablo gergin durumda iken bu işaretin kablo tutucuya göre yer değiştirme miktarı ölçülür.5 150 2. g) Kablo değişimi sırasında gevşetilme veya sıkıştırılma ihtiyacı duyulan herhangi bir vida diğer bölümlerin tespiti için kullanılmamalıdır. Deneyden sonra. Deney sırasında kabloda görülür bir hasar (örnek olarak yarık. d) Kablo tutucunun iletken olan sıkıştırma vidaları erişilebilir veya açıkta kalan iletken bölümlerle elektriksel temasta ise bu vidalar ile kablo temasa geçmemelidir. daha sonra belirtilen iletkenden en yüksek kesit alanlı iletkenle tekrar edilir. kabloya takılır ve sıkıştırılır.ICS 25. gergin kablo üzerindeki kablo tutucudan 20 mm mesafede bir işaret konulmalıdır. kablo güç besleme kaynağına bağlantı noktasında bağlanır. yalıtkan malzemeden yapılmalı veya yalıtılmış olmalıdır. e) Kablo. h) Kablo tutucu. kesik veya kılıfta yırtılma) olmamalıdır.5 220 4. Çizelge 12 – Çekme İletkenin anma kesit alanı Çekme (mm2) (N) 1.

dakikada 6 ilâ 10 çevrim hızında 100 çevrim için çalıştırılır. ayrı anahtarlama düzenlerinin kullanılmasına izin verilir.160. tepe faktörü en az 3 olan gerçek k. Bu deneylerde. a) Uygulama için uygun olmalı ve ulusal ve yerel yönetmelikleri karşılamalı. dakikada 6 ilâ 10 çevrim hızında 1000 çevrim için çalıştırılır. en az 2 m uzunluğu olmalıdır. . anahtarlama düzeninin deneye tâbi tutulması gerekmez. besleme hattı ile koruma toprak devresi arasına.k. Bu kurala uygunluk. ve c) Mahfazanın çıkış noktasında ölçüldüğünde. 10. 1 saniye süreli en kısa çalışma süresinde. beyan değerinden az olmayan bir değerde tutulmalıdır. 10. Anahtarlama düzeni. Elektriksel veya mekanik arıza olmamalı. Anahtarlama düzeni. Deneyler sırasında besleme gerilimi. değeri ölçme cihazı ile ölçülerek ve hesaplama yoluyla doğrulanmalıdır. en yüksek beyan besleme akımına karşılık olan beyan besleme gerilimine bağlanır ve ilâve olarak I Sınıfı donanım için 10 A ilâ 20 A değerinde bir sigorta aşağıda belirtilen yerlere yerleştirilir: . Kaynak güç ünitesi. gözle muayene ile. Birden fazla beyan besleme gerilimi olan kaynak güç ünitesi. benzer diğer uygulamalarda kullanılabilir. Beyan değeri en yüksek beyan besleme akımının iki katını aşarsa. yada d) Bu uygulama için uygun olmalıdır. besleme devresinin empedansından etkilenebilir (Ek G).8 Besleme kabloları Besleme kabloları kaynak güç ünitesine tutturulduğunda.ICS 25. Madde 8.3’e göre kısa devre edilir. Dayanım: Çıkışa alışılagelmiş bir yük bağlanır ve % 100 çalışma çevriminde beyan kaynak akımını elde etmek için ayarlanır. . 1 saniye süreli en kısa çalışma süresinde. b) En yüksek efektif besleme akımı I1 efektif değeri.Topraklı besleme devresi durumunda. bunun akım beyan değeri aşağıdakilerden az olmamalıdır: a) Bir besleme devresi anahtarı kullanılsın veya kullanılmasın.Topraksız besleme devresi durumunda. Aşırı yük: Kaynak güç ünitesinin çıkışı. ancak tekrarlanmamalıdır. .Akım: işaret plâkasında verildiği gibi en yüksek besleme akımından az olmayan. 29 .Gerilim: işaret plâkasında verilen değerlerden az olmayan. en yüksek beyan besleme geriliminde de deneye tâbi tutulur. b) En yüksek efektif besleme akımı I1 efektif değerine göre boyutlandırılmalı. koruma toprak bağlantısına. Not – Bu ölçme. gözle muayene ile. diğer şartların eşdeğer veya daha az olması durumunda. bunlar.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 c) Aşağıdaki gibi değerler almalı.9 Besleme kuplaj düzeni (ekleme fişi) Ark kaynak donanımının bir bölümü olarak bir besleme kuplaj düzeni sağlanırsa.o. Bu kurala uygunluk. Not – Bu deneylerden geçtiği gösterilen bir bileşen. yukarıda c) bendi için ilgili diğer standardlar ile ve d) bendi için aşağıdaki deneylerle doğrulanmalıdır. Madde 8.3’de belirtilen deneylere uygunluk için gerekli sigortanın akım değeri. ilâve olarak I Sınıfı donanım için sigorta atmamalıdır.

aşmamalıdır. b) Alternatif akım 68 V tepe değerini ve 48 V k.1. Bu kurala uygunluk.1. izin verilen değerler aşılmayacak şekilde yapılmalıdır. yalnızca aşağıdaki şartlar yerine getirilirse kullanılabilir: a) Şaloma.3 Operatör için artırılmış korumaya sahip mekanik olarak tutulan şaloma ile kullanım için boşta beyan gerilimi Boştaki beyan gerilimi: a) Doğru akım 141 V tepe değerini. kuplaj düzeni sanayi işlemi için uygun olmalıdır (IEC 60309-1).160. Doğrultucu tipte d. Madde 11.1 Boşta beyan gerilimi 11. EK L’de yer alan sembol 84 ile işaretlenebilir. b) Besleme anahtarı kullanılmayan donanım için en yüksek ayar değerinde kısa devre çıkışı ile ölçülen besleme akımının % 70’i.k değerini aşmamalıdır. 11. Madde 11.1.o. b) Alternatif akım 113 V tepe değeri ve 80 V k. b) Alternatif akım 141 V tepe değerini ve 100 V k.1.o. 11 Çıkış 11. Bu kurala uygunluk. ve c) Gerilimli bölümlerin doğrudan temasa karşı koruması aşağıda verildiği gibi olmalıdır: 30 .2 Elektrik çarpma tehlikesinin artmadığı ortamlarda kullanım için boşta beyan gerilimi Boştaki beyan gerilimi: a) Doğru akım 113 V tepe değerini. Bundan başka.5’e göre ölçülerek doğrulanmalıdır.k değerini. gözle muayene ile . b) Kaynak işlemi durdurulduğunda. boştaki gerilim otomatik olarak kesilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 125 V giriş besleme devrelerinde. Bu tipten kaynak güç üniteleri.1. Bu kurala uygunluk.a. 11. doğrultucu arızasında (örnek olarak açık devre veya kısa devre veya faz arızasında).ICS 25.k değerini aşmamalıdır. ölçme ile ve hesaplama ile doğrulanmalıdır.o. kaynak güç ünitesi. Bu değerler.5’e göre ölçülerek ve arıza simüle edilerek doğrulanmalıdır.1 Elektrik çarpma tehlikesinin arttığı ortamlarda kullanım için boşta beyan gerilimi Boştaki beyan gerilimi: a) Doğru akım 113 V tepe değerini. ilâve olarak akım değeri aşağıda a) veya b) bentlerinde verilen değerlerden az olmamalıdır: a) Bir besleme anahtarı kullanılan donanım için en yüksek beyan besleme akımının % 70’i. elle tutulmamalıdır.

ICS 25.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007

− En küçük koruma derecesi IP2X ile veya

− Tehlike azaltan bir düzen ile (Madde 13).

Bu kurala uygunluk, Madde 11.1.5’e göre ölçülerek, çalıştırılarak ve gözle muayene ile doğrulanmalıdır.

11.1.4 Plâzma kesme gibi özel işlemler için boştaki beyan gerilimi
Boştaki beyan gerilimi, 500 V tepe d.a. değerini geçmemelidir.

Bu kurala uygunluk; 200 Ω değerinde sabit ve 5 kΩ değerinde değişken dirençlerin seri bileşkesinin, 5 kΩ
değerinde sabit bir direnç ile değiştirilebileceği durum hariç olmak üzere, Madde 11.1.5’e göre ölçülerek,
çalıştırılarak ve gözle muayene ile doğrulanmalıdır.

113 V d.a. tepe değerini aşan bir boştaki beyan gerilimi, yalnızca aşağıdaki şartlar yerine getirilirse
kullanılabilir:

a) Şaloma sökülür veya güç ünitesinden bağlantısı kesilirse, karşılık gelen şalomalar ile birlikte bu güç
üniteleri, boştaki gerilim çıkışını önlemelidir.

b) Kontrol devresi (örnek olarak başlatma anahtarı) açıldıktan sonra 2 saniye içerisinde, boştaki gerilim 68 V
tepe değerini geçmemelidir.

c) Kaynak akımı kesildiğinde, yani pilot ve ana ark’ın ikisi de kesildiğinde, şalomanun uç kısmı ile iş parçası
veya topraklama arasındaki gerilim 68 V tepe değerini geçmemelidir.

Bu kurallara uygunluk şartları, talimatlarda verilmelidir.

Bu tipten güç üniteleri, EK L’de yer alan sembol 84 ile işaretlenebilir.

Bu kurala uygunluk, en az 5 kΩ değerinde bir dirence paralel bağlı bir ölçme aleti veya osiloskop ile ölçülerek
doğrulanmalıdır.

11.1.5 Ölçme
Boştaki beyan gerilimi, yapılması mümkün bütün ayarlamalarda Madde 11.1.1’den Madde 11.1.4’e kadar
olan maddelerdeki değerleri aşmamalıdır (Çizelge 13’te özetlenmiştir).

Çizelge 13 - Müsaade edilebilen boştaki beyan gerilimlerinin özeti

Madde Çalışma şartları Boştaki beyan gerilimi
11.1.1 Elektrik çarpma tehlikesinin arttığı ortam 113 V d.a. tepe
68 V a.a. tepe ve 48 V etken değer

11.1.2 Elektrik çarpma tehlikesinin artmadığı 113 V d.a. tepe
ortam 113 V a.a tepe ve 80 V etken değer

11.1.3 Operatör için artırılmış korumaya sahip 141 V d.a. tepe
mekanik olarak tutulan şalomalar 141 V a.a. tepe ve 100 V etken değer

11.1.4 Plâzma kesme 500 V d.a.tepe

Elektronik olarak kontrol edilen kaynak güç üniteleri;

a) Bir elektronik devrede herhangi bir arıza oluşması durumunda, Çizelge 13’te verilen çıkış değerlerinin
aşılaması mümkün olmayacak biçimde tasarımlanmalı,
veya
b) Çıkış bağlantı uçlarındaki gerilimi 0,3 saniye içerisinde kesecek ve otomatik olarak başlangıç konumuna
gelmeyen bir koruma sistemi ile donatılmalıdır.

Boştaki gerilim bu değerlerden büyük ise, kaynak güç ünitesi Madde 13’e uygun bir arıza azaltma düzeni ile
donatılmalıdır.
31

ICS 25.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007

Bu değerler, birbirine eklenerek arkı kararlı kılan veya arkı başlatan gerilimlere uygulanamaz.

Bu kurala uygunluk; ölçme ile, devrenin analizi ile ve/veya arıza benzetimi ile doğrulanmalıdır.
a) Etken (k.o.k.) değerler
Gerçek etken değeri veren bir ölçü aleti, en yüksek toleransı ± % 5 olan 5 kΩ’luk harici kaynak devresi
direnci ile kullanılır.

b) Tepe değerleri
Tepe değerlerin tekrarlanabilen ölçmelerini elde etmek için, tehlikeli olmayan darbeleri ihmal ederek Şekil
3’te gösterilen devre kullanılır.

Şekil 3 - Tepe değerlerinin ölçülmesi

Voltmetre, ortalama değerleri göstermelidir. Seçilen ölçme aralığı mümkün olduğu kadar boştaki gerilimin
gerçek değerine yakın olmalıdır. Voltmetre, en az 1 MΩ iç direncinde olmalıdır.

Ölçme devresinde bileşen değerlerinin toleransı ± % 5’i aşmamalıdır.

Tip deneylerinde, 200 Ω ile 5,2 KΩ arasındaki yüklerde ölçülen gerilimin en yüksek tepe değerlerini elde
etmek için, reosta sıfırdan 5 kΩ’a kadar değiştirilir. Bu ölçme, ölçme aletinin iki ucu ters kutuplara bağlanarak
tekrarlanmalıdır.

Reosta direnci ve en yüksek gerilim değerini veren bağlantı, tip deneyleri sırasında belirlenebilir. Bu direnç
ve uç polaritesi, rutin deneyler için kullanılabilir.

11.2 Alışılagelmiş yükteki gerilimin tip deneyi değerleri

11.2.1 Kaplanmış elektrotlar ile elle yapılan metal ark kaynağı
I2 : 600 A’ya kadar U2 = (20 + 0,04 I2) V
I2 : 600 A üzerinde U2 = 44 V

11.2.2 Tungsten asal gaz
I2 : 600 A’ya kadar U2 = (10 + 0,04 I2) V
I2 : 600 A üzerinde U2 = 34 V

11.2.3 Metal asal/aktif gaz ve akı çekirdekli kaynak
I2 : 600 A’ya kadar U2 = (14 + 0,05 I2) V
I2 : 600 A üzerinde U2 = 44 V

11.2.4 Toz altı ark kaynağı
I2 : 600 A’ya kadar U2 = (20 + 0,04 I2) V
I2 : 600 A üzerinde U2 = 44 V

11.2.5 Plâzma kesme
I2 : 165 A’ya kadar U2 = (80 + 0,4 I2) V
I2 : 165 A ve 500 A arasında U2 = (130 + 0,1 I2) V

32

ICS 25.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007

I2 : 500 A üzerinde U2 = 180 V

Hava kullanılarak plâzma kesme işlemi için, imalâtçı, tipik kesme şartlarında tayin edilen yük gerilimini
belirtebilir.

Not – Plâzma işleminin doğası itibariyle (yani; plâzma şaloma tasarımının etkileşimi, tavsiye edilen plâzma
gazı, kesme teknikleri, vb.), imalâtçı yük gerilimine izin verilir. Bunların tamamı, yeterli performansın
oluştuğu gerilimi etkileyebilir.

11.2.6 Plâzma kaynak
I2 : 600 A’ya kadar U2 = (25 + 0,04 I2) V
I2 : 600 A üzerinde U2 = 49 V

11.2.7 Plâzma oyma (gouging)
I2 : 300 A’ya kadar U2 = (100 + 0,4 I2) V
I2 : 300 A üzerinde U2 = 220 V

11.2.8 Ölçme
Ayar aralığı boyunca, kaynak güç üniteleri, Madde 11.2.1 ilâ Madde 11.2.7’ye göre alışılagelmiş yük
gerilimlerinde (U2) alışılagelmiş kaynak akımlarını (I2) sağlama yeteneğinde olmalıdır.

Bu kurala uygunluk, yeterli ölçmelerle doğrulanmalıdır (Ek H).

11.3 Çıkışı ayarlamak için kullanılan mekanik anahtarlama düzenleri
Kaynak güç ünitesinden çıkış seviyesini ayarlamak veya kontrol etmek için kullanılan anahtar, kontaktör,
devre kesici veya diğer kontrol düzenleri, uygulamaya uygun dayanımda olmalıdır.

Bu kurala uygunluk, aşağıdaki deneyle doğrulanmalıdır.

Düzen, bir deney kaynak güç ünitesine monte edilir ve çıkış yüksüz durumdayken tam bir mekanik hareket
aralığında 6000 çevrimlik bir çalışmaya tâbi tutulur. Düzen besleme devresinde ise, kaynak güç ünitesi en
yüksek beyan besleme geriliminde çalıştırılır. Düzende elektriksel ve mekanik bir arıza veya kaynak güç
ünitesinde hasar oluşmadığı kontrol edilir.

Not – Bu deneyleri geçtiği gösterilen bir bileşen, diğer şartlar eşit veya daha az ise, benzer diğer
uygulamalarda kullanılabilir.

11.4 Kaynak devresi bağlantıları

11.4.1 İstenmeyen temasa karşı koruma
Kaynak devresi bağlantıları, kaynak kabloları bağlı iken veya değilken, kişilerin veya örnek olarak araç, vinç
kancaları vb. metal cisimlerin istenmeyen temaslarına karşı korunmalıdır.

Bu gibi korumalar imkân nispetinde, örnek olarak aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir:

a) Kuplaj düzeninin gerilimli bölümlerinin tamamı, giriş deliği düzleminin arkasına konulur. IEC 60974-12’ye
uygun düzenler bu kuralı karşılamaktadır.

b) Menteşeli kapak veya koruyucu mahfaza sağlanır.

Bu kurala uygunluk, gözle muayene ile doğrulanmalıdır.

11.4.2 Kuplaj düzenlerinin konumu
Örtülü olmayan kuplaj düzenleri, delikleri yukarı doğru yönlenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Not - Otomatik kapatma düzeni ile donatılmış kuplaj düzenlerinin delikleri yukarı doğru eğimli olabilir.

Bu kurala uygunluk, gözle muayene ile doğrulanmalıdır.

33

1) Uyumlu olmayan şalomalara bağlantıya izin vermeyecek şekilde tasarımlanan. bu şekilde belirtilmelidir. gözle muayene ile doğrulanmalıdır. dikiş izleyicileri veya kaynak devresine bağlantıyı ihtiva eden diğer düzenleri içerir. gözle muayene ile ve arıza simüle edilerek doğrulanmalıdır. 11. alet kullanılarak. gözle muayene ile doğrulanmalıdır. telli besleme birimlerini. Bu kurala uygunluk. plâzma kesme güç üniteleri ile ilgili değildir. bu güç. Dış düzenler.4. ark başlatma ve kararlı durum düzenlerini. aynı şekilde işaretlenmelidir. c) İmalâtçı tavsiyesine göre dış düzenlerin açıkta bulunan iletken bölümlerinin tamamı. örnek olarak akım algılama rölesi veya mahfaza gibi ilgili metal bölümlerin yalıtımı vasıtasıyla kaynak akımına karşı koruma için koruma toprak iletkenine bağlandığında.4. operatörün erişebileceği SELV sınırlarından daha yüksek bir gerilim olmamalıdır. Bu kurala uygunluk.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 11.3 Çıkış delikleri Metal bölümlerin içinden kaynak kablolarının geçtiği durumlarda. Aynı fazın kaynak çıkış bağlantı uçları. veya 2) Bir alet ile çalıştırılan.ICS 25.5 mm yarı çapta düzgünce yuvarlatılmış olmalıdır. gözle muayene ile ve ölçme ile doğrulanmalıdır. 11. uzaktan kontrol ünitelerini. Bu kurala uygunluk. vidalar ile veya kuplaj düzenleri ile. b) IEC 61558-2-6’ya göre bir güvenli ayırma transformatörü veya kaynak güç ünitesi ile birlikte olan eşdeğer düzenler. dış düzenleri elektrik gücü ile beslemek için düzenler bulunduğunda. Kuplaj düzeni bağlantısı kesildiğinde.160. aşağıdaki gibi kuplaj düzenleri ile. kaynak güç ünitesi içinde ortak bir ara bağlantı yeri bulunmalıdır.. Doğru akım kaynak güç ünitelerinin polaritesi ya kaynak çıkış bağlantı uçlarında yada kutup değiştirici üzerinde açıkça işaretlenmelidir. plâzma kesme kaynak güç ünitesine aşağıdaki gibi bağlanmalı ve bağlantısı kesilmelidir. 34 . a) Plâzma kesme güç ünitesi içerisinde. 11. veya b) Plâzma kesme güç ünitesi üzerinde. gözle muayene ile doğrulanmalıdır.4.5 Dış düzenlere güç beslemesi Kaynak güç ünitelerinde.4. Bu kural. delik ağızları en az 1. Bu kurala uygunluk. şalomaları.4 Üç fazlı çok operatörlü kaynak transformatörü İş parçasına bağlanması amaçlanan bütün kaynak çıkış bağlantı uçlarında. 11.6 Plâzma kesme şalomaları için bağlantılar Şaloma. IEC 61558-2-4’e göre ikincil gerilim beyan değeri 120 V etken değere kadar olan bir ayırma transformatörü. Bu kurala uygunluk. aşağıdakilerden birisi ile sağlanmalıdır: a) Kaynak devresi.5 İşaretleme İş parçasına veya elektroda takılmak üzere özel olarak tasarımlanan bağlantı uçları.

4. Kaynak devresi. Madde 6.5. Not – Kontrol devrelerinin tipleri. e) SELV hariç olmak üzere transformatör ikincil devresi topraklanmalıdır. gerilim. kaynak devresinin bir bölümü olmayan (örnek olarak aydınlatma. bu yardımcı devreler ve donanımlar.a. Madde 6. Özellikler Çizelge 14’te verilmiştir.1’e göre işaretlerin ovulmasıyla doğrulanmalıdır. ve nötr durumu (örnek olarak. c) Güç ünitesi ile diğer tipteki yardımcı donanımlar arasında ara yüz için amaçlanan kontrol devreleri. topraklı veya topraksız) uygun olduğu şekilde açıkça ve silinmeyecek biçimde işaretlenmelidir. bu cihazın kullanımı ile ilgili standard ve düzenlemelere uygun olmalıdır. kontrol devrelerini beslemek için kullanılmalıdır. bunlar IEC 60245-6’daki şartları karşılamalıdır. iletkenlerin en yüksek gerilimi olanına göre değer almalıdır. verilen bir ortamda müsaade edilen boştaki beyan gerilimini aşan boştaki gerilimden kaynaklanabilen elektrik çarpma tehlikesini azaltmalıdır.3. çalışma çevrimi % 100’den az a.3. 35 .2 ve Madde 13.3.7 Kaynak kabloları Güç ünitesi kaynak kabloları ile beslenirse. c) Aşırı akım koruması sağlanmalıdır.3.a ise. f) Bir araya getirilmiş iletkenlerin yalıtımı. 12 Kontrol devreleri Kaynak devresine bağlanmayan kontrol devreleri. d) Güvenliği bozabilecek tek arıza durumları değerlendirilmelidir.160.6 Yardımcı donanım güç çıkışı Kaynak güç üniteleri. a) Kaynak/kesme donanımı mahfazasının içerisinde olan kontrol devreleri. veya d.3’e göre bu gibi besleme devrelerinden elektriksel olarak ayrılmış ve yalıtılmış olmalıdır.3’te verilmiştir.3’e göre yapılan deneyler sırasında gözle muayene ile ve Madde 15.2 ve Madde 6. Madde 6.1. ölçme veya analizden uygun olanı ile doğrulanmalıdır. güvenliği olumsuz yönde etkilememelidir. Örnekler Madde 13. 11. Bu kurala uygunluk.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 11. h) Mahfazanın dışına çıkan kontrol devreleri.ICS 25. çift veya takviyeli yalıtım ile birincil devreden ayrılmalıdır. 13 Tehlike azaltıcı düzen 13. b) Ayrı sargıları bulunan transformatör.1 Genel özellikler Tehlike azaltıcı düzen. Madde 6. d) Gaz konsolu içerisi için amaçlanan kontrol devreleri.1. Bu kurala uygunluk. harici soğutma sistemi veya elektrikle çalışan aletler) dış düzenlere elektrik güç beslemesi yapmak üzere tasarımlandığında. aşağıdaki kuralları karşılamalıdır: a) Kontrol devrelerinin çalışma gerilimi 277 V değerini aşmamalıdır. Bu tür güç kaynağının çıkış bağlantı uçları veya prizler yakınında. g) Yazılım ve mantık devreleri.2 ve Madde 6. b) Güç ünitesi ile imalâtçı tarafından tasarımlanan çevre donanımı arasındaki ara yüz için amaçlanan kontrol devreleri.

3 ve Madde 11. Bu kurala uygunluk.2 Gerilim azaltıcı düzen Gerilim azaltıcı düzen.1’e göre yapılan deney sırasında gözle muayene ile doğrulanmalıdır.1.1.1 0. Bu tipten kaynak güç üniteleri. gerilim azaltıldığında veya doğru akıma değiştirildiğinde bu lamba ışık vermelidir. 13.2’ye göre doğrulanmalıdır.1 2 arasında 13.4 Tehlike azaltıcı düzenin devre dışı bırakılması Tasarım. uzaktan kontrol devreleri ve kaynak güç ünitesinin ark kararlılığı veya ark başlatıcı düzenleri.1. Ek L’de yer alan sembol 84 ile işaretlenebilir. yani boştaki gerilim sınırları aşılmamalıdır.7 Arıza durumunda tehlike oluşturmama Tehlike azaltıcı düzen Madde 13. 13. Bu kurala uygunluk. alet kullanılmadan devre dışı bırakamayacağı veya köprüleyemeyeceği biçimde olmalıdır. Çalışma süresi Çizelge 14’te belirtilmiştir. Çalışma süresi Çizelge 14’te belirtilmiştir. 13.1’deki değerleri aşmayan bir seviyeye otomatik olarak azaltmalıdır. Bu kurala uygunluk.1 11.a.2’deki deneylerin tekrar uygulanmasıyla doğrulanmalıdır.1.3 a. boştaki beyan gerilimi.2 ve Madde 11.1. tehlike azaltıcı düzenin düzgün işleyişinin bozucu yönde girişim yapmamalıdır. dış kaynak devresi direnci 200 Ω’u aştığında Madde 11. Bu kurala uygunluk.1’i aşmayan bir seviyeye azaltılmalı ve otomatik olarak başlangıç konumuna gelmemelidir. dış kaynak devresi direnci 200 Ω’u aştığı anda Madde 11.160.1.3 arasında Madde 11. Not – Azaltılmış boştaki beyan geriliminin uygulanabildiğince düşük olması tavsiye edilir.2 11.5 Tehlike azaltıcı düzenin çalışması ile meydana gelen girişim İmalatçının belirttiği gibi.a. 36 .ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Çizelge 14 – Tehlike azaltıcı düzen özellikleri Aşağıdaki maddelere göre Aşağıdaki maddelere göre Çalışma süresi azaltılmamış boştaki gerilim azaltılmış boştaki gerilim s Madde 11. 13. tehlike azaltıcı düzenin çalışması ile girişim yapabilen tüm düzenlere Madde 13. Bu kurala uygunluk. gözle muayene ile doğrulanmalıdır. tehlike azaltıcı düzenin yeterli çalıştığını göstermek için teçhiz edilmelidir. operatörün tehlike azaltıcı düzeni. Madde 13. Gerilimler ve çalışma süresi. a.1.1. Bu tipten kaynak güç üniteleri. Bu kurala uygunluk. Sinyal lambası bulunan yerde.a. tehlike azaltıcı düzen arızası simüle edilerek ve tehlike azaltıcı düzenin arızasından sonra güvenli duruma ulaşılması için gereken süre ölçülerek doğrulanmalıdır.’dan d. kaynak güç ünitesinin kaynak çıkışı bağlantı uçları arasına değişken bir yük direnci bağlanarak doğrulanmalıdır.a’ya anahtarlama düzeni a.1’de verilen değerleri aşmayan d. Madde 13. direnç artırılırken ölçülür.a’ya anahtarlama düzeni.1. boştaki beyan gerilimine otomatik olarak anahtarlamalıdır. bağlantı uçlarındaki gerilim Çizelge 14’e uygun olarak Madde 11.6 Yeterli çalışmanın gösterilmesi Örnek olarak bir sinyal lambası gibi güvenilir düzen. 13.a. EK L’de yer alan sembol 84 ile işaretlenebilir.1’e göre çalışmada arıza yaparsa. boştaki beyan gerilimini.’dan d.

2. 37 .160. Alternatif olarak. 6) Mahfazanın aynı konumunda. Ancak aşağıdakilerin tam olarak hücrelenmesine ihtiyaç yoktur: a) Besleme. Madde 14. Bu kurala uygunluk.) içine alan bir mahfaza ile donatılmalıdır. Yapısal elemanların veya mahfazanın bazı biçim bozulmalarına. Erişilebilir bölümlerde. aşağıda a) veya b) bentlerine uygun olarak doğrulanmalıdır.2’ye uygun serbest düşen ağırlık yada eşdeğer düzenler kullanılarak aşağıda belirtildiği gibi yapılan darbe deneyi ile: 1) Bir numune deneye tâbi tutulur. ayar kadranları vb.2’den Madde 14.2 Mahfaza 14. mahfaza.5’teki şartların karşılanmasından sonra gözle muayene ile doğrulanmalıdır. 14. elektrik çarpma tehlikesini artırmamak şartıyla müsaade edilir. metal (magnezyum hariç) veya metal olmayan malzemeden yapılmalıdır.5’e kadar olan maddelere göre yapılan deneylerden sonra. b) Metal levhanın kalınlığı ölçülerek. gerilimli bölümlere temastan koruması amaçlanan metal olmayan malzemelerin.ICS 25. basma düğmesi. Ek J’ye göre en küçük kalınlıkta metal levhadan yapılabilir. 5) Darbeler. Kaynak devreleri hariç. kaba yüzeyler veya çıkıntılı parçalar olmamalıdır. Bu kurala uygunluk. 3) Deney. dişliler vb.1 Mahfaza malzemesi Mahfaza. kontrol ve kaynak kabloları. kaynak güç ünitesi bu standardın şartlarına uymalıdır. Ek I’ya uygun olarak 10 Nm değerinde bir darbe enerjisine dayanmalıdır. sarkaç çekiç ile deneye tâbi tutulmaz. hiçbir durumda üç adetten fazla darbe uygulanmaz.2 Mahfaza Dayanımı Kaynak güç ünitelerinin hava delikleri dahil mahfazası. a) Madde I. Bu kurala uygunluk.2. metal olmayan malzeme özelliklerinin gözle muayenesi ile doğrulanır.2 ilâ Madde 14. b) Kaynak kablolarının bağlanması için çıkış bağlantı uçları. 14.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 14 Mekanik düzenler 14. normal çalışma şartına dayanacak kadar gerekli dayanıklılığı ve sağlamlığı bulunacak şekilde elektrik çarpma tehlikesi artışı olmaksızın veya maruz kalacağı diğer tehlikelere karşı gerekli en küçük yalıtma aralığını koruyacak şekilde yapılmalı ve monte edilmelidir.1’e göre bir sarkaç darbe çekici kullanılarak veya Madde I. IEC 60695-11-10’a göre Sınıf V-1 veya daha iyi bir alevlenebilirliği olmalıdır. yaralanmaya sebep olabilecek keskin kenarlar. kayışlar. vantilatörler.leri. 2) Deney sırasında kaynak güç ünitesi enerjilenmez. Kaynak güç ünitesi. akım taşıyan bölümleri ve tehlikeli olan hareketli bölümleri (örnek olarak makaralar. normal kullanımda darbelerin alınması muhtemel olan bölümler üzerine düzenli olarak dağıtılmalıdır. elektrik tehlikesi veya hatalı çalışmaya neden olabilecek alanlarda yapılır.1 Genel kurallar Kaynak güç ünitesi. Tutamaklar. 4) Darbe sayısı en az beştir. Madde 14.

tesis edilmesi tavsiye edilen ilgili tüm eklerle (standard donanımlar olmadıkça ve kalıcı olarak tespit edilmedikçe. +10 b) 25 kg’dan daha ağır kaynak güç ünitesi. el arabaları. zincirler veya kablolar. ve tekerlekli taşıyıcılar hariç olarak) tutturulur ve içten yanmalı motor tahrikli kaynak güç üniteleri durumunda tamamen işletmeye alınır ve çalışma için hazır tutulur. Bu kurala uygunluk.3 Taşıma düzenleri 14. bu düzen. bunlar. gözle muayene ile ve aşağıdaki deneyle doğrulanmalıdır: Kaynak güç üniteleri. düşme deneyine dayanabilmelidir. 38 .30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 14. b) 150 kg veya daha ağır kaynak güç üniteleri için kütlenin dört katından hesaplanan veya en az 15 kN değerinde bir kuvvet kullanılmalıdır. bunlar.1 Mekanik taşıma düzenleri Montajı yapılmış bir kaynak güç ünitesini kaldırmak amacıyla mekanik taşıma düzeni sağlanırsa (örnek olarak delik veya sap). römork. ve tekerlekli taşıyıcılar hariç olarak) tutturulur. aşağıdaki gibi monteli kaynak güç ünitesinin kütlesinden hesap edilen bir kuvvette statik çekmeye sahip bir mekanik zorlamaya dayanabilmelidir: a) 150 kg’dan az kaynak güç üniteleri için kütlenin 10 katından hesaplanan bir kuvvet kullanılmalıdır. Bu kurala uygunluk. kaynak güç ünitesi sert ve katı yüzeye üç defa düşürülerek kontrol edilmelidir. römork. Düşme deneyinin yüksekliği. kaynak güç ünitesi. 250 0 mm yüksekten düşmeye dayanmalıdır. tamamen doldurulmalı ve hemen kullanım için hazır olmalıdır. muhtemelen tesis edilecek ilgili tüm eklerle (gaz silindirleri. Bu kurala uygunluk. römork. muhtemelen tesis edilecek ilgili tüm eklerle (gaz silindirleri. el arabaları ve tekerlekli taşıyıcılar hariç olarak) tutturulur. aşağıdaki gibi olmalıdır: +10 a) 25 kg veya daha hafif kaynak güç ünitesi. el arabaları. İçten yanmalı motor tahrikli kaynak güç üniteleri. her defasında farklı bir alt kenarı çarpacak biçimde düzenlenmelidir.3.4 Düşmeye karşı dayanım Monteli bir kaynak güç ünitesi. aşağıdaki gibi monteli kaynak güç ünitesinin kütlesinden hesaplanan bir kuvvette statik çekmeye sahip bir mekanik zorlamaya dayanabilmelidir Kütlenin dört katından hesaplanan bir kuvvet veya en az 600 N kullanılmalıdır. 100 0 mm yüksekten düşmeye dayanmalıdır. Kaynak güç ünitesi. Bu deney için.3. Kaynak güç üniteleri. kaldırma sırasında uygulanan döndürme kuvveti bu düzenin gevşemesine sebep olmayacak şekilde tasarımlanmalıdır. Yalnızca tek bir kaldırma düzeni sağlanırsa. kayışlar). 14. sağlam bir şekilde tabanına tutturulur ve imalâtçı tavsiyesine uygun olarak bir zincir veya kablo kaldırma düzenlerine bağlanır ve daha sonra 10 saniye süreyle yukarı yönde bir kuvvet sürekli bir şekilde uygulanır. gaz silindirleri. kuvvet aralarında eşit şekilde paylaştırılacak ve düşeyde 15o’den büyük olmayan bir açıda uygulanacak şekilde düzenlenmelidir. Bu deney. İki veya daha fazla kaldırma düzeni sağlanırsa. Kaynak güç ünitesi. kaynak güç ünitesi düştüğünde. 14.ICS 25. sağlam bir şekilde tabanına tutturulur ve imalâtçı tavsiyesine uygun olarak bir zincir veya kablo kaldırma düzenlerine başlanır ve daha sonra 10 saniye süreyle yukarı yönde bir kuvvet sürekli bir şekilde uygulanır.2 Elle taşıma düzenleri Kaldırma veya taşıma için elle taşıma düzenleri sağlanırsa (örnek olarak tutamak. gözle muayene ile ve aşağıdaki deneyle doğrulanmalıdır.160.

işaretleme. Kaynak güç ünitesi. Bu deneyden sonra.1). en dengesiz konumda yatayla 10°’lik açıda eğimli bir düzlem üzerine yerleştirildiğinde devrilmemelidir. suya batırılmış bir bezle 15 saniye süre ile ve tekrar petrol eterine batırılmış bir bezle 15 saniye süre ile elle ovularak kontrol edilmelidir. kaynak güç ünitelerinin doğru seçimini ve karşılaştırma imkanını veren güç ünitesinin elektriksel karakteristiklerini göstermektir. b) Kaynak çıkışı. Bilgilerin düzenlenmesi ve sırası Şekil 4’te gösterilen prensiplere uygun olmalıdır (Örnek olarak Ek K’ya bakılmalıdır). Gaz silindirleri. 15. 39 . beyan değerleri işaretleme plâkası yerinden kolayca çıkarılmamalı ve plakada kıvrılma görülmemelidir. kullanıcıya. yardımcı güç çıkışı (Madde 11. kolayca okunabilmeli. Not . Diğer faydalı bilgiler. kararlılığı etkileyebilir ve bunlar dikkate alınmalıdır. Muhtelif kaynak işlemlerinde kullanılacak kaynak güç üniteleri veya döner kaynak güç üniteleri için ya bir adet birleşik veya ayrı işaret plâkası (plâkaları) kullanılabilir.Beyan değerleri işaret plâkasının amacı. Bu kurala uygunluk aşağıdaki deneyle doğrulanmalıdır.160. bu talimatlar bağlayıcı veya gerekli diğer düzenler için sağlanmalıdır. imalâtçının verdiği teknik dokümanlarda verilebilir (Madde 17. örnek olarak yalıtım sınıfı. İmalâtçı.ICS 25. telli besleme ünitesi veya soğutma düzeni gibi kaynak güç ünitesinin tipine göre imalâtçı tarafından belirtilen yardımcı donanımlar. kirlenme derecesi veya güç faktörü. c) Enerji girişi.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 14. Ek bilgiler verilebilir. Bu kurala uygunluk.5 Meyilli durumda denge Kaynak güç üniteleri. Not .2 Açıklama Beyan değerleri işaret plakası. bu maddedeki kurallar karşılanmayacak şekilde başka yardımcı donanımlar belirtirse. aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bölümlere ayrılmalıdır: a) Tanıtım. 15 Beyan değerleri işaret plâkası 15.6). Yukarıdaki bölümlerin birbirinden ayrılmasına izin verilebilir ve kullanıcı daha iyi erişilebilir veya kullanıcı için uygun olan yerlere eklenebilir. gözle muayene ile ve işaretleme. bir düzlem üzerine konur ve yatay seviyeden eğilir. Beyan değerleri işaretleme plâkasının boyutları belirtilmemiş olup seçimi serbestçe yapılabilir. d) Uygulanabilirse.1 Genel kurallar Açık ve silinmez olarak işaretlenen bir beyan değeri plâkası her bir kaynak güç ünitesi üzerine güvenilir biçimde tespit edilmeli ve baskı yoluyla yapılmalıdır.

transformatör – doğrultucu a.ICS 25. Kutu 3 : Örnek olarak Seri Numarası gibi tasarımın izlenebilirliği ve imalât bilgisi. güç ünitesi İçten yanmalı motor – a.a.160.doğrultucu Tek veya üç fazlı statik frekans çevirici .30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 a) Tanıtım 1) 2) 3) 4) İsteğe bağlı 5) b) Kaynak çıkışı 6) 8) 10) 11) 11a) 11b) 11c) 7) 9) 12) 12a) 12b) 12c) 13) 13a) 13b) 13c) c) Enerji girişi 14) 15) veya 18) 16) 17) veya 19) veya 20) veya 21) uygulanabilirse uygulanabilirse 22) İsteğe bağlı 23) uygulanabilirse Şekil 4 .doğrultucu 40 .a. veya d. Kutu 2 : İmalâtçı tarafından verildiği gibi tipi (tanıtım).3 İşaret plâkasındaki bilgiler Aşağıdaki açıklamalar. çıkışlı evirici güç kaynağı Üç fazlı motor – üreteç Üç fazlı motor – üreteç – doğrultucu Üç fazlı döner frekans çevirici Tek fazlı birleşik a.Beyan değerleri işaretleme plakasının prensibi 15. Kutu 4 : Kaynak güç ünitesi sembolü (isteğe bağlı).a.a. Şekil 4’te gösterilen numaralı kutulara atıfta bulunur. örnek olarak : Tek fazlı transformatör Üç fazlı transformatör . üreteç İçten yanmalı motor – üreteç . a) Tanıtım Kutu 1 : İmalâtçının veya dağıtıcının veya ithalâtçının adı ve adresi ve isteğe bağlı olarak gerekirse ticarî marka ve menşeî ülke.a. ve d.

Ayrıca. örnek olarak : Kaplanmış elektrotlarla elle yapılan metal ark kaynağı Tungsten asal gaz kaynağı Akı çekirdekli tel kullanımı dahil metal asal ve aktif gaz kaynağı Kendiliğinden ekranlı akı çekirdekli ark kaynağı Toz altı ark kaynağı Plâzma kesme Plâzma oyma Plâzma kaynak Kutu 7 Elektrik çarpma tehlikesi artan bir ortamda kaynak yapmak üzere güç beslemesine uygun olan S kaynak güç üniteleri için sembol (uygulanabilirse). örnek olarak ~50 Hz Aynı çıkışta doğru veya alternatif akım ve ilâve olarak Hz çinsinden beyan frekansı Kutu 9 : Uo … V Boştaki beyan gerilimi a) Doğru akım olması durumunda tepe değeri b) Alternatif akım olması durumunda etken değeri.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Kutu 5 : Kaynak güç ünitesinin kurallarına uygun olduğunu belirten standarddlara atıf. bu sembolün. Not 1 . örnek olarak : Doğru akım Alternatif akım ve ilâve olarak Hz cinsinden beyan frekansı.160. Not 2 .Kaynak güç ünitesi tehlike azaltıcı bir düzenle donatılmış ise. Kutu 8 : Kaynak akım sembolü. b) Kaynak çıkışı Kutu 6 : Kaynak işlemi sembolü. kaynak güç ünitesinin ön tarafının üstüne uygun büyüklükte yerleştirilmesi tavsiye edilir. 41 .ICS 25. ölçülen bu gerilim tehlike azaltıcı düzenin işlevini yapmasından önceki gerilimdir.

b) Us…V Alternatif akımdan (a. b) % 60 Çalışma çevrimi. örnek olarak : Besleme devresi.. aşağıdakiler de verilmelidir: a) Ur…V Gerilim azaltıcı düzen bulunması durumunda. Kutu 11 : X Çalışma çevrimi sembolü. Kutu 10 : …A /…V ilâ …A /…V Çıkış aralığı. En yüksek beyan kaynak akımı için çalışma çevrimi % 100 ise.a. c) Enerji girişi Kutu 14 : Enerji giriş sembolü.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Muhtelif boştaki gerilimler ayar edilebilirse. Kutu 13: U2 Alışılagelmiş yük gerilimi sembolü.) doğru akıma (d. 13 b. üç ayara karşılık gelen değerleri ile bir çizelge oluşturur: a) % … En yüksek beyan kaynak akımında çalışma çevrimi.. Ayrıca. b) sütununun kullanılmasına ihtiyaç yoktur. alternatif akım sembolü ve beyan frekansı (örnek olarak 50 Hz veya 60 Hz) İçten yanmalı motor Motor Kayışlı sürücü 42 .160. azaltılmış boştaki beyan gerilimi. en düşük ve en yüksek boştaki beyan gerilimi olarak verilmelidir. en düşük ve en büyük kaynak akımı ve karşılık gelen yük gerilimi. En yüksek beyan kaynak akımı için çalışma çevrimi % 60 veya % 100 ise a) sütununun kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Bu kutular. 12 c : …A Beyan kaynak akımının değerleri. 40 oC ortam sıcaklığında çalışma çevriminin değerleri.ICS 25. 11 c : %. ve c) % 100 İlgili olduğu ölçüde çalışma çevrimi. 11 b. faz sayısı (örnek olarak 1 veya 3). bunların aralığı. 13 c : …V Alışılagelmiş yük gerilimi değerleri. Kutu 11a.a. Kutu 12 : I2 Beyan kaynak akımı sembolü . 12 a. 13 a.) bir anahtarlama düzeni bulunması durumunda anahtarlanmış boştaki beyan gerilimi. 12 b.

.. en büyük güç tüketimi kW olarak % 0 . Bu kurala uygunluk. Bu kurala uygunluk.4 Toleranslar İmalâtçılar.A Beyan en büyük besleme akımı 19 no. Bu kurala uygunluk. ölçme ile doğrulanmalıdır.V Beyan besleme gerilimi 18 n. boştaki beyan dönme hızı 1/dakika olarak ± % 5. Bu kurala uygunluk. U2 en küçük.kW En yüksek güç tüketimi uygulanabilirse Kutu 22 : IP… Koruma derecesi. uygulanabilirse. işaret plâkasında belirtilenlerden daha küçük olmamalıdır. beyan en büyük kaynak akımı amper olarak..30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Kutu Elektriksel olarak güç verilen kaynak güç üniteleri Kutu Mekanik olarak güç verilen kaynak güç üniteleri 15 U1...ICS 25. Bir çok aralıkta sürekli ayar durumunda. 15.dakika-1 Beyan boşta hızı 17 I1 efektif. b) bendindeki değerler.1’e göre ölçülen boştaki beyan gerilimi volt olarak ± % 5 olmalı.dakika-1 Beyan rolanti hızı uygulanabilirse 15 ilâ 17 kutuları. en küçük beyan kaynak akımı amper olarak. beyan en büyük besleme akımı amper olarak ± % 10. Kutu 23 : II Sınıfı donanım için sembol. gözle muayene ile doğrulanmalıdır.. 43 . adım adım veya her iki şekilde olabilir. +10 e) P1 en büyük.160..1 Ayar tipi Kaynak güç ünitesinin çıkış akımını. karşılık gelen değerleri ile bir çizelge oluşturur 21 P1 enbüyük. örnek olarak IP21 veya IP23.. 15. gözle muayene ile ve tüm veriler kontrol edilerek doğrulanmalıdır. d) no.dakika-1 Beyan yük hızı 16 I1 enbüyük. çıkış gerilimini veya her ikisini de ayarlama düzeni varsa..A En büyük efektif besleme akımı 20 ni. bileşenleri ve imalât toleransları kontrol ederek aşağıdaki toleranslar içerisinde işaret plâkasındaki değerleri karşılamalıdır : a) Uo Madde 11. en büyük alışılagelmiş yük gerilimi volt olarak. b) I2 en küçük. işaret plâkasında belirtilenlerden daha büyük olmamalıdır..17). ancak hiçbir zaman Çizelge 13’te özetlenen değerleri aşmamalıdır.. ayarlama sürekli. döner kaynak güç üniteleri üzerinde belirtilmelidir. 16 Çıkış ayarı 16. alışılagelmiş kaynak şartlarında ölçülerek doğrulanmalıdır (Madde 3. f) I1 en büyük.5 Dönme yönü Gerektiğinde dönme yönü.... U2 en büyük alışılagelmiş yük gerilimi volt olarak. c) bendindeki değerler. değerler arasında boşluk olmamalıdır. c) I2 en büyük.

her bir aralığın en yüksek ve en küçük değerleri verilmelidir. içinde aşağıdaki bilgilerin yer aldığı talimat ile birlikte verilmelidir (uygulanabilir olduğunda). Gerilim veya akım gösteriminin doğruluğu. 44 . b) Kaynak güç ünitesi ve muhtelif bölümlerinin kütlesi ve bunları kaldırmanın doğru yöntemi (örnek olarak fork lift veya vinç ile) ve gaz silindirleri. e) Kaynak güç ünitesinin bir çok beyan besleme geriliminde beslenebilecek şekilde tasarımlanması durumunda ve aynı kontrol konumu için kaynak parametrelerinin sayısal değerlerinin aynı olmadığı yerlerde. bu sınıf 2.3 Akım veya gerilim kontrol düzenlerinin gösterimi Bir gerilim veya akım kontrol düzeni bulunan yerlerde. her bir kontrol konumu için kontrol parametresinin anma değerini göstermelidir. volt. İmalâtçı. Bu kurala uygunluk. 17 Talimatlar ve işaretlemeler 17. cihaz üzerinde veya talimatlarda yer alan bir çizelge.2 Ayar düzeninin işaretlenmesi Farklı kontrol ayarlarına karşılık gelen kaynak güç ünitesinin çıkışı. 2) durumunda. kontrol düzenleri üzerinde veya kontrol düzenleri ile açıkça ve silinmez bir şekilde işaretlenmeli yada sayısal olarak görüntülenmelidir.160. her işlem için ayrı bir kontrol ölçeği ile işaretlenmelidir. gözle muayene ile doğrulanmalıdır. b) En yüksek ayarın ± % 2. aşağıdakiler uygulanmalıdır: a) Ölçeklerde veya kontrol çizelgelerindeki ayar gösterimlerinde. Bu kurala uygunluk.5 toleransı ile en yüksek ayar değerinin % 25’i altında olmalıdır.ICS 25.5 olmalı ve uygun biçimde sönümlü olmalıdır. amper veya rasgele bir referans ölçekle belirtilmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 16. çıkış ayarı.1 Talimatlar Her bir kaynak güç ünitesi. 2) Alfanumerik bir işaretleme. alışılagelmiş yük gerilimi ile alışılagelmiş kaynak akımı arasındaki ilişki hesaba katılmalıdır. b) Adım adım ayar durumunda her bir konum ve sürekli ayar durumunda her bir ana kademe aşağıdakiler ile açıkça işaretlenmelidir: 1) Kontrol edilebilir parametrelerin rakamsal bir gösterimi. ayrı ölçekler veya alfanümerik işaretlerden ayrı bir seri sağlanmalıdır. donanımda bir ampermetre veya voltmetre sağlarsa. b) bendinde verildiği gibi alfanumerik işaretler kullanılmalıdır. veya bunun mümkün olmadığı yerlerde. a) Gerçek değerin ± % 10 toleransı ile en yüksek ayar değerinin % 100’ü ile % 25’i arasında. ile alınacak önlemler. Bu mümkün olmadığında. a) Genel tarifi. d) Alışılagelmiş yük geriliminin farklılık gösterdiği birden fazla işlem ile kullanım için tasarımlanan kaynak güç üniteleri. Sayısal okumalı düzenlerle ayarlanan kaynak güç üniteleri hariç. ölçme ile ve gözle muayene ile doğrulanmalıdır. telli besleyici vb. c) Çoklu aralık ayarı durumunda. 16.

yeri. bağlantı düzenleri ve ekleme fişleri. ark ışınları. basıncı ve akış hızı. j) Kısmî ve tam deney ve diğer işlem (örnek olarak. yüksekte çalışma konumları vb. örnek olarak yalıtım sınıfı.). m) Kaynak güç ünitesi eğik düzlemde yerleştirilirse. dikkat edilecek ek tedbir alma şartları (örnek olarak.2 İşaretlemeler Her bir kaynak güç ünitesi. örnek olarak kaynak güç üniteleri yağmur veya karda kullanılmaya uygun değildir. tutuşabilir ortam. devrilmeye karşı önlemler. yakıt tipi). soğutma özellikleri.1.4’e de bakılmalıdır). ön panelin üzeri veya yakınına veya AÇMA/KAPAMA anahtar düzeninin yakınına “Dikkat! Kullanma talimatlarını okuyunuz” ifadesini belirtmek üzere aşağıdaki sembollerin birleşimi ile açıkça ve silinmez bir şekilde işaretlenmelidir. göstergeler. etkinlik (Ek M). h) İş alanında bulunan operatörler ve personel için kişisel tehlikelere karşı korumayı dikkate alan temel kılavuz (örnek olarak. o s) Isıtma deneylerinin ortam sıcaklığında yapıldığı ve çalışma çevriminin (çalışma faktörü) 40 C’da simülasyonla belirlendiği gerçeğine dikkat çeken bir ifade. 17. k) Özel işlemler durumunda. p) Plâzma gazı ve ilgili ise soğutma gazı veya soğutma sıvısının tipi. temizleme) için tavsiye edilen çevrimler gibi kaynak güç ünitesine bakımın nasıl yapılacağı. gazlar. duman. i) Kaynak veya kesme yapılırken. artan elektrik çarpma tehlikesi olan ortam. n) Boru erimesi için kaynak güç ünitesinin kullanılmasına karşı ısınma. l) Normal besleme geriliminde elektrik gücünü beslemek için tasarımlanmış devre bilgisi (örnek olarak aydınlatma veya elektrikli aletler). Madde 6.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 c) Gösterimlerin. tutuşabilir malzemeler. kıvılcımlar ve gürültü). sıcak metal. Diğer kullanışlı bilgiler de verilebilir. tavsiye edilen yedek parça listesi ile birlikte uygun devre diyagramı. g) Sağlanan koruma derecesine bağlı sınırlamalar.1’deki uyarıya da bakılmalıdır). operatörün bir şaloma seçilmeden ve bağlanmadan önce kullanma talimatını okuması gerektiğini belirtmek için plâzma güç kesme ünitelerinin şaloma bağlayıcıları yakınında da kullanılmalıdır. kontrol düzeni. çalışma çevrimi (çalışma faktörü) sınırları ve ilgili ise ısıl korumanın açıklanması. e) Kaynak güç ünitesi ile ilgili doğru kullanma (örnek olarak. statik karakteristik (düşürme ve/veya düz). elektrik çarpması. talimatlar okunarak doğrulanmalıdır. örnek olarak plâzma kesme (Madde 11. kirlenme derecesi. f) Kaynak yeteneği. vb. o) Plâzma kesme güç ünitesi ile kullanım için belirtilen plâzma kesme şalomalarının tipi (tanıtımı). 45 . sigorta ve/veya devre kesicinin beyan değerleri dahil uygun besleme kabloları. Bu kurala uygunluk. d) Besleme şebekesine bağlantı ve seçme bilgisi (örnek olarak. q) Çıkış akımı adımları veya aralığı ve değerler grubu olarak karşılık gelen plâzma gazı. kapalı konteynırlar.ICS 25. Bu işaretleme.160. işaretleme ve grafik sembollerinin anlamları.1. r) CISPR 11’e göre EMU sınıfı.

46 . Bu kurala uygunluk. metin ve semboller veya yalnızca semboller ihtiva edebilir.ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Aşağıdaki eşdeğer ifade kullanılabilir: Uyarı: Bu donanımı çalıştırmadan ve işletmeye almadan önce kullanma talimatlarını okuyunuz.1’deki dayanıklılık deneyine göre yapılan deney işlemi ile doğrulanmalıdır. gözle muayene ile ve Madde 15. yalnızca metin. bu etiketlerin ISO 17846’ya uygun olması tavsiye edilir. Yalnızca sembollerden uyarı etiketleri kullanıldığında.160. Diğer ilâve işaretler için Ek L’ye bakılmalıdır. Not – Güç üniteleri üzerinde görülen uyarı etiketleri.

500. 12. Not 3 – Sütun 3 ve 4’te. IEC 60664-1’de Çizelge B. a. veya d. düşük değer hat-nötr gerilimidir. 380. 240. 1000 Not 1 – Değerler.a. 120. 480 600 347/600. veya d. 380/660. 660. veya d. 230/400. 230. değerler hat-hat gerilimidir. 47 . 25. 720. 120 ilâ 240 300 220/380. 127/220 115.a.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek A (Bilgi için) Besleme şebekelerinin anma gerilimleri Dünyada kullanılan mevcut anma gerilimleri Anma gerilimlerinden Üç fazlı dört telli Üç fazlı üç telli Tek fazlı iki telli Tek fazlı üç telli elde edilen hat. 417/720. 690. 1000 - 830. sistemler sistemler sistemler sistemler nötr gerilimi Nötrü topraklı Topraklanmamış a. 120 110 ilâ 220. 220. 30 ilâ 60 42. Not 4 – “E” topraklanmış anlamındadır. 30.a. 277. 277/480 347. 440. Aşağıdaki a. 24. .ICS 25. 480/830 1000 . 260. Not 2 – Sütun 2 ve 5’te.a.a.5.a. 415. 400. 577. 48 100 66/115 66 60 - 150 120/208. 600 480 480 ilâ 960 400/690. 220 220 ilâ 440 240/415. 127 110. yüksek değer hat-hat gerilimi iken. değerlerine kadar (dahil) V 50 .160.1’den alınır. 260/440.

açıkta bırakılacak iletken bölümlerdir (Şekil B.ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek B (Bilgi için) Birleştirilmiş dielektrik deneyi örneği İki yüksek gerilim transformatörü. Açıklama Akım algılayıcı açma düzeni 1 Besleme devresi 2 Kaynak devresi X Açıkta kalan iletken bölümlere besleme devresi Y Açıkta kalan iletken bölümlere kaynak devresi Z Kaynak devresine besleme devresi Şekil B.1 – Birleştirilmiş yüksek gerilim transformatörleri 48 .1). doğru fazlarda seri olarak bağlanabilir. Ortak bağlantı.160.

bileşeni olan (I2) kaynak akımı görülmektedir. 49 .2).30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek C a.a.1 – a.a. Bu dengesizlik. bileşeni olarak adlandırılır ve alışagelmiş bir transformatör tipi kaynak güç ünitesinin transformatörünün doyumuna neden olabilir. Bu tür doyum.1’de. tungsten asal gazlı kaynak güç üniteleri durumunda dengelenmemiş yük C.a. d.2 Dengelenmemiş yük Elektrotun kutbu negatif olduğundaki yarı çevrim gerilimi.a. Açıklama U2 Kaynak gerilimi I2 Kaynak akımı I2 Kaynak akımının aritmetik ortalama değeri Şekil C. kaynak güç ünitesi sargısını aşırı ısıtabilecek bir d. kısmî doğrultma karakteristikli bir alışagelmiş yük kullanılmalıdır (Şekil C. elektrotun kutbu pozitif olduğundaki yarı çevrim geriliminden (12 ± 1) V az olacak şekilde.ICS 25. ısınma deneyi için gerekli kaynak akımlarını simüle etmek maksadıyla. tungsten asal gazlı kaynaktaki iş parçası arasındaki yayılım farkı.a. Şekil C. şiddetli aşırı ısınmaya sebep olabilecek olağan dışı yüksek akıma yol açar. dengesiz bir kaynak gerilimine ve kaynak akımında buna karşılık gelen bir dengesizliğe sebep olur.160.tungsten asal gazlı kaynak sırasında gerilim ve akım C.1 Genel Elektrot ve a.

160. denge kontrolü. bir d. kaynak güç ünitesi 50 .3 – Dengelenmemiş yüklü a. 12 V değerinden büyük olmayacak şekilde en yüksek dengesizliği sağlayan duruma ayarlanır.3 Dengelenmemiş yük örneği Yükün doğrultma karakteristiği.a. Şekil C.ICS 25. alışagelmiş bir yük ile deneye tâbi tutulur.2 – a.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Açıklama a Elektrot pozitif olduğunda gerilim tepe değeri b Elektrot negatif olduğunda gerilim tepe değeri Şekil C. Ancak. deney akımı her iki yönde dengelenmemiş yük boyunca geçirilerek ve d. Bileşenler 1 Transformatör 3 Alışılagelmiş yük 5 Tek diyot 2 Dengelenmemiş yük 4 Seri diyotlar Şekil C.a.a. Yarı çevrim gerilimleri arasındaki gerekli gerilim farkı. tungsten asal gazlı kaynak sırasında dengelenmemiş gerilim Yarı çevrim kaynak gerilimlerindeki fark. C.3’e uygun olarak diyotlar devresi ile sağlanır. yük gerilimi ölçülerek belirlenir. seri bağlı diyotların sayısı ile ayarlanır.a. Dengeli bir kontrol içeren kaynak güç üniteleri.

ICS 25. Alternatif: Grafik metoduna alternatif olarak. Doğrusal bir regresyon işlemi seçilirse.160. matematiksel regresyon analizi kullanılabilir. 51 . sıcaklık logaritmik ölçeğe karşı ve kapamadan sonra geçen süre doğrusal ölçeğe karşı olacak şekilde okuma değerleri çizilir.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek D (Bilgi için) Sıcaklığın kapama süresine ekstrapolasyonu Kapama anındaki sıcaklık kaydedilemediğinde. bu sıcaklığı elde etmek için bir ekstrapolasyon kullanılması gereklidir. kapamadaki ekstrapole edilen sıcaklığı verir. b) Art arda sıcaklık değerleri okunur ve her birisi için kapamadan sonra geçen süre kaydedilir. t=0 anı ve gerçek sıcaklığı bulmak için alınan ters logaritma alınarak yapılır. d) Logaritmik/doğrusal grafik kağıdı kullanılarak. t=0’dan geriye doğru uzayan düz bir çizgi. c) Ekstrapole edilecek her sıcaklık için en az dört okuma değeri alınır. Regresyon analizi. Böyle bir ekstrapolasyon işlemi aşağıdaki gibidir: a) Kapama anında zaman işaretlenir. kapama anından sonra geçen okuma sürelerinin doğrusal değerleri ile birlikte sıcaklıkların logaritmik değerleri kullanılır.

Çizelge E.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek E Besleme devresi bağlantı uçlarının yapısı E. vidalar.160. 52 .5 151 ilâ 300 301 ilâ 600 9. somunlar veya başka eşdeğer düzenlerle yapılmalıdır. Bu kurala uygunluk. E. Çizelge E. Besleme bağlantı uçları arasındaki aralık. İletken örgülerinin tamamını yerinde tutmak için engeller veya düzenler (örnek olarak basınç tipli bağlayıcılar).5 ilâ 6 35 4 ilâ 10 50 6 ilâ 16 63 10 ilâ 25 80 16 ilâ 35 100 25 ilâ 50 125 35 ilâ 70 160 50 ilâ 95 200 70 ilâ 120 250 95 ilâ 150 315 120 ilâ 240 400 150 ilâ 300 İmalâtçı talimatlarında kullanılacak telin tipi ve boyutunu belirtirse.5 ilâ 2.2 – Besleme devresi bağlantı uçları arasındaki aralık Gerilim aralığı Gerilimli bölümler arasındaki en küçük aralık V mm k. alternatif kesit alanı aralıklarına müsaade edilir.5 25 601 ilâ 1000 Engeller besleme devresi yalıtımını kapattığında ve iletkenlerin örgüsünün yalıtma aralıklarını azaltmasını önlediğinde.5 ilâ 4 25 2.2 Besleme devresi bağlantı uçları arasındaki aralıklar Bağlantı uçları aşağıdaki gibi tasarımlanmalıdır. Çizelge 1’deki yalıtma aralıkları kullanılabilir. Bu kurala uygunluk.1 Bağlantı uçlarının boyutları Bağlantı uçları.2’de belirtilen değerlerden az olmamalıdır.1 – Besleme devresi bağlantı uçlarına uygun iletken boyutlarının aralığı En yüksek efektif besleme akımı İletkenin kesit alanı aralığı A mm2 10 1. E. en yüksek efektif besleme akımı I1 efektif değerine göre boyutlandırılmalı ve Çizelge E.3 Bağlantı uçlarındaki bağlantılar Bağlantı uçlarındaki bağlantılar.1’de verilen kesit alanlarına sahip bükülgen iletkenlerin bağlantısı mümkün olmalıdır.o. Engelli Engelsiz 150’ye kadar 6. IEC 60664-1’deki gibi aralıkların ölçülmesiyle doğrulanmalıdır.3 12.5 16 1.k. Çizelge E.ICS 25. iletkenlerin örgülerinin veya halkaların komşu bağlantı uçlarına bağlı olan halkalar veya iletken örgüleri ile temasını önlemeli ve sağlanan aralığı muhafaza etmelidir. Bu değerler 60 oC’deki tele göre olan değerlerdir. hesaplama ve ölçme ile doğrulanmalıdır.

tutturma düzenleri sıkıştırıldığında veya gevşediğinde.4 Bağlantı uçlarının yapılışı İletkenler veya bunların halkaları. metal bölümler arasında tutturulmalı ve tutturma düzenleri sıkıştırıldığında yerinden çıkmamalıdır. Ayrıca. aralıklar. E. gözle muayene ile doğrulanmalıdır. diğer bölümleri tutturmak veya diğer iletkenleri bağlamak için kullanılmamalıdır. Diğer düzenlerle tespit edilen uçlar veya baralarda. Akım taşıyan bölümlerde demir veya çelik (düz veya kaplı) kullanılmamalıdır. gözle muayene ile ve belirtilen en büyük kesit alanlı bir iletkeni tutan tutturma düzeninin 10 defa sıkıştırılması ve gevşetilmesiyle doğrulanmalıdır. gözle muayene ile ve belirtilen en küçük ve en büyük kesit alanlarında iletkenlerin geçici olarak bağlanması ile doğrulanmalıdır.ICS 25. kayma veya dönme ile Çizelge E. Düzgünce uygulanan uygun bir kilitli pul kabul edilebilir. gevşek çalışamayacak biçimde güvenli olarak tespit edilmelidir. Bu kurala uygunluk. belirtilen en küçük kesit alanlı bir iletken kullanılarak tekrarlanmalıdır. basınç bağlantı ucu bağlayıcılarının dönmesinin engellenmesine ihtiyaç duyulmaz. Bu kurala uygunluk.2’deki değerlerin altına indirilmemelidir. destek yüzeyinde bağlantı uçlarının dönmesini veya kaymasını tek başına sürtünmenin önleyeceğine güvenilirse. E.160. Dönebilen ve aralığı azaltan gerilimli bölümlerin dönmesini önlemek için destek yüzeyleri arasındaki sürtünmeye güvenilmemelidir. Deney. Bağlantı uçları birbirine doğru veya zıt kutuplu yalıtılmamış diğer bölümlere yada topraklı metal bölümlere doğru 30o döndürüldüğünde ortaya çıkan gerekli aralıktan az olmayacak aralıklar sağlanmak kaydıyla. Bu kurala uygunluk. bir kilitli pula gerek yoktur.5 Bağlantı uçlarının sabitlenmesi Bağlantı uçları.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Bağlantı ucu vidaları veya somunları. 53 .

34 54 .1 – mm2 karşılığı Amerikan tel ölçüsü (AWG) mm2 AWG 1.160.5 13 4 11 6 9 10 7 16 5 25 3 35 1 50 1/0 70 2/0 95 3/0 120 250 MCM 150 350 MCM 240 600 MCM 300 700 MCM Çizelge F.ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek F (Bilgi için) Standard Birim (SI) olmayan birimlerin karşılığı Çizelge F.5 15 2.2 – kW karşılığı beygir gücü (hp) kW hp 1 1.

o.ICS 25. I1 Amper cinsinden beyan besleme akımıdır.04 (Ω ) (G. Rs Ohm cinsinden besleme şebekesinin empedansı. Not 1 – Bu alışagelmiş yükün beyan gerilimi besleme geriliminden düşük ise.1 formülü ile belirtilen şart yerine getirilir: 230 Rs = 0. Besleme şebekesinin devresinin empedansı aşağıdaki formül ile hesaplanır: U1boşta .3 31 55 .U1yükte Rs = (Ω) (G.1) I1 Burada.04 = 0. U1 Volt cinsinden beyan besleme gerilimi. Not 2 – Otomatik besleme şebekesi gerilim düzenleyiciler kapatılır. bir transformatör kullanılabilir.k) değerleri.I1boşta Örnek: Besleme şebekesi: U1 boşta = 230 V I1 boşta = 1 A U1 yükte = 227 V I1 yükte = 31 A 230 − 227 Rs = = 0.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek G (Bilgi için) Besleme akımının gerçek etken değerinin ölçülmesi için besleme şebekesinin uygunluğu Besleme akımının (I1) tepe ve etken (k. esas olarak besleme şebekesi empedansı (Rs) ile etkilenebilir. Geçerli ölçmelerin elde edilmesi için besleme şebekesi empedansı kaynak güç ünitesinin giriş empedansının % 4’ü veya daha küçük değerindedir: U1 Rs ≤ 0. Besleme şebekesinin empedansını belirlemek için besleme gerilimini yüksüz değerin en az % 1 altına indirebilecek bir alışagelmiş yük ile devre yüklenir.2) I1yükte . G.1(Ω ) 31 − 1 Kaynak güç ünitesi: U1 = 230 V I1 en büyük = 31 A Bu değerler ile.1 ≤ 0.160.

Statik karakteristiğin eğimi. H. Her durumda.3 Sonuçların analizi Bir kaynak güç ünitesinin statik karakteristikleri için elde edilen eğrilerin serisi. değerler her bir kontrol konumunda ölçülmelidir.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek H (Bilgi için) Statik karakteristiklerin çizimi H.160. Geri besleme devresi (örnek olarak basit transformatörler) olmayan kaynak güç üniteleri için. Güç (P1). U2 ve I2 değerleri (U1/U1’) düzeltme faktörü ile çarpılmalıdır. (U1/U1’)2 ile çarpılmalıdır. kaynak akımının (I2) ve karşılık gelen yük geriliminin (U2). H. Çalışma noktasındaki negatif eğim 100 A başına 7 V değerinden büyük veya eşit ise. düzgün bir eğrinin çizilmesi için yeterli olmalıdır. statik karakteristiğin düştüğü kabul edilir.2 Metot Ölçülen değerlerin sayısı. boştaki gerilim ve işaret plâkasında belirtilen her bir çalışma çevrimine (çalışma faktörü) karşılık gelen beyan değerleri kaydedilmelidir. Kaynak güç ünitesi bir kaç besleme gerilimi için tasarımlanmışsa. besleme akımı (I1) ve kaynak güç ünitesine sağlanan güç (P1) de kaydedilmelidir.1 Genel Kaynak güç ünitesinin çıkış bağlantı uçlarına bağlı alışılagelmiş bir yükün direnci değiştirilerek. 56 . ölçülen besleme gerilimi (U1’) beyan besleme geriliminden (U1) farklı ise.ICS 25. bu standardın ilgili kurallarına uygunluğu doğrulamak için kullanılabilir. Her nokta için. Düşme karakteristikli kaynak güç üniteleri için kısa devre akımı da kaydedilmelidir. Kaynak güç ünitesinin kademeli ayarları varsa. Statik karakteristik. kaynak güç ünitesinin verilen bir çıkış ayarı için bir değerler grubu elde edilebilir. ölçmeler her bir besleme geriliminde tekrarlanmalıdır. çalışma noktasındaki tanjantı ile belirlenebilir. besleme gerilimi (U1). kaynak akımı yatay eksende ve yük gerilimi düşey eksende olarak bu değerler bir grafikte çizilerek elde edilir.

75 2.00 Yükseklik m 2.00 1. çelik boru (kütlesi ihmal edilebilir) 3 Çekiç halkası (kütlesi 100 grama kadar) 4 Dönme açısı Θ 5 Çelik çekiç (kütlesi 2500 g) 6 Yarıçap 50 ± 2 mm Şekil I.82 0.36 1.50 0.2 Serbest düşmeli küre biçimli çelik ağırlık Kaynak güç ünitesi.1). Serbest düşme ağırlığının kütlesi ve yüksekliği Çizelge I.1’de verilmiştir. Dönme açısı Θ (Şekil 1.5 mm’den fazla sapmamalıdır) 2 Salınım kolu.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek I 10 Nm darbe için deney metotları I.1 Sarkaç darbe çekici Kaynak güç ünitesi. sağlanan gerekli darbe enerjisi bakımından çekiç ve salınım kolu toleranslarını hesaba katarak ayarlanır.1 – Deney düzeneği I.Serbest düşme ağırlığının kütlesi ve yüksekliği Kütle kg 0.ICS 25.04 1.1 .160.25 1.68 0. rijit bir yatay yüzeye konulur.02 0. Bileşenler 1 Destek mili (1.51 57 .50 1.75 1.58 0. rijit bir düşey yüzeye karşı yerleştirilir ve darbe karşı tarafa yönlendirilir. Çizelge I.

50 560 Sınır yok 840 Sınır yok 635 790 890 1095 1.80 205 Sınır yok 305 Sınır yok 230 300 330 410 1. belirtilen metal tabaka büyüklükleri için düzgün bir esneme olduğu varsayılır.1 – Çelik mahfazalar için metal tabakanın en küçük kalınlığı Kaplanmamış Destek çerçevesi olmadan b Destek çerçevesi ile c çeliğin en küçük En büyük genişlik En büyük uzunluk En büyük genişlik En büyük uzunluk kalınlığı a mm mm mm mm mm 0. en küçük genişliği 10 mm olan biçimli bir flanş elde etmek için 90o açı boyunca döndürülür. kaplama kalınlığını hesaba katmak üzere ayarlanmalıdır (genellikle 0. aynı büyüklükte bir mahfaza gerekli kalınlığa sahip olarak aynı esnemeyi gösteriyorsa.2’ye göre olmalıdır. c Bu iki sütun.00 320 Sınır yok 500 Sınır yok 360 460 535 635 1. yaylı klipsler veya mandal.160.70 1325 Sınır yok 2035 Sınır yok 1525 1880 2135 2620 3. Çizelge J.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek J Mahfazalar için metal tabaka kalınlığı Mahfazalar için metal tabakanın en küçük kalınlığı. b) Alüminyum.50 105 Sınır yok 160 Sınır yok 125 150 175 210 0. örnek olarak.ICS 25.1 ve Çizelge J. 4) Desteklenmemiş kenarı olan bir mahfaza yüzeyi. Bir mahfazanın kalınlığı. b Destek çerçevesi olmaması dikkate alınan yapılışlara örnekler: 1) Tek biçimli flanşlı tek bir tabaka. 58 .05 mm ilâ 0.35 1070 Sınır yok 1630 Sınır yok 1200 1500 1730 2135 2. Kalınlık değerlerinde. a) Çelik için Çizelge J. 3) Mahfazanın kenarlarının tamamı. 2) Oluklu veya yivli ek bir tabaka. eğim veya en azından mahfazanın metal kalınlığına eşit olan ve mahfazaya rijit olarak tutturulan katlanmış bölüm olan bir destek çerçevesi .1’e göre.00 840 Sınır yok 1295 Sınır yok 890 1200 1375 1680 2.1 mm).2’de verilen değerlerden az olabilir. 2) Yukarıda 1)’e göre çelik bir tabaka kenarına eşdeğer bir burulma sağlamlığına sahip ve yanmaya karşı dayanıklı metal haricinde bir destek çerçevesi. yüzeylerinin merkezinde yüklendiğinde.35 460 Sınır yok 690 Sınır yok 510 635 740 915 1. mahfaza aşağıdaki düzenlerden birisi ile desteklendiğinde uygulanır: 1) Yapısal bir kanal.65 155 Sınır yok 245 Sınır yok 180 225 255 320 0.00 1600 Sınır yok 2470 Sınır yok 1860 2290 2620 3230 a 1) Paslanmaz çelik için verilen değerlerin yalnızca % 80’i gereklidir. 2) Çinko kaplı çelik için kalınlık. 3) Çerçeveye gevşek olarak tutturulan bir mahfaza. pirinç veya bakır için Çizelge J.70 635 Sınır yok 995 Sınır yok 740 915 1045 1295 2. Çizelge J.

85 1325 Sınır yok 3125 Sınır yok 1525 1880 3305 4065 a Destek çerçevesi olmaması dikkate alınan yapılışlara örnekler: 1) Tek biçimli flanşlı tek bir tabaka. 59 . 3) Mahfazanın kenarlarının tamamı.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Çizelge J. 2) Yukarıda 1)’e göre çelik bir tabaka kenarına eşdeğer bir burulma sağlamlığına sahip ve yanmaya karşı dayanıklı metal haricinde bir destek çerçevesi. b Bu iki sütun.2 – Alüminyum.70 105 Sınır yok 260 Sınır yok 130 255 270 345 0.55 80 Sınır yok 180 Sınır yok 90 110 220 245 0.90 460 Sınır yok 1070 Sınır yok 510 635 1145 1400 2.45 305 Sınır yok 715 Sınır yok 360 410 765 940 1.90 155 Sınır yok 360 Sınır yok 165 205 385 460 1. 4) Desteklenmemiş kenarı olan bir mahfaza yüzeyi. en küçük genişliği 10 mm olan biçimli bir flanş elde etmek için 90o açı boyunca döndürülür. örnek olarak. 3) Çerçeveye gevşek olarak tutturulan bir mahfaza.ICS 25. yaylı klipsler veya mandal. pirinç ve bakır mahfazalar için metal tabakanın en küçük kalınlığı En küçük metal Destek çerçevesi olmadan a Destek çerçevesi ile b kalınlığı En büyük genişlik En büyük uzunluk En büyük genişlik En büyük uzunluk mm mm mm mm mm 0.10 205 Sınır yok 485 Sınır yok 245 295 535 640 1. 2) Oluklu veya yivli tek bir tabaka. mahfaza aşağıdaki düzenlerden birisi ile desteklendiğinde uygulanır: 1) Yapısal bir kanal.10 940 Sınır yok 2210 Sınır yok 1070 1350 2365 2900 3. eğim veya en azından mahfazanın metal kalınlığına eşit olan ve mahfazaya rijit olarak tutturulan katlanmış bölüm olan bir destek çerçevesi .40 635 Sınır yok 1525 Sınır yok 740 915 1630 1985 3.160.

160.1 – Tek fazlı transformatör 60 .ICS 25.6 V ilâ 160 A / 27 V 11) X 11a) %35 11b) %60 11c) %100 6) 9) U0=48 V 12) I2 12a) 160A 12b) 130A 12c) 100A 13) U2 13a) 26V 13b) 25V 13c) 24V 7) c) Enerji girişi 15) 16) 17) U1 = 230 V I1en büyük = 37 A I1efektif = 22 A 14) 1 5 0 Hz 22) IP23 23) Şekil K.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek K (Bilgi için) İşaret plâkası örnekleri a) Tanıtım 1) İmalâtçı Ticarî marka Adres 2) Tip 3) Seri numarası 5) IEC 60974-1 4) b) Kaynak çıkışı 8) 50 Hz 10) 15 A / 20.

2 – Üç fazlı döner frekans çevirici 61 .ICS 25.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 a) Tanıtım 1) İmalâtçı Ticarî marka Adres 2) Tip 3) Seri numarası 5) IEC 60974-1 4) b) Kaynak çıkışı 8) 450 Hz 10) 60 A / 22.4 V ilâ 500 A / 40 V 11) X 11a) %35 11b) %60 11c) %100 6) 9) U0=48 V 12) I2 12a) 500A 12b) 400A 12c) 320A 7) 13) U2 13a) 40V 13b) 36V 13c) 33V c) Enerji girişi 18) n = 2800 /dakika 15) 16) 17) 14) U1 = 400 V I1en büyük = 68 A I1efektif = 40 A 3 5 0 Hz 22) IP23 23) Şekil K.

160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Dağıtıcı ile ilgili plâka a) Tanıtım 1) İmalâtçı Ticarî marka Adres 2) Tip 3) Seri numarası İmalâtçı ile ilgili plâka a) Tanıtım 5) IEC 60974-1 4) b) Kaynak çıkışı 8) 10) 20 A / 20.ICS 25.8 V ilâ 250 A / 30 V 11) X 11a) %35 11b) %60 11c) %100 6) 9) U0=48 V 12) I2 12a) 250A 12b) 200A 12c) 160A 13) U2 13a) 30V 13b) 28V 13c) 27V 7) c) Enerji girişi 15) 16) 17) U1 = 230 V I1en büyük = 57 A I1efektif = 34 A 14) U1 = 400 V I1en büyük = 34 A I1efektif = 20 A 1(3) 50 Hz 22) IP23 23) Şekil K.3 – Bölünmüş işaret plâkası: Tek / üç fazlı transformatör doğrultucu 62 .

160.ICS 25.6 V ilâ 400 A / 36 V 11) X 11a) %35 11b) %60 11c) %100 6) 9)U0=110 V 12) I2 12a) 400A 12b) 320A 12c) 255A 13) U2 13a) 36V 13b) 33V 13c) 30V 7) c) Enerji girişi 18) n = 3150 /dakika 19) 20) 21) 14) n0 = 3300/dakika ni = 980/dakika P1en büyük= 34 kW 3 50 Hz 22) IP23 23) Şekil K.4 – Motor – üreteç .30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 a) Tanıtım 1) İmalâtçı Ticarî marka Adres 2) Tip 3) Seri numarası 5) IEC 60974-1 4) b) Kaynak çıkışı 8) 10) 40 A / 21.doğrultucu 63 .

2.3’de belirtilen semboller.2 Sembollerin kullanılması L. Semboller.160.2 Sembollerin seçilmesi Madde L. Bu Ek.2. açıkça tanıtımın halâ mümkün olduğu ve okunabilirliğin yeterli olduğu kontrol edilir. orijinal büyüklüğün uygun boyutlara getirilmesi maksadıyla küçültülmesi veya büyütülmesi gerekebilir. ark kaynağı ve ilgili donanımlar için grafik sembollerini ihtiva eder. gerçek renk seçimi zorunludur. IEC TC 26 ve SC 3C. fonksiyon kelimesi veya ifadesi.3 Semboller Bu maddede semboller. L. kullanıcı mesafesi ve muhtemel çalışma şartları göz önünde bulundurulmalıdır.2.3 Sembollerin büyüklüğü Bu sembollerin uygulanması için.5’te. uygulaması ve kaynağı ile birlikte belirtilmiştir. ışık mevcudiyeti. L. L. Kırmızı.ICS 25. ancak kaynak endüstrisinde pratikte kullanımı olan semboller açıklanmıştır. 6 mm2’dir. Not 2 – Tesis talimatları için IEC 62081 ve IEC 62079’a bakılmalıdır. Tavsiye edilen en küçük sembol büyüklüğü. ark kaynağı ve ilgili işlem donanımı için panel üzerinde. Kontrol paneli örnekler Madde L.4’te verilmiştir. bu sembollerin gelecekte muhtemel olarak IEC 60417’ye ilâvesinin göz önünde bulundurulmasına karar vermişlerdir. Bu Ek. referans numarası. işaret plâkasında ve dokümantasyonda kullanım içindir. bu Ek buna göre yeniden düzenlenecektir.1 Harf semboller Çizelge L. Büyüklük seçiminde faktör olarak. L.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek L (Bilgi için) Ark kaynak donanımı için grafik semboller L.3. 64 . bir sembolde kullanılabilecek harflerin listesi verilmiştir. kullanma ve çalışma talimatı için donanım üzerine yerleştirilmelidir. bağlantı noktalarının. işlevlerin tanıtımı ve işlemlerin seçilmesi maksadıyla.2. donanımın kullanılmasında kişilerin derhal veya muhtemel kişisel tehlikelere karşı uyarılması için kullanılan grafik sembolleri kapsamaz. Bir çok grafik elemanından oluşan semboller durumunda veya en küçük yüksekliğe getirildiğinde. portakal ve sarı gibi bazı renklerin güvenlik ikaz renkleri olarak gösterildiği unutulmamalıdır. Not 1 – Güvenlik sembolleri için ISO 3864-1’e bakılmalıdır. L. sembol ve alt semin arasında uygun bir kontrast önemlidir. tamamı uluslararası standardlaştırılmamış.1 Genel Semboller. L. tanıtımı için yeterlidir. Bu sembollerin amacı için. Bu işlem sonuçlandırıldığında. Sembol açıkça çizildiği ve tam olarak okunabildiği sürece.4 Renk kullanımı Genel olarak. Birleşim örnekleri Madde L.5’te verilmiştir. beyaz üzerine siyah veya siyah üzerine beyaz olarak oluşturulan sembollerin grafik biçimi. göstergelerin. amaçlanan uygulamaya uygun olarak tek bir elemen veya birleşim şeklinde kullanılabilir.1 Genel Bu Ek’te. kontrol düzenlerinin.

saat Gerilim U V Beyan tepe gerilimi Up V Verimlilik η % 65 .ICS 25.1 – Sembol olarak kullanılan harfler Fonksiyon. çalışma faktörü X % Frekans F Hz Güç P W Güç tüketimi P1 W Beyan boştaki (yüksüz) akım I0 A Beyan boştaki (yüksüz) gerilim U0 V Beyan besleme akımı I1 A Beyan besleme gerilimi U1 V Dönme hızı n 1/dakika o Sıcaklık (değişim) T C (K) Süre T Sn. dakika. kelime veya ifade Harf Birim Amper miktarı I A Alışagelmiş kaynak akımı I2 A Alışagelmiş kaynak gerilimi U2 V Çap Ø mm Çalışma çevrimi.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Çizelge L.

2 Anahtarlama ve kontrol düzenlerinin konumunu belirten semboller No. IEC 60417.3.2 Grafik semboller L. IEC 60417. IEC 60417-5004 Değiştirilebilirlik Bir büyüklüğün sürekli (DB:2002-10) artırılmasını/azaltılmasını belirtmek Not – Sembol eğriltilebilir.3.2. L. Kapalı (güç) En azından şebeke anahtarları 5008 ve konumları için şebekeden (DB:2002-10) ayrılmayı ve tüm bu durumlarda güvenliğin dahil olduğunu belirtmek 4. İki konumlu basma Bir fonksiyonu enerjilendirmek 5268 düğmeli kontrol veya enerjisini kesmek için (DB:2002-10) düzeninin GİRİŞ basmalı kontrol düzeni konumu kullanıldığında.2. Açık (güç) Bir büyüklüğün sürekli 5007 artırılmasını/azaltılmasını (DB:2002-10) belirtmek. kelime Uygulama veya ifade 1. Kaynak Sembol Fonksiyon.160. Not – Sembol eğriltilebilir.3.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 L. 3. bu düzenin GİRİŞ konumunu belirtmek Not 1 – Fonksiyon sembolü ile birlikte kullanılacak. kelime Uygulama veya ifade 2. IEC 60417.ICS 25. 66 . Kaynak Sembol Fonksiyon.1 Anahtarlama ve kontrol düzenlerini açıklama sembolleri No.

Kilitli Kilitli bir fonksiyon veya 5569 kontrol düzenini (DB:2002-10) belirtmek Not 3 – Fonksiyon sembolü ile birlikte kullanılacak. IEC 60417. bu düzenin ÇIKIŞ konumunu belirtmek Not 2 – Fonksiyon sembolü ile birlikte kullanılacak. kelime Uygulama veya ifade 8. IEC 60417. IEC 60417.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. L. 6. Kaynak Sembol Fonksiyon.3 Anahtarlama ve kontrol düzenlerinin fonksiyonunu belirten semboller No. Sürekli kaynak Sürekli bir kaynağı belirtmek 9.160. Kesikli (dikişli) Kesikli (dikişli) bir kaynak kaynağı belirtmek 67 . kelime Uygulama veya ifade 5. Kaynak Sembol Fonksiyon.3. İki konumlu basma Bir fonksiyonu 5269 düğmeli kontrol enerjilendirmek veya (DB:2002-10) düzeninin ÇIKIŞ enerjisini kesmek için konumu basmalı kontrol düzeni kullanıldığında.ICS 25. Kilitsiz Kilitsiz bir fonksiyon veya 5570 kontrol düzenini (DB:2002-10) belirtmek Not 4 – Fonksiyon sembolü ile birlikte kullanılacak. 7.2.

ICS 25.160. Ark nokta kaynağı Ark nokta kaynağını belirtmek 11. Elle kontrol Elle kontrol için anahtar 0096 konumunu belirtmek (DB:2004-01) 12. kelime Uygulama veya ifade 10.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. Temas olmadan Temas olmaksızın bir ark atlaması ark’ı başlatan bir tungsten asal gazlı ark atlamasını belirtmek 13. Temaslı ark Temaslı bir ark’ı atlaması başlatan bir tungsten asal gazlı ark atlamasını belirtmek 14. Kaynak Sembol Fonksiyon. Hava temizlemek Havanın gaz ile 0474 (gaz ile) temizlenmesini belirtmek (DB:2004-01) 68 . ISO 7000. ISO 7000. Pilot ark başlatma Bir plâzma şalomasunun pilot ark başlatmasını belirtmek 15.

Tel geriye ışıma Kaynak ucunda geriye kontrolü ışıma kontrolü belirtmek 18. ISO 7000. Kaynak Sembol Fonksiyon. Artı. ISO 7000.4 Elektriksel bağlantıyı belirten semboller No. ISO 7000. pozitif kutup Pozitif kutbu belirtmek 5005 (DB:2002-10) 69 . Kaynak Sembol Fonksiyon. Tel besleme Bir tel besleyiciyi veya tel 0823 sürücüsü besleme kontrol düzenini (DB:2004-01) belirtmek 17. Sürekli dönmenin Sürekli dönmenin 0004 yönü (saat yönünü belirtmek (DB:2004-01) yönünde) 19. kelime Uygulama veya ifade 16.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No.160.2.3. IEC 60417. Sürekli dönmenin Sürekli dönmenin 0004 yönü (saat yönü yönünü belirtmek (DB:2004-01) tersine) L.ICS 25. Uygulama kelime veya ifade 20.

ICS 25. Koruma Koruma topraklama için 5019 topraklama donanım bağlantısını (DB:2002-10) belirtmek 24. devrede (DB:2002-10) olan düzen veya donanımı belirtmek Güç beslemesinin tipini belirtmek. IEC 60417. 23. 70 . 25. Toprak (topraklı) Toprak (topraklama) 5017 bağlantısını belirtmek (DB:2002-10) Not 1 – Koruma topraklama bağlantısı için kullanılmaz. IEC 60417. Güç besleme tipli Örnek olarak ark kaynak 5939 elektrik düzeni donanımında. kelime Uygulama veya ifade 21. IEC 60417. Kaynak Sembol Fonksiyon. IEC 60417. Çerçeve veya şasi Çerçeve veya şasi 5020 bağlantısını belirtmek (DB:2002-10) Not 2 – Koruma topraklama bağlantısı için kullanılmaz.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. negatif kutup Negatif kutbu belirtmek 5006 (DB:2002-10) 22.160. örnek olarak 3 fazlı priz. IEC 60417. Eksi.

Sıvı Sıvı. ISO 7000. Plâzma Plâzma şaloma 0483 şalomasunun bağlantısını – pozitif (DB:2004-01) hortum başının beslemeye hortum bağlantısı (pozitif bağlantısını belirtmek besleme) 28. ISO 7000. İş parçası İş parçası bağlantısını 0453 bağlantısı belirtmek (DB:2004-01) 27. Kaynak Sembol Fonksiyon.2.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. kelime Uygulama veya ifade 26.ICS 25.5 Akışkan bağlantısı veya kontrolü belirten semboller No.3. ISO 7000. Hava akışı Hava akışını belirtmek 30. kelime Uygulama veya ifade 29. Plâzma Plâzma şaloma 0482 şalomasunun bağlantısını – negatif (DB:2004-01) elektrota bağlantısı beslemeye elektrot (negatif besleme) bağlantısını belirtmek L. ISO 7000. Kaynak Sembol Fonksiyon. örnek olarak 0536 soğutma (DB:2004-01) 71 .160.

kelime Uygulama veya ifade 31. Plâzma koruyucu Plâzma koruyucu gaz 0481 gaz bağlantısı ve kontrol (DB:2004-01) düzenini belirtmek 33. Plâzma gaz Plâzma gaz bağlantısı 0480 ve kontrol düzenini (DB:2004-01) belirtmek 34.ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. ISO 7000.160. IEC 60974-8. Kaynak Sembol Fonksiyon. ISO 7000. Hava basıncı Hava basıncı bağlantısı ve kontrol düzenini belirtmek 72 . Gaz beslemesi Gaz besleme bağlantısı Ek C veya kontrol düzenini belirtmek 32.

Panel/Yerel Panel/yerel fonksiyonu veya kontrol düzenini belirtmek 40. akı) Bir akı (toz) huni ağzını belirtmek 73 . bağlantı 0093 veya fonksiyonu (DB:2004-01) belirtmek 38. ISO 7000_. Ayak kontrolü Ayak kontrol düzeni. IEC 60417. bağlantı veya fonksiyonu belirtmek 39. Kaynak Sembol Fonksiyon.3. kelime Uygulama veya ifade 35. IEC 60417.160. Uzaktan kontrol Uzaktan kontrol. Giriş Giriş bağlantısı veya 5034 kontrol düzenini (DB:2002-10) belirtmek 36. Çıkış Çıkış bağlantısı veya 5035 kontrol düzenini (DB:2002-10) belirtmek 37. bağlantı veya kontrolü belirten semboller No.ICS 25.6 Yardımcı düzen. Huni ağız (toz.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 L.2.

0027 bağlantıyı ve kontrol (DB:2004-01) düzenini belirtmek 42. Kaynak Sembol Fonksiyon. Hava filtresi Hava filtresini belirtmek L. Darbe tepesi Darbe tepesinin kontrol düzenini belirtmek Not 2 – Kontrol.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No.1’den seçilen bir harf ile tanıtılır. ISO 7000_. Sıcak başlama Kaynak başlangıcında enerji artıran kontrol veya fonksiyonu belirtmek Not 3 – Kontrol.160. 46.7 Kaynak akımı/geriliminin kontrolünü belirten semboller No. kelime Uygulama veya ifade 44. Çizelge L. Çizelge L. Havalandırma Havalandırma veya hava 0089 veya hava dolaşım dolaşım fanını belirtmek (DB:2004-01) fanı 43.ICS 25. 74 .3. Darbe geri plânı Darbe geri plânı kontrol düzenini belirtmek Not 1 – Kontrol. kelime Uygulama veya ifade 41.1’den seçilen bir harf ile tanıtılır. Soğutma Bir soğutma düzenini. Kaynak Sembol Fonksiyon. ISO 7000_. 45.2.1’den seçilen bir harf ile tanıtılır. Çizelge L.

kelime Uygulama veya ifade 47.1’den seçilen bir harf ile tanıtılır. kendinden elektrot ark kaynak korumalı tuz özlü elektrot şaloması ark kaynak şalomasını belirtmek 75 .1’den seçilen bir harf ile tanıtılır. Kaynak Sembol Fonksiyon. Çizelge L.ICS 25. Çizelge L.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. L. Eğim (artan) Bir değerin artışını düzenleyen kontrol veya fonksiyonu belirtmek Not 4 – Kontrol.2.160. Elle kullanılan Elektrot tutucuyu metal ark kaynak belirtmek elektrot tutucu 50. Kendinden Gaz koruması korumalı tuz özlü olmaksızın. Hava karbon ark Hava karbon ark oyma oyma elektrot elektrot tutucuyu tutucu belirtmek 51. Kaynak Sembol Fonksiyon. MIG/MAG şaloma Bir MIG/MAG şalomayu belirtmek 52. 48.3.8 Şaloma tipini belirten semboller No. Eğim (azalan) Bir değerin azalışını düzenleyen kontrol veya fonksiyonu belirtmek Not 5 – Kontrol. kelime Uygulama veya ifade 49.

3.ICS 25.160. Elle metal ark Elle metal ark kaynağını kaynağı belirtmek 76 . Kaynak Sembol Fonksiyon.2. Kaynak Sembol Fonksiyon.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. İlâve tel beslemeli Bir tel sürücü sistem ve motorlu tabanca ilâve tel beslemesi içeren tabancayı belirtmek 57. Toz altı ark Toz altı ark kaynağı için şalomasu bir şalomayu belirtmek L. Motorlu tabanca Bir tel sürücü sistem içeren tabancayı belirtmek 56. Tungsten asal gaz Bir tungsten asal gaz (TIG) şalomayu belirtmek 54. kelime Uygulama veya ifade 53. kelime Uygulama veya ifade 58. kesme ve/veya oyma için plâzma şalomayu belirtmek 55.9 İşlem belirten semboller No. Plâzma şaloma Kaynak.

kelime Uygulama veya ifade 59. Tungsten asal gaz Tungsten asal gaz kaynağı kaynağını belirtmek 63.ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. ISO 7000. Hava karbon ark Hava karbon ark oyma oyma ilemini belirtmek 60. Plâzma kesme Plâzma ark kesmeyi 0479 belirtmek (DB:2004-01) 65 Plâzma oyma Plâzma oymayı belirtmek 77 . Kendiliğinden Kendiliğinden korumalı korumalı bir özlü bir özlü elektrotlu ark elektrotlu ark kaynağını belirtmek (gaz kaynağı koruması olmaksızın) 62.160. MIG/MAG kaynağı MIG/MAG kaynağını belirtmek 61. Kaynak Sembol Fonksiyon. Plâzma kaynağı Plâzma ark kaynağını 0478 belirtmek (DB:2004-01) 64. ISO 7000.

10 Kaynak karakteristiklerinin kontrolünü belirten semboller No. akımı artıran kontrol veya fonksiyonu belirtmek 70. Ark kuveti Düşük ark gerilimi algılandığında. Toz altı ark Toz altı ark kaynağını kaynağı belirtmek L.ICS 25. kelime Uygulama veya ifade 67.160. Kaynak Sembol Fonksiyon.3.2. Düz karakteristik Pratik olarak sabit bir 0455 gerilim karakteristiğini (DB:2004-01) belirtmek 68. Darbeli Bir darbe değerini belirtmek 71. ISO 7000. Değişken Değişken endüktans endüktans fonksiyonu veya kontrolü belirtmek 78 . ISO 7000.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. kelime Uygulama veya ifade 66. Kaynak Sembol Fonksiyon. Düşme Pratik olarak düşen bir 0455 karakteristiği akım karakteristiğini (DB:2004-01) belirtmek 69.

) akım sağladığını (DB:2002-10) belirtmek Not – Sembol.160.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. fonksiyon veya kontrolü belirtmek L. kelime Uygulama veya ifade 72.ICS 25. kelime Uygulama veya ifade 75.2. fonksiyon veya kontrolü belirtmek 74. Alternatif akım Güç ünitesinin alternatif 5032 (a.a.3. Düşük endüktans Düşük endüktans bağlantısını. Orta endüktans Orta endüktans bağlantısını. IEC 60417.) Güç ünitesinin doğru 5031 akım sağladığını (DB:2002-10) belirtmek 76. yüksek endüktansı belirtmek 73. IEC 60417. Kaynak Sembol Fonksiyon.11 Güç ünitesi tipini açıklayan semboller No. Kaynak Sembol Fonksiyon. Doğru akım (d. Yüksek endüktans Endüktans veya başka veya endüktans endüktans sembolleri ile kullanılan endüktansı. 79 . faz sayısını belirtmek için bir sayı ile birleştirilebilir.a.

ISO 7000. IEC 60417. ISO 7000. İçten yanmalı Bir içten yanmalı motoru 0796 motor belirtmek (DB:2004-01) 81./a.a.a. IEC 60417. ISO 7000.a. Transformatör Bir transformatörü 5156 belirtmek (DB:2003-08) 79. Üreteç Bir üreteci belirtmek 1153 (DB:2004-01) 80. Evirici Bir frekans çevirme safhası fonksiyonunu belirtmek 83.a. çevirici ve 5194 ilgili bağlantı uçları ve (DB:2002-10) kontrol düzenlerini belirtmek 80 . Elektrik motoru Bir elektrik motorunu 0147 belirtmek (DB:2004-01) 82. Doğru ve alternatif Güç ünitesinin doğru ve 5033 akım alternatif akım (DB:2002-10 sağladığını belirtmek 78.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. d.160. kelime Uygulama veya ifade 77.çevirici Bir d. IEC 60417. Kaynak Sembol Fonksiyon./a.ICS 25.

30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 L.ICS 25. Bozulma Doğru çalışmadaki 0228 bozulmayı belirtmek (DB:2004-01) 89.2. Kaynak Sembol Fonksiyon.12 Koruma bileşeni ve koruma sınıfını belirten semboller No. IEC 60417.13 Kullanıcıyı bilgilendirme sembolleri No. Sigorta Bir sigortayı belirtmek 5016 (DB:2002-10) L. ISO 7000.160.3. Kaynak Sembol Fonksiyon. ISO 7000. kelime Uygulama veya ifade 87. kelime Uygulama veya ifade 84.2. 81 . Tehlikeli gerilim Tehlikeli gerilimi 5036 belirtmek (DB:2002-10) 88. IEC 60417. Artan elektrik Artan elektrik çarpma çarpma tehlikesi tehlikesi olan ortamda olan ortamda kaynak için uygun bir kaynak için kaynak güç ünitesini uygunluk belirtmek 85. Dikkat Genel tehlike hakkında 0434A operatörü haberdar etmek. IEC 60417.3. Sınıf II donanım Sınıf II donanımı 5172 belirtmek (DB:2003-02) 86.

Sıvı girişi Sıvı girişini belirtmek Üç fazlı İşaret plâkasında transformatör .4 Sembollerin birleştirilmesine örnekler Bu maddede. Sembol Fonksiyon.a. Her konum. IEC 40417-5010 (DB:2002-10) kararlı konumdur. kaynak güç ünitesi doğrultucu sembolünü belirtmek Evirici güç ünitesi İşaret plâkasında a. kelime Uygulama veya ifade 90.a. Kullanma Kullanma talimatlarının talimatlarını okunması gerektiğini okuyunuz belirtmek uygunluk 91./d. Kaynak Sembol Fonksiyon. ark kaynağı ve ilgili işlem donanımında kullanılabilecek sembollerin birleşimine örnekler verilmiştir. AÇIK veya KAPALI.ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 No. Sıcaklık gösterimi Örnek olarak aşırı sıcaklık uyarı ışığı ile sıcaklığın gösterilmesini belirtmek L.160. kelime Uygulama veya ifade Açma/kapama En azından şebeke (basma-basma) anahtarları veya konumları için şebekeye bağlantıyı veya bağlantının kesildiğini ve tüm bu durumlarda emniyetin dikkate alındığını belirtmek. kaynak güç ünitesi sembolünü belirtmek 82 .

ICS 25.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Sembol Fonksiyon. değiştirilmiş Yukarı eğim süresi Yukarı eğim süresinin kontrolünü belirtmek 83 . kelime Uygulama veya ifade Yavaşça tel Kaynak başlangıcında beslemesi telin iş parçasına doğru başlatma yavaşça ilerlemesini belirtmek Dikkat! Kullanma Bir tehlikeyi ve talimatını okuyunuz kullanma talimatının okunması gerektiğini belirtmek Soğutma suyu ISO 7000-0544 (DB:2004-01) Değiştirilebilirlik ve Bir büyüklüğün sürekli KAPALI konum artışı/azalışını ve bir kontrol düzeninin kapalı konumunu belirtmek MIG/MAG nokta MIG/MAG nokta kaynağı kaynağını belirtmek ISO 7000-469 (DB:2004-01).160.

160.1 ilâ Şekil L. Şekil L.ICS 25. ark kaynağı ve ilgili işlem donanımı için kontrol panolarının örnekleri verilmiştir.3 – Uzak hazneli ve seçici anahtarlar Şekil L.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 L.2 –Ark kuvveti kontrol potansiyometresi Şekil L.4 – MIG/MAG kaynağı için endüktans seçicili bağlantı uçları 84 .8).1 – Giriş gerilimi güç anahtarı Şekil L.5 Kontrol panolarına örnekler Bu maddede (Şekil L.

160. çıkış gerilimi) Şekil L. donanım üzerinde (MMA.7 – Pano gösterge ışıkları (aşırı ısınma.ICS 25./d.6 – a.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Şekil L. ark başlatma.8 – Sayısal gösterge kullanılarak darbe parametrelerinin ayarlanması 85 .a. hata.5 – İşlem anahtarı Şekil L. MIG) seçici anahtar Şekil L. TIG.a.

U2I2 Verim: η= P1 Not – 0 ve 1 arasında olan bu oran.Madde 5’e uygun olmalıdır. • Yardımcı donanım bağlantısı kesilerek veya kapatılarak. • Donanım anahtarları düşük enerji moduna deldikten sonra (varsa).160. belirtilen değerden küçük olmamalıdır.ICS 25.1).44).17).5 ve Madde 11. d) Herhangi bir donanımda ölçülen verim. belirtilen değerden büyük olmamalıdır e) Verim değeri çıkış yüküne. b) Besleme şebekesi Ek G’ye uygun olmalıdır. isteğe bağlı olarak müşteriye verilebilir (Madde 17. 86 .30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek M (Bilgi için) Verim Verim bilgisi. a) % 100 çalışma çevrimindeki beyan çıkışında ölçülen verim. besleme şebekesi gerilimine (çoklu giriş gerilimleri olan donanım için) bağlıdır ve çalışma moduna bağımlı olabilir. g) Bekleme gücü aşağıdaki durumlarda ölçülmelidir: • Isıl dengede. Onluk basmaklar kullanılmaz. • % 100’den az çalışma çevrimleri için yük çevriminin yarısında. Bu değişkenler. bir verim değeri açıklanırken belirtilmelidir.6). e) Verim aşağıdaki durumlarda ölçülmelidir: • Alışılagelmiş kaynak şartlarında (Madde 3. Verilmesi durumunda. • Isıl dengede (Madde 3. en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. Tekrarlanabilirlik ve veri doğruluğundan emin olmak için aşağıdaki metot kullanılmalıdır. . a) Watmetre dahil ölçme aletlerinin doğruluğu. • Yardımcı güç beslemelerinde yüksüz olarak (Madde 11. b) Bekleme gücü (watt cinsinden ölçülen). c) Verim iki haneli değerlere yuvarlatılır. yüzde cinsinden ifade edilebilir. Bekleme gücü.

160.ICS 25. Şekil N.4’de verilen diyagramlar.2 – Sınıf II haricindeki cihazların üç fazlı bağlantısı için çalışma sıcaklıklarında kaçak akım ölçme diyagramı 87 .30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek N Birincil kaçak akım ölçmesi N.1 – Sınıf II haricindeki cihazların tek fazlı bağlantısı için çalışma sıcaklıklarında kaçak akım ölçme diyagramı Şekil N. Şekil 2’ye göre ölçme devresi ve Şekil N.1 ilâ Şekil N.1 Giriş Birincil kaçak akımı ölçmek için. uygun bir ölçme düzeni ile kullanılmalıdır.

4 – Sınıf II cihazların üç fazlı bağlantısı için çalışma sıcaklıklarında kaçak akım ölçme diyagramı 88 .160.3 – Sınıf II cihazların tek fazlı bağlantısı için çalışma sıcaklıklarında kaçak akım ölçme diyagramı Şekil N.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Şekil N.ICS 25.

30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Kaynaklar IEC 60085. Electrical insulation – Thermal classification IEC 60204-1. Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas ISO 7000.ICS 25. Arc welding equipment – Installation and use ISO 3864-1. Plastics – Multipurpose test speciments 89 . Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis ISO 17846. Welding and allied processes – Health and safety – Wordless precautionary labels for equipment and consumables used in arc welding and cutting ISO 3167: 2002. Loading guide for dry-type power transformers IEC 62079. content and presentation IEC 62081. Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements IEC 60905.160. Preparation of instructions – Structuring.

- IEC 60112 . potting or moulding for EN 60664-3 2003 2) . 2) Yayın tarihinde geçerli baskı. ilgili EN/HD uygulanır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. Uluslararası bir standardda. - Part 151: Electrical and magnetic devices IEC 60050-851 . 2002 IEC 60050-151 . 1) protection against pollution 1) Tarihsiz referans.1) Basic and safety principles for manmachine EN 60445 2000 2) interface.1) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) . Feb.ICS 25.1) Degrees of protection provided by enclosures (IP EN 60529 1991 2) Code) + corr. atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır.1) Plugs.Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors.30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 Ek ZA Atıf yapılan uluslararası standardlar ile bu standardlara karşılık gelen Avrupa standardları Bu standardda. May 1993 IEC 60664-1 1992 Insulation coordination for equipment within low- voltage systems Part 1: Principles.1) Method for the determination of the proof and the EN 60112 2003 2) comparative tracking indices of solid insulating materials IEC 60245-6 . tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. 1) Nominal voltages for low-voltage public electricity HD 472 S1 1989 2) supply systems + corr. - tabanı IEC 60445 . ISO No Tarih Standardın Adı EN/HD Tarih IEC 60038 (mod) . requirements and tests + A1 2000 EN 60664-1 2003 + A2 2002 IEC 60664-3 Part 3: Use of coating. including general rules for an alphanumeric system IEC 60529 . marking and identification . 90 . IEC.1) Rubber insulated cables – Rated voltages up to and . socket-outlets and couplers for industrial EN 60309 -1 1999 2) purposes + A11 2004 Part 1: General requirements IEC 60417 Veri Graphical symbols for use on equipment . - including 450/750 V Part 6: Arc welding electrode cables IEC 60309-1 . Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi hâlinde ilgili standardın en son baskısı kullanılır.160. CENELEC tarafından (mod) ile gösterilen ortak değişiklikler yapıldığında. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar.1) Chapter 851: Electric welding .

Common aspects EN 61140 2002 2) for installation and equipment IEC 61558-2-4 .1) Protection against electric shock .30 TÜRK STANDARDI TS EN 60974-1/Haziran 2007 IEC. 1) Fire hazard testing EN 60695-11.1) Safety of power transformers.ICS 25.Radio disturbance characteristics . power EN 61558-2-4 1997 2) supply units and similar Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers for general use IEC 61558-2-6 .Limits and methods of measurement 91 .160. scientific and medical (ISM) EN 55011 1998 2) radio-frequency equipment .1) Part 12: Coupling devices for welding cables EN 60974-12 2005 2) IEC 61140 .50 W horizontal and 10 vertical flame test methods IEC 60974-7 .1) Arc welding equipment EN 60974-7 2005 2) Part 7:Torches IEC 60974-12 . ISO No Tarih Standardın Adı EN/HD Tarih IEC 60695-11-10 .1) Part 2-6: Particular requirements for EN 61558-2-6 1997 2) safety isolating transformers for general use CISPR 11 (mod) Industrial. 1999 2) Part 11-10: Test flames .