You are on page 1of 8

ROMÂNIA

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA
Municipiul Hunedoara, B-dul LibertăŃii nr.17, cod.331128, JudeŃul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
LOC PARCARE DE REŞEDINłĂ
PE DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA
Nr. ………………… din ……………………

Având în vedere procesul verbal de licitaŃie nr. ......................
din........................... precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
nr. 261 din 31.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare
a parcărilor publice de reşedinŃă aflate pe raza municipiului Hunedoara , s-a încheiat
prezentul contract de închiriere loc de parcare de reşedinŃă pe domeniu public al
Municipiului Hunedoara, după cum urmează :

I. PĂRłILE CONTRACTANTE:
Art. 1 MUNICIPIUL HUNEDOARA, cu sediul în Hunedoara, Bd. LibertăŃii
nr.17, reprezentat prin Viorel Arion – primar, în calitate de „LOCATOR ”.

şi

d-nul/d-na ..............................................................................................,
legitimat cu ........... seria ......... nr. .....................CNP........................................., adresa
................................................................................................... reprezentant (în cazul
persoanelor juridice) al S.C. .......................................................................... cu sediul în
Municipiul Hunedoara , str. ..............................................................nr. ............ ,bl. .......
,et. ..... ,ap. ....... , nr. de înregistrare la Registrul ComerŃului ....................................... ,
C.U.I. ................................... în calitate de “ LOCATAR ” .

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 2 Obiectul contractului îl constituie închirierea unui loc de PARCARE
DE REŞEDINłĂ AUTOTURISME situat în Municipiul Hunedoara, după cum urmează:
TIPUL STRADA PARCAREA POZIłIA
AUTOVEHICULULUI
Număr de
înmatriculare

1

numerotat şi semnalizat cu indicatoare de parcare în conformitate cu prevederile legale. ca urmare a emiterii hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara prin care sunt aprobate nivelele superioare tarifului stabilit sau celui licitat. c) să verifice modul de utilizare şi de întreŃinere al spaŃiului de parcare de reşedinŃă. se depune la Primăria municipiului Hunedoara. Pentru primul an calendaristic contractual.100 lei/an/ loc de parcare. Cererea scrisă. d) să refacă periodic marcajele şi indicatoarele de parcare (în funcŃie de condiŃiile meteorologice) atunci când este nevoie şi. în acest sens. după caz.________ lei/an/loc de parcare fiind reprezentat de_preŃul de adjudecare a licitaŃiei. V. până la data de _________________. 3 Contractul de închiriere este valabil 3 ani de la data încheierii. CHIRIA: Art. la cererea locatorului. 4 Tariful de închiriere este de . unde este necesar. IV. ObligaŃia şi responsabilitatea depunerii cererii pentru reînnoirea contractului revine. Prelungirea contractului de închiriere se face numai cu acordul scris al părŃilor semnatare. locatarului. cu cel puŃin 10 zile înainte de expirarea contractului. e) să asigure locul de parcare de reşedinŃă conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. . în baza cererii depuse de către locatar. să amplaseze semne de parcare de reşedinŃă. respectiv începând de la data de ______________. Tariful de închiriere va fi achitat anual. respectiv până la data de 31 martie şi până la data de 30 septembrie. Art. OBLIGAłIILE LOCATORULUI: Art. 2 . în exclusivitate. b) să predea locul de parcare de reşedinŃă marcat. în două tranşe egale. plata se va face integral în termen de 30 de zile de la data atribuirii locului de parcare şi încheierii contractului de închiriere. TERMENUL: Art. 6 ObligaŃiile locatorului: a) pune la dispoziŃia locatarului locul ce urmează a fi închiriat şi va semna împreună cu locatarul prezentul contract de închiriere. se poate face pe o perioadă egală cu cea iniŃială. pe cheltuiala locatorului. Plata se va face în numerar la casieria Primăriei municipiului Hunedoara sau prin ordin de plată în contul RO46TREZ36721300205XXXXX deschis la Trezoreria Hunedoara. III. prin încheierea unui act adiŃional în acest sens. 5. Reînnoirea contractului. 261/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a parcărilor publice de reşedinŃă aflate pe raza municipiului Hunedoara. Cuantumul chiriei menŃionat la aliniatul precedent urmează a fi modificat.

i) să prezinte. j) să elibereze necondiŃionat locul de parcare în situaŃia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaŃiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit de către Consiliul Local o altă destinaŃie publică. proporŃional cu sumele achitate anticipat pentru folosirea parcării. intenŃia de a renunŃa la contractul de închiriere. d) să respecte marcajele şi semnalizările spaŃiului de parcare de reşedinŃa închiriat. acesta este obligat să se prezinte la Primăria Municipiului Hunedoara. cu cel puŃin 30 de zile înainte. să nu-l folosească pentru depozitare.261/2013). f) să restituie chiriaşului contravaloarea chiriei în cazul în care acesta înstrăinează autoturismul înainte de expirarea contractului. cu documentele autovehiculului achiziŃionat sau care fac dovada noului număr de înmatriculare. precum şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcŃionare a parcărilor publice de reşedinŃă aflate pe raza Municipiului Hunedoara (aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. f) să predea spaŃiul de parcare de reşedinŃă la expirarea contractului (să elibereze amplasamentul). cât şi pe timp de iarnă. lit. rezilierea contractului. e şi j. c) în cazul în care deŃinătorul locului de parcare îşi achiziŃionează un alt autovehicul sau schimbă numărul de înmatriculare al autovehiculului deŃinut. locatarului îi este interzisă subînchirierea. să menŃină curăŃenia atât pe timp de vară. să nu amplaseze pe acesta Ńarcuri. 3 .8 Pe durata contractului. urmată de aplicarea unei amenzi contravenŃionale sau. h) să suporte contravaloarea chiriei până la predarea efectivă a spaŃiului de parcare închiriat. e) să întreŃină corespunzător spaŃiul de parcare de reşedinŃă închiriat. conform prevederilor art. cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea parcajului. g) să dispună măsuri pentru eliberarea locurilor de parcare care fac obiectul închirierii şi care sunt ocupate de alte autoturisme. În cazul în care locatarul nu respectă clauzele menŃionate la art. VI.7. anticipat. g) să comunice în scris. la reînnoirea contractului de închiriere loc parcare de reşedinŃă pe domeniul public. 7 ObligaŃiile locatarului: a) să achite contravaloarea chiriei integral la termenele stabilite. b) să comunice locatorului orice fel de modificare intervenită în statutul său juridic sau în datele de identificare. certificatul de înmatriculare al autoturismului care face obiectul contractului şi BI/CI cu dovada domiciliului în zona arondată parcării. garaje sau alte asemenea. după caz. să nu execute lucrări de reparaŃii auto.d. serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara vor lua măsura avertizării în scris a locatarului.4. k) să respecte întocmai prevederile prezentului contract. SUBÎNCHIRIEREA SAU CESIUNEA: Art. Art. cesiunea sau orice altă formă de înstrăinare către terŃi a locului de parcare de reşedinŃă închiriat.

Contractul de închiriere încetează deplin la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat. VIII. IX. Rezilierea unilaterală a contractului din iniŃiativa locatorului poate fi făcută în cazuri justificate de interes public..10. Art. fără a necesita o notificare prealabilă. întreŃinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Hunedoara şi ale legislaŃiei în vigoare. REZILIEREA: Art. LOCATOR . ÎNCETAREA. alte prevederi ale regulamentului cu privire la regimul. prin act adiŃional. Prezentul contract s-a încheiat în 2(doua) exemplare. Art. Viorel Arion DIRECłIA ECONOMICĂ DIRECłIA TEHNICĂ VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV DIRECłIA JURIDICĂ Consilier Juridic 4 . DISPOZIłII FINALE: Art. Rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligaŃiilor contractuale operează de drept fără îndeplinirea unor alte formalităŃi. LOCATAR.11. Orice modificare în contract se face cu acordul scris al locatorului.12. VII. pentru motive de utilitate publică. Contractul de închiriere se poate rezilia prin acordul părŃilor cu respectarea termenului prevăzut la art.14. câte unul pentru fiecare parte contractantă. 9. 7 litera g. MUNICIPIUL HUNEDOARA PRIMAR. Art. azi ……………….13. revendicări ale foştilor proprietari. CLAUZE SPECIALE Art. amenajarea.

..... cu sediul în Hunedoara....:+4 0254 716322. şi d-nul/d-na .......... seria ...... cu modificările şi completările ulterioare..... în termen de valabilitate......... s-a încheiat prezentul contract de comodat loc de parcare de reşedinŃă pe domeniu public al Municipiului Hunedoara...............CNP.........17. cod.. înregistrat sub nr... 1 MUNICIPIUL HUNEDOARA. ce posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau.........________________________în calitate de “COMODATAR ”.....17............. LibertăŃii nr...... PĂRłILE CONTRACTANTE: Art... 261 din 31... OBIECTUL CONTRACTULUI: Art. ………………… din …………………… Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr.10.. după cum urmează : I.. după caz.............. nr.. legitimat cu ........ Fax: +4 0254 716087 CONTRACT DE COMODAT LOC PARCARE DE REŞEDINłĂ PE DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA Nr................ JudeŃul Hunedoara. reprezentat prin Viorel Arion – primar........ B-dul LibertăŃii nr..... Tel..... precum şi prevederile Legii nr.............. republicată......... ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA Municipiul Hunedoara... beneficiar II.........2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a parcărilor publice de reşedinŃă aflate pe raza municipiului Hunedoara.........................331128....... adresa . decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap...................448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap... 2 Obiectul contractului îl constituie folosinŃa gratuită de către comodatar unui loc de PARCARE DE REŞEDINłĂ AUTOTURISME situat în Municipiul Hunedoara.............. Bd...... în calitate de „COMODANT”.............. după cum urmează: TIPUL STRADA PARCAREA POZIłIA AUTOVEHICULULUI Număr de înmatriculare 5 .........

III. 261/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a parcărilor publice de reşedinŃă aflate pe raza municipiului Hunedoara. f) să dispună măsuri pentru eliberarea locurilor de parcare care fac obiectul închirierii şi care sunt ocupate de alte autoturisme. în condiŃiile existente la acea dată. b) în cazul în care deŃinătorul locului de parcare îşi achiziŃionează un alt autovehicul sau schimbă numărul de înmatriculare al autovehiculului deŃinut. Art. IV. 3 Contractul de comodat este valabil doar pe perioada de valabilitate a actului ce atestă încadrarea în grad de handicap a comodatarului. V. 7 ObligaŃiile comodatarului: a) să comunice comodantului orice fel de modificare intervenită în statutul său juridic sau în datele de identificare. 6 ObligaŃiile comodantului: a) pune la dispoziŃia comodatarului locul parcare de reşedinŃă pe domeniul public şi va semna împreună cu acesta prezentul contract de comodat având valabilitatea de 3 ani calendaristici. Cererea scrisă. OBLIGAłIILE PĂRłILOR: Art. pe cheltuiala administratorului. va putea fi efectuată cu cel puŃin 10 zile înainte de expirarea contractului. În acest sens. în exclusivitate. cu posibilitatea reînnoirii acestuia pe o perioadă egală cu cea iniŃială. TERMENUL: Art. în acest sens. comodatarul este obligat să facă dovada valabilităŃii a actului ce atestă încadrarea în grad de handicap. d) să refacă periodic marcajele şi indicatoarele de parcare (în funcŃie de condiŃiile meteorologice) atunci când este nevoie şi. c) să verifice modul de utilizare şi de întreŃinere al spaŃiului de parcare de reşedinŃă. ObligaŃia şi responsabilitatea depunerii cererii pentru reînnoirea contractului revine. sau modificări ce referitoare la valabilitatea actului ce atestă încadrarea în grad de handicap . se depune la Primăria municipiului Hunedoara. Acest contract este esenŃial gratuit. Reînnoirea contractului. acesta 6 . unde este necesar. condiŃionat de perioada de valabilitate a actului ce atestă încadrarea în grad de handicap a comodatarului. cu posibilitatea reînnoirii acestuia pe o perioadă egală cu cea iniŃială. până la data de ___________. pe o perioadă egală cu cea iniŃială.5. e) să asigure locul de parcare de reşedinŃă conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. dar numai mult de 3 ani de la data încheierii. b) să predea locul de parcare de reşedinŃă marcat. să amplaseze semne de parcare de reşedinŃă. respectiv începând de la data de _____________. în condiŃiile existente la acea dată. numerotat şi semnalizat cu indicatoare de parcare în conformitate cu prevederile legale. comodatarului. NATURA CONTRACTULUICHIRIA: Art.

Art. revendicări ale foştilor proprietari.d. să menŃină curăŃenia atât pe timp de vară. 7 litera f. pentru motive de utilitate publică. rezilierea contractului.10. VII. anticipat. Art. comodatarului îi este interzisă subînchirierea. d) să întreŃină corespunzător spaŃiul de parcare de reşedinŃă închiriat. să nu execute lucrări de reparaŃii auto.8 Pe durata contractului. f) să comunice în scris. să nu amplaseze pe acesta Ńarcuri. urmată de aplicarea unei amenzi contravenŃionale sau.12. h) să elibereze necondiŃionat locul de parcare în situaŃia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaŃiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit de către Consiliul Local o altă destinaŃie publică.7. Contractul de comodat încetează deplin la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat. e) să predea spaŃiul de parcare de reşedinŃă la expirarea contractului (să elibereze amplasamentul). serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara vor lua măsura avertizării în scris a locatarului. cu documentele autovehiculului achiziŃionat sau care fac dovada noului număr de înmatriculare. g) să prezinte. REZILIEREA: Art. ÎNCETAREA. la reînnoirea contractului de comodat . SUBÎNCHIRIEREA SAU CESIUNEA: Art. certificatul de înmatriculare al autoturismului care face obiectul contractului şi BI/CI cu dovada domiciliului în zona arondată parcării. lit. Rezilierea unilaterală a contractului din iniŃiativa comodantului poate fi făcut în cazuri justificate de interes public.este obligat să se prezinte la Primăria Municipiului Hunedoara. cu cel puŃin 30 de zile înainte.loc parcare de reşedinŃă pe domeniul public. i) să respecte întocmai prevederile prezentului contract. VI. Art. 7 . amenajarea.11. intenŃia de a renunŃa la contractul de comodat. e şi j.261/2013). după caz. cât şi pe timp de iarnă. În cazul în care comodatarul nu respectă clauzele menŃionate la art. 9. Contractul de comodat se poate rezilia prin acordul părŃilor cu respectarea termenului prevăzut la art. c) să respecte marcajele şi semnalizările spaŃiului de parcare de reşedinŃa închiriat. întreŃinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Hunedoara şi ale legislaŃiei în vigoare. alte prevederi ale regulamentului cu privire la regimul. Rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligaŃiilor contractuale operează de drept fără îndeplinirea unor alte formalităŃi. fără a necesita o notificare prealabilă. să nu-l folosească pentru depozitare. precum şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcŃionare a parcărilor publice de reşedinŃă aflate pe raza Municipiului Hunedoara (aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara nr. garaje sau alte asemenea. cesiunea sau orice altă formă de înstrăinare către terŃi a locului de reşedinŃă închiriat.

VIII.14. Orice modificare în contract se face cu acordul scris al administratorului locului de parcare de reşedinŃă. CLAUZE SPECIALE Art.. azi ………………. câte unul pentru fiecare parte contractantă. Viorel Arion DIRECłIA ECONOMICĂ DIRECłIA TEHNICĂ VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV DIRECłIA JURIDICĂ Consilier Juridic 8 .13. DISPOZIłII FINALE: Art. COMODANT . Prezentul contract s-a încheiat în 2(doua) exemplare. COMODATAR. IX. MUNICIPIUL HUNEDOARA PRIMAR.