You are on page 1of 8

INVENTARUL ACTIVITATILOR/COMPARTIMENTELOR SI A

ACTIUNILOR DERULATE IN CADRUL ACESTORA

Nr. Denumirea activitatii/ Responsabil Actiuni Procedura operationala identificata Cod procedura
crt. compartiment
1 Comisia SCIM Comisia SCIM Stabileste a cadrului unitar pentru Stabilire a cadrului unitar pentru P.S.M.-01
desfăşurarea, de către secretariatul desfăşurarea, de către secretariatul
Comisiei, a activităţilor / acţiunilor de Comisiei, a activităţilor / acţiunilor de
monitorizare, consiliere / îndrumare monitorizare, consiliere / îndrumare
metodologică şi raportare cu privire la metodologică şi raportare cu privire la
dezvoltarea S.C.I.M. dezvoltarea S.C.I.M.
2 Comisia SCIM Comisia SCIM Implementeaza codul de conduita al Implementarea codului de conduita al P.S.M 02
entitatii entitatii
3 Comisia SCIM Comisia SCIM Intocmeste si actualizeaza registrul de Intocmirea si actualizarea P.S.M 03
riscuri registrului de riscuri
4 Comisia SCIM Comisia SCIM Realizeaza procedurile formalizate pe Realizarea procedurilor formalizate pe P.S. 01
activitati activitati

5 Comisia SCIM Comisia SCIM Stabileşte un cadru general unitar de Managementul riscului P.S. 02
identificare, analiză şi gestionare a
riscurilor
6 Comisia SCIM Comisia SCIM Asigurarea unui cadru organizaţional şi Functii sensibile P.S. 03
procedural unitar pentru desfăşurarea
procesului de stabilire a funcţiilor
sensibile
7 Comisia SCIM Comisia SCIM Stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi Arhivarea documentelor si P.S. 04
responsabilităţile privind arhivarea inregistrarilor
documentelo

O. datoriilor si a capitalurilor inventarierii si il inscrie in registrul inventar proprii 14 CONTABILITATE Organizeaza si exercita controlul financiar Control intern privind activitatea de P.Ctb.Angajamente legale.Ctb.04 preventiv propriu control financiar preventiv propriu 15 CONTABILITATE Raspunde de organizarea si conducerea Organizarea si conducerea contabilitatii P.Ctb.Ctb.S.Ctb.Ctb. Angajamente.03 patrimoniului. a principiilor si regulilor aplicabile 11 CONTABILITATE Sistemul National de Raportare Forexebug – Sistemul National de Raportare P. acordarea si justificarea P.S.Ctb.O.O.O. 05 identificarea şi ţinerea sub control a abaterilor faţă de procedurile stabilite 9 Comisia SCIM Comisia SCIM Reglementarea modalităţii de semnalare Semnalare neregularitati P.O.05 contabilitatii 16 CONTABILITATE Inregistrarea. avansurilor in numerar 17 CONTABILITATE Verifica activitatea de incasari si plati prin Completarea registrului de casa P. lichidarea.08 de inventar 19 CONTABILITATE Stabileste modul de intocmire si depunere a Întocmirea declarației 112 pentru ANAF P.O. stabileste rezultatul activelor. acordarea si justificarea Inregistrarea.09 Declaratiei 112 .Ctb.O.8 Comisia SCIM Comisia SCIM Defineşte regulile care asigură Gestiunea abaterilor P.S.O. 07 atributiilor.O. 02 ordonantarea si plata cheltuielilor plata cheltuielilor 13 CONTABILITATE Instruieste comisia de inventariere a Inventarierea elementelor de natura P.06 avansurilor in numerar.07 casierie 18 CONTABILITATE Tine evidenta contabila Gestionarea materialelor si a obiectelor P. 01 Acces Aplicatie CAB Forexebug – Acces Aplicatie CAB 12 CONTABILITATE ALOP. ordonantarea si P.Ctb. 06 de către angajaţi a neregulilor întâlnite 10 Comisia SCIM Comisia SCIM Reglementarea modalitatii de delegare a Delegarea atribuțiilor P. lichidarea.

Scoaterea din functiune.Ctb.Ctb. declasarea si P.O.O.10 financiar contabile 21 CONTABILITATE Stabileste circuitul documentelor financiar Circuitul documentelor financiar P.12 bugetare si extrabugetare cheltuieli bugetare si extrabugetare 23 CONTABILITATE Efectueaza modificarea repartizarii pe Modificarea repartizarii pe trimeste a P.14 25 CONTABILITATE Tine evidenta contabila analitica Evidenta contabila analitica P. verificarea.Ctb.Ctb.16 situatiile financiare lunare.O.O.15 26 CONTABILITATE Elaboreaza.17 si a obiectelor de inventar.O. anuale.O.Ctb.Ctb. controleaza si raporteaza Elaborarea. casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de declasarea si casarea mijloacelor fixe si a inventar obiectelor de inventar .11 contabile contabile 22 CONTABILITATE Elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli Elaborarea bugetul de venituri si P. calculul amortizarii amortizarii 28 CONTABILITATE Dupa inventariere sau atunci cand este cazul.20 CONTABILITATE Raspunde de arhivarea documentelor Arhivarea documentelor P. controlul si P. trimestriale si raportarea situatiilor financiare lunare. verifica.O. calculul obiectelor de inventar.13 trimeste a creditelor bugetare creditelor bugetare 24 CONTABILITATE Tine evidenta contabila sintetica Evidenta contabila sintetica P. bilant si anexele acestuia trimestriale si anuale 27 CONTABILITATE Raspunde de intrarea/ iesirea mijloacelor fixe Intrarea/ iesirea mijloacelor fixe si a P.Ctb.Ctb.O.Ctb.O. 18 se preocupa de scoaterea din functiune.

O. 22 Jurnal 33 CONTABILITATE Stabileşte modul de decontare a navetei Decontarea navetei P. P.O. raportarea si P. raportarea si Calculul. 02 achizitiilor directa directa . 21 cartea mare 32 CONTABILITATE Raspunde de modul de intocmire a registrului Intocmirea registrului jurnal P.O. 20 patrimoniului unitatii 31 CONTABILITATE Raspunde de modul de intocmire a registrului Intocmirea registrului cartea mare P. 25 decontarea contributiilor angajatorului la decontarea contributiilor angajatorului la FNUASS si a indemnizatiilor pentru concedii FNUASS si a indemnizatiilor pentru medicale ce se suporta din FNUASS concedii medicale ce se suporta din FNUASS 36 CONTABILITATE Modul cum se recupeaza o suma. inregistrarea.O.Ctb. 23 cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar 34 CONTABILITATE Evidenta si raportarea angajamentelor Evidenta si raportarea angajamentelor P.29 CONTABILITATE Raspunde cu aprovizionarea cu materiale. alte bunuri si consumurile acestora acestora 30 CONTABILITATE Stabileste pasii necesari realizarii reevaluarii Reevaluarea patrimoniului unității P. 26 necuvenit de catre un salariat necuvenit de catre angajat 37 CONTABILITATE Verifica si raspunde de modul de intocmire a Întocmirea programului anual de achiziții P.Ctb.AP.Ctb.O.Ctb.O. 24 bugetare si legale bugetare si legale 35 CONTABILITATE Calculul.Ctb.Ctb. incasate P.O. 19 consumabile.Ctb. Aprovizionarea cu materiale. inregistrarea.O.O.01 programului anual de achizitii publice publice 38 CONTABILITATE Verifica si raspunde de desfasurarea Desfasurarea achizitiilor prin cumparare P.Ctb.O.AP. incasate Recuperarea unei sume. alte bunuri si consumurile consumabile.

O.O.Scr.39 CONTABILITATE Verifica si raspunde de modul de aplicare a Aplicarea procedurii de achiziție publică P.O.Scr. inregistrarea si P.Scr.03 procedurii de achiziție publică procedura procedura simplificată simplificată 40 CONTABILITATE Verifica si raspunde de dosarul achizitiei Dosarul achiziției publice P.Scr.Scr. modificare si P.04 piblice 41 SECRETARIAT Intocmirea documentelor cuprinzand Utilizarea aplicatiei sowtware EDUSAL P.AP.O.05 munca a personalului personalului 46 SECRETARIAT Stabileşte modul de arhivare.06 responsabilităţile privind arhivarea documentelor 47 SECRETARIAT Raspunde de elaborarea.Scr.O. păstrarea şi Arhivarea documentelor si inregistrarilor P.Scr.01 drepturile salariale ale personalului utilizand pentru intocmirea documentelor aplicatia software EDUSAL cuprinzand drepturile salariale ale personalului 42 SECRETARIAT Introducerea elevilor in SIIIR.02 noi formatiuni si asocierea elevilor 43 SECRETARIAT Completeaza si raporteaza evidenta Completarea si raportarea evidentei P.O.O.O.03 salariatilor utilizand aplicatia software salariatilor utilizand aplicatia software REVISAL REVISAL 44 SECRETARIAT Ia masuri pentru formarea profesionala a Formarea profesionala a personalului P.09 .O.08 informare si comunicare interna si externa comunicare interna si externa 49 SECRETARIAT Raspunde de primirea/ expedierea.O. generarea de Introducerea si asocierea elevilor in SIIIR P.O.AP.Scr.04 personalului 45 SECRETARIAT Raspunde de intocmirea contractelor de Elaborarea contractelor de munca a P. Primirea/ expedierea.Scr. modificarea si Fisele de post: elaborare.07 actualizarea fiselor de post pentru intreg actualizare personalul 48 SECRETARIAT Raspunde de stabilirea modalitatilor de Stabilirea modalitatilor de informare si P.

O.O. masurat si imbunatatit in cadrul . Scr. 15 individuale ale personalului didactic auxiliar auxiliar si nedidactic si ale personalului nedidactic 56 SECRETARIAT Asigura un cadru clar pentru transferul Transferul elevilor P. 16 elevilor 57 SECRETARIAT Modul de desfasurare pentru intocmirea. 11 a deciziilor 52 SECRETARIAT Completarea corecta si in termen a situatiei Modul de completare a registrului P.a învoirilor Evidenta prezentei. 14 sociale 55 SECRETARIAT Evaluarea performantelor profesionale Evaluarea performantei personalului P.O. Scr. operat.O.O. Scr. inregistrarea si arhivarea corespondentei arhivarea corespondentei 50 SECRETARIAT Evidenţierea prezenţei angajaţilor. 12 scolare a elevilor la sfarsitul anului scolar si matricol dupa sesiunea examenelor de corigenta 53 SECRETARIAT Modul de desfăşurare a evidentei dosarelor Evidenta dosarelor personale P.O. Scr. 10 a CO în baza cererilor concediilor 51 SECRETARIAT Modul de desfăşurare a operaţiunii de emitere Elaborarea deciziilor P. Scr. Scr. invoirilor si P.O. 18 asigurarea securitătii informatiei electronice si a datelor 59 SECRETARIAT Documenteaza procesul de Management al Managementul resurselor umane P. Scr.O.O. Actele de studii si documentele scolare P. 19 resurselor umane asa cum este planificat. Scr.O. Scr. Scr. 17 eliberarea si gestiunea actelor de studii si a documentelor scolare 58 SECRETARIAT Stabileste normele de practică privind Securizarea informatiilor si a datelor P. 13 personale 54 SECRETARIAT Intocmirea Statelor de burse si alte ajutoare Acordarea burselor si ajutoarelor sociale P.

în sensul asigurării unei activităţi optime. 60 SECRETARIAT Documenteaza procesul de ocupare a unui Modul de ocupare a unui post vacant P.Ad.O.02 sanatatea si siguranta locului de munca 66 ADMINISTRATIV Organizeaza si raspunde de accesul Accesul persoanelor straine in incinta P. Scr. 21 celor implicaţi în acoperirea orelor de curs în cazul absenţei neaşteptate a cadrelor didactice absenței neașteptate a cadrelor didactice 62 SECRETARIAT Stabileşte modul de raspundere disciplinara a Raspunderea disciplinara a P.Ad. corespunzător funcţiilor contractuale masurat si imbunatatit in cadrul unitatii 61 SECRETARIAT Stabileste metodologia şi responsabilităţile Acoperirea orelor de curs în cazul P.O. .01 dezinfectia din unitate 65 ADMINISTRATIV Raspunde de asigurarea conditiilor privind Securitatea si sanatatea in munca P.Ad.O. 23 planificarea şi evidenţa concediilor de odihnă.O. Scr. 22 personalului personalului din invatamantul preuniversitar 63 SECRETARIAT Documentează modul în care se face Concediile de odihna P. unitatii.03 persoanelor straine in incinta unitatii scolare unitatii scolare 67 ADMINISTRATIV Stabilirea activităţilor caracteristice în Activitatea de prevenire si stingere a P. 64 ADMINISTRATIV Organizeaza si raspunde de curatenia si Curatenia si dezinfectia din unitate P.Ad. Scr. operat. 20 post vacant corespunzator functiilor contractuale asa cum este planificat.O.O.O. Scr.04 vederea prevenirii şi stingerii incendiilor incendiilor precum şi cele referitoare la protecţia civilă şi situaţii de urgenţă.O.

gestionarea si inventarierea P. Bbl. 01 privind modul de lucru si gestiunea bibliotecii documentelor din cadrul bibliotecii din cadrul unitatii .O.O. Ad 05 panificatie 69 ADMINISTRATIV Stabilirea activităţilor si regulilor clare Evidenta.68 ADMINISTRATIV Distribuie produsele lactate si de panificatie Distribuirea produselor lactate si de P.