You are on page 1of 3

ΑΔΑ: 7ΔΦ9ΩΗΕ-ΚΞ0

18SYMV002814487 2018-03-16
INFORMATICS
DEVELOPMEN
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.16 12:01:45
T AGENCY EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 15/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 3750

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
89.518,08 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Σήμερα την 15/03/2018 και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας μεταξύ
των:

Α) Παναγιώτη Κατσίβελα, Δημάρχου Τριφυλίας νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου (Α.Φ.Μ.
800173110, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας).

Β)Παναγιώτη Μοσχοβίτη, Α.Φ.Μ. 105352138, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, έδρα Αιγάλεω , οδός Βόλου
αριθ. 2 Τ.Κ. 12244, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια “Βελτίωση γηπέδου
Κοπανακίου” με την υπ’ αριθμό 41/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συμφωνήθηκαν
τα ακόλουθα:
Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

 Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών”.

 Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

 Τον Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων”.

 Την ανάγκη του Δήμου για την σχετική προμήθεια “Βελτίωση γηπέδου
Κοπανακίου”.

 Την αριθ.29/2017 μελέτη.

 Την αριθ. 197/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για καθαρισμό όρων
διαγωνισμού.

 Την αριθμ. 16803/18.08.2017 διακήρυξη.

 Το από 25/10/2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

 Την αριθ. 243/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επικύρωση
πρακτικού.

 Την από 01/11/2017 προσφυγή του Παναγιώτη Μοσχοβίτη, κατά της αριθ.243/2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 Την αριθ.194/06.12.2017 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
ΑΔΑ: 7ΔΦ9ΩΗΕ-ΚΞ0
18SYMV002814487 2018-03-16

 Την αριθ. 300/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία γίνεται
ανάκληση της αριθ.243/2017 απόφασης της και κάνει δεκτό στην επόμενη φάση του
διαγωνισμού τον Μοσχοβίτη Παναγιώτη.

 Το από 08/01/2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

 Την αριθ. 20/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού.

 Την αριθ. 1650/05.02.2018 πρόσκληση Δημάρχου για προσκόμιση δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε ο ανάδοχος και έλαβαν αριθμό
πρωτοκόλλου 2174/13.02.2018.

 Το από 20/02/2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

 Την αριθ. 41/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας για
έγκριση του πρακτικού.

 Την αριθ. 3149/06.03.2017 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.

 Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 134 και ΑΔΑ:
Ω59ΞΩΗΕ-ΣΓ3 και ΑΔΑΜ: 18REQ002620761.

1.Αναθέτει στον Προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια “Βελτίωση
γηπέδου Κοπανακίου”:

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή μον. Δαπάνη €
Μέτρησης

1. Συνθετικός Τετρ. μέτρο 5.640,00 12,80 72.192,00
χλοοτάπητας γηπέδου
ποδοσφαίρου
τελευταίας γενιάς, με
ύψος πέλους 50 mm και
τα υλικά πλήρωσης και
γραμμογράφησης

ΣΥΝΟΛΟ 72.192,00

Φ.Π.Α. 17.326,08

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 89.518,08

2) Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών , ήτοι μέχρι 14/09/2018.
ΑΔΑ: 7ΔΦ9ΩΗΕ-ΚΞ0
18SYMV002814487 2018-03-16

3) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην αριθ.
29/2017 μελέτη και 16803/18.08.2017 διακήρυξη καθώς και στα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς του προμηθευτή.

4) Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της
παρούσας σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016)
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”.

5) Η πληρωμή του προμηθευτή θα συνολικά μετά την παραλαβή των υλικών, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

6) Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α με το οποίο
βαρύνεται ο Δήμος.

7) Ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. e-10976/8.3.2018 εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ για την καλή
εκτέλεση της προμήθειας , ποσού 3.609,60 €.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα τα οποία χαρτοσημάνθηκαν
σύμφωνα με το νόμο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ