You are on page 1of 14

Fakultet za Poslovnu ekonomiju, Bar

Seminarski rad iz Računovodstva

Tema: Bilans i uticaj poslovnih promena na bilans

Student:

Bogućanin Larisa

19/14

.......................................1 Povećanje aktive uz istovremeno povećanje pasive......................................................... Literatura................................5 3.............................................. Zaključak.........................4 Promjene u strukturi pasive...................... Sadržaj: 1.....................................................11 5....................5 3..............................................12 6.............13 7.......................................................................................4 3....................7 4............................................................. Uvod......................6 3....................................................................8 5...........................2 Povećanje pasive usled pojave rashoda..........................................................1 Povećanje aktive usled pojave prihoda....................................................................................................................3 Promjene u strukturi aktive........8 5....................................9 5......................................................................................... Bilans uspjeha................. Bilans stanja....2 Smanjenje aktive uz istovremeno smanjenje pasive.. Finansijski rezultat............................................... Poslovne promjene u okviru bilansa stanja....................................10 5.......................................................6 3..........14 ..................3 2.................................3 Smanjenje aktive usled pojave rashoda............................4 Smanjenje pasive usled pojave prihoda................

Sa stanjem na dan zaključenja poslovnih knjiga i bilansiranja sastavlja se zaključni (probni list. koji predstavljaju i najvažnije kategorije izvora. stalna imovina i neopipljiva imovina. Uvod Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled imovine (sredstava) preduzeća posmatrane sa aspekta oblika u kome se nalazi (aktiva) i sa aspekta načina finansiranja (pasiva). dugoročnih obaveza i tekućih obaveza. ispravke vrijednosti.) prije sastavljanja bilansa stanja i poslije sastavljanja bilansa uspjeha. list bilansa) u koji se upisuje promet i saldo svih knjigovodstvenih računa. Ova imovina može biti finansirana iz sopstvenog kapitala. Bilans na određeni dan prikazuje imovinu preduzeća i izvore finansiranja te imovine. Bilans i uticaj poslovnih promjena na bilans . vremenska razgraničenja. odstupanja. Bilans i uticaj poslovnih promena na bilans 1. rezervisanja itd. Najvažnije kategorije imovine su: tekuća imovina. kalkulativnih promjena (amortizacija. U toku obračunskog perioda zaključni list se sastavlja tri puta prije knjiženja tzv.

Prema tome. latinski „bilanx“ (vaga sa dva tasa). Prije nego što počne sa radom firma sastavlja početni bilans na osnovu obavljenog inventara. sa gledišta njihovog sastava (funkcije) – u aktivi. U aktivi ona se posmatraju sa gledišta konkretnih pojavnih oblika u koja su sredstva uložena odnosno angažovana. sredstva su jednaka izvorima sredstava. a taj bilans služi kao podloga za otvaranje poslovnih knjiga. sredstva po sastavu. Bilans i uticaj poslovnih promjena na bilans . Šematski prikaz: Aktiva BILANS Pasiva Sredstva Izvori sredstava Osnovna karakteristika bilansa je ravnoteža izmedju sredstava i njihovih izvora. Bilansna ravnoteža potiče otuda što i lijeva i desna strana pokazuju jedan isti predmet: sredstva firme posmatrana sa dva različita gledišta. bilans je zbirni pregled sredstava i izvora sredstava u vidu dvostranog računa. Lijeva strana bilansa sadrži aktivu. dotle bilans ima dvostrani pregled. Inventar je jednostrani pregled. sa kojih se posmatra jedna te ista stvar. Bilans stanja Bilans je riječ italijanskog porijekla „bilancio“. u konkretnom slučaju između aktive i pasive. a u pasivi sa gledišta njihove pripadanosti (izvora) odakle su ta sredstva pribavljena. 2. a desna strana bilansa sadrži pasivu. i sa gledišta načina pribavljanja . konkretna sredstva.u pasivi. Aktiva je jednaka pasivi. Pojmovi aktiva i pasiva nisu ništa drugo do dvije tačke gledišta. odnosno sredstva prema načinu njihovog pribavljanja – izvore sredstava. po funkciji. a označava ravnotežu.

Bilans i uticaj poslovnih promjena na bilans . Smanjenje aktive uz istovremeno smanjenje pasive 3.000 eura). Povećanje aktive uz istovermeno povećanje pasive 2. One kao takve nemaju za posledicu i pojavu prihoda. 1. Promjene u strukturi pasive Navedene četiri grupe poslovnih promjena. 1) je uticala na povećanje jedne pozicije aktive (Žiro račun) i jedne pozicije pasive (Akcionarski kapital) za isti iznos (200. dešavaju se samo u okviru računa bilansa stanja.000 200. samo i isključivo utiču na stanja aktive. odnosno pasive. godine osniva se preduzeće “Roda” iz Ulcinja na taj način što osnivač uplaćuje 200.000 eura na žiro račun otvoren kod Poslovne banke. Pasiva Žiro račun 200.000 200. 2015.000 Akcionar.1. 3.000 Ova poslovna promena (br. Aktiva Bilans stanja br. Samim tim došlo je i do povećanja zbira bilansa stanja. Promjene u strukturi aktive 4. kapital 200. Poslovne promjene u okviru bilansa Poslovne promjene koje se dešavaju samo u okviru bilansa stanja se mogu svrstati u četiri osnovne grupe: 1.1 Povećanje aktive uz istovremeno povećanje pasive 1) Na dan 1. 3.

000 Sopstveni kapital 180.000 eura i smanjenja sredstava na žiro računu. 2 Smanjenje aktive uz istovremeno smanjenje pasive 2) Jedan od osnivača preduzeća „Roda“ povlači svoj udio kapitala u iznosu od 20.3 Promjene u strukturi aktive 3) Blagajnik preduzeća „Roda“ podigao je sa žiro računa 25. Aktiva Bilans stanja broj 2.000. 3 Pasiva Žiro račun 155. Ovde imamo promijenu strukture aktive.000 Blagajna 25.000 U ovoj promjeni. Naravno.000 eura. samo je došlo do povećanja sredstava na blagajni za 25. 3. Aktiva Bilans stanja br. Pasiva Žiro račun 180. 3. Bilansni zbir prema tome ostaje nepromijenjen.000 180.000 180.000 180. Bilans i uticaj poslovnih promjena na bilans . došlo je i do smanjenja zbira bilansa.000 Sopstveni kapital 180. uz smanjenje sopstvenog kapitala u pasivi. doslo je do smanjenja sredstava u aktivi.00 U trećoj promjeni.000 180. pretvaranjem jednog oblika sredstava u drugi.000 eura. zbir bilansa ostaje nepromijenjen.

15.000 Kratkorocni kred. Aktiva Bilans stanja br.000 Sopstveni kapital 180.000 Blagajna 25. samo je došlo do promjene strukture u pasivi.000 Kratkorocni kredit 0 Dugoročni kredit 15.000 195. Bilans i uticaj poslovnih promjena na bilans . Imamo zamjenu u strukturi obaveza zamjenom jedne obaveze za drugu.000 U ovoj promjeni. Aktiva Bilans stanja br.000 Blagajna 25. 5) U dogovoru sa bankom preduzece „Roda“ je konvertovalo kratkoročni kredit u dugoročni.4 Promjene u strukturi pasive 4) Preduzece „Roda“ je od banke uzelo kratkoročni kredit u iznosu od 15. 4 Pasiva Žiro račun 170.000 eura.000 Sopstveni kapital 180.000 195. 3. 5 Pasiva Žiro račun 170.000 195.000 Opet imamo povećanje sredstava na žiro računu i povećanje izvora u istom iznosu. bilansni zbir je ostao isti.000 195.

4. predstavlja podkonto sopstvenog kapitala. 5. gubitak nastaje usled povećanja. Prema tome. odnosno. dakle. Bilans uspjeha Bilans uspeha je finansijski izveštaj na osnovu kojeg korisnici finansijskih izveštaja mogu da steknu uvid u zarađivačku sposobnost preduzeća. nakon čega se vrši korigovanje tako dobijene razlike za naknadna ulaganja i povlačenja kapitala od strane vlasnika. u svakom trenutku. odnosno o dobitku ili gubitku ostvarenom u periodu na koji se izveštaj odnosi. povećanje sopstvenog kapitala će se obuhvatiti preko samostalnih pozicija prihoda i rashoda. što proizilazi iz poslovnih aktivnosti preduzeća i može se obračunati poređenjem početnog i krajnjeg stanja bilansne pozicije „kapital“. Finansijski rezultat je razlika između prihoda i rashoda. Evidentiranje promjena direktno preko računa sopstvenog kapitala onemogućava utvrđivanje finansijskog rezultata direktnim sučeljavanjem sopstvenog kapitala na kraju sa iznosom na početku perioda. vec u bilansu uspjeha. Dobitak. utiče na visinu sopstvenog kapitala. omogućava se uvid u ostvareni finansijski rezultat (novo formirani kapital). Evidentiranjem prihoda i rashoda na posebnoj bilansnoj poziciji – finansijski rezultat . Bilans i uticaj poslovnih promjena na bilans . umjesto registrovanja promjena neposredno na sopstvenom kapitalu. Finansijski rezultat Jedan od osnovnih zadataka knjigovodstva je utvrđivanje finansijskog rezultata. bez dopunskog rada oko izdavanja efekata usled povećanja i smanjenja transfera kapitala. koji. kroz obezbeđivanje informacije o neto rezultatu. stoga što pored prihoda i rashoda i ulaganja od strane vlasnika. smanjenja sopstvenog kapitala. Rashodi i prihodi se ne obuhvataju u bilansu stanja. kao i povlačenje uloga (kapitala) od strane vlasnika. odnosno.

000. Aktiva Bilans Stanja Pasiva Stalna sredstva 100.Poslovne promjene koje se dešavaju u okbiru bilansa stanja i bilansa uspjeha mogu se svrstati takođe u 4 grupe: 1.000.00 Gotovi proizvodi 30.00 Bilans stanja i uticaj poslovnih promjena na bilans .000.00 Dugoročni kredit 60.2015 Aktiva Početni Bilans Stanja Pasiva Stalna sredstva 100.000.000. Povećanje aktive usled pojave prihoda (+A +Pr) 2.00 Tekući račun 50.000.00 Sopstveni kapital 110.00 Sopstveni kapital 110. 5. Dobavljačima 10.000.1 Povećanje aktive usled pojave prihoda Bilans stanja preduzeća „Roda“ na dan 01.00 Gotovi proizvodi 30.00 Obaveze pr.000.00 205.00 Kupci 25.00 180.000.01.000.00 180.000.Dobavljačima 10.000.00 Dugoročni kredit 60.000.000. Povećanje pasive usled pojave rashoda (+P +Rs) 3.00 180.000.000.00 Obaveze pr. Smanjenje pasive usled pojave prihoda (-P +Pr).00 1) Preduzeće „Roda“ je kupcu prodalo gotove proizvode u vrijednosti od 25.00 Tekući račun 50. Smanjenje aktive usled pojave rashoda (-A +Rs) 4.000.000 eura.

00 Tekući račun 50.2015.000.000.00 Rashodi Bilans uspjeha Prihodi Troškovi električne energije 2.00 eura.00 U ovoj poslovnoj promeni došlo je do povećanja aktive.2 Povećanje pasive usled pojave rashoda Koristeći početni bilans stanja preduzeća „Roda“ na dan 01.000. usled nastanka rashoda.000. Dobavljačima 12.000.000.00 Obaveze pr.00 U ovoj poslovnoj promeni došlo je do povećanja pasive.000. imovine preduzeća usled nastanka redovnih prihoda koji su ostvareni prodajom gotovih proizvoda. 5. 2) Preduzeće „Roda“ je primilo fakturu za utrošenu električnu energiju za protekli mjesec u iznosu od 2. prikazaćemo sledeću promjenu.000.01. Aktiva Bilans stanja Pasiva Stalna sredstva 100.00 180.000.00 182.00 Gotovi proizvodi 30.00 Dugoročni kredit 60.000. Bilans i uticaj poslovnih promena na bilans .000.Rashodi Bilans uspjeha Prihodi Realizacija proizvoda i usluga 25.00 Sopstveni kapital 110.

3) Proknjižiti izlaz gotovih proizvoda iz magacina u visini cijene koštanja od 5. .000.3 Smanjenje aktive usled pojave rashoda Koristeći početni bilans stanja preduzeća „Roda“ na dan 01. Aktiva Bilans stanja Pasiva Stalna sredstva 100.00 Rashodi Bilans uspjeha Prihodi Poslovni rashodi 5.00 175.000.Dobavljačima 10. 5.00 180.000.00 Obaveze pr.00 Tekući račun 50.00 Gotovi proizvodi 25.000.000.00 U ovoj poslovnoj promeni je došlo do smanjenja aktive.000.00 Dugoročni kredit 60.00 eura.000.000. uz istovremeno pojavljivanje rashoda.000. prikazaćemo sledeću promjenu.2015.000.00 Sopstveni kapital 110.01.

4 Smanjenje pasive usled pojave prihoda Koristeći početni bilans stanja preduzeća „Roda“ na dan 01.00 eura preduzeću „Roda“ na ime ugovorenog penala zbog zakašnjenja u isporuci materijala.000.01.00 Gotovi proizvodi 30. .000.000. Dobavljačima 8.000. usled nastanka prihoda. Aktiva Bilans stanja Pasiva Stalna sredstva 100.000.00 Tekući račun 50. 4) Preduzeće „Mercator“ iz Ulcinja. putem knjižnog pisma odobrava 2. prikazaćemo sledeću promjenu.00 178.000.00 Rashodi Bilans uspjeha Prihodi Vanredni prihodi 2.000.000.00 180.00 Obaveze pr. Bilans i uticaj poslovnih promena na bilans 5.00 Dugoročni kredit 60.00 Sopstveni kapital 110.00 U ovoj poslovnoj promeni došlo je do smanjenja pasive.000.2015.000.

Bilans stanja je osnovni element u finansijskom izvještavanju potencijalnim kreditorima kao što su banke. latinski „bilanx“ (vaga sa dva tasa). Bilans stanja pomaže onome koji posjeduje kompaniju da brzo uvidi finansijsku snagu i sposobnosti poslovanja. Takođe. Bilans je riječ italijanskog porijekla „bilancio“. uz Bilans uspjeha. Zaključak Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled imovine (sredstava) preduzeća posmatrane sa aspekta oblika u kome se nalazi (aktiva) i sa aspekta načina finansiranja (pasiva). kroz obezbeđivanje informacije o neto rezultatu. i dobavljači koji treba da donesu odluku koliko novca se može posuditi kompaniji. Bilans na određeni dan prikazuje imovinu preduzeća i izvore finansiranja te imovine. Bilans uspeha je finansijski izveštaj na osnovu kojeg korisnici finansijskih izveštaja mogu da steknu uvid u zarađivačku sposobnost preduzeća. odnosno o dobitku ili gubitku ostvarenom u periodu na koji se izveštaj odnosi. . Bilans i uticaj poslovnih promena na bilans 6. ulagači. Da li je poslovanje u situaciji da se proširi? Da li kompanija može s lakoćom da prebrodi sva iznenađenja od strane prihoda i troškova? Ili bi kompanija trebala ubrzo da poduzme korake da poboljša rezerve gotovine? Bilans stanja može otkriti i analizirati kretanja. sa kojih se posmatra jedna te ista stvar. Pojmovi aktiva i pasiva nisu ništa drugo do dvije tačke gledišta. posebno u zoni potraživanja i obaveza. a označava ravnotežu. u konkretnom slučaju između aktive i pasive.

http://www. Dr Sreten Grebović – Mr Muamer Hajdarpašić – „Računovodstvo I“ 3.ac. Bilans i uticaj poslovnih promena na bilans 7. Promjene .org/wiki/Bilans_stanja 4.wikipedia.vps. Dr Sreten Grebović – Mr Muamer Hajdarpašić – „Uvod u Računovodstvo“ 2.rs/Materijal/mat3420. Literatura 1.doc .http://bs.ns. Bilans stanja .