You are on page 1of 5

SURAT KETERANGAN JUAL BELI

Pada hari ini Senin Tanggal 16 Oktober 2017 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Widodo Bin Suparno


TTL : Pagar Alam, 19 Mei 1969
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Mekar Jaya Rt. 19 Rw. 07 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara
Selanjutnya disebut Pihak Ke-I (Satu)
Telah menjual tanah yang berukuran 10 M x 17 M kepada:
2. Nama : Taman
TTL : Madiun, 01-07-1964
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Rt. 008 Rw. 003 Kel. Besemah Serasan kec. Pagar Alam Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Ke-2 (Dua)

Adapun tanah tersebut terletak di Kampung Mekar Jaya RT. 19 RW. 07 Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam utara.
Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Gang/ jalan


- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Hendri Dian Saputra
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sumadi

Tanah tersebut dijual seharga Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Demikianlah surat keterangan jual beli ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada
paksaan dari pihak manapun juga, maka semenjak tanggal surat ini semua hak dan kewajiban tanah tersebut
menjadi tanggung jawab pihak ke-2 (Dua).

Pagar Alam, 16 Oktober 2017


Pihak Ke-II (Dua) Pihak Ke-I (Satu)

TAMAN WIDODO BIN SUPARNO


Saksi-Saksi:

1. Taufik Hidayat (Ket. RT. 19) (...................)

2. Hendri Dian Saputra (...................)

3. Amad Januri (...................)

SUDAH DIDAFTARKAN DAN DIREGISTRASI


NO : 594 / /PA/PGA.U/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
LURAH PAGAR ALAM

INSRI QUMARI, SE
NIP. 196211201984031003
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Taman
TTL : Madiun, 01-07-1964
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Rt. 008 Rw. 003 Kel. Besemah Serasan kec. Pagar Alam Selatan
Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. Memang benar memiliki sebidang tanah di
Kampung : Mekar Jaya Rt. 19 Rw. 07
Kelurahan : Pagar Alam
Kecamatan : Pagar Alam utara
Kota : Pagar Alam
Provinsi : Sumatera Selatan
Ukuran Tanah : 10 x 17 M
Dengan surat-surat kepemilikan:
- Surat Keterangan Jual Beli dari Widodo Kepada Saya (Taman) yang ditanda tangani oleh Insri Qumari,
SE.
2. Bahwa saya tidak memiliki surat lain selain yang tersebut diatas dan sebidang tanah yang dimaksud tidak
dalam sengketa
3. Apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar serta ada gugatan dan tuntutan dari pihak lain
atas sebidang tanah serta tanam tumbuhan yang ada diatasnya tersebut maka saya bersedia dituntut/
dihukum oleh pihak yang berwajib berupa tuntutan/ sanksi pidana/ perdata sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan dan segala resikonya akan menjadi
tanggung jawab saya sendiri dengan tidak melibatkan/ mengikutsertakan pihak manapun juga.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa
ada paksaan atau bujukan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam, 16 Oktober 2017


Yang Membuat Pernyataan

TAMAN
Saksi-Saksi:
1. Taufik Hidayat (Ket. RT. 19) (...................)

2. Hendri Dian Saputra (...................)

3. Amad Januri (...................)

SUDAH DIDAFTARKAN DAN DIREGISTRASI


NO : 594 / /PA/PGA.U/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
LURAH PAGAR ALAM

INSRI QUMARI, SE
NIP. 196211201984031003
SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Taman
TTL : Madiun, 01-07-1964
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Rt. 008 Rw. 003 Kel. Besemah Serasan kec. Pagar Alam Selatan
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sebidang tanah serta tanam tumbuhan yang ada
diatasnya adalah milik saya yang terletak di:
Kampung : Mekar Jaya Rt. 19 Rw. 07
Kelurahan : Pagar Alam
Kecamatan : Pagar Alam utara
Kota : Pagar Alam
Provinsi : Sumatera Selatan
Ukuran Tanah : 10 x 17 M
Batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Gang/ jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Hendri Dian Saputra
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sumadi

Sebidang tanah tersebut saya peroleh Membeli dari Widodo kepada saya yang ditandantangai oleh Insri
Qumari, SE. Sampai saat ini masih saya kuasai terus menerus tidak dijaminkan/ menjadi jaminan dalam suatu
hutang piutang dan tidak dalam sengketa.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.
Pagar Alam, Oktober 2017
Yang Membuat Pernyataan

TAMAN
Saksi-Saksi:
1. Taufik Hidayat (Ket. RT. 19) (...................)

2. Hendri Dian Saputra (...................)

3. Amad Januri (...................)

SUDAH DIDAFTARKAN DAN DIREGISTRASI


NO : 594 / /PA/PGA.U/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
LURAH PAGAR ALAM

INSRI QUMARI, SE
NIP. 196211201984031003
SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Taman
TTL : Madiun, 01-07-1964
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Rt. 008 Rw. 003 Kel. Besemah Serasan kec. Pagar Alam Selatan
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sebidang tanah serta tanam tumbuhan yang ada
diatasnya adalah milik saya yang terletak di:
Kampung : Mekar Jaya Rt. 19 Rw. 07
Kelurahan : Pagar Alam
Kecamatan : Pagar Alam utara
Kota : Pagar Alam
Provinsi : Sumatera Selatan
Ukuran Tanah : 10 x 17 M
Batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Gang/ jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Hendri Dian Saputra
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sumadi

Sebidang tanah tersebut saya peroleh Membeli dari Widodo kepada saya yag ditandantangai oleh Insri
Qumari, SE. Sampai saat ini masih saya kuasai terus menerus tidak dijaminkan/ menjadi jaminan dalam suatu
hutang piutang dan tidak dalam sengketa.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan berani bersumpah serta tanggung jawab
sepenuhnya baik diluar maupun dimuka pengadilan, apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari pihak lain
dan atau keterangan saya tersebut tidak benar.
Pagar Alam, Oktober 2017
Yang Membuat Pernyataan

TAMAN
Saksi-Saksi:
1. Taufik Hidayat (Ket. RT. 19) (...................)

2. Hendri Dian Saputra (...................)

3. Amad Januri (...................)

SUDAH DIDAFTARKAN DAN DIREGISTRASI


NO : 594 / /PA/PGA.U/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
LURAH PAGAR ALAM

INSRI QUMARI, SE
NIP. 196211201984031003
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Taman
TTL : Madiun, 01-07-1964
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Rt. 008 Rw. 003 Kel. Besemah Serasan kec. Pagar Alam Selatan
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sebidang tanah serta tanam tumbuhan yang ada
diatasnya adalah milik saya yang terletak di:
Kampung : Mekar Jaya Rt. 19 Rw. 07
Kelurahan : Pagar Alam
Kecamatan : Pagar Alam utara
Kota : Pagar Alam
Provinsi : Sumatera Selatan
Ukuran Tanah : 10 x 17 M
Batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Gang/ jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Hendri Dian Saputra
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sumadi

Sebidang tanah tersebut saya peroleh Membeli dari Widodo kepada saya yang ditandantangai oleh Insri
Qumari, SE. Sampai saat ini masih saya kuasai terus menerus tidak dijaminkan/ menjadi jaminan dalam suatu
hutang piutang dan tidak dalam sengketa.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya
bersedia untuk mengangkat sumpah apabila diperlukan. Apabila pernaytaan ini tidak benar saya ebrsedia
dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.
Pagar Alam, Oktober 2017
Yang Membuat Pernyataan

TAMAN
Saksi-Saksi:
1. Taufik Hidayat (Ket. RT. 19) (...................)

2. Hendri Dian Saputra (...................)

3. Amad Januri (...................)

SUDAH DIDAFTARKAN DAN DIREGISTRASI


NO : 594 / /PA/PGA.U/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
LURAH PAGAR ALAM

INSRI QUMARI, SE
NIP. 196211201984031003