You are on page 1of 2

Tajuk: hubungan antara lokasi sekolah dengan tahap penguasaan kemahiran proses sains asas

(KPSA)

Tajuk Artikel Peguasaan Kemahiran Proses Sains Asas Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah di
Selangor Berdasarkan Jantina, Lokasi Sekolah dan Aras Tahun
Author Eng Tek Ong & Bibi Hazlina Mohd Hassan. 2012. Penguasaan Kemahiran Proses
Sains Asas Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Di Selangor Berdasarkan Jantina,
Lokasi Sekolah & Aras Tahun. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik, Malaysia 3(2):
77-90. Dicapai pada 18 Mac 2018 dari
http://pustaka2.upsi.edu.my/eprints/905/1/PENGUASAAN%20KEMAHIRAN%20PR
OSES%20SAINS%20ASAS%20DALAM%20KALANGAN%20MURID%20SEKOLAH%20R
ENDAH%20DI%20SELANGOR%20BERDASARKAN%20JANTINA%2CLOKASI%20SEKO
LAH%20DAN%20ARAS%20TAHUN.pdf
Tujuan/Obje Tujuan
ktif/Persoala Membanding tahap penguasaan kemahiran proses sains asas (KPSA) dalam
n Kajian kalangan murid sekolah rendah tahap 2 berdasarkan jantina, lokasi sekolah dan aras
tahun.

Persoalan Kajian
1. Apakah tahap penguasaan kemahiran proses sains asas secara keseluruhan dan
secara spesifik dalam kalangan murid sekolah rendah tahap II?
2. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam penguasaan kemahiran proses
sains antara lelaki dan perempuan dalam kalangan murid sekolah rendah tahap II?
3. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam penguasaan kemahiran proses
sains antara murid bandar dan luar bandar?
4. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam penguasaan kemahiran proses
sains asas dalam kalangan murid sekolah rendah Tahun 4, 5, dan 6?
Masalah Jantina:
Kajian (i) Sikap negatif murid terhadap pelaksanaan PEKA

Lokasi:
(i) Kekurangan bahan dan peralatan makmal
(ii) Terlalu ramai murid yang perlu dinilai
(iii) Kekangan masa dalam melaksanakan PEKA

Aras Tahun:
(i) Ketidakpastian dalam penskoran berdasarkan bukti daripada kerja
amali
(ii) Terlalu banyak kemahiran yang perlu dinilai
(iii) LPM tidak menentukan secara spesifik aktiviti penilaian subjektif

Dapatan Dapatan bahawa pencapaian KPSA murid bandar yang lebih tinggi dan signifikan Kajian berbanding dengan murid luar bandar dalam kalangan murid sekolah rendah tahap II Faktor: kualiti guru (penempatan guru baru. Eng Tek Ong dan Bibi Hazliana Mohd Hassan mendapati tiada perbezaan jantina dalam KPSA secara keseluruhan kecuali kemahiran mengelas memihak kepada perempuan. Murid sekolah rendah tahap II gagal untuk mencapai tahap dua-pertiga atau 67% dalam KPSA secara keseluruhan dan merentas kesemua kemahiran spesifik dalam KPSA. Beliau turut mendapati penguasaan KPSA secara keseluruhan di bandar lelaki tinggi daripada luar bandar kecuali kemahiran mengukur. 2. 1. . Seterusnya.Kerangka Konsep dan Teoritikal Kajian Metodologi Reka Bentuk Kajian: Perbandingan Bersebab Kajian Instrumen: Ujian Kemahiran Proses Sains Asas Kesahan: Populasi:Murid Sekolah Rendah Tahap II daripada 2 buah Sekolah Rendah Kebangsaan Luar Bandar & 2 buah Sekolah Bandar di Gombak. penguasaan KPSA secara keseluruhan bagi semua tahun kecuali kemahiran menginferens memihak kepada murid tahun 6. Perak Sampel:337 orang murid daripada 2 buah sekolah rendah kebangsaan bandar dan 2 buah sekolah rendah kebangsaan Luar Bandar menggunakan persampelan mudah. Tiada perbezaan yang signifikan dalam KPSA secara keseluruhan dan merentas kesemua kemahiran spesifik dalam KPSA dalam kalangan murid tahun 4. Rumusan Dengan menggunakan kaedah perbandingan bersebab melalui persampelan mudah. 5 dan 6 kecuali menginferens yang memihak kepada murid tahun 6. Tiada perbezaan jantina dalam KPSA secara keseluruhan dan merentas kesemua kemahiran spesifik dalam KPSA kecuali mengelas yang memihak kepada perempuan. 3. pengalaman mengajar) infrastruktur asas status sosio ekonomi.