You are on page 1of 2

వదమ ల ,ఉపనషత ల

(స కలనమ : డ.న ర యణర వ , వద నగర, హదర బ ద, తల గ ణ ర ష# $ 500044)
వ&దమ ల' న ల'గ .అవ 1.ఋగ*+దమ , 2.యజర*+దమ (ఇ ద.ల/ మళ1 ర2 డ4 వభ గ ల'-1.క6ష7 యజర*+దమ ,
2.శక9 యజర*+దమ ), 3.స మవ&దమ మర;య 4.అథర+ణవ&దమ
ఉపనషతB
C ల' 108.ఇ ద. ఋగ*+దస బ ధEతమ ల' 10, క6ష7 యజర*+దFయమ ల' 32, శక9 యజర*+దFయమ ల'
19, స మవ&దస బ ధEతమ ల' 16, అథర+ణGయమ ల' 31.
I యతJ ధర Lధర LవతశIతN" (ధరLమ , అధరLమ దFనచJ వనబడ4చ.నQవ).శIతక* వ&దమ , ఆమTQయమ
"శ
అన పVర9 W.
"వద త న&న ధర LధరLవత వ&దN" (దFనచJత ధర LధరLమ ల' తలసZక[ ద.రW).
"ఆమTQయతJ ప ర పర* ణ]త మTQయN" (ఇదE చరక లమ న. డ పర పరగ నభ సZ చబడ4చ.నQదE).
వ&దమ కరLక డ,ఉప సన క డ,జabనక డ అన మcడ4 భ గమ ల'.
"బd హLణసZC భ
f ర ఋణవ జaయతJ బdహLచర* ణ ఋషZభi యజ*bన దJవ&భ N పdజయTపZత6భ ఏషవ అన6ణkయN ప తd
యజa+ బdహLచ రm వ సn" (క6ష7 యజర*+దస హoత, క డమ 6, పdప ఠకమ 3)
పdత బd హLణ డ4న. పdధ నమrsన ఋషZఋణమ , దJవఋణమ , పZత6 ఋణమ అన. మcడ4 ఋణమ లతtన&
జనL చ.న..
ఋషZఋణమ : ల/కమ న ఋషBలవల9 వజabనవ పZC కలగ;నదE.అ ద.వల9 మనమ వ ర;కu
ఋణగIసC .లమగ చ.న Qమ .ఆరvవజabన ధ యనమ ,పdచ రమ ,ఆచరణల వల9 , బd హLణ డ4 స ధ వ దన దE
వహoతకరLల ద +ర ఋషZఋణమ తరWwక[న.న..
దJవఋణమ : మనమ ఆహరమ క[రక' దJవతలక' ఋణగIసC .లమrs ఉన Qమ .యజb యTగ దE కIతBవ ల' చJసZ
హవస.yన. అగ;Qద +ర దJవతలక దE చ.టద +ర అ ట{ యజb కర Lచరణమ వలన దJవఋణమ న. డ వమ కuC
ప| దగలమ .
పZత6 ఋణమ : దJహమ ల' పZత6దJవత న.గIహ లబ} మ ల'.దJహమ క[రక' మనమ పZత6
ఋణగIసC .లమ .సతy త న ర~పమ న దJహమ లన. స6జ చ, పZ డ€ దకద నమ ల' చJయ ట ద +ర మనమ
పZత6 ఋణవమ క'Cలగ ద.మ .
కల•స‚తdమ నన.సర; చ శ„Iత యTజb కమ న ద. ఋత+గ+రణమ ల' అధ+ర మ ,హ†తdమ ,ఔద̂ తdమ ,బdహL
అన. న మమ లచJ ఇవ+బడ4న.. ఇట‰9 వ+బడన పdత వర;7 (గణమ ) య ద.న. నల'గ రW ద.రW.మతC మ 16
గ రW.
1.అధ+ర గణమ :(1)అధ+రW డ4 (2)పdతపdస‹ త (3)న&ష# (4)ఉన&Qత
2.హ†తdగణమ : (1)హŒ త (2)మrsతd వరWణ డ4 (3)అచ •వ క'డ4 (4)గI వస.CతBడ4
3.ఔద̂ తdగణమ : (1)ఉద̂ త (2)పdసC Ž త (3)పdతహరC (4)స.బdహLణ డ4
4.బdహLగణమ : (1)బdహL (2)బd హLణ చ• సZ (3)ఆగmQధ.dడ4 (4)పŽ త
16 గ రW ఋత+క'•ల' యజమTన అతన పతQ మతC 18 గ రW.వర;తt సŽ మయTగమగ న..సŽ మయTగమ
గ6హస.‹చJయ యTగమ లల/ పdధ నమrsనదE.

అధ పన .సL6త :3-70) ప చమహయజb మ ల' అనగ 1.QహŒ తdసVవ.బdహLయజb మ ద.వ నన పర పరగ ఆచర.వర...క[న స స రజవత గడ4ప నట‰# సnC ల f ' సద€ వధ.న.ఇ ద.ఆగmQధ.దJవయజb మ .పZ చ.Qపర.వ రW బdహLవ దEన.పZ చద.భcమన క[లచ వ&దEక రచ చ. పZత6యజb మ ద.న. హŒ మ .మన. పర.పdతగIహžతమ ల' అన..క వ న సnC ల f క' వవ హమ¨ ఉపనయన తt సమTనమ . శ•9॥వ“వ హoకోవధEసnCణ f ఔపన యనకసL6తN। పతసVవ గ ర¯వ సŽ గ6హర°¢గ.ల¡కuక చ రమ లన ర2 డ4 వధమ ల'. ఉ డ4న..లభమ గ ఉ డ4న. నడ4ప న.బdహLయజb మ ..కu ఉపనయనమ . 4. వన.ష యజb మ .భcతయజb మ . ఆచ రమ ల' వ“దEక చ రమ ల'.ల/ మ తdమ వ ట వవరణ ర~పమrsన వ క మ డ4న.శ సC మ f న ద.ఇష# మrsనవగ మన.శIత సL6తBల ద. చ.క[నQకరLల'.Qన పdజ+ల పజ*య న.ఉపదdష# క ర మ లన. యజర*+దత తdమ నడ4ప న. 5. చ చJయబడ4నట‰#వ.వ&ద ధ యనమ . 2. భªదమ కన.అధ+రW డ4 యజb మ న ద..Qక ర మ . క వ న ఈ పద¢ త చJయ టక' స. చ చJయబడ4నట‰#దE.గ6హ క6త నర +హకమ¨ అగ.భట£#యమ అన ర2 డ4 వధమ ల'.అగ.ఋగ*+దమ తలసZన వ డ“ కరLభ గమ న.పZత6యజb మ . శ•9॥ప ర కల¥•తBన రmణ మం జబ ధనమష తJ। అధ పన చ వ&ద న స వతdవచన తథ ॥ ప›ర+ సnC ల f ' బdహLవ దEన.స‚తdయ.జల' కల• చ.లన.ల'.ట. 3.న. చప•బడనవ వ“దEక చ రమ ల'. వవరణ క[ త తక'•వగన.కuIయT॥ (మన. శ•9॥అధ పన బdహLయజbNపZత6యజbస.సర. తర•ణ .భట£#యమ లక' క ర మ ల' జరWప టయ దJ మ ద. ఇ ద.dడ4 అగ.యTజన.యజb ప తdమ ల సమక’రWwట మదలగ నవ చJయ న. ఈ షట•రLల' బd హLణ లక' కల• చబడనవ .సL6త :1-88) యజన.సL6త :2-67) వవ హమ¨ సnC ల f క' ఉపనయనమ .Cతర•ణ । హŒ మద“వ—బలర~˜తtన6యజ™bz తథEప›జన ॥ (మన.గ6హమ న దJ భక ఉ డడదE.సద€ వధ.. వ“దEక(స పdద య) వవ హ వధ నమ స‚తdయమ .క భªదమ ల' క న పdధ న మ తdమ ల ద. ద“వయజb మ ద.నQదE.వవ హమ చJస.స‚తdయమనగ ఆపసC మ¤ ల¥ద ఆశ+లTయన ల¥ద అన గ6హ స‚తdమ లనన. స‚తdయమ నక' పd ధ న మ నQన.ల/కమ న తమక' వల'గ .భట£#యమ అనగ వవరణతt క’డన వ క మ నన.టచJ సZద¢మrsనవ ల¡కuక చ రమ ల'.ద న.అధ పన.ల/ వధ నమ స‚తdర~పమ ల/న.ష యజb మ ద.యజb మ తట‰న జర. ..సర. గ ర. కuIయT స§కర ర‹ ఇప •డ4 భట£#యమ¨ ఎక'•వ వ డ4కల/న.బdహLన. భcతయజb మ ద.న.హŒ త దJవతలన హ+న చ.పతసVవయ² గ రWక'లవ సమ .వ లన ర2 డ4 వధమ ల'గ ఉ డJవ రW... నర+హo చ. బల. అతథEప›జన మ ఖ మrsనవ.. శ•9॥అధ పనమధ యన యజన యTజన తథ । ద న పdతగIహ చ“వబd హLణ న మకల•యత॥ (మన.వ ల'..ఉద̂ త స మవ&ద త తdమ న. మన.శల చచ‚చ. చ తలసZక[న పరWలతt వ దE చ.అధ యన.