You are on page 1of 4

Nhận dạng vân tay

Lịch sử
Có từ xưa trên các mẫu khảo cổ

Thế kỉ 16, kĩ thuật vân tay khoa học xuất hiện

1964, cuốn sách đầu tiên nghiên cứu vân tay có hệ
thống

Mục đích việc nhận dạng
Xây dựng hệ thống bảo mật

Tìm thủ phạm thông qua dấu vân tay

Xác định danh tính của công dân

Hỗ trợ quản lí, chấm công tại nhà máy, công ty.

Cấu trúc
Cấu tạo

Đường gợn

1

xử lý ảnh trong quá trình nhận dạng vân tay Các phép xử lí. Minutiae: Là những điểm đường vân kết thúc (Ridge Ending) hoặc rẽ nhánh (Bifurcation). Việc đối sánh ảnh vân tay cần nhận dạng chỉ cần được tiến hành trên các vân tay (có trong cơ sở dũ liệu) thuộc loại đã được xác định nhờ quá trình phân loại. chia làm 3 cấp độ Tiền xử lí Nâng cao chất lượng ảnh Giản lược đồ xám 2 . hoặc là các đặc điểm cá nhân của người đó Nhận diện dấu vân tay (finger identification ) Dấu vân tay sẽ được đưa vào để đối chiếu với database chứa các vân tay để truy ra các đặc điểm muốn truy xuất. Hệ thống nhận dạng vân tay Quá trình nhận dạng Xác nhận dấu vân tay ( fingerprint verification ) Tại bước này một người sẽ cung cấp dấu vân tay cùng với chứng minh thư.Luống Đặc trưng Singularity: Những vùng có cấu trúc khác thường so với những vùng bình thường khác: core và delta.

Fourier transform Nhị phân hóa ảnh Dùng một bộ lọc có ngưỡng tương thích Phân vùng ảnh Tạo một khối bao lấy dâu vân tay Phân vùng trực tiếp bằng cường độ ánh sáng Trích chọng các phân vùng quan tâm bằng lọc đồng hình Xử lí tìm ra các điểm đặc biệt Làm mỏng dấu vân tay Đánh dấu các điểm đặc biệt Hậu xử lí Loại bỏ những đặc tính đặc biệt bị lỗi 3 .

4 .