You are on page 1of 246

205(818) Oogun giri Iwori ika, 56

Ewe agemokogun
Ewe taba tutu
Alubosa elewe
Ito maluu
A o ge awon ewe si wewe, a o ko won si inu igo a o da ito ati omi si i,
a o pe ofo re, ki alaisan mu sibi meji lojoojumo.
Agemokogun ma je ki arun o gun mi
Alubosa ba mi sa arun danu
Taba ta arun danu
Ito ba mi to arun danu.

206(829) Oogun ile orun loju eniyan Odi irosun, 65
Ewe ogede
Ewe abirikolo
Ewe osanyin
A o gun gbogbo elo po. Ki alaisan fi f o eko mu.

207(830) Oogun imu ni ro run sun Irosun meji, 5
Ewe ako odo
Egbo ako odo
Eepo ako odo
Ataare
Alubosa elewe
Iyo
A o gun gbogbo elo, a o sa a ni orun. A o tefa lori iyerosun, a o pe ofo re.
Ki alaisan mu sibi kan ni alaale.
Irosun meji je ki lagbaja o le sun
Ako odo ni i mu oorun wa
Asun da ragbada la a ba igi ako odo
Ata l'o ni k'o ta aisun jade
Alubosa ba wa sa aisun yii da
Iyo yo aisun jade.

205(818) Medicine to treat convulsions
Leaf of LAGGERA ALATA, Compositae
Fresh young leaf of NICOTIANA TABACUM, Solanaceae
Bulb of ALLIUM AESCALONICUM, Liliaceae
Urine of a cow
Cut the leaves into pieces, bottle them with the urine, add water.
Recite the incantation. The patient must drink two spoonfuls a day.
'Agemokogun, do not let the disease climb over me
Alubosa, help me throw away the disease
Taba, push off the disease
Ito, help me kick out the disease.'

206(829) Medicine to cure a person that sleeps too much
Leaf of MUSA SAPIENTUM, Musaceae
Leaf of CROTALARIA LACHNOPHORA, Leguminosae Papilionoideae39
Leaf of ELYTRARIA MARGINATA, Acanthaceae
Pound all together. The patient must eat the preparation with cold corn meal.

207(830) Medicine to treat for insomnia
Leaf of OURATEA SP., Ochnaceae
Root of OURATEA SP., Ochnaceae
Bark of OURATEA SP., Ochnaceae
AFRAMOMUM MELEGUETA, Zingiberaceae
Bulb of ALLIUM AESCALONICUM, Liliaceae
Salt
Pound everything, dry in the sun. Draw the odu in iyerdsun, recite the
incantation. The patient must drink a spoonful of the preparation every night.
'Irosun meji, let so-and-so sleep
Ako odo always brings sleep
Ako odo tree is always found in deep slumber
Ata says sleeplessness should be pushed out
Alubosa, help us to pick this sleeplessness
Iyo, expel the sleeplessness.'

208(832) Oogun imu ni ro run sun Iwori irosun, 50
Ewe oju oro
Ewe gbingbin
Ewe aaja
A o jo gbogbo elo po. A o fi tefa, a o pe ofo re. A o we e laso funfun a o fi
si abe irori alaisan.
Aaja ki i ba omo re ja aja
Erowoo ni ti gbingbin
Oju oro ni o leke omi.

209(833) Oogun imu ni ro run sun Irosun oyeku, 78
Ewe irosun
A o gun awon ewe yii po mo ose dudu. A o da omi si i, a o pe ofo re.
Ki alaisan mu un, ki o si fi we oju pelu.
Irosun je ki mi maa sun
Irosun je ki mi maa ji rere
Irosun eni ti ko ba le sun ni o ba sise ti fi i sun.

210(838) Oogun lakuegbe Iwori meji, 3
Ewe eku igi
Ewe aape
Egbo pandoro
Orogbo
A o gun gbogbo re po. A o tefa lori iyerosun, a o pe ofo re. Ki alaisan fi mu
eko gbigbona.
Eku igi ni wo lakuegbe san
Aape l'o ni k'o ma a pe ti yoo fi san
Pandoro ni pa lakuegbe
Orogbo k'o gbe e kuro k'o je k'o san.

211(839) Medicine to cure rheumatism
Leaf of MALACANTHA ALNIFOLIA, Sapotaceae
Leaf of CITRUS AURANTIFOLIA, Rutaceae
Root of CITRUS AURANTIFOLIA, Rutaceae
Fruit of CITRUS AURANTIFOLIA, Rutaceae
CRINUM ZEYLANICUM, Amaryllidaceae
Sour water with corn starch
Boil, recite the incantation. The patient must drink the preparation every
morning.
'Akala of the savanna, pluck away all the rheumatism
Orombo never suffers from rheumatism
The riverside banana tree is always hale and hearty.'

212(849) Medicine to cure rheumatism
Sixteen leaves of CLAUSEN A ANLSATA, Rutaceae
Sixteen leaves of ZANTHOXYLUM SENEGALENSE, Rutaceae
Bulb of ALLIUM AESCALANICUM, Liliaceae
Root of CARICA PAPAYA var. MICROCARPA, Caricaceae
Sixteen leaves of OCIMUM CANUM, Labiatae
BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. PARKII, Sapotaceae
Salt
Pound all together except the salt, draw the odu in iyerosun,
recite the incantation and mix with the preparation. Divide into two unequal
parts, add salt to the bigger one. The patient must drink it with hot corn meal
and rub the smaller unsalted part over the body.
'Agbasa says it should hurry and run away from there
Alubosa says it should remove its baggage from there
Ori says it should hurry and walk out.'

A o maa la a. Eree igbo ma je k'ooyi o ko mi Efinrin wewe ki i je ka ri ooyi Alubosa ba a sa ooyi kuro. 64 Ewe arakobale Ewe tete atetedaye Eeru A o gun un a o po o mo epo pupa. A o pe ofo re. A o maa mu un lojoojumo. . Awefin ko fe ooyi danhin danhin k'o ma se mi Ipeta ta ooyi naa lo.213(867) Oogun ooyi Obara meji. A o pe ofo re. 129 Ewe awefin Ewe ipeta Egbo ipeta Eepo ipeta Eeru A o se e ninu omi. 7 Ewe eree igbo Ewe efinrin wewe Alubosa elewe A o se e ninu omi. 215(877) Oogun ooyi Okanran ogunda. Arakobale ma je ki ooyi o ko mi Tete ba mi te ooyi mole Eeru ba mi ru ooyi lo. a o maa mu ife kan laraaro. A o pe ofo re. 214(875) Oogun ooyi Odi wori.

don't let me feel giddy Tete. Drink every day. Leguminosae Papilionoideae Leaf of OCIMUM BASILICUM. recite the incantation. Drink a cup every morning. 'Arakobale. Amaranthaceae XYLOPIA AETHIOPICA.' . help me suppress giddiness Eeru.' 215(877) Medicine to treat giddiness Leaf of OLAX SUBSCORPIOIDEA. Olacaceae Leaf of SECURIDACA LONGIPEDUNCULATA. 'Eree igbo never lets me feel giddy Efinrin wewe never lets one feel giddy Alubosa. Polygalaceae XYLOPIA AETHIOPICA. Polygalaceae Root of SECURIDACA LONGIPEDUNCULATA. mix with palm oil. Polygalaceae Bark of SECURIDACA LONGIPEDUNCULATA. Labiatae Bulb of ALLIUM AESCALONICUM. Annonaceae Grind. Ulmaceae Leaf of AMARANTHUS VIRIDIS. Lick the preparation. recite the incantation. Liliaceae Boil in water. kick the giddiness away. 'Awefin should blow the giddiness away so that it may not trouble me anymore Ipeta. help me send giddiness away. recite the incantation.' 214(875) Medicine to treat giddiness Leaf of CELTIS ZENKERI.213(867) Medicine to treat giddiness Leaf of VIGNA RACEMOSA. help him throw giddiness away. Annonaceae Boil in water.

o l'oun ko lo A ni k'o kalo si ona owo. 52 Isu dandan Ewe taba miwu gbigbe Alubosa elewe Egbo ogbo Eso eeru Ese eta Itoo maluu Kan-un bilala A o ko gbogbo re po sinu ikoko. a o fon iyerosun naa sinu ikoko. o l'oun ko re Won ni k'o kalo Egunmokan ilee babaa re O l'oun o ni ibi kookan yiyun rara Won ni n'igba t'o o n'ibi kookan yiyun Isee ki l'o o maa se o? O l'oun o maa wo warapa O l'oun o maa w'ogun-oru O l'oun o maa wo waaku O l'oun o maa wo dagbaleku Won ni warapa ti n s'omo Olofin yii Won ni k'o wa wo o k'awon o ri i O ni isu dandan kii ba arun gbe po k'o maa wa'le Taba ni yoo taari warapa kuro ninu ara Alubosa ni i sa arun kuro ninu ese Eeru ni i ru u kuro .216(882) Oogun warapa Iwori obara. a o maa fun alaisan ni sibi kan mu lojoojumo. a o se e. a o pe ofo re. Ela ro wa! Ela ro wa! Ela ro wa! Warapa l'ese eta Jakute esee maluu A ni k'o kalo ogun. A o tefa lori iyerosun.

he said he would not go He was asked to come along to Egunmokan. his father's home He said he was not ready to go anywhere They said now that you will not go anywhere. cook and filter. Asclepiadaceae61 Fruit of XYLOPIA AETHIOPICA.216(882) Medicine to cure epilepsy Tuber of DIOSCOREA BULBIFERA. that they might witness it He said dandan yam never dwells with disease without fighting against it Taba will push epilepsy out of the body Alubosa always pays the disease and sends it away from people's legs Eeru always carries it away . Draw the odu in iyerosun and pour the iyerosun into the pot. what work will you be doing? He said he would be curing himself of epilepsy He said he would be curing himself of the ogun oru disease He said he would be curing himself of the waaku disease He said he would be curing himself of the dagbaleku disease They asked: is this the epilepsy that is worrying Olofin's child? They said he should cure himself of it. Dioscoreaceae Leaf of NICOTIANA TABACUM. he said he would not go He was asked to go and learn a trade. reciting the incantation. descend! The epilepsy was used in making the clivet-cat's legs The jakute disease was used in making the cow's legs He was asked to go to war. Annonaceae A clivet-cat Cow's urine Strong potash Put everything in a pot. Drink one spoonful a day. Liliaceae Root of PARQUETINA NIGRESCENS. descend! Ela. 'Ela. descend! Ela. Solanaceae Bulb of ALLIUM AESCALONICUM.

217(887) Oogun were Irosun meji. A o pe ofo re. Ojiji igi l'o ni ki ara re o ji Oloragbo l'o ni ki iye re k'o ma ra Eja ojiji l'o ni ki ara re o ji. . a o fun alaisan je. 5 Ewe ojiji igi Ewe oloragbo Eja ojiji A o gun ewe mejeeji. N'ibi kan-un kan-un l'a a ba kan-un Ito guurusu ki i j'arun o gb'ara maluu Iwori basawo wa b'awa wo warapa wonyii san Iwo l'o wo warapa omo Olofin igba iwase Eyi t'o seku ibe ni gbogbo araye fi n se'pa kiri. a o se e pelu eja ojiji.

Give to the patient to eat. Leguminosae Papilionoideae Leaf of RAUVOLFIA VOMITORIA. cook with the eel. Recite the incantation.' . Kan-un is always found in places surrounded by horrible confusion Excessive urinating does not allow the disease to stay in the cow's body Iwori basawo. 'Ojiji igi says that his body should be revived Oloragbo says that he will not lose his memory Ojiji fish says that his body should be revived. Apocynaceae One electric eel Grind.' 217(887) Medicine to cure madness Leaf of DALBERGIA LACTEA. come and help us cure this epilepsy It was you that cured the epilepsy of Olofin's child in the dawn of creation It is its remnant that is now distressing the people on Earth.

Nijo ti a ba gbo igun s'odo nii pa eja nibu Gbogbo were ara lamorin ni ki o pa Aidan ma fi were dan an wo mo Oorun oko ofe ki i je ki alejanu o duro ti lamorin Gbogbo alejanu kii parapo je ose dudu. a o maa mu un laraaro. Ewe ako dodo nii wo asinwin Egbo ako dodo nii wo asinwin Eepo ako dodo nii wo ara ti ko ya. 219(893) Oogun were Owonrin iwori. A o tefa lori iyerosun. Obi ni bo arun mole Abirikolo l'o ni ki gbogbo alejanu o pehinda lehin lamorin. 53 Ewe obi Ewe abirikolo Ewe igun Ewe aidan Oko ofe Ose dudu A o gun un ninu odo. a o da a po. . A o sa a. 94 Ewe ako dodo Egbo ako dodo Eepo ako dodo Eeru Kan-un bilala A o se e ninu omi. a o pe of o re. A o maa fun alaisan mu pelu eko gbigbona laraaro. a o pe ofo re.218(890) Oogun were Iwori okanran.

Draw the odu in iyerosun. 'It is the kolanut that overpowers disease Abirikolo says that the evil spirits will turn their back on so-and-so The day we squeeze igun into the river it kills the fish You must kill all the madness in so-and-so Aidan. Sterculiaceae Leaf of CROTALARIA LACHNOPHORA. 'Ako dodo leaf is the cure for lunatics Ako dodo root is the cure for lunatic Ako dodo bark is the cure for a sick body. Apocynaceae Bark of VOACANGA AFRICANA. Leguminosae Papilionoideae63 Leaf of TETRAPLEURA TETRAPTERA.' . Leguminosae Papilionoideae62 Leaf of TEPHROSIA VOGELII. Annonaceae Strong potash Boil in water. do not tempt him with madness any more The odour of oko of e does not allow evil spirits to stay with so-and-so Evil spirits do not gather together to eat black soap.218(890) Medicine to cure madness Leaf of COLA ACUMINATA. mix. recite the incantation. Apocynaceae XYLOPIA AETHIOPICA. 219(893) Medicine to cure madness Leaf of VOACANGA AFRICANA. recite the incantation and drink every morning. Leguminosae Mimosoideae Unidentified plant Black soap Pound together in mortar then dry the preparation. Give to drink with hot corn meal every morning. Apocynaceae Root of VOACANGA AFRICANA.

3 Ewe lapalapa funfun A o se e. A o tefa lori iyerosun ti a te si ile yara alaboyun. A o maa mu i f e kookan laraaro ati lalaale. 221(907) Oogun agbebi Ofun meji. A o fun alaboyun ni die mu. . A o si da a sinu igba ki alaboyun o bu u mu ninu igba ti a rora si. a o pe of o re. A o tefa lori iyerosun. 16 Ewe eku gogoro A o run un sinu igba olomori ti a bu omi si. A o po o po. 222(909) Agunmu aparun aboyun Okanran ose. IBIMO 220(906) Abimowere Iwori meji. Olee ni ki arun ma le mo o l'ara Owu wu arun kuro. A o si fi iyoku we ikun re. 135 Ewe olee Ewe owu A o se e ninu omi.

MEMBRANACEUM. 222(909) Medicine to combat ailments during pregnancy Leaf of ANTIDESMA LACINIATUM var.. uproot the disease. 'Olee says that the ailments will not stay in the body Owu. Pedaliaceae Squeeze the leaf in water. put into a calabash and cover. REMEDIES RELATING TO PREGNANCY AND BIRTH 220(906) Medicine to ease child labour Leaf of JATROPHA CURCAS. Give some of it to the pregnant woman to drink and let her wash her belly with the rest. Draw the odu in iyerosun on the floor of the pregnant woman's room and pour it into the calabash. Mix and drink a cupful in the morning and at night. 221(907) Medicine to help the amniotic fluid flow Leaf of SESAMUM RADIATUM.' . Euphorbiaceae Leaf of GOSSYPIUM sp. Euphorbiaceae Cook it. Draw the odu in iyerosun and recite the incantation. She must drink it directly from the half-open calabash. Malvaceae Boil in water.

A o fi je e. 225(937) Aromobi Ogbe otura. 28 Ewe arakobale Ewe erumogale Eeru gidi A o se e ninu omi. A o pe ofo re. A o fi tefa. A o maa fi mu eko gbigbona lalaale. A o maa mu un leemeji lojoojumo. 24 Ewe eruwa dudu Ewe ooyo Ewe ila Iyere Igbin Iyo A o gun un. iyo ati iyere. Eruwa dudu ba mi wa omo t'emi Ooyo ni ki omo yo wa Ila la ona omo wa. . A o pe of o re. A o se igbin pelu epo pupa. 224(932) Aromobi Ogbe ogunda. 1 Ewe ojiji itakun Odidi ataare Eja ojiji Kuluso (kokoro) A o jo o po.223(911) Agunmu ti omo fi n parada ninu Ejiogbe. Arakobale nii tun omo se Erumogale l' o mo o ru gale Eeru je ki omo o ru.

add salt and PIPER CAPENSE. Graminae Leaf of CORCHORUS OLITORRJS. help me get my child Ooyo says that it should come Ila opens the way for the child to come. Tiliaceae Leaf of ABELMOSCHUS ESCULENTUS. 224(932) Medicine to help a woman give birth easily Leaf of ANDROPOGON TECTORUM (black). Annonaceae Boil in water. 'Eruwa. allow the child to grow. cook with the snail in palm oil. Malvacece PIPER CAPENSE. Euphorbiaceae Whole plant of XYLOPIA AETHIOPICA. Drink twice a day. Ulmaceae Leaf of CROTON LOBATUS. Drink with hot corn meal at night. 'Arakobale.' . Recite the incantation.223(911) Medicine to aid a foetus' movement in the womb Leaf of BRACHYSTEGIA EURYCOMA. restore the child's health Erumogale. let the child grow quickly Eeru. Leguminosae Caesalpinioideae Fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. Zingiberaceae One electric eel One lion ant Burn together. Piperaceae64 A snail Salt Grind the leaves. Draw the odu in the preparation. recite the incantation then eat the preparation.' 225 (937) Medicine to help a woman give birth easily Leaf of CELTIS ZENKERI.

8 Egbo edo Ewe ketenfe Eja abori kan A o f o egbo edo daradara. A o wa fi epo pupa ati iyo si i. A o f i eja abori pa a. A o ko awon ewe jo. Owewe l'o ni ki omo naa o maa bo wale werewere Obo l'o ni k'omo naa o bo. A o pe of o re. Ki a gbon eeru ara re kuro ki alaboyin o je e ni aago mejila oru. 7 Eso owewe Ewe obo loko lepon Ose dudu A o gun un mo ose. 228(956) Aygbi Okanran meji. Bo o mo inu eeru gbigbona. Okun saba gbe omo yii sa l'owo iku Abimoye ni ti agbon onidu. 227(953) Awebi Ogbe oturupon. Fi sile ki o yan f u n bii wakati meji. Pon eja ninu awon ewe wonyi. . Ki alaboyun o f i we. a o da omi si i pelu egbo edo ti a lo.226(950) Awebi Obara meji. Leyin eyi so o sinu aaro ti a fi n dana eko. 27 Ewe okun saba Ewe agbon onidu Ose dudu A o gun un mo ose dudu. Ki alaboyun o f i we. A o pe of o re. A o lo o a o si da a po.

' 227(953) Medicine to be used during pregnancy Leaf of GLYCINE WHIGTHII.226(950) Medicine to be used during pregnancy Fruit of SPATHODEA CAMPANULATA. recite the incantation. Remove it from the fire. Pile the leaves together and add water. The woman should wash herself with the preparation. Palmae Black soap Pound with black soap. 'Owewe says that the child will indeed come down quickly Obo says the child should drop (be born). brush off the ashes and give it to the pregnant woman to eat at midnight. 'Okun saba. . Fold the leaves over the fish and tie them to make a parcel. keep this child from the hands of death Agbon onidu does not abort its fruits. palm oil and salt to the edo mixture. Passif loracea Four or six leaves of THAUMATOCOCCUS DANIELLII. Leguminosae Papilionoideae Leaf of BORASSUS AETHIOPUM. Place the parcel in the ashes of a fireplace where eko is made. recite the incantation. Bignonaceae Leaf of SIDA LINIFOLIA. The woman should wash herself with the preparation.' 228(956) Medicine to reduce the size of the placenta Root of ADENIA CISSAMPELOIDES. Rub the mixture on the fish and place it on the leaves. Maranthaceae One fish Wash the edo root extremely thoroughly and grind it. Malvaceae Black soap Pound with black soap. Cover it with hot ashes and cook for about two hours.

A o ra a roborobo a o fi eko mu un. 230(964) Imu ara fuye Ogbe otura. A o pe ofo re. Amara fuye ba wa mu ara fuye Ara gege ni ti iyefun eree Eeru ba a gba arun ara lo. 28 Ewe ahara Hariha agbado Eeru Ose dudu A o gun un mo ose dudu.229(960) Imu aboyuh larada Ogbe ika. A o tefa lori iyerosun. A o maa fi we. ki obinrin maa fi we ara. 26 Eso aridan Egbo eluro Alubosa elewe Egbo gbogbonse Egbo beruju Ata pupa were A o gun won. 231(965) Imu ara fuye Ogbe otua. 28 Ewe amara fuye Iyefun eree Eeru Ose dudu A o gun un mo ose dudu. Ahara l'o ni ki ara fuye Ara gege ni ti hariha Eeru lo ru ara fuye. A o pe ofo re. .

' 231(965) Medicine to make the body light Leaf of GREWIA MOLLIS. Leguminosae Papilionoideae66 XYLOPIA AETHIOPICA.229(960) Medicine to maintain a pregnancy Fruit of TETRAPLEURA TETRAPTERA. Annonaceae Unknown ingredient Grind together. Make into little balls.' . The woman must wash with the preparation. Draw the odu in iyerosun. 'Ahara says the body will be light Hariha has a light body Eeru. make the body light Bean skins are light Eeru will sweep the disease away from the body. Mix one with hot eko and drink. Cucurbitaceae ZEA MAYS. Recite the incantation. Annonaceae Root of UVARIA CHAMAE. Annonaceae Black soap Pound with black soap. Gramineae XYLOPIA AETHIOPICA. Recite the incantation. Annonaceae Black soap Pound with black soap. go and make the body light. Leguminosae Mimosoiideae Root of JAUNDEA PINNATA. 'Amara fuye. Connaraceae63 Bulb of ALLIUM AESCALONICUM. Liliaceae Root of UVARIA AFZELII. Tiliaceae Bean of PHASEOLUS LUNATUS. Bathe with the preparation. 230(964) Medicine to make the body light Leaf of MOMORDICA CABRAEI.

A o pe ofo re. A o ro o sinu igo. 24 Ewe aka egi Ewe irosun A o run un sinu omi. A o maa fi mu eko gbigbona. Aka egi ba mi ka isun eje lo Irosun o ni ki eje o sun. 150 Ewe aweleso Eso akara aje Odidi ataare kan A o jo o. A o fi tefa. Iru ekun wara wara kii gbe inu ekun moju Agelete l'o ni ki omo naa maa sare tete bo wa. . 235(973) Imu obinrin loyun Ejiogbe. a o si maa fi we. 234(968) Imu obinrin bimo Iru ekun. 1 Ewe fesoseje Ewe orombo wewe Ose dudu A o gun gbogbo re mo ose dudu.232(967) Ibimo imu eje da Ogunda ose. A o maa mu un. Ki obirin o maa mu un. 233(968) Imu eje duro Ogbe ogunda. Ki obirin maa fi we abe. A o se e. a o da omi si i. 225 Ewe iru ekun Ewe agelete A o ko won sinu ikoko. a o pe ofo re. Fesoseje ko s'eje d'omo Orombo kii yagan Ose ni ki o fi seri omo wa. A o pe ofo o re.

' . Drink and bathe with the preparation. Malvaceae Put the leaves in a pot. Recite the incantation. Rutaceae Black soap Pound the leaves with the soap. Agavaceae Leaf of KOSTELETZRYA ADOENSIS. 233(968) Medicine to stop a haemorrhage Leaf of LANNEA NIGRITIANA var. Recite the incantation. Euphorbiaceae Fruit of CNESTIS FERRUGINEA.' 234(968) Medicine to help a woman give birth Leaf of DRACAENA LAXISSIMA. Zingiberaceae Burn. Anacardiaceae Leaf of BAPHIA NITIDA. Drink with cold eko. Ochnaceae Leaf of CITRUS AURANTIFOLIA. Connaraceae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. Pour the preparation into a bottle. The woman should wash her vagina with the preparation. tell the haemorrhage to go Irosun says the blood should sleep.232(967) Medicine to stop a haemorrhage after delivery Leaf of MARGARITARIA DISCOIDEA. The woman should drink it. PUBESCENS. 'Iru ekun wara wara does not stay inside the leopard overnight Agelete says that the child will come quickly' 235(973) Medicine to help a woman become pregnant Leaf of CAMPYLOSPERMUM FLAVUM. add water and cook. Recite the incantation. 'Fesoseje change the menses into a child Orombo is never fruitless Ose says that it with make the child come easily. Leguminosae Papilionoideae67 Squeeze in water. Draw the odu in the preparation. 'Aka egi.

A o pe pfo re. A o fi iyo ati epo pupa si i. A o pe ofo re. 238(1055) Imu oyun duro Iwori otura. A o se e pelu eku emo. Odoodun ni omoni seseki pon'mo Eemo l'o ni ki oyun k'o mo o ninu. Ki obinrin je e. A o fi tefa. . ki obinrin je e ni ojo kinni ti o ba ri alejo (osu) re. A o fi iyo ati epo pupa si i.236(1009) Imu obinrin loyun Ogbe turupon. Tirangi ki i si kuro l'ara igi Eekanna owo ki i ya owo Omo ataare ki i j o danu. a o pe of o re. 58 Ewe tirangi Ataare Eekanna owo (meweewa) A o jo o. 27 Ewe gbomopon Eku emo A o gun un. Ogbe sure ponmo Ogbe posese ponmo Ojo kewaa ti a ba ri emo ni aa ri omo re Eje ti lamorin yii ri oyun ni ki o fi se Omo ni ki o fi bi Gbomopon ki i fi ehin sile l'aiponmo. 237(1010) Imu obinrin loyun Ogbe turupon. 27 Ewe omoni seseki Ewe eemo Eku emo Iyo A o gun un. Ki alaboyun je e ki o si f i we pelu. A o se e mo eku emo.

' 238 (1055) Medicine to prevent miscarriage Leaf of PLATYCERIUM STEMARIA.' . recite the incantation. 'Ogbe. The woman should eat the mixture. Add palm oil and salt. Zingiberaceae Fingernail cuttings Burn the ingredients together. so-and-so will conceive She should deliver a child successfully The gbomgpdn leaf never leaves its back free without carrying a child on it. The woman should eat the preparation with water and wash herself with it. Acanthaceae One guinea-pig Salt Grind the leaves. ' Tirangi never falls from the tree Fingernails never leave the hand The seeds of ataare never fall far from their pod. The woman should eat this on the first day of menstruation. Draw the the odu in the mixture. 'It is every new year that omoni seseki bears a child It is eemo that compels the foetus to remain in her womb. run quickly to carry a child On the tenth day after seeing Emo.236(1009) Medicine to help a woman become pregnant Leaf of DYSCHORISTE PERROTTETII. Cook with the guinea-pig. cook them wiht the guinea-pig in salt and palm oil. Polypodiaceae AFRAMOMUM MELEGUETA. Recite the incantation. Recite the incantation. hurry to carry a child on your back Ogbe.' 237(1010) Medicine to help a woman become pregnant Leaf of DYSCHORISTE PERROTTETTII. Acanthaceae Leaf of DESMODIUM VELUTINUM. Leguminosae Papilionoideae One guinea-pig Salt Grind the ingredients. we always see his children Having finished menstruation.

1 Ewe amunututu Ewe omi Ewe ajagun rase Ori A o gun un. A o tefa lori iyerosun. Ki obinrin o maa mu un leemeji lojumo. a o po o m o ori. A o se e. Ki alaboyun o f i pa ara. a o pe of o re.239(1056) Imu oyun duro Iwori ofun. Itoro o ni ki oyun duro Igba ba mi gba oyun yii mu Erowo ni ti rinrin 240(1060) Oogun imu agan loyun Otura meji. . a o po o mo on. 241(1062) Oogun ara gbigbona aboyun Ejiogbe. 61 Eso itoro Ewe rinrin Eso egusi Ori A o gun un. Amununtutu se eje soro. 13 Ewe dodo nla Ewe laali Alubosa elewe A o se o. A o pe ofo re. Dodo nla ki o gbomo si dodo fun mi Laali ni ki o fi la ona omo fun mi Alubosa ni ki o fi sa omo fun mi. a o po o mo on. A o t e f a lori iyerosun. A o fi epo pupa ati ori si i. Ki alaboyun o je e. A o pe ofo re.

Piperaceae Fruit of CITRULLUS LANATUS. 'Dodo nla. Melastomataceae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. Apocynaceae Leaf of LAWSONIA INERMIS. Draw the odu in iyerosun. add palm oil and shea butter. Recite the incantation and give to the pregnant woman to eat. Basellaceae Leaf of BUTYROSPERMUM PARADOXUM. Lythraceae Bulb of ALLIUM AESCALLONICUM. Boil. Cucurbitaceae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. Sapotaceae Grind the ingredients together. PARKII. recite the incantation. recite the incantation..' 240(1060) Medicine to help a barren woman become pregnant Leaf of VOACANGA AFRICANA. help me hold this pregnancy in place Rinrin is always calm and quiet. subsp. Liliaceae Boil the ingredients.239(1056) Medicine to prevent miscarriage Fruit of CUCUMEROPSIS MANNII. Draw the odu in iyerosun. Sapotaceae Leaf of DISSOTIS sp. The woman should drink this every day. Mix. Sapotaceae Grind with shea butter. Cucurbitaceae Leaf of PEPEROMIA PELLUCIDA. 'Itoro says the pregnancy should stay Igba.' . PARKII.' 241(1062) Medicine to cure fever in a pregnant woman Leaf of BASELLA ALBA. Mix all together and massage the pregnant woman with the resulting mixture. make the badness in my blood run out. 'Amunututu. PARKII. put a baby in my womb Use laali to open my womb Use alubosa to select a baby for me.

244(1065) Oogun arun tinba oyun je Ogunda ogbe. A o maa mu un pelu eko gbigbona. Ajimadun o ni ki arun ma duro s'ara aboyun Orogbo gbe arun kuro l'ara Ataare k'o taari arun kuro Obule k'o bu arun kuro. 137 Ewe ewon ehoro Eso iyere Eku emo Kan-un bilala A o gun won.242(1063) Oogun aran obirin Iwori ogbe. A o po o po mo iyo oyinbo tabi oyin. A o ra a roborobo A o fi eko mu un. a o tefa lori iyerosun. 243(1064) Oogun arun igbalode fun aboyun Osa meji. a o se e ninu omi. a o da a si oogun. A o pe ofo re. 47 Ewe olojongbodu Ewe apa wofa Ewe orokoro A o ko won sinu oru. 10 Eso ajimadun Orogbo Ataare Isu Kan-un bilala A o gun un mo isu ati kan-un bilala. A o tefa lori iyerosun. . ki alaboyun maa mu un.

A o pe ofo re. A o fi iyerosun tefa. 2A7(1078) Oogun eyo Iwori ogunda. A o po o po. Ki alaboyun fi mu eko gbigbona. A o lo o mo kan-un bilala. A o lo awon elo yoku po. 246(1071) Oogun eda obinrin Osa meji. 1 Ewe patonmo Obi ifin meji Obi pupa meji Egbo lapalapa Odidi ataare Ewe alupayida Owo eyo kan Ikarahun igbin Ose dudu die A o jo ikarahun igbin lori ina. . Ki obinrin fi ra oju abe. A o fi fo eko tutu mu. Kuere ba wa ko arun yii lo Ki ara o le koko bi ara igbin Ki ara o le kankan bii ti kan-un. 54 Ewe kuere Igbin kan Kan-un bilala A o gun un. 10 Ewe alaaro meta Ewe isedun Egbo oruwo Ewe enu opire Ose dudu A o gun un mo ose dudu. A o sa a. A o ko o sinu aso waji. A o tefa lori iyerosun. a o fi lebu re tefa. A o po o po.245(1066) Oogun eda obinrin Ejiogbe. Ki obinrin maa bu u we.

The woman should take the preparation with hot indian corn meal. Leguminosae Papilionoideae One cowry shell One snail's shell A little black soap Burn the snail's shell on the fire to make a black powder and draw the odu in it. Mix with the preparation and put into a piece of blue cloth. Zingiberaceae Leaf of URARIA PICTA. Sterculiaceae Root of JATROPHA CURCAS. The woman should wash her vagina with the preparation.. 246(1071) Medicine to retain the semen inside the body of the woman Leaf of RITCHIEA sp.' . 247(1078) Medicine for diseases during pregnancy Leaf of DEINBOLLIA PINNATA. Leguminosae Mimosoideaew Two white COLA ACUMINATA. Draw the odu in iyerosun. Sterculiaceae Two red COLA ACUMINATA. The woman should bathe using the cloth. Capparaceae Leaf of CLERODENDRUM VIOLACEUM. recite the incantation. dry. Euphorbiaceae Black soap Pound with black soap.245(1066) Medicine to retain the semen inside the body of the woman Leaf of MIMOSA PUDICA. come and combat this disease Let the body be as strong as snail shells Let the body be as strong as the potash. then drink with cold indian corn meal and water. Euphorbiaceae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. draw the odu in iyerosun and mix them all together. Grind the rest of the ingredients together. Rubiaceae Leaf of EUPHORBIA LATERIFLORA. 'Kuere. Sapindaceae A snail Strong potash Pound. grind with strong potash. Verbenaceae Root of MORINDA LUCIDA.

45 Eso oju eyele Eso iyere Kan-un bilala Eya orun funfun A o lo o. A o pe ofo re. Akara esu o ni ki omo so kale Owu k'o wu omo wa Ira k'o ra omo naa wa. A o da omi osan wewe pupo si i. A o da a sinu oti. A o lo aaloomu mo on. Oju eyele ni i bi omo t'o pe ninu Abiye ni omo iyere Eya orun ni k'o ya wale. A o pe ofo re.248(1081) Oogun omu Ika ose. a o pe ofo re. . A o da oti si i. a o maa mu un. 250(1085) Oogun oyun orun Ogbe owonrin. A o tefa lori iyerosun. Omi funfun l'omu abo esin i se Imumu lo ree mu omi tuntun wa. A o maa mu ilaji sibi. 249(1082) Oogun oyun orun Ejiogbe. A o maa mu un ninu eko gbigbona. 180 Ewe omu esin Eso imumu Kan-un gidi A o gun un po. A o se e. 1 Ewe akara esu Ewe owu Eepo ira Aaloomu A o gun un po.

Draw the odu in iyerosun. it is too long inside Iyere will never have its children stillborn Eya orun says that the baby will come quickly from the womb. Cyperaceae Potash Pound together. Recite the incantation. immerse them in alcohol. Drink half a spoonful. then filter it and add ground alum. Drink with hot indian corn meal. recite the incantation. Pour plenty of lemon juice on it. 'Oju eyele. 'Akara esu says that the child should come down Owu should ask the child to come Ira will massage the baby from the womb.. Anacardiaceae Fruit of CYPERUS ESCULENTUS. Sapindaceae Leaf of GOSSYPIUM sp.248(1081) Medicine to make the milk flow from the breast Leaf of SORINDEIA WARNECKEI. Malvaceae Bark of BRIDELIA MICRANTHA. Mix with alcohol and drink it. help this child to be born. Leguminosae Papilionoideae Fruit of PIPER CAPENSE.' 249(1082) Medicine to carry out a pregnancy that lasts more than nine months Leaf of ALLOPHYLUS AFRICANUS. Piperaceae70 Strong potash Alum Grind the ingredients. Recite the incantation. Euphorbiaceae Alum Pound together.' .' 250(1085) Medicine to carry out a pregnancy that lasts more than nine months Fruit of ABRUS PRECATORIUS. go and bring forth fresh milk. 'The mare always produces white milk Imumu.

A o so o mo orun abiku. a o pe ofo re. 46 Ewe abirikolo Ewe agidimagbayin A oko won sori ara won. A o da gbogbo won sori owu. Agidimagbayin Olorun ma tikun Olorun ma tikun awa o wa mo Agidimagbayin Olorun ma tikun. A o tefa lori iyerosun. . ORISA 251(1091) Dide abiku Oyeku ofun. A o fi owu funfun ati dudu we e.

WORKS TO WORSHIP YORUBA DEITIES 251(1091) To keep abiku (those who are born to die very young) on Earth Leaf of CROTALARIA LACHNOPHORA. Leguminosae Papilionoideae71 Leaf of SIDA ACUTA. seven for a girl) Place the leaves one on top of another. Olorun closed that door Olorun closed that door. Draw the odu in iyerosun.' . Malvaceae (nine leaves for a boy. tie it with black and white thread and let the child wear this on a string round the neck. Olorun closed that door. 'Agidimagbayin. recite the incantation. so we cannot return Agidimagbayin. Place the leaves and the powder in a piece of cotton wool.

252(1108) Ero fun elegun Sango Ogbe ogunda. 24 Ewe koko arira oja Ewe odan Ewe odundun Ewe rinrin Ewe woorowo Ewe ikupero Ewe tude Ewe tubeka Ewe odan eki Ewe arere Ori A o run awon ewe sinu omi. Ero ni ti odundun Ero ni ti tete Ero ni ti rinrin Ero ni woorowo Yiyo ni inu ori i yo Ogbe yonu ni ki Sango o yonu si i. A o pe of o re. a o da epo pupa si i. . A o si bu ori si i. A o f i we elegun Sango.

Bathe the possessed person with the preparation. Piperaceae Leaf of SENECIO BIAFRAE. Moraceae72 Leaf of KALANCHOE CRENATA. Araceae Leaf of Ficus sp. 'Odundun is always calm Tete is always calm Rinrin is always calm Woorowo is always calm The core of ori always dissolves rapidly Ogbe yonu should placate Sango on my behalf. add palm oil and shea butter. Euphorbiaceae Leaf of Ficus THONNINGII. Crassulaceae Leaf of PEPEROMIA PELLUCIDA.. PARKII.' . Moraceae Leaf of ANNONA SENEGALENSIS. Compositae Leaf of DICHROCEPHALA INTEGRIFOLIA. Leguminosae Mimosoideae Leaf of ACALYPHA CILIATA.252(1108) Medicine to calm someone possessed by Sango Leaf of XANTHOSOMA sp. Sapotaceae Crush the leaves in water. Compositae Leaf of CALLIANDRA PORTORICENSIS. Annonaceae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp.. Recite the incantation.

253(1110) Idaabobo lowo Esu Ose otura. A o run awon eyi ti o ku sinu omi. A o maa pe Esu. . a o da a sinu omi. 239 Egun araba Ogan Kasan Esusu Igbado Esuru Ogirisako Ata Ewon Ewe labelabe Ewe okan Yangi A o gun awon elo mesaan akoko lori olo. A o fi f o ori Esu (ota Esu). A o da awon ti a lo si i. A o tefa lori iyerosun.

Wash the stone of Esu with the preparation and offer a placatory prayer. Smilacaceae SACCHARUM SPONTANEUM var. Dioscoreaceae74 Thorn of ANCHOMANES DIFFORMIS. Draw the odu in iyerosun and pour in water. Araceae ZANTHOXYLUM SENEGALENSE. Graminae Hair of ZEA MAYS. Graminae Thorn of DIOSCOREA DUMETORUM. Crush the leaves in the water and add the powdered thorns. Bombacaceae Thorn of COMBRETUM RACEMOSUM. Combretaceae73 Thorn of SMILAX KRAUSSIANA. Cyperaceae75 Leaf of COMBRETUM SMEATHMANNII. Leguminosae Mimosoideae Leaf of SCLERIA NAUMANNIANA. Rutaceae Thorn of ACACIA ATAXACANTHA. Combretaceae76 Stone of Esu Pound the first nine ingredients on the stone. .253(1110) Protection against Esu Thorn of CEIBA PENTANDRA. AEGYPTIACUM.

Idi l'o ni ki oso aje ki won o diru ki won o maa lo Okika l'o ni ki won ma ya s'odo mi mo Akika l'o ni ki won o ko gbogbo eru won jade nile mi Aje ofole l'o ni won ko nii le fo le mi Igikigi ta egbo k'o kan asurin. A o fi eeru re tefa (odi meji). 4 Ewe idi Ewe okika Ewe akika Ewe aje ofole Igi asurin (igi nla) Ido igba Epa igba Arin igba Ori A o fun awon omode ni meta ninu awon eso yii lati so po pelu okun ni igba ti oorun ba fee wo. epo pupa. ati ori sori eku dudu.254(1113) Idaabobo lowo iyami Odi meji. . A o jo awon ewe ati eso po. A o maa fi pa ara fun ojo meje. Ki won ma so okun re nu. A o ko won sinu kongo olomori. A o da adi. a o si gbe kongo naa ko si ori aja. A o pe ofo re. A o lu iho meji si egbe re. yoo maa ku Oku igi naa igburamu lale. A o so owu dudu ati funfun mon on.

before the sun sets. Cannaceae Two hundred nuts of ARACHIS HYPOGAEA. PARKII. 'Idi says that witches and wizards should pack up and go Okika says that they should not call on me again Akika says that they will collect all their baggage and vacate my home Aje ofole says that they will not be able to perch on me Any tree whose roots extend to touch those of asurin will certainly die The dead trunk of such a tree will fall down heavily. They must not throw away the rope. Recite the incantation. Meliaceae Two hundred seeds of CANNA INDICA. Sapotaceae Ask little children to fasten together three of the seeds. Make two holes at the sides and tie the black and white thread to the pot. Euphorbiaceae ENTANDROPHRAGMA CANDOLLEI. Burn the leaves and seeds to make a black powder and draw the odu in this. Use some of the mixture to massage the body for the next seven days. Pour palm kernal oil and shea butter over the black powder and hang the pot up by the ceiling. Sapindaceae Leaf of CROTON ZAMBESICUS. Put the material in a little pot and cover. Anacardiaceae Leaf of LECANIODISCUS CUPANOIDES. They say it is impossible. Combretaceae Leaf of SPONDIAS MOMBIN. Leguminosae Papilionoideae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. Leguminosae Papilionoideae Two hundred seeds of DIOCLEA REFLEXA.254(1113) Protection against witches Leaf of TERMINALIA GLAUCESCENS.' .

A o sa a gbe. 74 Eso aridan (aidan) Eepo odan eki Ata dudu mesan Ata pupa mesan Ose dudu A o lo o. A o lo o.255(1120) Idaabobo lowo iyami Idin rete. A o tefa lori iyerosun. A o da omi igbin sii. A o si da iketa mo omi tutu. A o sa a gbe. a o maa fi pa ara. 107 Ewe ebure Omi igbin A o gun un. a o maa mu un. A o po gbogbo re po. A o po ikeji mo epo ipara. e jebe f u n wa o Ero pesepese ni t'igbin Ero pesepese ni t'odundun Ero pesepese ni ti tete Ero pesepese ni ti rinrin. Ebure de awo olujebe Iku e jebe f u n wa o Arun e jebe fun wa o O f o e jebe fun wa o Sopona. A o po okan mo ose dudu a o maa fi we. A o pe of o re. A o pin in si ona meta. A o maa f i dun ati omi pa ara. A o pe of o re. 256(1129) Idaabobo lowo Obatala Obara ogbe. Ewe odundun Ewe tete Ewe rinrin A o gun un. M a j e ki won o dan mi Aridan nii dan igi loko Igi kan kii dan aridan. A o da a sinu aso idasa funfun. . a o po o po. A o situn sa a gbe.

Recite the incantation. Rutaceae Nine fruits of ZANTHOXYLUM SENEGALENSE (red).' 256(1129) Protection against Obatala Leaf of CRASSOCEPHALUM RUBENS. draw the odu in iyerosun. Compositae The hquid that comes from a snail Crush the leaf. 'Ebure has arrived. accept our supplications Loss. mix one part with cold water and drink it. dry them and mix with the preparation. mix all together. INCURVATUS. Leguminosae Mimosoideae Root of Ficus THONNINGII. Piperaceae Crush the leaves. Amaranthaceae Leaf of PEPEROMIA PELLUCID A. Divide the mixture into three parts: mix one part with black soap and bathe with it. who delivers supplications Death. accept our supplications Sonpona. Moraceae Nine fruits of ZANTHOXYLUM SENEGALENSE (black).' . dry it and grind it. recite the incantation. Crassulaceae Leaf of AMARANTHUS HYBRIDUS subsp. accept our supplications Disease. Using this cloth. accept our supplications The snail is always calm and tranquil Odundun is always calm and tranquil Tete is always calm and tranquil Rinrin is always calm and tranquil. Leaf of KALANCHOE CRENATA. 'Do not let the witches attack me It is aridan that tantalises other trees But no tree can tantalise aridan. rub the body with water. mix one part with a massage oil and use this as a body lotion. Place in a little piece of white cloth.255(1120) Protectian against witches Fruit of TETRAPLEURA TETRAPTERA. Pour the liquid that comes from a snail over the powder and dry it. Rutaceae Black soap Grind.

A o gbin iyi naa ti Sango ba n bo lati orun. 214 Ewe kole orogba Eso ogede weere Ewe tete Ewe rinrin Ewe woorowo Ewe odundun Ori Eyin adiye Omi igbin A o jo gbogbo re. . A o so gbogbo re po a o fi ko eka igi tabi igi aparun. 245 Sedun A o gun un. O ni ewe t'a a ba f i re of a Oun naa l'a fi i tu u Ewe kole orogba O ni ero igbin ni i ro o O ni ero ni ti ori Ero ni ti tete Ero ni ti rinrin Ero ni ti woorowo Ero ni ti odundun Ara ki i de ogede ki ara tun pada ni in mo O ni erowo ni ti ogede. A o maa pe of o re. 258(1131) Idaabobo lowo Obaluaye Irete iwori. a o pe of o re. A o da ori ati omi igbin si i. a o ko o sinu aso funfun pelu eyin kan. A o t e f a lori iyerosun. Sedun ba mi seri edun pada kuro Sedun ba mi seri edun Sango pada.257(1130) Idaabobo lowo Sango Ofun ditami esin. A o maa la a tabi ki a f i pa ara. A o po gbogbo re po.

Amaranthaceae Leaf of PEPEROMIA PELLUCIDA. Draw the odu in iyerosun. recite the incantation. PARKII. it cannot become hard again He says that ogede is always calm. Piperaceae SENECIO BIAFRAE. 'Sedun. Add shea butter and the liquid from a snail. but plant in the ground if Sango is coming from the skies. INCURVATUS. place in a white cloth with an egg and tie together.' 258(1131) Protection against Obaluaye Leaf of PERGULARIA DAEMIA. Lick the mixture or rub it over the body. Crassulaceae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. Musaceae Leaf of AMARANTHUS HYBRIDUS subsp. Leguminosae Papilionoideae Grind. Compositae Leaf of KALANCHOE CRENATA.' . help me turn the head of the axe (Sango's thunderbolt) away from my place Sedun. PARADISIACA. When the thunderstorm strikes. Sapotaceae A hen's egg The liquid from a snail Burn the ingredients.257(1130) Protection against Sango PERICOPSIS LAXIFLORA. help me send away Sango's thunderbolt. Hang the cloth on the branch of a tree or bamboo. recite the incantation and mix. Asclepiadaceae Ripe and peeled fruit of MUSA SAPIENTUM var. 'He says that the leaves with which we poison arrows Are the same that we use to cure the wound of the arrow The leaf of kole orogba Can only be softened by snail fluid He says that ori is always soft Tete is always calm Rinrin is always calm Woorowo is always calm Odundun is always calm When the banana is soft.

9 Ewe mariwo Ewe peregun Ewe osan Eso oro Ewe ayunre Ewe arehinkosun Ewe igba Ewe werenjeje Ewe labelabe Ewe teteregun A o run awon ewe sinu omi. 260(1133) Igegun Sango Irosun sara. Olosun sara gaga Bee ni ko pa ni je Peregun l'o ni ki Sango o gun mi Nigba ti mo ba n fe ni ookan mi Eegun ni k'o gun mi Ogungun ni k'o gun mi. a o gun won.259(1132) Igegun Sango Ese kan ogunda. A o fi epo pupa ati iyo si i. A o pe ofo re. A o je die nibe (a ko ni fowo kan iyoku titi ti ile yoo fi su). a o fo edun ara si i. A o fi se obe eran agbo. Ki elegun Sango fi we. 85 Ewe agbon enidu Ewe peregun Ewe egun Ewe ogungun Ewe poponloro Iyo A o ja awon ewe. .

Gramineae Salt Pick the leaves. Ixonanthaceae Leaf of ALBIZIA sp. Rutaceae Leaf of COLA GIGANTEA var. Agavaceae Leaf of CITRUS sp. Anoint a Sango axe with the preparation.. GLABRESCENS. Rutaceae Fruit of IRVINGIA GABONENSIS. Add a lot of palm oil and salt. Sterculiaceae80" Leaf of ANDROPOGON sp.. Amaryllidaceae77 Leaf of LAGENARIA SICERARIA. Cyperaceae79 Leaf of COSTUS AFER. make a soup of them with the meat of a ram.. Cucurbitaceae78 Leaf of ABRUS PRECATORIUS. Palmae Leaf of DRACAENA FRAGRANS. Palmae Young leaves of DRACAENA FRAGRANS. Costaceae Crush the leaves in water. Do not eat anything else till after sunset.' . Recite the incantation and eat some. 'Olosun acts energetically Though he cannot devour people Peregun says I should be possessed by Sango At the moment my desire is fulfilled Eegun says that I shall be possessed Ogungun says that I shall be possessed. Agavaceae Leaf of ZANTHOXYLUM VIRIDE. 260(1133) To help someone get possessed by Sango Leaf of BORASSUS AETHIOPUM. The supplicant then bathes with the remainder. Leguminosae Papilionoideae Leaf of SCLERIA NAUMANNIANA. grind.259(1132) To help someone get possessed by Sango Leaf of ELAEIS GUINEENSIS. Leguminosae Mimosoideae Leaf of SCADOXUS CINNABARINUS.

Fi owu dudu ati funfun gba a. 217 Ewe oyoyo Ewe ebure Ewe aje ofole Ewe opipi Ewe aidan Ose dudu A o gun un mo ose. A o tefa lori iyerosun. 1 Ewe ogun bereke Ewe ogun malarere Ewe ogungun Ori oriri A o gun un. . A o tefa lori iyerosun. 263(1142) Imu ni dosu Owonrin meji. a o po o po. 262(1141) Imu ni di iyami tabi aje Irete owonrin.261(1137) Imu ifa gbo teni Ejiogbe. a o si fi si egbe opon ifa. A o fi we. A o fi awon arunku ewe we fun ojo meje. A o ko o sinu aso funfun. 6 Ewe oga ara Ewe lakuta Ewe eemagbo Ewe iroko Ewe oriro A o run un sinu omi ti o wa ninu igba nla. A o po o po.

Euphorbiaceae Leaf of ACANTHUS MONTANUS. Tiliaceae Leaf of CRASSOCEPHALUM RUBENS. Leguminosae Papilionoideae81 Leaf of COLA CORDIFOLIA. Bathe with the preparation. 262(1141) To become a witch Leaf of CORCHORUS OLITORIUS.. Moraceae Leaf of ANTIARIS TOXICARIA. Amaranthaceae Leaf of CHLOROPHORA EXCELSA. draw the odu in iyerosun. Leguminosae Papilionoideae Leaf of PUPALIA LAPPACEA. Draw the odu in iyerosun. Compositae Leaf of CROTON ZAMBESICUS. Leguminosae Caesalpinioideae Leaf of PTEROCARPUS sp. 263(1142) To become an initiate Leaf of SENNA OCCTDENTALIS. mix with the solution and bathe with this for seven days. mix. Sterculiaceae82 The head of a wild dove Grind. Leguminosae Caesalpinioideae Leaf of TEPHROSIA VOGELII. Moraceae Crush the leaves in a big calabash full of water. . tie with black and white thread and place beside the I f a bowl. Wrap in a white cloth. Leguminosae Mimosoideae Black soap Pound with the black soap. Acanthaceae Leaf of TETRAPLEURA TETRAPTERA.261(1137) To entreat Ifa to listen to a request Leaf of DELONIX REGIA.

draw the odu in the ash. Leguminosae Papilionoideae60 Black soap Grind the leaves. The patient must drink the preparation and wash his face with it. Guttifereae Pound all together. Bignoniaccac GARCINIA KOLA. Put this under the patient's pillow. Pedaliaceae Leaf of CELTIS INTEGRIFOLIA. let me always wake well You work for he who cannot sleep and because of that he will sleep.' 210 (838) Medicine to cure ilieumatism Leaf of SESAMUM INDICUM.' 209(833) Medicine to treat for insomnia Leaf of BAPHIA NITIDA. let me always sleep Irosun. 'Aaja never fights with his own child Gbingbin is always cool and calm Oju oro is always floating over water. Wrap the preparation in white cloth. Draw the odu in iyerosun. Legumiminosae Papilionoideae Leaf of Cissus POPULNEA. Vitaceae Burn everything. recite the incantation. recite the incantation. recite the incantation. add water.' . 'Eku always cures the rheumatism Aape says it should not take long before he is cured Pandoro always kills the rheumatism Orogbo should take it and let the cure come. The patient must drink the preparation with hot corn meal. mix with black soap.208(832) Medicine to treat for insomnia Leaf of PiSTiA STRATIOTES. Ulmaceae Root of KIGELIA AFRICANA. Araceae Leaf of PTEROCARPUS SANTALTNOIDES. 'Irosun.

laifiyo si i. ki o si f i iyoku ti ko niyo pa gbogbo ara. . a o tefa lori iyerosun. Ki alaisan ma a mu un laraaro. Ogbe otura. ki alaisan fi mu eko gbigbona.211(839) Oogun lakuegbe Odi meji. 11. 212(849) Oogun lakuegbe Ika meji. a o da a po mo oogun. 28 Ewe agbasa merin-dilogun Ata dudu merin-dilogun Alubosa elewe Egbo ako ibepe Ewe eruyan n tefe merin-dilogun Ori Iyo A o gun gbogbo re po. a o pin in si ona meji. A o pe of o re si i. Akala odan ka gbogbo lakuegbe Orombo ki i se arun lakuegbe Ara lile ni t'ogede odo. 4 Ewe akala odan Ewe orombo wewe Egbo orombo wewe Eso orombo wewe Isu ogede odo Omi kikan A o se e. Agbasa l'o ni ki o tara sa kuro nibe Alubosa l'o ni ki o sa l e sa na re kuro nibe Ori l'o ni ki o tara rin jade. a o f i iyo si eyi to po ju. a o pe of o re.

and boil. Piperaceae68 One guinea-pig Strong potash Grind all the ingredients.' 244(1065) Medicine to avoid problems during pregnancy Leaf of ACACIA sp..242(1063) Medicine to cure worms that delay pregnancy Leaf of COMMELINA ERECTA. and mix. Compositae Leaf of PLEIOCARPA PYCNANTHA. Dioscoreaceae Strong potash Pound the ingredients with the tuber and strong potash. . Zingiberaceae DIOSCOREA sp. 'Ajimadun says the disease should not dwell in the pregnant woman Orogbo. draw the odu in iyerosun. Roll the preparation into little balls. Commelinaceae Leaf of SYNEDRELLA NODIFLORA. Eat with hot indian corn meal. reciting the incantation. Leguminosae Mimosoideae Fruit of PIPER CAPENSE. Drink with hot indian corn meal. Guttifereae AFRAMOMUM MELEGUETA. draw the odu in iyerosun and give it to the woman to drink.. 243(1064) Medicine to cure diseases during pregnancy Unidentified fruit GARCINIA KOLA. Mix with sugar or honey. Apocynaceae Place ingredients in a pot with water. carry the disease out of the body Ataare should drag this ailment away.

A o da obi alawe merin. 266(1173) Iran Ogun si eniyan Osa owonrin. Ara pupa o ni ki won o pa lamorin Oparun pa oro mo on nikun Sagere ni k'o maa sa kiri. a o pe of o re. . Ejinrin Olokun Ejinrin iwo ma ni awo olokun. a o fi tefa lori Esu. [A o pe o f o re]. 157 Ewe osibata Ewe abilere Ewe dagunro Ewe dake Ewe daji A o jo won. 199 Ewe ara pupa Ewe oparun Ewe sagere A o jo o. A o da epo pupa si i.264(1166) Iran Esu si eniyan Otua wori. 265(1172) Iran iyami si eniyan Ose osa. 236 Ewe ejinrin olokun Ewe apawofa Ewe orira A o jo o po. A o da adi si i lori. A o pa aja a o si da eje re si i. A o fi obi se iwadii ibi ti a o gbe si fun awon iyami. a o da a sori okete gbigbe. A o f i tefa lori ogun agbede.

Recite the incantation. Gramineae Leaf of STROPHANTUS HISPIDUS. recite the incantation mentioning the name of the person. Pour palm kernal oil on the shrine. Add palm oil. Convolvulaceae Leaf of SYNEDRELLA NODIFLORA. AFROAMERICANUM. . 'The red ara says so-and-so should be killed Oparun says that so-and-so should lose his memory Sagere has compelled him/her to wander.' 265(1172) To bewitch a person Leaf of IPOMOEA NIL. draw the odu in the ash on the ironstone of a blacksmith. Ask with divination (using a kola nut with four lobes) where to place it for best effect. Apocynaceae Burn the ingredients and put the ash on the ironstone shrine of Esu. Compositae Leaf of ACANTHOSPERMUM HISPIDUM. 'Ejinrin of Olokun (the sea goddess) Ejinrin.' 266(1173) To send Ogun to attack someone Leaf of NYMPHAEA LOTUS. you are the associate of Olokun. Euphorbiaceae Leaf of OXYTENANTHERA ABYSSINICA. Cucurbitaceae Burn everything together and place the ash on a dried poached opossum (CRICETOMYS GAMBIANUS). Draw the odu in the ash. Slaughter a dog and pour the blood on the shrine. Rubiacae Unidentified leaf Burn. Compositae83 Leaf of PAUSINYSTALIA TALBOTII.264(1166) To send Esu to attack someone Leaf of RICINUS COMMUNIS. Nymphaeaceae Leaf of CRYSANTHELUM INDICUM var. Compositae Leaf of LUFFA ACUTANGULA.

A o daruko eni naa. A o f i obi beere ibi ti a o gbe e si. A o da lebu dudu le e pelu epo pupa. 175 Ewa sese Edun ara A o to ewa sese yi edun ara ka. a o po o mo on. A o si so ohun ti a n fe. A o bo ogede abo meje sinu a k u f o agbada. 269(1178) Orisa iran soponna si eniyan Ofun osa. 229 Ewe ayin Ewe orogbo Ewe alubosa Ose dudu A o gun won mo ose dudu. A o bu ose dudu si o kanrinkan. A o fi we ori ni osan legbee odo. A o fi tefa.. .267(1175) Iran Sango si eniyan Ika ogunda. Da a sinu ina. A o tefa lori iyerosun. 251 Ewe irokodu Ewe ato Ewe ito Ewe isin A o jo gbogbo won. 268(1176) Iranse rere si eleda Ose iwori.

mix. Euphorbiaceae Burn to a black powder. 268(1176) To appease one's spirit counterpart Leaf of ANOGEISSUS LEIOCARPUS. Leguminosae Papilionoideae One firestone Wrap the leaf arround the firestone and throw it into a fire saying the name of the person. Peel seven small bananas. Draw the odu in iyerosun. Combretaceae Leaf of GARCINIA KOLA. Apocynaceae Leaf OF ALCHORNEA CORDIFOLIA. ask where to put it. Using kola nut divination. Liliaceae Black soap Pound with black soap. Menispermaceae Leaf of LANDOLPHIA DULCIS. Cover the bananas with palm oil and the ash. Place the mixture on a sponge and wash the head at a river bank in the afternoon and ask for what you desire. Guttiferae Leaf of ALLIUM CEPA. Scrophulariaceae Leaf of CHASMANTHERA DEPENDENS. put them inside a broken pot. .267(1175) To said Sango to attack someone Leaf of PHASEOLUS LUNATUS. 269(1178) To send smallpox to someone Leaf of STRIGA ASIATICA. Draw the odu in the preparation.

. A o tefa lori iyerosun. a o ko si orun Sigidi. 10 Eso akara oso Ewe aje kobale A o jo o. A o fi tefa. 272(1191) Wiwa iyonu iyami Osa meji. A o wa aso aloku ti eni ti a fe pa. A o fi eeru re ti a po pelu amo se Sigidi. ki o jokoo si egbe Sigidi pelu orin lenu bayii pe: Idin aisun Ma jeki o sun Idin aisim Babalawo ko gbodo sun titi Sigidi naa yoo fi pada de. A o pe of o re. Ki babalawo o wo akisa ni ale. A o maa la a pelu epo pupa. a o da a po. 65 Ewe akika Ewe ikakue Ewe opapa Ewe orupa Eyele meje A o jo o.270(1180) Sigidi ipa eniyan Idin rosun. 10 Ewe asaba Ewe asofeyeje A o gun un. Aje n ke kara kara Won ni eye oro lo wolu Akara oso ki i je ki aje ko pa oso Aje kobale o ni ki eye o ma ba le mi. A o pe of o re. Asofeyeje ba mi be iyami aje Asaba ba mi be iyami aje. A o ko ila eeke eni naa si ni eeke. A o maa la a pelu epo pupa latigbadegba. 271(1189) Wiwa iyonu iyami Osa meji.

270(1180) To kill somebody Leaf of LECANIOIDISCUS CUPANIOIDES. 271(1189) To find favour with the witches Fruit of CNESTIS FERRUGINEA. The I f a priest should wear rags and sit with the figure at night singing thus: "Idin aisun that never sleeps.' . Sapindaceae Unidentified leaf Leaf-of STACHYTARPHETA INDICA. Recite the incantation. mix all together and lick with palm oil. 'Asofeyeje. Lick with palm oil from time to time. do not allow this person to sleep. draw the odu in the preparation. Euphorbiaceae Burn the ingredients. help me appease the witches Asaba. draw the odu in iyerosun.' 272(1191) To find favour with the witches Unidentified leaf Leaf of RAUVOLFIA VOMITORIA. Apocynaceae Grind." The Ifa priest must not sleep until the sigidi84 of the figure has arrived back from its mission. Connaraceae Leaf of CROTON ZAMBESICUS. recite the incantation. help me appease the witches. Verbenaceae Leaf of HYMENOCARDIA ACIDA. Idin aisun that never sleeps. Find some used clothes of the victim and dress the figure with them. Euphorbiaceae Seven pigeons Burn the ingredients to ashes and mix them with clay to mould a human form. Draw the person's facial marks on the model. 'The witches roar They say malevolent birds have arrived in town Akara oso will never allow the witch to kill the wizard Aje kobale says the bird should not perch on me.

10 Ewe kere yale Ewe elemu Eyo ataare mesan A o gun un. Aje ko gbodo je kere yale Elemu o ni ki iyami ma le mu mi. 274(1200) Wiwa iyonu iyami Osa meji. . A o maa fi pa ara. A o pe of o re. A o ko gbogbo awon elo si i pelu igbin. Dagba ni dori iyami aje Ogun bere ba mi be iyami Keketu ki i je ki iyami o binu Ininirin o ni ki won o maa rin erin rere si mi. 10 Ewe dagba Ewe ogun bere Ewe keketu Ewe ininirin Ori A o lo o. A o pe of o re. 17 Ewe atiba Ewe peregun Ewe igbasejo Igbin A o gbele si arin ile. A o wa fi erupe bo o.273(1195) Wiwa iyonu iyami Osa meji. Atiba ba mi be iyami aje Peregun o ni ki aye mi o gun Igbasejo ni ki won gba rere jo fun mi. 275(1212) Wiwa iyonu iyami Ogbe oyeku. A o pe ofo re. A o fi sin gbere yipo orun owo. A o po o mo ori.

' . Sapotaceae Grind. Use the preparation to massage the body. Make small incisions around the wrist. help me beg their favours Keketu will not let them be angry Ininirin says that they will smile on me. 'Dagba is the one that controls the witches Ogun bere. 'Atiba. recite the incantation and cover with earth. together with a snail.273(1195) To find favour with the witches Leaf of PANICUM sp. Leguminosae Mimosoideae Unidentified leaf Leaf of DIOSCOREOPHYLLUM CUMMINSI. recite the incantation. 'Witches should never eat kere yale Eleemu says the witches will be unable to catch me.' 274(1200) To find favour with the witches Leaf of CLERODENDRUM VOLUBILE. Zingiberaceae Grind. PARKII. Gramineae Unidentified leaf Nine seeds of AFRAMOMUM MELEGUETA. mix with shea butter. Menispermaceae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. Menispermaceae Leaf of DRACAENA FRAGRANS. recite the incantation. Verbenaceae85 Leaf of LEUCAENA LEUCOCEPHALA.. Agavaceae Unidentified leaf A snail Dig a hole inside the house and fill it with the ingredients. help me appease the witches Peregun says my life will be smooth Igbasejo says they should help me gather my blessings.' 275 (1212) To find favour with the witches Leaf of RHIGIOCARYA RACEMIFERA.

A o wa k e bayii.276(1250) Wiwa iyonu Obaluaye Osa ofun. Ore ye e ye o. a o si da eje ati ara re sinu iho naa. eegun ati eran aya adiye naa soto. A o da okuta meje si i. Leyin eyi. a o bo o. A o ko obi ati ataare si ibe pelu. A o da eje adiye olomo ikase marun si i. a o da epo ati ori si i. a o da awon ewe si i. 24 E f o yanrin Isu marun Obi marun Ataare marun Ewe peregun Ewe awede (werisa) Ewe odundun Ewe tete Ewe rinrin Ewe osan Ewe gbegi Ori Adiye elese marun (omo ikase) A o fi epo pupa ro e f o yanrin. 166 Ewe ajade Ewe popo Akuko adiye A o gbele sinu ile. A o se iyoku. A o tefa lori iyerosun. A o ra a roborobo lona mesan. a o da a sinu iho naa. orun. A o ha iyoku fun awon eniyan je. 277(1251) Wiwa iyonu Osun Ogbe gunda. . a o yo edo. Ti o ba jina tan. A o gbe e si idi Osun. A o we Osun pelu awon ewe wonyi. ori. A o gun isu marun ninu odo. a o bu e f o ti a ro si i. iwe. A o pe of o re si i. A o pa akuko adiye.

Pour the blood of the hen. INCURVATUS.276(1250) To obtain favours from Obaluaye Unidentified leaf Leaf of ADENIA LOBATA. which must have five talons. and give to the people to eat. Pound five yams. make nine little balls with the paste. Melastomataceae Leaf of KALANCHOE CRENATA. Amaranthaceae Leaf of PEPEROMIA PELLUCIDA. Zingiberaceae Leaf of DRACAENA FRAGRANS. put the leaves inside it.. 277(1251) To obtain favours from Osun LAUNAEA TARAXACIFOLIA.. Crassulaceae Leaf of AMARANTHUS HYBRIDUS subsp. Sapotaceae One hen with five talons Cook the first ingredient in palm oil. Draw the odu in iyerosun. PARKII. then place the body in it. At the end shout: "Ore ye e ye o." . Rutaceae Leaf of ELEUSINE INDICA. Kill the cock and pour the blood inside the hole. meat of chest. Agavaceae Leaf of DISSOTIS ROTUNDIFOLIA. gizard. head. Dioscoreaceae Five COLA ACUMINATA. Passif loraceae A cock Dig a hole in the floor of the house. over the mixture. Compositae Five DIOSCOREA sp. Sterculiaceae Five AFRAMOMUM MELEGUETA. After this pour palm oil and shea butter over it. Graminae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. Wash osun with the leaves. Cook the hen after removing the Uver. Piperaceae Leaf of CITRUS sp. add to the first preparation and place on the shrine of Osun with the third and fourth ingredients. neck and chest bone. together with seven hard stones. throw the ashes in the hole and cover the preparation.

Apara ba wa be Sango Sango ko gbodo pa abo rere Erowo ni t'eyin adiye Orogbo nii be Sango l'orun. 279(1254) Wiwa iyonu Sango Olosun sara. a o fi tefa. . 8 Ewe apara Ewe abo rere Orogbo kan Eyin adiye kan Ose dudu A o gun un mo ose dudu. 85 Ewe itakun arokeke Lewu ope Etutu owu A o jo o. A o si fi k o sinu ile. a o so o. A o ko o sinu apo kekeke.278(1252) Wiwa iyonu Sango Okanran meji. a o pe of o re si i. A o pe of o re. Olosorun sara gaga bi eni pe yoo pani je Bee ni ko le pani je Arokeke ma j e ki Sango ro si odo mi Ati Oya ti se enigbija re Etutu owu bale tie Lewu l'o ni ki agbara re o le. A o ko o sinu apo funfun kekere a o fi ko ori aja.

'Apara will beg Sango to be with us Sango does not dare to kill the abo rere The hen's egg is fresh and calm It is orogbo that appeases Sango in heaven. Leguminosae Caesalpinioideae One nut of GARCINIA KOLA. Guttiferae One hen's egg Black soap Pound with the black soap. Tie in a little cotton bag and hang it inside the house. Leguminosae Mimosoideae86 Leaf of SENNA OCCIDENTALIS. 'Spirit of thunder who behaves ferociously as if it would devour people Though it cannot consume people Arokeke.' .' 279(1254) To obtain favours from Sango Leaf of ADENIA CISSAMPELOIDES. do not allow Sango to drop thunderbolts on me Nor Oya who is his supporter As etutu owu falls lightly to the ground Lewu says that its power will diminish. Palmae Cotton cloth Burn everything.278(1252) To obtain favours from Sango Leaf of PENTACLETHRA MACROPHYLLA. draw the odu in the ash. Passif loraceae Bark of ELAEIS GUINEENSIS. recite the incantation. put in a little white pouch and hang it from the ceiling. recite the incantation.

159 Ewe koko arira oja Ewe ida orisa Obi i f in Obi pupa Ori Igbin Ahun A o gbe ile sinu ile. obi si i ninu. A o pe of o re. ori. a o da awon ewe.280(1255) Wiwa iyonu Sango Osa okanran. a o da a si i lori. Osa kanran o rin kanran Irin kanran kanran ni irin Sango ti o f i n ja Ma rinrin kanran kanran re dele mi Koko arira oja l'o ni o gbodo ja lajule mi Orisa ki i ba ida re ja Ero ni t'igbin Ero ni ki o maa se nile mi ki o mama se ele Enikan ki i gbowo ida s'ahun Bi o ba de tenu bopo k i o si tenu bo ori Mama se tenu bo eje nilee mi. A o wa bo iho naa. ahun. . igbin. epo. A o po eko gbigbona.

280(1255) To obtain favours from Sango Leaf of XANTHOSOMA sp.. shea butter. snail.. 'It runs fast and walks fast Sango walks fast when intending to strike Do not walk quickly to my house Koko arira oja says you should not dare to fight on my premises A deity never fights against its own sword The snail is calm So be calm in my house. don't be fierce No one takes up a sword to kill a tortoise When you arrive. Stercuhaceae A snail A tortoise Palm oil Shea butter Dig a hole in the floor of the house. Make some hot corn meal and pour it over the ingredients. Araceae Leaf of SANSEVIERIA sp. palm oil. Agavaceae COLA ACUMINATA (white). tortoise. Stercuhaceae COLA ACUMINATA (red). Put into it the leaves. Recite the incantation. taste the oil and the shea butter Do not be bloodthirsty in my house.' . Cover the hole.

282(1257) Wiwa oju rere Ifa Odi meji. 11 Isu oganlara Ewe alupayida Aso alaro (pupa) Aso funfun Tiroo A o gun un pelu tiroo. A o tefa lori iyerosun. A o fi sinu igbadu i f a . A o fi owu funfun ati dudu we e. Ki Oya je ewe iya. A o fi tiroo tefa. Ti elegun ba ti n seju ni ara yoo maa la wa loju orun. . 4 Ewe irawo ile Irawo oke Tannatanna meje A o gun gbogbo re. a o fi le tiroo fun elegun Sango.281(1256) Oogun Sango ati Oya Ika meji. A o da won sinu owu.

Leguminosae Caesalpinioideae. . Paint the eyes of the person to be possessed by Sango with the mixture. Wrap the ingredients in cotton wool. Put the preparation inside the I f a bowl. 282(1257) To obtain favours from Ifa Leaf of MITRACARPUS HIRTUS. tie with white and black threads. May Oya eat the leaves of DANIELLIA OLIVERI.281(1256) To be possessed by Sango and Oya SENNA OCCIDENTALIS. "When the elegun winks his eye. lightning will split the sky". Rubiaceae Big glow worms Seven small glow worms Grind everything. Leguminosae Papilionoideae Red cloth White cloth Antimony Grind with the antimony. Draw the odu with the antimony. Leguminosae Caesalpinioideae Leaf of URARIA PICTA. Draw the odu in iyerosun.

. A o ki awon odu merindinlogun.283(1258) Wiwe Ifa Ofun meji. Ora mo ra ki n ri se Mo ra ki n bimo Mo ra ki n lowo Mo ra ki n kole Mo ra yi lowo re Ora mo ra ki n ri se Amuwagun k'o mu wa mi gun Tunpemu k ' o tun ipin mi se Ona gbonron ni t'alugbonron A tu odundun A tu rinrin Ina ki i j o Ina ki i j o nipa odo Ki ilee mi ko tutu Te omo si obirin mi ninu Te ire mo mi low o Ojo iku Ojo arun koo gbe mi o. 16 Ewe oora Ewe amuwagun Ewe tunpemu Ewe alugbonron Ewe odundun Ewe rinrin Ewe tete Ewe alukerese A o run won sinu omi. A o tefa lori iyerosun. a o fi f o ikin. A o pe of o re.

I buy that I may work I buy that I may get children I buy that I may get money I buy that I may build a house I buy glory from your hand Ora. Amaranthaceae Leaf of IPOMOEA INVOLUCRATA.283(1258) For the consecration of Ifa palm nuts (used in divination) Leaf of RAUVOLFIA VOMITORIA. I buy that I may prosper Amuwagun. INCURVATUS. Piperaceae Leaf of AMARANTHUS HYBRIDUS subsp. Euphorbiaceae Unidentified leaf Leaf of TRICLISIA SUBCORDATA. Menispermaceae Leaf of KALANCHOE CRENATA. Crassulaceae Leaf of PEPEROMIA PELLUCIDA. Apocynaceae Leaf of ACALYPHA ORNATA. straighten my destiny The path of alugbonron is always straight Fire will not burn The path of odundun is fresh The path of rinrin is fresh Fire never burns on the riverbed May my home be cool and calm Put children in my wife's womb Press good fortune into my hands On the day of death On the day of illness. you should support me. Convolvulaceae Crush all the leaves in water and wash the sixteen palmnuts with the mixture. ' Ora. smooth over my situation Tunpemu. Draw the odu in iyerosun and recite the sixteen primary verses of I f a .' .

A o pe of o re. A o maa fi we. . 17 Ewe erumogale Ewe olosan Ori ogan Ose dudu A o gun gbogbo re pelu ose dudu. AWURE 284(1261) Amunigbale Ogbe oyeku. Owon pabi da K'ibi o le baa d'ire fun mi Apada oko biri ni k'o pa f i ibi da sehin Eji-oye wa ye'bi kuro l'orii mi. 285(1264) Apamowo owo Oyeku meji. 2 Ewe owon Ewe apada Ose dudu A o gun awon ewe pelu ose dudu. A o maa fi we.

Anacardiaceae The top of an ant hill Black soap Pound with black soap and bathe with the preparation. Euphorbiaceae Leaf of SPONDIAS MOMBIN. 285(1264) For the safe-keeping of money Leaf of CHASMANTHERA DEPENDENS. BENEFICENT WORKS 284(1261) To take land from someone Leaf of CROTON LOBATUS. 'Owon transform evil So that evil might become good fortune for me Apada of the field. Leguminosae Papilionoideae Black soap Pound with black soap. come and overturn evil. Recite the incantation and wash the body with the preparation.' . you must end evil Eji-oye. Menispermaceae Leaf of URARIA PICTA.

A o pe ofo re.286(1265) Aworo Obara meji. Igbo gidi l'a ba omo esi Iyo l'o ni k'eni rere o yo mo temi Odu l'o ni k'eni rere o wa duro timi Osun l'o ni k'eni rere o sun l'odo mi Aadun l'o ni k'ibudo mi k'o dun Orangun meji maa je k'eni rere ya le sun. 16 Ewe esisun igba Ewe ireke meje Ewe epa meje Ewe aadun mefa Efo odu Efo osun Ogede omini Eye ega Eran esi Iyo A o ri i si aarin oja. A o gbin ekunkun sori re. 287(1267) Ida oja Ofun meji. a o po o pelu lofinda. Gbogbo ohun ti a ba n ta yoo maa wu awon eniyan. 7 Ewe oora A o gun ewe. Gbogbo oja ti mo ni yii Ki won o wa ra a Ni akoko ti mo fe Oora lo ni ki won wa ra o Oora lo ni ki won o ra oja temi yii o. .

Euphorbiaceae Unidentified leaf SOLANUM AMERICANUM. Bromeliaceae tree. Use to attract customers. Solanaceae MUSA SAPIENTUM. Solanaceae87 SOLANUM MACROCARPON. Gramineae Seven leaves of ALCHORNEA CORDIFOLIA.' 287(1267) To establish an open market Two hundred leaves of PENNISETUM PURPUREUM. Musaceae Palm bird (PLOCEUS CUCULLATUS CUCULLATUS) Meat of a boar Salt Bury the ingredients in the middle of the market. mix with perfume.286(1265) For traders to attract customers Leaf of RAUVOLFIA VOMITORIA. 'All this merchandise of mine They should come and buy In the time that I want Oora says they should come and buy Oora says they should come and buy my merchandise. 'In the thick forest we meet the offspring of the boar Iyo says that benevolent people will rejoice with me Odu says that benevolent people will stay with me Osun says that benevolent people will sleep with me Aadun says that my dwelling is sweet Orangun should allow benevolent people to call and sleep in my house. Apocynaceae Pound the leaves. Plant over them an ANANAS COMOSUS. Recite the incantation. Gramineae Seven leaves of SACCHARUM OFFICINARUM.' .

.201 Ewe akudinrin Ewe ookun Ewe iki Ewe imo Ese ahun Ese awodi A o j o o. A o tefa lori iyerosun. A o da a sinu ikoko. Ki a j e e. A o da iyoku sinu isasun.288(1274) Ilomo ise Okanran ogunda. a o da epo. eyin ati omi si i. A o bo o. 52 Ewe popojuwara Ewe awede Eyin adiye merin Iyo A o se awon eyin. A o tefa lori iyerosun. a o da a si i. 289(1276) Imu eniyan l'aso Iwori obara. A o se e. a o lo awon ewe. Ki eni ti o n wa omo ise maa mu un je. Ewa wo agunmona Ewa wo agunmona Eke ko see se Ewa wo agunmona. A o la inu re. a o si f e e kuro lowo. A o se e pelu ewe. a o fi iyo ati epo si i. a o pe of o re. A o fi eyele ra ina. 290(1219) Imu ni kole Otura ika. A o bu lebu re si owo. a o ko ifun re jade. A o f i tefa. A o ge ori ati ese re pelu. a o da a si i. 129 Ewe agunmona Eyele kan Iyo A o tu iye. iyo. A o si ro o po.

Palmae Unidentified leaf One foot of a tortoise One foot of a black African hawk Burn everything. remove the innards. recite the incantation and mix the powder with the rest of the ingredients. Draw the odu in the ashes. Palmae Leaf of CALAMUS sp. 'Come and see agunmona Come and see agunmona Lies are not good Come and see agunmona. Melastomataceae Four hen's eggs Sah Boil the eggs and remove the shells. water. Draw the odu in iyerdsun.' 289(1276) To acquire a set of impressive clothes Leaf of LEEA GUINEENSIS. 290(1279) To help someone build a house Leaf of ALBIZIA ZYGIA. salt and palm oil. Place them on the hand and blow them away. salt and the eggs. mix. Grind the leaves and put them in a pot with palm oil. Split it.288(1274) To attract apprentices Leaf of CULCASIA SCANDENS. feet and head and put the rest in a cooking pot. Draw the odu in iyerosun. Araceae One pigeon (kill it and bleed it over the ikun of I f a ) Sah Pluck the feathers and roast the pigeon over a fire. Give it to the apprentice to eat. Cook with the ground leaves. cook and eat at night. Leeaceae Leaf of DISSOTIS ROTUNDIFOLIA.. . Leguminosae Mimosoideae Leaf of PHOENIX RECLINATA.

A o da won mo ose a o maa fi we laraaro. . Olomo a-ji-ki olomo a-ji-te Awon ni oluwo awo Ti won d'ifa f'awo Awo ko n'ise. 137 Ewe alo elewe onika meta Ewe orijin Ewe sawerepepe Ori ologbo Ose dudu A o gun gbogbo re po. a o pe ofo re. awo ko l'abo B'o ba ji. a we'wo. we'se a maa jeun Awo l'oun o ti se. A o tefa lori iyerosun. maa we'wo we'se maa jeun Ifa ni alo onika meta ni o pe ki won o fi ire temi lo mi E mu ise rere wa a fi lo mi o A t'ile a t'ona laa fi i jin ologbo At'agbala at'ode l aa fi i jin ewejin T'eru t'omo l'oga oti eebo n mu Ogundabede lo ree dari rere temi wa Ta l'o ni e wa pe mi si rere Sawerepepe l'o ni e wa pe mi si rere sawerepepe.291(1286) Imu ni rise Ogunda ogbe.

'We wake to greet the child. Burseraceae Leaf of CYATHULA PROSTRATA.291(1286) To find a job Leaf of JATEORHIZA MACRANTHA.' . the European wine. Draw the odu in iyerosun. recite the incantation. go and bring me good fortune Who says you should come and call me for good fortune Sawerepepe says you should come and call me for good fortune. Amaranthaceae The head of a cat Black soap Pound the ingredients together. Menispermaceae Leaf of COMMIPHORA AFRICANA. Mix with soap and use the soap to bathe every morning. he washes his hands and feet and starts eating The priest asked how could he just be washing his hands and feet before eating I f a says that alo (owner of three fingers) has already agreed that my good fortune should be revealed to me Bring me a good and lasting job Both indoors and outdoors are always at the disposal of the cat Both the backyard and front yard are always put at the disposal of ewejin Oga. gets both the slave and the sons Ogundabede. we wake to care for the child They are the accolytes of the I f a priest Who divine the oracle for the priest The I f a priest has neither work nor trade When he wakes.

A o pe of o re a o po o po. a o so o mo orun. a o fi tefa a o da a sinu ado ijamo. Ogbe sinwo leri ba mi san gbese l'orun Akisan ba mi san an Esan ba mi san an Sogunrun sege oko e m a j e ki mi ni orun gbese. E f u n k o jiya ba mi sangbese orun mi Iya wa ya mi kuro ninu ise Yaya ya mi kuro ninu osi. 293(1295) Isan gbese Ogbe ose. A o pe of o re. 61 Ewe e f u n k o jiya Ewe iya Ewe koriko Ose dudu A o gun un po. . a o tefa lori iyerosun. 244 Ewe abo Ewe abafe Ewe amunimuye Odidi ataare Irun oya A o jo o. A o si maa fi we. A o fi awo gba a. 30 Sogunrun sege Ewe esan Ewe akisan Ose dudu A o gun un mo ose dudu.292(1292) Imu ode ri eran pa Ofun iwori. 294(1297) Isan gbese Iwori of u n . a o si maa fi we.

Gramineae Black soap Pound the ingredients. mix. Aizoaceae Black soap Pound with black soap. Compositae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. ' Ef u n ko jiya. 293(1295) To be able to repay debts OLDENLANDIA CORYMBOSA. Use as an amulet arround the neck. recite the incantation. Lcguminosae Caesalpinoideae Leaf of SENECIO ABYSSINICUS. Draw the odu in iyerosun.' . help me to pay my debts Esan. Leguminosae Caesalpinoideae Leaf of PANICUM MAXIMUM. ' Ogbesinwoleri. Annonaceae88 Leaf of PILIOSTIGMA THONNINGII.' 294(1297) To be able to repay debts Leaf of PSYCHOTRIA PEDUNCULARIS. Rubiaccac Leaf of DANIELLIA OLIVERI. recite the incantation and bathe with the preparation. draw the odu with the preparation. Rubiaceae Unidentified leaf Leaf of TRIANTHEMA PORTULACASTRUM. take me away from misery. help me to repay my debts Iya. help me to pay my debts Akisan. Place in a small gourd and cover it with black leather. come and save me from poverty Yaya.292(1292) For a good hunt Leaf of ANNONA SENEGALENSIS. and bathe with it. help me to pay my debts Sogunrunsege of the field ensures that I do not have debts. Zingiberaceae The quills of a porcupine Burn everything.

a o pe of o re. 217 Ewe opoto funfun Eepo ira Ewe ina Ose dudu A o gun un mo ose dudu. A o si maa f i we. a o tefa lori iyerosun. a o maa fi we. a o gbe e si abe orule. 239 Ewe gbure A o ko ewe sinu omi. 297(1334) Owo nini Ejiogbe.295(1301) Itaja Irete owonrin. A o pe of o re. A o da iyerosun sinu omi. a o po o po. . ibe ni gbogbo aye gbe i na an. 1 Ewe ologbokiyan Ewe agbawikowee Ose dudu A o gun un mo ose dudu. A o tefa lori iyerosun. Ina ni ki e ba mi na oja temi Ira ni ki e ra oja temi Ibi opoto funfun da oja si. A o maa pe of o re laraaro. Gbure Eti mi gbo re Gbure Eti mi gbo re. Ologbokiyan gbowo wa Agbawikowee maa lo ree gbowo wa. 296(1309) Jekajeru Ose otura.

' Gbure My ears hear good news Gbure My ears hear good news.' . go and bring money now.295(1301) For quick sales Leaf of Ficus VALLIS . Euphorbiaceae Leaf of U RERA MANII .CHOUDAE . throw the powder into the water. Place in a container near the ceiling and recite the incantation every morning. Urticaceae89 Black soap Pound with the black soap. bring money now Agbawikowee. Draw the odu in iyerosun. 'Ina says that you are a customer for my merchandise Ira says that you will buy my mechandise Where white opoto sets up his market.' 297(1334) To obtain a lot of money Leaf of P LEIOCERAS BARTERI . ' Ologbokiyan. Leguminosae Papilionoideae Black soap Pound with the black soap. Draw the odu in iyerosun. mix. everyone is a customer. Apocynaceae Leaf of MILLETTIA THONNINGII.' 296(1309) To earn money quickly Leaf of T ALINUM TRIANGULARE . recite the incantation and bathe. recite the incantation. Moraceae Leaf of B RIDELIA FERRUGINEA . Portulacaceae Put the leaves in water. and bathe with it.

A o pe of o re.298(1405) Owo nini Iwori ose. A o maa fi f o eko tutu mu lojoojumo. A o pe of o re. Rawaye ba mi wa owo temi fun mi Tanna poso lo ree pa owo fun mi wa Gbogbo ara l'asefun i f i se aje. A o tefa lori iyerosun. 300(1470) Owo nini O f u n Obara. a o po won po. a o pe of o re. Gbogbo ara l'asefun f i i saje Ahon ekun lo ni ki ire mi ki o maa won Iru ekun lo ni ki won o d'eru ire wa f u n mi. 225 Ewe asefun Ewe ahon ekun Ewe iru ekun Ose dudu A o gun un mo ose dudu. . 60 Ewe rawaye Ewe tanna poso Ewe asefun A o lo o. 248 Ewe disoke Ewe wonjo Ose dudu A o gun un mo ose dudu. A o maa f i we. 299(1458) Owo nini Irete ose. Disoke di owo fun mi wa Wonjo won owo f u n mi wa. A o si maa fi we.

' 300(1470) To obtain a lot of money Leaf of XYSMALOBIUM HEUDELOTIANUM. go and earn money for me The body of asefun always brings wealth. Amaranthaceae Grind. gather money for me. Asclepiadaceae Leaf of HIBISCUS SURATTENSIS. Malvaceae91 Black soap Pound with the black soap. Cochlospermaceae Leaf of MIRABILIS JALAPA. Drink with cold indian corn meal every day. Recite the incantation. Draw the odu in iyerosun. Amaranthaceae Leaf of TETRACERA sp. 'Rawaye. recite the incantation and bathe with it.. Agavaceae Black soap Pound with black soap. Nyctaginaceae Leaf of AERVA LANATA. 'The entire body of Asefun makes money Ahon ekun says that my blessings are not small Iru ekun says that they should bring a lot of of riches to me.' 299(1458) To obtain a lot of money Leaf of AERVA LANATA. make packets of money for me Wonjo.298(1405) To obtain a lot of money Leaf of COCHLOSPERMUM TINCTORIUM. recite the incantation and bathe with it. help me get my money Tanna poso. Dilleniaceae90 Leaf of DRACAENA LAXISSIMA. 'Disoke.' .

A o tefa lori iyerosun. 28 Eree sunsun Agbado sunsun Ata sunsun A o jo won. a o fi tefa. a o pe ofo re. A o po o mo ose. . A o si maa fi we. A ki i gbin eree sunsun k'o hu Ki ejo mi yii k'o ma le hu mo A ki i gbin agbado sunsun k'o hu Ki ejo mi yii k'o ma le hu mo A ki i gbin ata sunsun k ' o hu Ki ejo mi yii k'o ma le hu mo Ogbe alara l'o ni ki ejo naa k'o ra. a o fi f o eko tutu mu.301(1481) Aforan Ogbe otura. 28 Ewe gbegi dina Ewe agbon Ewe eesun funfun Ose dudu A o gun un mo ose dudu. a o pe of o re. 302(1485) Aforan Ogbe otura. Ogbe alara ba mi gbe oran yii ra Gbegi ni ki o fi gbeera Akufo ni ti agbon Atatu ni ti gbegi Ahonu l'eesun ho.

Gramineae Black soap Pound with the black soap. eat with cold indian corn meal. Rutaceae (roasted pepper) Burn. recite the incantation. Mix everything together and wash oneself with the preparation.301(1481) To avoid a judicial procedure Leaf of ELEUSINE INDICA. Palmae Leaf of PENISETUM PURPUREUM. Leguminosae Papilionoideae (roasted bean) ZEA MAYS.' 302(1485) To avoid a judicial procedure PHASEOLUS LUNATUS. Gramineae (roasted maize) ZANTHOXYLUM SENEGALENSE. recite the incantation. draw the odu in the ash. 'Ogbe alara. Draw the odu in iyerosun. 'Roasted beans can never grow if planted My case should not surface again Rosted maize can never grow if planted My case shall not come to light again Roasted peppers can never grow if planted My case should not come to light again Ogbe alara says that the case should be forgotten. help me dismiss this case Gbegi says it will be forgotten Cracking is the destiny of agbon Gbegi is meant to be uprooted The vibration of eesun is harmless.' . Gramineae Leaf of COCOS NUCIFERA.

304(1512) Afose Ose ika. a o si maa so ohun ti a fe. ti a o maa so ohun ti a fe. A o k o o sinu agogo pelu abere meta. Akufodewa soro se Ase waa ni t'ireke Bi akerejupon ba ta egbo a kan ilepa. a o ko o sinu iwo ako maluu. Ti a ba ti n yo abere kuro ni a o maa f i kan ahon ti a o maa pe of o re. Ti a ba ti n fi ahon kan an ni a o maa pe of o re. a o po o mo ose dudu.303(1508) Afose Ose obara. . Asewaa ni ki o maa se Bi akerejupon ta egbo a kan ilepa Ase kankan ni ti owo eyo. 237 Ewe asewaa Egbo akerejupon Owo eyo kan A o lo o. 233 Ewe akufodewa Ewe ireke Egbo akerejupon Ose dudu A o gun un mo ose dudu.

' 304(1512) For immediate fulfilment of wishes Leaf of IODES AFRICANA. 'Akufodewa.303(1508) For immediate fulfilment of wishes Leaf of AMORPHOPHALLUS DRACONTIOIDES. place inside a bell. Gramineae Root of SPHENOCENTRUM JOLLYANUM. Recite the incantation and speak your wishes. recite the incantation and speak your wishes. speak and act To act at once is an attribute of irere If the root of akerejupon grows. add three needles. place inside the horn of a bull. it touches red earth. Menispermaceae One cowrie Black soap Grind with black soap. remove a needle and touch the tip of the tongue with it. it touches red earth To act quickly is an attribute given to cowries. 'Asewaa says you should act quickly If the root of akerejupon grows. Icacinaceae Root of SPHENOCENTRUM JOLLYANUM. Menispermaceae Black soap Pound with black soap. Touch with the tip of the tongue.' . Araceae Leaf of SACCHARUM OFFICINARUM.

A o ge e ori re kuro. . a o si sun un laisoro titi yoo fi jo tan. Leyin eyi a o ran an po pelu owu funfun ati dudu. A o pe of o re. A o gbe agadagodo le e. Asogba ni oro t'arado Awidunmo ni ti mesen mesen gogoro ati itakun. 306(1520) Asogba Ogunda meji. a o pe ofo re. A o maa la a pelu epo pupa. A o ko gbogbo re sinu akufo ape. a o da a si i. Ofun rururu bi oye makin n'ile Ido Ofun mejeeji iwo l'akogun ode ajana Wa lo ree mu (lamorin) tiyetiye t'ogbon t'ogbon Ipanumo abo nii pa'hun m'abo l'enu Ipanumo abafe nii p'ohun mo abafe n'ikun K'a ya'nu k'a ma lee fo'hun ni ti bomubomu Alofohun l'o ni ki won o ma lee fo'hun Nijo akuko-die ba gbe'fa oku mi ni kii lee ko mo T'owo t'ese l'ahun i wo igba. a o po o po. 9 Ewe arado Ewe mesen mesen itakun Ewe mesen mesen gogoro A o lo o. A o ko o sinu ekisa. A o tefa lori iyerosun.305(1519) Agadagodo imu eniyan (amunimuye) Ofun meji. A o tefa lori iyerosun. 16 Ewe alofohun Ewe ipanumo abo Ewe ipanumo abafe Ewe ipanumo oro bomubomu Ifa oku eyo horo kan Owo ahun mereerin Akuko A o fifa oku (ikin ifa) si ofun akuko.

Put the ashes on a piece of cotton cloth which must enter into contact with the underpart of a padlock. Leguminosae Papilionoideae Leaf of SCOPARIA DULCIS. Menispermaceae92 Young leaf of ANNONA SENEGALENSIS.' . mix with the preparation and lick with palm oil. recite the incantation. Scrophulariaceae Grind. Draw the odu in iyerosun. Put everything in a broken pot and burn without speaking. Leguminosae Caesalpinioideae Leaf of ABRUS PRECATORIUS. draw the odu in iyerosun. you are the warriors of Ajana city Go and capture the mind and the intelligence of so-and-so Young leaves of abo stop abo's voice from vibrating Young leaves of abafe stop abafe's tomach from vibrating Opening the mouth without being able to speak is of bomubomu Alofohun says that they must not be able to speak The day a cock swallows the cowrie of a dead person it ceases to crow With arms and legs the tortoise retreats into its shell. Annonaceae93 Young leaf of PILIOSTIGMA THONNINGII. 'It is characteristic of arado that people accept her word Sweetness is characteristic of mesen mesen gogoro and mesen mesen itakun.305(1519) To dominate someone Leaf of JATEORHIZA MACRANTHA. mix with the ashes and bind all with white and black threads. Leguminosae Caesalpinioideae Young leaf of CALOTROPIS PROCERA. 'He is completely white like the harmattan [dry dusty wind] in the city of Ido The two Ofun. Asclepiadaceae Cowrie formerly owned by a dead person Four feet of a tortoise One cock Put the cowrie inside a cock's throat and cut off its head. recite the incantation.' 306(1520) To make someone believe one's word Leaf of DANIELLIA OGEA.

A o mu si enu nigbati a ba fe ba obinrin lo po. a o so ohun ti a fe. 1 Eso popojiwara Ewe mako Ataare meje A o pin eso anido si wewe. 309(1538) Ilaya Ose oyeku. 308(1533) Gbenigboran Ejiogbe.307(1531) Idiya Okanran odi. 125 Ewe eso Soso eyin Odidi ataare kan A o jo o. Lehin eyi. Okanran odi o ni emi ko gbodo ni aya jija Eso o ni ki aya mi o ma so Soso o ni ki aya mi o ma so. a o da a si i. A o fi tefa. 228 Ewe omi Ewe kole orogba Edun ara A o lo o po. A o tefa lori iyerosun a o da a po. A o lo ewe mako. A o tefa lori iyerosun. A o fi fo eko tutu mu. a o da a pada sinu oyin. A o fi owu funfun ati dudu gba a. a o fi ataare meje si i. A o fi sinu oyin. a o pe ofo re. A o fi f o eko mu ni igba meje. .

dilute with cold indian corn meal. Draw the odu in iyerosun and mix with the preparation. Leeaceae Leaf of ABRUS PRECATORIUS. PARKII. 309(1538) To protect against evil people Leaf of BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. Place the fruit on the leaves.' 308(1533) For a woman to reach a climax at the same time as the man Fruit of LEEA GUINEENSIS. Asclepiadaceae Firestone Grind everything together. Tie with black and white threads and dip in honey. When the man wants to have intercourse with the woman. Leguminosae Papilionoideae Seven AFRAMOMUM MELEGUETA. Acanthaceae ELAEIS GUINEENSIS. he should put the LEEA GUINEENSIS fruit in his mouth. speak his wish. and drink seven portions. Grind the leaves of ABRUS PRECATORIUS. 'Okanran odi says that I am not to be afraid Eso says that my heart should not be afraid Soso says that heart should not be afraid. draw the odu in the preparation. Palmae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. recite the incantation and eat with hot corn meal. draw the odu in iyerosun. Zingiberaceae Split the LEEA GUINEENSIS into pieces. Zingiberaceae Burn.307(1531) For courage Leaf of ELYTRARIA MARGINATA. then put the fruit back in the honey. add the seven AFRAMOMUM MELEGUETA nuts. . Sapotaceae Leaf of PERGULARIA DAEMIA.

Koyejo ni e fi mi joye Afijoye ni ti yeye Afijoye ni t'akoko Bi ile ba mo akuko gogoro a joye Refe l'oba ileke. Ansare nu ekan ba mi gbe ota subu Poporo agbado ki i ba oloko dimu ja Atatu ni ti gbegi. a o pe of o re. 311(1556) Irogun danu Ose irete. A o fi ra a. a o da a si i. A o sin gbere mokanlelogun si arin ori. A o tefa lori iyerosun. A o sin gbere yika ibadi a o si fi ra a. A o fi tefa.310(1540) Imu ni joye Ejiogbe. 15 Ewe ansare nu ekan Poporo agbado Ewe gbegi A o jo o. 240 Egun tete elegun Ewe segun sete Eku meji Eja meji A o jo o. 312(1557) Isegun ijakadi Ose meji. a o fi tefa si i a o sin in si orita. 1 Ewe koyejo Ewe yeye Ewe akoko Akuko adiye Ileke refe A o lo o. a o pe ofo re. . a o da eje re si i. ni enu ibode ilu. A o pa akuko adiye.

'Ansarenu ekan.' . 312(1557) To win a fight Leaf of IMPERATA CYLINDRICA. Portulacaceae Two rats Two fishes Burn the ingredients. the great cock gets a title Refe is the king of beads. Draw the odu in iyerosun. Amaranthaceae Leaf of PORTULACA OLERACEA. recite the incantation. Kill a cock and pour its blood over the preparation. Rub the preparation on them. Draw the odu in iyerosun. 'Koyejo says they must give me a title Enthronement is an atribute of the leaf of yeye Enthronement is an atribute of the leaf of akoko Every morning. Euphorbiaceae94 Leaf of NEWBOULDIA LAEVIS. Mix all together. Make small incisions around the waist and rub the preparation into them. Gramineae Leaf of ELEUSINE INDICA. Bignoniaceae One cock Refe beads Grind. Gramineae Cob of ZEA MAYS.' 311(1556) To prevent war Spine of AMARANTHUS SPINOSUS. Gramineae Burn. recite the incantation. draw the odu in the preparation and bury it at a crossroads at the entrance to the town.310(1540) To obtain a traditional title Unidentified leaf Leaf of UAPACA HEUDELOTII. Make 21 small incisions on the head. help me to knock down my opponent Poporo agbado does not fight with the owner of the farm Not to fall down is of gbegi.

a o pe of o re. A o f i t e f a . a o pe of o re. 88 Ewe ogede omini Ewe ikupero Ekuro oju ona A o jo o. 315(1601) Isegun ota Ogbe irete. . ba mi bo ota mole Atapara ba mi pa ota mi Irungbon e f o n nii ba e f o n segun Iru ni maluu fii segun esinsin. 29 Ewe bole Ewe atapara Ewe irangbon e f o n A o j o o. A o bu u s'owo. A o fi tefa. a o f i f o eko tutu mu.313(1561) Isegun inira Irosun otura. Bole. a o fi tefa. a o si fe danu. 314(1568) Isegun ota Ejiogbe. Ako emido nii segun ota Igba gba ota ni lo s'orun Enu opire ba mi pa otaa mi. A o maa f i f o eko tutu mu lojo mejomejo. 1 Ewe ako emido Eepo igba Ewe enu opire A o j o o.

recite the incantation. help me to kill my enemy The buffalo uses its beard to overcome enemies The cow uses its tail to overcome flies. Draw the odu with the preparation. recite the incantation. Cucurbitaceae Leaf of EUPHORBIA LATERIFLORA. Malvaceae Leaf of PHAULOPSIS FALCISEPALA. eat with cold indian corn meal. 'Ako emido is always victorious Igba. Euphorbiaceae Burn and draw the odu in the ashes. Sapotaceae Bark of LAGENARIA SICERARIA. sweep my enemies to death Enu opire. eat with cold indian corn meal every eight days. help me to overthrow my enemy Atapara. Acanthaceae"' Leaf of TRIPOGON MAJOR. 314(1568) To overcome enemies Leaf of MANILKARA OBOVATA. help me kill my enemies. Musaceae Leaf of DICHROCEPHALA INTEGRIFOLIA.313(1561) To soothe someone's suffering Leaf of MUSA SAPIENTUM. Gramineae Burn. Draw the odu in the ash. Place in the palm of the hand and blow away. 'Bole. Compositae Palm kernels (found without the husks on the streets) Burn.' 315(1601) To overcome enemies Leaf of S IDA LINIFOLIA.' .

218 Ewe ijokun Ewe ibo Odidi ataare Awo ijimere Odidi aparo A o jo gbogbo re po. A o so okun mo on a o fi ko orun. l'a leke asebi Oju oro ni o n leke omi Temi o l'a le Osibata ni o n leke odo Tope l'a leke Ifa ni eleyun Ifa ni o leke ota Ni yoo si ri ehin odi. tope. a o pe ofo re. a o ko won sinu ado lale. Temi o l'a le. Birimu ni ti ibo Birimu ni ti ijokun Bi ijimere ba ni a ri oun l'aa ri i Bi ijimere ba ni k'a fe oun ku. 164 Ewe oju oro Ewe osibata Ose dudu A o gun un mo ose dudu. A o si i ti a ba fe lo isuju. leyin eyi a o fi aso waji bo o. a o tefa lori iyerosun. 317(1665) Isuju Irete obara. a o po o mo ose. A o de e ti aba fe pada di eniyan. a o maa fi we. a fe ku N'ibi aparo ba ba mo. .316(1635) Isegun ota Osa irete. A o gba a lawo (ninu ati lode). a o pe ofo re. a o fi tefa. oloko o lee ri i.

' . draw the odu in iyerosun. the farmer can never see her.' 317(1665) To become invisible Leaf of MUCUNA POGGEI. Araceae Leaf of NYMPHAEA LOTUS. we cannot see him Wherever aparo hides. Hang around the neck. recite the incantation. Nympheaceae Black soap Pound with black soap. pour at night into a gourd. wrap in leather with the skin inside. Leguminosae Papilionoideae Leaf of LANDOLPHIA DULCIS.316(1635) To overcome enemies Leaf of PISTIA STRATIOTES. ' Darkness is an attribute of ibo Darkness is the character of ijokun We see the monkey only when he wants us to see him If the monkey says we should not see him. close it to become visible again. Open the gourd to make yourself invisible. Apocynaceae96 A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. cover with a blue cloth. draw the odu with the preparation. ' I will overcome my enemies as Ifa overcomes evil doers Oju oro floats on the water I too will be on top Osibata floats on the river I f a stays at the top That is I f a Ifa overpowers his enemy He will be victorious. recite the incantation. mix with the preparation and wash with it. Zingiberaceae The skin of a small brown monkey A whole partridge Burn everything.

Ajidere di ire gbogbo wa Ire o ni ki ire gbogbo wa Arere re ire gbogbo wa.318(1666) Mayinhun Ejiogbe. a o fi tefa. 319(1672) Ola nini Ejiogbe. 1 Ewe epa ikun igbo Eyin agbede Eyin ope Ewe amunimuye Odidi ataare Iyo A o jo o. 1 Ewe ajidere Ewe ire Ewe arere Ose dudu A o jo o. A o fi tefa a o we e mo owu. a o po o mo ose dudu a o si maa fi we. A o maa fi s'enu nigba ti a ba fe soro. a o pe of o re. .

(place in a small cloth). wrap up all the good things and bring them to me Ire says that good things should come to me Arere bring good things to me. Compositae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. Annonaceae Black soap Burn. 319(1672) To obtain much wealth Leaf of FLABELLARIA PANICULATA. Palmae Leaf of SENECIO ABYSSINICUS. 'Ajidere. draw the odu with the preparation. draw the odu with the preparation. Place in the mouth when speaking. Malpighiaceae Unidentified leaf Leaf of ANNONA SENEGALENSIS.' . Leguminosae Papilionoideae GOSSYPIUM BARBADENSE. recite the incantation. Zingiberaceae Salt Burn.318(166) To be obeyed Leaf of DESMODIUM ADSCENDENS. Malvaccae Fruit of ELAEIS GUINEENSIS. he with thread. mix with black soap and use to wash the body.

a o pe ofo re. A o se e ninu ape. . 29 Ewe ajifa bi ala Ewe olojongbodu Ewe sokunkun tara Eyele Iyo A o gun un. Ajirin ni o bi asungbada ji gbada A difa fun ogbe ate ti yoo ti orun kola wale aye. a o fi epo pupa ati iyo si i. 321(1681) Segun sete Ofun irosun. A o se e mo eyele. A o pe of o re. a o si f i epo pupa ati iyo si i. A o se gbogbo re po. a o da a si i. tara ni ki e maa gbe ire bo wa Yiye ni i ye eyele. 246 Segun sete Igbin Iyo A o gun un. A o je o. a o fo igbin kan a o ge e si ona merindinlogun. A o gbe e de ojo keji ka to je e.320(1676) Ola nini Ogbe irete. Segun sete wa ba mi se awon ogun ati ote naa Igbin ki i tenu mogi ai ma gun un. A o tefa lori iyerosun. o ni Ajifa bi ala yoo fa rere temi wa fun mi Olojongbodu maa gbe ire temi bo wa Sokunkun tara.

recite the incantation and mix with the other ingredients. should bring my wealth Sokundun tara. cut it into sixteen pieces. 'Ajirin is born to sleep freely and wake freely Ifa divination was performed for ogbe ate who would bring wealth to earth from heaven He said ajifabiala will bring my wealth to me Olojongbodu. 'Segun sete. Recite the incantation and eat. cook with oil and salt. Concolvulaceae Leaf of COMMELINA ERECTA. break a snail. Cook with a pigeon. bring my wealth straight away Eleye is always glamorous. add palm oil and salt.320(1676) To obtain much wealth Leaf of IPOMOEA CAIRICA. Eat on the following day. Commelinaceac Unidentified leaf One pigeon Salt Grind.' .' 321(1681) To be winner in wars and revolts PORTULACA OLERACEA. cook in a earthen pot. it will not turn back until it reaches the top. Draw the odu in iyerosun. Portulacaceae One snail Salt Grind. come and help me win these wars and revolts Once a snail starts to climb a tree.

A o lo ikin ifa merindinlogun.322(1682) Ajidewe Ejiogbe. A o lo ewe eruwa odan. A o maa fi eko tabi oti mu un. a o lo awon ejo si oto. a o da eje re si i. . A o ko o sinu ado. A o da eje eyele meje si i. A o pa ewure. a o da a si i. A o da gbogbo re po. N'ibi werewere ni won n b'longo Bi ewe bi ewe ni irore see rin Odoodun l'eruwa a d'ewe Sakasaka ni ara ikin n da Orogbo l'o ni ki n gbo s'ode isalaye Obi ni k'o maa bi ota a mi lo sode orun Ataare ki i kere k'o ma lee ta'ni l'enu Gunugun ki i ku l'ewe. a o da a si i. 1 Ewe ela irinwo Obi ifin okanlelogun Obi (ifa) abata okanlelogun Orogbo okanlelogun Ewe aro Ewe apada Ewe gbegi Ewe toto Ataare Gunugun Irore Olongo Ota odo merin-dilogun A o gun won.

Maranthaceae AFRAMOMUM MELEGUETA. Grind the sixteen concecrated palm nuts of Ifa together with the kola nuts. mix and drink with hot indian corn meal or with alcohol. 'The olongo bird is always smart and healthy The irore bird always moves smartly and acts young Every year eruwa becomes younger Irin is always strong Orogbo should live to old age Obi should send all my enemies to their deaths Ataare is always hot no matter how small Gunugun never dies young.322(1682) To remain young 400 leaves of CALYPTROCHILUM CHRISTYANUM. Guttiferae Leaf of CROSSOPTERYX FEBRIFUGA. Zingiberaceae A whole vulture or a vulture's head. Drain the blood of a goat onto this. Leguminosae Papilionoideae Leaf of ELEUSINE INDICA. enough for many people Unidentified bird The bird ESTRILDA MELPODA MELPODA Gunpowder from sixteen rifle bullets Pound the ingredients then grind the skin of a snake separately. Orchidaceae97 21 nuts of COLA ACUMINATA. Mix and place inside a gourd. Sterculiaceae (abata) 21 nuts of COLA ACUMINATA. Graminae Leaf of MARANTOCHLOA LEUCANTHA. Grind the leaves of eruwa odan. Kill seven pigeons and pour the blood into the gourd.' . Rubiaceae Leaf of URARIA PICTA. Sterculiaceae ( I f a ) 21 nuts of GARCINA KOLA.

A o da eje won si ikin i f a . Ajo l'o ni bi won ba ti ri mi ki won o maa jo Mobejo ni k ' o maa mu gbogbo won jo l' odo mi Otua wara l' o ni ki won o maa se warawara jo l' o d o temi. a o da a si i. a o si maa f i we. A o da a sinu ose dudu. Woromoba maa gbowo f u n mi wa Ekunkun l'o ni ki owo kun mi low o . 203 Ewe ajo Ewe mobejo Ejo kan (ti ko ni abuku l'ara) Omo eyele merin Ose dudu A o jo won ninu ape. . 237 Ori obo Eran iro Eko Ose dudu A o lo o.323(1683) Ajirere Ogunda ogbe. a o tefa lori iyerosun. a o si fi we. 324(1684) Ajodara Otura obara. a o pin in si meji. A o po apa kan mo ose dudu. 1 Ewe woromoba Ewe ekunkun A o ko won sinu ape kekere. a o pe of o re. A o pa omo eyele merin. a o lo o. 325(1687) Arimole Ejiogbe. A o fi tefa. a o ri i mo inu ile. a o pe of o re. A o da apa keji sinu ado irere.

mix and divide in two parts. Bathe with it. 'Ajo says whenever they see me they should dance Mobejo should make people dance around me Otua wara says they should hurry to come and dance around me.' . Draw the odu with the preparation. come and get money for me Ekunkun says that money will fill my hands. draw the odu in iyerosun. Bromeliaceae Place in a small pot.323(1683) To wake up feeling well The head of a monkey The meat of a baboon Indian com meal Black soap Grind all together. spill the blood over a concecrated palmnut and mix with soap. grind. ' Woromoba. recite the incantation. Mix the first part with black soap and wash the body with it. 324(1684) To dance well Unidentified leaf (which dances in the wind) Unidentified leaf (makes soup taste hot) A snake without any deformity Four young pigeons Black soap Burn everything in a clay pot. Place the second part in a small gourd. Labiatae Leaf of ANANAS COMOSUS. Kill four young pigeons.' 325(1687) Preparation to bury in the ground in order to get money Leaf of OCIMUM GRATISSIMUM. recite the incantation and bury inside the house.

. A o pe of o si i. a o da a si i. Ponmoseseki l'o ni ki gbogbo obinrin ile yii k'o maa bimo Gbegbe I g ree gbere wa. Akeka k a ' w o ibi Igbo ki i di ki i f o s i ma yo ri Ki lagbaja o yori. 3 Ewe akeka Ewe i f o s i A o da won sinu ape. 4 Ewe ponmoseseki Ewe gbegbe Igbin A o da won sinu ikoko pelu igbin. a o pe of o re.326(1690) Arimole Odi meji. A o maa f i we ori. A o tefa lori iyerosun. a o se e ninu omi. 327(1698) Atorise Iwori meji. A o gbe koto sinu ile ati sin in si.

Draw the odu in iyerosun.' 327(1698) To take bad luck from someone Leaf of LECANIODISCUS CUPANIOIDES. Wash the head.326(1690) Prepaiation to bury in the ground in order to get money Leaf of DYSCHORISTE PERROTTETTII. Bury inside the house. Icacinaceae One snail Place in a pot with a snail. 'Akeka. Rhamnaceae Place in a pot. go and bring good fortune. overcome evil The forest is never so thick that the head of ifosi does not appear May so-and-so solve all his problems. 'Ponmoseseki says that all the women in this household should have children Gbegbe. Acanthaceae Leaf of ICACINA TRICHANTHA. recite the incantation.' . Sapindaceae Leaf of GOUANIA LONGIPETALA. mix. cook in water and recite the incantation.

A o pe ofo re. Abamoda ko nii je ki won o le daju ibi si mi l'ara Ifa ni gbogbo ajogun ibi o ni le mu mi Toripe b'ogede ba pon tan Gbogbo t'inu re a d'ero Igbin ma di omo elero akoko Ara ki i ni ori Adie funfun ki i pada k'o di dudu. A o pa akuko funfun. A o da won sinu akengbe. A o maa bu u lati inu akengbe. a o si maa fi fo eko tutu mu. a o si fi eje re kun ara akengbe. a o pe ofo re. A o da ori siiri a o jo gbogbo won a o si lo won. A o te awon odu merindilogun akoko lori lebu re. A o fi we ni orita. 239 Ewe amowo aye kuro Ewe opoto idaja olorun A o fi omi se e ninu ikoko. Amowo aye kuro l'o ni ki e mowo kuro l'ara lagbaja Opoto idaja olorun l'o ni k'owo o kuro l'ara lagbaja K'olorun k'o daja fun un. . a o ko won sinu agbada. 329(1700) Imu owo aye kuro Ose otura.328(1699) Imu awo duro Ejiogbe. 1 Odidi ogede weere Ewe abamoda Ori Igbin merin-dilogun Akuko funfun A o ge siiri ogede.

Musaceae Leaf of BRYOPHYLLUM PINNATUM. Labiatae Leaf of FICUS SUR. 'Abamoda will not let them turn the evil eye on me Ifa says that no evil spirit can overcome me Because when the banana is ripe Everything inside it becomes soft The snail has become the owner of calm and tranquility Life is never hard for the shea butter The white hen never gets black. Bathe with the preparation at a crossroads. burn everything and grind. Kill a white cock and paint the gourd with its blood.' . Add shea butter. Moraceae Cook in a pot in water. Draw the sixteen great Ifa verses in the preparation. PARADISIACA. recite the incantation. 'Amowo ayekuro says that you must take your hands from so-and-so Opoto idaja olorun says that people must take their hands from so-and-so May Olorun fight personally for him/her. Sapotaceae Sixteen large snails A white cock Shea butter Pick a whole bunch of bananas and put them in a flat pot with the leaves. Recite the incantation. Pour into a large gourd. PARKII. Drink cold indian corn meal with the preparation. Crassulaceae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp.' 329(1700) To remove bad luck Leaf of OCIMUM GRATISSIMUM.328(1699) To always have a good complexion Fruit of MUSA SAPIENTUM var.

A o tefa lori iyerosun. . Aborikefun je ki emi o di arugbo Apeje ki n pe l'aye. a o ge won si wewe. 332(1800) Orire Ogbe obara. a o maa fi we. 33 Ewe eto Ewe ela Ewe awayemakuu Igbin meji A o gun won. a o pe of o re.330(1722) Ipelaye Oyeku ogbe. a o pe of o re. a o fi tefa. 32 Ewe aborikefun Ewe aape Odidi ataare kan A o jo won. a o pe ofo re. 331(1723) Ipelaye Oyeku iwori. Eto o ni ki n to l'aye Ela o ni ki n la si aye Awayemakuu ki i tete ku Oyeku iwori wa so mi di arugbo. a o fi fo eko mu. A o se gbogbo re po. A o pa igbin meji. 22 Ewe asawawa Ewe ojuusaju Ewe omini Ewe orijin Ose dudu A o gun un mo ose dudu. Asawawa sa rere wa Ojuusaju mu rere se isaju mi Ire gbogbo ni t'omini Orijin o ni ki e fi rere jin mi. A o je e.

'Aborikefun.' 332(1800) For good fortune Leaf of PAVETTA CORYMBOSA var. favour me with good fortune Good fortune is of omini Orijin says that you will grant me good fortune.' . Kill two snails. recite the incantation and wash the body with the preparation. Leguminosae Papilionoideae Leaf of COMMIPHORA AFRICANA. Ulmaceae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. recite the incantation. 'Eto says that I will stay long on Earth Ela says that I should be rich on Earth Awayemakuu does not die quickly Oyeku iwori. recite the incantation.' 331(1723) For a long life Leaf of DRACAENA SURCULOSA. cook with the preparation. Orchidaceae'' Leaf of DRACAENA LAXISSIMA. draw the odu in the ashes. eat.330(1722) For a long life Leaf of ANTIARIS TOXICARA. Rubiaceae Leaf of PETIVERIA ALLIACEAE. 'Asawawa. Agavaceae Leaf of CALYPTROCHILUM CHRISTYANUM. NEGLECTA. let me become old Ape help me to stay a long time on Earth. Burseraceae Black soap Pound with black soap. Phytolacaceae Leaf of CROTALARIA PALLIDA. Moraceae Leaf of CELTIS INTEGRIFOLIA. eat with hot indian com meal. Draw the odu in iyerosun. Zingiberaceae Burn. come so that I may become old. bring good fortune here Ojuusaju. cut them in pieces. Agavaceae Two snails Grind everything.

Esisi pupa k'o pa rere da sodo mi Awere pepe k'o pe rere wa Peregun pe rere wa. a o fi we ori. 151 Ewe awe fin Ewe o f in Ewe jaganyin A o lo o lori olo. Adagbudu t'o ba ya meta ki i yaara won. a o f i epo ati iyo si i. a o pe of o re. 25 Ewe esisi pupa Ewe awere pepe Ewe peregun Ose dudu A o gun gbogbo re po mo ose dudu. a o se awon elo yoku po m o ekuro. a o ra a roborobo. A o t e f a lori iyerosun.333(1803) Orire Ogbe osa. A o maa f i s'enu nigba ti a ba pade obinrin ti a f e mu do. 14 Ewe adagbudi meta Eyo ekuro kan Iyere meta Iyo A o lo ewe iyere. 334(1847) Amudo Ogunda of u n . a o pe of o re. A o wa sa a. A o po iyere ti a lo mo on ki okunrin o je e. . 335(1854) Ida obimin duro sile Irete meji.

Pour over the preparation. Palmae Three leaves of PIPER CAPENSE.' . Add also the ground leaves of TERAMNUS LABIALIS. Agavaceae Black soap Pound together with black soap. Cook them with the palm kernel. recite the incantation. Leguminosae Papilionoideae One kernel of ELAEIS GUINEENSIS. wash the head with the preparation. 335(1854) To keep a wife at home Three leaves of TERAMNUS LABIALIS.333(1803) For good fortune Leaf of LAPORTEA AESTUANS. Place in the mouth when speaking to the desired woman.' 334(1847) To seduce a woman Leaf of OLAX SUBSCORPIOIDEA. Piperaceae99 Salt Grind the leaves of PIPER CAPENSE. Rutaceae Grind on stone. 'Red esisi should bring good fortune to my side Awere pepe should call good fortune to me Peregun. Malvaceae Leaf of CITRUS AURANTIUM. Recite the incantation. The man should eat the preparation. Draw the odu in iyerosun. Urticaceae Leaf of CYATHULA PROSTRATA. 'Adagbudu that sprouts three [shoots] that never separate from one another. mould into small balls and dry them. Olacaceae Leaf of ABUTILON MAURITIANUM. Amaranthaceae Leaf of DRACAENA FRAGRANS. palm oil and salt. call good fortune here.

a o da won po. . a o si maa f i we. A o sin gbere si ikun a o f i ra a pelu.336(1861) Idi ibale Owonrin ose. A o pe of o re. a o maa fi f o eko tutu mu. a o da eje ahun si i. Olomuyinrin ba mi mu okan obinrin Imumu ba mi mu okan obinrin Omu osun ba mi mu okan obinrin. 337(1882) Iferan obinrin Ogbe osa. a o pe of o re. A o t e f a lori iyerosun. 338(1899) Iferan obinrin Ika o f u n . 181 Ewe sobohee f u n f u n Obo agbebo adie Ose dudu A o gun un mo ose dudu. 25 Ewe olomuyinrin Ewe omu osun Eso imumu A o lo won. 105 Ewe moiya se Ewe ologunsese Eje ahun A o gun awon ewe meji a koko. Sobohee o ni ki obinrin se obo hee han mi Obo l'adyie se hee han akuko. A o f i f o eko tutu mu.

Cyperaceae Grind. Draw the odu in iyerosun. Make small incisions into the belly and rub the preparation into them. help me win the woman's heart. 'Sobohee says that the woman's vagina should open completely The hen's vagina is always completely open for the cock. Acanthaceae A hen's cloaca Black soap Pound with black soap. help me win the woman's heart Imumu. mix.336(1861) For a young woman to recover her virginity Unidentified leaf Leaf of ERYTHRINA SENEGALENSIS. Adiantaceae Fruit of CYPERUS ESCULENTUS. 337 (1882) To be loved by a woman Leaf of SCOPARIA DULCIS. Drink with cold indian corn meal. Drink with cold indian corn meal.. help me win the woman's heart Omu osun.' . Scrophulariaceae Leaf of PTERIS sp. mix with the blood of the tortoise. Recite the incantation and bathe using the soap mixture. recite the incantation. 'Olomuyinrin. Leguminosae Papilionoideae Blood of a tortoise Grind the first two ingredients.' 338(1899) To be loved by a woman Leaf of ASYSTASIA GANGETICA.

339(1905) Imu ni lobinrin pupo Iwori meji, 3
Ewe ope olowa
Oko itu
Alagemo
Ose dudu
A o gun un mo ose dudu. A o pe of o re. A o maa fi we.
Iyawo pupo l'a ba nile ope olowa
Itu ki i fi owo f e obinrin
Alagemo mi l'o mu aya mi wa k o mi warawara.

340(1908) Okunrin dido O f u n ose, 256
Iye gunugun
Iye aparo
A o lo gbogbo re po. A o t e f a lori iyerosun, a o pe of o re. Ki obinrin f i abe
ya ara re, ki o po eje re mo oogun yii ki o f i sinu ounje fun okinrin je tabi ki
o f i sinu oti f u n un mu.
Atabo atako aparo o gbodo ya araa won
Bi won b a j o f o won a si jo ba
Ibikan naa ni t'ako t'abo igun n gun si
Ki lamorin ma le ya mi n'igba kookan.

341(1910) Onfa obinrin Otura oyeku, 198
Ewe oju oro
Ewe osibata
Ewe oriro
Ewe ogan
A o j o o. A o t e f a lori Esu.

339(1905) To acquire many wives
Leaf of ELAEIS GUINEENSIS, Palmae
The penis from a sparrow
A chameleon
Black soap
Pound the ingredients with black soap. Recite the incantation, bathe the body
with the mixture.
'We always meet plenty of wives in the house of ope olowa
A goat does not spend any money to have sex
Chameleon, go and bring wives for me immediately.'

340(1908) To win the heart of a man
The feathers of a vulture
The feathers of a partridge (FRANCOLINUS BICALCARATUS BICALCARATUS)
Grind together. Draw the odu in iyerosun, recite the incantation. The woman
should make a cut on her body and mix her blood with the medicine.
She should give it to the man mixed either in his drink or food.
'Female and male partridges do not dare part from each other
If they fly together, they perch together
Both the male and the female vulture lay in the same place
May so-and-so be unable to part with me.'

341(1910) To call back an unfaithful wife
Leaf of PISTIA STRATIOTES, Araceae
Leaf of NYMPHEA LOTUS, Nympheaceae
Leaf of ANTIARIS TOXICARIA, Moraceae
Leaf of COMBRETUM RACEMOSUM, Combretaceae100
Burn. Place the ashes on the ironstone shrine of Esu and draw the odu on them.

342(1911) Oruka amudo Ejiogbe, 1
Ewe yaga
Ewe apada
Eyin adiye
A o mu opo ewe yaga, a o fi pa oruka l'ara. A o gun awon ewe. A o ya
okookan ninu awon ewe orisi mejeeji si meji. A o lu iho sinu eyin, a o pon
awon ayaku ewe ti apa otun, a o fi sinu iho eyin pelu oruka. A o tefa lori
iyerosun, a o da a si i. A o fi awon ayaku ewe to ku bo o. A o bu die ninu
awon ewe t'a lo si i. A o gba a ni owu dudu ati funfun. A o fi oruka s'owo
osi. A o lo fi mu obinrin naa, a o si lo ba a lo po.

343(1914) Isoye Ejiogbe, 1
Ewe oniyeniye
Ewe eeran
Eku emo
A o j o o. A o f i t e f a , a o pe of o re. A o f i f o eko tutu mu.
Eeran ni k' o maa ran mi leti re
Ona merindinlogun l'ewe oniyeniye ni
Emo l' o ni gbogbo ohun ti mo ba ti k o o maa mo mi ninu.

344(1925) Isoye Irosun of u n , 91
Ewe aran
Ewe iyeye
Odidi ataare kan
A o jo o. A o f i t e f a , a o pe of o re. A o maa f i omi lo o.
Aran ba mi ran iye temi
Iyeye je ki n ni iye nikun.

342(1911) To have sexual relations with a woman
Leaf of ADENIA LOBATA, Passifloraceae101
Leaf of URARIA PICTA, Leguminosae Papilionoideae
An egg
Take a ring, rub it with plenty of yaga leaves. Pound the leaves.
Choose a leaf from each of the plants and tear them in two. Make a hole
in the egg. Fold the right halves of the torn leaves into the hole in the egg
and put the ring inside. Cover the preparation with the left halves of the torn
leaves. Add more pounded leaves. Fasten with black and white threads.
Bury in bathroom, recite the incantation. Put the ring on a left finger and
touch the woman you desire.

343 (1914) To have a good memory
Leaf of HYDROLEA GLABRA, Hydrophilaceae
Leaf of DIGITARIA sp., Gramineae102
One guinea pig
Burn, draw the odu in iyerosun, recite the incantation. Eat with cold indian
corn meal.
'Eeran wih always remind me
The leaf of oniyeniye has always sixteen parts
Emo says that all things that I have learnt will stick to my mind.'

344 (1925) To have a good memory
Leaf of PLEIOCARPA PYCNANTHA, Apocynaceae
Leaf of SPONDIAS MOMBIN, Anacardiaceae
A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA, Zingiberaceae
Burn, draw the odu in the preparation, recite the incantation. Drink with water.
'Aran, order my memory
Iyeye, help me keep my memory.'

A o tefa lori iyerosun. a o fi omi lo o. 109 Ewe agberigbede Ewe oniyeniye Ewe atori Ejo A o jo o. a o fi tefa. a o gun ewe sefun sefun ati aadun. a o si se e. 346(1947) Arisoyin Ejiogbe.345(1927) Isoye Obara iwori. a o bo eepo re. . oyin. A o gbe e le alaajo lori. Agberigbede ba mi gbe iye temi fun mi Oniyeniye ba mi ko iye temi fun mi Atori ba mi to iye temi fun mi Iye taara ni t'ejo. A o da won sinu isasun. a o da a. 1 Ewe sefun sefun Ewe ooyo Eyin adiye Ori osin Awo ijimere Aadun Oyin Iyo Abere merin A o se eyin. A o da abere. A o gbe isasun sinu igba fife ti ko ni omori. a o pe ofo re. si i pelu. apo ati iyo.

345(1927) To have a good memory Leaf of SYMPHONIA GLOBULIFERA. Tiliaceae A hen's egg The head of a small eagle (GYPOHIERAX ANGOLENSIS) A little brown monkey Sweet corn mixed with honey Honey Salt Four needles Boil the egg. recall my memory Atori. draw the odu in the preparation.' 346(1947) To be well spoken of when absent Leaf of AERVA LANATA. Guttiferae Leaf of HYDROLEA GLABRA. Cook all together. drink with water. . 'Agberigbede. organise my own memory A sharp memory is characteristic of the snake. Tiliaceae A snake Burn. a little salt and the four needles. Amaranthaceae Leaf of CORCHORUS OLITORIUS. grind a leaf of AERVA LANATA with ground popcorn. peel it. Draw the odu in iyerosun and pour on the preparation. palm oil. add honey. Place the pot on a tray on the patient's head. Hydrophilaceae Leaf of GLYPHAEA BREVIS. Put inside a clay pot. recite the incantation. bring my memory Oniyeniye.

29 Ewe anikansegbo Ewe adosusu Ewe popo Ewe gbegi A o gbe ile sinu ile. A o tefa lori iyerosun. 2 Ewe adosusu Ewe ekunkun Igbin merin A o gbe ile. a o pe of o re. Amu aye yonu Wa mu gbogbo araye yonu si mi Amu eni sunwon l'oju eniyan Wa mu mi sunwon l'oju araye Epa l'o ni ki won o panu po f e temi Ilewo olosan ki i gbehin iwaju nigbe Eso mi di oyin e ma roju si mi. Adosusu so pe gbogbo eniyan duro timi Ekunkun ni ki ile mi o kun fun eniyan Bi igbin ba kole re a kun. 29 Ewe epa Ewe ilewo olosan A o lo o. A o de e. a o pe of o re. Anikansegbo ki i segbo tire ti. . A o tefa lori iyerosun. a o da awon ewe si i. a o po o po. A o tefa. A o da ifa ogbe ate pelu owo eyo. 348(1958) Ifa eniyan sinule Ogbe irete. a o da a si i. a o maa fi la oyin. a o si pe ofo re. a o ko won sinu re. 349(1974) Ifa eniyan sinule Ogbe irete.347(1951) Ifa eniyan sinule Oyeku meji.

it occupies it completely. Anarcadiaceae Grind. Lick with honey. Cochlospcrmaceae Leaf of ANANAS COMOSUS. Leguminosae Papilionoideae Leaf of SPONDIAS MOMBIN. pour over the preparation and cover the hole. recite the incantation. recite the incantation. but is always at the front Respect me like honey. Recite the incantation: 'Adosusu says that all people must stay with me Ekunkun says that my house must stay full of people When the snail builds its house. 'The one that makes people pleased Shall make everybody glad to see me The one that makes people attractive to others Shall come and make me attractive to everybody Epa says that they shall all like me Ilewo olosan never stays behind. Divine agbe ate with cowries.347(1951) To attract many people to one's home Leaf of COCHLOSPERMUM PLANCHONII. Draw the odu in iyerosun. Bromehaceae Four snails Dig a hole. Cochlospcrmaccac Leaf of ADENIA LOBATA. Gramineae Dig a hole inside the house. mix. put the leaves in it.' 349(1974) To attract many people to one's home Leaf of ARACHIS HYPOGAEA. do not despise me. draw the odu in iyerosun.' 348(1958) To attract many people to one's home Leaf of MICROGLOSSA PYRIEOLIA.' . Compositae Leaf of COCHLOSPERMUM PLANCHONII. draw the odu in iyerosun. 'Anikan segbo never administers his own rain-forest without success. Put the ingredients in it. Passifloraceae Leaf of ELEUSINE INDICA.

a o maa fi we. 351(1984) Imu eniyan gbo teni Ogunda meji. a o pe of o re. Ki obinrin maa f i epo la a lalaale ti oyun ba pe ogbon ojo. 53 Ewe obi edun Ewe oju oro weere Ewe ata isenbaye A o j o o po. a o t e f a lori iyerosun. A o k o won sinu apo f u n f u n . 235 Ewe oro agogo Ewe peregun Ewe wawa A o gun un. Obi edun maa je ki ibeji mi o waye. . A o t e f a lori iyerosun. 353(1989) Imu ni bi beji Iwori okanran. Eti ologbo l'o ni gbogbo yin feran mi Jiwinni l'o ni k'e maa f e mi. a o t e f a lori esu. 9 Ewe akoko Ewe iru Ewe ata Karagba ikole Iyo A o lo won. 352(1988) Wiwa eniyan t'o sonu Ose ogunda.350(1981) Iferan eniyan Irete ogbe. 212 Ewe eti ologbo Ewe jiwinni Ose dudu A o gun un mo ose dudu. A o pe of o re.

Leguminosae Mimosoideae Leaf of ZANTHOXYLUM SENEGALENSE. Agavaceae Sapindaceae Pound. Repeat the incantation and close the bag. 352(1988) To find a missing person Leaf of EUPHORBIA KAMERUNICA. Rutaceae Salt A broken calabash Grind. recite the incantation. Convolvulaceae Leaf of ACALYPHA CILIATA. recite the incantation. Euphorbiaceae Black soap Pound with black soap.' . 'Obi edun. recite the incantation. Sterculiaceae Unidentified leaf Leaf of CAPSICUM ANNUUM. put in a bag of white cloth. Solanaceae Burn all together. Bathe with the preparation. draw the odu in iyerosun. 'Eti ologbo says that everybody should love me Jiwinni says that you should love me. Draw the odu in iyerosun. Bignoninaceae Leaf of PARKIA BIGLOBOSA. Open it in the morning and at night. draw the odu on the ironstone shrine of Esu. The woman must lick the preparation with palm oil at night when her pregnancy reaches 30 days. 353(1989)To get twins103 Fruit of COLA MILLENII. allow my twins to come into this world.' 351(1984) To have one's opinion accepted Leaf of NEWBOULDIA LAEVIS. Euphorbiaceae Leaf of DRACAENA FRAGRANS.350(1981) To get the affection of people Leaf of IPOMOEA HEDERIEOLIA.

23 Ewe agbe Ewe agbe Ewe eruwa A o ko gbogbo re sinu ikoko tuntun. a o daruko omo. a o po o po. 8 Ipanumo abo Ipanumo abafe Ipanumo iya Odidi ataare Ori lankoko A o j o o. a o po o po. A o we owu f u n f u n ati dudu mo ara aba. A o fi tefa. a o na ewe naa. a o si maa fi we omo. a o tefa lori iyerosun. A o si f i k o igi abo. 356(1998) Aba Okanran meji. 355(1996) Ose ti omode ki i fi i sunkun loru Ejiogbe. A o da omi tutu si i. . A o gun un pelu ose dudu.354(1992) Imu omo rin Ogbe okanran. A o maa fi we omo owo lalaale. 1 Ewe sawere Eru Ose dudu A o pe ewe yii ni sekunwin.

Annonaceae tree. Gramineae Put all in a new pot. Annonaceae104 Tip of the leaf of PILIOSTIGMA THONNINGII. Hang from an ANNONA SENEGALENSIS. Solanaceae Fruit of CROTON LOBATUS. mix. Zingiberaceae The head of a male lizard Burn. Wash the baby every night with the preparation. Tie with black and white threads to a handcuffs. Cucurbitaceae Leaf of ECHINOPS LONGIFOLIUS. 356(1998) To arrest a madman Tip of the leaf of ANNONA SENEGALENSIS. Euphorbiaceae Black soap Beat the leaf. Pound with black soap. Add cold water.354(1992) To make a baby leam to walk within five or six months Leaf of LAGENARIA SICERARIA. wash the child with the preparation. . draw the odu in the preparation. calling the name of the child before plucking the leaf. Compositae Leaf of ANDROPOGON TECTORUM. draw the odu in iyerosun. Leguminosae Caesalpinioideae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. Leguminosae Caesalpinioideae Tip of the leaf of DANIELLIA OLIVERI. mix. 355(1996) To prevent children from crying at night Leaf of LYCOPERSICON ESCULENTUM.

A o si f o iyerosun si ori oogun. A o fi aso pupa bo o. A o fi edun ara si arin aso ala naa. A o te aso merin sile. a o pe of o re. A o wa ta okookan ni koko mo eti aso ala ti a fi we oku.357(2001) Ajaso Ose otura. A o ran won po. O-yi-biri! piwada!! Ajaso n't'aayan Ajaso n't'ire Oruko ti won n p'osun ni ki i-sun-de-inu Eje sunusunu papo o t'ara se B'ekolo juba ile a r'ibi lo Abeyo ni t'eesun Abeyo ni t'ogede Parada Apada pa a da k ' o o tun se Ajiye! Dide n'le!! . A o tefa lori iyerosun. 239 Abeyo ogede meje Eesun Agbado Eyo ataare aaja meje Ewe ajaso Isu oganlara Ewe apada Odidi ekolo kan Iye eye aje Edun ara A o lo o pelu edun ara lori olo ti a gbe sori odo. a o tan owu akese si won lori. A o di won pelu owu pupa lona ototo. a o wa da oogun ti a lo si won lori.

transform him and make him whole The one that wakes to live.357(2001) To join cut parts of a body Seven cut flowers of MUSA SAPIENTUM. recite the incantation. 'Have the will to live. put a little of the preparation on each of the four pieces of cloth and bind each of them separately and tightly with red thread. Tie each one to the edges of a white shroud. Pour iyerosun on top of the preparation. Leguminosae Papilionoideae An earthworm The feather of an owl Grind using a firestone on a stone placed on a mortar. Musaceae PENNISETUM PURPUREUM. Gramineae ZEA MAYS. get up!' . Leguminosae Caesalpinioideae Leaf of URARIA PICTA. Place the firestone in the middle of the shroud. Sew all together. it always produces a new shoot Transform! Apada. it always produces a new shoot When the plantain tree is cut. Cover with a red cloth. Zingiberaceae Unidentified leaf SENNA OCCIDENTALIS. Draw the odu in iyerosun. get up To cut and rejoin is characteristic of the cockroach To cut and rejoin is characteristic of the cricket The name given to Osun is light sleeper Plenty of blood comes together to renovate the body When the earthworm pays hommage to the earth. Spread four pieces of red cloth on the ground. Gramineae Seven seeds of AFRAMOMUM MELEGUETA. place little pieces of cotton wool on them. it finds its way through When the elephant grass is cut.

Ogbo l'o ni ki n maa gb'edekede kiri aye o Imo ni o pe ki n m'esi i re ni f i f o Eeran ni o maa ran mi leti gbogbo e Ko mama s'ede ti odidere k i i mo Igba ale.358(2002) Ajire Odi oturupon. igba aaro. 210 Ewe awe Ataare Iyo A o k o o sinu ape. igba osan Won ki i je ki awoko o simi. 360(2004) Amu ni gbede Ogbe osa. a o po o po. a o f i omi iyo ati ataare si i. Ewe orijin l'o ni oro gbogbo kee f i ji mi. 72 Ewe orijin Ose dudu A o lo o. a o mu omi tutu le e. a o lo ide i f a . A o pe of o re. A o maa f i we. a o pe of o re. a o po o po mo ose dudu. Awe je ki lamorin yii o we Gege bi o ti se n f e o. A o da won po. A o pe of o re. A o fi t e f a . 359(2003) Amu eniyan giga di kekere Otura ose. A o f i se agbo. . 25 Ewe ogbo Ewe imo Ewe eeran Oode Awoko A o jo gbogbo elo. A o maa mu un. A o gbe oogun mi. A o jo oode po mo eye awoko.

' . mix with black soap.358(2002) To wake up well disposed Leaf of COMMIPHORA AFRICANA. Mix everything together and drink with water. Grind ide i f a and mix. Recite the incantation and drink. Recite the incantation. 'Orijin says you must pardon me for everything. Gramineae106 A parrot An African song thrush Burn everything. Burseraceae Grind. Orchidaceae105 Unidentified leaf Leaf of DIGITARIA sp.. 'Ogbo says that I should master all the languages on Earth Imo will let me know what reply to give Eeran will remind me of everything There is no language that the parrot cannot know At night. Add water. let so-and-so become small again Exactly as he wants to.' 360(2004) To be able to speak many languages Leaf of NERVILIA UMBROSA. recite the incantation. salt and alligator pepper. Zingiberaceae Salt Place in a pot.' 359(2003) To reduce the stature of a very tall man Unidentified leaf AFRAMOMUM MELEGUETA. 'Awe. Cook. Burn a parrot and an African song thrush. Draw the odu on the preparation. Wash yourself with the preparation. morning or evening They never give awoko (song thrush) bird any rest.

A o po o po. A o tefa lori iyerosun. a o ri aso sinu osun. A o toju re fun ojo meje. A o da obi ti a fi difa si i. a o yo aso kuro.361(2005) Ijeran Irete ose. 362(2006) Ijifa oba Obara meji. . 363(2007) Iji oku Obara meji. A o maa fi we ni owuro fun ojo meji. Ni ojo keje. a o da ikin ifa sinu iyerosun. 7 Ewe araba Ewe asiyele Ewe emu Ewe ojiji Ewe akudinrin Aso osun A o run won sinu ape. Fi aso naa bo oku ti o ti ku ki o si pe e ni eemeta. 225 Ewe arunjeran Obi Ogungun erankeran A o run won. A o fo eegun erankeran si i. a o sa a si abe orule (a ko gbodo sa a sinu oorun). A o fi tefa. 7 Ewe akese Ose dudu A o gun un pelu ose dudu.

Break the bones of the chosen animal and add them to the mixture. dry it under the roof (not in the sun). Malvaceae Black soap Pound with black soap. Sapotaceae Leaf of OLDENLANDIA CORYMBOSA. Rubiaceae107 Leaf of DALBERGIA LACTEA. Leguminosae Mimosoideae A cloth dyed red Squeeze in a clay pot. Bathe for two mornings with it. . Keep for seven days. Stercuhaceae The bones of any animal Squeeze the leaves. Bombacaceae Leaf of CHRYSOPHYLLUM WELWITSCHII. Put the concecrated palmnuts in iyerosun. Sterculiaceae used for the divination. 363(2007) To revive a dead person Leaf of CEIBA PENTANDRA. On the 7th day take the cloth. Draw the odu in the preparation. Dip cloth in red powder. 362(2006) To obtain favours from the king Leaf of GOSSYPIUM ARBOREUM. Euphorbiaceae COLA ACUMINATA. cover the dead person with the cloth and summon him three times. Add the leaf of the same COLA ACUMINATA. Leave for seven days.361(2005) To obtain meat to eat Leaf of ACALYPHA CILIATA. Leguminosae Papilionoideae Leaf of ALBIZIA ZYGIA. To use. draw the odu in iyerosun and mix.

A o ko ori won sinu ikoko. A o pa eyele ati akuko adiye. sin Ogo de omo elewuji Enikan soso ni mo pe Ki igba eni o w a j e mi Ara gbogbo l'asefun fi i s'owo Idin ka won wo. sin.364(2008) Inu agbe jo siwaju oba Odi ika. B'a a ba mo 'bi a n re a maa mo bi a ti wa A d ' i f a f'Orunmila t'o l'o fe opo si'le L'o fi agbere s'aayo L'o fi pansaga s'obi Ehin igba naa won ba f'orunmila je oba ajalaye Araye gb'ara jo won l'awon o ni d'odo Orunmila josin I f a ni won o sin mi sin mi Won o f'ori sin bi eku I f a ni won o sin. a o da igbin le e lori. l'odo oba . A o si fi ewe owu ati lewu ope bo o. A o tefa lori iyerosun. won o pe I f a ni titi ni e wa maa f'ori fun mi At'ewe at'agba nii f'ori bale. A o fi ikoko miiran bo o. a o si pe of o re si i. A o da ewe ose si i. A o si gbe e sile niwaju oba. A o wa da iyerosun naa si i. 71 Ewe adosusu Ewe asefun Ewe ogo elewuji Ewe owu Lewu ope Ewe ose Eyele kan Akuko kan Igbin merin Ikoko kekere A o ko awon ewe sinu ikoko.

Phytolaccaceae Leaf of GOSSYPIUM sp. who married a widow to manage his home Who married a prostitute as his favourite Who married an adulteress as wife Afterwards. Bombacaceae. Bombacaceae One pigeon One cock Four snails Put all the leaves (except the last three) in a clay pot. recite the incantation and pour it on top of the preparation. Cochlospcrmaceae Leaf of AERVA LANATA. 'If we know not where we are going.364(2008) To make a peasant dance in front of a king Leaf of COCHLOSPERMUM PLANCHONII. Kill the pigeon and cock and put their heads in too. Palmae Leaf of ADANSONIA DIGITATA. Then add leaves of ADANSONIA DIGITATA.. we always know from where we are coming Ifa was consulted for Orunmila. Draw the odu in iyerosun. son of Elewuji I called only one person Two hundred people should answer me Asefun always grows money all over its body Idin count them and see: they are not all here I f a says you must come and worship me forever . Orunmila was crowned king of Ajakaye The people of the Earth conspired that they would not pay homage to Orunmila I f a says they will worship and worship me They will worship with their heads like the rat I f a says they will worship and worship me Ogo has come. put the snails on top and cover with leaves of GOSSYPIUM sp. Cover with another pot and place it on the ground in front of the king. and ELAEIS GUINEENSIS. Palmae. Malvaceae Leaf of ELAEIS GUINEENSIS. Amaranthaceae Leaf of HILLERIA LATIFOLIA.

. 365(2014) Imu gileso Osa ogbe. a o pe of o re. 152 Ewe yanmoti Odidi ataare kan Awo liili A o jo o. Won o f'ori sin bi eja Owu l'o ni t'emi o maa wu won Awumo awumo ni lewuu w'ope Opo eniyan gb'ara jo k 'ee wa yo mo mi Nibi oposusu l'ewe adosusu wa At'ewe at'agba i f a ni e wa f a mo mi Pamoo bi igbin i f a l'oko pamoo Idinka l' o ni k'ee maa dinku K'ee maa wa ni gbogbo ilee yin. Liili lo mu eso wa t'igi Eso pupo ni ti yanmoti. A o f i t e f a . A o f i je ekuru.

'Hedgehog.' 365(2014) To make a tree give fruits Leaf of S ESAMUM INDICUM . Eat with ekuru.' .Both young and old always bow down before the king They will worship with heads like fish Owu says mine should always be attractive to them That numerous people come together and come rejoicing to me Adosusu is always in the midst of plenty Both young and old. recite the incantation. Pedaliaceae A whole fruit of A FRAMOMUM MELEGUETA . Zingiberaceae The skin of a hedgehog Burn. go and take the fruit to the tree Many fruits is a characteristic of yanmoti. draw the odu in the preparation. I f a says you should draw nearer to me Gently. like the snail that crawls in the farm. gently Idinka says you must not be incomplete You should come trooping out of your houses.

366(2016) Imu irin ajo dara Irete meji, 14
Ewe oju oro meta
Ewe apada meta
Ataare meta
Obi meta
Igi aje kobale
Ikode meta
Itale meta
Aladi meta
Aladegbo meta
A o ko gbogbo won sinu agbada, a o jo won, a o fi tefa, a o pe ofo re, a o wa
da a sinu aso. A o so o lenu pelu owu funfun.
Oju oro kii ko'bi loju omi
Ikode kii ko'bi l'osaan l'oru
A kii rinna k'a pade itale
Aladi kii ko'bi l'osaan l'oru
Aladegbo kii ko'bi ninu igbo
Apada ni k'o maa pari ibi da fun mi
Ataare ni k'o maa tari ibi kuro l'ona
Obi ni k'o maa bi ibi kuro
Igi ajeobale ni ki o ma ri ibi ba l'ara mi.

361(2018) Imu isu ta Irete ogunda, 220
Ewe iyo esin
Ewe ose
Obe silo
A o run awon ewe sinu ikoko. A o re obe sinu re, a o tefa lori iyerosun, a o
po o po, lehin ojo meje. A o wa yo obe kuro. A o si fi ge isu ti a f e gbin.

366(2016) For safe travelling
Three leaves of PISTIA STRATIOTES, Araceae
Three leaves of URARIA PICTA, Leguminosae Papilionoideae
Three AFRAMOMUM MELEGUETA, Zingiberaceae
Three COLA ACUMINATA, Sterculiaceae
CROTON ZAMBESICUS, Euphorbiaceae
Three red tail feathers of parrot
Three unidentified insects
Three unidentified ants
Three unidentified ingredients
Place all in a broken clay pot, burn. Draw the odu in iyerosun,
recite the incantation. Put in a cloth and tie with white thread.
'Oju oro never meets evil on the surface of the river
Ikode never meets evil by day or by night
We do not walk on the road where we would meet itale
Aladi never meets evil by day or by night
Aladegbo never meets evil in the forest
Apada says that evil must always turn away from me
Ataare says that evil must always be removed from my path
Obi says that evil must always be pushed far away
Ajeobale says that he will never see evil on my body.'

367(2018) To make the yam grow well
Leaf of TRIDAX PROCUMBENS, Compositae
Leaf of ADANSONIA DIGITATA, Bombacaceae
A small knife
Squeeze leaves in a clay pot, draw the odij in iyerdsijn, and mix the knife
into the recipe. On the seventh day take out the knife and use it to split
the yam that will be planted.

368(2019) Imu obinrin gbo toko Otura meji, 13
Ewe tesubiyu
Eso tesubiyu
A o jo o. A o po eku re po mo iyerosun ti a fi tefa re. A o gbe e lori Esu.

369(2020) Imu ojo duro Ejiogbe, 1
Egbo ikan wewe
Ipanumo abo
Ipanumo abafe
Odidi ataare
Ewe aba
Alantakun
A o jo won. A o fi tefa. A o da won sinu aso. A o fi ewe aba si i.
A o fi owu dudu ati funfun so o.

370(2024) Imu ojo ro Obara ose, 120
E f o yanrin
Iyo
A o se e, a o fun omi re soto, a o da iyo si le labe orun to mole kedere.
A o tefa obara ose le e. A o da omi e f o ti a fun si i. A o pe of o re.
T'omi t'omi l'e f o o bo oja
A kii f ' i y o o pamo k'o ma d'omi
Obara ose wa lo ree se'ri iji naa w'aye
Obara ose wa lo ree se'ri ojo naa wa'le.

368(2019) For a woman to obey her husband
Leaf of COIX LACRYMA-JOBI, Gramineae
Fruit of COIX LACRYMA-JOBI, Gramineae
Burn. Mix the black powder with iyerosun. Use the preparation to draw
the odu on top of the ironstone of Esu.

369(2020) To stop the rain
Root of SOLANUM TORVUM, Solanaceae
The tip of the leaf of ANNONA SENEGALENSIS, Annonaceae108
A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA, Zingiberaceae
A spider
Burn. Draw the odu in the preparation. Place it in a cloth. Add leaves of
FICUS sp., Moraceae and tie with black and white threads.

370(2024) To make rain f all
LAUNAEA TARAXACIFOLIA, Compositae
Salt
Cook. Squeeze the water from the leaves. Pour salt on the ground when the
sky is clear and draw the obara-ose in it. Pour the water from the leaves on
the sah, after reciting the incantation.
'Vegetables always arrive at the market drenched in water
Salt cannot be wrapped without turning into water
Obara ose, go and direct the rain to the earth
Obara ose, go and direct the rain to the ground.'

a o koko da ewe arere si i. ti a pe ofo re gbogbo ohun ti a ba gbagbe lese kan naa ni a o ranti re. 373(2029) Ipa ojukokoro obinrin Osa meji. 134 Ewe arere mesan Ewe ireke mesan Orogbo mesan Igbin mesan Obe kekere mesan A o ko gbogbo elo lo sidii Esu. A o maa pe Esu fun ojo mesan. A o pe ofo re. A o si maa fun un ni igbin larin ojo mesan yii. A o gbe Esu pada si aye re. 372(2028) Inisinmi Okanran otura. A o gbele si abe Esu. 10 Ewe oloborituje Odidi ataare kan Oku oromodie A o jo won po. 374(2030) Iwa ohun t'o sonu Obara ogbe. A o pin orogbo si meji. a o fi ebu re tefa.371(2025) Imu ole Okanran irete. 107 Ewe eeran Ti a ba lo ewe eeran ti a fi n pan eko. a o fo awon igbin lori Esu. lehin naa a o da ireke ati gbe si i. A o daruko ohun t'o sonu. a o si fe e danu. A o da a lehin eyi a o ko won sino iho. A o gbe Esu kuro. Lehin ti a ba ri ohun ti a ri wa tan. a o da a si atelewo. Ewe eeran ki o maa ran mi leti o Ewe eeran. 133 Ewe agemo ogo Ewe arere Ori aja A o jo won po. a o fi tefa ti a ba fe lo o. . Ki obinrin fi fo eko mu.

place it inside the hole. Put Esu back. Give it to the woman to eat with cold indian corn meal. Draw the odu in the preparation. Draw the odu on the preparation.. Annonaceae109 Nine leaves of SACCHARUM OFFICINARUM. Compositae Leaf of ANNONA SENEGALENSIS. 'A leaf of eeran should make me remember A leaf of eeran.371(2025) To find stolen property Nine leaves of ANNONA SENEGALENSIS. When the stolen item is found. place it in the palm of your left hand and blow it away. 373(2029) To cure a woman from greed Leaf of JATROPHA CURCAS. Invoke Esu for nine days and praise him. Guttiferae Nine snails Nine small knives Take all to Esu. giving him a snail everyday. Place first a leaf of ANNONA SENEGALENSIS. Gramineae Nine GARCINIA KOLA. 372(2028) To be able to rest Leaf of LAGGERA ALATA. then that person will remember immediately all that has been forgotten. Then remove Esu from his place temporarily. Zingiberaceae A dead little chicken Burn everything. Dig a hole where he was. Gramineae112 If a person uses this leaf and recites the incantation. To use it. Annonaceae110 The head of a dog Bum everything together. break the snails over Esu. Euphorbiaceae111 A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA.' . Say the name of the stolen item. 374(2030) To find something that is lost DIGITARIA Sp. then add SACCHARUM OFFICINARUM and the small knives. Split GARCINIA KOLA in two.

Eni naa k o nii le ya enu soro niwaju adajo. a o fi pa ara agadagodo. A o wa pe of o re. A o si de agadagodo pa. Eni t'o ba mu ni n'iye l'o mu'ni Obara ose wa lo ree mu lamorin n'iye Alofohun l'o ni ki lamorin o ma lee fohun Akuko'die kii renuu fohun. 120 Ewe alofohun Akuko adiye t'o n ko A o lo ewe alofohun. A o fi sinu awo. . 376(2036) Abusi Ofun oyeku. 243 Ewe sefun sefun Ewe o f in A o j o o po. a o fi pa agadagodo. A o tefa lori iyerosun. a o je ki o gbe. A o we e l'aso a o si gba a l'owuu funfun ati dudu. a o ge enu akuko adiye. a o si gba eje re si ara agadagodo. lehin naa a o pe oruko eni ti a f e de. a o da die s'oju ese eni naa. ABILU 375(2034) Agadagodo imu eniyan Obara ose. a o f i lebu re tefa.

Call the person's name and lock the padlock. cover with a cotton cloth. draw the odu in the preparation. go and arrest this person's senses Alofohun says that this person should not be able to speak The cock does not have a mouth for speaking. Amaranthaceae Leaf of ABUTILON MAURITIANUM. Slice the cock's beak and drop its blood on the padlock. Tie with white and black thread. . Let it dry.' 376(2036) To give someone a swollen leg Leaf of AERVA LANATA. put part on the footprint of the person. Malvaceae Burn together. Recite the incantation. Menispermaceae113 A cock Grind the leaf and rub it with a padlock. Put on a flat plate. He won't be able to speak during the process. 'He who catches a person's senses utterly ensnares him Obara-ose. EVIL WORKS 375(2034) To bewitch a person Leaf of JATEORHIZA MACRANTHA. Draw the odu on iyerosun and rub it on the padlock.

378(2039) To avoid cures PHYLLANTHUS AMARUS. Place one above the other. . Clean the dog's penis with the leaves and keep it inside the house. Add a lot of salt.' 379(2040) To render a penis impotent Leaf of DISCOREA ROTUNDATA. then draw the odu. Discoreaceae114 Salt Go to a flowing river and pick three leaves of DISCOREA ROTUNDATA. Touch the woman's body with the penis then put it inside a hole in the axe's handle. Draw the obara oku (obara-oyeku) with the salt. Convolvulaceae The penis of a dog The handle of an axe of a coconut collector Pound some of the leaves and put them into a pot. recite the incantation and drink with hot indian corn meal. Keep for sixteen days.377(2038) To avert a woman from having sexual intercourse with another man Unidentified leaf Leaf of SECURINEGA VIROSA. Wrap and tie up the preparation with a rope before getting up from the ground. 'Ehin olobe says that the sickness should not be cured. Throw the preparation in the river. Euphorbiaceae Grind. Euphorbiaceae Leaf of MERREMIA KENTROCAULOS. Lie down naked on the ground where you have drawn the odu. put the dog's penis on the iyerosun. Pour on a tree sap.

a o sin ni gbere si orun owo eni ti a fe ba eru re je. 381(2044) Iba eru eniyan je Obara ofun. A o fi ko si iwaju ile eni ti a fe le lo. Nijo ina ba f'oju b'etu Nijo naa nii tuka Ejiogbe l'onii dandan ni k'o o lo ree gbe bi ba won Ejiogbe ajatuka ni ina oun etuu ja.380(2043) Ayogo Otura ogbe. . A o gba lebu re. Ki lamorin ma le gbe ile re mo Emi kii gbe ile ana Eeru ni ki e fi ru u kuro n'ile re Ki ile re o yo l'okan re Asangbonlo ni ti awodi Ataare kii ba eeru gbele k'ogbadun Ki lamorin ma gbadun nile re mo. a o fi tefa. a o pe ofo re. 1 Etu ibon A o da etu ibon sinu apaadi. 382(2045) Idajasile Ejiogbe. a o da a sinu aso. A o pe of o re. A o fi tefa. 197 Ogomo ope Odidi ataare Eeru awonka Emi Ori awodi A o j o o po. a o fi ina si i (a ko ni je ki efun re kan wa loju ki awa naa ma ba dasi ija naa). A o fi oogun pa a. A o fi owu dudu ati funfun. 121 Ewe awefin Ewe obobo Ewe banabana A o jo o.

draw the odu in the ash. 382(2045) To provoke a fight Gun powder Put the gun powder inside a broken clay pot. fire and gunpowder always fight till they part. Olacaceae Leaf of FICUS MUCOSO.380(2043) To drive an occupant out of the house A young leaf of ELAELS GUINEENSLS. this very day you must carry evil to them Ejiogbe. Leguminosae Mimosoideae Burn the ingredients. 'So-and-so should not be able stay in this house any more Emi does not sleep in its nest for more than two days You must use eerii to send him out of his house That so-and-so's house should be separated from his mind Flight is the destiny and characteristic of the eagle Ataare and eeru cannot stay in the same house peacefully So-and-so should no longer have peace in this house. draw the odu in the ash. light with a match. Annonaceae The head of a black African hawk (MILVUS MIGRANS PARASITUS) A rat Bum. 'The day that fire sets eyes on gunpowder That day it will explode Ejiogbe. Hang outside the front door of the person you want to drive away.' 381(2044) To destroy someone's property Leaf of OLAX SUBSCORPIOIDEA. (Do not let the smoke reach your eyes. Make small incisions on the wrist of the person whose property you want to destroy and rub the preparation over them. recite the incantation. Tie with black and white cotton thread.' . Moraceae115 Leaf of ALBIZIA ADIANTHIFOLIA. place in a cloth. Recite the incantation. otherwise you too will take part in the fight). Zingiberaceae XYLOPIA AETHIOPICA. Palmae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA.

84 Ewe eda Ewe idakere Eku eda Kumo bara A o jo o. a o da adi gbigbona si i pelu. . A o fi tefa lori yangi.383(2046) Ida nilese Irosun ogunda. A o maa bo o pelu ape. a o si maa pe of o re. A o fi eku eda si i. Iru ekun wa lo ree mu lagbaja Bomubomu wa lo ree bo o loju Kankan l'ewe ina jomo Ojo omode ba wa oyinrin aye nii ri t'orun Adi wa lo ree di lagbaja. 225 Ewe iru ekun Ewe bomubomu Ewe ina Ewe oloyin A o lo o. a o maa fi kumo bara leemeje fun ojo meje. 384(2047) Ifi eniyan sejo Iru ekun. a o pe of o re. A o tefa lori iyerosun. a o da a sori Esu.

'Iru ekun.. Agavaceae Leaf of CALOTROPIS PROCERA. go and bewitch so-and-so. Draw the odu in the preparation. Scrophulariaceae Grind. 384(2047) To involve someone in a judicial process Leaf of DRACAENA LAXISSIMA. Ranunculaceae An unidentified rat A club used to break open melons to extract the seeds Burn both leaves to a black powder. Beat the rat with the club seven times every day for seven days. Asclepiadaceae Leaf of URERA MANII. Cover everything with a clay pot.' .383(2046) To make someone break his arm or leg Leaf of DESMODIUM sp. go now and catch so-and-so Bomubomu. go now and cover his face Ina leaf instantly burns a child The day a child searches for oyinrin on Earth he will only find it in heaven Adi. Leguminosae Papilionoideae Leaf of CLEMETIS HIRSUTA. draw the odu in iyerosun. anoint the head of Esu. recite the incantation. Urticaceae116 Leaf of STRIGA ASIATICA. Anoint the head of Esu and pour hot palm kernel oil on top. place the rat on top.

a o si tun bu ewe si i lenu. ki enu re le ya. 386(2051) IGba nkan lowo eniyan Osa ofun. a o si maa ran an si eniyan.385(2048) Ifi narun se eniyan Ogbe irosun. Lehin ojo meje. a o da ewe si i. . 166 Ewe agogo ogun Ewe aje kobale Ewe etitare Ewe ibepe dudu Eso ibepe dudu Opolo kan A o lu iho sinu eso ibepe. Lehin naa a o wa ko ewe ti a lo si i lenu. a o da a si. A o wa fi owu dudu ati funfun so enu re. a o da ataare si i. a o pa opolo si i. A o fi akisa mu opolo. 20 Ewe irosun Ewe oro Ewe kasan Ewe patonmo Odidi ataare kan Opolo kan A o lo o. A o ri i mole. A o te e lorun. A o fi ape bo o mo ori akitan. A o tefa lori iyerosun. a o fi sinu oparun fi suuku agbado di i. A o maa mu un lati inu oparun pelu apo.

Later on. 386(2051) To usurp somebody's property Leaf of HELIOTROPIUM INDICEON. Ixonanthaceae Leaf of SMILAX KRAUSSIANA. Leguminosae Papilionoideae117 Leaf of IRVINGIA GABONENSIS. then put it inside a bamboo pole. hold its neck tightly and when it opens its mouth put the pounded leaves inside. Put it where people put refuse and cover it with a clay pot. Euphorbiaceae Leaf of GLINUS OPPOSITIFOLIUS. Boraginaceae Leaf of CROTON ZAMBESICUS. Aizoaceae Leaf of CARICA PAPAYA (black). Mix and bury it in the ground. Zingibaraceae A toad Pound the leaves on a stone. kill a toad. take it out of the bamboo with pincers and send it to the person you want to afflict. Tie the frog's mouth with black and white thread. Add some AFRAMOMUM MELEGUETA and more leaves. using a corn cob to close it. Catch the toad with a piece of bread. Cariacaceae One toad Make a hole in the fruit. put the leaves inside it. Leguminosae Mimosoideae A whole fmit of AFRAMOMUM MELEGUETA.385(2048) To provoke itching in someone Leaf of BAPHIA NITIDA. also place it inside the fruit. Cariacaceae Fruit of CARICA PAPAYA (black). Smilacaceae Leaf of MIMOSA PUDICA. Draw the odu on iyerosun. Leave it for seven days. .

A o tefa lori Esu. a o fi tefa. a o bu die si oju ese eni naa. 176 Ewe esusu Ewe kasan Ewe egbe Eso yanmoti A o jo won po.387(2052) Ile ni nilu Okanran iwori. a o f i t e f a . a o bu lebu re si owo a o f e lu eniyan. . a o pe of o re. 124 Ewe esuru Ewe ina Ewe esisi funfun Ewe aaragba Ewe oloyin Ewe efinrin oso A o jo won po. 388(2055) Imu eniyan di talaka Oturupon irosun. 389(2056) Imu niko warapa Ika osa. 186 Ewe abirikolo Ewe arira Yimiyimi Omi iho alakan A o j o o. Ajoko biriki kale ni t'esusu Asubulebu ni t'egbe Nibi eni yanmoti ba subu si Nibe nita tan si. A o da adi si i. a o si maa mu epo fun ero re.

Euphorbiaceae120 Leaf of STRIGA ASIATICA. draw the odu in the ash. Urticaceae119 Leaf of TRAGIA BENTHAMII. Place the black powder in the palm of the hand and blow it in the direction of the person. 389(2056) To send someone epilepsy Leaf of SACCHARUM SPONTANEUM var. Put a litde of the preparation on the person's footprint. recite the incantation. Leguminosae Papilionoideae A scarab beetle Water from a crab hole Burn everything.387(2052) To expel someone from town Leaf of DIOSCOREA DUMETORUM. 388(2055) To impoverish someone Leaf of CROTALARIA LACHNOPHORA. Dioscoreaceae118 Leaf of URERA MANII. Smilacaceae Unidentified leaf Fruit of SESAMUM INDICUM. draw the odu in the ash. 'Sitting around till night is characteristc of esusu Fahing over is a characteristic of egbe Wherever the seller of yanmoti shall fall There he will stop selling. draw the odu in the preparation and anoint the head of Esu. Labiatae121 Burn everything together. Scophulariaceae Leaf of HOSLUNDIA OPPOSITA. To neutralize the effect (if you change your mind). Pedaliaceae Burn everything together.' . drink palm oil. Euphorbiaceae Leaf of BRIDELIA ATROVIRIDIS. Leguminosae Papilionoideae'" Leaf of PTEROCARPUS ERINACEUS. Add palm kernel oil. Gramineae Leaf of SMILAX KRAUSSIANA. AEGYPTIACUM.

391(2059) Imu ni se were Ogunda ese kan. A o la inu adiye si ona meji lati aya. 9 Ewe apikan Odidi ataare Eso aidan Alubosa elewe Ile agbon Imi elede A o gun won po. 31 Ewe awefin Ewe ajisomobiala Ewe ori Adiye A o jo won po. A o da eje re si won lori. a o si gbe e lo si orita. a o fi sinu ape. A o fi omi tabi emu funfun lo o. A o ko oruko eni naa. a o pa adiye. A o ko won sinu akufo ape. A o tefa lori iyerosun. A o da adi le e lori. a o pe ofo re. . Apikan abiise mo niwin wiri wiri Aidan lo ni were ti n o dan wo lara lamorin k'o mu un Torotoro l'agbon rin Pelu isoro ni ki lamorin o maa rin ka o Elede ko imi aja Ki lamorin o ko gbogbo awon eniyan re Alubosa lo ree sa were ba lamorin. a o fi tefa.390(2057) Imu ni l'alakala Ogbe ofun.

391 (2059) To make someone go mad Leaf of DATURA METEL.' . PARKII.390(2057) To send nightmares to someone Leaf of OLAX SUBSCORPIOIDEA. Drink with water or palm wine. Kill a chicken and pour the blood over the preparation. Place at a crossroads. Sapotaceae123 One chicken Burn the leaves to a black powder. gather madness and inflict it on so-and-so. Solanaceae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. adding palm kernel oil. Olacaceae Leaf of BIDENS PILOSA. Compositae Leaf of BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. Write the name of the person (or say it) and put it in the pot. Zingiberaceae Fruit of TETRAPLEURA TETRAPTERA. Liliaceae Pig excrement Wasp's nest Pound everything. Cut the chicken in two pieces at the breast. draw the odu on the ash. recite the incantation. Place the preparation inside the chicken's body and put it in a broken clay pot. 'Apikan will quickly make a child mad Aidan says that the madness I intend to inflict on this person should work A wasp walks with poison So-and-so should walk arround with difficulty The pig rejects the excrement of the dog This person will reject all his people Alubosa. Leguminosae Mimosoideae Bulb of ALLIUM AESCALONICUM. draw the odu in iyerosun.

k'o ya a di were Aja t'o ya asinwin f a ri pe ni digbolugi. . Ni wonronwonron l'ojuu re N'ijo ti a ba ko wonronwonron si ina Ni i di were l'ojiji Kankan bayii l'ewe ina jomo Warawara ni omode bo oko esisi Lamorin wa oloyin aye Warawara ni k'o ri oloyin orun Ile o gba a ni i se aaragba K'o ya digbolugi. Ki o si pe of o re. ki o wa tefa pelu obeke tabi obe Esu. 16 Ewe wonronwonron Ewe ina Ewe esisi funfun Ewe oloyin Ewe odan eki Ewe aaragba Ori aja digbolugi Aasaa gbigbe A o jo won po.392(2060) Imu ni se were Ofun meji. Ki o fi lebu naa kun ewe odan eki meje. Lehin naa. Ki eni ti o n se ogun bu oti lile (oti oyinbo) s'enu.

Scrophulariaceae Leaf of Ficus THONNINGII .Leaf of STERCULIA TRAGACANTHA . Moraceae Leaf of B RIDELIA ATROVIRIDIS .' . Recite the incantation. 'May madness cover his eyes The day we set wonronwonron on fire It suddenly becomes mad Leaf of ina will sting a child very quickly With haste a child will leave a field full of esisi stinging leaves So-and-so searched for oloyin of the earth But he should meet oloyin in heaven Aaragba says there is no place in the house He should become enraged and mad When a dog is mad we call it rabid. Euphorbiaceae125 The head of a rabid dog Tobacco powder Burn everything. Urticaceae124 Leaf of T RAGIA BENTHAMII . Euphorbiaceae Leaf of STRIGA ASIATICA . Sterculiaceae Leaf of U RERA MANII . then place the ashes on seven leaves of Ficus THONNINGII using a curved knife used to decorate calabashes. The person making the preparation must drink whisky or gin.

a o pe of o re. A o f i t e f a . Igbo a bi iyi mo l'ori biri lo yi lamorin lori Gbogbonse a bi ise'mo niwin warawara Isumeri l'o ni k i opolo lamorin o riri o Ewe taba tutu t'o mu abi iko mo loyi biri K'oyi were o maa k o lamorin Nijojumo l'omikan kan Ikanra ni ki lamorin o maa ba kiri. a o sa a gbe. 394(2068) Ipabo Iru ekun. A o bu die si ori ito obinrin. a o pe of o re. A o tefa lori iyerosun.393(2065) Imu ni se were Ose otura. Am'obo wu akara aje. A o da a sinu omikan. . 225 Eso akara aje Eso ejinrin Eetan eyin Ata pupa A o jo won po. 23 Ewe igbo Ewe gbogbonse Egbo isumeri Ewe taba tutu Omikan A o gun un ninu odo. A o ro o sinu igo. A o tun gun un. A o fi i f e kekere fun un mu.

draw the odu in iyerosun. recite the incantation. Rutaceae Burn together. Amaryllidaceae127 Leaf of NICOTIANA TABACUM. 'Akara aje makes the vagina swell. Annonaceae Root of CRINUM ZEYLANICUM. Cucurbitaccae128 Small fruit of ELAEIS GUINEENSIS. Connaraceae Fruit of MOMORDICA BALSAMINA. Cannabaceae126 Leaf of UVARIA AFZELTI. recite the incantation. Spread in the sun to dry. Mix with sour water and corn starch. that turns people's heads. draw the odu in iyerosun. will make a child feel dizzy The dizziness of madness takes hold of so-and-so Everyday omikan remains sour So-and-so shall always walk about in a bad mood. Palmae Ripe ZANTHOXYLUM SENEGALENSE. if it is strong. 'Marijuana. Put some on the place where the woman has urinated.' 394(2068) To make a woman's vagina swell Fruit of CNESTIS FERRUGINEA. go and turn so-and-so's head Gbogbonse makes a child become mad very quickly Isumeri says that so-and-so's brain should become unclear Taba tutu.' . Put it in a bottle and administer it in cup-sized portions. pound again. Solanaceae Sour water with fermented corn starch Pound.393 (2065) To make someone go mad Leaf of CANNABIS SATIVA.

A o fi sinu oga omiran.395(2072) Ipa eniyan Okanran irete. a si le fi sinu omi fun eniyan mu. A o sin in si eti odo (ti o maa n gbe leekan l'odun). a o tefa lori re. . a o si bo eepo edo ejo. a o sun le e lehin ti a ba daruko eni ti a ko fe ki o sun. 134 Ewe ikan Ewe ila Eso apikan Orupa Eru igi oruba A o jo won. 40 Edo ejo Iru ila Oga (aye) meji Akuko adiye A o da awon eso si inu oga. yoo lo ba eni ti a ran an si. a o fi sinu ounje fun eniyan je. A o bo eepo igi iru ila. A o pe of o pelu oruko eni naa. Ejo naa yoo wa pa akuko adiye l'abo. A o la okun mole yoo di ejo. a o fi tefa. Lehin eyi. 35 Ewe oparun Ewe yunyun A o jo won a o bu lebu re si abe eni. 397(2080) Iran ejo si eniyan Oyeku osa. 396(2078) Iran aisun si eniyan Oyeku irosun. A o hun won po. A o hu igi re. A o sin in si baluwe fun ojo meje. A o yo okun kuro. a o so akuko adiye mole ninu ile. Lehin ti awon eso naa ba hu.

Vitaccac Dried seeds of ABELMOSCHUS ESCULENTUS. Remove the thread. Uproot them. draw the odu in the ashes. Bury in bathroom for seven days. put under a mat. 397(2080) To make a snake attack someone CISSUS PRODUCTA. After a while the seeds will sprout and become plants. Gramineae Leaf of ASPILIA AFRICANA. Solanaceae Leaf of ABELMOSCHUS ESCULENTUS. Put a cock inside the house.395(2072) To poison someone Leaf of SOLANUM INCANUM. Compositae Burn everything. Malvaceae Two live chameleons Put the seeds inside one of the chamaleons. Malvaceae Fruit of DATURA METEL. Solanaceae HYMENOCARDIA ACIDA. Hit the thread on the ground: it will become a snake which will bite the victim and kill the cock on its return. Say the name of the person to be affected. Peel the ABELMOSCHUS ESCULENTUS and the CISSUS PRODUCTA. Give it to the person to eat with food or water. Bury it in a river bank (which dries only once a year). draw the odu on top and sleep over it having said the name of the person you wish to prevent from sleeping. Euphorbiaceae Ashes Burn everything. . 396(2078) To prevent someone from sleeping Leaf of OXYTENANTHERA ABYSSINICA. Braid them and place them inside the second chameleon.

Ija oke ni ki won maa ba lamorin ja Abirikolo je ki lamorin o maa binu Otua meji tu ija ba a. A o pe ofo re. omi tabi oti. 13 Ewe ija oke Ewe abirikolo A o lo won. . A o fi sinu ounje.398(2082) Iran ibi si eniyan Otura meji. a o sa won gbe. A o tefa lori iyerosun. 399(2089) Iran onigba meji si eniyan Ofun oyeku. 243 Eso apikan Odidi ataare Ile agbon ile Ile agbon oko Okunrun A o gun won po. a o tefa l'ori esu. A o bu won si iloro enu ona.

398(2082) To send evil to a person
Leaf of EHRETIA CYMOSA, Boraginaceae
Leaf of CROTALARIA LACHNOPHORA, Leguminosae Papilionoideae129
Grind, draw the odu over Esu. Recite the incantation.
'Ija oke says that evil should attack so-and-so
Abirikolo wih let so-and-so become angry
Otua meji get him into fights.'

399(2089) To send cholera to someone
Fruit of DATURA METEL, Solanaceae
A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA, Zingiberaceae
House wasp's nest
Field wasp's nest
A millipede
Pound everything until dry. Draw the odu in iyerosun.
Mix with food or water, gin or rum. Pour some on the threshold of the house.

400(2090) Abilu iso eniyan nu Obara iwori, 109
Iyerosun (oparun)
Ata pupa
Eyele (ako fun okunrin)
Eyele (abo fun obinrin)
A o tefa lori iyerosun, a o pe of o re, a o fi ata pupa sori okokan awon odu
ti a te. A o ko won sinu igba. A o gbe e lo. Si odo jinjinna. A o ko ese eyele
si i, lehin eyi, a o je ki odo gbe igba lo. A o si jin eyele sinu odo.
Eri kii san k'o boju wehin
I f a ba mi paran mo won n'ikun k'ora
Oparun oko paran mo won n'ikun
Obara kosi i f a ba n ko won n'iye kuro ki won o maa lo
Ki lamorin o sonu k'o ma wa mo o
A t u f o l'eyele e ta nu igbo
Atigbodegbo l'eyele e ku u si
Ki lamorin o lo ree ku si atodandodan.

400(2090) To make a person get lost
Powder of OXYTENANTHERA ABYSSINICA, Gramineae
Red ZANTHOXYLUM SENEGALENSE, Rutaceae
One pigeon (male for men)
One pigeon (female for women)
Draw the odu in iyerosun, place a red pepper on each iyerosun drawing, and
place everything inside a calabash. Go to a distant river. Place the feet of
the pigeon in the calabash. Let the river take the calabash away. Afterwards
throw the pigeon in the river.
'The river does not look backwards when it is running
I f a , help me destroy their senses totally
Oparum oko, destroy their senses
Obara kosi, Ifa help me remove their senses to make them stray
May so-and-so get lost and never return
A pigeon flies about restlessly in the bush
A pigeon dies while flying from one bush to another
So-and-so should die while roaming strange places.'

401(2091) Epe isepele eniyan Ogbe irete, 29
Egbo orogbo
Egbo senifiran
Egbo ata
Egbo akere jupon pupa
Odidi ataare meje
Ori oka
Ori ere
Isasun (isasun tuntun)
Emu (gidi)
Oguro (gidi)
Sekete gidi
Oti oyinbo
A o ge gbogbo awon egbo (si kekeke). A o ko won sinu isasun, a o da eso
ataare si i. A o da emu si i, a o ko ori awon ejo si i. A o se won po. Ti omi
re ba gbe. A o tefa lori iyerosun. A o po won po. A o fi aso funfun ran apo
kekere. A o ko awon elo si i. A o mu okan ninu awon egbo po mo eegun ori
oka, a o fi kan ahon.

402(2092) Iti eniyan si koto Owonrin irete, 104
Ewe akuko
Ewe ojiji itakun
Ewe dake
Akere
A o jo won po. A o tefa lori Esu. A o yan akere, a o fi le ori Esu, a o da adi
si i. A o fi ape bo o. A o maa si i wo, a o si maa fun ojo meje, a o si maa
daruko eni naa si i pelu.

Put it over Esu and cover it with palm kernel oil. Rutaceae Root of SPHENOCENTRUM JOLLYANUM. Leguminosae Papilionoideae Root of ZANTHOXYLUM SENEGALENSE. for seven days. Boraginaceae Leaf of BRACHYSTEGIA EURYCOMA. and add seeds of AFRAMOMUM MELEGUETA. add the heads of the snakes. Guttiferae Root of SESBANIA PACHYCARPA. Open it and proclaim the name of the person who you want to fall in a well. and the cranium of the snake and touch them with the tongue. Zingiberaceae The head of a type of boa constrictor The head of a boa constrictor Palm wine Wine from palm straw Honey beer Gin Cut all roots into pieces about ten centimeters long. Take one of the roots. Rubiaceae A striped frog Burn everything together. 402(2092) To make someone fall into a well Leaf of HELIOTROPIUM INDICUM. Cook until dry. Menispermaceae Seven whole fruits of AFRAMOMUM MELEGUETA. . Put in a clay pot. Mix everything. Pour the liquids on top. Leguminosae Caesalpinioideae Leaf of PAUSINYSTALIA MACROCERAS. Draw the odu on Esu. Draw the odu in iyerosun. Roast the striped frog. daily. Cover with a clay pot. Sew a smah bag of white cloth and put everything in it.401(2091) To curse somebody Root of GARCINIA KOLA.

A o sin in fun ojo meje. A o fi oruka si i. A o fi owu funfun ati dudu so o. . a o fi sinu owu. mesaan sori oko. Aluro ni ki o ro Ati owo ati ese re ni ki o ro. Lehin eyi. A o tefa lori iyerosun. A o f i lu eniyan. 49 Aluro Obu otoyo A o ja ewe aluro. 23 Ewe ekunkun Ewe esisi funfun Ewe edo agbonrin Ewe kasan Iyo A o jo won. A o so won po.403(2093) Iyo nile Ose meji. 405(2098) Oruka aluwo Iwori odi. eni naa yoo si ro ( l o w o ro lese). 15 Ewe oju oro Ewe esisun pupa Ewe esisi Ewe aaragba A o lo o. A o ju u sinu odo. 404(2096) Magun Ogbe okanran. a o pe of o re. a o da a mo obu otoyo. a o fi igi mu un tabi ki a fi si omo-ika. A o sin gbere meje s'ori iyawo. a o da a si i.

403(2093) To expel someone from his/her house
Leaf of PISTIA STRATIOTES, Araceae
Leaf of PENNISETUM PURPUREUM, Gramineae
Leaf of TRAGIA BENTHAMII, Euphorbiceae
Leaf of BRIDELIA ATROVIRIDIS, Euphorbiaceae130
Grind on a stone, put in cotton wool Draw the odu in iyerosun.
Tie with black and white threads. Throw in a river.

404(2096) To kill one's wife's lover
Leaf of ANANAS COMOSUS, Bromeliaceae
Leaf of TRAGIA BENTHAMII, Euphorbiaceae
Leaf of DIOSCOREA sp., Dioscoreaceae
Leaf of SMILAX KRAUSSIANA, Smilacaceae
Salt
Bum everything, make seven small incisions on the head of the wife and
nine cuts on the husband's head.

405(2098) To cause and treat paralysis
Leaf of SCHRANKIA LEPTOCARPA, Leguminosae Mimosoideae
Magnesium sulphate
Pick a leaf of SCHRANKIA LEPTOCARPA, add some magnesium sulphate.
Take a ring, tie everything together and bury it in the ground for seven days.
Remove with a stick or a finger and hit someone with the preparation,
proclaiming the incantation. The person will be paralysed (to cure him, put
urine in his mouth).
'Aluro says that he will be paralysed
His hands and feet will be paralysed.'

406(2101) Oruka padimo Ejiogbe, 1
Ewe padimo
A o re oruka sinu omi ti a ri ewe si, a o je ko pe die. A o pe of o re.
A o fi gba idi obinrin. Okunrin miran ko si ni le gori re mo.
Ewe padimo lo ni ki n padimimo
Bi obinrin ba n we lodo a padimo
Bi okunrin ba n we lodo a padimo.

406(2101) To close someone's vagina
Leaf of MIMOSA PUDICA, Leguminosae Mimosoideae131
Make an infusion with the leaves. Immerse a ring in this infusion, recite
the incantation. Strike the woman's buttocks with the ring to prevent other
men from possessing her.
'Padimo says that she must close her vagina
When a woman bathes in the river she closes her vagina
When a man bathes in the river he hides his penis.'

IDAABOBO

407(2102) Agbero Iwori oyeku, 48
Ewe odan eki
Ewe aaragba
Ewe abo
Odidi ataare
Eso agba
Opolo ijokun
A o j o o. A o fi tefa. A o f i sin gbere si ara, a o f i pa a.

408(2103) Agbo omode Iwori meji, 3
Ewe femo loju toki
Ewe agbasa
Alubosa elewe
A o se e, a o pe of o re, ki omode maa mu un ki o si maa fi we laraaro.
Femo loju toki ma j e k'o ku
Agbasa maa gbe arun sa lo
Alubosa ba wa sa arun yii danu.

recite the incantation. Make a small incision on the body and rub the preparation into it. 'Femo loju toki. Zingiberaceae Fruit of STACHYTARPHETA INDICA. Euphorbiaceae132 Leaf of ANNONA SENEGALENSIS. do not let the child die Agbasa. 408(2103) To protect a child Leaf of HYPTIS SUAVEOLENS.ANTIDOTES TO "EVIL WORKS" OR "PROTECTIVE WORKS" 407(2102) To prevent someone from beating you Leaf of FICUS THONNINGII. Liliaceae Boil in water. The child must drink and wash with the preparation every morning. draw the odu in the ashes. Annonaceae133 A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. help me to take away this disease. carry away this disease Alubosa. Rutaceae Bulb of ALLIUM AESCALONICUM. Moraceae Leaf of BRIDELIA ATROVIRIDIS. Verbenaceae A large toad Burn.' . Labiatae Leaf of CLAUSENA ANISATA.

43 Ewe ojiji igi Ewe agba Ewe egba Eran ewure Iyo A o lo won. 113 Eso oje Ewe elu Adiye dudu Igbin Ose dudu A o lo won. a o po iyoku po mo ose dudu.409(2104) Aihewu Obara okanran. A o po o mo iyerosun ti a fi tefa. a o maa fi pa ara. . 411(2106) Ailu Ika oyeku. A o sin gbere si ori a o si fi pa a. iyo ati awon ewe ti a lo. 410(2105) Aiku aya Oyeku otura. a o se die ku. 168 Ewe ojusaju Ewe imi esu Ewe leleure A o jo o. A o fi tefa. Ki aya o je e leekan soso. A o po iyoku mo adi agbon. A o bu u we. A o se eran ewure pelu epo pupa.

Mix the rest with coconut oil and rub over the body. Make small incisions on the head and rub the preparation into them. Phytolacaceae Leaf of AGERATUM CONYZOIDES. Leguminosae PapiUonoideae Leaf of LANDOLPHIA TOGOLANA. 411(2106) To prevent being attacked by someone Leaf of PETIVERIA ALLIACEAE. Apocynaceae134 Leaf of RHIZOPHORA RACEMOSA. The woman must eat it all in one go. Rhizophoraceae Goat meat Salt Grind the leaves. Cook the goat meat with palm oil. Mix with the iyerosun powder used to draw the odu. salt and ground leaves. Compositae135 Unidentified leaf Burn everything. Leguminosae Papilionoideae A snail A black hen Black soap Grind everything. . 410(2105) To prevent a wife from dying Leaf of DALBERGIA LACTEA. Wash with the preparation. Draw the odu in the ashes.409(2104) To prevent the onset of grey hair Unidentified fruit Leaf of LoNCHOCARPUS CYANESCENS. mix with black soap.

414(2112) Apakan Ogunda meji. a o tefa. A o sin gbere meje si aya babalawo. A o ko o sinu omi orombo jaganyin. 9 Eso apikan Orombo jaganyin Irun oya A o jo won po. 48 Ewe awerepepe Ewe etipon gla Ewe koko Ewe opolo A o jo won po a o tefa. Ajilekege kii kuro nita Ita la ba ajilekege. A o da a si enu ona ikan. A o ko lebu re sinu owu funfun ati dudu. A o fi sinu apo. Ki babalawo bu ninu ogun inu ado ki o sin gbere si oju apa ki o fi pa a. . Ti won ba na awo. 413(2108) Apagun Owonrin obara. a o si ko iyoku sinu ado. A o fi ra a.412(2107) Ailu awo Iwori oyeku. Eni na awo yoo wu ku ni. A o pe ofo re. 97 Ewe gbegi Ewe egele Ewe ajilekege A o jo o.

Make seven small incisions on the chest of the babalawo and rub the preparation into them. Draw the odu of I f a on the ash. Sprinkle wherever you have termites. Araceae136 A frog Burn everything together. . Keep the rest in a small gourd. Store in a pocket. Gramineae Leaf of EUPHORBIA HIRTA. Gramineae Bum everything to a black powder. you should make small incisions on the bruises and rub the leftover preparation. add the orange juice. The body of the attacker will swell and he will die. Euphorbiaceae Leaf of ELEUSINE AFRICANA. 413(2108) To protect against agressive preparations Leaf of ELEUSINE INDICA. draw the odu in the preparation. Rutaceae Burn together the first two ingredients. Solanaceae Hair of cutting-grass (cane rat) Juice of CITRUS AURANTIUM.' 414(2112) To kill termites Fruit of DATURA METEL. Amaranthaceae Leaf of BoERHAViA DIFFUSA. If the babalawo is attacked. Nyctaginaceae Leaf of CoLOCASiA ESCULENTA. Tie with white and black cotton threads. Recite the incantation.412(2107) To prevent a babalawo from being attacked Leaf of CYATHULA PROSTRATA. 'Ajilekege does not leave the threshold of the house Ajilekege is always found in front of the house.

417(2115) Ida obinrin duro sile Ofun ika. a o fi lebu re tefa. a o da ewe. a o ge e si ona merindilogun. a o pe ofo re. a o da omi igbin si i. A o fun obinrin je. a o fi ra a. A o sin gbere si abe oju. 216 Ewe ilosun Ewe eeran Ewe tolo A o jo o. a o tefa. 64 Ewe ikuye Ewe ekuya Ewe irawe igbo Ewe irawe odan A o jo won po. . a o tun maa fi pa ara ni ojo meje meje. a o maa la a. A o fi sin gbere si ese. 416(2114) Ero fun ija obinrin Ogbe ogunda. 24 Ewe tetu Ori Igbin kan Iyo A o lo ewe tetu. iyo si i. A o da a sinu epo pupa.415(2113) Atepa Irete irosun. a o da iyerosun si i. A o ko won sinu ape. A o tefa lori iyerosun. 252 Ewe iyere Ewe eyin Ewe imo Oju ologbo A o lo won. A o tefa lori iyerosun. 418(2116) Fun alaaare Odi iwori. A o ro o po. ori. A o yan igbin. ati.

pour on the preparation. Palmae Unidentified leaf One cat's eye Grind everything. Make small incisions around the foot. Piperaceae139 Leaf of ELAEIS GUINEENSIS. Put everything in a pot with shea butter and salt. mix. draw the odu in iyerosun. Capparaceae Leaf of CHLOROPHORA EXCELSA. Leguminosae Caesalpinioideae Burn everything to a black powder. Make an incision under the eye and rub the preparation into it.415(2113) Protection against someone who trod on an "evil work" Leaf of PENNISETUM POLYSTACHION. . Moraceae Leaf of DANIELLIA OLIVERI. Gramineae138 Leaf of PENNISETUM HORDEOIDES.. Draw the odu in the powder. PARKII. Lick and rub over the body every seven days. Draw the odu in iyerosun. Give to the woman to eat. 417(2115) To keep a wife at home Leaf of PIPER CAPENSE. 416(2114) To calm a troublesome woman Unidentified leaf BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. 418(2116) To drive evil away from a sick person Unidentified leaf Leaf of CLEOME GYNANDRA. cut it into sixteen little pieces. add the liquid from a snail. add palm oil. draw the odu. Gramineae137 Leaf of DIGITARIA sp. Gramineae Bum everything. Sapotaceae One snail Salt Grind the leaves.

a o se igbin loto. a o so o po. A o tefa lori iyerosun. 14 Ewe olooto Igbin kan A o lo ewe. A o ko o sinu owu funfun ati dudu. a o da a po mo on. . a o ko gbogbo elo si i. 421(2120) Iweju Irete meji. 420(2118) Iriran oogun buburu Otura iwori. a o fi lebu re tefa. A o se gbogbo re po pelu epo pupa ati iyo.419(2117) Imu were Iru ekun. A o yo die senu. 225 Ewe amunimuye Ewe abo Ewe alofo Ewe aba Adigbonranku Oga Eyin eyele A o jo won po. a o si lo ba were naa soro. A o je e. A o fi erupe bo o. A o ro o po mo on. A o tefa lori iyerosun. A o fi sinu agolo. A o da oti lile si i. 199 Ewe ikupero Ewe opepetileso Ewe toto gbingbin A o gbe ile sinu ile.

Annonaceae140 Leaf of JATEORHISA MACRANTHA. boil the snail. place everything in it. Compositae Leaf of ANNONA SENEGALENSIS. Put inside a tin. mix with food and eat. Compositae Unidentified leaf Leaf of SCADOXUS CINNABARINUS. Cover with earth. add gin. 420(2118) Protection against "aggressive works" Leaf of DICHROCEPHALA INTEGRIFOLIA. Menispermaceae Leaf of Ficus sp. Place in a cotton cloth. draw the odu in the ash. then cook everything with oil and salt. Amarillydaceae Dig a hole in the house. then mix. Moraceae An unidentified beetle A chameleon An egg of a pigeon Burn everything. Draw the odu in iyerosun. Put a little in the mouth and speak to the mad person.419(2117) To arrest a lunatic Leaf of SENECIO ABYSSINICUS.. and pour over the preparation. Asclepiadaceae One snail Salt Grind the leaves. tie with white and black threads. Draw the odu in iyerosun. . 421(2120) To be clairvoyant Leaf of GONGRONEMA LATIFOLIUM.

a o si jo won. a o sa won.422(2121) Idaabobo lowo afose Oyeku meji. 2 Ewe peregun Ewe awerepere Ewe apasa apese Ose dudu A o gun won. . A o wa te awon odu ifa merin akoko. Igi pepepepe Igi pasepase O ni oun ni won n pe ni peregun Peregun elepe Pepe fun mi nigba yii o peregun elepe Awere pepe ifa ni o pelepe fun wa awerepere. pelu grungun meji. A o po o mo ose dudu a o maa fi we tabi ki a fi sin gbere si ara (A ko gbogbo je e ti a o ba fe ki awon ogun daadaa ti a se sara baje).

sift. dry in the sun. 'The tree kills curses The tree kills all evil spells He said it is what they call peregun Peregun the master of curses Help me destroy all curses in my life.' . Compositae Unidentified leaf Black soap Pound. Draw the first four odu and orungun meji. Agavaceae Leaf of SPILANTHES FILICAULIS. otherwise the other preparations you have made will cease to work). peregun master of curses Awere pepe i f a will kill the person who says the curse. Mix with black soap and use it to wash.422(2121) Protection from curses Leaf of DRACAENA FRAGRANS. or make incisions on the body and rub the preparation into them (not to be eaten.

14 Ewe odundun Ewe rinrin Ewe tete atetedaye Eyin adiye Eyele Igbin Ose dudu Iyo A o lo won. A o fo eyin adiye si i. 176 Ewe aluki Irin kolo Akara idi Esu A o jo won.423(2122) Idaabobo lowo aigboran Irete meji. pelu iyo ati epo pupa. 424(2123) Idaabobo lowo aye Ika osa. Ohun t'eyele ba so f'omo re ni i gbo Orunmila ni o wa se tan Ti gbogbo omo ti mo ba bi o gbo temi Eewo orisa. A o tefa. igbin ki i k o oro si ara won lenu Eewo orisa ohun i f a ba wi ni odu n gba Gbogbo ohun ti mo ba wi ni ki omo yii o gba. a o fo igbin a o ge won welewele. a o f i t e f a . a o sin gbere si awon orikee rikee ara a o f i pa a. A o se won po. A o fun eni naa je. A o pa eyele si i. ki a fun un la. tabi ki a jo o. a si le po o mo ose dudu fun wiwe. . a o pe ofo re.

they have to accept Orunmila says it is time For all the children I have borne to obey me Orisa forbids snails to reject each other Orisa forbids I f a to contradict its verses May this child accept everything I say. Draw the odu in the ash. Draw the odu. Piperaceae Leaf of AMARANTHUS VIRIDIS. Amaranthaceae Fresh eggs A pigeon A snail Salt Black soap Grind the leaves. cut them into pieces and cook all the ingredients together with the salt and palm oil. Crassulaceae Leaf of PEPEROMIA PELLUCIDA. kill the pigeon and the snail.423(2122) Protection against stubborness Leaf of KALANCHOE CRENATA. or mix with black soap and make the person wash with it. or burn it and make the person lick the black powder. 'Whatever the pigeon tells its offspring.' 424(2123) Protection against enemies Leaf of ASPARAGUS AFRICANUS. add the eggs. recite the incantation and give it to the person to eat. . Liliaceae A gourd which is broken in the presence of Esu Excrement from an earthworm Burn everything. Make small incisions over the joints of the person and rub the preparation into them.

Wa ba mi pa epe ti won f i mi se yii Sawerepepe ba mi pa elepe fun mi. A o sin gbere si ara. A o fi pa a. a o fi ra a tabi ki a po o mo ataare. ejo ko si ni bu ni je. Ose ogbe abinufunfun bi emu A d'ifa fun erinlojo ejo ti n ti orun bo w'aye Ipanumo abo kii j'abo o y a ' nu Ipanumo abafe kii j'abafe o s'oro Ipanumo iya kii j'iya omi Atarugbo ejo at'omidan ejo Ose ogbe i f a ma j e won o lee ya'nu san mi Oro ataare kii roro de eepo. 227 Ipanumo abo Ipanumo abafe Ipanumo iya Odidi ataare Ewe arojoku Ori ejo A o jo won po. 244 Sawerepepe Ataare Ori A o lo ewe sawerepepe mo ori. A o tefa. . A o sin gbere yika orun owo ati orun ese. A o pe of o re.425(2125) Idaabobo lowo ejo Ose ogbe. 426(2129) Idaabobo lowo epe O f u n iwori. ki a maa fi ra ara.

'Ose ogbe. Snakes will never bite this person. Leguminosae Caesalpinoideae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. or mix with AFRAMOMUM MELEGUETA and rub over the body. Leguminosae Caesalpinoideae Young leaf of DANIELLA OLIVERI. who froths with anger. Sapotaceae Grind the leaf with the shea butter. Zingiberaceae Leaf of ECLIPTA ALBA.' 426(2129) Protection against curses and evil spells Leaf of CYATHULA PROSTRATA. like the froth of the white palm wine We consulted Ifa about 164 snakes that were coming from heaven to earth The young leaf of abo does not allow abo to open its mouth The young leaf of abafe does not allow abafe to speak The young leaf of iya does not lack water Both old snakes and young snakes Ose ogbe.' . Amaranthaceae Fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. 'Come and help me kill this curse that they have put on me Sawerepepe. Compositae A snake head Bum everything. Zingiberaceae BUTYROSPERMUM PARADOXUM subsp. do not allow them to open their mouths to bite me The venom of ataare never stings before reaching the pod. Make cuts around the wrists and ankles and rub the preparation into them. Recite the incantation. Annonaceae141 Young leaf of PILIOSTIGMA THONNINGII.425(2125) Protection against snake bites Young leaf of ANNONA SENEGALENSIS. help me kill the person who has cursed me. PARKII. make small incisions into the body and rub the preparation into them. draw the odu in the ash.

8 Ewe enisa oogun Ewo isu Eku kan Eja (kekere) aro kan A o ko gbogbo re sinu ewe enisa oogun. a o se igbin pelu epo pupa. A o sin i si arin ona toro. 428(2133) Idaabobo lowo eranko Okanran iwori. A o pe of o re. iyo.427(2130) Idaabobo lowo ejo Okanran meji. a o si je e. 124 Ipanumo abo Ipanumo abafe Ipanumo iya Ataare Igbin Iyo A o lo won. Okanran meji lo kan ejo mole Eku t'o ku ko le je ewo Eja t'o ku ko le je ewo Enisa oogun ko le sa oogun re. a o pe ofo re. A o po won po. ata ati ataare. Ipanumo iya nii pa'hun mo iya l'enu Ipanumo abafe nii pa'hun m'abafe l'ete Ipanumo abo nii pa'hun m'abo l'enu Erankokeranko ko nii le ba mi ja ni temi Igbin ki i gb'owo ija si ara won n'iju Okanran iwori maa je k'eranko o ba mi ja ni temi. . a o tefa lori iyerosun. A o tefa lori iyerosun.

go and knock down the case A dead rat cannot eat ewo (pure of DIOSCOREA) A dead fish cannot eat ewo The leaf of enisa oogun cannot cast a spell on its own body. 'It is the young leaf of iya that stops it from opening its mouth It is the young leaf of abafe that stops it from opening its mouth It is the young leaf of abo that stops it from opening its mouth No wild animal will be able to fight me Snails never fight with each other in the forest Okanran iwori. ' Okanran meji. Capparaceae DIOSCOREA sp. LONGIPEDICELLATA. salt. Draw the odu in iyerosun. draw the odu in iyerosun. Annonaceae142 Young leaf of PILIOSTIGMA THONNINGII.. Recite the incantation.' . Mix everything together and eat.427(2130) To cancel a lawsuit Leaf of RITCHIEA CAPPAROIDES var. oil. do not let the wild animals fight me. Cook them with the snail.' 428(2133) Protection against wild animals Young leaf of ANNONA SENEGALENSIS. Zingiberaceae One snail Salt Grind the leaves. Bury the preparation in the middle of a narrow road. Dioscoreaceae (cooked and mixed with oil and salt) A rat A marsh fish Tie the leaf round the ingredients. pepper and AFRAMOMUM MELEGUETA. Leguminosae Caesalpinoideae Seed of AFRAMOMUM MELEGUETA. recite the incantation. Leguminosae Caesalpinoideae Young leaf of DANIELLA OLIVERI.

A o lo o kunna. A o ponmi inu iho alakan woo. omi ile alakan ki i danu. a o gbe ape omi tutu le e lori. a o pe ofo re. 14 Ekan pepe merin-dilogun Ogede (abo) omini merin-dilogun Ataare merin-dilogun Ewe atori merin-dilogun Ewe ito merin-dilogun Ewe ekunkun merin-dilogun Iye etu kan A o da ekunwo iyo si ileele (laibeere iye t'o je). a o sa a loorun. . 16 Ewe gbegbe manitigbe A o ja opolopo ewe gbegbe manitigbe. A o tefa a o pe ofo re. A o maa la a pelu omi.429(2146) Idaabobo lowo ibi Irete meji. a o ko gbogbo won da sinu iho. Ekun l'a ba irete meji l'oju opon Ito l'o ni ki mi to ara iwaju Biri l'ogede dagbo tire l'ajuba Atori wa ba mi tunwa mi se Gbogbo ara l'orisa fi fetu Ekunkun l'o ni k'ajo temi o maa kun. a o fi ikoko ajere bo o. A o te irete meji le e lori. 430(2147) Idaabobo lowo ibi Ofun meji. Akaja wogbo omo Ogun Oori fegeje omo Aloran Alakan gbariri wosa ni i se omo Iloseojikan Gbegbe l'o ni ki ire o maa gbe owo mi Eewo orisa.

Bromeliaceae One ACROCERAS ZIZANIOIDES. Icacinaceae Pick plenty of leaves. 'He who hunts with a dog. cover with a clay pot full of perforations. Place all ingredients in a hole.429(2146) Protection against evil Sixteen pegs of DIALIUM GUINEENSE.' 430(2147) Protection against evil Leaf of ICACINA TRICHANTHA. Tiliaceae Sixteen leaves of LANDOLPHIA DULCIS. Zingiberaceae Sixteen leaves of GLYPHAEA BREVIS.' . recite the incantation. Place another pot filled with fresh water on top. Draw the odu. son of chief Aloran The crab rushes to enter his hole. 'Irete meji is always found in plentiful quantities in the I f a bowl Ito says that I should be equal to my ancestors Banana trees grow in circles in the field Atori. come with me and help me to improve my manner Orisa loves the guinea fowl with body and soul Ekunkun says that my circle will be full of people. recite the incantation. Graminae Pour a handful of salt (without ever having checked its price) on the ground. Draw the irete meji on top. Musaceae Sixteen fruits of AFRAMOMUM MELEGUETA. Grind well and dry in the sun. Leguminosae Caesalpinoideae Sixteen fruits of (female) MUSA SAPIENTUM. son of Iloseojikan Gbegbe says that fortune must stay in my hands Orisa forbids the water inside the crab's shell from running away. Mix with water from the hole of a crab. child of Ogun Huge tree of oori. Apocynaceae Sixteen leaves of ANANAS COMOSUS. then lick the water.

Ma je ko hun mi ahiin Bi imi ba bi mi ti mo safa pani Ma ma je k'o hun mi Org gbogbo ki i hun ahun. A o pon odidi ataare ni ewe. a o fi iyerosun tefa. a o fi lebu re tefa. 16 Ewe ahun Odidi ataare Ahun A o jo won po.431(2147) Idaabobo lowo ibi Ofun meji. Eko ee gbe nu agbonon ja Erinlojo ataare ni n be ninu ile kan soso A ki i gboja won l'ode Ifa ma je ki won o ja ara won ni iyan Owu dudu owu funfun o gbodo ja ara won n'iyan ti o d'ija. a o pe ofo re. A o fi owu dudu ati funfun gba a tititi a o fi ni ri ewe naa mo. . a o pe ofo re. A o so o mo aja ile. 432(2171) Idaabobo lowo ija Ejiogbe. A o tun pan eko naa l'ewe. A o maa fi fo eko tutu mu fun ojo meje. 1 Eko Odidi ataare A o han ewe igi eko.

' . Recite the incantation. Zingiberaceae Remove the leaves from around the cornmeal paste. 'Wrapped Eko never fight with each other in the basket 164 seeds of ataare live in the same pod Nobody ever hears their fight outside I f a . recite the incantation.431(2147) Protection against evil Leaf of ALSTONIA BOONEI. Zingiberaceae One tortoise Burn everything together. Hang it from a pole near the house.' 432(2171) Protection against being involved in fighting Unidentified leaf A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. 'Do not let it harm me. Wrap the AFRAMOMUM MELEGUETA in the leaf. Draw the odu in iyerosun. Apocynaceae A whole fruit of AERAMOMUM MELEGUETA. do not allow them to argue with one another Black thread and white thread must never argue to the point of fighting. Rewrap the eko again and bind with black and white threads until the leaves can no longer be seen. Draw the odu in the ash. Eat with cold indian corn meal every night for seven days. ahun If I feel angry and call I f a to kill someone Do not let it harm me There is nothing that can harm ahun.

1 Ewe buje wewe Ewe apada Odidi ataare kan Opolo A o jo o. 434(2177) Idaabobo lowo iji Oyeku ogbe. A o sin gbere si ara a o fi pa a. A o fi fo eko tutu mu l'eekan naa. bi ko ba jo eja a a fi sile. a o pe ofo re. a o sin gbere merindilogun si orun owo ati si ori. a ri ja ogbe. a o tefa. Owo l'o ni ki won dewo fun mi Eni t'o na oyeku. Eyofo yo mi ninu ibi Efo gbe mi fo ninu ibi Eja efo gbe mi fo ninu ibi. 32 Ewe owo A o lo o. Iku si onibuje mo Siniyanmo siniyanmo Apada pa ori iku da lodo mi Bi won ba mu opolo.433(2172) Idaabobo lowo ijamba Ofun meji. A o tefa lori iyerosun. . 435(2178) Idaabobo lowo iku ojiji Ejiogbe. A o fi ra a. A o po o po. A o pe ofo re. a o pe ofo re. 16 Ewe eyofo Ewe efo Odidi ataare lean Eja efo A o jo gbogbo re.

' . turn death away from me If a person catches a toad and sees that it does not resemble a fish. Zingiberaceae A toad Burn everything. Apocynaceae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. ' E y o f o . draw the odu. Draw the odu in iyerosun. 'Death fails to recognise onibuje He who fails to recognise people. recite the incantation. save me from harm. Acanthaceae143 Grind. Leguminosae Papilionoideae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. Zingiberaceae Unidentified fish Burn everything. save me from harm E f o .433(2172) Protection against accidents Leaf of TEPHROSIA ELEGANS. mix everything. he who fails to recognise people Apada.' 435(2178) Protection from sudden death Leaf of CREMASPORA TRIFLORA. Rubiaceae Leaf of URARIA PICTA. save me from harm Eja e f o . Rub the preparation into them. Recite the incantation. he releases it. recite the incantation. Leguminosae Papilionoideae Leaf of PLEIOCERAS BARTERI. Make small incisions into the body and rub the preparation into them. 'Leaf of owo says that he should respect me He who hits oyeku will experience the fury of ogbe.' 434(2177) Protection against strong winds Leaf of BRILLANTAISIA LAMIUM. Make sixteen small incisions around the arm and sixteen on the head. Eat everything with cold indian corn meal.

5 Ewe osun Ewe osunsun Ewe arehinkosun Ota ninu iroko Iyo A o jo won po. 30 Ewe abirikolo Ewe alupayida Ewe ola tabese Ewe akisan A o jo won po. 137 Ewe koko Akara egbe A o tefa lori iyerosun. 438(2191) Idaabobo lowo isonu Ogunda ogbe.436(2180) Idaabobo lowo iku ojiji Irosun meji. A o gbe e lo si idi Esu. a o da a si i. A o maa so o mo idi. a o fi fo eko tutu mu lehin onnje ale. . A o fi owu dudu ati funfun we e. A o pe ofo re. A o fi lebu re tefa irosun meji. Iku ki i gun ori igi osun nife Nijo ti iku ba gun ori igi osun ni iku sun lo Osunsun ni oun yoo fi maa sun ibi siwaju Arehinkosun ki i ri ja sonpona Iyo ni oun yoo fi yo gbogbo ibi naa jade Ota inu iroko l'oun o fi ko gbogbo ibi kuro. A o po o po. A o gba a l'onde. A o ko akara egbe sinu ewe koko. 437(2190) Idaabobo lowo iro pipa momi Ogbe ose. A o fi tefa. a o da iyerosun si i.

Leguminosae Papilionoideae145 Leaf of URARIA PICTA. Carry it to Esu and anoint him with it. Aizoaceae Burn everything. tie with black and white threads then tie this around the waist. Moraceae Salt Burn everything. Recite the incantation. 438(2191) Protection from the loss of possessions Leaf of COLOCASIA ESCULENTA. Araceae146 Dry bean cake Draw the odu in iyerosun. Amaryllidaceae A bullet embedded in a CHLOROPHORA EXCELSA. Leguminosae Papilionoideae Unidentified leaf Leaf of TRIANTHEMA PORTULACASTRUM. Mix everything and eat with cold indian corn meal after dinner. Polygalaceae Leaf of ScADOXUS CINNABARINUS. add the iyerosun powder.436(2180) Protection from sudden death Leaf of BAPHIA NITIDA. Draw the odu in the black powder.' 437(2190) Protection from false accusations Leaf of CROTALARIA LACHNOPHORA. . 'Death never climbs the tree of osun at I f a On the day that death climbs the tree of Osun. Leguminosae Papilionoideae144 Leaf of CARPOLOBIA LUTEA. Place the dry bean cake in the leaf of COLOCASIA ESCULENTA (coco yam). Draw the odu in the ashes. he falls into a deep sleep Osunsun says that he will indeed push evil away Arehinkosun never experiences the wrath of Sonpona Salt will extract all evil The bullet in the mahogany tree will collect all evil and send it away. Wrap in black leather.

155 Ewe taba (tutu) Ifun ahun Ifun akuko A o ge won sinu igo. a o fi obi meji pelu owo ra a. A o fi pepe ope ge isu emina si wewe. 440(2195) Idaabobo lowo magun Osa odi. 441(2196) Idaabobo lowo ogun Odi irosun. a o ko won sinu apo funfun kekere. 65 Isu emina Obi meji Iko-ode meji A o ja iko-ode meji. a o pe of o re.439(2194) Idaabobo lowo iwo Irete owonrin. . a o da adi si i. A o mu sibi kan. Deere l'emina-an so deere. a o ko won sinu apo. A o sin gbere si orikerike ara omo naa a o fi ra a. 217 Egbo odan eki Eso werenjeje A o jo o. a o fi lebu re tefa. A o tefa lori iyerosun. A o tefa lori iyerosun. A o po won po.

Sterculiaceae Two red parrot feathers Pluck two red feathers from a parrot. Moraceae Fruit of ABRUS PRECATORIUS.' . Mix everything and drink one spoonful. Draw the odu in iyerosun. Draw the odu in iyerosun. Leguminosae Papilionoideae Burn everything. draw the odu in the ash. Make cuts on the joints of the child and rub the preparation into them. 441(2196) Protection against war DIOSCOREA BULBIFERA. 'Emina carries its fruit with tranquility. add the bark from a palm tree branch and put them in the bag. Dioscoreaceae Two nuts of COLA ACUMINATA. Cut DIOSCOREA BULBIFERA in pieces. Pour palm oil on top. Solanaceae Intestine of a tortoise Intestine of a cock Cut the ingredients in pieces and place them in a bottle. 440(2195) Protection against magun147 Fresh leaf of NICOTIANA TABACUM. recite the incantation.199(2194) Protection against poisoning Root of FICUS THONNINGII. put them in a small white bag. Rub two COLA ACUMINATA and some money with the preparation.

108 Ewe koko Iyo A o lo si eti odo ti n san. A o ko won lori ara won. Ehin olobe lo kii san olube barubaru. Ni ihoho a o dobale. Lehin eyi a o fi ewe fo ibo oko-aja. A o fi kan obinrin lara. a o da a sinu ikoko. A o fi oko aja leri iyerosun a o tefa. A o ko enu si ogangan ibi ti a tefa si. a o po won po. A o da ekunwo iyo le won lori. A o yo oko-aja kuro ninu re. 225 Ehin olobe A o gun un. 379(2040) Abilu oogun apako Obara oyeku. A o ju ogun si inu odo ti n san. A o fi okun so o. A o ja ewe koko meta. 177 Ewe imanijeje Ewe iranje eluju Ewe tanipoporo Oko aja Era aake eleyin A o gun won po. a o si maa mu un pelu eko gbigbona. A o pa ogun po. a o mu un wo imi ile. Lehin naa a o dide nile. 378(2039) Abilu aisan Iru ekun. . A o tefa obara oku (obara-oyeku) lori iyo. a o pe ofo re. A o da omi inu ibo igi si i. A o si daa pada sinu ibo re.377(2038) Adooyo Ika oturupon. A o gbe e pamo fun ojo merin- dilogun.

. a o si maa la a leemeji l'ose. Eewo orisa adie t'o ku kii duro wo agbado Eewo orisa ewure ile kii duro wo ewee lapalapa lati je Ma duro wo yii Eeru ina kii tun pada di ogunna Oju kokoro ti n be l'oju lamorin yii Odi mejeeji wa lo ree di ojuu re K'ohun olohun o ma wu u mo. Kooko esule ree su ole l'oju Oora ma j e k i ole gbe n kan mi ra. a o pe of o re. A o fi k o enu ona ile. A o da a mo adi. 443(2199) Idaabobo lowo ole Esekan ofun. 126 Ewe kooko esule Ewe oora Odidi ataare kan A o jo won. 4 Ewe alupayida okanlelogun Ewe akesinmaso Eso akesinmaso Ewe lapalapa Odidi ataare Oku omo adiye Eeru A o jo gbogbo re po. a o tefa lori lebu re. A o da won sinu ado. A o fi tefa.442(2197) Idaabobo lowo ojukokoro Odi meji.

Zingiberaceae Burn everything. Place in a gourd and hang at the entrance to the house. do not allow the robber to take my things away. 'Orisa forbids. Leguminosae Papilionoideae Leaf of BIDENS PILOSA. Euphorbiaceae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. Lick twice a week.' . Apocynaceae A whole fruit of AFRAMOMUM MELEGUETA. recite the incantation. Gramineae Leaf of RAUVOLFIA VOMITORIA. Compositae Fruit of BIDENS PILOSA. a tame goat cannot hope to eat lapalapa leaves Do not hope to see this Grey ash from the fire will not become live coals again The greediness in this person's eyes Odi mejeeji will cover his/her eyes That other people's property be no longer coveted. Draw the odu in the ash. draw the odu with the black ash.442(2197) Protection against greed 21 leaves of URARIA PICTA. cover the eyes of the robber Oora. Zingiberaceae A chicken Grey ash Burn everything. recite the incantation. a dead fowl cannot look back on the sweetcorn Orisa forbids. Compositae Leaf of JATROPHA CURCAS. 'Kooko esule. Mix with palm kernel oil.' 443(2199) Protection against a thief Leaf of PANICUM SADINII.

137 Ewe lamule Ewe abo Ewe okunkun A o jo won. A o f i ogun ra a . Ansare nu ekan Kii s'asan Ansare nu ekan Kii s'asan. 446(2215) Idaabobo lowo ota Ose otura. 150 Ewe laali Ewe ansare nu ekan Ewe iyo esin Ewe jiwinni A o jo won ninu ape kekere. a o f i lebu re t e f a . .444(2200) Imu ole sile Ogunda ogbe. a o si f i ra a. A o sin gbere mokan lelogun si ori. Amowo aye kuro wa mowo ota kuro l'ara mi Sewo sese pepe ba mi segun ota mi. A o sin gbere mokanlelogun si ori. a o si fi k o abe orule. a o pe of o re. Lamule ba mi mu ole sile k'o ma le lo Abo bo ole mole Okunkun ma j e ki ole o rina lo. a o pe of o re. a o fi tefa. A o pe of o re si i. 445(2205) Idaabobo lowo ogbe Ogunda ose. 239 Ewe amowo aye kuro Ewe sewo sese pepe A o lo won. a o da won sinu igba.

'Amowoayekuro. Leguminosae Caesalpinioideae Leaf of ANNONA SENEGALENSIS. Compositae Leaf of ACALYPHA CILIATA.' 446(2215) Protection from an enemy Leaf of OCIMUM GRATISSIMUM. Make 21 small incisions into the head and rub the preparation into them. Euphorbiaceae Grind everything. Labiatae Leaf of ALCHORNEA LAXIFLORA. Draw the odu in the black powder.444(2200) To arrest a thief Leaf of CASSIA AREREH.' 445(2205) Protection from cuts149 Leaf of LAWSONIA INERMIS. recite the incantation. Annonaceae"^ Leaf of PALMAE sp. Lythraceae Leaf of IMPERATA CYLINDRICA. 'Lamule. Gramineae Leaf of TRIDAX PROCUMBENS. 'To run into a field full of thatch There must be a reason To run into a field full of thatch There must be a reason. Palmae Bum everything. recite the incantation.' . prevent the robber from seeing the way out. come and take my enemy's hands off my body Sewosesepepe. help me restrain the robber so that he cannot escape Abo. hypnotise the robber so that he cannot move Okunkun. Make 21 small incisions into the head and rub the preparation into them. Draw the odu in the ash. Euphorbiaceae Burn everything in a small clay pot. recite the incantation. Place in a small calabash and hang in the house. help me to defeat my enemies..

a o tefa lori iyerosun.447(2216) Idaabobo oba lowo iku Odi oyeku. . 63 Ewe oloyere Ewe imo Ewe ape A o lo won. A o sin gbere mokanlelugba si ori. a o si fi ra a.

.447(2216) To protect the king from death Unidentified leaf Unidentified leaf Leaf of CELTIS INTEGRIFOLIA. draw the odu in iyerosun. Ulmaceae Grind everything. Make 201 small incisions into the head and rub the preparation into them.

ILLUSTRATIONS .

Related Interests