You are on page 1of 1

LEGE nr. 66 din 14 martie 2018 pentru modificarea art. 5 alin.

(4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
La articolul 5 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3
decembrie 2010, cu modificările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(4) Fiecare Cameră a Parlamentului numeşte, la propunerea Biroului permanent şi
pe baza recomandării Comisiei juridice, în calitate de judecător, persoana care a
întrunit votul majorităţii membrilor prezenţi."
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
PETRU-GABRIEL VLASE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ŢUŢUIANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 233 din data de 16 martie 2018