You are on page 1of 4

PROCEDURA TEHNICA DE PROCES Pag.

1 din 4
S.C. ROMSTRADE SRL
PTP-D -05.10
Compozitia granulometrica

1. SCOP :
Prezenta procedură stabileşte metoda de determinare prin cernere a granulozităţii (distribuţiei
granulometrice) a pământurilor necoezive.
2. DOMENIU DE UTILIZARE :
Metoda din prezenta procedură se aplică pământurilor necoezive identificate şi clasificate conform
STAS 1243-88.
3. DEFINITII, NOTATII :
Compoziţia granulometrică sau granulozitatea - reprezintă conţinutul în greutate al fracţiunilor de
diferite dimensiuni, exprimate după mărimea lor (pe fracţiuni granulare) în sensul prezentei proceduri,
se face prin cernere pe ciururi şi site.
Diametrul granulei - mărimea ochiului ultimei site sau al ultimului ciur pe care rămâne granula după
efectuarea cernerii.
Fracţiunea granulometrică - reprezintă grupa de fragmente solide cuprinse în anumite intervale de
dimensiuni a căror denumire este diferită în funcţie de domeniul de aplicare al acestora.

4. STANDARDE :
STAS 10473/1- 87 ;
STAS 1913/5-85
5. RESPONSABILITATI :
 OPERATOR :  laborant .
 
 VERIFICAREA   :  sef profil
si  sef  laborator .
6. PROCEDURA
6.1. CONDITII GENERALE :
6.1.I Conditii de mediu : Incercarea se efectueaza in incaperi cu temperatura de 20 ± 30C si
umiditatea relativa a aerului de    65 ± 5 %.
6.1.II Aparatura utilizata :
- balanţă tehnică cu precizie de cântărire de 0,1  0,5 g;
- surse de uscare: etuvă, aragaz, reşou;
- maşină electrică de cernere;
- tăvi metalice;
- set de ciucuri şi site cu cuie şi capac, conform STAS 1078-73;
- scafă, linguri, perii şi pensule;
- truse de greutăţi;
6.1.III Verificari obligatorii ale aparaturii :
­ verificari periodice – balanta ­ anual .
­   inaintea   efectuarii   determinarii   :   punctul   zero   al     balantei,   starea
sublerului.
6.1.IV Materiale pentru efectuarea incercarilor :
                                     a ) supuse incercarii : proba de amestec;

6.2. OPERATIUNI PREMERGATOARE :

6.3. EFECTUARE DETERMINARE :

md. Distribuţia procentuală pe fracţiuni a granulelor se reprezintă grafic pe o diagramă semilogaritmică. Procesele verbale de recoltare vor fi intocmite de cel care a prelevat proba si in final vor fi semnate de el si de responsabilul CQ pe zona respectiva  . determinarea se repetă. Ceea ce. Dacă suma maselor fracţionale granulare (inclusiv restul din cutie) diferă cu mai mult de 1% faţă de masa probei de analizat.  VALORI DE REFERINTA  : ­ 7. iar pe ordonată trecerea în %. INTERPRETARE REZULTATE Prin raportarea masei materialului rămas pe fiecare ciur. ceea ce mai trece timp de 1 minut reprezintă mai puţin de 1% din materialul de pe ciurul sau sita respectivă. În cazul în care după cernere. care se va regasi in registrul de intrari. Fracţinule granulare rămase după cernere pe fiecare sită. md. eventual. Cernerea se execută cu ajutorul maşinii de cernut sau manual. ­ denumirea incercarii si  termenul de incercare al epruvetelor prelevate . acest rest se analizează în continuare prin metoda sedimentării. cu mentiunea ca epruvetele recoltate de catre terti si aduse in laborator pentru incercare. se trec în capsule tarate şi se determină masa fiecăreia. se cântăreşte cantitatea de material stabilită în funcţie de natura pământului şi se toarnă pe ciurul cu ochiurile cele mai mari din setul utilizat.C. servind la elaborarea raportului de incercare. md. sau cutie.10 Compozitia granulometrica Mod de acţionare a aparaturii din dotare: Din materialul de analizat se face o probă reprezentativă de lucru care se pune la uscat. numită curbă de granulozitate. ciur. Fiecare proces verbal  de recoltare va avea numar de inregistrare. În cazul probelor supuse cernerii dapă ce s-a separat liantul. 6. in acelasi mod. Granulozitatea unei probe se strabileşte pe 1  3 probe şi reprezintă media aritmetică a rezultatelor parţiale în cazul mai multor determinări. rezultă fracţiuni cu diametre mai mari de 20 mm. sau 10 minute dacă cernerea se face cu ajutorul unei maşini de cernut. ­ data si locul recoltarii . Dacă restul din cutie depăşeşte 10% din masa probei de analizat. se determină procentul cu care participă fiecare fracţiune granulometrică la alcătuirea probei analizate.4. După uscare şi răcire. Datele obţinute se înregistrează. forte) vor fi inregistrate in caietul de lucru. ­ numerotarea seriilor. vor fi trecute pe un „ borderou de transmitere . corespunzator datelor de intrare a probelor . Pe acest proces verbal. astfel ca proba de cernut să se poată rostogoli pe suprafeţele sitelor şi ciururilor. trece se adaugă la sita sau ciurul următor cu diametrul mai mic. RAPORTARE . PROCEDURA TEHNICA DE PROCES Pag. pe abcisa – d ochiuri. restul din cutie rămas după efectuarea cernerii trebuie să fie mai mic de 1% din masa probei de analizat. În timpul cernerii se verifică dacă nu se depăşeşte capacitatea de încărcare a sitelor şi ciururilor. ROMSTRADE SRL PTP-D -05. vor figura : ­ numele beneficiarului si al laboratorului care executa incercarea . INREGISTRARE DOCUMENTE : Datele obtinute (dimensiuni. Probele efectuate pentu terti se vor inregistra separat. separarea lor în continuare se poate face utilizând ciururi corespunzătoare sau prin măsurări cu şublerul. orientativ 15 minute dacă cernerea se face manual. Cernerea se consideră terminată dacă scuturând fiecare sită sau ciur deasupra unei hârtii. care apoi se va regasi in registrul de intrare al probelor. sită sau cuite la masa totală a probei uscate. 2 din 4 S. Cernerea se face până la separarea fracţiunilor granulare.

­ termenul de incercare al epruvetelor prelevate si numele incercarii. avand numar de iesire si fiind semnata de seful laboratorului .PROTECTIA MUNCII SI NORME PSI . care raspunde si de calculele automate pentru respectiva determinare.   fiind  insotite  de  o adresa cu  numar  de  iesire  si cu specificarea  tuturor numerelor buletinelor si/sau borderourilor din adresa. ROMSTRADE SRL PTP-D -05. corespunzator datelor de intrare a probei si numarului seriei . ­ data si varsta de incercare . complet. in laborator intorcandu­se exemplarul 2 al acestora. suprafata de incercare medie a fiecarei epruvete. de adresa.C. ­ Raport de incercare privind determinarea compozitiei granulometrice – COD ANCFD 01. cu semnatura de primire de la laboratorul care efectueaza probele respective . Probele pe care laboratorul le trimite spre incercare la un alt laborator se vor regasi in acelasi registru de intrari. Fiecare raport va avea un   numar de inregistrare.  Evidenta acestor adrese se va tine separat. intrand  in raspunderea laborantilor si respectiv a sefului de profil. ­ denumirea obiectului. Laboratorul care executa incercarile va pastra o copie completa a acestui borderou. ­ dimensiunile fiecarei epruvete.   se   pastreaza   in   evidenta laboratorului . Exemplarul   2   al   adresei. ­ STAS 1913/5-85 Datele  primare  si cele  obtinute  din determinare  vor fi trecute  in caietul  de lucru. PROCEDURA TEHNICA DE PROCES Pag.STAS 10473/1-87. densitatea (valorile individuale si media) . 3 din 4 S. ­ Registru unic de evidenta transmitere rezultate  – COD FL 03. utilizand un program de calcul tabelar.Proces verbal de recoltare – COD FL 01. forta de rupere.Manualul calitatii laborator. Rapoartele de incercari ce se vor primi. Rapoartele de incercari in final.ANEXE : . ­ rezultatul determinarii (valorile individuale si media) . avand numar de ordine de la beneficiar. vor fi semnate de seful de laborator.   cu   semnatura   delegatului   beneficiarului. pe care delegatul laboratorului. 9. Raportul de incercare va cuprinde : ­ numele beneficiarului  si al laboratorului care a efectuat determinarea . De asemenea ele vor fi introduse in calculator. cand va primi probele. de aceasta raspunzand seful de profil. care se va regasi in registrul de evidenta a incercarilor la compresiune. DOCUMENTE ASOCIATE : . Buletinele vor fi  emise  pe  beneficiari. conform fiselor postului . 8. va trece data primirii lor si va semna. . care va intocmi si rapoartele. vor fi arhivate separat. ­ Registru de evidenta primire probe  – COD FL 04. ­ numarul  si data  emiterii raportului . Probele vor pleca din laborator insotite de aceasta adresa.10 Compozitia granulometrica a probelor “. O copie a acestui borderou. cu semnatura de primire de la laboratorul care executa incercarea. va ramane la beneficiar. 10. urmand ca dupa completarea rezultatelor sa se trimita si originalul borderoului. Borderourile pentu terti se vor arhiva separat. iar in dreptul lor  se va specifica unde au fost trimise si nr.

Se vor respecta normele de prevenire a incendiilor. 4 din 4 S. . PROCEDURA TEHNICA DE PROCES Pag.C. ROMSTRADE SRL PTP-D -05..10 Compozitia granulometrica Se vor respecta normele de lucru specificate in documentatia tehnica si . Norme specifice de securitate a muncii in Laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice ‘’ elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.