You are on page 1of 5

Digitally signed by

ΑΔΑ: 60ΩΥΩΨΤ-ΚΩ5
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.20 14:09:16
T AGENCY EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Δ/νση: Βρύσες, Τ.Κ. 730 07 Βρύσες 20-3-2018
Τηλ.: (28253) - 40307 Αρ. Πρωτ.:2568
Fax: (28250) - 51261
Email: vana@apokoronas.gov.gr
Πληροφορίες : Καστρινάκη Ε. Πολ. Μηχ. ΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
«Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κοινόχρηστου
τμήματος στο Ο.Τ. 20 Πολεοδομικής Ενότητας “Αλμυρίδα”, Δ.Ε. Βάμου του Δήμου Αποκορώνου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’) περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Την υπ’ αριθμόν 6/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί “Εκποίησης κοινόχρηστου
τμήματος στο ΟΤ 20 Πολεοδομική Ενότητα “Αλμυρίδα” Δ.Ε Βάμου του Δήμου Αποκορώνου”
5. Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1934/01-03-2018 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης, η οποία έχει
ορισθεί με την υπ’ αριθμ.21/2018 απόφαση του Δημάρχου Αποκορώνου
6. Την αριθμό 33/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, ώρα
10.30π.μ. ως την ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Αποκορώνου στις Βρύσες
ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, για την εκποίηση κοινόχρηστου τμήματος εμβαδού
68.66 τ.μ. στο Ο.Τ. 20 Πολεοδομικής Ενότητας “Αλμυρίδα”, Δ.Ε. Βάμου του Δήμου Αποκορώνου
και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, οι όροι δε της δημοπρασίας έχουν
ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Το κοινόχρηστο τμήμα προς εκποίηση βρίσκεται στο Ο.Τ. 20 του Σχεδίου Πόλεως ΄΄Αλμυρίδα΄΄ η οποία
εγκρίθηκε με την 6440/ 29-9-94 Απόφαση Νομάρχη Χανίων, Φ.Ε.Κ. 1324Δ’/ 21-12-94, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 4178/2006 Απόφ. Γ.Γ. Περ. Κρήτης Φ.Ε.Κ. 92ΑΑΠ/ 7-11-2006, Δημοτικής Ενότητας Βάμου,
Δήμου Αποκορώνου έχει εμβαδόν 68.66 τ.μ. και περιγράφεται με τα στοιχεία 11-30-Τ8-14-13-12-11 στο
συνημμένο και θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Νοέμβριος 2016 του τοπογράφου
μηχανικού τ.ε Μυντιλάκη Γεωργίου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται
παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον
ΑΔΑ: 60ΩΥΩΨΤ-ΚΩ5

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης
ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύ-
μου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούνται, η δέσμευση δε αύτη
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο
πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επι-
τροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγρα-
φο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δη-
μοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα
πρακτικά. Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, τον τελευταίο
πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή (παρ.
1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/2010).
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως
εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην
δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης,
ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10)
του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Τρίτη 3 Απριλίου 2018 , από την ώρα 10.30 π.μ. έως την ώρα 11:00
π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) που ευρίσκεται στον 1ο
όροφο στο δημαρχείο Αποκορώνου στις Βρύσες Αποκορώνου Ν. Χανίων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης ) ορίζεται το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων
πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (12.358,80 ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτι-
κά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλή-
ρωση των όρων της σύμβασης, ο οποίος πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού τα εξής:

1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής του ταυτότητας


2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου περί μη οφειλής του στο Δήμο.
ΑΔΑ: 60ΩΥΩΨΤ-ΚΩ5

4. Υπεύθυνη δήλωση περί γνώσης και αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης και των
ισχυουσών Διατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της
δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του
Συμβολαίου, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο
τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω
προθεσμίας των δέκα ημερών το συμβόλαιο θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού δι' οιανδήποτε εκνίκηση του πράγματος, ουδέ δια τας υπ'
αυτού υφισταμένας δουλείας, υποχρεουμένου του δήμου εις περίπτωσιν εκνικήσεως, να επιστρέψει εις τον
αγοραστή το καταβληθέν τίμημα ατόκως, εις περίπτωσιν δε μερικής τοιαύτης, αναλόγου ποσού, οριζομένου
δι' αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή εις τα δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η
δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής
δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω
ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την
κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα
πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του
αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και
υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική
δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της
πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της
δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με
βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της
ΑΔΑ: 60ΩΥΩΨΤ-ΚΩ5

δημοπρασίας, κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά, επί
ποινή αποκλεισμού:
1. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία ο υποψήφιος
επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας,
τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του συμμετέχοντος ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα


στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του ν.
3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ατομικό
βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Για αλλοδαπούς, υπηκόους χωρών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής από αστυνομική αρχή. Για υπηκόους τρίτων χωρών
– μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής (σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.4251/2014). Αν ο συμμετέχων είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική
θεώρηση για επαναπατρισμό.

3. Στην περίπτωση όπου ο συμμετέχων είναι εταιρεία, κατατίθεται α) Αντίγραφο του ισχύοντος και
καταχωρημένου στο μητρώο, καταστατικού της εταιρείας, θεωρημένου από την αρμόδια για την τήρηση του
μητρώου Αρχή και β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής
αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας. Από τα ανωτέρω να προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας.

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του εγγυητή του.

5. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος

6. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του εγγυητή του.

7. Υπέρ του Δήμου Αποκορώνου, Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων για παρακατάθεση σ' αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να
ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας,
που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη
διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της
σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω τίμημα που επιτεύχθηκε.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 του συμμετέχοντος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
όπου ο θα αναφέρει ότι : α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, β) έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου, την
οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό
με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού..

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 του εγγυητή του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,
όπου ο θα αναφέρει ότι : α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, β) έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου, την
οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό
με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
ΑΔΑ: 60ΩΥΩΨΤ-ΚΩ5

10. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., τόσο του συμμετέχοντος, όσο και του εγγυητή του.

11. Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει το φάκελο μέσω


αντιπροσώπου (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένο για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο
καθώς και δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Αποκορώνου περί μη οφειλής του υποβάλλοντος το φάκελο

12. Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ολόκληρη η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του
Δήμου. Περίληψή της θα δημοσιευθεί στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δήμου Αποκορώνου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Τύπο καθώς και τα γενικότερα πάσης φύσεως έξοδα
διενέργειας του Διαγωνισμού βαρύνουν τους τελευταίους πλειοδότες.

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχείο, ημέρες και ώρες εργάσιμες, διεύθυνση:
Δημαρχείο Βρύσες Τ.Κ.73007, τηλέφωνο: 2825340318, 2825340307 FAX:2825051211 Άννα Μαροπάκη
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 29/03/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ