You are on page 1of 37

Закон о порезу на доходак грађана

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2001,
80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 и 31/2009 (погледај и чл.
16. и 17). Види: тач. 5. чл. 192. Закона - 80/2002-1. Види:
тач. 1. Усклађених динарских неопорезивих износа -
10/2007-14. Види: тач 1. Усклађених динарских
неопорезивих износа - 7/2008-14. Види: тач. 1. Усклађених
динарских неопорезивих износа - 7/2009-15.

Део први
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Порез на доходак грађана плаћају, у складу са одредбама овог закона, физичка лица која
остварују доходак.
Опорезивање дохотка грађана уређује се искључиво овим законом.
Пореска ослобођења и олакшице могу се уводити само овим законом.
+ Правна мишљења

Доходак
Члан 2.
Порез на доходак грађана плаћа се на приходе из свих извора, сем оних који су посебно изузети
овим законом.
Опорезиви приход представља разлику између бруто прихода који је по неком од основа
предвиђених у члану 3. овог закона остварио порески обвезник и трошкова који је имао при
њиховом остваривању и очувању, ако је то прописано овим законом.
Доходак представља збир опорезивих прихода из става 2. овог члана, остварених у календарској
години.
+ Правна мишљења

Приходи који подлежу опорезивању
Члан 3.
Порезу на доходак грађана подлежу следеће врсте прихода:
1) зараде;
2) приходи од пољопривреде и шумарства;
3) приходи од самосталне делатности;
4) приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине;
5) приходи од капитала;
6) приходи од непокретности;
7) капитални добици;
8) остали приходи.
Приходи из става 1. овог члана опорезују се било да су остварени у новцу, у натури, чињењем
или на други начин.
+ Види:
чл. 1. Закона - 135/2004-44.

+ Судска пракса

+ Правна мишљења
Опорезивање појединих врста прихода
Члан 4.
На поједине врсте прихода из члана 3. овог закона, порез на доходак грађана плаћа се:
1) по одбитку од сваког појединачног прихода;
2) на основу решења надлежног пореског органа.
+ Правна мишљења

Годишњи порез на доходак грађана
Члан 5.
Годишњи порез на доходак грађана плаћа се по решењу надлежног пореског органа на доходак
остварен у календарској години, у складу са овим законом.
Порески обвезник

Члан 6.
Порески обвезник је физичко лице које је по одредбама овог закона дужно да плати порез (у
даљем тексту: обвезник).
+ Правна мишљења

Резидент
Члан 7.
Обвезник пореза на доходак грађана је резидент Републике Србије (у даљем тексту: резидент),
за доходак остварен на територији Републике Србије (у даљем тексту: Република) и у другој
држави.
Резидент Републике, у смислу овог закона, јесте физичко лице које:
1) на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних интереса;
2) на територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183 или више дана у периоду
од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години.
Резидент Републике је и физичко лице које је упућено у другу државу ради обављања послова за
физичко или правно лице - резидента Републике или за међународну организацију.
+ Види:
чл. 2. Закона - 135/2004-44.
чл. 31. Закона - 62/2006-3.

+ Правна мишљења
Нерезидент
Члан 8.
Обвезник пореза на доходак грађана је физичко лице које није резидент (у даљем тексту:
нерезидент) за доходак остварен на територији Републике.
+ Правна мишљења

Изузимања из дохотка за опорезивање
Члан 9.
Не плаћа се порез на доходак грађана на примања остварена по основу:
1) прописа о правима ратних инвалида;
2) родитељског и дечијег додатка;
3) накнада за туђу помоћ и негу и накнада за телесно оштећење;
4) накнада за време незапослености;
5) материјалног обезбеђења у складу са законом;
6) накнада из здравственог осигурања, осим накнаде зараде (плате);
7) накнада из осигурања имовине, изузев накнада из осигурања за измаклу корист, као и накнада
из осигурања лица којима се надокнађује претрпљена штета, уколико она није надокнађена од
штетника;
8) накнада материјалне и нематеријалне штете, изузев накнаде за измаклу корист и накнаде
зараде (плате), односно накнаде за изгубљену зараду (плату);
9) помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника - до
41.155 динара;
10) помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних непогода или других
ванредних догађаја;
11) организоване социјалне и хуманитарне помоћи;
12) стипендија и кредита ученика и студената - у месечном износу до 7.055 динара;
13) накнаде за исхрану - хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски
клубови, у складу са законом којим се уређује спорт - у месечном износу до 5.879 динара;
14) накнада и награда за рад осуђених лица и малолетних учинилаца кривичних дела у казнено-
поправним установама;
15) накнада и награда за рад пацијената у психијатријским установама;
16) накнада за рад лица у органима за спровођење избора или за попис становништва;
17) пензија и инвалиднина које се остварују по основу права из обавезног пензијског и
инвалидског осигурања, односно војног осигурања;
18) отпремнине код одласка у пензију - до износа који је као најнижи утврђен законом којим се
уређује рад;
19) отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује запосленом за чијим је
радом престала потреба, у складу са законом којим се уређују радни односи - до износа који је
утврђен тим законом;
20) новчане накнаде која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у процесу
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију у складу са актом Владе којим се
утврђује програм за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и
припреме за приватизацију - до износа утврђеног тим програмом, а за лица старија од 50 година
живота - без ограничења износа;
21) накнада за рад хранитеља и накнада за издржавање корисника у хранитељској породици;

22) накнада које, у складу са прописима који уређују Војску Србије, се исплаћују војницима (на
служењу војног рока у Војсци и у цивилној служби), студентима војних академија, ученицима
средњих војних школа и слушаоцима школа за резервне војне официре;
23) накнада које се, у складу са прописима који уређују унутрашње послове, исплаћују ученицима
средње школе унутрашњих послова;
24) премија, субвенција, регреса и других средстава која се у сврху подстицања развоја
пољопривреде, из буџета Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе плаћају, односно
исплаћују на посебан наменски рачун обвезницима пореза на приходе од пољопривреде и
шумарства, односно пољопривредницима уписаним у регистар пољопривредних газдинстава, у
складу са посебним прописима;
25) ПДВ надокнаде, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, која се
исплаћује лицима која су обвезници пореза на приходе од пољопривреде и шумарства на
катастарски приход, носиоци или чланови пољопривредног газдинства;
26) награда ученицима и студентима оствареним за постигнуте резултате током школовања и
образовања, као и освојених на такмичењима у оквиру образовног система.
Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. тач. 10) до 13) овог члана
ближе уређује министар финансија.
+ Види:
чл. 1. Закона - 80/2002-27.
чл. 3. Закона - 135/2004-44.
чл. 69. Закона - 135/2004-44.
чл. 1. Закона - 62/2006-3.
тач. 1. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2008-14.
тач. 1. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2009-15.
чл. 1. Закона - 31/2009-89.

+ Судска пракса

+ Правна мишљења
Члан 9а
- брисан -

+ Види:
чл. 2. Закона - 62/2006-3.
чл. 2. Закона - 31/2009-89.
Издржавани чланови породице
Члан 10.
Издржаваним члановима породице, у смислу овог закона, сматрају се следећа лица која
обвезник издржава:
1) малолетна деца, односно усвојеници;
2) деца, односно усвојеници на редовном школовању или за време незапослености, ако са
обвезником живе у домаћинству;
3) унуци, ако их родитељи не издржавају и ако живе у домаћинству са обвезником;
4) брачни друг;
5) родитељи, односно усвојиоци.
Чланом породице, у смислу овог закона, сматрају се брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и
усвојилац обвезника.
Домаћинством, у смислу овог закона, сматра се заједница живота, привређивања и трошења
остварених прихода.
+ Правна мишљења

Порески кредит
Члан 11.
Пореским кредитом, у смислу овог закона, сматра се износ за који се умањује обрачунати порез
на доходак грађана.
Избегавање двоструког опорезивања
Члан 12.
Ако обвезник - резидент Републике оствари доходак у другој држави, на који је плаћен порез у тој
држави, на рачун пореза на доходак грађана утврђеног према одредбама овог закона одобрава му
се порески кредит у висини пореза на доходак плаћеног у тој држави.
Порески кредит из става 1. овог члана не може бити већи од износа који би се добио применом
одредаба овог закона на доходак остварен у другој држави.
+ Види:
чл. 4. Закона - 135/2004-44.
чл. 31. Закона - 62/2006-3.

увећане за обавезе јавних прихода које из зараде плаћа запослени. осим са лицем до навршених 26 година живота. 12) и 13). тач. чл. Закона . Зарадом у смислу овог закона сматрају се и примања у облику бонова. Под зарадом у смислу овог закона. дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга примања запосленог. 5. члана 21а. у смислу овог закона. односно накнада из става 2. члана 15а став 2. сматрају се и уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем привремених и повремених послова на основу уговора закљученог непосредно са послодавцем. односно накнаду у висини која би се могла постићи на тржишту. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 14. висину накнаде. чл. вишег и високог образовања. 2. до 4. 2) до 4) овог члана утврђује исплатилац зараде у моменту када се давање врши.62/2006-3. Закона . утврдиће ту цену. Закона . Закона . овог члана представља: 1) номинална вредност бонова. + Види: чл. овог члана објављује Влада. 3) накнада која би се постигла на тржишту за услугу. 4) новчана вредност покривених расхода. новчаних потврда. . 135/2004-44.31/2009-89. + Види: чл. Основица пореза на зараде утврђена на начин из ст. овог члана умањује се за новчана плаћања која запослени врше послодавцу у вези са оствареним примањем из става 1. став 1. новчаних потврда и акција. + Види: чл. 6) и 7). овог закона усклађују се годишње стопом раста цена на мало у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши. односно новчану вредност из става 2. члана 83. Закона . према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Усклађени динарски износи из става 1. 3. 5). осим акција стечених у поступку својинске трансформације. Усклађене динарске износе из става 1. 2) цена која би се постигла продајом робе на тржишту. 1. сматра се зарада која се остварује по основу радног односа. 3. Висину цене. 2. члана 18. Члан 12а Динарски износи из члана 9. чињењем или пружањем погодности. тач. Зарадом. и 4. односно погодност која се чини обвезнику. Закона . Основицу пореза на зараду из става 1. 1). овог члана. тач. као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем. 9). став 1. или робе. овог члана примењују се од првог дана наредног месеца по објављивању тих износа. став 5. акција. 2) до 4) овог члана нижа од оне која се може постићи на тржишту.+ Правна мишљења Усклађивање динарских износа + Види: чл. 2). као и на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге. 3. 4). 80/2002-27. опраштањем дуга. тач. тачка 1) и члана 101а ст. 62/2006-3. 135/2004-44. 6. ако је на школовању у установама средњег. + Правна мишљења Део други ОПОРЕЗИВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ПРИХОДА Глава прва ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ Предмет опорезивања Члан 13. 3. Ако надлежни порески орган оцени да је утврђена цена.

умањена за износ од 5. до 14б овог закона чини исплаћена. до 14б овог закона. + Види: чл. Обвезник пореза на зараде је физичко лице које остварује зараду. које послодавац плаћа за запослене . тачка 1) овог члана месечно. до износа који је ослобођен од плаћања доприноса сагласно закону који уређује обавезно социјално осигурање. у смислу чл. + Види: чл. и 14. представља износ у висини 1% тржишне вредности службеног возила и другог превозног средства које се користи у приватне сврхе. које послодавац плаћа. као и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд.+ Судска пракса + Правна мишљења Члан 14а Примањима по основу чињења или пружања погодности у смислу члана 14. став 1. 135/2004-44. Вредност примања из става 1. 10/2007-14. Закона . 4. према подацима надлежне организације са стањем на дан 31. Основицу пореза на зараде за запослене у смислу закона који уређује рад. 1. став 1. тач. 135/2004-44. органима и организацијама јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе.осигуранике укључене у добровољно осигурање. овог закона. 5. + Правна мишљења Пореска основица + Види: чл. 1. 7. укључујући осигурање од повреда на раду и професионалних обољења и колективног осигурања за случај тежих болести и хируршких интервенција. 2) коришћење стамбених зграда и станова који су у власништву послодавца или на располагању послодавца по основу закупа или по другом основу. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2008-14. Члан 15а Основицу пореза на зараде из чл. ст. зарадом у смислу чл. Закона . овог закона не сматра се: 1) премија коју послодавац плаћа за све запослене код колективног осигурања од последица незгоде.938 динара месечно.62/2006-3. Код утврђивања основице пореза по основу примања из овог члана примењују се одредбе члана 14. Закона . јавним службама и код других корисника буџетских средстава. децембра године која претходи години у којој се то возило користи у приватне сврхе. овог закона.чланове добровољног пензијског фонда. односно за запослене . чл. односно добровољне пензијске фондове и пензијске планове. чини зарада из члана 13. 2. изабраних. и 14. 2) премија за добровољно додатно пензијско осигурање. односно пензијски допринос у добровољни пензијски фонд. 62/2006-3. Вредност примања из става 1. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2009-15. у складу са законом који уређује добровољно осигурање. 13. и чл. односно остварена зарада. 14. до 5. + Види: чл. 13.осигуранике укључене у добровољно осигурање. именованих и постављених лица у складу са прописима који уређују становање и решавање стамбених потреба у државним органима и организацијама. тач. односно уплаћује за запослене . Изузетно од става 1. овог члана. сматрају се и премије свих видова добровољног осигурања.чланове добровољног пензијског фонда. тач. Закона . Усклађених износа накнаде . 1. . тачка 2) овог члана чини износ закупнине према тржишним ценама у месту у коме се стамбена зграда или стан налазе. овог закона. + Правна мишљења Порески обвезник Члан 15. 13. осим решавања стамбених потреба запослених. 7. 62/2006-3. Закона . сматрају се нарочито: 1) коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе. уз плаћање закупнине или без плаћања закупнине. односно за запослене . 5. за сваки започети календарски месец коришћења возила. + Правна мишљења Члан 14б Зарадом.

+ Судска пракса + Правна мишљења Члан 19. 6) поклона деци запослених. а највише до 4. Закона . до 14б. Закона . ослобођени су: 1) шефови страних дипломатских мисија акредитованих у Србији. чл. 7. здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице . 8. 10. 135/2004-44.резиденте Републике.411 динара. Закона .31/2009-89. 135/2004-44. Закона . .брисан - + Види: чл. 62/2006-3. 5) солидарне помоћи за случај болести. као и чланови њихових домаћинстава.до износа 30% цене једног литра супер бензина.759 динара годишње. тач.резиденте Републике који су упућени у иностранство ради обављања послова за правна лица . + Види: чл. поводом Нове године и Божића . Закона . одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе . Закона . у складу са законом који уређује рад .до 23. тач.до 11. односно код представника или службеника таквих представништава или организација. тачка 5) овог члана ближе уређује министар финансија. + Правна мишљења Члан 20. 4) накнаде превоза на службеном путовању. 4. За физичка лица .до 5. 1.352 динара. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2008-14.135/2004-44. . 879 динара годишње по једном детету. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 17. основицу пореза на зараде чини износ зараде коју би. сагласно закону и другим прописима. према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају. 3) накнаде трошкова смештаја на службеном путовању. 135/2004-44. а највише до 2. општим актом и уговором о раду остварили у Републици на истим или сличним пословима. чл. 13. Обавезе плаћања пореза на зараде остварене за рад у страним дипломатским и конзуларним представништвима или међународним организацијама. Зарада из чл. 2) дневнице за службено путовање у земљи до износа од 1. у складу са законом.517 динара. 6. а када је.до висине цене месечне претплатне карте. овог закона опорезује се по стопи од 12%.115 динара месечно. особље страних дипломатских мисија у Србији. + Види: чл. односно дневнице за службено путовање у иностранство до износа прописаног од стране надлежног државног органа. 62/2006-3. 9. Пореска ослобођења Члан 18. Остваривање права на пореско ослобођење за примања из става 1. Не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу: 1) накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и повратак са посла) . Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2009-15. према приложеном рачуну. 1. односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могућност да се обезбеди месечна претплатна карта. старости до 15 година. чл. Закона . + Види: чл. 7) јубиларне награде запосленима.+ Правна мишљења Пореска стопа Члан 16. 69. ако ти чланови домаћинстава нису држављани или резиденти Републике.

чл. 2) шефови страних конзулата у Србији и конзуларни функционери овлашћени да обављају конзуларне функције. 1. 8. Закона . године. јануара 2005. 80/2002-27. овог члана сматра се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који уређује радне односе и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних организација за обавезно социјално осигурање. с тим што је за лица која радни однос не заснивају први пут обавезно да су била пријављена као незапослена лица код Националне службе за запошљавање најмање три месеца без прекида пре заснивања радног односа. 135/2004-44. 9. Пореску олакшицу из става 1. ако нису држављани или резиденти Републике. 4) запослени у страним дипломатским или конзуларним представништвима и међународним организацијама. године. тач. јануара 2005. овог члана неће се сматрати лице које је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос. у складу са законом који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове. Закона . тач. стручњаци и административно особље међународних организација. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2009-15. Новозапосленим радником у смислу става 1. коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог . укупно највише до 3. чл. Не плаћа се порез на зараде на пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог . + Види: чл.528 динара месечно. при чему. увећан за новозапослене раднике за које остварује пореску олакшицу. 32. губи право на пореску олакшицу. Закона . 3а) функционери. 62/2006-3. прво губи олакшицу за оног новозапосленог радника са којим је раније засновао радни однос. у случају када је пореска олакшица остварена за више новозапослених радника.528 динара месечно. ако ти чланови домаћинстава нису држављани или резиденти Републике. укупно највише до 3. за период од годину дана од дана заснивања радног односа тог радника. валоризован применом стопе раста цена на мало према подацима републичког органа за статистику. 3. децембра 2005. Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да није користио пореску олакшицу. + Види: чл. 1. овог члана може остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са новим радником повећава број радника код послодавца у односу на број запослених на дан 1. 3) функционери Организације уједињених нација и њених специјализованих агенција. за примања која добијају од државе која их је именовала за обављање конзуларних функција. Члан 21б Послодавац који запосли на неодређено време нове раднике у периоду од 1. Закона .осигураника укљученог у добровољно пензијско и инвалидско осигурање. чл. овог члана. Закона . 6) запослени код лица из тачке 1) до 5) овог члана. Закона . Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2008-14. ако нису држављани или резиденти Републике.62/2006-3. Новозапосленим лицем из става 1. ако нису држављани или резиденти Републике. 12. послодавац смањи број запослених у односу на број запослених на дан 1. 62/2006-3. у року од осам дана од дана смањења броја запослених у смислу става 5.члана добровољног пензијског фонда. 5) почасни конзули страних држава. Не плаћа се порез на зараде инвалидних лица запослених у предузећу за радно оспособљавање и запошљавање инвалида. 11. јануара до 31. у складу са законом који уређује добровољно пензијско и инвалидско осигурање. ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог радника. Пореска олакшица за запошљавање нових лица и лица са инвалидитетом + Види: чл. као и чланови њихових домаћинстава. . + Правна мишљења Члан 21. 135/2004-44. Закона . стручњаци техничке помоћи Организације уједињених нација и њених специјализованих агенција. Члан 21а Не плаћа се порез на зараде на премију добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања. независно од тога да ли је постојао прекид радног односа. 12. Ако у току коришћења пореске олакшице за новозапослене раднике. године. 135/2004-44. чл.

под условом да се не смањује број запослених у смислу става 6. под условом да се не смањује број запослених у смислу става 5. 9.135/2004-44. истовремено или у временском размаку од највише 15 дана. Ако приправнику из става 1. Начин и поступак примене одредаба овог члана ближе уређује министар финансија. и 2. Члан 21в Послодавац који запосли лице које се. Новозапосленим лицем из става 2. овог члана престане радни однос у току трајања олакшице. коме је престао радни однос. послодавац који уместо њега. Ако новозапосленом раднику престане радни однос у току трајања пореске олакшице. . овог члана. јавне службе и други директни или индиректни буџетски корисници. односно две године за лица из става 2. послодавац наставља да користи олакшицу до истека рока из тог става. с тим што се у укупан период коришћења олакшице од годину дана. + Види: чл. валоризован применом стопе раста цена на мало према подацима републичког органа за послове статистике. послодавац наставља да користи олакшицу до истека рока из става 1. наставља да користи пореску олакшицу по основу запослења другог новозапосленог лица у обиму права утврђеног за претходно новозапослено лице. за које одговарајућом правно- медицински валидном документацијом докаже инвалидност. послодавац смањи број запослених у односу на број запослених на дан 1. Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и организације. Новозапосленим лицем. независно од тога да ли је постојао прекид радног односа. као и у наредном периоду из става 6. Укупан период коришћења олакшице из овог става умањује се за време за које је новозапослено лице. овог члана може остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећава број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 1. године. увећан за новозапослена лица за која остварује пореску олакшицу. Послодавац који запосли на неодређено време лице које је на дан закључења уговора о раду млађе од 30 година и које је пријављено као незапослено лице код Националне службе за запошљавање најмање три месеца без прекида пре заснивања радног односа. 62/2006-3. Начин и поступак остваривања пореске олакшице из овог члана ближе уређује министар финансија. ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица. јавна предузећа. радило код послодавца. септембра 2006. за период од три године од дана заснивања радног односа. Пореску олакшицу из ст. сматра се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који уређује рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних организација за обавезно социјално осигурање. Закона . у року од највише 15 дана по престанку радног односа. јавна предузећа. за период од две године од дана заснивања радног односа тог лица. наставља да користи пореску олакшицу по основу запошљења другог новог радника. овог члана. овог члана неће се сматрати лице које је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос. запосли другог новог радника. при чему. 1. у смислу закона којим се уређује рад. ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица. послодавац који уместо њега. године. у случају када је олакшица остварена за више новозапослених лица. Закона . септембра 2006. и 2. уколико запосли друго лице млађе од 30 година. овог члана уколико запосли другог новог приправника. Ако у току коришћења пореске олакшице за новозапослена лица. овог члана. овог члана. Ако новозапосленом лицу престане радни однос у току трајања пореске олакшице. овог члана. овог члана. прво губи олакшицу за оног новозапосленог са којим је раније засновао радни однос. Послодавац је дужан да плати порез који би иначе платио да није користио пореску олакшицу. Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и организације. јавне службе и други директни или индиректни буџетски корисници. у смислу ст. сматра приправником. које је на дан закључења уговора о раду млађе од 30 година и које је код Националне службе за запошљавање пријављено као незапослено лице. урачунава и период коришћења олакшице за новозапосленог радника коме је престао радни однос. овог члана престане радни однос у току трајања олакшице. губи право на олакшицу. овог члана. запосли друго лице. Ако лицу из става 2. у року од 30 дана од дана смањења броја запослених у смислу става 6. као и у наредном периоду од три године за лица из става 1. 1. после истека олакшице. ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог лица. 12. + Види: чл. + Правна мишљења Члан 21г Послодавац који на неодређено време запосли лице са инвалидитетом у складу са законом који уређује спречавање дискриминације лица са инвалидитетом. за период од три године од дана заснивања радног односа тог лица.

Члан 21д Послодавац који запосли лице које је на дан закључивања уговора о раду старије од 45 година и које код Националне службе за запошљавање има статус корисника новчане накнаде за време незапослености или је код те службе пријављено као незапослено лице најмање шест месеци без прекида. односно непокретности. независно од тога да ли је постојао прекид радног односа. овог члана неће се сматрати лице које је пре заснивања радног односа било запослено код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем код кога заснива радни однос. . јавна предузећа. овог члана. + Види: чл. овог члана сматра се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду у складу са законом који уређује рад и које је пријавио на обавезно социјално осигурање код надлежних организација за обавезно социјално осигурање. Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана. јавне службе и други директни или индиректни буџетски корисници. Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и организације. Одредба става 3. Изузетно од одредбе става 3. Ако запосленом из става 1. Приходом од пољопривреде и шумарства сматра се катастарски или стварни приход од ових делатности. Ако се обвезник пре почетка године определи за утврђивање стварног прихода од пољопривреде и шумарства и о томе обавести надлежни порески орган. + Види: чл. послодавац губи право на олакшицу и дужан је да плати порез који би иначе платио да није користио пореско ослобођење. Начин и поступак примене одредаба овог члана уређује министар надлежан за послове финансија. као и у наредном периоду од три године после истека олакшице из става 2. овог члана. уколико запосленом престане радни однос отказом уговора о раду од стране запосленог. утврђен за сваку посебну јединицу земљишта које се може користити за пољопривредну производњу. 10. Право пореског ослобођења у складу са ставом 1.62/2006-3.62/2006-3. без обзира да ли се као такво користи. ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде тог новозапосленог лица. а послодавац уместо њега у року од највише 15 дана од дана престанка радног односа запосли друго лице из става 1. + Правна мишљења Порески обвезник Члан 25. Катастарски приход представља приход који је у катастру земљишта. у року од 30 дана од престанка радног односа запосленог. Начин и поступак примене одредаба овог члана ближе уређује министар финансија. + Судска пракса + Правна мишљења Стварни приход Члан 24. односно шумарство. у смислу одредаба закона који уређује рад. Катастарски приход Члан 23. послодавац наставља да користи олакшицу за преостало време коришћења олакшице. јавна предузећа. 10. валоризован применом стопе раста цена на мало према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. Пореску олакшицу из овог члана не могу остваривати државни органи и организације. Закона . Новозапосленим лицем са инвалидитетом из става 1. овог члана послодавац остварује у периоду од две године од дана заснивања радног односа запосленог. приходом од ових делатности сматра се стварни приход утврђен на начин прописан одредбама овог закона којима се уређује утврђивање прихода од самосталне делатности. јавне службе и други директни или индиректни буџетски корисници. Глава друга ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА Предмет опорезивања Члан 22. Закона . овога члана не примењује се у случају престанка радног односа смрћу запосленог или из других разлога независно од воље запосленог и воље послодавца. овог члана престане радни однос у току трајања олакшице.

за одводњавање. 6). 7) земљишта на којима се подижу нови воћњаци и виногради . Закона . 5) дворишта цркава. Опорезиви приход од пољопривреде и шумарства је катастарски приход. почев од дана почетка закупа. 6) земљишта која нису била обрадива. принос смањен за више од 25% од . Престанак разлога за ослобођење обвезник је дужан да пријави надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана настанка промене.31/2009-89. манастира и џамија који су проглашени споменицима културе. канали и уставе. као и земљиште под зградама међународних организација. августа 1995. тач. 9) земљишта пореског обвезника ако су он и чланови његовог домаћинства старији од 65 година - мушкарци. 80/2002-27. ако се обвезник определио за плаћање пореза према стварном приходу. обвезника одређује порески орган. За земљиште на коме је услед елементарних непогода. ако уз сагласност закуподавца достави пријаву надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу. под условом да обвезник. 7). односно чланови његовог домаћинства не остварују приходе по другом основу и немају чланове породице или друга лица која су по закону или по другом основу дужна да их издржавају. 1) до 5) овог члана престају у случају промене намене тог земљишта. биљних болести и штеточина или услед других ванредних догађаја које обвезник није могао да спречи. овог члана издао земљиште у дугорочни закуп. Пореска основица Члан 27. суимаоца права на коришћење или права плодоуживања. тач. овог члана није поднет благовремено. Закона . 9) и 10) овог члана признаје се од 1. тач. овог члана не споразумеју до почетка године за коју се утврђује порез ко ће бити обвезник. 7). обвезник је један од пунолетних сувласника. 6) и 7) овог члана порески орган доноси по претходно прибављеном мишљењу органа управе надлежног за пољопривреду. ослобођење из става 1. манастира и џамија. + Правна мишљења Члан 26. обвезником се сматра закупац. Право на ослобођење из става 1. 5. наводњавање или заштиту од ерозије. и о томе не обавесте надлежни порески орган. 4. ровови и други објекти од земље намењени за одбрану од поплава. односно 60 година . + Види: чл. ималац права коришћења или плодоуживалац земљишта уписано у катастру земљишта. 3) земљишта под зградама страних држава и које служи зградама дипломатских и конзуларних представништава. али су инвестицијама обвезника постала обрадива . Ако се лица из става 1. с тим што се трајање ослобођења из тач. Пореска ослобођења и олакшице Члан 29. односно винове лозе. према стању на дан 31. под условом реципроцитета. 9) и 10 овог члана обвезник остварује захтевом који подноси надлежном пореском органу најкасније до 31. а нису извршили деобу имовине. као и земљишта у својини цркава.пет година од почетка садње воћњака. 6) и 7) скраћује за године које су протекле. 10) земљишта које обвезник без накнаде уступи на коришћење лицу прогнаном после 1. Обвезник пореза на приходе од пољопривреде и шумарства је физичко лице које је као власник.пет година од привођења намени земљишта. Ако захтев из става 4. 4) земљишта које чини заштићену околину око проглашених споменика културе и заштићених објеката природе. Ако је обвезник из става 1. чл. године. Стопа пореза на приходе од пољопривреде и шумарства износи 10%. тач.жене. Ослобођења из става 1. под условом да прогнано лице не остварује приходе по другом основу. Ако два или више сувласника. Члан 30. храмова. 6). Пореска стопа Члан 28. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез. храмова. одбрамбени врбаци и други слични засади. у својини грађана и земљишта која служе за њихову редовну употребу . децембра године у којој су настали услови за ослобођење. јануара наредне године. 2) земљишта чије је искоришћавање на основу закона забрањено. односно стварни приход. суимаоца права коришћења или права плодоуживања земљишта живе у једном домаћинству. 8) земљишта под зградама за становање.до 500 m2. Порез на приходе од пољопривреде и шумарства не плаћа се на катастарски приход: 1) земљишта на коме су подигнути насипи. Решење о ослобођењу из става 1.

овог члана. Опорезиви приход од самосталне делатности је опорезива добит.оснивачу ортачке радње. ако овим законом није друкчије одређено. Закона . уколико се на тај приход по овом закону порез не плаћа по другом основу. Приходом од самосталне делатности сматра се и приход остварен трајним или сезонским искоришћавањем земљишта у непољопривредне сврхе (вађење песка. Члан 35. овог члана се може утврдити на основу глобалне процене штете министарства надлежног за послове пољопривреде и шумарства и без подношења појединачног захтева. Опорезива добит утврђује се у пореском билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха. + Правна мишљења Усклађивање прихода и расхода Члан 34. умањиће се катастарски приход сразмерно смањењу приноса. опорезива добит се утврђује у сразмери са његовим учешћем у добити. независно од тога да ли су као самосталне делатности регистроване код надлежног органа. Глава трећа ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Предмет опорезивања Члан 31. олакшица из става 1.просечног приноса за последње три године у општини. Ако је штета причињена на територији више катастарских општина. овог закона ако предузетник води просто књиговодство. . сачињеном у складу са међународним рачуноводственим стандардима и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија ако предузетник води двојно књиговодство. утврђивање капиталних добитака и губитака.135/2004-44. Пореска основица Члан 33. 15. обвезник може остварити подношењем захтева надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана настанка штете. према акту о оснивању ортачке радње. Предузетнику . Приходом од самосталне делатности сматра се приход остварен од привредних делатности. 15. инкубаторском производњом живине и другим сличним делатностима. 135/2004-44. О захтеву одлучује порески орган на основу процењене штете. 13. Усклађивање прихода и расхода. овог закона. чл. + Види: чл. као и приход од других делатности. односно у складу са прописом из члана 49. Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности је физичко лице које остварује приходе обављањем делатности из члана 31. Закона . Закона .135/2004-44. Закона .). 31/2009-89.62/2006-3. на начин утврђен овим законом. Порески обвезник Члан 32. Олакшицу из става 1. Закона . 14. + Види: чл. цигле. пружањем професионалних и других интелектуалних услуга. порески третман губитака из ранијих година у трансферне цене исказују се у пореском билансу предузетника у складу са одговарајућим одредбама закона којим се уређује порез на добит предузећа. Члан 35а Амортизација сталних средстава признаје се предузетницима као расход у износу и на начин утврђен за правна лица законом којим се уређује порез на добит предузећа и подзаконским актом донетим на основу тог закона. ћумура и сл. 11.брисан - + Види: чл. производња креча. као и физичко лице које остварује приходе од пољопривреде и шумарства ако је по том основу обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност (у даљем тексту: предузетник). шљунка и камења. ако овим законом није друкчије одређено. . црепа. + Види: чл.

. камата и припадајући трошкови који се признају у расходе у пореском билансу не могу бити већи од оних који би настали да је на тржишту било могуће задужити се. има право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход (у даљем тексту: паушално опорезивање). Лицима повезаним са предузетником. Закона . Код потраживања од дужника са статусом повезаног лица или кредита који обвезник даје дужнику са статусом повезаног лица.135/2004-44. тач. 2) до 4) овог закона. Пореска стопа Члан 38. у складу са начелом сталности. + Види: чл. + Види: чл. Закона . 2) трошкови службеног путовања до висине износа из члана 18. Стопа пореза на приходе од самосталне делатности износи 10%.135/2004-44. осим улагања у сталну имовину. Порески подстицаји Члан 39.135/2004-44.+ Види: чл. + Судска пракса + Правна мишљења Паушално опорезивање Члан 40. Код дуга према повериоцу са статусом повезаног лица или кредита који обвезник узима од повериоца са статусом повезаног лица. односно улагање имовине из ст. улагања у основна средства у сопствену регистровану делатност. 1. 5. + Правна мишљења Члан 37. Закона . Члан 37а Предузетницима се у расходе у пореском билансу признају: 1) обрачунати и плаћени доприноси за лично обавезно социјално осигурање по основу самосталне делатности. 80/2002-27. Закона . Закона . чл. Предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге. односно одобрити кредит у обрачунском периоду. 18. став 1. има третман пословног расхода предузетника. 17. улагања у складу са прописима којима се уређује подстицање улагања у привреду Републике и по основу запошљавања нових радника на неодређено време признају се предузетницима под условима и на начин како се признају правним лицима по закону којим се уређује порез на добит предузећа. Члан 37б Узимање које предузетник врши из пословне имовине за приватне потребе има третман пословног прихода. или коме њихово вођење отежава обављање делатности. + Види: чл. и 2. камата и припадајући трошкови који улазе у приходе у пореском билансу не могу бити мањи од оних који би се остварили да је на тржишту било могуће уговорити та потраживања. 3) родитељи брачног друга и пасторци. Члан 36. процењује се према упоредивој тржишној вредности. Улагање личне имовине у пословну имовину. Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику: 1) оснивачу ортачке радње. Закона . 6. Разлика између тржишне камате и обрачунате камате по кредиту између повезаних лица из ст. 80/2002-27.135/2004-44. овог члана које није у новчаном облику. Порески подстицаји по основу убрзане амортизације сталних средстава. 2) браћа и сестре обвезника. и 2. 1. + Види: чл. 16. Узимање. овог члана улази у опорезиву добит. 17. односно узети кредит у обрачунском периоду. осим пословне књиге о оствареном промету. поред физичких и правних лица која имају то својство према одговарајућим одредбама закона који уређује порез на добит предузећа. сматрају се и: 1) чланови породице обвезника.

Закона . одобрити да порез плаћа на паушално утврђен приход. + Судска пракса Пословне књиге и књиговодствене исправе Члан 43. тачка 5) овог закона. новембра текуће године за наредну годину. чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на други начин. Захтев за паушално опорезивање може се поднети надлежном пореском органу до 30. односно који се определи за плаћање пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност. Закона . Надлежни порески орган дужан је да по захтеву предузетника донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева. 2) који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на мало. Изузетно од одредбе става 2.000 динара. Предузетник коме престаје право на паушално опорезивање по основу из члана 40. 2) место на коме се радња налази. 20. овог члана. 135/2004-44. 135/2004-44. у складу са овим законом или по систему двојног књиговодства у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. односно у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа. Ако су испуњени услови из члана 40. Код утврђивања паушалног прихода. који под истим или сличним условима обавља исту или сличну делатност. приколици или сличном монтажном или покретном објекту може се. Предузетници су дужни да воде пословне књиге и да у њима исказују пословне промене на начин одређен овим законом. 3) у чију делатност улажу и друга лица. хотела и ресторана. граду и округу остварене у години која претходи години за коју се утврђује паушални приход. 62/2006-3. 7) старост обвезника и његова радна способност. Предузетници воде пословне књиге по систему простог књиговодства. + Правна мишљења Члан 42. финансијског посредовања и активности у вези с некретнинама. 4) број запослених радника и ангажованих чланова породице. 7. чл. 9) остале околности које утичу на остваривање добити. 4) чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез. надлежни порески орган узима у обзир и све доказе. + Види: чл. У случају из става 4. став 2.већи од 3.000. . односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности . тачка 2) овог члана. + Види: чл. односно да измењени услови искључују право на паушално опорезивање. 80/2002-27. осим одржавања и оправке моторних возила. овог члана. сматра се да је захтев за паушално опорезивање прихваћен. + Судска пракса Члан 41. критеријуме и елементе за паушално опорезивање. надлежни порески орган ће решењем наложити предузетнику вођење пословних књига од половине текуће године или од почетка наредне године. у складу са следећим критеријумима и елементима: 1) висина просечне месечне зараде по запосленом у Републици. Влада Републике Србије уређује ближе услове. Закона . без утврђивања обавезе вођења пословних књига решењем надлежног пореског органа. Закона . општини. овај начин опорезивања користи док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање. Предузетник коме је утврђено право на паушално опорезивање. 5) који је обвезник пореза на додату вредност. 6) површина локала. предузетнику који трговинску или угоститељску делатност обавља у киоску. Ако надлежни порески орган не реши по захтеву у року из става 2. 3) опремљеност радње. 5) тржишни услови у којима се делатност обавља. на његов захтев. дужан је да води пословне књиге најкасније од дана када постане обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност. 8) висина прихода обвезника. + Види: чл. 12. овог закона. 19. паушални приход се утврђује.

24.135/2004-44. Закона . које морају бити такве да показују насталу пословну промену и садрже одговарајуће податке за књижење. Закона . књиге и друге исправе о финансијском пословању могу се чувати у просторијама те фирме. Предузетник је дужан да пословне књиге и друге књиговодствене исправе држи у пословној просторији. Члан 48. + Види: чл. 135/2004-44. Књижење сваке пословне промене на средствима.135/2004-44. + Види: чл. приходима и трошковима пословања врши се на основу веродостојних књиговодствених исправа. 135/2004-44. 21. Ближе прописе о садржини пореског биланса и начину његовог састављања доноси министар финансија. 31/2009-89. начин њиховог вођења и исказивања финансијског резултата. + Види: чл. 135/2004-44. Члан 45. расходима. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 43а Пословне књиге по систему двојног књиговодства предузетници воде у складу са законом и другим прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија. основним средствима. односно у складу са прописима који уређују рачуноводство и ревизија.135/2004-44. + Види: чл. У пословним књигама по систему простог књиговодства обезбеђују се подаци о приходима. овог закона. 15. Закона . Предузетници који порез плаћају на паушално утврђен приход дужни су да воде само пословну књигу о оствареном промету. Закона . Министар финансија ближе прописује врсте и садржину пословних књига и других евиденција које се воде по систему простог књиговодства.оснивачи ортачке радње дужни су да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства. ако законом није друкчије одређено. овог закона води ажурно и уредно. Закона . Закона . Закона . чувања и коришћења података.31/2009-89. Члан 47. Предузетник је дужан да пословне књиге из члана 44.31/2009-89. тако да оне обезбеђују контролу исправности књижења. Књижење прихода врши се најкасније наредног дана од дана када је приход остварен. књижење трошкова у року од седам дана од дана њиховог настанка. Пословне књиге и књиговодствене исправе чувају се најмање пет година од последњег дана пословне године на коју се односе. + Види: чл. Кад је вођење књиговодства поверено професионалној рачуноводственој фирми. 23. као и увид у хронологију пословних промена. + Види: чл. Закона . чл. 69. + Види: чл. Евидентирање прихода и расхода код банке . алату и инвентару са калкулативним отписом. Члан 44. 69. Члан 46. Члан 49. а остала књижења у роковима и на начин одређен овим законом и прописима који су донети на основу њега. 15. као и други подаци. чл. Предузетници који воде пословне књиге по систему простог или двојног књиговодства састављају годишњи порески биланс. 15. Предузетници . + Правна мишљења Порески биланс Члан 50. Закона . 22. у складу са овим законом и прописом из члана 49.

10) стрипова. 2) уметничка керамика. публицистичка и друга дела. метал.). Приходом од ауторских права сматра се накнада коју обвезник оствари по основу: 1) писаних дела (књижевна.135/2004-44. као и продати прототипови примењене уметности. студије. укрштеница и слично. ПРАВА СРОДНИХ АУТОРСКОМ ПРАВУ И ПРАВА ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ + Види: чл. независно од начина на који се опорезује. представљају самосталну духовну творевину. ако су по постојећим обичајима задржали карактер оригинала. 25. 9) идејних пројеката. 18) осталих ауторских дела. фасадне архитектуре. сериграфија. Закона . лектуре. 2) говорних дела. + Правна мишљења . 7) уметничка фотографија и дела произведена поступком сличним фотографији. 16) израда прототипа уметничких предмета који се уступају предузећима као модели за умножавање (производњу) таквих предмета. географију. пластика и друго). интарзија. као и интарзирани предмети и предмети од емајла. 8) уметничка обрада текстила (таписерија. 4) пантомимских и кореографских дела чије је представљање утврђено писмено или на неки други начин. стручних и осталих ауторских дела. као и награда за постигнути успех у науци и уметности. каталози. пригодна графика. Закона . тачка 17) овог члана сматрају се уникати које је аутор сам израдио по сопственој замисли . Глава четврта ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА. као и обављање надзора над извођењем тих радова. научних.). научна. у складу са законом којим се уређује платни промет. Закона . 7) дела ликовне уметности. 11) редакцијских дела која с обзиром на избор и распоред грађе. племенити метали. 9) уметничка решења за сценографију и костимографију. Члан 51. Ликовним делом из области примењених уметности из става 1. Предузетник је дужан. 25. опрема књига. 11) решења за индустријско обликовање. 14) извођења музичких. укључујући и уплату примљеног готовог новца. часописа и листова. 6) уметничка графичка решења (плакати. 5) зидно сликарство и сликарство у простору (у техникама: фреска. 5) музичких дела са речима или без њих. драго камење. топографију или коју другу област науке или уметности. дрво. аранжмана музичке обраде и друге прераде ауторских дела.+ Види: чл. цртежа и пластичних дела која се односе на архитектуру.135/2004-44. годишњаци. + Види: чл.у нацрту или у материјалу . 26. 3) радови из области унутрашње архитектуре. књижевних и других дела. скица. као што су: 1) пластична дела од разних материјала (камен.135/2004-44. да сва плаћања врши преко текућег рачуна код банке и да води средства на том рачуну. ткани текстил и сл. проспекти. 4) уметничка решења из области хортикултуре.). 17) ликовних дела из области примењених уметности. рецензије и слично). стручна. 6) кинематографских дела и дела створених на начин сличан кинематографији. емајл и сл. стакло. 12) превода. графика. 3) драмских и драмско-музичких дела. ако овим законом није друкчије одређено. награда на конкурсима за израду идејних пројеката. 10) модно креаторство. мозаик. алманаси и сл. 13) идејне скице и цртежи у примењеној уметности. обликовања простора. 15) коришћења изведених музичких материјала. Предмет опорезивања Члан 52. витраж. 8) картографских дела.у гранама примењених уметности. 12) рестаураторска и конзерваторска дела из области културе и уметности. амбалажа. 13) награда на конкурсима за израду уметничких.

+ Види: чл. за уметничку фотографију. 135/2004-44. Закона . + Види: чл. 4) права произвођача емисије. сматра се накнада коју обвезник оствари по основу: 1) права интерпретатора. 135/2004-44. чл. односно извођење естрадних програма забавне и народне музике. штампани текстил и сл. 20% од бруто прихода. Обвезник пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине је и наследник имовинског ауторског и сродног права и права индустријске својине и свако друго физичко лице које остварује накнаду по тим основама. модно креаторство и уметничку обраду текстила (ткани текстил. односно носиоцу сродног права признају се следећи нормирани трошкови: 1) за вајарска дела. рецитовање). + Види: чл. производњу базе података и за друга ауторска и сродна права која нису наведена у тачки 1) овог члана . керамопластику. снимање филмова и идејне скице за таписерију и костимографију кад се не изводе у материјалу. Закона . Обвезник пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине је физичко лице које као аутор. односно власник права индустријске својине остварује накнаду по основу ауторског и сродног права. производњу видеограма. Закона . интарзиране и емајлиране предмете. уметничка решења за сценографију. мозаик и витраж. таписерије. 3) жигова. графичка дела. 5) права произвођача базе података. ситну пластику. носилац сродних права. емајл. уметничку керамику. Приходом од права индустријске својине сматра се накнада коју обвезник оствари по основу: 1) патената. за интерпретацију. стручна. Обвезнику . превођење. односно преводи.аутору.30% од бруто прихода. производњу фонограма. књижевна и публицистичка дела. индустријско обликовање са израдом модела и макета. 2) малих патената. 4) модела и узорака. обликовање простора. производњу емисије. 2) за сликарска дела. костимографију. 5) техничких унапређења. + Правна мишљења Пореска основица Члан 55. вршење уметничког надзора над извођењем радова у области унутрашње и фасадне архитектуре. 135/2004-44. 31/2009-89. 3) права произвођача видеограма. Члан 53. односно права индустријске својине. обликовања простора и хортикултуре са израдом модела и макета. Закона . радове у области унутрашње архитектуре и обраде фасада. музичка и кинематографска дела и рестаураторска и конзерваторска дела у области културе и уметности. радове визуелних комуникација. зидно сликарство и сликарство у простору у техникама: фреска. + Правна мишљења Нормирани трошкови Члан 56. 30. 2) права произвођача фонограма. за извођење уметничких дела (свирање и певање. графика. интарзија. 6.) . 29. 27. + Правна мишљења Члан 56а . 28. Закона . научна. позоришна и филмска глума. + Види: чл. Порески обвезник Члан 54. Члан 52а Приходом од права сродних ауторском праву (у даљем тексту: сродна права).135/2004-44. радове на подручју хортикултуре. Опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине чини разлика између бруто прихода и трошкова које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода осим ако овим законом није друкчије прописано.

мали патент. У случају из става 1. Закона .135/2004-44. односно заштићени. овог закона. 33. Закона . 7. признаје се као трошак у пуном износу накнада коју плаћају за услуге одговарајућој ауторској агенцији. Ако је прототип израдио проналазач у сопственој режији.135/2004-44. овог закона признају се и стварни трошкови из члана 57. односно носиоцу сродног права. или оцени да је остварени приход већи од уговореног прихода. деле се. + Види: чл. + Види: чл. . + Види: чл. а није закључило уговор са организатором таквог програма. Закона . узорак или техничко унапређење проверили. жиг. Стопа пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине износи 20%. приликом утврђивања прихода.аутору и носиоцу сродних права на његов захтев уместо нормираних. на захтев обвезника. Обвезницима из члана 54.135/2004-44. 135/2004-44. менаџер или друго ангажовано лице по основу естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма остварило приход. потврду о трошковима израде издаје израђивач. а не дуже од пет. жигова. став 1. малих патената. потребног да би се патент. Пореска стопа Члан 58. Процена пореске основице + Види: чл. признају се стварни трошкови које је имао. 31. Временско разграничење прихода Члан 59. према потврди надлежног органа за њихову заштиту. узорака и техничких унапређења. + Види: чл. према потврди стручног лица које је изградило те нацрте и техничке описе и уз мишљење о реалности ових трошкова које издаје одговарајућа струковна организација проналазача. узорака и техничких унапређења. који су били саставни део пријаве којом се од надлежног органа тражи њихова заштита. Члан 60. на онолико једнаких делова колико је година дело стварано. овог члана у свакој години опорезује се сразмерни део прихода. Закона . под условом да су пријављени.31/2009-89. 2) трошкови израде нацрта и техничког описа патената. модела. модел. + Правна мишљења Глава пета ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД КАПИТАЛА Предмет опорезивања Члан 61. а опорезује без признавање нормираних. 34. Обвезнику .власнику права индустријске својине. 34. носилац сродних права или власник права индустријске својине остварио за дело које је стварао дуже од једне године. бруто приход се утврђује проценом у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију.135/2004-44. признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању и очувању прихода. поред нормираних трошкова из члана 56. Ако је прототип израђен у предузећу. Закона . признају се као трошак код утврђивања опорезивог прихода следећи стварни трошкови: 1) таксе и трошкови који се плаћају за заштиту патената. ако за то поднесе доказе. 3) трошкови за израду прототипа. жигова. Обвезнику . Стварни трошкови Члан 57. Приходи од ауторских и сродних права и права индустријске својине које је обвезник . Обвезнику . организацији за заштиту музичког ауторског права и предузећима и другим правним лицима овлашћеним за продају и наплату прихода од ауторских дела.аутор. Закона . 32. модела. а мишљење о реалности трошкова издаје одговарајућа струковна организација проналазача.аутору. малих патената. овог закона. односно установи. + Види: чл. Ако Пореска управа утврди да је интерпретатор. односно стварних трошкова.

а највише до износа исплаћене дивиденде. Каматом. став 1. Обвезник пореза на приходе од капитала је физичко лице које остварује те приходе. 62/2006-3. 14. тачка 1) овог закона. штедних и других депозита (орочених или по виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности. ст. 31/2009-89. + Види: чл. + Види: чл. тач. . 36. односно прихода од инвестиционе јединице по основу сразмерног дела. Ако је примање остварено у неновчаном облику. односно државног капитала. став 1. 8. опорезиви приход од капитала по основу дивиденди и удела у добити.у новцу или путем доделе или опцијске куповине сопствених акција. као и примање по основу права члана отвореног инвестиционог фонда на сразмерни део прихода од инвестиционе јединице. Министар финансија ближе уређује начин утврђивања камате и капиталног добитка из става 4. 3) примања запослених и чланова управе привредног друштва по основу учешћа у добити . овог члана. вредност тог примања се процењује према упоредивој тржишној вредности. Изузетно од става 2. 4) узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника привредног друштва за њихове приватне потребе. пре утврђивања пореске основице. Закона . + Правна мишљења Пореска стопа Члан 64. сматра се и део прихода остварен код отуђења или откупа дисконтне дужничке хартије од вредности који представља разлику између набавне и продајне цене. уплаћене пре исплате дивиденде. За дисконтну дужничку хартију од вредности из става 2. у смислу прописа којима се уређују услови и поступак промене власништва друштвеног. + Судска пракса + Правна мишљења Порески обвезник Члан 62. Опорезиви приход од капитала чини остварена камата из члана 61. + Правна мишљења Члан 61а Приход од дивиденде умањује се. чл. из члана 61. Закона . Опорезиви приход од капитала из члана 61. односно остварен узимањем из имовине привредног друштва. односно имовине јавном аукцијом. за резидента Републике чини 80% бруто дивиденди или удела у добити исплаћених (расподељених) обвезнику. 13. односно по основу права на сразмеран део прихода инвестиционе јединице. Закона . + Правна мишљења Пореска основица Члан 63. односно између набавне и откупне цене дисконтне дужничке хартије од вредности. 2) дивиденде и удели у добити. тач. као и позитивна разлика остварена отуђењем или откупом дисконтне дужничке хартије од вредности из члана 61. 80/2002-27. Закона . и 3. 2) до 5) овог закона чини приход исплаћен (расподељен) обвезнику. 135/2004-44. 62/2006-3. + Види: чл. овог члана. 2. тачка 1) овог члана. у смислу става 1. чл. овог закона. 5) примање члана отвореног инвестиционог фонда по основу права на сразмерни део прихода од инвестиционе јединице тог фонда. 8. став 1. за износ годишње рате продајне цене по основу куповине друштвеног и државног капитала. овог члана сматра се и безкупонска дужничка хартија од вредности. 2) и 5) овог закона. Закона . Каматом по купонској дужничкој хартији од вредности не сматра се онај део разлике у цени који представља капитални добитак. за период од дана стицања до дана отуђења или откупа те хартије. Приходом од капитала сматрају се: 1) камата по основу зајма. извршене у складу са законом (у даљем тексту: узимање из имовине привредног друштва).

а нарочито: земљишта. + Види: чл. + Види: чл. 62/2006-3. овог члана. соба и постеља путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса. Опорезиви приход од непокретности чини бруто приход из члана 66. Не плаћа се порез на приходе од капитала на камату: 1) на динарска средства по основу штедних и других депозита (орочених или по виђењу). + Судска пракса . стамбених и пословних зграда. у смислу прописа којима је уређено тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената. овог закона. јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије. уместо нормираних трошкова признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању и очувању прихода. Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%. Закона . + Правна мишљења Глава шеста ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ Предмет опорезивања Члан 66. Стварним трошковима сматра се и износ једногодишње амортизације. ако за то поднесе доказе. обрачунате применом пропорционалне методе по стопи из номенклатуре средстава за амортизацију. 37. 135/2004-44. + Правна мишљења Пореска стопа Члан 69. чл. 2) по основу дужничких хартија од вредности. делова станова. умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. Као приход из става 1. овог члана чине остварена закупнина и вредност свих реализованих обавеза и услуга на које се обавезао закупац. Изузетно од става 1. Приходима од непокретности сматрају се приходи које обвезник оствари издавањем у закуп или подзакуп непокретности. 15. Паушално опорезивање Члан 70. Обвезник пореза на приходе од непокретности је физичко лице које издавањем у закуп или подзакуп непокретности оствари приходе по том основу. Закона . станова. + Правна мишљења Пореска ослобођења Члан 65. на његов захтев. чији је издавалац Република. упоређивањем са закупнином за сличне објекте који се издају у закуп под приближно сличним условима. 135/2004-44. Обвезнику пореза на приходе од непокретности. нормирани трошкови се признају у висини од 50% од бруто прихода. Ако је пријављени приход од непокретности мањи од оног који би се могао постићи на тржишту. став 2. Стопа пореза на приходе од капитала износи 20%. Обвезником у смислу става 1. делова тих зграда. аутономна покрајина. надлежни порески орган ће приход од непокретности утврдити у висини прихода који се могу постићи на тржишту. пословних просторија и гаража. Ако је обвезник закупац који непокретност издаје у подзакуп. овог члана не сматра се предузетник који непокретности издаје у закуп или подзакуп у оквиру обављања регистроване самосталне делатности. од закупнине коју остварује одбија се закупнина коју плаћа закуподавцу. односно подзакупац. + Правна мишљења Порески обвезник Члан 67. овог члана узима се закупнина која се може постићи према месним приликама. код утврђивања опорезивог прихода од непокретности оствареног по основу изнајмљивања станова. + Правна мишљења Пореска основица Члан 68. 38. Закона . Приходе од непокретности из става 1.

сагласно закону који уређује инвестиционе фондове. Капитални добитак се не утврђује и не опорезује на приход остварен по основу преноса дужничких хартија од вредности. У случају из става 1. 80/2002-27. 31/2009-89. Закона . Временско разграничење прихода Члан 71. а не дуже од пет. + Види: чл. који изврши фонд по налогу и за рачун члана добровољног пензијског фонда. приликом утврђивања прихода. деле се на захтев обвезника на онолико једнаких делова колики је број година за коју је закупнина плаћена. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 72а Капитални добитак се не утврђује и не опорезује код преноса права. 40. Капиталним добитком сматра се онај део разлике између акумулираних средстава повучених једнократном исплатом. Закона . Закона . овог закона. чл. Капитални добитак представља разлику између продајне цене права. удела или хартија од вредности у следећим случајевима: 1) . Капиталним добитком сматра се онај приход који обвезник. Закона . Кад је разлика из става 2. 31/2009-89. године не остварује капитални добитак њиховом продајом. 3) ауторских права. овог члана негативна. чији је издавалац Република. у питању је капитални губитак. права сродних ауторском праву и права индустријске својине. 16. 135/2004-44. капиталним добитком по основу купонске дужничке хартије од вредности сматра се онај део разлике у цени који је утврђен на начин прописан актом из члана 61. затвореног. Обвезник који је право. 2) трајног права коришћења и права градње на градском грађевинском земљишту. 6) инвестиционе јединице добровољног пензијског фонда. 9. аутономна покрајина. односно другим преносом уз накнаду (у даљем тексту: продаја): 1) стварних права на непокретностима. чл. 3) ако се пренос врши између разведених брачних другова. 62/2006-3. овог члана у свакој години опорезује се сразмерни део прихода. односно удела. сагласно закону који уређује инвестиционе фондове. тачка 4) овог члана. 7) акумулираних средстава по основу програмиране исплате са рачуна члана добровољног пензијског фонда. Закона . + Правна мишљења Члан 72б Пренос рачуна из постојећег у други добровољни пензијски фонд. Глава седма ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Појам капиталног добитка и капиталног губитка Члан 72. Капиталним добитком сматра се приход који обвезник оствари продајом. Приходи од непокретности у виду закупнине која је примљена за више година одједном. акција. оствари као разлику између куповне и откупне цене инвестиционе јединице. 39. програмираном исплатом или куповином ануитета из добровољног пензијског фонда и висине уплаћеног пензијског доприноса. 4) удела у имовини правних лица. акција и осталих хартија од вредности осим дужничких хартија од вредности. 10.брисана - 2) ако се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији. а у непосредној је вези са разводом брака. 135/2004-44. 9. чл. став 5. Закона . јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије. односно хартија од вредности и њихове набавне цене усклађене према одредбама овог закона. као члан отвореног. удела. Изузетно од става 1. јануара 1994. удео или хартију од вредности пре продаје држао у свом портфељу пре 24. у складу са законом који уређује добровољне . у смислу прописа којима је уређено тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената. чл. 5) инвестиционе јединице откупљене од стране отвореног инвестиционог фонда. односно приватног инвестиционог фонда. + Види: чл.

Код продаје непокретности у изградњи. Набавна цена инвестиционе јединице састоји се од нето вредности имовине отвореног фонда по инвестиционој јединици на дан уплате. ако то не учини. Као уговорена. тржишна цена непокретности која је узета или могла бити узета као основица пореза на имовину у години настанка обавезе по основу пореза на имовину.62/2006-3. у смислу овог закона. овог закона сматра се цена по којој је поклонодавац. Код повлачења акумулираних средстава из добровољног пензијског фонда.пензијске фондове и пензијске планове. 41. став 1. у смислу овог закона. сагласно закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове. + Види: чл. Закона . године. Код хартија од вредности које су котиране на берзи. Код преноса права путем размене за друго право. сагласно закону који уређује инвестиционе фондове. За сврху одређивања капиталног добитка. овог члана увећава се индексом раста цена на мало од дана стицања до дана продаје. односно оставилац стекао то право. Ако је право. увећане за накнаду за куповину уколико је друштво за управљање наплаћује. овог члана чини износ трошкова изградње. према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 62/2006-3. 17. набавну цену из става 1. овог члана узима се цена без пореза на пренос апсолутних права. најнижа забележена цена по којој се трговало у периоду од годину дана који претходи продаји хартије од вредности. односно. Код повлачења акумулираних средстава из добровољног пензијског фонда. продајном ценом се сматра тржишна цена права које се даје у размену. ако то не учини. 135/2004-44. продајном ценом се сматра износ исплаћених акумулираних средстава члану пензијског фонда на име његовог удела у нето имовини пензијског фонда. За сврху одређивања капиталног добитка. Одређивање капиталног добитка Члан 73. Закона . а ако обвезник не докаже износ трошкова изградње. + Види: чл. а у случају непокретности и умањује по основу амортизације. удео или хартију од вредности обвезник стекао поклоном или наслеђем после 24. овог члана чини износ трошкова изградње које је обвезник имао до дана продаје. Закона . набавном ценом се сматра износ новчаних средстава по основу пензијских доприноса уплаћених у добровољни пензијски фонд. односно цена коју је утврдио порески орган у складу са овим законом. продајном ценом се сматра уговорена цена. 19. Закона . набавном ценом из става 1. набавном ценом из члана 74. њена номинална вредност. набавном ценом се сматра цена по којој је обвезник стекао право. ако се не може . обрачунате применом пропорционалне методе по стопи из номенклатуре средстава за амортизацију. увећане за накнаду за куповину уколико је друштво за управљање наплаћује. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 75. односно тржишна цена из става 1. удео или хартију од вредности. сагласно закону који уређује инвестиционе фондове. 62/2006-3. Продајном ценом инвестиционе јединице сматра се откупна цена инвестиционе јединице која се састоји од нето вредности имовине отвореног друштва по инвестиционој јединици на дан подношења захтева члана фонда за откуп инвестиционих јединица. 18. овог члана сматра се цена коју обвезник документује као стварно плаћену. чл. односно тржишна цена коју утврђује надлежни порески орган ако оцени да је уговорена цена нижа од тржишне. Набавна цена из става 1. овог члана сматра се цена коју обвезник документује као стварно плаћену. односно. односно износ новчаних средстава уплаћених у добровољни пензијски фонд који одговара проценту средстава повучених програмираном исплатом. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 74. + Види: чл. не сматра се капиталним добитком. Код хартија од вредности које се не котирају на берзи. набавну цену из става 1. Код продаје непокретности коју је обвезник сам изградио. удео. набавном ценом из става 1. или хартију од вредности. јануара 1994.

може се пребити са капиталним добитком оствареним продајом другог права. односно оставиоца који је то право. 31/2009-89. овог члана искаже капитални губитак. Порески кредит . 72 до 75. набавном ценом из члана 74. Ако је обвезник из става 1. 42. године. Обвезнику који у року од 12 месеци од дана продаје непокретности. јануара 1994. удела или хартије од вредности од стране поклонодавца. удео или хартију од вредности стекао од поклонодавца. набавна цена утврдиће се према тржишној вредности тог права. чл. чл. 135/2004-44. удела или хартије од вредности у истој години. удео или хартију од вредности обвезник стекао уговором о доживотном издржавању. 69. овог члана. Капитални губитак остварен продајом једног права. 31/2009-89. овог закона сматра се тржишна цена права. односно домаћинства. овог члана. Закона . Закона . Закона . удела или хартије од вредности на дан 24. + Судска пракса + Правна мишљења Пореска стопа Члан 77. став 1. Закона . који средства остварена продајом непокретности у року од 90 дана од дана продаје уложи у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице. 11. + Правна мишљења + Судска пракса Пореска основица Члан 76. јануара 1994. + Види: чл.62/2006-3. + Види: чл. 12. ослобађа се пореза на капитални добитак. удео или хартију од вредности стекао пре 24. ослобађа се пореза на остварени капитални добитак. + Види: чл. Пребијање капиталних добитака и капиталних губитака + Судска пракса + Правна мишљења Члан 78. овог члана. године. Министар финансија ближе уређује критеријуме за остваривање права на пореско ослобођење из става 1. 20.утврдити та цена онда њихова тржишна вредност у моменту стицања тог права. удела или хартије од вредности која је узета или могла бити узета као основица пореза на пренос апсолутних права у моменту њиховог стицања од стране обвезника. извршиће се повраћај плаћеног пореза на капитални добитак. + Правна мишљења Пореско ослобођење Члан 79. Закона . односно оставиоца. право. Обвезник. допуштено је његово пребијање у наредних пет година на рачун будућих капиталних добитака. овог закона. Ако је право. Ако се и после пребијања из става 1. удела или хартије од вредности. Стопа пореза на капитални добитак износи 20%. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 79а Повлачење акумулираних средстава по основу удела члана у нето имовини добровољног пензијског фонда која се. 135/2004-44. Опорезиви приход на који се плаћа порез на капитални добитак чини капитални добитак утврђен на начин из чл. по налогу и за рачун члана фонда улаже у куповину ануитета у друштву за осигурање сагласно закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове. средства остварена продајом непокретности уложи за намене из става 1.

Опорезиви приход од осигурања лица представља вредност исплаћене накнаде из осигурања лица. финансирања. овог члана представља тржишна вредност ствари или права у моменту када је добитак остварен. став 1. 3) остварен добитак од игара које се приређују у играчницама (казинима) и на аутоматима. тачка 7) овог закона. транспортних средстава и других покретних ствари је физичко лице које те ствари даје у закуп. 43. Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари добитак од игара које се сматрају играма на срећу у смислу закона који уређује игре на срећу. Ако је пријављени приход од давања у закуп покретних ствари мањи од оног који би уобичајено могао да се постигне на тржишту. Приходи спортиста и спортских стручњака + Види: чл. добици од игара на срећу. Приходи од давања у закуп покретних ствари Члан 82. 10. Ако обвезник у решавање стамбеног питања у смислу члана 79. чл. Осталим приходима сматрају се: приходи које обвезник оствари давањем у закуп опреме. + Види: чл. опорезиви приход из става 2. Члан 80. овог закона. осим оних који су ослобођени овим законом. приходи од осигурања лица. транспортних средстава и других покретних ствари обухватају остварену закупнину и вредности свих реализованих обавеза и услуга на које се обавезао закупац. пореска обавеза му се сразмерно умањује. Опорезиви приход од издавања у закуп покретних ствари утврђује се одбијањем нормираних трошкова од бруто прихода у висини од 20%. тач. 1. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2009-15. Обвезник пореза на приходе од осигурања лица је физичко лице које оствари накнаду из осигурања лица. инвестиционог и текућег одржавања имовине и друге стварне трошкове које је имао у вези са стварима које је дао у закуп. тач. Добици од игара на срећу Члан 83. Појединачним добитком у смислу става 2. Закона . Закона . Ако се добитак састоји од ствари и права. надлежни порески орган ће овај приход утврдити у висини прихода који би се могао постићи на тржишту. 2) лутријске згодитке по јавним зајмовима. осим оних који су посебно изузети овим законом. Обвезнику који то захтева и документује. + Судска пракса Глава осма ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ Предмет опорезивања Члан 81. + Види: чл. ако није изузета од опорезивања у складу са чланом 9. Закона . у складу са чланом 70. Члан 84а . + Правна мишљења Приходи од осигурања лица Члан 84.80/2002-27. Порез на добитке од игара на срећу не плаћа се на: 1) појединачно остварен добитак од игара на срећу до износа од 17. Опорезиви приход за добитке од игара на срећу представља сваки појединачни добитак од игара на срећу. порески орган ће уместо нормираних трошкова признати трошкове амортизације. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2008-14. приходи спортиста и спортских стручњака и други приходи. транспортних средстава и других покретних ствари. Бруто приходи од давања у закуп опреме. овог члана сматра се укупан добитак по свим комбинацијама у играма на срећу са више комбинација.80/2002-27. 135/2004-44. Закона . 21. овог закона уложи само део средстава остварених продајом непокретности. 62/2006-3.638 динара. Обвезник пореза на приходе од давања у закуп опреме. 1. 11.

у вези са вршењем функције. судија поротника и судских тумача. 6) примања чланова управног и надзорног одбора правног лица. 5) приходи по основу волонтерског рада. 7) националног признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта. судских вештака. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа. 4) приходи по основу трговинског заступања. судије. новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца. 8) накнаде и награде за рад спортским стручњацима. овог члана чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20%. Други приходи Члан 85. 14) сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону.). 2) приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег.истраживачке. 3) упућеним на рад у Републику. научно . овог члана утврђује се одбијањем нормираних трошкова од бруто прихода у висини од 50%. Опорезиви приход за приходе из става 1. 4) ако добровољно. при чему не остварују било коју другу накнаду по основу те сарадње. члан омладинске или студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у институцијама за средње. и то: 1) упућеним. односно радни односи. васпитно - образовне. верске и друге сврхе. односно позваним од стране државног органа или организације. овог члана. спортских друштава и савеза. односно организације за обављање спортске делатности. делегати и др. 9) примања стечајних управника. са правом накнаде трошкова. 4) . спортске. по налогу иностраног послодавца. односно сарађују у синдикалним организацијама. Приходи спортиста и спортских стручњака обухватају примања која остваре професионални спортисти. културне. спортски стручњаци и стручњаци у спорту од спортске организације. односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или повремених послова. 2) накнаде за коришћење лика спортисте. 80/2002-27. тач. порез на друге приходе не плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања. вишег или високог образовања. а у вези са делатношћу домаћег исплатиоца. 2) члановима представничких и извршних тела. узгајања и продаје печурака. и 2. а нарочито: 1) приходи по основу уговора о делу. узгоја и продаје пчелињег роја (пчела). 1. односно као приходи од пољопривреде и шумарства у смислу овог закона. Приходима из става 1. чл.). + Види: чл. цивилне заштите и заштите од елементарних непогода.брисана - 5) стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање. највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за запослене по члану 18. Изузетно од става 1. На друге приходе које оствари члан ученичке задруге. Републике. односно по позиву сарађују у хуманитарне. 8) накнада у вези са извршавањем послова одбране. спортисти аматери. политичким странкама. Закона . узгоја и продаје пужева. 10) приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина. а која по својој природи чине доходак физичких лица.135/2004-44. 44. овог члана сматрају се нарочито примања по основу: 1) накнаде на име закључења уговора (трансфер и др. 13) накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код исплатиоца. тачка 13) овог члана. Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе из става 1. ако се исплата врши физичким лицима која нису запослена код исплатиоца. Опорезиви приход за примања спортиста и спортских стручњака из ст. прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља. савезима и удружењима. 6) новчане и друге награде. односно стручњацима у спорту (тренери. 3) новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама. невладиним и у другим недобитним организацијама. независно од тога из којих средстава се врши исплата. 11. Закона . 2) до 4) овог закона. Осталим приходима у смислу овог закона сматрају се и други приходи који по својој природи чине доходак физичког лица. 7) накнада посланицима и одборницима. ако нису опорезовани као приходи од самосталне делатности. привредним коморама. 3) приходи по основу допунског рада. 12) примања из члана 9. здравствене. која немају карактер зараде у смислу прописа којима се уређује спорт. територијалне аутономије и локалне самоуправе. 11) награде. више и високо .

13. овог члана. овог закона. 6) опорезивог прихода од осигурања лица из члана 84. тачка 9) овог члана умањују се за порез плаћен у другој држави. . 9) прихода по основима из тач. овог члана и неопорезивог износа из става 1. Закона . Закона .резидента из става 2. 68. Закона . + Правна мишљења Пореска основица Члан 88. Дохотком из става 1. овог закона. овог закона. 4. 62/2006-3. 13. ако обвезник . чл. према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. а опорезиви приходи из тач. + Судска пракса + Правна мишљења Пореска стопа Члан 86. 5) опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана 82. као и физичко лице по основу прикупљања и продаје секундарних сировина. тог члана. Стопе пореза на остале приходе износи 20%. овог закона. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 3. Закона . 31/2009-89. према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 7) опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а овог закона. + Правна мишљења Део трећи ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Доходак за опорезивање Члан 87. као и за резидента упућеног у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице из члана 17. став 1. Неопорезиви износ из става 1. У доходак странца . 4). чл. 4) опорезивог прихода од непокретности из чл. овог члана за странца резидента запосленог код резидентног лица или у сталној пословној јединици нерезидентног лица.резиденти. овог члана. и 70. 8) опорезивих других прихода из члана 85. + Види: чл. 32. 1) до 8) овог става. односно опорезиве приходе. овог члана сматра се годишњи збир: 1) зарада из чл. и 60. до 7. 12. 2) опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 2). 135/2004-44. до 5. 3) опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права индустријске својине из чл. 55. овог закона. ст. односно става 2. Зараде из става 4. 33. 22. чл. не рачунајући и додатна примања ослобођена у складу са чланом 19. овог закона. 7) и 8) тог става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене у Републици на терет лица које је остварило зараду. ако су испуњени услови из става 3. Закона . 135/2004-44. 5) и 6) тог става умањују се за порез плаћен на те приходе у Републици. 45. Доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у складу са ст. 46. овог закона. 80/2002-27. Закона . Закона . Изузетно од става 2. 62/2006-3. 13. чл. оствари зараду у иностранству у висини мањој од 60% од укупно оствареног дохотка у календарској години у којој се утврђује годишњи порез. примењује се неопорезиви износ из става 1. шумских плодова и лековитог биља. овог закона јесте петоструки износ просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез. став 2. остварених и опорезованих у другој држави. овог члана улазе само зараде.образовање. и 40. обрачунати порез умањује се за 40%. овог закона. овог члана. чл. Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица . 80/2002-27. који су у календарској години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез. 3). Приходи из става 4. до 14б овог закона. + Види: чл.резидент упућен у иностранство ради обављања послова за резидентно правно лице из члана 17.

+ Види: чл. децембра сваке године. 135/2004-44. овог закона. + Правна мишљења Део четврти УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ПОРЕЗА Глава прва ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 90. Годишњи порез на доходак грађана плаћа се по стопи: 1) за обвезника из члана 87.износ до осмоструке просечне годишње зараде . Основица годишњег пореза на доходак грађана је опорезиви доходак. Обвезник годишњег пореза на доходак грађана дужан је да за остварени доходак у години за коју се врши утврђивање пореза поднесе пореску пријаву са тачним подацима надлежном пореском органу по истеку те године. став 1. Закона . чл. Укупан износ личних одбитака из става 1. марта наредне године (у даљем тексту: годишња пријава). Закона . овог закона.80/2002-1. 192. 80/2002-27.износ до шестоструке просечне годишње зараде .10%. . 2) за издржаваног члана породице . који је у календарској години остварио доходак за опорезивање сагласно члану 87. одбитак за издржаване чланове породице може остварити само један обвезник. а најкасније до 15. 5. + Правна мишљења . став 8: . . Ако су два или више чланова породице обвезници годишњег пореза на доходак грађана. који је у календарској години остварио доходак за опорезивање сагласно члану 87. овог закона и личних одбитака који износе: 1) за пореског обвезника .40% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез. Закона . . 14. овог члана не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање. 62/2006-3. Глава друга ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ Општи јавни позив Члан 91. 47. 62/2006-3.престао да важи - + Види: тач.15% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез. став 2.15%. Пријава за годишњи порез на доходак грађана Члан 92. општим јавним позивом позива грађане на подношење пореских пријава. према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. преко осмоструке просечне годишње зараде . према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. + Судска пракса + Правна мишљења Пореске стопе Члан 89. став 8: . став 8. Надлежни порески орган најкасније до 31. Закона .10%. чл. 23.преко шестоструке просечне годишње зараде . + Види: чл. 2) за обвезника из члана 87. који чини разлика између дохотка за опорезивање из члана 87. 15%. Грађанин који остварује доходак у смислу овог закона дужан је да поднесе пореску пријаву. чл. по члану. 24. ако овим законом није друкчије одређено. Закона .

дужни су да пореску пријаву и порески биланс. Предузетник који порез плаћа на паушално утврђен приход дужан је да посебно поднесе пореску пријаву за приходе на капиталне добитке из чл. односно процену промета до краја прве пословне године. Пореску пријаву обвезник је дужан да поднесе: . Закона . овог члана. + Види: чл. Члан 97. 72. Закона . као и обвезник пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари из члана 82. у којој ће дати процену прихода и расхода. односно према боравишту обвезника. став 2.62/2006-3. овог закона. обвезници из става 1. Закона . Обвезник који у току године оствари или започне остваривање прихода на капиталне добитке и остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку. 25. плаћени порез по пореској пријави из става 2. Пријава из става 1. Обвезник који у току године трајно. овог закона. до 76. као и документацију из члана 93. поднесу надлежном пореском органу најкасније до 15. односно подзакупу. Предузетник који порез плаћа на паушални приход. овог члана. 135/2004-44. заједно са плаћеним порезима по одбитку. коме се у години која претходи години за коју се врши утврђивање пореза значајније измени обим пословања. Уз пореску пријаву и порески биланс. извештај о новчаним токовима и извештај о променама на капиталу ако воде двојно књиговодство. у року од 30 дана од дана престанка обављања делатности. односно промета и други услови од утицаја на остваривање права на паушално опорезивање и висину пореске обавезе. са тачним подацима. дужан је да поднесе пореску пријаву за коначно утврђивање пореза. овог члана који води пословне књиге дужан је да уз пореску пријаву поднесе и порески биланс.нерезидента Члан 96.Пријава за порез на приходе од самосталне делатности и порески биланс Члан 93. Предузетник који у току године започне обављање самосталне делатности.135/2004-44. + Види: чл. 48. Надлежност пореског органа Члан 98. најкасније у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа. најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу. + Правна мишљења Члан 94. односно за утврђивање пореза до дана привремене одјаве. овог закона. који воде пословне књиге. односно биланс успеха ако воде просто књиговодство. сматра се коначно утврђеном пореском обавезом. јануара године за коју се утврђује порез. овог члана дужни су да доставе надлежном пореском органу и биланс успеха. односно од почетка обављања делатности. дужан је да поднесе пореску пријаву.нерезидент подноси пореску пријаву за поједине врсте прихода које остварује за које није предвиђено плаћање пореза по одбитку. дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније до 31. + Правна мишљења Пријава за порез на капиталне добитке и остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку Члан 95. дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније у року од 15 дана од почетка остваривања прихода. Закона . 50. овог закона. Предузетник из става 2. 49. биланс стања. односно привремено одјави обављање самосталне делатности. За обвезника из става 1. Облик и садржину пореске пријаве прописује министар финансија. дужни су да поднесу пореску пријаву и у случају када се овај порез плаћа по одбитку. овог члана подноси се пореском органу на чијој територији је обвезник остварио приходе. + Види: чл. 135/2004-44. Обвезник . + Види: чл. + Правна мишљења Пријава обвезника . Предузетник и обвезник пореза на приходе од пољопривреде и шумарства. марта наредне године. Обвезник пореза на приходе од непокретности из члана 67. као и другу документацију у складу са законом којим се уређује порез на добит предузећа и са овим законом.

+ Правна мишљења Порези по одбитку Члан 101.пореском органу на чијој територији обвезник има пребивалиште. 135/2004-44. у складу са прописима који важе на дан исплате прихода. зарада из става 1. овог члана је сразмерно радном времену тог запосленог у односу на пуно радно време. 1) за приходе од самосталне делатности . По решењу надлежног пореског органа утврђују се и плаћају порези на следеће приходе: 1) приходе од пољопривреде и шумарства.938 динара месечно у пуном износу за запосленог који ради са пуним радним временом. + Види: чл. 3) за годишњи порез на доходак грађана. овог закона. . Закона . овог закона. односно када исплатилац прихода није правно лице или предузетник. 5) и 8) овог закона на које се порез не плаћа по одбитку. За приходе од пољопривреде и шумарства који се опорезују према катастарском приходу не подноси се пореска пријава. ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник. као и државни органи и организације. 7) приходе од осигурања лица. 4) приходе од непокретности. умањење из става 1. став 1. 15. овог члана подразумева се и део правног лица. 52. 2) приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине. исплатилац обрачунава. за капиталне добитке и за остале приходе на које се порез не плаћа по одбитку . 2) приходе од самосталне делатности. 8) остале приходе. + Правна мишљења Глава трећа УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ПОРЕЗА Начин утврђивања и плаћања пореза Члан 99. 4). 2) за приходе од непокретности . 135/2004-44.пореском органу на чијој територији се налази непокретност. 5) приходе од давања у закуп покретних ствари. 2). обуставља и уплаћује на прописане рачуне у моменту исплате прихода. 6) добитке од игара на срећу. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 100. Порез по одбитку из члана 99. Под правним лицем у смислу става 1. + Види: чл. Закона . чл. За запосленог који ради са непуним радним временом. ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник.). + Судска пракса + Правна мишљења Члан 101а Код утврђивања основице пореза на зараде у смислу члана 15а став 2. Закона . тог члана умањује се за 5. 53. ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник. 51. + Види: чл. По одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврђују се и плаћају порези на следеће приходе: 1) зараде. тач. 4) приходе из члана 99. ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник. 3) приходе од капитала.пореском органу на чијој територији је регистровано обављање делатности. 135/2004-44. односно пословна јединица нерезидентног правног лица која је регистрована код надлежног државног органа (представништво и др. 3) капиталне добитке. за сваког обвезника и за сваки појединачно исплаћени приход. Закона . 7а) приходе спортиста и спортских стручњака. 80/2002-27.

с тим што укупно умањење износи 5. Закона . односно сразмерно укупном радном времену запосленог у односу на пуно радно време. тач. Члан 105. овог члана. банка или други исплатилац прихода дужан је да у току године утврди порез по одбитку у моменту исплате. 135/2004-44. Исплатиоцем у смислу става 1. односно организације. 1. Закона . као и по истеку године. с тим што збир умањења мора бити мањи од 5. Закона . када се салдирање новца по основу отуђења или откупа дужничке хартије од вредности врши преко Централног регистра. Централни регистар у моменту салдирања новца по основу отуђења или откупа дужничке хартије од вредности. односно приликом приписивања камате. изда обрачун са подацима о: бруто приходу. Исплатилац из члана 101. тач. 26. приликом сваке исплате.члан Централног регистра код које се води наменски новчани рачун обвезника пореза за плаћања по основу продаје хартија од вредности. Обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе. Закона .938 динара месечно. овог закона.брисан - + Види: чл. обрачунава. За приходе од капитала по основу камате. дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама овог закона. сваки послодавац врши умањење сразмерно радном времену код послодавца у односу на укупно радно време. . 1. 1. овог закона дужан је да обвезнику. Изузетно од става 1. 10/2007-14.брисан - + Види: чл. 54.135/2004-44. односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2008-14. .938 динара месечно. чл. + Правна мишљења Члан 102. .135/2004-44. 31/2009-89. до 4. 57. ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода. а најкасније код годишњег обрачуна камате. Предузетник који води пословне књиге обрачунава и наплаћује порез по одбитку на приходе које остварује нерезидентно правно лице у складу са законом којим се уређује порез на добит предузећа. опорезивом приходу. тач. умањење из става 1. сагласно члану 103. Закона .135/2004-44. 62/2006-3. Члан 107. + Види: чл. овог члана. + Види: чл. обрачунава. 56. став 2. обуставља и уплаћује на прописани уплатни рачун порез на приход од капитала на остварену камату за период од дана стицања до дана отуђења или откупа дужничке хартије од вредности. + Види: чл. депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар). Члан 103. плаћеним доприносима за социјално осигурање и плаћеном порезу. + Правна мишљења Члан 104. Члан 106. овог члана и достављање података Пореској управи ближе уређује министар финансија. Начин и поступак обрачунавања пореза на зараде из ст. сматра се банка . олакшицама. Усклађених износа накнаде . 14. трошковима. Усклађених динарских неопорезивих износа -7/2009-15.135/2004-44. Кад запослени остварује пуно радно време код два или више послодаваца. 55. овог члана врши сваки послодавац сразмерно радном времену код послодавца у односу на пуно радно време. обуставља и уплаћује порез по одбитку на камату по основу отуђења или откупа дужничке хартије од вредности. + Види: чл. 58. у случају када Централни регистар. Закона . Кад запослени остварује непуно радно време код два или више послодаваца. Закона . код дипломатског или конзуларног представништва стране државе. 1.

1. сносиће разлику између плаћеног пореза и дугованог пореза по овом закону. и 2. менаџерима и другим ангажованим лицима (у даљем тексту: друга ангажована лица). и 2. туризма. овог члана. + Судска пракса + Правна мишљења Члан 107а Код обрачуна пореза по одбитку на приходе нерезидента. културно-уметничке. новогодишњи и слични програм. 5. 60. нерезидент доказује код исплатиоца прихода потврдом или другим одговарајућим документом овереним од надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент. Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима + Види: чл. Статус резидента државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања у смислу става 1. чл. у смислу овог закона. овог члана одређује се према месту пребивалишта. 62/2006-3. + Види: чл. . која производе и емитују телевизијски програм забавне и народне музике. Закона . имитаторима. односно боравишта обвезника. чл. + Види: чл. овог члана. чл. 2) правна и физичка лица регистрована за делатност производње и емитовања радио и телевизијског програма. обвезник је дужан да сам обрачуна и уплати порез и да надлежном пореском органу достави пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу најкасније у року од 15 дана од дана када је примио зараду или друге приходе. 62/2006-3. савези. Ако исплатилац прихода примени одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања. и да је он стварни власник прихода. плаћања и евидентирања пореза по одбитку доноси министар финансија. 59. на захтев нерезидента. месне заједнице и слични субјекти који у својим или закупљеним објектима или на другим местима организују концерте. удружења. илузионистима и другим извођачима (у даљем тексту: интерпретатор). организације. У случају из ст. јесу: 1) правна и физичка лица која обављају регистровану делатност из области угоститељства. + Види: тач. + Правна мишљења Члан 108. интерпретаторима. Закона . овог члана. Закона . 61. 135/2004-44. Закона . 80/2002-1. под условом да нерезидент докаже статус резидента државе са којом је Србија закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања. исплатилац прихода примењује одредбе уговора о избегавању двоструког опорезивања. овог члана. овог члана. 27. што за последицу има мање плаћени износ пореза. Ближе прописе о начину утврђивања. 192.135/2004-44. дужан је да изда потврду о порезу плаћеном у Републици. туристичке и друге сличне манифестације и приредбе. чл. Закона . на које се порез плаћа по одбитку. као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку.135/2004-44. забавни. без обзира да ли им је издата или не дозвола за емитовање програма у складу са законом којим се уређује обављање радиодифузне делатности. као ауторима или носиоцима сродних права. на којима се изводе естрадни програми забавне и народне музике. колажни. а у својим или закупљеним објектима организују извођење естрадних програма забавне и народне музике или других забавних програма. заједнице. новогодишњи и други слични забавни програми или друге забавне приредбе. Закона . Надлежни порески орган. 32. 135/2004-44. обвезник пореза има и у случају ако порез по одбитку не обрачуна и не уплати други исплатилац. овог члана прописује министар финансија. Исплатиоци прихода из става 1. 69. посредовања и других делатности. Закона . 3) правна и физичка лица која обављају регистровану делатност. а нису испуњени услови из ст. 1. ансамблима и оркестрима. Члан 108а Пореска управа води Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма. Надлежност пореског органа из става 3. Образац пореске пријаве из става 3. Обавезу обрачуна и плаћања пореза у складу са ставом 1.

Жалба против решења из става 9. 2) на основу података из пореске пријаве. Закона . према месту свог седишта. пословних књига и других података до којих дође путем контроле или на други начин . ако организује извођење естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма. поднесе пријаву за упис у регистар из става 1. овог члана. према месту свог седишта. у року од 15 дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа. овог члана и обавештења из става 8. овог члана. најкасније до 31. овог члана. Закона . године. 28. државних органа и организација. дужан је да са интерпретатором и другим ангажованим лицем на извођењу естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма. 135/2004-44. ангажовањем лица из става 1. Порези по решењу Порез на приходе од пољопривреде и шумарства Члан 109. поднесу пријаву из става 3. овог члана. овог члана није допуштена. Исплатилац прихода из става 2. Пореска управа решењем изриче меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 дана.62/2006-3. дужни су да Пореској управи. ако Пореској управи у прописаном року не поднесе пријаву из ст. овог члана ближе уређује министар финансија.за обвезнике који порез плаћају на паушално утврђен приход. овог члана.62/2006-3. дужан је да Пореској управи. овог члана. Порез на приходе од пољопривреде и шумарства утврђује решењем надлежни порески орган на основу података из катастра. Порез на приходе од самосталне делатности утврђује се решењем надлежног пореског органа: 1) на основу података из пореске пријаве. овог члана. Новоосновани послодавац дужан је да Пореској управи. поднесе пријаву за упис у регистар из става 1. у року од осам дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа. овог члана за упис у регистар из става 1.62/2006-3. овог закона . Исплатиоцу прихода из става 2. у случају да ангажују интерпретаторе и друга ангажована лица из става 1. и да Пореској управи до петог у месецу доставља писмено обавештење о закљученим уговорима у претходном месецу. Новоосновани исплатиоци прихода из става 2. критеријума и елемената утврђених у складу са чланом 41. овог члана без закљученог уговора или ако Пореској управи у прописаном року не достави писмено обавештење о закљученим уговорима. Садржину пријаве из става 2. Исплатиоцу прихода из става 2. Исплатилац прихода из става 2. овог члана није допуштена. + Правна мишљења Порез на приходе од самосталне делатности Члан 110. поднесу пријаву за упис у регистар из става 1.за обвезнике који воде пословне књиге. 29. овог члана. дужна су да у року од 48 сати од дана фактичког почетка организовања естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма. + Види: чл. закључи уговор. а ако се утврђивање пореза врши према стварном приходу у складу са одредбама овог закона којима се уређује утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за предузетнике који воде пословне књиге. Закона . према месту свог седишта. овог члана. Жалба против решења из става 6. Члан 108б Пореска управа води Регистар правних и физичких лица. органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других органа и организација у којима се исплаћују зараде. и 4. чл. јануара 2005. пореског биланса. а која нису исплатиоци прихода по основу извођења естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма. овог члана. Правна и физичка лица која обављају делатност из става 2. односно плате (у даљем тексту: послодавац). запошљавања и социјалне политике. овог члана. Закона . споразумно ближе уређују министар финансија и министар рада. Садржину пријаве из става 3. 29. овог члана. Регистар послодаваца + Види: чл. Пореска управа решењем изриче меру привремене забране обављања делатности у трајању до 30 дана. 61. . + Види: чл. 3. овог члана.

овог закона. Ако надлежни порески орган не донесе решење у року из става 3. најкасније у року од 30 дана по истеку периода за који се саставља периодични порески биланс. обвезник може да настави плаћање аконтације у висини утврђеној према периодичном пореском билансу. овог члана. надлежни порески орган дужан је да донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева. на приходе од непокретности и на друге приходе на које се порез не плаћа по одбитку. + Правна мишљења Члан 112. односно да су им приближно једнаке могућности остваривања дохотка. овог закона утврђује се решењем надлежног пореског органа на основу документације о решавању стамбеног питања. месечна аконтација пореза може се променити због знатних измена у висини остварених прихода. Ако обвезник пореза не поднесе пореску пријаву. овог члана. при чему је обвезник дужан да састави и поднесе периодични порески биланс. став 2. пореска обавеза ће се утврдити на један од следећих начина: 1) на основу прегледа пословних књига. с тим што се као елементи упоређивања узимају нарочито: место где се делатност обавља.135/2004-44. + Види: чл. који ту делатност обављају под приближно једнаким условима. приложене уз пореску пријаву. 1. Закона . пореска обавеза се утврђује на основу података о оствареном капиталном добитку којим располаже надлежни порески орган. Право на пореско ослобођење из члана 79. Повраћај плаћеног пореза на капиталне добитке из члана 79. + Правна мишљења Члан 111. 2) принципом упоређивања са другим обвезницима исте или сличне делатности. Порез на капиталне добитке Члан 115. 62. Ако порески орган утврди да подаци у пореској пријави. односно који не утврђује и не плаћа сам обвезник у складу са чланом 107. дужни су да плаћају аконтације пореза у висини која одговара последњој аконтацији из претходне године. Ако је износ пореза према подацима у пореском билансу по коначном обрачуну године за коју се утврђује порез већи од износа пореза плаћеног у виду месечних аконтација. уз који је приложена документација о решавању стамбеног питања. односно платом запослених код правних лица и предузетника у истој или сличној делатности. порез се може утврдити на начин из члана 111. По захтевима обвезника из ст. стручне квалификације. предузетници и обвезници пореза на приходе од пољопривреде и шумарства. опремљеност средствима за рад. промене пореских инструмената или због других околности које битно утичу на висину пореске обавезе. године старости. Порез на приходе који се у смислу овог закона не опорезују по одбитку. На захтев обвезника или по иницијативи надлежног пореског органа. овог закона. број запослених. налаза контроле о прегледу пословања и других података којима располаже порески орган. На захтев обвезника. Члан 113. + Правна мишљења Порез на остале приходе Члан 116. обвезник је дужан да разлику пореза уплати истовремено са подношењем пореске пријаве и пореског биланса. Ако обвезник не поднесе пореску пријаву. До доношења решења о утврђивању аконтације пореза за текућу годину. пореском билансу и пословним књигама не одговарају стварном стању. аконтација пореза може се плаћати и према периодичном пореском билансу. утврђује решењем надлежни порески . Порез на капиталне добитке утврђује решењем надлежни порески орган на основу података из пореске пријаве. Члан 114. и 2. овог закона остварује се на захтев обвезника. став 1. 3) принципом упоређивања са просечном бруто зарадом. која се обавља под приближно једнаким условима. и члана 80. 4) на основу стручног налаза и мишљења вештака. Разлику између уплаћеног пореза и пореза утврђеног решењем пореског органа обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања првостепеног решења о утврђивању коначне обавезе. асортиман производа и услуга и друге околности којима се доказује да упоређени обвезници врше делатност под приближно једнаким условима.

3) 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза . Закона . на које се порез не плаћа по одбитку. Члан 158. Закона . + Правна мишљења Решење о утврђивању пореза Члан 119. 7) рачун на који се врши уплата пореске обавезе.престали да важе - + Види: тач. до 156. 63. 192. 2) 15 дана по истеку сваког месеца .80/2002-1. + Види: чл. 3) пореску основицу. + Правна мишљења Годишњи порез на доходак грађана Члан 117. чл. Годишњи порез на доходак грађана утврђује решењем надлежни порески орган на основу података из пореске пријаве. 4) стопу пореза. 5) утврђене пореске олакшице. . начин и рок плаћања.на годишњи порез на доходак грађана. + Види: чл. 80/2002-1. Закона . 5. овог закона. 64. 192. Решење надлежног пореског органа о утврђивању пореске обавезе садржи нарочито: 1) име и презиме обвезника.на приходе од самосталне делатности који се плаћају у виду месечних аконтација. За исплату пореза по одбитку јемчи солидардно исплатилац прихода. Жалба Члан 120.135/2004-44. 135/2004-44. на приходе од непокретности и на друге приходе. ПОВРАЋАЈ ПОРЕЗА И ЗАСТАРЕЛОСТ Јемство Члан 157. + Правна мишљења Доспелост пореза Члан 118.на приходе од пољопривреде и шумарства. У решењу о утврђивању пореза. 6) износ пореске обавезе. Порези који се утврђују решењем пореског органа плаћају се у року од: 1) 45 дана од дана почетка тромесечја . За исплату пореза на приходе од пољопривреде и шумарства и на приходе од самосталне делатности јемче супсидијарно својом имовином сви пунолетни чланови домаћинства обвезника који у моменту настанка обавезе чине домаћинство обвезника у смислу члана 10. + Судска пракса + Судска пракса + Судска пракса + Судска пракса Глава пета ЈЕМСТВО. 2) врсту пореза. који се плаћају тромесечно.орган на основу података из пореске пријаве и других података који су од значаја за утврђивање пореске обавезе. Закона . . 5. + Види: тач. пословних књига и других података који су од значаја за утврђивање пореске обавезе. чл. на капиталне добитке и на друге приходе који се остварују повремено. обвезник ће се поучити о праву на подношење жалбе против тог решења.

192. Повраћај пореза и право на камату Члан 163. имаоца права коришћења или плодоуживаоца земљишта у катастру земљишта не одговара стварном стању. Закона .000. . и 107а). чл. Члан 161. Ако је порески дужник. отуђио имовину правним послом у корист лица која нису чланови његовог домаћинства. + Судска пракса Део пети КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ Члан 166. одговара солидарно са пореским дужником за све обавезе на приходе који су у вези са одржаном приредбом. 3) не достави Пореској управи у прописаном року пријаву за упис у Регистар исплатилаца прихода интерпретаторима.80/2002-1. 5. чл. овог члана. дужан је претходно да подмири своје пореске обавезе. према месту свог седишта. Новчаном казном од 100. + Судска пракса Члан 165. 4а) Пореској управи. чл. У случају кад евиденција власника. + Судска пракса Застарелост Члан 164. а организује извођење естрадних програма забавне и народне музике или других забавних програма (члан 108а ст. односно приређивачу забавних приредби уступа уз наплату или бесплатно свој стамбени или пословни простор. чл. менаџером или другим ангажованим лицем на извођењу естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма не закључи уговор или ако Пореској управи у прописаном року не достави писмено обавештење о закљученим уговорима (члан 108а став 8). не обустави и не уплати. . Закона . не поднесе пријаву за упис у Регистар правних и физичких лица.престао да важи - + Види: тач. 2) обвезнику не изда обрачун са подацима о исплаћеним приходима на које се порез плаћа по одбитку (члан 106). или погрешно обрачуна порез по одбитку (члан 21б став 6. утврђивање обавезе извршиће се наследницима. Члан 159.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 1) не обрачуна.престао да важи - + Види: тач.80/2002-1. државних органа и организација. 103. за наплату доспелог пореза јамчи солидарно са пореским дужником до висине вредности преузете имовине. за исплату пореза на приходе од пољопривреде и шумарства супсидијарно јемчи лице које користи земљиште. Ако порески дужник умре пре него што се утврди висина обавезе. 3. Порески дужник који отуђује опрему или инвентар који му служи за обављање делатности или отуђи радњу у целини. Наплата утврђене обавезе извршиће се од наследника највише до висине вредности наслеђене имовине. Ако нови власник преузме имовину из става 1. 5. Закона . да би избегао обавезу плаћања пореза. Члан 160. ако је купац знао за такву намеру пореског обвезника. Лице које власнику путујуће забавне радње.000 до 1. члан 21д став 3.престао да важи - + Види: тач. . надлежни порески орган може такав посао побијати пред судом. члан 21в став 7. 101. 192. 4. а које утврди надлежни порески орган. Члан 162. и 5). 4) са интерпретатором.80/2002-1. органа и организација јединица територијалне . 5. а порез није плаћен. 192.

или погрешно обрачуна порез по одбитку на приходе које оствари нерезидентно правно лице (члан 104. 2) не обрачуна и не уплати порез по одбитку у прописаном року или не поднесе надлежном пореском органу пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу у прописаном року (члан 107). Члан 167. чл.аутономије и локалне самоуправе и других органа и организација у којима се исплаћују зараде. 5. 80/2002-1.). овог члана избегне плаћање пореза. Закона . 2) пореском органу не достави све податке од значаја за утврђивање капиталних добитака (члан 35). и члан 118). односно пореском билансу да нетачне податке што је за последицу могло да има смањење пореске основице или неосновано остваривање права на пореске подстицаје или уз пореску пријаву не достави остала прописана документа и податке или пореску пријаву поднесе ненадлежном органу (чл. 66. 4) у прописаном року не пријави пореском органу отуђење основних средстава.000 до 50. 12) у прописаном року не изврши уплату пореза на основу пореског биланса или разлику између уплаћеног пореза и пореза утврђеног решењем о коначној обавези (члан 114).000 динара.000 до 50. чл. + Види: тач. 135/2004-44. 3) у пореском билансу не искаже посебно вредност трансакција са повезаним лицима у складу са принципом "ван дохвата руке" (члан 35). За радње из става 1. 80/2002-1. 7) у прописаном року не поднесе пореску пријаву. Закона . 91. односно за утврђивање пореза до дана привремене одјаве (члан 94. Закона . 5. казниће се за прекршај обвезник физичко лице које прекршајном радњом из става 1. + Види: тач. чл. 5) не састави порески биланс. 10) не обрачуна.000 до 500. односно не састави га у прописаном року и на прописани начин (члан 50). казниће се за прекршај предузетник који прекршајном радњом из става 1. 94. 6) ако не врши плаћања преко текућег рачуна код банке или не води средства на текућем рачуну или ако примљени готов новац не уплати на текући рачун (члан 51). 43. 95. овог члана избегне плаћање пореза. 3) не изврши уплату пореза или не изврши уплату у прописаном року (члан 112. у року од осам дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа (члан 108б став 2). Закона . 5. чл.000 динара.135/2004-44. 11) не изврши уплату месечне аконтације пореза или не изврши уплату у прописаном року (члан 112. Закона . Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга. чл. Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга. и 98). 192. односно порески биланс или у пријави. За радње из става 1. + Види: тач.000 динара. казниће се за прекршај правно лице код кога је прекршајном радњом из става 1. односно плате.000 динара. 30. 9) по трајној или привременој одјави обављања самосталне делатности у прописаном року не поднесе пореску пријаву за коначно утврђивање пореза. став 1). Члан 168. или је не поднесе надлежном пореском органу или у пријави не наведе тачне податке од којих зависи висина пореза (чл. Закона . овог члана казниће се одговорно лице у државном органу и органу локалне самоуправе новчаном казном од 5.000 динара. 80/2002-1. 92. Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга. 192. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50. а најмање 100. и 98). 8) по отпочињању обављања делатности у прописаном року не поднесе пореску пријаву или не да процену прихода за прву пословну годину (члан 94. Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа пореског дуга. Новчаном казном од 50. овог закона. овог члана избегне плаћање пореза. 192.000 до 50. казниће се за прекршај предузетник ако: 1) пословне књиге не води у складу са чл.135/2004-44. 95.000 динара.000 динара. казниће се за прекршај обвезник физичко лице ако: 1) не поднесе пореску пријаву у прописаном року.62/2006-3. 91. 65.000 динара. до 48. став 2). а најмање 5. 93.000 до 500. не обустави и не уплати. за које је остварио порески подстицај (члан 39). За радње из става 1. . чл. а најмање 50. Новчаном казном од 5. казниће се за прекршај предузетник који прекршајном радњом из става 1. 96.000 динара. Закона . а најмање 50. чл. овог члана избегнуто плаћање пореза. и члан 118). овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5. 67.

До доношења прописа по одредбама овог закона. Закона . Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС". 5. јуна 2001. Закона . године. и 2. овог члана подноси се надлежном пореском органу до 15. 68.брисан - + Види: чл. годину утврђује се и плаћа по одредбама овог закона.80/2002-1. . Обвезник који је до дана ступања на снагу овог закона стекао право на пореско ослобођење по основу новоосноване радње или право на пореску олакшицу по основу улагања страног капитала. Порески биланс из става 1. чл. Закона . овог члана. 5. став 1. а примењиваће се од 1. Члан 170. + Судска пракса Члан 178. јула 2001. на камату по основу девизне штедње претворене. Закона . чл. овог закона. не плаћа се порез на приходе од капитала. 80/2002-1. 192. став 1. . Поступак утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који није правоснажно окончан до дана почетка примене овог закона. године. односно олакшицу до истека рока до кога је утврђена. 21/99. 24/96.брисан - + Види: тач. децембра 2001. и члана 89. 68. 43/94. у складу са законом из члана 173. 42/98. у складу са законом који уређује измирење обавеза по основу девизне штедње грађана. 39/96. године и члана 123. који се примењује од дана ступања на снагу овог закона. Члан 169. Члан 171. Закона . 27/99. Члан 180.135/2004-44. . чл. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 173. 12/96. 25/99. 16/97. године. с тим што ће се прописани износи из члана 87. чл. став 1. 52/96. 74/94. у орочени депозит код овлашћене банке. 53/95. јануара 1999. ст. Члан 176. 1/96. + Судска пракса Члан 174. односно смањења зарада за период од ступања на снагу овог закона до 31. без пристанка улагача. 48/99 и 54/99). године. став 1. овог закона ускладити са процентом раста. јула 2001.брисан - + Види: тач. чл.135/2004-44.престао да важи - + Види: тач. Члан 175. годину на приходе од пољопривреде и шумарства и на приходе од самосталне делатности који је започет по одредбама закона из члана 173.135/2004-44. окончаће се по одредбама овог закона. . овог закона. године до дана почетка примене овог закона. 80/2002-1. јуна 2001. Порески биланс за период од 1. који представља јавни дуг државе. има право да користи то ослобођење. осим одредаба о порезу на зараде и друге приходе који се примењују од 1. Годишњи порез на доходак грађана за 2001. Члан 172. 60/97. 68. 33/99. Закона . 1. Члан 177. примењиваће се прописи донети на основу закона из става 1. саставиће се у складу са прописима који су важили до дана почетка примене овог закона. Члан 179. 54/96. 18/99. члана 88. . За период од 1. бр. 192. Поступак утврђивања аконтације пореза за 2001. 5. 20/98. окончаће се у складу са тим законом. 192. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". јануара до 30.