You are on page 1of 74

SEKOLAH MENENGAH

CURRICULUM VITAE

Sekolah :

Daerah :

Negeri :

1. BUTIR PERIBADI
Nama Seperti Dalam Kad Pengenalan : _

Nombor Kad Pengenalan : (a) Lama : b) Baru : _

Tarikh Lahir : Jantina (L/P) : _

Taraf Perkahwinan :

Nama Waris Terdekat : (Hubungan) _

Alamat Rumah / Tetap :

No. Telefon : (R) H/P)

Emel :

2. BUTIR PERKHIDMATAN
Nombor Fail Peribadi JPS :

Skim Perkhidmatan : _

Tarikh Lantikan Pertama : Gred Hakiki :

Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama :

Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang : _

Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang : _

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang :

Tarikh Pengesahan Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang :

Gelaran Jawatan Sekarang : _

Tarikh Bersara : _

3. KELULUSAN AKADEMIK

Bil. Kelulusan Akademik Tahun

1

4. KELULUSAN IKHTISAS

Bil. Kelulusan Ikhtisas Tahun

5. PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN

Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi Tempoh
Bil. Jawatan
(Bandar atau Luar Bandar) (Dari–Hingga)

6. SILA TANDAKAN (√) PADA RUANG BERKENAAN MENGENAI TAHAP PENGETAHUAN
TENTANG KOMPUTER

Perkara Tahu Tahu
Tidak Tahu Mahir
Sedikit Sederhana
Pemprosesan Perkataan
(Word Processing)
Pangkalan Data
(Data Base)
Lembaran Kerja
(Spread Sheet)
Persembahan Menggunakan
Komputer (Power Point)
Aplikasi Internet

7. NYATAKAN KESATUAN / PERTUBUHAN / PERSATUAN YANG DISERTAI

Bil. Kesatuan / Pertubuhan / Persatuan Tugas & Peringkat Tahun

2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

PENGURUSAN KELAS 1. Moto Kelas v. Alatan untuk kebersihan kelas vi. Pelan Kecemasan dan Kebakaran .0 SENARAI TUGAS Pengurusan dan Organisasi Kelas Membentuk organisasi yang terdiri daripada Ketua Tingkatan. Menentukan perkara-perkara yang berikut berada di dalam kelas i. Jadual Waktu ii.0 OBJEKTIF Memastikan pengurusan kelas yang teratur. Penolong Ketua Tingkatan.0 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KELAS Pengetua Penolong Kanan PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Pentadbiran Kaunselor S/U Kemasukan & Pendaftaran Semua Guru Tingkatan Semua Penyelaras Tingkatan 3. Guru Tingkatan hendaklah memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif dan ceria sepanjang masa. Jadual Tugas iii. Bendahari dan AJK Kebersihan serta Keceriaan kelas. Senarai Inventori iv. sempurna dan kondusif untuk P&P Menjamin P&P berjalan lancar seperti termaktub dalam FPK Memastikan organisasi kelas berfungsi dengan sempurna 2.

. Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat murid yang melanggar disiplin sekolah. Melaporkan kes ketidakhadiran / ponteng sekolah mengikut prosedur kepada ibu bapa / waris. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan Melaporkan kerosakan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang berkenaan Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara murid untuk keceriaan dan kebajikan kelas yang berkenaan.00 pagi ke pejabat. Memastikan Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan / Guru Kanan / Guru Disiplin menyemak dan membuat catatan dalam buku pemantauan kelas. Guru juga memastikan buku-buku dibalut dan ditulis nama murid. Jadual Kedatangan dan Buku Pemantauan Kelas Menanda dan menghantar Jadual Kedatangan Murid selewat- lewatnya sebelum jam 9. Biasiswa dan Bantuan Memastikan skim SPBT diagihkan kepada semua murid. Mengemaskini fail SPBT. Menentukan pendawaian elektrik. Melengkapkan dan mengemaskini semua butir yang dikehendaki dalam Jadual Kedatangan Murid. Memastikan kelas mempunyai Buku Pemantauan Kelas dan memastikan guru mata pelajaran melengkapkan segala butiran yang diperlukan serta menjamin keselamatan buku tersebut. Buku Teks. Kesihatan Diri dan Disiplin Menjadi fasilitator kepada murid Mengembangkan potensi murid selaras dengan JERI Prihatin terhadap kebajikan dan kesihatan murid Merujuk murid yang memerlukan motivasi dan rangsangan kepada Unit Bimbingan & Kaunseling. Fail Peribadi Murid Guru tingkatan memastikan setiap murid mempunyai: Kad Kemajuan Murid Kad Kokurikulum Kad 001/ Kad Kesihatan Murid Borang SMM/ BMM Menyediakan Sijil Berhenti / Surat Akuan kepada murid Masalah Pembelajaran.

Mengenal pasti murid yang layak menerima sebarang bantuan / biasiswa kepada guru-guru yang berkenaan. Peranan Guru Tingkatan Guru Tingkatan memainkan peranan membantu guru kaunselor dan guru disiplin. Memastikan semua murid warganegara mendapat buku teks . Kutipan Bayaran Tambahan dan Derma Mengutip Bayaran Tambahan pada awal tahun dan menggalakkan murid membayar kesemua bayaran lain sekali gus. Mengambil butir-butir murid menerusi SMM/BMM Murid Keluar Memastikan surat kelulusan telah diterima . Mengeluarkan resit kepada murid bagi pembayaran yang telah dibuat. Menyerahkan fail peribadi kepada murid berkenaan. Menentukan bahawa murid membawa fail peribadi dari sekolah asal . . Memastikan murid mengembalikan buku teks pada akhir tahun persekolahan dan mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan bersama guru SPBT. Menjalankan tugas untuk membantu menjayakan PIPP. Menentukan maklumat peperiksaan telah disempurnakan bagi murid tingkatan 3 dan 5 dengan kerjasama s/u peperiksaan . Menyemak jika murid ini menerima sebarang bantuan termasuk biasiswa. Pendaftaran Murid Baru Menerima kemasukan murid baru dari Penyelaras Tingkatan. Memastikan penerima biasiswa dilaporkan kepada guru biasiswa. Menyerahkan semua kutipan berkenaan kepada PT/ KPT/ Bendahari PIBG/Koperasi. Menentukan murid mengembalikan buku SPBT kepada guru tingkatan (jika perlu). asrama. Mendaftarkan murid baru ke dalam buku pendaftaran murid dan mendapatkan nombor pendaftaran baru daripada ketua penyelaras pendaftaran . KWAPM dan lain-lain.

4. Tingkatan 5 Menanda Jadual Kedatangan Murid setiap hari Guru persekolahan dan menyiapkan penyata bulanan Tingkatan / pada penghujung bulan . Guru Tingkatan 10 Mengumpulkan markah-markah ujian dan Guru peperiksaan. Tingkatan 8 Menguruskan hal-hal kesihatan . Penyelaras Tingkatan 3 Menguruskan pengagihan buku SPBT dan lain-lain Guru SPBT perkara yang berkaitan dengannya . Tingkatan . Tingkatan menyediakan buku kemajuan . mengedarkan kepada ibu bapa dan mengumpulkannya semula . 7 Mengutip bayaran tambahan sekolah dan lain – Guru lain bayaran yang telah diluluskan . kebajikan dan Guru disiplin murid . 4 Menyediakan dan mengemaskini Jadual Guru Kedatangan Murid . Penyelaras Tingkatan 6 Menguruskan hal pentadbiran kelas .0 PROSES KERJA PENGURUSAN KELAS Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen meluluskan / Undang- Dirujuk Undang / Peraturan 1 Melantik Guru Tingkatan . menguruskan kedudukan dalam kelas. Guru Kesihatan 12 Menguruskan penyediaan Sijil Berhenti / Surat Guru Akuan. markah Guru ujian SEGAK dan Buku Kemajuan untuk simpanan Tingkatan / Kaunselor . Tingkatan 9 Memantau kebersihan kelas . 11 Mengurus dan mengemaskini Kad 001. Pengetua 2 Menempatkan murid-murid ke kelas dan PK HEM / mendapatkan maklumat peribadi murid .

Tingkatan . Tingkatan 15 Mengisi borang-borang data kelas dari semasa ke Guru semasa . Tingkatan 14 Menguruskan agihan dan kutipan buku SPBT serta Guru perkara lain yang berkaitan .13 Mencatatkan dalam Buku Daftar Masuk Sekolah Guru berhubung murid berhenti atau keluar .

5.0 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN KELAS Mula Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat (SMM/BMM) Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini Borang SPBT Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas Mengutip Bayaran Tambahan Mengurus Kebajikan Murid Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas Menguruskan Rekod Kemajuan Murid Menguruskan Kad 001 Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah Menguruskan Pertukaran Murid Menguruskan Borang SMM/BMM Tamat .

Mengutip Bayaran Tambahan 7. Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 9. Menguruskan Borang SMM/BMM . Menguruskan Rekod Kemajuan Murid 10. Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid 5.6. Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah 12. Melantik Guru Tingkatan 2. Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini Borang SPBT 4. Menguruskan Pertukaran Murid 13.0 SENARAI SEMAK PENGURUSAN KELAS Bil Tindakan Tanda ( / ) Catatan 1. Mengurus Kebajikan Murid 8. Menguruskan Kad 001 11. Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat (SMM/BMM) 3. Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas 6.

0 NORMA KERJA PENGURUSAN KELAS Bil Tindakan Masa Catatan Diambil Sebelum 1 Melantik Guru Tingkatan Mula Sesi Persekolahan 2 Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat 1 minggu (SMM/BMM) 3 Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini 1-5 hari Borang SPBT 4 Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid 5 minit 5 Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa 15 minit Kelas 6 Mengutip Bayaran Tambahan 1 bulan 7 Mengurus Kebajikan Murid Sepanjang Tahun 8 Sepanjang Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas Tahun 9 Menguruskan Rekod Kemajuan Murid 1 minggu 10 Menguruskan Kad 001 1 jam 11 Mnguruskan Sijil Berhenti Sekolah 1 jam 12 Menguruskan Pertukaran Murid 1 hari 13 Menguruskan Borang SMM/BMM 1 minggu .7.

OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. Memeriksa skrip jawapan pelajar. bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. Memeriksa kerja kursus pelajar. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya. Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar. -1- . Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran. 2. 1. Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar. Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah. Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki. Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai.

Guru Mata Pelajaran 2. Arahan Pengetua Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal. pelajar. Ketua Bidang / arahan Ketua Panitia. bengkel dan kerja luar bilik darjah. Memeriksa buku latihan Arahan Pengetua Guru Tingkatan / pelajar. peperiksaan prestasi. Penolong Kanan I Menjalankan proses pengajaran Arahan Pengetua – memastikan dan pembelajaran yang efektif. dijalankan. Arahan Pengetua Guru Pusat Sumber Memeriksa kerja kursus / Penyelaras PSPN. SENARAI TUGAS. Ketua Bidang / Arahan Pengetua Ketua Panitia. Memeriksa skrip jawapan pelajar.3. Arahan Pengetua Pegawai yang berkenaan. mengeluarkan pelajaran. Arahan Pengetua Menghadiri kursus yang berkaitan. Pembantu Makmal. Arahan Pengetua Menggubal soalan Ketua Bidang. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN Tugas Pegawai Tugas dan Kuasa Yang Tugas Pegawai- Atasan Yang Ada Tanggungjawab Diberi Pegawai Lain Yang Hubungan Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia. -2- . Arahan Pengetua Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penyelaras Tingkatan. Pengetua – Menyediakan rancangan Arahan Pengetua Ketua Panitia. arahan.

Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan Guru Mata Pelajaran dan harian.AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat. Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua. -3- . Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran Melengkapkan buku rekod Menyerahkan ke Pejabat. Mengambil semula Tamat -4- .CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan buku rekod mengajar.

Pelajar Ucapan terima kasih kepada guru. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak. Induksi set. Menerapkan nilai-nilai murni. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Masuk kelas mengikut jadual. Guru Mata Pelajaran Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Buku Kawalan Kelas. Ucap selamat dan doa. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep. -5- .PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Menulis rancangan pengajaran harian. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.

CARTA ALIRAN Mula Menulis rancangan pengajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa Memastikan kelas bersih dan teratur Arahkan Tidak Bersih dan teratur? pelajar bersih dan susun kelas Ya Guru menyemak kehadiran pelajar Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung Bimbingan Tidak Objektif pengajaran tercapai? individu atau kumpulan Ya Latihan dan pengukuhan Menerapkan nilai murni Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya Ucapan terima kasih kepada guru Tamat -6- .

PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar. Mengembalikan buku latihan kepada pelajar. -7- . Guru Mata Pelajaran Menyemak buku latihan pelajar.

CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan Mengumpul buku latihan Menyemak Tidak Penilaian Pembetulan Mengembalikan buku latihan pelajar Tamat -8- .

Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung. Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. -9- .PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI JAWATAN PROSES KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas. Guru Mata Pelajaran Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak. Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang.

Tamat . Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.10 - . Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.CARTA ALIRAN Mula Menyediakan soalan mengikut format dan topik Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyak.

PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Pejabat.11 - . Membuat tindakan susulan. Menanda skrip jawapan pelajar. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar. . Guru Mata Pelajaran Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan. Kelemahan Mengenal pasti kelemahan / kekuatan pelajar. Pemulihan Tamat .12 - . CARTA ALIRAN Mula Mengambil skrip pelajar. Menanda skrip jawapan pelajar. Menyerahkan skrip jawapan kepada pelajar.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang Guru Mata Pelajaran diberi dan menandatanganinya.PROSES KERJA KURSUS PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. . Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok dan disket.13 - . Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual.

Tamat . Memindahkan markah dan borang markah individu pada borang kelompok dan disket.14 - . Menyediakan contoh hasil kerja kursus. Menyemak hasil kerja kursus. Mengumpul hasil kerja kursus.CARTA ALIRAN Mula Memberi taklimat kepada pelajar.

Menyemak dan membuat pengesahan. Guru Mata Pelajaran Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah. sederhana. dan terbaik dari kelas masing-masing.15 - . Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ). .PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Mengumpul semua buku latihan pelajar.

Memilih sepuluh buah buku latihan. Menyerahkan kepada penyemak. Tamat . Menyemak dan membuat pengesahan.CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan kepada pelajar. Mengumpul semua buku latihan pelajar.16 - .

Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan pelajar keluar secara beratur. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH JAWATAN PROSES KERJA Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Guru Mata Pelajaran Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. .MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL.17 - .

18 - . Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan.CARTA ALIRAN Mula Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan pelajar mengambil / menggunakan peralatan yang berkaitan. Tamat . Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.

19 - . Guru Mata Pelajaran Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). .

CARTA ALIRAN Mula Mengambil / menyediakan BBM. Menggunakan BBM dalam proses P & P.20 - . Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan. Tamat .

Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.21 - .PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan surat arahan dari Pengetua. Guru Mata Pelajaran Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan. .

Melapor / manik curai kepada Pengetua / GPK / GKMP Mengadakan Kursus Dalaman. Tamat . Menghadiri kursus mengikut tarikh. Mengedarkan bahan.CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan surat arahan.22 - .

BIDANG: TUGAS-TUGAS KHAS - GURU KELAS

Bil Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi
(Senaraikan Aktiviti/Projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
1. Pengurusan dan Organisasi Kelas Kualiti
Jadual waktu  Dipamerkan dengan lengkap dan kemaskini
Jadual tugas kelas Masa
Keceriaan dan Motto  Sepanjang tahun
Perabot dan iventori
Peralatan kebersihan
Jawatankuasa kelas
2 Jadual Kedatangan Pelajar Kualiti
 Kemasukan murid baru Lengkap, kemaskini, ikut format dan selamat.
 Murid bertukar
Masa
Dihantar ke pejabat mengikut peraturan sekolah.

3 Laporan Pelajaran Kuantiti
Sijil Berhenti Setiap pelajar
Surat Akuan Kualiti
Kad 001 Lengkap dan kemaskini
Kad Kesihatan Masa
Mematuhi takwim sekolah

4 Masalah pembelajaran, kesihatan diri Kualiti
dan disiplin. Tepat dan mengikut keperluan.
Galakan/motivasi
Pertandingan/hadiah Masa
Laporan kepada guru kaunseling Sepanjang tahun
Laporan kepada guru kesihatan
Laporan kepada guru disiplin
5 Buku teks, biasiswa dan bantuan. Kualiti
- Fail bagi setiap bidang  Pastikan hanya pelajar yang layak menerima.
 Laksanakan tugas mengikut takwim sekolah
 Menjamin keselamatan buku teks.
Masa
Januari hingga November
6 Kutipan yuran dan derma Kuantiti
 Yuran berkaitan sekolah Semua pelajar
 Yuran PIBG
 Yuran peperiksaan Kualiti
 100% murid menjelaskan yuran
 Menyerahkan wang ke pejabat pada hari
penerimaan/pungutan yuran.
 Mengeluarkan resit
Masa
Semester pertama

BIDANG: KOKURIKULUM
JAWATAN: KETUA GURU PENASIHAT PERSATUAN TRANSISI KERJAYA

Bil Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi
(Senaraikan Aktiviti/Projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
1 Perancangan Tahunan/Takwim Kuantiti
10 Aktiviti setahun
Kualiti
Disediakan dengan lengkap dan sistematik.
Masa
Januari hingga Oktober
2 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kuantiti
3 kali setahun
Kualiti
Laporan minit mesyuarat disediakan dengan
lengkap dan ikut format.
Masa
Januari hingga Oktober
3 Mendaftar persatuan kepada pihak Kualiti
sekolah/PPD/JPNJ Semua dokumen disediakan dengan betul dan
lengkap.
Masa
Sebelum 30 Januari 2015
4 Perjumpaan/aktiviti persatuan Kuantiti
10 kali setahun
Kualiti
 Kedatangan ahli 95% - 100%
 Laporan lengkap
Masa
 Januari hingga Oktober
 Ikut takwim
5 Penyertaan pertandingan Kuantiti
Menyertai satu pertandingan
zon/daerah/negeri/kebangsaan (jika ada)
Kualiti
Berdasarkan sasaran sekolah
6 Rekod penglibatan murid Kuantiti
Sebuah buku laporan
Kualiti
Lengkap ikut format
Masa
Selepas perjumpaan
7 Buku log pelajar Kualiti
Disemak dan ditandatangani
8 Pengurusan fail/dokumentasi Kuantiti
Sebuah fail
Kualiti
Lengkap dan kemaskini
9 Penyediaan laporan tahunan Kuantiti
Sekali setahun
Kualiti
Lengkap, betul dan berformat
Masa
November

BIDANG: KOKURIKULUM
JAWATAN: GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN ZAMRUD

Bil Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi
(Senaraikan Aktiviti/Projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
1 Perancangan Tahunan/Takwim Kuantiti
6 kali latihan setahun
Kualiti
Disediakan dengan lengkap dan sistematik.
Masa
Mac hingga Mei
2 Latihan Rumah Zamrud Kuantiti
6 kali setahun
Kualiti
 Kedatangan ahli 95% - 100%
 Laporan lengkap
Masa
 Mac hingga Mei
 Ikut takwim
3 Rekod penglibatan murid Kuantiti
Sebuah buku laporan
Kualiti
Lengkap ikut format
Masa
Selepas latihan
4 Penglibatan Hari Sukan SMKDM Kuantiti
Menyertai semua acara yang dipertandingkan
Kualiti
Mendapat pingat bagi setiap acara
Masa
Mei

1.JUJUR = 10 WAKTU (260 minit) MATEMATIK . Kuantiti kaedah p&p bersesuaian dan Ikut keperluan lembaran & aktiviti pengayaan.  P & P berkesan.BESTARI = 10 WAKTU (260 minit) . Murid 5 orang Mengajar M/Pel . Kualiti Berkesan dan menarik Penyediaan nota dan latihan Kuantiti Ikut bilangan murid (ikut keperluan mata pelajaran.( 100 % ) . MATE KELAS CEMERLANG Bil. LCD& CD-ROM . Pengajaran dan Pembelajaran Kuantiti 1 Mengajar M/Pel . Murid 5 orang Kualiti  Setiap murid menguasai kemahiran mengikut aras.  Objektif tercapai Masa M/PELAJARAN KH .2015 2. ) Kualiti Ringkas dan lengkap dan kemaskini .BAHAGIAN I . Murid 6 orang KELAS JUJUR Bil. KH KELAS BESTARI Bil. Buku Rekod Mengajar Kualiti Sukatan Pelajaran  Ikut format Huraian Sukatan Pelajaran  Maklumat lengkap dan kemaskini Buku Panduan  Dihantar setiap Isnin (ikut situasi sekolah) Rancangan Tahunan 5 Markah murid Masa  Disediakan sehari sebelum P&P  Rancangan Tahunan disediakan sebelum 23.PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2015 (PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya) BIDANG: KURIKULUM Bil Ringkasan Aktiviti/Projek Petunjuk Prestasi (Senaraikan Aktiviti/Projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) 1. Pencapaian dalam Peperiksaan Awam Kualiti dan Peperiksaan Dalaman .CEMERLANG = 5 WAKTU (150 minit) Guna ABM. Ikut sasaran sekolah .

Lembaran Kerja  Setiap kesalahan ada pembetulan. . Memeriksa dan menanda hasil kerja murid. Buku Aktiviti Masa Tidak lewat 3 hari selepas mengajar.3. Mengadakan Ujian. Penilaian dan Peperiksaan.  Kad dan buku pelaporan siap 10 hari selepas peperiksaan. Kualiti Ikut format 4. Kualiti Buku Latihan  Setiap buku disemak dengan teliti. Kuantiti Ujian Bulanan 2 kali setahun Peperiksaan Penggal 2 kali setahun Latihan Penilaian Tambahan 5 latihan tambahan seminggu Kualiti  Berdasarkan JPU/JSU  Kesahan dan kebolehpercayaan terkawal Masa Ikut jadual Menanda kertas jawapan dan merekod Kualiti markah dalam kad dan buku pelaporan  Jawapan ditanda dengan cermat dan betul  Markah direkod dengan betul Masa  Siap ditanda dalam tempoh seminggu selepas peperiksaan.

2 kali ujian selaras 2. . set ujian tidak selaras tingakatan 5 1 kali peperiksaan pertengahan tahun dan 1 kali peperiksaan akhir tahun. Rancangan Bahasa Inggeris = Pelajaran Harian – 1 Ting 4 kali sehari Kualiti Mengikut sukatan dan mata pelajaran yang ditetapkan Melaksanakan tugas Masa Peratus lulus mata mengajar matapelajaran 23 waktu seminggu pelajaran matematik Matematik tingkatan 5 TM. PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN Penetapan Sasaran Kerja Tahunan 2015 Bil Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi SASARAN KERJA (Senaraikan aktiviti / Projek) (Kuantiti / Kualiti / Masa / (Berdasarkan petunjuk kos) prestasi) 1. 2 kali ujian selaras 2. dan 2 pelajaran Matematik ujian bulanan tidak selaras. mengikut Rancangan SPM 2015 = 50% 5PDG dan 4GEO Pelajaran Harian Kualiti Mengikut Rancangan Pelajaran Harian yang Melaksanakan tugas ditetapkan Peratus lulus mata mengajar matapelajaran pelajaran Bahasa Bahasa Inggeris Tingkatan Inggeris Akhir tahun 4ERT dan 4TSW 2014 = 50% Mengendalikan ujian bulanan Kuantiti Dapat membina 1 set dan peperiksaan mata 2 kali ujian selaras. Mengendalikan ujian bulanan Kuantiti Dapat membina 1 set dan peperiksaan mata 2 kali ujian selaras. set ujian tidak selaras tingakatan 4 1 kali peperiksaan pertengahan tahun dan 1 kali peperiksaan akhir tahun. KURIKULUM Menyediakan Rancangan Masa Matematik = Ting 5 Pelajaran Tahunan / Harian i. Rancangan tingkatan 4 dan 5 Pelajaran Tahunan – Matematik = Ting 4 1 kali setahun ii. dan 2 pelajaran Bahasa Inggeris ujian bulanan tidak selaras.

naib johan rumah sukan. 3. Guru penasihat Kelab Muzik Perjumpaan sebanyak 12 Mengikut aktiviti yang dan Kebudayaan kali setahun yang dirancang dalam buku log persatuan. KOKURIKULUM Pemimpin Pengakap Perjumpaan sebanyak 18 Mengikut aktiviti yang Kumpulan 15 SMKDM kali setahun yang dirancang dalam buku log persatuan. daerah dan negeri Jurulatih pasukan Nasyid Perjumpaan mengikut Tempat ketiga daerah keperluan pertandingan Jawatankuasa persembahan Perjumpaan mengikut Membantu majlis rasmi sekolah keperluan menjayakan majlis rasmi sekolah . Jurulatih Pasukan Hoki Lelaki Perjumpaan mengikut Lelaki = Johan dan perempuan bawah 18 latihan dan keperluan Kumpulan pertandingan Perempuan = Johan Kumpulan Jurulatih Pasukan Perjumpaan mengikut Mengadakan Caklempong latihan dan keperluan persembahan sekitar daerah Sabak Bernam Jurulatih Pasukan Kompang Perjumpaan mengikut Johan daerah Sabak Formasi latihan dan keperluan Bernam pertandingan Jurulatih Pasukan Kombo Perjumpaan mengikut Johan daerah Sabak Lagu Puisi latihan dan keperluan Bernam pertandingan Jurulatih Pasukan Teater Perjumpaan mengikut Johan daerah Sabak komsas latihan dan keperluan Bernam pertandingan Guru rumah sukan Zamrud Perjumpaan rumah sukan Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 8 kali mendapat tempat perjumpaan/latihan sukan. Disiplin murid dalam melaksanakan disiplin di keadaan baik sekolah pada sesi pagi Jurulatih Pasukan 2 kali seminggu sepanjang Mengadakan Caklempong tahun persembahan peringkat sekolah. LAIN-LAIN Membantu dan Sepanjang tahun. Guru penasihat Kelab Hoki Perjumpaan sebanyak 12 Mengikut aktiviti yang kali setahun yang dirancang dalam buku log persatuan.2.

0 OBJEKTIF Memastikan pengurusan kelas yang teratur. sempurna dan kondusif untuk P&P Menjamin P&P berjalan lancar seperti termaktub dalam FPK Memastikan organisasi kelas berfungsi dengan sempurna 2.0 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KELAS Pengetua Penolong Kanan PK HEM PK Kokurikulum PK Petang Pentadbiran S/U Kemasukan & Pendaftaran Kaunselor Semua Guru Tingkatan Semua Penyelaras Tingkatan . PENGURUSAN KELAS 1.

00 pagi ke pejabat. Melengkapkan dan mengemaskini semua butir yang dikehendaki dalam Jadual Kedatangan Murid. Menentukan perkara-perkara yang berikut berada di dalam kelas i. Jadual Kedatangan dan Buku Pemantauan Kelas Menanda dan menghantar Jadual Kedatangan Murid selewat- lewatnya sebelum jam 9. Bendahari dan AJK Kebersihan serta Keceriaan kelas. Jadual Tugas iii. Penolong Ketua Tingkatan. Guru Tingkatan hendaklah memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif dan ceria sepanjang masa. Jadual Waktu ii. Alatan untuk kebersihan kelas vi.SENARAI TUGAS Pengurusan dan Organisasi Kelas Membentuk organisasi yang terdiri daripada Ketua Tingkatan. . Memastikan kelas mempunyai Buku Pemantauan Kelas dan memastikan guru mata pelajaran melengkapkan segala butiran yang diperlukan serta menjamin keselamatan buku tersebut. Senarai Inventori iv. Pelan Kecemasan dan Kebakaran Menentukan pendawaian elektrik. Moto Kelas v. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan Melaporkan kerosakan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang berkenaan Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara murid untuk keceriaan dan kebajikan kelas yang berkenaan.

Biasiswa dan Bantuan Memastikan skim SPBT diagihkan kepada semua murid. Guru juga memastikan buku-buku dibalut dan ditulis nama murid. Buku Teks. Kesihatan Diri dan Disiplin Menjadi fasilitator kepada murid Mengembangkan potensi murid selaras dengan JERI Prihatin terhadap kebajikan dan kesihatan murid Merujuk murid yang memerlukan motivasi dan rangsangan kepada Unit Bimbingan & Kaunseling. . Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat murid yang melanggar disiplin sekolah. Fail Peribadi Murid Guru tingkatan memastikan setiap murid mempunyai: Kad Kemajuan Murid Kad Kokurikulum Kad 001/ Kad Kesihatan Murid Borang SMM/ BMM Menyediakan Sijil Berhenti / Surat Akuan kepada murid Masalah Pembelajaran. Mengemaskini fail SPBT. Melaporkan kes ketidakhadiran / ponteng sekolah mengikut prosedur kepada ibu bapa / waris. Memastikan murid mengembalikan buku teks pada akhir tahun persekolahan dan mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan bersama guru SPBT. Memastikan Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan / Guru Kanan / Guru Disiplin menyemak dan membuat catatan dalam buku pemantauan kelas.

Kutipan Bayaran Tambahan dan Derma Mengutip Bayaran Tambahan pada awal tahun dan menggalakkan murid membayar kesemua bayaran lain sekali gus. Menyemak jika murid ini menerima sebarang bantuan termasuk biasiswa. Menentukan bahawa murid membawa fail peribadi dari sekolah asal . Memastikan semua murid warganegara mendapat buku teks . Mendaftarkan murid baru ke dalam buku pendaftaran murid dan mendapatkan nombor pendaftaran baru daripada ketua penyelaras pendaftaran . Mengenal pasti murid yang layak menerima sebarang bantuan / biasiswa kepada guru-guru yang berkenaan. Menyerahkan semua kutipan berkenaan kepada PT/ KPT/ Bendahari PIBG/Koperasi. Pendaftaran Murid Baru Menerima kemasukan murid baru dari Penyelaras Tingkatan. Mengeluarkan resit kepada murid bagi pembayaran yang telah dibuat. KWAPM dan lain-lain. asrama. Mengambil butir-butir murid menerusi SMM/BMM .

Menentukan maklumat peperiksaan telah disempurnakan bagi murid tingkatan 3 dan 5 dengan kerjasama s/u peperiksaan . .Murid Keluar Memastikan surat kelulusan telah diterima . Peranan Guru Tingkatan Guru Tingkatan memainkan peranan membantu guru kaunselor dan guru disiplin. Memastikan penerima biasiswa dilaporkan kepada guru biasiswa. Menjalankan tugas untuk membantu menjayakan PIPP. Menentukan murid mengembalikan buku SPBT kepada guru tingkatan (jika perlu). Menyerahkan fail peribadi kepada murid berkenaan.

7 Mengutip bayaran tambahan sekolah dan lain – Guru lain bayaran yang telah diluluskan .0 PROSES KERJA PENGURUSAN KELAS Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen meluluskan / Undang- Dirujuk Undang / Peraturan 1 Melantik Guru Tingkatan . Pengetua 2 Menempatkan murid-murid ke kelas dan PK HEM / mendapatkan maklumat peribadi murid .4. 11 Mengurus dan mengemaskini Kad 001. markah Guru ujian SEGAK dan Buku Kemajuan untuk simpanan Tingkatan / Kaunselor . Tingkatan 9 Memantau kebersihan kelas . Guru Tingkatan 10 Mengumpulkan markah-markah ujian dan Guru peperiksaan. Tingkatan menyediakan buku kemajuan . Tingkatan 5 Menanda Jadual Kedatangan Murid setiap hari Guru persekolahan dan menyiapkan penyata bulanan Tingkatan / pada penghujung bulan . menguruskan kedudukan dalam kelas. Penyelaras Tingkatan 3 Menguruskan pengagihan buku SPBT dan lain-lain Guru SPBT perkara yang berkaitan dengannya . kebajikan dan Guru disiplin murid . Penyelaras Tingkatan 6 Menguruskan hal pentadbiran kelas . 4 Menyediakan dan mengemaskini Jadual Guru Kedatangan Murid . mengedarkan kepada ibu bapa dan mengumpulkannya semula . Tingkatan 8 Menguruskan hal-hal kesihatan . Tingkatan . Guru Kesihatan 12 Menguruskan penyediaan Sijil Berhenti / Surat Guru Akuan.

Tingkatan 14 Menguruskan agihan dan kutipan buku SPBT serta Guru perkara lain yang berkaitan . Tingkatan 15 Mengisi borang-borang data kelas dari semasa ke Guru semasa .13 Mencatatkan dalam Buku Daftar Masuk Sekolah Guru berhubung murid berhenti atau keluar . Tingkatan .

5.0 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN KELAS Mula Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat (SMM/BMM) Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini Borang SPBT Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas Mengutip Bayaran Tambahan Mengurus Kebajikan Murid Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas Menguruskan Rekod Kemajuan Murid Menguruskan Kad 001 Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah Menguruskan Pertukaran Murid Menguruskan Borang SMM/BMM Tamat .

Menguruskan Borang SMM/BMM . Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid 5. Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 9. Menguruskan Pertukaran Murid 13. Mengurus Kebajikan Murid 8. Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat (SMM/BMM) 3. Menguruskan Rekod Kemajuan Murid 10. Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini Borang SPBT 4. Mengutip Bayaran Tambahan 7.0 SENARAI SEMAK PENGURUSAN KELAS Bil Tindakan Tanda ( / ) Catatan 1. Melantik Guru Tingkatan 2. Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas 6. Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah 12. Menguruskan Kad 001 11.6.

0 NORMA KERJA PENGURUSAN KELAS Bil Tindakan Masa Catatan Diambil Sebelum 1 Melantik Guru Tingkatan Mula Sesi Persekolahan 2 Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat 1 minggu (SMM/BMM) 3 Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini 1-5 hari Borang SPBT 4 Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid 5 minit 5 Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa 15 minit Kelas 6 Mengutip Bayaran Tambahan 1 bulan 7 Mengurus Kebajikan Murid Sepanjang Tahun 8 Sepanjang Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas Tahun 9 Menguruskan Rekod Kemajuan Murid 1 minggu 10 Menguruskan Kad 001 1 jam 11 Mnguruskan Sijil Berhenti Sekolah 1 jam 12 Menguruskan Pertukaran Murid 1 hari 13 Menguruskan Borang SMM/BMM 1 minggu .7.

2. 1. menguasai kosa kata Bahasa Inggeris 2. 1. 3 orang murid kurang 3. Jumlah murid: 15 orang Bahasa inggeris. melengkapkan tugasan menulis kosa kata secara berulang. 1. 4. 1. Menyenaraikan kosa kata Bahasa Inggeris 1. di dalam kelas. Ciri-ciri buku: setiap kosa kata disertakan motivasi untuk dengan gambar dan murid perlu mengeja. 2. 12 orang murid berjaya Subjek: Bahasa Inggeris mengusai kosa kata dalam yang perlu dipelajari oleh murid. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL KELAS DAN SUBJEK ISU/ KELEMAHAN PDP CADANGAN PENAMBAHBAIKAN REFLEKSI 1 Kelas: 1 Ibnu Sina Murid tidak mengingati dan tidak 1. Menyediakan buku latih tubi kosa kata sehingga topik terkini. dan perlu yang diberi. 1. Tindakan: mengingat ejaan dan maksud kosa kata membuat latih tubi ejaan tersebut. 1. 3. .

Kursus Elektif – Pengurusan database Pengukuhan kompetensi 2 5. Lawatan Penanda Aras Amalan Terbaik Pengayaan dan peningkatan kompetensi 3 Pdp /Kepimpinan Instruksional 8. Bengkel Pengurusan Fail Peningkatan pengurusan 3 3. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AKTIVITI PPB GURU TAHAP KEPERLUAN BIL CADANGAN AKTIVITI PPB FOKUS PPB 1: TIDAK PERLU 2: PERLU 3: SANGAT PERLU 1 Lawatan Penanda Aras Pengayaan dan peningkatan kompetensi 2 2. Kursus Elektif – multimedia Pengukuhan kompetensi 2 6. PLC : perbincangan ilmiah dengan sekolah Pengukuhan kompetensi 3 berdekatan/ komuniti online . Kursus Keperluan Khusus – Kursus Pembangunan kompetensi dan potensi diri 3 Semakan Kertas Jawapan 7. Kursus Keperluan Khusus .KBAT Pembangunan kompetensi dan potensi diri 2 4.

Polbagai aktiviti PPB boloh diikuti seporti yang dinyatakan di bawa h. AKTIVITI PPB AktivitiPPBmerujuk programyang memberikan pengalaman pembelajaranyang dilaksanakandan diikutisama ada secarakendiri atau socara kolektif unt\Jk monambah nilai torhadap porkembangan profosionalismo guru dan pomimpin sokolah. .

.

PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB 2015 BILANGAN PENYERTAAN BIL AKTIVITI YANG DISERTAI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DIS 1 Kursus / LADAP 2 Ulasan Buku 3 Coaching And Mentoring 4 Wacana Ilmu 5 Portal E-Guru 6 Bengkel 7 Lawatan Penanda Aras 8 Profesional Learning Community (PLC) PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB SEPANJANG PERKHIDMATAN BIL AKTIVITI PPB YANG DISERTAI BILANGAN PENYERTAAN 1 Penulisan Dan Pengkaryaan 2 Penyelidikan/ Kajian Tindakan 3 Peningkatan Akademik 4 Inovasi .

PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB TAHUN 2015 BIL AKTIVITI YANG DISERTAI TARIKH PERINGKAT 1 LADAP: KURSUS I-THINK DALAM TALIAN 01/01/2015 – KEBANGSAAN 15/3/2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 2015 BIDANG JAWATAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM TUGAS TUGAS KHAS KEGIATAN/SUMBANGAN LUAR TIDAK RASMI .

SUMBANGAN KEPADA PPD/ JPN/ KPM BIL SUMBANGAN PERINGKAT TARIKH ANJURAN .

KAJIAN TINDAKAN PENERBITAN TESIS. BUKU . PENULISAN DAN PENERBITAN BIL PENULISAN DAN PENERBITAN BIDANG TAHUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BENTUK PENULISAN ARTIKEL. PENYELIDIKAN. JURNAL.

............ Mata pelajaran yang diajarkan:......... 1 2 3 4 8.............................................. 1 2 3 4 (Terima kasih atas kerjasama anda) ....... 1 2 3 4 5......... SPSK PK 12-3 SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) INSTRUMEN PENILAIAN PdP GURU (Diisi oleh murid) Nama guru yang dinilai:.... 1 2 3 4 11... Menyemak dan mengembalikan buku latihan murid............ Menggunakan bahasa yang mudah difahami..................................................... Mementingkan keceriaan bilik darjah. Menepati masa.. Berpakaian kemas dan sesuai 1 2 3 4 3.. Tujuan: Penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas murid mengenai pengajaran guru bagi membantu sekolah meningkat kualiti pengajaran dan pembelajaran........................ Sentiasa membimbing murid memahami pelajaran 1 2 3 4 6............................................................ Mengawasi disiplin murid dalam kelas dengan baik.... 1 2 3 4 2. Arahan : Bulatkan pada skala yang sesuai 1 Sangat tidak setuju 2 Tidak setuju 3 Setuju 4 Sangat setuju Guru saya: 1........... Sentiasa memberi peluang kepada murid untuk bertanya..................... 1 2 3 4 9..... Ada menggunakan bahan bantu belajar 1 2 3 4 7... Mengajar dengan suara yang jelas 1 2 3 4 4.......................... Masa:....... Kelas.................................. Tarikh:.... Mengambil berat tentang kehadiran murid dalam bilik darjah.................................................. 1 2 3 4 10..

ANUGERAH PERKHIDMATAN SEPANJANG PERKHIDMATAN BIL SENARAI ANUGERAH TAHUN PERINGKAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .

ANUGERAH DALAM PDP/ KEPIMPINAN DAN LAIN-LAIN BIL SENARAI ANUGERAH TAHUN PERINGKAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .

PENULISAN DAN LAIN-LAIN BIL SENARAI JEMPUTAN TAHUN PERINGKAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . BENGKEL. JEMPUTAN UNTUK KONSULTASI.

ANUGERAH ANUGERAH JEMPUTAN ANUGERAH ANUGERAH JEMPUTAN PERKHIDMATAN PDP PERKHIDMATAN PDP bengkel. kepimpinan dll . penulisan dll anugerah dalam pdp/ Jemputan konsultasi.

BALAS .Tokoh HASIL KERJA SUKATAN BAHAN BUKTI maklumbalas dan penilaian daripada murid dan ketua Jabatan RAKAMAN M. PERKHIDMATAN ANUGERAH ANUGERAH PDP anugerah perkhidmatan JEMPUTAN APC.

HASIL KERJA SUKATAN BAHAN BUKTI bahan bukti keberkesanan pengaJaran BORANG PEMANTAUAN PENGAJARAN RAKAMAN ANALISIS PEPERIKSAAN M.BALAS HASIL KERJA SUKATAN BAHAN BUKTI rakaman Video pengaJaran/kepimpinan RAKAMAN M.BALAS .

ranCangan mengaJar dan penilaian/ peranCangan strategik RAKAMAN M.BALAS HASIL KERJA SUKATAN BAHAN BUKTI sukatan mp. HASIL KERJA SUKATAN BAHAN BUKTI Contoh hasil kerJa Borang Semakan Kerja Murid Lampiran RAKAMAN M.BALAS .

CADANGAN TUGAS SUMBANGAN PENULISAN PENYERTAAN CADANGAN TUGAS SUMBANGAN PENULISAN PENYERTAAN sumbangan kepada senarai tugas ppd/Jpn/kpm Hal Ehwal Murid Kokurikulum Kurikulum .

C. VITAE FPK SKOP SKT MATLAMAT sasaran kerJa tahunan FalsaFah pendidikan negara . VITAE FPN SKOP SKT MATLAMAT C.

CADANGAN TUGAS SUMBANGAN PENULISAN PENYERTAAN CADANGAN TUGAS SUMBANGAN PENULISAN PENYERTAAN penulisan dan penerbitan penyertaan aktiViti ppb .

VITAE FPK CurriCulum Vitae SKOP Maklumat Guru SKT MATLAMAT C. VITAE FPK skop kerJa SKOP Fail Meja Guru MP Fail Meja Guru Data SKT MATLAMAT . C.

VITAE FPK SKOP SKT MATLAMAT CADANGAN TUGAS SUMBANGAN PENULISAN PENYERTAAN Cadangan penambahbaikan matlamat pengaJaran (TOV dan ETR) Headcount .C.

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA – PRINT JE DARI TENET . RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN/KEPIMPINAN – YANG NI CIKGU TERPAKSA LA RAKAM YE.HEM.. SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB – SENARAI TUGAS CIKGU DLM KURIKULUM. PENULISAN/PENERBITAN – KAJIAN TINDAKAN. GURU CADANGKAN DIRI UNTUK HADIRI KURSUS DLL YG SESUAI. . SUMBANGAN KEPADA JPN. PLC SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI/PROFESION . PERANCANGAN STRATEGIK – BAHAN DAH ADA ISI JE. RUANG PENULISAN DLM PAPER ATAU MAJALAH… BAHAN BUKTI DALAM PDP/KEPIMPINAN . JURULATIH KO AKADEMIK . SKOP KERJA – FAIL MEJA GURU MP. SUKATAN MP. PENGGUNAAN BAHAN. BUKU. PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME . JU. . . MAKLUMBALAS DAN PENILAIAN DARIPADA MURID/KETUA JABATAN – BORANG PEMANTAUAN DR PENTADBIR. CADANGAN AKTIVITI PENAMBAHBAIKAN – CADANGAN UNTUK SELESAIKAN ISU/MASALAH MURID ATAU KELAS.PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB . . PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB – BUAT LADAP PPB.TUGAS KHAS .INOVASI. CONTOH HASIL KERJA – BOLEH MASUKKAN BORANG PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID YG DIPANTAU OLEH PENTADBIR. FAIL MEJA GURU KELAS DLL IKUT JAWATAN (BOLEH DOWNLOAD KT TENET) .KPM – PENCERAMAH. P KURSUS KE. BENGKEL KE…BUAT ULASAN BUKU KE. SASARAN KERJA TAHUNAN – SKT YG CKGU SELALU BUAT TIAP2 TAHUN UNTUK ISI BORANG KUNING ATAU HIJAU TU.PPD. CADANGAN PENAMBAIKAN STRATEGI MENGAJAR. MATLAMAT PENGAJARAN/ KEPIMPINAN MASA HADAPAN – ISI TOV/TARGET KELAS CIKGU AJAR (HEADCOUNT) . BAHAN BUKTI KEBERKESANAN PENGAJARAN/KEPIMPINAN – BORANG PEMANTAUAN PENGAJARAN OLEH PENTADBIR DAN HEADCOUNT. . PENILAIAN PDP/KEPIMPINAN . RANCANGAN MENGAJAR DAN PENILAIAN.KOKO. PASTU UNTUK PENILAIAN MURID. JURULATIH SUKAN.KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DAN ANALISIS PEPERIKSAAN. LAWATAN PENANDA ARAS. ADA FORMAT BORANG DALAM GROUP FB PBPPP (CHECK KAT FILE). PEMBENTANG. CURRICULUM VITAE – MAKLUMAT DIRI . AJK PROGRAM.

. SO KITA MUDAHKAN UNTUK KITA DAN JUGA PENTADBIR.CIKGU BERJAYA LATIH MURID KE PERINGKAT DAERAH KE.PENTADBIR KAN SELALU SIBUK. ANUGERAH PERKHIDMATAN – APC. . ANUGERAH DALAM PDP/KEPIMPINAN DLL – SIJIL/SURAT PENGHARGAAN.AMBIL INISIATIF UTK BUAT LADAP KE.PENULISAN DLL – YANG NI XSEMUA ADA PELUANG..KALU PENTADBIR TIDAK KELUARKAN SIJIL ATAU SURAT.TP KITA BOLEH CIPTA PELUANG TU DENGAN BERMULA DISEKOLAH KITA SDIRI.. SIJIL TOKOH . ANUGERAH/PENCAPAIAN .MINTA PENTADBIR KELUARKAN SURAT DAN SIJIL PENGESAHAN.BENGKEL KE.. JEMPUTAN UNTUK KONSULTASI.PENCERAMAH PESAN. YANG NI CIKGU2 KENA BINCANG LA DGN PENTADBIR UTK MINTA DKELUARKAN SIJIL/SURAT PENGHARGAAN JIKA ADA PENINGKATAN UPSR KE.BENGKEL. MINTA JE PENTADBIR TANDA TANGAN SEBAGAI REKOD.. . KITA SENDIRI YG BUAT SURAT DAN SIJIL TU.TAKLIMAT KE. P/S: SAYA PERNAH MENGHADIRI KURSUS CPD SEBELUM INI. ADA PROGRAM CIKGU BUAT KE.