You are on page 1of 3

Na obisku pri ...

Brkinsko pivo
Ob omembi Brkinov večina najprej
pomisli na sadje, predvsem jabolka
in slive, na brinje in brinjevec ter
na gozdnato pokrajino. Slednje
še vedno drži, pravzaprav vedno
bolj. Brinja je tudi precej, saj se
pašniki zaraščajo. Na žalost pa je
sadja vedno manj, saj sadovnjak
potrebuje nego in skrbne roke. Teh
pa na Brkinih ni več veliko, saj se
vasi vztrajno praznijo.

Tiste, ki še obdelujejo brkinsko zemljo Pogled na Vremščico z roba divaškega dela Brkinov in osrednji vaški trg. Od
ter negujejo sadovnjake in gozdove, pa avtocestnega odcepa za Škocjanske jame se cesta do vasi Barka le polagoma
dviguje, zato kar malo preseneti podatek o nadmorski višini, ki znaša 600 metrov. O
zanesljivo odlikujejo vztrajnost, močna
poimenovanju vasi Barka obstaja več legend. Med njimi je tudi tista, ki pravi, da se
volja in trma. Slednja se najverjetneje je tam ustavil Noe s svojo barko. Nekoliko bolj verjetna pa pravi, da so si prebivalci
prenaša iz roda v rod, saj so prvi Brkinci naredili barko, da bi z njo šli čez reko Reko, ki se vije v vznožju slemena. Dolgo namreč
morali biti zelo trmasti, da so kljubova- vas ni imela svoje cerkve in so vaščani hodili k maši v Vreme na nasprotnem bregu
li na hribovitem območju, kjer je vetra Reke. Zaradi barke so jih tamkajšnji prebivalci klicali Barčani, vasi pa se je posledično
in mraza obilo, rodovitne zemlje pa bolj prijelo ime Barka.
malo.

Barka na slemenu
Na šeststo metrih nadmorske višine, nad
Vremsko dolino, se nahaja vas Barka, kjer
je bilo včasih živahno, prebivalci pa so se
ukvarjali s sadjarstvom, poljedelstvom,
živinorejo in gozdarstvom. V Barki je
cvetela tudi obrt, imeli so celo opekarno.

Danes je sredi dneva v vasi zelo spo- prevozništvom. Nekaj časa je bil zdoma
kojno. V Barki živi samo še sto prebival- in vodil tudi manjši lokal ob prometni
cev. Večina dela v večjih okoliških krajih cesti. Pred več kot desetimi leti se je bilo
– Divači, Sežani, pa tudi na obali. Sredi potrebno odločiti, ali naj ostane v pre-
vasi, v eni izmed hiš, ki obdajajo vaški trg, vozniških vodah ali naj se vrne domov.
živi in dela družina Ambrožič. Obdelujejo Želja po življenju na brkinski domačiji
osemintrideset hektarjev veliko kmetijo, je prevladala. Obenem se je odločil za
na kateri se že štiri generacije ukvarjajo razvoj turizma na kmetiji. Še ne trideset
tudi z gostinsko dejavnostjo. let star je leta 2006 začel z obnovo hiše,
leto kasneje pa odprl nastanitveni del.
Prevladala je želja, da ostane Kandidiral je na razpisu za razvoj turi-
doma stične dejavnosti in z odobrenimi sredstvi
Denis Ambrožič se je veliko naučil od pokril del investicije. Istočasno je tudi
Na kmetiji Ambrožič složno delata starega očeta in očeta – kmetovanja in prevzel kmetijo. Zamisel o pivovarni na
dve generaciji: oče Mirko, mama
gostinstva. Stari oče je hišo obnovil in kmetiji je uresničil nekoliko prej. Leta
Anica, sedanji lastnik Denis in njegova
soproga Vanja. Seveda so upi za razširil gostilno, obenem pa še vedno 2005 je kupil rabljeno pivovarsko opre-
ohranjanje kmetije že usmerjeni na kmetoval. Denis je sicer v otroštvu in mo, pri prodajalcu opravil tečaj pridelave
prvega predstavnika tretje generacije – mladosti delal na kmetiji, a se je izučil piva in kmalu začel s ponudbo domače-
šestmesečnega Roka. za avtomehanika in se začel ukvarjati s ga piva. Celo leto vari svetlo pivo, temno

April 2018 7
Na obisku pri ...

Denis je ob prenovi pri opremljanju domiselno vključil ime vasi, kjer se kmetija nahaja: točilni pult v obliki barke, vitraži na steklenih
delih vratih in »jadra« med mizami, ki poskrbijo za zasebnost gostov.

Ambrožičevi ponudijo gostom jedi, ki so narejene iz domačih, tradicionalnih sestavin, a na sodoben način. Na sliki levo kmečki
krožnik (svinjsko meso na žaru s sirom, panceto in jurčki), desno pa dve sladici: pečena brkinska jabolka na testu s karamelo in
domiselno ponujene palačinke. (foto: arhiv kmetije Ambrožič)

pa le poleti. Pivo je tipa lager in nosi ime predvsem jabolka. Vsa pridelave poteka in regionalnih središč. Tisti, ki na kme-
pivovarne in vasi – Barka. na okolju prijazen način, vendar nimajo tiji Ambrožič prenočujejo, izvejo zanje
ekološkega certifikata, saj pridelane koli- s spletne strani »booking.com«. Tam je
Zelenjava, sadje in gobe čine ne bi upravičile stroškov certificira- tudi objavljena ocena, ki je precej visoka –
Kmetija meri osemintrideset hektarjev, nja. 9,00 (najvišja možna ocena je 10). Oceno
največ je gozdov. Obdelovalne površine V brkinskih gozdovih je tudi veliko niža predvsem dostopnost. Ostali dejav-
so, tako kot tudi drugod po Krasu, raz- gob, predvsem jurčkov. Ambrožičevi jih v niki (gostoljubnost, hrana, urejenost sob,
drobljene in razpršene, kar močno ome- sezoni nabirajo ter vključujejo v tradicio- čistost …) so ocenjeni z ocenami nad 9. V
juje kmetijsko dejavnost. Največja njiva nalne in sodobno pripravljene jedi. komentarjih gostje predvsem poudarjajo
meri trideset arov. Na njivah pridelujejo gostoljubnost in odprtost lastnikov kme-
krompir in zelenjavo za potrebe turizma Visoka spletna ocena gostov tije. Gostje prihajajo tako rekoč iz celega
na kmetiji. Tudi sadovnjakov je dosti, Ne glede na očarljivost Krasa in Barke sveta.
vendar so lansko leto zaradi zmrzali osta- je treba priznati, da je lokacija za običajne Hrano pripravljajo le ob sobotah in
li v celoti brez pridelka. Sicer pridelujejo turiste kar precej oddaljena od turističnih nedeljah, preko tedna pa le po predho-

Kmetija ne ponuja le odlične hrane v sproščujočem okolju, pač pa tudi nočitve, in sicer v treh družinskih sobah, eni dvoposteljni sobi
in enem apartmaju. Gostje se lahko odločijo zgolj za nočitev ali pa še za od enega do treh obrokov. Večina se odloči za nočitev z
zajtrkom in večerjo. (foto: arhiv kmetije Ambrožič)

8 April 2018
Na obisku pri ...

dnem dogovoru za skupine. Seveda velja


izjema za goste, ki pri njih prenočujejo in
se večinoma odločijo za nočitev z zajtr-
kom in večerjo.
Ambrožičevi ponujajo tradicionalne
kraške jedi in bolj sodobne, pri kate-
rih gre pogosto tudi za stare recepte, ki
so osveženi z novimi idejami. Skrbnica
družinskih receptov je Denisova mama
Anica, ki bi rada v prihodnje svoje zna-
nje prenesla na Vanjo. To bo takoj, ko bo
Vanji njen prvorojenec Rok dal malo več
časa za delo v kuhinji. Sicer se je takšna
kulinarična ponudba, ki tradicionalno
kuhinjo popestri s sodobno, izkazala za
uspešno.
Ambrožičevi dobro sodelujejo z drugi-
mi turističnimi ponudniki. Gostom pre-
dlagajo možne izlete in oglede, ki jih v
čarobnem okolju Krasa zlepa ne zmanjka.
Lahko si predstavljam, da se jim po pote- Leta 2005 se je takrat osemindvajsetletni Denis navdušil za pivovarstvo. Kupil je
panju po vetrovnem Krasu Ambrožičeva rabljeno pivovarsko opremo, opravil tečaj in s časom razvil pivo, ki navdušuje njegove
hrana in doma narejeno pivo še kako pri- goste. Danes Denis že razmišlja o popestritvi ponudbe. V načrtu ima proizvodnjo piva
ležeta. tipa ale z različnimi okusi, ki bi se podali k njihovim jedem.
Tatjana Čop (foto: arhiv kmetije Ambrožič)

Nova knjiga za samo 15,00€

Polonca Zajc:
Enostavna priprava jedi iz ovčjega Enostavna priprava jedi iz ovčjega
in kozjega mleka ter izdelkov in kozjega mleka ter izdelkov
Polonca Zajc
Dandanes, ko nam primanjkuje časa za kuhanje, je pomembno, da
znamo pripraviti preproste in zdrave jedi, s katerimi razveselimo sebe
in svoje najbližje. Ljubitelji ovčjega in kozjega mleka ter izdelkov
boste v tej knjigi našli veliko preizkušenih enostavnih receptov za
vsakodnevno pripravo. Z vabljivimi fotografijami avtorica pokaže,
da je tudi tako pripravljena hrana lahko privlačna za oči in želodčke.
Knjiga, ki je najlepše darilo, je napisana v štirih jezikih: slovenskem,
hrvaškem, angleškem in nemškem.

Informacije in naročila:
Kmetijska založba d.o.o.
Stari trg 278
2380 Slovenj Gradec Jednostavna priprema jela od ovčjeg i kozjeg mlijeka i proizvoda
Simple meal preparation from sheep’s and goat’s milk and products
tel.: 28 88 56 700, 05 90 10 576 Einfache Zubereitung der Gerichte aus Schaf-und Ziegenmilch und Produkte

info@km-z.si, www.kmetovalec.si

April 2018 9