You are on page 1of 3

Pengurusan tingkah laku merupakan satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah

laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik serta kaedah yang
sesuai. Pengurusan tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan oleh guru, ibu bapa
atau pihak-pihak tertentu untuk membentuk perlakuan luaran atau dalaman supaya
mempunyai tingkah laku yang bermanfaat, produktif dan diterima oleh masyarakat. Menurut
Risley (1968), pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik
dan dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif
bagi individu.

Antara kepentingan pengurusan tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak
berkeperluan khas ialah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran (PDP)
berjalan dengan lancar dan objektif pembelajaran tercapai. Apabila tingkah laku murid-murid
boleh diurus, pembelajaran akan berjalan dengan lancar dimana murid akan mendengar
segala arahan yang disampaikan oleh guru. Sebagai contoh, guru hendaklah mempunyai
daya inisiatif yang tinggi dari segi strategi dan teknik pengajaran. Hal ini akan membantu
guru supaya senang untuk menarik perhatian dan merangsang minat murid-murid untuk
mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila murid boleh mengikuti aktiviti
pengajaran yang dijalankan oleh guru, ia membolehkan guru untuk mengawal tingkah laku
murid-murid dan seterusnya memastikan kawalan kelas berada dalam keadaan baik.

Seterusnya, pengurusan tingkah laku penting untuk mewujudkan pembelajaran yang
efektif dan membolehkan murid berkeperluan khas memperoleh kemahiran hidup untuk
berdikari. Sekiranya tingkah laku murid-murid berkeperluan khas dapat diuruskan dengan
baik semasa menjalankan aktiviti kemahiran hidup, ia dapat meningkatkan disiplin diri
mereka dan guru dapat mengawal keadaan kelas dengan mudah. Apabila kelas dalam
kawalan guru, murid akan mengikuti setiap langkah pembelajaran dan peraturan yang
diberikan kepada mereka. Hal ini membolehkan murid untuk meningkatkan fokus mereka
terhadap aktiviti PDP yang dijalankan. Apabila murid lebih berdisiplin dan fokus semasa
PDP berlangsung, mereka dapat menguasai sesuatu kemahiran yang diajar dengan mudah.

Sebagai contoh, semasa menjalankan aktiviti jahitan, apabila tingkah laku murid
boleh diurus, murid akan menjalankan aktiviti menjahit dengan fokus dan yakin. Disamping
itu, mereka sekaligus dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan semasa membuat
jahitan. Apabila murid dapat menguasai kemahiran menjahit, mereka boleh menjadikan
bidang jahitan sebagai kerjaya mereka apabila dewasa kelak. Mereka boleh berdikari sendiri
tanpa terlalu bergantung kepada orang lain untuk menjalankan kehidupan harian mereka.

kepentingan pengurusan tingkah laku ialah supaya guru dapat menstabilkan emosi mereka sekaligus mengurangkan beban penjaga (khususnya ibu bapa). Contohnya. guru dapat menyampaikan pengajaran dengan sempurna dan baik. Hal ini membolehkan proses PDP dapat berjalan dengan lancar disamping murid-murid juga seronok untuk belajar. Mereka juga dapat mengawal disiplin diri mereka dimana mereka beratur dan menunggu giliran untuk membeli makanan. Kepentingan pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas juga adalah untuk meningkatkan keyakinan diri murid agar sentiasa berkelakuan positif. Apabila tingkah laku terpuji dalam diri kanak-kanak berkeperluan khas dapat dibentuk. Hal ini sekaligus dapat mewujudkan hubungan sosial yang baik antara murid berkeperluan khas dengan murid kelas perdana. mereka juga menjadi lebih yakin untuk berahadapan dengan masyarakat sekeliling. Contohnya. Contohnya. mereka dapat berinteraksi baik dengan penjual untuk mendapatkan makanan. Contohnya. Jika kanak-kanak berkeperluan khas diajar untuk bertingkah laku baik. jika tingkah laku disruptif seperti agresif dapat diurus oleh murid. Apabila tingkah laku mereka dapat diterima oleh masyarakat. Pengurusan tingkah laku penting untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang kondusif dan afektif dan menjamin pembelajaran yang lebih selesa. Apabila emosi guru stabil. semasa membeli makanan di kantin. masyarakat tidak akan memandang serong terhadap mereka dan seterusnya dapat meningkatkan maruah diri mereka. mereka akan menjadi lebih tekun dan produktif. . Apabila murid dapat menguruskan tingkah laku. Mereka akan mengikuti arahan yang diberikan dan peraturan yang telah ditetapkan serta pelbagai masalah yang tidak diingini dapat dielakkan. murid-murid berkeperluan khas boleh menjemur dan menggosok pakaian sekolah mereka sendiri. pengurusan tingkah laku adalah penting dalam kalangan kanak- kanak berkeperluan khas supaya tingkah laku mereka dapat diterima oleh masyarakat. mereka boleh berinteraksi dengan masyarakat dengan mudah dan dapat mewujudkan hubungan sosial yang baik. Dalam pada itu. Di samping itu. Hal ini dapat mewujudkan suasana harmoni dalam sistem keluarga dimana murid boleh membantu ibu bapa mereka dengan mengaplikasikan kemahiran mengurus diri di rumah. Antara kepentingan pengurusan tingkah laku yang lain adalah untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan orang lain supaya dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang disekelilingnya. masyarakat tidak akan takut untuk berinteraksi dengan mereka. tingkah laku yang terurus juga dapat mengurangkan beban penjaga murid dimana murid dapat menguruskan diri sendiri tanpa bantuan penjaga. Tingkah laku merupakan salah satu elemen penting dalam komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sekeliling. Selain itu.

Kesimpulannya. mereka menjadi lebih fokus terhadap pembelejaran mereka. Selaras dengan objektif utama pengurusan tingkah laku iaitu meningkatkan kualiti hidup murid. Mereka akan lebih mudah untuk menguasai sesuatu pembelajaran yang diajar dan dapat meningkatkan tahap pencapaian pembeleajaran mereka seperti daripada tidak mengenal huruf kepada mengenal huruf. apabila murid bertingkah laku positif semasa dalam kelas. mereka tidak memberontak dan dapat memberikan kerjasama yang baik seperti menjawab soalan yang ditanya oleh guru. Menurut Saifuddin Kumar (2007). perancangan dan pemilihan bahan pengajaran yang sesuai menentukan kredibiliti guru. semua pihak hendaklah memainkan peranan mereka untuk membantu murid dengan keperluan khas mengurus tingkah laku seterusnya membentuk tingkah laku yang baik. ia mampu menjamin peningkatan kualiti hidup murid. . Hal ini kerana.semasa proes PDP. jika tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas dapat diurus dengan baik. Pengetahuan terhadap model pengubahsuaian tingkah laku yang efektif juga akan membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih kreatif dan inovatif.