You are on page 1of 8

Tarikh: Untuk Kegunaan Pejabat

No. Rujukan di IPPV
Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar
________________/_______
Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Wisma Tani, Blok Podium 4G1,
Presint 4, Tel : +603-8870 2000
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Fax : +603-8888 6472
62630 Putrajaya Web : http://www.dvs.gov.my

(u.p. Seksyen Perkhidmatan Kuarantin dan Import Eksport)

Tuan,

Memohon Kelulusan Mengimport Ayam Bulat (Super)

Sukacita bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut bagi menyokong permohonan
diatas untuk tindakan selanjutnya :
 Salinan profil syarikat terkini (mengandungi Borang 9, Borang, 24, Borang 49
dan Memorandum serta Artikel Persatuan seperti yang dikeluarkan oleh pihak
Pendaftar Syarikat Malaysia, modal berbayar minima RM100,000)
 Jadual dan justifikasi pengimportan ayam bulat (super) (Borang JPPH-MOA-4A).

 Prestasi pengimportan ayam bulat (super) (Borang JPPH-MOA-4B).

 Premis penyimpanan ayam bulat (super) (Borang JPPH-MOA-4C).

 Maklumat pengeksport (Borang JPPH-MOA-4D).

 Senarai pembeli / pengedar ayam bulat (super) (Borang JPPH-MOA-4E).
(Sila tanda  dalam  yang berkaitan)

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan didalam permohonan ini adalah
benar*.

Sekian untuk pertimbangan dan kelulusan pihak tuan, terima kasih.

Yang Benar

………………………………………………………………
Nama Pemohon:
Jawatan:
Syarikat:
___________________________
Tarikh:
Cop Syarikat
Tel. untuk dihubungi:

Nota: * Permohonan tidak akan diproses jika dokumen tidak lengkap dan/atau maklumat yang
diberikan adalah palsu..

1

KOMERSIL (SUPER) Nota: Jika ruang tidak mencukupi. JPPH-MOA-4A JADUAL DAN JUSTIFIKASI PENGIMPORTAN AYAM BULAT (SUPER) SCHEDULE AND JUSTIFICATION FOR IMPORTATION OF WHOLE CHICKEN (SUPER) 1. Bulan dan Tahun Jenis Produk Tujuan Import Negara Pengeksport Kuantiti (tan metrik) Nilai CIF (RM) Pintu Keluar Pintu Masuk No. Tel/Faks/E-mel / Tel/Fax/E-mail 4. Cadangan jadual import ayam bulat (super) untuk 12 bulan (Jan-Dis) / Proposed schedule to import whole chicken (super) for 12 months (Jan-Dis) Bil. please attach additional information based on the above format. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 7. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 12. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 4. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 9. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 2. sila lampirkan maklumat tambahan mengikut format di atas. Justifikasi pengimportan / Justification for import : __________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 . KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 8. Alamat / Address : 3. 5. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 11. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 6. Note: If insufficient space. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 3. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 5. KOMERSIL (SUPER) AYAM BULAT 10. Nama syarikat / Name of Company : 2. Month and Year Type of product Purpose of import Exporting country Quantity (metric ton) CIF Value ( RM) Exit Point Entry Point AYAM BULAT 1.

(metric ton) if any) Nota: Jika ruang tidak mencukupi. ** Di Malaysia (In Malaysia).of Product Exporting Import Purpose Actual Imports Comment (indicate previous Approved Exit Point* Entry Point** No. 3 . * Di Negara Pengeksport (In the Exporting Country). Lesen Bil. Date Import licence No. Consignment Type Country (metric ton) problem . JPPH-MOA-4B PRESTASI PENGIMPORTAN AYAM BULAT (SUPER) IMPORT PERFORMANCE OF WHOLE CHICKEN (SUPER) Prestasi Pengimportan 12 Bulan Terakhir Import performance for the past 12 months Catatan Jumlah Import No. sila lampirkan maklumat tambahan mengikut format di atas. please attach additional information based on the above format. Note: If insufficient space. Jenis Negara Jumlah Import (Nyatakan jika menghadapi yg Diluluskan Pintu Pintu Bil Tarikh Import Konsainmen Produk Pengeksport Tujuan Import Sebenar sebarang masalah) Total Imports Keluar* Masuk** No.

4. Alamat Premis* / Premise Address*: 2. Luas premis (m2): Build-up area (m2): 3. JPPH-MOA-4C PREMIS PENYIMPANAN AYAM BULAT (SUPER) DI MALAYSIA WHOLE CHICKEN (SUPER) HOLDING PREMISES IN MALAYSIA 1. 4 . Produk lain yang berkongsi tempat simpanan (nyatakan) Other products sharing common storage (please name) 3. Nota / Note: * Sila isi borang berasingan bagi setiap lokasi / Please fill separate form for different location. Capacity Jumlah kapasiti simpanan (tan metrik) Total storage capacity (metric tonne) Peti sejukbeku Freezer Peti sejuk Chiller Trak berpeti sejuk Refrigerated truck Lain-lain bentuk simpanan (nyatakan) Other storage facility (please state) Jumlah kenderaan berpeti sejuk Total refrigerated vehicles 1. 2. Kemudahan Penyimpanan:  Ada (Sertakan gambar)  Tiada (Beri sebab) Storage Facilities: Yes (Attach photo) No (State reason) Tandakan  / Mark  Sebab / Reason: Perkara Bilangan Muatan Items No.

Islamic Organisation appointed Address of Abattoir / Processing Plant by JAKIM Nota: Jika ruang tidak mencukupi. JPPH-MOA-4D MAKLUMAT PENGEKSPORT EXPORTER INFORMATION Badan Islam yang dilantik oleh Syarikat Pengekspot Alamat Loji Penyembelihan/ Negara Pengeksport Nombor Establishmen JAKIM Exporter Pemprosesan Exporting Country Establishment No. 5 . please attach additional information based on the above format. sila lampirkan maklumat tambahan mengikut format di atas. Note: If insufficient space.

Nama Pengedar [R]* Alamat Pejabat Alamat premis penyimpanan produk Telefon No. JPPH-MOA-4E SENARAI PEMBELI / PENGEDAR AYAM BULAT (SUPER) LIST OF BUYERS / DISTRIBUTORS OF WHOLE CHICKEN (SUPER) Pembeli [B]/ No. e-mail Distributors [R]* no. sila lampirkan maklumat tambahan mengikut format di atas. Tandatangan Pemohon : ____________________________________________ Signature of Applicant : Nama : ____________________________________________ Name : ___________________________ Cop Syarikat / Company Seal Tarikh : _____________________ Date : 6 . Note: If insufficient space. Nota: Jika ruang tidak mencukupi. please attach additional information based on the above format. Faks e-mel Name Buyer [B]/ Office Address Address of storage facilities Telephone Fax no.

..................................................... Nama dan : .......................... Alamat Premis Penyimpanan .......................................... Pengakuan : Saya........................................................................................................................ kambing.............. keratan daging ayam dan ayam bulat kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia) 1......................my ) 7 ................... dengan ini : a) berjanji bahawa saya akan memastikan syarikat kami serta agen-agen syarikat kami yang terlibat di dalam kegiatan import haiwan atau produk haiwan oleh syarikat kami telah meneliti dan mamahami dan akan mematuhi segala syarat-syarat import seperti terkandung di dalam Peraturan Import* Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia...... Tel & Fax : ……………………………………………………………… 3...................... 4........... No...... bebiri............ Tandatangan : ............gov.............. b) berjanji bahawa produk keratan daging ayam yang diimport mengikut kelulusan Jawatankuasa Penyelaras Pengimportan Haiwan dan Produk Haiwan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (JPPH-MOA) akan digunakan hanya untuk pemperosesan di loji syarikat kami dan tidak akan dijual dipasaran luar dan c) memahami bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia berhak untuk mengambil tindakan sewajarnya jika syarikat kami atau kakitangannya atau agen-agennya gagal mematuhi peraturan dan syarat import yang ditetapkan.......... kambing.............. ................................... daging-daging lembu......................... Pejabat-Pejabat Perkhidmantan Veterinar Negeri dan di laman web Jabatan di alamat http://www....... ........... kerbau.................................................... Chop Syarikat : Nama : ........... yang bertugas di syarikat di atas sebagai ............................................................................... 5..................... kerbau. AKUJANJI PENGIMPORTAN HAIWAN DAN PRODUK HAIWAN (Pengakuan perlu dibuat oleh pegawai kanan syarikat pengimport lembu....... No............................. bebiri.................... Nama dan : ..... Tarikh : .............dvs....................... (* Peraturan Import boleh didapati di Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar Malaysia................................................ Nama dan : ……………………………………………………………… Alamat Syarikat ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 2............................ Alamat agen Pengendali ............ KP ................

Premis penyimpanan produk keratan ayam iv. JPPH-MOA-2(A-E). 12. Borang JPPH-MOA-2E . Borang Permohonan JPPH-MOA-3 mengandungi 5 borang untuk menyokong setiap permohonan seperti berikut: i. Prestasi pengimportan ayam bulat (super) iii. Prestasi pengimportan produk haiwa iii. Surat permohonan serta Borang-Borang tersebut perlu dihantar sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum tarikh import pertama yang dicadangkan. Borang JPPH-MOA-3E . 8. Jadual dan justifikasi pengimportan ayam bulat (super) ii. Jadual dan justifikasi pengimportan haiwn hidup ii. Premis penyimpanan ayam bulat (super) iv. Borang JPPH-MOA-2C . sila berhubung dengan : Seksyen Perkhidmatan Kuarantin dan Import Eksport Tel : +603-8870 2000 Ibu Pejabat Perhidmatan Veterinar Malaysia Faks : +603-8888 6472 Wisma Tani. Borang JPPH-MOA-3B . Senarai pembeli / pengedar produk keratan ayam 5. Borang JPPH-MOA-4E . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62630 Putrajaya. Borang JPPH-MOA-2D . Premis penyimpanan produk haiwan iv. 10. Sila isi surat akujanji dan sertakan bersama borangpermohonan. Senarai pembeli / pengedar produk haiwan 4. 11. 7. Borang JPPH-MOA-4D .gov. Borang JPPH-MOA-2B . Borang JPPH-MOA-1E . Pengimport dibenarkan memohon Permit Import menerusi prosidur sedia ada dari pihak Seksyen Perkhidmatan Kuarantin dan Import Eksport. Blok Podium 4G1 Web : http:// www. Prestasi pengimportan produk keratan ayam iii. Jadual dan justifikasi pengimportan produk haiwn ii. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62630 Putrajaya. 8 . Semua pengimport perlu mengisi dengan lengkap Surat Permohonan dan Borang yang berkaitan.dvs. Hanya borang-borang yang lengkap diisi sahaja akan diproses. Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar Malaysia (IPPV). Keputusan setiap permohonan akan dimaklumkan secara bertulis oleh Seksyen Perkhidmatan Kuarantin dan Import Eksport. Premis penyimpanan haiwan hidup iv. GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENGIMPORT HAIWAN HIDUP. 2. Borang JPPH-MOA-1A .my Presint 4. Borang JPPH-MOA-1C .JPPH-MOA-3(A-E) atau JPPH- MOA-4(A-E) yang telah dilengkapkan perlu dihantar melalui pos berdaftar atau dengan tangan kepada : Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia Ibu Pejabat Perhidmatan Veterinar Malaysia Wisma Tani. IPPV (produk haiwan) atau dari JPV Negeri di mana haiwan hidup akan mendarat. (up : Seksyen Perkhidmatan Kuarantin dan Import Eksport) 9. Jadual dan justifikasi pengimportan produk keratan ayam ii. Borang Permohonan JPPH-MOA-1 mengandungi 5 borang untuk menyokong setiap permohonan seperti berikut: i. Borang JPPH-MOA-4C . Borang Permohonan JPPH-MOA-4 mengandungi 5 borang untuk menyokong setiap permohonan seperti berikut: i. Maklumat pengeksport v. Surat permohonan dan Borang-Borang JPPH-MOA-1(A-E). Maklumat pengeksport v. Borang JPPH-MOA-1D . Borang JPPH-MOA-1B . Sebarang kemusykilan. KERATAN AYAM & AYAM BULAT (SUPER) 1. Maklumat pengeksport v. Maklumat pengeksport v. Prestasi pengimportan haiwa hidup iii. Borang JPPH-MOA-4B . Borang Permohonan JPPH-MOA-2 mengandungi 5 borang untuk menyokong setiap permohonan seperti berikut: i. Borang JPPH-MOA-3A . Senarai pembeli / pengedar haiwan hidup 3. PRODUK HAIWAN. Borang JPPH-MOA-3C . Blok Podium 4G1 Presint 4 . Borang JPPH-MOA-2A . Senarai pembeli / pengedar ayam bulat 6. Borang JPPH-MOA-3D . Borang JPPH-MOA-4A .