You are on page 1of 199

Şerban Iosifescu

Cornelia Novak

Cercetare cu privire la calitatea educaţiei
în mediul rural

Şerban Iosifescu Cornelia Novak

Coordonatori din partea World Vision România
Anamaria Marinescu
Daniela Buzducea

© 2014 RISOPRINT
Toate drepturile rezervate autorilor & Editurii Risoprint.
Editura RISOPRINT este recunoscută de C.N.C.S. (Consiliul Naţional
al Cercetării Ştiinţifice). Pagina web a CNCS: www.cncs-uefiscdi.ro

Opiniile exprimate în această carte aparţin autorului şi nu reprezintă punctul de vedere
al Editurii Risoprint. Autorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru forma şi
conţinutul cărţii şi se obligă să respecte toate legile privind drepturile de autor.

Toate drepturile rezervate. Tipărit în România. Nicio parte din această lucrare
nu poate fi reprodusă sub nici o formă, prin nici un mijloc mecanic sau
electronic, sau stocată într-o bază de date fără acordul
prealabil, în scris, al autorului.
All rights reserved. Printed in Romania. No part of this publication may be
reproduced or distributed in any form or by any means, or stored
in a data base or retrieval system, without the
prior written permission of the author.

ISBN 978-973-53-1389-0

Director editură: GHEORGHE POP
Consilier editorial: MIRCEA DRĂGAN

Realizat: PREMIERE M S.R.L.

MulĚumim Inspectoratelor ĩcolare Īi celor 157 de unitúĚi Īcolare din cele Īase judeĚe (Cluj. respectiv copii Īi púrinĚi. în special pe zona ruralú. Vâlcea. Vaslui Īi Suceava) care au facilitat derularea acestei cercetúri.586 de copii Īi púrinĚi care au participat ca respondenĚi în cadrul acestui studiu. IalomiĚa. ci Īi calitativ. precum Īi celor 3. a testat percepĚia beneficiarilor direcĚi Īi indirecĚi ai sistemului public de educaĚie. specialiĪtii în educaĚie. cu privire la calitatea educaĚiei în Īcoala româneascú. În procesul de colectare a informaĚiilor din teren pentru realizarea acestei cercetúri o contribuĚie esenĚialú au avut-o lucrútorii comunitari. Dolj. dorim sú mulĚumim AgenĚiei Române pentru Asigurarea CalitúĚii în ÎnvúĚúmântul Preuniversitar pentru suportul de specialitate acordat în finalizarea acestuia. monitorizare Īi evaluare din World Vision România Īi angajaĚii Biroului din Suceava al FundaĚiei FARA.Mulęumiri Studiul realizat de World Vision România. Pentru a elabora un studiu nu doar bogat din punct de vedere cantitativ. Autori Ĩerban Iosifescu Cornelia Novak 3 . în perioada Martie-August 2014.

Introducere: scopul ĩLFRQWH[WXOFHUFHWùULL 13 &DSLWROXO0HWRGRORJLDFHUFHWùULL FRQFHSWHĩDQWLRQLQVWUXPHQWH.CUPRINS Sumarul concluziilor ĩi al recomandùrilor 6 Capitolul 1.

în general.2.2. materialelor Īi. a 30 resurselor 3URFHVXOGLGDFWLFPHWRGRORJLDXWLOL]DWúĪi autonomia elevului în 38 SURFHVXOGHvQYúĚare (YDOXDUHDUH]XOWDWHORUvQYúĚúrii Īi stilul evaluativ al profesorilor. Nivelul satisfacĚiei Īi „starea de bine” la Īcoalú 65 3. a echipamentelor. Utilizarea bazei logistice.2. PopulaĚLDLQYHVWLJDWú 22 2. Utilizarea bazei logistice. Comunicarea cu personalul Īcolii Īi sprijinul primit pentru rezolvarea 54 problemelor personale 3. SiguranĚa elevilor în incinta Īcolii Īi în YHFLQúWDWH 65 3.1. materialelor Īi.4.1. Concluzii ĩLUHFRPDQGùUL 79 $FWLYLWDWHDGHvQYúĚare. faĚúGHLQVWLWXĚia Īcolarú 75 Capitolul 4.1.3.1. Tratamentul egal Īi echitabil în Īcoalú 67 3.2 MotivaĚLDLPSOLFDUHDSHUVRQDOúĪi participarea 50 0RWLYHOHDOHJHULLXQHLĪFROL 50 3.3. a echipamentelor.3. rezultatele obĚinute Īi evaluarea lor 30 3.3. a 79 resurselor 3URFHVXO GLGDFWLF PHWRGRORJLD XWLOL]DWú Īi autonomia elevului în 80 SURFHVXOGHvQYúĚare 4 . Ordinea ĪLFXUúĚenia în spaĚiile Īcolare 67 3.3. Nivelul de informare privind activitatea Īcolii 46 3.4.1.2. în general. Caracteristicile populaĚiei investigate 24 &DSLWROXO5H]XOWDWHOHFHUFHWùULL 30 $FWLYLWDWHDGHvQYúĚare. rezultatele obĚinute Īi evaluarea lor 79 4. 17 &RQFHSWXOFHUFHWúULL 17 0HWRGRORJLDFHUFHWúULLFRQVLGHUDĚii generale 18 0HWRGRORJLDFHUFHWúULLLQVWUXPHQWHOHXWLOL]DWH 22 2. Participarea la viaĚa Īcolarú Īi la procesul decizional 51 3.4. Sprijinul 42 acordat elevilor 3.3.4.1.1. în general. SatisfacĚLDIDĚúGHYLDĚa Īcolarú 71 $WLWXGLQHDIDĚúGHvQYúĚare Īi.3.

SiguranĚa elevilor în incinta Īcolii ĪLvQYHFLQúWDWH2UGLQHDĪLFXUúĚenia în 86 spaĚiile Īcolare 4. Tratamentul egal Īi echitabil în Īcoalú 86 4. Comunicarea cu personalul Īcolii Īi sprijinul primit pentru rezolvarea 84 problemelor 4.2. Nivelul satisfacĚiei Īi „starea de bine” la Īcoalú 86 4. EĪDQWLRQXOGHĪFROLHOHYLĪLSúULQĚi 111 5.2.1.1.2. Sprijinul 81 acordat elevilor 4. EĪantionul de Īcoli 111 5.1.2. Date suplimentare despre elevi Īi púrinĚi 115 5.1.2.3. (YDOXDUHDUH]XOWDWHORUvQYúĚúrii Īi stilul evaluativ al profesorilor.3.3.3. . Nivelul de informare privind activitatea Īcolii 82 4.3.QVWUXPHQWHOHFHUFHWúULL 89 5. $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare 122 $FWLYLWDWHDGHvQYúĚare. Chestionarul pentru elevi 89 &KHVWLRQDUXOSHQWUXSúULQĚi 101 5.3. MotivaĚLDLPSOLFDUHDSHUVRQDOúĪi participarea 83 0RWLYHOHDOHJHULLXQHLĪFROL 83 4.1.3.3. Participarea la viaĚa Īcolarú Īi la procesul decizional 83 4.2.2. SatisfacĚLDIDĚúGHYLDĚa Īcolarú 87 $WLWXGLQHDIDĚúGHvQYúĚare ĪLvQJHQHUDOIDĚúGHLQVWLWXĚia Īcolarú 88 Capitolul 5. rezultatele obĚinute Īi evaluarea lor 122 5.3.3.1.4. Anexe 89 5. Nivelul satisfacĚiei Īi „starea de bine” la Īcoalú 183 5 . Anexa 2. Anexa 1.2.2.2 MotivaĚLDLPSOLFDUHDSHUVRQDOúĪi participarea 166 5.

România. Pornind de la standardele în vigoare privind calitatea educaĚiei. aspectele analizate au fost grupate îQWUHLGLPHQVLXQL x DFWLYLWùęile de învùęDUHUH]XOWDWHOHREęinute ĩi evaluarea lor. dar Īi a capacitúĚii de a dezvolta abilitúĚi sociale. SHVWHMXPùWDWHGLQWUHaceĩtia nu au absolvit ĩcoala JHQHUDOù QXDXFODVH. Cei mai puęin vizibili în dezbaterile publice par sù fie tocmai elevii ĩi pùrinęLL ORU EHQHILFLDULL VXFFHVXOXL VDX GLPSRWULYù YLFWLPH DOH eĩecului în educaęLH FKLDU GDFú OHJLVODĚia privind evaluarea calitúĚii educaĚiei impune Īcolilor sú consulte beneficiarii de educaĚie. în vederea identificúrii. în esenĚú. a unor soluĚii viabile Īi sustenabile pentru îmbunútúĚirea acesteia. FundaĚia World Vision România. Pe de altú parte. majoritatea reprezentanĚilor opiniei publice. precum Īi elevii de gimnaziu. cu privire la calitatea educaĚiei în Īcoala româneascú. dezbaterile recente aratú îngrijorarea opiniei publice faĚú de scúderea calitúĚii educaĚiei. Vâlcea. un efort de îmbunútúĚire a rezultatelor. ca membru al 8QLXQLL (XURSHQH XUPúUHĪte obiectivele Strategiei EU2020 Īi ale noului cadru strategic ”EducaĚie Īi formare 2020”. prin prezentarea rezultatelor din ce în ce mai slabe pe care elevii români le înregistreazú la testúrile naĚionale. a iniĚiat acest studiu. x motivaęLDLPSOLFDUHDSHUVRQDOù ĩi participarea beneficiarilor la viaęa ĩcolii. x nivelul satisfacęiei beneficiarilor ĩi „starea de bine” a elevilor la ĩcoalù. CreĪterea calitúĚii educaĚiei înseamnú. Motivele care au determinat iniĚierea acestui studiu sunt multiple. IalomiĚa. care are ca scop tocmai evidenĚierea modului în care púrinĚii Īi elevii percep calitatea educaĚiei.Sumarul concluziilor ĩi al recomandùrilor Studiul realizat de World Vision România. în perioada martie-august 2014. în conformitate cu UúVSXQVXULOH oferite de SúULQĚi. Vaslui Īi Suceava) – majoritatea covârĪitoare funcĚionând în comunitúĚi dezavantajate – grupurile Ěintú fiind púrinĚii copiilor din învúĚúmântul primar Īi gimnazial. care sú fie transferabile Īi utile copiilor în viaĚa de zi cu zi. exemplificatú. Ca urmare. 3HQWUX D FRPSHQVD DFHDVWú GHILFLHQĚú. Înainte de a prezenta FRQFOX]LLOHWUHEXLHVúPHQĚionúm faptul cú Īcolile investigate funcĚiRQHD]ú în medii dezavantajate. respectiv copii Īi púrinĚi. Dolj. prin dialog direct cu beneficiarii. ai mediului de DIDFHULDLVRFLHWúĚii civile considerú cú sunt necesare acĚiuni energice Īi imediate pentru a stopa declinul calitúĚii educaĚiei. la examenul de Bacalaureat sau la evaluúrile internaĚionale. de creĪtere a participúrii cetúĚenilor la îmbunútúĚirea serviciilor publice. îQ VSHFLDO SH ]RQD UXUDOú 3HQWUX DFHDVWD DX IRVW DSOLFDWH FKHVWLRQDUHXQXLQXPúUGHGHFRSLLĪi púrinĚi din 157 de unitúĚi Īcolare din Īase judeĚe (Cluj. în cadrul creat prin iniĚiativa (demaratú în 2013) „Vocea Īi acĚiunea cetúĚenilor”. Pe de o parte. MenĚionúm aici doar faptul cú. a testat percepĚia beneficiarilor direcĚi Īi indirecĚi ai sistemului public de educaĚie. a gradului de relevanĚú al Īcolii pentru piaĚa muncii. ai clasei politice.

ponderea acestora devine de 60%.LDUGDFúLQFOXGHPvQ DFHDVWúFDWHJRULHĪi QRQUùVSXQVXULOH. avem de-a face cu o situaĚie specialú – concluziile putând fi extinse la ĩcolile care funcęioneazù îQ DVWIHOGH PHGLL GHIDYRUL]DWH GLQ SXQFW GH vedere educaęLRQDO ĩFROL FDUH DX FX DWâW PDL PXOW QHYRLH GH DMXWRU ĩi susęinere suplimentarù. 6 . &RQVLGHUúPFúSkQúOD confirmarea acestei structuri la nivel naĚional.

la Informaticú7. x Peste 90% dintre elevi au menĚionat prezenęa în ĩcoalù a cel puęin unui laborator sau cabinet ĩcolar – disciplina Īcolarú cea mai favorizatú în acest sens fiind Informatica (72% dintre elevi menĚionând cabinetul de profil). cu peste 30% dintre opĚiuni). a disciplinelor tehnologice Īi a celor opĚionale. rezultate din cercetare. fiind dotate cu mobilier mobil. cabinetele ĩi mai ales laboratoarele nu sunt folosite nici mùcar la 10% din capacitate. x FaĚú de alte cercetúri similare. care permite lucrul în grup.&. se remarcú R IRORVLUH PDL EXQù D PDWHULDOXOXL GLGDFWLF. la toate disciplinele). situarea în josul clasamentului a artelor. în marea majoritate a Īcolilor. Fizicú Īi Chimie. referitoare la aceste aspecte sunt prezentate mai jos. urmatú de Biologie. $$FWLYLWùęile de învùęDUHUH]XOWDWHOHREęinute ĩi evaluarea acestora: x Marea majoritatea a colectivelor de elevi învaĚú în súli proprii de clasú. x 3HGHDOWúSDUWHJUDGXOORUGHXWLOL]DUHHVWHVFù]XWGHH[HPSOXGRDUFLUFDGLQWUHHOHYL LQGLFúRIRORVLUHVúSWúPkQDOúDFDELQHWXOXLODERUDWRUXOXLGH. Principalele concluzii ĩi recomandùri. DeĪi existú. x SituaĚia este similarú privind QLYHOXO IRORVLULL FRPSXWHUXOXL OD FODVù GRDU SXęin peste jumùtate dintre elevi VHPQDOHD]úIRORVLUHDVúSWúPkQDOúDFDOFXODWRUXOXLFXPXODWSHQWUXWRDWH disciplinele (marea majoritate. surprinzând.QIRUPDWLFúĪi 13% o folosire lunarú). totuĪi. x 3HGHDOWúSDUWHVHUHPDUFúfoarte slaba utilizare a mijloacelor audio ĩi videoPDLSXĚin GHGLQWUHHOHYLVHPQDOHD]ú folosirea súptúmânalú a acestora (cumulat. care pot fi personalizate. cum era de aĪtepta.

elevii raporteazú cele mai mici scoruri (61%) la aplicarea cunoĩtinęelor în situaęii reale de viaęù Īi la posibilitatea FRODERUùULLvQWUHHOHYL în rezolvarea sarcinilor de vQYúĚare. x Peste 80% dintre elevi susęin cù mai mult de jumùtate din timpul unei ore obiĩnuite de curs ascultù explicaęiile profesorilor. teme scrise. x E[LVWú XQ grad redus de cunoaĩWHUH în rândul pùrinęilor. x În privinĚa caracterului transdisciplinar DO SUHGúULL vQ ILHFDUH Īcoalú existú cel puęin un profesor care face astfel de corelaĚii. mai ales. de cercetarea îQGRPHQLXFDGH]LUDELOHGLQSHUVSHFWLYDPD[LPL]úULL UH]XOWDWHORUvQYúĚúrii. x &DHOHPHQWSR]LWLY LGHQWLILFDWvQUDSRUWFXDOWHFHUFHWúUL.În plus. numúrul elevilor care declarú cú au acces la Internet este foarte mic – doar 38%. a infrastructurii Īcolare Īi. cu regularitate. x 0DUHD PDMRULWDWH D SúULQĚilor apreciazú orarul copiilor ca adecvat FKLDU GDFú vQ JHQHUDO XQ elev are. la cel puęin trei discipline în fiecare zi. a modului în care aceasta este folositú. x Dintre situaĚiile considerate.

TotuĪLDSURDSHXQVIHUWGLQWUHHOHYLFRQVLGHUúFúH[LVWúHOHYLIDYRUL]DĚi sistematic Īi circa 7% considerú cú existú elevi pedepsiĚi sistematic. fapt confirmat atât de elevi.SXWHPPHQĚiona faptul cú SURIHVRULL vQPDMRULWDWHDORURIHUùIHHG-back ĩi sprijin elevilor. x /D IHO H[LVWú SURJUHVH vQ SULYLQĚa RELHFWLYLWùęii evaluùrii ĩi notùULL SURIHVRULL H[SOLFând FULWHULLOHGHHYDOXDUHSUHFXPĩi rezultatele acesteia. 7 . cât Īi de púrinĚi.

x ([LVWùvQFUHGHUHvQĩcoalù ĩi în profesori . Pe de altú parte. În Īcolile cercetate. explicaĚii suplimentare. comportamentele care Ěin de motivaęia pentru învùęare ĩi privind identiILFDUHD FDX]HORU XQRU SHUIRUPDQęe slabe sunt mai puĚin reprezentate.FHLFDUHVHFRQVLGHUúQHGUHSWúĚiĚi sau care nu înĚeleg rezultatele evaluúrii se adreseazú Īcolii. în ultima lunú PHGLDILLQGGHHYHQLPHQWHUHVSRQGHQW. dar Īi dirigintelui sau directorului (cu un total de circa 80%). În schimb. în special profesorului respectiv. lipsa de informare a acestora din urmú fiind îngrijorútoare. toĚL HOHYLL DX SXWXWDX GRULW Vú indice cel puĚin un eveniment GHVIúĪurat în Īcoalú. x În privinĚa XWLOL]ùULL UH]XOWDWHORU HYDOXùULL. mai puĚin de jumútate dintre púrinĚL DX SXWXWDX GRULW Vú indice cel puĚin un eveniment desfúĪurat în Īcoalú în ultima lunú. teme în plus etc. Nivelul de infRUPDUH VH FRUHOHD]ù puternic cu nivelul de educaęie a pùrinęilor. comportamentele indicate cel mai frecvent sunt cele FRUHFWLYH referitoare la conĚinutul procesului de învúĚDUH LQGLFDUHD JUHĪelilor. x În general elevii sunt mult mai bine informaĚi în privinĚa activitúĚii Īcolii decât púrinĚii lor.

x (YDOXDUHD SURIHVRULORU YD WUHEXL Vù LD vQ FRQVLGHUDUH PDL PXOW GHFkW vQ SUH]HQW utilizarea bazei logistice a ĩcolii precum ĩi caracterul aplicativ ĩi cel inter/trans disciplinar al predùrii. Concluzii generale: x Spaęiile ĩcolare existùînsù infrastructura nu este întotdeauna folositù pentru a asigura condięiile necesare unei învùęùri de calitate. 5HFRPDQGùUL x (VWH QHFHVDUù R LQYHVWLJDUH VXSOLPHQWDUù D PRWLYHORU VXE-XWLOL]ùULL ODERUDWRDUHORU FDELQHWHORUDX[LOLDUHORUFXUULFXODUHFDX]HOHDFHVWHLVLWXDęii fiind diferite de la o ĩcoalù la alta. x 3ùULQęii nu sunt întotdeauna suficient de bine informaęi în privinęa activitùęii ĩcolii. x (VWHQHFHVDUùFHUFHWDUHDYDORULLDGùXJDWHDWHPHORUSHQWUXDFDVùvQFRQGLęiile în care QXH[LVWùRFRUHODęie între cantitatea acestora ĩi rezultatele obęinute. x (YDOXDUHD UH]XOWDWHORU vQYùęùrii este centratù mai mult pe aspectele ĩi conęinuturile cognitive ale învùęùrii ĩi mai puęin pe cele comportamentale ĩi atitudinale. x EducaęLDHVWHîncùSUHGRPLQDQWGHILQLWù ca transmitere de informaęie. x $XWRQRPLDHOHYXOXLvQSURFHVXOGHvQYùęare este încù redusù. x Creĩterea nivelului de informare a elevilor ĩL PDL DOHV D SùrinęLORU în legùturù cu activitatea ĩFROLLLQVLVWându-se pe rezultatele obęLQXWHSHDVSHFWHOHSR]LWLYHĩi pe rolul ĩFROLLFDIDFWRUGHSURPRYDUHVRFLDOù 8 . evaluarea dimensiunilor comportamentalù ĩi atitudinalù ale învùęùrii. aspectele care ęin de motivaęia elevilor pentru învùęare. Pe aceastù bazù HVWH necesarù adoptarea unor programe personalizate de remediere a situaęLHLîn funcęie de rezultatele investigaęiei. x $FWLYLWDWHDODFODVùHVWHFHQWUDWùPDLPXOWSHSUHGDUHDGLFùSHFHHDFHIDFHSURIHVRUXO ĩi mai puęLQSHvQYùęare. x (VWH QHFHVDUù SUHJùWLUHD VXSOLPHQWDUù D SURIHVRULORU SULYLQG ODWXUD DSOLFDWLYù ĩi interdisciplinaritatea predùrii.

ceea ce poate denota R DFWLYLWDWH PDL YL]LELOù mai susęinutù a comitetului de pùrinęLîn raport cu cel al elevilor. peste 64% dintre elevi Īi aproape 80% dintre púrinĚi VH DGUHVHD]ù ĩcolii ĩi atunci când este vorba de problemele personale ale copilului sau ale familiei (procentul UúVSXQVXULORUDILUPDWLYHVFú]kQGSHPúVXUDvQDLQWúULLvQĪcolaritate). x ÍQ JHQHUDO SúULQĚii sunt mai puęin implicaęi în planificarea activitùęii de la nivelul Īcolii. cât Īi púrinĚii preferú sú semnaleze aspectul negativ constatat în primul rând dirigintelui sau unui alt profesor Īi în foarte micú músurú. Considerúm cú un motiv al 9 . x 2 EXQú SDUWH GLQWUH DVSHFWHOH QHJDWLYH VHPQDODWH VH UHIHUú OD RUGLQH FXUùęHQLH SD]ù ĩi siguranęù – situaęLHSHFDUHRFRQVLGHUùPvQJULMRUùWRDUH x 3H GH DOWú SDUWH SHVWH MXPúWDWH GLQWUH UHVSRQGHQĚi considerú cú semnalarea problemei a GXVGHILHFDUHGDWù VDXPùFDU vQPDMRULWDWHDFD]XULORUODvPEXQùWùęirea situaęiei. în funcĚie de resurse Īi de nevoia de a completa catedrele cadrelor didactice existente. mediatorul Īcolar poate fi o UHVXUVùXWLOù în acest sens.B. PDUHDPDMRULWDWHDSùULQęilor nu numai cù DX GHFODUDW Fù DX FRQWULEXLW OD FXPSùUDUHD XQRU DX[LOLDUH FXUULFXODUH GDU ĩi cù în SOXVOHFRQVLGHUù utile la clasù. x Atât elevii. x 3UHGRPLQùGLPHQVLXQHDÅSR]LWLYùµDFRPXQLFùULLGLQWUHĩcoalù ĩi familieSúULQĚii sunt solicitaĚi sú vinú la Īcoalú pentru a li se comunica rezultatele bune ale copiilor. x 3HGHDOWúSDUWHXQSURFHQWPXOW PDLPDUHGHHOHYL IDĚúGHSúULQĚi) declarú cú nu Ītiu când se întruneĪte respectivul organism consultativ. pentru rezolvarea unor probleme din Īcoalú.confirmându-se practica deciziei la nivelul Īcolii. rezultatele deosebite ale Īcolii etc. x Marea majoritate a elevilor (peste 93%) Īi a púrinĚilor (peste 88%). x Referitor la contribuĚia financiarú a púrinĚilor. autoritúĚilor locale sau comitetului de púrinĚi. x Procente semnificative dintre elevii (o treime) Īi púrinĚii (un sfert) care au rúspuns la chestionar. totuĪi. acolo unde existú. precum Īi în managementul financiar al Īcolii.deci o atitudine reactivù ĩi nu una SURDFWLYù. x &KLDU GDFú QXPúUXO UúVSXQVXULORU UHIHULWRDUH OD DSHOXO FùWUH PHGLDWRUXO ĩcolar. Se poate observa aici o centrare a interesului beneficiarilor de educaęie pe probleme ĩi nu pe îmbunùtùęLUHD îQ JHQHUDO D activitùęii din ĩcoalù . susĚin cú propunerile respective au fost luate în considerare. în general. x $SURDSH MXPùWDWH GLQWUH HOHYL ĩi aproape 30% dintre pùrinęi declarù cù nu sunt consultaęi în stabilirea disciplinelor opĚionale . Fú SHVWH GLQWUH FHL FDUH DX IúFXW SURSXQHUL GH vPEXQúWúĚire (elevi sau púrinĚi). comportamentele pozitive ale acestora. la fel. au declarat cú fac parte din organismele reprezentative ODQLYHOGHFODVúVDXGHĪcoalú. 'HFLVHSUHIHUùDFęiunea individualù ĩi nu cea colectivù. x În plus. MenĚionúm. bunú Īi. totuĪi. x Comunicarea cu personalul Īcolii este consideratú. x Circa 20% dintre elevi Īi circa 15% dintre púrinĚi au semnalat aspecte negative legate de funcĚionarea Īcolii. declarú cú nu au adresat ĩcolii propuneri de îmbunùtùęire. MotivaęLDLPSOLFDUHDSHUVRQDOù ĩi participarea beneficiarilor la viaęa ĩcolii: x Posibilitatea alegerii ĩcolii este puternic influenęatù de nivelul economic al familiilor: H[LVWúSRVLELOLWDWHDUHDOúGHDDOHJHQXPDLGDFúIDPLOLDDUHSRVLELOLWúĚi materiale suficiente. sprijinul primit pentru rezolvarea problemelor personale. este mic.

FDUHVúVHRFXSHGHDFest tip de probleme – un efect fiind Īi ”încúrcarea” Īcolii cu probleme care nu aparĚin misiunii acestei instituĚii – anume. aproape un sfert dintre elevi semnaleazú utilizarea telefonului sau a email- ului. acestei situaĚii este lipsa ”persoanelor resursúµ din comunitate (de exemplu. x Ca mijloace de comunicare SUHGRPLQú FHOH FODVLFH PDL DOHV GLVFXĚiile Īi consultaĚiile individuale). TotuĪi. x Referitor la comunicarea rezultatelor învùęùULL situaĚia este mult mai bunú SHVWH dintre púrinĚi menĚioneazú comunicarea acestora cel puĚin súptúmânal. asistentul social). peste 50% dintre elevi Īi púrinĚi comunicú cel puĚin lunar cu Īcoala pentru rezolvarea unor probleme personale. educaĚia. x Comunicarea între ĩcoalù SH GH R SDUWH ĩi elevi ĩi pùrinęL SH GH DOWù SDUWH HVWH FHQWUDWù SH UH]ROYDUHD SUREOHPHORU DVSHFWH QHJDWLYH VDX SUREOHPe individuale ale elevilor ĩLDOHIDPLOLHL. În privinĚa periodicitúĚii. Concluzii generale: x 3DUWLFLSDUHD SùULQęilor ĩL D HOHYLORU OD SURFHVXO GHFL]LRQDO HVWH DGHVHD IRUPDOù ĩi se reduce la „luarea la cunoĩtinęùµ a celor decise la nivelul ĩFROLLDFHVWOXFUXILLQGGDWRUDW informùrii deficitare a acestora ĩi nivelului scùzut de educaęie la nivelul familiilor de provenienęù a elevilor.

x ÍPEXQùWùęirea activitùęii consiliilor de administraęie ale unitùęilor ĩFRODUHSUHFXPĩi ale organismelor consultative ale pùrinęilor ĩL HOHYLORU în sensul creĩterii capacitùęii ĩi autoritùęii de decizie în privinęa aspectelor esenęiale care ęin de viaęa ĩcolii – inclusiv bugetul de venituri ĩi cheltuieli ĩi proiectul de dezvoltare instituęionalù. x 'H]YROWDUHDFDSDFLWùęii managementului unitùęii ĩcolare pentru a comunica sistematic cu elevii ĩi cu pùrinęLLSULQLQWHUPHGLXORUJDQLVPHORUORUFRQVXOWDWLYHSUHFXPĩi pentru a utiliza comunicarea pentru prevenirea problemelor ĩi pe îmbunùtùęirea rezultatelor ĩi a vieęii ĩcolare. x &RPXQLFDUHDVHUHDOL]HD]ùGHUHJXOùLQGLYLGXDOĩi nu implicù organismele consultative ale elevilor ĩi ale pùrinęilor.ĩi nu pe îmbunùtùęLUHDUH]XOWDWHORUSHFUHĩtere ĩi dezvoltare. 10 . x &RPXQLFDUHD vQ JHQHUDO ĩL UH]ROYDUHD SUREOHPHORU îQ VSHFLDO VXQW Yù]XWH FD fenomene interne ĩFROLL&DXUPDUHQXVXQWLQIRUPDWHLQVWLWXęii din comunitate care ar putea contribui la rezolvarea problemelor ĩi nu li se solicitù ajutorul. 5HFRPDQGùUL x Realizarea unor SURJUDPH GH HGXFDUH D SùULQęilor în privinęa educaęLHL GH FDOLWDWH abordâQG SULQWUH DOWHOH SUREOHPDWLFD SDUWLFLSùrii la decizie ĩi creĩterea nivelului de încredere în ĩcoalù. x 'H]YROWDUHD FDSDFLWùęii managementului unitùęii ĩcolare de a comunica sistematic cu instituęLLOHRUJDQL]Dęiile ĩLSHUVRDQHOHGHODQLYHOXOFRPXQLWùęLLDWât pentru rezolvarea problemelor apùUXWHFât ĩi pentru îmbunùtùęirea rezultatelor ĩi a vieęii ĩcolare.

de existenĚa unor problemele personale Īi familiale (20% dintre elevi Īi 7% dintre púrinĚi). aproape 28% dintre elevi Īi 13% dintre SúULQĚi UHFXQRVFH[LVWHQęa absenęelor nemotivate. mai ales de capacitatea profesorilor de a face o evaluare corectú. însú. marea majoritate a elevilor ĩi a pùrinęilor considerù ĩcoala ca ”sigurùµ (cu un procent semnificativ inferior în privinĚa siguranĚei în vecinútatea unitúĚilor Īcolare). cauzate. x 3HGHDOWúSDUWHVHSRDWHFRQVWDWDun nLYHOVFù]XWDODFFHVùULLGHFùWUHFRSLLDVHUYLFLLORU de consiliere ĩcolarù: circa trei sIHUWXULGLQWUHHOHYLGHFODUúFú în ultimul semestru nu au stat GHYRUEúQLFLRGDWúFXXQFRQVLOLHUĪcolar. Nivelul satisfacęiei beneficiarilor ĩi „starea de bine” a elevilor la ĩcoalù: x În aproape toate Īcolile din eĪantion. x De asemenea. precum Īi capacitatea Īcolii de a rezolva problemele copiilor. x În privinĚa atitudinii faĚú de Īcoalú Īi faĚú de învúĚare. cel mai mare scor fiind obĚinut de respectul arútat de personalul Īcolii (78%). Pe de altú parte. púrinĚii semnaleazú mai multe situaĚii în care discriminarea perceputú are motive sociale Īi etnice.inclusiv cel afectiv.5%). activitúĚLOHGLQJRVSRGúULHDOHFRSLLORU . la púrinĚi. mult mai mic (în medie 7. într-un fel sau altul. 3URFHQWXOSúULQĚilor care afirmú H[LVWHQĚa discriminúrii este. Motivele de discriminare cel mai frecvent invocate de elevi sunt legate de evaluare Īi notare. discriminaęi este destul de mare – în medie peste 25%. în ordinea importanĚei îl reprezintú. majoritatea elevilor Īi a púrinĚilor DSUHFLD]ùSR]LWLYFOLPDWXOĩcolar . x 0DUHD PDMRULWDWH D SúULQĚilor Īi a elevilor VXQW VDWLVIùFXęi de diferitele aspecte ale vieęii ĩcolare. iar cel mai mic de progresul în dotarea cu echipamente Īi materiale (66%). Al doilea motiv. x Ordinea ĩi curùęenia în ĩcoalù VXQW DSUHFLDWH SR]LWLY GH PDUHD PDMRULWDWH D SúULQĚilor Īi a elevilor (cu procente de peste 70%).C. cel mai frecvent. x Procentul elevilor care s-au simĚit.

x Atitudinea faĚú GH Īcoalú este evaluatú Īi prin intenęiile de continuare a studiilor GXSú WHUPLQDUHD JLPQD]LXOXL FLUFD GLQWUH HOHYL Īi peste 63% dintre púrinĚi afirmú dorinĚa continuúrii studiilor în liceu. cele mai puĚin utile fiind considerate artele Īi educaĚia tehnologicú. ceea ce ar determina un SURFHQW vQJULMRUùWRU GH SRVLELOù.vQWLPS ce aproape 8% dintre elevi susĚin cú lipsesc pentru cú ”nu le place materia”. x Peste 70% dintre elevi percep toate disciplinele ĩcolare ca fiind utile. cele mai mari VFRUXUL ILLQG vQUHJLVWUDWH GH OLPED URPkQú ĪL PDWHPDWLFD SH ORFXULOH XUPúWRDUH ILLQG OLPELOH moderne Īi geografia.

SiguranęD RUGLQHD ĩi curùęenia sunt considerate la un nivel acceptabil ĩi nu sunt înregistrate cazuri grave de discriminare pe alte criterii decât cele legate de ”merit”. x Ĩi îQ DFHDVWù SULYLQęù este vizibilù orientarea ĩcolii cùtre rezolvarea problemelor DVSHFWH QHJDWLYH VDX SUREOHPH LQGLYLGXDOH DOH HOHYLORU ĩL DOH IDPLOLHL. Concluzii generale: x Climatul ĩFRODU HVWH îQ JHQHUDO perceput ca pozitiv. SùUùVLUHWLPSXULHDĩcolii de circa GXEOXIDęù de media naęionalù.

x Activitatea de orientare ĩi consiliere este aproape absentù. 11 . x Aspectele care ęin de „bunùstarea relaęionalùµ OD QLYHO GH HJDOL DX VFRUXUL PDL PLFL decât cele legate de relaęiile cu profesorii ĩLîQJHQHUDOFXSHUVRQDOXOĩcolii. ĩi mai puęin pe îmbunùtùęLUHDUH]XOWDWHORUFUHĩtere ĩi dezvoltare.

x 8WLOLWDWHD SHUFHSXWù D ĩcolii este influenęatù de centrarea acesteia pe acumularea ĩi reproducerea informaęiei: cele mai utile sunt considerate disciplinele de examen iar mai puęLQ XWLOH WRFPDL FHOH FDUH DU SXWHD DVLJXUD într-o mai mare mùsurù VXFFHVXO SHUVRQDO GHexempluHGucaęia tehnologicù.

5HFRPDQGùUL x (VWH QHFHVDUù SUHJùWLUHD VXSOLPHQWDUù D SURIHVRULORU SHQWUX GH]YROWDUHD SULQ ILHFDUH GLVFLSOLQùGHVWXGLXĩi arie curricularùDFRPSHWHQęHORUFKHLHDĩa cum sunt definite în politicile naęionale ĩi europene. x PrezenęDîQILHFDUHFRPXQLWDWHDXQRUSHUVRDQHUHVXUVù GHH[HPSOXasistenęLVRFLDOL mediatori ĩFRODUL HWF. x 6H SRDWH FRQVWDWD vQ JHQHUDO R QHJOLMDUH D IRUPùULL FRPSHWHQęHORU FKHLH în favoarea disciplinelor „de examen”. x &RQWLQXDUHD FHUFHWùULL vQ GRPHQLXO HWKRVXOXL DO FOLPDWXOXL ĩcolar ĩi al culturii organizaęionale ĩFRODUH în vederea identificùrii mecanismelor de îmbunùtùęire a bunùstùrii copiilor. x (VWH QHFHVDUù SUHJùWLUHD VXSOLPHQWDUù D SURIHVRULORU GDU ĩi a pùrinęLORU în privinęa educaęiei de FDOLWDWH DERUGâQG SULQWUH DOWHOH SUREOHPHOH OHJDWH GH FOLPDWXO ĩcolar ĩi de „bunùVWDUHD FRSLOXOXLµ LQFOXVLY DVSHFWHOH FDUH ęin de dezvoltarea competenęelor sociale.

 FDUH Vù abordeze problemele familiei mediului economic ĩi social în care trùiesc elevii ĩi care sù colaboreze permanent cu instituęiile de învùęùmânt. 12 .

5/6.066 3. Ultimele rapoarte Īi HYDOXúUL internaĚionale 3. Introducere: scopul ĩi FRQWH[WXOFHUFHWùULL În ultimii ani am fost martorii unor analize publice tot mai dramatice cu privire la VFúGHUHD FDOLWúĚii educaĚiei. prin prezentarea rezultatelor din ce în ce mai VODEH SH FDUH HOHYLL URPkQL OH vQUHJLVWUHD]ú OD WHVWúULOH QDĚionale.6$ 7. la examenul de Bacalaureat sau la HYDOXúULOHLQWHUQDĚionale.Capitolul 1. H[HPSOLILFDWú. inclusiv în mass-media.

în funcĚie de mediul de provenienĚú al acestora (rural sau urban).'RWDUHDLQVXILFLHQWúDspaĚiilor educaĚionale . beneficiari ai succesului sau eĪecului în educaĚie. dar Īi a capacitúĚLL GH D GH]YROWD DELOLWúĚi sociale care sú fie transferabile Īi utile copiilor în viaĚa de zi cu zi. pe de o parte.3UHJútirea Īi motivaĚia cadrelor didactice . LQGLFú GLVSDULWúĚi foarte mari între rezultatele pe care le au copiii. vQFHPúVXUúH[LVWúRFRQVXOWDUHUHDOúĪi implicarea beneficiarilor cu privire la calitatea educaĚiei Īi. SH GH DOWú SDUWH. la accesul copiilor celor mai vulnerabili la Īcoalú sau chiar la gradul de finanĚare a 13 . clasei politice. GDU DUDWú Īi Fú HOHYLL români sunt pe ultimele locuri din Europa – locul 52 din 64 de Ěúri participante. Mai PXOWQLFLSúULQĚii Īi nici elevii nu au fost instruiĚi cu privire la importanĚa demersului Īi. Dar pentru a creĪte calitatea unui serviciu – indiferent de natura lui – este esenĚial ca beneficiarii acestuia Vú RIHUH FRQVWDQW XQ IHHGEDFN FRQVWUXFWLY FX SULYLUH OD UHOHYDQĚa. Printre cauzele cele mai des incriminate pentru acest eĪec se enumerú . nu deĚin informaĚiile necesare pentru a aprecia gradul de realizare a standardelor de calitate pentru învúĚúmânt.Slaba implicare a familiilor Īi FRPXQLWúĚilor în procesul educaĚional etc. a gradului de relevanĚú al Īcolii pentru piaĚa muncii. FHLFDUHSRWRIHULDFHVWIHHGEDFNVXQWSúULQĚii Īi elevii înĪiĪi. 3úUHUHDTXDVL-XQDQLPúH[SULPDWúGHUHSUH]HQWDQĚi ai opiniei publice. FRQVXOWDUHD EHQHILFLDULORU vQ SURFHVXO GH HYDOXDUH H[WHUQú HVWH REOLJDWRULH SHQWUXDVWDELOLvQFHPúVXUúXQLWDWHDGHvQYúĚúmâQWUHVSHFWúVWDQGDUGHOHGHFDOLWDWHOHJLIHUDWHLa nivelul Īcolilor procesul a UúPDV XQXO PDL GHJUDEú IRUPDO IúUú D IL XUPDW GH UHDOL]DUHD PRQLWRUL]DUHD Īi implementarea unui plan comun de îmbunútúĚire a situaĚiei acolo unde s-au identificat neajunsuri. Cei mai puĚin vizibili în dezbaterile publice par sú fie tocmai elevii Īi púrinĚii lor. De aceea cercetarea de faĚú Īi-a propus sú evalueze. Vú H[SORUH]H PRGDOLWúĚi concrete de implicare a acestora în procesul de evaluare a Īcolii româneĪti.SubfinanĚarea sistemului de educaĚie . eficienĚa Īi eficacitatea serviciului respectiv. În cazul educaĚiei. Conform legislaĚiei. mediului de afaceri ĪL VRFLHWúĚii civile este cú trebuie sú facem ceva pentru a stopa declinul. IDPLOLL VúUDFH VDX PDL vQVWúULWH FX QLYHO GH HGXFDĚie mai ridicat sau mai scúzut. CreĪterea calitúĚii educaĚiei este perceputú ca un efort de îmbunútúĚire a rezultatelor.Rata abandonului Īcolar . Diversele analize realizate la nivel naĚional se referú cu prioritate la rezultatele învúĚúrii. aĪa cum aratú Īi cercetarea de faĚú.Programele Īcolare inadecvate . la participarea Īcolarú.

România Īi 3DNLVWDQ În strategiile de dezvoltare ORFDOú VXVĚinute de World Vision România. $FHDVWúPHWRGRORJLHvĪi propune sú creeze un cadru de consultare deschis. Bosnia HerĚegovina. cRQVLGHUúP esenĚial ca toĚi FRSLLLVúĪtie VúFLWHDVFúĪi VúVFULHfuncĚional SkQúODvârsta de 11 ani ĪiGHDVHPHQHDVúILHstimulaĚi 14 . de infrastructura sistemului decât de aspecte care contribuie la creĪterea relevanĚei vQYúĚúrii D VWúULL GH ELQH D FRSLOXOXL vQ Īcoalú sau a motivaĚiei Īi participúrii copiilor la procesul de educaĚie. este dezvoltat un plan de acĚiune. numitú „Vocea Īi acĚiunea cetúĚenilor”. creĪterea siguranĚei copiilor în Īcoalú prin amenajarea curĚii Īcolii concomitent cu asumarea de cútre elevi a reducerii violenĚei în Īcoalú etc). vQ FDUH SúULQĚii Īi elevii sunt instruiĚi cu privire la dreptul la educaĚie Īi la standardele de calitate în vigoare. Armenia. alúturi de personalul Īcolii Īi de reprezentanĚii autoritúĚilor locale. de la mediul în care funcĚLRQHD]úĪcoala (urban-rural). FRQVLGHUúP IRDUWH LPSRUWDQW ca. Sunt vQVú prea puĚine FHUFHWúUL cu privire la procesul prin care IHHGEDFN-ul elevilor sau a SúULQĚilor este încorporat în efortul de a creĪte calitatea educaĚiei. În cadrul acestui proces am considerat esenĚialú participarea beneficiarilor SúULQĚi Īi elevi). Cadrul unei educaĚii de calitate. mai curând. GLQ SHUVSHFWLYD vQYúĚúrii pe tot parcursul vieĚii se IRUPHD]ú în primii ani de viaĚú în familie Īi apoi în Īcoalú. serviciul educaĚional diferú semnificativ de la o Īcoalú la alta. începând din anul 2013. FRQVLGHUúP Fú HGXFDĚia ocupú un loc prioritar Īi cú o educaĚie de calitate este un drept esenĚial SHQWUXEXQúVWDUHDFRSLLORUĪi succesul lor ca viitori adulĚi. Ca rezultat. Printr-un proces participativ. Similar standardelor promovate de World Vision la nivel internaĚional. Georgia. mecanisme de acĚiune pentru remedierea situaĚiilor semnalate ca problematice GHFúWUHDFHĪtia (planuri Īi programe de remediere ĪLVDXGHGH]YROWDUH). cei mai mulĚi dintre púrinĚi Īi elevi se rezumú la a menĚiona aspecte care Ěin. dar s-a remarcat deja o creĪtere VHPQLILFDWLYú a JUDGXOXLGHLPSOLFDUH DSúULQĚilor în creĪterea calitúĚii educaĚiei pentru copiii lor Īi în responsabilizarea decidenĚilor locali pentru susĚinerea educaĚiei (investiĚii locale în înlocuirea instalaĚiei de încúlzire. sú existe în fiecare Īcoalú PHFDQLVPH GH FRQVXOWDUH FX SúULQĚii Īi elevii Īi. ÎntrebaĚi despre ce ar trebui sú includú o educaĚie de calitate. 8Q DVSHFW FDUH WUHEXLH UHPDUFDW DLFL HVWH Fú GHĪi vorbim despre calitatea educaĚiei la modul general. la identificarea problemelor FXFDUHVHFRQIUXQWúĪcoala. în analiza FDOLWúĚii educaĚiei. în funcĚie de particularitúĚi dictate de un complex de factori. Liban. De aceea. finanĚat de World Vision Australia Īi implementat în Īapte ĚúULGLQUHJLXQH Albania. numit Local Initiatives for National Change (”IniĚiative Locale pentru Schimbúri NaĚionale”). aceĪtia UHDOL]HD]úRDQDOL]úDJUDGXOXLGHUHVSHFWDUHDVWDQGDUGHORU în Īcoala din comunitatea lor. mai ales. personalul Īcolilor Īi decidenĚii politici locali. înfiinĚarea unui serviciu de tip ”ĩcoalú dupú ĩcoalú”. în parteneriat cu aXWRULWúĚile locale. FundaĚia World Vision România a introdus o metodú de consultare Īi dialog constructiv între beneficiari. SkQúODLQIUDVWUXFWXUú sau interesul Īi priceperea decidenĚilor locali. în care fiecare dintre participanĚi îĪi DVXPú UHVSRQVDELOLWúĚi Īi contribuie cu propriile resurse la efortul comun de ameliorare a FDOLWúĚii educaĚiei în comunitatea sa. precum Īi a posibilelor soluĚii. De aceea. Utilizarea acestei metodologii HVWH vQFú OD vQFHSXW Iiind derulatú SkQú vQ SUH]HQW GRDU vQ FRPXQLWúĚi. cu participarea a peste 700 de persoane. Programul implementat de World Vision România este finanĚat în cadrul unui proiect regional World Vision de creĪtere a participúrii cetúĚenilor la îmbunútúĚirea serviciilor publice.educaĚiei.

privind garantarea accesului la educaĚie JUDWXLWú WXWXURU FHWúĚenilor din România Īi din 8QLXQHD(XURSHDQú. Premisele de la care am pornit în acest demers sunt prevederile ConstituĚiei Īi ale Legii EducaĚiei NaĚionale. FKLDUGDFú evaluarea Īi monitorizarea acestora VHUHDOL]HD]ú. FundaĚia World Vision România Īi-D SURSXV Vú LQYHVWLJKH]H SH WHUHQ percepĚia beneficiarilor direcĚi Īi indirecĚi (elevi Īi SúULQĚi) asupra sistemului educaĚional. socotit) pentru fiecare dintre cei caUHSDUWLFLSúLDUSDUWLFLSDUHDODeducaĚie este o obligaĚie SHQWUXILHFDUH/DQLYHOOHJLVODWLYH[LVWúVWDQGDUGHDFúURUUHVSHFWDUHDUWUHEXLVDFRQGXFúODXQSURFHV educaĚional de calitate.Vúia decizii informate Īi corecte Īi VúVHSURWHMH]H'HDFHHD. exemplificat aici SULQ FRPXQLWúĚi din judeĚele Cluj. SHQWUX vPEXQúWúĚirea calitúĚii educaĚiei din comunitúĚile rurale. Participarea la educaĚie DUWUHEXLVúILHRgaranĚie a achiziĚiei competenĚelor GHED]ú (scris. România FD PHPEUX DO 8QLXQLL (XURSHQH WUHEXLH Vù VH DOLQLH]H OD noul cadru strategic „Educaęie ĩi IRUPDUHµ (7. programele de educaĚie ale World Vision România VWLPXOHD]ú LQWHUHVXO FRSLLORU SHQWUX VWXGLX LPSOLFDUHD DFWLYú vQ vPEXQúWúĚirea FDOLWúĚii vieĚii în comunitatea lor. World Vision România a derulat programe de dezvoltare ORFDOúvQ GH FRPXQLWúĚi rurale din Ěarú. Vaslui. uneori. Vâlcea Īi Suceava. Prin DFHDVWú cercetare. 5H]XOWDWHOH DFHVWHL FHUFHWúUL YRU FRQWULEXL VSHUúP OD îmEXQúWúĚirea sistemului de monitorizare a standardelor de calitate în educaĚie Īi mai ales a modului în care acestea sunt evaluate în dialog direct cu beneficiarii pentru aducerea problemelor Īi a soluĚiilor identificate la nivel local spre a fi analizate Īi supuse dezbaterii publice. doar în mod formal Īi UHPHGLHUHDSUREOHPHORULGHQWLILFDWHSDUHRPLVLXQHLPSRVLELOúSHQWUXDXWRULWúĚile locale. IalomiĚa.html) În cei 25 de ani de activitate. La nivelul SúULQĚilor Īi copiilor. responsabilizarea SúULQĚilor pentru a susĚine participarea Īcolarú a copiilor. ceea ce poate afecta calitatea acestei PRQLWRUL]úULĪi capacitatea acestora de a contribui la un dialog constructiv cu factorii de decizie despre creĪterea FDOLWúĚii actului educaĚional. Dolj. asociaĚii de SúULQĚi Īi consilii ale elevilor. evaluarea standardelor educaĚionale este PDL GHJUDEú GLILFLOú în lipsa unei cunoaĪteri adecvate a acestora Īi FRPSRUWú XQ PDUH JUDG GH VXELHFWLYLWDWH 0RQLWRUL]DUHD achiziĚiilor educaĚionale ale copilului. dincolo de DELOLWúĚile HOHPHQWDUHGHVFULVFLWLWVRFRWLWLPSOLFúGLQ partea SúULQĚilor Īi copiilor un anumit nivel de cunoĪtinĚe. în vederea vPEXQúWúĚirii FDOLWúĚii serviciilor din educaĚie. iar ca adolescenĚi vL SUHJúWesc pentru RSRUWXQLWúĚi economice Īi viaĚú SURIHVLRQDOú (KWWSZZZZRUOGYLVLRQURHGXFDWLH-a270. în parteneriat cu aXWRULWúĚi locale. inspectorate Īcolare. citit. în special asupra calitúĚii educaĚiei la care au acces elevii din mediul rural. promovând dreptul copilului la educaĚie Īi DFWLYLWúĚi de timp liber. XQLWúĚi de vQYúĚúmânt.

vQ YHGHUHD DVLJXUúULL prosperitúĚii economice durabile Īi a capacLWúĚii GHLQWHJUDUHSURIHVLRQDOú 15 . inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective. Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveĪte dezvoltarea în continuare a sistemelor lor de educaĚie Īi IRUPDUH$FHVWHVLVWHPHDUWUHEXLVú asigure tuturor FHWúĚenilor mijloacele necesare pentru a-Īi atinge potenĚialul.SHQWUXFRRSHUDUHDHXURSHDQùvQGRPHQLXO educaęiei ĩi IRUPùULLSURIHVLRQDOH Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru statele membre. precum Īi metode de lucru comune cu domenii prioritare.

precum Īi FRPXQLWúĚile mai largi de cursanĚi FDUH Vú LPSOLFH reprezentanĚi ai VRFLHWúĚii civile Īi alte SúrĚi interesate. 7RWRGDWúDU WUHEXLVúILHH[WLQVúPRELOLWDWHDĪi VúVe aplice &DUWDHXURSHDQúDFDOLWúĚii pentru mobilitate. &DGUXO DU WUHEXL Vú LD vQ FRQVLGHUDUH vQWUHJXO VSHFWUX GH VLVWHPH GH educaĚie Īi formare SURIHVLRQDOúGLQWU-RSHUVSHFWLYúDvQYúĚúrii pe tot parcursul vieĚii. acoperind toate nivelurile Īi contextele (inclusiv vQYúĚúmântul non-formal Īi informal). ca stat membru al Uniunii Europene. iar toate nivelurile de educaĚie Īi IRUPDUH SURIHVLRQDOú WUHEXLHVúGHYLQúPDLDWUDFWLYHĪi mai eficiente. Stimularea FUHDWLYLWùęii ĩi D LQRYùULL LQFOXVLY D VSLULWXOXL vQWUHSULQ]ùWRU OD WRDWH nivelurile de educaęie ĩi formare – SURPRYDUHDGREkQGLULLGHFúWUHtoĚi FHWúĚenii a unor competenĚe transversale Īi garantarea bunei funcĚionúri a triunghiului cunoaĪterii (educaĚie- cercetare-inovare). Ar trebui promovate parteneriatele dintre întreprinderi Īi instituĚiile de vQYúĚúmânt. 16 . Astfel au fost formulate patru obiective strategice ale acestui cadru pentru a fi puse în aplicare de FúWUH VWDWHOHPHPEUH 1. ar trebui remediat prin asigurarea unui vQYúĚúmânt preĪcolar GHvQDOWúFDOLWDWH. World Vision România a înĚeles sú sprijine demersul de vPEXQúWúĚire a mecanismelor de consultare a beneficiarilor direcĚi (elevi) Īi indirecĚi (púULQĚi ai elevilor) în vederea vPEXQúWúĚirii calitúĚii educaĚiei. 2. trebuie VúDGRSWHPúVXUL. În acest proces am fost onoraĚi sú colaborúm cu profesioniĪtii de top din domeniul caOLWúĚii educaĚiei din România. dezvoltarea cadrelor naĚionale SHQWUX FDOLILFúUL (vQ OHJúWXUú FX Cadrul HXURSHDQDOFDOLILFúULORU) Īi stabilirea unor parcursuri educaĚionale mai flexibile. ÎPEXQùWùęirea FDOLWùęii ĩi a eficienęei educaęiei ĩi IRUPùULL – toĚi FHWúĚenii WUHEXLHVú SRDWú GREkQGL competenĚe-cheie. 4. FHWúĚenia DFWLYú Īi dialogul intercultural. Dezavantajul educaĚional DSúUXW FD XUPDUH D apartenenĚei la o categorie social deIDYRUL]DWú. precum Īi pentru a contribui la atingerea criteriilor de referinĚú europene. Promovarea HFKLWùęii D FRH]LXQLL VRFLDOH ĩi a FHWùęeniei active – educaĚia Īi IRUPDUHD DU WUHEXL Vú SHUPLWú WXWXURU FHWúĚenilor Vú GREkQGHDVFú Īi Vú GH]YROWH DELOLWúĚi Īi competenĚe QHFHVDUHSHQWUXDSHUPLWHRFXSDUHDXQXLORFGHPXQFúĪi continuarea vQYúĚúrii. 3. 5HDOL]DUHD vQ SUDFWLFù D vQYùęùrii pe tot parcursul vieęii ĩi a PRELOLWùęii – fiind necesare progrese semnificative privind punerea în aplicare a strategiilor de vQYúĚare pe tot parcursul vieĚii. la nivel naĚional. România. pentru realizarea obiectivelor strategice.

&DSLWROXO0HWRGRORJLDFHUFHWùULL FRQFHSWeĩantionLQVWUXPHQWH.

aĪa FXPDSDUHHDvQ/HJHDDVLJXUúULLFDOLWúĚii educaĚieiDGRSWDWúSULQ 28* 1U OD UkQGXO HL DSUREDWú FX PRGLILFúUL SULQ /HJHD 1U VWDWXHD]ú QHFHVLWDWHD vQGHSOLQLULL GH FúWUH IXUQL]RULL GH educaĚie. mai ales. cei mai importanĚi sunt. Având în vedere vârsta elevilor din vQYúĚúmântul preuniversitar. desigur. dar Īi a SDUWLFLSúULLODGHFL]LHDEHQHILFLDULORUGHeducaĚie. a aĪteptúrilor EHQHILFLDULORU 'H DLFL UH]XOWú QHFHVLWDWHD LQIRUPúULLDFRQVXOWúULL. în privinĚa HODERUúULL Īi UHDOL]úULL SURJUDPHORU GH educaĚie. în privinĚa HYDOXúULL rezultatelor acestora din perspectiva revizuirii politicilor publice asociate. Dintre beneficiarii de educaĚie. &RQFHSWXOFHUFHWùULL DefiniĚia FDOLWúĚii educaĚiei. la fel de importanĚi sunt SúULQĚii (respectiv tutorii Īi reprezentanĚii OHJDOLDLDFHVWRUD. numiĚi de lege „beneficiari direcĚi”. dar. aĪa cum sunt ei definiĚi de lege. elevii.

&HUFHWDUHDUHDOL]DWúSULQLnstrumentele propuse FHOHGRXúFKHVWLRQDUHSUH]HQWDWHvQ$QH[D.FKLDUGDFúLQWUúvQFDWHJRULDÅEHQHILFLDULORUindirecĚi de educaĚie”. Ca urmare. standardele de referinĚú privind calitatea educaĚiei conĚin SUHYHGHUL FXSULQ]úWRDUH referitoare la aspectele în care este nevoie de consultarea Īi chiar participarea la decizie a beneficiarilor de educaĚie. În plus. AgenĚia 5RPkQúGH$VLJXUDUHD&DOLWúĚii în ÍQYúĚúmântul Preuniversitar (ARACIP) a început procesul GH FRQVXOWDUH SXEOLFú vQ YHGHUHD UHDOL]úULL unei noi generaĚii de standarde privind asigurarea Īi evaluarea (internú Īi externú) a FDOLWúĚii educaĚiei.

de la conceptele Īi standardele în vigoare privind calitatea educaĚiei DVSHFWHOH DQDOL]DWH DX IRVW JUXSDWH vQ WUHL GLPHQVLXQL D DFWLYLWDWHD GH vQYúĚare. motivaĚia LPSOLFDUHD SHUVRQDOú Īi participarea beneficiarilor la viaĚa Īcolii. reamintim R FHUFHWDUH LQGHSHQGHQWú vPSUHXQú FX LQVWUXPHQWHOH SURSXVH.. Pornind. În vederea 17 . în YHGHUHDFROHFWúULLXQRUGDWHDFWXDOHcredibile Īi relevante cu privire la calitatea educaĚiei formale (de nivel preĪcolar. primar Īi secundar-inferior) din România. date utile pentru elaborarea politicilor educaĚionale specifice. 3H DFHDVWú ED]ú UH]XOWDWHOH FHUFHWúULL GH IDĚú. progresul obĚinut Īi bunústarea copilului devin obiectivele esenĚiale ale activitúĚii de evaluare a FDOLWúĚii Īi. Trebuie subliniat Īi faptul cú aspectele urmúrite Īi evaluate prin cele douú chestionare sunt deja urmúrite în procesul de evaluare instituĚionalú realizat de ARACIP Īi evaluate prin instrumente specifice (inclusiv printr-o aplicaĚie informaticú). care este. vor fi puse la dispoziĚia VRFLHWúĚii civile Īi factorilor de decizie. c. b. aĪa cum este ea perceputú la nivelul beneficiarilor sistemului de educaĚie GLQ 5RPkQLD ÍQ SOXV HD RIHUú GDWH VSHFLILFH Īcolilor care funcĚioneazú în mediu rural. implicit. mai ales din perspectiva fondurilor europene alocate pentru perioada 2014-2020. VLQWHWL]HD]ú aspectele SH FDUH OH FRQVLGHUúP esenĚiale din perspectiva noului cadru conceptual Īi PHWRGRORJLF DYXW vQ YHGHUH $VWIHO UH]XOWDWHOH vQYúĚúrii. ale procesului de consultare a elevilor Īi púrinĚilor. rezultatele obĚinute Īi evaluarea lor. nivelul satisfacĚiei beneficiarilor Īi „starea de bine” a elevilor la Īcoalú. aĪa cum am menĚionat mai sus.

în general a resurselor disponibile în procesele educaĚionale. (YDOXDUHD FRQVWUXFWLYú. aceste trei dimensiuni au fost operaĚionalizate vQXUPúWRDUHOHGRPHQLLĪi 14 aspecte pe care le-DPFRQVLGHUDWUHOHYDQWH a. materialelor Īi. $FHDVWúGLPHQVLXQHVHUHIHUú OD 1. auxiliarele curriculare folosite. 3URFHVXO GLGDFWLF PHWRGRORJLD XWLOL]DWú FX SUHFúGHUH FHQWUDUHD SH SUHGDUH VDX SH vQYúĚare). caracterul aplicativ Īi trans-GLVFLSOLQDU DO SUHGúULL QLYHOXO GH LPSOLFDUH D elevului în procesul de vQYúĚare. Activitatea de vQYùęareUH]XOWDWHOHobęinute ĩi evaluarea lor.Utilizarea bazei logistice. Nivelul de autonomie a educabilului Īi posibilitatea de a exprima puncte de vedere personale.construirii instrumentelor de cercetare (prezentate în Anexa 1). a echipamentelor. 3.

DUH]XOWDWHORUvQYúĚúrii Īi stilul evaluativ al profesorilor.
5. Sprijinul primit în plan educaĚional.
6. Nivelul de informare în privinĚa DFWLYLWúĚii Īcolii.

b. MotivaęiaLPSOLFDUHDSHUVRQDOùĩi participarea. $FHDVWúGLPHQVLXQHVHUHIHUúOD

1. Motivele alegerii unei anumite Īcoli.
2. Participarea la viaĚa Īcolarú Īi FX SUHFúGHUH OD DFWLYLWDWHD RUJDQLVPHORU FRQVXOWDWLYH Īi la procesul
decizional, în general.
3. Comunicarea cu personalul Īcolii GLULJLQWH vQYúĚútor, conducerea Īcolii, alte cadre didactice) Īi
sprijinul primit pentru rezolvarea problemelor personale.

c. Nivelul satisfacęiei ĩi „starea de bine” la ĩcoalù. $FHDVWúGLPHQVLXQHVHUHIHUúOD

1. SiguranĚa elevilor în incinta Īcolii Īi în spaĚiile adiacente.
2. Ordinea Īi FXUúĚenia în spaĚiile Īcolare.
3. Tratamentul egal Īi echitabil în Īcoalú.
4. SatisfacĚia IDĚú de viaĚa Īcolarú Īi SULYLQG SURJUHVXO UHDOL]DW GH FúWUH Īcoalú în privinĚa vPEXQúWúĚirii
FDOLWúĚii vieĚii Īcolare.
5. Atitudinea IDWú de vQYúĚare Īi, în general, IDWú de instituĚia Īcolarú.

ÍQFDSLWROXODOWUHLOHDUHIHULWRUODUH]XOWDWHOHFHUFHWúULL (completat cu Anexa 5), precum Īi în cel
de-al patrulea, privind concluziile Īi UHFRPDQGúULOHUH]XOWDWHGLQFHUFHWDUHYRPDQDOL]DDFHVWHHOHPHQWH
rezultate din operaĚionalizare, atât individual, cât Īi sintetic. 

0HWRGRORJLDFHUFHWùULLconsideraęii generale

ÍQ OHJúWXUú FX PRGXO GH DERUGDUH D investigaĚiei VXQW GH IúFXW XUPúWRDUHOH SUHFL]úUL JHQHUDOH
3ULPDVHUHIHUúODreęeaua LQYHVWLJDWù. Baza de eĪantionare, GLQFDUHDIRVWVHOHFWDWúreĚeaua Īcolarú în
care s-a GHVIúĪurat investigarea, RUHSUH]LQWúXQLWúĚile de vQYúĚúmânt din Īase judeĚe cuprinse în reĚeaua
de XQLWúĚi Īcolare în FRPXQLWúĚi în care World Vision România sau FundaĚia FARA au intervenit pe
parcursul ultimilor ani3RUQLQGGHODSUHPLVDFúRFHUFHWDUHDUHFXDWkWPDLPXOWHĪanse de succes, cu

18

cât încrederea pe care populaĚia LQYHVWLJDWú R DUH vQ FHL FDUH UHDOL]HD]ú FHUFHWDUHD HVWH PDL PDUH
administrarea chestionarelor s-a realizat la nivel local, operatorii de teren fiind persoane cunoscute Īi de
încredere pentru SúULQĚii Īi elevii investigaĚi, activiĪti ai World Vision România Īi ai FundaĚiei FARA.

ReĚeaua LQYHVWLJDWú cuprinde XQLWúĚile de vQYúĚúmânt propriu-zise, cele 157 de XQLWúĚi incluzând
atât XQLWúĚi FRRUGRQDWRDUH FXSHUVRQDOLWDWHMXULGLFú

FkWĪi VWUXFWXULDOHDFHVWRUD'DFúvQFD]XOHOHYLORU
populaĚia Ěintú au constituit-o elevii de gimnaziu, selectaĚi din 105 XQLWúĚi, selecĚia SúULQĚilor s-a realizat la
QLYHOXO XQXL QXPúU GH XQLWúĚi Īcolare, 103 XQLWúĚi fiind comune ambelor selecĚii (v. paragraful 2.4.
referitor la populaĚia LQYHVWLJDWú

elevii Īi SúULQĚii). Īi púrinĚi ai elevilor care învaĚú la alte niveluri de învúĚúmânt). sunt cerute Īi informaĚii IDSWLFH GH VWUXFWXUú VDX GRWDUH D XQLWúĚii 3HQWUX DFHVWHD GLQ XUPú vQ FDGUXO analizei va fi menĚionat Īi un al treilea eĪantion – cel al XQLWùęilor ĩcolare. anume nivelul gimnazial de studii. generate de diferitele tipuri de XQLWúĚi 'DFú HOHYLL LQGLIHUHQW Fú DX IRVW selectaĚi din Īcoli gimnaziale. dar Īi structura pe niveluri de studiu. ci trebuie interpretat în conotaĚia OXLVHPDQWLFúGHVHJPHQWSDUWHDXQHLpopulaĚii. DeĪi reĚeaua XQLWúĚilor selectate cuprinde 103 XQLWúĚi în care au fost investigate ambele categorii de subiecĚi FHOH GRXú eĪantioane au fost selectate independent. marea majoritate sunt XQLWúĚi din mediul rural. Īcoli SURIHVLRQDOH VDX OLFHH UHSUH]LQWú HOHYLL GH JLPQD]LX SúULQĚii au fost selectaĚi din toate categoriile de XQLWúĚiLQFOX]kQGSHOkQJúFHOHmenĚionate. respectiv 91 de SúULQĚi) funcĚionând în mediul urban. în XQLWúĚile gimnaziale din rural elevii provenind din FRPXQLWúĚi DSURSLDWHÍQDQDOL]úYRUILSUH]HQWDWHFRPSDUDWLYGLIHULWHFDUDFWHULVWLFLGH aceeaĪi naturúSUHFXPIDFWRULGHPHGLXIDPLOLDOVDXRSLQLLH[SULPDWHGHFHOHGRXúVHJPHQWH'LQSXQFW GH YHGHUH VWDWLVWLF FKLDU GDFú SúULQĚii nu sunt cei ai elevilor investigaĚi. deci. 19 . diferitele caracteristici ale eĪantionului de SúULQĚi putând fi considerate ca reprezentative pentru situaĚia elevilor din unitatea UHVSHFWLYú2prezumĚie VLPLODUúse face Īi cu referire la mediul familial. doar 2 XQLWúĚi (din care au fost selectaĚi 79 de elevi. pentru a respecta condiĚiile impuse unui demers corect de comparare. cât Īi la nivelul SúULQĚilor elevilor care învaĚú la nivelul gimnazial. SúULQĚii nefiind selectaĚi corelat cu elevii. facilitând referirile la populaĚia LQYHVWLJDWú 'H DVHPHQHD noĚiunea de populaĚie LQYHVWLJDWú vQ FDGUXO VWXGLXOXL YL]HD]úFHOHGRXúFDWHJRULL elevi Īi SúULQĚi. ambele UHSUH]LQWù acelaĩi mediu educaęional. rezultatele obĚinute la nivelul eĪantionului de SùULQęi vor fi prezentate atât la nivelul întregului eĩantion (incluzând. O consecinĚú a acestor distribuĚii o constituie diferenĚele între populaĚii. DeĪi subiecĚii QX UHSUH]LQWú SHUHFKL HOHY-SúULQĚi SUHPLVD FHUFHWúULL HVWH DFHHD Fú UHIHULWRU OD unitatea Īcolarú. Nu numai extinderea reĚelei investigate a generat acest efect. JUúGLQLĚe Īi Īcoli primare. Dintre cele 157 de XQLWúĚi. 2 DOWú menĚiune HVWH OHJDWú GH natura informaęiilor colectate 'DFú PDMRULWDWHD informaĚiilor FROHFWDWHVROLFLWúRSLQLLDOHsubiecĚilor referitoare la serviciile educaĚionale oferite de Īcoalú. existând XQLWúĚi organizate de la nivelul preĪcolarSkQúODQLYHOXOOLFHDOGHVWXGLX 8UPúWRDUHDobservaĚie VHUHIHUúODsemnificaĚia termenului de “eĩantion” utilizat pe parcursul SUH]HQWHL DQDOL]H 7HUPHQXO QX SRDUWú semnificaĚia VWDWLVWLFú GH UHSUH]HQWDWLYLWDWH vQ FDGUXO XQHL populaĚii. ne vom referi la o aceeaĪi ED]úGHUDSRUWDUH. În cazurile în care este UHOHYDQWúFRPSDUDUHDVHUYLFLLORUeducaĚionale oferite de Īcoalú (aĪa cum rezultú din investigarea opiniilor FHORU GRXú FDWHJRULL GH EHQHILFLDUL. rezultatele sunt semnificative pentru ambele grupuri ĚLQWúGLQSRSXODĚia investigatú. Ca urmare.

realizarea de comparaĚii Īi asocieri cu factori etc. spre deosebire de vaULDELOHOHFDOLWDWLYHQRPLQDOH FDUHGHUHJXOúVXQWDQDOL]DWHGRDUFDdistribuĚii). informaĚiile UHSUH]LQWú R FDUDFWHULVWLFú D Īcolii. dar. SULQ DFRUGDUHD XQXL SXQFWDM VFRU. precum evidenĚierea tendinĚei generale a opiniilor exprimate. În cazul acestor indicatori (care UHSUH]LQWúFDUDFWHULVWLFLDOHĪcolii) rezultatele vor fi prezentate Īi la nivelul XQLWúĚilor Īcolare. DFHDVWú situaĚie a XQLWúĚii HVWH GHWHUPLQDWú GH menęionarea SUH]HQęei UHVXUVHLUHVSHFWLYHGHFùWUHFHOpuęin unul dintre elevii din ĩcoalù. În privinĚa nivelului de raportare a rezultatelor în cazul indicatorilor aferenĚi unor situaĚii factuale GH QDWXUú FDQWLWDWLYú . 3HQWUXLWHPLGHQDWXUúFDOLWDWLYúSULQFLSDOLLLQGLFDWRULutilizaĚi în prelucrare au fost cei legaĚi de distribuĚii Īi VWUXFWXULvQUDSRUWFXGLIHULWHOHFULWHULLVDXIDFWRUL3HGHDOWúSDUWHFKHVWLRQDUXOFXSULQGHXQQXPúUGH itemi de natura variabilelor ordinale. 3RUQLQGGHODDFHDVWúSUHPLVúV-a procedat la asimilarea scalei ordinale a unei scale cantitative. variabilele ordinale pot oferi o diversitate mai mare de informaĚii. deĪi chestionarul este adresat elevului. Variabilele ordinale fac parte din categoria variabilelor calitative. Metodologia de prelucrare Īi DQDOL]ú D GDWHORU D IRVW GHSHQGHQWú GH QDWXUD informaĚiilor Īi a variabilelor rezultate din investigare Īi s-a adaptat specificului Īi FDUDFWHULVWLFLORUILHFúUXLWLSGHYDULDELOú DERUGDWú $QDOL]D VWDWLVWLFú V-a realizat pe baza tehnicilor clasice de prelucrare a datelor cantitative.GH UHJXOú FHL UHIHULWRUL OD UHVXUVHOH XQLWúĚii). Din punct de vedere metodologic.

 GH HFKLYDODUH WUHSWHORU GH HYDOXDUH SH VFDOú 7UHEXLH SUHFL]DW Fú vQ HFKLYDODUHD VFDOHORU QX H[LVWú R PHWRGú VWDWLVWLFú Ge echivalare Īi QLFL R PHWRGú GH VWDELOLUH D XQHL distanĚe obiective între nivelurile de evaluare. ca indicator sintetic. a unui nivel mediu DORSLQLHLH[SULPDWH VFRUPHGLX. scorul fiind atribuit pe baza opiniei Īi experienĚei FHUFHWúWRUXOXL8WLOL]Drea scalei cantitative permite determinarea.

Forma SURFHQWXDOú YD VHUYL Īi acestui scop.6XSOLPHQWDUPHGLHLSHQWUXIDFLOLWDUHDFRPSDUúULLFXDOWHsituaĚii. rezultatele pe judeĚe putând fi raportate la acest interval. dar Īi SHQWUX R HYDOXDUH PDL DFFHVLELOú GH FúWUH R SHUVRDQú obiĪnuitú FX H[SULPDUHD SURFHQWXDOú D IRVW determinat Īi un al doilea indicator sintetic. ca unul GLQ RELHFWLYHOH VWXGLXOXL SRDWH IL SXVú vQ evidenĚú SH ED]D FRPSDUúULL UH]XOWDWHORU vQWUH judeĚe. reprezentând ponderea scorului mediu în maximum posibil GHSXQFWDMSHVFDODGHHYDOXDUH GHH[HPSOXGDFúUH]XOWDWXOXQHLHYDOXúULSHVFDODGHHYDOXDUH-5 este o PHGLHDUúVSXQVXULORUGHSHOkQJúDFHVWVFRUPHGLXHVWHSUH]HQWDWĪi procentajul de 57% rezultat din raportarea valorii medii la maximum de 5 puncte posibile de realizat în acest caz). precum Īi amplitudinea intervalului de variaĚie a indicatorului pe judeĚe. pentru a nu se utiliza pentru fiecare judeĚ SUH]HQWDUHDGHWDOLDWúDYDULDQWHORUGHUúVSXQVSHVFDOú RelevanĚa analizei la nivel de judeĚ. cât Īi OD QLYHOXO ILHFúUXL judeĚ HYDOXDW&RPSOH[LWDWHDGHXUPúULUHDXQXLUDSRUWSHPDLPXOWHFRPSRQHQWHDFRQGXVODDVRFLHUHDXQHL UHSUH]HQWúULJUDILFHDdistribuĚiilorvQYHGHUHDXQHLLPDJLQLSUHDODELOHLQWXLWLYH VXJHVWLYHRULHQWDWLYH. Rezultatele sunt prezentate atât la nivelul întregului eĪantion. ([SULPDUHDSURFHQWXDOúDUH]XOWDWHORUXQRUHYDOXúULSHVFDOúDIRVWFRQVLGHUDWúFDILLQGFHDPDL SRWULYLWúSHQWUXUDSRUWDUHDVLQWHWLFúDUH]XOWDWHORUOD nivel de judeĚ. compararea între judeĚe ILLQG UDSRUWDWú OD LQWHUYDOXO GH variaĚie a ILHFúUXLLQGLFDWRU0DWULFHDUH]XOWDWHORUSHjudeĚe va fi însoĚitú de prezentarea valorii minime Īi maxime.

20 .D informaĚiei'XSúDQDOL]DUHSUH]HQWúULLJUafice se va putea investiga în detaliu rezultatul cantitativ aferent.

&HVWHDERUGDWúGLVWLQFWGHRDUHFHDFHDVWDDSDUHvQsituaĚia opĚionalelor Īi se apropie mai mult de ('7XQLLHOHYLQXPLQG-RÅFDOFXODWRDUHµVSUHGHRVHELUHGHLQIRUPDWLFú(GLVFLSOLQúGLQSURJUDPú).67 Istorie 18 DRG DirigenĚie 9 CIV (GXFDĚLH cLYLFú 19 237 OpĚionale 10 DES Desen 20 EDF EducaĚie IL]LFú 'LVFLSOLQD7.& TIC 4 BIO Biologie 14 ('7 Ed. ÍQWUXFkWSHSDUFXUVXOFHUFHWúULLH[LVWúQXPHURDVHinformaĚii legate de disciplinele de studiu sau referiri la populaĚii GLVWLQFWHDIRVWQHYRLHSHQWUXSUH]HQWDUHDORUJUDILFúVDXWDEHODUúGHXWLOL]DUHDXQRU notaĚii VDX FRGLILFúUL vQ VFRS GH SUHVFXUWDUH (OHPHQWHOH SHQWUX FDUH DX IRVW XWLOL]DWH FRGLILFùUL notaęii specifice VXQWXUPúWRDUHOH a) Disciplinele de studiu 1 0$7 0DWHPDWLFú 11 MUZ 0X]LFú 2 FIZ )L]LFú 12 INF . b) Nivelurile de vQYúĚúmânt 1 K ÍQYúĚúmânt preĪcolar (*UúGLQLĚú) 2 Z &ODVDSUHJúWLWRDUH– RUJDQL]DWúILHvQFDGUXOJUúGLQLĚei. DQWUHSUHQRULDOú 7 GEO Geografie 17 REL Religie 8 .QIRUPDWLFú 3 CHI Chimie 13 7. fie în cadrul Īcolii 3 P ÍQYúĚúmânt primar – clasele I-IV 4 G ÍQYúĚúmânt gimnazial 5 L ÍQYúĚúmânt liceal F. pHQWUXVúQútate 6 LMO Limbi VWUúLQH 16 EDA Ed. WHKQRORJLFú 5 LRO /LPEDURPkQúPDWHUQú 15 EDS Ed.

=3 subiecĚi) d) JudeĚele cuprinse în investigaĚie VXQWXUPúWRDUHOH 1 CJ Cluj 2 DJ Dolj 3 IL IalomiĚa 4 SV Suceava 5 VL Vâlcea 6 VS Vaslui 21 .5HIHULULODFHOHGRXúsubeĪantioane cuprinse în eĪantionul SúULQĚilor (familiilor) 1 FG 3úULQĚi (familii) care au copii cuprinĪi în gimnaziu (1049 subiecĚi) 2 FA 3úULQĚi (familii) ale copiilor cuprinĪi vQDOWHQLYHOXULGHVWXGLX.

Au fost solicitate opiniile beneficiarilor sistemului IDĚú de serviciile educaĚionale RIHULWH FHOH GRXú LQVWUXPHQWH SUH]HQWDWH vQ $QH[D .0HWRGRORJLDFHUFHWùULLLQVWUXPHQWHOHXWLOL]DWH Evaluarea s-a realizat pe baza informaĚiilor FXOHVHSHED]úGHFKHVWLRQDUVSHFLILFILHFúUHLDGLQFHOH GRXú populaĚii Ěintú de beneficiari (respectiv elevii Īi SúULQĚii).

 ILLQG SURLHFWDWHFRQIRUPVSHFLILFXOXLFHORUGRXúFDWHJRULLGHsubiecĚi. ParagUDIXO&RQFHSWXOFHUFHWúULL. respectiv elevi Īi SúULQĚi ai participanĚilor la educaĚieÍQWUHEúULOHDXYL]DWDVSHFWHOHmenĚionate mai sus (v.

GDU ponderea diferitelor aspecte în instrumentele investigaĚiei DIRVWGLIHULWú. materialelor Īi. a resurselor disponibile în procesul educaĚional. Elevii au fost solicitaĚi Vú RIHUH informaĚii detaliate despre toate aspectele menĚionate mai sus utilizarea bazei logistice. activitatea de vQYùęare UH]XOWDWHOHobęinute ĩi evaluarea lor este o dimensiune VWXGLDWú PXOW PDL vQ DGkQFLPH vQ UkQGXO HOHYLORU GHFkW DO SúULQĚilor. auxiliarele curriculare folosite. Astfel. a echipamentelor. nivelul de autonomie a educabilului Īi posibilitatea de a exprima puncte de vedere SHUVRQDOH HYDOXDUHD FRQVWUXFWLYú. în general. procesul GLGDFWLF PHWRGRORJLD XWLOL]DWú FX SUHFúGHUH FHQWUDUHD SH SUHGDUH VDX SH vQYúĚare). caracterul aplicativ Īi transGLVFLSOLQDU DO SUHGúULL QLYHOXO GH LPSOLFDUH D HOHYXOXL vQ procesul de vQYúĚare.

sprijinul primit în plan educaĚional Īi nivelul de informare în privinĚa DFWLYLWúĚii Īcolii. dar cu itemi adaptaĚi privind satisfacĚia faĚú de viaĚa Īcolarú Īi SULYLQGSURJUHVXOUHDOL]DWGHFúWUHĪcoalú în privinĚa vPEXQúWúĚirii FDOLWúĚii vieĚii ĪFolare. tratamentul egal Īi echitabil în Īcoalú. faĚú de instituĚia Īcolarú.Graficul Nr. alte cadre didactice) Īi sprijinul primit pentru rezolvarea problemelor personale. Īi Anexa 2. Dintre aspectele subsumate acestei dimensiuni.. 3ùULQęii au fost solicitaĚi Vú exprime opinii despre orarul Īcolii. nivelul satisfacęiei ĩi „starea de bine” la ĩcoalù au fost adaptaĚi FHORUGRXúJUXSXULĚintúFXvQWUHEúULVLPLODUHUHIHULWRDUHOD siguranĚa elevilor în incinta Īcolii Īi în spaĚiile adiacente. atitudinea IDĚú de vQYúĚare Īi. utilizarea IDFLOLWúĚilor oferite de Īcoalú. ordinea Īi FXUúĚenia în spaĚiile Īcolare. contribuĚia la achiziĚionarea confecĚionarea de echipamente Īi materiale Īi nivelul de informare în privinĚa DFWLYLWúĚii Īcolii. doar cele legate de evaluare Īi de stilul evaluativ al profesorilor au avut o pondere VLPLODUúvQDPEHOHLQVWUXPHQWH Cea de-a doua dimensiune. 5 22 . În sfârĪitLWHPLLFRUHVSXQ]úWRULFHOHLGH-a treia dimensiuni. 2. în general. în general. conducerea Īcolii. participarea la viaĚa Īcolarú ĪiFXSUHFúGHUHOD activitatea organismelor consultative (ale elevilor. respectiv ale SúULQĚilor) Īi la procesul decizional.4. $PEHOHLQVWUXPHQWHDXDERUGDWPRWLYHOHDOHJHULLĪcolii. motivaęia LPSOLFDUHD SHUVRQDOù ĩi participarea. elevi Īi SúULQĚi) este XUPúWRDUHD1 1 V. a avut o SRQGHUH DSURSLDWú vQ FHOH GRXú LQVWUXPHQWH GDU vQWUHEúULOH DX IRVW DGDSWDWH FHORU GoXú JUXSXUL Ěintú. Date suplimentare despre elevi ĪLSúULQĚi . Populaęia LQYHVWLJDWù Distribuęia pe judeęe a eĪantionului (XQLWúĚi. D UH]XOWDWHORU vQYúĚúrii Īi stilul evaluativ al profesorilor. comunicarea cu personalul Īcolii GLULJLQWHvQYúĚútor.

cât Īi Īcoli primare.3% (VS) Īi ±6..Tabelul Nr. cel al SúULQĚilor. cea mai mare parte a eĪantionului aparĚine mediului rural (95.7øĘI ELEVI 3ø5..5% dintre elevi Īi 95% dintre púrinĚi) – deci concluziile pot fi considerate ca relevante pentru Īcolile care funcĚioneazú în mediul rural. 23 . Īi caracteristicile speciale (care vor fi dezvoltate mai jos). ar trebui analizat din perspectiva SúULQĚilor tuturor elevilor din vQYúĚúmântul preĪcolar. în judeĚele investigate. cu un total de 181 de XQLWúĚi.2%(SV)3$YkQGvQYHGHUHFúHURULOH maxime de selecĚie recomandate pentru FHUFHWúULOH sociologice sunW GH “ VH SRDWH DSUHFLD Fú în cinci judeĚe (excepĚia fiind judeĚul Suceava) eĪantionul de elevi poate fi considerat ca reprezentativ pentru populaĚia ĪFRODUú GHJLPQD]LXFKLDUGDFúQXĪLla nivel naĚional. avându-se în vedere. 1. Date suplimentare despre elevi Īi púrinĚi – Tabelul Nr. 79 Īi explicaĚiile suplimentare ataĪate.1ĘI CJ 22 29 DJ 18 29 IL 9 11 SV 7 7 VL 27 30 VS 22 49 7RWDO 105 155 SUBIECĘI ELEVI 3ø5. dat fiind modul lor de selecĚie. în plus. Studiul este adresat unei reĚele de vQYúĚúmânt din 6 judeĚe. 78 3SituaĚia detaliatú a eĪantionului. Despre cel de-al doilea eĪantion de subiecĚi. cuprinzând atât Īcoli gimnaziale. În mod concret validarea se va referi la elevii de gimnaziu cuprinĪi într-un total de 105 XQLWúĚi Īcolare cu nivel gimnazial din cele 6 judeĚe. Din analiza populaĚiei Ěintú la nivel de judeĚ VH FRQVWDWú LQFOXGHUHD UHODWLYú vQ OLPLWHOH SHUPLVH DOH HURULL GH eĪantionare.1ĘI CJ 298 308 DJ 328 365 IL 263 184 SV 196 217 VL 304 362 VS 372 389 7RWDO 1761 1825 AĪa cum am mai menĚionat. dar nu Īi pentru cele care funcĚioneazú în mediul urban2. 7RWRGDWú DFHVWH FRQFOX]LL SRW IL H[WLQVH Oa mediul rural. în privinĚa erorii de selecĚie este prezentatú în Anexa 2. Date suplimentare despre elevi Īi púrinĚi – Tabelul Nr. pentru analiza YDOLGLWúĚii eĪantionului D IRVW DOHDVú FHD GH D GRXD FDWHJRULH – elevii -. În studiu au fost abordaĚi subiecĚi din 157 de XQLWúĚi. erorile de selecĚie fiind cuprinse între ±4. elevi Īi SúULQĚi. Īi Anexa 2. DistribuĚia pe judeĚe a eĪantionului 81. FRQVLGHUkQG Fú ei sunt beneficiarii finali ai studiului. primar Īi gimnazial 2V. DeĪi în raport cu studiul se poate vorbi de trei categorii de populaĚii statistice Ěintú – XQLWúĚi.

eĪantionul ORU UHSUH]LQWú populaĚia SúULQĚilor elevilor din unitate. Īi în cazul SúULQĚilor este de PHQĚLRQDW vPSUúĪtierea mare a XQLWúĚilor de eĪantionare.sau QRQ UúVSXQVXUL QX HVWH OXDWú vQ FRQVLGHUDUH LDU vQ FD]XO XQXL UúVSXQV GH QDWXUD PDPD ÅĪcoala JHQHUDOú VDX Īcoala SURIHVLRQDOúµ Īi WDWD ÅQX Ītiu”. astfel încât diferite caracteristici ale eĪantionului de SúULQĚi pot fi considerate ca reprezentative pentru situaĚia elevilor din unitatea UHVSHFWLYú ÍQ DFHVWH condiĚii vQ DQDOL]ú YRU IL SUH]HQWDWH FRPSDUDWLY GLIHULWH FDUDFWHULVWLFL GH aceeaĪi QDWXUú SUHFXP IDFWRUL GH PHGLX IDPLOLDO SUHFXP Īi unele opinii exSULPDWH GH FHOH GRXú VHJPHQWH Ín comparaĚii se va Ěine seama de componenĚa eĪantionului de SúULQĚi.din XQLWúĚile Ěintú. s-a determinat un nivel educaĚional DOIDPLOLHL&RQVLGHUkQGFúsituaĚia SúULQWHOXLFDUHDSDUFXUVFHLPDLmulĚi ani de Īcoalú este cea care influenĚeazú cel mai mult parcursul Īcolar al elevului. DeĪi rezultatele vor fi asociate cu rezultatele obĚinute pe eĪantionul de elevi. TotuĪi.„nu Ītiu” .1% fiind unul dintre SúULQĚi.1%. Prima FDUDFWHULVWLFú DYXWú vQ YHGHUH R FRQVWLWXLH nivelul de educaęie al familiei. doar patru din cele Īase judeĚe au întrunit condiĚia de reprezentativitate cu eroare de selecĚie vQMXUXOYDORULLOLPLWúGDUvQFD]XOjudeĚelor SV Īi IL erorile sunt mai ridicate.1. este de menĚionat FúWUDWDWFDeĪantion judeĚean individual. nivelul educaĚional al familiei este considerat de nivel „Īcoala JHQHUDOú VDX Īcoala SURIHVLRQDOúµ. respectiv 7. În cazul SùULQęilor va fi luat în calcul nivelul declarat de persoana care a completat chestionarul (88. restul fiind persoane de care este crescut elevul – deci tot mediu familial). 2. doar 1049 sunt SúULQĚi ai unor elevi de gimnaziu.3%.4. nivel reprezentat de eĪantionul elevilor. În cazul elevilorSHED]DQLYHOXOGHFODUDWGHFúWUHHOHYSHQWUXILHFDUHGLQWUHFHLGRLSúULQĚi. de ±6. în care din totalul de 1825 subiecĚi. nivelul de educaĚie al familiei este considerat ca cel mai ridicat dintre cei doi SúULQĚi 'LQ FDX]D QXPúUXOXL PDUH GH QRQ UúVSXQVXUL Īi a variantei „Nu Ītiuµ vQ DQDOL]ú HVWH FRQVLGHUDWú situaĚia pentru care s-D RIHULW UúVSXQV GH H[HPSOX varianta 5 . Caracteristicile populaęiei investigate DeĪi subiecĚii QX UHSUH]LQWú SHUHFKL HOHY-SúULQĚi DPEHOH FDWHJRULL UHSUH]LQWú acelaĪi mediu educaĚional Īi IDPLOLDO'LQSXQFWGHYHGHUHVWDWLVWLFFKLDUGDFúSúULQĚii nu sunt cei ai elevilor investigaĚi.

2.. 6-8 Īi explicaĚiile suplimentare. Anexa 2. 24 . Date suplimentare despre elevi Īi púrinĚi. 80 – 82. Graficele Nr. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale SúULQĚilor HVWHXUPúWRDUHD4 Tabelul Nr. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale SúULQĚilor Nivelul de Nivelul de Nivelul de educaĚie a mamei educaĚie DWDWúOXL educaĚie a familiei 1 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGH 35 44 30 vQYúĚúmânt 2 ĩcoala JHQHUDOúSURIHVLRQDOú 704 627 569 3 Liceu sau Īcoalú WHKQLFú 477 564 686 4 Universitate sau colegiu 116 102 166 5 Nu Ītiu ultima Īcoalú DEVROYLWú 331 343 310 6 NonR 98 81 7 7RWDO 1761 100% 1761 100% 1761 100% 4 V. Tabelele Nr.

6% 39.8% 28.1% 6.7% 1.0% 32. pe medii de provenienĚú Īi pe judeĚe.4% 4.9% SURIHVLRQDOú Liceu sau Īcoalú WHKQLFú 18.7% 3. 3.7% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eĩantion SùULQęi 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGH 39.6% 9. de data aceasta.0% 53. &RQFOX]LD DFHVWHL DQDOL]H HVWH DFHHD Fú SHUVRDQHOH VHOHFWDWH vQ eĪantion provin din aceeaĪi populaĚie Īi anume cea a FRPXQLWúĚii ORFDOH LQGLIHUHQW FH FODVú IUHFYHQWHD]ú FRSLOXO Pentru XQLWùęile evaluate în eĩantion VWUXFWXUDSHQLYHOXULUHSUH]LQWùRFDUDFWHULVWLFùGHPHGLXIDPLOLDO DistribuĚia SURFHQWXDOùDFHORUGRXùeĩantioane (de elevi Īi.5% 3.4% 50. HVWHFHDGHPDLMRV Tabelul Nr.0% 3.4% 5.1% vQYúĚúmânt ĩcoala JHQHUDOúSURIHVLRQDOú 35.7% 6. DistribuĚia SURFHQWXDOú D FHORU GRXú eĪantioane în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale familiei.2% 24.0% Universitate sau colegiu 10.8% 4.4% 5.6% 1.5% 10.3% 0.9% 11.2% 2.1% 1.4% Universitate sau colegiu 17. Īi de púrinĚi) în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale familiei.8% Liceu sau Īcoalú WHKQLFú 33.4% 7.9% 3.0% 5.8% 63.1% 22.1% 41.1% 24.7% 25.8% 3.3% 35.5% NonR 6.1% 11.2% 60.0% 1.8% 13.2% vQYúĚúmânt ĩcoala JHQHUDOúVDXĪcoala 17.5% 36.3% 34. pe medii de provenienĚú Īi pe judeĚe CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Eĩantion elevi 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGH 1.5% 52.9% 65.0% 24.8% 0.2% 6.7% 16.0% 39.6% 38.6% 25.1% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eĩantionul SùULQęilor GHHOHYLGHJLPQD]LX )*.5% Nu Ītiu NonR 18.7% 32.0% 1.

4% 55.7% 2. &RQIRUP UúVSXQVXULORU RIHULWH GH FúWUH SúULQĚi.0% 4.7% 31.2% Universitate sau colegiu 17.3% 5.0% 0.2% 1.1% 5.5% 6.7% 2.3% 53.5% 67.6% Liceu sau Īcoalú WHKQLFú 22.9% 34.5% 63.6% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 'LQ DQDOL]ú VH FRQVWDWú XQ QLYHO IRDUWH VFù]XW GH educaęie al familiilor elevilor din XQLWùęile investigate.0% 9.9% 3. SHVWH MXPùWDWH GLQWUH aceĩtia sunt persoane care nu au absolvit ĩcoala JHQHUDOù QXDXFODVH.0% 3.2% 21.0% 2.7% 5.6% 25.0% vQYúĚúmânt ĩcoala JHQHUDOúSURIHVLRQDOú 16.9% 27. 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGH 36.5% NonR 6.8% 5.1% 1.1% 62.

avem de-a face cu o situaĚie specialú – concluziile putând fi extinse la ĩcolile care funcęioneazù îQ DVWIHOGH PHGLL GHIDYRUL]DWH GLQ SXQFW GH 25 .LDUGDFúLQFOXGHPvQ DFHDVWúFDWHJRULHĪi QRQUùVSXQVXULOHSRQGHUHDDFHVWRUDGHYLQHGH &RQVLGHUúPFúSkQúOD confirmarea acestei structuri la nivel naĚional.

(VWH SRVLELO FD SURFHQWDMXO ULGLFDW DO SHUVRDQHORU IúUú Īcoalú JHQHUDOú DEVROYLWú Vú ILH determinat de procentajul de 95% al subiecęilor din rural. &KLDUGDFúV-DUvQVXPDSURFHQWDMHOHGHODSULPDYDULDQWúFXQRQUúVSXQVXULOH. dintre care amintim procentajul mai ridicat al elevilor de clasa a VIII-a selectat în judeĚul Suceava (30. Date suplimentare despre elevi Īi púrinĚi. acestea nu se apropie de nivelul rezultat din procentajul SúULQĚilor 'DFú DQDOL]D VH UHGXFH OD situaĚia SúULQĚilor cu copii de JLPQD]LX VH FRQVWDWú Fú VWUXFWXUD SH QLYHOXUL GH educaĚie QX GLIHUú SUHD PXOW GH FHD OD QLYHOXO eĪantionului. Anexa 2. 2 DOWú FDUDFWHULVWLFú D HĪantionului. DistribuĚia eĩantionului de elevi în funcęie de gen ĩi pe judeęe HVWH XUPúWRDUHD ILLQG GXSú FXP VH SRDWH REVHUYD R VWUXFWXUúDSURSLDWúGHFHDODQLYHOGHVLVWHPSRQGHUHDIHWHORUGHSúĪind-o uĪor pe cea a EúLHĚilor). 4. Tabelul Nr. luatú în considerare. însoĚit de procentajul de peste 75% al mamelor – ca subiecĚi care au completat chestionarul. este genul.vedere educaęLRQDO ĩFROL FDUH DX FX DWâW PDL PXOW QHYRLH GH DMXWRU ĩi susęinere suplimentarù. La nivelul judeĚelor investigate VHvQUHJLVWUHD]úuĪoare diferenĚe în selecĚia elevilor. Graficul Nr.9%). &RPSDUkQG UúVSXQVXULOH FX DOH HOHYLORU deĪi majoritatea SúULQĚilor UHSUH]LQWú DSUR[LPDWLY aceleaĪi XQLWúĚi de vQYúĚúmânt GXSú UúVSXQVXULOH RIHULWH HOHYLL SDU Vù QX FXQRDVFù situaĚia familiei. 9 26 . în timp ce în cazul elevilor indicatorul s-a calculat pe baza informaĚiilor referitoare la ambii SúULQĚi GDU FX DSUR[LPDUHD GHWHUPLQDWú GH absenĚa informaĚiei pentru unul dintre ei.6%) sau procentajul mai ridicat al elevilor de clasa a VI-a din MXGHĚXO Cluj (28. fiecare cuprinzând aproximativ câte un sfert din eĪantionul investigat.. DistribuĚia eĩantionului de elevi pe clase ĩi pe judeęe HVWHSUH]HQWDWúvQFHOHFHXUPHD]ú (numeric Īi procentual) 5 5 V. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de gen Īi pe judeĚe Masculin Feminin NonR 7RWDO Masculin Feminin NonR 7RWDO CJ 130 166 2 298  100% DJ 158 167 3 328  100% IL 111 118 34 263  100% SV 75 105 16 196  100% VL 146 147 11 304  100% VS 183 187 2 372  100% 7RWDO 803 890 68 1761  100% În ceea ce priveĪte distribuęia eĩantionului pe clase DFHDVWD HVWH HFKLOLEUDWú SH FHOH SDWUX clase de gimnaziu.

3% 23.5% 0.0% 1.9% 24.1% 0. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de clasa în care învaĚú Īi pe judeĚe V VI VII VIII NonR 7RWDO CJ 70 86 74 64 4 298 DJ 89 76 83 77 3 328 IL 60 68 66 66 3 263 SV 41 52 43 60 0 196 VL 67 82 70 82 3 304 VS 89 82 102 97 2 372 7RWDO 416 446 438 446 15 1761 V VI VII VIII NonR 7RWDO CJ 23.0% 27.9% 22.8% 25. DistribuĚia eĪantionului de púrinĚi în privinĚa calitúĚii respondentului 1 Mama unui copil din Īcoalú 1390 2 7DWúOXQXLFRSLOGLQĪcoalú 218 3 3HUVRDQúvQvQJULMLUHDFúUHLDVHDIOúFRSLOXO 62 4 7XWRUHUHSUH]HQWDQWOHJDO 23 5 $OWúsituaĚie 40 6 NonR 92 7 7RWDO 1825 'LQWUH SHUVRDQHOH LQYHVWLJDWH QRXú GLQ ]HFH .0% 27. 5.4% 26.6% 0.5% 28.1% 100% SV 20.9% 100% IL 22.0% 27.2% 25.5% 21. sHREVHUYúpreponderenĚa mamei (peste 75% dintre respondenĚi)6 Tabelul Nr.9% 26.9% 25.3% 100% DJ 27. 6.5% 100% 7RWDO   100% În privinĚa eĩantionului de SùULQęi ĩi a FDOLWùęii respondentului (persoanei investigate) în raport cu copilul.1% 1.8% 21.1% 25.9% 30.0% 100% VL 22.1% 23.0% 100% VS 23.5% 1.0% 23.Tabelul Nr.

Tabelul Nr. peste trei sferturi fiind mame ale copiilor din Īcoalú. Date suplimentare despre elevi Īi púrinĚi. DistribuĚia VLQWHWLFú D eĩantionului de SùULQęi în funcęie de nivelurile de vQYùęùmânt în care sunt cuprinĩi copii în Īcoalú Īi pe judeęe HVWH XUPúWRDUHD DX IRVW OXDWH vQ FRQVLGHUDUH Īi apartenenĚele duble sau multiple)7 6 V. În categoria “Alte situaĚii” au fost menĚionaĚi bunici Īi GRXúFD]XULGH asistenĚi maternali. VXQW SúULQĚi ai elevilor. Anexa 2. 83. 27 ..

Graficul Nr. clasele V-VIII fiind reprezentate în proporĚii DVHPúQúWRDUH GHFkWHXQVIHUW. 1 Structura eĪantionului de SúULQĚi în funcĚie de nivelurile de vQYúĚúmânt în care sunt cuprinĪi copii în Īcoalú Īi pe judeĚe &RUHVSXQ]úWRU RELHFWLYHORU VWXGLXOXL GH D HYDOXD feedEDFN-ul beneficiarilor sistemului IDĚú de serviciile educaĚionale RIHULWHFHOHGRXúLQVWUXPHQWHDXIRVWSURLHFWDWHFRQIRUPVSHFLILFXOXLFHORUGRXú categorii de subiecĚiHOHYLUHVSHFWLYSúULQĚi ai participanĚilor la educaĚie'DFúFKHVWLRQarul elevului a fost aplicat elevilor de gimnaziu.

Astfel. familia locuieĪte Tabelul Nr. În funcĚie de localitatea de domiciliu. distribuĚia eĩantionului de SùULQęi este cea de mai jos. în eĪantion. DistribuĚia eĪantionului de SúULQĚi în funcĚie de localitatea de domiciliu 1 În aceeaĪi localitate cu Īcoala 1516 2 Într-RDOWúORFDOLWDWH FRPXQúVDW. 7. începând cu nivelul preĪcolar. în cazul SùULQęilor UHSUH]HQWDUHD D IRVW H[WLQVù OD WRDWH QLYHOXULOH GH VWXGLX.

GLQPHGLXOUXUDO 209 3 Într-RDOWúORFDOLWDWHGLQPHGLXOXUEDQ ODoraĪ) 11 4 NonR 89 5 7RWDO 1825 Locul în care locuieĩte copilul în raport cu familia D IRVW R DOWú FDUDFWHULVWLFú D eĪantionului de SúULQĚi OXDWúvQFRQVLGHUDUH 7 V. Tabelul Nr. 28 . Anexa 2. Date suplimentare despre elevi Īi púrinĚi. 84..

DistribuĚia eĪantionului de SúULQĚi în funcĚie de locul în care locuieĪte copilul.Tabelul Nr. 8. în raport cu familia 1 $FDVúFXSúULQĚii 1397 2 Într-RDOWúORFDOLWDWH FRPXQúVDW.

În privinĚa timpului de deplasare la ĩcoalù ĩi DFDVù.GLQPHGLXOUXUDO 230 3 Într-RDOWúORFDOLWDWHGLQPHGLXOXUEDQ ODoraĪ) 202 4 La bunici sau alte rude 224 5 ÍQJD]Gú 204 6 La internat 202 7 $OWúsituaĚie 191 8 7RWDO 2650 'DWú ILLQG GHVIúĪurarea investigaĚiei la nivelul XQLWúĚilor din mediul rural (cu excepĚia D GRXú XQLWúĚi din 155). situaĚia HVWH XUPúWRDUHD SH ED]D UúVSXQVXULORURIHULWHGHSùULQęi.1%) au menĚionat aceeaĪi localitate Īi este posibil ca dintre cei 11. cu foarte mici excepĚii. Investigarea vizând. Marea majoritate (83. este puęin SUREDELOFDHOHYLLVùORFXLDVFùvQJD]GùVDXLQWHUQDW. 2 SULPú observaĚie VH UHIHUú OD FHOH YDULDQWH GH UúVSXQV FX DSURDSH MXPúWDWH PDL PXOW GHFkW QXPúUXO GH subiecĚi (iar elevii de liceu sunt foarte puĚini!).5% care au menĚionat YDULDQWDDGRXDGHUúVSXQVVúILHFD]XOFkQGV-a menĚionat un sat din aceeaĩi FRPXQù. XQLWúĚi din mediul rural. este LUHOHYDQWù distribuĚia eĪantionului de SúULQĚi în raport cu localitatea de domiciliu.

condiĚiile de deplasare sau distanĚa mare între domiciliu Īi Īcoalú nu pot fi consideraĚi drept factori majori de risc în privinĚa abandonului Īcolar sau a absenteismului. 9.2%) estimând-o la QXPDLPXOWGHXQVIHUWGHRUú&DXUPDUHvQFD]XO populaĚiei investigate. DistribuĚia eĪantionului de SúULQĚi în funcĚie de timpului de deplasare la Īcoalú Īi DFDVú menĚionat – referitor la copii 1 Sub 30 de minute 1408 2 Între 30 Īi 60 de minute 275 3 Peste 60 de minute 51 4 NonR 91 5 7RWDO 1825 &RQIRUP HVWLPúULL IúFXWH GH SúULQĚi GXUDWD GUXPXOXL FúWUH Īcoalú HVWH IRDUWH PLFú SHVWH WUHL sferturi dintre ei (77. Tabelul Nr. 29 .

1. acest capitol va fi vPSúUĚit în trei subcapitole.&DSLWROXO5H]XOWDWHOHFHUFHWùULL AĪa cum am menĚionat vQ FDSLWROXO DQWHULRU YRP DQDOL]D UH]XOWDWHOH FHUFHWúULL vQ funcĚie de dimensiunile Īi aspectele menĚionate. 3. fiecare dintre ele divizat în mai multe secĚiuni. Ca urmare. Activitatea de vQYùęareUH]XOWDWHOHobęinute ĩi evaluarea lor 8WLOL]DUHDED]HLORJLVWLFHDHFKLSDPHQWHORUPDWHULDOHORUĩivQJHQHUDO a resurselor În privinĚa spaęiilor de vQYùęùmânt cu destinaęia ÅVùOL GH FODVùµ marea majoritate a colectivelor de elevi învaĚú vQVúOLSURSULLGHFODVúFDUHFHOpuĚin WHRUHWLFSRWILSHUVRQDOL]DWH5HPDUFúP IDSWXOFúGLQWUHFROHFWLYHDXRVDOúGHFODVúQXPDLDORU vQYúĚând într-XQVLQJXUVFKLPE. în funcĚie de aspectele analizate.

SituaĚia spaĚiilor de învúĚúmânt 1 ÍQVDOúGHFODVúSURSULH QXPDLFODVDUHVSHFWLYú. 10. Tabelul Nr.

conform aĪteptúrilor. 30 . 11. cei mai favorizaĚi elevi.deci nu un procent vQJULMRUúWRU). cei din clasele a VII-a Īi a VIII-a8. Referitor la prezenęa în ĩcoalù a laboratoarelor ĩi cabinetelor ĩcolare situaęia nu este la fel de bunù. Tabelele Nr. în funcĚie de clasú. De asemenea. 1177 2 6DOúGHFODVúXWLOL]DWúvQGRXúVFKLPEXUL 557 6DOú FRQMXQFWXUDOú GHSHQGHQWú GH spaĚiul disponibil la 27 3 momentul respectiv 4 7RWDO 1761 MenĚionúm Īi faptul cú vQ GRXú GLQWUH judeĚe (Suceava – aici. Procentul cel mai mare de elevi care învaĚú în ”clase zburútoare” este în Īcolile din judeĚul Cluj (aproape 7% . 10. din acest punct de vedere sunt. toĚi HOHYLL GHFODUkQG Fú învaĚú în GRXúVFKLPEXUL– Īi Vâlcea) toĚi HOHYLLUDSRUWHD]úFúînvaĚú vQVúOLSURSULL VDXvPSúUĚite cu altú clasú (pe schimburi). PrezenĚa în Īcoalú a laboratoarelor Īi cabinetelor 1XPùUXOXQLWùęilor în care cel puęin un 1XPùUGHHOHYLFDUHDXmenęionat elev a declarat prezenęa laboratorului prezenęa laboratoarelor sau cabinetelor ĩcolare CJ 20 272 DJ 17 263 IL 8 229 SV 7 196 VL 24 268 VS 21 251 7RWDO 97 1479 8 V$QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. TotuĪi. situaĚia FHDPDLEXQúILLQGvQ Suceava Īi cea mai puĚin EXQúvQIalomiĚa Īi 9kOFHD Tabelul Nr. 85-86 Īi Graficul Nr. peste 90% dintre elevi au menĚionat cel puĚin unul.

Disciplinele pentru care este menĚionatú H[LVWHQĚa în Īcoalú a laboratoarelor Īi cabinetelor Īcolare VXQWXUPúWRDUHOH9 Graficul Nr. VL) Īi 69.9% (IL. Disciplinele pentru care este menĚionatú H[LVWHQĚa în Īcoalú a laboratoarelor Īi cabinetelor În privinĚa gradului de utilizare situaĚia este SUH]HQWDWú PDL MRV10. pe discipline de studiu. 2. Bazându-ne pe afirmaĚia a cel puĚin unui elev din Īcoalú privind prezenĚa ODERUDWRDUHORUUH]XOWúXQQLYHO de dotare a XQLWúĚilor între 88.

în ce priveĪte dotarea de ansamblu. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Graficul Nr. Tabelul Nr. în timp ce în judeĚul Suceava H[LVWú GRDUODERUDWRUXOGHLQIRUPDWLFú&HDPDLVODEúGRWDUHVHvQUHJLVWUHD]úvQjudeĚul Vaslui. 9 V$QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 3RQGHUHD FHD PDL ULGLFDWú vQ UkQGXO ODERUDWRDUHORU FDELQHWHORU HVWH FRQIRUP aĪteptúrilor OD ODERUDWRDUHOH FDELQHWHOH GH LQIRUPDWLFú SituaĚia HVWHFRQIRUPúSROLWLFLORUXOWLPLORUDQLGHLQIRUPDWL]DUHDvQYúĚúmântuluiSHED]DFúUXLDXQLWúĚile au fost dotate cu cel puĚin XQ ODERUDWRU GH LQIRUPDWLFú FúUXLD L V-D DOúWXUDW Īi PIR (Programul pentru ÍQYúĚúmântul Rural) care a avut între obiective Īi dotarea cu calculatoare. 87 10 V. Cu toate acestea. cu procentaje de peste 80%. 12 31 . XQLWúĚile din IDORPLĚD Īi Vâlcea FRQILUPú Īi prezenĚa de laboratoare pentru alte discipline. TotuĪi. doar judeĚul Suceava FRQILUPú prezenĚa LQWHJUDOú D ODERUDWRDUHORU GH LQIRUPDWLFú XUPDW GH judeĚele IDORPLĚD Īi Vâlcea.

2% 3 CHI 5.9% 2.3% 2. 12. UH]XOWúĪi IDSWXOFúdeĪi H[LVWúvQPDUHDPDMRULWDWHDĪcolilor cabinetele ĩi PDL DOHV ODERUDWRDUHOH QX VXQW IRORVLWH QLFL PùFDU OD GLQ FDSDFLWDWH De asemenea. coroborând Īi datele referitoare la numúrul de ore pe súptúmânú alocate diferitelor discipline.3% 4 BIO 5.2% 3.Tabelul Nr.4% 6 0$7 7 LRO 8 GEO 0.3% Din tabelul de mai sus11.6% 3.9% 2 FIZ 4. mai UHPDUFúPQLYHOXULIRDUWHVFù]XWHGHXWLOL]DUH a laboratoarelor de ĪtiinĚe IL]LFúFKLPLHELRORJLH. Gradul de utilizare a laboratoarelor Īi cabinetelor.6% 5 LMO 0.3% 9 REL 0. pe discipline de studiu Sùptùmânal Lunar Deloc 1 INF 13.2% 0.

vQ judeĚele din Moldova. Cauzele acestei situaĚii nu sunt clare – lipsa unor auxiliare curriculare (cum ar fi trusele GH IL]LFú FKLPLH VDX ELRORJLH substanĚele Īi reactivii pentru chimie sau biologie. echipamentele LQIRUPDWLFH vQYHFKLWH HWF. în schimb o XWLOL]DUHIRDUWHVODEùODODERUDWRDUHORUGHLQIRUPDWLFù în Īcolile din judeĚul Cluj.

Vaslui Īi Suceava.ceea ce ni se pare insuficient. Tabelul Nr.SXWkQG IL XQD GLQ FDX]H $FHVW VXELHFW DU PHULWD R LQYHVWLJDUH VXSOLPHQWDUú inclusiv în rândul cadrelor didactice. cu diferenĚe în plus în judeĚele Cluj. 3HQWUXDYHULILFDDFHDVWúLSRWH]úDPUHDOL]DWĪi analiza FXPXODWú DXWLOL]úULL XWLOL]DUHVúSWúPkQDOú plXVXWLOL]DUHOXQDUúSHQWUXWRDWHODERUDWRDUHOHĪi cabinetele)FDUHDUDWúFúDSURDSHtoĚi elevii (95%) au acces la cabinete Īi laboratoare cel puĚin RGDWúSHOXQú Īi doar 68% múcar o orú Vúptúmânú . Vâlcea Īi IalomiĚa Īi în minus în judeĚele Dolj. 13 8WLOL]DUHD VúSWúPkQDOú FXPXODWú FX XWLOL]DUHD OXQDUú SHQWUX WRDWH ODERUDWRDUHOH Īi cabinetele Judeęul Cluj Dolj IalomiĚa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Total elevi 298 328 263 196 304 372 1761 Total elevi cumulat (utilizare 401 210 278 167 373 241 1670 VúSWúPkQDOú OXQDUú.

Procent elevi cumulat (utilizare 135% 64% 106% 85% 123% 65% 95% VúSWúPkQDOú OXQDUú.

Tabelul Nr. 88 Īi explicaĚiile suplimentare 32 . 11 9ĪL$QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.

,WHPLL FRUHVSXQ]úWRUL GLn instrumentul aplicat elevilor au fost completaĚi cu un item din
instrumentul aplicat SùULQęilor'DFúXWLOL]DUHDELEOLRWHFLLĪi a bazei sportive se va aborda la nivelul
întregului eĪantion SRUQLQG GH OD SUHPLVD Fú Īi elevii din clasele primare sunt utilizatori ai acestora),
laboratoarele Īi cabinetele Īcolare se vor raporta numai la SúULQĚii elevilor de gimnaziu. DistribuĚia
eĪantionului de SúULQĚi în funcĚie de opinia lor privind utilizarea sau neutilizarea spaĚiilor din Īcoalú este
XUPúWRDUHD

Tabelul Nr. 14. Utilizarea spaĚiilor Īcolare – RSLQLLOHSúULQĚilor

1XPùU Da Nu Nu Ītiu 1XH[LVWú NonR
subiecęi în Īcoalú
Biblioteca 1825 1053 275 121 244 132
Sala sau terenul de sport 1825 1282 142 59 215 127
/DERUDWRDUHOHGHIL]LFú
1049 427 140 118 234 130
chimie sau biologie

Distribuęia procentualù:
1XPùU Da Nu Nu Ītiu 1XH[LVWú NonR
subiecęi în Īcoalú
Biblioteca 1825   
Sala sau terenul de sport 1825   
/DERUDWRDUHOHGHIL]LFú
1049   
chimie sau biologie

6HFRQILUPú inclusiv prin vocile SúULQĚilor sub-utilizarea laboratoarelor de ĪtiinĚe. Circa o treime
dintre SúULQĚi fie susĚin Fú QX Ītiu de existenĚa DFHVWRUD ILH DILUPú Fú QX H[LVWú OD FDUH VH DGDXJú XQ
procent destul de mare de QRQUúVSXQVXUL)12. La nivelul judeĚelor din eĪantion (pe fondul unor diferenĚe
mari între acestea13) situaĚia DUDWú DOWIHO vQ RSLQLD SúULQĚilor (în raport cu opiniile exprimatH GH HOHYL


situaĚia FHD PDL SUHFDUú PúVXUDWú SULQ FXPXODUHD SURFHQWHORU DORFDWH UúVSXQVXULORU ÅQX Ītiu”, „nu
H[LVWúµĪi a QRQUúVSXQVXULORU) înregistrându-se în IalomiĚaXUPDWúGH9kOFHDĪi Dolj, iar situaĚia cea mai
EXQúILLQGvQ6XFHDYD

În privinĚa XWLOL]ùULLDX[LOLDUHORUFXUULFXODUH(materialului didactic) situaĚia HVWHUHOLHIDWúvQ
WDEHOXO GH PDL MRV ,WHPXO UHSUH]LQWú R HYDOXDUH SH VFDOD RUGLQDOú FDUH H[SULPú IUHFYHQĚa utilizúrii
materialului didactic) SHQWUX FDUH VH XWLOL]HD]ú FD LQGLFDWRU numeric sintetic (scorul mediu al
UúVSXQVXULORU RIHULWH SH VFDOD -4). Suplimentar se va determina Īi un al doilea indicator reprezentând
ponderea scorului mediu realizat în maximum de 4 puncte posibile de realizat în acest caz14. Rezultatele
obĚinute la nivel de judeĚ VXQWH[SULPDWHVXEIRUPDDFHVWXLLQGLFDWRUGHQDWXUúSURFHQWXDOú

12
V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare, Tabelul Nr. 89.
13
V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare, Graficul Nr. 13.
14 V Īi explicaĚiile de la 2.2. Metodologia cercetúULLFRQVLGHUDĚii generale, p. 17-18

33

Tabelul Nr. 15 1XPúUXO HOHYLORU FDUH PHQĚioneazú folosirea materialelor didactice (pe discipline) Īi
frecvenĚa utilizúrii acestora
La toate La La unele (Aproape) NonR
orele majoritatea ore 1LFLRGDWú
orelor
/LPEDURPkQúPDWHUQú LRO 749 473 309 167 63
Limbi moderne LMO 382 369 497 397 116
0DWHPDWLFú 0$7 943 363 233 158 64
ĩtiinĚe DOHQDWXULL IL]LFú 67,
461 374 502 323 101
chimie, biologie)
Istorie Īi educaĚie FLYLFú ,67 396 292 465 521 87
Geografie GEO 590 310 455 319 87
$UWH PX]LFúĪi desen) $57( 420 280 319 512 230
$ELOLWúĚi SUDFWLFHeducaĚie ('7
390 254 400 586 131
WHKQRORJLFú
EducaĚie IL]LFú EDF 816 224 207 366 148

'XSú alocarea punctajului ĩi sumarizarea UùVSXQVXULORU, ierarhia disciplinelor în funcĚie
GHQLYHOXOGHXWLOL]DUHDDX[LOLDUHORUFXUULFXODUHHVWHXUPúWRDUHD

Tabelul Nr. 16. FrecvenĚa utilizúrii materialelor didactice (pe discipline)

La toate La La unele (Aproape) NonR Medie Procent
orele majoritate ore 1LFLRGDWú medie
a orelor din 4p
4p 3p 2p 1p 0p
0$7 53,5% 20,6% 13,2% 9,0% 3,6% 3,115 77,9%
LRO 42,5% 26,9% 17,5% 9,5% 3,6% 2,953 73,8%
EDF 46,3% 12,7% 11,8% 20,8% 8,4% 2,678 67,0%
GEO 33,5% 17,6% 25,8% 18,1% 4,9% 2,566 64,2%
67, 26,2% 21,2% 28,5% 18,3% 5,7% 2,438 61,0%
LMO 21,7% 21,0% 28,2% 22,5% 6,6% 2,286 57,2%
,67 22,5% 16,6% 26,4% 29,6% 4,9% 2,221 55,5%
('7 22,1% 14,4% 22,7% 33,3% 7,4% 2,106 52,7%
$57( 23,9% 15,9% 18,1% 29,1% 13,1% 2,084 52,1%

'XSúFXPVHSRDWHFRQVWDWDdiferenĚele nu sunt foarte mari între diferitele discipline. Surprinde,
vQVú, situarea în josul clasamentului a artelor Īi a disciplinelor tehnologice. (VWH LQWHUHVDQWú Īi variaĚia
rezultatelor între judeĚe pe discipline. Se pDUHFú vQ6XFHDYDGHH[HPSOXVHDFRUGúatenĚia cea mai mare
XWLOL]úULL DX[LOLDUHORU FXUULFXODUH OD /LPED 5RPkQú 0DWHPDWLFú Īi EducaĚie IL]LFú OD /LPEL PRGHUQH Īi

34

6% 0.92 35 .2% 1.5% CHI 0. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.1% 0. 14 16 V.5% BIO 5.4% CIV 0. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.5% . Utilizarea multimedia 15 V. UúVSXQVXULOHHOHYLORUDUDWúFúGRDUmai puęin de 1/3 dintre ei UDSRUWHD]ú XWLOL]DUHD auxiliarelor curriculare didactice la disciplinele opĚionale16 Īi doar circa 2% UDSRUWHD]úXWLOL]DUHDacestora la alte discipline decât cele deja menĚionate17.Arte. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.0% 7. iar la ĩtiinĚe. slaba lor utilizare: Tabelul Nr.3% REL 2. În privinĚa multimedia (mijloacelor audio Īi video). Īcolile din Dolj stau cel mai bine.0% DRG 0. Tabelul Nr.3% GEO 5.5% INF 4.6% 0.0% ('7 1.9% 0. se poate constata.67 6. Tabelul Nr.3% 0$7 1.& 0. Tabelul Nr. 91.0% 3. Geografie Īi EducaĚie tHKQRORJLFúFHOHGLQ Vâlcea15. Istorie.4% Graficul Nr. în general.0% 0. În afara disciplinelor fundamentale. 3. Utilizarea multimedia 6ùSWùPkQDO Lunar Deloc LMO 11.5% FIZ 3. 90 Īi Graficul Nr.9% 0.1% 0.9% 0. 17.7% DES 0.4% LRO 8.7% MUZ 5. 17 V.

Am mai constatat18 Fúmai puęin GHGLQWUHHOHYLVHPQDOHD]ùIRORVLUHDVùSWùPkQDOù a multimedia (cumulat ODWRDWHGLVFLSOLQHOH.

3% 6 . situaĚia fiind mai EXQú vQ &OXM Īi Vâlcea Īi PDL SUHFDUú vQ Īcolile din Dolj. cumulat la toate disciplinele.3% 2 7.4% 5 ('7 0.FHDPDLEXQúsituaĚie fiind din nou în Vâlcea Īi FHDPDLSUHFDUú în Suceava.6% 'XSú FXP HUD GH DĪteptat.4% 14 CHI 0.0% 0. Cumulat doar puęin SHVWHMXPùWDWHGLQWUHHOHYL VHPQDOHD]úIRORVLUHDVúSWúPkQDOúDFDOFXODWRUXOXL pentru toate disciplinele (marea majoritate.67 1. În completare. la celelalte discipline de studiu IRORVLUHD DFHVWXLD HVWH vQFú SUHFDUú 'RDU vQ MXGHĚele IalomiĚa Īi Suceava existú cel puĚin un elev în fiecare Īcoalú din eĪantion FDUHDILUPúIRORVLUHDFDOFXODWRUXOXLÍQSOXV SURFHQWXOHOHYLORUFDUHGHFODUúDFHVWOXFUXYDULD]úGHODvQMXGHĚul Cluj la 87% în judeĚul Suceava22. Mai vQJULMRUúWRDUH ni s-D SúUXW DQDOL]D FXPXODWú19 FDUH DUDWú Fú doar 87% dintre elevi UDSRUWHD]ùIRORVLUHDFHOpuęin OXQDUùDPXOWLPHGLD.3% 5.9% 10 BIO 1.5% 0.4% 1. Pe de altú parte. Pe discipline.3% 0. aproape 9% dintre elevii chestionaęi GHFODUùFùQXIRORVHVFGHORFPXOWLPHGLD.2% 12 REL 13 237 0.& 3 LMO 2.3% 15 DRG 16 DES 1.6% 4 LRO 1.&. SituaĚia HVWH VLPLODUú SULYLQG QLYHOXO IRORVLULL FRPSXWHUXOXL OD FODVù. Folosirea FRPSXWHUXOXLODFODVú 6ùSWùPkQDO Lunar Deloc 1 INF 3. 18.QIRUPDWLFú7.3% 8 GEO 1.9% 2. situaĚia HVWHXUPúWRDUHD20 Tabelul Nr. cum era de aĪteptat.3% 11 MUZ 0. cu cel mai PDUHSURFHQWGHIRORVLUHVúSWúPkQDOú21 dintre disciplinele menĚionate (deĪi nu la fiecare orú!).5% 9 0$7 0.4% 0.2% 2.6% 7 FIZ 1.9% 0. computerul se foloseĪte în general la Informaticú 7. OD .&.0% 0.7% 1.1% 0.

5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Īi Anexa 3. 16 36 . Tabelul Nr. Tabelul Nr. Īi 71% o utilizare 18 V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Tabelul Nr. 95 22 V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 15 21 V. 94 20 V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 96 Īi Graficul Nr. 93 19 V.. Tabelul Nr. Graficul Nr.

Tabelul Nr. Tabelul Nr. Tabelul Nr. 17 25 V. 19. 97 24 V.. 19. situaĚia FHDPDLEXQúILLQGvQ6XFHDYD SUDFWLFtoĚi elevii) Īi cea PDLSUHFDUúvQjudeĚele Dolj Īi Vaslui (unul din cinci sau mai puĚin)25. fie inexistenĚa computerelor (9%).distribuĚia eĪantionului de elevi HVWHXUPúWRDUHD26 Tabelul Nr. pentru obĚinerea de informaĚii noi 159 4 În afara orelor de curs. Referitor la utilizarea computerelor în Īcoalú. Referitor la accesul la Internet situaĚia HVWHVLPLODUú1XPúUXOHOHYLORUFDUHGHFODUúFúDXDFFHV la Internet este foarte mic – doar 38%. Īi Anexa 3. ĩi în acest caz. 99 26 V. în scop de recreere 124 23 V. marea majoritate a respondenĚilor ILLQG SHUVRDQH FDUH QX DX SDUFXUV QLFL PúFDU DQLL GH vQYúĚúmânt general. Utilizarea Internetului 1 La orele obiĪnuite de curs 665 2 ÎQDIDUDRUHORUGHFXUVSHQWUXSUHJúWLUHDlecĚiilor 153 3 În afara orelor de curs.DQXPHGDFúDFHVWDHVWHIRORVLWODĪcoalú Īi la lecĚii . Comparând UúVSXQVXULOH elevilor Īi ale SúULQĚilor SXWHPFRQVWDWDFúSRQGHULOHFHOHPDLDSURSLDWH SULYLQG UúVSXQVXULOH HOHYLORU Īi ale SúULQĚilor sunt în Cluj Īi ceOH PDL GHSúUWDWH vQ 6XFHDYD DeĪi peste MXPúWDWHGLQWUHHOHYLLinvestigaĚi LQGLFúGLVFLSOLQHODFDUHvQSURFHVXOGLGDFWLFVHXWLOL]HD]úcalculatorul (în procente diferite pe judeĚe). iar ponderea XQLWúĚilor din judeĚ GRWDWHFXFDOFXODWRUHVWHULGLFDWúgradul de informare a SùULQęilor referitor la utilizarea computerului în Īcoalú HVWHIRDUWHVFú]XW'RDU dintre SúULQĚii elevilor de gimnaziu au cunoĪtinĚú GHVSUHDFHVWOXFUXvQWLPSFHUHVWXODILUPúILHFú nu au informaĚii (60. RezultDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. circa 10% dintre elevii chestionaĚi GHFODUú Fú nu folosesc deloc calculatorul. în procesul didactic) doar sub 10% dintre SùULQęi GHFODUù IùUùHFKLYRFFúOD FODVú FRSLLL ORU IRORVHVF FRPSXWHUXO XQ SURFHQW VLPLODU GHFODUkQG Fú QX HVWH GHORF IRORVLW vQ WLPS FH PDUHD PDMRULWDWH GHFODUú Fú QX H[LVWú FRPSXWHUH vQ Īcoalú VDX Fú QX DX informaĚii GHVSUH DFHDVWú situaĚie24.2%). Tabelul Nr. Īi Anexa 3. 98 Īi Graficul Nr. 18 37 . SURFHQWXO UúVSXQVXULORU DILUPDWLYH YLQH Īi din partea SúULQĚilor cuprinĪi în ansamblul eĪantionului.cel puĚin lunarú23. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. FRQGXFkQGODFRQFOX]LDFúvQYúĚúmântul primar este Īi HOGRWDWFXFRPSXWHUH(VWHSRVLELOFDDFHDVWúOLSVú GHLQIRUPDUHVúILHXQHIHFWDOFDUDFWHULVWLFLORUeducaĚionale ale mediului familial al elevilor din XQLWúĚile investigate. În completarea analizei de mai sus. Accesul la Internet Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Procent elevi 42% 15% 35% 86% 47% 22% 38% Referitor la utilizarea Internetului . opiniile elevilor sunt completate cu opiniile SúULQĚilor (privind XWLOL]DUHDGHFúWUH copil a computerului. Graficul Nr.

4% cú este ”lejer” Īi 15% cú este ”prea încúrcat” (restul fiind QRQUúVSXQVXUL VDXUúVSXQVXULµQX Ītiu”)30. teme scrise Īi dincolo de ierarhia (aĪteptatú. conform aĪteptúULORU. 3.2. Ca Īi în cazul utilizúrii computerului. În timp ce SHVWHMXPúWDWHGLQWUHHOHYL %) menĚioneazú utilizarea Internetului în Īcoalú (o treime referindu-se la utilizarea în cadrul orelor de curs).6%) cunosc acest lucru29ĩLvQOHJúWXUú FX.QWHUQHWXOOLSVDGHLQIRUPDUHSRDWHILSXVúSHVHDPDQLYHOXOXLVFú]XWGHeducaĚie a SúULQĚilor selectaĚi în eĪantion. $VHPúQúWRU informaĚiilor referitoare la utilizarea calculatorului. doar unul din zece SúULQĚi (9. Procesul didacWLFPHWRGRORJLDXWLOL]DWùĩi autonomia elevului în procesul de vQYùęare Primul aspect avut în vedere. În privinĚa disciplinelor OD FDUH HOHYLL DX GH SUHJúWLt cu regularitate. a fost modul de percepęie a orarului FRSLOXOXL3úULQĚii investigaĚi considerú. neridicând probleme deosebite).QWHUQHWXOXL decât a calculatorului – FHD PDL EXQú utilizare pentru ĪFoala (la orele de curs Īi pentru pregútirea lecĚiilor) fiind în judeĚul Suceava (aproape 87% dintre elevi) Īi cea mai slabú în judeĚul Dolj (aproape 20% dintre elevi) – cu o medie. faĚú de ceilalĚi31. la nivelul eĪantionului. percepęia elevilor este GHWHUPLQDQWú. Astfel.1. printr-R vQWUHEDUH DGUHVDWú doar SúULQĚilor. Se poate constata o mai slDEú XWLOL]DUH D . în proporĚie de 78% cú orarul copiilor este adecvat. Īi în privinĚa Internetului s-au înregistrat diferenęe semnificative între afirmaęiile elevilor ĩi cele ale SùULQęilor. 5HPDUFúP totuĪi cú procentul púrinĚilor care considerú orarul prea încúrcat este mai mare la púrinĚii elevilor de gimnaziu.QIRUPDWLFD TIC folosesc cel mai frecvent Internetul. de aproape 47%27. semnificativ este statutul WHPHORUSHQWUXDFDVùÍQDFHDVWúSULYLQĚú. Tot în privinĚa ÅvQFúUFúWXULLµ Īi dificultúĚii procesului de învúĚare. temele sunt în opinia D DSURDSH MXPúWDWH GLQWUH HOHYL FD ILLQG µSRWULYLW GH PXOWH Īi de dificile” (deci. celelalte discipline folosindu-l sporadic28. aproape o treime considerându-le ”multe Īi dificile”32.

Tabelele Nr. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.DGLVFLSOLQHORUFXWHPHSHQWUXDFDVú FXOLPEDURPkQúPDWHPDWLFDOLPELOHPRGHUQH în frunte). VDX SH HOHY SH DFWLYLWDWHD OXL LQGHSHQGHQWù LQGLYLGXDOúVDX. mai ales. 102 Īi Graficul Nr. 8UPúWRUXODVSHFWDYXWvQYHGHUHHVWHcentrarea demersului didactic pe profesor – deci SH SUHGDUH pe activitatea Īi explicaĚiile date de profesor.104 Īi Graficul Nr. Tabelele Nr. 100 28 V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 101 29 V. peste 80% dintre elevi susĚin FúPDLPXOWGH MXPúWDWHGLQWLPSXOXQHLRUHobiĪnuite GHFXUVDVFXOWúexplicaĚiile profesorilor. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.21-23. în grup). VHSRDWHREVHUYDFùvQJHQHUDO (cu excepĚia QRWDELOúDjudeĚului Suceava). Tabelul Nr. 19 30 V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. un elev are cu regularitate teme scrise zilnic la cel puęin trei discipline (având în vedere Īi frecvenĚa disciplinelor cu cele mai multe opĚiuni). Tabelul Nr. iar puĚin peste 50% susĚin cú DFWLYLWúĚile de vQYúĚare în grup sunt predominante. 3XĚin peste 5% dintre elevi susĚin Fú DVFXOWú 27 V. 20 31 V. precum Īi explicaĚiile suplimentare 38 . Astfel. 106 -109 Īi Graficele Nr. 103 . 105 32 V. Tabelul Nr. Tabelul Nr.

în timp ce aproape 20% susĚin FúînvaĚú în grup foarte puĚin din timpul orei33 Tabelul Nr. Rezultatele obĚinute la nivel de judeĚ sunt exprimate sub forma DFHVWXL LQGLFDWRU GH QDWXUú SURFHQWXDOú ÍQ DFHVW WDEHO DP DGúXJDW SXQFWXO .explicaĚiile profesorului foarte puĚin din timpul unei ore. ĩi DFHVWLWHPDIRVWLQWHUSUHWDWSHRVFDODRUGLQDOúSHQWUXFDUHVH utLOL]HD]ú FD LQGLFDWRU VLQWHWLF VFRUXO PHGLX DO UúVpunsurilor oferite pe scala 1-4. Suplimentar. 20. elevii au fost solicitaĚi VúH[SULPHRSLQLL privind niĪte situaĚii considerate de cercetarea în domeniu ca dezirabile din perspectiva PD[LPL]ùULLUH]XOWDWHORUvQYùęùrii. reprezentând ponderea scorului mediu realizat în maximum de 4 puncte posibile de realizat în acest caz. se va determina Īi un al doilea indicator. Centrarea demersului didactic pe profesor sau pe elev (pe activitatea în grup) 7LPSXODORFDWexplicaęiilor 7LPSXODORFDW profesorului DFWLYLWùęilor de grup Majoritatea timpului 950 512 0DLPXOWGHMXPúWDWHGLQWLPSXORUHL 469 421 Mai puĚin GHMXPúWDWHGLQWLPSXORUHL 187 436 Foarte puĚin din timpul unei ore 94 323 Nu Ītiu 1RQ5 61 69 7RWDO 1761 100% 1761 100% Pentru a analiza mai în profunzime procesul didactic.

21. de cútre elevi. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.114 39 . PercepĚia. Īi rezultatele privind alt item. Tabelele Nr.111 Īi Graficele Nr. Tabelele Nr. a situaĚiilor dezirabile din perspectiva maximizúrii rezultatelor vQYúĚúrii 1 3URIHVRULLQHFHUVúDSOLFúPFHOHvQYúĚate la situaĚii de viaĚú obiĪnuite 2 Profesorii ne dau sarcini individuale de lucru 3URIHVRULLQHFHUVúQHDUJXPHQWúPSXQFWXOGHYHGere asupra subiectului 3 discutat 3URIHVRULLQHvQFXUDMHD]úVúJúVLPPRGDOLWúĚi proprii de rezolvare a anumitor 4 SUREOHPHexerciĚii situaĚii 5 3URIHVRULLQHDMXWúVúînĚelegem unele subiecte cu exemple din viaĚa noastrú 3URIHVRULLQHvQFXUDMHD]úVúQHH[SULPúPSXQFWXOQRVWUXGHYHGHre asupra 6 subiectelor discutate 3URIHVRULLH[SOLFúFXFODULWDWHHOHYLORUFHWUHEXLHVúînveĚe aceĪtia Īi ce se 7 aĪteaptú de la ei 8 ProfesoriLQHODVúVúGLVFXWúPvQWUHQRL DWXQFLFkQGDYHPRVDUFLQúGHOXFUX 9 /DXQHOHGLVFLSOLQHSURIHVRULLQHFHUVúIDFHPOHJúWXULFXDOWHdiscipline 33 V.26 34 V. 110 . 112 . Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. la care s-DVROLFLWDWHOHYLORUVúDQDOL]H]HFDUDFWHUXOLQWHUGLVFLSOLQDUDOSUHGúULLSituaĚiile menĚionate Īi distribuĚia JHQHUDOúVXQW XUPúWRDUHOH34 Tabelul Nr. 25 .

iar cele mai puĚin frecvent întâlnite fiind cele referitoare la FDUDFWHUXODSOLFDWLYDOSUHGùULL (µSURIHVRULLQHFHUVúDSOLFúPFHOHvQYúĚate la situaĚii de viaĚú obiĪnuite”) Īi la colaborarea dintre elevi (”pURIHVRULLQHODVúVúGLVFXWúPvQWUHQRLDWXQFLFkQGDYHPRVDUFLQúGHOXFUXµ. mai jos). 6HSRDWHREVHUYDFúsituaĚia FHDPDLIUHFYHQWvQWkOQLWúHVWHexplicarea GHFùWUHSURIHVRUL a cerinĚelor ĩi a rezultatelor aĪteptate ale învùęùrii (situaĚie confirmatú Īi de alte rúspunsuri – v.

De asemenea.– DFHVWGLQXUPúDVSHFW fiind confirmat Īi de rúspunsurile elevilor referitoare la timpul GHGLFDWDFWLYLWúĚilor de grup. procentH PDL PLFL DX LQGLYLGXDOL]DUHD vQYúĚúrii (”profesorii ne dau sarcini individuale de lucru”) Īi interdisciplinaritatea predúrii35 µODXQHOHGLVFLSOLQHSURIHVRULLQHFHUVúIDFHPOHJúWXULFXDOWHGLVFLSOLQHµ.

Tabelele Nr.1% 10. 117 Īi Graficul Nr.1% 6.3% 3.5% 0.0% 0.0% 0.3% 1.8%   LMO 20. Graficul Nr.5%   CIV 1.0% 0.5% 3.7% 1.2% 2.2% 8.7% 1. $VXSUD DFHVWXL GLQ XUPú DVSHFW putem observa cú în 4 din cele 6 judeĚe (excepĚie fiind Suceava Īi IalomiĚa) HOHYLLEHQHILFLD]úGHcel puĚin un profesor care face corelaĚii interdisciplinare.0% 12.1% 23.4% 14. Din acest punct de vedere disciplinele ODFDUHVHUHDOL]HD]úFRUHODĚii de acest tip sunt36 Tabelul Nr.8% 0.8% 21.7% 17.4% 2. 28 37 V.1% 25.9% 6.3% 0.7% 4.0% 0. 115 – 116 Īi Graficul Nr. precum Īi ORFXOPRGHVWvQDFHDVWúLHUDUKLHDPDWHULLORUÅGHH[DPHQµ– OLPEDURPkQúĪi matematica.7% 11.0% 10.0% 11.3% 0.9% 9.7%   CHI 5.0% 0.4% 0.1% 14.0% 2.3%   Surprind diferenĚele mari între „ĪtiinĚe” – fizica.5% 6.9% 0.67 24.3% 0.8%   GEO 11.6% 39.4% 0.6% 11.7% 5.0% 1.7% 23.1%   DES 0.6% 15.3%   INF 0.5% 9. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.1% 9.1%   BIO 5. 29 40 .3%   REL 1.0% 0.7% 0.0% 1. 22. cu un procent de trei ori mai mare decât biologia Īi chimia.6%   ('7 0.0% 1. 27 36 V.5% 8.0% 9. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.0%   0$7 9.1% 16.1% 0.0% 14. Tabelul Nr. În ansamblusituaęia privind cele 9 aspecte „dezirabile” menęionate mai sus (inclusiv FDUDFWHUXOLQWHUtrans disciplinar) este VXUSULQVúvQWDEHOXOGHPDLMRV37 35 V.4% 7.0% 6.0% 19.0% 0.0% 31.0% 1.0% 0.7%   LRO 9.4%   FIZ 17.6% 21.1% 0. SituaĚia disciplinelor Īcolare în funcĚie de nivelul de interdisciplinaritate a predúrii CJ DJ IL SV VL VS Minim Maxim Amplit Medie . Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.4% 30.

1% 56.4% 62.4% IL 53.6% 84.3% 63.0% 74.2% 77.9% 57.0% 60. atunci când au RVDUFLQúGHOXFUXµ DFHVWGLQXUPúDVSHFWvQUHJLVWUkQGĪi cea mai mare DPSOLWXGLQHDUúVSXQVXULORUvQWUHjudeĚe.9% 71.5% 61.3% 82. SituaĚia sinteticú a aspectelor ”dezirabile” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CJ 58.8% 48.0% 77.4% DJ 62.9% 83.5% 57.8% 65.3% 64.4% 73.4% 68.2% 64.0% 56.4% 75.4% 66.4% 66.4% 70.0% 63.5% 84.1% 60.6% 62.6% 58.2% 65.9% VS 60. iar cel mai puĚin frecvent „profesorii cer ca elevii VúDSOLFe cele vQYúĚate la situaĚii de viaĚú obiĪnuite” Īi „profesorii îi ODVúpe elevi Vú discute între ei.1% 79.5% 66.8% 79.1% Minim     Maxim     Amplit     7RWDO     În concluzie.6% 79.7% 71.7% 52. pH ED]D UH]XOWDWHORU VLQWHWLFH vQ FODVú FHO PDL IUHFYHQW ÅSrofesorii H[SOLFú FX FODULWDWH HOHYLORU FH WUHEXLH Vú vQYHĚe aceĪtia Īi ce se aĪteaptú de la ei”.2% 53.9% 69. 23.6% SV 62.1% VL 66.2% 78.8% 75.2% 61.1% 59.5% 61.7% 69.7% 66.0% 75.Tabelul Nr.7% 65.

$FHVWOXFUXFRQILUPúRVHULHGHFDUDFWHULVWLFLmenĚionate Īi în alte rapoarte de cercetare – OLSVD FDUDFWHUXOXL DSOLFDWLY DO SUHGùUii ĩi vQYùęùrii. privind alocarea timpului în cadrul unei ore obiĪnuite de curs). precum Īi centrarea pe predare DFHVW GLQ XUPú DVSHFW ILLQG susĚinut Īi GH UúVSXQVXULOH menĚionate mai sus. Ca un corolar. putem afirma H[LVWHQĚa unei DXWRQRPLLvQFùUHGXVHDHGXFDELOXOXLvQSURFHVXOGHvQYùęareDFHVWSURFHVILLQGinięiat „alimentat” ĩi HYDOXDW aĩa cum vom vedea ĩi PDLMRV.

&FDUHQXSRW ILSUHGDWHIúUúDFFHVODFDOFXODWRU. cu caracter aplicativ – Īi GHQRWú R FHQWUDUH D SURFHVXOXL educaĚional pe predare. în cazul Īcolilor din eĪantionIDSWXOFúmai puęin de ¾ dintre elevi folosesc laboratorul de LQIRUPDWLFù – GLQ FDUH FHYD PDL PXOW GH VùSWùPkQDO . multimedia Īi calculatorului (deja analizate mai sus). cabinetelor.Īi mai puĚin de 40% dintre elevi folosesc ODERUDWRDUHOHGHIL]LFùFKLPLHĩi biologie – din care 10% sau mai puęin VùSWùPkQDO- DIHFWHD]úQHJDWLYFDSDFLWDWHDĪcolilor respective de a furniza o educaĚie OHJDWúGHviaĚú – deci. auxiliarelor curriculare.PDLDOHVGHFùWUHSURIHVRU Centrarea educaĚiei pe vQYúĚare FDUDFWHUXO DSOLFDWLY DO SUHGúULL SUHFXP Īi posibilitatea de a utiliza auxiliare curriculare (inclusiv audio-vizuale Īi TIC) sunt semnalate Īi de modul de folosire a laboratoarelor. în speĚú pe transmiterea de informaĚie /D IHO IDSWXO Fú profesorii nu utilizHD]ú aceste cabinete Īi ODERUDWRDUH DIHFWHD]ú Īi posibilitatea lor de a folosi eficient auxiliarele curriculare PDLDOHVOD.QIRUPDWLFú7. Astfel.

lipsa conexiunii la Internet FUHHD]ú un handicap în privinĚa accesului. 41 . materiale Īi auxiliare curriculare. la informaĚie. nu pe vQYúĚare HVWHGRYHGLWúĪi de deficitele constatate în utilizarea multimedia Īi a calculatoarelor în procesul didactic.ĩi situarea disciplinelor tehnologice în josul clasamentului de utilizare D PDWHULDOXOXL GLGDFWLF FRQILUPú vQFú R GDWú caracterul teoretic DO SUHGùULL ĩi lipsa caracterului DSOLFDWLY&HQWUDUHDSHSUHGDUHSHWUDQVPLWHUHDGHcunoĩtinęe. în timp real. La fel.

este explicat de proporĚia mai mDUH D DFHVWRUD FDUH DILUPú Fú QX DX solicitat ajutor). Primul aspect pe care l-DPDYXWvQYHGHUHVHUHIHUúODDWLWXGLQHDJHQHUDOúDSURIHVRUXOXLIDĚú GHQHYRLDGHIHHGEDFNDHOHYXOXL3HQWUXDHYDOXDDFHVWDVSHFWHOHYLLDXIRVWsolicitaĚi Vúindice cât de GHV VH VXSùUù SURIHVRULL DWXQFL FkQG SXQ vQWUHEùUL VDX VROLFLWù informaęii suplimentare. la acest punct având Īi opiniile SúULQĚilorDOúWXULGHFHOHDOHHOHYLORU Referitor la proporęia profesorilor care UùVSXQG cererilor de ajutor ale elevilor. în rândul SúULQĚilor.3. Între judeĚele care fac parte din eĪantion. cei mai „binevoitori” profesori sunt în Suceava Īi cei mai puĚin „binevoitori” în IalomiĚa. atunci când elevii cer acest lucru. iar situaĚia FHD PDL QHIDYRUDELOú R UHSUH]LQWú „PURIHVRULLVHVXSúUúODWRDWHRUHOHµHFKLYDODWúFXSXQFW5H]XOWDWHOHVXQWXUPúWRDUHOH38 Tabelul Nr. Evaluarea rezultatelor vQYùęùrii ĩi stilul evaluativ al profesorilor. 38 V. circa 1 din 10 profesori nu reacęioneazù pozitiv în astfel de situaĚii. unde SúULQĚii sunt mult mai critici decât elevii în privinĚa acestui aspect39. TotuĪi. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 3DVXOXUPúWRUHVWHRIHULUHDHIHFWLYùGHVSULMLQ.1. Tabelul Nr. Atitudinea profesorilor faĚú de solicitúrile elevilor (procentual) (Aproape) La unele ore La Toate orele NonR Medie Procent 1LFLRGDWú majoritatea medie din orelor 4 4 3 2 1 0 CJ    DJ    IL    SV    VL    VS    7RWDO    5HPDUFúP DLFL FD IDSW SR]LWLY Fú SURIHVRULL vQ PDMRULWDWHD ORU VXQW dispuĩi Vù RIHUH feedback ĩi sprijin elevilor. la ambele populaĚii. (FKLYDODUHD VFDOHL GH SXQFWDM UHDOL]DWú GXSú acelaĪi model prezentat anterior) s-D UHDOL]DW GH DFHDVWú GDWú vQ VHQVXO conotaĚiei pozitive a mesajului. Sprijinul acordat elevilor. 118 Īi Graficul Nr. 31-33 42 . 24.3. Astfel. Tabelul Nr. 119 Īi Graficul Nr. situaĚia HVWH SUH]HQWDWú vQ WDEHOXO GH PDL MRV existând concordanĚú vQWUH FHOH GRXú JUXSXUL GH respondenĚi SURFHQWXO PDL PLF DO FHORU FDUH LQGLFú ÅtoĚi profesorii”. situaĚia FHD PDL IDYRUDELOú R UHSUH]LQWú YDULDQWD Å$SURDSH QLFLRGDWúµ FúUHLD L V-au atribuit 4 puncte. 30 39 V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. cea mai mare diferenĚú DSúUkQG OD Cluj.

25.Tabelul Nr. Atitudinea profesorilor faĚú de solicitúrile de ajutor ale elevilor (procentual) Opinii elevi Opinii SùULQęi ToĚi profesorii 916 692 Majoritatea profesorilor 412 509 Unii profesori 329 328 Niciun profesor 21 19 1XDPVROLFLWDWQXDPDYXW 44 223 nevoie de ajutor Nu Ītiu 1RQ5 39 54 7RWDO 1761 100% 1825 În privinĚa percepĚiei FDUDFWHUXOXLRELHFWLY QHGLVFULPLQDWRULX.

7% 0.7% când prind ocazia Nu Ītiu 1RQ5 4.0% 66.5% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 'XSúFXPVHSRDWHREVHUYDpercepĚia HOHYLORUUHIHULWRDUHODDFHVWDVSHFWHVWHFHDPDLIDYRUDELOú profesorilor în Suceava Īi FHDPDLGHIDYRUDELOúvQ9kOFHDĪi Dolj.2% 81.5% 0.0% 2.4% 10.8% 12.3% preferaĚi Profesorii au anumiĚi elevi pe care îi sancĚioneazú 6.5% pe toĚi Profesorii au anumiĚi elevi 23.VDXVXELHFWLYDOQRWùULL.1% 60.6% 9. iar în toate judeĚele.9% 8.8% 61.7% 5.9% 67.2% 5.7% 32. peste 60% dintre elevi apreciind QRWDUHD FD RELHFWLYú TotuĪi DSURDSH XQ VIHUW GLQWUH HOHYL FRQVLGHUú Fú H[LVWú HOHYL favorizaĚi sistematic (fapt confirmat Īi GH UúVSXQVXULOH DQDOL]DWH PDL Mos.9% 22.5% 30.4% 12.8% 8. la întrebarea privind existenĚa GLVFULPLQúULL.0% 0. UúVSXQVXULOHHOHYLORUVXQWXUPúWRDUHOH SURFHQWXDOSHjudeĚe)40 7DEHOXO1U&DUDFWHUXORELHFWLYDOQRWúULL CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 3URIHVRULLvLWUDWHD]úODIHO 65.

circa o treime dintre respondenĚi). Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Tabelul Nr. 34 41 V. Marea majoritate a HOHYLORUFRQVLGHUúFúVXQWH[SOLFDWHFULWHULLOHGHHYDOuare înainte de fiecare evaluareFHDPDLEXQúsituaĚie având-o judeĚul Cluj Īi cea mai puĚin EXQújudeĚele Suceava Īi IalomiĚa 40 V. Tabelul Nr. situaĚia HVWHSUH]HQWDWúvQWDEHOul de mai jos41. 121 43 . 120 Īi Graficul Nr. cumulat. Īi peste Fú H[LVWú HOHYL pedepsiĚi sistematic (deci. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. $QDOL]kQG PDL vQ SURIXQ]LPH WHKQLFLOH GH HYDOXDUH SULPXO DVSHFW DYXW vQ YHGHUH VH UHIHUú OD explicarea criteriilor de evaluare ĩi OD MXVWLILFDUHD HYDOXùULL. În privinĚa primului aspect. al H[SOLFùULLFULWHULLORUGHHYDOXDUH.

27.Tabelul Nr. Tabelul Nr. este descris în tabelul de mai jos43 Tabelul Nr. 35 43 V. La nivel de judeĚ FHDPDLEXQú situaĚie este în Suceava Īi cea mai puĚin IDYRUDELOúvQIalomiĚa (la elevi) Īi Cluj (la SúULQĚi)42 Tabelul Nr.FXPDUILvQDLQWHGHWH]H 0RWLYHOH DFRUGùULL XQRU QRWH VXQW H[SOLFDWH GH FúWUH SURIHVRUL vQ proporĚii similare UúVSXQVXULOHHOHYLORUILLQGFRPSOHWDWHvQDFHVWFD]GHFHOHDOHSúULQĚilor). Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Comportamentul elevilor atunci când apar neînĚelegeri sau nemulĚumiri faĚú de UH]XOWDWHOHHYDOXúULL 1 Vorbesc cu SúULQĚiiVúUH]ROYHHLSUREOHPD 283 2 5RJSURIHVRUXOUHVSHFWLYVúPúOúPXUHDVFú 1101 3 Vorbesc cu dirigintele Īi vOURJVúUH]ROYHSUREOHPD 260 4 Vorbesc cu directorul Īcolii Īi vOURJVúUH]ROYHSUREOHPD 52 5 AcĚionez altfel 61 6 Nu fac nimic 217 42 V. 123 Īi Graficelel Nr. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Explicarea criteriilor de evaluare (date procentuale) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Înainte de fiecare evaluare    Doar în momentele    importante 1LFLRGDWú    Nu Ītiu 1RQ5    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1RWú'RDUvQPRPHQWHOHLPSRUWDQWH. 29. 28. aĪa cum UH]XOWúGLQUúVSXQVXULOHODchestionare. Tabelul Nr. Motivarea notelor Opinii elevi Opinii SùULQęi 'XSúILHFDUHHYDOXDUH 1072 1013 Doar în momentele 504 630 importante 1LFLRGDWú 131 88 Nu Ītiu QXPú 54 94 LQWHUHVHD]ú 7RWDO 1761 100% 1825 100% În momentul în care apar neînęelegeri sau nemulęumiri IDWù GH UH]XOWDWHOH HYDOXùULL. 36 .37 Īi explicaĚiile suplimentare 44 . 122 Īi Graficul Nr. comportamentul elevilor.

12% nu fac nimic Īi 3. Circa 16% dintre elevi SDVHD]úSUREOHPDSúULQĚilor. ÎQJHQHUDOFHLFDUHVHFRQVLGHUúQHGUHSWúĚiĚi sau care nu înĚeleg UH]XOWDWHOHHYDOXúULLVHDGUHVHD]ú Īcolii. în special profesorului respectiv. Elevii din Suceava au o situaĚie aparte – ei lúVkQGSúULQĚii VúUH]ROYHSUREOHPD vQWU-o proporĚie GHGRXú ori mai mare decât PHGLD.5% GHFODUúFúacĚioneazú altfel. dar Īi dirigintelui sau directorului (cu un total de circa 80%).

Continuú sú SXQú QRWHPLFLVDXODVú 234 139 1 corijenĚi Dau mai mult de lucru pentru a putea 543 471 2 vQYúĚa mai bine 3 ([SOLFúGLQQRXlecĚia UHVSHFWLYú 697 604 6HLQWHUHVHD]úGHPRWLYXOSHQWUXFDUHVH 414 480 4 obĚin note slabe $UDWúXQGHVHgreĪeĪte Īi FXPVúînveĚe la 710 557 5 PDWHULDUHVSHFWLYú ÍQFXUDMHD]úFRSLLLLQVLVWkQGSHUH]XOWDWHOH 429 400 6 bune obĚinute 'XSúFXPVHSRDWHREVHUYDFomportamentele indicate cel mai frecvent sunt FHOHFRUHFWLYH referitoare la conęinutul ĩi rezultatele cognitive ale procesului de vQYúĚare LQGLFDUHD greĪelilor. Opiniile elevilor Īi ale SúULQĚilor. privind atitudinea Īi comportamentul profesorului IDĚú de elevii cu rezultate slabe la vQYúĚúturú. .QWHUHVDQWúQLV-a púUXWĪi ponderea SùULQęilor FDUHDSUHFLD]ùFùHOHYXOînvaęù bine ĩi nu are nevoie de ajutor din partea profesorului (aproape 15% dintre respondenĚi.vQORFVúDSHOH]HODSURIHVRUXOUHVSHFWLY MXPúWDWHSURFHQWXDOIDWú de medie).1Ę. sunt sintetizate în tabelul de mai jos44 7DEHOXO1U9DORULILFDUHDUH]XOWDWHORUHYDOXúULL ELEVI Pø5. explicaĚii VXSOLPHQWDUH WHPH vQ SOXV 3H GH DOWú SDUWH comportamentele care ęin de motivaęia pentru vQYùęare ĩi privind identificarea cauzelor unor SHUIRUPDQęe VODEH VXQW PDL puęin reprezentate. Un element esenĚial DOVWLOXOXLHYDOXDWLYDOSURIHVRUXOXLvQUHSUH]LQWúvalorificarea rezultatelor HYDOXùULL vQ VHQVXO acęiunilor corective.

38 .40. Īi $QH[D 5H]XOWDWHOH FHUFHWúULL – date suplimentare. precum Īi explicaĚiile suplimentare 45 . Tabelul Nr. 7DEHOXO1U3RQGHUHDSúULQĚilor care considerú cú proprii copii nu au nevoie de ajutor CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 42 40 32 31 47 72 264    44 V. 124 Īi Graficele Nr.

4. Nivelul de informare în privinęa DFWLYLWùęii ĩcolii Din FHUFHWDUHUH]XOWú DĪa cum ne Īi aĪteptam) cú.1. în general elevii sunt mult mai bine informaĚi în privinĚa DFWLYLWúĚii Īcolii decât SúULQĚii ORUOLSVDGHLQIRUPDUHDDFHVWRUDGLQXUPúILLQGGHMDmenĚionatú.3. Ca itemi specifici vQWUHEúUL GLQ FKHVWLRQDUH.

atât elevii cât ĩi SùULQęii au fost solicitaęi Vù menęioneze câte trei evenimente sau DFWLYLWùęi derulate în ĩcoalù.. Asupra acestui aspect analiza YD IL FRQWLQXDWú Īi vQ SDUDJUDIXO XUPúWRU. corelând nivelul de participare la decizie cu dorinĚa de a fi informat Īi cu accesul la informaĚia UHOHYDQWú Pentru prelucrarea acestei vQWUHEúUL am considerat UúVSXQVXULOH HFKLYDOHQWH QHLHUDUKL]DWH.

 GHFL QX DP Ěinut FRQW GH ORFXO  VDX .

 SH FDUH VH DIOú DFWLYLWDWHD UHVSHFWLYú În plus. Referitor la primul item (enumerarea a trei evenimente sau DFWLYLWùęi derulate în ĩcoalù. elevii au fost solicitaĚi sú enumere cel puĚin trei DFWLYLWúĚi HYHQLPHQWH concrete derulate în Īcoalú. vQDIDUDRUHORUGHFXUVvQXOWLPHOHWUHLOXQLLQGLIHUHQWGDFúDSDUWLFLSDW sau nu.

mediu de opęiuni / respondent 1. opĚiunea 1 240 265 193 195 289 283 1465 Din care.95 2. 32. 1XPúUXOGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate Judeęul Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Total elevi 298 328 263 196 304 372 1761 Total opĚiuni exprimate 483 452 400 579 620 615 3149 Nr. situaĚia HVWHSUH]HQWDWúvQWDEHOele GHPDLMRV3ULPXOVHUHIHUúOD QXPùUXOGHopęiuni înregistrate. raportate la întregul eĪantion Īi pe judeĚe (inclusiv QXPúUXO GH UúVSXQVXUL SHQWUX ILHFDUH GLQ FHOH WUHL opĚiuni) Tabelul Nr. opĚiunea 3 92 54 78 191 132 135 682 6H SRDWH REVHUYD Fú toęi respondenęii DX SXWXW VDX DX GRULW Vù LQGLFH FHO puęin un eveniment GHVIúĪurat în ĪcoalúvQXOWLPDOXQú PHGLDILLQGGHHYHQLPHQWHUHVSRQGHQW.38 1. opĚiunea 2 151 133 129 193 199 197 1002 Din care.52 2.65 1.04 1.79 Din care.62 1.

&HOPDL PLFQXPúUPHGLXGHopĚiuni VHvQUHJLVWUHD]úvQjudeĚul Dolj. situaĚia HVWHXUPúWRDUHD45 45 V .45 46 . În privinĚa tipurilor de DFWLYLWùęi indicate. 125 Īi Graficele Nr. Tabelul Nr. iar cel mai mare în Suceava. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 41 .

Nu Ītiu QXV-a întâmplat 4 0 4 0 5 16 29 nimic" Se poate vedea. FùDFWLYLWùęile extra curriculare de diferite tipuri sunt preferatele elevilor. la nivel judeĚean. "DFWLYLWúĚi 31 5 16 24 15 62 153 interesante") . total Aspecte negative legate de Īcoalú Īi de activitatea 23 41 21 9 64 112 270 Īcolarú. total Aspecte pozitive legate de Īcoalú Īi de activitatea 3 2 5 0 20 27 57 Īcolarú. nu vom compara rezultatele între judeĚe). 357 370 268 403 437 261 2096 total Evenimente care Ěin de programul de studiu Īi de viaĚa Īcolarú (cu excepĚia 65 34 86 143 79 137 544 DFWLYLWúĚilor extra curriculare). la nivel general (din motive de reprezentativitate. Întrucât itemul se referea Īi ODvQFúUFúWXUDemoĚionalú a evenimentelor respective. de altfel.7DEHOXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO $FWLYLWúĚi extra curriculare. total 5úVSXQVXULJHQHUDOHĪi non 35 5 20 24 20 78 182 UúVSXQVXULWRWDOGLQFDUH . am întreprins Īi R DQDOL]ú OHJDWú GH DFHVW DVSHFW $VWIHO UúVSXQVXULOH HOHYLORU FD Īi ale SúULQĚilor. au fost JUXSDWHvQWUHLFDWHJRULLFXvQFúUFúWXUúSR]LWLYú GHH[HPSOXÅDOXDWQRWHEXQHµÅVHUEDUHIUXPRDVúµ. ca evenimente memorabile. urmate de evenimentele care Ěin de programul de studiu ĩi viaęa ĩcolarù.5úVSXQVXULJHQHUDOH GH exemplu.

 QHJDWLYú ÅDOXDWQRWHPLFLµÅP-am plictisiWODVHUEDUHµ.

VDXQHXWUú ÅGLVFXWDUHDsituaĚiei la vQYúĚúturú”. „serbare”). situaĚia HVWHXUPúWRDUHD SHjudeĚe Īi pe total eĪantion. În privinĚa acestui aspect.

93 64.26 "pozitive" 1HJDWLYù 41 47 30 17 73 140 348 .73 2.88 82.3URFHQWUúVSXQVXUL 9. Tabelul Nr.05 "negative" 1HXWUù 395 395 345 562 508 399 2604 .3URFHQWUúVSXQVXUL 81.38 75.36 6.76 11. ÍQFúUFúWXUD emoĚionalú a evenimentelor trúite în Īcoalú ÍQFùUFDUHemoęionalù: Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO 3R]LWLYù 47 10 25 0 39 76 197 .40 7.29 12.25 0.49 10.00 6.50 2.12 97.3URFHQWUúVSXQVXUL 8.94 11.06 81.69 "neutre" 7RWDOopęiuni 483 452 400 579 620 615 3149 47 .78 87. 34.21 6.77 22.

La nivelul eĪantionului.62 2. JudeĚul cu procentul cel mai mic GHUúVSXQVXULÅQHJDWLYHµHVWH6XFHDYD 2DOWúvQWUHEDUHVROLFLWú HOHYLORUVúHQXPHUH cel puęin trei DFWLYLWùęi / evenimente concrete derulate în ĩcoalùvQDIDUDRUHORUGHFXUVvQXOWLPHOHWUHLOXQLLQGLIHUHQWGDFùDu participat sau nu. TabeluO1U1XPúUXOGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate Judeęul Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Total elevi 298 328 263 196 304 372 1761 Total opĚiuni exprimate 472 486 425 572 601 741 3297 Nr. GDU Fú SH GH DOWú SDUWH SURFHQWXO UúVSXQVXULORU vQFúUFDWH QHJDWLY HVWH DSURDSH GXEOXO FHORU FX vQFúUFúWXUú SR]LWLYú 3H judeĚe.99 1. mediu de 1. cel mai ÅQHXWUXµ SDUH 6XFHDYD LDU FHOH PDL ÅvQFúUFDWHµ emoĚional Vaslui Īi IalomiĚa. opĚiunea 3 104 91 95 196 121 179 786 6HSRDWHREVHUYDFúGRDUvQ6XFHDYDDSURDSHtoĚi HOHYLLDXSXWXWVDXDXGRULWVúLQGLFHFHOHWUHL evenimente solicitate.92 1. cât Īi negative.58 1. opĚiunea 1 224 251 198 196 276 307 1452 Din care. opĚiunea 2 144 144 132 180 204 255 1059 Din care. Vaslui este judeĚul cu procentele cele PDLPDULDWkWGHUúVSXQVXULÅSR]LWLYHµ. GHVIúĪurate în ĪcoalúvQXOWLPHOHWUHLOXQLPHGLDJHQHUDOúILLQGGHDSURDSH HYHQLPHQWHUHVSRQGHQW.98 1.48 1. situaĚia HVWHSUH]HQWDWúvQWDEHOul de mai jos46. Se SRDWH REVHUYD Fú UúVSXQVXULOH QHXWUH VXQW GRPLQDQWH.87 opęiuni/respondent Din care.

în general.&HOPDLPLFQXPúUPHGLXGHopĚiuni VHvQUHJLVWUHD]úvQjudeĚul Dolj (sub 1. GDUHYDQWDLXOORUHVWHPXOWPDLODUJ3UHGRPLQúvQVúFODVLFHOHVHUEúULĪi. aceĪtia au fost solicitaĚi Vùmenęioneze câte trei evenimente sau DFWLYLWùęi derulate în ĩcoalù. DFWLYLWúĚile extra curriculare „tradiĚionale”.5). În privinĚa categoriilor de DFWLYLWùęi menęLRQDWHacestea sunt similare celor indicate la itemul anterior. MenĚionúm WRWRGDWú Fú QLYHOXO GH LQIRUPDUH D respondenĚilor privind DFWLYLWúĚile derulate Īi în general SULYLQGFHHDFHVHvQWkPSOúvQĪcoalú HVWHVDWLVIúFúWRUDSURDSHILHFDUH HOHYSXWkQGVúmenĚioneze în medie 2 astfel de DFWLYLWúĚi HYHQLPHQWHGHUXODWHvQXOWLPDOXQú La nivelul eĩantionului GHSùULQęi (reamintim.

126 Īi Graficul Nr. 46 47 V. Tabelul Nr. 47 . Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Tabelul Nr. raportate la întregul eĪantion Īi pe judeĚe (inclusiv QXPúUXOGHUúVSXQVXULSHQWUXILHFDUHGLQFHOHWUHLopĚiuni) 46 V. 3ULPXOWDEHOVHUHIHUúODQXPùUXOGHopęiuni înregistrate. situaĚia HVWHSUH]HQWDWúvQWDEHOele de mai jos47. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.51 48 . 127 Īi Graficele Nr.

la nivel judeĚean.85 1. "DFWLYLWúĚi 13 3 5 0 17 20 58 interesante") Se poate vedea. 24 58 20 11 34 43 190 total 5úVSXQVXULJHQHUDOHĪi non 27 26 5 0 26 76 160 UúVSXQVXULWRWDOGLQFDUH . mediu de opęiuni/respondent 0.59 0. nu vom compara rezultatele între judeĚe. iar cel mai mare în Suceava.12 1.32 Din care. 9 12 10 20 26 3 80 total Aspecte negative legate de Īcoalú Īi de activitatea Īcolarú.3 opĚiuni pe respondent). total Aspecte pozitive legate de Īcoalú Īi de activitatea Īcolarú. situaĚia HVWH SUH]HQWDWú vQ WDEHOXO GH PDL MRV SúULQĚii indicând XUPúWRDUHOHcategorii de acWLYLWúĚi HYHQLPHQWH 7DEHOXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate – púrinĚi Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO $FWLYLWúĚi extra curriculare.5úVSXQVXULJHQHUDOH GH exemplu.92 1. 181 237 110 379 361 159 1427 total Evenimente care Ěin de programul de studiu Īi de viaĚa Īcolarú (cu excepĚia 42 77 56 208 130 45 558 DFWLYLWúĚilor extra curriculare). În privinĚa tipurilor de DFWLYLWùęi indicate.09 2. opĚiunea 2 84 121 66 200 194 82 747 Din care. opĚiunea 1 152 233 89 220 263 195 1152 Din care. la nivel general (din motive de reprezentativitate.Nu Ītiu QXV-a întâmplat 14 23 0 0 9 56 102 nimic" .84 1. opĚiunea 3 47 56 46 198 120 49 516 Se poate observa FùPDLpuęin GHMXPùWDWHGLQWUHrespondenęi DXSXWXWVDXDXGRULWVù indice cel puęin un eveniment GHVIùĩurat în ĩcoalù vQXOWLPDOXQùĩi numai puęin peste 20% au putut indica trei astfel de evenimente (media fiind de 1.7DEHOXO1U1XPúUXOGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate – púrinĚi Judeęul Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Total SúULQĚi 308 365 184 217 362 389 1825 Total opĚiuni exprimate 283 410 201 618 577 326 2415 Nr. Cel mai mic QXPúU PHGLX GH opĚiuni VH vQUHJLVWUHD]ú vQ judeĚul Vaslui.

FúDFWLYLWùęile extra curriculare de diferite tipuri sunt preferatele SúULQĚilor. urmate de alte evenimente care Ěin de viaęa ĩcolarù7RWRGDWú ca Īi în cazul elevilor. ca evenimente memorabile. púrinĚii au folosit acest prilej pentru a semnala aspecte pozitive ĩi 49 .

Întrucât itemul se referea Īi ODvQFúUFúWXUDemoĚionalú a evenimentelor respective. am întreprins Īi în cazul rúspunsurilor púrinĚilor RDQDOL]úOHJDWúGHDFHVWDVSHFW$VWIHOUúVSXQVXULOHDXIRVWJUXSDWHvQ WUHLFDWHJRULLFXvQFúUFúWXUúSR]LWLYú GHH[HPSOXÅDOXDWQRWHEXQHµÅVHUEDUHIUXPRDVúµ.vPEXQùWùęiri ale situaęiei VDXGLQFRQWUù Vùevidenęieze aspecte negativeFKLDUGDFúQXHUau legate de evenimente anume.

„m-DPSOLFWLVLWODVHUEDUHµ.QHJDWLYú ÅD luat note mici”.

3URFHQWUúVSXQVXUL 88.81 5. Tabelul Nr.68 "pozitive" 1HJDWLYù 27 42 24 9 28 50 180 .VDXQHXWUú ÅGLVFXWDUHDsituaĚiei la vQYúĚúturú”. de apropiere de domiciliu etc.30 1.46 12.28 "neutre" 7RWDOopęiuni 283 410 201 618 577 326 2415 6H SRDWH REVHUYD Fú UúVSXQVXULOH QHXWUH VXQW GRPLQDQWH.85 88. ÍQFúUFúWXUD emoĚionalú a evenimentelor trúite în Īcoalú – púrinĚi ÍQFùUFDUHemoęionalù: Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO 3R]LWLYù 15 6 26 5 29 32 113 .94 0. obligaĚi VúIUHFYHQWH]HĪcoala UHVSHFWLYú– din motive financiare. practic. pe de o parte.69 88. Īi $QH[D 5H]XOWDWHOH FHUFHWúULL – date suplimentare.1.85 15. JudeĚul cu SURFHQWXOFHOPDLPDULGHUúVSXQVXULÅSR]LWLYHµHVWHIalomiĚa. H[LVWHQĚa unei motivaęii complementare ĪiSHGHDOWú SDUWHGDFúDH[LVWDWvoinęa XQHLLQIRUPùUL prealabile în privinĚa Īcolii respective. chiar în condiĚiile în care nu exista posibilitatea unei alegeri reale.73 90.12 74. Motivele alegerii unei ĩcoli Implicarea Īi participarea la viaĚa Īcolarú pornesc de la motivele alegerii unei ĩcoli.46 4.94 1. „serbare”). GDU Fú SH GH DOWú SDUWH SURFHQWXO UúVSXQVXULORU vQFúUFDWH QHJDWLY HVWH (ca Īi la elevi) DSURDSH GXEOXO FHORU FX vQFúUFúWXUú SR]LWLYú 3H judeĚe FHO PDL ÅQHXWUXµ SDUH 6XFHDYD LDU FHOH PDL ÅvQFúUFDWHµ emoĚional Vaslui Īi IalomiĚa.24 11.45 "negative" 1HXWUù 251 362 151 604 520 244 2132 . iar judeĚul cu procentul cel mai mare de UúVSXQVXULÅQHJDWLYHµILLQG9DVOXL 3.3URFHQWUúVSXQVXUL 5.54 10.3URFHQWUúVSXQVXUL 9.2 MotivaęiaLPSOLFDUHDSHUVRQDOùĩi participarea 3.12 97. Tabelul Nr.2.03 9.82 4.29 75. Având în vedere tipologia Īcolilor din eĪantionHVWHFODUIDSWXOFúPDMRULWDWHDSúULQĚilor (Īi implicit a elevilor) nu au fost puĪi în situaĚia de a alege Īcoala. 52. TotuĪiDPFRQVLGHUDWXWLOúSúVWUDUHDXQXLLWHPUHIHULWRU la acest aspect pentru a releva. ei fiind. procentual48 HVWHXUPúWRDUHD 48 V. precum Īi explicaĚiile suplimentare 50 . SituaĚia pe grupuri Ěintú (elevi Īi SúULQĚi). 38. 128 Īi Graficul Nr.34 7. pe judeĚe.

Tabelul Nr. cât Īi între judeĚe. respectiv ale SúULQĚilor). Opiniile înregistrate sunt sintetizate în tabelele de mai jos VXEIRUPúSURFHQWXDOú.2. Participarea la viaęa ĩcolarù ĩi la procesul decizional De un mare interes este percepĚia celor GRXú JUXSXUL Ěintú.1ĘI Apropierea de domiciliu    A fost decizia SúULQĚilor    A fost decizia copilului    Nu Ītiu )úUú un motiv anume    DeĪi. aĪa cum ne aĪteptam. Motivele alegerii Īcolii CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEV Apropierea de domiciliu    A fost decizia SúULQĚilor    A fost decizia copilului    Nu Ītiu )úUú un motiv anume    3ø5. elevii Īi SúULQĚii.2. elevii Īi púrinĚii considerú apropierea de domiciliu drept criteriul cel mai important în alegerea Īcolii. 39. 3. apar diferenĚe mari atât între elevi Īi púrinĚi. privind participarea la viaęa ĩcolarùODSURFHVXOGHFL]LRQDO în general ĩiFXSUHFùGHUHODDFWLYLWDWHD organismelor consultative (ale elevilor.

Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. din comitetul de SúULQĚi pe    FODVú Da. Participarea la activitatea organismelor consultative CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI Da. 40. Tabelul Nr. din comitetul de SúULQĚi pe    Īcoalú Nu    Nu Ītiu 1RQ5    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 'XSú FXP VH SRDWH REVHUYD SURFHQWXO SúULQĚilor Īi al elevilor care fac parte din organismele consultative este consistent cu cel prescris în documentele normative Īi evidenĚiat SULQ DOWH FHUFHWúUL (cel puĚin 10% din numúUXOHOHYLORUSúrinĚilor).1ĘI Da. 129 51 . Cel mai mare procent dintre respondenĚi care fac parte 49 V.49 Tabelul Nr. din consiliul HOHYLORUSHFODVú    Din consiliul consultativ al elevilor    pe Īcoalú Nu    Nu Ītiu 1RQ5    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3ø5.

din astfel de organisme consultative se poate constata în judeĚele Vâlcea Īi Suceava la elevi, Īi Cluj Īi
Vâlcea la SúULQĚi &HO PDL VFú]XW QLYHO GH SDUWLFLSDUH HVWH vQ IalomiĚa, atât în privinĚa elevilor, cât Īi a
SúULQĚilor.

Opiniile respondenĚilor în privinĚa frecvenęei întrunirii acestor organisme consultative
sunt prezentate în tabelul XUPúWRU

Tabelul Nr. 41. FrecvenĚa întrunirii organismelor consultative

ELEVI 3ø5,1ĘI
FRQVLOLXOGHHOHYLSHĩcoalù

FRPLWHWFODVù ĩi ĩcoalù

1 Regulat, lunar sau mai des 37 132 
2 Regulat la 2-3 luni 27 61 
5HJXODWRGDWúVDXGHGRXúRUL
16 106 
3 pe semestru
'HFkWHRULHVWHQHYRLHIúUúR
49 145 
4 periodicitate anume
5 Nu se întruneĪte 3 22 
6 Nu Ītiu 35 7 
7 NonR 7 16 
8 7RWDO 174 489 

Sub acest aspect, se poate constata în rândul elevilor un procent mult mai mare de respondenĚi
(IDĚú de SúULQĚi

în raport cu cel al elevilor. FDUH GHFODUú Fú QX Ītiu când se întruneĪte respectivul organism consultativ. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. ceea ce SRDWHGHQRWDRDFWLYLWDWHPDLYL]LELOúPDLsusĚinutú a comitetului de SúULQĚi. 1LYHOXO JHQHUDO DO FRQVXOWùULL HOHYLORU ĩi SùULQęilor în selectarea disciplinelor opęionale este prezentat în tabelul de mai jos50 Tabelul Nr. 42. realizarea Īi evaluarea DFWLYLWúĚilor derulate la nivelul XQLWúĚii Īcolare. Consultarea elevilor Īi SúULQĚilor în selectarea disciplinelor opĚionale ELEVI 3ø5.1ĘI 1 DA 861 1179 2 NU 838 530 3 1XPúLQWHUHVHD]ú 0 % 42 4 NonR 62 74 5 7RWDO 1761 1825 50 V.54 52 . 53 . 130 Īi Graficele Nr. 3DUWLFLSDUHDODGHFL]LHHVWHYL]LELOúGHDVHPHQHDSULQimplicarea în selectarea disciplinelor opęionale (elevi Īi SúULQĚi) Īi prin participarea SùULQęilor în proiectarea. Tabelul Nr.

se poate REVHUYD Fú vQ SHVWH GRXù WUHLPL GLQWUH XQLWùęile ĩcolare elevii sunt consultaĚi în selectarea opĚionalelor (întrucât cel puĚin XQHOHYDILUPúFúDIRVWFRQVXOWDW. dintre respondenĚi. DeĪi legea spune altfel. pe judeĚe. DSURDSH MXPùWDWH dintre elevi ĩi aproape o treime dintre SùULQęi GHFODUù Fù QX VXQW consultaęi în stabilirea opĚionalelor .confirmându-se practica deciziei la nivelul Īcolii. 'DFúOXúPvQ consLGHUDUHD SRQGHUHD XQLWúĚilor Īcolare în care cel puĚin un elev a declarat participarea la stabilirea opĚionalelor FRPSDUDWú FX SRQGHUHD HOHYLORU FDUH DX DILUPDW Fú VXQW consultaĚi. în funcĚie de resurse Īi de nevoia de a completa catedrele cadrelor GLGDFWLFH H[LVWHQWH $FHDVWú SUDFWLFú HVWH PDL HYLGHQWú vQ PHGLXO UXUDO XQGH VXQW PXOW PDL puĚine SRVLELOLWúĚi de alegere. determinate Īi de procentul mai redus de cadre titulare Īi calificate.

alĚii nu. în alegerea opĚionalului Īi cel mai mic în elaborarea bugetului Īcolii6HPDLSRDWHFRQVWDWDFúvQJHQHUDOSúULQĚii sunt mai puĚin implicaĚi vQ WRW FH vQVHDPQú SODQLILFDUH EXJHWDUú VDX JHQHUDOú. se pare. În privinęa SùULQęilor. nici la nivelul Īcolii (existând diferenĚe mari de poziĚii vQWUHFHOHGRXúLHUDrhii). În celelalte judeĚe VHSDUHFúDFHDVWúSUDFWLFúHVWHQHXQLIRUPUúVSkQGLWúOD nivelul Īcolilor participante la cercetare – unii dintre profesori practicând-o. vom prezenta comparativ opiniile privind nivelul de implicare în GRPHQLLOH DQDOL]DWH ÍQ DFHDVWú SUH]HQWDUH vom include ĩi opiniile acestora privind disciplinele opęionale. Fú SUDFWLFD SULYLQG FRQVXOWDUHD HOHYLORU HVWH XQLIRUP UúVSkQGLWú IDSW GRYHGLW GH poziĚia 1 în ambele ierarhii). cu nivelurile de participare la celelalte decizii importante de la nivelul Īcolii – anume elaborarea bugetului ĩcolii FKHOWXLHOLOH efectuate de ĩcoalù SODQLILFDUHD JHQHUDOù D DFWLYLWùęii ĩcolii UHDOL]DUHD DFWLYLWùęilor planificate51. pentru a compara nivelul de participare la stabilirea acestora.PSOLFDUHDSúULQĚilor în procesul decizional Elaborarea Cheltuielile Planificarea Realizarea Alegerea bugetului efectuate de DFWLYLWùęii DFWLYLWùęilor opęionalului ĩcolii ĩcoalù ĩcolii planificate 1 DA 1179 607 788 906 1113 2 NU 530 1046 872 740 579 1X Pú interes 42 90 97 94 60 3 ea]ú 4 NonR 74 82 68 85 73 5 7RWDO 1825 1825 1825 1825 1825 6HSRDWHREVHUYDFúQLYHOXOGHSDUWLFLSDUHFHOPDLPDUHHVWHFRQIRUPaĪteptúrilor.GDUDFHDVWúSUDFWLFúQXHVWHXQLIRUPú nici la nivel judeĚean. 7DEHOXO1U. Doar în Suceava.

 SH GH R SDUWH Īi în managementul financiar al Īcolii (planificare Īi execuĚie EXJHWDUú.

elaborarea Īi executarea bugetului. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.SHGHDOWúSDUWH Din nou. Tabelele Nr. ca Īi la alte DVSHFWHH[LVWúdiferenĚe în privinĚa Īcolilor din judeĚul Suceava. IDĚú de celelalte Īcoli(VWHHYLGHQWúVXE- participarea la planificarea DFWLYLWúĚii Īi supra-participarea în privinĚa alegerii opĚionalelor. Fiind solicitaĚi VúmenĚioneze GDFúDXFRQWULEXLWILQDQFLDUSULQFXPSúUDUHDDX[LOLDUHORUFXUULFXODUHPDUHD 51 V. 55 53 . 8Q DVSHFW FRQWURYHUVDW DO LPSOLFúULL SúULQĚilor la viaĚa Īcolii este contribuęia lor ILQDQFLDUù. 131 – 132 Īi Graficul Nr.

dar nu sunt utile sau nu sunt    IRORVLWHODFODVú Am fost solicitat. ContribuĚia financiarú a púrinĚilor CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Am fost solicitat. În primul rând am dorit Vú DQDOL]úP percepęia grupurilor ęintù privind modul în care ĩcoala ęine VHDPD VDX QX. dar Īi FúvQSOXV VXQWXWLOHODFODVú52 Tabelul Nr.majoritate a SúULQĚilor QXQXPDLFúDXGHFODUDWFúDXFRQWULEXLWODFXPSúUDUHDDFHVWRUD. Comunicarea cu personalul ĩcolii ĩi sprijinul primit pentru rezolvarea problemelor personale Acest domeniu a fost reprezentat pe larg în instrumentele de cercetare.2.3. dar nu le-am    FXPSúUDW Nu am fost solicitat    NonR    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. 44. le-DP FXPSúUDW. le-DP FXPSúUDt    sunt utile Īi VXQWIRORVLWHODFODVú Am fost solicitat.

8%. respectiv 18. urmând. Astfel. doar circa 20% dintre elevi Īi circa 15% dintre SúULQĚi au semnalat astfel de aspecte negative. VHSUHIHUùacęiunea LQGLYLGXDOù ĩi QXFHDFROHFWLYùRUJDQL]DWùÍQSOXVXQSURFHQWGHGRXúRULPDLPDUHGHHOHYL SHVWH. atât elevii. GH opiniile ĩi FHUHULOH ORU vQ FDOLWDWH GH EHQHILFLDU GH educaęie PDL DOHV reacęia ĩcolii la semnalarea unui aspect negativ sau IDęù de o propunere de vPEXQùWùęire. (alĚi) SúULQĚi. directorul Īcolii Īi.1%) de elevi Īi SúULQĚi FDUHDXVHPQDODWDVSHFWHQHJDWLYH$FHVWHUúVSXQVXULVH FRUHOHD]úFXPRGXOvQFDUHSURFHGHD]úĪi reacĚioneazú elevii Īi SúULQĚii atunci când FRQVWDWùXQDVSHFW negativ în ĩcoalù54. Deci.5%).4%. iar în Dolj procentul cel mai mare (28. cât Īi SúULQĚii SUHIHUú Vú VHPQDOH]H DVSHFWXO QHJDWLY FRQVWDWDW dirigintelui sau unui alt profesor. ca persoane preferate. în IRDUWHPLFúPúVXUúDXWRULWúĚile locale sau comitetul de SúULQĚi. respectiv 6. Astfel53. în Suceava întâlnim procentul cel mai mic (12.

Tabelul Nr.GHFkW în cazul SúULQĚilorSUHIHUúVúQXIDFúQLPLF &KLDUGDFúQXPúUXOUúVSXQVXULORUUHIHULWRDUHODDSHOXOFúWUHPHGLDWRUXOĪcolar pentru rezolvarea unor probleme din Īcoalú este mic GRDU SúULQĚi l-au menĚionat) FRQVLGHUúm.58. totuĪi Fú DFROR XQGH H[LVWúPHGLDWRUXOĪcolar SRDWHILRUHVXUVúXWLOúvQDFHVWVHQV 52 V. 56 53 V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 135-136 Īi Graficele Nr. 57 . precum Īi explicaĚiile suplimentare 54 . Tabelul Nr. 133 Īi Graficul Nr. Tabelul Nr. 134 54 V. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.

Ca probleme DVSHFWHQHJDWLYH.

9% 12.3%   3 9.6%   Se poate constata.9% 16. Categorii de probleme semnalate Aspecte negative semnalate 1 Paza Īi siguranĚa din Īcoalú Īi în jurul Īcolii 2 Ordinea Īi FXUúĚenia din Īcoalú 3 Comportamentul unor elevi 4 Comportamentul unor profesori Tabelul Nr.4%   4 3.2% 22.5% 12. DistribuĚia rúspunsurilor în funcĚie de categoriile de probleme menĚionate CJ DJ IL SV VL VS Minim Maxim Amplit Medie ELEVI 1 24.4%   3 41. UúVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .5úVSXQVXULJHQHUDOH GHH[HPSOXÅQXVXQWcuminĚiµÅVHSRDUWúXUkWµ. În privinĚa tipologiei problemei semnalate legate de comportamentul elevilor.6% 31. situaĚia VHSUH]LQWúDVWIHO uQQXPúUGHelevi (din totalul de 1761 de respondenĚi.6% 13.0% 0.4% 0.VHPQDODWHDXIRVWDYXWHvQYHGHUHXUPúWRDUHOHopĚiuni55 Tabelul Nr.2% 39. urmate de aspecte negative legate de RUGLQH FXUùęenie SD]ù ĩi siguranęù – situaęie SH FDUH R FRQVLGHUùP vQJULMRUùWRDUH Aceasta cu atât mai mult cu cât aspectele menĚionate legate de RUGLQH FXUúĚenie SD]ú Īi siguranĚú) sunt cele mai importante ĩi în opinia SùULQęilor. aceeaĪi persistenĚú a problemelor individuale (mai ales comportamentul altor elevi).2% 26. 3HGHDOWúSDUWHUHPDUFúPFDIDSWvPEXFXUúWRU QXPúUXOPLFGH probleme care Ěin de profesori (circa 6% dintre elevi Īi 2% dintre SúULQĚi semnalându-le). în cazul elevilor.1% 10.3% 4.6% 8.6% 24.1% 2.3% 32.6% 1.7% 5.0% 32.6% 20.1ĘI 1 13.8% 38.9%   3ø5.4% 31.7% 4.5%   2 23.8% 6.0% 0.9%) au bifat varianta „Comportamentul unor HOHYLDGLFúPRGXOvQFDUHµ/Delevi. 46.2% 27.1% 4.5%   2 10. deci circa 3.2% 7.4% 9. semnalate Īi cu alte prilejuri.5% 10.5% 7.0% 5.2% 6.0% 4.8% 5.5%   4 6.6% 6. deci aproape 22%) Īi 71 SùULQęi (din totalul de 1825 de respondenĚi.4% 1.3% 34.4% 21.1% 21. 45.

 .

Cazuri de violenĚú YHUEDOúOLPEDMQHSRWULYLW vQMXUúHWF. .

 .

&D]XULGHDJUHVLXQLviolenĚú IL]LFú EúWúL. .

 .

.Fumatul (5) .Å0ú HQHUYHD]úµ .

Å0RGXOvQFDUHJkQGHVFîĪi e[SULPúRSLQLLOHµ .AbsenĚele elevilor (4) . .

„Nu-Īi face temele” (2) . . 0RGXOvQFDUHVHvPEUDFú .

Graficele Nr.60 55 . 59 . Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 55 V.

. Å6HYúLFúUHVFµ .

. Å)XUúµ .

. Å6HGúLPSRUWDQWµ .

modul de adresare Īi vLROHQĚa YHUEDOú . . Limbajul. 1RQUúVSXQVXUL („nu fac nimic”) (1) La SùULQęi. UúVSXQVXULOHYL]HD]úXUPúWRDUHOHDVSHFWH .

. Acte de YLROHQĚú IL]LFú .

Nu este cazul (2) . 0XUGúULHOLSVDGHFXUúĚenie (1) . deci aproape 5%) Īi 27 SùULQęi (din totalul de 1825 de respondenĚiGHFLFLUFD. . 5úVSXQVXULJHQHUDOHQHUHOHYDQWH ÅVHFRPSRUWúFXalĚi copii”) sau QRQUúVSXQVXUL (restul) 8QQXPúUGH87 elevi (din totalul de 1761 de respondenĚi.

Cazuri de YLROHQĚú YHUEDOúOLPEDMQHSRWULYLW ĚipúvQMXUúHWF.DXELIDWYDULDQWDÅ&RPSRUWDPHQWXOXQRUSURIHVRULDGLFú modul în care .. La eleviUúVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .”..

 .

5úVSXQVXULJHQHUDOH GH H[HPSOXÅVHSRDUWúXUkWµ. .

 .

.Modul îQFDUHHYDOXHD]úQRWHD]ú .

.Modul de predare (9) .Cazuri de YLROHQĚú IL]LFú EúWúLQHGúXQDGXSúFHDIú.

 .

6ODEDFDOLWDWHDSUHGúULL .„Eu am dreptate!” (2) La SùULQęiUúVSXQVXULOHYL]HD]úXUPúWRDUHOHDVSHFWH . .Å3UHIHUúanumiĚi elevi” (4) .

AbsenĚa de la ore (6) . . 0RGXOGHDGUHVDUHOLPEDMLQDGHFYDW .

0RGXOHYDOXDUHQRWDUH . .

Incapacitatea de a menĚine disciplina (1) . 5úVSXQVXULJHQHUDOHQHUHOHYDQWH ÅVHUHVSHFWúµ. Agresivitatea (2) . Lipsa de supraveghere a copiilor în pauze (1) . .

VDXQRQUúVSXQVXUL (restul) În privinĚa “altor probleme” (decât cele patru categorii indicate). un nuPúUGHHOHYL GLQWRWDOXO de 1761 de respondenĚi.8%) Īi 16 SúULQĚi (din totalul de 1825 de respondenĚi.Å6WULFúFLXQLµ . „E frig în Īcoalú” (3) . deci circa 1. deci sub 1%) DXDOHVDFHDVWúYDULDQWú/DeleviUúVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .Nu sunt astfel de cazuri (16) .

“Certuri sau neînĚelegeri între noi sau între noi Īi GDVFúOLµ . .

Cazuri de YLROHQĚúYHUEDOú . .

Cazuri de YLROHQĚúIL]LFúvQWUHHOHYL . .

Å1HSúVDUHDµ . .

Cazuri de discriminare (1) 56 . .

Å(JúOúJLHµ . .

- „Copiii care au nevoie de ajutor” (1)
- Å&RSLLLFDUHIXPHD]úµ 

La SùULQęiUúVSXQVXULOHYL]HD]úXUPúWRDUHOHDVSHFWH
- Lipsa transportului Īcolar (2)
- Å3URIHVRULLQXDFRUGúatenĚie în momentul în care copiii au probleme medicale” (2)
- IndiferenĚa IDĚú de copii Īi IDĚú de problemele lor (2)
- Diverse acte de LQGLVFLSOLQú a copiilor (2)
- Tratarea copiilor cu CES (1)
- „Deranjarea unor persoane din afara Īcolii” (1)
- „Problemele copiilor la vQYúĚúturú” (1)
- 5úVSXQVXULJHQHUDOHQHUHOHYDQWH ÅWDYDQXOµ

VDXQRQUúVSXQVXUL (restul)

În privinĚa opiniilor asupra XUPùULORU VHPQDOùULL SUREOHPHORU UHVSHFWLYH, respondenĚii
(elevi Īi SúULQĚi

9% 16.7% 15.8% 7. 61 .2% 17.0%   'XSú FXP VH SRDWH REVHUYD HOHYLL UDSRUWHD]ú vQWU-o proporĚie mult mai mare decât SúULQĚii vPEXQúWúĚirea situaĚiei.2% 0.6% 3.7% 27. 48.2%   4 13.4% 19.8%   2 23.8% 25. Graficele Nr.5% 28.1%   PøRINĘI 1 18.3% 19.0% 8. dar în ansamblu SHVWH MXPúWDWH GLQWUH respondenĚi FRQVLGHUú Fú semnalarea 56 V.7% 23.3% 53.8% 22.6% 12.1% 19.3%   3 22.5% 17.2% 16.8% 35.4% 29.6% 21.7% 23.4% 23. DistribuĚia rúspunsurilor în privinĚDXUPúULORUVHPQDOúULLXQHLSUREOHPH CJ DJ IL SV VL VS Minim Maxim Amplit Medie ELEVI 1 31.9%   2 22. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.1%   4 17.0% 26.62 57 .4% 15.1% 13.8% 22.0% 17.5% 25.2% 58.8% 26.5% 3.1% 24.3%   3 19.5% 29.DXDYXWXUPúWRDUHOHYDULDQWHGHUúVSXQV 7DEHOXO1U8UPúULOHVHPQDOúULLXQHLSUREOHPH 1 Aproape întotdeauna am observat o vPEXQúWúĚire a aspectului semnalat 2 'HUHJXOúDPREVHUYDWRvPEXQúWúĚire a aspectului semnalat 3 &kWHRGDWúDPREVHUYDWRvPEXQúWúĚire a aspectului semnalat 4 Foarte rar sau QLFLRGDWú am observat o vPEXQúWúĚire a aspectului semnalat SituaĚia UùVSXQVXULORUSHJUXSXULęintù ĩi pe judeęeHVWHSUH]HQWDWúîn continuare56 Tabelul Nr.1% 23.0% 19.5% 28.0% 16.0% 11.

DistribuĚia rúspunsurilor în privinĚa propunerilor de vPEXQúWúĚire CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI DA    NU    NonR    7RWDO    3ø5. SúULQĚii peste 88%). 49.1ĘI DA    NU    NonR    7RWDO    Marea majoritate a respondenĚilor GHFODUú Fú nu au adresat Īcolii propuneri de vPEXQúWúĚire (elevii peste 93%. propunerile care au întrunit 5 sau mai multe opĚiuni) . O situaĚie GLIHULWú vQWUH FHOH GRXú JUXSXUL GH UHVSRQGHQĚi vQUHJLVWUúP Īi în privinĚa propunerilor de vPEXQùWùęire IùFXWHGHHOHYLUHVSHFWLYGHSùULQęi57 Tabelul Nr.) (51) .$FWLYLWúĚi extra curriculare H[FXUVLLFRQFXUVXULYL]LWHVHUEúUL.deci o DWLWXGLQHUHDFWLYùĩi nu pro DFWLYù.ÍPEXQúWúĚirea UHSDUDUHDîntreĚinerea bazei materiale pentru educaĚie VDODGHFODVú FDOFXODWRDUHWDEOúHFKLSDPHQWHWHUHQde sport etc. Elevii au fost solicitaĚi Vú H[HPSOLILFH vQ privinĚa propunerii de vPEXQúWúĚire 8Q QXPúU GH elevi (din totalul de 1761 de respondenĚi. deci aproape 14% au dat astfel de exemple 3UH]HQWúP PDL jos.probOHPHL D GXV GH ILHFDUH GDWù VDX PùFDU vQ PDMRULWDWHD FD]XULORU la vPEXQùWùęirea situaęiei. Se poate observa aici o centrare a interesului beneficiarilor de educaęie pe probleme ĩi nu pe vPEXQùWùęireavQJHQHUDODDFWLYLWùęii din ĩcoalù.

 .

Ordine Īi FXUúĚenie în Īcoalú FXLPSOLFDUHSHUVRQDOú. .

 .

.Modificarea orarului (ore mai puĚine PDLPXOWHPDLVFXUWHHWF.

 .

Graficul Nr. 137 58 V. 5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 63 58 .$FWLYLWúĚi sportive (8) . Īi Anexa 3.3ODQWDUHDGHIORULFRSDFi (16) .Acces la calculatoare (5) . Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Tabelul Nr.5úVSXQVXULJHQHUDOHQRQUúVSXQVXUL (14) 3úULQĚii au fost solicitaĚi VúLQGLFHĪi FXLDXIùFXWSURSXQHUHDUHVSHFWLYù58 57 V.Alte opĚiuni (31) ..Introducerea unui opĚional (5) . .

7DEHOXO1U&XLDXDGUHVDWSúULQĚii propunerile de îmbunútúĚire CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 87 88 48 21 113 114 471 Altor SúULQĚi.) Comitetului GHSúULQĚi din    Īcoalú Altor persoane sau instituĚii    8QQXPúUGHSúULQĚi (din totalul de 1825 de respondenĚiGHFLVXE. VúYHGHPFH    SXWHPIDFHvPSUHXQú Dirigintelui sau unui alt    profesor Directorului Īcolii    $XWRULWúĚilor ORFDOH 3ULPúULH    consiliu local etc.

DXELIDWYDULDQWDÅDOWú SHUVRDQúµ5úVSXQVXULOHmenĚioneazú ILHIDSWXOFúQXDXIRVWIúFXWHSURSXQHUL .

ILHUHSHWúYDULDQWDFDUH VHUHIHUúODDGUHVDUHDSURSXQHULLFúWUHSURIHVRULLGHODFODVú .

65 59 . Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. aproape un sfert dintre elevi ĩi circa 13% dintre SùULQęi susęin Fù QX V-a întâmplat nimic cu propunerea UHVSHFWLYú59 7DEHOXO1U8UPúULOHXQHLSURSXQHULGHvPEXQúWúĚire Propunerea 1 $IRVWSUHOXDWúĪi DSOLFDWúGLUHFW Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirigintele. se poate observa “RULHQWDUHDLQWHUQùµFHLFúUora le sunt adresate propuneri ILLQGFXSUHFúGHUHFHLGLQLQWHULRUXOĪcolii Īi nu instituĚii sau organizaĚii GLQDIDUú 3HVWH GLQWUH FHL FDUH DX IúFXW SURSXQHUL GH vPEXQúWúĚire. directorul. dar propunerea nu DIRVWDSOLFDWú 4 Nu s-a întâmplat nimic 59 V. ĩi în acest caz. atât în rândul elevilor.) Īi 2 DSRLDIRVWDSOLFDWúWRWDOVDXparĚial 3 Am discutat despre propunere cu alte persoane. Graficel3 Nr. TotuĪi. alĚi profesori etc. cât Īi al SúULQĚilor. 64 . susęin Fù SURSXQHULOH UHVSHFWLYH DX IRVW OXDWH vQ FRQVLGHUDUH.

3% 2.7% 23.0% 28.6% NonR 5.4% 8. 52.1% 16.8% 42.1% 17.9% 22.0% 5.5% 7.1% 19.7% 31.0% 11.0% 15..7% 2.3% 3 13.8% 7RWDO    Un aspect important care stabileĪte.0% 2.1% 1.9% 10.1% 30.3% 3. 138 Īi Graficul Nr.7% 31.0% NonR 2. situaĚia se SUH]LQWúDVWIHO60 60 V. Rezultatele cercHWúULL– date suplimentare.7% 4.0% 45.3% 30.0% 2 45.5% 40.4% 23.0% 32.0% 1.6% 7. Tabelul Nr.1% 9.0% 3 9.6% 22.5% 0.4% 8.0% 14.1ĘI 1 26.0% 9.0% 20.0% 23. respectiv motivele pentru care SúULQWHOHHVWHFKHPDWVúYLQúODĪcoalú$XIRVWRIHULWHXUPúWRDUHOHYDULDQWHGHUúVSXQV Tabelul Nr.6% 2 43.2% 12.3% 4 13.7% 50. Motivele pentru care Īcoala doreĪte VúFRPXQLFHFXSúULQĚii 1 6ú-mi comunice notele Īi rezultatele bune ale copilului meu 2 6ú-mi comunice notele Īi rezultatele slabe ale copilului meu 3 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHprezenĚa la ore a copilului meu 4 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHabsenĚele de la ore ale copilului meu 5 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHFkWGHELQHVHFRPSRUWúFRSLOXOPHX 6 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHLQGLVFLSOLQDFRSLOXOXLPHX 7 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHUH]XOWDWHOHGHRVHELWHDOHĪcolii 8 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHSUREOHPHOHĪcolii 9 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHUHVXUVHOHĪcolii 6ú-mi solicite contribuĚia vQ EDQL VDX PXQFú OD SURFXUDUHD UHDOL]DUHD XQRU PDWHULDOH VDX 10 resurse pentru Īcoalú În privinĚa frecvenĚei UúVSXQVXULORU SHQWUu ILHFDUH YDULDQWú Īi pentru fiecare judeĚ.6% 1. în fapt.3% 7RWDO    3ø5. atitudinea SúULQĚilor faĚú de Īcoalú vO UHSUH]LQWú motivele pentru care ĩcoala doreĩte Vù FRPXQLFH FX SùULQęii.Tabelul Nr. 53. DistribuĚLDRSLQLLORUSULYLQGXUPúULOHSURSXQHULORUGHvPEXQúWúĚire CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI 1 25.3% 40.9% 57.4% 23.2% 8.5% 7.7% 60.4% 14. 66 60 .7% 0.7% 55. Īi Anexa 3.2% 45.0% 4 14.

1% 31.7% 72.0% 10.3% 11. rezultatele deosebite ale Īcolii etc.6% 0.6% 4. 139 .5% 6.9% 73. cu alte FXYLQWHPúVXUDvQFDUHĪcoala XUPúUHĪte evoluĚia JOREDOúDSHUVRQDOLWúĚii copilului ĪivQXOWLPúinstanĚú. Problemele personale sunt discutate de elevi în ĩcoalù mai ales cu colegii. 3HGHDOWúSDUWH în funcĚie de nivelul de educaĚie a SúULQĚilor VH SRDWH FRQVWDWD Fú elevii cu SùULQęii având un nivel redus de educaęie aduc în ĩcoalù problemele lor personale într-o proporęie PDLPLFùGHFkW alte categorii.0% 17.8% 3.4% 8.8% 0.0% 20.2%   7 4.6% 10.7% 19. am constatat (aĪa cum era de aĪteptat) Īi faptul cú SURFHQWXOUùVSXQVXULORUDILUPDWLYHVFDGHSHPùVXUDvQDLQWùULLvQĩcolaritate.5% 22. ca urmare este ”încúrcaWú” Īcoala cu probleme care nu Ěin QHDSúUDW de misiunea acestei instituĚii.6% 34.7% 35.0% 30. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.7% 8.8% 6.5%   5 21.1%   10 9.9% 2.4% 8. Graficul Nr.3% 35.5% 9.6% 2.0% 32.8% 2.8% 4. dirigintele62 61 V. comportamentele pozitive ale acestora. cu explicaĚiile suplimentare 61 . 54. Tabelele Nr.8% 9.4%   4 12.5%   2 35.2% 8.Tabelul Nr. DistribuĚia opiniilor privind motivele pentru care Īcoala doreĪte VúFRPXQLFHFXSúULQĚii CJ DJ IL SV VL VS Minim Maxim Amplit Medie 1 53.7% 9.5%   3 24.6% 28.4% 40.3%   Se poate constata predominanęa dimensiunii „pozitive” DDFHVWHLFRPXQLFúULSúULQĚii sunt solicitaĚi VúYLQúODĪcoalú pentru a li se comunica rezultatele bune ale copiilor.7% 4.7% 25. EXQúVWDUHD VD JHQHUDOú ÍQ SULPXO UkQG DP FRQVWDWDW Fú SHVWH GLQWUH HOHYL Īi aproape 80% dintre SúULQĚi VH DGUHVHD]ú Īcolii Īi atunci când este vorba de problemele personale ale copilului sau ale familiei61&RQVLGHUúPFúXQPRWLYDODFHVWHLVLWXDĚii este Īi lipsa unei alte persoanú UHVXUVú în comunitate (cum ar fi de exemplu un asistent social) Īi. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.6% 3. De asemenea.5%   8 13.0% 59. un alt aspect pe care l-am avut în vedere a fost reacęia ĩcolii la problemele persoanele ale elevilor ĩi vQ JHQHUDO DOH IDPLOLHL.1% 72.2% 16.7% 0.8% 24. 67.1% 16.2%   9 14.4%   6 14.8% 7.3% 34.141 62 V.3% 9. urmând. în ordinea preferinĚelor.5% 35.4% 3. Legat de motivele iniĚierii FRPXQLFúULLĪcoalú-familie.5% 9.7% 34.

Graficul Nr. dar mai puĚin cu alĚi SúULQĚi64 63 V. Graficul Nr. chiar Īi în acest mediu defavorizat – aproape un sfert dintre elevi raportând utilizarea telefonului sau a email-ului63 7DEHOXO1U0RGDOLWúĚile de comunicare preferate de elevi CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Simple discuĚii. a mijloacelor electronice. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.Tabelul Nr. atunci când 161 171 105 65 145 192 841 JúVHVFSHUVRDQDUHVSHFWLYú ConsultaĚii individuale 32 52 37 8 35 48 212 Telefon (inclusiv SMS) 58 62 30 41 50 75 317 Email 24 14 13 8 22 19 100 CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Simple discuĚii. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. între preferinĚe. 55. 69 62 . cu explicaĚiile suplimentare 64 V. DistribuĚia rúspunsurilor privind persoanele preferate de elevi pentru discutarea problemelor personale CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO &X FROHJLL GH FODVú VDX GLQ 136 143 70 37 129 137 653 Īcoalú Cu dirigintele 69 92 65 10 82 101 419 Cu anumiĚi profesori 26 16 16 11 36 33 138 Cu directorul Īcolii 5 8 13 8 7 15 56 &X FRQVLOLHUXO SVLKRORJXO GLQ 18 3 8 0 4 4 37 Īcoalú 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 CJ DJ IL SV VL VS Total &XFROHJLLGHFODVúVDXGLQ    Īcoalú Cu dirigintele    Cu anumiĚi profesori    Cu directorul Īcolii    &XFRQVLOLHUXOSVLKRORJXOGLQ    Īcoalú Ca PRGDOLWùęi preferate de comunicareHOHYLLSUHIHUúGHGHSDUWHdiscuĚiile Īi consultaĚiile LQGLYLGXDOHGDUUHPDUFúPapariĚia. 68. atunci când    JúVHVFSHUVRDQDUHVSHFWLYú ConsultaĚii individuale    Telefon (inclusiv SMS)    Email    În privinęa SùULQęilorVHSRDWHFRQVWDWDFúaceĪtia SUHIHUúVúGLVFXWHSUREOHPHOHSHUVRQDOHFX GLULJLQWHOHUHVSHFWLYFXvQYùęùtorulVDXFXalęi profesori.

FrecvenĚa comunicúrii elevilor ĪLSúULQĚilor cu Īcoala ELEVI 3ø5. În funcĚie de YkUVWDFRSLOXOXL DQXOGHVWXGLX.1ĘI 1 =LOQLF 490 124 2 6úSWúPkQDO 340 388 3 Lunar 142 583 4 De 1-3 ori pe semestru 107 289 5 2GDWúSHDQVDXPDLUDU 108 67 6 NonR 574 374 7 7RWDO 1761 1825 Se poate constata o frecvenĚú PXOWPDLEXQúDFRPXQLFúULLFXHOHYLLGHFkWvQFD]XOSúULQĚilor. 58.7DEHOXO1U0RGDOLWúĚile de comunicare preferate de púrinĚi CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Cu alĚi SúULQĚi DLHOHYLORUGLQFODVú 22 42 26 0 47 50 187 sau din Īcoalú Cu dirigintele 178 228 122 101 237 261 1127 Cu anumiĚi profesori 24 76 18 64 79 47 308 Cu directorul Īcolii 12 64 15 38 50 35 214 &X FRQVLOLHUXO SVLKRORJXO GLQ 14 3 5 0 10 5 37 Īcoalú 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Cu alĚi SúULQĚi DLHOHYLORUGLQFODVú    sau din Īcoalú Cu dirigintele    Cu anumiĚi profesori    Cu directorul Īcolii    &XFRQVLOLHUXOSVLKRORJXOGLQ    Īcoalú În privinĚa frecvenęei FRPXQLFúULLLQGLIHUHQWGHPLMORFXOSUHIHUDWUúVSXQVXULOHVXQWSUH]HQWDWH în tabelele de mai jos65 Tabelul Nr.

urcând apoi încet SkQú OD FODVD D 9.. cât Īi prin frecvenĚa FRPXQLFúULLFDUHvLpriveĪte pe SúULQĚi.. 71 . În acest sens sunt semnificative.DPFRQVWDWDWFúODQLYHOGHJLPQD]LXIUHFYHQĚa cea mai mare a comunicúrii între Īcoalú ĪLSúULQĚi este la nivelul clasei a V-DVFú]kQGfoarte mult la nivelul clasei a VI-a. în primul rând. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.-a. Suceava din nou este un judeĚ cu Īcoli atipice (IDĚú de celelalte Īcoli din eĪantion) DWkW SULQ QXPúUXO foarte mare de QRQUúVSXQVXUL la elevi. GDU IúUú Vú DMXQJú OD QLYHOXO FRPXQLFúULL GLQ FODVD D 9-a66.72 63 . 70 66 V. Tabelele Nr. Comunicarea rezultatelor vQYùęùrii este o parte esenĚialú a sistemului de comunicare a Īcolii ca instituĚie de educaĚie. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Graficul Nr. frecvenĚa FRPXQLFúULLĪi 65 V. 142 .143 Īi Graficele Nr.

60. 144 .145 68 V. 0RGDOLWúĚi de comunicare a rezultatelor Īcolare CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Individual. Tabelul Nr.PRGDOLWúĚile de comunicare. 73 64 . aspecte abordate într-o serie de itemi speciali adresaĚi SúULQĚilor. sau Suceava unde majoritatea SúULQĚilor menĚioneazú feedEDFNul public verbal FDPRGDOLWDWHSUHIHUDWúGHFRPXQLFDUH68. FrecvenĚa comunicúrii rezultatelor învúĚúrii CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO =LOQLF    Cel puĚin RGDWúSH    VúSWúPkQú Cel puĚin RGDWúSH    OXQú 0DLUDUGHRGDWúSH    OXQúVDXGHORF Nu ĪtiuQXPú    LQWHUHVHD]ú NonR    7RWDO    (VWHvQJULMRUúWRUIDSWXOFúîntre o treime ĩi 80% dintre SùULQęi GHFODUúFúUH]XOWDWHOHĪcolare sunt comunicate lunar sau mai rar. în scris    Individual. de asemenea. 146 Īi Graficul Nr. În privinĚa frecvenęei FRPXQLFùULLUH]XOWDWHORUĩcolareUúVSXQVXULOHSùULQęilor sunt prezentate în tabelul de mai jos67 Tabelul Nr. verbal    NonR    7RWDO    67 V. Pot fi observate. diferenĚe destul de mari între judeĚe în Suceava peste 80% dintre SúULQĚi GHFODUúFúOHVXQWFRPXQLFDWHUH]XOWDWHOHĪcolare lunar sau mai rar. Tabelele Nr. în timp ce în Vaslui. în scris    Public. 59. Ca PRGDOLWùęi de comunicare a rezultatelor ĩcolare comunicarea individuDOú YHUEDOúVDX în scris) este de departe FHDPDLPXOWIRORVLWú menĚionatú GHFLUFDGRXúWUHLPLGLQWUHSúULQĚi). Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. mai mult de un sfert dintre SúULQĚi GHFODUúFúUH]XOWDWHOHFRSLLORUORUOHVXQWFRPXQLFDWH zilnic. dar cu diferenĚe notabile între judeĚeGHH[HPSOX9kOFHDXQGHSHVWHGLQWUHSúULQĚi DXLQGLFDWIHHGEDFNul individual scris ca preferat. Tabelul Nr. verbal    Public.

Nivelul satisfacęiei ĩi „starea de bine” la ĩcoalù 3.3. nu numai la copii ci Īi la adulĚi. deci putem avea Īi RDERUGDUHFRPSDUDWLYú Indiferent de categoria de populaĚie LQYHVWLJDWúvQ YHGHUHD LGHQWLILFúULL XQLWúĚilor FDUH RIHUú R siguranĚú a elevilor în Īcoalú (Īi vQ YHFLQúWDWHD DFHVWHLD. cu sentimentul de siguranęù – în cazul de IDĚú. Acest aspect a fost abordat în ambele instrumente de cercetare. siguranĚa în Īcoalú Īi în spaĚiile adiacente.3. Siguranęa elevilor în incinta ĩcolii ĩi vQYHFLQùWDWH Starea de bine începe.3.1.

nu numai în incinta acesteiD. Sentimentul de siguranĚú . totuĪi. situaĚia VHSUH]LQWúDVWIHO Tabelul Nr. Tabelul Nr. se va determina Īi un al doilea indicator. reprezentând ponderea scorului mediu realizat în maximum de 4 puncte posibile de realizat în acest caz. 62. 3ùULQęii au fost solicitaĚi suplimentar Vú estimeze nivelul de siguranęù ĩi vQ YHFLQùWDWHD ĩcolii. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.WHPXOUHSUH]LQWúRHYDOXDUH pe VFDOD RUGLQDOú SHQWUX FDUH VH XWLOL]HD]ú FD LQGLFDWRU VLQWHWLF VFRUXO PHGLX DO UúVSXQVXULORU RIHULWH SH scala 1-4). 147 Īi Graficele Nr. marea majoritate a elevilor se simt în siguranĚú. Suplimentar. 61. 74 . Tabelul Nr. Sentimentul de siguranĚú în Īcoalú Īi în vecinútatea Īcolii (púrinĚi) Foarte Foarte Procent Mare Mediu Mic NonR Medie mare mic medie 5 4 3 2 1 0 din 4 În ĩcoalù     În     YHFLQùWDWH 69 V. o diferenĚú de peste 15 puncte procentuale între judeĚe – cea mai PLFúsiguranĚú resimĚitú GHFúWUHHOHYLILLQGODQLYHOXOjudeĚului IalomiĚa.numúrul XQLWúĚilor în care cel puĚin un elev a confirmat siguranĚa RIHULWúGHĪcoalú Īi ponderea elevilor care au confirmat siguranĚa oferitú de Īcoalú 1XPùUXOXQLWùęilor în care cel puęin un 1XPùUGHHOHYLFDUHDFRQILUPDW elev a confirmat siguranęa RIHULWùGHĩcoalù siguranęa RIHULWùGHĩcoalù CJ 22 246 DJ 18 262 IL 8 193 SV 7 195 VL 27 257 VS 22 310 7RWDO 104 1463 6HSRDWHREVHUYDFúvQJHQHUDOvQDSURDSHWRDWHĪcolile din eĪantion. inclusiv pe drumul la Īi de la Īcoalú. într-R VLQJXUú interpretare – anume „RIHUú siguranĚúµ3HDFHDVWúED]úSHjudeęe. iar cea mai mare în Suceava69. V-a procedat la combinarea variantelor „foarte mare” Īi „mare” privind siguranĚa.75 65 . existând.

Mai menĚionúm ĪLIDSWXOFú doar într-un singur judeĚ. 148 Īi Graficele Nr. Sentimentul de siguranĚú . dar Īi diferenĚe mari între judeĚe – în Vâlcea SúULQĚii apreciind cel mai ridicat nivel de siguranĚú al copiilor atât în Īcoalú. majoritatea SúULQĚilor DSUHFLD]úFúHOHYLLVXQWvQsiguranĚú atât în Īcoalú. cât Īi vQDSURSLHUHLDUFHOPDLVFú]XWvQ6XFHDYD70.numúrul XQLWúĚilor în care cel puĚin XQ SúULQWH D FRQILUPDW siguranĚa RIHULWú GH Īcoalú Īi ponderea púrinĚilor care au confirmat siguranĚa oferitú de Īcoalú pentru elevi 1XPùUXOXQLWùęilor FDUHvQRSLQLD 1XPùUGHHOHYLFDUHvQRSLQLD SùULQęilorRIHUùsiguranęù în ĩcoalù ĩi în SùULQęilorEHQHILFLD]ù de siguranęù în YHFLQùWDWHDHL ĩcoalù ĩi vQYHFLQùWDWHDHL CJ 27 104 DJ 24 137 IL 9 50 SV 2 20 VL 29 188 VS 35 125 7RWDO 126 624 70 V. Am putut FRQVWDWDRVFúGHUHDQLYHOXOXLSHUFHSXWGHsiguranĚú vQYHFLQúWDWHDĪcolii faĚú de incinta acesteia. 76-77 66 . Vâlcea. cât Īi vQYHFLQúWDWHDHL Tabelul Nr. Tabelul Nr. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 63.

3% Īcoala Nu Ītiu 1RQ5 1.9% 7.1% PXUGDUú (VWH IRDUWH PXUGDU vQ WRDWú 4.0% 2. Tabelul Nr. Īcoala HVWHFXUDWú 55. 7DEHOXO1U$SUHFLHUHDQLYHOXOXLGHFXUúĚenie în Īcoli Aprecierea nivelului de CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO FXUùęenie ELEVI (VWH IRDUWH FXUDW vQ WRDWú 26.0% 26.0% 0.1% PXUGDUú (VWH IRDUWH PXUGDU vQ WRDWú 0.3.8% 2.8% 22.6% 46.0% 4.7% 50. în comparaĚie cu alĚi copii Īi.79 72 V.8% 19. 7UDWDPHQWXO egal ĩi echitabil în ĩcoalù Un aspect mult abordat în ultimul timp.1% 70.0% 5.2% 67. de cútre profesori.3% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3ø5.3.7% 0. în primul rând.4% 27. 78 . Instrumentele de cercetare au vizat Īi acest aspect.7% ĩcoala HVWH PDL GHJUDEú 1.4% 52. dacú au resimĚit acest lucru.6% 31.0% Īcoala Nu Ītiu 1RQ5 5.1ĘI (VWH IRDUWH FXUDW vQ WRDWú 23.0% 1. cele mai curate Īcoli fiind în Suceava Īi cele mai puĚin curate în IalomiĚa (atât în ceea ce îi priveĪte pe elevi.0% 1.5% 28.0% 9.8% 14. Tabelul Nr.1% 0.0% 64. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.0% 0.7% 0. cât Īi SúULQĚii fiind solicitaĚi Vú UúVSXQGú OD vQWUHEúUL OHJDWH GH acest aspect. dar Īi controversat.3% 2. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.6% 21.3. 150 67 . Similar. Īcoala HVWHFXUDWú 69.3% 0.0% 0.8% 7RWDO    6H SRDWH REVHUYD Fú PDUHD PDMRULWDWH D SúULQĚilor Īi a elevilor (cu procente de peste 70%) DSUHFLD]úĪcolile ca fiind curate – cu diferenĚe între judeĚe. 5úVSXQVXULOHHOHYLORUĪi ale SúULQĚilor sunt prezentate mai jos72 71 V. 149 Īi Graficele Nr. SúULQĚii au fost întrebaĚi acelaĪi lucru.8% 1. atât elevii.3% 23.7% 5.3% 1. FXUúĚenia în spaĚiile Īcolare VXQWVXELHFWHDPSOXGH]EúWXWHLQFOXVLYvQPDVV- media.0% 0. Ca urmare.9% 66.1% ĩcoala HVWH PDL GHJUDEú 12.2.2% 1.3.1% 20.2% 9.6% 11. cât Īi pe SúULQĚi).4% 56. Ordinea ĩi FXUùęenia în spaęiile ĩcolare Ordinea Īi. acest subiect a fost analizat în cercetarea de IDĚú Īi a fost inclus în secĚiunea GHGLFDWú ÅEXQúVWúULLµFRSLOXOXL5úVSXQVXULOHHOHYLORUĪi ale SúULQĚilor sunt prezentate mai jos71. îl constituie tratamentul echitabil al elevilor Īi. H[LVWHQĚa VDXQXDGLVFULPLQúULLHOHYLORUvQĪcoalú.2% 1. mai ales.7% 100. care cred cú DU IL PRWLYHOH. Elevii au fost întrebaĚi dacú s-au simĚit trataĚi altfel în Īcoalú.4% 54. 3.5% 1.0% 1. dar referitor la copiii lor.9% 6.8% 44.1% Īcoala În general.4% Īcoala În general.2% 0.6% 12.

65. dar cu variaĚii mari între judeĚe (între circa 6% în Suceava Īi aproape o treime în Vâlcea). Procentul SúULQĚilor FDUHDILUPúH[LVWHQĚa GLVFULPLQúULLHVWHvQVúPXOWPDLPLFGHODQLFLXQXOvQ 6XFHDYDSkQúODDSURDSHvQ9DVOXL$FHDVWúsituaĚie ne-DFRQGXVODFRQFOX]LDFú. GHUHJXOúĪi strict în cazul Īcolilor din eĪantion. discriminaĚi este destul de mare – în medie peste 25%.1ĘI DA    NU    Nu Ītiu 1RQ5    7RWDO    Procentul elevilor care s-au simĚit. PercepĚia discriminúrii (elevi Īi púrinĚi) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI DA    NU    Nu Ītiu 1RQ5    7RWDO    3ø5. într-un fel sau altul.Tabelul Nr. cauzele GLVFULPLQùULL nu sunt exterioare ĩcolii DGLFú DYkQG FD PRWLY HWQLDVúUúFLDHWF.

ci interioare. deci aproape 25%) au FRPSOHWDWUúVSXQVXULODDFHDVWúvQWUHEDUH$XIRVWLQGLFDWH 68 .. Acest lucru este confirmat Īi de motivele percepute de elevi Īi SúULQĚi FDILLQGODRULJLQHDGLVFULPLQúULL'LQWUHeleviXQQXPúUGH GLQWRWDOXOGHGHrespondenĚi.

7DEHOXO1U0RWLYHOHGLVFULPLQúULL– opiniile elevilor Motive 1XPùU 5ùVSXQVXULFDUHDUDWùPRWLYHOH´QHJDWLYHµDOHGLVFULPLQùULLGLQFDUH 389 Lipsa de rezultate Īi de motivaĚie pentru vQYúĚare FúQXvQYúĚúm". 96 alĚii mai prost" Existenta unor elevi favorizaĚi preferaĚiIúUúH[SOLFDUHDPRWLYXOXL 78 5úVSXQVXULJHQHUDOHQRQUúVSXQVXUL ("nu pot explica motivul") 58 Semnalarea LQHFKLWúĚii în notare 32 ([LVWHQĚa unor elevi antipatizaĚiIúUúH[SOLFDUHDPRWLYXOXL DXERDOúvLXUúVFSHXQLL 27 dintre noi") $FWHGHLQGLVFLSOLQú QHSXUWúPXUkWalĚii VHSRDUWúPDLIUXPRV. "alĚii învaĚú mai bine.

profesional. 20 Motive legate de statutul social. economic al SúULQĚilor VXQWVúUDFFODVD 15 VRFLDOú.

$PVXSúUDWSURIHVRUXO 10 3HQWUXFúceilalĚi sunt mai deĪtepĚi ca mine" 8 "AlĚii aduc cadouri" 5 "Am copiat la test" 4 6XQWHPRWLYVXQWmai retras" 4 $VSHFWXOIL]LF FúQXWHvPEUDFLFXPWUHEXLH.

3 1XPúVXSRUWúFúDSUHFLH]alĚi profesori" 3 3HQWUXFúQH-DPH[SULPDWSúUHUHDSHUVRQDOú.nu e cazul 28 7RWDO 436 69 . vQYúĚ" 15 "Sunt mai activi la ore" 4 Å6HSRDUWùIUXPRVFXPWUHEXLHµ. iar ei nu au fost de acord" 3 3HQWUXFúVSXQHPFúIDFdiferenĚe" 3 )DYRUL]HD]úIHWHOHEúLHĚii" 2 "Din cauza SúULQĚilor" 2 0úLDXGHSURVW 2 "AlĚii fac meditaĚii" 2 "LinguĪesc SURIHVRULLVHGDXSLVLFDEOkQGú 2 5DVúHWQLH 2 "Pentru a-mi micĪora PHGLDFDDOWFLQHYDVúILHvQDLQWHDPHD 1 3HQWUXFúQHWUDWHD]úLQIHULRULORU 1 "PHQWUXFúHOHYLLVXQWdiferiĚi între ei" 1 /HJúWXULGHUXGHQLH 1 3UREOHPHGHVúQúWDWH 1 "Nu ne cunosc" 1 (LDXLPSUHVLDFúGDFúOXúPQRWHVODEHQXSXWHPVúQHvQGUHSWúP 1 "Nu au încredere în noi" 1 5ùVSXQVXULFDUHDUDWùPRWLYHOHÅSR]LWLYHµDOHGLVFULPLQùULLGLQFDUH 19 "Sunt cuminte.

mai ales de FDSDFLWDWHD SURIHVRULORU GH D IDFH R HYDOXDUH FRUHFWú $FHVWH UúVSXQVXUL VH FRUHOHD]ú FX FHOH GH OD secĚiunea dedLFDWúVWLOXOXLHYDOXDWLYDOSURfesorului (v. 36-39). p. Se poate constata predominanęa UùVSXQVXULORUOHJDWHGHHYDOXDUHĩi notare. mai sus. /D DFHVW LWHP UúVSXQVXULOH SùULQęilor sunt mai nuanĚate 7RWRGDWú GLQFROR GH semnificaĚia VWDWLVWLFú DXUúVSXQVGRDUGHSúULQĚiGHFLDSURDSHGLQWUHHL.

SituaĚia PRWLYHORUGHGLVFULPLQDUHSHUFHSXWHHVWHXUPúWRDUHD 7DEHOXO1U0RWLYHOHGLVFULPLQúULL– RSLQLLOHSúULQĚilor 5ùVSXQV 1XPùUGH opęiuni 5úVSXQVXULJHQHUDOH QXSRWH[SOLFDPRWLYXOSURIHVRULLVHFRPSRUWúXUkW.HVWHLQWHUHVDQWúĪi percepĚia OHJDWú GH DFHVW VXELHFW VHQVLELO FKLDU GDFú UúVSXQVXULOH DX R frecvenĚú UHGXVú Īi sunt chiar unice.

32 Copilul propriu nu învaĚú VXILFLHQWalĚii învaĚú mai bine 18 MenĚionarea existenĚei unor elevi favorizaĚi preferaĚi 10 &RSLOXOHVWHPDLQHDVWkPSúUDWDUHHQHUJLHĪi se plictiseĪte ODRUHYUHDPDLPXOWú 7 atenĚie" "Din cauza situaĚiei PDWHULDOHVWDWXWXOXLVRFLDO 6 "Din FDXWú hainelor. mai receptivi" 4 'LQFDX]DHWQLHLHVWHĚigan" 4 3URIHVRUXOHVWHLQFRPSHWHQWQXH[SOLFúFRUHVSXQ]úWRU 4 Copilul este timid 3 Copilul este violent 2 3HQWUXFDQXVWDXFDSúULQWHODdispoziĚia profesorilor" 2 3HQWUXFúQXPúSODFHSHPLQH 2 3HQWUXFúHGLIHULWGHceilalĚi copii" 1 3HQWUXFúQXvOLPSOLFúPDLPXOWvQSURLHFWH 1 "Copilul meu nu este linguĪitor" 1 "Unul dintre copiii mei are certificat de handicap Īi dosar CES" 1 "Copilul meu este stângaci Īi doamna îl tot jigneĪte FúHVWHQHSXWLQFLRV 1 "Are autism" 1 "Am cerut explicaĚii vQOHJúWXUúFXWHPD 1 ComparaĚia cu foĪti elevi. aspectului fizic" 6 "Sunt favorizaĚi copiii mai atenĚi. acum SúULQĚi 1 Cultul din care face parte familia elevului 1 "Din cauza culorii politice a SúULQĚilor" 1 "Nu are FúUĚi" 1 1XHVWHFD]XO VHSRDUWúIUXPRV. tunsorii.

sunt semnalate Īi cazuri în care problemele Īi conflictele dintre SúULQĚi Īi Īcoalú sunt percepute ca ducând la discriminarea copiilor. 70 . precum Īi preferinĚa cadrelor didactice pentru anumiĚi copii. De asemenea. SúULQĚii VHPQDOHD]ú Īi mai multe situaęii vQ FDUH GLVFULPLQDUHD HVWH SHUFHSXWù GLQ PRWLYH VRFLDOH ĩi etnice. 11 7RWDO 122 Dincolo de recunoaĪterea diferenĚelor Īi a punctelor slabe ale propriilor copii. din diverse motive.

WHPXO UHSUH]LQWú R HYDOXDUH SH VFDOD RUGLQDOú SHQWUX FDUH VH XWLOL]HD]ú FD LQGLFDWRU VLQWHWLF VFRUXOPHGLXDOUúVSXQVXULORURIHULWHSHVFDOD-5.progresul în dotarea cu echipamente Īi materiale . Satisfacęia IDęù de viaęa ĩcolarù Acest subiect a fost abordat pe larg în instrument.3. SatisfacĚia púrinĚilor faĚú de aspectele vieĚii Īcolare menĚionate Foarte 6DWLVIúcut Nici NesatisIúFXW Foarte NonR Medie Pondere VDWLVIúcut VDWLVIúFXW nesatisIúFXW medie în nici nesatis. reprezentând ponderea scorului mediu realizat în maximum de 5 puncte posibile de realizat în acest caz.respectul DUúWDWGHSHUVRQDOXOĪcolii. Într-RSULPúinstanĚú DPDYXWvQYHGHUHXUPúWRDUHOHDVSHFWHDOHvieĚii Īcolare. Suplimentar se va determina Īi un al doilea indicator. 80 71 . între 66% . indiferent de definiĚia FDOLWúĚii educaĚiei DYXWúvQYHGHUHsatisfacĚia beneficiarilor este un criteriu fundamental al unei Īcoli de calitate.Īi 78% . DistribuĚia opiniilor SúULQĚilor HVWHSUH]HQWDWúvQWDEHOul de mai jos73 Tabelul Nr. Aspecte ale vieĚii Īcolare .3. 151 Īi Graficul Nr. Tabelul Nr. întrucât. 69. ateliere etc. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.Ěinte pentru músurarea satisfacĚiei púrinĚilor 1 Progresul realizat în ultimul an Īcolar GHFRSLOXOGXPQHDYRDVWUú 2 &OúGLUHDĪi IDFLOLWúĚile RIHULWH VúOLGHFODVúODERUDWRDUHVDOúĪi teren de sport. 68.) Progresul în dotarea cu echipamente Īi materiale (inclusiv calculatoare) în acest an Īcolar faĚú 3 de cel precedent 4 5HVSHFWXODUúWDWGHSHUVRQDOXOĪcolii faĚú de GXPQHDYRDVWUú Īi IDĚú GHFRSLOXOGXPQHDYRDVWUú 5 &RUHFWLWXGLQHDHYDOXúULLĪi QRWúULL QRWHOHFDOLILFDWLYHOHobĚinute sunt cele meritate) 6 InformaĚia SULPLWúvQprivinĚa DFWLYLWúĚilor GHVIúĪurate în Īcoalú 7 InformaĚia SULPLWúGHODĪcoalú în privinĚa FRQWLQXúULLVWXGLLORUGXSúDEVROYLUH 8 Modul în care Īcoala UúVSXQGHVROLFLWúULORUGXPQHDYRDVWUú . 5 IúFXW 5 4 3 2 1 0 1     2     3     4     5     6     7     8     73 V. faĚú de care SùULQęii au fost solicitaĚi Vú-Īi H[SULPHRSLQLD Tabelul Nr.4. Rezultatele obĚinute la nivel de judeĚ VXQWH[SULPDWHVXEIRUPDDFHVWXLLQGLFDWRUGHQDWXUúSURFHQWXDOú 6H SRDWH REVHUYD Fú UúVSXQVXULOH SúULQĚilor LQGLFú XQ JUDG PDUH GH satisfacĚie în privinĚa tuturor aspectelor menĚionate.

Aspecte ale climatului Īcolar . 70. ÍQFRPSOHWDUHDPúVXUúULLJUDGXOXLGHsatisfacĚieDWkWHOHYLL cât ĩi SùULQęii au fost solicitaĚi Vú îĪi exprime acordul în privinĚa unor aspecte care Ěin de climatul ĩcolar FDUHFRQIRUPFHUFHWúULORUGH profil. influenĚeazú atât participarea ĪFRODUú cât Īi rezultatele obĚinute$FHVWHDVSHFWHVXQWXUPúWRDUHOH Tabelul Nr.Ěinte pentru músurarea satisfacĚiei elevilor Variante elevi 1 0úVLPWDSURSLDWGHSURIHVRULLĪi HOHYLLGLQDFHDVWúĪcoalú 2 6XQWIHULFLWúFúvQYúĚ vQDFHDVWúĪcoalú 3 ([LVWú întotdeauna cineva. în ĪcoalúFDUHDVFXOWúFHVSXQDWXQFLFkQGDPSUREOHPH 4 3URIHVRULLGLQDFHDVWúĪcoalú vLWUDWHD]úHFKLWDELOSHtoĚi elevii 5 ([LVWú întotdeauna cineva în Īcoalú FDUHPúODXGúSHQWUXUHDOL]úULĪi PúvQFXUDMHD]ú 6 ([LVWúvQWRWGHDXQDFLQHYDFDUHYHGHFkQGOLSVHVFGHODĪcoalú Īi VHLQWHUHVHD]úGHFHOLSVHVF Am în Īcoalú SULHWHQLGHYkUVWDPHD VDXDSURSLDWú.

în ĪcoalúFDUHDVFXOWúFHVSXQDWXQFLFkQGYRUEHVFGHVSUHFRSLOXOPHX 4 3URIHVRULLGLQDFHDVWúĪcoalú vLWUDWHD]úHFKLWDELOSHtoĚi elevii ([LVWú întotdeauna cineva în Īcoalú FDUHODXGúHOHYLLĪi SúULQĚii lor pentru rezultatele Īcolare Īi 5 îi vQFXUDMHD]ú ([LVWúvQWRWGHDXQDFLQHYDFDUHYHGHFkQGFRSLOXOPHXlipseĪte de la Īcoalú Īi VHLQWHUHVHD]úGH 6 ce lipseĪte Copilul meu are în Īcoalú SULHWHQLGHYkUVWDOXL VDXDSURSLDWú. 71. Aspecte ale climatului Īcolar . FXFDUHYRUEHVFĪi FDUHPúDMXWúDWXQFL 7 când dau de greu Tabelul Nr.Ěinte pentru músurarea satisfacĚiei púrinĚilor Variante SùULQęi 1 0úVLPWDSURSLDWGHSURIHVRULLĪi HOHYLLGLQDFHDVWúĪcoalú 2 6XQWIHULFLWúFúFRSLOXOPHXînvaĚú vQDFHDVWúĪcoalú 3 ([LVWú întotdeauna cineva.

Suplimentar se va determina Īi un al doilea indicator. Rezultatele obĚinute la nivel de judeĚ VXQWH[SULPDWHVXEIRUPDDFHVWXLLQGLFDWRUGHQDWXUúSURFHQWXDOú DistribuĚia opiniilor SúULQĚilor HVWHSUH]HQWDWúvQWDEHOul XUPúWRU74 74 V.WHPXO UHSUH]LQWú R HYDOXDUHD SH VFDOD RUGLQDOú SHQWUX FDUH VH XWLOL]HD]ú FD LQGLFDWRU VLQWHWLF VFRUXOPHGLXDOUúVSXQVXULORURIHULWHSHVFDOD-5. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.FDUHvODMXWúDWXQFLFkQGGúGH 7 greu . 81 . reprezentând ponderea scorului mediu realizat în maximum de 5 puncte posibile de realizat în acest caz. Tabelul Nr. 152 Īi Graficele Nr.83 72 .

5% 47.2% 51. tratarea XQLWDUúODQLYHOGHVLVWHPDDVSHFWHORUPDLVXVmenĚionate.8% 7 48.9% 3.592 71. aici apar cele mai mari diferenęe între opiniile elevilor ĩi cele ale SùULQęilor. Tabelele Nr.1% 2.4% 13.4% 2.5% 5.7% 15. $VWIHOGDFúHOHYLLDSUHFLD]ú cel mai mult H[LVWHQęa în ĩcolile în care învaęù a apropierii afective IDęù de colegi ĩi SURIHVRUL OD FDUH VH DGDXJú DSUHFLHUHDSR]LWLYùDĩcolii.2% 3.6% 6 29.9% 3ø5. semnalarea absenĚelor sau capacitatea de a recepta problemele).9% 2.8% 4.0% 3.1% 34.154 Īi Graficul Nr.8% 2.6% 4.1% 10.3% 4.7% 3.4% 7 25.8% 5.6% 3.744 74.4% 3.9% 3.0% 4.5% 5. 153 .5% 50. ca ultim aspect legat de satisfacĚia copilului. 72.3% 4.4% 51.8% 32.9% 18.9% 7.9% 4 28.675 73. În sfârĪit.643 72.4% 3.8% 8.5% În general.8% 4.4% 11.5% 6.9% 5 24.2% 4.2% 6.8% 5. cât Īi al SúULQĚilor.1% 7.5% 3.2% 2.7% 3.905 78.968 79.6% 14. VH SRDWH FRQVWDWD Fú PDMRULWDWHD HOHYLORU Īi SúULQĚilor RIHUú XQ IHHGEDFN SR]LWLY vQ privinĚa aspectelor mai sus menĚionate privind climatul Īcolar.5% 2.2% 5.6% 42.1% 3 27.2% 35.1% 51.Tabelul Nr.9% 3.0% 3. în ansamblul ei.1ĘI 1 20.8% 2.043 80.739 74.9% 6.904 78.728 74.2% 33.4% 3 30.4% 3.1% 2 41. existând între judeĚe diferenĚe mai mici decât la alĚi LWHPLIDSWFDUHGHQRWúvQRSLQLDQRDVWUú.2% 3. SatisfacĚia elevilor Īi a púrinĚilor faĚú de aspectele climatului Īcolar menĚionate Aspect Acord Acord Nici Dezacord Dezacord NonR Medie Pondere perfect acord.2% 1. pentru SúULQĚi SDUHPDLLPSRUWDQWúcapacitatea ĩcolii GHDUH]ROYDSUREOHPHOHDWXQFLFkQGDSDU (de exemplu.9% 28. 84 73 .9% 6 34.8% 15.1% 4 24. TotuĪi.8% 2.3% 10. 5 cord 5 4 3 2 1 0 ELEVI 1 31.8% 1.2% 45.7% 18.7% 2 28.821 76.2% 14.2% 16.805 76.9% 1.0% 8.1% 5.6% 1.2% 3.3% 11.735 74.546 70.0% 18. RúVSXQVXULOH VXQW PDL ELQH JUXSDWH DWkW vQ FD]XO HOHYLORU.3% 15.6% 7.2% 3.5% 9. menĚionúm opiniile elevilor privind activitatea consilierilor ĩcolari aceĪtia fiind solicitaĚi Vú LQGLFH GH FkWH RUL vQ XOWLPXO VHPHVWUX Du VWDWGHYRUEúFXXQFRQVLOLHUĪcolar5úVSXQVXULOHVXQWmenĚionate în tabelul de mai jos75 75 V.7% 2.1% 34.0% 4.4% 4.2% 4.3% 49.8% 5 27.5% 2. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare.8% 3. total medie în nici dezi.

FrecvenĚa interacĚiunii elevilor cu consilierii Īcolari CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Mai mult de trei ori    'HGRXúVDXGHWUHLRUL    2GDWú    1LFLRGDWú    NonR    7RWDO    Se poate constata XQ QLYHO VFù]XW DO DFFHVùULL GH FùWUH FRSLL D serviciilor consilierilor ĩcolari cel puĚin la nivelul Īcolilor din eĪantion. un procent de circa trei sferturi dintre elevi declarând FúvQXOWLPXOVHPHVWUXQXDXVWDWGHYRUEúQLFLRGDWúFXXQFRQVLOLHUĪcolar (cu procente de la 48% la 100% la nivel judeĚean).Suceava – Īi 91% . Suceava -. în timp ce ponderea elevilor care au beneficiat de astfel de servicii variazúGHOD– din nou.Tabelul Nr. VHSRDWHFRQVWDWDFúvQDSURDSH% dintre scoli. 74 . 73. la 41% .Vaslui).Cluj). cel puĚin XQ HOHY D GHFODUDW Fú D EHQHILFLDW vQ DFHVW VHPHVWUX FHO puĚin R GDWú GH VHUYLFLLOH XQXL FRQVLOLHU FX procente între 0% . 'DFúvQVú OXúPvQFRQVLGHUDUHQXPúUXOXQLWúĚilor în care cel puĚin un elev a declarat comunicarea cu consilierul Īcolar Īi vO FRUHOúP FX QXPúUXO Īi ponderea elevilor care au menĚionat comunicarea cu consilierul Īcolar.

Rezultatele obĚinute la nivel de judeĚ VXQW H[SULPDWH VXE IRUPD DFHVWXL LQGLFDWRU GH QDWXUú 76 V. procentul de circa 11% dintre elevi Īi aproape 7% dintre SúULQĚi FDUHLGHQWLILFúSUREOHPHFDUHĚin de Īcoalú ca ducând la absenĚe nemotivate. 155 77 V.5%) absenĚe nemotivate SHQWUX FRSLLL ORU LDU FHL GLQ 6XFHDYD FHO PDL PXOW OD DFHVW GLQ XUPú judeĚ existând Īi cea mai mare apropiere între opiniile elevilor ĩi SùULQęilor. Se mai poate constata Īi predominanĚa motivelor externe ĪcoliiGHQDWXUúVRFLDOúIDĚú de cele interne. 156 . Cauzele absenĚelor nemotivate Un procent de aproape 17% dintre elevi Īi aproape 6% dintre púrinĚi au indicat „alt motiv” decât cele prezentate mai susFDX]HOHPHGLFDOHILLQGFHOPDLIUHFYHQWLQYRFDWH FKLDUGDFúFHOSXĚin teoretic. Tabelele Nr. Tabelul Nr. Atitudinea IDĚú de Īcoalú HVWHGHWHUPLQDWúĪi de modul în care elevii percep utilitatea celor vQYùęate. de participarea Īcolarú. în special de H[LVWHQĚa sau nu a absenĚelor QHPRWLYDWH8QQXPúUGHDSURDSHGLQWUHHOHYLĪi circa 13% dintre SúULQĚi UDSRUWHD]ú existenĚa absenĚelor nemotivate76. MenĚionúm Īi faptul cú e[LVWú diferenĚe semnificative între judeĚe în privinĚa acestui aspect. aĪa FXPVXQWHOHSHUFHSXWHGHSúULQWHGDUPDLDOHVGH FúWUHĪcoalú. situaĚia HVWHXUPúWRDUHD77 Graficul Nr. TotuĪi. Suplimentar a fost determinat Īi un al doilea indicator. 4. ĩi DFHVW LWHP UHSUH]LQWú R HYDOXDUH SH VFDOD RUGLQDOú SHQWUX FDUH VH XWLOL]HD]ú FD LQGLFDWRU VLQWHWLFVFRUXOPHGLXDOUúVSXQVXULORURIHULWHSHVFDOD-4. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 3ùULQęii din Īcolile din IalomiĚa GHFODUú în procentul cel mai mic (6.5.3. este destul de mare. dintre HOHYLcei din Suceava sunt cei care susĚin Fú DEVHQWHD]ú QHPRWLYDW FHO PDLpuĚin (aproape 14%). Astfel. cei din Dolj absentând cel mai mult (peste 41%).3. În privinĚa cauzelor absenęelor nemotivate. cauzate de Īcoalú.158 75 . absenĚele de acest tip ar fi trebuit sú fie motivate). 'LQWUHFHOHODOWHUúVSXQVXULPDMRULWDWHDVHUHIHUúOD situaĚii care Ěin de limitele Īi problemele copilului. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. Atitudinea IDęù de vQYùęare ĩivQJHQHUDOIDęù de instituęia ĩcolarù Atitudinea IDĚú de Īcoalú Īi faĚú de vQYúĚare este evidenĚiatú. reprezentând ponderea scorului mediu realizat în maximum de 4 puncte posibile de realizat în acest caz. în primul rând.

5% 3.6% 4.6% 38.4% 31.4% 7.7% 2. PercepĚia utilitúĚii Īcolii Disci.9% 5.9% 22.4% 4.9% 2.67 33.1%  ('7 28.8% 3.0%  GEO 40. 74.2% 6. 33.9% 2.7%  Se poate constata FHD PDL PDUH XWLOLWDWH SHUFHSXWù OD GLVFLSOLQHOH FRQVLGHUDWH tradięional ca fiind cele mai importante OLPEDURPkQúĪi PDWHPDWLFD.9% 8.5% 5.8%  $57( 23.5% 36.3% 18.3% 6.4% 7.7% 3.0% 2.3% 20.4% 5.SURFHQWXDOú Opiniile elevilor referitoare la utilitatea celor vQYúĚate la diferite discipline sunt prezentate mai jos78 Tabelul Nr.4% 3.9% 4. nici general inutile medie utile inutile inutile 5 4 3 2 1 0 din 4 LRO 68.3% 3.6% 39.1% 33.2% 4. Foarte În Nici În Complet NonR Medie Procent plina utile general utile.4% 35.0% 5.6% 15.6% 4.4% 16.6% 2.6% 2.1%  67.2% 22.2% 3.5%  .7%  EDF 40.7% 12.5% 4.1% 2.6% 36.1% 3.0%  0$7 59.6% 14.1% 5.8%  LMO 46.

cele mai puĚin utile fiind considerate artele Īi educaĚia WHKQRORJLFú FDUH include Īi TIC). chiar de peste 20 de puncte SURFHQWXDOHFHHDFHQHIDFHVúFUHGHPFúGHIDSWDFHDVWúGLPHQVLXQHGHSLQGHFHOPDLPXOWGHFHVH face în fiecare Īcoalú în parte Īi mai puĚin de diferenĚele regionale. S-au constatat diferenĚe destul de mari între judeĚe.SHORFXULOHXUPúWRDUHILLQG limbile moderne Īi geografia(!). atitudinea IDĚú de Īcoalú se poate evalua Īi prin intenęiile elevilor ĩi ale SùULQęilor acestora de a continua studiile VDXQX. În sfârĪit.

precum Īi explicaĚiile suplimentare 76 . Datele sunt GXSú cum XUPHD]ú79 78 V. Īi $QH[D 5H]XOWDWHOH FHUFHWúULL – date suplimentare. Tabelele Nr. Tabelul Nr. Īi $QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWúULL– date suplimentare. 86. 159 .163 Īi Graficul Nr. 85.GXSúWHUPLQDUHD JLPQD]LXOXL$PLQWLPIDSWXOFú la acest item am luat în considerare numai opęiunile SùULQęilor cu elevi în gimnaziu. precum Īi explicaĚiile suplimentare 79 V. 162.161 Īi Graficul Nr.

IntenĚiile de continuare a studiilor CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI 6úFRQWLQXi studiile în liceu    6úXUPH]RIRUPúGH vQYúĚúmânt SURIHVLRQDOVú    vQYúĚ o meserie 6úFDXWXQORFGHPXQFúGDU voi continua Īi studiile. 75.Tabelul Nr.    când va putea Nu m-DPKRWúUkW    Nu va continua studiile    NonR    7RWDO    LD QLYHO PHGLX VH SRDWH REVHUYD Fú GRDU FLUFD GLQWUH HOHYL Īi aproape 80% dintre SúULQĚi GHFODUúFúHL VDXUHVSHFWLYFRSLLLORU.1ĘI AI ELEVILOR DE GIMNAZIU 6úFRQWLQXH studiile în liceu    6úXUPH]e RIRUPúGH vQYúĚúmânt SURIHVLRQDOVú    vQYúĚ o meserie 6úFDXWe XQORFGHPXQFú dar va continua Īi studiile. când    voi putea Nu m-DPKRWúUkW    Nu voi continua studiile    NonR    7RWDO    3ø5.

dar cu diferenĚe mari între judeĚe. Motive posibile de necontinuare a studiilor 1 CondiĚiile materiale de care dispune familia nu-mi permit continuarea studiilor 2 'RUHVFVúOXFUH]SHQWUXDILLQGHSHQGHQW ú.YRUFRQWLQXDVWXGLLOHvQOLFHXVDXĪcoala SURIHVLRQDOúGXSúFODVDD VIII-a – FHHDFHDUDWúXQSURFHQWSRVLELOGHSùUùVLUHWLPSXULHDĩcolii mai mare decât media naęionalù (17-18%) – GHFL vQJULMRUúWRU. judeĚele FX FHD PDL PLFú intenĚie de continuare a studiilor fiind Suceava Īi IalomiĚa. atât din punctul de vedere al elevilor. 76. cât Īi al SúULQĚilor&DSRVLELOHPRWLYHDOHQHFRQWLQXúULLVWudiilor au fost menĚionate Tabelul Nr.

PDWHULDOIDĚú de familie 3 1XFUHGvQQHFHVLWDWHDFRQWLQXúULLVWXGLLORU 4 1XFUHGFúVXQWVXILFLHQWGHSUHJúWLW ú.

5 Nu e cazul. pentru ca vreau sa îmi continui studiile la liceu 'XSúFXPVHSRDWHREVHUYDSUHGRPLQùPRWLYHOHHFRQRPLFHĩi financiare 77 .

1ĘI AI ELEVILOR DE GIMNAZIU 1    2    3    4    5    78 .7DEHOXO1U0RWLYHOHQHFRQWLQXúULLVWXGLLORU CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI 1    2    3    4    5    3ø5.

SHVWH MXPùWDWH GLQWUH aceĩtia sunt persoane care nu au absolvit ĩcoala JHQHUDOù QXDXFODVH. mai ales cele privind dezvoltarea Īcolarú vQ ]RQHOH IRDUWH VúUDFH Īi cu un nivel redus de educaĚie în rândul populaĚiei. 'LQ DQDOL]ú VH FRQVWDWú XQ QLYHO IRDUWH VFù]XW GH educaęie al familiilor elevilor din XQLWùęile investigate. &RQIRUP UúVSXQVXULORU RIHULWH GH FúWUH SúULQĚi.&DSLWROXO&RQFOX]LLĩi recomandùri În acest capitol vom sintetiza principalele concluzii DOH FHUFHWúULL Īi vom prezenta câteva UHFRPDQGùULJHQHUDOH privind dezvoltarea instituĚionalú a XQLWúĚilor din eĪantion Īi. cu precauĚiile de rigoare menĚionate vQFDSLWROXOGHGLFDWPHWRGRORJLHLFHUFHWúUii. privind politicile publice în domeniu.

Īcolile dispun.1. în privinĚa laboratoarelor Īi cabinetelor Īcolare aproape 90% dintre Īcoli au astfel de VSDĚii cu destinaĚie VSHFLDOú FHO PDL IUHFYHQW menĚionate ILLQG ODERUDWRDUHOHFDELQHWHOH GH LQIRUPDWLFú&DRFRQFOX]LHvn privinĚa acestui aspect. avem de-a face cu o situaĚie specialú – concluziile putând fi extinse la ĩcolile care funcęioneazù îQ DVWIHOGH PHGLL GHIDYRUL]DWH GLQ SXQFW GH vedere educaęLRQDO aceste ĩcoli DYkQG FX DWkW PDL PXOW QHYRLH GH DMXWRU ĩi susęinere suplimentarù. Activitatea de vQYùęareUH]XOWDWHOHobęinute ĩi evaluarea lor 8WLOL]DUHDED]HLORJLVWLFHDHFKLSDPHQWHORUPDWHULDOHORUĩivQJHQHUDO a resurselor SpaĚiile de vQYúĚúmânt cu destinaĚia GH VDOú GH FODVú QX VXQW R SUREOHPú SHQWUX Īcolile LQYHVWLJDWHGRXúWUHLPLGLQWUHHOHYLDXRVDOúGHFODVúQXPDLDORULDUDSURDSHRWUHLPHRFXSúRVDOúGH FODVúvQGRXúVFKLPEXUL3XĚini elevi susĚin FúînvaĚú vQÅFODVH]EXUúWRDUHµ RFXSkQGVúOLGHFODVúvQfuncĚie de spaĚiul disponibil). 3H GH DOWú SDUWH cabinetele ĩi laboratoarele sunt sub-XWLOL]DWH OD VXE GLQ FDSDFLWDWHinclusiv la ĩtiinęe IL]LFùFKLPLHELRORJLH. Īcolile din judeĚul Cluj având situaĚia cea mai GHIDYRUDELOú VXE DFHVW DVSHFW (cu aproape 7% dintre elevi). în celelalte judeĚe elevii în astfel de situaĚii fiind sub 1% dintre elevi (niciunul în Suceava Īi în Vâlcea). 4.LDUGDFúLQFOXGHPvQ DFHDVWúFDWHJRULHĪi QRQUùVSXQVXULOHSRQGHUHDDFHVWRUDGHYLQHGH &RQVLGHUúPFúSkQúOD confirmarea acestei structuri la nivel naĚional. în marea lor majoritate. La fel. de spaĚiile necesare GHVIúĪurúrii în bune condiĚii a procesului de vQYúĚare.

 aproape toĚi elevii au acces la cabinete Īi laboratoare cel puĚin RGDWúSHOXQúODPDLPXOWGHRGLVFLSOLQúvQ&OXM9kOFHDĪi IalomiĚa Īi la mai puĚin de o disciSOLQúOXQúvQ'ROM9DVOXLĪi Suceava. limbi moderne. Auxiliarele curriculare sunt utilizate la majoritatea orelor. circa o treime dintre SúULQĚi fie susĚin FúQXĪtiu de existenĚa DFHVWRUD ILH DILUPú Fú QX H[LVWú OD FDUH VH DGDXJú XQ SURFHQW GHVWXO GH PDUH GH non UúVSXQVXUL). educaĚie WHKQRORJLFú Īi DUWHOD DFHVWHD GLQ XUPúGRDU OD XQHOH RUH0XOWLPHGLD (mijloacele audio Īi YLGHR. În plus. la disciplinele de examen (limba URPkQúĪi matematica) Īi la un procent din ce în ce mai mic de ore la educaĚie fL]LFúgeografie. istorie. ĪtiinĚe.

VXQWVODEXWLOL]DWHmai puęin GHGLQWUHHOHYLVHPQDOHD]ùIRORVLUHD VùSWùPkQDOù D PXOWLPHGLD FXPXODW OD WRDWH GLVFLSOLQHOH.

 LDU GLQWUH HOHYL UDSRUWHD]ú 79 .

Aproape 9% dintre elevii chestionaĚi GHFODUúFúQXIRORVHVFGHORFPXOWLPHGLD O situaĚie VLPLODUú vQUHJLVWUúP SULYLQG IRORVLUHD FRPSXWHUXOXL OD FODVú doar 71% dintre elevi UDSRUWHD]ùIRORVLUHDFHOpuęin RGDWùSHOXQùDFDOFXODWRUXOXLFXPXODWODWRDWHGLVFLSOLQHOH LQFOXVLYOD. x evaluarea profesorilor VúLDvQFRQVLGHUDUHPDLPXOWGHFkWvQSUH]HQWXWLOL]DUHDED]HLORJLVWLFHD Īcolii – de la cabinete Īi laboratoare SkQúODFRPSXWHUĪi multimedia. 3URFHVXOGLGDFWLFPHWRGRORJLDXWLOL]DWùĩi autonomia elevului în procesul de vQYùęare Beneficiarii de educaĚie din Īcolile care fac parte din eĪantionul FHUFHWúULLFRQVLGHUúSURJUDPXO Īcolar ca adecvat. 4. Concluzii generale: x spaęiile ĩcolare H[LVWùvQVùLQIUDVWUXFWXUDQXHVWHvQWRWGHDXQDIRORVLWùSHQWUXDDVLJXUD condięiile necesare unei vQYùęùri de calitateFDELQHWHOHĪi laboratoarele. precum Īi calculatorul sunt insuficient folosite. circa 10% dintre elevii chestionaĚi GHFODUkQGFúnu folosesc deloc FDOFXODWRUXO$FHDVWúsituaĚie HVWHFRQILUPDWúGHSúULQĚi.2. 5HFRPDQGùUL x HVWH QHFHVDUú o investigare VXSOLPHQWDUù D PRWLYHORU VXE-XWLOL]ùULL ODERUDWRDUHORU FDELQHWHORU DX[LOLDUHORU FXUULFXODUH (inclusiv multimedia Īi calculatorul).1. centrat pe informaĚia WUDQVPLVúGHFúWUHSURIHVRU– deci pe predare. în funcĚie de rezultatele investigaĚiei.& 'DFúH[FOXGHPGLVFLSOLQHOHGHVSHFLDOLWDWHFDOFXODWRUXOHVWHIRORVLWGRDU la 1-GLQQXPúUXORUHORUGHFXUV. cumulat la toate disciplinele. auxiliarele curriculare.folosirea lor cel puĚin RGDWúSHOXQú.QWHUQHW GRDU GLQWUH HOHYL DILUPkQG Fú DX acces în timpul orelor de curs. x ca urmare. mijloacele audio Īi video. GDU SH GH DOWú SDUWH mai puęin GH MXPùWDWH GLQWUH HOHYL FRQVLGHUù WHPHOH SHQWUX DFDVù FD ILLQG FRUHVSXQ]ùWRDUH FD GLILFXOWDWH ĩi FDQWLWDWH. putem prezuma persistenĚa unui model tradięional de educaęie. sub 10% dintre aceĪtia GHFODUkQGIúUúHFKLYRF FúODFODVúFRSLLLORUIRORVHVFFRPSXWHUXOXQSURFHQWVLPLODUGHFODUkQGFúQXHVWHGHORFIRORVLWvQWLPS FH PDUHD PDMRULWDWH GHFODUú Fú QX H[LVWú FRPSXWHUH vQ Īcoalú VDX Fú QX DX informaĚii GHVSUH DFHDVWú situaĚie. ĩi DLFLvQUHJLVWUúPdiferenęe semnificative între afirmaęiile elevilor ĩi cele ale SùULQęilor. SituaĚia esWH DJUDYDWú Īi GH OLSVD FRQH[LXQLL OD . &DX]HOH VXEXWLOL]úULL bazei logistice pot fi diferite de la o Īcoalú la alta – de la lipsa auxiliarelor curriculare Īi lipsa de SUHJúWLUHDSURIHVRULORUSkQúODdeficienĚe în monitorizarea Īi evaluare DFWLYLWúĚii cadrelor didactice.QIRUPDWLFù7. x SH DFHDVWú ED]ú adoptarea unor programe personalizate de remediere a situaęiei.

dincolo de ierarhia (aĪteptatú. 'LQ UúVSXQVXULOH HOHYLORU deducem..

 D GLVFLSOLQHORU FX WHPH SHQWUX DFDVú FX OLPED URPkQú PDWHPDWLFDOLPELOHPRGHUQHvQIUXQWH.

3HGHDOWú 80 .cel puęin trei discipliQHvQILHFDUH]L (având în vedere Īi frecvenĚa disciplinelor cu cele mai multe opĚiuni). În privinĚa FHQWUúULLDFWLYLWúĚii Īcolare pe predare. peste 80% dintre elevi susęin FùPDLPXOW GHMXPùWDWHGLQWLPSXOXQHLRUHobiĩnuite GHFXUVDVFXOWùexplicaęiile profesorilor.FúvQJHQHUDOXQHOHYDUHFXUHJXODULWDWHWHPHVFULVH.

mai ales. elevii fiind descurajaĚi Vú FRODERUH]H vQ WLPSXO UHDOL]úULL DFWLYLWúĚilor de vQYúĚare ÍQ SOXV SURIHVRUXO GLULMHD]ú VWULFW procesul de vQYúĚare. de un singur profesor (dintre toĚi SURIHVRULL GH OD FODVú. caracterul aplicativ al cunoĪtinĚelor Īi.parte. elevii beneficiind. inter/trans disciplinaritatea. puĚin peste 50% dintre elevi susĚin FúDFWLYLWúĚile de vQYúĚare în grup sunt predominante. în medie. Mai putem menĚiona. ca puncte slabe ale modului în care sunt organizate situaĚiile de vQYúĚare. nivelul autonomiei elevilor fiind redus.

Concluzii generale: x H[LVWHQĚa unei DXWRQRPLLvQFùUHGXVHDHGXFDELOXOXLvQSURFHVXOGHvQYùęareDFHVWSURFHV fiind inięiat ÅDOLPHQWDWµ ĩi HYDOXDW PDL DOHV GH FùWUH SURIHVRU DFHDVWú FRQFOX]LH HVWH FRQILUPDWúĪi GHDOWHUH]XOWDWHDOHFHUFHWúULL. situarea disciplinelor tehnologice în josul clasamentului privind utilizarea PDWHULDOXOXL GLGDFWLF FRQILUPú vQFú R GDWú FDUDFWHUXO OLYUHVF DO SUHGùULL ĩi lipsa caracterului aplicativ. 5H]XOWDWHOH FHUFHWúULL DX DUúWDW Fú profesorii de istorie ĩi FHL GH IL]LFù sunt cei mai înclinaĚi spre ieĪirea din spaĚiul strict GLVFLSOLQDUDOSUHGúULL )DSWXOFúmai puęin GHGLQWUHHOHYLIRORVHVFODERUDWRUXOGHLQIRUPDWLFù– din care FHYD PDL PXOW GH VùSWùPkQDO .DIHFWHD]úQHJDWLYFDSDFLWDWHD Īcolilor respective de a furniza o educaĚie OHJDWú GH viaĚú – deci. în speĚú pe transmiterea de informaĚie.FXSUHFúGHUHFHOHSULYLQGVXEXWLOL]DUHDED]HLORJLVWLFHĪi privind stilul evaluativ al profesorului. Īi a FHOHLLQWHUWUDQVdisciplinare ale educaĚiei.Īi mai puĚin de 40% dintre elevi folosesc laboratoarele de IL]LFùFKLPLHĩi biologie – din care 10% sau mai puęin VùSWùPkQDO. La fel. mai ales. x evaluarea profesorilor VúLDvQFRQVLGHUDUHPDL PXOWGHFkWvQSUH]HQWFDUDFWHUXODSOLFDWLYĪi cel inteUWUDQVGLVFLSOLQDUDOSUHGúULL x aQDOL]D YDORULL DGúXJDWH D WHPHORU SHQWUX DFDVú VWXGLHUHD SRVLELOLWúĚii reducerii DFHVWRUD vn general prezumĚia cú elevul va învúĚa Īi acasú (ceea ce nu a reuĪit la Īcoalú. utilizarea auxiliarelor curriculare Īi. 5HFRPDQGùUL x SUHJùWLUHDVXSOLPHQWDUùDprofesorilor SHQWUXGH]YROWDUHDODWXULLDSOLFDWLYHOHJDWúGHviaĚú. x educaĚia HVWHvQFúSUHGRPLQDQWGHILQLWúFDWUDQVPLWHUHGHinformaĚie. cu caracter aplicativ – Īi GHQRWú R centrare a procesului educaĚional pe predare. FDUH IDFH corelaĚii interdisciplinare.

duce la creĪterea diferenĚelor între elevii care pot fi ajutaĚi de púrinĚi acasú Īi cei care nu au nici un fel de resurse pentru a continua acasú procesul de învúĚare XQ YROXP PDUH GHWHPHSHQWUX DFDVú YD GXFH OD GLVFULPLQDUHD HOHYLORU care provin din familii cu nivel educaĚional scúzut.3. Evaluarea rezultatelor vQYùęùrii ĩi stilul evaluativ al profesorilor. cel puĚin la unele ore (chiar 81 . Sprijinul acordat elevilor &DHOHPHQWSR]LWLYUHPDUFúPIDSWXOFúODQLYHOXOĪcolilor care fac parte din eĪantion. 4. SURIHVRULL vQPDMRULWDWHDORUVXQWdispuĩi VùRIHUHIHHGback ĩi sprijin elevilor.1.

GDFúGLQSURIHVRULQXreacĚioneazú pozitiv în astfel de situaĚii.

3HVWHMXPúWDWHGLQWUHHOHYLFRQVLGHUú chiar FútoĚi SURIHVRULLDFRUGúODFHUHUHVSULMLQĪi UúVSXQGFHUHULORUHOHYLORU'HDVHPHQHDWRWFDSXQFW tareUHPDUFúPFúGRXúWUHLPLGLQWUHHOHYLSHUFHS evaluarea Īi notarea ca fiind obiective. comportamente corective referitoare la conęinutul ĩi rezultatele cognitive ale procesului de vQYúĚare (de exemplu. dar Īi dirigintelui sau directorului (cu un total cumulat de circa 80% dintre elevi). situaĚia este mai nuanĚatúVXQWLQGLFDWHFHOPDLIUHFYHQW(deĪi într-o proporĚie PDLPLFúGHFkWvQ privinĚa FRPXQLFúULL criteriilor de evaluare Īi a rezultatelor acesteia). H[SOLFDUHDPRWLYHORUDFRUGúULLXQHLDQXPLWHQRWH$FHDVWúsituaĚie atrage GXSúVLQHRvQFUHGHUHVSRULWúvQĪcoalú Īi vQSURIHVRULLQGLFDWúGHIDSWXOFúvQJHQHUDOFHLFDUHVH FRQVLGHUúQHGUHSWúĚiĚi sau care nu înĚeleg UH]XOWDWHOHHYDOXúULLVHDGUHVHD]úĪcolii. În privinĚa acĚiunilor corective QHFHVDUH GXSú obĚinerea UH]XOWDWHORU vQYúĚúrii Īi comunicarea lor). în special profesorului respectiv. explicaĚii VXSOLPHQWDUHWHPHvQSOXVHWF. indicarea greĪelilor. Tot în privinĚa HYDOXúULL DOWHSXQFWHWDULDOHSURIHVRULORUVXQWH[SOLFDUHDFULWHULLORUGHHYDOXDUH vQDLQWHFDDFHDVWDVúDLEúORFĪi. apoi.

faĚú de DFWLYLWúĚile FDUHLPSOLFúieĪirea în comunitate. cât Īi de elevi. apoi. elevii sunt mult mai bine informaĚi în privinĚa DFWLYLWúĚii Īcolii decât SúULQĚii lor. cel mai des invocate. 1 martie  PDUWLH DQLYHUVúUL VDX FRPHPRUúUL OHJDWH GH VFULLWRUL Īi alte SHUVRQDOLWúĚi etc.1. FX SUHFúGHUH SúULQĚii). lipsa de LQIRUPDUH D DFHVWRUD GLQ XUPú ILLQG evidenĚiatú SULQ UúVSXQVXULOH OD vQWUHEúUL aparĚinând mai multor secĚiuni ale instrumentelor de cercetare. atât de SúULQĚi.3HGHDOWúSDUWHcomportamentele care ęin de motivaęia pentru vQYùęare ĩi privind identificarea cauzelor unor perfoUPDQęe slabe sunt mai puęin reprezentate. 4. Nivelul de informare privind activitatea ĩcolii În general. FRPXQLFú UH]XOWDWHOH HYDOXúULLPúVXULOHFRUHFWLYHSULYHVFDVSHFWHOHVWULct cognitive. dar relevant pentru cultura organizaĚionalú GRPLQDQWú HVWH dominanĚa DFWLYLWúĚilor GHVIúĪurate în Īcoalú (FKLDU GDFú FX LPSOLFDUHD XQRU PHPEUL DL FRPXQLWúĚii. Un aspect colateral. chiar GDFú vQ JHQHUDO SURIHVRULL VWDELOHVF Īi FRPXQLFú FULWHULLOH HYDOXúULL Īi. Foarte puĚine sunt 82 . dar Īi prin proporĚia QRQUúVSXQVXULORU VDXDUúVSXQVXULORUGH tip „nu ĪtiuQX Pú LQWHUHVHD]úµ $VWIHO PDUHD PDMRULWDWH D SúULQĚilor nu a putut indica mai mult de o activitate GHVIúĪuratú în Īcoalú vQXOWLPDOXQúvQWLPSFHODHOHYLQXPúUXOPHGLXGHDFWLYLWúĚi indicate se apropie de GRXú. 5HFRPDQGùUL x SUHJùWLUHDVXSOLPHQWDUùDSURIHVRULORU privind aspectele care Ěin de motivaĚia elevilor pentru vQYúĚare Īi SHQWUXGH]YROWDUHDGLPHQVLXQLORUFRPSRUWDPHQWDOú Īi DWLWXGLQDOúDOHHYDOXúULLUH]XOWDWHORU vQYúĚúrii. Concluzii generale: x ca Īi vQFD]XOSUHGúULLevaluarea rezultatelor vQYùęùrii HVWHFHQWUDWùPDLPXOWSHDVSHFWHOH ĩi conęinuturilor cognitive ale vQYúĚúrii Īi mai puĚin pe cele comportamentale Īi atitudinale. De departe. sunt VHUEùULOHUHDOL]DWHFXGLIHULWHSULOHMXULvQFHSXWsfârĪit de an Īcolar.4.

Chita GDFú PDMRULWDWHD HYHQLPHQWHORU VDX D DFWLYLWúĚilor HVWH SUH]HQWDWú ÅQHXWUXµ GLQWUH UúVSXQVXULOH SúULQĚilor Īi GLQWUH UúVSXQVXULOH HOHYLORU. agenĚi economici sau alte organizaĚii din comunitate. Un alt aspect legat de modul de informare a beneficiarilor de educaĚie este perceperea pozitivú sau negativú a activitúĚii Īcolii.DFWLYLWúĚile legate de cunoaĪterea „lumii reale” – mai ales vizite la diferite instituĚii.

implicit.1. Motivele alegerii unei ĩcoli Implicarea Īi participarea la viaĚa Īcolarú pornesc de la motivele alegerii unei Īcoli. MotivaęiaLPSOLFDUHDSHUVRQDOùĩi participarea 4. UHPDUFúP faptul Fú atât la elevi. practic.2. pe aspectele pozitive Īi pe rolul Īcolii ca factor de SURPRYDUHVRFLDOú 4.2. in sistându-se pe rezultatele obĚinute. obligaĚi Vú IUHFYHQWH]H Īcoala UHVSHFWLYú – din motive ILQDQFLDUHGHDSURSLHUHGHGRPLFLOLXHWF$FHVWOXFUXDIRVWFRQILUPDWDSURDSHGLQWUHHOHYLĪi peste 77% dintre SúULQĚi au menĚionat aproprierea de domiciliu ca principal motiv de alegere a Īcolii respective. din ambele grupuri ĚintúGHFODUkQGFúacestea se întrunesc periodic) Īi privind aspectele discutate sunt mai nuanĚate.2. HOHYLL Īi SúULQĚii au foORVLWSULOHMXORIHULWGHDFHDVWú cercetare pentru a aprecia pozitiv sau negativ viaĚa Īcolii. cât Īi la SúULQĚi SURFHQWXO UúVSXQVXULORU vQFúUFDWH ”negativ” este aproape dublu faĚú GHFHODOUúVSXQVXULORUFXWHQWúÅSR]LWLYúµ Concluzii generale: x SùULQęii QXVXQWvQWRWGHDXQDVXILFLHQWGHELQHinformaęi în privinĚa DFWLYLWúĚii Īcolii. a elevilor) nu au fost puĪi în situaĚia de a alege. DSURDSHMXPúWDWHGLQWUHHOHYLĪi GRXúWUHLPLGLQWUHSúULQĚi GHFODUúFúVXQWconsultaĚi în privinĚa alegerii disciplinelor opĚionale – FKLDUGDFúlegislaĚia în vigoare prevede obligativitatea acestei FRQVXOWúUL doar o treime dintre SúULQĚi sunt consultaĚi în procesul de elaborare a bugetului Īcolii. De exemplu. În acest sens. 4. Participarea la viaęa ĩcolarù ĩi la procesul decizional Procentul SúULQĚilor Īi al elevilor care fac parte din organismele consultative este consistent cu cel prescris în documentele normative Īi evidenĚiat SULQDOWHFHUFHWúULFLUFDRWUHLPHGLQWUHHOHYLĪi un sfert dintre SúULQĚi GHFODUkQGFúVXQWPHPEULvQRUJDQLVPHOHFRQVXOWDWLYH UHVSHFWLYHODQLYHOGHFODVúVDX de Īcoalú3HGHDOWúSDUWHUúVSXQVXULOHSULYLQGfrecvenĚa întrunirii acestor organisme consultative (doar circa o treime dintre respondenĚi. PHGHDOWúSDUWHPDUHDPDMRULWDWHDSúULQĚilor au declarat 83 . DSURDSHMXPúWDWHvQSURFHVXOGHSODQLILFDUH JHQHUDOú DDFWLYLWúĚii din Īcoalú Īi peste 60% sunt informaĚi privind realizarea acestor DFWLYLWúĚi planificate. Având în vedere tipologia Īcolilor din eĪantionHVWHFODUIDSWXOFúPDMRULWDWHDSúULQĚilor (Īi. 5HFRPDQGùUL x creĩterea nivelului de informare a elevilor ĩiPDLDOHVDSùULQęilorvQOHJúWXUúFXDFWLYLWDWHD Īcolii.2. fiind.

deci o DWLWXGLQH UHDFWLYù ĩi nu SUR DFWLYù privind participarea la viaĚa Īcolarú. cât Īi al SúULQĚilor. Comunicarea cu personalul ĩcolii ĩi sprijinul primit pentru rezolvarea problemelor 0RGXOvQFDUHHVWHSHUFHSXWúFRPXQLFDUHDHOHYLORUĪi a SúULQĚilor cu personalul Īcolii întregeĪte LPDJLQHDSDUWLFLSúULLEHQHILFLDULORUOD viaĚa Īcolii. SúULQĚii peste 88%). x vPEXQúWúĚirea DFWLYLWúĚii consiliilor de administraĚie ale XQLWúĚilor Īcolare. ca persoane preferate. directorul Īcolii Īi vQ IRDUWH PLFú PúVXUúDXWRULWúĚile locale sau comitetul de SúULQĚi. printre DOWHOHSUREOHPDWLFDSDUWLFLSúULLODGHFL]LHĪi creĪterea nivelului de încredere în Īcoalú. abordând. atât în rândul elevilor. Deci. 5HFRPDQGùUL x realizarea unor programe de educare a SúULQĚilor în privinĚa educaĚiei de calitate. x DFHVW OXFUX SRDWH IL GDWRUDW LQIRUPúULL GHILFLWDUH D DFHVWRUD GDU Īi QLYHOXOXL VFú]XW GH educaĚie la nivelul familiilor de provenienĚú DHOHYLORUVDXvQFUHGHULLVFú]XWHvQinstituĚia Īcolarú. se poate observa “RULHQWDUHD LQWHUQùµ FHL FúUoUD OH VXQW DGUHVDWH SURSXQHUL ILLQG FX SUHFúGHUH FHL GLQ interiorul Īcolii Īi nu instituĚii sau organizaĚii GLQDIDUú3HVWHGLQWUHFHLFDUHDXIúFXWSURSXQHULGH vPEXQúWúĚire. ĩi în acest caz. (alĚi) SúULQĚi. FXUúĚenieSD]úĪi siguranĚú) VXQW´SUHIHUDWHOHµSùULQęilor. în privinĚa FRPXQLFúULL UHIHULWRDUHODUH]ROYDUHD unor probleme din Īcoalú. în sensul creĪterii FDSDFLWúĚii Īi DXWRULWúĚii de decizie în privinĚa aspectelor esenĚiale care Ěin de viaĚa Īcolii – inclusiv bugetul de venituri Īi cheltuieli Īi proiectul de dezvoltare instituĚionalú. VHSUHIHUùacęiunea LQGLYLGXDOùĩi nu cea FROHFWLYùRUJDQL]DWù $VSHFWHOH VHPQDODWH GH FúWUH HOHYL YL]HD]ú GH UHJXOú SUREOHPH LQGLYLGXDOH FRPSRUWDPHQWul altor elevi).3. urmând. precum Īi ale organismelor consultative ale SúULQĚilor Īi elevilor. 'XSúVHPQDODUHDXQHLSUREOHPH GHUHJXOúVLWXDĚia se îmbunútúĚeĪte (SHVWHMXPúWDWHGLQWUHrespondenĚi afirmând acest lucru). susĚin FúSURSXQHULOHUHVSHFWLYHDXIRVWOXDWHvQ 84 . 4. O situaĚie GLIHULWú apare în privinĚa propunerilor de vPEXQùWùęire IùFXWH GH HOHYL respectiv de SùULQęi: marea majoritate a respondenĚilor nu au adresat Īcolii propuneri de vPEXQúWúĚire (elevii peste 93%.FúDXFRQWULEXLWODFXPSúUDUHDXQRUDX[LOLDUHFXUULFXODUHĪivQSOXVFúDFHVWHDVXQWIRORVLWHĪi sunt utile ODFODVú Concluzii generale: x participarea SúULQĚilor Īi DHOHYLORUODSURFHVXOGHFL]LRQDOHVWHDGHVHDIRUPDOúĪi se reduce la „luarea la cunoĪtinĚú” a celor decise la nivelul Īcolii. Astfel.2. Majoritatea elevilor Īi SúULQĚilor VHPQDOHD]úDFHVWHDVSHFWHQHJDWLYHdirigintelui sau unui alt profesor. circa 20% dintre elevi Īi circa 15% dintre SúULQĚi au semnalat Īcolii diferite aspecte negative. urmate de aspecte negative legate de RUGLQH FXUùęenieSD]ùĩi siguranęùsituaęie pe FDUHRFRQVLGHUùPvQJULMRUùWRDUH aceasta cu atât mai mult cu cât aspectele menĚionate (legate de ordine. Se poate observa aici o centrare a interesului beneficiarilor de educaęie pe probleme ĩi nu pe vPEXQùWùęireavQJHQHUDODDFWLYLWùęii din ĩcoalù .

dar mai puĚin pe vPEXQúWúĚirea rezultatelor. Īi UH]ROYDUHDSUREOHPHORUvQVSHFLDOVXQWYú]XWHFDSUREOHPHLQWHUQHĪcolii. TotuĪi. într-o músurú mai mare sau mai micú. ca urmare. în general. Īcoala fiind nevoitú sú preia probleme care nu sunt neapúrat de competenĚa ei. 85 . o serie de instituĚii din comunitate. aproape un sfert dintre elevi ĩi circa 13% dintre SùULQęi susęin FùQX V-a întâmplat nimic FXSURSXQHUHDUHVSHFWLYú $FHDVWú LPDJLQH HVWH vnWUHJLWú GH PRGXO vQ FDUH VXQW SHUFHSXWH motivele pentru care Īcoala doreĪte VúFRPXQLFHFXSúULQĚii.considerare. pe de o parte. în sensul creĪterii FDSDFLWúĚii Īi DXWRULWúĚii de decizie în privinĚa aspectelor esenĚiale care Ěin de viaĚa Īcolii – inclusiv bugetul de venituri Īi cheltuieli Īi proiectul de dezvoltare instituĚionalú. Comunicarea rezultatelor vQYùęùrii este o parte esenĚialú a sistemului de comunicare a Īcolii ca instituĚie de educaĚie. care nu trebuie aduse în atenĚia FRPXQLWúĚii. în generalDOHIDPLOLHLFXDOWHFXYLQWHPúVXUDvQFDUHĪcoala XUPúUHĪte evoluĚia JOREDOúDSHUVRQDOLWúĚii copilului ĪivQXOWLPúinstanĚúEXQúVWDUHDVDJHQHUDOú'LQFHUFHWDUHDUH]XOWDWFú peste 64% dintre elevi Īi aproape 80% dintre SúULQĚi VH DGUHVHD]ú Īcolii Īi atunci când este vorba de problemele personale ale copilului sau ale familiei. nu sunt implicate Īi nici múcar informate. x comunicarea. Concluzii generale: x comunicarea între Īcoalú. 3H OkQJú GLPHQVLXQHD SR]LWLYú FDUH DUDWú vQFUHGHUH UHFLSURFú D DFHVWHL UHODĚii. Aici QLVHSDUHvQJULMRUúWRUIDSWXOFúvQWUHRWUHLPHĪi 80% dintre SúULQĚi GHFODUúFúUH]XOWDWHOHĪcolare sunt comunicate lunar sau mai rar. x FRPXQLFDUHDVHUHDOL]HD]úGHUHJXOúindividual Īi QXLPSOLFúRUJDQLVPHOHFRQVXOWDWLYHDOHHOHYLORUĪi SúULQĚilor. care ar putea contribui la rezolvarea acestor probleme. a comportamentelor pozitive ale acestora. a rezultatelor deosebite ale Īcolii etc. SUHGRPLQkQGGLPHQVLXQHDÅSR]LWLYúµDDFHVWHLFRPXQLFúULSúULQĚii sunt solicitaĚi VúYLQúODĪcoalú pentru comunicarea rezultatelor bune ale copiilor. pe creĪtere Īi dezvoltare. respectLYPRWLYHOHSHQWUXFDUHSúULQWHOHHVWHFKHPDWVúYLQúODĪcoalú. apelul la Īcoalú poate fi datorat Īi absenĚei persoanelor resursú din comunitate (asistenĚii sociali etc. Legatú de motivele inięierii FRPXQLFùULLĩcoalù-familie este Īi reacĚia Īcolii la problemele persoanele ale elevilor Īi. abordând. Īi SUREOHPDWLFDSDUWLFLSúULLODGHFL]LHĪi creĪterea nivelului de încredere în Īcoalú. printre altele. precum Īi a organismelor consultative ale SúULQĚilor Īi elevilor. 5HFRPDQGùUL x realizarea unor programe de educare a SúULQĚilor SULYLQG FH vQVHDPQú R educaĚie de calitate. x vPEXQúWúĚirea DFWLYLWúĚii consiliilor de administraĚie ale XQLWúĚilor Īcolare. Īi elevi Īi SúULQĚi SH GH DOWú SDUWH HVWH FHQWUDWú SH semnalarea unor probleme (aspecte negative sau probleme individuale ale elevilor Īi ale familiei) Īi. pe rezolvarea problemelor.).

în general. Siguranęa elevilor în incinta ĩcolii ĩi vQYHFLQùWDWH2UGLQHDĩi FXUùęenia în spaęiile ĩcolare În general. în general. atât pentru rezolvarea problemelor DSúUXWHFkWĪi pentru vPEXQúWúĚirea rezultatelor Īcolare Īi a vieĚii Īcolare.x dezvoltarea FDSDFLWúĚii managementului XQLWúĚii Īcolare de a iniĚia comunicarea cu elevii Īi cu SúULQĚii. 4. în aproape toate Īcolile din eĪantion. marea majoritate a elevilor Īi a SúULQĚilor se simt în siguranĚú în incinta Īcolii Īi (într-RPúVXUúPDLPLFú. x dezvoltarea FDSDFLWúĚii managementului XQLWúĚii Īcolare de a iniĚia Īi de a optimiza comunicarea cu instituĚiile.3. prin intermediul organismelor lor consultative ĪiWRWRGDWúGHDcentra comunicarea pe prevenirea problemelor Īi pe vPEXQúWúĚirea rezultatelor Īcolare Īi a vieĚii Īcolare. organizaĚiile Īi persoanele de la nivelul FRPXQLWúĚii.1. Nivelul satisfacęiei ĩi „starea de bine” la ĩcoalù 4.3.

FXUúĚenieSD]úĪi siguranĚú ca fiind importante. ordinea Īi FXUúĚenia din Īcoalú trebuie. au semnalat aspectele negative legate de ordine. Nivelul satisfacĚiei privind siguranĚa. nefiind probleme legate de siguranĚú. Īi strict în cazul Īcolilor din eĪantion). atât SúULQĚii. AceleaĪi FRQVWDWúULvQprivinĚa ordinii Īi FXUúĚeniei din ĪcoalúPDUHDPDMRULWDWHDSúULQĚilor Īi a elevilor (cu procente de peste 70%) apreciazúĪcolile ca fiind curate. Procentul SúULQĚilor FDUHDILUPúH[LVWHQĚa GLVFULPLQúULL HVWH vQVú PXOW PDL PLF GH OD QLFLXQXO vQ 6XFHDYD SkQú OD DSURDSH vQ 9DVOXL $FHDVWú situaĚie ne-a condus la conclu]LDFúvQsituaĚiile de discriminare. discriminaĚi este destul de mare – în medie peste 25%. dar cu variaĚii mari între judeĚe. într-un fel sau altul.vQYHFLQúWDWHDDFHVWHLD.3. totuĪi Vú ILH SRQGHUDW DYkQG vQ YHGHUH Fú DQDOL]kQG FRPXQLFDUHD FX Īcoala. exterioare Īcolii DGLFú DYkQG FD PRWLY HWQLD VúUúFLD HWF. cauzele nu sunt (în general. 4.27UDWDPHQWXOHJDOĩi echitabil în ĩcoalù Procentul elevilor care s-au simĚit. cât Īi elevii.

FL LQWHULRDUH ęinând mai mult de FDOLWùęile ĩi FDSDFLWùęile elevilor. sunt semnalate Īi cazuri în care problemele Īi conflictele dintre SúULQĚi Īi Īcoalú sunt percepute ca ducând la discriminarea copiilor. 86 . VLWXDĚLLvQFDUHGLVFULPLQDUHDHVWHSHUFHSXWúGLQPRWLYHVRFLDOH Īi etnice.. 3H GH DOWD SDUWH HVWH SRVLELO FD OLSVD VHPQDOúULL GLVFULPLQúULL în ĪFRDOú Vú DLEú GH-a face cu nevoia de educare a SúULQĚilor Īi elevilor cu privire la discriminare. De asemenea. mai ales de capacitatea profesorilor de a face o HYDOXDUH FRUHFWú sunt dominante (situaĚie confirmatú de rúspunsurile de la secĚiunea GHGLFDWú VWLOXOXL evaluativ al profesorului). Dincolo de recunoaĪterea diferenĚelor Īi a punctelor slabe ale propriilor copii. în general. SúULQĚii VHPQDOHD]úPDLPXOWGHFkWHOHYLL. Acest lucru este confirmat Īi de motivele percepute de elevi Īi SúULQĚi FD ILLQG OD RULJLQHD GLVFULPLQúULL OLSVD GH motivaĚie pentru vQYúĚare Īi a rezultatelor. precum Īi preferinĚa cadrelor didactice pentru anumiĚi copii (din diferite motive). RúVSXQVXULORU OHJDWH GH HYDOXDUH Īi notare. capacitate Īi competenĚe insuficiente etc.

87 . x UH]ROYDUHDSUREOHPHORUHVWHUHDOL]DWúLQWHUQĪi VHUHDOL]HD]úGHUHJXOúindividual. au scoruri mai mici decât cele legate de relaĚiile cu profesorii Īi.FLUFDWUHLVIHUWXULGLQWUHHOHYLGHFODUkQGFúvQXOWLPXOVHPHVWUXQXDXVWDWGHYRUEúQLFLRGDWú cu un consilier Īcolar (cu procente de la 48% la 100% la nivel judeĚean). cu personalul Īcolii.3. mai ales din perspectiva relaĚiilor din cadrul grupului de egali.4. Pentru SúULQĚi. în privinĚa elevilor. abordând. precum Īi în domeniul culturii organizaĚionale Īcolare. x DFWLYLWDWHDGHFRQVLOLHUHHVWHDSURDSHDEVHQWú 5HFRPDQGùUL x realizarea unor programe de educare a profesorilor Īi a SúULQĚilor în privinĚa educaĚiei de calitate. Satisfacęia IDęù de viaęa ĩcolarù Pe fondul unei satisfacĚii generale IDĚú de activitatea ĪcoliiDVSHFWHOHFDUHVHEXFXUúGHFHOPDL ridicat nivel de satisfacĚie în rândul SúULQĚilor VXQW ÅUHVSHFWXO DUúWDW GH SHUVRQDOXO Īcolii” Īi ÅFRUHFWLWXGLQHD HYDOXúULL Īi D QRWúULLµ FX SHVWH GLQWUH opĚiuni). aĪa FXPUH]XOWúGLQFHUFHWDUHHVWHvQJHQHUDOSR]LWLY x siguranĚa. în general. în vederea identificúULLPHFDQLVPHORUGHvPEXQúWúĚire DEXQúVWúULL copiilor. x aspectele care Ěin GHÅEXQúVWDUHDrelaĚionalú” la nivel de egali. problemele de climat Īcolar GLQ SHUVSHFWLYD FRQFHSWXOXL GH ÅEXQúVWDUe a FRSLOXOXLµFDUHVúLQFOXGú Īi aspectele relaĚionale. Concluzii generale: x climatul Īcolar. x FRQWLQXDUHD FHUFHWúULL vQ GRPHQLXO ethosului Īi climatului Īcolar. în ansamblu. AcelaĪi lucru este valabil Īi pentru aspectele care Ěin de climatul Īcolar$LFLvQVúDSDUdiferenĚe mai mari între opiniile elevilor Īi cele ale SúULQĚilor $VWIHO HOHYLL DSUHFLD]ú FHO PDL PXOW H[LVWHQĚa în Īcolile în care învaĚú a apropierii afective faęù de colegi ĩi profesoriODFDUHVHDGDXJúaprecierea SR]LWLYù D ĩcolii. printre altele. SDUH PDL LPSRUWDQWú FDSDFLWDWHD Īcolii de a rezolva problemele. în general. ordinea Īi FXUúĚenia sunt la un nivel considerat ca acceptabil Īi nu sunt înregistrate cazuri grave de discriminare pe alte criterii decât cele legate de ”merit”. creĪtere Īi dezvoltare. VH UHIHUú OD aspectele care Ěin de ceea ce se numeĪte „EXQúVWDUHD relaĚionalúµH[LVWHQĚa în Īcoalú a unor prieteni de aceeaĪi YkUVWúFDUHsusĚin o motivaĚie SR]LWLYúSULQ încurajare Īi recunoaĪterea PHULWHORU$FHVWOXFUXVHFRUHOHD]úcu absenĚaDSURDSHWRWDOúDDFWLYLWúĚii de consiliere .3. x Īi în aFHDVWú privinĚú HVWH YL]LELOú RULHQWDUHD Īcolii FúWUH UH]ROYDUHD SUREOHPHORU DVSHFWH QHJDWLYH sau probleme individuale ale elevilor Īi ale familiei) Īi mai puĚin pe vPEXQúWúĚirea rezultatelor. iar cel mai redus în privinĚa „progresului în dotarea cu echipamente Īi materiale”. atunci când apar – aspecte care au mai fost evidenĚiate Īi vQDOWHUúVSXQVXUL6FRUXULOHFHOH mai mici.

4. Atitudinea faęù de vQYùęare ĩivQJHQHUDOfaęù de instituęia ĩcolarù Un indicator important al atitudinii elevilor Īi SúULQĚilor IDĚú de Īcoalú vOUHSUH]LQWúexistenĚa sau nu a absenĚelor QHPRWLYDWH ÍQ DFHVW VHQV XQ QXPúU GH DSURDSH GLQWUH HOHYL Īi circa 13% dintre SúULQĚi UDSRUWHD]ú existenta absenĚelor nemotivate. marea lor PDMRULWDWHVXQWH[WHUQH SUREOHPHSHUVRQDOHVDXSUREOHPHGHVúQúWDWHPXQFDvQ JRVSRGúULHILLQGFHOPDLGHVLQYRFDWH. Dintre cauzele amintite pentru absenĚele nemotivate.4.3.

'DUSHGHDOWúSDUWHDSURDSHGLQWUHHOHYLUDSRUWHD]úFDX]H care Ěin de Īcoalú. MenĚionúmWRWRGDWúFúvQGLIHULWHVWDWLVWLFLĪcolile din eĪantion au situaĚii foarte diferite în privinĚa QXPúUXOXL GH absenĚe. motivate sau nemotivate (de la sub 5 absenĚHHOHY Sknú la peste 60 absenĚeHOHY.. mai ales de caracterul neatraFWLYDOSUHGúULLVHYHULWúĚii profesorului sau neînĚelegerii celor predate.

Cea mai mare XWLOLWDWH SHUFHSXWú VH vQUHJLVWUHD]ú OD GLVFLSOLQHOH FRQVLGHUDWH.vQcondiĚiile în care abandonul Īcolar raportat este Īi el variabil – GHUHJXOúVDXPXOWVXE 1%. ca ILLQGFHOHPDLLPSRUWDQWH OLPEDURPkQúĪi PDWHPDWLFD. Atitudinea IDĚú de Īcoalú HVWHGHWHUPLQDWúĪi de modul în care elevii percep utilitatea celor vQYùęate. tradiĚional.

În sfârĪit. atitudinea faĚú de Īcoalú se poate evalua Īi prin intenęiile elevilor ĩi ale SùULQęilor acestora de a continua studiile VDXQX. cele mai puĚin utile fiind considerate artele Īi educaĚia tHKQRORJLFú FDUHLQFOXGHĪi TIC).SHORFXULOHXUPúWRDUHILLnd limbile moderne Īi geografia.

GXSúWHUPLQDUHDJLPQD]LXOXLLa nivel mediu. doar circa 75% dintre elevi Īi aproape 80% dintre SúULQĚi GHFODUúFúHL VDXUHVSHFWLYFRSLLLORU.

x VHSRDWHFRQVWDWDvQJHQHUDORQHJOLMDUHDIRUPúULLcompetenĚelor cheie. 88 . trecând prin caracterul rupt de realitate.. sunt unele care ar putea asigura. între cele mai puĚin utile. într-R PDL PDUH PúVXUú VXFFHVXO SHUVRQDO FXP VXQW FHOH din domeniul educaĚiei tehnologice).YRUFRQWLQXDVWXGLLOHvQ liceu sau Īcoalú SURIHVLRQDOú GXSú FODVD D 9. Concluzii generale: x toate aspectele menĚionate – de la slaba utilizare a infrastructurii.. 5HFRPDQGùUL x IRUPDUHD SURIHVRULORU SHQWUX GH]YROWDUHD SULQ ILHFDUH GLVFLSOLQú GH VWXGLX Īi DULH FXUULFXODUú D competenĚelor cheie. al educaĚiei. cele mai utile sunt considerate disciplinele de examen iar. GHFL vQJULMRUúWRU Între cauzele QHFRQWLQXúULLVWXGLLORUFHOHHFRQRPLFHĪi financiare sunt predominante. Īi terminând cu o comunicare Īi relaĚionare între Īcoalú Īi EHQHILFLDUL FHQWUDWú SH SUREOHPH SH LQGLYLG Īi SH FH VH vQWkPSOú vQ interiorul Īcolii – GHWHUPLQúRDQXPLWúDWLWXGLQHfaĚú de vQYúĚare Īi faĚú de Īcoalú. echipamentelor Īi auxiliarelor curriculare. astfel. aĪa cum sunt definite în politicile naĚionale Īi europene.-a – FHHD FH DUDWú XQ SURFHQW SRVLELO GH SùUùVLUH timpurie a ĩcolii mai mare decât media naęionalù (circa 17%). în favoarea disciplinelor „de examen”.

1. World Vision RomâQLDUHDOL]HD]úXQVWXGLXGHVSUHFkWGHEXQúHVWHHGXFDĚLDRIHULWúvQĪFRDODWD3úUHULOHWDOH sunt foarte importante pentru noi ĪLWHLQYLWúPVúOHH[SULPi ĪLVúQHDMXĚLSHQWUXDvPEXQúWúĚi activitatea Īcolii.1. Anexe: 5.Capitolul 5.1.$QH[D. a1 $UHFODVDWDRVDOùGHFODVùQXPDLDHL" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú. Chestionarul pentru elevi 127ø: În FRORDQDGLQGUHDSWDvQWUHEúULL sunt trecute aspectele rezultate din operaĚionalizarea menĚionatú în Capitolul 2.QVWUXPHQWHOHFHUFHWùULL 5. &KHVWLRQDUHOHVXQWDQRQLPHLDUGDWHOHUúPkQFRQILGHQĚiale – DGLFúQXYRUILGH]YúOXLWHQLFLXQHLDOWHSHUVRDQHÍĚi mulĚumim pentru participare ĪLWHUXJúPVúUúVSXQ]LODWRDWHvQWUHEúULOHGLQFKHVWLRQDU.

dar în FHOúODOW schimb învaĚú DOWúFODVú † 1XQHPXWúPGHVGLQWU-RVDOúGHFODVúvQDOWDDFRORXQGHHVWHOLEHU a1 ([LVWùvQĩcoala ta laboratoare ĩi cabinete" ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO. † 'DvQVDOúînvaĚú numai clasa mea † 'DvQVDOúînvaĚú clasa mea.

..........QIRUPDWLFú † $OWWLSGHODERUDWRUFDELQHWĪi anume .................. † Nu Ītiu ca în Īcoala PHDVúH[LVWHODERUDWRDUHĪi cabinete a1 3.......... † )L]LFú † Chimie † Biologie † /LPELVWUúLQH † . 'DFù vQ ĩcoala WD H[LVWù ODERUDWRDUH ĩi FDELQHWH FkW GH GHV VXQW HOH IRORVLWH a2 pentru a face experimente sau alte DFWLYLWùęi care au OHJùWXUD directa cu ceea ce VHSUHGù" ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO...

.... † )RORVLPvQILHFDUHVúSWúPkQúODERUDWRDUHOHĪi cabinetele de............................................ † Folosim la unele ore (cel puĚin R GDWú SH OXQú....

... ODERUDWRDUHOH Īi cabinetele de........................................... † Nu folosim deloc laboratoarele Īi cabinetele de .................. a1 /D FDUH GLQWUH GLVFLSOLQHOH PDWHULLOH..........................................

culori. KúrĚi. ĩcolare ĩi cât de des profesorii folosesc a2 PDWHULDOGLGDFWLF" ELIHD]úsituaĚia care se potriveĪte. hârtie Īi carton pentru desen. mingi sau cercuri pentru educaĚie IL]LFú diferite unelte pentru educaĚie WHKQRORJLFúHWF 89 . modele. truse pentru experimente. pentru fiecare rând din tabel) Exemple de material didactic: FXOHJHULGHWH[WHODOLPEDURPkQúVDXODLVWRULHFXOHJHUL de exerciĚii Īi SUREOHPH OD PDWHPDWLFú VDX IL]LFú plase.

. ĩtiinĚe DOHQDWXULL IL]LFúFKLPLH biologie) 4........2..... a1 5..6..... Istorie Īi educaĚie FLYLFú 4.. EducaĚie IL]LFú 4....8....... La toate La La (Aproape) orele majoritatea unele 1LFLRGDWú orelor ore /LPEDURPkQúOLPEDPDWHUQú 4....5..4..9... Geografie $UWH PX]LFúĪi desen) 4.......... $ELOLWúĚi SUDFWLFHeducaĚie WHKQRORJLFú 4. $OWHGLVFLSOLQHGHVWXGLXDQXPH ....10. Limbi moderne 0DWHPDWLFú 4.. Discipline opĚionaleDQXPH ..... La care dintre disciplinele ĩcolare menęionate mai sus profesorii folosesc a2 mijloace audio ĩi YLGHR GHH[HPSOXILOPHVDXDOWHLPDJLQLSURLHFWDWHSHHFUDQ SH SHUHWH VDX Yù]XWH OD WHOHYL]RU PDWHULDOH vQUHJLVWUDWH – SLHVH GH WHDWUX conversaęiiexplicaęii HWF.

....." ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFú este cazul) † Folosim mijloacele audio ĪiVDXYLGHRvQILHFDUHVúSWúPkQúODGLVFLSOLQHOH † Folosim mijloacele audio ĪiVDXYLGHRFHOpuĚin RGDWúSHOXQúODGLVFLSOLQHOH † Nu folosim deloc mijloacele audio ĪiVDXYLGHRla disciplinele...... La care dintre disciplinele ĩcolare menęionate mai sus foloseĩti tu calculatorul a2 FRPSXWHUXO............. a1 6..

" (ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO.

.... Ai acces la Internet în ĩcoalù" ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]ú..... cel puĚin RGDWúSHOXQúODGLVFLSOLQHOH † Nu folosesc deloc calculatorul la disciplinele.. a2 GDFúHVWHFD]XO............ † )RORVHVFFDOFXODWRUXOVúSWúPkQDOODGLVFLSOLQHOH † Folosesc calculatorul.. a1 7...

jocuri etc) † Nu am acces la Internet în Īcoalú 90 ......... în afara orelor de curs. † 'DvQDIDUDRUHORUGHFXUVSHQWUXSUHJúWLUHDlecĚiilor † Da....... la disciplinele ........ în afara orelor de curs....... la orele obiĪnuite de curs... † Da... în scop de recreere (comunicare...... pentru obĚinerea de informaĚii noi † Da....

a2 (VWLPHD]ù FkW WLPS GLQWU-R RUù GH FXUV asculęi GH RELFHL explicaęiile profesorului" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

† Majoritatea timpului † 0DLPXOWGHMXPúWDWHGLQWLPSXORUHL † Mai puĚin GHMXPúWDWHGLQWLPSXORUHL † Foarte puĚin din timpul unei ore a2 (VWLPHD]ùFkWWLPSGLQWU-RRUùGHFXUVOXFUH]LODRVDUFLQùGDWùGHSURIHVRUSH JUXSXUL împreuna cu alęi FROHJL.

" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

Îęi FHUSURIHVRULLVùIDFLOHJùWXULvQWUHinformaęiile SUHGDWHODGLIHULWHGLVFLSOLQH" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWúĪi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO. † Majoritatea timpului † 0DLPXOWGHMXPúWDWHGLQWLPSXORUHL † Mai puĚin GHMXPúWDWHGLQWLPSXORUHL † Foarte puĚin din timpul unei ore a2 10.

... † Da..... Când SURIHVRULLSXQQRWHFXPVHvQWkPSOù de obicei" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.. † Nu... Īi anume profesorii de....... ([HPSOH GH DVWIHO GH OHJùWXUL OD LVWRULH VH UHDPLQWHVF cunoĪtinĚe GH JHRJUDILH OD IL]LFú sunt utilizate cunoĪtinĚe GH OD PDWHPDWLFú OD OLPED VWUúLQú VXQW XWLOL]DWH cunoĪtinĚele de JUDPDWLFú D OLPELL URPkQH OD Å$ELOLWúĚi practice” sunt folosite cunoĪtinĚe GH OD IL]LFú FKLPLH sau biologie etc............... niciunul dintre profesori † Nu îmi dau seama a4 11................

† 3URIHVRULLQHWUDWHD]úODIHOSHtoĚi † Profesorii au anumiĚi elevi preferaĚi † Profesorii au anumiĚi elevi pe care îi sancĚioneazú când prind ocazia 91 .

pentru fiecare rând din tabel) Toate La La (Aproa- orele majoritatea unele pe) orelor ore nLFLRGDWú 3URIHVRULLQHFHUVúDSOLFúPFHOHvQYúĚate la situaĚii de viaĚú obiĪnuite 11. Câęi profesori rùspund la cererile tale de ajutor pentru înęelegerea / DSURIXQGDUHDFHORUSUHGDWH" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú. Profesorii ne dau sarcini individuale de lucru 3URIHVRULLQHFHUVúQHDUJXPHQWúP punctul de vedere asupra subiectului discutat 3URIHVRULLQHvQFXUDMHD]úVúJúVLP PRGDOLWúĚi proprii de rezolvare a anumitor SUREOHPHexerciĚii situaĚii 3URIHVRULLQHDMXWúVúînĚelegem unele subiecte cu exemple din viaĚa noastrú 3URIHVRULLQHvQFXUDMHD]úVúQHH[SULPúP punctul nostru de vedere asupra subiectelor discutate 3URIHVRULLH[SOLFúFXclaritate elevilor ce WUHEXLHVúînveĚe aceĪtia Īi ce se aĪteaptú de la ei 3URIHVRULLQHODVúVúGLVFXWúPvQWUHQRL DWXQFLFkQGDYHPRVDUFLQúGHOXFUX 3URIHVRULLVHVXSúUúDWXQFLFkQGSXQHP vQWUHEúULVDXVROLFLWúPinformaĚii suplimentare a5 13.a3 &kWGHGHVVHSHWUHFXUPùWRDUHOHsituaĚii ODRUHOHGHFXUV" ELIHD]úsituaĚia care se potriveĪte.2.

Cât de des ęi VH H[SOLFù vQDLQWH GH HYDOXDUH WH]ù OXFUDUH VFULVù DVFXOWDUH RUDOù. † ToĚi profesorii † Majoritatea profesorilor † Unii profesori † Niciun profesor † 1XDPVROLFLWDWQXDPDYXWQHYRLHGHDMXWRU a4 14.

 FULWHULLOH FDUH YRU IL IRORVLWH SHQWUX HYDOXDUH ĩi QRWDUH" DOHJH R VLQJXUú YDULDQWú.

† Înainte de fiecare evaluare † Doar în momentele importante .cum ar fi înainte de teze † 1LFLRGDWú 92 .

Cât de des ęi VHH[SOLFùPRWLYHOHSHQWUXFDUHDLobęinut RDQXPLWùQRWù" (alege RVLQJXUúYDULDQWú.a4 15.

de exemplu atunci când ne sunt prezentate rezultatele la teze † 1LFLRGDWú a5 ÍQ PRPHQWXO vQ FDUH WX VDX XQXO GLQWUH FROHJLL WùL aveęi rezultate slabe la vQYùęùturù FXP VH FRPSRUWù SURIHVRULL" ELIHD]ú WRDWH situaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO. † 'HILHFDUHGDWúFkQGVXQWHYDOXDWĪi notat † Doar în momentele importante.

anume ... a5 17. Cum procedezi când nu înęelegi GHFHDLSULPLWRDQXPLWùQRWùVDXFkQGFUH]L Fù QRWD SULPLWù QX HVWH FHD PHULWDWù" ELIHD]ú WRDWH situaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO............ † Continuú sú SXQú QRWHPLFLVDXODVúcorijenĚi † Dau mai mult de lucru pentru a putea vQYúĚa mai bine † ([SOLFúGLQQRXlecĚia UHVSHFWLYú † 6HLQWHUHVHD]úGHPRWLYXOSHQWUXFDUHVHobĚin note slabe † 1HDUDWúXQGHgreĪim Īi FXPVúvQYúĚúm ODPDWHULDUHVSHFWLYú † 1HvQFXUDMHD]úLQVLVWkQGSHUH]XOWDWHOHEXQHobĚinute † Altfel...

† Vorbesc cu SúULQĚiiVúUH]ROYHHLSUREOHPD † 5RJSURIHVRUXOUHVSHFWLYVúPúOúPXUHDVFú † Vorbesc cu dirigintele Īi vOURJVúUH]ROYHSUREOHPD † Vorbesc cu directorul Īcolii Īi vOURJVúUH]ROYHSUREOHPD † AcĚionez DOWIHODQXPH † Nu fac nimic a3 $L IRVW FRQVXOWDW DQXO WUHFXW vQ privinęa alegerii disciplinelor opęionale din b2 acest an ĩcolar" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

† Da † Nu a2 19. Cum ęi VH SDU WHPHOH SHQWUX DFDVù SULPLWH vQWU-R VùSWùPkQù obiĩnuitù de ĩcoalù" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

† Prea multe Īi prea dificile. † 3RWULYLWGHPXOWHVLGHGLILFLOH † PuĚine Īi uĪoare............ † $OWúsituaĚie.. † Foarte uĪoare..... anume ...... 93 ...

.............. anume ....... ....................... ................ b2 )DFLSDUWHGLQ&RQVLOLXOHOHYLORU" † Da (doar din consiliul elevilor pe FODVú.............................................................................FHDPDLDSURDSHGHFDVú † A fost decizia SúULQĚilor † A fost decizia mea † Nu Ītiu 1XDPDYXWXQPRWLYDQXPH † Alt motiv..... b1 &XPDLDMXQVODDFHDVWùĩcoalù" ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc) a 6 † Este singura din localitate . Care sunt disciplinele la care ai de SUHJùWLW FX UHJXODULWDWH WHPH VFULVH" FRPSOHWHD]úvQspaĚiul de mai jos) .......a2 20.................. .....

† Da (din consiliul consultativ al elevilor pe Īcoalú) † Nu b2 'DFù IDFL SDUWH GLQ FRQVLOLXO FRQVXOWDWLY DO HOHYLORU SH ĩcoalù Fât de des se întruneĩte DFHVWFRQVLOLX" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

lunar sau mai des † Regulat la 2-3 luni † 5HJXODWRGDWúVDXGHGRXúRULSHVHPHVWUX † 'HFkWHRULHVWHQHYRLHIúUúRSHULRGLFLWDWHDQXPH † Nu se întruneĪte † Nu Ītiu b2 $L VHPQDODW vQ XOWLPXO DQ YUHXQ DVSHFW QHJDWLY FRQGXFHULL ĩcolii" (alege o b3 VLQJXUúYDULDQWú. † Regulat.

Atunci când observi un aspect negativ în ĩcoalù FXP SURFHGH]L GH RELFHL" b3 ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO. † Da † Nu b2 25.

.... anume ......... † Nu fac nimic 94 ....... † 0úDGUHVH]SúULQĚilorSHQWUXFúHLĪtiu FHVúIDFú † ÍQWUHEFROHJLLVúYúGFHDXIúFXWHLvQDVWIHOGHsituaĚii † Semnalez aspectul respectiv dirigintelui sau unui alt profesor † Semnalez aspectul respectiv directorului Īcolii † 0úDGUHVH]FRQVLOLXOXLGHHOHYL SHFODVúVDXSHĪcoalú) † Procedez altfel.....

b2 'DFù DL UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD DQWHULRDUù OD FH V-a referit problema b3 VHPQDODWù" ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO.

Ce s-a vQWkPSODWGHRELFHLDWXQFLFkQGDLFRPXQLFDWXQDVSHFWQHJDWLY" (alege b3 RVLQJXUúYDULDQWú. † Paza Īi siguranĚa din Īcoalú Īi în jurul Īcolii † Ordinea Īi FXUúĚenia din Īcoalú † &RPSRUWDPHQWXOXQRUHOHYLDGLFúPRGXOvQFDUH † &RPSRUWDPHQWXOXQRUSURIHVRULDGLFúPRGXOvQFDUH † $OWúSUREOHPúDQXPH b2 27.

† Aproape întotdeauna am observat o vPEXQúWúĚire a aspectului semnalat † 'HUHJXOúDPREVHUYDWRvPEXQúWúĚire a aspectului semnalat † &kWHRGDWúDPREVHUYDWRvPEXQúWúĚire a aspectului semnalat † Foarte rar sau QLFLRGDWú am observat o vPEXQúWúĚire a aspectului semnalat b2 $L IùFXW vQ XOWLPXO DQ ĩcolar SURSXQHUL GH vPEXQùWùęire a DFWLYLWùęii din b3 ĩcoalù" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

............ de exemplu .................................. † Nu b2 'DFù DL UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD DQWHULRDUù FH V-a întâmplat cu cea mai b3 UHFHQWùSURSXQHUHIùFXWù" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú............................................ † Da.................................................

dar propunHUHDQXDIRVWDSOLFDWú † Nu s-a întâmplat nimic b3 (QXPHUùFHOpuęin WUHLHYHQLPHQWH SRWILOXFUXULFDUHęi-au SOùFXW sau lucruri a6 care nu ęi-au SOùFXW.) Īi apoi DIRVWDSOLFDWúWRWDOVDXparĚial † Am discutat despre propunere cu alte persoane. directorul. alĚi profesori etc. † $IRVWSUHOXDWúĪi DSOLFDWúGLUHFW † Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirigintele.

95 .......................... 1.............. 3.................................................. viaĚa VúQúWRDVúHWF 1..... FDUH V-au întâmplat în ĩcoalù vQ XOWLPD OXQù FRPSOHWHD]ú vQ spaĚiul de mai jos)........... 3.............. 2............................... excursii........................................................ b3 (QXPHUù FHO puęin 3 DFWLYLWùęi derulate în ĩcoalù vQ DIDUD RUHORU GH FXUV vQ a6 XOWLPHOHWUHLOXQLLQGLIHUHQWGDFùDLSDUWLFLSDWVDXQX FRPSOHWHD]úvQspaĚiul de mai jos)..................... 2...................................................... ExempleVHUEúULVSHFWDFROHYL]LWHODPX]HHVDXODDOWHinstituĚii.................. întâlniri cu diverse SHUVRQDOLWúĚi................................... discuĚii pe diferite teme – reguli de circulaĚie.......

b3 32. Obiĩnuieĩti Vù vorbeĩti despre problemele tale personale cu cineva din ĩcoalù" ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO.

nu vorbesc cu nimeni din Īcoalú despre problemele mele personale b3 'DFù DL UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD DQWHULRDUù FXP FRPXQLFL FX SHUVRDQD SHUVRDQHOHLQGLFDWHDWXQFLFkQGHVWHYRUEDGHSUREOHPHSHUVRQDOH" ELIHD]úWRDWH situaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO. cu dirigintele † Da. cu anumiĚi profesori † Da. cu directorul Īcolii † 'DFXFRQVLOLHUXOSVLKRORJXOGLQĪcoalú † 'DFXDOWúSHUVRDQúDQXPH † Nu. † 'DFXFROHJLLGHFODVúVDXGLQĪcoalú † Da.

† Simple discuĚiiDWXQFLFkQGJúVHVFSHUVRDQDUHVSHFWLYú † ConsultaĚii individuale † Telefon (inclusiv SMS) † Email † $OWúPRGDOLWDWHDQXPH b3 'DFù DL UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD QU FkW GH GHV FRPXQLFL XWLOL]kQG RULFDUH GLQWUH PRGDOLWDWH GH FRPXQLFDUH LQGLFDWH PDL VXV.

 FX SHUVRDQD SHUVRDQHOHLQGLFDWHGHVSUHSUREOHPHSHUVRQDOH" (alege o sLQJXUúYDULDQWú.

† =LOQLF † 6úSWúPkQDO † Lunar † De 1-3 ori pe semestru † 2GDWúSHDQVDXPDLUDU b3 'HFkWHRULvQXOWLPXOVHPHVWUXDLVWDWGHYRUEùFXXQFRQVLOLHUĩcolar" (alege o VLQJXUúYDULDQWú.

† Mai mult de trei ori † 'HGRXúVDXGHWUHLRUL † 2GDWú † 1LFLRGDWú c1 7Hsimęi în siguranęù în incinta ĩcolii" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

† ÍQWRWGHDXQDPúVLPWvQsiguranĚú † 'HFHOHPDLPXOWHRULPúVLPWvQsiguranĚú † 'HFHOHPDLPXOWHRULQXPúVLPWvQsiguranĚú † 1LFLRGDWúQXPúVLPWvQsiguranĚú 96 .

Cum apreciezi nivelul de FXUùęenie din ĩcoalù" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.c2 37.

† (VWHIRDUWHFXUDWvQWRDWúĪcoala † În general. Īcoala HVWHFXUDWú † ĩcoala HVWHPDLGHJUDEúPXUGDUú † (VWHIRDUWHPXUGDUvQWRDWúĪcoala c3 7X VDX FROHJL GH-DL WùL Y-aęi simęit YUHRGDWù discriminaęi DGLFù SURIHVRULL VH purtau diferit cu voi în raport cu ceilalęi HOHYL.

" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

........................................ c4 40.................................................................................... Ai absenęe QHPRWLYDWH" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.................................................. ................................................................... † Da † Nu c3 'DFùDLELIDWÅGDµODvQWUHEDUHDDQWHULRDUùGLQFHPRWLYFUH]LFùSURIHVRULLVH SRDUWùRULV-DXSXUWDWGLIHULW" FRPSOHWHD]úvQspaĚiul de mai jos) .................................

c 5 † Da † Nu c4 'DFùDLUùVSXQVÅGDµODvQWUHEDUHDDQWHULRDUùFDUHVXQWPRWLYHOHabsenęelor" c5 ELIHD]úWRDWHsituaĚiile care se potrivesc Īi FRPSOHWHD]úGDFúHVWHFD]XO.

..... 97 ......... † nu îmi place materia † nu înĚeleg FHPLVHSUHGú † profesorul este sever † alt motiv...... anume .

([LVWú întotdeauna cineva în Īcoalú FDUH Pú ODXGú SHQWUX UHDOL]úULĪi PúvQFXUDMHD]ú ([LVWú vQWRWGHDXQD FLQHYD care vede când lipsesc de la Īcoalú Īi VH LQWHUHVHD]ú GH FH lipsesc 42.c5 ÍQFHPùVXUùeĩti de acord cu afirmaęiile GHPDLMRV" ELIHD]úsituaĚia care se potriveĪte. pentru fiecare rând din tabel) Acord Acord Nici Dezacord Dezacord perfect acord. Am în Īcoalú prieteni de YkUVWD PHD VDX DSURSLDWú. în ĪcoalúFDUHDVFXOWúFHVSXQDWXQFL când am probleme 3URIHVRULLGLQDFHDVWúĪcoalú vLWUDWHD]úHFKLWDELOSHtoĚi elevii 42.5.7. total nici dezacord 0ú VLPW DSURSLDW GH profesorii Īi HOHYLL GLQ DFHDVWú Īcoalú 6XQW IHULFLWú Fú vQYúĚ în DFHDVWúĪcoalú 42.3. ([LVWú întotdeauna cineva.

 FX care vorbesc Īi FDUH Pú DMXWú atunci când dau de greu 98 .

8. Discipline opĚionaleDQXPH ....5... 43.... general inutile utile nici inutile inutile /LPEDURPkQúOLPEDPDWHUQú 43....c6 43...... DQXPH c6 44...10. ĩtiinĚe DOHQDWXULL IL]LFúFKLPLH biologie) 43. Cât de utile ęi se par cele vQYùęate în ĩcoalùODGLIHULWHGLVFLSOLQH" ELIHD]úsituaĚia care se potriveĪte. Istorie Īi educaĚie FLYLFú 43.2.. pentru fiecare rând din tabel) Foarte În Nici În Complet utile general utile. Geografie 43$UWH PX]LFúĪi desen) 43....11..9... $ELOLWúĚi SUDFWLFHeducaĚie WHKQRORJLFú 43. Limbi moderne 430DWHPDWLFú 43. Ce ęi-DLSURSXVVùIDFLGXSùDEVROYLUH" DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú. Alte discipline de studiu.4.6.. EducaĚie IL]LFú 43...

† 6úFRQWLQXLVWXGLLOHvQOLFHX † 6úXUPH]RIRUPúGHvQYúĚúmânt SURIHVLRQDOVúvQYúĚ o meserie † 6úFDXWXQORFGHPXQFúGDUYRLFRQWLQXDĪi studiile. când voi putea † Nu m-DPKRWúUkW † Nu voi continua studiile c6 'DFùQXintenęionezi VùFRQWLQXLVWXGLLOHFDUHVXQWPRWLYHOH" DOHJHRVLQJXUú YDULDQWú.

† CondiĚiile materiale de care dispune familia nu-mi permit continuarea studiilor † 'RUHVFVúOXFUH]SHQWUXDILLQGHSHQGHQW ú.

PDWHULDOIDĚú de familie † 1XFUHGvQQHFHVLWDWHDFRQWLQXúULLVWXGLLORU † 1XFUHGFúVXQWVXILFLHQWGHSUHJúWLW ú.

.... † Alt motiv... pentru ca vreau sa îmi continui studiile la liceu 99 ............ † Nu e cazul............ anume .....

Numele ĩcolii tale FRPSOHWHD]úvQspaĚiul DOúWXUDW. La sfârĩitWHUXJùPVùQHUùVSXQ]LODFkWHYDvQWUHEùULGHVSUHWLQH: a.

.......: .......................... Clasa FRPSOHWHD]úvQspaĚiul DOúWXUDW... b.

... F9kUVWD vQDQLîmplinięi..................: ..

 FRPSOHWHD]úvQspaĚiul DOúWXUDW.

d............... Localitatea 0XQLFLSLXOraĩ &RPXQù6DW.....: ...

(coPSOHWHD]úvQspaĚiul de mai jos.

....... ........................... Gen DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú........ e.................

Nivelul de educaęie al SùULQęilor ELIHD]úFúVXĚa FRUHVSXQ]úWRDUHSHQWUXILHFDUH SúULQWHFDUHFRUHVSXQGHXOWLPHLĪcoli DEVROYLWH.: † Masculin † Feminin f.

1. Mama DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú. f.

: † ĩcoala JHQHUDOúVDXĪcoala SURIHVLRQDOú † Liceu sau Īcoalú WHKQLFú † Universitate sau colegiu † 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGHvQYúĚúmânt † Nu Ītiu care este ultima Īcoalú DEVROYLWú I7DWùO DOHJHRVLQJXUúYDULDQWú.

: † ĩcoala JHQHUDOúVDXĪcoala SURIHVLRQDOú † Liceu sau Īcoalú WHKQLFú † Universitate sau colegiu † 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGHvQYúĚúmânt † Nu Ītiu care este ultima Īcoalú DEVROYLWú Îęi mulęumim pentru participare ĩi te invitùm sù te implici în întâlnirile viitoare prin care sù îmbunùtùęim împreunù condięiile din ĩcoala ta! 100 .

Chestionarul pentru SùULQęi 127øÎn coloana din dreapta vQWUHEúULL sunt trecute aspectele rezultate din operaĚionalizarea menĚionatú în Capitolul 2 ÍQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH OHJDOH instituĚiile de vQYúĚúmânt au obligaĚia de a informa Īi consulta SúULQĚii HOHYLORUvQprivinĚa FDOLWúĚii educaĚiei RIHULWHvQĪcoalú.1. Cum vi se pare orarul ĩcolar ]LOQLFDOFRSLOXOXLGXPQHDYRDVWUù" (alegeĚi RVLQJXUú YDULDQWú.5.2. World Vision RomâQLDUHDOL]HD]úXQVWXGLX GHVSUH FkW GH EXQú HVWH educaĚia RIHULWú vQ Īcoala vQ FDUH vQYDĚú FRSLLL GXPQHDYRDVWUú 3úUHULOH GXPQHDYRDVWUú VXQW IRDUWH LPSRUWDQWH SHQWUX QRL Īi Yú LQYLWúP Vú OH H[SULPDĚi Īi Vú DMXWDĚi Īcoala vQ DFHVWIHO sú-Īi vPEXQúWúĚeascú DFWLYLWDWHD&KHVWLRQDUHOHVXQWDQRQLPHLDUGDWHOHUúPkQconfidenĚiale – DGLFú QX YRU IL GH]YúOXLWH QLFLXQHL DOWH SHUVRDQH 9ú mulĚumim pentru participare Īi Yú UXJúP Vú UúVSXQGHĚi ODWRDWHvQWUHEúULOHGLQFKHVWLRQDU a2 1.

† (VWHSUHDvQFúUFDW † Este prea lejer † Este adecvat a5 &kWH GLQ FDGUHOH GLGDFWLFH UùVSXQG OD FHUHULOH GH DMXWRU SHQWUX FRSLOXO GXPQHDYRDVWUù DVWIHO vQFkW FRSLLL Vù înęeleagù cele SUHGDWH" (alegeĚi R VLQJXUú YDULDQWú.

 † Toate cadrele didactice † Majoritatea cadrelor didactice † Unele cadre didactice † Niciun cadru didactic † Nu am solicitat – nu am avut nevoie de ajutor a4 &kWGHGHVYLVHH[SOLFùPRWLYHOHSHQWUXFDUHFRSLOXOGXPQHDYRDVWUùDobęinut RDQXPLWùQRWù" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.

† 'XSúILHFDUHHYDOXDUH † Doar în momentele importante. de exemplu atunci când sunt prezentate rezultatele la teze † 1LFLRGDWú † Nu ĪtiuQXPúLQWHUHVHD]ú a5 ÍQ PRPHQWXO vQ FDUH FRSLOXO GXPQHDYRDVWUù DUH UH]XOWDWH VODEH OD vQYùęùturù cum acęioneazù SURIHVRULL" (bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc Īi completaĚi. GDFú este cazul) † &RQWLQXú sú SXQú QRWHPLFLVDXODVúcorijenĚi † Dau mai mult de lucru pentru a putea vQYúĚa mai bine † ([SOLFúGLQQRXlecĚia UHVSHFWLYú † 6HLQWHUHVHD]úGHPRWLYXOSHQWUXFDUHVHobĚin note slabe † $UDWúXQGHVHgreĪeĪte Īi FXPVúînveĚe ODPDWHULDUHVSHFWLYú † ÍQFXUDMHD]úFRSLLLLQVLVWkQGSHUH]XOWDWHOHEXQHobĚinute 101 .

† Nu este cazul........... copilul meu are numai rezultate bune la vQYúĚúturú † Nu ĪtiuQXPúLQWHUHVHD]ú a4 &kWGHGHVYùVXQWFRPXQLFDWHUH]XOWDWHOHĩcolare ale copilului GXPQHDYRDVWUù" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú..... anume . † Altfel..

Care este modalitatea obiĩnuitù de comunicare a rezultatelor ĩcolare ale FRSLOXOXLGXPQHDYRDVWUù" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú. † =LOQLF † Cel puĚin RGDWúSHVúSWúPkQú † Cel puĚin RGDWúSHOXQú † 0DLUDUGHRGDWúSHOXQúVDXGHORF † Nu ĪtiuQXPúLQWHUHVHD]ú a4 6.

2. pentru fiecare rând din tabel) Da Nu Nu Ītiu 1XH[LVWú în Īcoalú 8. Biblioteca 8. verbal (de exemplu.1. verbal (de exemplu. Calculatorul 8.5. Aęi IRVW VROLFLWDW GH FùWUH ĩcoalù SURIHVRUL Vù FXPSùUDęi GLQ EDQLL IDPLOLHL b2 PDQXDOH FXOHJHUL PDWHULDOH SHQWUX DELOLWùęi practice ĩi alte materiale necesare GHVIùĩurùrii procesului de vQYùęùmânt SHQWUX GLIHULWH GLVFLSOLQH" (alegeĚi R VLQJXUú YDULDQWú. Internetul a2 8. prin consultaĚii sau discuĚii individuale) † Public. în ĪedinĚe) a1 7.4. prin carnetul de note sau scrisori) † Individual. în scris (de exemplu prin afiĪare la avizier) † Public. † Individual. Sala sau terenul de sport /DERUDWRDUHOHGHIL]LFúFKLPLHVDX biologie 8. Foloseĩte FRSLOXOGXPQHDYRDVWUùIDFLOLWùęile oferite de ĩcoalù"(bifaĚi situaĚia care se potriveĪte. în scris (de exemplu.

Aęi IRVW FRQVXOWDW DQXO WUHFXW vQ privinęa alegerii disciplinelor opęionale din b2 acest an ĩcolar" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú. sunt utile Īi VXQWIRORVLWHODFODVú † Am fost solicitat. le-DPFXPSúUDW. † Am fost solicitat. dar nu le-DPFXPSúUDW † Nu am fost solicitat a3 9. GDUQXVXQWXWLOHVDXQXVXQWIRORVLWHODFODVú † Am fost solicitat. le-am FXPSúUDt.

† Da † Nu † 1XPúLQWHUHVHD]úVXELHFWXO 102 .

Aęi fost consultat în elaborarea bugetului ĩcolii din anul ĩcolar FXUHQW" (alegeĚi o 2 VLQJXUúYDULDQWú. b 10.

† Da † Nu † 1XPúLQWHUHVHD]úsubiectul b2 11. Aęi IRVWLQIRUPDWvQYUHXQIHO SULQafiĩareODĩedinęele cu SùULQęii HWF.

vQ OHJùWXUùFXPRGXOvQFDUHDIRVWFKHOWXLWEXJHWXOĩcolii" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.

† Da † Nu † 1XPúLQWHUHVHD]úVXELHFWXO b2 12. Aęi fost consultat în planificarea DFWLYLWùęii din ĩcoalùLQGLIHUHQWGHWLSXO DFWLYLWùęii" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.

Aęi IRVWLQIRUPDWvQYUHXQIHO SULQafiĩareODĩedinęele cu SùULQęii HWF. † Da † Nu † 1XPúLQWHUHVHD]úVXELHFWXO b2 13.

vQ b3 OHJùWXUùFXPRGXOvQFDUHDXIRVWUHDOL]DWHDFWLYLWùęile SODQLILFDWH" (alegeĚi RVLQJXUú YDULDQWú.

din comitetul de SúULQĚi pe Īcoalú † Nu b2 'DFù aęi UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD DQWHULRDUù FkW GH GHV VH întruneĩte Comitetul de SùULQęi" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú. † Da † Nu † 1XPúLQWHUHVHD]úVXELHFWXO b1 14. Faceęi parte din Comitetului de SùULQęi" (bifaĚi situaĚia care se potriveĪte) † Da. De ce aęi RSWDWSHQWUXDDGXFHFRSLLLGXPQHDYRDVWUùODDFHDVWùĩcoalù" (bifaĚi a6 toate situaĚiile care se potrivesc) † Este singura din localitate sau este cea mai aproape de domiciliu † A fost decizia mea în calitate de SúULQWH † A fost decizia copilului meu † Nu Ītiu 1XDPDYXWXQPRWLYDQXPH b2 15. din comitetul de SúULQĚi SHFODVú † Da.

† Regulat. lunar sau mai des † Regulat la 2-3 luni † 5HJXODWRGDWúVDXGHGRXúRULSHVHPHVWUX † 'HFkWHRULHVWHQHYRLHIúUúRSHULRGLFLWDWHDQXPH † Nu se întruneĪte † Nu Ītiu când se întruneĪte 103 .

Atunci când constataęi un aspect negativ în ĩcoalù sau aveęi o nemulęumire b3 cum procedaęiGHRELFHL" (bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc) † 0úDGUHVH]DOWRUSúULQĚiVúYHGHPFHSXWHPIDFHvPSUHXQú † Semnalez aspectul respectiv dirigintelui sau unui alt profesor † Semnalez aspectul respectiv directorului Īcolii † 0úDGUHVH]DXWRULWúĚii ORFDOH SULPúULHFRQVLOLXORFDOHWF.b2 17.

anume ...... † Nu fac nimic b2 18.............. † 0úDGUHVH]FRPLWHWXOXLGHSúULQĚi din Īcoalú † Procedez altfel..... Aęi VHPQDODW vQ XOWLPXO DQ YUHXQ DVSHFW QHJDWLY FRQGXFHULL ĩcolii" (alegeĚi o b3 VLQJXUúYDULDQWú.

† Da † Nu b2 'DFù aęi UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD DQWHULRDUù OD FH V-a referit problema b3 VHPQDODWù" (bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc Īi completaĚiGDFúHVWHFD]XO.

† Paza Īi siguranĚa din Īcoalú Īi în jurul Īcolii † Ordinea Īi FXUúĚenia din Īcoalú † &RPSRUWDPHQWXOXQRUHOHYLDGLFúPRGXOvQFDUH † &RPSRUWDPHQWXOXQRUSURIHVRULDGLFúPRGXOvQFDUH † $OWúSUREOHPúDQXPH b2 20. Ce s-D vQWkPSODW GH RELFHL DWXQFL FkQG aęi comunicat un aspect negativ b3 LQGLIHUHQWFXL.

" (bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc) † Aproape întotdeauna am putut constata o vPEXQúWúĚire a aspectului semnalat † 'HUHJXOúDPSXWXWFRQVWDWDRvPEXQúWúĚire a aspectului semnalat † &kWHRGDWúDPSXWXWFRQVWDWDRvPEXQúWúĚire a aspectului semnalat † )RDUWHUDU VDXQLFLRGDWú.

Aęi IùFXW vQ XOWLPXO DQ ĩcolar SURSXQHUL GH vPEXQùWùęire a DFWLYLWùęii din b3 ĩcoalù" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.DPSXWXWFRQVWDWDRvPEXQúWúĚire a aspectului semnalat b2 21.

† Da † Nu b2 'DFù aęi UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD DQWHULRDUù FXL aęi IùFXW SURSXQHUHD b3 UHVSHFWLYù"(bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc Īi completaĚiGDFúHVWHFD]XO.

† Altor SúULQĚilorVúYHGHPFHSXWHPIDFHvPSUHXQú † Dirigintelui sau unui alt profesor † Directorului Īcolii † $XWRULWúĚilor ORFDOH SULPúULHFRQVLOLXORFDOHWF.

.... anume .......... † &RPLWHWXOXLGHSúULQĚi din Īcoalú † Altor persoane sau instituĚii......... 104 ..

b2 'DFù aęi UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD QU FH V-a întâmplat cu cea mai b3 UHFHQWùSURSXQHUHIùFXWù" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.

† $IRVWSUHOXDWúĪi DSOLFDWúGLUHFW † Am discutat despre propunere cu alte persoane (dirigintele. alte cadre didactice etc.) Īi. DSRLDIRVWDSOLFDWúWRWDOVDXparĚial † $PGLVFXWDWGHVSUHSURSXQHUHFXDOWHSHUVRDQHGDUSURSXQHUHDQXDIRVWDSOLFDWú † Nu s-a întâmplat nimic b3 $WXQFLFkQGGLULJLQWHOHGLUHFWRUXOVDXDOWFLQHYDGLQĩcoalùYùVROLFLWùVùvenięi a6 la ĩcoalùFDUHVXQWSULQFLSDOHOHPRWLYHOH" (PuteĚi bifa maximum 3 opęiuni) † 6ú-mi comunice notele Īi rezultatele bune ale copilului meu † 6ú-mi comunice notele rezultatele slabe ale copilului meu † 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHprezenĚa la ore a copilului meu † 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHabsenĚele de la ore ale copilului meu † 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHFkWGHELQHVHFRPSRUWúFRSLOXOPHX † 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHLQGLVFLSOLQDFRSLOXOXLPHX † 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHUH]XOWDWHOHGHRVHELWHDOHĪcolii † 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHSUREOHPHOHĪcolii † 6úPúLQIRUPH]HGHVSUHUHVXUVHOHĪcolii † 6ú-mi solicite contribuĚia vQ EDQL VDX PXQFú OD SURFXUDUHD UHDOL]DUHD XQRU PDWHULDOH VDX resurse pentru Īcoalú b2 25. Enumeraęi cel puęin WUHL HYHQLPHQWH SOùFXWH VDX QHSOùFXWH. directorul.

.............................. Obiĩnuięi Vù vorbięi GHVSUHSUREOHPHOHSHUVRQDOHDOHFRSLOXOXLGXPQHDYRDVWUù cu cineva din ĩcoalù" (bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc Īi completaĚiGDFúHVWHFD]XO.......................................... FDUH V-au a6 întâmplat în ĩcoalù vQXOWLPDOXQù (completaĚi în spaĚiile de mai jos) 1...................................... 2.. b3 26................. 3........................................

cu directorul Īcolii † 'DFXFRQVLOLHUXOSVLKRORJXOGLQĪcoalú † 'DFXDOWúSHUVRDQúDQXPH † Nu. † Da. nu vorbesc cu nimeni din Īcoalú despre problemele personale ale copilului meu b3 'DFù aęi UùVSXQV ÅGDµ OD vQWUHEDUHD DQWHULRDUù FkW GH GHV comunicaęi GH RELFHLFXSHUVRDQDSHUVRDQHOHLQGLFDWHSHQWUXSUREOHPHSHUVRQDOHDOHFRSLOXOXL GXPQHDYRDVWUù" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú. cu alĚi SúULQĚi DLHOHYLORUGLQFODVúVDXGLQĪcoalú † Da. cu anumiĚi profesori † Da. cu dirigintele † Da.

† =LOQLF † 6úSWúPkQDO † Lunar 105 .

† De 1-3 ori pe semestru † 2GDWúSHDQVDXPDLUDU c1 28. Care este nivelul de siguranęù pentru copii în incinta XQLWùęii ĩcolare" (alegeĚi o VLQJXUúYDULDQWú.

† Foarte mare † Mare † Mediu † Mic † Foarte mic c1 'DU vQ YHFLQùWDWHD ĩcolii LQFOXVLY SH GUXPXO GH DFDVù OD ĩcoalù ĩi vQDSRL.

" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.

† Foarte mare † Mare † Mediu † Mic † Foarte mic c2 30. Cum apreciaęi nivelul de FXUùęenie din ĩcoalù" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.

† (VWHIRDUWHFXUDWvQWRDWúĪcoala † În general. Īcoala HVWHFXUDWú † ĩcoala HVWHPDLGHJUDEúPXUGDUú † (VWHIRDUWHPXUGDUvQWRDWúĪcoala c3 $IRVWYUHRGDWùFRSLOXOGXPQHDYRDVWUùGLVFULPLQDW DGLFùSURIHVRULLVHSXUWDX diferit cu el în raport cu ceilalęi HOHYL.

" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.

........... † Da † Nu c3 'DFùaęi ELIDWÅGDµODvQWUHEDUHDDQWHULRDUùGLQFHPRWLYcredeęi FùSURIHVRULL s-DXSXUWDWGLIHULW" (completaĚi în spaĚiile de mai jos) ......................................................................................... c4 $UHFRSLOXOGXPQHDYRDVWUùabsenęe QHPRWLYDWH" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú....... ................................................................................................................................

c 5 † Da † Nu c4 'DFùaęi UùVSXQVÅGDµODvQWUHEDUHDDQWHULRDUùFDUHVXQWPRWLYHOHabsenęelor" c5 (bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc) † Nu îi place materia 106 .

. InformaĚia SULPLWú vQ privinĚa DFWLYLWúĚilor GHVIúĪurate în Īcoalú 35.... † Nu înĚelege FHLVHSUHGú † Profesorul este sever † Alt motiv..7.. IúFXW nesatis- cut cut.. InformaĚia SULPLWú GH OD Īcoalú în privinĚa FRQWLQXúULL VWXGLLORU GXSú absolvire 35. cut VDWLVIú.. Progresul realizat în ultimul an Īcolar GHFRSLOXOGXPQHDYRDVWUú &OúGLUHD Īi IDFLOLWúĚile RIHULWH VúOL GH FODVú ODERUDWRDUH VDOú Īi teren de sport... anume . Progresul în dotarea cu echipamente Īi materiale (inclusiv calculatoare) în acest an Īcolar IDĚú de cel precedent 5HVSHFWXO DUúWDW GH SHUVRQDOXO Īcolii IDWú de GXPQHDYRDVWUú Īi IDĚú de FRSLOXOGXPQHDYRDVWUú &RUHFWLWXGLQHDHYDOXúULLĪi QRWúULL QRWHOHFDOLILFDWLYHOH obĚinute sunt cele meritate) 35. Foarte VDWLVIú....1...6. ateliere etc.8.3...... pentru fiecare rând din tabel) Foarte 6DWLVIú.. Nici Nesatis.) 35. c4 ÍQFHPùVXUùsunteęi VDWLVIùFXWGHXUPùWRDUHOHDVSHFWHDOHvieęii ĩcolare" (bifaĚi situaĚia care se potriveĪte. nici IúFXW nesatis- IúFXW 35.. Modul în care Īcoala UúVSXQGH VROLFLWúULORUGXPQHDYRDVWUú 107 .

în Īcoalú. FDUHDVFXOWúFHVSXQDWXQFLFkQGYRUEHVF despre copilul meu 3URIHVRULL GLQ DFHDVWú Īcoalú îi WUDWHD]úHFKLWDELOSHtoĚi elevii 36.c4 ÍQFHPùVXUùsunteęi de acord cu afirmaęiile GHPDLMRV" (bifaĚi situaĚia care se potriveĪte.3. FDUH ODXGú HOHYLL Īi SúULQĚii lor pentru rezultatele Īcolare Īi îi vQFXUDMHD]ú ([LVWúvQWRWGHDXQDFLQHYDFDUHYHGH când copilul meu lipseĪte de la Īcoalú Īi VHLQWHUHVHD]úGHFHlipseĪte 36. Deza- perfect acord. pentru fiecare rând din tabel) Acord Acord Nici Deza. ([LVWú întotdeauna cineva.5. ([LVWú întotdeauna cineva în Īcoalú.5. cord cord nici total deza- cord 0ú VLPW DSURSLDW GH SURIHVRULL Īi HOHYLLGLQDFHDVWúĪcoalú 6XQW IHULFLWú Fú FRSLOXO PHX învaĚú vQDFHDVWúĪcoalú 36. Copilul meu are în Īcoalú prieteni GHYkUVWDOXL VDXDSURSLDWú.

Ce va IDFHFRSLOXOGXPQHDYRDVWUùGXSùDEVROYLUH" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.FDUHvODMXWú DWXQFLFkQGGúGHJUHX c5 37.

† Va continua studiile în liceu † 9DXUPDRIRUPúGHvQYúĚúmânt SURIHVLRQDOYDvQYúĚa o meserie † 9DFúXWDXQORFGHPXQFúGDUYDFRQWLQXDVWXGLLOHFkQGYDSXWHD † Nu ne-am KRWúUkW † Nu va continua studiile c5 'DFùcredeęi FùFRSLOXOGXPQHDYRDVWUùQXYDFRQWLQXDVWXGLLOHFDUHVXQW PRWLYHOH" (bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc Īi completaĚiGDFúHVWHFD]XO.

† CondiĚiile materiale de care dispune familia nu permit ca acesta sa continue studiile † 'RULPVúOXFUH]HSHQWUXDILLQGHSHQGHQW ú.

..... † Nu e cazul 108 ....................PDWHULDOIDWú de familie † 1XFUHGvQQHFHVLWDWHDFRQWLQXúULLVWXGLLORU † 1XFUHGFúHVWHVXILFLHQWGHSUHJúWLW † Alt motiv... anume ....

Ĩcoala (completaĚi în spaĚiul DOúWXUDW. La sfârĩitYùUXJùPVùQHUùVSXQGHęi ODFkWHYDvQWUHEùULGHVSUHcopilul GXPQHDYRDVWUù a.

. b.......... Clasa / clasele în care învaęù FRSLLLGXPQHDYRDVWUù(completaĚi în spaĚiul DOúWXUDW......: .....

c........ Vârsta lor (completaĚi în spaĚiul DOúWXUDW.....

............: ........... G/RFDOLWDWHD 0XQLFLSLXOraĩ &RPXQù6DW.................

(completaĚi în spaĚiul de mai jos.

....... ........... e............. Sunteęi (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú....

...... f..........: † Mama unui copil din Īcoalú † 7DWúOXQXLFRSLOGLQĪcoalú † 3HUVRDQúvQvQJULMLUHDFúUHLDVHDIOúFRSLOXO † 7XWRUHUHSUH]HQWDQWOHJDO † $OWúsituaĚie..... anume......... Nivelul de educaęie XOWLPDĩcoalù DEVROYLWùGHFùWUHGXPQHDYRDVWUù.

(bifaĚi situaĚia care se potriveĪte.

Locuięi (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú. ĪFRDOú Universitate Altele (nu am ĩcoalù JHQHUDOúVDX WHKQLFúVDX sau colegiu absolvit nicio DEVROYLWù ĪFRDOú Īcoalú Īcoalú) SURIHVLRQDOú SRVWOLFHDOú g. Ultima ĩcoalú Liceu.

: † În aceeaĪi localitate cu Īcoala † Într-RDOWúORFDOLWDWH FRPXQúVDW.

În timpul ĩcoliiFRSLOXOGXPQHDYRDVWUùlocuieĩte (bifaĚi situaĚia care se potriveĪte. SHQWUXILHFDUHUkQGGLQWDEHO.GLQPHGLXOUXUDO † Într-RDOWúORFDOLWDWHGLQPHGLXOXUEDQ ODoraĪ) h.

 Da Nu $FDVúFXSúULQĚii Într-RDOWúORFDOLWDWH FRPXQúVDW.

109 ....GLQPHGLXO rural Într-RDOWúORFDOLWDWHGLQPHGLXOXUEDQ ODoraĪ) La bunici sau alte rude ÍQJD]Gú La internat $OWúsituaĚie............ anume..............

L&kWGXUHD]ùGHSODVDUHDFRSLOXOXLGXPQHDYRDVWUùODĩcoalù ĩi DFDVù vQWRWDO drumul dus-vQWRUV.

" (alegeĚi RVLQJXUúYDULDQWú.

din lipsa mijloacelor de transport 9ùmulęumim pentru participare ĩi vù invitùm sù vù implicaęi în întâlnirile viitoare SULQFDUHVùvPEXQùWùęim împreunù condięiile din ĩcoala copilului dvs! 110 . autobuz special) † &XDOWPLMORFGHWUDQVSRUWDQXPH N&kWGHGHVVHvQWkPSOùFRSLOXOXLGXPQHDYRDVWUùXUPùWRarele situaęii" (bifaĚi situaĚia care se potriveĪte. pentru fiecare rând din tabel) =LOQLF Cel puĚin Cel puĚin Mai rar VúSWú. † Sub 30 de minute † Între 30 Īi 60 de minute † Peste 60 de minute M&XFHVHGHSODVHD]ùFRSLOXOGXPQHDYRDVWUùODĩcoalù" (bifaĚi toate situaĚiile care se potrivesc) † Pe jos † Cu FúUXĚa sau cu bicicleta † Cu mijloacele de transport în comun (tren. lunar sau deloc mânal N1XSRDWHDMXQJHODĪcoalú. autobuz sau microbuz) † Cu mijloacele de transport Īcolar (microbuz. la începutul programului N 6WúPDLPXOWGHFkWWUHEXLHOD Īcoalú. din cauza lipsei mijloacelor de transport NÍQWkU]LHODĪcoalú.

01$=.8 CJ 15 10 14. ĩ&2$/$*.80(5$ CJ 10 6 8. CJ 11 14 15.8 CJ 15 16 25.$/$%5$/267.$/$%$&. ELEVI PøRINĘI 1.$ DJ 11 33.$/$75$16. ĩ&2$/$*. LICEUL TEHNOLOGIC RASCRUCI CJ 10 8 3.01$=. Anexa 2. ĩCOALA *.01$=. Eĩantionul de ĩcoliHOHYLĩi SùULQęi 5./9$1. ĩCOALA *. ĩ&2$/$*.01$=.5.$/$&$6(.$/$&2-2&1$ CJ 12 17 16.$/$63(&.858*$6(67.=(68-GHERLII CJ 2 18.$6$/&.01$=.8 CJ 2 29.01$=.$/$.01$=.$/$5$6&58&.&/2' CJ 12 12 23. ĩ&2$/$*.$/$).01$=. ĩCOALA *.'$ CJ 4 18 11.01$=. ĩ&2$/$*. LICEUL TEORETIC "GELU VOIEVOD" GILAU CJ 29 25 4. ĩ&2$/$*.9$'$ CJ 13 6 24.$/$02&.$/$620(685(&( CJ 7 9 28. ĩ&2$/$*. ĩCOALA *.01$=. LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN PASCU" APAHIDA CJ 34 45 2./.01$=.$/$$*+. Eĩantionul de ĩcoli 81. ĩCOALA *.&2$5$ CJ 14 10 27.01$=. Nr.01$=.$/$&$0$5$68 CJ 32 14 12.5(6 CJ 22 22 5.01$=.$/$.0$5$).01$=. CJ 2 7 26.5(68-FABRICI CJ 3 7 6.01$=.$/$6Ç1. ĩ&2$/$*. ĩ&2$/$*.$/$%$&. ĩ&2$/$*.01$=.$/$.$5$$*5. ĩ&2$/$*.01$=.$5$ CJ 20 14 20.$/$.$/$$*+. ĩCOALA *. ĩCOALA *.$/$&$5$ CJ 7 5 13.=(68-GHERLII SACALIA CJ 1 30.(0$57.01$=.$5$&$386 CJ 3 22.$/$/. ĩ&2$/$*.01$=.$/$$5*(72$. ĩ&2$/$35. ĩCOALA *.$/$&$6(6.$/$'81$SUCEAGU CJ 2 17. ĩ&2$/$*. ĩ&2$/$*. ĩ&2$/$*.01$=.$/$%217.7$7( Judeę Nr. ĩCOALA *.$/$%$&. ĩCOALA *.868&($*8 CJ 8 3 9. ĩ&2$/$*. ĩ&2$/$*. ĩ&2$/$*.2.1.$/$3(75$&+(&(51$7(6&8 DJ CERNATESTI 15 1 32.2.62$5$ CJ 12 14 10.=(68-GHERLII NICULA CJ 2 19.01$=.$/$.01$=.$%$&. ĩ&2$/$*.7$ DJ 23 28 111 .$/$%$.6 CJ 1 21.1%5$%29$ DJ 13 13 31.01$=.01$=.8 CJ 6 13 7.01$=.$/$).01$=.01$=.01$=.

ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.$/$%8&29$73$/. ELEVI PøRINĘI 34.&$'2018/8.'8 IL 30 29 66.$/$&$53(1 DJ 11 9 38. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.01$=.01$=.$/$$'$1&$7$ IL 25 13 64.8785$ DJ 5 60.(752$. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.$/$6$5%$72$5($ DJ 5 7 46.$/$0$.01$=.$/$9$59258'(-26 J 29 23 52. ĩ&2$/$ PRIMARA BREASTA OBEDIN DJ 6 55.$/$35('(67.$/$'5.7$ DJ 8 43.01$=.01$=. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.$ IL 20 12 68.$/$%5($67$ DJ 38 32 35. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.&.$/$3/(62. ĩ&2$/$ *.01$=./8/$ DJ 8 6 37.01$=.. ĩ&2$/$ PRIMARA VALEA LUNGULUI DJ 5 58. ĩ&2$/$ *.$/$&272)(1.01$=. DJ 22 8 47./. 81. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ PROFESIONALA "CONSTANTIN ARGETOIANU" DJ 56 42 ARGETOAIA 59. ĩ&2$/$ *.01$=.$/$0$.$/$&(51$7(67. LICEUL TEHNOLOGIC FIERBINTI-TARG IL 31 35 62. ĩ&2$/$ *.01$=.$/$62327%(/27 DJ 13 13 48.'./.$/$&272)(1.01$=. ĩ&2$/$ *.7$ IL 40 22 112 .&(8/7(+12/2*./$9(/( IL 48 21 67.$ DJ 2 49. DJ 15 34 45.01$=.01$=.+$.1'26 DJ 13 29 42. ĩ&2$/$ *.0$$50$6(67.. ĩ&2$/$ *.$/$%8&29$7 DJ 14 17 36.$/$9$59258'(-26&.$/$&$53(1&/($129 DJ 10 11 39.01$=. ĩ&2$/$ PRIMARA CERNATESTI TIU DJ 2 56.3$758 DJ 14 51.$/$$50$6(67.5$61. ĩ&2$/$ PRIMARA BRALOSTITA RACOVITA DJ 1 54.01$=.01$=.$/$623273.01$=. ĩ&2$/$ *.01$=.25'$&+(=266. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ PRIMARA ARGETOAIA LEURDOASA J 3 53.& DJ 5 41.0$/8-ROSU IL 6 65.$/$&(51$7(67.'.01$=.$/$9$/($)$17$1.$/$6&$(67.01$=. IL 23 6 61.7$ IL 37 24 ROSIORI 63. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *. /./25 DJ 19 18 50.01$=. DJ 16 15 44. ĩ&2$/$ *.$/$-.1'260.01$=.029.7$7( Judeę Nr.01$=.$/$029. Nr.01$=.01$=. ĩ&2$/$*.$/$9$/($/8. DJ 3 40.01$=. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ PRIMARA SOPOT PIETROAIA DJ 2 57.

ĩ&2$/$ *.01$=.$/$0. VL 11 14 105.$/$856.$/$15%$. SV 19 73.$/$)5$1&(67.$/$25/(67.$/$.&($ VL 22 27 87. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.01$=. VL 10 8 103.01$=.&($%5$7./(67.01$=.01$=.01$=.$/$/$81(/('(-26 VL 6 6 91.21(67.01$=.$/$9. 81.01$=.$-DEAL VL 7 8 88.'(=52%.01$=.21(67.$/$%81(67.+$(67. VL 19 23 89.01$=.$/$15%$.=9258-RECE VL 6 6 102. VL 15 14 96. ĩ&2$/$ *.$/$0.5(67.1($6$ VL 20 24 100.$ SV 53 62 76.01$=.562.01$=.01$=.$ SV 31 38 77.$/$0. VL 9 15 83. ĩ&2$/$ *.01$=. ĩ&2$/$ *.$/$'5$*2(67. ĩ&2$/$ *.01$=.$/$*$/.01$=. VL 7 12 97.$/$2/$18 VL 16 10 95.01$=.01$=./(67.01$=. VL 10 12 82. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.01$=.01$=.$/$856.01$=. ĩ&2$/$ *.%8/(7$ VL 7 11 92.*(181(1.$/$6.*2925$ VL 3 15 93.0$*85$ VL 21 20 94. ĩ&2$/$ *.$/$. ĩ&2$/$ *.5.01$=. ĩ&2$/$ PRIMARA BUNESTI UNCESTI SV 4 79.7.$ SV 12 11 74. ĩ&2$/$ *.$/$5$'8/(67. ĩ&2$/$ *.$/$'$(67.. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *. VL 11 11 104.01$=.$/$35('(67.$/$%. VL 8 14 85.$/$672. VL 7 9 101.-POPESTI VL 13 14 81.323(67. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.$/$*$/.01$=.$/$)5$1&(67.$/$527$5$67.$/$672/(67.$/$15%$. ĩ&2$/$ *.3(7. ĩ&2$/$ *.01$=.$/$8'5(67. VL 18 17 98.$/$)5$1&(67.01$=.$/$%81(67. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ PRIMARA DRIDU MOLDOVENI IL 6 71. ĩ&2$/$ *.01$=. ĩ&2$/$ *.720.01$=. ĩ&2$/$ *.68583$7(/( VL 3 1 84. VL 14 16 86.$ SV 34 48 78.$/$)Í17. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.1$0$5( SV 22 24 75. IL 9 10 70. ĩ&2$/$ *.01$=.+$(67. ĩ&2$/$ *. Nr.$/$6&81'8 VL 11 12 99. ĩ&2$/$ *.01$=.$/$%2*$7$ SV 25 30 72. ELEVI PøRINĘI 69.01$=.672.+$(67.7$7( Judeę Nr.$/$)5$1&(67. VL 17 15 113 .01$=.0$5&($ VL 10 10 90. ĩ&2$/$ *.01$=. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.8-STOILESTI VL 3 6 80.01$=. ĩ&2$/$ *.

ĩ&2$/$ PRIMARA BALTENI BALTENI-DEAL VS 1 133.&($ VS 21 17 129.01$=.+$.$/$0. VS 23 10 123.$/$381*(67.$ VS 13 15 121.01$=.=$=$9/26&+.01$=.$/$32. ĩ&2$/$ PRIMARA NEGRESTI CIOATELE VS 3 114 .&$=$1(67.01$=.$/$98/785(67. ĩ&2$/$ PRIMARA DELESTI FUNDATURA VS 2 134. ĩ&2$/$ *.7$ VS 1 136. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ 35.01$=. VS 3 138.01$=. ĩ&2$/$ *.$/$381*(67.01$=.'1(*5(67. ĩ&2$/$ PRIMARA IVANESTI HARSOVENI VS 1 135. ĩ&2$/$ *.$/$'(/(67. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.%878&$5.$ VS 7 6 131.0$5$/$=$5$61.+$. Nr.6. ĩ&2$/$ *.$/$*+(25*+(&.$/$0. ĩ&2$/$ PRIMARA OLANU CIOBOTI VL 4 108.'$9. ĩ&2$/$ *. VS 18 13 127.$/$$1'21(&803$7(6&8 VS 19 24 RAFAILA 110.$/$.7$7( Judeę Nr.01$=.7$9$/($-MARE VS 10 10 125.7$ VS 13 9 132. ĩ&2$/$ *. ĩ&2$/$ *.(0.01$=.01$=.$/$15'5$.1(6&8/$=$ VS 17 20 115. ĩ&2$/$ *.(0. VS 21 16 120. ELEVI PøRINĘI 106.$/$0.2$7$ VS 25 17 TODIRESTI 111.01$=.+$5629$ VS 15 6 119.$/$=$32'(1.$/$/8.$/$3$53$1. VS 7 11 122. ĩ&2$/$ PRIMARA OLANU CASA VECHE VL 4 107.01$=. VS 9 7 124.01$=. ĩ&2$/$ *. 81. 113.9$1(67. VS 13 13 130.9$1(67. ĩ&2$/$ *.&856(67.$/$0$5(6$/&2167$17. ĩ&2$/$ 35./$15235. ĩ&2$/$ *.01$=.1(6&826(67. ĩ&2$/$ *.01$=.+$.(0.01$=. VS 14 20 BUDA 112. ĩ&2$/$ *.01$=.0$5$1(*5(67. ĩ&2$/$ *.$/$0. ĩ&2$/$ *.26(67. ĩ&2$/$ 35. ĩ&2$/$ *.$/$153$53$1.01$=.7$1(*5(67. VS 26 10 118.01$=.01$=.-VALE VS 1 128.01$=. ĩ&2$/$ *.01$=.+$. VS 9 9 126. ĩ&2$/$ *. VS 12 116.0$5$/$=$6$8&$ VS 2 137.$/$5(%5.1(6&8=$32'(1. ĩ&2$/$ *.(1. ĩ&2$/$ PRIMARA OLANU DRAGIOIU VL 4 109.$/$. ĩ&2$/$ *.8562$.01$=. VS 48 56 114.$/$'(/(67. VS 28 11 117.(1(67.1 VS 11 12 35(=$1'80(67.$/$15%$/7(1.

2. ĩ&2$/$ PRIMARA TODIRESTI PLOPOASA VS 2 152. ELEVI PøRINĘI 139. ĩ&2$/$ 35. VS 4 146. ĩ&2$/$ PRIMARA REBRICEA RATESUL-&8=(.0$5$=$32'(1. ĩ&2$/$ PRIMARA PUNGESTI CURSESTI-DEAL VS 2 143. 2 DUMESTI) VS 5 9 154. ĩ&2$/$ PRIMARA REBRICEA TATOMIRESTI VS 1 148. ĩ&2$/$ PRIMARA TODIRESTI COTIC VS 3 149. ĩ&2$/$ PRIMARA TODIRESTI HUC VS 4 151. ĩ&2$/$ PRIMARA PUNGESTI SILISTEA VS 2 144. ĩ&2$/$ 35. VS 3 156. ĩ&2$/$ PRIMARA VALEA MARE (NR.2.2)(1. ĩ&2$/$ PRIMARA PUNGESTI TOPORASTI VS 3 145.81&(67. ĩ&2$/$ PRIMARA REBRICEA SASOVA VS 1 147.0$5$=$32'(1. Date suplimentare despre elevi ĩi pùrinęi Graficul Nr. ĩ&2$/$ PRIMARA NEGRESTI POIANA VS 1 141. Nr. ĩ&2$/$ PRIMARA VULTURESTI BUHAIESTI VS 2 155.7$7( Judeę Nr. DistribuĚia pe judeĚe a eĪantionului 115 .'(/($ VS 2 157. ĩ&2$/$ PRIMARA TODIRESTI SOFRONESTI VS 2 153. VS 2 7RWDOĩcoli 1761 1825 5. ĩ&2$/$ PRIMARA TODIRESTI DRAGESTI VS 3 150.0$5$=$32'(1. 81. ĩ&2$/$ PRIMARA NEGRESTI GLODENI VS 2 140.&. ĩ&2$/$ PRIMARA PUNGESTI ARMASOAIA VS 3 142. ĩ&2$/$ 35. 5.

DistribuĚia eĪantionului SHPHGLL UXUDOurban) Īi pe judeĚe ELEVI 3øRINĘI Rural Urban 7RWDO Rural Urban 7RWDO CJ 298 298 308 308 DJ 328 328 365 365 IL 232 31 263 149 35 184 SV 196 196 217 217 VL 304 304 362 362 VS 324 48 372 333 56 389 7RWDO 1682 79 1761 1734 91 1825 Tabelul Nr. Abordând întregul eĪantion DO HOHYLORU GH JLPQD]LX LQYHVWLJDW YDORDUHD UH]XOWDWú D FRHILFLHQWXOXL +L- S . confirmarea aceste situaĚii s-DIúFXWĪi pe baza testului Hi- SúWUDWGHFRPSDUDUHDdistribuĚiei eĪantionului cu distribuĚia populaĚiei. se poate afirma FXRSUREDELOLWDWHGHFúUH]XOWDWHOHobĚinute ca urmare a investigaĚiei la nivel de judeĚ sunt reprezentative la nivelul judeĚului. acesta fiind doar cu puĚin PDLULGLFDWGHFkWMXPúWDWHDYROXPXOXLXQXLeĪantion reprezentativ pentru cei 943 elevi. Date suplimentare privind eroarea de selecĚie Baza de eĪantionare (reĚea Ěintú) PopulaĚia LQYHVWLJDWú eĪantion) Eroarea de selecĚie în 1XPúUGH 1XPúUGHHOHYL 1XPúUGH 1XPúUGHHOHYL eĪantionul elevilor XQLWúĚi V – VIII XQLWúĚi V .Tabelul Nr.VIII CJ 60 2084 22 298 “ DJ 43 1492 18 328 “ IL 18 2156 9 263 “ SV 15 943 7 196 “ VL 16 1708 27 304 “ VS 29 1275 22 372 “ 7RWDO 181 9658 105 1761 În aceste condiĚii.2% este consecinĚa QXPúUXOXLPLFGHHOHYLinvestigaĚi. 79. în funcĚie de judeĚul reprezentat. &KLDU GDFú GLQ SXQFW GH YHGHUH WHRUHWLF FRQFDWHQDUHD FHORU Īase eĪantioane judeĚene nu conduce la un eĪantion general reprezentativ. 78. În ce priveĪte cel de-al Īaselea judeĚ (Suceava). eroarea de VHOHFĚLe de ±6.

Acest aspect se poate afirma referitor la eĪantionul elevilor de gimnaziu.07). LQGLFkQG Fú eĪantionul general nu este reprezentativ pentru elevii de gimnaziu Īi Fú R DQDOL]ú UHOHYDQWú HVWHDFHHDODQLYHOXOILHFúUXLjudeĚ. în scopul de a surprinde multiplele caracteristici ale populaĚiei investigate. HVWH FX PXOW PDL PDUH GHFkW YDORDUHD WDEHODUú SHQWUX JUDGH GH OLEHUWDWH +L-tab=11. 2FDOLWDWHULGLFDWúDXQXLeĪantion o constituie vPSUúĪtierea mare a elementelor componente. 116 . subiecĚii fiind selectaĚi din 105 XQLWúĚi Īcolare – reprezentând în cazul studiului medii educaĚionale diferite.

atât între ele. 80. Valoarea coeficientului de comparare Hi- SúWUDW GHWHUPLQDW vQ FRPSDUDUHD eĪantionului SúULQĚilor elevilor de gimnaziu (FG) cu cel al SúULQĚilor unor copii înscriĪi vQDOWHQLYHOXUL )$. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale SúULQĚilor distribuĚia în funcĚie de nivelul de educaĚie Īi în funcĚie de Īcoala XUPDWúGHFRSLO JLPQD]LX– FG – sau alte forme de vQYúĚúmânt – FA) Gimnaziu (FG) Alte (FA) 7RWDO 1 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPú 587 431 1018 de vQYúĚúmânt 2 ĩcoala JHQHUDOúVDXĪcoala 58 55 113 SURIHVLRQDOú 3 Liceu sau Īcoalú WHKQLFú 84 41 125 4 Universitate sau colegiu 276 220 496 5 Nu Ītiu 1RQ5 44 29 73 6 7RWDO 1049 776 1825 Compararea informaĚiilor oferite de elevi referitoare la nivelul de educaĚie al familiei cu informaĚiile furnizate de SúULQĚi s-a realizat la nivelul unei populaĚii similare.Tabelul Nr. ca echivalent al acestora. respectiv cu subeĪantionul SúULQĚilor elevilor de gimnaziu. Analiza celor douúsubeĪantioane ale SúULQĚilor rezultate din gruparea copiilor în funcĚie de nivelul de studii a condus la structuri similare pe niveluri de educaĚie. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale SúULQĚilor nivelurile de educaĚie ale mamei Īi WDWúOXL Nivelul de educaĚie DWDWúOXL Nivelul de educaĚie 1 2 3 4 5 NonR 7RWDO a mamei 1 12 11 4 1 5 2 35 2 17 443 174 19 39 12 704 3 2 114 287 28 38 8 477 4 2 12 40 52 8 2 116 5 6 26 45 2 248 4 331 NonR 5 21 14 5 53 98 7RWDO 44 627 564 102 343 81 1761 Tabelul Nr. 81. cât Īi la nivelul întregului eĪantion.

PDLPLFúGHFkWYDORDUHDWDEHODUú +L-tab=7.82 pentru 3 grade dHOLEHUWDWH.

Cu atât mai mult. valoarea Hi-S UH]XOWDWúGLQFRPSDUDUHDeĪantionului FG cu structura pe niveluri de educaĚie a întregului eĪantion a condus la aceeaĪi concluzie. FHOH GRXù VWUXFWXUL ILLQG DVHPùQùWRDUH 117 .QHSHUPLWHVúDILUPúPFúFHOHGRXùeĩantioane provin din aceeaĩi populaęie.

Tabelul Nr. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale SúULQĚilor distribuĚia QXPHULFúDeĪantionului de elevi Īi de SúULQĚi. 82. pe medii de provenienĚú Īi pe judeĚe CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Eĩantion elevi 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGH 5 6 1 11 3 4 30 vQYúĚúmânt ĩcoala JHQHUDOúVDXĪcoala 106 128 65 63 74 133 569 SURIHVLRQDOú Liceu sau Īcoalú WHKQLFú 100 125 109 98 120 134 686 Universitate sau colegiu 31 26 30 11 29 39 166 Nu Ītiu 1RQ5 56 43 58 13 78 62 310 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 Eĩantion SùULQęi 1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGH 123 240 116 116 189 234 1018 vQYúĚúmânt ĩcoala JHQHUDOúVDXĪcoala 55 11 2 24 6 15 113 SURIHVLRQDOú Liceu sau Īcoalú WHKQLFú 56 10 12 7 23 17 125 Universitate sau colegiu 53 90 46 70 126 111 496 NonR 21 14 8 18 12 73 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Eĩantionul SùULQęilor GHHOHYLGHJLPQD]LX )*. în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale familiei.

1XDDEVROYLWQLFLRIRUPúGH 70 131 64 78 102 142 587 vQYúĚúmânt ĩcoala JHQHUDOúVDXĪcoala 32 4 1 13 2 6 58 SURIHVLRQDOú Liceu sau Īcoalú WHKQLFú 44 6 5 5 12 12 84 Universitate sau colegiu 33 42 26 45 67 63 276 NonR 13 11 5 9 6 44 7RWDO 192 194 101 141 192 229 1049 118 .

DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale SúULQĚilor – pe judeĚe Graficul Nr. 7. pe judeĚe 119 . 6. 8. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale SúULQĚilor – GXSú afirmaĚiile elevilor Īi afirmaĚiile púrinĚilor Graficul Nr.Graficul Nr. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de nivelurile de educaĚie ale SúULQĚilor – SúULQĚii elevilor de gimnaziu.

83. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de clasa în care învaĚú Tabelul Nr.9. pe judeĚe CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Mama unui copil din Īcoalú 254 265 129 186 255 301 1390 7DWúOXQXLFRSLOGLQĪcoalú 30 55 10 5 68 50 218 3HUVRDQúvQvQJULMLUHDFúUHLDVH 4 14 2 23 10 9 62 DIOúFRSLOXO 7XWRUHUHSUH]HQWDQWOHJDO 1 4 1 8 9 23 $OWúVLWXDĚie 6 15 2 8 9 40 NonR 13 12 40 3 13 11 92 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Mama unui copil din Īcoalú    7DWúOXQXLFRSLOGLQĪcoalú    3HUVRDQúvQvQJULMLUHDFúUHLDVH    DIOúFRSLOXO 7XWRUHUHSUH]HQWDQWOHJDO    $OWúVLWXDĚie    NonR    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 120 . DistribuĚia eĪantionului de púrinĚi în privinĚa calitúĚii respondentului.Graficul Nr.

84. DistribuĚia eĪDQWLRQXOXL GH SúULQĚi în funcĚLH GH QLYHOXULOH GH vQYúĚúmânt în care sunt cuprinĪi copiii în Īcoalú Īi pe judeĚe Nivel CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO G 149 144 56 97 171 183 800 P 112 144 83 67 145 143 694 P-G 36 40 32 30 17 39 194 Z 16 7 24 11 58 G-L 4 3 8 2 1 18 Z-G 1 1 12 2 1 17 Z-P 1 5 2 3 11 KP 2 5 1 1 9 P-G-L 2 1 2 1 6 K-G 1 1 2 4 K 1 1 1 3 K-P-G 2 1 3 Z-P-G 1 2 3 P-L 2 2 K-Z-G 1 1 K-Z-P 1 1 K-Z-P-G 1 1 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 G 153 147 64 97 173 184 818 G&Alte 39 47 37 44 19 45 231 Alte 116 171 83 76 170 160 776 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Nivel CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO KZ 1 17 0 7 24 12 61 P 115 154 83 69 146 148 715 G&Alte 43 50 45 44 21 46 249 G 149 144 56 97 171 183 800 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 KZ    P    G&Alte    G    7RWDO    Pentru SUHVFXUWúULYFRUHVSRQGHQĚHOHGHODSDUDJUDIXOS 121 .Tabelul Nr.

$QH[D5H]XOWDWHOHFHUFHWùULL– date suplimentare $FWLYLWDWHDGHvQYùęDUHUH]XOWDWHOHREęinute ĩi evaluarea lor Tabelul Nr. pe clase V VI VII VIII 7RWDO V VI VII VIII 7RWDO 1 263 287 307 308 1177   2 145 154 123 132 557   3 8 5 8 6 27   7RWDO 416 446 438 446 1761   122 . SituaĚia spaĚiilor de învúĚúmânt. pe judeĚe CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 1 230 228 194 0 266 259 1177 2 48 98 67 196 38 110 557 3 20 2 2 0 0 3 27 4 298 328 263 196 304 372 1761 1    2    3    4    Graficul Nr. SituaĚia spaĚiilor de învúĚúmânt Tabelul Nr. 86. 85. 10. SituaĚia spaĚiilor de învúĚúmânt.

4% CHI 58.0% 0.7% 0. 87.8% Graficul Nr. 12.3% 0.0% 0.8% 27.6% 23.1% 44.0% 0.4% GEO 2.3% 0$7 0.8% 0.4% 6.9% 0.0% 28. 11.4% 0.7% 0.0% 6.5% 56.9% FIZ 62.6% 0.6% 19.0% 2.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 58.6% 38. Disciplinele pentru care este menĚionatú existenta în Īcoalú a laboratoarelor Īi cabinetelor CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO INF 67.0% 58. Gradul de utilizare a laboratoarelor Īi cabinetelor.8% 63.0% 0.0% 60.6% BIO 63.4% 22.1% 80.0% 0. Prezenta în Īcoalú a laboratoarelor Īi cabinetelor Tabelul Nr. pe discipline de studiu 123 .5% 2.Graficul Nr.4% 43.8% 0.0% 80.2% 100.3% 0.8% REL 5.7% 0.0% 4.3% LRO 0.4% LMO 13.0% 0.7% 0.7% 0.2% 23.0% 9.

0% 19.6% 5.0% 3.3% FIZ 2.3% 1.3% 0. 88.3% 0.0% 1.0% 0.Tabelul Nr.7% 0.8% 1.3% 6.0% 0.1% 0.0% REL 0.0% 0.6% 5.0% 0.5% 48.0% 4.0% 0.5% 0.5% 0.0% 1.5% 0.3% 4.0% 1.0% 2.0% REL 4. IL]LFúHWF.0% 0.8% 34.0% Discipline cu utilizare (cel puĚin) OXQDUù CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO INF    CHI    BIO    FIZ    GEO    LMO    Discipline care QXXWLOL]HD]ù ODERUDWRU CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO INF 6.0% 0.0% 2.3% 0$7 2.8% 7.1% 1.0% 0.0% 0.0% 0.2% BIO 1.7% 3.0% 0. deci aproape 9%) au bifat varianta „Alt tip de ODERUDWRUFDELQHWĪLDQXPHµ5úVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .0% 16.8% 1.0% 0.5% 2.3% 0.0% 0.1% 1.3% 8QQXPúUGHelevi (din totalul de 1761 de respondenĚi.0% 2. FrecvenĚa utilizúrii a laboratoarelor Īi cabinetelor.6% 0.5% 4. pe judeĚe Discipline cu utilizare VùSWùPkQDOù CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO INF 22.2% 0.0% 4.6% 3.1% 28.0% 0.2% 0.3% 15.3% 0.1% 0.8% 0.6% 0.1% 3.8% FIZ 20.3% 0.5% 13.0% 1.2% 46.3% CHI 18.7% 5.7% 36.0% 0.0% 1.8% 1.0% 2.6% CHI 4.5% 0.3% 7.0% 1.0% 0.9% BIO 16.5% LMO 0.0% LRO 2.0% 2.6% LMO 5.0% 8.VariaQWHGHMDH[LVWHQWH LQIRUPDWLFú.5% GEO 2.

 .

./LPEDURPkQú .Geografie (27) .0DWHPDWLFú(25) .

Istorie (3) .0X]LFú .Religie (10) . .

3VLKRORJLHFRQVLOLHUH .Sala de sport (15) . .Desen (1) /DDFHVWHDVHDGDXJúPHQĚionarea altor spatii ĪFRODUH .

ELEOLRWHFú .&'. .Medical (11) .

au fost identificate Īi spaĚii utilitare (cancelarie. În plus. cabinetul directorului) (11) ĪLHOHYLDXUúVSXQV „nu Ītiu”). 124 .

1% 73.5% 21.4% 6.2% 60.6% 3.9% 15.5% 79.5% 8.3% 19.9% 78.8% 10.6% 2.7% 7.8% 2.8% 6.3% 8.7% 5.4% 14.1% 28.2% 12.5% 69.3% 3.3% 4. 13.6% 15.9% 52. Utilizarea spaĚiilor Īcolare – opiniile púrinĚilor (situaĚia pe judeĚe) 125 .6% 9.1% 6.0% 43.5% 65.7% 8.0% 6.5% 9.0% 9.7% 64.0% 11.7% 15.3% NU 3.9% NU 13.0% 12.6% 3.3% 70.7% 3.9% 1.1% 5.5% 1XH[LVWú 42.2% NonR 11.6% NU 13.3% Nu Ītiu 6.8% Graficul Nr.3% 1.9% 0.0% 8. 89.5% 21.8% 15.8% 0.8% NonR 8.9% /DERUDWRDUHOHGHIL]LFùFKLPLHVDXELRORJLH 7RWDO subiecęi 192 194 101 141 192 229 1049 DA 32.9% Sala sau terenul de sport 7RWDO subiecęi 308 365 184 217 362 389 1825 DA 34.8% 75.9% 24.3% 9.9% 11.4% 16.8% 71.3% 5.9% Nu Ītiu 13.9% 14.2% 1.5% 5.0% 5.2% 6.4% 8.0% 12.9% 3.7% 51.8% 2.3% Nu Ītiu 9.7% 45.3% 0.8% 12.8% 1XH[LVWú 46.6% 27.4% NonR 14.8% 5.0% 0.Tabelul Nr. Utilizarea spaĚiilor Īcolare – opiniile púrinĚilor (situaĚia pe judeĚe) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO %LEOLRWHFù 7RWDO subiecęi 308 365 184 217 362 389 1825 DA 19.0% 31.3% 16.3% 18.7% 1XH[LVWú 29.0% 9.

7% 63.8% 86.3% 99.8% 57.2% 52.0% 62.8% 55.9% 51.2% 65. DiferenĚe.8% Maxim 81.3% 55.4% 63.0% 99.4% 59.0% 58.8% 52.3% 77.2% 54.9% 65.8% 57.8% 55. 90.0% 52.9% 67.9% 54.0% 51.8% 56.5% 65. 14.5% 55. în utilizarea materialului didactic 126 .8% 60.5% 62.7% Minim 60.8% Amplit     Medie     Graficul Nr.3% 56.8% 51.8% 60. DiferenĚe.0% 45.3% 81.5% 56.4% VS 72.0% 67.1% 49.3% 50.0% IL 78.8% DJ 78.2% 52.0% 63.3% 54. între judeĚe.1% 20.1% 20.67 GEO $57( ('7 EDF CJ 60.4% 67.4% 63.0% 51.4% 63.5% 59.3% 67.3% 54.5% 80.3% 50.9% 58.3% 72. în utilizarea materialului didactic LRO LMO 0$7 67. .1% 86.1% 61.3% SV 81.9% 59.9% 55.8% 79.9% 57. între judeĚe.4% 65.8% VL 77.3% 72.0% 45.Tabelul Nr.2% 65.

chimie 1 1 EducaĚLHILQDQFLDUú 1 1 Micul gospodar 1 1 7RWDO 87 95 62 0 171 117 532 7RWDOHOHYL 298 328 263 196 304 372 1761 5úVSXQVXULJHQHUDOHQRQ- 3 4 6 13 UúVSXQVXUL"opĚional". 92."nu avem". Utilizarea materialelor didactice la disciplinele opĚionale Judeę/Domeniul de Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO "opęional" .QIRUPDWLFú7.Tabelul Nr.IL]LFú 2 1 3 6 EducaĚLHHXURSHDQú 5 5 Consiliere 3 3 $ELOLWúĚi SUDFWLFH 1 1 1 3 educaĚLHWHKQRORJLFú EducaĚLHLQWHUFXOWXUDOú 2 2 ĩtiinĚe ale naturii .QIRUPDWLFúTIC 20 59 21 119 32 251 0DWHPDWLFú 16 14 29 10 20 89 EducaĚLHSHQWUXVúQúWDWH 11 10 1 6 8 36 Geografie 3 1 1 18 23 /LPEDURPkQúOLPEDPDWHUQú 3 3 2 1 10 19 Istorie Īi educaĚLHFLYLFú 7 1 1 2 8 19 Limbi moderne 3 2 3 6 14 Religie 12 1 13 $JULFXOWXUú 11 11 DirigenĚie 1 1 6 3 11 $UWH PX]LFúĪi desen) 1 3 5 9 ĩtiinĚe ale naturii . Utilizarea materialelor didactice la „alte discipline de studiu” Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Religie 5 2 3 4 14 . Tabelul Nr. 91.biologie 5 2 1 8 EducaĚLHIL]LFú 3 3 1 7 ĩtiinĚe ale naturii .& 4 2 2 4 12 /LPEDODWLQú 3 2 1 6 DirigenĚie 1 1 2 4 Total 0 10 7 0 8 11 36 Nu ĪWLXQXDYHP 3 2 5 Discipline din trunchiul comun 3 9 8 20 40 Discipline opĚionale 11 4 1 16 127 .

pe judeĚe Discipline cu utilizare frecventù VùSWùPkQDOù. Utilizarea multimedia. 93.1RWú3HQWUXWDEHOHOHQUĪLYarianta „Altele” („OpĚionale sau alte discipline”) QXDSHUPLVHYDOXúULSH VFDOúILLQGSUHIHUDWú situarea acesteLDvQDIDUDWDEHOXOXLprin enumerarea doar a celorlalte discipline de studiu la care este folosit material didactic. Tabelul Nr.

0% 0.6% 5.0% Discipline cu utilizare PDLUDUù FHOSXęLQOXQDUù.0% MUZ 3.0% 0.0% 0.3% 0.6% 1.0% 0.0% 0.3% 0.6% 0.6% 0.0% 0.1% 0.0% 3.0% 5.0% 0.7% 2.0% 5.8% DRG 0.8% 0.8% 0.3% LRO 0.3% 0.4% 0.0% 0.0% 6.6% 4.4% 1.67 3.0% 0.0% 0.6% 3.0% 1.9% GEO 11.8% .6% 1.1% CHI 1.3% FIZ 3.0% 3.0% 3.1% 0.7% 0.7% 3.0% 0$7 0.4% 4.3% 1.4% 0.4% 0.0% 1.2% ('7 3.& 0.0% 0.8% 0.1% 1.7% 7.0% 5.0% 6.5% 0.0% 7.0% 0.3% 0.3% 0.9% INF 0.0% 3. CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO LMO 4.7% BIO 2.4% 0.3% 2.8% REL 0.0% 0.5% 0.3% 0.3% 2.0% 17.3% 0.4% 0.0% 1.9% 0.6% 5.3% 0.0% 1.0% 5.0% 7.4% 0.9% 0.

6% 4.8% 0.1% LRO 6.0% 0.6% 0.4% 1.3% 0.6% 2.3% 0.8% 2.3% 0.0% 1.7% 14.0% 2.7% 0.1% GEO 2.3% 5.0% 0.6% 1.9% INF 1.0% 0.9% 0. CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO LMO 12.0% 0.9% 5.7% 0.6% 2.6% 8.0% 0.0% 0.7% 3.0% 0.0% 0.8% BIO 5.2% 1.3% FIZ 0.7% 5.2% 1.67 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 1.7% 1.9% 12.6% 5.0% CHI 2.7% 0.8% 0.0% 0.9% 1.5% 3.8% 128 .4% 0.0% 0.4% 5.2% CIV 0.0% 2.0% 4.9% 0.8% 19.2% 0.0% 0.0% LMO 1.9% .0% 5.0% 1.0% 7.8% 8.4% 16.5% 1.0% 0.8% 17.9% 2.3% MUZ 3.5% .4% 0.1% 2.0% 0.7% 0.0% 0.0% 1.0% 0.1% LRO 2.0% 0.3% BIO 0.0% Discipline care QXXWLOL]HD]ùPLMORDFHOHDXGLRĩi/sau video: CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 0$7 5.7% FIZ 4.0% 1.6% 3.0% 0.0% 0.7% 0.& 1.8% 0.9% 0.0% 5.4% 0$7 2.7% 1.0% 0.4% 1.0% 0.0% 11.7% 0.3% 7.1% 0.1% DRG 1.67 9.4% 2.8% REL 1.0% 0.4% 0.0% 0.2% 0.4% 4.8% 7.3% 0.5% DES 0.3% 11.3% 4.3% 0.9% ('7 2.5% 6.3% 0.0% 1.4% 1.4% 0.3% 6.7% 1.7% 0.0% 2.0% 0.0% 0.3% 3.8% 8.1% 9.3% 0.9% 0.1% 9.6% GEO 16.

3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0. Utilizarea multimedia – cumulat (frecvenĚa súptúmânalú Īi frecvenĚú lunarú) Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Procent elevi FDUHXWLOL]HD]ú mijloace audio- video 33% 20% 28% 0% 58% 31% 30% VúSWúPkQDOOD cel puĚin o GLVFLSOLQú Procent elevi FDUHXWLOL]HD]ú mijloace audio- video cel puĚin o 72% 37% 47% 79% 52% 61% 57% GDWúSHOXQúOD cel puĚin o GLVFLSOLQú *UDILFXO1U)RORVLUHDFRPSXWHUXOXLODFODVú 129 .7% 0. DES 1. 94.8% Tabelul Nr.3% CHI 0.1% INF 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.

0% 0.0% 0.9% 1.0% 4.3% 1.9% 49.0% 0.3% 0.0% 1.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.4% 0.0% 2.0% 2.3% 0.5% 0.0% 0.8% LMO 2.6% LRO 1.0% 0.0% CHI 0.0% 1.0% 14.7% 1.0% 1.3% 0.5% 0.7% 0.3% 0.0% 0.4% 1.1% 0.2% 50.6% 0.0% DRG 0.3% 1.1% 0.6% 0.4% 0.0% 0.6% LMO 2.0% 0.8% 0.0% 0.9% 3.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.3% 0.5% FIZ 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 6.0% 0.3% 0.0% INF 0.5% GEO 1. 95.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.7% ('7 8.3% 0.0% 1.5% 0.3% 2.3% 0.0% 0.0% 2.0% 0.5% 0.3% 237 0.0% 0.0% 0.9% 0.9% 0.0% 0.3% 0.1% MUZ 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% 0.4% 87.0% 0.0% 1.0% 0.8% BIO 0.4% 1.0% 0.9% DES 0.1% 0$7 0.3% 0.3% 0.6% 3.3% 1.0% 0.2% 3.0% 0.0% 0.0% 44.0% 1.0% 0.0% 29.3% 1.0% 237 1.3% 0.67 0.4% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.67 2.1% 6.7% 0.3% 1.5% 0.0% MUZ 0.0% 0. Disciplinele ĪFRODUHFXXWLOL]DUHVúSWúPkQDOúOXQDUúDFRPSXWHUXOXL Disciplinele ĩFRODUHFXXWLOL]DUHVùSWùPkQDOùDFRPSXWHUXOXL CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO INF 9.9% 0.0% 0.7% 6.0% 1.6% 0.0% 2.0% 0.6% 0$7 1.0% 2.0% 0.5% MUZ 1.3% LRO 1.0% 0.0% 21.0% 0.6% 7.6% BIO 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.67 1.7% 0.0% 0.0% .& 5.4% 36.7% .0% 0.6% 0.1% CHI 1.3% 1.0% 0.0% 0.0% 0.8% 237 1.9% GEO 0.0% 0.8% 0.0% 0.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 1.0% Disciplinele ĩFRODUHFDUHQXXWLOL]HD]ùFRPSXWHUXO CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO LMO 2.2% GEO 3.0% 8.Tabelul Nr.2% LRO 1.0% 0.7% .0% 0.0% 1.0% 0.7% 0.8% 130 .6% BIO 3.0% 0.0% 0.9% 0.3% 0.0% 0.7% 0.2% 1.0% 0.4% FIZ 1.0% 0.3% 5.0% 0.5% CHI 0.0% 0.0% 2.3% 0.3% 0.0% 1.0% 0.4% 0.7% 2.0% 0.7% 2.0% 0.7% 0.0% 0.5% ('7 0.7% 0.1% 0.3% 0.3% 1.7% FIZ 1.7% 0.0% Disciplinele ĩFRODUHFXXWLOL]DUHOXQDUùDFRPSXWHUXOXL CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO INF 2.9% 1.0% 1.0% 1.3% REL 0.3% 0.5% ('7 2.2% 0$7 2.0% 1.4% 1.6% 0.6% 2.0% 0.

Tabelul Nr. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de utilizarea calculatorului în procesul didactic 1XPùUXOXQLWùęilor în care cel puęin un 1XPùUGHHOHYLFDUHDXPHQęionat elev a declarat utilizarea calculatorului utilizarea calculatorului în ĩcoalù CJ 18 134 DJ 15 165 IL 9 170 SV 7 171 VL 21 208 VS 21 195 7RWDO 91 1043 Graficul Nr. 16. 96. la toate disciplinele de studiu Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Procent elevi care raporteazú folosirea 40% 46% 58% 87% 62% 49% 55% VúSWúPkQDOúD calculatorului Procent elevi cumulat (utilizare 64% 53% 69% 87% 87% 70% 71% VúSWúPkQDOú OXQDUú. DistribuĚia eĪantionului de elevi în funcĚie de utilizarea calculatorului în procesul didactic 7DEHOXO1U3URFHQWXOHOHYLORUFDUHXWLOL]HD]úVúSWúPkQDOĪi cumulat (súptúmânal Īi lunar) calculatorul.

131 .

1% 1XH[LVWú 37.6% 5.5% 27.9% 13.0% 0.1% 6.0% 14.0% NU 7.9% 2.5% 51.5% 13.9% 9.5% NonR 12.Tabelul 1U2SLQLLOHSúULQĚilor despre folosirea computerului în procesul didactic CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 7RWDOHĩantion DA 21.1% 24. 17.7% 1.6% 5.3% Nu Ītiu 13.5% 22.0% 11.8% 10.1% 41.7% NU 9.9% 51.2% 0.4% 8.9% 21.8% 7.3% 8.0% 14. DistribuĚia subiecĚilor în funcĚie de opinia privind utilizarea Internetului în Īcoalú Elevi 3ùULQęi Total utilizatori Internet La orele de curs 7RWDOHĩantion Eĩantion FG CJ 202 126 51 37 DJ 79 50 44 16 IL 131 93 7 4 SV 170 170 0 0 VL 182 143 24 9 VS 160 83 49 26 7RWDO 927 665 175 92 132 .3% 8.9% 6.7% 19.2% 0.4% Nu H[LVWú 33.7% Nu Ītiu 18.0% 72.3% 16.0% 2.9% 5.0% 16.7% 9.9% 3.0% 16. Opiniile elevilor Īi ale púrinĚilor despre folosirea computerului în procesul didactic Tabelul Nr.4% 65.5% 12.3% 79.4% 50.0% 4.6% 0.3% 77.1% 65.1% 7.7% 12.1% 7RWDO    Graficul Nr.8% 12.9% 54.9% NonR 16.2% 7.2% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% EĩDQWLRQXOSùULQęilor cu copii de gimnaziu DA 29. 99.9% 0.

8% 133 .7% 47.3% ÍQDIDUDRUHORUGHFXUVSHQWUXSUHJúWLUHD 11. pentru obĚinerea de 42 19 17 0 30 48 159 informaĚii noi În afara orelor de curs.9% 13.3% 8.7% 2.0% 22.0% 10.3% 15.4% 86. în scop de recreere 29 9 19 0 23 44 124 Situaęia procentualù: Judeę CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO La orele obiĪnuite de curs 42. 18. SituaĚia accesului la Internet.4% 4.0% 0. pentru obĚinerea de 14. pe judeĚe Īi în funcĚLHGHPRGDOLWúĚile enumerate Judeę CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO La orele obiĪnuite de curs 126 50 93 170 143 83 665 ÍQDIDUDRUHORUGHFXUVSHQWUXSUHJúWLUHD 34 14 21 0 33 51 153 lecĚiilor În afara orelor de curs.7% 7.6% 11.9% informaĚii noi În afara orelor de curs.2% 35. în scop de recreere 9. Utilizarea Internetului Tabelul Nr.2% 0.1% 5. 100.Graficul Nr.5% 0.9% 12.7% lecĚiilor În afara orelor de curs.8% 6.0% 7.0% 9.

0% 1.1% 41.0% 2.1% 28.3% 0.opiniile elevilor CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO INF 9.3% 2.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% LRO 0.5% Tabelul Nr.0% 0.4% 0.0% 0.7% 0.3% 0.3% 0.& 2.0% 1.0% 237 2.0% 48.1% ('7 5.7% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 3.1% LMO 1.0% 1.7% FIZ 1.0% 0.3% 0.3% 7. pe judeĚe 134 .6% 0.8% 0.0% BIO 1.4% 11.5% 56.0% 0.0% 0.3% 2.0% 0.0% 0.3% GEO 0.0% 0.RSLQLLOHSúULQĚilor CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO DA    NU    Nu Ītiu    1XH[LVWú    NonR    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Graficul Nr.4% 0.3% 0.4% 10. 19.opiniile elevilor Īi ale púrinĚilor.0% 0.7DEHOXO1U'LVFLSOLQHFDUHXWLOL]HD]úInternetul la orele de curs .0% 1.2% CHI 2.4% 0.0% 1.3% 2.5% 0.0% 0.0% 0. Utilizarea Internetului la orele de curs .0% 0.0% 0.102.7% 0. Utilizarea Internetului la orele de curs .3% MUZ 0.0% 1.3% 0.7% 0.4% 0.3% 0.

5% 16.7% 19.3% 4.7% 82.1% 0.7DEHOXO1U2SLQLLOHSúULQĚilor despre orarul copiilor – distribuĚLDQXPHULFú CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Este prea 71 38 16 47 69 42 283 vQFúUFDW Este prea lejer 6 23 8 0 16 20 73 Este adecvat 230 302 123 170 273 325 1423 Nu Ītiu1RQ5 1 2 37 0 4 2 46 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 7DEHOXO1U2SLQLLOHSúULQĚilor despre orarul copiilor – distribuĚia procentualú CJ DJ IL SV VL VS Min.1% 10. Ampl Medie Este prea 23.7% 21.8% 83. Max.4% 5.7% 13.3% 0.3% Este adecvat 74.5% 20.0% vQFúUFDW Este prea lejer 1.1% 0.1% 10.1% 0.3% 0.5% 7RWDO    % % % % % % *UDILFXO1U2SLQLLOHSúULQĚilor despre orarul copiilor 135 .9% 6.4% 83.0% 1.8% 78.8% 8.3% 6.0% 6.0% 4.7% Nu ĪtiuNonR 0.3% 75.5% 66.7% 21.7% 66.4% 8.

106.7% 7.numeric CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Prea multe Īi prea dificile 89 98 56 78 116 85 522 3RWULYLWGH PXOWH Īi de dificile 135 147 123 110 126 184 825 PuĚine Īi uĪoare 43 53 41 4 42 70 253 Foarte uĪoare 26 26 9 0 12 27 100 Nu Ītiu 1RQ5 5 4 34 4 8 6 61 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 Tabelul Nr. Max.0% 2.9 21.4 16.6% 1.4% 49. 107.0% 13.6 2. Am Medie Prea multe Īi 29. fDĚúGHFHLODOĚLSúULQĚi Eĩantionul FG Eĩantionul FA (VWHSUHDvQFúUFDW 186 97 Este prea lejer 37 36 Este adecvat 800 623 Nu Ītiu 1RQ5 26 20 7RWDO 1049 776 Tabelul Nr.procentual CJ DJ IL SV VL VS Min.8% 18.2% 22.9% 3.3 39.9% 7.3%   uĪoare Nu 1.8%   prea dificile % % % % Potrivit de 45.2% 12.9 2.4% 0.8 38.9 29.1 41.8 56.8%   uĪoare % % % Foarte 8.7DEHOXO1U2SLQLLOHSúULQĚilor GHVSUHRUDUXOFRSLLORUGLIHUHQĚa între opiniile púrinĚilor elevilor de gimnaziu.2 15. Opiniile elevilor despre temele pentru DFDVú.3 44.5%   multe Īi de % % % % dificile PuĚine Īi 14.7% 1.6% ĪtiuNonR % 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 136 .8 46. Opiniile elevilor despre tHPHOHSHQWUXDFDVú.0% 3.

*UDILFXO1U2SLQLLOHHOHYLORUGHVSUHWHPHOHSHQWUXDFDVú *UDILFXO1U2SLQLLOHHOHYLORUGHVSUHWHPHOHSHQWUXDFDVú– situaĚia pe judeĚe 8Q QXPúU GH HOHYL GLQ WRWDOXO GH GH UHVSRQGHQĚL GHFL DSURDSH .

Multe (2) .„Potrivit de multe Īi uĪoare” (9) .Grele (4) .Å1XDPDMXWRUDFDVúµ .Nu fac temele (14) .PuĚine. dar grele (5) .Foarte multe (2) . DX ELIDW YDULDQWD Å$OWú situaĚLHDQXPHµ5úVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .Multe Īi uĪoare (6) .

.„Majoritatea nu le rezolv ĪLSURIDDUWUHEXLVúPúDMXWHµ .PuĚine (1) .

5úVSXQVgeneral. . nerelevant („am probleme”) (1) 137 .„Urâte” (1) .

5% 0.1% BIO 6.6% .7DEHOXO1U'LVFLSOLQHOHODFDUHHOHYLLDXGHSUHJúWLWFXUHJXlaritate.2% 30.0% 7.5% REL 0.4% FIZ 16.8% 0.4% 23.3% 4.4% 0.7% 7.numeric Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO /LPEDURPkQúOLPED 275 302 232 92 297 343 1541 PDWHUQú 0DWHPDWLFú 280 309 213 32 287 328 1449 Limbi moderne 212 148 152 62 215 204 993 ĩtiinĚe ale naturii – IL]LFú 51 82 82 32 77 82 406 ĩtiinĚe ale naturii .7% 54.0% 1.8% CIV 1.2% 30.4% LMO 60. teme scrise – procentual CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 0$7 47.9% LRO 38.0% 6.67 4.7% CHI 12.chimie 38 41 38 7 42 46 212 ĩtiinĚe ale naturii .1% 62. teme scrise .1% 0.9% 7.0% 10.3% 64.0% 0.8% 0.1% 13.9% 33.0% 13.5% 1.4% 45.6% 35.0% 70.& 1 4 1 3 2 11 $UWH PX]LFúĪi desen) 1 1 2 1 3 8 DirigenĚie 2 1 1 4 /DWLQú 2 2 4 EducaĚLHIL]LFú 3 3 OpĚionale 1 2 3 Total 930 997 786 225 1007 1176 5121 Total elevi 298 328 263 196 304 372 1761 Procent elevi 312% 283% 299% 115% 331% 316% 291% Nu-PLGDXVHDPDQLFLXQD- 7 2 1 7 17 QRQUúVSXQVXUL "Toate" 3 1 4 7DEHOXO1U'LVFLSOLQHOHODFDUHHOHYLLDXGHSUHJúWLWFXUHJXODUitate.7% 4.1% 24.7% 1.4% 15.0% 1.4% 3.0% 2.6% ('7 1.3% INF 0.6% 0.4% 0.1% 0.3% 3.9% 11.8% 4.3% 8.5% 1.QIRUPDWLFú7.7% 1.8% 22.0% 0.1% GEO 6.3% 2.2% 0.0% 1.5% 12.4% 53.9% 9.3% 138 .9% 11.8% 4.7% 56.7% 20.0% 0.4% 55.0% 4.biologie 28 45 23 17 47 160 Istorie Īi educaĚLHFLYLFú 19 37 18 36 41 151 Geografie 22 13 13 20 42 110 $ELOLWúĚLSUDFWLFHHGXFDĚie 3 5 7 8 15 38 WHKQRORJLFú Religie 6 3 1 18 28 .7% 6.6% 0.8% 11.

Centrarea demersului didactic pe profesor sau pe elev (pe activitatea în grup) 139 . 24.*UDILFXO1U'LVFLSOLQHOHODFDUHHOHYLLDXGHSUHJúWLWFXUHJXODULWDWHWHPHVFULVH Graficul Nr.

2% 39.9% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7LPSXODFWLYLWùęilor de grup Majoritatea timpului 35.6% 28.0% 35.Tabelul Nr.8% 4.1% 27.0% 25.0% 1.5% 11.0% 58.1% 20.3% 1.7% 0.6% 52.7% 9.3% 2.6% orei Mai puĚLQ GH MXPúWDWH GLQ timpul 10.3% 4.9% 12.7% orei Mai puĚLQ GH MXPúWDWH GLQ WLPSXO 25. Centrarea demersului didactic pe profesor sau pe elev (pe activitatea în grup) – situaĚia pe judeĚe (numeric) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 7LPSXODORFDWexplicaęiilor profesorului Majoritatea timpului 168 189 137 81 158 217 950 0DL PXOW GH MXPúWDWH GLQ WLPSXO 82 77 63 49 99 99 469 orei Mai puĚLQ GH MXPúWDWH GLQ WLPSXO 32 31 24 39 28 33 187 orei Foarte puĚin din timpul unei ore 9 24 5 27 13 16 94 Nu Ītiu 1RQ5 7 7 34 0 6 7 61 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 7LPSXODFWLYLWùęilor de grup Majoritatea timpului 105 131 90 6 83 97 512 0DL PXOW GH MXPúWDWH GLQ WLPSXO 73 65 42 69 80 92 421 orei Mai puĚLQ GH MXPúWDWH GLQ WLPSXO 77 50 59 64 81 105 436 orei Foarte puĚin din timpul unei ore 37 79 39 34 58 76 323 Nu Ītiu 1RQ5 6 3 33 23 2 2 69 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 Tabelul Nr.5% 23.1% 41.5% 19.8% 16.0% 32.5% 9.2% 8.1% 19.0% 2.1% 12.2% 26.4% 32.4% Nu Ītiu 1RQ5 2.8% 15.0% 7.7% 26. 110.6% 26.1% 14.9% 34.5% 24.8% 17. Centrarea demersului didactic pe profesor sau pe elev (pe activitatea în grup) – situaĚia pe judeĚe (procentual) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 7LPSXODORFDWH[SOLFDęiilor profesorului Majoritatea timpului 56.3% 0DL PXOW GH MXPúWDWH GLQ WLPSXO 27.7% 0.1% 0DL PXOW GH MXPúWDWH GLQ WLPSXO 24.3% Nu Ītiu 1RQ5 2.4% 57.9% 0.5% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 140 .4% 24.9% 9.0% 0.2% orei Foarte puĚin din timpul unei ore 12.9% 13.2% 3.9% orei Foarte puĚin din timpul unei ore 3.3% 24.3% 19.2% 22.3% 52.3% 26. 111.

SituaĚiile dezirabile din perspectiva maximizúULLUH]XOWDWHORUvQYúĚúrii 1 3URIHVRULLQHFHUVúDSOLFúPFHOHvQYúĚate la situaĚii de viaĚú obiĪnuite 2 Profesorii ne dau sarcini individuale de lucru 3 3URIHVRULLQHFHUVúQHDUJXPHQWúPSXQFWXOGHYHGHUHDVXSUDVXELHctului discutat 3URIHVRULLQHvQFXUDMHD]úVúJúVLPPRGDOLWúĚLSURSULLGHUH]ROYDUHDDQXPLWRUSUREOHPH 4 exerciĚLLVLWXDĚii 5 3URIHVRULLQHDMXWúVúvQĚelegem unele subiecte cu exemple din viaĚa noastrú 6 3URIHVRULLQHvQFXUDMHD]úVúQHH[SULPúPSXQFWXOQRVWUXGHYHGHre asupra subiectelor discutate 7 3URIHVRULLH[SOLFúFXFODULWDWHHOHYLORUFHWUHEXLHVúvQYHĚe aceĪtia Īi ce se aĪteaptú de la ei 8 3URIHVRULLQHODVúVúGLVFXWúPvQWUHQRLDWXQFLFkQGDYHPRVDUFLQúGHOXFUX 141 . Centrarea demersului didactic pe elev (pe activitatea în grup) – situaĚia pe judeĚe Tabelul Nr.Graficul Nr. Centrarea demersului didactic pe profesor– situaĚia pe judeĚe Graficul Nr. 26. 25. 112.

9% 2.0% 27.2% 2.5% 7.5%  4 32.4% 6.7% 6.1% 3.8% 35.4%  2 18.9%  3 27.9% 35. de cútre elevi.3% 39.9% 27.4% 28.9% 3.Tabelul Nr. a situaĚiilor dezirabile din perspectiva maximizúrii rezultatelor vQYúĚúrii (numeric) Toate orele La majoritatea La unele ore (Aproape) NonR orelor 1LFLRGDWú 1 281 533 699 206 42 2 318 628 625 139 51 3 482 615 483 119 62 4 571 504 515 130 41 5 491 629 488 110 43 6 525 632 463 87 54 7 793 481 345 89 53 8 452 361 549 344 55 Tabelul Nr.7% 35.9% 26. 113.3% 4.7% 11. a situaĚiilor dezirabile din perspectiva maximizúrii rezultatelor vQYúĚúrii (procentual) Toate La majoritatea La unele ore (Aproape) NonR Medie Procent orele orelor 1LFLRGDWú medie din 4 4 3 2 1 0 1 16.7% 20.8% 3.2% 19. PercepĚia. PercepĚia.0% 30.6% 29.2% 7.4% 34.1%  7DEHOXO1U&DUDFWHUXOLQWHUWUDQVGLVFLSOLQDUDOSUHGúULL QXPHULF.0%  8 25.6% 5.1% 35.7% 27.7% 2.4% 2. 114.5% 3.3%  5 27. de cútre elevi.5% 31.1%  7 45.4%  6 29.3% 19.

CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 1. la unele discipline 198 208 154 112 255 231 1158 2. Niciunul dintre profesori 45 56 42 47 22 79 291 3. Da. Nu Ītiu 1RQ5 8 6 34 6 2 3 59 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 7DEHOXO1U&DUDFWHUXOLQWHUWUDQVGLVFLSOLQDUDOSUHGúULL SURFHQWXDO. Nu îmi dau seama 47 58 33 31 25 59 253 4.

8% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 142 .2% 15.5% 15.1% 16.9% 62. Nu îmi dau seama 15.1% 83.7% 0.7% 1. CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 1.9% 3.9% 4.1% 2.1% 17. Nu Ītiu 1RQ5 2.2% 21. Da.8% 12.6% 57.2% 3.7% 12.1% 0.8% 8.4% 63. la unele discipline 66.8% 17.0% 24.4% 58. Niciunul dintre profesori 15.0% 7.

SituaĚia diferitelor discipline în privinĚDSUHGúULLLQWHUWUDQVGLVFLSOLQDUH QXPúUGHHOHYL.*UDILFXO1U&DUDFWHUXOLQWHUWUDQVGLVFLSOLQDUDOSUHGúULL Tabelul Nr. 117.

Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO Istorie Īi educaĚLHFLYLFú 73 75 51 60 108 94 461 ĩtiinĚe ale naturii .IL]LFú 51 35 63 4 83 82 318 Limbi moderne 56 53 28 48 67 252 Geografie 37 47 33 6 78 31 232 0DWHPDWLFú 33 23 51 13 51 40 211 /LPEDURPkQúOLPEDPDWHUQú 35 26 26 7 35 36 165 ĩtiinĚe ale naturii .biologie 20 12 16 36 28 112 .& 1 1 15 6 23 $UWH PX]LFúĪi desen) 4 1 13 3 2 23 $ELOLWúĚLSUDFWLFHHGXFDĚie 3 1 4 2 5 15 WHKQRORJLFú Religie 3 6 1 2 1 13 EducaĚLHIL]LFú 1 3 4 EducaĚLHSHQWUXVúQúWDWH 3 3 Total 334 288 292 106 506 437 1963 Total elevi 298 328 263 196 304 372 1761 Procent elevi 112% 88% 84% 54% 166% 117% 111% "ToĚLDSURDSHWRĚi" 11 2 2 1 16 Non-UúVSXQVXUL UúVSXQVXUL 1 1 2 IúUúUHOHYDQĚú) 143 .chimie 17 9 18 3 42 42 131 ĩtiinĚe ale naturii .QIRUPDWLFú7.

28. SituaĚia diferitelor discipline în privinĚDSUHGúULLLQWHUWUDQVGLVFLSOLQDUH SURFHQWHOHYL.Graficul Nr.

29. Atitudinea profesorilor faĚú de solicitúrile elevilor (numúr de elevi) (Aproape) La unele ore La majoritatea Toate orele NonR 7RWDO 1LFLRGDWú orelor CJ 119 62 35 72 10 298 DJ 202 51 36 31 8 328 IL 142 64 20 22 15 263 SV 189 7 196 VL 185 54 31 19 15 304 VS 249 64 23 30 6 372 7RWDO 1086 295 145 174 61 1761 144 . SituaĚia sinteticú a aspectelor ”dezirabile” Tabelul Nr. 118. Graficul Nr.

Atitudinea profesorilor faĚú de solicitúrile elevilor Graficul Nr.Graficul Nr. 119. Atitudinea profesorilor faĚú de solicitúrile de ajutor ale elevilor Tabelul Nr. pe judeĚe) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI ToĚi profesorii 151 177 122 129 159 178 916 Majoritatea profesorilor 69 79 53 37 75 99 412 Unii profesori 71 63 51 10 64 70 329 Niciun profesor 1 1 2 14 0 3 21 1XDPVROLFLWDWQXDPDYXW 2 7 4 6 6 19 44 nevoie de ajutor Nu Ītiu 1RQ5 4 1 31 0 0 3 39 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 PøRINĘI Toate cadrele didactice 77 151 42 164 125 133 692 Majoritatea cadrelor 93 118 50 52 106 90 509 didactice Unele cadre didactice 91 45 31 0 84 77 328 Niciun cadru didactic 6 7 1 0 3 2 19 1XDPVROLFLWDWQXDPDYXW 37 41 21 0 43 81 223 nevoie de ajutor Nu ĪWLX1RQ5 4 3 39 1 1 6 54 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 145 . 30. Atitudinea profesorilor faĚú de solicitúrile de ajutor ale elevilor (numeric Īi procentual. 31.

8% 0.8% 1XDPVROLFLWDWQXDPDYXW 0.8% 21.9% 24.8% 0.5% 1XDPVROLFLWDWQXDPDYXW 12. 32.0% 23.7% 54.5% 12.1% 1. Atitudinea profesorilor faĚú de solicitúrile de ajutor ale elevilor (pe judeĚe) – opinii elevi 146 .1% 18.5% 0.3% 0.Situaęia procentualù CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI ToĚi profesorii 50.3% 11.1% 2.0% 41.2% 24.8% 7.9% 0.8% Majoritatea profesorilor 23.1% 20.2% 32.0% 11.3% 0.2% 18.0% 0.5% 3.5% 7RWDO    Graficul Nr.0% 11.9% 20.8% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PøRINĘI Toate cadrele didactice 25.4% 22.0% 5.1% didactice Unele cadre didactice 29.7% 2.0% 0.8% 19.8% Niciun profesor 0.3% 16.5% 34.5% 0.8% 75.0% 29.4% 65.3% 1.4% 5.9% 1.0% 46.3% 23.3% 0.4% 0.7% 26.2% 24.8% nevoie de ajutor Nu Ītiu 1RQ5 1.8% Niciun cadru didactic 1.2% Majoritatea cadrelor 30.2% 19.3% 0.2% 11.2% 0.1% nevoie de ajutor Nu Ītiu 1RQ5 1.1% 21.1% 0.3% 27.0% 0.0% 0.8% 52.6% 34.8% 0.6% Unii profesori 23.3% 47.2% 19.

Graficul Nr. 33. Atitudinea profesorilor faĚú de solicitúrile de ajutor ale elevilor (pe judeĚe) – opinii púrinĚi 7DEHOXO1U&DUDFWHUXORELHFWLYDOQRWúULL QXPúUGHHOHYL.

CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 3URIHVRULLQHWUDWHD]ú la 196 200 174 159 185 251 1165 fel pe toĚi Profesorii au anumiĚi elevi 70 101 34 17 100 83 405 preferaĚi Profesorii au anumiĚi elevi pe care îi sancĚioneazú 20 19 22 20 17 36 134 când prind ocazia Nu Ītiu 1RQ5 12 8 33 0 2 2 57 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 *UDILFXO1U&DUDFWHUXORELHFWLYDOQRWúULL 147 .

122. 121.Tabelul Nr. 35. Explicarea criteriilor de evaluare (date numerice) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Înainte de fiecare evaluare 221 230 174 128 211 264 1228 Doar în momentele 60 83 47 68 83 99 440 importante 1LFLRGDWú 9 14 8 0 8 6 45 Nu ĪtiuNonR 8 1 34 0 2 3 48 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 Graficul Nr. Motivarea notelor Tabelul Nr. Motivarea notelor (situaĚia pe judeĚe) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI 'XSúfiecare evaluare 174 211 141 131 189 226 1072 Doar în momentele 104 79 63 63 76 119 504 importante 1LFLRGDWú 13 34 24 2 33 25 131 Nu ĪtiuNonR 7 4 35 0 6 2 54 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5.1ĘI 'XSúILHFDUHHYDOXDUH 120 221 90 169 184 229 1013 Doar în momentele 140 126 54 35 147 128 630 importante 1LFLRGDWú 36 13 1 0 17 21 88 Nu ĪtiuNonR 12 5 39 13 14 11 94 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 148 .

0% 2.4% 64.5% 29.123.0% importante 1LFLRGDWú 4.3% 1.0% 10.0% 4.0% 0.9% 50. 36.9% 6.3% 16.1ĘI 'XSúILHFDUHHYDOXDUH 39. Comportamentul elevilor atunci când apar neînĚelegeri sau nemulĚumiri IDĚú GH UH]XOWDWHOHHYDOXúULL Tabelul Nr.5% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3ø5.8% 58.0% 60.9% Doar în momentele 45.3% 0.9% 1.7% 5.0% 3.8% 7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1RWú'RDUvQPRPHQWHOHLPSRUWDQWH.4% Nu ĪtiuNonR 3.1% 25.5% 34.4% 9.2% 6.cum ar fi când ne sunt prezentate rezultatele la teze Graficul Nr.0% 32.9% 2.0% 32.3% 53.1% 1.8% Doar în momentele 34.2% 60.1% 24.9% 24.5% 0.6% 66.6% 0.1% 40.2% 13.6% 32.7% 3. DistribuęLDSURFHQWXDOù CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI 'XSúILHFDUHHYDOXDUH 58.9% 77.9% importante 1LFLRGDWú 11. Comportamentul elevilor atunci când apar neînĚelegeri sau nemulĚumiri IDĚú GH UH]XOWDWHOHHYDOXúULL VLWXDĚia pe judeĚe. numeric Īi procentual) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 1 55 33 30 71 45 46 283 2 201 222 167 27 210 274 1101 3 36 42 25 40 62 55 260 4 8 7 8 6 12 11 52 5 6 7 7 22 5 14 61 6 35 55 20 20 37 50 217 149 .4% 21.8% 62.7% Nu ĪtiuNonR 2.4% 10.5% 48.

6% 10.7% 63.0%   5 2.1% 2.8% 7.6% 3.4% 67.4%   1RWúFHOHĪase situaĚii enumerate vQJUDILFXOGHPDLVXVVXQWQXPHURWDWHvQWDEHOFXQXPHUHGHODOD Graficul Nr.8% 9.8%   4 2.9% 3.2% 13.8% 69.1% 11.4% 20.5% 13. Distribuęia procentualù CJ DJ IL SV VL VS Minim Maxim Amplit Medie 1 18.7% 11.1% 12.4% 36.5% 20.5% 10.7% 16. 37.1% 3.0% 3.1% 73.2% 14.„Sunt VXSúUDWQHUYRVSOkQJµ .0% 2.8% 12. Comportamentul elevilor atunci când apar neînĚelegeri sau nemulĚumiri IDĚú GH UH]XOWDWHOHHYDOXúULL VLWXDĚia pe judeĚe) Circa 3% (54 dintre elevi) GHFODUúFúDFĚioneazú DOWIHOGHFkWLQGLFúYDULDQWHOHGHPDLVXV5úVSXQVXULOHDX LQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .4% 14.8%   6 11.2% 12.7% 2.Repetarea unei opĚiuni deja existente (solicitarea de explicaĚii profesorului) (20) .1% 3.4%   2 67.2% 1.7%   3 12.

ÅÍQYúĚ mai bine” (7) .„Nu spun nimLFGHRDUHFHvPLHVWHIULFúµ .„Vorbesc cu colegii” (2) .„ÎnYúĚ mai puĚin” (2) . .

ÅÍOURJVúPúDVFXOWHVú-PLPúUHVFQRWDµ . .

„Îmi spun punctul de vedere asupra notei” (2) .ÅÍQFHUFVúIDFSUREOHPDDFDVúĪi PúYHULILFúPDPDµ . .„Calculez eu punctajul Īi nu îl întreb” (1) .

1RQUúVSXQVuri („nu mi s-a întâmplat”) (3) 150 . .

8% 50.1%   3ø5.3% 24.2% 9.6% 34.3%   3 33.9% 12.9%   6 18.2% 30.3% 42.3%   2 28.*UDILFXO1U9DORULILFDUHDUH]XOWDWHORUHYDOXúULL 7DEHOXO1U9DORULILFDUHDUH]XOWDWHORUHYDOXúULL VLWXDĚi pe judeĚe) CJ DJ IL SV VL VS Minim Maxim Amplit Medie ELEVI 1 22.0% 40.6% 16.0% 10.9% 30.0% 15.6% 36.4%   151 .7% 10.9% 35.1% 33.9% 53.8% 0.4%   5 41.6% 49.3%   2 35.1% 34.3% 3.7% 25.5%   4 24.4% 36.3% 36.9% 28.0% 11.2% 35.8% 29.8% 30.2% 12.4% 20.8% 20.5% 18.7% 23.1% 37.6% 41.5% 17.7%   4 19.1% 14.4%   6 23.5% 28.3% 48.1ĘI 1 14.8% 25.5% 18.4% 34.7% 25.1% 27.8% 33.3% 26.0% 5.7% 33.2%   5 27.8% 25.6%   3 28.3% 0.2% 32.3% 9.5% 23.0% 16.1% 11.5% 15.6% 20.8% 32.6% 19.

RepHWDUHDHYDOXúULLQRWúULL .*UDILFXO1U9DORULILFDUHDUH]XOWDWHORUHYDOXúULL VLWXDĚi pe judeĚe) – opiniile elevilor *UDILFXO1U9DORULILFDUHDUH]XOWDWHORUHYDOXúULL VLWXDĚi pe judeĚe) – RSLQLLOHSúULQĚilor 8Q QXPúU GH HOHYL GLQ WRWDOXO GH GH UHVSRQGHQĚi.5úVSXQVXULJHQHUDOHVDXQHUHOHYDQWH QRQUúVSXQVXUL) (12) . deci aproape 2%) au bifat varianta FRUHVSXQ]úWRDUH DOWXL FRPSRUWDPHQW VROLFLWkQGX-VH LQGLFDUHD DFHVWXLD 5úVSXQVXULOH DX LQGLFDW XUPúWRDUHOHYDULDQWH .

Dezinteres („pun note Īi predau lecĚia XUPúWRDUHµ. .Repetarea unei opĚiuni deja existente (3) .

 .

152 .

.Å1HFHDUWúµ .

"De obicei luFUHD]úFXFHLFXQRWHEXQH . .

SituaĚLD HVWH VLPLODUú vQ FD]XO SúULQĚLORU XQ QXPúU GH GLQWUH DFHĪtia (din totalul de 1825 de respondenĚLGHFLVXE.

Semnalarea situaĚiilor ĪLLQIRUPDUHDSúULQĚilor.DXELIDWYDULDQWDFRUHVSXQ]úWRDUHDOWXLFRPSRUWDPHQWVROLFLWkQGX-se indicarea DFHVWXLD5úVSXQVXULOHYL]HD]úXUPúWRDUHOHDVSHFWH . " e greu") (4) . pentru a-i ajuta ei pe copii (3) .Repetarea unor variante deja menĚLRQDWHUúVSXQVXULJHQHUDOHQHUHOHYDQWH ÅVLWXDĚii diverse”) sau QRQUúVSXQVXUL UHVWXO.5úVSXQVXUL FDUH H[SULPú QHSXWLQĚa de a-ĪL DMXWD SURSULXO FRSLO QX SRW Vú vO DMXW DWkW poate copilul".Exprimarea unei nemulĚumiri IDĚú GH FDGUHOH GLGDFWLFH QX H LQWHUHVDWQX SUHD VH RFXSú GH FRSLOvOODVúvQEDQFúPRWLYkQGFúQXDXWLPSXOQHFHVDUSHQWUXH[plicaĚii") (3) .

DQLYHUVúULHWF. 7DEHOXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO $FWLYLWùęi extra FXUULFXODUHWRWDOGLQ 357 370 268 403 437 261 2096 care: 6HUEúULĪLIHVWLYLWúĚi (cu GLIHULWHRFD]LLVDX 42 172 23 111 165 52 565 martie. ziua Īcolii.

) etc. $FWLYLWúĚi extra curriculare realizate în afara Īcolii (excursii. 3ODQWDUHDGHFRSDFL flori ĪLDFWLYLWúĚi de 40 56 61 36 33 47 273 FXUúĚHQLHHFRORJL]DUH $FWLYLWúĚi extra curriculare Īi jocuri cu 56 11 37 37 57 27 225 specific sportiv Diferite concursuri Īi olimpiade legate de 32 26 26 76 49 13 222 diferite discipline Īcolare $OWHDFWLYLWúĚi extra FXUULFXODUHGHFOXE realizate la nivelul Īcolii 33 25 30 56 21 25 190 (inclusiv cu specific ISU sau de VúQúWDWHSXEOLFú. ieĪLULvQSDUFODSúGXUH 56 42 46 51 50 66 311 vizite la muzee. vizionarea de spectacole de teatru Īi circ etc.

"ĩFRDODVúSWúPkQD 63 10 30 0 6 11 120 altfel" 153 .

inclusiv DFWLYLWúĚi de voluntariat $FWLYLWúĚi extra curriculare cu specific 8 7 6 9 14 7 51 muzical coregrafic JRFXULMRDFDFXFROHJLL 6 13 9 0 5 6 39 Vizite în alte Īcoli Īi schimburi de experienĚú 5 5 0 0 0 2 12 cu elevi din alte Īcoli $PIúFXWIRWRJUDILL 0 0 0 0 6 0 6 Evenimente care ęin de programul de studiu ĩi de viaęa ĩcolarù FXH[FHSęia 65 34 86 143 79 137 544 DFWLYLWùęilor extra FXUULFXODUH. "ĩcoala lui 16 3 0 27 31 5 82 Andrei"). Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO 3URLHFWHSDUWHQHULDWH (de exemplu.

) MenĚionarea unor ore de curs Īi a altor DFWLYLWúĚi Īcolare (de exemplu.) ConfecĚionarea de RELHFWH PúUĚiĪoare.WRWDO din care: Evenimente legate de evaluare Īi notare (note 19 7 27 41 15 32 141 EXQHUHOHVLPXOúUL etc. meditaĚii) sau 21 3 22 0 16 47 109 care Ěin de viaĚa Īcolarú (orarul Īcolii "careu" etc. 2 20 16 0 24 5 67 IHOLFLWúULHWF.

FD activitate aparte InspecĚii Īi "lecĚii 0 3 8 0 2 30 43 deschise" Întâlniri cu copiii din Īcoalú (pentru 1 1 0 26 0 4 32 rezolvarea unor probleme) "ĩedinĚe" 0 0 0 26 5 1 32 ĩedinĚe ĪLDOWHDFWLYLWúĚi 0 0 3 25 3 0 31 FXSúULQĚii $FWLYLWúĚi de orientare Īi 3 0 0 21 0 0 24 consiliere $FWLYLWúĚi de sprijinire a ĪFROLLGHFúWUHSúULQĚi 0 0 2 0 10 0 12 (strângere de fonduri) 154 .

Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO 6FKLPEDUHDvQYúĚútoarei XQXLSURIHVRU 0 0 0 0 0 12 12 GLUHFWRUXOXL 0X]LFúvQSDX]H 10 0 0 0 0 0 10 $FWLYLWúĚi cu conĚinut religios (vizitarea 1 0 0 0 4 1 6 PkQúVWLULORUPHUVXOOD ELVHULFúHWF.

Am luat YDFDQĚa 3 0 1 0 0 1 5 2UHUHFXSHUDWHVkPEúWD 0 0 4 0 0 0 4 &ROHJLQRLFROHJL 0 0 3 0 0 1 4 plecaĚi Convorbiri la dirigenĚie 0 0 0 4 0 0 4 Montarea camerelor 4 0 0 0 0 0 4 video "Ne-am mutat cu clasa" 0 0 0 0 0 2 2 1XDPvQYúĚat o zi" 0 0 0 0 0 1 1 "Lucru pe echipe" 1 0 0 0 0 0 1 Aspecte pozitive legate de ĩcoalù ĩi de 3 2 5 0 20 27 57 activitatea ĩcolarù WRWDOGLQFDUH $FFHVODDFWLYLWúĚi cu 3 2 3 0 12 6 26 calculatoarele ReparaĚLLFRQVWUXFĚii noi ("s-au pus porĚL gard la Īcoalú". "s-a 0 0 2 0 6 11 19 asfaltat curtea") ĪLGRWúUL materiale noi $FWLYLWúĚLFDULWDELOH DMXWRUDUHDXQXLFRSLO 0 0 0 0 2 0 2 unei familii 3UHJúWLUHPDLEXQú comportament 0 0 0 0 0 9 9 ameliorat al profesorilor 1HGúYRLHODPDJD]LQ 0 0 0 0 0 1 1 Aspecte negative legate de ĩcoalù ĩi de 23 41 21 9 64 112 270 activitatea ĩcolarù WRWDOGLQFDUH 'LIHULWHSUREOHPH plângeri legate de absenteism. indisciplina Īi alte comportamente 13 34 17 9 47 75 195 QHFRUHVSXQ]úWRDUHDOH elevilor (inclusiv YLROHQĚa IL]LFúĪLYHUEDOú.

155 .

Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO 'LIHULWHSUREOHPH plângeri legate de SURIHVRULDEVHQĚe. lipsa 4 0 0 0 3 10 17 pazei Īi a supravegherii. PkQFDUHDOWHUDWú. lipsa GHSUHJúWLUHYLROHQĚa IL]LFúĪLYHUEDOúQHJOLMDUH etc 3 4 0 0 9 15 31 Probleme legate de VúQúWDWHDĪi siguranĚa copilului (accidente.

HWF 'HWHULRUúULVWULFúFLXQL VWDUHDSURDVWúD LQIUDVWUXFWXULL vQFúO]LUH 0 3 3 0 5 4 15 GHILFLWDUúOLSVDDSHL curente etc. lipsa FXUúĚeniei Lipsa accesului la sala de 0 0 0 0 0 2 2 sport "Nu avem voie cu 1 0 0 0 0 1 2 mobil" 1XQHODVúvQSDX]ú 0 0 0 0 0 2 2 Discriminarea copiilor 1 0 0 0 0 0 1 Lipsa transportului 1 0 0 0 0 0 1 Īcolar Lipsa cabinetului medical 0 0 0 0 0 1 1 Lipsa laboratoarelor 0 0 0 0 0 1 1 "Control la telefoane" 0 0 1 0 0 0 1 "Nu putem intra pe 0 0 0 0 0 1 1 Internet" 5ùVSXQVXULJHQHUDOH ĩLQRQUùVSXQVXUL 35 5 20 24 20 78 182 WRWDOGLQFDUH 5úVSXQVXULJHQHUDOH GH H[HPSOXDFWLYLWúĚi 31 5 16 24 15 62 153 interesante") Nu Ītiu QXV-a 4 0 4 0 5 16 29 întâmplat nimic" 156 .).

43.DFWLYLWúĚi Īcolare 157 .*UDILFXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate *UDILFXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate . Categorii de HYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate .DFWLYLWúĚi extra curriculare Graficul Nr.

elemente pozitive din viaĚa Īcolii *UDILFXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate .elemente negative 158 .*UDILFXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate .

EducaĚLDSHQWUXVúQúWDWH 23 57 34 54 18 34 220 $FWLYLWúĚi de educaĚie 13 16 16 81 13 71 210 UXWLHUú Concursuri Īi olimpiade 14 8 9 64 49 18 162 WHPDWLFHGLVFLSOLQDUH $FWLYLWúĚi Īi concursuri 25 11 20 7 64 31 158 sportive DiscuĚii pe diferite teme 19 21 25 13 24 54 156 Vizite la muzee 20 12 31 19 9 18 109 ÍQWkOQLULFXSHUVRQDOLWúĚL 12 15 15 30 6 25 103 foĪWLHOHYLIRĪti profesori Evenimente cu conĚinut muzical ("fanfara". ieĪiri în parc. la 103 55 65 50 61 86 420 SúGXUHSLFQLFHWF Spectacole de teatru.) Excursii.7DEHOXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate Judeęul / Activitatea Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO 6HUEúULFXGLIHULWH prilejuri (1 Īi 8 martie 78 147 77 115 186 150 753 etc. circ 74 41 59 1 57 103 335 etc. "cor") 19 5 6 1 39 3 73 Īi de dans =LXDSRUĚLORUGHVFKLVH 0 0 1 56 0 0 57 =LXDĪcolii" $FWLYLWúĚi extra curriculare de club 2 7 5 18 7 11 50 SLFWXUúOHFWXUúHWF.

$FWLYLWúĚi anti-YLROHQĚa 0 12 2 18 0 6 38 $FWLYLWúĚi GHFXUúĚenie. 0 9 1 0 10 8 28 IHOLFLWúULHWF. 7 1 11 6 4 8 37 ecologizare Ore de curs la diferite GLVFLSOLQHDFWLYLWúĚi 4 1 4 0 9 16 34 Īcolare ConfecĚionarea de RELHFWH PúUĚiĪoare.

) Schimb de experienĚú cu 2 3 0 16 0 0 21 elevi din alte Īcoli Vizionarea de filme 5 4 4 0 5 3 21 $FWLYLWúĚi de voluntariat 2 0 0 16 0 0 18 ProLHFWHSDUWHQHULDWH 6 0 0 0 8 2 16 (ex. "ęara lui Andrei") 159 . "Jocuri" 2 16 4 0 1 4 27 $FWLYLWúĚi cu specific ISU 5 4 7 0 1 8 25 (PSI. prim ajutor etc.

JUúGLQúULW Vizite în ferme Īi instituĚii 0 0 0 0 0 11 11 $FWLYLWúĚi privind 0 11 0 0 0 0 11 drepturile copilului "Întâlnire cu World 0 6 4 0 0 0 10 Vision" %úWúLFHUWXULvQWUHHOHYL 1 2 0 0 4 3 10 $FWLYLWúĚi cu specific 0 0 7 1 1 0 9 JDVWURQRPLF DPJúWLW.Judeęul / Activitatea Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO ĩFRDODVúSWúPkQDaltfel 12 0 1 0 1 1 15 InspecĚie 2 1 0 0 0 9 12 3ODQWDUHDGHFRSDFLIORUL 0 5 3 0 4 0 12 .

$PPHUVODELVHULFú 2 1 0 0 1 4 8 "Simpozion" 3 3 0 0 0 0 6 Schimbarea unui profesor 0 0 0 0 0 6 6 QRXYHQLWSOHFDW.

$FWLYLWúĚi de consiliere Īi 4 0 0 1 0 0 5 orientare "A venit SROLĚLDGLVFXĚii 0 0 0 0 3 2 5 cu SROLĚia "ĩedinĚe" 0 0 1 1 0 1 3 Simularea examenelor 0 0 3 0 0 0 3 $FWLYLWúĚi de strângere de 2 0 0 0 1 0 3 fonduri 3UH]HQWúULSHGLIHULWH 0 2 1 0 0 0 3 teme 9L]LWúODPúQúVWLUL 0 2 0 0 0 0 2 &RQIOLFWHvQWUHHOHYLDFWH 0 0 1 0 0 1 2 GHLQGLVFLSOLQú ĩedinĚHFXSúULQĚii 0 0 0 0 2 0 2 Recuperarea orelor 0 0 1 0 0 0 1 VkPEúWD.

/DELEOLRWHFú 0 0 0 0 1 0 1 "Am luat YDFDQĚa" 0 0 0 0 1 0 1 $QLYHUVúULRQRPDVWLFL 0 0 0 0 0 1 1 6WULFúFLXQLGHWHULRUúUL 0 0 0 0 0 1 1 $FWLYLWúĚi caritabile 0 0 0 0 0 1 1 Consiliul elevilor 0 0 0 0 0 1 1 5úVSXQVXULJHQHUDOH 3 0 2 0 9 17 31 1LPLFQXvPLSDVú 8 8 5 4 2 23 50 "nu îmi place" 7RWDO 472 486 425 572 601 741 3297 160 .

&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate 7DEHOXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate .Graficul Nr.púrinĚi Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO $FWLYLWùęi extra 181 237 110 379 361 159 1427 FXUULFXODUHWRWDOGLQFDUH 6HUEúULĪLIHVWLYLWúĚi (cu diferite RFD]LLVDXPDUWLH]LXD 44 108 18 147 185 59 561 ĪFROLLDQLYHUVúULHWF.

Diferite concursuri Īi olimpiade legate de diferite 18 30 37 23 59 45 212 discipline Īcolare $FWLYLWúĚi extra curriculare 28 38 13 62 51 15 207 realizate în afara Īcolii 161 .

ieĪiri în parc. 3ODQWDUHDGHFRSDFLIORULĪi DFWLYLWúĚLGHFXUúĚHQLH 9 27 13 60 19 4 132 ecologizare $OWHDFWLYLWúĚi extra curriculare GHFOXEUHDOL]DWHODQLYHOXO 22 15 3 56 7 14 117 Īcolii (inclusiv cu specific ISU VDXGHVúQúWDWHSXEOLFú.) etc.Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO (excursii. la SúGXUHYL]LWHODPX]HH vizionarea de spectacole de teatru Īi circ etc.

6 0 0 24 1 2 33 LQFOXVLYDFWLYLWúĚi de voluntariat $FWLYLWúĚi extra curriculare cu 2 7 1 0 7 10 27 specific muzical Īi coregrafic Vizite în alte Īcoli Īi schimburi de experienĚú cu elevi din alte 0 0 0 7 0 0 7 Īcoli Evenimente care ęin de programul de studiu ĩi de viaęa ĩcolarù FXH[FHSęia 42 77 56 208 130 45 558 DFWLYLWùęilor extra FXUULFXODUH. "ĩcoala lui Andrei"). $FWLYLWúĚi extra curriculare Īi 11 9 23 0 30 7 80 jocuri cu specific sportiv "ĩFRDODVúSWúPkQDaltfel" 41 3 2 0 2 3 51 3URLHFWHSDUWHQHULDWH GH exemplu.

WRWDOGLQ care: ĩedinĚe ĪLDOWHDFWLYLWúĚi cu 8 29 6 118 48 13 222 SúULQĚii Evenimente legate de evaluare ĪLQRWDUH QRWHEXQHUHOH 19 2 19 36 10 15 101 VLPXOúULHWF.

ConfecĚionarea de obiecte PúUĚiĪRDUHIHOLFLWúULHWF.

"careu" etc. sau care 5 2 6 9 7 10 39 Ěin de viaĚa Īcolarú (orarul Īcolii.FD 2 24 21 0 39 0 86 activitate aparte MenĚionarea unor ore de curs ĪLDDOWRUDFWLYLWúĚi Īcolare (de exemplu. meditaĚii).) $FWLYLWúĚi de orientare Īi 2 0 0 30 0 0 32 consiliere Introducerea uniformei 0 0 0 0 24 0 24 InspecĚii Īi "lecĚii deschise" 1 10 3 0 0 6 20 162 .

participarea la 0 0 0 15 1 1 17 repararea materialului didactic etc.) $FWLYLWúĚi cu conĚinut religios YL]LWDUHDPkQúVWLULORUPHUVXO 1 7 1 0 0 0 9 ODELVHULFúHWF.Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO $FWLYLWúĚi de sprijinire a Īcolii GHFúWUHSúULQĚi (strângere de fonduri.

5 2 0 0 25 0 32 "s-a asfaltat curtea") ĪLGRWúUL materiale noi $FWLYLWúĚLFDULWDELOHDMXWRUDUHD 1 2 0 20 1 0 24 XQXLFRSLOXQHLIDPLOLL Primirea de burse. Schimbarea vQYúĚúWRDUHLXQXL 4 3 0 0 1 0 8 SURIHVRUGLUHFWRUXOXL Aspecte pozitive legate de ĩcoalù ĩi de activitatea 9 12 10 20 26 3 80 ĩcolarùWRWDOGLQFDUH ReparaĚLLFRQVWUXFĚii noi ("s- au pus porĚLJDUGODĪcoalú". ajutoare. 2 8 1 0 0 3 14 daruri pentru copii 3UHJúWLUHPDLEXQú comportament ameliorat al 1 0 6 0 0 0 7 elevilor (inclusiv frecvenĚú mai EXQú.

indisciplina Īi alte comportamente 12 18 19 11 14 20 94 QHFRUHVSXQ]úWRDUHDOHHOHYLORU (inclusiv YLROHQĚDIL]LFúĪi YHUEDOú. 3UHJúWLUHPDLEXQú comportament ameliorat al 0 0 3 0 0 0 3 profesorilor Aspecte negative legate de ĩcoalù ĩi de activitatea 24 58 20 11 34 43 190 ĩcolarùWRWDOGLQFDUH 'LIHULWHSUREOHPHSOkQJHUL legate de absenteism.

'LIHULWHSUREOHPHSOkQJHUL OHJDWHGHSURIHVRULDEVHQĚe. 6 13 0 0 8 10 37 OLSVDGHSUHJúWLUHYLROHQĚa IL]LFúĪLYHUEDOúQHJOLMDUHHWF 3UREOHPHOHJDWHGHVúQúWDWHD Īi siguranĚa copilului (accidente. mâncare DOWHUDWú. lipsa pazei Īi a 4 17 1 0 3 10 35 supravegherii.

HWF 163 .

Judeę Cluj Dolj Ialomięa Suceava Vâlcea Vaslui 7RWDO 'HWHULRUúULVWULFúFLXQLVWDUHD SURDVWúDLQIUDVWUXFWXULL 0 9 0 0 3 3 15 vQFúO]LUHGHILFLWDUúOLSVDDSHL FXUHQWHHWF.

activitúĚi extra curriculare 164 . 47.OLSVDFXUúĚeniei "Ne-DFRPXQLFDWFúVH 0 0 0 0 4 0 4 desfiinĚeazú Īcoala" "Nu am mai primit cornul Īi 0 0 0 0 2 0 2 laptele" Discriminarea copiilor 2 0 0 0 0 0 2 Lipsa transportului Īcolar 0 1 0 0 0 0 1 5ùVSXQVXULJHQHUDOHĩi non 27 26 5 0 26 76 160 UùVSXQVXULWRWDOGLQFDUH Nu ĪWLXQXV-a întâmplat 14 23 0 0 9 56 102 nimic" 5úVSXQVXULJHQHUDOH GH H[HPSOXDFWLYLWúĚi 13 3 5 0 17 20 58 interesante") Graficul Nr. Categorii de HYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate – púrinĚi *UDILFXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate – púrinĚi.

aspecte negative 165 .*UDILFXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate – púrinĚi. aspecte pozitive *UDILFXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate – púrinĚi. activitúĚi Īcolare *UDILFXO1U&DWHJRULLGHHYHQLPHQWHDFWLYLWúĚi menĚionate – púrinĚi.

´1HSúVDUHDODPRPHQWXODFHODGLQSúFDWHµ .“M-am mutat cu domiciliul” (5) .5. Motivele alegerii Īcolii (situaĚia numericú) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI Apropierea de domiciliu 185 201 149 152 163 196 1047 $IRVWGHFL]LDSúULQĚilor 99 96 71 7 103 116 493 A fost decizia copilului 30 39 21 2 44 53 190 Nu Ītiu )úUú un motiv anume 22 24 11 134 32 56 279 3ø5.´ÍPLSODFHDFHDVWúĪcoalú” (4) .3.“S-a desfiinĚat vechea Īcoalú” (4) . 52.6%) au bifat varianta „Alt PRWLYµ5úVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH . Motivele alegerii Īcolii 8Q QXPúU GH HOHYL GLQ WRWDOXO GH GH UHVSRQGHQĚi. “Am fost luat în plasament familial” (2) . 128.2 MotivaĚLDLPSOLFDUHDSHUVRQDOùĩi participarea Tabelul Nr. ´(VWHFHDPDLEXQúĪcoalú” (2) .“Am fost mutat de fosta mea Īcoalú” (5) .1ĘI Apropierea de domiciliu 283 314 141 65 286 324 1413 $IRVWGHFL]LDSúULQĚilor 38 64 53 107 129 85 476 A fost decizia copilului 2 11 10 3 24 21 71 Nu Ītiu )úUú un motiv anume 1 7 4 37 4 6 59 Graficul Nr. deci circa 1.

´$PYHQLWGLQDOWúĚara” (1) . . “Am fost nevoit” (1) . ´3úULQĚLLQXDXDYXWEDQLVúPúGHDODDOWúĪcoalú” (1) . ´6XURULOHPHOHDXIúFXWDFHDVWúĪcoalú” (1) .“Este o Īcoalú mai mare” (1) .5HSHWDUHDXQHLYDULDQWH ´3úULQĚii au ales”) (1) 166 .

Participarea la activitatea organismelor consultative (numeric) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI 'DGLQFRQVLOLXOHOHYLORUSHFODVú 60 103 76 28 32 101 400 Din consiliul consultativ al elevilor pe Īcoalú 30 17 31 15 40 41 174 Nu 198 206 121 139 224 225 1113 Nu Ītiu 1RQ5 10 2 35 14 8 5 74 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5. Consultarea elevilor ĪLSúULQĚilor în selectarea disciplinelor opĚionale 7DEHOXO 1U 1XPúUXO ĪL SRQGHUHD XQLWúĚilor în care cel puĚin un elev a declarat participarea la stabilirea opĚLRQDOHORU1XPúUXOĪi ponderea elevilor care DXDILUPDWFúVXQWFRQVXOWDĚi. 129. pe judeĚe 1XPùUXOXLSURFHQWXOXQLWùęilor în 1XPùUXOSURFHQWXOHOHYLORUFDUHDX care cel puęin un elev a declarat menęionat participarea la stabilirea participarea la stabilirea opęionalelor opęionalelor CJ 18 134 DJ 16 165 IL 7 170 SV 7 171 VL 18 208 VS 21 195 7RWDO 87 1043 167 . 53.Tabelul Nr.1ĘI 'DGLQFRPLWHWXOGHSúULQĚLSHFODVú 44 74 43 69 76 124 430 'DGLQFRPLWHWXOGHSúULQĚi pe Īcoalú 6 15 7 7 7 17 59 Nu 252 268 97 139 268 241 1265 Nu Ītiu 1RQ5 6 8 37 2 11 7 71 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Graficul Nr.

pe judeĚe 7DEHOXO1U. numeric Īi procentual CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Alegerea opęionalelor DA 211 206 107 207 206 242 1179 NU 83 143 33 0 132 139 530 1XPúLQWHUHVHD]ú 4 11 2 10 9 6 42 NonR 10 5 42 0 15 2 74 Elaborare buget DA 92 113 38 163 111 90 607 NU 193 233 99 40 210 271 1046 1XPúLQWHUHVHD]ú 14 13 7 13 23 20 90 NonR 9 6 40 1 18 8 82 Cheltuieli DA 146 135 53 170 162 122 788 NU 142 207 80 41 164 238 872 1XPúLQWHUHVHD]ú 13 21 13 6 23 21 97 NonR 7 2 38 0 13 8 68 3ODQLILFDUHDDFWLYLWùęii DA 167 193 81 46 191 228 906 NU 116 155 59 126 138 146 740 1XPúLQWHUHVHD]ú 7 11 5 41 19 11 94 NonR 18 6 39 4 14 4 85 5HDOL]DUHDSODQXOXLGHDFWLYLWùęi DA 204 216 88 144 223 238 1113 NU 92 138 50 62 103 134 579 1XPúLQWHUHVHD]ú 6 6 7 8 23 10 60 NonR 6 5 39 3 13 7 17 168 .PSOLFDUHDSúULQĚilor în procesul decizional .pe judeĚe.*UDILFXO 1U 3RQGHUHD XQLWúĚilor în care cel puĚin un elev a declarat participarea la stabilirea opĚLRQDOHORU3RQGHUHDHOHYLORUFDUHDXDILUPDWFúVXQWFRQVXOWDĚi.

pe judeĚe 169 .PSOLFDUHDSúULQĚilor în procesul decizional .pe judeĚe.PSOLFDUHDSúULQĚilor în procesul decizional . procentual CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Alegerea opęionalelor DA    NU    1XPúLQWHUHVHD]ú    NonR    Elaborarea bugetului DA    NU    1XPúLQWHUHVHD]ú    NonR    Cheltuieli DA    NU    1XPúLQWHUHVHD]ú    NonR    3ODQLILFDUHDDFWLYLWùęii DA    NU    1XPúLQWHUHVHD]ú    NonR    5HDOL]DUHDSODQXOXLGHDFWLYLWùęi DA    NU    1XPúLQWHUHVHD]ú    NonR    *UDILFXO1U.7DEHOXO1U.

1ĘI Da 50 66 23 14 65 51 269 Nu 251 291 123 201 278 333 1477 NonR 7 8 38 2 19 5 79 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 170 . dar nu sunt utile sau nu sunt 3 8 2 0 8 8 29 IRORVLWHODFODVú Am fost solicitat. le-DP FXPSúUDt 236 284 115 183 248 279 1345 sunt utile ĪLVXQWIRORVLWHODFODVú Am fost solicitat. 56. dar nu le-am 23 15 8 31 35 22 134 FXPSúUDW Nu am fost solicitat 37 55 19 0 66 78 255 NonR 9 3 40 3 5 2 62 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Graficul Nr. ContribuĚia financiarú a púrinĚilor (numeric) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Am fost solicitat. ContribuĚia financiarú a púrinĚilor Tabelul Nr. le-DP FXPSúUDW. 133. SituaĚia numericú Īi procentualú a elevilor Īi púrinĚilor care au semnalat aspecte negative CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI Da 55 93 49 25 46 74 342 Nu 239 233 176 169 255 296 1368 NonR 4 2 38 2 3 2 51 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5. 134.Tabelul Nr.

5% 19.2% 0.9%   6 8.5% 29.2%   3ø5.3%   4 1.0% 19.5% 62.0% 5.9% 3.9% 9.6% 4.8% 19.1ĘI Da    Nu    NonR    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7DEHOXO1U9DULDQWHGHUúVSXQVPRGXOGHUHDFĚie la constatarea unui aspect negativ 9DULDQWHGHUùVSXQVSHQWUXHOHYL 9DULDQWHGHUùVSXQVSHQWUXSùULQęi 0úDGUHVH]SúULQĚLORUSHQWUXFúHLĪtiu FHVú 0úDGUHVH]DOWRUSúULQĚLVúYHGHPFHSXWHP 1 IDFú IDFHvPSUHXQú ÍQWUHEFROHJLLVúYúGFHDXIúFXWHLvQDVWIHOGH Semnalez aspectul respectiv dirigintelui sau 2 situaĚii unui alt profesor Semnalez aspectul respectiv dirigintelui sau Semnalez aspectul respectiv directorului Īcolii 3 unui alt profesor Semnalez aspectul respectiv directorului Īcolii 0ú DGUHVH] DXWRULWúĚLL ORFDOH SULPúULH FRQVLOLX 4 local etc.4% 23. 136.4% 5.1% 14.8% 14.3% 27.0% 24.7% 19.6%   5 6.7% 68.1% 5. ReacĚia elevilor Īi a púrinĚilor la constatarea unui aspect negativ CJ DJ IL SV VL VS Minim Maxim Amplit Medie ELEVI 1 30.4% 20.8% 16.7%   2 28.5% 2.3% 2.1% 57.6% 28.9%   6 9.) 0ú DGUHVH] FRQVLOLXOXL GH HOHYL SH FODVú VDX 0úDGUHVH]FRPLWHWXOXLGHSúULQĚi din Īcoalú 5 pe Īcoalú) 6 Nu fac nimic Nu fac nimic Tabelul Nr.4%   3 20.3% 27.1% 32.6% 50.1% 21.0% 68.6% 33.5% 6.4% 1.8% 23.0% 48.1%   2 63.7% 16.3% 70.4% 3.5% 6.5% 7.4% 5.0%   3 46.7% 0.0% 8.4% 19.7% 23.3% 29. Situaęia procentualù: CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI Da    Nu    NonR    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3ø5.2% 12.9% 20.1% 28.0% 1.1%   5 2.5%   4 13.9% 6.3% 8.5% 27.5% 49.0% 4.9% 8.0% 16.4% 39.5% 41.9% 6.1ĘI 1 21.7%   171 .

58. 57. ReacĚia púrinĚilor la constatarea unui aspect negativ 172 . ReacĚia elevilor la constatarea unui aspect negativ Graficul Nr.Graficul Nr.

8Q QXPúU GH elevi (din totalul de 1761 de respondenĚi. deci circa 1.&DXWUúVSXQVXULDIOXFHYRU .6%) au bifat varianta Å3URFHGH]DOWIHODQXPHµ5úVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .

"0úUHYROWPúHQHUYHD]ú . .

"îi bat") (2) .5úVSXQVYLROHQW ("fac pe Rambo". .´$MXWµPúEDJvQWUHHLĪi îi despart" (3) . “ExplLFHOHYXOXLVúILHFXPLQWHµ .

.“Îi spun fratelui meu” (1) .9DULDQWHGHMDH[LVWHQWH PHUJODGLUHFWRUSURIHVRU.“Nu a fost cazul” (3) .

deci circa . ) În cazul SùULQĚilor XQ QXPúU GH GLQWUH DFHĪtia (din totalul de 1825 de respondenĚi.

.Adresarea unei reclamaĚii scrise (2) .DiscuĚia cu mediatorul Īcolar (4) .DXELIDWYDULDQWDÅ3URFHGH]DOWIHODQXPHµ5úVSXQVXULOHYL]HD]úXUPúWRDUHOHDVSHFWH .QIRUPDUHDVXSOLPHQWDUú .

DistribuĚia rúspunsurilor în funcĚie de categoriile de probleme menĚionate – elevi 173 . .Repetarea unor variante deja menĚLRQDWHUúVSXQVXULJHQHUDOHQHUHOHYDQWH ÅVLWXDĚii diverse”) sau QRQUúVSXQVXUL UHVtul) Graficul Nr. 59.

Graficul Nr. 62. DistribuĚia rúspunsurilor în funcĚie de categoriile de probleme menĚionate Graficul Nr. 61. DistribuĚia rúspunsurilor în privinĚa urmúrilor semnalúrii unei probleme .elevi Graficul Nr. DistribuĚLDUúVSXQVXULORU în privinĚa urmúrilor semnalúrii unei probleme – púrinĚi 174 . 60.

DistribuĚia opiniilor privind urmúrile propunerilor de îmbunútúĚire . 64.elevi 175 . 137.Tabelul Nr. DistribuĚia rúspunsurilor în privinĚa propunerilor de îmbunútúĚire (numeric) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI DA 44 59 35 13 50 75 276 NU 249 263 195 183 251 293 1434 NonR 5 6 33 0 3 4 51 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5.1ĘI DA 87 88 48 21 113 114 471 NU 211 268 96 192 229 267 1263 NonR 10 9 40 4 20 8 91 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 *UDILFXO1U&XLDXDGUHVDWSúULQĚLLSURSXQHULOHGHvPEXQúWúĚire Graficul Nr.

Graficul Nr. 66. 138. DistribuĚia opiniilor privind motivele pentru care Īcoala doreĪWHVúFRPXQLFHFXSúULQĚii (numeric) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO 1 166 269 134 52 214 282 1117 2 109 147 63 36 125 138 618 3 76 130 53 0 75 99 433 4 39 71 18 16 31 41 216 5 65 113 60 0 111 134 483 6 44 42 18 8 34 32 178 7 13 32 8 21 32 37 143 8 40 62 19 77 80 63 341 9 45 18 5 1 24 12 105 10 30 16 7 6 24 9 92 Graficul Nr. DistribuĚia opiniilor privind motivele pentru care Īcoala doreĪWHVúFRPXQLFHFXSúULQĚii (numeric) 176 . 65. DistribuĚia opiniilor privind urmúrile propunerilor de îmbunútúĚire – púrinĚi Tabelul Nr.

2% 67. 140.3% 7RWDO   177 .5% NU 26.8% 0.7% 57.3% 37.8% 21. DistribuĚia rúspunsurilor privind apelul púrinĚilor Īi elevilor la Īcoalú pentru rezolvarea problemelor personale – elevi.0% 29.1% 80.9% 19.0% NU 30.9% 12. 139.3% 56.3% 7RWDO    3ø5.4% 28.5% NonR 3.0% 73.9% 13.9% 22.5% 85.0% 0.6% 1.3% 6. în funcĚLHGHFODVú V VI VII VIII 7RWDO DA 238 253 253 223 974 NU 125 149 124 168 572 NonR 53 44 61 55 215 7RWDO 416 446 438 446 1761 V VI VII VIII 7RWDO DA 57.2% 56.1ĘI DA 70.5% 11.2% 63.8% 32.5% 77.2% NU 24.9% 10.1% 77. DistribuĚia rúspunsurilor privind apelul púrinĚilor Īi elevilor la Īcoalú pentru rezolvarea problemelor personale CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI DA 215 255 152 65 192 250 1129 NU 74 69 77 110 112 121 563 NonR 9 4 34 21 0 1 69 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5.7% 0.2% 12.7% NonR 12.5% 7RWDO    Tabelul Nr.0% NonR 3.0% 1.7% 9.1% 36.8% 50.0% 33.7% 57.1% 3.9% 93.0% 0.0% 21.Tabelul Nr.1ĘI DA 217 281 136 203 308 313 1458 NU 80 80 41 14 43 74 332 NonR 11 4 7 0 11 2 35 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Distribuęia procentualù CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI DA 72.0% 3.8% 33.

deci circa11%) au bifat varianta „Da. 141.0% 33.3% 55.Colegi (26) .3úULQĚi (39) . cu DOWú SHUVRDQú DQXPH µ 5úVSXQVXULOH DX LQGLFDW XUPúWRDUHOH YDULDQWH FDUH LQGLFù PDL DOHV persoane din afara Īcolii .7% 11.4% NU 40.3% 9. 67.FraĚi VXURUL . DistribuĚia rúspunsurilor privind apelul púrinĚilor Īi elevilor la Īcoalú pentru rezolvarea problemelor personale – elevi. DistribuĚia rúspunsurilor privind persoanele preferate de elevi pentru discutarea problemelor personale 8QQXPúUGHHOHYL GLQWRWDOXOGHGHUHVSRQGHQĚi.5% 58.5% NonR 6.Tabelul Nr.0% 7RWDO   Graficul Nr.8% 35.9% 55. în funcĚie de nivelul de educaĚie a púrinĚilor Nu a absolvit nicio ĩFRDODJHQHUDOúVDX Liceu sau Universitate 7RWDO IRUPúGHvQYúĚúmânt ĪFRDODSURIHVLRQDOú Īcoalú WHKQLFú sau colegiu DA 16 316 404 92 974 NU 12 188 211 59 572 NonR 2 65 71 15 215 7RWDO 30 569 686 166 1761 Distribuęia procentualù Nu a absolvit nicio ĩFRDODJHQHUDOúVDX Liceu sau Universitate 7RWDO IRUPúGHvQYúĚúmânt ĪFRDODSURIHVLRQDOú Īcoalú WHKQLFú sau colegiu DA 53.Prieteni (98) .0% 30.4% 10.

.Bunici (7) .Alte rude (veri) (4) 178 .

AnumiĚi profesori (2) . 1RQUúVSXQVXUL . .

*UDILFXO1U0RGDOLWúĚile de comunicare preferate de elevi 8Q QXPúU GH HOHYL GLQ WRWDOXO GH GH UHVSRQGHQĚL GHFL FLUFD .

 DX ELIDW YDULDQWD ÅDOWú PRGDOLWDWHµ5úVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .)DĚúvQIDĚú (33) .ReĚele GHVRFLDOL]DUHLQWHUQHW .

.7HOHIRQ606 .

"Nu ĪWLXQXFRPXQLFQRQUúVSXQVXUL (9) *UDILFXO1U0RGDOLWúĚile de comunicare preferate de púrinĚi 179 . .

70.) G&Alt Alte e =LOQLF 131 108 123 126 32 9 77 6úSWúPkQDO 76 99 89 70 134 53 190 Lunar 31 40 40 31 274 72 224 De 1-3 ori pe semestru 30 24 25 26 150 37 91 2GDWúSHDQVDXPDLUDU 28 37 26 16 33 5 24 NonR 120 138 135 177 158 58 153 7RWDO 416 446 438 446 781 234 759 =LOQLF    6úSWúPkQDO    Lunar    De 1-3 ori pe semestru    2GDWúSHDQVDXPDLUDU    NonR    7RWDO    180 . FrecvenĚa comunicúrii între púrinĚi Īi Īcoalú în funcĚie de clasú Īi de nivelul de învúĚúmânt Distribuęia pe ani de studiu a DistribuęLDSùULQęilor în elevilor funcęie de nivelul de vQYùęùmânt al copilului V VI VII VIII G (gim.Graficul Nr. FrecvenĚa comunicúrii elevilor Īi púrinĚilor cu Īcoala Tabelul Nr. 142.

143. FrecvenĚa comunicúrii cu Īcoala în funcĚie de judeĚ CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI =LOQLF    6úSWúPkQDO    Lunar    De 1-3 ori pe semestru    2GDWúSHDQVDXPDLrar    NonR    7RWDO    3ø5. FrecvenĚa comunicúrii cu Īcoala în funcĚie de judeĚ .Tabelul Nr. FrecvenĚa comunicúrii cu Īcoala în funcĚie de judeĚ – SúULQĚi 181 . 71.elevi Graficul Nr.1ĘI CARE AU DOAR COPII DE GIMNAZIU =LOQLF    6úSWúPkQDO    Lunar    De 1-3 ori pe semestru    2GDWúSHDQVDXPDLUDU    NonR    7RWDO    Graficul Nr. 72.

Tabelul Nr.numeric CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Individual. verbal 69 136 42 42 106 123 518 Public. Gim & Alte Gim. pe niveluri de învúĚúmânt Gim. Gim. în scris 144 113 62 65 183 126 693 Individual. 144. & Alte Alte Alte =LOQLF 109 33 148  Cel puĚLQRGDWúSHVúSWúPkQú 191 53 218  Cel puĚLQRGDWúSHOXQú 362 112 320  0DLUDUGHRGDWúSHOXQúVDXGHORF 95 21 45  Nu ĪWLXQXPúLQWHUHVHD]ú 4 2 6  NonR 20 13 22  7RWDO 781 234 759  7DEHOXO1U0RGDOLWúĚi de comunicare a rezultatelor Īcolare . FrecvenĚa comunicúrii rezultatelor învúĚúri – diferenĚiat. FrecvenĚa comunicúULLUH]XOWDWHORUvQYúĚúrii (numeric) CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO =LOQLF 38 69 23 0 67 104 301 Cel puĚLQRGDWúSHVúSWúPkQú 75 137 42 11 105 107 477 Cel puĚLQRGDWúSHOXQú 136 129 73 174 161 138 811 0DLUDUGHRGDWúSHOXQúVDXGHORF 54 26 7 20 25 34 166 Nu ĪWLXQXPúLQWHUHVHD]ú 2 2 1 6 1 1 13 NonR 3 2 38 6 3 5 57 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Tabelul Nr. verbal 79 111 43 109 67 131 540 NonR 14 3 37 1 4 5 64 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 *UDILFXO1U6LQWH]ú)UHFYHQĚa comunicúrii rezultatelor Īcolare Īi modalitúĚi preferate 182 . 145. în scris 2 2 0 0 2 4 10 Public.

distribuĚia pe judeĚe 183 .3. Nivelul satisfacęiei ĩi „starea de bine” la ĩcoalù Tabelul Nr. 75. 74.3.5. Nivelul siguranĚei din Īcoalú – elevi CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ÍQWRWGHDXQDPúVLPWvQVLJXUDQĚú 142 211 134 144 182 200 1013 'H FHOH PDL PXOWH RUL Pú VLPW vQ 104 51 59 51 75 110 450 siguranĚú 'H FHOH PDL PXOWH RUL QX Pú VLPW 22 41 24 0 19 36 142 în siguranĚú 1LFLRGDWúQXPúVLPWvQVLJXUDQĚú 23 24 11 0 22 24 104 Nu Ītiu 1RQ5 7 1 35 1 6 2 52 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 Distribuęia procentualù CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ÍQWRWGHDXQDPúVLPWvQVLJXUDQĚú    'H FHOH PDL PXOWH RUL Pú VLPW vQ    siguranĚú 'H FHOH PDL PXOWH RUL QX Pú VLPW    în siguranĚú 1LFLRGDWúQXPúVLPWvQVLJXUDQĚú    Nu Ītiu 1RQ5    7RWDO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Graficul Nr. Nivelul siguranĚei din Īcoalú – elevi. Nivelul siguranĚei din Īcoalú – elevi Graficul Nr. 147.

Sentimentul de siguranĚú . 76. 77.Tabelul Nr. Sentimentul de siguranĚú în Īcoalú Īi în vecinútatea Īcolii (púrinĚi) – distribuĚie numericú Foarte mare Mare Mediu Mic Foarte mic NonR 5 4 3 2 1 0 În ĩcoalù 326 733 558 95 60 53 În YHFLQùWDWH 212 492 814 151 89 67 Graficul Nr. 148.numúUXO XQLWúĚilor în care cel puĚLQ XQ SúULQWH D FRQILUPDW siguranĚD RIHULWú GH Īcoalú Īi ponderea púrinĚilor care au confirmat siguranĚa oferitú de Īcoalú pentru elevi 184 . Sentimentul de siguranĚú în Īcoalú Īi în vecinútatea Īcolii (púrinĚi) Graficul Nr.

pe judeĚe 185 . ĪFRDODHVWHFXUDWú 213 246 97 217 232 275 1280 ĩFRDODHVWHPDLGHJUDEúPXUGDUú 6 29 11 0 17 20 83 (VWHIRDUWHPXUGDUvQWRDWúĪcoala 1 8 2 0 10 4 25 Nu Ītiu 1RQ5 17 6 39 0 6 3 71 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 *UDILFXO1U$SUHFLHUHDQLYHOXOXLGHFXUúĚenie în Īcoli *UDILFXO1U$SUHFLHUHDQLYHOXOXLGHFXUúĚenie în Īcoli – elevi.7DEHOXO1U$SUHFLHUHDQLYHOXOXLGHFXUúĚenie în Īcoli (distribuĚia numericú) Aprecierea nivelului de FXUùęenie CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI (VWHIRDUWHFXUDWvQWRDWúĪcoala 79 93 72 107 95 86 532 În general. ĪFRDODHVWHFXUDWú 166 166 123 87 173 246 961 ĩFRDODHVWHPDLGHJUDEúPXUGDUú 38 48 29 0 28 34 177 (VWHIRDUWHPXUGDUvQWRDWúĪcoala 12 19 7 0 4 5 47 Nu Ītiu 1RQ5 3 2 32 2 4 1 44 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5.1ĘI (VWHIRDUWHFXUDWvQWRDWúĪcoala 71 76 35 0 97 87 366 În general.

5% 70.5% 75.8% 80.5% 79.6% 59. 150.7% 62.9% Minim     Maxim     Amplit     Medie     Graficul Nr.7% 75.4% 76.3% 73.7% 74.8% 70.8% IL 76. 151.7% 67. 80.1% 79.8% 79.8% 62.6% 83.3% DJ 79.2% 56.0% 80.4% 61.5% 80.6% VS 79.1ĘI DA 26 28 9 0 21 53 137 NU 272 331 137 217 324 332 1613 Nu Ītiu 1RQ5 10 6 38 0 17 4 75 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Tabelul Nr.1% 59.6% 71.1% 68.4% 80.2% 72.3% 76.5% 80.4% 74.9% 80.4% 72.6% 77.9% 66.5% VL 79.2% 59. SatisfacĚia púrinĚilor faĚú de aspectele vieĚii Īcolare menĚionate 1 2 3 4 5 6 7 8 CJ 65.1% 74. PercepĚia discriminúrii (elevi Īi púrinĚi) – distribuĚia numericú CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI DA 83 93 58 12 99 111 456 NU 211 230 173 183 202 259 1258 Nu Ītiu 1RQ5 4 5 32 1 3 2 47 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5.9% SV 65.7% 61.0% 76.1% 81.5% 72.5% 67.5% 78.Tabelul Nr.1% 71.9% 76. SatisfacĚia púrinĚilor faĚú de aspectele vieĚii Īcolare menĚionate 186 .

4% 80.4% 67.3% 60.5% 71.9% 71.2% 78.1% 77.5% 61.8% 83.3% VS 76.5% 77.0% 75.5% 79. 152.9% 72.9% 84.7% 79.3% 76.3% 59.4% 65.6% 82.3% 74.3% 69.4% 64.9% 72.9% 81.3% SV 78.7% 59.9% 82.2% 77.4% 78.7% 68.5% SV 75.3% 64.1% 74.7% 78.7% 78.6% 59.8% 70.6% 83.3% 74.3% 84. 81.1ĘI CJ 62.7% IL 72.3% 76.4% DJ 80.4% 74.5% VS 79.7% 64.2% 80.1% 61.6% 80. SatisfacĚia elevilor Īi a púrinĚilor faĚú de aspectele climatului Īcolar menĚionate Tabelul Nr.9% 78.9% 75.2% Minim    Maxim    Amplit    Medie    3ø5.6% 77.0% 73.7% 75.8% 61.0% 69.0% 77.7% 75.0% 61.4% 85. SatisfacĚia elevilor Īi a púrinĚilor faĚú de aspectele climatului Īcolar menĚionate – distribuĚia pe judeĚe 1 2 3 4 5 6 7 ELEVI CJ 66.2% 75.5% 80.7% 82.6% 74.2% 84.9% VL 77.4% 81.1% DJ 80.4% 67.Graficul Nr.1% 85.1% VL 82.2% 74.5% 75.4% 69.4% 76.1% Minim    Maxim    Amplit    Medie    187 .1% 79.6% 74.9% 87.0% IL 71.4% 81.2% 61.

83. 82. SatisfacĚia elevilor faĚú de aspectele climatului Īcolar menĚionate Graficul Nr. SatisfacĚia púrinĚilor faĚú de aspectele climatului Īcolar menĚionate 188 .Graficul Nr.

FrecvenĚa interacĚiunii elevilor cu consilierii Īcolari - numúrul unitúĚLORU vQ FDUH FHO SXĚLQ XQ HOHY D confirmat interacĚiunea cu consilierul Īcolar Īi ponderea HOHYLORUFDUHDXFRQILUPDWLQWHUDFĚLXQHDFXFRQVLOLHUXO Īcolar 189 . FrecvenĚa interacĚiunii elevilor cu consilierii Īcolari .numúUXOXQLWúĚilor în care cel puĚin un elev a confirmat interacĚiunea cu consilierul Īcolar Īi ponderea elevilor care au confirmat interacĚiunea cu consilierul Īcolar 1XPùUXOXQLWùęilor în care cel puęin un 1XPùUGHHOHYLFDUHDXPHQęionat elev a declarat comunicarea cu comunicarea cu consilierul ĩcolar consilierul ĩcolar CJ 19 122 DJ 12 49 IL 8 95 SV 0  VL 13 39 VS 20 107 7RWDO 72 412 Graficul Nr. FrecvenĚa interacĚiunii elevilor cu consilierii Īcolari – distribuĚLDQXPHULFú CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO Mai mult de trei ori 43 17 37 0 9 25 131 'HGRXúVDXGHWUHL 33 10 36 0 9 32 120 ori 2GDWú 46 22 22 0 21 50 161 1LFLRGDWú 162 274 127 196 262 258 1279 NonR 14 5 41 0 3 7 70 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 Tabelul Nr.Īcolar).Tabelul Nr. 84. 153. Acordul (Consilier . 154.

7% 13.6% 1.0% 5.0% 1.2% 21.3% 26.5% 0.1ĘI DA 52 42 12 38 27 63 234 NU 248 317 134 179 315 323 1516 Nu Ītiu 1RQ5 8 6 38 0 20 3 75 7RWDO 308 365 184 217 362 389 1825 Distribuęia procentualù CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI DA 28.8% 72.5% Nu Ītiu 1RQ5 2.1ĘI DA 16.8% 57.8% 7RWDO    190 . ExistenĚa absenĚelor nemotivate – distribuĚia numericú Īi procentualú.5% 16.5% 87.3% 64.6% 20.5% 6.4% 71.6% 86.2% 70.0% 2.3% 1. pe judeĚe CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI DA 84 135 57 27 83 100 486 NU 208 188 170 169 214 266 1215 Nu Ītiu 1RQ5 6 5 36 0 7 6 60 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5. 155.9% 11.Tabelul Nr.6% 7RWDO    3ø5.2% NU 80.7% 0.8% 27.5% 7.9% NU 69.7% 0.5% 13.2% 41.0% Nu Ītiu 1RQ5 2.5% 17.0% 83.5% 86.8% 82.

2% 3.2% 1.1%   PLVHSUHGú Profesorul 0.1% 1.0% 3.2% 6.6% 2.2% 0.8% 1.3%   este sever Probleme  7.3% 3.7% 2.2% 1.0% 3.8 19.3% 1.1%   JRVSRGúULH 191 .1% 27.0% 4.0% 13.0% 8.6% 3. pe judeĚe Cauze ale CJ DJ IL SV VL VS Min.2% JRVSRGúULH % % % % 3ø5.5% 0.9% 5.6% 0.2%  materia % % Nu înĚeleg ce 4.9% 3.0% 1.1% 5.1% 12.2% 17.0% 3.3% 6.0% 2.3% 2.9  8.Tabelul Nr. Amp Med absenęelor nemotivate ELEVI Nu îmi place 10.0%   mi se SUHGú Profesorul 4.întârzieri 3.5% 9.3%   ore Probleme de 1. procentual. Max.3% 1.1 10.9%   VúQúWDWH $FWLYLWúĚi în 0.8% 3.1  26.2% 11.0% 0.3% 1.7% 3.1% 8.8% 1.2%   este sever Probleme 16.7% 2.1% 6.9%   VúQúWDWH $FWLYLWúĚi în 10. 156.4% 0.0% 6.1%  personale % % Chiul.3% 13.6%   materia Nu înĚeleg ce 2.5% 6.0% 0.3% 1.3% 2.2% 3.4% 3. întârzieri la 3.0% 7.1% 4.8% 0.1ĘI Nu îmi place 4.4% 1.6% 3.3% 2.3% 0.0% 5.3% 4.1% 0.4% personale % % % % % Chiul.6% 2.0% 3.8% 5.2%   la ore Probleme de 3.6% 3.0% 0.7% 3. Cauzele absenĚelor nemotivate – elevi Īi púrinĚi.

157. Cauzele absenĚelor nemotivate (altele decât cele indicate) – elevi Motiv 0RWLYGHERDOú DPIRVWODGRFWRUGHQWLVW.Tabelul Nr.

142 5úVSXQVJHQHUDO DOWúWUHDEúDPDYXWSUREOHPH.

64 Am întârziat 15 'HSODVDUHDvQDOWúORFDOLWDWH 13 "S-a întâmplat ceva în familie" 10 "Mi-am ajutat SúULQĚLLODWUHDEú 8 "Am chiulit din când în când" 7 1HGDXDIDUú 5 "Am fost sa-mi fac buletinul" 4 $PSLHUGXWPLFUREX]XOSUREOHPHGHWUDQVSRUWĪcolar 4 1XPúSRWWUH]LVXQWRERVLW 3 "Joc fotbal" 3 1XDPvQYúĚDWQXDPVFULV.din FDX]DWHPHORUSHQWUXDFDVú 3 1XDPFKHIIúUúPRWLY 2 "Unii profesori pun absenĚHFKLDUGDFúHĪti învoit" 1 "Am mers la spectacol" 1 3OLFWLVHDOú 1 6LOúGHĪcoalú" 1 "Am emoĚii" 1 "E greu la Īcoalú" 1 "Nu are rost" 1 9L]LWúODUXGH 1 "Nu PúSUHDvQĚeleg cu colegii" 1 7RWDO 292 "Nu am absenĚe" 11 192 .

Tabelul Nr. 158. Cauzele absenĚelor nemotivate (altele decât cele indicate) – púrinĚi 5ùVSXQV %RDOúYL]LWúODGRFWRUGHQWLVW 53 $MXWúvQJRVSRGúULH 7 1XPDLYUHDQXîi place" 7 'HSODVDUHDvQDOWúORFDOLWDWHYL]LWúODUXGHDIRVWODFXPSúUúWXUL 4 DistanĚDPDUHIDWúGHĪcoalú DEVHQĚa mijlocului de transport 2 "Haine insuficiente" 2 "Este discriminat de colegi" 1 1XDPFHVú-i pun în pachet" 1 "Se plictiseĪte" 1 &UHGFúQXSRDWH1XĪWLH1XHVWHDWHQW 3 "Este leneĪ" 1 "L-DPVFúSDWGLQPkQú 1 1XFRPXQLFú 1 1XLVHH[SOLFúSHvQĚelesul lui" 1 "O ameninĚú FXEúĚul ĪLFRSLOXOXLvLHIULFú 1 "A întârziat" 1 "Face sport de performanta" 1 Nu are absenĚe 1 Nu ĪWLXUúVSXQVJHQHUDO DOWúWUHDEúDPDYXWSUREOHPH.

159. biologie) Istorie Īi educaĚLHFLYLFú .67 591 676 282 104 73 35 Geografie GEO 712 629 220 82 68 50 $UWH PX]LFúĪi desen) $57( 415 650 403 142 97 54 $ELOLWúĚLSUDFWLFH ('7 502 639 359 133 81 47 educaĚLHWHKQRORJLFú EducaĚLHIL]LFú EDF 711 556 271 90 67 66 193 . 18 7RWDO 107 Tabelul Nr. 592 697 250 113 65 44 chimie. PercepĚia utilitúĚii Īcolii – distribuĚia numericú Foarte În Nici În Complet NonR utile general utile. general inutile utile nici inutile inutile /LPEDURPkQúOLPED LRO 1202 321 81 39 69 49 PDWHUQú Limbi moderne LMO 812 589 124 51 97 88 0DWHPDWLFú 0$7 1043 393 111 60 81 73 ĩtiinĚHDOHQDWXULL IL]LFú 67.

7% 67.8% VS 92.3% DJ 88.8% 74.8% 78.1% 74.7% 88.4% 79.0% 74.4% 76.9% 83.4% 77.4% 82.1% 61.6% 80.3% 66.3% IL 82.6% 86.4% 69.8% 67.5% 67.0% 66.8% 69.6% 73.67 GEO $57( ('7 EDF CJ 72.4% 75.5% 83.3% 66.7% 73.6% 75.7% 70.4% 76.3% Graficul Nr.2% 75. PercepĚia utilitúĚii Īcolii 194 .1% VL 93.0% 70.8% 84.0% 77.1% 72. 85. PercepĚia utilitúĚii Īcolii – distribuĚia pe judeĚe LRO LMO 0$7 67.6% 77.2% 82.Tabelul Nr.6% 65.2% 68.8% 86.0% 79.1% 81.0% Minim     Maxim     Amplit     Medie 85.9% 83. 160.3% 68. .2% 85.9% 71.5% 79.9% 81.5% 81.6% 72.6% 80.0% 64.2% 85.8% 74.8% 76.9% 70.3% 67.8% 81.0% SV 80.

Tabelul Nr. 161. PercepĚia utilitúĚii Īcolii – disciplinele opĚionale Discipline opęionale .QIRUPDWLFú7.& 293 OpĚLRQDOHGHPDWHPDWLFú 93 EducaĚLDSHQWUXVúQúWDWH 40 OpĚLRQDOHGHDUWH PX]LFúGDQVXULĪi desen) 29 OpĚLRQDOHGHOLPEDURPkQúOLPEDPDWHUQú 28 OpĚionale de istorie Īi educaĚLHFLYLFú 23 OpĚionale de geografie 20 OpĚionale de limbi moderne 19 OpĚionale de educaĚLHIL]LFú 17 OpĚLRQDOHGHDELOLWúĚLSUDFWLFHHGXFDĚLHWHKQRORJLFú 10 "OpĚLRQDO UúVSXQVXULJHQHUDOH.

biologie 7 $JURWXULVPDJULFXOWXUú 7 Religie 6 DirigenĚie 6 EducaĚLHHXURSHDQú 4 "MeditaĚii" 3 EducaĚLHILQDQFLDUú 3 EducaĚie intercultural 2 ĩtiinĚe ale naturii – chimie 1 ĩah 1 7RWDO 630 ´1XDYHPµ QRQUúVSXQVXUL. 9 EducaĚLHDQWUHSUHQRULDOú 9 ĩWLLQĚHDOHQDWXULL.

Religie (32) . 9 Alte discipline de studiu menĚionate Īi IDĚúGHFDUHV-DXH[SULPDWRSLQLLVXQWSUH]HQWDWHvQPDLMRV ./LPEDODWLQú .DirigenĚie (31) .

1RQUúVSXQVXUL.OpĚiuni prezente deja în tabel (discipline din trunchiul comun sau opĚionale) (127) . .MeditaĚii (3) .nu ĪWLXQXDYHPUúVSXQVXULJHQHUDOH RSĚionale") (17) 195 .Orientare Īi consiliere (1) .

162. 86. când voi putea Nu m-DPKRWúUkW 35 45 29 44 35 66 254 Nu voi continua studiile 3 8 2 12 3 9 37 NonR 5 6 40 0 13 3 67 7RWDO 298 328 263 196 304 372 1761 3ø5. IntenĚiile de continuare a studiilor 196 . când va putea Nu ne-DPKRWúUkW 30 25 7 17 8 40 127 Nu va continua studiile 1 4 1 13 1 5 25 NonR 2 22 2 3 12 41 7RWDO 181 184 99 141 190 220 1015 Graficul Nr. IntenĚiile de continuare a studiilor – distribuĚie numericú IntenĚLLGXSúDEVROYLUH CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI 6úFRQWLQXLVWXGLLOH în liceu 203 236 154 77 221 253 1144 6úXUPH]RIRUPúGHvQYúĚúmânt profesional 37 22 24 51 21 35 190 VúvQYúĚ o meserie 6úFDXWXQORFGHPXQFúGDUYRLFRQWLQXDĪi 15 11 14 12 11 6 69 studiile.Tabelul Nr.1ĘI AI ELEVILOR DE GIMNAZIU 6úFRQWLQXHVWXGLLOHvQOLFHX 121 123 63 49 151 137 644 6úXUPH]HRIRUPúGHvQYúĚúmânt 26 26 6 44 27 24 153 SURIHVLRQDOVúvQYúĚ o meserie 6úFDXWHXQORFGHPXQFúGDUYDFRQWLQXDĪi 1 6 16 2 25 studiile.

„Banii” (1) .7DEHOXO1U0RWLYHOHQHFRQWLQXúULLVWXGLLORU– distribuĚia numericú CJ DJ IL SV VL VS 7RWDO ELEVI 1 13 28 15 0 13 35 104 2 34 29 25 0 21 31 140 3 6 11 8 1 5 4 36 4 9 11 8 4 13 25 70 5 5 2 1 2 2 9 21 3ø5.„Nu Ītiu” (1) . deci sub 1%) au bifat varianta „Alt motiv.„Nu m-DPKRWúUkW” (5) .„Plec VúPXQFHVFvQVWUúLQúWDWHµ . DQXPHµ5úVSXQVXULOHDXLQGLFDWXUPúWRDUHOHYDULDQWH .1ĘI 1 56 87 20 15 20 98 296 2 13 13 8 1 17 24 76 3 8 9 0 3 3 5 28 4 11 11 4 4 4 14 48 5 4 6 3 16 1 10 40 8QQXPúUGHHOHYL GLQWRWDOXOGHGHUHVSRQGHQĚi.„9UHDXVúDMXQJIRWEDOLVWFHOHEUXvQWRDWúOXPHDĪLVúMRFODFOXEXO5HDO0DGULG” (1) .„Nu vreau” (1) .

Å6úQúWDWHDµ . .

197 .