You are on page 1of 2

FINANCIRANJE PROJEKTA UZ GRANT SREDSTAVA R SLOVENIJE

Kako bi se pripremila prijava za slovenske bilateralne fondove pomoći, u osnovi potrebno je
imati tehničko rješenje projekta; projektnu dokumentaciju na razini idejnog projekta,
troškovnik investicije, poziciju u prostoru (zemljište, geodetska podloga), priključna
infrastruktura (el. voda, cesta ...)

Prijedlog za donaciju Republike Slovenije za razvojne projekte mora sadržavati sljedeće
informacije:

1. PRIJAVITELJ

• ime i kontakti detalji prijavitelja KRP-a (korisnik razvojne pomoći) (adresa, kontaktna osoba,
telefon, faks, mail);

• predstavljanje primatelja KRP (glavne aktivnosti, misija / vizija);

• Informacije koje pokazuju da je javni subjekt sposoban za obavljanje potrebnih postupaka
za provedba projekta (osoblje koje je dostupno za ovaj projekt, organizacijski kapacitet ...).

2. PROJEKT

Opis projekta:

• ime

• mjesto

• trenutno stanje

• ciljevi

• trajanje i dinamika provedbe projekta (navesti očekivanu dinamiku i rokove provedbe;

npr. početak projekta, isporuka opreme, završetak projekta, itd.)

• očekivani rezultati

• utjecaj projekta na okoliš

• trajnost

Razvojni ciljevi:

• Argumentacija zašto je predloženi projekt razvojni;

• opravdanost prioriteta projekta;

ako se to pokaže nužnim u procesu odlučivanja ili provedbe projekta. Specifikacija troškova trebala bi omogućiti studiju izvodljivosti. od strane odgovarajućeg izvođača.o.gh-holding. potrebno je specificirati kako se sredstva dodjeljuju u sljedećim proračunima) drugi izvori iznos KRP koji je potreban za dovršenje financijske konstrukcije. Naziv i proračunski tarifni broj) Krediti (u slučaju subvencioniranja kamatne stope na kredite. ako je potrebno. Donacija se odobrava ili odbacuje na temelju Pravila Centra za međunarodnu suradnju i razvoj za provedbu službene pomoći u razvoju Republike Slovenije i Pravilniku CMSR o odobrenju službene pomoći u razvoju. koju provodi CMSR ili. CMSR može u svako doba zatražiti dopuno projektne dokumentacije. Kontakt: GH Holding d. društva i gospodarstva. Financijska konstrukcija treba biti predstavljena u obliku jasne tabele. Letališka 27 SI – 1000 Ljubljana + 386 8 20002 800 www. • Izvori financiranja: Precizno navesti izvore financiranja projekta. 3. OSTALO Poželjno je da prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava uključuje i ime izvoditelja projekta.• Kratka analiza utjecaja projekta na opći razvoj države.o. Financijska struktura: • predviđena vrijednost projekta koja sadrži specifikaciju robe ili usluga i sukladno tome navodi sve troškove ulaganja. osiguranje sredstava: Vlastiti resursi (npr.si .