You are on page 1of 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Orasul Seini

Adresa postala: Piata Unirii nr.16, Localitatea: Seini, Cod postal: 435400, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Florica Tulbure, Tel. +40 262491090,
Email: primariaseini@yahoo.com, Fax: +40 262491000, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 26-02-2018 12:39 Pagina 1/7

391.84 lei fara TVA Organizarea de santier : 10. conform PT AED-059-2017 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. FINANCIARE SI TEHNICE III.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 7 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor II.160 alin. de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Executarea Locul principal de prestare: Orasul Seini. jud Maramures.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta Modernizarea strazii Tabla din orasul Seini. apartinatoare satului Sabisa.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor.1. executia de acostamente. valoarea estimata a achizitiei este constituita din urmatoarele linii bugetare (valori fara TVA): Cheltuieli pentru investitia de baza: 558.2.431.2) Optiuni Nu II.1) Ajustarea pretului contractului Nu SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE. Valoarea totala estimata a achizitiei: este de 568.a) Garantie de participare Da Sistemul Electronic de Achizitii Publice.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II. astfel cum a fost acesta modificat prin OUG 107/2017. cu 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor II. sat Sabisa II.1.1.88 RON II. jud. sat Sabisa " cuprinde lucrarile de modernizare a strazii Tabla.(2) din Legea 98/2016.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II.1) Cantitatea totala sau domeniul Conform PT AED-059-2017 lungimrea strazii este de 420 ml cu o suprafata totala a terenului ce urmeaza sa fie ocupat de lucrare de 3500 mp din care suprafata carosabila asfaltata este de 2310 mp.1.040.1) DESCRIERE II.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.431. Fisa de date II. orasul Seini.88 lei fara TVA Din devizul general al proiectului.accese.la art.04 lei fara TVA Valoarea estimata fara TVA: 568.Maramures II. Strada are o lungime de 420 ml. santuri pereate si rigole carosabile si doua podete din beton.8) Impartire in loturi Nu II.1. Maramures Codul NUTS: RO114 . ECONOMICE. 26-02-2018 12:39 Pagina 2/7 .2.1.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.9) Vor fi acceptate variante Nu II. Autoritata Contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cf.1.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Nu II. si se vor executa lucrari de asfaltare.4.1.2) II.obligatiei prev. trotuare pavate.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Investitia " Modernizarea strazii Tabla din orasul Seini.1.

art.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1. Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Tulbure Gabriela Florica –primar.anap.Patovan Vasile.b) Garantie de buna executie Da Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.) la momentul prezentarii. Fisa de date Cuantumul garantiei de participare este: 5. 28/2008 g) HG nr.Micle Vasile.Tamas Attila. de decizie sau de control in cadrul acestuia. 38 din HG 395/2016.Baltos Marius. lucrarilor publice si locuintelor nr. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. in conformitate cu Formularul nr. sau a celor ce au putere de reprezentare. Prezentarea Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Documentele justificative pentru punctele 1. b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica. 4 se va completa DUAE in conformitate cu prev. Asociere conform art. III.2. 167 alin. Garantia se va constitui în conformitate cu art.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III. 1072/2003 h) Legea nr. Declaratie de neincadrare in art.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat.Sopoian Raluca.Trif Liliana. art. semnat cu semnatura elecronica extinsa conform notificarii ANAP nr.Bud Vasile.Neste Gheorghe. 40 din H.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. (2). asociat. c) www.5% din valoarea contractului. d) alte documente edificatoare. Dovada constituirii garantiei va fi incarcata in SEAP pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.2016 III. 183. in contul RO55TREZ4365006XXX00986 deschis la Trezoreria Baia Mare. 50/1991 l) HG nr. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016. 1.a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii.Pop Mihai. asociati si subcontractanti. Bodea Octavian – viceprimar.5) Legislatia aplicabila a) Legea privind achizitiile nr 98/2016. precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016. pentru evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare se va utiliza cursul de referinta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP.Muresan Nicolae. (2). 226 din 2 aprilie 2015 r) Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Bugetul de stat si bugetul local. care probeaza indeplinirea celor asumate princompletarea DUAE pot fi: a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plataimpozitelor.1. respectiv la prima cerere a beneficiarului. 161/2003 i) Lg 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului j) Lg nr.Adoreanu Kraiger Zamfir. taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local. 2.09. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. subcontractant. 2. 10/1995 e) HG nr. 167 din Legea 98/2016.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art.1. In acest caz. art. art.virament bancar (ordin de plata) semnat de banca in favoarea Oras Seini. Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. 165 din Legea 98/2016. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. contractantul are obligatia de a deschide la unit. III. 193 din Legea 98/2016.ro d) Legea nr. 51/1996 m) Ordinul ministrului dezvoltarii. 3.1. Danciu Gabriela. b)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare. 245/01. Declaratie de neincadrare in art. NOTA: Pentru punctele: 1. documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Sasca Ovidiu. Bud Ioan. Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda.Crisan Artur. 166 alin.59 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.1.600 lei.Filipas Calin. nr.expert cooptat. trebuie sa prezinte DUAE propriu. inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.1) Situatia personala a operatorilor economici. conform prev.Sabau Ramona. 2. Sarca Vasile . 170 alin.2. c)dupa caz. Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 120 de zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. dupa caz. III.Cotuna Alexandru. 4. se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar obtinut in urma evaluarii ofertelor.gov.98/2016. asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Fiecare ofertant. 26-02-2018 12:39 Pagina 3/7 .1. Declaratie de neincadrare in art. 3. 3. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construc?ii f) HG nr. 3 si 193-195 din Legea 98/2016. . 597/2008 o) HG 273/1994 p) Hotarâre nr. 863/2008 n) Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr.2. pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. 53.1. III. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii în munca k) Lg nr. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori. tert sustinator.1. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: .G.Golonzac Vasile. 164 din Legea 98/2016. Asociere conform art. Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 66. de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.Prikop Marcela. buget de stat etc.

iar pentru persoanele juridice straine toate documentele doveditoare vor fi însotite de traducere autorizata. numarul si tipul contractului/-lor invocat/-e transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al drept experienta similara. in conformitate cu Notificarea ANAP nr. doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.98/2016. demonstra prin corespunzator cerintelor autoritatii contractante. data si beneficiarul modernizare de drumuri si/sau reparatii capitale si/sau reabilitare sau contractului completandu-se la sectiunile dedicate.2) Capacitatea economica si financiara III. si data procesului verbal de complexitatii si/sau utilitatii. iar documentele justificative vor fi prezentate. la solicitarea autoritaii contractante. cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii). sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit. În cazul depunerii unei oferte comune.2.391.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire respectarii cerintelor mentionate Cerinta 1 . Totodata.(2)/Legea 98/2016).3. corespunzator sustinerii acordate. la solicitarea autoritatii contractante.procesul-verbal de receptie finala / procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor / proces verbal pe obiect întocmite în conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor. .2.2.4) Contracte rezervate Nu III. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta. fie prin precizarea modului în care va interveni concret. pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea. DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi cerintei vor fi prezentate.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III. consolidare aferente unor drumuri. prin raportare la contractele executate în trecut. însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE. alin. Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului se va/vor prezenta odata cu depunerea DUAE. sustinuta în conformitate cu art. nr. Fisa de date Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1.3. tertul/tertii sustinatori ai acestuia vor prezenta documentele justificative care confirma ca vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale.2. 26-02-2018 12:39 Pagina 4/7 . documente echivalente emise în tara de rezidenta. doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. iar valoarea. tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte. respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini.Experienta similara Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani în valoare la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de cumulata de cel putin 558. III. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului (art. ATENTIE: In acest sens se vor indica în DUAE sectiunea Prin experienta similara se inteleg lucrari in domeniul infrastructurii de „Descriere” obiectul. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului III. precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Documente justificative care fac dovada informatiilor cuprinse in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. respectiv: lucrari de constructie si/sau receptie la terminarea lucrarilor.240/ 2016. fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).84 lei fara TVA valoare care se poate experienta.182 din Legea nr. care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul. prin raportare la contractele executate în trecut. prin angajamentul ferm. ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. 196. Odata cu documentele justificative prezentate de ofertantul clasat pe primul loc. urmând ca documentul justificativ. III. doar de catre ofertantul (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Pentru persoanele juridice române documentele se transmit in SEAP numai prin mijloace electronice semnate cu semnatura electronica extinsa. Acordul de asociere va fi prezentat odata cu depunerea DUAE.3. sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante. perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor.

1) Modul de prezentare a propunerii tehnice Sistemul Electronic de Achizitii Publice.1.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.1. Fisa de date III.1.2.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Online IV.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1.4.2.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.4) PREZENTAREA OFERTEI IV.3.b) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata .7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor) 120 zile IV.1. 26-02-2018 12:39 Pagina 5/7 .3.Intr-o singura etapa IV.1) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare Moneda in care se exprima oferta de pret: RON Romana IV.1) PROCEDURA IV.

iar ulterior ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar obtinut in urma evaluarii ofertelor. propunerea tehnica prezentata va trata toate aspectele prevazute în caietul de sarcini anexat prezentei documentatii si in proiectul tehnic. 26-02-2018 12:39 Pagina 6/7 . mentionata in proiectul tehnic. întocmirea instructiunilor de întretinere si exploatare. Formular sau Ordin de plata. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari. ofertele care prezinta o perioada de garantie mai mica vor fi respinse.Orice specificatie tehnica prin indicarea de licente. 8. fara TVA.Grafic fizic de executie (F6). Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile contractantului mentionate în.ro. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens. depozitarea si punerea în opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului. utilaj si transport (fara valori. 5. Autoritatea contractanta in temeiul art. C8. propunerea tehnica va fi declarata neconforma.Se vor respecta conditiile de mediu. Propunerea tehnica prezentata va contine. 137 alin.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec. propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident. 2. Listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii/ organizare de santier. F1. Se solicita ofertantilor (in conformitate cu legea nr.formular C6 (inclusiv furnizorii declarati). Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a depune o oferta. 2.ro.itmmaramures. impozitele.Metodologia de realizarea lucrarilor. potrivit art.Toate aspectele tehnice mai sus consemnate se vor trata conform subcerintelor aferente fiecarui punct. În cazul unei asocieri. 57 alin.3) Modul de prezentare a ofertei 1. 15. 5.4. 193 din Legea 98/2016. manopera.conditiile de munca si protectia muncii. Formularul de oferta si anexa acestuia. sunt Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.protejarea mediului. nr. Garantia de participare se restituie in conditiile art. prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate. Toate documentele/ofertele depuse in SEAP trebuie sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa. Lista privind consumurile de ore de functionare utilaje Formular C8. Prin urmare o modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale.Planul de lucru pentru realizarea lucrarilor. 4. mentionate in Caietul de Sarcini. În acest scop. Autoritatea contractanta initial solicita ofertantilor completarea declaratiei DUAE.executia categoriilor de lucrari prevazute în listele de cantitati. 5. 3. cel putin. IV. ce vor deveni formulare pentru devizul ofertei: CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv (formular F1). opisate astfel: documente de calificare. (1) si (3). centralizatoare cu consumuri C6. profitul si alte asemenea. Data si ora limita pentru depunerea ofertei este cea stabilita în anuntul de participare. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.europa. -conditiile de mediu. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE Sistemul Electronic de Achizitii Publice.europa. Graficul general de executie a investitiei (formular F6). Documentele solicitate se vor trimite in format pdf.C7. 4.C9). securitatii si sanatatii în munca. 7.4. LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (formular F3).2) Modul de prezentare a propunerii financiare Propunerea financiara va contine: 1. C7. precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor. Pentru organizarea de santier se vor prezenta formularele F2. -impozitarea pe site-ul www. sau care rezulta din documentele procedurii pentru întreg ansamblul lucrarilor descrise în fisa de date. În cazul unei asocieri. F3. completate cu preturi unitare si valori. Liatele de cantitati (F3) si extrasele de resurse materiale. prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate. social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari. Lista privind consumurile cu mâna de lucru – formular C7. IV. F3. 13. pe obiecte (formular F2). caietele de sarcini sau documentatia de atribuire este insotita de sintagma "sau echivalent". precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii". orice costuri legate de: . Pretul se cripteaza. urmand ca in cadrul propunerii financiare sa se depuna cu valori). Listele centralizatoare cu consumuri: Lista privind consumurile de resurse materiale . propunerea tehnica si propunerea financiara.C8. 12. aceasta declaratie va fi prezentata în numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. . i se vor solicita documentele mentionate in DUAE. Este obligatorie mentionarea la inceputul ofertei. 14.anpm. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. Declaratia DUAE.G. transportul. C9 separate de investitia de baza. Pretul va fi exprimat în lei. ca cerinta minima gruparea paginilor care contin partea de oferta tehnica/ oferta financiara care este neconfidentiala de partea care este confidentiala. (3) din HG 395/2016. 98/2016 art. 6.Termenul de garantie ofertat de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www. marci.Diagrama Gantt (plan de lucru). . Garantia de participare la procedura de atribuire.Termenul de executie ofertat. e din HG nr. taxele. 3. F6.Drumul Critic. care se va transmite in format electronic. 4. Propunerea de contract afisata la sectiunea “Formulare” va fi semnata electronic fapt ce atesta acceptarea clauzelor contractuale de catre ofertant. Fisa de date Ofertantii au obligatia de a elabora propunerea tehnica cu respectarea stricta a specificatiilor prevazute în Caietele de sarcini pe specialitati si in Proiectul tehnic. Propunerea de contract poate fi însotita de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice. Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat sa furnizeze.eu/tools/espd. conform normelor legale. exclude in mod clar posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la cerintele exacte ale documentatiei de atribuire si ale caietului de sarcini. Lista privind transporturile . Garantia acordata lucrarilor va fi de minim 60 luni.Resurse si organizare.ro/web/guest/legislatie. iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator. 38 din HG 395/2016.C6. procedee speciale. 395/2016.Formular C9. (in fisiere electronice distincte) insotite de un opis al paginilor confidentiale si de un opis al paginilor neconfidentiale. În preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe si cheltuielile indirecte. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face accesand link-ul: https://ec. Se va specifica in cadrul ofertei care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei!Completarea declaratiei DUAE de catre operatorii economici se face conform Art. considerate ca obligatii legale ale contractantilor. manipularea. 3. prin intermediul SEAP. parte/partile din propunerea tehnica si/ sau parte/partile din propunerea financiara care sunt considerate confidentiale sau protejate de un drept de autor. 9. F2.mfinante.Sistemul calitatii aplicat la prezentul contract. 10. sau prezentarea este incompleta. Formularele reglementate de Ordinul nr. 2. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii referitoare la reglementarile privind: .procurarea. conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini. 6. ce reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Formularul de Oferta cu anexa. 11. dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. 134 alin (9) pct. Acordul de asociere (daca e cazul) va insotit de imputernicirile asociatilor si va contine numele firmei lider. aceasta declaratie va fi asumata de toti membri asocierii. atunci cand prezinta propunerea tehnica si propunerea financiara. Acestea vor fi prezentate separat pentru organizarea de santier (F3. In masura in care nu se prezenta un raspuns corespunzator in oferta initiala privind indeplinirea vreuneia din cerintele minime de mai sus. urmatoarele: 1. grupate.

Stavropoleos. caz in care contractul se va incheia cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. +40 213104641.4. Localitatea: Bucuresti. sector 3. VI.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac VI. Romania. Fax: +40 213104642 / +40 218900745. cat si la Sectiunea ”Documentatie. Tel. 6. nr. +40 262491090. Email: primariaseini@yahoo. autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara. Cod postal: 435400.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Orasul Seini Adresa postala: Piata Unirii nr. Adresa internet (URL): http://www.cnsc. doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc. Fisa de date VI. va prezenta. Email: office@cnsc.clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat. la cererea autoritatii contractante.ro. Localitatea: Orasul Seini. iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea ”Intrebari”. Tel. in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere VI. Bucuresti. Romania.com.4. operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Fax: +40 262491000 Sistemul Electronic de Achizitii Publice.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: VI.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Cod postal: 030084. 16. in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire. In cazul in care. prin care sa demonstreze in mod corespunzator îndeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare.3) ALTE INFORMATII Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul anuntului de participare simplificat. Inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire.4) CAI DE ATAC VI. documentele justificative actualizate. care se va incarca in SEAP.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Fonduri bugetare VI. 26-02-2018 12:39 Pagina 7/7 .