You are on page 1of 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

DECIZIA NR _____/ ___________

Profesor ........................................, director al ................................., judeţul ................................, numit prin
decizia nr. ......................................, emisă de ...............................................,
În temeiul:
- art. 96 şi 256 din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011;

Având în vedere prevederile:
- art. 21 alin. 1, lit a şi art. 22 din O.M.E.N.C.Ş Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- art. 2 alin (1) lit. a, art. 3, art. 36 alin (1), art. 37, art. 38, alin. 3, lit. d, alin. 6 şi alin. 7 din Legea nr. 153/2017 – Legea
cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa I, Capitolul I, Lit. A, Punctul 2 şi art. 5 şi 8 din Anexa I, Capitolul I, Lit. B din Legea nr. nr. 153/2017 – Legea
cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de 01 MARTIIE 2018, doamnei/dl ............................................................................ .....,având
funcția de .............................................................. grad didactic ........................ studii ................., tranşa de vechime în
învăţământ ........................... de ani, gradația ............. corespunzătoare vechimii în muncă, i se majorează cuantumul brut al
salariului de bază, al sporurilor, compensațiilor și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul
lunar brut cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018.
Art. 2 Începând cu data de 01 MARTIIE 2018 i se stabilesc următoarele drepturi salariale:
Februarie 2018 Martie 2018
TOTAL SALARIU DE BAZĂ
Sporuri care nu fac parte din salariu de bază:
Spor izolare
CFP 10%
TOTAL BRUT
TOTAL BRUT PLAFONAT LA NIVELUL 2022

Art.2. Prezenta decizie constituie act adiţional la contractul individual de muncă şi modifică punctele care fac obiectul
salarizării, celelalte clauze ale contractului de muncă ramân neschimbate.
Art.3. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 20 de zile lucrătoare de la comunicării actului administrativ de
stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite și, după caz, în termen de 30 de zile de la data
soluționării contestației de către ordonatorul de credite la Instanța Judecătorească competentă, potrivit legii.
Art.4. Serviciul secretariat şi contabilitate va duce la îndeplinire prezenta decizie.
Art.5. Prezenta decizie a fost editată în 3 (trei) exemplare din care un exemplar la dosarul de decizii al unităţii, un
exemplar se aduce la cunoştinţă angajatului, iar al treilea exemplar va fi depus la dosarul personal al fiecărui angajat în
cauză.
D I R E C T O R,
Prof. .............................................