You are on page 1of 2

2006-2007

CLASA A VIII-A

TEST DE EVALUARE

Partea I (48 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat pentru a rezolva cerinţele următoare:
Au fost odată-ntr-o şcoală de provincie doi buni camarazi – Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu.
Amândoi erau potriviţi la-nvăţătură şi la purtare. Niţă însă se deosebea, şi nu numai de Ghiţă, dar chiar
de toţi copiii ceilalţi, prin talentul lui la scris, de care se minuna cu drept cuvânt toată lumea. În anul al
patrulea de şcoală primară, Niţă ajunsese să scrie aşa de frumos, încât, adesea, puse alături, caietul lui
ai fi zis că este modelul de caligrafie tipărit, iar modelul de caligrafie, scris de mână; pe câte vreme,
Ghiţă scria nu se poate mai urât, pentru că-i era mâna dreaptă şubredă, fiindcă-i degeraseră degetele de
mic, n-avea băiatul nici apucătură din ochi la lucru de pigăleală. Aşa, isprăvind clasele primare, s-au
despărţit cei doi buni camarazi, ca să meargă fiecare după nororcul lui. Ghiţă s-a dus la ţară pe lângă
tată-său, care era negustor cu dare de mână; iar Niţă, copil sărman, a apucat spre Capitală, ascultând de
sfatul dascălului său:
- Fătul meu, tu părinţi n-ai, carte multă nu ţi-e dat să-nveţi că nu eşti prea deştept, slugă nu te poţi
face, că eşti cam lenes...Ţie ţi-a dat Dumnezeu un dar; ai icoană la scris; ţie cu condeiul ţi-e dat să te
hrăneşti.
(I.L.Caragiale – Triumful talentului)
A. Limba română
1. (4p) Desparte în silabe cuvintele: amândoi, isprăvind, negustor, alături.
2. (4p) Rescrie, din text, un cuvânt derivat şi un cuvânt compus.
3. (4p) Transcrie, din text, un verb la diateza pasivă şi un text la diateza activă.
4. (4p) Stabileşte câte un sinonim pentru cuvintele: a se hrăni, a înainta.
5. (4p) Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor: Aşa, isprăvind clasele primare, s-au despărţit cei
doi buni camarazi, ca să meargă fiecare după nororcul lui.
6. (4p) Alcătuieşte o propoziţie în care substantivul sfat să fie complement direct.
7. (4p) Stabileşte funcţia sintactică a cuvintelor: Niţă însă se deosebea, şi nu numai de Ghiţă, dar
chiar de toţi copiii ceilalţi, prin talentul lui la scris, de care se minuna cu drept cuvânt toată lumea.
8. (4p) Identifică o propoziţie atributivă şi o propoziţie completivă directă.
9. (4p) Alcătuieşte o frază care să conţină o propoziţie completivă indirectă introdusă prin conjuncţia
ce.
B. Înţelegerea textului
10. (4p) Transcrie, din text, un scurt fragment care sugerează originea socială a lui Niţescu.
11. (4p) Trasformă fragmentul de vorbire directă în vorbire indirectă.
12. (4p) Menţionează cărui moment al subiectului îi corespunde fragmentul dat.
13. (4p) Identifică o figură de stil din sintagma: Niţă însă se deosebea, şi nu numai de Ghiţă, dar
chiar de toţi copiii ceilalţi, prin talentul lui la scris, de care se minuna cu drept cuvânt toată lumea .
14. (4p) Realizeaă un scurt rezumat la fragmentului de mai sus.

Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării scrisorii este 28. În redactarea compunerii vei avea în vedere:  precizarea a patru mijloace/procedee de caracterizare existente în text. Redactează. de punctuaţie şi de exprimare corectă. în care să îi comunici impresiile din această ieşire. compunerea trebuie să aibă cel puţin o pagină sau echivalentul a 25-30 de rânduri scrise . În scrisoare trebuie:  (2p) Să respecţi formulele şi convenţiile adecvate acestui tip de compunere. pe o pagină distinctă a foii de examen. în care să caracterizezi un personaj dintr-un roman studiat.  (2p) Să respecţi normele de ortografie. o scrisoare de 15-20 de rânduri adresată mamei tale. iar 16 puncte pentru redactare( unitatea compoziţiei – 1p. stitul şi vocabularului adecvat conţinutului – 3p. cu ajutorul textulul ales/ al fragmentelor strudiate.  ilustrarea celor patru trăsături ale personajului. ortografia – 4p.2006 Partea a III-a (32 puncte) Scrie o compunere de 1-2 pagini. lizibilitate – 2p). registrul de comunicare. în localitatea Buşteni. coerenţa textului – 3p.  (6p) Să utilizezi un conţinut şi un stil specifice situaţiei precizate. într-o zonă de munte.  relaţia dintre personajul ales şi alte personaje ale romanului. Pentru conţinut vei primi 16 puncte(câte 4 puncte pentru rezolvarea corectă şi completă a fiecărei cerinţe).Partea a II-a ( 10 puncte ) Te numeşti Marin / Marina Popescu. Notă! Ordinea integrării cerinţelor în lucrare este la alegere. locuieşti în Constanţa şi îţi petreci câteva zile la bunici în această periaodă.  numirea a patru trăsături ale personajului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eşti elev/elevă în clasa a VIII-a. aşezarea corectă a textului în pagină.02. punctuaţia – 3p.