You are on page 1of 5

Broj/Број

Godinna XVII Годинна XVII
Utorrak, 28. maja/svvibnja 2013. godine
41  Уторак,
У 28. мааја 2013. годин
нe

ISSN
N 1512-7486 - bosanski jezik
N 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN
N 1512-7508 - srpski jezik
ISSN
7) ako službeno lice prem ma stranci posttupa diskrimi-
PAR
RLAMENT TARNA SKU
UPŠTINA nirajuće."
BOSNE I HERCEGOV
H VINE
Član 33.
551 U članu 38. stavu (6) iza rijiječi "zaključko om" dodaju se
Na osnoovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegoovine, riječii: "u roku osaam dana od daana podnošenja zahtjeva za
Parlamentarnna skupština Boosne i Hercego ovine na 44. sj ednici izuzeeće, odnosno od o dana dostaavljanja obavjeeštenja organu
Predstavničkoog doma, održaanoj 14. marta 2013.
2 godine, i nna 29. nadleežnom za rješav vanje o izuzeću"".
sjednici Dom
ma naroda, održaanoj 22. maja 2013. godine, ussvojila Član 44.
je U članu 46. izaa stava (2) dodaaje se novi stav (3) koji glasi:
Z
ZAKON "(3) Zaključak iz stava (2) ovog člana dostavlja se
O IZM MJENAMA I DOPUNAMA
D ZAKONA O nasljednicima, odnosno prravnim sljedn nicima. Kada
UPRAVNO OM POSTUPK KU dnosno pravni ssljednici nisu poznati organu,
nasljednici, od
zaključak će se javno objav aviti u "Službeenom glasniku
Član 1.
BiH"."
U Zakonnu o upravnom m postupku ("Sluužbeni glasnik BiH",
br. 29/02, 122/04, 88/07 i 933/09), u PRVO OM DIJELU - O OPĆE Član 55.
ODREDBE, ttačka I. OSNOV VNA NAČELA A, naziv podtačkke 6. i Iza člana 60. dodaje
d se novi ččlan 60a. koji gllasi:
član 6. mijenjjaju se i glase: "Član 600a.
"6. Načelo pristupa inforrmacijama i zaštite podatakaa Kada organ prrimi podnesak na stranom jeziku ili pismu
Član 6. koje nije u službeno oj upotrebi, sluužbeno lice će bez
b odgađanja
(1) Organi uprave i instittucije koje imaaju javna ovlaaštenja tražitti od stranke dostavljanje pprijevoda podn neska i za to
dužni su strankamaa omogućiti pristup potreebnim odredditi primjeren rok,
r a ako to sttranka ne učinii u određenom
podacim ma, propisanim m obrascima, internetskoj sttranici roku,, smatrat će se dad podnesak nijje podnesen."
organa uprave i pružiti im druga ob bavještenja, savvjete i Član 66.
stručnu pomoć. Iza člana 72. dodaje
d se naslovv i novi član 72a., koji glase:
(2) U postuupku se moraju zaštititi lični i tajni podaci u sskladu "5. Obnavljanje (rekonstrrukcija) spisa
s propissima o zaštiti ličnih podatak ka, odnosno taajnosti Član 722a.
podatakka." (1) Ako se pojedin ni spisi upravnoog postupka izg gube, oštete ili
Član 2. unište, prema potrebi će se popokrenuti postup pak za obnovu
U članuu 35. stavu (1) iza
i tačke 4) doodaju se nove taač. 5), spisa (rekonstrrukcija).
6) i 7), koje gglase: (2) Postupak za obnovu spisa provodi organ n nadležan za
"5) akko je službeno liice sa strankom
m ili licem ovlašštenim oj upravnoj stvaari.
rješavanje u to
za zastupanje straanke u bliskom ličnom odnosuu; (3) Postupak za ob bnovu spisa pokkreće se na zah htjev stranke ili
6) akko je službeno lice sa stranko om u privrednoom ili po službenoj dužnosti.
d
druugom poslovnoom odnosu; (4) Rješenje o obn novi spisa donoosi rukovodilac organa ili lice
koje on za to ovlasti.
o

pa stranka izjavi novu žalbu. i Član 285. (1) Tijela uprave i institucije koje imaju javne ovlasti dužni su (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o: broju strankama omogućiti pristup potrebnim podatcima. u stavu (2) riječ i broj: "i 2. s obzirom na razloge zbog kojih je odobren odbačenih zahtjeva. s. 251. 28. Sarajevo U članu 230." Član 9. oštećenih ili uništenih podnesaka propisuje Ministarstvo pravde Uputstvom o načinu kojima raspolažu stranke ili organ. drugostepeni organ dužan je poništiti Na temelju članka IV. evidencija. iza stava (2) dodaje se novi stav (3). stavu (1) broj: "122" zamjenjuje se brojem: institucija koje imaju javna ovlaštenja. prvostepeno rješenje i sam riješiti upravnu stvar. broju .Strana 2 SLUŽBENI GLASNIK BiH Utorak. u Prvome dijelu . Ministarstvo "118"." usvojila je Član 13. donijet će zaključak kojim će odbaciti zahtjev Član 286. odnosno obustavljenih postupaka.a) Ustava Bosne i Hercegovine. mijenja se i glasi: članak 6. godine Član 12.02-02-1-7/13 U članu 214. (2) i (3). stav (2)). načinu i rokovima rješavanja upravnih pružiti im druge obavijesti. ako je (4) Podatke iz stava (2) ovog člana iskazane na način protekao propisani rok do kojeg se čuvaju spisi određene propisan Uputstvom iz stava (3) ovog člana organi su upravne stvari. godine i na 29. najkasnije do 31. u odjeljku O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O B) VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI. 2013.Upravni inspektorat sačinjava godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku i Član 8. Načelo pristupa informacijama i zaštite podataka (1) O rješavanju u upravnim stvarima vodi se službena Članak 6. dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine najkasnije U članu 121. koji do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu. maja 2013. (3) i (4)." glase: "(2) Kada službeno lice utvrdi da ne postoje uslovi iz stava (1) Član 15. r.Broj 41 . podtačka 2. naziv podtočke 6. koji Predsjedavajući Predsjedavajući glase: Predstavničkog doma Doma naroda "(3) Ako prvostepeni organ nakon poništenja rješenja od Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH drugostepenog organa donese novo rješenje protivno Dr. (6) Postupak za obnovu spisa neće se provesti. glasi: Član 17. saslušat će se uz Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana prisutnost zakonskog zastupnika." objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". pravnom shvatanju drugostepenog organa ili primjedbama drugostepenog organa u vezi s postupkom. u upravnom postupku (u daljnjem tekstu: Uputstvo). Zahtjev za zaštitu zakonitosti i član U Zakonu o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH". svibnja 2013. na 44. br. Broj 01.Opće Član 14. RJEŠENJA.Temeljna načela. r. "6. 16) i 17). u skladu s pravilima o uprave Bosne i Hercegovine o rješavanju upravnih stvari dokazivanju. prvostepenog organa obavijesti upravnu inspekciju radi sjednici Doma naroda održanoj 22. savjete i stručnu pomoć. iza stava (1) dodaju se novi st. ZAKON U TREĆEM DIJELU . "Član 286. U članu 123. januara tekuće budžeta organa uprave koji vodi postupak. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. . (5) Pri obnovi spisa obnovit će se samo oni dijelovi spisa koji poništenih. 29/02." u upravnom postupku u propisanom roku (član 285. 88/07 i 93/09). POSEBNI UPRAVNOM POSTUPKU SLUČAJEVI PONIŠTAVANJA. 22. podataka iz glavnih i iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima u organima pomoćnih knjiga evidencije. usmeno na "15) ako ne dostavi izvještaj o rješavanju upravnih stvari zapisnik ili elektronskim putem. 12/04. broju pokrenutih postupaka po propisanim obrascima. godine. stav (1) prva rečenica mijenja se i glasi: (1) U članu 289." ovog zakona. podnesenih zahtjeva. dužni dostaviti jednom godišnje Ministarstvu pravde - (7) Troškovi koji nastanu obnovom spisa nadoknađuju se iz Upravnom inspektoratu. 5. Božo Ljubić." brišu se. Član 7. mijenjaju se i glase: "Član 285. ožujka 2013. odredbe." godine za prethodnu godinu. s.4. koja glasi: pisanoj formi koju daje organu koji vodi postupak. "(3) Kada je svjedok maloljetno lice. Član 11. brišu se. (3) Protiv zaključka iz stava (2) ovog člana može se izjaviti Ministarstvo pravde donijet će uputstvo o obrascima u posebna žalba u skladu s članom 212. sjednici (4) Drugostepeni organ dužan je da o postupanju Zastupničkog doma održanoj 14. Spisi se obnavljaju na osnovu (3) Način iskazivanja podataka iz stava (2) ovog člana prijepisa nestalih. u tački XVI. 15) i 16) postaju tač." U članu 164. Član 10. u točki I. stvari u prvostepenom i drugostepenom postupku. koji (2) Dosadašnje tač. UKIDANJA I MIJENJANJA Članak 1. ovog člana. Sulejman Tihić. stavu (1) iza tačke 14) dodaje se nova tačka "Stranka odustaje od svog zahtjeva podnošenjem izjave u 15).PRAVNI LIJEKOVI. odnosno ukinutih upravnih akata i broju su važni. stav (1) ovog upravnom postupku u roku 60 dana od dana stupanja na snagu zakona. (5) Na osnovu dostavljenih podataka organa uprave i U članu 120. iza stava (2) dodaju se novi st. Član 16. mijenja se i glasi: stranke. pokretanja prekršajnog postupka. internetskoj stranici tijela uprave i službenoj dužnosti. pravde . postupak za obnovu.

podataka iz glavnih i pomoćnih propisuje Ministarstvo pravde Naputkom o načinu knjiga evidencije. iskazivanja podataka u godišnjim izvješćima tijela uprave (6) Postupak obnove spisa neće se provesti ako je protekao Bosne i Hercegovine o rješavanju upravnih stvari u propisani rok do kojega se čuvaju spisi određene upravne upravnom postupku (u daljnjem tekstu: Naputak). izuzeće. podtočka 2. nasljednicima odnosno pravnim sljednicima. U članku 230. službenoj dužnosti. glase: U Trećem dijelu . Upravnom inspektoratu. nestalih. Obnavljanje (rekonstrukcija) spisa Izvanredni pravni lijekovi. siječnja tekuće U članku 120. U članku 123. broju pokrenutih postupaka po koju on za to ovlasti. (2) i (3) tajnosti podataka. (1) ovoga članka. brojem "118". u stavku (2) riječ i broj "i 2. usmeno na U članku 38. "(2) Kada službena osoba utvrdi da ne postoje uvjeti iz stavka U članku 35. iza stavka (1) dodaju se novi st." inspekciju o postupanju prvostupanjskog tijela. su važni s obzirom na razloge zbog kojih je odobren broju poništenih odnosno ukinutih upravnih akata i broju postupak obnove." "Stranka odustaje od svoga zahtjeva podnošenjem Članak 3. stvari. (5) Na osnovi dostavljenih podataka tijela uprave i institucija koji imaju javne ovlasti. rješavanje u toj upravnoj stvari.a primjedbama drugostupanjskog tijela u vezi s postupkom Kada tijelo primi podnesak na stranom jeziku ili pismu pa stranka uloži novu žalbu. dodaje se novi članak 60. u točki XVI. odnosno U članku 121. (2) Evidencija iz stavka (1) ovoga članka sadrži podatke o: (4) Rješenje o obnovi spisa donosi rukovoditelj tijela ili osoba broju podnesenih zahtjeva. u stavku (1) iza točke 4) dodaju se nove toč. Kada Članak 12.a koji Članak 13. Iza članka 72. ovoga zakona. donijet će zaključak kojim će odbaciti 5). Ministarstvo pravde . donese novo rješenje protivno Iza članka 60. iza stavka (2) dodaju se novi st. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji nadležnom za rješavanje o izuzeću". primjeren rok. (4) Podatke iz stavka (2) ovoga članka iskazane na način (7) Troškovi koji nastanu obnovom spisa nadoknađuju se iz propisan naputkom iz stavka (3) ovoga članka tijela su proračuna tijela uprave koje vodi postupak. 5." brišu se. "(3) Zaključak iz stavka (2) ovoga članka dostavlja se U članku 214." Članak 6. ili drugom poslovnom odnosu. (4) Drugostupanjsko tijelo dužno je da obavijesti upravnu smatrat će se da podnesak nije podnesen.a Zahtjev za zaštitu zakonitosti i članak 251. "(3) Kada je svjedok maloljetna osoba. dodaju se naslov i novi članak 72.Strana 3 (2) U postupku se moraju zaštiti osobni i tajni podatci u Članak 8. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji nazočnosti zakonskog zastupnika. tijelo poništi rješenje." koji glase: Članak 2. - Članak 72. u stavku (1) broj "122" zamjenjuje se godine za prethodnu godinu. obnove spisa (rekonstrukcija). drugostupanjsko tijelo dužno koji nisu u službenoj uporabi. Spisi se obnavljaju na osnovi prijepisa odbačenih zahtjeva odnosno obustavljenih postupaka. nasljednici odnosno pravni sljednici nisu poznati tijelu." dužna dostaviti jednom godišnje Ministarstvu pravde - Članak 7. brišu se. nakon što drugostupanjsko Članak 5. oštećenih ili uništenih podnesaka kojima (3) Način iskazivanja podataka iz stavka (2) ovoga članka raspolažu stranke ili tijelo. bit će saslušana u U članku 46. - "5. ." 6) ako je službena osoba sa strankom u gospodarskom Članak 9. (3) i (4) zaključak će se javno objaviti u ''Službenom glasniku koji glase: BiH''. u stavku (1) prva rečenica mijenja se i 7) ako službena osoba prema stranci postupa glasi: diskriminirajuće. u Odjeljku B. odnosno od dana dostavljanja obavijesti tijelu U članku 164. mijenja se i glasi: (2) Postupak obnove spisa provodi tijelo nadležno za "Članak 285. oštete ili unište. a ako to stranka ne učini u određenom roku. glasi: Članak 4.Upravni inspektorat izrađuje godišnje izvješće o rješavanju . SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 41 .Utorak.Posebni slučajevi poništavanja. pismene izjave koju daje tijelu koje vodi postupak. u stavku (6) iza riječi "zaključkom" dodaju zapisnik ili elektroničkim putem.Pravni lijekovi. stavkom (1) osobnom odnosu. najkasnije do 31. radi pokretanja prekršajnog postupka. ukidanja i mijenjanja rješenja." "(3) Ako prvostupanjsko tijelo.a koji glasi: pravnom shvaćanju drugostupanjskog tijela ili "Članak 60. u skladu s pravilima o dokazivanju. službena osoba će bez odgode je poništiti prvostupanjsko rješenje i samo riješiti upravnu tražiti od stranke dostavu prijevоda podneska i za to odrediti stvar." se riječi: "u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva za Članak 10. "5) ako je službena osoba sa strankom ili osobom (3) Protiv zaključka iz stavka (2) ovoga članka može se ovlaštenom za zastupanje stranke u bliskom uložiti posebna žalba u skladu s člankom 212. načinu i rokovima rješavanja upravnih (5) Pri obnovi spisa obnovit će se samo oni dijelovi spisa koji stvari u prvostupanjskom i drugostupanjskom postupku. 2013. (1) O rješavanju u upravnim stvarima vodi se službena (3) Postupak obnove spisa pokreće se na zahtjev stranke ili po evidencija. po potrebi će se pokrenuti postupak Članak 14. 28. službenoj dužnosti. skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. (1) U slučaju da se pojedini spisi upravnog postupka izgube. Članak 285. 6) i 7) koje glase: zahtjev stranke." glasi: Članak 11.

маја надлежан за рјешавање у тој управној ствари. mijenja se i glasi: органу надлежном за рјешавање о изузећу". донијеће закључак којим ће овлашћеним за заступање странке у блиском одбацити захтјев странке. односно тајности података.02-02-1-7/13 не учини у одређеном року." "15) ako ne dostavi izvješće o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u propisanom roku (članak Члан 5. Када орган прими поднесак на страном језику или Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u писму који нису у службеној употреби. усвојила је (3) Поступак за обнављање списа покреће се на захтјев странке или по службеној дужности. марта 2013. у ставу (6) иза ријечи "закључком". 16) i 17).Broj 41 ." се ријечи: "у року од осам дана од дана подношења захтјева Članak 15. тачка I . на 44. 12/04. године." "(3) Закључак из става (2) овог члана доставља се насљедницима. 28. на основу преписа несталих. 2013. додају tekuće godine za prethodnu godinu. став или другом пословном односу. godine поднесен. података из главних и помоћних књига "6. 29/02." 7) ако службено лице према странци поступа Члан 9. У члану 35." У члану 123. Члан 4. списа који су важни с обзиром на разлоге због којих је У Закону о управном поступку ("Службени гласник одобрен поступак за обнављање. На основу члана IV 4. 15) i 16) postaju toč. Начело приступа информацијама и заштите евиденције. svibnja 2013. "5. r. Božo Ljubić. Када Članak 16. Zastupničkog doma Doma naroda Иза члана 72. (1) Ако се поједини списи управног поступка изгубе. 5. оштете или униште. бр. оштећених или ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. протекао прописани рок до којег се чувају списи (1) Органи управе и институције које имају јавна одређене управне ствари. (2) Поступак за обнављање списа спроводи орган године. који гласе: 6) и 7). r. закључак ће бити јавно објављен у točka 15) koja glasi. Иза члана 60. сједници Дома народа." друга обавјештења. у ПРВОМ ДИЈЕЛУ . v. у складу са правилима о доказивању.ОСНОВНА НАЧЕЛА. ministara Bosne i Hercegovine najkasnije do kraja veljače У члану 38. upravnih stvari u upravnom postupku i dostavlja Vijeću Члан 3. односно од дана достављања обавјештења Članak 286. став (1) број "122" замјењује се бројем складу са прописима о заштити личних података. 285. и члан 6. личном односу. (2) и (3). одржаној 14. које гласе: "(2) Када службено лице утврди да не постоје услови из "5) ако је службено лице са странком или лицем става (1) овог члана. "Службеном гласнику БиХ". за изузеће. Ministarstvo pravde donijet će Naputak o obrascima u У члану 46. 88/07 и 93/09). "Члан 60а. поступак за обнову списа (реконструкција). "Članak 286. прописаним обрасцима. дискриминирајуће. (3) Против закључка из става (2) овог члана може се 6) ако је службено лице са странком у привредном изјавити посебна жалба у складу са чланом 212. а ако то странка Broj 01. v. односно правни сљедници нису познати (1) U članku 289. Обнављање (реконструкција) списа Члан 72а. назив уништених поднесака којима располажу странке или подтачке 6. став (1) иза тачке 4) додају се нове тач. ЗАКОН (4) Рјешење о обнављању списа доноси руководилац О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О органа или лице које он за то овласти. додаје се нови члан 60а. Članak 17.Strana 4 SLUŽBENI GLASNIK BiH Utorak. 2013. без одгоде тражити од странке достављање превода поднеска и за то одредити примјерен рок." Члан 8. иза става (1) додају се нови ст. (1) овог закона." Sarajevo Predsjedatelj Predsjedatelj Члан 6. додаје се наслов и нови члан 72а. stavак (2))". u stavku (1) iza točke 14) dodaje se nova органу. иза става (2) додаје се нови став (3) који upravnom postupku u roku od 60 dana od dana stupanja na гласи: snagu ovoga zakona. Члан 2. У члану 121. односно правним сљедницима. УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (5) При обнављању списа обновиће се само они дијелови Члан 1. а) Устава Босне и Херцеговине. који Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH гласе: Dr. Sulejman Tihić. мијењају се и гласе: орган. који гласи: (2) Dosadašnje toč. насљедници. став (1) прва реченица мијења се и гласи: . надокнађују се из буџета органа управе који води интернетској страници органа управе и пружити им поступак. (2) У поступку се морају заштити лични и тајни подаци у У члану 120. савјете и стручну помоћ. података (6) Поступак за обнављање списа неће се спровести ако је Члан 6. и на 29. "118". 5). Члан 7. сматраће се да поднесак није 22. службено лице ће "Službenom glasniku BiH". Списи се обнављају БиХ". одржаној 22. овлашћења дужни су странкама омогућити приступ (7) Трошкови који настану обнављањем списа потребним подацима. по потреби ће се покренути Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. сједници Представничког дома.

16) и 17).5.2013. 2013. BOSNE I HERCEGOVINE ПОСЕБНИ СЛУЧАЈЕВИ ПОНИШТАВАЊА. у Одјељку Б) PARLAMENTARNE SKUPŠTINE ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛИЈЕКОВИ. 37/04. 2/06. i Poglavlja III. 28. 4/04. гласи: (1) У члану 289. Imenovani stupa na dužnost 1. 17/04. O IMENOVANJU односно обустављених поступака. 5. године примједбама другостепеног органа у вези са Сарајево поступком. фебруара текуће године за претходну годину. na 32. 4/04. 35/03. "Члан 285. mišljenja Agencije za državnu službu BiH. начину и роковима godine.2013. institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". (члан 285. биће саслушан у тачка 15) која гласи: присуству законског заступника. 32/07. став (2) ријеч и број: "и 2. подтачка 2. бришу се. став (1) иза тачке 14) додаје се нова "(3) Када је свједок малољетно лице. усмено Министарство правде ће донијети упутство о на записник или електронским путем." бришу се. додају се нови ст. Предсједавајући Предсједавајући другостепени орган је дужан да поништи првостепено Представничког дома Дома народа рјешење и да сам ријеши управну ствар. 35/03. DOM NARODA У ДИЈЕЛУ III . 43/09. Члан 285. донесе ново рјешење Број 01. 26/04. најкасније до 31. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 41 . Парламентарне скупштине Парламентарне скупштине (4) Другостепени орган дужан је да о поступању БиХ БиХ првостепеног органа обавијести управну инспекцију Др Божо Љубић. 8/10 i 40/12). министара Босне и Херцеговине најкасније до краја 43/09." обрасцима у управном поступку. с. ствари у управном поступку у прописаном року У члану 214. прописан упутством из става (3) овог члана органи су Broj 02-34-1-593-1/13 Predsjedavajući дужни доставити једном годишње Министарству 22. у року од 60 дана од дана Члан 10. писмене изјаве коју даје органу који води поступак. који гласе: Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана "(3) Ако првостепени орган. br. с.2013. 26/04.02-02-1-7/13 противно правном схватању другостепеног органа или 22. броју покренутих Bosne i Hercegovine. Сулејман Тихић. godine Doma naroda правде . r. р. Kolegij Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 37/04. броју поништених. stav (2) Zakona o državnoj službi u Члан 14. став (2)). орган поништи рјешење. br.5. 2/06. Na osnovu člana 28. р. stavak (2) Zakona o državnoj službi сачињава годишњи извјештај о рјешавању управних u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". ради покретања прекршајног поступка. održanoj 22. маја 2013. па странка изјави нову жалбу.ПРАВНИ ЛИЈЕКОВИ. Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". godine. sjednici. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku (4) Податке из става (2) овог члана исказане на начин BiH". 4. тексту: упутство). br. Kolegij Doma naroda Parlamentarne skupštine броју поднесених захтјева. (1) О рјешавању у управним стварима води се службена tačka 10. maja 2013. Sarajevo Sulejman Tihić. Захтјев за 552 заштиту законитости и члан 251. (5) На основу достављених података органа управе и институција која имају јавна овлашћења Министарство правде . 19/02. Члан 12. i Poglavlja III.Utorak. иза става (2) додаје се нови став (3). godine.Управном инспекторату. ствари у управном поступку и доставља Савјету br. sjednici održanoj 22. 92/05 i Члан 286. исказивања података у годишњим извјештајима у 2. broj 03-34-2-56-10/13 od 21. поступака по службеној дужности. (3) и (4). na 32.5. након што другостепени објављивања у "Службеном гласнику БиХ".2013. односно RJEŠENJE укинутих управних аката и броју одбачених захтјева.6. иза става (2). 32/07. donio je . управних ствари у управном поступку (у даљем 3. 48/05. Robert Vidović imenuje se na radno mjesto sekretara (3) Начин исказивања података из става (2) овог члана Komisije za finansije i budžet Doma naroda прописује Министарство правде упутством о начину Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH". godine. 15) и 16) постају тач. који Члан 16." "15) ако не достави извјештај о рјешавању управних Члан 11. 17/04. 1. ступања на снагу овог закона. od 21." Члан 13. s. Odluke o ustroju Tajništva Parlamentarne skupštine Члан 15. у тачки XVI .Strana 5 "Странка одустаје од свог захтјева подношењем "Члан 286. мијења се и гласи: 63/08). 48/05. mišljenja Agencije za državnu službu BiH. (2) Евиденција из става (1) овог члана садржи податке о: 92/05 i 63/08). УКИДАЊА И МИЈЕЊАЊА РЈЕШЕЊА. Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne евиденција." (2) Досадашње тач. točka 10." broj 03-34-2-56-10/13. Imenovanom pripada plaća državnog službenika iz органима управе Босне и Херцеговине о рјешавању platnog razreda B5. 8/10 i 40/12).Управни инспекторат Na temelju članka 28." У члану 164.2013. Члан 17.5. јануара текуће године за претходну годину. У члану 230. мијења се и гласи: 19/02. donio je рјешавања управних ствари у првостепеном и другостепеном поступку. godine.