You are on page 1of 3

AGIHAN TAJUK

Nama Kursus : PENTAKSIRAN DALAM TEKNOLOGI ELEKTRIK
Kod : ELKV2033

Kandungan modul ini dibahagi kepada enam tajuk. Jadual di bawah menjelaskan
agihan tajuk-tajuk untuk pembelajaran melalui modul dan interaksi bersemuka.

JUMLAH JAM
PEMBELAJARAN MODUL
TAJUK / TOPIK (45 Jam) (18 jam) BERSEMUKA CATATAN
(21K + 24T) (8K+10T)
(27 Jam)

1.Konsep Pentaksiran
Dalam Bidang Teknologi
Elektrik
 Tujuan pentaksiran dan
penilaian
- kognitif, psikomotor
dan afektif
 Ciri-ciri pentaksiran
Perlu dibaca
- holistik, berterusan,
fleksibel, standard p merujuk restasi

 Prosedur pentaksiran

 Jenis Pentaksiran
- Formatif
- Sumatif
- Psikometrik

 Pentaksiran
Berasaskan OBE

2.Kaedah dan Jenis
Instrumen Pentaksiran
Teknologi Elektrik

 Kaedah pentaksiran Perlu dibaca
berasaskan
Kompetensi 4 jam 7 jam sebelum
- Penilaian bertulis 11 jam (2K + 2T) (4K + 3T) interaksi
o Ujian Objektif (6 K + 5T) bersemuka
o Ujian Subjektif
- Penilaian
pemerhatian
o Senarai semak
o Rekod Skala
Kadar

afektif) o Fokus pentaksiran (produk. Reka bentuk.Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Perlu dibaca 4 Jam 11 jam sebelum 15 jam interaksi  Jadual Spesifikasi Ujian (2K + 2T) (4K + 7T) (JSU) (6K + 9T) bersemuka .Penilaian bertulis .Teori . proses.Penilaian pemerhatian . produk dan proses) o Arahan Pelaksanaan Amali o Kertas Soalan Amali o Kertas Kerja (Worksheet) .Amali  Membina soalan berasaskan kompetensi .Keperluan .Prinsip . Pembinaan dan Pentadbiran Ujian dalam Teknologi Elektrik  Konsep item . o Carta Penyertaan o Jurnal o Rekod Anekdot . Penilaian prestasi o Komponen prestasi (pengetahuan.Penilaian amali  Penskoran dan kriteria pentaksiran .Penilaian atas talian 3. psikomotor.

Trenda dan Isu dalam Pentaksiran Teknologi Elektrik  Penilaian Kerja Kumpulan  Teknologi dalam pentaksiran  Penggunaan aplikasi web sebagai alat pentaksiran  Persediaan aspek keselamatan. Amali 4. Holistik .Penilaian amali o Perkara kritikal o Proses kerja o Hasil kerja o Sikap (keselamatan/pers ekitaran)  Pentadbiran pentaksiran . Bertulis . Laporan Pencapaian Pelajar ● Merumus. Pemerhatian . . Penilaian Kualiti Item  Indeks kesukaran  Indeks diskriminasi  Analisis pengganggu 5. Analitik . integriti dan kebolehgunaan aplikasi web Catatan: Interaksi bersemuka – dapatkan maklumat daripada pensyarah anda . menganalisis dan mentafsir data dengan menggunakan perisian ● Penggredan ● Persembahan Laporan Pentaksiran 6. Umum . Spesifik .