You are on page 1of 1

ANGAJAMENT-PLATA ESALONATA

Preambul:
Avand in vedere DOSARUL DE EXECUTARE SILITA nr. 150/TG/2017,
inregistrat in cadrul BEJ TURCU GEORGE cu sediul in Braila, b-dul Independentei, nr.
11-15, bl. 11-15, sc. 2, ap.22

Art.1 Noi, TIPROTEH SRL, in calitate de debitor, cu sediul in Braila, str. Constantin
Sandu Aldea nr 1, jud Braila, la cererea noastra expresa, ne angajam in mod ferm sa
achitam catre SC.KÖBER S.R.L, debitul in suma de 56.856,51 lei datorat la data
prezentei, debit ce face obiectul Dosarului de executare mentionat mai sus. La acest
debit se adauga si cheltuielile de executare in cuantum total de ……..………….(din
care suma de 500 lei+TVA reprezinta avans onorariu executare achitat de catre
creditoare), stabilite de catre BEJ TURCU GEORGE conform
Incheierii………………………..
Astfel, suma totala pe care noi TIPROTEH SRL ne angajam sa o achitam este de
……………………. , iar graficul esalonat este urmatorul:

SUMA TERMEN

25.10.2017
25.11.2017
25.12.2017
30.01.2018
28.02.2018
30.03.2018

Platile urmeaza a se efectua in contul de consemnatiuni
……………………………………………………………………………………

Art.2 In situatia respectarii sumelor si termenelor de plata precizate mai sus pana la
acoperirea integrala a debitului, inclusiv a cheltuielilor de executare ulterior stingerii
integrale a datoriei mentionate, noi SC.KÖBER S.R.L in calitate de creditor, cu sediul in
Dumbrava Rosie, Str. Gheorghe Caranfil, nr.2, Jud.Neamt, urmeaza sa renuntam la
urmarirea procedurilor de executare silita demarate in dosarul executional precizat
anterior. Totodata ne rezervam dreptul ca, in situatia in care debitorul nu respecta
sumele si termenele de plata, incepand cu prima transa (suma si termen) asa cum au
fost stabilite prin prezentul Angajament de plata esalonata, sa continuam executarea
silita din stadiul in care a ramas, in orice moment ulterior nerespectarii sumelor si
termenelor de plata aferente primei transe la care s-a angajat debitorul.

Prezentul angajament de plata se incheie in cadrul Dosarului de executare silita nr.
150/TG/2017 la cererea debitorului, azi ………………...

DEBITOR CREDITOR
SC TIPROTEH SRL SC.KOBER S.R.L

Executor Judecatoresc