You are on page 1of 1

Filipino - Tagalog

English book LUMANG TIPAN English book references BAGONG TIPAN
references

Gn Genesis Mt Mateo

Ex Exodo Mr Marcos

Lv Levitico Lk Lucas

Nm Mga Bilang Jh Juan

Dt Deuteronomio Ac Mga Gawa

Js Josue Rm Mga Taga-Roma

Jg Mga Hukomt 1Cr 1 Mga Taga-Corinto

Rt Ruth 2Cr 2 Mga Taga-Corinto

1Sm 1 Samuel Gl Mga Taga-Galacia

2Sm 2 Samuel Ep Mga Taga-Efeso

1Kn 1 Mga Hari Ph Mga Taga-Filipos

2Kn 2 Mga Hari Cl Mga Taga-Colosas

1Ch 1 Mga Cronica 1Th 1 Mga Taga-Tesalonica

2Ch 2 Mga Cronica 2Th 2 Mga Taga-Tesalonica

Ez Ezra 1Tm 1 Timoteo

Nh Nehemias 2Tm 2 Timoteo

Es Ester Tt Tito

Jb Job Pl Filemon

Ps Mga Awit Hb Mga Hebreo

Pr Mga Kawikaan Jm Santiago

Ec Ang Mangangaral 1Pt 1 Pedro

Sn Ang Awit ni Solomon 2Pt 2 Pedro

Is Isaias 1Jh 1 Juan

Jr Jeremias 2Jh 2 Juan

Lm Mga Panaghoy 3Jh 3 Juan

Ek Ezekiel Jd Judas

Dn Daniel Rv Pahayag

Hs Hosea

Jl Joel

Am Amos

Ob Obadias

Jn Jonas

Mc Mikas

Na Nahum

Hk Habakkuk

Zp Zefanias

Hg Hagai

Zc Zacarias

Ml Malakias

www.persian-christians.com © Maria Hebga 2018 ♥ Copy and share.