You are on page 1of 124

Breadmaker Cool White

Article 152001

BASIC
P
T/STO
BAKE WHOLE STAR
WHEAT
MENU

DOUGH QUICK

© Princess 2008
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • Οδηγίες χρήσης •
Breadmaker Cool White IB 152001-cover-V0.fm Page 1 Wednesday, August 13, 2008 2:34 PM

Breadmaker Cool White


Article 152001
Nederlands 1
English 11
Français 21
Deutsch 31
Español 41
Italiano 52
Svenska 62
Dansk BASIC
WHOLEAT
WHE
STA
RT/S
TOP
71
BAKE
MENU
QUICK

BAKE
BASIC
WHOLE
WHEAT
STAR
T/STO
P Norsk GH
DOUUGH
80
MENU

DOUGH QUICK

Suomi 89
Português 98
ǼȜȜȘȞȚțȐ 108

© Princess 2008
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • ȅįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ •
1

10

11

BASIC
2
TO P
BAKE WHOLE START/S
WHEAT
MENU

DOUGH QUICK

9 4

8
5

7
6

1
BASIC
STOP
BAKE WHOLE START/
WHEAT
MENU

DOUGH QUICK

2
1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal
en de stickers van het apparaat.
2 Reinig het apparaat en alle accessoires
(zie 'Onderhoud en reiniging').
Algemene informatie 3 Plaats het apparaat op een vlak, stabiel
oppervlak zodat het niet kan vallen.
Deze Princess Cool White 4 Houd het bakblik vast aan de
broodbakmachine mengt en kneedt het handgreep en plaats het in het
deeg en bakt vervolgens het brood. Het apparaat, druk het blik omlaag en draai
apparaat wordt geleverd met een het rechtsom tot het vastklikt.
maatbeker, maatschepje en bakblik met 5 Plaats de kneedarm op de as onderin
anti-aanbaklaag. het bakblik. Draai de kneedarm totdat u
De broodbakmachine is voorzien van voelt dat deze vastzit op de as.
5 programma's die u voor verschillende 6 Sluit de deksel.
soorten brood kunt gebruiken! 7 Steek de stekker in het stopcontact.
U hoort een pieptoon en het
indicatielampje geeft het programma
BASIC aan. Dit is het
standaardprogramma.
Bediening en 8 Druk herhaaldelijk op de knop MENU
onderdelen totdat het lampje het programma BAKE
aangeeft. Het programma BAKE is nu
Zie figuur 1. geselecteerd.
9 Druk op de knop START/STOP en laat
Het apparaat heeft de volgende het apparaat ongeveer 10 minuten
onderdelen: bakken.
1 Deksel met kijkvenster De indicatielichtjes rondom de knop
2 Een knop START/STOP met START/STOP gaan knipperen om aan
indicatielampje te geven dat het programma draait.
3 Een knop MENU met indicatielampje 10 Na ongeveer 10 minuten houdt u de
4 Behuizing knop START/STOP meer dan drie
5 Stalen haakje seconden ingedrukt om het programma
6 Maatschepje te stoppen. U hoort een pieptoon als
7 Maatbeker teken dat het programma is beëindigd.
8 Bakblik Laat het apparaat afkoelen.
9 Handgreep 11 Open de deksel.
10 Stroomsnoer en stekker 12 Houd het bakblik vast aan de
11 Kneedarm handgreep, draai het linksom en neem
het uit het apparaat.
Voor het eerste gebruik
13 Reinig het bakblik en de kneedarm en
• Lees deze instructies aandachtig en droog beide grondig af.
volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze Zie 'Onderhoud en reiniging'.
handleiding voor toekomstig gebruik.
• Controleer of de netspanning • Bij het eerste gebruik van het apparaat
overeenkomt met de aangegeven zal er lichte rookontwikkeling en een
netspanning op het typeplaatje van specifieke geur ontstaan. Dit is
het apparaat. normaal en zal snel stoppen. Zorg dat
er voldoende ventilatie voor het
• Voor dit apparaat hebt u een geaard
apparaat is.
stopcontact nodig.

Breadmaker Cool White Article 152001 1


• Het bakblik dat bij dit apparaat wordt een hoekje van het bakblik (dit is
geleverd, is voorzien van een speciaal van belang wanneer u de timer
antiaanbaklaag op PTFE-basis. Bij gebruikt).
verwarming hiervan kunnen kleine 3 Houd het bakblik vast aan de
hoeveelheden gassen afgegeven handgreep en plaats het in het
worden, die voor de mens volkomen apparaat, druk het blik omlaag en draai
onschadelijk zijn. Gebleken is echter het rechtsom tot het vastklikt.
dat het zenuwstelsel van vogels 4 Sluit de deksel.
hiervoor extreem gevoelig is. Gebruik
het apparaat daarom niet in de buurt • Zorg voor voldoende vrije ruimte
van vogels (denk aan siervogels zoals rondom het apparaat. Zo krijgt u een
papegaaien). goede verspreiding van de nevel en
worden voorwerpen in de omgeving
Het apparaat voorbereiden op niet vochtig.
gebruik
• Gebruik geen scherpe voorwerpen in
1 Plaats het apparaat op een vlak, stabiel het bakblik, zoals metalen spatels,
oppervlak zodat het niet kan vallen. messen en vorken. Dit kan de
2 Plaats de kneedarm op de as onderin antiaanbaklaag beschadigen.
het bakblik. Draai de kneedarm totdat u
voelt dat deze vastzit op de as. Programma instellen
1 Steek de stekker in het stopcontact.
Voordat u gaat bakken, raden we u aan de U hoort een pieptoon en het
gaten rondom de as van de kneedarm in indicatielampje geeft het programma
het bakblik met boter te vullen voordat u de BASIC aan. Dit is het
kneedarm plaatst. Hierdoor voorkomt u dat standaardprogramma.
het deeg op deze plekken blijft vastplakken 2 Selecteer het gewenste programma
en is de kneedarm gemakkelijker uit het door herhaaldelijk op de knop MENU te
brood te verwijderen wanneer dat klaar is. drukken totdat het lampje het
Gebruik betreffende programma aangeeft.
Zie 'MENU-selectie'.
Ingrediënten toevoegen
Bakken
1 Weeg de benodigde ingrediënten voor
3 Druk op de knop START/STOP. U hoort
het recept af.
een korte pieptoon om aan te geven dat
het geselecteerde programma is
Doe nooit meer dan de aangegeven
gestart.
hoeveelheid in het apparaat (totaal max.
500 g (1,1 lb.); anders zal het deeg over De indicatielichtjes rondom de knop
START/STOP gaan knipperen om aan
het bakblik lopen.
te geven dat het programma draait.

2 Doe de ingrediënten stuk voor stuk in • De knop MENU is vanaf dit moment
het bakblik. Giet nu eerst water of een inactief om te voorkomen dat u per
andere vloeistof in het bakblik. Voeg ongeluk op deze knop drukt en zo de
vervolgens het meel en - afhankelijk programma's ongewenst verandert.
van het recept - suiker, zout, boter en
gist of bakpoeder toe. • U kunt het programma stoppen door
meer dan 3seconden op de knop
Plaats de gist of het bakpoeder in een
START/STOP te drukken. U hoort een
kuiltje in het meel en alle andere
ingrediënten gescheiden van elkaar in korte pieptoon om aan te geven dat
het programma is beëindigd.

2 Breadmaker Cool White Article 152001


• Gebruik het apparaat altijd met Nadat het brood is gebakken, houdt het
gesloten deksel. apparaat het nog een uur warm. Dit
voorkomt condensvorming in de korst
• Als de netspanning mocht wegvallen
tijdens het gebruik, dan schakelt het van het brood. Als u dit
warmhoudproces wilt stopzetten, drukt
apparaat automatisch uit. Zodra er
u meer dan 3 seconden op de knop
weer netspanning is, schakelt het
apparaat weer automatisch in als de START/STOP. Bij einde programma
klinkt opnieuw een pieptoon.
onderbreking korter was dan
15 minuten. Het programma wordt dan
afgemaakt. Het apparaat en het bakblik worden erg
heet. Gebruik ovenwanten om de deksel
Als de netspanning meer dan
te openen en het bakblik uit het
15 minuten wegvalt, kan het
apparaat te nemen.
programma niet worden afgemaakt.
Als het deeg zich nog niet in de
rijsfase bevindt, kunt u in dat geval op 6 Open de deksel.
de knop START/STOP drukken om het 7 Houd het bakblik vast aan de
programma opnieuw van voor af aan handgreep, draai het linksom en neem
te beginnen. Anders gooit u de het uit het apparaat.
ingrediënten weg en begint u 8 Verwijder het brood uit het bakblik door
opnieuw. het om te draaien en voorzichtig los te
kloppen. Gebruik eventueel een houten
• Gebruik ovenwanten als u het
apparaat tijdens of na gebruik of plastic spatel, maar zorg ervoor dat u
de anti-aanbaklaag niet beschadigt.
aanraakt. Het apparaat en het bakblik
De kneedarm kan nog in het brood
worden heet.
vastzitten. Gebruik het stalen haakje
• Het apparaat functioneert prima onder om deze uit het brood te verwijderen.
uiteenlopende temperaturen, maar het Verwijder de kneedarm voorzichtig;
volume van brood dat in een zeer deze is namelijk heet.
warme of koude kamer wordt Laat het brood op een rekje afkoelen
gebakken, kan verschillen. We raden u voordat u het aansnijdt. (Tip: het
aan het apparaat bij een temperatuur gemakkelijkst snijdt u vers brood met
tussen 15 en 35 °C te gebruiken. het Princess elektrische mes
Door het kijkvenster in de deksel kunt u het (artikelnummer 492952).
bakproces volgen. 9 Laat het apparaat voldoende afkoelen
voordat u het opnieuw gebruikt.
Voor het programma BASIC: 10 Wanneer u klaar bent met het apparaat
trekt u de stekker uit het stopcontact en
4 Tijdens het bakproces hoort u een laat u het apparaat voldoende afkoelen
lange pieptoon. Deze pieptoon
voordat u het schoonmaakt en opbergt.
herinnert u eraan extra ingrediënten toe
Zie 'Onderhoud en reiniging'.
te voegen voor extra smaak (indien
gewenst:)
Open de deksel, voeg de benodigde MENU-selectie
ingrediënten toe en sluit de deksel 1 Druk op de knop MENU om tussen de
weer. verschillende programma's te
schakelen. Het geselecteerde
Einde programma wordt aangegeven door
5 Wanneer het programma is afgelopen een lichtje.
krijgt u enkele pieptonen te horen.

Breadmaker Cool White Article 152001 3


Bedieningstijden voor de verschillende 2 Laat het apparaat goed afkoelen.
programma's: 3 Reinig het apparaat en alle accessoires
(zie 'Onderhoud en reiniging').
Programma Tijd 4 Bewaar het apparaat op een droge,
(Uur:min) vorstvrije plek.
BASIC 3:00
WHOLE WHEAT 3:40
QUICK 1:38
DOUGH 1:30 Onderhoud
BAKE 0:30
en reiniging
1. BASIC • Maak het apparaat na gebruik grondig
Dit is het meest gebruikte programma voor schoon.
het kneden, doen rijzen en bakken van
• Zorg dat het apparaat niet is
gewoon brood.
aangesloten op het stopcontact
wanneer u het gaat schoonmaken.
2. WHOLE WHEAT
Dit programma kan worden gebruikt voor • Reinig het apparaat nooit als het nog
het kneden, doen rijzen en bakken van heet is.
volkorenbrood. • Let op dat er geen vocht in contact
komt met de elektrische onderdelen
3. QUICK van het apparaat.
Dit programma kunt u gebruiken om
broden te kneden, doen rijzen en bakken • Dompel het apparaat, het snoer of de
in minder tijd dan het BASIC programma. stekker nooit onder in water of een
Brood dat met dit programma wordt andere vloeistof.
gebakken is doorgaans kleiner en • Gebruik om het apparaat te reinigen
compacter. nooit harde, bijtende of schurende
schoonmaakproducten of scherpe
4. DOUGH voorwerpen (zoals messen of harde
Met dit programma kunt u deeg kneden en borstels).
doen rijzen, zonder het te bakken. Het
• Alleen de losse onderdelen (bakblik,,
deeg kunt u gebruiken om broodjes,
kneedarm, maatlepel en -beker en
pizza's, gestoomd brood, enz. te maken.
stalen haakje) kunnen in de
vaatwasser worden gereinigd. Het
5. BAKE
apparaat zelf mag niet in de
Met dit programma kunt u een brood
vaatwasser worden gereinigd.
bakken zonder deeg te kneden en doen
rijzen. 1 Neem de stekker uit het stopcontacten
U kunt het ook gebruiken om de baktijd te laat het apparaat geheel afkoelen.
verlengen met gewenste instellingen, 2 Reinig de behuizing van het apparaat
direct nadat u een ander standaard met een zachte, vochtige doek. Gebruik
bakprogramma hebt gebruikt. warm water en een beetje afwasmiddel
om de doek vochtig te maken.
3 Reinig de losse onderdelen (bakblik,
Het apparaat uitschakelen en kneedarm, maatlepel en -beker en
opbergen stalen haakje) in water met zeep of in
1 Neem de stekker uit het stopcontact. de vaatwasser.

4 Breadmaker Cool White Article 152001


4 Droog het apparaat en de accessoires Elektriciteit en warmte
grondig voordat u ze opbergt.
• Controleer voordat u het apparaat
gebruikt of de netspanning
overeenkomt met de aangegeven
netspanning op het typeplaatje van
het apparaat.
Veiligheid • Gebruik een geaard stopcontact dat is
Algemene informatie aangesloten op een zekeringgroep
van minimaal 10 A en waarop geen
• Lees deze instructies aandachtig en
andere zware belastingen zijn
volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze
aangesloten.
handleiding voor toekomstig gebruik.
• Als u een verlengsnoer gebruikt,
• Gebruik dit apparaat alleen
gebruik dan een verlengsnoer met
overeenkomstig de instructies.
randaarding dat geschikt is voor het
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd vermogen van het apparaat. Rol het
voor huishoudelijk gebruik. verlengsnoer volledig uit en leg het zo
• Het gebruik van dit apparaat door neer dat niemand er over kan
struikelen.
kinderen of personen met een fysieke,
zintuiglijke, verstandelijke of • De elektriciteit moet worden
motorische handicap, of met gebrek aangevoerd via een
aan de nodige ervaring en kennis, kan reststroomapparaat met een nominale
gevaarlijke situaties opleveren. actieve reststroom van niet meer dan
Personen die verantwoordelijk zijn 30 mA.
voor de veiligheid van dergelijke
• Haal altijd de stekker uit het
personen moeten duidelijke stopcontact wanneer u het apparaat
instructies geven of toezien op het
langere tijd niet gebruikt.
gebruik van het apparaat.
• Als u de stekker uit het stopcontact
• Houd het apparaat buiten het bereik
neemt, trek dan aan de stekker, niet
van kinderen en van personen die het
aan het snoer.
apparaat misschien niet veilig kunnen
bedienen. • Trek nooit aan het snoer om het
apparaat te verplaatsen.
• Laat het apparaat alleen repareren
door een bevoegde elektromonteur. • Verplaats het apparaat nooit als het in
Probeer het apparaat nooit zelf te bedrijf is.
repareren. • Gebruik het apparaat niet als het
• Gebruik uitsluitend accessoires die apparaat of het snoer beschadigd is.
worden aanbevolen door de Laat een beschadigd snoer vervangen
leverancier. Het gebruik van andere door een bevoegde elektromonteur.
accessoires kan schade aan het • Zorg ervoor dat het apparaat, het
apparaat tot gevolg hebben, wat snoer en de stekker niet in aanraking
gevaarlijk kan zijn voor de gebruiker. komen met hittebronnen, zoals een
• Het apparaat mag niet worden hete kookplaat of open vuur.
gebruikt met behulp van een externe • Zorg ervoor dat het apparaat en het
timer of een apart snoer niet in aanraking komen met
afstandsbedieningsysteem. water, andere vloeistoffen of
chemicaliën.

Breadmaker Cool White Article 152001 5


• Pak het apparaat niet op als het in het storingen ondervindt, het apparaat
water is gevallen. Neem in dat geval gaat reinigen, een accessoire
onmiddellijk de stekker uit het aanbrengt of verwijdert, of klaar bent
stopcontact. Gebruik het apparaat met het gebruik en het apparaat wilt
hierna niet meer. opbergen.
• Het apparaat en de onderdelen • Laat het apparaat nooit onbeheerd
kunnen tijdens het gebruik heet achter als het in gebruik is.
worden. Voorkom brandwonden en let
• Verplaats het apparaat nooit als het is
op bij het aanraken van het apparaat ingeschakeld of nog warm is. Voordat
en de onderdelen.
u het apparaat verplaatst, moet u het
• Het apparaat moet de hitte kwijt uitschakelen en wachten tot het is
kunnen om brandgevaar te afgekoeld.
voorkomen. Zorg ervoor dat er
• Het bakblik van dit apparaat is
voldoende ruimte vrij is rondom het
voorzien van een antiaanbaklaag op
apparaat en dat het niet in contact PTFE-basis. Bij verwarming hiervan
komt met brandbare materialen. Het
kunnen kleine hoeveelheden gassen
apparaat mag niet worden afgedekt.
afgegeven worden, die voor de mens
• Laat het apparaat volledig afkoelen volkomen onschadelijk zijn. Gebleken
voordat u het opruimt, onderhoudt of is echter dat het zenuwstelsel van
reinigt. vogels hiervoor extreem gevoelig is.
Gebruik het apparaat daarom niet in
• Gebruik het apparaat niet in de buurt
de buurt van vogels (denk aan
van een andere warmtebron.
siervogels zoals papegaaien).
Tijdens gebruik
• Gebruik het apparaat nooit
buitenshuis.
• Gebruik het apparaat nooit in een
vochtige ruimte. Het milieu
• Gebruik het apparaat uitsluitend bij U dient het verpakkingsmateriaal, zoals
een temperatuur tussen 15 °C en plastic en dozen, in de hiervoor
35 °C. aangewezen afvalbakken weg te gooien.
• Plaats het apparaat op een vlak,
stabiel oppervlak zodat het niet kan Indien u het apparaat wilt wegdoen terwijl
vallen. het nog steeds goed werkt of eenvoudig
gerepareerd kan worden, zorg dan dat het
• Laat het stroomsnoer nooit over de apparaat wordt hergebruikt.
rand van het aanrecht, het werkblad of
de tafel hangen. Wanneer het einde van de gebruiksduur
• Zorg er altijd voor dat het snoer van het apparaat wordt bereikt, moet u zich
volledig afgewikkeld is. hier op verantwoorde wijze van ontdoen,
zodat hergebruik van (delen van) het
• Zorg ervoor dat uw handen droog zijn
apparaat kan worden gewaarborgd. Doe
als u het apparaat, het snoer of de
het apparaat niet bij uw ongescheiden
stekker aanraakt.
afval; lever het in bij de winkel of breng het
• Schakel het apparaat uit en/of naar een erkend inzamelpunt. Neem
verwijder de stekker uit het contact op met uw gemeente voor
stopcontact als u tijdens het gebruik

6 Breadmaker Cool White Article 152001


informatie over de inname- en als u eenmaal aan het apparaat gewend
inzamelingssystemen bij u in de buurt. bent, zult u merken hoe leuk het is met
verschillende ingrediënten te
Toepasselijke Europese richtlijnen: experimenteren. Om dat te doen is het
2002/95/EC handig iets meer van de verschillende
2002/96/EC broodbakingrediënten af te weten.
Hieronder vindt u informatie die u bij het
bakken van pas kan komen.

Bloem/meel
Enkele broodrecepten Het hoofdbestanddeel van brood is meel.
Er bestaan veel verschillende soorten meel
Voor de hoeveelheden is uitgegaan van de en meelmixen. Het soort graan dat u voor
bijgeleverde maatbeker en het uw brood gebruikt is van groot belang.
maatschepje (met de maat voor een thee- Tarwebloem bevat bijvoorbeeld zoveel
of eetlepel aan de uiteinden). gluten dat het beter rijst dan zwaarder
meel, en u dus minder gist nodig hebt.
Wit brood
Gluten zijn eiwitcomplexen in graansoorten
Tarwebloem of -meel 280 g zoals tarwe, haver, rogge en gerst. Deze
Gist (droog) 1 theelepel gluten vormen een netwerk dat de
Olie 1½ tot 2 eetlepels koolzuurgasbelletjes vasthoudt waardoor
Melk 1 tot 2 eetlepels het brood gaat rijzen.
Zout 1 theelepel
Suiker 1 eetlepel Patent- of huishoudbloem
Water 155 ml De meest witte bloem heet patentbloem of
Volkorenbrood huishoudbloem. Deze bloem bevat vrijwel
geen zemelen of kiemdeeltjes, wel veel
Volkorenmeel 280 g
gluten. Dit meel wordt meestal gebruikt om
Gist (droog) 1 theelepel
soepen en sauzen te binden, maar u kunt
Olie 1½ tot 2 eetlepels er ook (wit) brood mee bakken.
Melk 1 tot 1½ eetlepels
Zout 1 theelepel
Tarwebloem en -meel
Suiker 1 eetlepel Tarwebloem is wit tarwemeel. Tarwemeel
Water 160 ml
is wat grauwer van kleur en bevat een
Gemengd brood kleine hoeveelheid zemelen en
kiemdeeltjes. Tarwebloem en -meel
Tarwemeel 250 g
bevatten ook veel gluten.
Maïsmeel
(of een andere meelsoort) 30 g
Volkorenbloem en volkorenmeel
Gist (droog) 1 theelepel
Volkorenmeel wordt gemalen van de volle,
Olie 1½ tot 2 eetlepels
onbewerkte tarwekorrel. Alle zemelen en
Melk 1 tot 1½ eetlepels
kiemdelen van de tarwe zitten er nog in.
Yoghurt ½ tot 1 eetlepel
Volkorenmeel is net als tarwebloem
Zout 1 theelepel
glutenrijk, maar zwaarder vanwege de
Suiker 1 eetlepel
zemelen en kiemdeeltjes. Daardoor zal het
Water 155 ml
brood compacter worden als het van alleen
Ingrediënten maar volkorenmeel gebakken wordt.
Daarom voegen de meeste thuisbakkers
U kunt natuurlijk brood bakken met gebruik
wat tarwebloem toe.
van een van bovenstaande recepten, maar

Breadmaker Cool White Article 152001 7


Naast deze soorten bestaan er nog tal van zout het rijzen ook teniet kan doen als het
andere meelsoorten waarmee u naar in direct contact met de gist komt). Zout
hartelust kunt experimenteren, zoals: verstevigt de glutenconstructie die het
haver-, gerste-, boekweit-, spelt-, maïs- en brood vorm geeft. Tevens zorgt zout ervoor
roggemeel. dat het brood niet de pan uit rijst en inzakt
voor het goed en wel gebakken is.
Meelmixen Het is goed mogelijk een zoutarm of zelfs
De meeste meelsoorten lenen zich goed zoutloos brood te bakken, maar het is dan
voor onderlinge vermenging. De wel even variëren met de ingrediënten.
combinatie boekweitmeel/havermeel/
tarwebloem is een goed voorbeeld. Of Vloeistoffen
gerstemeel/tarwebloem. Ook zijn er De meest gangbare vloeistof om brood
diverse meelmixen in de handel, zoals mee te bakken is water, maar u kunt het
bijvoorbeeld maïs-, zes-, negen- of ook eens met (karne-)melk proberen. Dat
tiengranenmeel. Deze mixen bevatten beïnvloedt zowel de smaak als het rijzen
soms al bloem en/of broodverbeteraar. en de broodstructuur.
Volle melk heeft door de vetten in de melk
All-in-mixen een positieve invloed op de versheid en de
Er zijn ook meelmixen in de handel in melk aanwezige melksuiker (lactose)
waaraan alle andere ingrediënten, behalve bevordert de rijskracht. Karnemelk geeft
water, al zijn toegevoegd. Deze een lichter brood dat langer vers blijft.
zogenaamde all-in-mixen zijn gemakkelijk
en snel in gebruik, maar ook duurder. Suiker
Suiker is maar ten dele belangrijk voor het
Gist rijsproces; meer nog bepaalt het de smaak
Om brood te laten rijzen is gist nodig. Gist van het brood. In plaats van suiker kan ook
is er in verse vorm (blokjes), maar ook honing, stroop of siroop worden gebruikt.
gedroogd (korreltjes). De smaak van verse Gebruik in de broodmachine geen grove
gist is iets uitgesprokener dan die van greinsuiker (dit zijn harde suikerparels) of
droge gist. Er zijn verschillende merken kandij. Dit kan de antiaanbaklaag
droge gist, die in hun werking enigszins beschadigen. Gebruik geen kunstmatige
kunnen verschillen. Welke gist het beste zoetstoffen: deze zijn over het algemeen
bevalt, is een kwestie van persoonlijke niet goed bestand tegen verhitting.
voorkeur. Grofweg kun je stellen dat je van
droge gist (ook wel instantgist genoemd) in Vetten
gewicht maar half zoveel nodig hebt als Vet is in wezen een broodverbeteraar. Het
van verse. De werking van gist kan is geen noodzakelijk ingrediënt, maar het
verstoord worden als de gist in contact brood smaakt veel beter als u het gebruikt.
komt met zout of vetstoffen. Zout ‘doodt’ de Vet maakt het deeg soepeler en zorgt
gist en vet ‘sluit de gistcellen op’ waardoor ervoor dat het gemakkelijker kan rijzen.
het deeg niet meer kan rijzen. Daarom is Vetten sluiten ook het glutennetwerk af
het belangrijk ervoor te zorgen dat gist, zodat het koolzuurgas niet kan
zout en boter in de broodbakmachine niet ontsnappen. Hierdoor wordt het brood
te dicht bij elkaar liggen. luchtiger en blijft het langer vers.
Diverse soorten vet zijn geschikt. Olie
Zout (zonnebloem- of olijfolie), (room-)boter en
Zout zorgt natuurlijk voor de smaak van margarine geven een prima resultaat. Van
brood, maar is ook belangrijk voor een olie wordt de korst zachter. Margarine
krokante korst en voor het rijzen (hoewel geeft een krokantere korst en komt tevens

8 Breadmaker Cool White Article 152001


het rijsproces ten goede. Bij het bakken Donkerder brood
van een kruidenbrood kan het lekker zijn Om een brood donkerder te kleuren, kan
olie met een smaakje te gebruiken, zoals 1 eetlepel cacaopoeder aan het meel
bijvoorbeeld walnoten-, knoflook- of worden toegevoegd. Dit is nauwelijks van
basilicumolie. invloed op de smaak.

Temperatuur Krokantere korst


Het is het beste als de ingrediënten op Om een krokantere korst te krijgen, kunt u
kamertemperatuur zijn als ze in het bakblik het brood na het bakken nog tien of vijftien
worden gedaan. Gebruik nooit een minuten tijdens de warmhoudfase in de
vloeistof die te heet is, omdat dit een machine laten zitten.
negatieve invloed op de gist kan hebben.
Als het brood de pan uit rijst
Hulpmiddelen en tips Het rijsproces kunt u volgen door het
kijkvenstertje. Normaal gesproken is het
Afkoelen op rooster geen goed idee de deksel tijdens het
Laat het brood na het bakken afkoelen op rijsproces op te tillen, aangezien het brood
een rooster. Zo kan de warmte aan alle zo kan inzakken. Maar mocht het deeg de
kanten ontsnappen. pan uitrijzen en tegen het kijkvenster
aanplakken (dit kan ook nog tijdens het
Snijden na afkoeling bakken gebeuren), licht dan even de
Zelfgebakken brood laat zich pas na deksel op. Het deeg zal dan iets inzakken.
afkoeling goed snijden. Is het brood nog
warm, dan lukt snijden alleen goed met Een compact, klein brood
een elektrisch mes, bijvoorbeeld de Te veel vloeistof geeft een klein, plat
Princess 2952 Silver Electrisch Mes. brood. Het deeg kan dan niet goed rijzen
omdat het te nat is. Ook kan de gist te oud
Brood bewaren zijn geweest.
Zelfgebakken brood kan het beste - na
volledige afkoeling - in een theedoek Te droog brood
worden gewikkeld. Zo blijft de korst Te weinig vloeistof geeft een te droog
knapperig. Speciale papieren broodzakken brood. Probeer het met (iets) meer water of
zijn ook geschikt. In plastic zakken wordt melk. Is het brood na het bakken wel goed,
de broodkorst zacht, evenals in de maar droogt het daarna snel uit, voeg dan
koelkast. wat meer olie of boter toe.

Brood invriezen Inzakkend brood


Zelfgebakken brood kan goed worden Rijst uw brood goed, maar zakt het tijdens
ingevroren, vanzelfsprekend na volledige het bakken in, bak dan eens met het
afkoeling. Het is handig om dit in kortste programma (Basic). In het
dagelijkse porties te doen. algemeen kun je stellen dat bij de langere
Ontdooien op kamertemperatuur is het programma’s de kans groter is dat broden
beste, want in de magnetron droogt brood tijdens het bakken inzakken.
snel uit.
Hoewel invriezen dus mogelijk is, gaat het
brood altijd in kwaliteit achteruit.

Breadmaker Cool White Article 152001 9


Tot slot
Na al deze informatie hebt u in theorie
alles in handen om uw eigen
lievelingsrecept te ontwikkelen. Nu nog de
praktijk. En dat kan best een beetje
tegenvallen, want broodbakken is en blijft
een ambacht dat u niet zo maar van de
ene dag op de ander in de vingers zult
hebben. De zoektocht naar het ‘perfecte’
brood gaat vaak met vallen en opstaan
gepaard. Wees niet teleurgesteld als het
niet meteen lukt. Vraag andere
thuisbakkers naar hun ervaringen, neem
de tijd een en ander over het onderwerp te
lezen en op internet op te zoeken, en ga
vooral door met experimenteren, want de
mogelijkheden zijn eindeloos. En
zelfgebakken brood is toch echt het
lekkerst.

10 Breadmaker Cool White Article 152001


1 Remove all packaging materials and
stickers from the appliance.
2 Clean the appliance and all the
accessories (see ‘Maintenance and
General information cleaning’).
3 Put the appliance on a flat, stable
This Princess Cool White breadmaker surface where it cannot fall.
mixes and kneads the dough, and then 4 Hold the baking tin with the handle and
bakes the bread. The appliance is supplied place it in the appliance, press it down
complete with a measuring cup and and turn it clockwise until the tin clicks
measuring spoon and a baking tin with into position.
non-stick coating. 5 Place the kneader on the shaft on the
The breadmaker is equipped with bottom of the tin. Turn the kneader until
5 programs that you can use for various you feel that it is fixed on the shaft.
types of bread! 6 Close the lid.
7 Put the plug into the wall socket.
A beep will be heard and a light will
indicate the BASIC program. This is the
default program.
Operation and 8 Press the MENU button repeatedly until
the light indicates the BAKE program.
controls The BAKE program is selected.
See figure 1. 9 Press the START/STOP button and let
the appliance bake for about
The appliance includes the following 10 minutes.
components: The indicator lights around the START/
1 Lid with window STOP button will blink to show that the
2 START/STOP button with indicator light program is running.
3 MENU button with indicator light 10 After about 10 minutes, press the
4 Housing START/STOP button for more than
5 Steel hook three seconds to stop the program. A
6 Measuring spoon beep will be heard as a sign that the
7 Measuring cup program is stopped.
8 Baking tin Let the appliance cool down.
9 Handle 11 Open the lid.
10 Power cord and plug 12 Hold the baking tin with the handle and
11 Kneader turn it anti-clockwise and take it out of
the appliance.
Before first use 13 Clean the baking tin and the kneader
• Read and follow these instructions and dry them thoroughly.
carefully. Keep this manual for future See ‘Maintenance and cleaning’.
reference.
• The appliance may emit a little smoke
• Make sure that the mains voltage is
and a characteristic smell when you
the same as that indicated on the type switch it on for the first time. This is
plate on the appliance.
normal and will soon stop. Make sure
• This appliance requires an earthed the appliance has sufficient
wall socket. ventilation.

Breadmaker Cool White Article 152001 11


• The baking tin supplied with this 3 Hold the baking tin with the handle and
appliance is finished with a non-stick place it in the appliance, press it down
PTFE coating. When heated this and rotate it clockwise until it clicks in
coating may release small amounts of position.
gases which are totally harmless to 4 Close the lid.
humans. However, the nervous
system of birds has been found to be • Make sure there is sufficient free
extremely sensitive to these gases. space around the appliance. This will
Therefore, this appliance should not ensure that the vapour is distributed
be used near cage birds (for example, well and items close to the appliance
tropical birds such as parrots). will not become damp.

Preparing the appliance for use • Do not use sharp tools with the tin,
such as metal spatulas, knives and
1 Put the appliance on a flat, stable
forks. This may damage the non-stick
surface where it cannot fall.
coating.
2 Place the kneader on the shaft on the
bottom of the tin. Turn the kneader till
Setting the program
you feel that it is fixed on the shaft.
1 Put the plug into the wall socket.
A beep will be heard and a light will
Before baking, it is recommended to fill the
indicate the BASIC program. This is the
holes around the shaft of the kneader in
default program.
the baking tin with butter before placing the
2 Select the required program by
kneader. This prevents the dough from
pressing the MENU button repeatedly
sticking in this place and facilitates the
until the light indicates the required
removal of the kneader from the bread
program.
when it is ready.
See ‘MENU selection’.
Use
Baking
Adding ingredients 3 Press the START/STOP button. A short
1 Weigh the required ingredients for the beep will be heard to indicate that the
recipe. selected program is started.
The indicator lights around the START/
Never fill the appliance with more than STOP button will blink to show that the
the maximum quantity (a total of a maxi- program is running.
mum of 500 g (1.1 lb.); otherwise the
dough will spill over the baking tin. • The MENU button is inactive from now
on to avoid unwanted program
changes by accidentally pressing this
2 Add the ingredients one by one to the
button.
baking tin. Begin by pouring water or
liquid into the baking tin. Then add the • The program can be stopped by
flour and - depending on the recipe - pressing the START/STOP button for
add sugar, salt, butter and yeast or more than 3 seconds. A short beep
baking powder. will be heard to indicate that the
Put the yeast or baking powder in a program has stopped.
hollow in the flour and each of the other • Always use the appliance with the lid
ingredients in one corner of the baking closed.
tin (this is particularly important when
• The appliance will automatically
using the timer).
switch off in the event of a power

12 Breadmaker Cool White Article 152001


failure whilst it is in use. The lid and to take the baking tin out of the
appliance will automatically switch on appliance.
again if the power is restored within
15 minutes. The appliance will then 6 Open the lid.
complete the program.
7 Hold the baking tin with the handle, turn
If the power interruption exceeds
it anti-clockwise and take the baking tin
15 minutes, the program cannot be out of the appliance.
kept. If, in this case, the dough has not
8 Remove the loaf from the baking tin by
yet entered the rising phase, you can
turning the tin upside down and tapping
press the START/STOP button to it gently. If so required, you can use a
restart the program from the
wooden or plastic spatula to remove the
beginning. Otherwise, discard the
loaf; take care however not to damage
ingredients and start over again.
the non-stick coating.
• Use oven gloves if you need to touch The kneader may remain in the loaf.
the appliance during or after use. The Use the steel hook to remove it from the
appliance and the baking tin will bread. Take care when removing it; it is
become hot. hot.
Allow the bread to cool on a rack before
• The appliance will work fine in a wide
temperature range, but there may be a cutting it. (Tip: you can cut fresh bread
very easily with the Princess electrical
difference in loaf size baking in a very
knife (Article no. 492952).
warm room or in a very cold room. We
suggest that the appliance is used at 9 Allow the appliance to cool down
sufficiently before using it again.
temperatures between 15 and 35°C.
10 When you have finished using the
You can keep track of the baking process appliance remove the plug from the wall
by looking through the window in the lid. socket, and allow the appliance to cool
down sufficiently before you clean and
For the program BASIC: store it.
4 During the baking process a long beep See ‘Maintenance and cleaning’.
will be heard. This beep alerts you to
add extra ingredients to improve the
MENU selection
flavour (if required):
Open the lid and add the required 1 Press the MENU button to toggle
ingredients and close the lid again. through the different programs. The
selected program is indicated by a light.
End
5 When the program is finished, beeps Operating time for the different
will be heard to alert you to the program programs:
end.
Program Time
The appliance will keep the bread warm
(Hr:min)
for one hour once it is baked. This
prevents condensation on the crust. If BASIC 3:00
you want to stop this warming process, WHOLE WHEAT 3:40
press the START/STOP button for more QUICK 1:38
than 3 seconds. You will hear a beep to
DOUGH 1:30
indicate the end of the program.
BAKE 0:30
The appliance and the baking tin are
very hot. Use oven gloves to open the

Breadmaker Cool White Article 152001 13


1. BASIC • Make sure the appliance is not
This is the most used program for plugged into the wall socket when you
kneading, rise and baking normal bread. are going to clean it.
• Never clean the appliance when it is
2. WHOLE WHEAT
still hot.
This program can be used to knead, rise
and bake a whole wheat bread. • Make sure no moisture comes into
contact with the appliance’s electrical
3. QUICK parts.
This program can be used to knead, rise • Never immerse the appliance, the
and bake loaves in less time than the power cord or the plug in water or
BASIC program. Bread baked with this other liquids.
program is usually smaller with a dense
• Never use aggressive or scouring
texture.
cleaning products or sharp objects
(such as a knife or a hard brush) to
4. DOUGH
clean the appliance.
This program can be used to knead and
rise dough without baking it. The dough • Only the loose parts and accessories
can be used for making bread rolls, pizza, (baking tin, kneader, measuring spoon
steamed bread, etc. and cup, and the steel hook) may be
cleaned in a dishwasher. The
5. BAKE appliance itself may not be cleaned in
This program can be used to bake a loaf the dishwasher.
without kneading and rising.
1 Remove the plug from the wall socket
It can also be used to increase the baking
and let the appliance cool down
time with preferred settings directly after completely.
using another standard bake program.
2 Clean the appliance’s housing with a
soft, damp cloth. Use warm water and
Switching off and storing the some washing-up liquid to moisten the
cloth.
appliance
3 Clean the loose parts (baking tin,
1 Remove the plug from the wall socket. kneader, measuring spoon and cup,
2 Allow the appliance to cool down. and the steel hook) in soapy water or in
3 Clean the appliance and all accessories a dishwasher.
(see ‘Maintenance and cleaning’). 4 Dry the appliance and accessories
4 Store the appliance in a dry, frost-free thoroughly before storing them.
location.

Maintenance Safety
and cleaning General information
• Read and follow these instructions
• Clean the appliance thoroughly after carefully. Keep this manual for future
use. reference.
• Use this appliance only in accordance
with these instructions.

14 Breadmaker Cool White Article 152001


• This appliance is intended solely for • Always remove the plug from the wall
domestic use. socket when the appliance is not
going to be used for a longer period of
• The use of this appliance by children
or persons with a physical, sensory, time.
mental or motor disability or with a • When you remove the plug from the
lack of the necessary knowledge and wall socket, pull the plug and not the
experience may cause a hazard. power cord.
Persons responsible for the safety of
• Never pull the power cord to move the
such people must give explicit appliance.
instructions or supervise the use of
the appliance. • Never move the appliance while it is in
use.
• Keep the appliance out of the reach of
children, and of persons who may not • Do not use the appliance if the
be able to operate it safely. appliance or the power cord is
damaged. Have a damaged power
• Have the appliance repaired only by a
cord replaced by a qualified
qualified electrician. Never try to
electrician.
repair the appliance yourself.
• Make sure the appliance, the power
• Only use accessories recommended
cord and the plug do not come into
by the supplier. The use of other contact with heat sources, such as a
accessories may result in damage to
hot hob or a naked flame.
the appliance, thereby creating
hazards for the user. • Make sure the appliance and the
power cord do not come into contact
• The appliance is not intended to be
with water, other fluids or chemicals.
operated by means of an external
timer or separate remote control • Do not pick up the appliance if it falls
system. into water. Immediately remove the
plug from the wall socket. Do not use
Electricity and heat the appliance anymore.
• Verify that the mains voltage is the • The appliance and its parts can
same as that indicated on the become hot while the appliance is in
appliance’s type plate before use. use. To avoid being burnt, take care
• Use an earthed plug socket that is when touching the appliance and its
connected to a fused circuit of at least parts.
10 A and to which no other heavy • The appliance must be able to
loads are connected. dissipate its heat to avoid a risk of fire.
• If you use an extension lead, use an Make sure that the appliance has
earthed extension lead that is suitable sufficient space around it, and does
for the appliance’s power rating. not come in contact with inflammable
Unwind the extension lead fully and material. The appliance must not be
position it so that nobody can trip covered.
over it. • Allow the appliance to cool down
• The appliance should be supplied before you store it, clean it or carry
through a residual current device out maintenance work.
(RCD) having a rated residual • Do not use the appliance near another
operating current not exceeding heat source.
30 mA.

Breadmaker Cool White Article 152001 15


During use U.K. WIRING INSTRUCTIONS
• Never use the appliance outdoors. The wires in the mains lead are colou-
• Never use the appliance in a humid red in accordance with the following
code:
room.
• Use the appliance only at a • BLUE NEUTRAL
temperature between 15 °C and 35 °C. • BROWN LIVE
• Place the appliance on a flat, stable • GREEN/YELLOW EARTH
surface where it cannot fall.
As the colours of the wire in the mains
• Never allow the power cord to hang lead of this appliance may not corres-
over the edge of the draining board, pond with the colour markings identi-
worktop or table. fying the terminals on your plug,
• Always make sure the power cord has proceed as follows:
been fully unwound. • The wire which is coloured BLUE
• Make sure your hands are dry when must be connected to the terminal
which is marked with the letter N or
you touch the appliance, the power
coloured black.
cord or the plug.
• The wire which is coloured BROWN
• Switch off the appliance and/or
must be connected to the terminal
remove the plug from the wall socket
in the event of a malfunction during which is marked with the letter L or
coloured red.
use, before cleaning the appliance,
before fitting or removing an • The wire which is coloured GREEN/
accessory and before storing the YELLOW must be connected to the
appliance after use. terminal which is marked with the
• Never leave the appliance unattended letter E or (earth symbol) and is
coloured GREEN or GREEN/YELLOW
when in use.
• Never move the appliance when it is
WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE
switched on or is still hot. Before you
EARTHED
move the appliance, switch it off and
wait until it has cooled down.
• This appliance’s tin has a non-stick With this appliance, if a 13A plug is
PTFE coating. When heated this used a 13A fuse should be fitted. If any
coating may release small amounts of other type of plug is used, a 15A fuse
gases which are totally harmless to must be fitted either in the plug or at the
humans. However, the nervous distribution board.
system of birds has been found to be
extremely sensitive to these gases.
Therefore, this appliance should not
be used near cage birds (for example,
tropical birds such as parrots).
The Environment
Dispose of packaging material, such as
plastic and boxes, in the appropriate waste
containers.

16 Breadmaker Cool White Article 152001


If you wish to dispose of the appliance Mixed bread
whilst it still works properly or can be easily
Wheatmeal 250 g
repaired, then ensure that the appliance is
Cornmeal
recycled. (or another type of flour) 30 g
Yeast (dry) 1 teaspoon
When the appliance reaches the end of its
Oil 1½ to 2 tablespoons
useful life, it should be disposed of in a Milk 1 to 1½ tablespoons
responsible manner, thereby ensuring the
Yoghurt ½ to 1 tablespoon
reuse of the appliance or its parts. Do not
Salt 1 teaspoon
dispose of the appliance with unsorted Sugar 1 tablespoon
refuse; hand it in at the store, or take it to a
Water 155 ml
recognized collection point. Contact your
municipality for information about the Ingredients
reception and collection systems in your You can, of course, bake bread using one
area. of the recipes given above, but once you
get into it, it is fun to experiment using
Applicable European guideline: different ingredients. To do so, it is useful
2002/95/EC to know more about the various bread-
2002/96/EC baking ingredients. Some useful
information you will need when baking
bread is given below.

Flour
Some bread recipes The main ingredient of bread is flour. There
are many different kinds of flour and mixes
The measuring jug and the measuring
of flour. The type of grain you use makes a
spoon (with the teaspoon and tablespoon
big difference to the bread. For example,
measures on the ends), which comes with
wheat flower contains so much gluten that
the breadmaker, have been used for the
it rises better than heavier flour and you,
quantities.
therefore, need less yeast. Gluten is a
White bread protein compound which is found in grain,
Wheat flour or wheatmeal 280 g such as wheat, oats, rye and barley. As the
bread rises, gluten forms a network that
Yeast (dry) 1 teaspoon
keeps in the carbon dioxide bubbles and
Oil 1½ to 2 tablespoons
Milk 1 to 2 tablespoons this causes the bread to rise.
Salt 1 teaspoon
Patent flour or household flour
Sugar 1 tablespoon
Water 155 ml Most white flour is called patent flour or
household flour. It contains almost no bran
Wholemeal bread or seeds, but does contain a lot of gluten.
Wholemeal flour 280 g This flour is usually used to bind soups and
Yeast (dry) 1 teaspoon sauces, but is also good for baking (white)
Oil 1½ to 2 tablespoons bread.
Milk 1 to 1½ tablespoons
Salt 1 teaspoon Wheat flour and wheatmeal
Sugar 1 tablespoon Wheat flour is white wheatmeal.
Water 160 ml Wheatmeal is somewhat greyer in colour
and contains a small amount of bran and

Breadmaker Cool White Article 152001 17


seeds. Wheat flour and wheatmeal also fresh yeast. The effect of the yeast can be
contain a lot of gluten. affected if the yeast comes into contact
with salt or fat. Salt dries out the yeast and
Wholewheat flour and wholewheat meal fat encloses the yeast cells, so that the
Wholewheat flour is ground from whole, dough can no longer rise. It is, therefore,
untreated grains of wheat. It contains all important to ensure that the yeast, salt and
the bran and seeds from the wheat. butter are not placed too close to each
Wholewheat flour has, just like wheat flour, other in the breadmaker.
a lot of gluten, but is heavier because of
the bran and seeds. As a result, the bread Salt
will be more compact if it is made only Salt adds to the taste of the bread, but is
using wholewheat meal. Therefore, most also important for the crust and for the
home bakers add some wheat flour. bread rising (although salt can also stop
the bread from rising if it comes into direct
Besides these types of flour and meal, contact with the yeast). Salt strengthens
there are also many other types to keep the gluten construction which gives the
you busy to your heart’s content, such as: bread shape. Salt also ensures that the
oatmeal, barley meal, buckwheat flour, bread does not rise out of the baking tin
maize meal and rye flour. and then sinks before it is well baked.
It is possible to bake low-sodium or salt-
Meal mixes free bread, but it will require varying the
Most types of meal can be mixed together. ingredients.
The combination of buckwheat flour/
oatmeal/wheat flour is a good example. Liquids
You could also try barley meal/wheat flour. The most common liquid used to bake
Various mixes can also be bought in bread is water, but you can also try using
shops, such as cornmeal, six-grain meal, milk or buttermilk. This influences the
nine-grain meal or ten-grain meal. These taste, the rising and the bread structure.
mixes sometimes contain flour and/or a The fats in full-fat milk have a positive
bread improver. influence on the freshness and the lactose
in the milk stimulates the fermentative
All-in-one mixes power. Buttermilk produces a lighter bread
You can also buy mixes which contain all that remains fresh for longer.
the ingredients, except water. These all-in-
one mixes are easy and quick to use, but Sugar
are also more expensive. Sugar only makes a small contribution to
the rising process, but it determines the
Yeast taste of the bread. Instead of sugar, you
Yeast is required in order for the bread to can also use honey, treacle or syrup. Do
rise. You can buy fresh yeast (blocks) or not use any large granular sugar (hard
dried yeast (granules). The taste of fresh sugar) or sugar candy in the breadmaker.
yeast is slightly more pronounced than that This may damage the non-stick coating.
of dry yeast. There are various brands of Do not use any artificial sweeteners,
dry yeast and the effect they have varies because they are generally not good at
somewhat. The yeast that suits you the withstanding heat.
best is a question of personal preference.
As a rule of thumb, you can say that you Fats
need about half the weight of dry yeast Fat is, in fact, a bread improver. You do not
(also called instant yeast) compared to necessarily need it, but the bread is much

18 Breadmaker Cool White Article 152001


better if you do use it. Fat makes the It is best to defrost the bread at room
dough more pliable and ensures that it can temperature, because a microwave dries
rise more easily. Fat also encloses the the bread out too quickly.
gluten network, so that the carbon dioxide Although the bread can be frozen, it
is kept in. This makes the bread airier and always has a negative effect on the quality.
it remains fresh for longer.
Various types of fat are suitable. Oil Darker bread
(sunflower oil or olive oil), butter and One tablespoon of cacao powder can be
margarine give an excellent result. Oil added to the flour to give bread a darker
makes the crust softer. Margarine colour. This has almost no influence on the
produces a crispier crust and also flavour.
improves the rising process. When baking
herb bread, it may be tasty to use a Crispier crust
seasoned oil, such as walnut oil, garlic oil To achieve a crispier crust, you can leave
or basil oil. the bread in the machine for ten to fifteen
minutes during the keep-warm phase.
Temperature
It is best if the ingredients are at room If the bread rises out of the baking tin
temperature when they are placed in the You can watch the rising process through
baking tin. Never use liquid that is too the viewing window. Normally, it is not a
warm, because this can have a negative good idea to open the lid during the rising
effect on the yeast. process, because this can cause the bread
to sink, but if the dough rises out of the
Aids and tips baking tin and sticks against the viewing
window (this can also happen during
Cool the bread on a grille baking), then open the lid briefly. The
After baking, leave the bread to cool down dough will then sink slightly.
on a grille. The heat can then escape from
all sides. Small, compact bread
Too much liquid produces a small, flat
Cutting the bread after it has cooled bread. The dough is not able to rise
down properly, because it is too wet. The yeast
Home-made bread is best cut after it has may also have been too old.
cooled down. If the bread is still warm, then
it is best to cut it using an electric knife, Dry bread
such as the Princess 2952 Silver Electric Too little liquid produces bread which is too
Knife. dry. Try using (slightly) more water or milk.
If the bread is good after baking, but then
Storing bread dries out quickly, add more oil or butter.
After cooling, it is best to wrap home-made
bread in a tea towel. This will keep the Sunken bread
crust nice and crisp. Special paper bread If your bread rises fine, but sinks during
bags are also suitable. The bread will baking, try baking it using the shortest
become soft if it is kept in a plastic bag or program (Basic). In general, longer
in the refrigerator. programs increase the chance of the bread
sinking during baking.
Freezing bread
Home-made bread can be frozen after it
has cooled down. It is useful to freeze it in
daily portions.

Breadmaker Cool White Article 152001 19


Finally
After reading all of this information, you
should, in theory, be able to come up with
your own favourite recipes. All that is left is
the practice. It may not be so easy, though,
because baking bread is a skill that you
cannot learn in just one day. The search for
the perfect bread can have a lot of
setbacks. Do not be disappointed if you
have trouble at first. Ask other home
bakers about their experiences, take time
to read about the subject, look things up on
the Internet and, most importantly, keep
experimenting, because the possibilities
are endless. After all, home-made bread is
the tastiest.

20 Breadmaker Cool White Article 152001


1 Retirez tous les matériaux d’emballage
et toutes les étiquettes de l’appareil.
2 Nettoyez l’appareil et tous les
accessoires (voir « Entretien et
Information générale nettoyage »).
3 Installez l'appareil sur une surface
Cette machine à pain Princess Cool White plane et stable, où il ne risque pas de
mélange et pétrit la pâte, puis fait cuire le tomber.
pain. Cet appareil est fourni avec une 4 Maintenez le moule de cuisson par sa
tasse à mesurer, une cuillère à mesurer, poignée et placez-le dans l’appareil,
ainsi qu’un moule de cuisson avec enfoncez-le et tournez-le dans le sens
revêtement antiadhésif. des aiguilles d'une montre, jusqu’à ce
La machine à pain possède 5 programmes que vous entendiez un clic.
qui vous permettent de réaliser différents 5 Placez la pale de pétrissage sur la tige
types de pain! au fond du moule de cuisson. Tournez
la pale de pétrissage jusqu’à ce que
vous sentiez qu’elle est bien enfoncée
sur la tige.
6 Fermez le couvercle.
Fonctionnement et 7 Branchez la fiche dans la prise murale
utilisation Vous entendrez un « bip » et une lampe
s’allumera indiquant le programme
Voir la figure 1. BASIC. C’est le programme par défaut.
8 Appuyez répétitivement sur le bouton
L’appareil comprend les composants MENU jusqu’à ce que la lampe indique
suivants : le programme BAKE (cuisson). Le
1 Couvercle avec hublot programme BAKE est sélectionné.
2 Bouton START/STOP (marche/arrêt) 9 Appuyez sur le bouton START/STOP et
avec lampe indicatrice laissez l’appareil chauffer pendant
3 Bouton MENU avec lampe indicatrice environ 10 minutes.
4 Boîtier Les lampes indicatrices situées autour
5 Crochet en acier du bouton START/STOP clignoteront,
6 Cuillère à mesurer pour indiquer que le programme est en
7 Tasse à mesurer cours.
8 Moule de cuisson 10 Après environ 10 minutes, appuyez sur
9 Poignée le bouton START/STOP pendant plus
10 Cordon et fiche de trois secondes, pour arrêter le
11 Pale de pétrissage programme. Vous entendrez un « bip »
indiquant que le programme est arrêté.
Avant la première utilisation
Laissez l’appareil refroidir.
• Lisez et suivez soigneusement ces 11 Ouvrez le couvercle.
instructions. Conservez le manuel afin 12 Saisissez le moule de cuisson par la
de pouvoir vous y référer à l’avenir. poignée et tournez-le dans le sens
• Vérifiez que la tension d'alimentation contraire des aiguilles d’une montre
du réseau est identique à la tension pour le sortir de l’appareil.
indiquée sur la plaquette type de 13 Nettoyez le moule de cuisson et la pale
l'appareil. de pétrissage puis séchez –les
soigneusement.
• Cet appareil nécessite une prise
Voyez “Entretien et nettoyage”.
murale équipée de la terre.

Breadmaker Cool White Article 152001 21


sinon la pâte débordera du moule de
• Il est possible que l’appareil émette un cuisson.
peu de fumée et une odeur
caractéristique quand vous l'allumez 2 Ajoutez les ingrédients un par un dans
pour la première fois. C’est normal et
le moule de cuisson. Commencez par
s'arrêtera bientôt. Assurez-vous que
verser l’eau ou le liquide dans le moule
l’appareil est suffisamment aéré. de cuisson. Ajoutez ensuite la farine
• Le moule de cuisson fourni avec cet puis- selon la recette – ajoutez du
appareil est recouvert d’un revêtement sucre, du sel, du beurre, et de la levure
antiadhésif PTFE. Quand il est de boulanger ou chimique.
chauffé, ce revêtement peut dégager Placez la levure de boulanger ou
de faibles quantités de gaz qui sont chimique dans un puits que vous aurez
complètements inoffensifs pour les creusé dans la farine, et chacun des
humains. Cependant, le système ingrédients suivants dans un des coins
nerveux des oiseaux est extrêmement du moule de cuisson (il est
sensible à ces gaz. C’est pourquoi cet particulièrement important de respecter
appareil ne devrait pas être utilisé cette méthode lorsque vous utilisez le
près d’une cage à oiseaux (comme par minuteur).
exemple des oiseaux tropicaux, 3 Maintenez le moule de cuisson par la
perroquets ou autres). poignée et placez-le dans l’appareil,
enfoncez-le et tournez-le dans le sens
Préparez l’appareil pour des aiguilles d'une montre, jusqu’à ce
l’utilisation que vous entendiez un clic.
1 Installez l'appareil sur une surface 4 Fermez le couvercle.
plane et stable, où il ne risque pas de
tomber. • Assurez-vous qu’il y a suffisamment
2 Placez la pale de pétrissage sur la tige d'espace libre autour de l'appareil.
au fond du moule de cuisson. Tournez Ceci permettra que la vapeur qui
la pale jusqu’à ce que vous sentiez s'échappe de l'appareil soit bien
qu’elle est bien enfoncée sur la tige. évacuée et que les objets proches de
la machine ne deviennent pas
Pour la cuisson, il est recommandé, avant humides.
de placer la pale, de remplir de beurre les • N’utilisez pas d’objet aiguisés dans le
trous autour de la tige de la pale dans le moule de cuisson, comme des
moule de cuisson Ceci évitera que la pâte spatules en métal, des couteaux ou
n’adhère au moule à cet endroit précis, et des fourchettes. Ils pourraient
facilitera le dégagement du pain cuit hors endommager le revêtement
du moule. antiadhésif.
Utilisation
Sélection du programme
1 Branchez la fiche dans la prise murale
Ajouter les ingrédients
1 Pesez les ingrédients nécessaires à la Vous entendrez un « bip » et une lampe
s’allumera indiquant le programme
recette.
BASIC. C’est le programme par défaut.
Ne jamais remplir la machine avec une 2 Sélectionnez le programme désiré en
appuyant répétitivement sur la touche
quantité plus importante que la quantité
MENU, jusqu’à ce que le programme
maximum (au maximum 500 g (1.1 lb.);
désiré soit affiché.
Voir « sélection MENU ».

22 Breadmaker Cool White Article 152001


Cuisson différence de taille entre le pain quoi
3 Appuyez sur le bouton START/STOP. aura cuit dans une pièce très chaude
Un court « bip » se fera entendre pour et dans une pièce très froide. Nous
indiquer que le programme sélectionné vous suggérons d’utiliser l’appareil à
est démarré. une température ambiante variant
Les lampes indicatrices situées autour entre 15 et 35°C.
du bouton START/STOP clignoteront, Vous pouvez suivre le processus de
pour indiquer que le programme est en
cuisson en regardant par le hublot du
cours.
couvercle.

• Le bouton MENU est à partir de ce


Pour le programme BASIC :
moment inactif, afin d’éviter un
changement de programme inopiné si 4 Lors du processus de cuisson, un long
quelqu'un appuyait par accident sur la « bip » se fera entendre. Ce « bip »
touche. vous prévient que le moment est venu
d’ajouter des ingrédients pour améliorer
• Le programme peut être arrêté en le goût du pain (si nécessaire).
appuyant sur le bouton START/STOP
Ouvrez le couvercle, ajoutez les
pendant plus de 3 secondes. Un court
ingrédients requis puis refermez le
« bip » se fera entendre pour indiquer couvercle.
que le programme sélectionné est
arrêté.
Fin
• Utilisez toujours l’appareil avec le 5 Quand le programme est terminé, des
couvercle fermé. « bips » se font entendre pour vous
• L’appareil s’éteindra automatiquement avertir que le programme a fini.
L’appareil gardera le pain au chaud
dans le cas d’une panne de courant
dans l’heure qui suit la fin du processus
pendant l’utilisation. L’appareil se
rallumera automatiquement si le de cuisson Ceci évite la formation de
condensation sur la croûte. Si vous
courant est rétabli dans les
souhaitez arrêter ce processus de
15 minutes. L’appareil finira alors le
programme. chauffage, appuyez sur le bouton
START/STOP pendant plus de
Si la panne de courant excède les
3 secondes. Vous entendrez alors un
15 minutes, le programme ne sera pas
conservé. Si, dans ce cas, la pâte n'est « bip » vous indiquant la fin du
programme.
pas encore entrée dans la phase de
levage, vous pouvez appuyer sur le
bouton START/STOP pour reprendre L’appareil et le moule de cuisson sont
très chauds. Utilisez des gants de
le programme depuis le début. Sinon,
protection pour ouvrir le couvercle et
jetez les ingrédients et recommencez
la préparation depuis le début. pour sortir le moule de cuisson de
l’appareil.
• Utilisez des gants de protection contre
la chaleur si vous touchez l’appareil
6 Ouvrez le couvercle.
pendant ou après l’utilisation.
7 Saisissez le moule de cuisson par la
L’appareil et le moule de cuisson
deviennent chauds. poignée et tournez-le dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre
• L’appareil fonctionnera sans problème pour le sortir de l’appareil.
dans une large plage de température 8 Retirez le pain du moule de cuisson en
ambiante, mais il pourra y avoir une retournant le moule la tête en bas, et en

Breadmaker Cool White Article 152001 23


tapotant doucement dessus. Si 1. BASIC
nécessaire, vous pouvez utilisez une C’est le programme le plus utilisé pour
spatule en bois ou en plastique pour pétrir, faire lever et cuire un pain normal.
retirer le pain, mais faites cependant
attention à ne pas endommager le 2. WHOLE WHEAT (farine complète)
revêtement antiadhésif. Ce programme peut être utilisé pour pétrir,
Il est possible que la pale de pétrissage faire lever et cuire un pain à base de farine
reste dans le pain. Utilisez le crochet complète.
métallique pour la retirer du pain. Faites
attention quand vous la dégagerez ; 3. QUICK (rapide)
elle est chaude. Ce programme peut être utilisé pour pétrir,
Laissez le pain refroidir sur une grille faire lever et cuire un pain plus rapidement
avant de le couper. (Conseil : Vous qu’avec le programme BASIC. Un pain cuit
pouvez très facilement couper le pain avec ce programme est en général plus
frais avec le couteau électrique petit et plus dense.
Princess (no d'article 492952).
9 Laissez l’appareil refroidir suffisamment 4. DOUGH (pâte)
avant de le réutiliser. Ce programme peut être utilisé pour pétrir
10 Quand vous aurez fini d’utiliser et lever une pâte sans la faire cuire. La
l’appareil, retirez la fiche de la prise pâte peut être utilisée pour faire des petits
murale et laissez l’appareil refroidir pains, des pizzas, du pain cuit à la vapeur
suffisamment avant de le nettoyer et de etc.
le ranger.
Voyez “Entretien et nettoyage”. 5. BAKE (cuisson)
Ce programme peut être utilisé pour faire
cuire un pain sans le pétrir et faire lever la
Sélection MENU pâte.
1 Appuyez sur le bouton MENU pour Il peut aussi être utilisé afin d’augmenter la
passer d’un programme à l’autre. Le durée de cuisson avec les paramètres
programme choisi est indiqué par une préférés après l’utilisation d’un autre
lumière. programme de cuisson standard.

Durée de cuisson pour les différents


programmes : Pour éteindre et ranger
l’appareil
Programme Durée
1 Débranchez la fiche de la prise murale.
(Hr :min)
2 Laissez l'appareil refroidir d'abord.
BASIC 3:00 3 Nettoyez l’appareil et tous les
WHOLE WHEAT 3:40 accessoires (voir « Entretien et
(farine complète) nettoyage »).
4 Rangez l’appareil dans un endroit sec
QUICK (rapide) 1:38
et protégé du gel.
DOUGH (pâte) 1:30
BAKE (cuisson) 0:30

24 Breadmaker Cool White Article 152001


4 Séchez l’appareil et les accessoires
avec soin avant de les ranger.

Entretien
et nettoyage Sécurité
• Nettoyez soigneusement l’appareil
après utilisation. Information générale
• Lisez et suivez soigneusement ces
• Assurez-vous que l’appareil n’est pas
instructions. Conservez le manuel afin
branché dans la prise murale au
de pouvoir vous y référer à l’avenir.
moment où vous commencez à le
nettoyer. • Quand vous utilisez l'appareil,
respectez toujours les instructions.
• Ne nettoyez jamais l’appareil lorsqu’il
est encore chaud. • L'appareil est destiné uniquement à
l'utilisation domestique.
• Assurez-vous qu’aucune prise
électrique ne soit en contact avec les • Si l'appareil est utilisé par des enfants,
parties électriques de l’appareil. ou par des personnes ayant un
handicap physique, sensoriel, mental
• N'immergez jamais l'appareil, la fiche
ou moteur, ou par des personnes
ni le cordon dans l'eau ou tout autre
n'ayant pas les connaissances et
liquide.
l'expérience nécessaires, ceci peut
• N'utilisez pas de détergents agressifs, entraîner un danger. Les personnes
décapants ou de produit récurant, ni responsables de leur sécurité doivent
d'objets tranchants (tels que couteaux leur donner des instructions très
ou brosses dures) pour le nettoyage. claires ou surveiller l'utilisation de
• Seules les parties amovibles de la l'appareil.
machine et les accessoires ( moulede • Tenez l'appareil hors de la portée des
cuisson, pale, cuillère et tasse de enfants ou des personnes incapables
mesure, ainsi que le crochet de l'utiliser correctement.
métallique) peuvent être mis au lave-
• Faites effectuer les réparations
vaisselle. L’appareil lui-même ne doit
uniquement par un technicien qualifié.
pas être mis au lave-vaisselle.
Ne tentez jamais de réparer vous-
1 Retirez la fiche de la prise murale et même l'appareil.
laissez l’appareil refroidir
• Utilisez uniquement des accessoires
complètement.
que recommande le fabricant de
2 Nettoyez le boîtier de l’appareil avec un
l'appareil. L'utilisation d'accessoires
chiffon doux et humide. Utilisez de l’eau
non homologués peut endommager
chaude et du liquide vaisselle pour
l'appareil et entraîner des risques pour
humidifier le chiffon.
l'utilisateur.
3 Seules les parties amovibles de la
machine et les accessoires ( moulede • L'appareil n'est pas conçu pour être
cuisson, pale, cuillère et tasse de commandé par une minuterie externe
mesure, ainsi que le crochet métallique) ni par une télécommande séparée.
peuvent être mis au lave-vaisselle ou
lavés à l’eau savonneuse.

Breadmaker Cool White Article 152001 25


Électricité et chaleur • Si l'appareil est tombé à l'eau, ne le
rattrapez pas. Débranchez
• Vérifiez que le voltage principal est
immédiatement la fiche de la prise
identique à celui utilisé par la plaque
de type de l’appareil avant de murale. Cessez d'utiliser l'appareil.
commencer l’utilisation. • L’appareil et ses différents parties
• Utilisez une prise mise à la terre et peuvent devenir chaudes lors de
l’utilisation. Soyez prudents afin de ne
raccordée à un circuit à fusible de 10
pas vous brûler quand vous touchez
A au minimum, et auquel aucune autre
lourde charge n’est connectée. l'appareil ou ses composants.
• L'appareil doit pouvoir éliminer la
• Si vous utilisez une rallonge, utilisez
chaleur produite pour éviter tout
un type de rallonge mise à la masse et
convenant à la puissance de risque d’incendie. Laissez toujours
suffisamment d'espace libre autour de
l'appareil. Déroulez complètement la
l'appareil et évitez tout contact avec
rallonge et positionnez-la de telle
façon que personne ne puisse des matériaux inflammables. Ne
recouvrez jamais l'appareil.
trébucher.
• L’appareil devrait être alimenté par un • Laissez l’appareil refroidir avant de le
ranger, de le nettoyer ou de procéder à
dispositif différentiel résiduel (DDR)
son entretien.
dont le courant résiduel nominal de
fonctionnement ne dépasse pas • N'utilisez pas l'appareil près d'une
30 mA. autre source de chaleur.
• Retirez toujours la fiche de la prise Durant l'utilisation
murale lorsque vous prévoyez de ne
• N'utilisez jamais l'appareil à
pas utiliser l’appareil pour une longue
l'extérieur.
durée.
• N'utilisez jamais l'appareil dans une
• Lorsque vous débranchez la fiche,
pièce humide.
saisissez la fiche elle-même ; ne tirez
pas sur le cordon. • Utilisez l’appareil à une température
située entre 15 °C et 35 °C.
• Ne tirez jamais sur le cordon pour
déplacer l’appareil. • Installez l'appareil sur une surface
plane et stable, où il ne risque pas de
• Ne déplacez jamais l’appareil quand il
tomber.
est en cours d’utilisation.
• Ne laissez pas le cordon pendre par-
• N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou le
dessus le bord du plan de travail ou
cordon est endommagé. Faites
de la table.
remplacer le cordon endommagé par
un technicien qualifié. • Assurez-vous toujours que le cordon
d’alimentation est complètement
• Assurez-vous que ni l'appareil, ni le
déroulé.
cordon, ni la fiche n'entre en contact
avec une source de chaleur telle • Assurez-vous que vos mains sont
qu'une plaque électrique chaude ou sèches quand vous touchez l’appareil,
une flamme. le cordon ou la fiche.
• Assurez-vous que l’appareil et le • Éteignez l'appareil et débranchez la
cordon d’alimentation ne soient pas fiche en cas de problème durant
en contact avec de l’eau, d'autres l'utilisation, pour le nettoyage, pour le
liquides ou produits chimiques. montage ou démontage d'un

26 Breadmaker Cool White Article 152001


accessoire, et pour le rangement
quand vous avez fini de l'utiliser.
• Ne laissez pas l’appareil sans
surveillance pendant l’utilisation.
• Ne jamais déplacer l’appareil quand il
Quelques recettes de
est branché ou encore chaud. Avant pain
de le déplacer, débranchez-le et
attendez qu’il ait refroidi. La tasse et la cuillère de mesure (avec à
chaque extrémité la mesure correspondant
• Le moule de cuisson de l’appareil est à une cuillère à café et une cuillère à
revêtu de PTFE. Quand il est chauffé, soupe), qui sont fournies avec l'appareil,
ce revêtement peut dégager de faibles ont été utilisées pour déterminer les
quantités de gaz qui sont quantités.
complètements inoffensifs pour les
humains. Cependant, le système Pain blanc
nerveux des oiseaux est extrêmement Farine de blé ou de froment 280 g
sensible à ces gaz. C’est pourquoi cet Levure (sèche) 1 cuillère à café
appareil ne devrait pas être utilisé Huile 1½ à 2 cuillères à soupe
près d’une cage à oiseaux (comme par Lait 1½ à 2 cuillères à soupe
exemple des oiseaux tropicaux, Sel 1 cuillère à café
perroquets ou autres). Sucre 1 cuillère à soupe
Eau 155 ml

Pain complet
Farine de blé complet 280 g
Levure (sèche) 1 cuillère à café
Environnement Huile 1½ à 2 cuillères à soupe
Jetez le matériel d'emballage, tel que le Lait 1 à 1½ cuillères à soupe
plastique et les cartons, dans les Sel 1 cuillère à café
conteneurs prévus à cet effet. Sucre 1 cuillère à soupe
Eau 160 ml
Si vous souhaitez vous débarrassez de
l’appareil alors qu’il fonctionne toujours ou
Pain fantaisie
peut être réparé facilement, assurez-vous Farine à pain foncé 250 g
qu’il sera recyclé. Farine de maïs
(ou un autre type de farine) 30 g
Lorsque l'appareil ne peut plus servir, il doit Levure (sèche) 1 cuillère à café
être retraité, de façon à pouvoir être Huile 1½ à 2 cuillères à soupe
recyclé au moins partiellement. Ne mettez Lait 1 à 1½ cuillères à soupe
pas l'appareil aux ordures ménagères, Yaourt ½ à 1 cuillère à soupe
mais portez-le chez le vendeur ou dans un Sel 1 cuillère à café
centre de collecte agréé. Les autorités de Sucre 1 cuillère à soupe
votre commune vous renseigneront sur le Eau 155 ml
centre de collecte le plus proche.
Ingrédients
Directive européenne applicable : Vous pouvez bien sûr préparer un pain
2002/95/CE grâce à l’une des recettes données ci-
2002/96/CE dessus, mais une fois que vous êtes
lancé(e), il est amusant d'expérimenter en

Breadmaker Cool White Article 152001 27


utilisant différents ingrédients. Pour ce une fois le pain cuit sera plus compact que
faire il est utile d’en savoir un peu plus sur si vous aviez utilisé uniquement de la
les différents ingrédients de préparation. farine brute. C’est pourquoi la plupart des
Certaines informations utiles à la boulangers amateurs ajoutent une certaine
préparation du pain sont données ci- quantité de farine de blé.
dessous.
En plus des types de farines décrites ci-
Farine dessus, il existe de nombreux types de
L’ingrédient principal du pain est la farine. farine qu’il vous faudra un certain temps
On trouve de nombreux types de farines et pour découvrir : Farine d'avoine, d’orge, de
mélanges de farine. Le type de farine/grain sarrasin, de maïs et de seigle.
utilisé changera complètement le type de Mélanges
pain obtenu. Par exemple, la farine de blé
contient beaucoup de gluten et elle lève La plupart des farines peuvent être
bien mieux qu’une farine plus lourde ; vous mélangées ensemble. Le mélange de
aurez donc besoin de moins de levure. Le farine de sarrasin/d’avoine et de blé est un
gluten est une protéine qui se trouve dans bon exemple. Vous pouvez aussi essayer
les grains comme le blé, l’avoine, le seigle un mélange d'avoine et de blé. Il est aussi
et l’orge. Au fur et à mesure que le pain possible d’acheter différents mélanges
lève, le gluten forme un réseau qui dans des magasins, comme farine de
maintient les petites bulles de gaz mais, farine six grains, neuf grains ou dix
carbonique en place et le pain gonfle. grains. Ces mélanges contiennent de la
farine et/ou un améliorant de la
La farine de qualité ou domestique fermentation.
La plupart des farines blanches sont
nommées farine de qualité ou domestique. Mélanges tout en un.
Elle ne contient presque pas de grains ou Vous pouvez également acheter des
de son mais beaucoup de gluten. Ce type préparations qui contiennent tous les
de farine est généralement utilisé pour lier ingrédients, sauf l’eau. Ces mélanges
les soupes et les sauces, mais convient prêts à l’usage sont faciles et rapides à
également à la préparation du pain (blanc). préparer mais sont également plus chers.

Farine de froment et farine brute Levure


La farine de froment est une farine La levure est nécessaire pour que le pain
blanche. La farine de froment est un peu puisse gonfler. Vous pouvez acheter de la
plus grise est contient une petite quantité levure fraîche (levure de boulanger, en
de son et de graines. La farine de froment blocs) ou de la levure sèche (sous forme
et la farine brute contiennent également de granulés). Le goût de la levure fraîche
beaucoup de gluten. est légèrement plus prononcé que celui de
la levure sèche. Il existe différentes
Farine de blé complet et farine complète marques de levure sèche et leur effet est
brute légèrement différent. La levure qui vous
La farine de blé complet est préparée à convient le mieux, est une pure question
base des grains de blé complet et non de préférence personnelle. Une règle
traités. Elle contient la totalité du son et simple est qu'il vous faut environ la moitié
des graines du blé. La farine complète est du poids de levure sèche (aussi appelée
riche en gluten, comme la farine de levure instantanée) par rapport au poids de
froment mais est plus lourde en raison de levure fraîche. L’effet de la levure peut être
la présence de son et de grains. Le résultat affecté par le contact avec le sel ou la

28 Breadmaker Cool White Article 152001


graisse. Le sel dessèche la levure et la Graisses
graisse enrobe les cellules de levure, ce La graisse est un élément qui améliore le
qui empêche la pâte de continuer à lever. pain. Vous n’en avez pas nécessairement
Il est donc important de s’assurer que la besoin, mais le pain est bien meilleur si
levure, le sel et le beurre ne sont pas trop vous en utilisez La graisse permet à la
près les uns des autres dans la machine à pâte d’être plus souple, et de lever plus
pain. facilement. La graisse enrobe aussi le
réseau du gluten, ce qui emprisonne le gaz
Sel carbonique à l'intérieur. Le pain est plus
Le sel améliore le goût du pain, mais joue aérien et reste frais plus longtemps.
aussi un rôle dans la formation de la croûte Différents types de graisses conviennent.
et dans le gonflement du pain (bien que le L’huile (tournesol, ou huile d’olive) le
sel puisse aussi empêcher le pain de beurre et la margarine donnent un
monter s’il est en contact direct avec la excellent résultat. L’huile rend la croûte
levure). Le sel renforce la construction du moins dure. La margarine permet la
gluten qui donne sa forme au pain. Le sel formation d'une croûte plus croustillante et
assure aussi que le pain ne déborde pas améliore également le levage du pain.
du moule de cuisson et ne retombe pas Lorsque vous faite cuire du pain aux
avant d’être bien cuit. herbes, vous pouvez utiliser une huile plus
Il est possible de faire cuire du pain avec parfumée comme de l'huile de noix,
peu ou pas de sel, mais vous aurez besoin parfumée à l'ail ou de l'huile au basilic.
de changer les ingrédients.
Température
Liquides Il est préférable que tous les ingrédients
Le liquide le plus couramment utilisé pour soient à température ambiante quand ils
faire du pain est l’eau, mais vous pouvez sont placés dans le moule de cuisson.
aussi utiliser du lait ou du lait Ribot. Ceci N’utilisez jamais un liquide qui est trop
influence le goût du pain, la façon dont il chaud, car il peut avoir un effet négatif sur
lève et sa structure. la levure.
Les graisses contenues dans le lait entier
ont une influence positive sur la fraîcheur, Aides et conseils
et le lactose du lait stimule la fermentation.
Le lait Ribot permet la fabrication d’un pain Faites refroidir le pain sur une grille
plus léger qui reste frais plus longtemps. Après la cuisson, laissez le pain refroidir
sur une grille. La chaleur peut s’échapper
Sucre de tous les côtés.
Le sucre ne contribue que peu au
processus de fermentation mais détermine Coupez le pain une fois qu’il a refroidi.
le goût du pain. Vous pouvez utilisez du Il est préférable d’attendre que le pain fait
miel, de la mélasse, ou du sirop de sucre maison ait refroidi avant de le couper. Si le
plutôt que du sucre. N’utilisez pas de sucre pain est toujours chaud, il vaut mieux le
granulé à trop gros grains ou de sucre découper à l'aide d'un couteau électrique
candy dans la machine à pain. Ils comme le Princess 2952 Silver.
pourraient endommager le revêtement
antiadhésif. N’utilisez pas d'édulcorants Conservation du pain
artificiels, car en général ils ne résistent Après que le pain ait refroidi, il est
pas bien à la chaleur. préférable d’envelopper votre pain dans un
torchon. La croûte restera belle et
croustillante. Des sacs de papier spéciaux
conviennent aussi à la conservation du

Breadmaker Cool White Article 152001 29


pain. Le pain ramollira s’il est conservé Pain sec
dans un sac en plastique ou dans le Une quantité de liquide trop faible produit
réfrigérateur. un pain trop sec. Essayez de rajouter (un
peu) plus d’eau ou de lait. Si le pain est
Congélation du pain bon juste après la cuisson mais se
Il est préférable d’attendre que le pain fait dessèche trop rapidement, ajoutez plus
maison ait refroidi avant de le congeler. Le d’huile ou de beurre.
plus pratique est de le congeler en portions
quotidiennes. Pain effondré
Il est préférable de décongeler le pain à Si votre pain commence par bien lever
température ambiante, parce que le four à mais s’effondre pendant la cuisson,
micro-ondes dessèche trop rapidement le essayez de le faire cuire avec le
pain. programme le plus court (BASIC). En
Bien qu’il soit possible de congeler le pain général, les programmes les plus longs
ce processus a toujours une influence augmentent le risque de voir le pain
négative sur la qualité de celui-ci. s’effondrer lors de la cuisson.

Pain plus foncé En conclusion


Une cuillerée à soupe de poudre de cacao Après avoir lu toutes ces informations vous
peut être ajoutée à la farine pour donner devriez en théorie être en mesure
une couleur plus foncée au pain. d'imaginer vos propres recettes préférées.
L’influence sur le goût est pratiquement Tout ce qui vous reste à acquérir est un
inexistante. peu d’entraînement. Il est possible que ça
ne soit pas si facile, car faire cuire du pain
Croûte plus croustillante n'est pas une compétence qu'on acquiert
Afin d’obtenir un résultat plus croustillant en un jour. La recherche du pain parfait
vous pouvez laisser le pain dans la peut être parsemée de nombreux
machine pour dix à quinze minutes obstacles, Mais ne vous découragez pas si
pendant la phase de conservation de la vous avez des problèmes quand vous
chaleur. commencez. Demandez à d’autres
boulangers amateurs leurs expériences,
Si le pain déborde du moule de cuisson prenez le temps de lire à ce sujet, faites
Vous pouvez observer le processus de des recherches sur Internet et, ce qui est
levage du pain par le hublot du couvercle. encore plus important, continuez à
Il n'est en général pas souhaitable d'ouvrir expérimenter car les possibilités sont
le couvercle pendant que le pain lève, car il infinies. Et le pain fait à la maison est le
pourrait retomber, mais si la pâte déborde meilleur de tous.
du moule de cuisson et colle au hublot du
couvercle (ceci peut également se
produire pendant la cuisson) alors ouvrez
brièvement le couvercle. La pâte
retombera alors légèrement.

Pain petit et compact


Une quantité de liquide trop importante
donne un pain petit et plat. La pâte ne peut
pas lever correctement, parce qu’elle est
trop humide. Il est aussi possible que la
levure soit trop froide.

30 Breadmaker Cool White Article 152001


• Für dieses Gerät ist eine geerdete
Wandsteckdose erforderlich.
1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial
und alle Aufkleber vom Gerät.
Allgemeine 2 Reinigen Sie das Gerät und alle
Zubehörteile (siehe "Wartung und
Informationen Reinigung").
Dieser Princess Cool White 3 Stellen Sie das Gerät auf eine flache,
Brotbackautomat mischt und knetet den stabile Oberfläche, von der es nicht
Teig und backt anschließend das Brot. Das herunterfallen kann.
Gerät ist komplett mit einem Messbecher 4 Halten Sie die Backform am Griff fest
und Messlöffel sowie mit einer und setzen Sie sie in das Gerät ein.
antihaftbeschichteten Backform Drücken Sie sie herunter und drehen
ausgestattet. Sie sie im Uhrzeigersinn, bis die Form
Der Brotbackautomat verfügt über einrastet.
5 Programme, die Sie für verschiedene 5 Bringen Sie die Knetvorrichtung auf
Brotsorten verwenden können! dem Schaft am Boden der Backform
an. Drehen Sie die Knetvorrichtung bis
Sie merken, dass sie fest auf der Achse
angebracht ist.
6 Schließen Sie den Deckel.
Betrieb und 7 Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose.
Steuerelemente Es ertönt ein Piepton und ein Licht zeigt
Siehe Abbildung 1. das BASIC-Programm an. Dies ist das
Standardprogramm.
Das Gerät besteht aus den folgenden 8 Drücken Sie wiederholt die MENU-
Einzelteilen: Taste, bis das Licht das BAKE-
1 Deckel mit Fenster Programm anzeigt. Das BAKE-
2 START/STOP-Taste mit Leuchtanzeige Programm ist ausgewählt.
3 MENU-Taste mit Leuchtanzeige 9 Drücken Sie die START/STOP-Taste
4 Gehäuse und lassen Sie das Gerät ca.
5 Stahlhaken 10 Minuten backen.
6 Messlöffel Die Leuchtanzeige in der Nähe der
7 Messbecher START/STOP-Taste blinkt, um
8 Backform anzuzeigen, dass das Programm in
9 Griff Betrieb ist.
10 Stromkabel und Stecker 10 Zum Stoppen des Programms drücken
11 Knetvorrichtung Sie nach ca. 10 Minuten die START/
STOP-Taste länger als drei Sekunden.
Vor der ersten Verwendung Es ertönt ein Piepton, der anzeigt, dass
• Lesen Sie diese Anweisungen das Programm angehalten wurde.
sorgfältig durch und befolgen Sie Lassen Sie das Gerät abkühlen.
diese. Heben Sie diese Anleitung für 11 Öffnen Sie den Deckel.
zukünftige Anwendungen auf. 12 Halten Sie die Backform am Griff fest,
• Stellen Sie sicher, dass die drehen Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn und nehmen Sie die
Netzspannung mit der auf dem
Form aus dem Gerät heraus.
Stromadapter angegebenen
Spannung übereinstimmt.

Breadmaker Cool White Article 152001 31


13 Reinigen Sie die Backform und die Füllen Sie das Gerät nur bis zur
Knetvorrichtung und trocknen Sie sie maximalen Füllhöhe (insgesamt
gründlich ab. höchstens 500 g); sonst quillt der Teig
Siehe „Wartung und Reinigung." über die Backform.

• Beim ersten Einschalten können eine


2 Geben Sie die Zutaten nacheinander in
leichte Rauchentwicklung sowie ein die Backform. Gießen Sie zuerst
spezieller Geruch entstehen. Das ist
Wasser oder Flüssigkeit in die
normal und hört bald wieder auf.
Backform. Fügen Sie dann das Mehl
Sorgen Sie für ausreichende und - je nach Rezept - Zucker, Salz,
Belüftung.
Butter und Hefe oder Backpulver dazu.
• Die zu diesem Gerät gehörende Geben Sie die Hefe oder das
Backform ist mit einer Antihaftschicht Backpulver in eine Mehlmulde und jede
aus PTFE ausgestattet. Bei der der anderen Zutaten in eine Ecke der
Erhitzung dieser Beschichtung Backform (das ist besonders wichtig bei
können kleine Gasmengen freigesetzt der Verwendung des Timers).
werden, die für Menschen absolut 3 Halten Sie die Backform am Griff fest
harmlos sind. Das Nervensystem von und setzen Sie sie in das Gerät ein.
Vögeln reagiert jedoch äußerst Drücken Sie sie herunter und drehen
empfindlich auf diese Gase. Daher Sie sie im Uhrzeigersinn, bis die Form
sollte das Gerät nicht in der Nähe von einrastet.
Vogelkäfigen verwendet werden (z. B. 4 Schließen Sie den Deckel.
tropische Vögel wie Papageien).
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät
Das Gerät für die Nutzung ausreichend frei steht. So ist
vorbereiten sichergestellt, dass der Dampf richtig
1 Stellen Sie das Gerät auf eine flache, verteilt wird und Gegenstände in der
stabile Oberfläche, von der es nicht Nähe des Geräts nicht feucht werden.
herunterfallen kann. • Verwenden Sie für die Backform keine
2 Bringen Sie die Knetvorrichtung auf scharfen Gegenstände wie
dem Schaft am Boden der Backform Metallspatel, Messer und Gabeln.
an. Drehen Sie die Knetvorrichtung bis Diese können die Antihaftschicht
Sie merken, dass sie fest auf der Achse beschädigen.
angebracht ist.
Programm einstellen
Vor dem Backen und Einsetzen der 1 Stecken Sie den Stecker in die
Knetvorrichtung empfehlen wir, die Steckdose.
Öffnungen rund um die Achse der Es ertönt ein Piepton und ein Licht zeigt
Knetvorrichtung in der Backform mit Butter das BASIC-Programm an. Dies ist das
einzufetten. Dadurch wird verhindert, dass Standardprogramm.
der Teig daran festklebt und es erleichtert 2 Wählen Sie das gewünschte Programm
das Entfernen der Knetvorrichtung aus aus, indem Sie wiederholt die MENU-
dem Brot, wenn es fertig ist. Taste drücken, bis das Licht das
Verwendung gewünschte Programm anzeigt.
Siehe „MENU”-Auswahl
Hinzufügen der Zutaten
1 Wiegen Sie die erforderlichen
Rezeptzutaten ab.

32 Breadmaker Cool White Article 152001


Backen Brotgröße unterschiedlich ausfallen.
3 Drücken Sie die START/STOP-Taste. Wir empfehlen eine Verwendung bei
Es ertönt ein Piepton, der anzeigt, dass Temperaturen zwischen 15 und 35 °C.
das ausgewählte Programm gestartet Durch das Fenster im Deckel können Sie
wurde.
den Backprozess verfolgen.
Die Leuchtanzeige in der Nähe der
START/STOP-Taste blinkt, um Für das BASIC-Programm:
anzuzeigen, dass das Programm in
Betrieb ist. 4 Während des Backvorgangs ertönt ein
langer Piepton. Dieser Ton macht Sie
• Zur Vermeidung ungewollter darauf aufmerksam, Extrazutaten
Programmänderungen durch zuzufügen, um das Aroma zu
versehentliches Drücken ist die verbesssern (falls gewünscht):
MENU-Taste ab jetzt inaktiv. Öffnen Sie den Deckel, geben Sie die
gewünschten Zutaten hinzu und
• Durch Drücken der START/STOP-
schließen Sie den Deckel wieder.
Taste für mehr als 3 Sekunden kann
das Programm gestoppt werden. Es
Ende
ertönt ein Piepton, der anzeigt, dass
5 Wenn das Progamm abgelaufen ist,
das ausgewählte Programm ertönt ein Piepton, der das
angehalten wurde.
Programmende anzeigt.
• Verwenden Sie das Gerät stets mit Das Gerät hält das Brot nach dem
geschlossenem Deckel. Backvorgang für eine Stunde warm. So
wird eine Kondenswasserbildung auf
• Im Falle eines Stromausfalls während
des Betriebs schaltet sich das Gerät der Rinde verhindert. Wenn Sie diesen
Warmhalteprozess anhalten wollen,
automatisch aus. Wenn der Strom
dann drücken Sie die START/STOP-
innerhalb von 15 Minuten wieder zur
Verfügung steht, schaltet sich das Taste länger als 3 Sekunden. Sie hören
einen Piepton, der das Programmende
Gerät automatisch wieder ein. Das
anzeigt.
Gerät fährt mit dem Programm fort.
Dauert der Stromausfall länger als
Das Gerät und die Backform sind sehr
15 Minuten, wird das Programm nicht
heiß. Verwenden Sie zum Öffnen des
beendet. Sollte in diesem Fall der Teig
noch nicht aufgegangen sein, können Deckels und zum Herausnehmen der
Backform aus dem Gerät
Sie die START/STOP-Taste erneut
Ofenhandschuhe.
drücken, um das Programm noch
einmal vom Beginn zu starten.
Ansonsten entsorgen Sie die Zutaten 6 Öffnen Sie den Deckel.
und fangen Sie nochmal von vorne an. 7 Halten Sie die Backform am Griff fest,
drehen Sie sie gegen den
• Verwenden Sie Ofenhandschuhe,
Uhrzeigersinn und nehmen Sie die
wenn Sie das Gerät während oder
nach dem Betrieb anfassen müssen. Form aus dem Gerät heraus.
8 Entfernen Sie das Brot aus der
Das Gerät und die Backform werden
Backform, indem Sie diese auf den
heiß.
Kopf stellen und leicht dagegen
• Das Gerät funktioniert in einer klopfen. Falls erforderlich können Sie
umfangreichen Temperaturskala, aber einen Holz- oder Kunststoffspatel
wenn in einem sehr warmen oder sehr benutzen, um das Brot herauszulösen;
kalten Raum gebacken wird, kann die achten Sie jedoch darauf, die

Breadmaker Cool White Article 152001 33


Antihaftbeschichtung nicht zu 2. WHOLE WHEAT (VOLLKORN)
beschädigen. Dieses Programm kann zum Kneten,
Es kann vorkommen, dass die Aufgehen und Backen von Vollkornbrot
Knetvorrichtung im Brot steckenbleibt. verwendet werden.
Verwenden Sie den Stahlhaken, um
diese aus dem Brot herauszuholen. 3. QUICK (SCHNELL)
Passen Sie beim Herausholen der Dieses Programm kann zum Kneten,
Knetvorrichtung auf, da diese heiß ist. Aufgehen und Backen von Broten in
Lassen Sie das Brot vor dem kürzerer Zeit als im BASIC-Programm
Anschneiden auf einem Rost abkühlen. verwendet werden. Mit diesem Programm
(Tipp: Mit dem Princess Elektromesser gebackenes Brot ist normalerweise kleiner
lässt sich frisches Brot ganz leicht und hat eine dichte Textur.
schneiden (Artikelnr. 492952).
9 Lassen Sie das Gerät ausreichend 4. DOUGH (TEIG)
abkühlen, ehe Sie es erneut Dieses Programm kann zum Kneten und
verwenden. Aufgehen von Teig verwendet werden,
10 Wenn Sie mit der Benutzung des ohne diesen zu backen. Der Teig kann zur
Geräts fertig sind, dann ziehen Sie den Herstellung von Brötchen, Pizza,
Stecker aus der Steckdose und lassen gedämpftem Brot, etc. verwendet werden.
Sie das Gerät ausreichend abkühlen,
bevor Sie es reinigen und verstauen. 5. BAKE (BACKEN)
Siehe „Wartung und Reinigung." Dieses Programm kann zum Backen eines
Brots ohne Kneten und Aufgehen
verwendet werden.
MENU-Auswahl Hiermit lässt sich auch die Backzeit direkt
1 Drücken Sie die MENU-Taste, um nach der Verwendung eines anderen
zwischen den verschiedenen Standardbackprogramms erhöhen.
Programmen hin- und herzuschalten.
Das gewählte Programm wird mit
einem Licht angezeigt. Das Gerät ausschalten und
verstauen
Betriebszeit für die verschiedenen 1 Ziehen Sie den Stecker aus der
Programme: Steckdose.
2 Lassen Sie das Gerät abkühlen.
Programm Zeit
3 Reinigen Sie das Gerät und alle
(Std:Min)
Zubehörteile (siehe „Wartung und
BASIC 3:00 Reinigung").
WHOLE WHEAT 3:40 4 Bewahren Sie das Gerät an einem
(VOLLKORN) trockenen und frostfreien Ort auf.
QUICK (SCHNELL) 1:38
DOUGH (TEIG) 1:30
BAKE (BACKEN) 0:30
Wartung
1. BASIC
Dies ist das am meisten verwendete und Reinigung
Programm zum Kneten, Aufgehen und • Reinigen Sie das Gerät nach der
Backen von normalem Brot. Benutzung gründlich.

34 Breadmaker Cool White Article 152001


• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei
der Reinigung nicht an die Steckdose
angeschlossen ist.
• Reinigen Sie das Gerät nie in heißem
Zustand. Sicherheit
• Achten Sie darauf, dass keine Allgemeine Informationen
Feuchtigkeit an die elektrischen Teile
• Lesen Sie diese Anweisungen
des Geräts gelangt.
sorgfältig durch und befolgen Sie
• Tauchen Sie das Gerät, das diese. Heben Sie diese Anleitung für
Stromkabel oder den Stecker nie in zukünftige Anwendungen auf.
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur so,
• Verwenden Sie zur Reinigung keine wie in dieser Bedienungsanleitung
aggressiven Reinigungs- und beschrieben.
Scheuermittel oder scharfen
• Verwenden Sie dieses Gerät nur für
Gegenstände (wie Messer oder harte
den Hausgebrauch.
Bürsten).
• Die Verwendung des Geräts durch
• Nur die Einzel- und Zubehörteile
Kinder oder Personen mit
(Backform, Knetvorrichtung,
Messlöffel und -behälter sowie der körperlichen, geistigen oder
motorischen Einschränkungen, mit
Stahlhaken) sind
Wahrnehmungseinschränkungen oder
spülmaschinengeeignet. Das Gerät
selbst darf nicht im Geschirrspüler mangelnder Kenntnis und Erfahrung
kann zu gefährlichen Situationen
gereinigt werden.
führen. Für diesen Personenkreis
1 Ziehen Sie den Stecker aus der verantwortliche Personen müssen
Steckdose und lassen Sie das Gerät deutliche Anweisungen erteilen oder
vollständig abkühlen. diesen bei der Verwendung des Geräts
2 Reinigen Sie das Gerätegehäuse mit beaufsichtigen.
einem weichen, feuchten Tuch.
• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der
Verwenden Sie zum Anfeuchten des
Tuchs warmes Wasser und ein wenig Reichweite von Kindern oder von
Personen, die dieses nicht sicher
Spülmittel.
bedienen können, auf.
3 Reinigen Sie die Einzelteile (Backform,
Knetvorrichtung, Messlöffel und - • Lassen Sie das Gerät nur von einem
behälter sowie den Stahlhaken) in qualifizierten Elektriker reparieren.
Spülmittelwasser oder im Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät
Geschirrspüler. selbst zu reparieren.
4 Trocknen Sie das Gerät und die
• Verwenden Sie nur vom Hersteller
Zubebehörteile gründlich ab, bevor Sie empfohlene Zubehörteile. Die
sie verstauen.
Verwendung anderer Zubehörteile
kann zu einem Schaden am Gerät
führen, wodurch Gefahren für den
Nutzer entstehen können.
• Das Gerät ist nicht zur Verwendung
mit einem externen Timer oder einer
separaten Fernbedienung
vorgesehen.

Breadmaker Cool White Article 152001 35


Elektrizität und Wärme Flüssigkeiten oder Chemikalien in
Kontakt kommen.
• Stellen Sie sicher, dass die
Netzspannung des Geräts mit der auf • Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn
dem Stromadapter angegebenen es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie
Stromstärke übereinstimmt. sofort den Stecker aus der Steckdose.
• Verwenden Sie eine geerdete Verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
Steckdose, die an einen • Das Gerät und die Teile können
abgesicherten Stromkreis von während der Benutzung heiß werden.
mindestens 10 A angeschlossen ist Um Verbrennungen zu vermeiden,
und an den keine anderen sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie
leistungsstarken Verbrauchsgeräte das Gerät und die Teile anfassen.
angeschlossen sind. • Um Brandgefahr zu verhindern, muss
• Verwenden Sie nur eine geerdete das Gerät seine Hitze abgeben
Verlängerungsschnur, die für die können. Sorgen Sie also dafür, dass
Stromstärke des Geräts geeignet ist. das Gerät ausreichend frei steht und
Wickeln Sie die Verlängerungsschnur nicht in Kontakt mit brennbarem
vollständig ab und platzieren Sie sie Material kommen kann. Das Gerät darf
so, dass niemand darüber fallen kann. nicht abgedeckt werden.
• Das Gerät sollte mit einem • Lassen Sie das Gerät ausreichend
Fehlerstromschutzschalter versorgt abkühlen, ehe Sie es verstauen,
werden, dessen reinigen oder warten.
Nennrestbetriebsstrom 30 mA nicht • Benutzen Sie das Gerät nicht in der
überschreitet.
Nähe anderer Hitzequellen.
• Ziehen Sie immer den Stecker aus der
Steckdose, wenn das Gerät für Während der Benutzung
längere Zeit nicht benutzt wird. • Verwenden Sie das Gerät nicht im
Freien.
• Ziehen Sie am Stecker und nicht am
Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus • Verwenden Sie das Gerät nicht in
der Steckdose ziehen. feuchten Räumen.
• Ziehen Sie nie am Stromkabel, um das • Verwenden Sie das Gerät nur bei einer
Gerät zu bewegen. Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C.
• Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es • Stellen Sie das Gerät auf eine flache,
in Betrieb ist. stabile Oberfläche, von der es nicht
herunterfallen kann.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
dieses selbst oder das Stromkabel • Lassen Sie das Kabel nicht über den
beschädigt ist. Lassen Sie ein Rand der Anrichte, der Arbeitsfläche
beschädigtes Stromkabel von einem odes des Tisches hängen.
qualifizierten Elektriker ersetzen. • Stellen Sie sicher, dass das
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Stromkabel komplett ausgerollt ist.
Stromkabel und der Stecker nicht mit • Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände
heißen Quellen wie heißen Herdplatten trocken sind, wenn Sie das Gerät, das
oder offenen Flammen in Kontakt Kabel oder den Stecker berühren.
kommen.
• Schalten Sie das Gerät aus und/oder
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät und ziehen Sie den Stecker aus der
der Stecker nicht mit Wasser, anderen Steckdose, wenn bei der Benutzung

36 Breadmaker Cool White Article 152001


Störungen auftreten, Sie das Gerät über die verfügbaren Abgabe- und
reinigen, Zubehör anbringen oder Sammelsysteme zu erhalten.
abnehmen und das Gerät nach der
Verwendung verstauen. Geltende europäische Richtlinie:
2002/95/EC
• Lassen Sie das Gerät während der
2002/96/EC
Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
• Bewegen Sie das Gerät keinesfalls,
wenn es noch eingeschaltet oder heiß
ist. Schalten Sie das Gerät aus und
lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es
bewegen.
Einige Brotrezepte
• Die Backform des Geräts ist mit einer Für die angegebenen Mengen wurden der
Messbehälter und der -löffel (mit
Antihaftschicht aus PTFE
demTeelöffel- und Esslöffelmaß am Ende)
ausgestattet. Bei der Erhitzung dieser
Beschichtung können kleine verwendet, die zum Lieferumfang des
Brotbackautomaten dazugehören.
Gasmengen freigesetzt werden, die
für Menschen absolut harmlos sind. Weißbrot
Das Nervensystem von Vögeln
Weizen- oder Weizenauszugsmehl 280 g
reagiert jedoch äußerst empfindlich
Hefe (trocken) 1 Teelöffel
auf diese Gase. Daher sollte das Gerät
Öl 1½ bis 2 Esslöffel
nicht in der Nähe von Vogelkäfigen
Milch 1 bis 2 Esslöffel
verwendet werden (z. B. tropische
Salz 1 Teelöffel
Vögel wie Papageien).
Zucker 1 Esslöffel
Wasser 155 ml

Vollkornbrot
Vollkornmehl 280 g
Umwelt Hefe (trocken) 1 Teelöffel
Öl 1½ bis 2 Esslöffel
Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Milch 1 bis 1½ Esslöffel
Kunststoff und Kartons in die dafür Salz 1 Teelöffel
vorgesehenen Container. Zucker 1 Esslöffel
Wasser 160 ml
Wollen Sie das Gerät entsorgen, obwohl
es noch richtig funktioniert oder problemlos Mischbrot
repariert werden kann, dann sorgen Sie für Weizenauszugsmehl 250 g
eine Wiederverwendung des Geräts. Maismehl
(oder eine andere Mehlsorte) 30 g
Am Ende der Nutzungsdauer müssen Sie Hefe (trocken) 1 Teelöffel
das Gerät auf verantwortungsvolle Weise Öl 1½ bis 2 Esslöffel
aufbereiten lassen, sodass das Gerät und Milch 1 bis 1½ Esslöffel
dessen Teile wiederverwendet werden Joghurt ½ bis 1 Esslöffel
können. Stellen Sie das Gerät nicht zum Salz 1 Teelöffel
unsortierten Abfall, sondern bringen Sie es Zucker 1 Esslöffel
zum Händler oder zu einem anerkannten Wasser 155 ml
Sammelpunkt. Setzen Sie sich mit Ihrer
Stadt in Verbindung, um Informationen

Breadmaker Cool White Article 152001 37


Zutaten Vollkornmehl enhält, genauos wie
Weizenmehl, viel Gluten, ist aber aufgrund
Sie können natürlich Ihr Brot nach den
der Kleie und Keimteilchen schwerer.
oben aufgeführten Rezepten backen, aber
wenn Sie erst einmal Übung darin haben, Folglich ist das Brot kompakter, wenn es
nur mit Vollkornmehl zubereitet wird.
macht es Spaß, mit verschiedenen Zutaten
Daher fügen die meisten Hausbäcker
zu experimentieren. Daher ist es nützlich,
mehr über die unterschiedlichen etwas Weizenmehl hinzu.
Brotbackzutaten zu erfahren. Einige
Außer diesen Mehlsorten gibt es viele
nützliche Informationen zum Brotbacken
finden Sie nachfolgend. andere Sorten, mit denen Sie nach
Herzenslust experimentieren können, wie:
Hafer-, Gersten-, Buchweizen-, Mais- und
Mehl
Roggenmehl.
Die Hauptzutat von Brot ist Mehl. Es gibt
viele verschiedene Mehlsorten und
Mehlmischungen
Mehlmischungen. Das von Ihnen
Die meisten Mehlsorten können
verwendete Getreide macht beim Brot
einen großen Unterschied. Weizenmehl miteinander vermischt werden. Ein gutes
Beispiel ist die Kombination aus
zum Beispiel enthält so viel Gluten, dass
Buchweizen-/Hafer-/Weizenmehl. Sie
es besser aufgeht als schwereres Mehl
und Sie daher weniger Hefe benötigen. können auch Gerstenmehl/Weizenmehl
versuchen. Verschiedene Mischungen sind
Gluten ist ein Proteinkomplex, der sich in
im Handel erhältlich, wie Maismehl,
Getreide wie Weizen, Hafer, Roggen und
Gerste findet. Wenn das Brot aufgeht, Sechskorn-, Neunkorn- oder
Zehnkornmehl. Diese Mischungen
bildet das Gluten ein Netz, das die
enthalten manchmal Auszugsmehl und/
Kohlendioxidblasen einschließt und so das
Brot zum Aufgehen bringt. oder Backmittel.

Fertigmischungen
Auszugs- oder Hausmehl
Der überwiegende Teil des weißen Mehls Sie können natürlich auch Mischungen
kaufen, die außer dem Wasser sämtliche
wird Auszugs- oder Hausmehl genannt. Es
Zutaten enthalten. Diese
enthält fast keine Kleie oder Keimteilchen,
dafür jedoch viel Gluten. Dieses Mehl wird Fertigmischungen sind praktisch und
schnell im Gebrauch, sind allerdings auch
normalerweise zum Binden von Suppen
teurer.
und Soßen verwendet, eignet sich aber
auch gut zum Backen von (Weiß-)Brot.
Hefe
Das Brot benötigt Hefe, um aufgehen zu
Weizen(auszugs)mehl
Weizenauszugsmehl ist weißes können. Sie können frische Hefe (Würfel)
oder Trockenhefe (Granulat) kaufen.
Weizenmehl. Es hat eine etwas grauere
Frische Hefe hat einen etwas
Farbe und enthält eine geringe Menge an
Kleie und Keimteilchen. ausgeprägteren Geschmack als
Trockenhefe. Es gibt verschiedene Marken
Weizenauszugsmehl enthält ebenfalls viel
Trockenhefe, die in ihrer Wirkung
Gluten.
unterschiedlich sein können. Welche Hefe
man bevorzugt, hängt von der
Vollkorn(weizen)mehl
persönlichen Vorliebe ab. Als Faustregel
Vollkornweizenmehl wird aus ganzen,
unbehandelten Weizenkörnern gemahlen. gilt, dass Sie im Vergleich zu frischer Hefe
ca. die Hälfte des Gewichts an
Es enthält noch die gesamten Kleie- und
Trockenhefe (auch Instanthefe genannt)
Keimbestandteile des Weizens.

38 Breadmaker Cool White Article 152001


brauchen. Die Wirkung der Hefe kann Süßstoffe, da diese im Allgemeinen nicht
durch den Kontakt mit Salz oder Fett gut hitzebeständig sind.
beeinflusst werden. Salz trocknet die Hefe
aus und Fett umschließt die Hefezellen, Fette
sodass der Teig nicht mehr aufgehen kann. Fett ist eigentlich ein Backmittel. Sie
Daher ist es wichtig, dass Hefe, Salz und brauchen es nicht unbedingt, aber das Brot
Butter im Brotbackautomaten nicht zu dicht gelingt mit Fett viel besser. Fett macht den
beieinander liegen. Teig geschmeidiger und sorgt dafür, dass
er einfacher aufgehen kann. Fett
Salz umschließt ebenfalls das Glutennetz,
Salz verleiht dem Brot Geschmack, ist sodass das Kohlendioxid im Teig
aber auch wichtig für die Rinde und das festgehalten wird. So wird das Brot luftiger
Aufgehen des Brots (obwohl Salz auch das und bleibt länger frisch.
Aufgehen unterbrechen kann, wenn es in Geeignet sind verschiedene Fettsorten. Öl
direkten Kontakt mit der Hefe kommt). Salz (Sonnenblumen- oder Olivenöl), Butter und
stärkt die Glutenkonstruktion, die dem Brot Margarine führen zu einem
die Form verleiht. Salz sorgt ebenfalls ausgezeichneten Ergebnis. Öl macht die
dafür, dass das Brot nicht über die Rinde weicher. Margarine sorgt für eine
Backform quillt und dann einfällt, ehe es knusprigere Rinde und verbessert
richtig gebacken ist. ebenfalls den Aufgehprozess. Wenn man
Man kann natriumarmes oder salzfreies Kräuterbrot backt, kann Öl mit einer
Brot backen, muss aber dann die Zutaten Geschmacksrichtung, zum Beispiel
ändern. Walnuss-, Knoblauch- oder Basilikumöl,
eine besondere Note hinzufügen.
Flüssigkeiten
Die gebräuchlichste Flüssigkeit zum Temperatur
Brotbacken ist Wasser. Sie können es aber Am besten werden die Zutaten bei
auch mit Milch oder Buttermilch Zimmertemperatur in die Backform gefüllt.
versuchen. Das beeinflusst den Verwenden Sie nie zu warme
Geschmack, das Aufgehen und die Flüssigkeiten, da sich dies negativ auf die
Brotstruktur. Hefe auswirken kann.
Die in Vollmilch enthaltenen Fette wirken
sich positiv auf die Frische aus und die Hilfsmittel und Tipps
Laktose in der Milch regt die fermentative
Kraft an. Mit Buttermilch erhält man ein Auf einem Gitter abkühlen lassen
leichteres Brot, das länger frisch bleibt. Lassen Sie das Brot nach dem Backen auf
einem Gitter abkühlen. So kann die Hitze
Zucker auf allen Seiten entweichen.
Zucker trägt nur in geringem Maß zum
Aufgehprozess bei, aber es bestimmt den Nach dem Abkühlen schneiden
Geschmack des Brots. Anstelle von Zucker Selbst gebackenes Brot lässt sich am
können Sie auch Honig, schwarzen besten nach dem Abkühlen schneiden.
Rübensirup oder Sirup verwenden. Wenn das Brot noch warm ist, lässt es sich
Verwenden Sie im Brotbackautomaten am besten mit einem elektrischen Messer
keinen grobkörnigen Zucker (harten wie dem Princess 2952 Silver Electric
Zucker) oder Kandiszucker. Diese können Knife schneiden.
die Antihaftschicht beschädigen.
Verwenden Sie keine künstlichen

Breadmaker Cool White Article 152001 39


Brot aufbewahren Trockenes Brot
Am besten schlägt man selbst gebackenes Zu wenig Flüssigkeit ergibt ein zu
Brot nach dem Abkühlen in ein trockenes Brot. Nehmen Sie (etwas) mehr
Geschirrtuch ein. So bleibt die Rinde Wasser oder Milch. Ist das Brot nach dem
schön knusprig. Auch spezielle Brotbeutel Backen in Ordnung, trocknet danach aber
aus Papier sind geeignet. Wird das Brot in schnell aus, dann geben Sie mehr Öl oder
einer Plastiktüte oder im Kühlschrank Butter dazu.
aufbewahrt, wird es weich.
Eingefallenes Brot
Brot einfrieren Geht Ihr Brot gut auf, fällt aber während
Selbst gebackenes Brot kann nach dem des Backens zusammen? Dann versuchen
Abkühlen eingefroren werden. Es ist Sie es mit dem kürzesten Programm
praktisch, das Brot in Tagesportionen (Basic). Bei den längeren Programmen ist
einzufrieren. die Wahrscheinlichkeit im Allgemeinen
Tauen Sie das Brot am besten bei größer, dass das Brot beim Backen
Zimmertemperatur auf. In der Mikrowelle zusammenfällt.
trocknet es zu schnell aus.
Obwohl sich Brot einfrieren lässt, wirkt sich Zum Schluss
dies immer negativ auf die Qualität aus. Alle diese Informationen vermitteln eine
theoretische Grundlage, um das eigene
Dunkleres Brot Lieblingsrezept zu entwickeln. Jetzt fehlt
Für eine dunklere Farbe kann zum Mehl 1 nur noch die Praxis. Das ist zu Beginn gar
Esslöffel Kakaopulver hinzugefügt nicht so einfach, denn Brot backen ist ein
werden. Dadurch wird der Geschmack Handwerk, das man nicht an einem Tag
kaum beeinflusst. erlernt. Auf der Suche nach dem perfekten
Brot kann es viele Rückschläge geben.
Knusprigere Rinde Seien Sie nicht enttäuscht, wenn anfangs
Damit die Rinde knuspriger wird, können nicht alles gelingt. Erkundigen Sie sich bei
Sie das Brot während der Warmhaltephase anderen Heimbäckern nach deren
noch 10 bis 15 Minuten im Automaten Erfahrungen. Lesen Sie etwas darüber,
lassen. suchen Sie im Internet nach Informationen.
Vor allem aber experimentieren Sie, denn
Wenn der Brotteig aus der Form quillt die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Sie können den Aufgehprozess durch das Schließlich schmeckt selbst gebackenes
Sichtfenster beobachten. Normalerweise Brot am besten.
ist davon abzuraten, den Deckel während
des Aufgehprozesses zu öffnen, weil
dadurch das Brot einfallen kann. Quillt der
Teig jedoch über die Backform und klebt er
am Sichtfenster (kann auch während des
Backens passieren), dann heben Sie ganz
kurz den Deckel an. Der Teig fällt dann
etwas zusammen.

Kleines, kompaktes Brot


Zu viel Flüssigkeit führt zu einem kleinen,
flachen Brot. Der Teig kann nicht richtig
aufgehen, weil er zu nass ist. Eventuell war
auch die Hefe zu alt.

40 Breadmaker Cool White Article 152001


• Este aparato debe conectarse a una
toma de pared con conexión a tierra.
1 Retire todo el material de embalaje y
las etiquetas del aparato.
Información general 2 Limpie el aparato y todos los
Esta panificadora Princess Cool White accesorios (véase ‘Limpieza y
mantenimiento’).
mezcla y amasa primero, y después
3 Coloque el aparato sobre una
hornea el pan. El aparato está provisto de
una taza y una cucharilla medidoras, y un superficie plana y estable, en un lugar
donde no pueda caerse.
molde de horneado recubierto con una
4 Sostenga el molde de horneado
película antiadherente.
tomándolo por la empuñadura y
La panificadora cuenta con 5 programas
que puede usar para asar diferente tipos colóquelo dentro del aparato, empújelo
hacia abajo y gírelo en la dirección de
de pan.
las agujas del reloj hasta que escuche
un 'clic'.
5 Coloque la paleta de amasado en el eje
que encuentra en el fondo del molde de
horneado. Gire la paleta hasta que
Funcionamiento y sienta que ha quedado fija al eje.
manejo 6 Cierre la tapa.
7 Conecte el enchufe a una toma de
Véase la Figura 1. pared.
Escuchará una señal acústica y un
El aparato consta de las siguientes partes: testigo luminoso le indicará que el
1 Tapa con visor aparato está encendido en el programa
2 Botón de encendido/apagado (START/ básico (BASIC). Este es el programa
STOP) con testigo luminoso estándar en que siempre se enciende
3 Botón para seleccionar el menú el aparato.
(MENU) con testigo luminoso 8 Pulse el botón MENU sucesivamente
4 Carcasa hasta que el testigo luminoso se
5 Gancho de acero encienda indicando el programa de
6 Cucharilla medidora horneado (BAKE). En este momento se
7 Taza medidora habrá seleccionado el programa de
8 Molde de horneado horneado.
9 Empuñadura 9 Pulse el botón de encendido/apagado y
10 Cable de alimentación y enchufe deje que el aparato hornee durante
11 Paleta de amasado aproximadamente 10 minutos.
El testigo luminoso del botón de
Antes del primer uso encendido/apagado parpadea
• Lea y observe cuidadosamente las indicando que está activo el programa.
instrucciones. Conserve este manual 10 Transcurridos aproximadamente 10
por si requiere consultarlo en el minutos, pulse el botón de encendido/
futuro. apagado y sosténgalo pulsado durante
• Verifique que el voltaje de más de tres segundos para interrumpir
alimentación corresponda con el el programa. Escuchará una señal
voltaje indicado en la placa del tipo acústica indicando que el programa ha
del aparato. sido suspendido.
Deje enfriar el aparato completamente.

Breadmaker Cool White Article 152001 41


11 Abra la tapa. Uso
12 Tome el molde de horneado por la
empuñadura, gírelo en dirección Adición de ingredientes
contraria a las agujas del reloj y 1 Pese los ingredientes necesarios para
sáquelo del aparato. la receta.
13 Lave el molde de horneado y la paleta y
séquelos bien. No llene nunca el aparato más allá de la
Véase el capítulo "Mantenimiento y cantidad máxima indicada (en total, un
limpieza". máximo de 500 g (1,1 lb.); de lo
contrario la masa se desbordará sobre
• El aparato puede emitir un poco de el molde de horneado.
humo y un olor particular cuando se
enciende por primera vez. Esto es
2 Incorpore los ingredientes, uno a uno,
normal y desaparece al cabo de poco
tiempo. Asegúrese de que el aparato en el molde de horneado. En primer
lugar, vierta agua u otro líquido en el
cuenta con suficiente ventilación.
molde de horneado. A continuación
• El molde de horneado de este aparato añada la harina y – dependiendo de la
está provisto de una capa receta – también azúcar, sal,
antiadherente de PTFE mantequilla y levadura o polvo de
(politetrafluoretileno). Al calentarse, hornear.
este recubrimiento pueden emitir Vierta la levadura o el polvo de hornear
partículas mínimas de gases que son en un hueco hecho en la harina y cada
completamente inofensivas para el uno de los demás ingredientes en una
hombre. Sin embargo, al parecer, el esquina del molde de horneado (esto
sistema nervioso de los pájaros es es importante, particularmente, si usa
extremadamente sensible a estos el temporizador).
gases. Por tal motivo, no use este 3 Sostenga el molde de horneado
aparato cerca a una jaula de pájaros tomándolo por la empuñadura y
(por ejemplo, pájaros ornamentales colóquelo dentro del aparato, empújelo
como los papagayos). hacia abajo y gírelo en la dirección de
las agujas del reloj hasta que escuche
Instalación del aparato
un 'clic'.
1 Coloque el aparato sobre una 4 Cierre la tapa.
superficie plana y estable, en un lugar
donde no pueda caerse. • Asegúrese de que hay suficiente
2 Coloque la paleta de amasado en el eje espacio libre alrededor del aparato. De
que encuentra en el fondo del molde de esta manera el vapor se distribuye
horneado. Gire la paleta hasta que adecuadamente y no se empañará
sienta que ha quedado fija al eje. ningún objeto colocado cerca del
aparato.
Antes de hornear, se recomienda rellenar
los huecos alrededor del eje de la paleta • No use objetos con filo dentro del
de amasado con mantequilla antes de molde de horneado, por ejemplo,
colocar la paleta. De esta manera evita espátulas de metal, cuchillos o
que la masa se quede adherida en este tenedores. Estos pueden dañar la
lugar, a la vez que facilita el capa antiadherente.
desprendimiento de la paleta cuando esté
listo el pan.

42 Breadmaker Cool White Article 152001


Ajuste del programa más de 15 minutos, el programa no
1 Conecte el enchufe a una toma de podrá ser recuperado. Si, en este
pared. caso, la masa no hubiese llegado
Escuchará una señal acústica y un todavía a la fase de crecimiento,
testigo luminoso le indicará que el puede pulsar el botón START/STOP
aparato está encendido en el programa para iniciar el programa desde el
básico (BASIC). Este es el programa principio. En caso contrario, tire los
estándar en que siempre se enciende ingredientes y vuelva a empezar de
el aparato. nuevo.
2 Seleccione el programa requerido • Use guantes si debe manipular el
pulsando sucesivamente el botón de
aparato durante el uso o poco
menú (MENU) hasta que el testigo
después de haberlo usado. Tanto el
luminoso se encienda en el programa
aparato como el molde de horneado
correspondiente. se calientan.
Véase el capítulo "Selección de un
MENÚ". • El aparato funciona correctamente en
un amplio rango de temperaturas, no
Horneado obstante, el crecimiento de la masa
3 Pulse el botón de encendido/apagado puede ser diferente si hornea en un
(START/STOP). Escuchará una señal cuarto demasiado caliente o
acústica breve para indicar que se ha demasiado frío. Recomendamos usar
puesto en marcha el programa el aparato a una temperatura ambiente
seleccionado. entre 15 y 35°C.
El testigo luminoso del botón de Puede seguir el proceso de horneado
encendido/apagado parpadea mirando a través del visor que trae la tapa.
indicando que está activo el programa.
Para el programa BASIC:
• A partir de ahora el botón MENU 4 Durante el proceso de horneado
estará inactivo, esto con el fin de escuchará una señal acústica
evitar el cambio a otro programa al prolongada. Esta señal es una alerta
pulsar involuntariamente el botón. para que añada ingredientes
• Para suspender el programa pulse el adicionales para darle un mejor sabor
botón START/STOP durante más de 3 al pan (si lo requiere).
segundos consecutivos. Escuchará Abra la tapa, añada los ingredientes
una señal acústica breve para indicar requeridos y vuelva a cerrar la tapa.
que el programa ha sido suspendido.
Fin
• Mantenga siempre la tapa cerrada
5 El aparato emite una señal acústica
mientras esté usando el aparato.
para indicarle que el programa ha sido
• El aparato se apaga automáticamente concluido.
si se produce un fallo en el suministro El aparato mantendrá caliente el pan
eléctrico mientras está en uso. El durante una hora después de haber
aparato volverá a encenderse concluido el programa de horneado. De
automáticamente si el fluido eléctrico esta manera se evita que la
se restablece en un intervalo de condensación penetre en la corteza. Si
15 minutos. En tal caso, el aparato desea suspender este proceso de
continuará con la parte restante del calentamiento, pulse el botón START/
programa. STOP durante más de 3 segundos
Si la falta de suministro eléctrico dura consecutivos. Una señal acústica le

Breadmaker Cool White Article 152001 43


indicará que el programa ha sido Selección de un MENÚ
concluido.
1 Pulse el botón MENU para conmutar
entre los diferentes programas. Un
Tanto el aparato como el molde de testigo luminoso indicará el programa
horneado alcanzan altas temperaturas.
seleccionado.
Use guantes para abrir la tapa y para
sacar el molde de horneado del aparato. Tiempo de funcionamiento para los
diferentes programas:
6 Abra la tapa.
7 Tome el molde de horneado por la Programa Tiempo
empuñadura, gírelo en dirección (hora:min)
contraria a las agujas del reloj y BASIC 3:00
sáquelo del aparato. WHOLE WHEAT 3:40
8 Para sacar la barra de pan, voltee el
QUICK 1:38
molde de horneado boca abajo y dele
unos golpecitos suaves. Si lo requiere, DOUGH 1:30
use una espátula de madera o plástico BAKE 0:30
para retirar la barra de pan; no
obstante, tenga cuidado de no dañar la 1. BASIC (Básico)
capa antiadherente.
Es el programa de mayor uso para
La paleta de amasado queda
amasar, crecer y hornear un pan normal.
introducida en la masa. Use el gancho
de acero para retirarla del pan. Tenga
2. WHOLE WHEAT (trigo integral)
cuidado al removerla, la paleta estará
Este programa puede usarse para amasar,
caliente. crecer y hornear un pan de trigo integral.
Deje enfriar el pan sobre una parrilla
antes de cortarlo. Consejo: el pan
3. QUICK (rápido)
fresco se corta fácilmente con el Este programa puede usarse para amasar,
cuchillo eléctrico de Princess (Artículo
crecer y hornear barras de pan en un
núm. 492952).
menor tiempo que el programa BASIC. El
9 Deje enfriar el aparato lo suficiente pan horneado con este programa es,
antes de usarlo nuevamente.
normalmente, más pequeño y de textura
10 Al terminar de usar el aparato, retire el
más densa.
enchufe de la toma de corriente y
déjelo enfriar completamente antes de
4. DOUGH (amasado)
guardarlo.
Este programa puede usarse para amasar
Véase el capítulo "Mantenimiento y y crecer la masa sin hornearla. La masa
limpieza".
puede usarse después para hacer rollitos
de pan, pizza, pan al vapor, etc.

5. BAKE (horneado)
Este programa puede usarse para hornear
una barra de pan sin amasar ni crecer la
masa.
También puede usarse para aumentar el
tiempo de horneado, según el gusto,
inmediatamente después de usar otro
programa estándar de horneado.

44 Breadmaker Cool White Article 152001


Apagar y guardar el aparato 3 Lave las partes sueltas (molde de
horneado, paleta de amasado,
1 Retire el enchufe de la toma de
cucharilla y taza medidoras, y el
alimentación.
2 Deje enfriar el aparato. gancho de acero) con agua y jabón o
en el lavaplatos eléctrico.
3 Limpie el aparato y todos los
4 Seque bien el aparato y los accesorios
accesorios (véase "Limpieza y
mantenimiento"). antes de guardarlos.
4 Guarde el aparato en un lugar seco,
libre de temperaturas bajas extremas.

Seguridad
Mantenimiento Información general
• Lea y observe cuidadosamente las
y limpieza instrucciones. Conserve este manual
por si requiere consultarlo en el
• Lave muy bien el aparato después de
futuro.
usarlo.
• Utilice este aparato únicamente en la
• Asegúrese de que el aparato no esté
forma que se describe en las
conectado a la toma de alimentación
instrucciones.
cuando vaya a limpiarlo.
• Este aparato está concebido para uso
• No limpie nunca el aparato si aún está
doméstico únicamente.
caliente.
• El uso de este aparato por niños o
• Asegúrese de que la humedad no
personas con impedimentos físicos,
penetre en las partes eléctricas del
sensoriales, mentales o motrices, así
aparato.
como sin conocimientos y
• No sumerja nunca el aparato, el cable experiencia, puede ocasionar
o el enchufe en agua o en otro líquido. situaciones peligrosas. Aquellos
• No use limpiadores agresivos, responsables de la seguridad de tales
abrasivos, ni objetos afilados (como personas deben impartir
cuchillos o cepillos de cerda dura) instrucciones claras o vigilar el uso
para limpiar el aparato. del aparato.

• Únicamente las partes y los • Mantenga el aparato fuera del alcance


accesorios sueltos (molde de de los niño o personas que no puedan
horneado, paleta de amasado, utilizarlo de manera segura.
cucharilla y taza medidoras, y el • Haga reparar el aparato únicamente
gancho de acero) pueden lavarse en el por un electricista cualificado. No
lavaplatos eléctrico. El aparato en sí trate nunca de reparar el aparato
no es apto para el lavaplatos eléctrico. usted mismo.
1 Retire el enchufe de la toma de • Utilice únicamente los accesorios
alimentación y deje que el aparato se recomendados por el proveedor. El
enfríe completamente. uso de otros accesorios diferentes
2 Limpie la parte externa del aparato con puede ocasionar daños al aparato y
un paño suave y húmedo. Use agua poner en peligro al usuario.
caliente y un detergente líquido para
humedecer el paño.

Breadmaker Cool White Article 152001 45


• El aparato no está concebido para ser una placa caliente de la estufa o una
utilizado con un temporizador externo llama.
o un sistema de mando a distancia
• Asegúrese de que el aparato y el cable
aparte. de corriente no estén en contacto con
Electricidad y fuentes de calor el agua, otros líquidos o productos
químicos.
• Antes de usar el aparato, verifique que
el voltaje de alimentación • No recoja nunca el aparato cuando
corresponda con el voltaje indicado haya caído en el agua. Retire el
en la placa del tipo. enchufe de la toma de alimentación.
No vuelva a utilizar más el aparato.
• Use una toma de alimentación con
conexión a tierra que esté conectada • El aparato y sus partes pueden
a un circuito protegido por fusibles de calentarse mientras está en uso. Para
como mínimo 10 A y al que no estén evitar quemaduras, tenga cuidado al
conectados otros aparatos que tocar el aparato y sus partes.
consuman demasiada energía. • El aparato debe poder liberar el calor
• Si usa un cable de extensión, use uno para evitar riesgos de incendio.
que tenga conexión a tierra y que sea Asegúrese de que el aparato esté lo
apto para la potencia de salida del suficientemente libre y que no haga
aparato. Desenrolle completamente el contacto con materiales inflamables.
cable y tiéndalo de manera que nadie No se debe cubrir el aparato.
pueda tropezar con él. • Deje enfriar el aparato antes de
• El aparato debe protegerse mediante guardarlo, limpiarlo o hacerle
un dispositivo de corriente residual mantenimiento.
(RCD) con un índice de corriente • No use el aparato cerca a otra fuente
residual operativa que no exceda los de calor.
30 mA.
• Desconecte siempre el enchufe de la
Durante el uso
toma de alimentación cuando no vaya • No use nunca este aparato fuera del
a usar el aparato durante un largo hogar.
período. • No use nunca el aparato en un lugar
• Al retirar el enchufe de la toma, húmedo.
asegúrese de tirar siempre del • Use el aparato únicamente a una
enchufe y no del cable. temperatura entre 15 y 35 °C.
• No tire nunca del cable para desplazar • Coloque el aparato sobre una
el aparato de un lugar a otro. superficie plana y estable, en un lugar
• No desplace el aparato de un lugar a donde no pueda caerse.
otro mientras está en funcionamiento. • No deje que el cable quede colgando
• No use el aparato si éste o el cable de por el borde del fregadero, la
alimentación están averiados. Haga encimera o la mesa.
sustituir el cable deteriorado por un • Asegúrese siempre de que el cable
electricista cualificado. esté desenrollado completamente.
• Asegúrese de que ni el aparato, ni el • Asegúrese de tener las manos secas
cable, ni el enchufe están en contacto cuando toque el aparato, el cable o el
con fuentes de calor, por ejemplo, con enchufe.

46 Breadmaker Cool White Article 152001


• Apague el aparato y retire el enchufe municipales para solicitar información
de la toma de alimentación si se acerca de los lugares de recolección
presentan fallos durante el uso, antes autorizados.
de limpiarlo, cuando vaya a colocar o
a retirar un accesorio o cuando vaya a Normativa europea vigente:
guardarlo después de usarlo. 2002/95/EC
• No deje el aparato sin vigilancia 2002/96/EC
mientras está en uso.
• No desplace nunca el aparato
mientras esté encendido o si aún está
caliente. Antes de desplazar el aparato
de un lugar a otro, apáguelo y espere
Algunas recetas para
a que se enfríe. hornear pan
• El molde de horneado está provisto de Las cantidades indicadas han sido
una capa antiadherente de PTFE. Al medidas con la taza y la cucharilla
calentarse, este recubrimiento pueden medidoras (con medidas de cucharada y
emitir partículas mínimas de gases cucharadita en los extremos) que viene
que son completamente inofensivas incluida en el aparato.
para el hombre. Sin embargo, al
parecer, el sistema nervioso de los Pan blanco
pájaros es extremadamente sensible a Harina de trigo o integral 280 g
estos gases. Por tal motivo, no use Levadura (seca) 1 cucharadita
este aparato cerca a una jaula de Aceite 1½ a 2 cucharadas
pájaros (por ejemplo, pájaros Leche 1 a 2 cucharadas
ornamentales como los papagayos). Sal 1 cucharadita
Azúcar 1 cucharada
Agua 155 ml

Pan de trigo integral


Harina de trigo integral 280 g
Medio ambiente Levadura (seca) 1 cucharadita
Tire el material de embalaje, como plástico Aceite 1½ a 2 cucharadas
y cajas, en los contenedores destinados Leche 1 a 1½ cucharadas
para ello. Sal 1 cucharadita
Azúcar 1 cucharada
Si desea desprenderse del aparato Agua 160 ml
estando todavía en buen estado, o si
puede repararse fácilmente, por favor,
asegúrese de que pueda reciclarse.

Al final de la vida útil debe hacer procesar


el aparato de forma responsable de
manera que éste o sus partes puedan ser
reutilizadas. No tire el aparato junto con los
residuos no clasificados; en su lugar
llévelo a la tienda donde lo adquirió o a un
lugar de recolección autorizado. Póngase
en contacto con las autoridades

Breadmaker Cool White Article 152001 47


Pan mixto también es buena para hornear pan
(blanco).
Sémola de trigo 250 g
Sémola de maíz
(u otro tipo de harina) 30 g Harina de trigo y sémola de trigo
La harina de trigo es harina integral
Levadura (seca) 1 cucharadita
blanca. La harina integral tiene un color
Aceite 1½ a 2 cucharadas
Leche 1 a 1½ cucharadas grisáceo y contiene una pequeña cantidad
de salvado y germen. Tanto la harina de
Yoghurt ½ a 1 cucharada
trigo como la sémola de trigo tienen alto
Sal 1 cucharadita
Azúcar 1 cucharada contenido de gluten.
Agua 155 ml
Harina de trigo integral y sémola de trigo
Ingredientes integral
Por supuesto, puede hornear pan usando La harina de trigo integral se obtiene a
cualquiera de las recetas indicadas partir de granos de trigo enteros, sin
anteriormente, no obstante, una vez tenga procesar. Contiene todo el salvado y el
experiencia, es divertido experimentar germen del trigo. La harina de trigo integral
usando otros ingredientes diferentes. En contiene, al igual que la harina de trigo,
tal caso, es útil tener conocimiento sobre gran cantidad de gluten, sin embargo, es
los diferentes ingredientes que pueden más pesada debido al salvado y al
usarse para hornear pan. A continuación germen. Como resultado, el pan será más
alguna información práctica que le compacto si se prepara con harina de trigo
ayudará para hornear el pan. integral únicamente. Por esta razón, la
mayoría de los panaderos añade un poco
Harina de harina de trigo a la mezcla.
La harina es el principal ingrediente del
pan. Hay muchas clases y mezclas de Además de estas clases de harina y
harina diferentes. El tipo de grano que sémola, existen también otras clases que
utilice determina las propiedades del pan. le permitirán maravillarse experimentando
Por ejemplo, la harina de trigo contiene nuevas recetas, entre ellas: harina de
tanto gluten que la masa crece mejor que avena, sémola de cebada, harina de
la harina pesada, por lo tanto, requerirá alforfón, sémola de maíz y harina de
menos cantidad de levadura. El gluten es centeno.
un componente proteínico que se
encuentra en los granos como la harina, la Mezclas de sémola
avena, el centeno y la cebada. Cuando el La mayor parte de las sémolas se puede
pan está en la fase de fermentación, el mezclar. La combinación de harina de
gluten va formando una red que retiene alforfón, harina de avena y harina de trigo
burbujas de dióxido de carbono; esta es la es un buen ejemplo de ello. También
razón para que el pan crezca. puede probar sémola de cebada con
harina de trigo. Algunas mezclas ya se
Harina patente o harina casera pueden adquirir en las tiendas, por
La mayor parte de las harinas blancas se ejemplo, sémola de maíz, sémola de seis
conoce con el nombre de harina patente o granos, de nueve granos o diez granos.
harina casera. Esta harina casi no Estas mezclas, a veces, contienen harina
contiene salvado o germen, pero sí mucho o un mejorador del pan.
gluten. Esta harina suele utilizarse para
espesar sopas y salsas, no obstante,

48 Breadmaker Cool White Article 152001


Mezclas todo en uno sabor, el crecimiento y la estructura del
También se pueden comprar mezclas que pan.
ya traen todos los ingredientes, excepto el La grasa contenida en la leche entera
agua. Estas mezclas "todo en uno" son influye positivamente en la frescura, y la
fáciles y rápidas de usar, pero cuestan un lactosa estimula el poder de fermentación.
poco más. El suero de la leche produce un pan más
liviano que dura fresco por más tiempo.
Levadura
La levadura se necesita para hacer crecer Azúcar
el pan. Puede comprar levadura fresca El azúcar contribuye mínimamente en el
(bloquecitos) o levadura seca (gránulos). proceso de crecimiento, no obstante,
El sabor de la levadura fresca es un poco determina el sabor del pan. En lugar de
más pronunciado que el de la levadura azúcar se puede usar también miel,
seca. Hay varias marcas de levadura seca melaza o jarabe. No use ninguna clase de
y su efecto puede variar un poco entre azúcar de gránulo largo (azúcar dura) o
cada marca. No puede decirse que hay caramelo en la panificadora. Estos pueden
una mejor que otra, es una cuestión de dañar la capa antiadherente. No use
gusto personal. Como regla general se edulcorantes artificiales ya que,
puede decir que se requiere la mitad de la normalmente, estos no son buenos
levadura seca (conocida también como resistentes al calor.
levadura instantánea) en comparación con
la levadura fresca. El efecto de la levadura Grasas
puede afectarse si hace contacto con sal o La grasa, de hecho, es un ingrediente
grasa. La sal seca la levadura y la grasa mejorador del pan. No necesariamente
inhibe sus células impidiendo que el paz hay que usarla, sin embargo, el pan sabe
crezca. Por eso, es importante tener en mucho mejor si se cuenta entre los
cuenta que la levadura, la sal y la ingredientes. La grasa hace más maleable
mantequilla no estén colocadas muy cerca la masa y asegura que pueda crecer más
la una de la otra en la panificadora. fácilmente. La grasa, además, encapsula
la red de gluten, atrapando el dióxido de
Sal carbono. Así, el pan queda más esponjoso
La sal añade sabor al pan, pero también y se conserva fresco por más tiempo.
es importante para la corteza y el Hay diferentes tipos de grasa aptos para
crecimiento (aunque también puede hornear pan. El aceite (de girasol o de
impedir que crezca si hace contacto oliva), la mantequilla y la margarina
directo con la levadura). La sal refuerza la ofrecen resultados excelentes. El aceite
estructura del gluten, que le da forma al suaviza la corteza. La margarina hace más
pan. La sal también impide que la masa se crocante la corteza y mejora el proceso de
desborde del molde y luego se asiente crecimiento. Si hornea pan de hierbas, es
antes de estar bien horneado. bueno usar un aceite con especias, por
Se puede hornear pan con bajo contenido ejemplo, con nueces, con ajo o con
de sodio o sin sal, para ello deberá variar albahaca.
los ingredientes.
Temperatura
Líquidos El mejor resultado se obtiene si los
El líquido más común utilizado para ingredientes están a temperatura ambiente
hornear pan es el agua, sin embargo, al ponerlos en el molde. No use nunca un
también puede usar leche o suero de líquido que esté demasiado caliente ya
leche. Estos ingredientes influyen en el

Breadmaker Cool White Article 152001 49


que puede influir de manera negativa en la Corteza más crocante
levadura. Para lograr una corteza crocante puede
dejar el pan en el aparato unos diez o
quince minutos durante la fase de
Ayudas y consejos mantener caliente al final del ciclo.

Enfríe el pan sobre una parrilla. Si el pan se desborda del molde


Puede seguir el proceso de crecimiento a
Después de horneado, deje enfriar el pan
través del visor de la tapa. Por lo general
sobre una parrilla. De esta manera el calor
puede liberarse por todos los lados. no es recomendable abrir la tapa durante
el proceso de crecimiento ya que esto
puede hacer que la masa se asiente, no
Corte el pan después de que se haya
obstante, si la masa se desborda del
enfriado.
El pan horneado en casa se corta más fácil molde y se pega contra el visor (esto
también puede ocurrir durante el
si se ha dejado enfriar. Si el pan aún está
horneado), abra un momento la tapa.
caliente, entonces se corta mejor si usa un
cuchillo eléctrico, por ejemplo, el Princess Como resultado, la masa se asentará un
poco.
2952 Silver Electric Knife.

Guardar el pan Pan pequeño y compacto


Si usa demasiado líquido obtendrá un pan
La mejor manera de conservar el pan
pequeño y aplanado. La masa no podrá
horneado en casa en envolverlo en un
paño de cocina después de enfriado. De crecer apropiadamente porque está
demasiado húmeda. Además, la levadura
esta manera la corteza se conserva en
también puede haber estado demasiado
crocante y en buen estado. También
puede usar bolsas de papel especiales fría.
para el pan. El pan se ablanda si se
Pan seco
guarda en bolsa plástica o en la nevera.
Si usa muy poca agua obtendrá un pan
demasiado seco. Haga la prueba usando
Congelar el pan
(un poco) más agua o leche. Si el pan está
El pan horneado en casa se congela mejor
si se ha dejado enfriar. Es muy práctico bien después de horneado, pero se reseca
rápidamente, añada más aceite o
congelarlo en porciones diarias.
mantequilla.
La mejor manera de descongelarlo es a
temperatura ambiente ya que el
Pan asentado
microondas lo reseca rápidamente.
Si el pan crece adecuadamente pero se
Aunque el pan pueda congelarse, esto
siempre afecta su calidad. asienta durante el horneado, pruebe
horneándolo en el programa más corto
(Basic). Por lo general, los programas más
Pan oscuro
Puede añadir una cucharada de cacao en largos aumentan el riesgo de que el pan se
asiente durante el horneado.
polvo a la harina para dar un color más
oscuro al pan. Este casi no influye en el
sabor.

50 Breadmaker Cool White Article 152001


Por último
Después de haber leído esta información,
usted estará, en teoría, en capacidad de
preparar sus recetas favoritas. Todo lo que
falta es la práctica. Sin embargo, no será
fácil ya que hornear pan es todo un arte
que no se aprende de un día para otro.
Podrá encontrar muchos contratiempos
antes de hornear el pan perfecto. No se
desilusione si tiene problemas las
primeras veces. Pregúntele a otras
personas que también horneen el pan en
casa sobre sus experiencias, tómese
tiempo para leer sobre el tema, consulte
en Internet y, lo más importante, no deje
de experimentar, las posibilidades son
infinitas. Recuerde que el pan horneado en
casa sabe mejor.

Breadmaker Cool White Article 152001 51


1 Rimuovere tutto il materiale di
imballaggio e gli adesivi
dall’apparecchio.
2 Pulire l’apparecchio e tutti gli accessori
Informazioni generali (vedere ‘Manutenzione e pulizia’).
3 Porre l’apparecchio su una superficie
Questa macchina per pane Princess Cool piana e solida, per evitare che cada.
White mescola e impasta la pasta e poi 4 Prendere lo stampo per il forno con la
cuoce il pane. L’apparecchio è fornito maniglia e metterlo
completo con una tazza ed un cucchiaio nell’elettrodomestico, premerlo e
per le misurazioni ed uno stampo per forno ruotarlo in senso orario fino a che non
con rivestimento anti-aderente. si incastra in posizione.
La macchina per il pane è dotata di 5 Mettere l’impastatrice sull’albero sul
5 programmi che è possibile usare per vari fondo dello stampo. Ruotare
tipi di pane! l’impastatrice fino a che non si avverte
che è fissa sull’albero.
6 Chiudere il coperchio.
7 Inserire la spina nella presa a muro.
Si sento un bip ed una spia luminosa
Funzionamento e indica il programma BASIC (base).
Questo è il programma predefinito.
comandi 8 Premere il pulsante MENU
Vedere figura 1. ripetutamente fino a che la spia
luminosa indica il programma BAKE
L’apparecchio comprende i componenti (cottura al forno). Il programma BAKE
che seguono: (cottura al forno) è selezionato.
1 Coperchio con finestra 9 Premere il pulsante START/STOP
2 Pulsante START/STOP (avvio/stop) (avvio/stop) e lasciare che
con spia luminosa l’apparecchio cuocia per circa
3 Pulsante MENU con spia luminosa 10 minuti.
4 Alloggiamento Le spie luminose intorno al pulsante
5 Gancio in acciaio START/STOP (avvio/stop)
6 Cucchiaio di misurazione lampeggiano per mostrare che il
7 Tazza di misurazione programma è in esecuzione.
8 Stampo da forno 10 Dopo circa 10 minuti, premere il
9 Maniglia pulsante START/STOP (avvio/stop) per
10 Cavo di alimentazione e spina più di tre secondi per interrompere il
11 Impastatrice programma. Si sente un bip che indica
che il programma è stato arrestato.
Al momento del primo utilizzo Lasciare raffreddare l’apparecchio.
• Leggere e seguire attentamente 11 Aprire il coperchio.
queste istruzioni. Conservare questo 12 Prendere lo stampo con la maniglia e
manuale per riferimento futuro. ruotarlo in senso antiorario per estrarlo
dall’apparecchio.
• Assicurarsi che la tensione di rete sia 13 Pulire lo stampo e la impastatrice e
la stessa indicata sulla targhetta dati
asciugarli completamente.
apposta sul dispositivo.
Vedere ‘Manutenzione e pulizia’.
• Questo apparecchio richiede una
presa dotata di messa a terra.

52 Breadmaker Cool White Article 152001


• L’apparecchio potrebbe emettere un o altro liquido nello stampo. Poi
po’ di fumo e un odore caratteristico aggiungere la farina e - a seconda della
quando viene acceso per la prima ricetta - aggiungere zucchero, sale,
volta. Questo è normale e finisce burro e lievito o lievito in polvere.
subito. Assicurarsi che l’apparecchio Mettere il lievito o il lievito in polvere in
abbia una ventilazione sufficiente. una cavità della farina e ogni altro
• Lo stampo da forno in dotazione con ingrediente in un angolo dello stampo
(questo è particolarmente importante
questo apparecchio è rifinito con un
quando si usa il timer).
rivestimento PTFE anti-aderente. Il
riscaldamento di tale rivestimento può 3 Prendere lo stampo per il forno con la
maniglia e metterlo
produrre piccole quantità di gas,
nell’elettrodomestico, premerlo e
assolutamente innocue per l’uomo. Il
ruotarlo in senso orario fino a che non
sistema nervoso degli uccelli, però, si
è rivelato estremamente sensibile a si incastra in posizione.
4 Chiudere il coperchio.
questi gas. Pertanto, l’apparecchio
non deve essere usato vicino a gabbie
per uccelli (per esempio, uccelli • Assicurarsi che vi sia sufficiente
spazio libero intorno all'apparecchio.
tropicali come pappagalli).
Questo assicura che il vapore sia
Preparare l’apparecchio all’uso distribuito bene e che gli oggetti vicini
1 Porre l’apparecchio su una superficie all’apparecchio non diventino umidi.
piana e solida, per evitare che cada. • Non usare oggetti taglienti con lo
2 Mettere l’impastatrice sull’albero sul stampo, come spatole di metallo,
fondo dello stampo. Ruotare coltelli e forchette. Questo potrebbe
l’impastatrice fino a che non si avverte danneggiare il rivestimento
che è fissa sull’albero. antiaderente.

Prima della cottura, si consiglia di riempire Impostazione del programma


i fori intorno all’albero della impastatrice 1 Inserire la spina nella presa a muro.
nello stampo da forno con burro, prima di Si sento un bip ed una spia luminosa
inserire l’impastatrice. Questo evita che la indica il programma BASIC (base).
pasta aderisca in quei punti e facilita la Questo è il programma predefinito.
rimozione del pane dalla impastatrice 2 Selezionare il programma desiderato
quando è pronto. premendo ripetutamente il pulsante
MENU fino a che la spia luminosa
Uso indica il programma desiderato.
Vedere ‘Scelta del MENU’.
Aggiunta ingredienti
1 Pesare gli ingredienti necessari alla
Cottura al forno
ricetta.
3 Premere il pulsante START/STOP
(avvio/stop). Si sente un breve bip che
Non riempire mai l’apparecchio con una
indica che è stato avviato il programma
quantità superiore a quella massima
selezionato.
(un totale massimo di 500 g (1.1 lb.); Le spie luminose intorno al pulsante
altrimenti la pasta fuoriesce dallo
START/STOP (avvio/stop)
stampo.
lampeggiano per mostrare che il
programma è in esecuzione.
2 Aggiungere gli ingredienti nello stampo,
uno alla volta. Iniziare versando acqua

Breadmaker Cool White Article 152001 53


• Il pulsante MENU non attivo da questo Per il programma BASIC (base):
momento per evitare modifiche non
4 Durante il processo di cottura al forno,
intenzionali del programma a causa
si sente un lungo bip. Questo bip
della pressione accidentale di questo avvisa che è necessario aggiungere
pulsante.
altri ingredienti per migliorare il sapore
• Il programma può essere interrotto (se necessario):
premendo il pulsante START/STOP Aprire il coperchio ed aggiungere gli
(avvio/pausa) per più di 3 secondi. Si ingredienti necessari e chiudere di
sente un breve bip che indica che il nuovo il coperchio.
programma è stato interrotto.
Fine
• Usare sempre l’apparecchio con il
5 Quando il programma finisce, si
coperchio chiuso.
sentiranno dei bip che avvisano della
• L’apparecchio si spegne fine del programma.
automaticamente in caso di L’apparecchio conserva il pane caldo
interruzione dell’alimentazione per un’ora dopo la cottura. Questo
elettrica durante l’uso. L’apparecchio evita la formazione di condensa sulla
si accende di nuovo quando viene crosta. Se si desidera interrompere il
ripristinata l’alimentazione elettrica processo di riscaldamento, premere il
entro 15 minuti. L’apparecchio quindi pulsante START/STOP (avvio/stop) per
completa il programma. più di 3 secondi. Si sentirà un bip che
Se l’assenza di alimentazione supera i indica la fine del programma.
15 minuti, il programma non viene
conservato. Se, in questo caso, la L’apparecchio e lo stampo sono molto
pasta non ha ancora iniziato la fase di caldi. Usare guanti da forno per aprire il
lievitazione, è possibile premere il coperchio ed estrarre lo stampo
pulsante START/STOP (avvio/stop) dall’apparecchio.
per riavviare il programma dall'inizio.
Altrimenti, eliminare gli ingredienti e
6 Aprire il coperchio.
ricominciare.
7 Prendere lo stampo con la maniglia e
• Usare guanti da forno se è necessario ruotarlo in senso antiorario per estrarlo
toccare l’apparecchio durante o dopo dall’apparecchio.
l’uso. L’apparecchio e lo stampo 8 Rimuovere il pane dallo stampo
diventano caldi. mettendo lo stampo stesso a testa in
• L’apparecchio lavora bene in una giù e scuotendolo delicatamente. Se
vasta gamma di temperature, ma ci necessario, è possibile usare una
potrebbe essere una differenza nella spatola in legno o plastica per
dimensione del pane in un ambiente rimuovere il pane; prestare attenzione,
molto caldo o in un ambiente molto però, a non danneggiare il rivestimento
freddo. Consigliamo di usare anti-aderente.
l’apparecchio a temperature tra 15 e L’impastatrice potrebbe rimanere nel
35°C. pane. Usare il gancio di acciaio per
rimuoverla dal pane. Fare attenzione
È possibile tenere traccia del processo di
durante la rimozione; è calda.
cottura al forno guardando dalla finestra
Far raffreddare il pane su uno scaffale
nel coperchio. prima di tagliarlo. (Consiglio: è
possibile tagliare il pane fresco in modo
facile con il coltello elettrico Princess
(Articolo n. 492952).

54 Breadmaker Cool White Article 152001


9 Prima di usarlo di nuovo, lasciare 4. DOUGH (pasta)
raffreddare a sufficienza l’apparecchio. Questo programma può essere usato per
10 Dopo aver completato l’uso impastare e lievitare la pasta senza
dell’apparecchio, rimuovere la spina cottura. La pasta può essere usata per
dalla presa a muro e lasciar raffreddare panini, pizza, pane al vapore, ecc.
l’apparecchio a sufficienza prima di
pulirlo e conservarlo. 5. BAKE (cottura al forno)
Vedere ‘Manutenzione e pulizia’. Questo programma può essere usato per
cuocere del pane senza impasto e
lievitazione.
Scelta del MENU Può anche essere usato per accrescere il
1 Premere il pulsante MENU per tempo di cottura con le impostazioni
spostarsi tra i diversi programmi. Il preferite direttamente dopo aver usato un
programma selezionato è indicato da altro programma standard di cottura al
una spia. forno.

Tempo di funzionamento per i diversi


programmi: Spegnimento e conservazione
dell’apparecchio
Programma Tempo
1 Rimuovere la spina dalla presa a muro.
(ora:min)
2 Lasciar raffreddare l’apparecchio.
BASIC (base) 3:00 3 Pulire l’apparecchio e tutti gli accessori
WHOLE WHEAT 3:40 (vedere ‘Manutenzione e pulizia’).
(integrale) 4 Riporre l’apparecchio in un luogo
QUICK (rapido) 1:38 asciutto, al riparo dal gelo.

DOUGH (pasta) 1:30


BAKE (cottura al forno) 0:30

1. BASIC (base) Manutenzione


Questo è il programma più usato per
impastare, lievitare e cuocere al forno il e pulizia
pane normale. • Pulire completamente l’apparecchio
dopo l’uso.
2. WHOLE WHEAT (integrale)
Questo programma può essere usato per • Assicurarsi che l’apparecchio non sia
impastare, lievitare e cuocere al forno il collegato alla presa a muro quando lo
pane integrale. si pulisce.
• Non pulire mai l’apparecchio quando è
3. QUICK (rapido) ancora caldo.
Questo programma può essere usato per
• Assicurarsi che i componenti elettrici
impastare, lievitare e far cuocere il pane in
dell’apparecchio non entrino a
un tempo ridotto rispetto al programma
contatto con l’acqua.
BASIC (base). Il pane cotto con questo
programma di solito ha dimensioni inferiori • Non immergere mai l’apparecchio, il
con una grana densa. cavo di alimentazione o la spina in
acqua o altro liquido.
• Non usare mai prodotti per la pulizia
aggressivi o abrasivi o oggetti

Breadmaker Cool White Article 152001 55


taglienti (come un coltello o una • Mantenere l’apparecchio fuori dalla
spazzola dura) per pulire portata dei bambini e delle persone
l’apparecchio. che potrebbero non essere in grado di
• Solo le parti rimuovibili e gli accessori utilizzarlo in piena sicurezza.
(stampo da forno, impastatrice, • Le riparazioni devono essere eseguite
cucchiaio e tazza di misurazione, solo da un elettricista specializzato.
gancio in acciaio) possono essere Non tentare mai di riparare
lavati in lavastoviglie. L’apparecchio l’apparecchio da soli.
non può essere lavato in lavastoviglie. • Usare solo gli accessori consigliati dal
1 Togliere immediatamente la spina dalla fornitore. L’utilizzo di accessori
presa a muro e lasciare raffreddare diversi può danneggiare
completamente l’elettrodomestico. l’apparecchio, creando situazioni
2 Pulire l’alloggiamento dell’apparecchio pericolose per l’utente.
con un panno morbido e umido. Usare
• L’apparecchio non è progettato per
acqua calda e un po’ di detersivo essere usato con timer esterno o
liquido per inumidire il panno.
sistemi separati di controllo a
3 Pulire le parti rimuovibili (stampo da
distanza.
forno, impastatrice, cucchiaio e tazza di
misurazione, gancio in acciaio) in Elettricità e calore
acqua saponata o in lavastoviglie. • Prima dell’uso, verificare che la
4 Asciugare l’apparecchio e gli accessori tensione di rete sia la stessa indicata
completamente prima di conservarli. sulla targhetta riportante il tipo di
apparecchio.
• Usare una messa a terra collegata ad
un circuito dotato di fusibili di almeno
10 A e a cui non sono collegati altri
Sicurezza carichi pesanti.
Informazioni generali • Se si usa una prolunga, usarne del
• Leggere e seguire attentamente tipo messo a terra, adatto alla
queste istruzioni. Conservare questo tensione nominale dell’apparecchio.
manuale per riferimento futuro. Svolgere completamente la prolunga e
posizionarla in modo che nessuno
• Utilizzare l’apparecchio solo in possa calpestarla.
conformità con queste istruzioni.
• L’apparecchio deve essere alimentato
• Questo apparecchio è adatto solo per attraverso un dispositivo a corrente
l’uso domestico. residua (RCD) che abbia una corrente
• L’utilizzo di questo apparecchio da operativa residua non superiore a
parte di bambini o di persone con 30 mA.
disabilità fisiche, sensoriali, mentali o • Rimuovere sempre la spina dalla
motorie, che non possiedono la relativa presa a muro se l’apparecchio
necessaria conoscenza ed non viene usato per un lungo periodo
esperienza, può creare rischi. Le di tempo.
persone responsabili della sicurezza
di tali soggetti dovranno fornire • Quando si toglie la spina dalla presa a
istruzioni esplicite o essere presenti muro, tirare la spina stessa e non il
quando l’apparecchio viene utilizzato. cavo elettrico.

56 Breadmaker Cool White Article 152001


• Non spostare mai l’apparecchio • Usare l’apparecchio solo a
tirando il cavo di alimentazione. temperature comprese tra 15 °C e
35 °C.
• Non spostare mai l’apparecchio
durante l’uso. • Collocare l’apparecchio su una
superficie piana e solida, per evitare
• Non utilizzare l’apparecchio se esso o
il cavo sono danneggiati. Far che cada.
sostituire i cavi di alimentazione • Non lasciare mai il cavo di
danneggiati da tecnici qualificati. alimentazione oscillare da piano di
lavoro o tavolo.
• Assicurarsi che l’apparecchio, il cavo
di alimentazione e la spina non entrino • Assicurarsi sempre che il cavo di
in contatto con fonti di calore, quali alimentazione sia stato bene svolto.
piastre roventi o fiamme vive.
• Prima di toccare l’elettrodomestico, il
• Assicurarsi che l’apparecchio e il cavo cavo di alimentazione o la spina
di alimentazione non entrino in assicurarsi che le mani siano
contatto con l'acqua, altri fluidi o perfettamente asciutte.
agenti chimici. • Spegnere l’apparecchio e/o togliere la
• Non raccogliere l’apparecchio se cade spina dalla presa a muro in caso di
in acqua. Togliere immediatamente la funzionamento non conforme durante
spina dal muro. Non usare più l’uso, prima di pulirlo, prima di
l’apparecchio. applicare o togliere un accessorio e
• L’apparecchio e parti dello stesso prima di riporlo dopo l’uso.
possono raggiungere temperature • Non lasciare mai l’elettrodomestico in
elevate nella fase di utilizzo. Per uso incustodito.
evitare di scottarsi, prestare
• Non spostare mai l’apparecchio
attenzione al contatto con
acceso o ancora caldo. Prima di
l’apparecchio e le sue parti. spostare l’apparecchio, spegnerlo e
• L’apparecchio deve riuscire a aspettare finché è freddo.
disperdere il calore per evitare un • Lo stampo di questo apparecchio ha
rischio di incendio. Assicurarsi che
un rivestimento PTFE anti-aderente. Il
l’apparecchio abbia spazio sufficiente
riscaldamento di tale rivestimento può
attorno e non entri in contatto con produrre piccole quantità di gas,
materiale infiammabile. L’apparecchio
assolutamente innocue per l’uomo. Il
non deve essere coperto.
sistema nervoso degli uccelli, però, si
• Consentire all’apparecchio di è rivelato estremamente sensibile a
raffreddarsi prima di riporlo, pulirlo o questi gas. Pertanto, l’apparecchio
portarlo in assistenza. non deve essere usato vicino a gabbie
per uccelli (per esempio, uccelli
• Non usare l’apparecchio vicino ad
tropicali come pappagalli).
un’altra fonte di calore.

Durante l’uso
• Non utilizzare mai l’elettrodomestico
all’aperto.
• Non usare mai l’apparecchio in un
ambiente umido.

Breadmaker Cool White Article 152001 57


Acqua 155 ml

Pane integrale
Farina integrale 280 g
L’ambiente Lievito (secco)
Olio
1 cucchiaino
da 1½ a 2 cucchiai
Smaltire il materiale di confezionamento, Latte da 1 a 1½ cucchiai
quali la plastica e le scatole, negli appositi Sale 1 cucchiaino
contenitori di raccolta. Zucchero 1 cucchiaio
Acqua 160 ml
Se si desidera smaltire l’apparecchio
quando funziona ancora bene o può Pane misto
essere facilmente riparato, assicurarsi che Farina di frumento 250 g
l’apparecchio venga riciclato. Farina gialla
(o altro tipo di farina) 30 g
Quando l’apparecchio giunge alla fine Lievito (secco) 1 cucchiaino
della vita d’uso, deve essere smaltito in Olio da 1½ a 2 cucchiai
modo responsabile, assicurando il riciclo Latte da 1 a 1½ cucchiai
dell'apparecchio stesso o delle sue parti. Yogurt da ½ a 1 cucchiaio
Non smaltire l’apparecchio tra i rifiuti Sale 1 cucchiaino
comuni; consegnarlo presso il punto Zucchero 1 cucchiaio
vendita in cui è stato acquisto o presso un Acqua 155 ml
punto di raccolta. Contattare le autorità
locali per sapere dove si trova il punto di Ingredienti
raccolta più vicino. È possibile, ovviamente, cuocere il pane
usando una delle ricette suddette, ma una
Linee guida europee applicabili: volta aver imparato, è divertente
2002/95/CE sperimentare usando diversi ingredienti.
2002/96/CE Per farlo, è utile conoscere maggiori
informazioni sui vari ingredienti per la
preparazione del pane. Alcune
informazioni utili quando si prepara il pane
sono presentate di seguito.
Alcune ricette per il
Farina
pane L’ingrediente principale del pane è la
farina. Ci sono molti tipi diversi di farina e
Per le quantità sono stati usati, la tazza di
miscele di farina. Il tipo di farina usato fa
misurazione e il cucchiaio di misurazione una grande differenza per il pane. Per
(con la misura di cucchiaino e cucchiaio
esempio, la farina di grano contiene così
alle estremità), in dotazione con la
tanto glutine che lievita meglio rispetto alla
macchina per il pane. farina più pesante e, pertanto, c'è bisogno
Pane bianco di meno lievito. Il glutine è un composto
proteico che si trova nei cereali, come
Farina di grano o farina di frumento 280 g
grano, avena, segale e orzo. Quando il
Lievito (secco) 1 cucchiaino
pane lievita, il glutine forma una rete che
Olio da 1½ a 2 cucchiai
trattiene le bolle di biossido di carbonio e
Latte da 1 a 2 cucchiai
questo fa lievitare il pane.
Sale 1 cucchiaino
Zucchero 1 cucchiaio

58 Breadmaker Cool White Article 152001


‘Patent flour’ o farine domestiche Miscele tutto in uno
La maggior parte della farina bianca è È inoltre possibile comprare miscele che
detta ‘patent flour’ o farina domestica. contengono tutti gli ingredienti, tranne
Quasi non contiene fibra o semi, ma l’acqua. Queste miscele tutte in uno sono
contiene molto glutine. Questa farina di facili e veloci da usare, ma sono anche più
solito è usata per legare zuppe e salse, ma costose.
va bene anche per preparare pane
(bianco). Lievito
Il lievito è necessario per far crescere il
Farina di grano e farina di frumento pane. È possibile comprare lievito fresco
La farina di grano è farina di frumento (a cubetti) o lievito secco (a granelli). Il
bianca. La farina di frumento è un po’ più gusto del lievito fresco è leggermente più
grigia e contiene una piccola quantità di forte di quello del lievito secco. Ci sono
fibre e semi. La farina di grano e la farina varie marche di lievito secco e l’effetto che
di frumento contengono anche molto producono varia in qualche modo. Il lievito
glutine. che si adatta meglio alle proprie esigenze
è una questione di preferenza personale.
Farina integrale Ad occhio, si può dire che si ha bisogno di
La farina integrale è preparata da grano circa metà del peso di lievito secco (detto
intero, non trattato. Contiene tutta la fibra anche lievito istantaneo) rispetto al lievito
e i semi del grano. La farina integrale ha, fresco. L’effetto del lievito può essere
come la farina di grano, molto glutine, ma è influenzato se il lievito viene a contatto con
più pesante a causa di fibre e semi. Come sale o grassi. Il sale asciuga il lievito e i
risultato, il pane sarà più compatto se è grassi racchiudono le cellule del lievito,
fatto solo usando farina integrale. cosicché la pasta non lievita più. È,
Pertanto, alcuni fornai aggiungono farina di pertanto, importante assicurare che il
grano. lievito, il sale e il burro non siano messi
troppo vicino l’uno all’altro nella macchina
Oltre a questi tipi di farina, ci sono molti per il pane.
altri tipi che è possibile conoscere, per la
soddisfazione del proprio palato, ad Sale
esempio: farina d’avena, farina di grano, Il sale aggiunge il gusto al pane, ma è
farina di mais e farina di segale. importante anche per la crosta e per la
Miscele di farina lievitazione (sebbene il sale possa
interrompere la lievitazione del pane se
La maggior parte delle farine può essere viene a contatto diretto con il lievito). Il
mescolata. La combinazione di farina di sale rafforza la formazione di glutine che
grano saraceno/farina d’avena/farina di dà forma al pane. Il sale assicura anche
grano è un buon esempio. È anche che il pane non fuoriesca dallo stampo e
possibile mescolare farina di orzo/farina di poi si sgonfi prima di essere ben cotto.
grano. Varie miscele possono inoltre È possibile cuocere pane con poco sodio o
essere acquistate in negozi, come farina senza sale, ma sarà necessario variare gli
gialla, farina ai sei cereali, farina ai nove ingredienti.
cereali o farina ai dieci cereali. Queste
miscele a volte contengono esaltatori della Liquidi
farina e/o del pane. Il liquido più comune usato per cuocere il
pane è l’acqua, ma si può usare anche
latte o latticello. Questo influenza il gusto,
la lievitazione e la struttura del pane.

Breadmaker Cool White Article 152001 59


I grassi del latte intero hanno un’influenza Consigli e suggerimenti
positiva sulla freschezza e il lattosio del
latte stimola la fermentazione. Il latticello Raffreddare il pane su una griglia
produce un pane più leggero che resta Dopo la cottura, lasciare raffreddare il
fresco più a lungo. pane su una griglia. Il calore può
disperdersi da tutti i lati.
Zucchero
Lo zucchero dà solo un piccolo contributo Tagliare il pane quando diventa freddo.
al processo di lievitazione, ma determina il Il pane fatto in casa si taglia meglio quando
gusto del pane. Invece dello zucchero, è diventa freddo. Se il pane è ancora caldo,
possibile usare miele, melassa o sciroppo. è meglio tagliarlo usando un coltello
Non usare zucchero a grana grossa elettrico, come il coltello elettrico Princess
(zucchero duro) o zucchero a velo nella 2952 Silver.
macchina per il pane. Questo potrebbe
danneggiare il rivestimento antiaderente. Conservazione del pane
Non usare dolcificanti artificiali, perché Una volta freddo, è bene avvolgere il pane
generalmente non sopportano bene il fatto in casa in uno strofinaccio. Questo
calore. mantiene la crosta fresca e croccante.
Sono anche disponibili buste in carta
Grassi speciali per il pane. Il pane diventa
Il grasso è, infatti, un esaltatore del pane. morbido se viene tenuto in una busta di
Non è necessario usarlo, ma il pane viene plastica o in frigorifero.
molto più buono se lo si usa. Il grasso
rende la pasta più soffice e assicura una Congelamento del pane
più facile lievitazione. Il grasso racchiude Il pane fatto in casa può essere congelato
anche il glutine, in modo che il biossido di quando diventa freddo. È utile congelarlo
carbonio sia trattenuto. Questo rende il in porzioni quotidiane.
pane più leggero e lo mantiene fresco più a È meglio scongelare il pane a temperatura
lungo. ambiente, perché il forno a microonde lo
Sono adatti vari tipi di grasso. L’olio (olio di asciuga troppo velocemente.
girasole o olio di oliva, il burro e la Sebbene il pane possa essere congelato,
margarina danno un risultato eccellente. questo ha sempre un effetto negativo sulla
L’olio rende la crosta più morbida. La qualità.
margarina produce una crosta più
croccante e migliora anche il processo di Pane più scuro
lievitazione. Quando si cuoce il pane alle Un cucchiaio di cacao in polvere può
erbe, l’uso di una olio aromatizzato essere aggiunto alla farina per regalare al
potrebbe dare sapore, ad esempio l’olio di pane un colore più scuro. Questo non ha
noce, l’olio all’aglio o l'olio al basilico. quasi influenza sul sapore.

Temperatura Crosta più croccante


È bene che gli ingredienti siano a Per ottenere una crosta più croccante, è
temperatura ambiente quando vengono possibile lasciare il pane nella macchina
messi nello stampo. Non usare mai un da dieci a quindici minuti durante la fase in
liquido troppo caldo, perché questo può cui viene tenuto in caldo.
avere un effetto negativo sul lievito.

60 Breadmaker Cool White Article 152001


Se il pane fuoriesce dallo stampo Infine…
È possibile guardare il processo di
Dopo aver letto tutte queste informazioni,
lievitazione attraverso la finestra. Di solito,
si dovrebbe, in teoria, essere in grado di
non è buona idea aprire il coperchio riuscire nelle proprie ricette preferite. Tutto
durante il processo di lievitazione, perché
quello che manca è la pratica. Potrebbe
ciò può far sgonfiare il pane, ma se la
non essere facile, comunque, perché la
pasta esce fuori dallo stampo e si attacca cottura del pane è una capacità che non si
alla finestra (questo può verificarsi durante
apprende in un giorno. La ricerca del pane
la cottura al forno), poi aprire lievemente il
perfetto può avere molte battute d’arresto.
coperchio. La pasta così si sgonfierà un Non bisogna lasciarsi scoraggiare dai
poco.
problemi iniziali. Chiedere alle altre
persone che fanno il pane in casa
Pane di piccole dimensioni, compatto
chiarimenti sulle loro esperienze, prendersi
Troppo liquido produce un pane di piccole tempo per leggere l’argomento, cercare le
dimensioni, piatto. La pasta non lievita
cose in Internet e, cosa più importante,
bene, perché è troppo umida. Il lievito
continuare a sperimentare, perché le
potrebbe anche essere troppo vecchio. possibilità sono infinite. Dopo tutto, il pane
fatto in casa è il più gustoso.
Pane secco
Troppo poco liquido produce pane troppo
secco. Cercare di usare (un po’) più acqua
o latte. Se il pane è buono dopo la cottura,
ma si asciuga rapidamente, aggiungere
più olio o burro.

Pane sgonfiato
Se il pane cresce bene, ma si sgonfia
durante la cottura, cercare di cuocerlo
usando il programma più breve (Basic –
base). In generale, i programmi più lunghi
aumentano le possibilità che il pane si
sgonfi durante la cottura.

Breadmaker Cool White Article 152001 61


2 Rengör apparaten och alla tillbehör (se
”Underhåll och rengöring”).
3 Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla.
Allmän information 4 Håll bakformen i handtaget och placera
den i apparaten, tryck ned den och vrid
Denna Princess Cool White bakmaskin den medurs tills formen klickar fast i
blandar och knådar degen och bakar läge.
därefter brödet. Apparaten levereras 5 Placera knådaren på axeln längst ned i
komplett med måttbägare och måttsked formen. Vrid knådaren tills du känner att
samt en bakform med teflonbeläggning. den är fixerad på axeln.
Bakmaskinen har 5 program som du kan 6 Stäng locket.
använda till olika typer av bröd! 7 Sätt kontakten i vägguttaget.
En signal hörs och en lampa indikerar
programmet BASIC. Detta är
standardprogrammet.
8 Tryck på knappen MENU upprepade
Användning och gånger tills lampan indikerar
programmet BAKE. Programmet BAKE
reglage väljs.
Se figur 1. 9 Tryck på knappen START/STOP och låt
apparaten baka i ungefär 10 minuter.
Apparaten innehåller följande Indikatorlamporna runt knappen
komponenter: START/STOP blinkar för att visa att
1 Lock med fönster programmet körs.
2 START/STOP-knapp med 10 Efter ungefär 10 minuter, tryck på
indikatorlampa knappen START/STOP i mer än tre
3 MENU-knapp med indikatorlampa sekunder för att stoppa programmet. En
4 Hölje signal hörs som ett tecken att
5 Stålkrok programmet stoppats.
6 Måttsked Låt apparaten kallna.
7 Måttbägare 11 Öppna locket.
8 Bakform 12 Håll bakformen med handtaget och vrid
9 Handtag moturs och avlägsna den från
10 Nätsladd och kontakt apparaten.
11 Knådare 13 Rengör bakformen och knådaren och
torka av dem ordentligt.
Innan första användning Se ”Underhåll och rengöring”.
• Läs och följ dessa anvisningar
noggrant. Förvara denna • Apparaten kan avge lite rök och en
bruksanvisning för framtida bruk. karaktäristisk lukt när den slås på för
första gången. Detta är normalt och
• Kontrollera att nätspänningen är
slutar snart. Kontrollera att apparaten
densamma som den som anges på
har tillräcklig ventilation.
apparatens märkplatta.
• Bakformen som levereras med denna
• Denna apparat kräver en jordad
apparat har en teflonbeläggning. Vid
väggkontakt. uppvärmning kan denna beläggning
1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och frigöra små mängder gaser som är
alla dekaler från apparaten. helt ofarliga för människor. Men det

62 Breadmaker Cool White Article 152001


har visat sig att fåglars nervsystem är • Se till att det finns tillräckligt mycket
extremt känsligt för dessa gaser. ledigt utrymme runt apparaten. Detta
Därför bör denna apparat inte garanterar att ångan som fördelas väl
användas i närheten av burfåglar (till och saker i närheten av apparaten inte
exempel tropiska fåglar som blir fuktiga.
papegojor).
• Använd inte vassa verktyg med
Förbereda apparaten för formen, som till exempel metallspatlar,
knivar och gafflar. Detta kan skada
användning
teflonbeläggningen.
1 Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla. Ställa in programmet
2 Placera knådaren på axeln längst ned i 1 Sätt kontakten i vägguttaget.
formen. Vrid knådaren tills du känner att En signal hörs och en lampa indikerar
den är fixerad på axeln. programmet BASIC. Detta är
standardprogrammet.
Innan bakning, rekommenderas att fylla 2 Välj önskat program genom att trycka
hålen runt knådarens axel i bakformen på knappen MENU upprepade gånger
med smör innan knådaren sätts på plats. tills lampan indikerar erfordrat program.
Detta förhindrar degen från att fastna i Se ”MENY-val”.
dess plats och underlättar avlägsnande av
knådaren från brödet när det är klart. Baka
Användning 3 Tryck på knappen START/STOP. En
kort signal hörs för att indikera att det
valda programmet startas.
Tillsätta ingredienser
1 Väg erfordrad mängd ingredienser för Indikatorlamporna runt knappen
START/STOP blinkar för att visa att
receptet.
programmet körs.
Fyll aldrig apparaten med mer än den
• Knappen MENU är inaktiverad från nu
maximala mängden (ett total maximum
för att undvika oönskade
på 500 g (1.1 lb.); annars rinner degen
över i bakformen. programändringar genom att av
misstag trycka på denna knapp.

2 Tillsätt ingredienserna en och en i • Programmet kan stoppas genom att


trycka på knappen START/STOP i mer
bakformen. Börja med att hälla vatten
än 3 sekunder. En kort signal hörs för
eller vätska i bakformen. Tillsätt därefter
vetemjöl och, beroende på receptet, att indikera att programmet har
stoppats.
socker, salt, smör och jäst eller
bakpulver. • Använd alltid apparaten med locket
Lägg jästen eller bakpulvret i en stängt.
urgröpning i vetemjölet och var och en
• Apparaten stängs automatiskt av vid
av övriga ingredienser i ett hörn i strömavbrott när den används.
bakformen (detta är särskilt viktigt om
Apparaten slås automatiskt på igen
du använder timern).
när strömmen är återställd inom
3 Håll bakformen i handtaget och placera 15 minuter. Apparaten avslutar då
den i apparaten, tryck ned den och vrid
programmet.
den medurs tills formen klickar fast i
Om strömavbrottet överskrider
läge. 15 minuter, kan programmet inte
4 Stäng locket.
avslutas. Om, i detta fall, degen ännu

Breadmaker Cool White Article 152001 63


inte gått in i jäsningsfasen, kan du 8 Avlägsna brödet från bakformen genom
trycka på knappen START/STOP för att vända formen upp och ned och
att starta om programmet från början. knacka lite lätt på den. Om erfordras
Eller kasta ingredienserna och börja kan du använda en trä- eller plastspatel
om igen. för att avlägsna brödet; var försiktig så
att du inte skadar teflonbeläggningen.
• Använd grytvantar om du måste ta i
apparaten under eller efter Knådaren kan sitta kvar i limpan.
Använd stålkroken för att avlägsna den
användning. Apparaten och
från brödet. Var försiktig när du
bakformen blir heta.
avlägsnar den; den är het.
• Apparaten fungerar bra inom ett brett Låt brödet kallna på ett galler innan du
temperaturintervall, men det kan vara skär upp det. (Tips: du kan enkelt skära
skillnad på brödbakning i ett mycket upp nybakat bröd med Princess
varmt rum eller i et mycket kallt rum. elektrisk kniv (artikelnummer 492952).
Vi föreslår att apparaten används i 9 Låt apparaten kallna tillräckligt innan du
temperaturer mellan 15 och 35 °C. använder den igen.
Du kan hålla koll på bakningsprocessen 10 När du är färdig med apparaten, drag ur
genom att titta genom fönstret i locket. kontakten ur vägguttaget, och låt
apparaten kallna tillräckligt innan du
För programmet BASIC: rengör den och ställer undan den.
Se ”Underhåll och rengöring”.
4 Under bakningsprocessen hörs en lång
signal. Denna signal betyder att du kan
tillsätta extra ingredienser för att MENY-val
förbättra smaken (om erfordras): 1 Tryck på knappen MENU för att växla
Öppna locket och tillsätt erfordrade mellan olika program. Det valda
ingredienser och stäng locket igen. programmet indikeras med en lampa.

Slut Drifttid för de olika programmen:


5 När programmet är slut, hörs signaler
för att uppmärksamma dig på att Program Tid
programmet är slut. (Tim:min)
Apparaten håller brödet varmt i en BASIC (BAS) 3:00
timme när det bakats. Detta förhindrar
WHOLE WHEAT 3:40
kondensation på skorpan. Om du vill
(FULLKORN)
stoppa denna varningsprocess, tryck
på knappen START/STOP i mer än 3 QUICK (SNABB) 1:38
sekunder. Du hör en signal som DOUGH (DEG) 1:30
indikerar att programmet är klart.
BAKE (BAKA) 0:30
Apparaten och bakformen blir mycket
heta. Använd grytvantar för att öppna 1. BASIC (BAS)
locket och ta ut bakformen ur Detta är det mest använda programmet för
apparaten. knådning, jäsning och bakning av vanligt
bröd.

6 Öppna locket.
7 Håll bakformen med handtaget, vrid 2. WHOLE WHEAT (FULLKORN)
moturs och avlägsna bakformen från Detta program kan användas för att knåda,
apparaten. jäsa och baka ett fullkornsbröd.

64 Breadmaker Cool White Article 152001


3. QUICK (SNABB) • Doppa aldrig apparaten, nätsladden
Detta program kan användas för att knåda, eller kontakten i vatten eller annan
jäsa och baka limpor på kortare tid än vätska.
programmet BASIC. Bröd bakat med detta • Använd aldrig aggressiva eller
program är vanligtvis mindre med en
slipande rengöringsmedel eller vassa
kompakt struktur.
föremål (t.ex. knivar eller hårda
borstar) för att rengöra apparaten.
4. DOUGH (DEG)
Detta program kan användas för att knåda • Endast lösa delar och tillbehör
och jäsa deg utan att baka det. Degen kan (bakform, knådare, måttsked och
användas för att baka frallor, pizza, ångat måttbägare samt stålkroken) får
bröd, etc. diskas i diskmaskin. Själva apparaten
får inte rengöras i diskmaskin.
5. BAKE (BAKA) 1 Drag ur kontakten ur vägguttaget och
Detta program kan användas för att baka låt apparaten kallna helt.
bröd utan att knåda och jäsa det. 2 Rengör apparatens hölje med en mjuk,
Det kan även användas för att öka fuktig trasa. Använd varmt vatten och
bakningstiden med föredragna lite diskmedel för att fukta trasan.
inställningar direkt efter ett annat 3 Rengör lösa delar och tillbehör
standardbakningsprogram använts. (bakform, knådare, måttsked och
måttbägare samt stålkroken) i
såpvatten eller i diskmaskin.
Stänga av och förvara
4 Torka apparaten och tillbehören
apparaten ordentligt innan de ställs undan.
1 Drag ur kontakten ur vägguttaget.
2 Låt apparaten kallna.
3 Rengör apparaten och alla tillbehör (se
”Underhåll och rengöring”).
4 Förvara apparaten på en torr, frostfri Säkerhet
plats.
Allmän information
• Läs och följ dessa anvisningar
noggrant. Förvara denna
bruksanvisning för framtida bruk.
Underhåll • Använd endast denna apparat så som
och rengöring beskrivs i denna bruksanvisning.

• Rengör apparaten grundligt efter • Denna apparat är endast avsedd för


användning. hushållsbruk.

• Kontrollera att apparaten inte är • Användningen av denna apparat av


ansluten till vägguttaget när du ska barn eller personer med en fysisk,
rengöra den. sensorisk, mental eller motorisk
begränsning eller som saknar
• Rengör aldrig apparaten när den
kunskap och erfarenhet kan leda till
fortfarande är het.
farliga situationer. Personer som
• Se till att ingen fukt kommer i kontakt ansvarar för dessa personers
med apparatens elektriska delar. säkerhet måste ge tydliga
instruktioner eller övervaka
apparatens användning.

Breadmaker Cool White Article 152001 65


• Håll apparaten utom räckhåll för barn kvalificerad elektriker byta en skadad
och personer som inte kan använda sladd.
den säkert.
• Kontrollera att apparaten, nätsladden
• Reparationer ska utföras av en och kontakten inte kommer i kontakt
kvalificerad elektriker. Försök aldrig med andra värmekällor, t.ex. en varm
reparera apparaten själv! kokplatta eller öppen eld.
• Använd endast de tillbehör som • Kontrollera att apparaten, nätsladden
rekommenderas av tillverkaren. och kontakten inte kommer i kontakt
Användning av andra tillbehör kan med vatten, andra vätskor eller
skada apparaten och faror kan uppstå kemikalier.
för användaren.
• Plocka inte upp apparaten om den
• Apparaten är inte avsedd att användas ramlar i vatten. Drag ur kontakten ur
med en extern timer eller ett separat vägguttaget direkt. Använd inte
fjärrkontrollssystem. apparaten mer.

Elektricitet och värme • Apparaten och dess delar kan bli heta
när apparaten används. För att
• Kontrollera att nätspänningen
undvika brännskador, var försiktig när
överensstämmer med den som anges
du tar i apparaten och dess delar.
på apparatens märkplatta.
• Apparaten måste kunna frigöra sin
• Använd en jordad kontakt som är
värme för att undvika brandrisk.
ansluten till en säkrad krets på minst
Kontrollera att apparaten har
10 A och till vilken inga andra tunga
tillräckligt med utrymme runt om och
belastningar är anslutna.
inte kommer i kontakt med brännbara
• Om du använder en material. Apparaten får inte täckas
förlängningssladd, använd en jordad över.
förlängningssladd som passar
• Låt apparaten kallna innan du ställer
apparatens märkeffekt. Rulla ut
undan den, rengör den eller utför
förlängningssladden helt och lägg den
underhållsarbete.
så att ingen kan snubbla över den.
• Använd inte apparaten i närheten av
• Apparaten bör ha en
andra värmekällor.
jordfelsavkännare (RCD) med en
utlösningsström som inte överskrider Vid användning
30 mA. • Använd aldrig apparaten utomhus.
• Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget
• Använd aldrig apparaten i ett fuktigt
när apparaten inte kommer att rum.
användas under en längre period.
• Använd endast apparaten vid en
• När du drar ur kontakten ur temperatur mellan 15 °C och 35 °C.
vägguttaget, drag i kontakten och inte
i nätsladden. • Ställ apparaten på en plan, stabil yta
där den inte kan ramla.
• Drag aldrig i nätsladden för att flytta
apparaten. • Låt aldrig sladden hänga över
diskbänkens, arbetsytans eller
• Flytta aldrig apparaten när den
bordets kant.
används.
• Se alltid till att nätsladden har rullats
• Använd inte apparaten om apparaten
ut helt.
eller nätsladden är skadade. Låt en

66 Breadmaker Cool White Article 152001


• Se till att händerna är torra när du tar i Tillämpligt EU-direktiv:
apparaten, nätsladden eller kontakten. 2002/95/EC
2002/96/EC
• Stäng av apparaten och drag ur
kontakten ur vägguttaget om fel
uppstår vid användning samt innan
rengöring, om ett tillbehör ska sättas
på eller avlägsnas eller om du ska
ställa undan apparaten efter Några brödrecept
användning. Måttbägaren och måttskeden (med tesked
• Lämna aldrig apparaten oövervakad och matsked markerad på ändarna), som
när den används. levereras med bakmaskinen, har använts
• Flytta aldrig apparaten när den är för mängderna.
påslagen eller fortfarande är varm. Vitt bröd
Innan du flyttar apparaten, stäng av
Vetemjöl eller grahamsmjöl 280 g
den och vänta tills den kallnat.
(Torr)jäst 1 tesked
• Denna apparats form har en Olja 1½ till 2 matskedar
teflonbeläggning. Vid uppvärmning Mjölk 1 till 2 matskedar
kan denna beläggning frigöra små Salt 1 tesked
mängder gaser som är helt ofarliga för Socker 1 matsked
människor. Men det har visat sig att Vatten 155 ml
fåglars nervsystem är extremt känsligt
för dessa gaser. Därför bör denna Fullkornsbröd
apparat inte användas i närheten av Fullkornsmjöl 280 g
burfåglar (till exempel tropiska fåglar (Torr)jäst 1 tesked
som papegojor). Olja 1½ till 2 matskedar
Mjölk 1 till 1½ matskedar
Salt 1 tesked
Socker 1 matsked
Vatten 160 ml

Miljön Blandbröd
Kasta förpackningsmaterial, som plast och Grahamsmjöl 250 g
kartong, i containrar avsedda för detta. Majsbröd
(eller annan typ av mjöl) 30 g
Om du vill kassera apparaten när den (Torr)jäst 1 tesked
fortfarande fungerar eller enkelt kan Olja 1½ till 2 matskedar
repareras, se då till att apparaten Mjölk 1 till 1½ matskedar
återvinns. Yoghurt ½ till 1 matsked
Salt 1 tesked
När apparaten inte längre kan användas Socker 1 matsked
ska den kasseras på ett ansvarsfullt sätt, Vatten 155 ml
så att apparaten eller delarna kan Ingredienser
återvinnas. Kassera inte apparaten som
Du kan naturligtvis baka bröd efter något
osorterat avfall. Lämna in den hos
återförsäljaren eller på en miljöstation. Ta av ovanstående recept, men när du fått
kläm på det, är det roligt att experimentera
kontakt med kommunen för information om
med olika ingredienser. För att kunna göra
tillgängliga inlämnings- eller
återvinningssystemet i närheten. detta, är det bra att veta mer om de olika

Breadmaker Cool White Article 152001 67


brödbakningsingredienserna. Lite nyttig havremjöl, kornmjöl, bovetemjöl, majsmjöl
information som du kan behöva när du och rågmjöl.
bakar bröd hittar du nedan.
Mjölblandningar
Mjöl De flesta mjölsorter kan blandas.
Brödets huvudingrediens är mjöl. Det finns Kombinationen bovetemjöl/havremjöl/
många olika typer av mjöl och vetemjöl är ett bra exempel. Du kan även
mjölblandningar. Det sädesslag du prova kornmjöl/vetemjöl. Det finns även
använder är avgörande för brödet. olika blandningar att köpa i butikerna, som
Vetemjöl innehåller till exempel så mycket majsmjöl etc. Dessa blandningar innehåller
gluten att det jäser bättre än tyngre vetemjöl och/eller brödförbättrare.
mjölsorter, vilket betyder att det behövs
mindre jäst. Gluten är en Allt-i-ett-blandningar
proteinsammansättning som finns i Du kan även köpa blandningar som
sädesslag som vete, havre, råg och korn. innehåller alla ingredienser förutom vatten.
När brödet jäser, bildar gluten ett nätverk Dessa allt-i-ett-blandningar är enkla och
som håller kvar koldioxidbubblorna och snabba att använda, men de är även
detta gör att brödet jäser. dyrare.

Hushållsmjöl Jäst
De flesta vita mjölsorter kallas Jäst behövs för att brödet ska jäsa. Du kan
hushållsmjöl. Det innehåller nästan inget köpa färsk jäst (tärningar) eller torkjäst (i
kli eller inga korn, men det innehåller påse). Den färska jästens smak är något
mycket gluten. Detta mjöl används mer uttalad än den torkade jästens. Det
vanligtvis för att reda soppor och såser, finns olika märken torrjäst och deras effekt
men det går även bra att baka (vitt) bröd varierar något. Vilken jäst som passar dig
med. bäst beror på den egna smaken. Som
tumregel kan man saga att man behöver
Vetemjöl och grahamsmjöl ungefär halva mängden torrjäst i
Vetemjöl är vitt grahamsmjöl. Grahamsmjöl jämförelse med färsk jäst. Jästens effekt
är lite gråare till färgen och innehåller en kan påverkas om den kommer i kontakt
liten mängd kli och korn. Vetemjöl och med salt eller fett. Salt torkar ut jästen och
grahamsmjöl innehåller också mycket fett stänger in jästcellerna, så att degen
gluten. inte längre kan jäsa. Därför är det viktigt att
se till att jäst, salt och smör inte placeras
Fullkornsvetemjöl och för nära varandra i bakmaskinen.
fullkornsgrahamsmjöl
Fullkornsvetemjöl mals från hela, Salt
obehandlade vetekorn. Det innehåller all Salt ger brödet mer smak, men det är även
kli och alla korn från vetet. viktigt för skorpan och brödets jäsning (salt
Fullkornsvetemjöl innehåller, precis som kan dock även hindra brödet från att jäsa
vetemjöl, mycket gluten, men det är tyngre om det kommer i direkt kontakt med
tack vare kli och korn. Brödet blir därför jästen). Salt har en positiv inverkan på
kompaktare om det gjorts på enbart glutenbildningen, som ger brödet form.
fullkornsgrahamsmjöl. Därför tillsätter de Salt ser även till att brödet inte jäser så
flesta hemmabakare lite vetemjöl. mycket att det rinner över bakformen och
sedan sjunker ihop innan det är
Förutom dessa mjölsorter, finns det även genomgräddat.
många andrasorter som du kan prova:

68 Breadmaker Cool White Article 152001


Det är möjligt att baka bröd utan salt eller Råd och tips
med salt med låg natriumhalt, men det
kräver att du varierar ingredienserna. Kyl brödet på ett galler
Efter bakning, lämna brödet att kallna på
Vätskor ett galler. Värmen kan då strömma från alla
Den vanligaste vätskan som används vid sidor.
brödbakning är vatten, men du kan även
prova mjölk eller kärnmjölk. Detta påverkar Skära brödet när det kallnat
smaken, jäsningen samt brödets struktur. Hembakat bröd skärs bäst när det kallnat.
Fetter i kärnmjölk påverkar fräschören Om brödet fortfarande är varmt, är det bäst
positivt och laktosen i mjölken stimulerar att använda en elektrisk kniv, till exempel
jäsningen. Kärnmjölk ger ett lättare bröd Princess 2952 Silver Electric Knife.
som håller sig färskt längre.
Förvara bröd
Socker När det kallnat, är det bäst att slå in
Socker bidrar endast lite grann till hembakat bröd i en kökshandduk. Detta
jäsningen, men det fastställer brödets håller skorpan god och krispig. Det går
smak. I stället för socker kan du även även bra att använda särskilda brödpåsar.
använda honung, melass eller sirap. Brödet blir mjukt om det förvaras i en
Använd inte storkornigt socker (hårt plastpåse eller i kylskåpet.
socker) eller kandisocker i bakmaskinen.
Detta kan skada teflonbeläggningen. Frysa bröd
Använd inte sötningsmedel, då de i Hembakat bröd kan frysas när det kallnat.
allmänhet inte klarar värme bra. Det är praktiskt att frysa in dagliga
portioner.
Fetter Det är bäst att tina brödet i
Fett är en brödförbättrare. Det behövs inte rumstemperatur, eftersom
nödvändigtvis, men brödet blir mycket mikrovågsugnen torkar ut brödet för
bättre om du använder det. Fett gör degen snabbt.
smidigare och garanterar att den kan jäsa Trots att brödet kan vara fruset, har det
enklare. Fett omsluter även alltid en negativ effekt på kvaliteten.
glutennätverket, så att koldioxiden stängs
in. Detta gör brödet luftigare och håller det Mörkare bröd
färskt längre. En matsked kakaopulver kan tillsättas till
Olika typer av fett är lämpliga. Olja mjölet för att ge brödet en mörkare färg.
(solrosolja eller olivolja), smör eller Detta påverkar inte smaken nämnvärt.
margarin ger ett utmärkt resultat. Olja gör
skorpan mjukare. Margarin ger en Krispigare skorpa
krispigare skorpa och förbättrar även För att få en krispigare skorpa kan du
jäsningen. När du bakar kryddbröd, kan lämna brödet i maskinen i tio till femton
det vara gott att använda smaksatt olja, minuter under varmhållningsfasen.
som valnötsolja, vitlöksolja eller
basilikaolja. Om brödet jäser över kanterna
Du kan följa jäsningen genom fönstret. Det
Temperatur är vanligtvis inte någon bra idé att öppna
Det är bäst om ingredienserna är locket under jäsningen, då detta kan
rumsvarma när de placeras i bakformen. orsaka att brödet sjunker ihop, men om
Använd aldrig vätska som är för varm, degen jäser över bakformens kanter och
eftersom detta påverkar jästen negativt. fastnar på fönstret (detta kan även ske

Breadmaker Cool White Article 152001 69


under bakning), öppna locket en stund. Till slut
Degen sjunker då ihop något.
Efter att ha läst all denna information kan
du, i teorin, skapa dina egna favoritrecept.
Små, kompakta bröd Allt som krävs är övning. Det kanske inte
För mycket vätska ger ett litet, platt bröd.
är så enkelt, eftersom bakning inte är
Degen kan inte jäsa ordentligt, eftersom
något man lär sig på en eftermiddag.
den är för våt. Jästen kan även vara för Sökandet efter det perfekta brödet kan ha
gammal.
många bakslag. Bli inte besviken om du
har problem i början. Be andra
Torrt bröd hemmabakare om råd, läs om ämnet, ta
För lite vätska ger bröd som är för torrt.
reda på saker på Internet och, viktigast av
Prova att använda (något) mer vatten eller
allt, fortsätt att experimentera, eftersom
mjölk. Om brödet är gott efter bakning,
möjligheterna är oändliga. Det är trots allt
men snabbt torkar ut, tillsätt mer olja eller hembakat bröd som är godast.
smör.

Ihopsjunket bröd
Om brödet jäser bra, men sjunker ihop när
det gräddas, prova att grädda med det
kortaste programmet (Basic). I allmänhet
ökar långa program risken för att brödet
sjunker ihop vid gräddning.

70 Breadmaker Cool White Article 152001


3 Stil apparatet på en flad, stabil
undergrund, hvor det ikke kan falde
ned.
4 Hold bageformen i håndtaget og sæt
Generel information den i apparatet, tryk ned og drej den
højre om indtil den klikker på plads.
Denne Princess Cool White bagemaskine 5 Sæt æltekrogen på fæstet i bunden af
blander og ælter dejen, og bager derefter bageformen. Drej æltekrogen indtil du
brødet. Apparatet leveres komplet med mærker, at den sidder fast på fæstet.
målebæger, måleskeer og en bageform 6 Luk låget.
med anti-stick belægning: 7 Tilslut stikket i en kontakt.
Bagemaskinen har with 5 programmer, du Der vil lyde et bip og lampen vil angive
kan vælge imellem til forskellige typer brød! BASIC-programmet. Det er
standardprogrammet.
8 Tryk gentagne gange på MENU-
knappen, indtil lampen angiver BAKE-
programmet. BAKE-programmet bliver
Funktion og betjening valgt.
9 Tryk på START/STOP-knappen, og lad
Se fig. 1.
apparatet bage i omkring 10 minutter.
Kontrollamperne omkring START/
Apparatet er forsynet med følgende dele:
STOP-knappen vil blinke for at angive,
1 Låg med rude
at programmet kører.
2 START/STOP-knap med kontrollampe 10 Tryk efter omkring 10 minutter på
3 MENU-knap med kontrollampe
START/STOP-knappen i mere end tre
4 Selve apparatet
sekunder for at stoppe programmet.
5 Stålkrog Det vil lyde et bip som tegn på, at
6 Måleske
programmet er stoppet.
7 Målebæger
Lad apparatet køle af.
8 Bageform 11 Åbn låget.
9 Håndtag
12 Hold bageformen fast i håndtaget og
10 El-ledning og stik
drej det mod venstre og tag den ud af
11 Æltekrog apparatet.
Før apparatet tages i brug 13 Rengør bageformen og æltekrogen og
tør dem grundigt.
første gang
Se ‘Vedligehold og rengøring’.
• Læs og følg disse anvisninger
omhyggeligt. Gem denne • Apparatet kan give en smule røg og en
brugsanvisning til senere brug. karakteristisk lugt, når du tænder det
• Kontrollér at strømstyrken i nettet er første gang. Dette er normalt og vil
den samme som den, der er angivet på hurtigt holde op. Sørg for, at der er
apparatets typeskilt. tilstrækkelig udluftning til apparatet.
• Dette apparat kræver et stik med jord. • Bageformen, som følger med dette
apparat er forsynet med en anti-stick
1 Fjern alle indpakningsmaterialer og
PTFE belægning. Ved opvarmning af
klæbemærkater fra apparatet.
denne belægning kan der udvikles en
2 Rengør apparatet og alt tilbehøret (se
anelse gas, som er helt uskadelig for
‘Vedligehold og rengøring’).
mennesker. Fugles nervesystem har
dog vist sig at være ekstremt sensitiv

Breadmaker Cool White Article 152001 71


til disse gasser. Derfor skal apparatet ting, der er i nærheden af apparatet,
ikke anvendes i nærheden af burfugle ikke bliver fugtige.
(fx tropiske fugle som papegøjer).
• Brug ikke skarpe redskaber i
Klargøring af apparatet til brug bageformen som fx metalspatler,
knive og gafler. Dette kan beskadige
1 Stil apparatet på en flad, stabil
anti-stick belægningen.
undergrund, hvor det ikke kan falde
ned.
Indstilling af programmet
2 Sæt æltekrogen på fæstet i bunden af
1 Tilslut stikket i en kontakt.
bageformen. Drej æltekrogen indtil du
Der vil lyde et bip og lampen vil angive
mærker, at den sidder fast på fæstet.
BASIC-programmet. Det er
standardprogrammet.
Før bagningen anbefales det at fylde
2 Vælg det ønskede program ved at
hullerne omkring dejkrogens fæste i
trykke gentagne gange på MENU-
bageformen med smør, før dejkrogen
knappen, indtil lampen angiver det
sættes i. Dette forhindrer at dejen klæber
ønskede program.
på dette sted, og gør det nemmere at
Se ‘MENU-valg’.
fjerne dejkrogen fra brødet, når det er bagt.

Anvendelsen Bagning
3 Tryk på START/STOP-knappen. Der vil
Tilsætning af ingredienser lyde et kort bip, som angiver, at det
1 Vej de nødvendige ingredienser efter valgte program er startet.
opskriften. Kontrollamperne omkring START/
STOP-knappen vil blinke for at angive,
Fyld aldrig apparatet op med mere end at programmet kører.
maksimummængden (et samlet
maksimum på 500 g (1.1 lb.). Ellers vil • Fra nu af er MENU-knappen er ikke
dejen flyde over bageformen. aktiv for at undgå, at der ved et uheld
skiftes program, fordi der tilfældigvis
trykkes på denne knap.
2 Tilsæt ingredienserne en for en i
bageformen. Begynd med at hælde • Programmet kan stoppes ved at trykke
vand eller anden væske i bageformen. på START/STOP-knappen i mere end 3
Tilsæt derefter mel og - afhængigt af sekunder. Der vil lyde et kort bip, som
opskriften - tilsæt sukker, salt, smør og angiver, at programmet er stoppet.
gær eller bagepulver. • Brug altid apparatet med låget lukket.
Læg gæren eller bagepulveret i en
• Apparatet vil automatisk slukkes, hvis
hulning i melet og hver af de andre
ingredienser i et hjørne af bageformen det opstår strømsvigt, mens det er i
funktion. Apparatet vil automatisk
(dette er især vigtigt, når der bruges
tændes igen, hvis strømtilførslen
timer).
3 Hold bageformen i håndtaget og sæt genoptages indenfor 15 minutter.
Apparatet vil derefter fuldføre
den i apparatet, tryk ned og drej den
programmet.
højre om indtil den klikker på plads.
4 Luk låget. Hvis afbrydelsen varer længere end
15 minutter, kan programmet ikke
overholdes. Hvis dejen i dette tilfælde
• Sørg for, at der er tilstrækkelig fri
plads omkring apparatet. Dette vil endnu ikke er i hævefasen, kan du
trykke på START/STOP-knappen for at
sikre, at dampen fordeles godt og at
genstarte programmet fra

72 Breadmaker Cool White Article 152001


begyndelsen. I alle andre tilfælde 7 Hold bageformen fast i håndtaget og
kassér ingredienserne og begynd på drej det mod venstre og tag formen ud
nyt. af apparatet.
• Brug grillhandsker, hvis du er nødt til 8 Tag brødet ud af formen ved at vende
bageformen om og banke let på den.
at røre ved apparatet, mens det er i
Hvis det er nødvendigt, kan du bruge
brug, eller lige efter det er slukket.
Apparatet og bageformen vil blive en træ- eller plastikspatel til at fjerne
brødet. Pas på ikke at beskadige anti-
meget varme.
stick belægningen.
• Apparatet vil fungere godt i et stort Brødkrogen sidder muligvis i brødet.
temperaturområde, men der kan være Brug stålkrogen til at fjerne den fra
forskelle i brødstørrelsen, hvis brødet brødet. Pas på når du tager den ud,
bages i et meget varm eller meget den er meget varm.
koldt rum. Vi foreslår at apparatet Lad brødet køle af på en rist, før du
anvendes ved temperaturer på mellem skærer det. (Tip: Det er meget nemt at
15 og 35°C. skære friskt brød med Princess
Du kan holde øje med bageprocessen ved elektriske kniv (Artikel nr. 492952).
at se gennem ruden i låget. 9 Lad apparatet køle tilstrækkelig af, før
du bruger det igen.
For programmet BASIC: 10 Når du er færdig med at bruge
apparatet, skal du tage stikket ud af
4 Under bagningen vil der kunne høres
stikkontakten og lade apparatet køle
et langt bip. Dette bip gør dig
tilsrækkelig af, før du gør det rent og
opmærksom på, at der skal tilsættes sætter det til side.
ekstra ingredienser for at forbedre
Se ‘Vedligehold og rengøring’.
smagen (om nødvendigt):
Åben låget og tilsæt de pågældende
ingredienser og luk låget igen. MENU-valg
1 Tryk på MENU-knappen for at gå
Slut mellem de forskellige programmer. Det
5 Når programmet er færdigt, vil der lyde valgte program er angivet med en
nogle bip, der gør dig opmærksom på, lampe.
at programmet er færdigt.
Apparatet vil holde brødet varmt i en Varigheden af de forskellige
time, efter det er bagt. Dette forebygger programmer:
kondensering på skorpen. Hvis du
ønsker at standse denne varmeproces, Program Tid
skal du trykke på START/STOP- (Time:min)
knappen i mere end 3 sekunder. Du vil BASIC 3:00
høre et bip, som angiver, at
WHOLE WHEAT 3:40
programmet er slut.
QUICK 1:38
Apparatet og bageformen vil blive DOUGH 1:30
meget varme. Brug ovnhandsker til at
BAKE 0:30
åbne låget og tage bageformen ud af
apparatet.

6 Åbn låget.

Breadmaker Cool White Article 152001 73


1. BASIC • Rengør aldrig apparatet mens det
Dette er det mest brugte program til stadig er varmt.
æltning, hævning og bagning af almindeligt
• Sørg for at ingen fugtighed kan
brød. komme i kontakt med apparatets
elektriske dele.
2. WHOLE WHEAT
Dette program kan bruges til at ælte, hæve • Sænk aldrig apparatet, ledningen eller
og bage fuldkornsbrød. stikket i vand eller nogen anden
væske.
3. QUICK • Brug aldrig aggressive eller skurende
Dette program kan bruges til at ælte, hæve rengøringsmidler eller skarpe
og bage brød på kortere tid end BASIC- genstande (som fx en kniv eller en
programmet. Brød bakt med dette program hård børste) til rengøring af apparatet.
er normalt mindre og mere kompakt.
• Kun de løse dele og tilbehør
(bageform, dejkrog, måleskeer og -
4. DOUGH
bæger og stålkrogen) må vaskes op i
Dette program kan bruges til at ælte og
hæve dej uden at bage den. Dejen kan en opvaskemaskine Selve apparatet
må ikke vaskes op i opvaskemaskine.
bruges til boller, pizza, dampet brød osv.
1 Træk stikket ud af stikkontakten, og lad
5. BAKE apparatet køle helt af.
Dette program kan bruges til at bage et 2 Rengør selve apparatet med en blød
brød uden at ælte og hæve dejen. fugtig klud. Brug varmt vand og noget
Det kan også bruges til at øge bagetiden opvaskemiddel til at gøre kluden fugtig.
med foretrukne indstillinger, direkte efter et 3 Rengør de løse dele og tilbehør
andet standard bageprogram. (bageform, dejkrog, måleskeer og -
bæger og stålkrogen) i sæbevand eller i
en opvaskemaskine.
Slukning og opbevaring af 4 Tør apparatet og tilbehøret grundigt af,
apparatet før det sættes til side.
1 Træk stikket ud af stikkontakten.
2 Lad apparatet køle af.
3 Rengør apparatet og alt tilbehøret (se
‘Vedligehold og rengøring’).
4 Opbevar apparatet på et tørt og frostfrit Sikkerhed
sted.
Generel information
• Læs og følg disse anvisninger
omhyggeligt. Gem denne
brugsanvisning til senere brug.
Vedligehold • Brug kun apparatet i
og rengøring overensstemmelse med
brugsanvisningen.
• Rengør apparatet grundigt efter
brugen. • Dette apparat er kun beregnet til brug i
husholdningen.
• Sørg for at apparatet ikke er tilsluttet i
en stikkontakt når du begynder at • Det kan medføre farlige situationer,
hvis børn eller mennesker med
rengøre det.
fysiske, sanselige, mentale eller

74 Breadmaker Cool White Article 152001


motoriske handicap eller med for lidt • Når du trækker stikket ud af
kendskab bruger dette apparat. stikkontakten, træk da i selve stikket
Personer, som er ansvarlige for disse og ikke i ledningen.
personers sikkerhed, skal give • Træk aldrig i ledningen for at flytte
tydelige instruktioner eller føre tilsyn
apparatet.
med brugen af apparatet.
• Flyt aldrig apparatet, mens det er i
• Hold apparatet udenfor rækkevidde af
brug.
børn eller andre personer, som ikke vil
være i stand til at bruge apparatet på • Brug ikke apparatet, hvis apparatet
en sikker måde. eller ledningen er beskadiget. Lad en
kvalificeret montør udskifte en
• Lad reparationer udføre af en
beskadiget ledning.
kvalificeret montør. Prøv aldrig selv at
reparere apparatet. • Sørg for at apparatet, ledningen og
stikket ikke kommer i kontakt med
• Brug kun tilbehør, som er anbefalet af varmekilder som fx en varm
forhandleren. Hvis der anvendes
kogeplade eller åben ild.
andet tilbehør, kan der opstå skader
på apparatet, hvorved der kan opstå • Sørg for at apparatet og ledningen
risiko for brugeren. ikke kommer i kontakt med vand,
andre væsker eller kemikalier.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive
styret af en ekstern timer eller et • Saml ikke apparatet op, hvis det er
separat fjernbetjeningssystem. faldet i vand. Træk omgående stikket
ud af stikkontakten. Brug aldrig
Varme og elektricitet apparatet mere.
• Kontrollér, før du bruger apparatet, at • Apparatet og dets dele kan blive
strømstyrken i nettet er den samme meget varme, når apparatet er i brug.
som den, der er angivet på apparatets For at undgå at brænde dig, skal du
typeskilt. passe på, når du rører ved apparatet
• Brug en stikkontakt med jord, der er og dets dele.
forbundet med en sikring på mindst • Apparatet skal kunne komme til at
10 A, hvor der ikke er tilsluttet andre afgive sin varme for at undgå risiko for
meget strømkrævende apparater. brand. Sørg for at der er tilstrækkelig
• Hvis du anvender en plads rundt omkring apparatet, og at
forlængerledning, skal det være en det ikke kommer i kontakt med
forlængerledning med jord, der er brændbart materiale. Apparatet må
egnet til apparatets strømforbrug. Rul ikke dækkes til.
forlængerledningen helt ud, og læg • Lad apparatet køle af før du sætter det
den på en måde så ingen kan falde til side, rengør det eller udfører
over den. vedligehold på det.
• Apparatets strømforsyning skal være • Brug ikke apparatet i nærheden af en
tilsluttet en fejlstrømsafbryder med en anden varmekilde.
sikring på ikke mere end mA.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten,
Under brugen
når apparatet ikke skal bruges i • Brug aldrig apparatet udendørs.
længere tid. • Brug aldrig apparatet i et fugtigt rum.
• Brug kun apparatet ved temperaturer
mellem 15 °C and 35 °C.

Breadmaker Cool White Article 152001 75


• Stil apparatet på en flad, stabil repareres, skal du sørge for at apparatet
undergrund, hvor det ikke kan falde bliver genbrugt.
ned.
• Lad aldrig ledningen hænge ud over Ved afslutningen af apparatets levetid skal
apparatet kasseres på en forsvarlig måde,
kanten på afløbspladen, køkkenbordet
således at apparatet (eller dele heraf) kan
eller bordet.
genbruges. Kassér aldrig apparatet
• Kontrollér altid at ledningen er rullet sammen med restaffald, men indlevér det
helt ud. til forhandleren eller til et godkendt
• Sørg for at dine hænder er tørre, når indsamlingssted. Få informationer fra din
du rører ved apparatet, ledningen eller kommune om de indleverings- og
stikket. indsamlingssteder, der findes, i dit område.

• Sluk apparatet og/eller træk stikket ud


Gældende europæisk direktiv:
af stikkontakten, når du rengør 2002/95/EØF
apparatet, anbringer eller fjerner
2002/96/EØF
tilbehør, er færdig med at bruge
apparatet, eller hvis du under brugen
opdager, at det ikke fungerer rigtigt.
• Lad aldrig apparatet være uden opsyn,
når det er i brug. Nogle få
• Flyt aldrig apparatet mens det er
tændt eller stadig er varmt. Sluk
brødopskrifter
apparatet og vent med at flytte det, til Målebægeret og måleskeen (med teske og
det er kølet af . spiskeenhederne på endenerne), der
• Bageformen til dette apparat har en følger med bagemaskinen, er brugt som til
anti-stick PTFE belægning. Ved at måle af med.
opvarmning af denne belægning kan Hvidt brød
der udvikles en anelse gas, som er
Hvedemel eller sigtemel 280 g
helt uskadelig for mennesker. Fugles
nervesystem har dog vist sig at være Gær (tør) 1 teske
Olie 1½ til 2 spiseskeer
ekstremt sensitiv til disse gasser.
Mælk 1½ til 2 spiseskeer
Derfor skal apparatet ikke anvendes i
nærheden af burfugle (fx tropiske Salt 1 teske
Sukker 1 spiseske
fugle som papegøjer).
Vand 155 ml

Fuldkornsbrød
Fuldkornsmel 280 g
Gær (tør) 1 teske
Miljø Olie 1½ til 2 spiseskeer
Mælk 1 til 1½ spiseskeer
Smid indpakningsmaterialet som fx plastik Salt 1 teske
og æsker væk i de dertil bestemte Sukker 1 spiseske
containere. Vand 160 ml

Hvis du ønsker at kassere apparatet, mens


det stadig fungerer rigtigt eller let kan

76 Breadmaker Cool White Article 152001


Blandet brød
Fint og groft fuldkornshvedemel
Sigtemel 250 g
Fuldkornsmel er malet af hele
Majsmel
(eller anden type mel) 30 g ubehandlede hvedekærner. Det indeholder
alle skallerne og kimene fra hveden. Både
Gær (tør) 1 teske
groft og fint fuldkornsmel indeholder meget
Olie 1½ til 2 spiseskeer
Mælk 1 til 1½ spiseskeer gluten, men det er tungere på grund af
skallerne og kimene. Derfor vil brødet blive
Yoghurt ½ til 1 spiseskeer
mere kompakt, hvis der kun bruges
Salt 1 teske
Sukker spiseske fuldkornsmel. Derfor tilsætter de fleste
hjemmebagere noget fint hvedemel.
Vand 155 ml

Ingredienser Ved siden af disse fine og grove typer mel


Du kan selvfølgelig bage brød efter en af er der også andre slags mel, der kan holde
opskrifterne herover, men når du får dig i gang med bagningen af hjertens lyst
begyndt, er det sjovt at eksperimentere som fx: havremel, bygmel, boghvedemel,
med andre ingredienser. For at kunne gøre majsmel og rugmel.
det er det praktisk at vide mere om de
forskellige bageingredienser. Herunder er Melblandinger
der nogle få nyttige informationer om De fleste typer mel kan blandes.
brødbagning. Kombinationen af boghvedemel/havremel/
hvedemel er et godt eksempel. Du kan
Mel også prøve bygmel/hvedemel. I butikkerne
Hovedingrediensen i brød er mel. Der er kan man også købe forskellige blandinger
mange forskellige slags mel og som majsmel, sekskornsmel, nikornsmel
melblandinger. Den type mel, du bruger, eller tikornsmel. Disse blandinger
gør en stor forskel for brødet. For indeholder nogen gange mel og/eller
eksempel indeholder hvedemel så meget brødforbedringsmiddel.
gluten, at det hæver bedre end tungere
mel, og du behøver derfor mindre gær. Alt-i-en blandinger
Gluten er en proteinforbindelse, der findes Man kan også købe blandinger, der
i korn som hvede, havre, rug og byg. Når indeholder alle ingredienserne bortset fra
brødet hæver, danner gluten et netværk, vand. Disse alt-i-en blandinger er nemme
der holder fast på kultveilteboblerne, og de og hurtige at bruge, men de er også
får brødet til at hæve. dyrere.

Patentmel eller hvedemel Gær


De meste hvide mel bliver kaldt patentmel Gær er nødvendig for at brødet kan hæve.
eller hvedemel. Det indeholder næsten Du kan købe frisk gær (blokke) eller tørgær
ingen klid eller kim men indeholder en (granuleret). Smagen af frisk gær er lidt
masse gluten. Dette mel bruges mest til at mere udtalt end smagen af tørgær. Der er
jævne supper og saucer, men det er også forskellige mærker af tørgær, og deres
godt at bage (hvidt) brød med. virkning varierer noget. Hvilken gær, der
passer dig bedst, er et spørgsmål om,
Sigtemel hvad du foretrækker. En tommelfingerregel
Sigtemel er hvedemel. Sigtemel er lidt er at man for tørgær har brug for halvdelen
mere gråt i farven og indeholder små af vægten i forhold til frisk gær. Effekten af
mængder af klid og kim. Sigtemel gæren kan blive påvirket, hvis gæren
indeholder også en masse gluten. kommer i kontakt med salt eller fedt. Salt

Breadmaker Cool White Article 152001 77


tørrer gæren ud og fedt lukker gærcellerne nemmere kan hæve. Fedt lukker også
inde, så dejen ikke længere kan hæve. glutennetværket, så kultveilten bliver holdt
Derfor er det vigtigt at sørge for at gær, salt inde. Dette gør brødet luftigere og det
og smør ikke er placeret tæt på hinanden i holdet sig friskt i længere tid.
bagemaskinen. Der kan anvendes forskelige typer fedt.
Olie (solsikkeolie eller olivenolie), smør og
Salt margarine giver et fremragende resultat.
Salt give brødet smag, men det er også Olie gør skorpen blødere. Margarine giver
vigtigt for skorpen og for hævningen en sprødere skorpe og forbedrer også
(selvom saltet også kan forhindre brødet i hæveprocessen. Når man bager brød med
at hæve, hvis det kommer i direkte kontakt urter, kan det smage godt med krydrede
med gæren). Salt styrker olier som fx valnøddeolie, hvidløgsolie eller
glutenkonstruktionen, som giver brødet basilikumolie.
form. Salt sørger også for at brødet ikke
hæver ud over bageformen og derefter Temperatur
synker sammen, før det er bagt igennem. Det er bedst, hvis ingredienserne har
Der er muligt at bage brød med lavt stuetemperatur, når de lægges i
saltindhold eller helt salt-frit, men det bageformen. Brug aldrig væske, der er for
kræver forandring af ingredienserne. varm, da det kan have negativ indflydelse
på gæren.
Væsker
Den mest brugte væske til brødbagning er Hjælp og tips
vand, men du kan også bruge mælk eller
kærnemælk. Dette har indflydelse på Lad brødet køle af på en rist
brødets smag, hævning og på brødets Lad brødet, når det er bagt, køle af på en
struktur. rist. Her kan varmen slippe væk til alle
Fedtet i sødmælk har en positiv indflydelse sider.
på friskheden, og laktosen i mælken
stimulerer gæringsprocessen. Kærnemælk Skær brødet når det er kølet af
giver et lettere brød, der holder sig friskt Hjemmebagt brød er lettere at skære, når
længere. det er kølet af. Hvis brødet stadig er varmt,
er det nemmest at skære det med en
Sukker elektrisk kniv som fx Princess 2952 Silver
Sukker har kun en lille indflydelse på Electric Knife.
brødets hævning, men det afgør smagen
af brødet. I stedet for sukker kan du også Opbevaring af brød
bruge honning, melasse eller sirup. Brug Når det hjemmebagte brød er kølet af, er
ikke grovkornet sukker (hård sukker) eller det bedst at pakke det ind i et viskestykke.
sukkerbolsjer i bagemaskinen. Dette kan Det vil holde skorpen god og sprød.
beskadige anti-stick belægningen. Brug Specielle papirposer er også velegnede.
ikke kunstige sødemidler, fordi de generelt Brødet bliver blødt, hvis det bliver
ikke tåler varmen særlig godt. opbevaret i en plastikpose eller i
køleskabet.
Fedt
Fedt er i virkeligheden et Frysning af brød
brødforbedringsmiddel. Det er ikke direkte Hjemmebagt brød er fryses ned, når det er
nødvendigt, men brødet bliver meget kølet af. Det er praktisk at pakke det i
bedre, hvis du bruger det. Fedt gør dejen daglige portioner.
mere smidig og sørger for, at den

78 Breadmaker Cool White Article 152001


Det er bedst at tø brødet op ved Til slut
stuetemperatur, fordi mikrobølgeovnen
Når du har læst al den information, skulle
tørrer brødet ud for hurtigt.
du (teoretisk set) kunne komme med dine
Selvom brødet kan fryses vil det altid have egne bedste opskrifter. Det eneste du
en negativ effekt for kvaliteten.
mangler er øvelse. Det er måske ikke så
nemt, som det ser ud til, for brødbagning er
Mørkere brød ikke noget du kan lære på en enkelt dag.
En spiseskefuld kakaopulver kan tilsættes
At prøve at finde det perfekte brød kan
til melet for at give brødet en mørkere
byde på forhindringer. Bliv ikke skuffet,
farve. Det har næsten ingen betydning for hvis du har problemer i begyndelsen.
smagen.
Spørg andre hjemmebagere om deres
erfaringer, tag tid til at læse om det, kik på
Sprødere skorpe
Internettet, men det aller vigtigste er at
For at få en sprødere skorpe kan du lade fortsætte med at eksperimentere, for der er
brødet blive i maskinen i ti til femten
ingen ende på mulighederne. Når alt
minutter i varmholdningsfasen.
kommer til alt er hjemmebagt brød det
lækreste.
Hvis brødet hæver ud over bageformen
Du kan holde øje med hæveprocessen
gennem ruden i låget. Normalt er det ikke
en god ide at åbne låget under hævningen,
da det kan få brødet til at synke sammen,
men hvis dejen hæver ud over bageformen
og klæber mod ruden (dette kan også ske
under bagningen), kan man åbne låget et
kort øjeblik. Dejen vil da synke lidt.

Lille, kompakt brød


For neget væske giver et lille fladt brød.
Dejen kan ikke hæve rigtigt, fordi den er for
fugtig. Gæren kan også have været for
gammel.

Tørt brød
For lidt væske giver brød, der er for tørt.
Prøv at bruge (en smule) mere vand eller
mælk. Hvis brødet er godt efter baningen,
men tørrer ud for hurtigt, kan der tilsættes
mere olie eller smør.

Sammensunkent brød
Hvis brødet hæver godt, men synker
sammen under bagningen, prøv da at
bruge det korteste program (Basic).
Generelt bliver risikoen for at brødet
synker sammen under bagningen større i
de længere programmer.

Breadmaker Cool White Article 152001 79


2 Rengjør apparatet og alt tilbehøret (se
‘Rengjøring og vedlikehold’).
3 Sett apparatet på et flatt, stødig
underlag hvor det ikke kan falle.
Generell informasjon 4 Hold stekeformen i håndtaket og
plasser den i apparatet, skyv den ned
Denne Princess Cool White og vri med klokka inntil stekeformen
brødbakemaskinen blander og elter deigen klikker på plass.
og steker deretter brødet. Apparatet 5 Plasser eltekroken på akselen i bunnen
leveres komplett med målebeger og av formen. Vri på eltekroken til du
måleskje og stekeform med slippbelegg: kjenner at den sitter godt.
Breadmaker har fem programmer for ulike 6 Lukk lokket.
brødtyper! 7 Sett støpselet i stikkontakten.
Det vil høres et lydsignal som tegn på
at BASIC-programmet er innstilt. Dette
er standardprogrammet.
8 Trykk på MENY-knappen flere ganger
Virkemåte og inntil displayet viser BAKE-programmet.
BAKE-programmet er valgt.
betjening 9 Trykk på START/STOPP-knappen og la
Se figur 1. apparatet steke i omtrent 10 minutter.
Indikatorlampa rundt START/STOPP-
Apparatet har følgende deler: knappen blinker for å vise at
1 Lokk med vindu programmet går.
2 START/STOPP-knapp med 10 Etter cirka 10 minutter trykkes på
indikatorlampe START/STOPP-knappen i mer enn tre
3 MENY-knapp med indikatorlampe sekunder for å stoppe programmet. Det
4 Apparathus vil høres et lydsignal som tegn på at
5 Stålkrok programmet er stoppet.
6 Måleskje La apparatet avkjøles.
7 Målebeger 11 Åpne lokket.
8 Stekeform 12 Hold stekeformen med håndtaket og vri
9 Håndtak den mot klokka og ta formen ut av
10 Ledning med støpsel apparatet.
11 Eltekrok 13 Vask stekeformen og eltekroken og tørk
godt.
Før første gangs bruk Se ”Vedlikehold og rengjøring”.
• Les og følg denne bruksanvisningen
nøye. Oppbevar bruksanvisningen for • Apparatet kan avgi litt røyk og en
senere bruk. karakteristisk lukt når du slår det på
for første gang. Dette er normalt og vil
• Kontroller at nettspenningen stemmer snart opphøre. Sørg for at apparatet
overens med den spenningen som
har tilstrekkelig ventilasjon.
oppgis på apparatets typeskilt.
• Steke formen som leveres sammen
• Dette apparatet krever at det brukes
med dette apparatet, er belagt med et
jordet stikkontakt.
PTFE slippbelegg. Når dette belegget
1 Fjern all emballasje og alle etiketter fra varmes opp, kan det frigjøre små
apparatet. mengder gass som er fullstendig
ufarlig for mennesker. Imidlertid er

80 Breadmaker Cool White Article 152001


nervesystemet hos fugler ekstremt
følsomt overfor disse gassene. Bruk • Se til at det er tilstrekkelig med plass
derfor ikke dette apparatet i nærheten rundt apparatet. Dette forsikrer at
av fugler (for eksempel tropefugler, dampen fordeles godt og at
som papegøyer). gjenstander i nærheten av apparatet
ikke blir fuktige.
Klargjøring av apparatet for
• Ikke bruk skarpe gjenstander i formen,
bruk
som for eksempel stekespader av
1 Sett apparatet på et flatt, stødig metall, kniver og gafler. Dette kan
underlag hvor det ikke kan falle. skade slippbelegget.
2 Plasser eltekroken på akselen i bunnen
av formen. Vri på eltekroken til du Innstilling av program
kjenner at den sitter godt. 1 Sett støpselet i stikkontakten.
Det vil høres et lydsignal som tegn på
Det anbefales at hullene rundt eltekrokens at BASIC-programmet gjelder. Dette er
aksel fylles med smør før steking og før standardprogrammet.
eltekroken plasseres. Dette forhindrer at 2 Velg ønsket program ved å trykke inn
deigen setter seg fast på dette stedet og MENY-knappen gjentatte ganger inntil
gjør det lettere å fjerne eltekroken fra lyset indikerer ønsket program.
brødet når det er ferdigstekt. Se ”MENY-valg”.
Bruk
Steking
3 Trykk på START/STOPP -knappen. Det
Tilsetting av ingredienser
vil høres et kort lydsignal som tegn på
1 Vei opp ingrediensene som trengs til
oppskriften. at valgt program er startet.
Indikatorlampa rundt START/STOPP-
knappen blinker for å vise at
Fyll aldri apparatet med mer enn tillatt,
maksimal mengde (totalt 500 g (1.1 lb.). programmet går.
Ellers vil deigen renne over kanten av
• Fra nå av er MENY-knappen sperret
stekeformen.
for å unngå at noen endrer program av
vanvare ved å trykke på knappen ved
2 Ha i ingrediensene en for en i et uhell.
stekeformen. Begynn med å helle vann
• Programmet kan stoppes ved å trykke
eller annen væske i stekeformen. Tilsett
inn START/STOPP-knappen i mer enn
deretter mel og - avhengig av
oppskriften - sukker, salt, smør og gjær 3 sekunder. Det vil høres et kort
lydsignal som tegn på at valgt
eller bakepulver.
program har stoppet.
Ha gjær eller bakepulver i en liten grop i
melet og hver av de andre • Bruk alltid apparatet med lokket
ingrediensene i et hjørne av lukket.
stekeformen (dette er spesielt viktig ved • Apparatet vil slå seg av automatisk i
bruk av tidsfunksjonen).
tilfelle strømbrudd når det er aktivert.
3 Hold stekeformen i håndtaket og
Apparatet vil slå seg på igjen
plasser den i apparatet, skyv den ned automatisk hvis strømmen kommer
og vri med klokka inntil stekeformen
igjen innen 15 minutters. I så fall vil
klikker på plass.
apparatet gjøre ferdig programmet.
4 Lukk lokket. Hvis strømbruddet varer i mer enn
15 minutter, kan ikke programmet

Breadmaker Cool White Article 152001 81


opprettholdes. Hvis det skulle skje, og 6 Åpne lokket.
deigen ennå ikke har kommet til 7 Hold stekeformen med håndtaket og vri
hevefasen, kan du trykke på START/ den mot klokka og ta formen ut av
STOPP-knappen for å starte apparatet.
programmet på nytt fra begynnelsen. 8 Fjern brødet fra stekeformen ved å
Hvis ikke må ingrediensene kasseres vende formen opp ned og banke
og det hele gjøres på nytt. forsiktig i den. Om nødvendig kan du
bruke en stekespade i tre eller plast til å
• Bruk grillvotter eller lignende hvis du
fjerne brødet, men vær forsiktig så du
må ta på apparatet under eller like
etter bruk. Apparatet og stekeformen ikke skader slippbelegget.
Eltekroken kan bli sittende i brødet.
blir varme.
Bruk stålkroken til å ta den ut av brødet.
• Apparatet vil virke fint innenfor et Vær forsiktig når du plukker den ut. Den
bredt temperaturområde, men det kan er varm!
oppstå forskjell i brødstørrelsen ved La brødet avkjøles på rist før du skjærer
steking i svært varme eller svært i det. (Tips: Det er svært lettvint å
kalde omgivelser. Vi anbefaler at skjære ferskt brød med Princess
brukstemperaturen ligger mellom 15 elektrisk kniv (Artikkelnr. 492952).
og 35 °C. 9 La apparatet avkjøles tilstrekkelig før du
Du kan holde øye med stekeprosessen bruker det på nytt.
ved å se gjennom vinduet i lokket. 10 Når du er ferdig med å bruke apparatet,
trekker du støpslet ut av stikkontakten.
For programmet BASIC: La apparatet avkjøle seg tilstrekkelig før
du rengjør det og setter det bort.
4 Under stekeprosessen vil det høres et
Se ”Vedlikehold og rengjøring”.
langt lydsignal. Signalet varsler deg om
at ekstra ingredienser skal tilsettes for å
gi bedre smak (om nødvendig): MENY-valg
Åpne lokket og ha i de nødvendige 1 Trykk på MENY-knappen for å gå
ingrediensene. Lukk deretter lokket gjennom de forskjellige programmene.
igjen. Valgt program vises med et lys.

Slutt Programvarighet for de ulike


5 Når programmet er ferdig, høres programmene:
lydsignaler som varsler at programmet
er ferdig. Program Tid
Apparatet holder brødet varmt i en time (T:min)
etter at det er stekt. Dette forhindrer BASIC 3:00
kondens på skorpen. Hvis du ønsker å
stoppe denne varmefasen, trykker du WHOLE WHEAT 3:40
inn START/STOPP-knappen i mer enn QUICK 1:38
3 sekunder. Du vil høre et lydsignal som DOUGH 1:30
varsler at programmet er ferdig.
BAKE 0:30
Apparatet og stekeformen er svært
varme. Bruk grillvotter eller lignende for
å åpne lokket og ta stekeformen ut av
apparatet.

82 Breadmaker Cool White Article 152001


1. BASIC • Rengjør aldri apparatet mens det
Dette programmet brukes mest. Elter, fortsatt er varmt.
hever og steker vanlig brød.
• Sørg for at ikke noe fuktighet kommer
i kontakt med apparatets elektriske
2. WHOLE WHEAT
deler.
Dette programmet brukes for å elte, heve
og steke grovbrød. • Senk aldri apparatet, ledningen eller
støpslet ned i vann eller en annen
3. QUICK væske.
Dette programmet kan brukes for elting, • Ikke bruk skuremidler, aggressive
heving og steking av brød på kortere tid rengjøringsmidler eller skarpe
enn BASIC-programmet. Brød bakt med gjenstander (for eksempel kniver eller
dette programmet er vanligvis mindre og harde børster) for å rengjøre
med en tyngre konsistens. apparatet.
• Bare de løse delene og tilbehøret
4. DOUGH
(steke form, eltekrok, måleskje,
Med dette programmet kan du elte og heve
en deig uten at den stekes. Deigen kan målebeger og stålkrok) kan vaskes i
oppvaskmaskin. Apparatet selv må
brukes til å lage rundstykker, pizza,
ikke vaskes i oppvaskmaskin.
dampet brød, etc.
1 Ta ut støpslet fra stikkontakten og la
5. BAKE apparatet avkjøles helt.
Med dette programmet kan du steke et 2 Rengjør utsiden av apparatet med en
brød uten at den eltes og heves. myk, fuktig klut. Bruk varmt vann og litt
Programmet kan også brukes for å oppvaskmiddel til å fukte kluten..
forlenge steketiden med innstilte verdier 3 Vask de løse delene (steke form,
direkte etter et annet, standard eltekrok, måleskje, målebeger og
stekeprogram. stålkrok) kan vaskes i oppvaskmaskin.
4 Tørk apparatet og tilbehøret grundig for
du setter dem bort.
Slå av og oppbevare apparatet
1 Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 La apparatet avkjøle seg.
3 Rengjør apparatet og alt tilbehøret (se
‘Rengjøring og vedlikehold’). Sikkerhet
4 Oppbevar apparatet på et tørt, frostfritt
sted. Generell informasjon
• Les og følg denne bruksanvisningen
nøye. Oppbevar bruksanvisningen for
senere bruk.

Vedlikehold • Dette apparatet må bare brukes slik


det beskrives i denne
og rengjøring bruksanvisningen.

• Rengjør apparatet grundig etter bruk. • Apparatet må bare brukes til


husholdningsformål.
• Se til at apparatet ikke er koblet til
stikkontakten når du skal rengjøre det. • Hvis dette apparatet brukes av barn
eller personer med fysiske, sanselige,
psykiske eller motoriske

Breadmaker Cool White Article 152001 83


funksjonshemninger, eller personer • Flytt aldri apparatet når det er i bruk.
med manglende kunnskap og erfaring,
• Ikke bruk apparatet hvis
kan det føre til faresituasjoner. De som
strømledningen eller apparatet er
har ansvaret for sikkerheten til slike skadet. La en kvalifisert elektriker
personer, må gi tydelige instruksjoner
skifte ut den ødelagte ledningen.
eller holde øye med bruken av
apparatet. • Se til at apparatet, ledningen og
støpslet ikke kommer i kontakt med
• Oppbevar dette apparatet utilgjengelig
varmekilder, som for eksempel varm
for barn, og også for personer som kokeplate eller åpen ild.
ikke kan bruke det på en sikker måte.
• Se til at apparatet, strømledningen og
• Reparasjoner må bare utføres av
støpslet ikke kommer i kontakt med
kvalifisert elektriker. Forsøk aldri å vann, annen væske eller kjemikalier.
reparere apparatet selv.
• Ta ikke opp apparatet hvis det har falt i
• Bruk kun tilbehør som er anbefalt av vann. Trekk umiddelbart støpselet ut
forhandleren. Bruk av annet tilbehør
av stikkontakten. Apparatet må ikke
kan resultere i skader på apparatet, og
brukes mer.
dette kan medføre fare for brukeren.
• Apparatet og de tilhørende delene blir
• Apparatet er ikke beregnet for bruk
varme under bruk. Vær forsiktig når
ved hjelp av eksternt tidsur eller du tar i apparatet eller de tilhørende
separat fjernkontroll.
delene slik at du unngår å brenne deg.
Elektrisitet og varme • Apparatet må være i stand til å bli kvitt
• Kontroller før bruk at nettspenningen sin egenproduserte varme for å unngå
på stedet er den samme som er brannfare. Se til at det er tilstrekkelig
oppgitt på apparatets typeskilt. ventilasjon rundt apparatet, og at det
ikke kommer i kontakt med brennbart
• Bruk jordet stikkontakt i en kurs som
materiale. Apparatet må ikke dekkes
er sikret med sikring på minst 10 A og
til.
som for øvrig ikke belastes tungt.
• La apparatet først få avkjøle seg før du
• Hvis du bruker skjøteledning, må du
setter det bort, rengjør det eller utfører
bruke en jordet skjøteledning som
vedlikehold.
tåler apparatets effekt. Rull
skjøteledningen helt ut og legg den • Ikke bruk apparatet i nærheten av
slik at ingen kan snuble. andre varmekilder.
• Apparatet bør strømforsynes via Under bruk
jordfeilbryter med nominell • Bruk aldri apparatet utendørs.
lekkasjestrøm som ikke overstiger
30 mA. • Bruk aldri apparatet i våtrom.
• Trekk alltid støpslet ut av • Apparatet må bare brukes ved en
stikkontakten hvis du ikke skal bruke temperatur på mellom 15 °C og 35 °C.
apparatet på lengre tid. • Plasser apparatet på et flatt, stødig
• Trekk alltid i selve støpslet når du tar underlag hvor det ikke kan falle.
det ut av stikkontakten, og aldri i • Ikke la ledningen henge over kanten
ledningen. på kjøkkenbenken, bordet eller
• Trekk aldri i ledningen for å flytte liknende.
apparatet.

84 Breadmaker Cool White Article 152001


• Se til at ledningen alltid er rullet helt sammen med usortert søppel. Lever det til
ut. butikken, eller ta det med til et godkjent
innsamlingssted. Ta kontakt med lokale
• Sørg for at hendene dine er tørre når
du tar på apparatet, strømledningen myndigheter for informasjon om de
innleverings- eller innsamlingsmuligheter
eller støpslet.
som fins.
• Slå av apparatet og/eller ta ut støpslet
fra stokkontakten hvis det oppstår Gjeldene europeiske direktiver:
funksjonsfeil under bruk, og også før 2002/95/EF
rengjøring av apparatet, før du 2002/96/EF
monterer eller fjerner tilbehør eller
lagrer apparatet etter bruk.
• La aldri apparatet stå uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Flytt aldri apparatet mens det er slått Noen brødoppskrifter
på eller mens det fremdeles er varmt. Når det gjelder oppgitte mengder, er det
Før du flytter apparatet må du slå det tatt utgangspunkt i det målebegeret og den
av og vente til det er avkjølt. måleskjeen (med mål for teskje og
• Stekeformen i dette apparatet er spiseskje) som fulgte med apparatet.
belagt med et PTFE slippbelegg. Når
Loff
dette belegget varmes opp, kan det
frigjøre små mengder gass som er Hvetemel 280 g
fullstendig ufarlig for mennesker. Gjær (tørr) 1 teskje
Imidlertid er nervesystemet hos fugler Olje 1½ til 2 spiseskjeer
ekstremt følsomt overfor disse Melk 1 til 2 spiseskjeer
gassene. Bruk derfor ikke dette Salt 1 teskje
apparatet i nærheten av fugler (for Sukker 1 spiseskje
eksempel tropefugler, som Vann 155 ml
papegøyer). Grovbrød
Sammalt mel 280 g
Gjær (tørr) 1 teskje
Olje 1½ til 2 spiseskjeer
Melk 1 til 1½ spiseskjeer
Miljø Salt 1 teskje
Sukker 1 spiseskje
Kast emballasjemateriell som plast og
Vann 160 ml
pappesker i containere som er beregnet på
slikt avfall. Blandingsbrød
Hvetemel 250 g
Dersom du ønsker å kvitte deg med Havremel
apparatet mens det fortsatt fungerer som (eller annen type mel) 30 g
det skal, eller kan repareres enkelt, må du Gjær (tørr) 1 teskje
sørge for gjenvinning av apparatet. Olje 1½ til 2 spiseskjeer
Melk 1 til 1½ spiseskjeer
Når apparatet har gjort sin nytte og skal Melk ½ til 1 spiseskje
kasseres, må det håndteres på en Salt 1 teskje
ansvarlig måte slik at apparatet (eller deler Sukker 1 spiseskje
av det) kan gjenvinnes. Ikke kast apparatet Vann 155 ml

Breadmaker Cool White Article 152001 85


Ingredienser hvetemel. Derfor blander de fleste
hjemmebakerne hvetemel i det sammalte
Naturligvis kan du gå i gang med
melet.
brødbakingen ved å følge en av
oppskriftene ovenfor. Men etter hvert som
Ved siden av disse sortene fins det mange
du får dreisen på det, er det morsomt å
andre melsorter som du kan
eksperimentere litt med de ulike
ingrediensene. Før du begynner med det, eksperimentere med av hjertens lyst, som
for eksempel: Havre-, bygg-, bokhvete-,
kan det være kjekt å vite litt mer om de
mais- og rugmel.
forskjellige ingrediensene i
brødoppskriftene. Nedenfor finner du
Melblandinger
informasjon som kan være til nytte under
De fleste melsortene er velegnet til å
brødbakingen.
blande med hverandre. Kombinasjonen av
Mel bokhvete-, havre- og hvetemel er et godt
eksempel . Du kan også prøve en blanding
Den viktigste bestanddelen i brød er mel.
av byggmel og hvetemel. Det fins også
Den viktigste bestanddelen i brød er mel.
Det har stor betydning hvilken kornsort du forkjellige melblandinger i handelen, for
eksempel waldkorn-, sekskorn-, nikorn-
bruker i brødet ditt. Hvetemel inneholder
eller tikornmel. Disse blandingene
for eksempel så mye gluten at det hever
bedre enn ‘tyngre’ mel. Det betyr altså at inneholder noen ganger fint mel og/eller
brødforbedringsmidler.
dette melet trenger mindre gjær. Gluten er
proteiner i kornsorter som hvete, havre,
rug og bygg. Disse proteinene danner et Ferdigblandinger
Du kan også kjøpe melblandinger som
nettverk under hevingen. Glutennettverket
inneholder alle brødingrediensene, unntatt
holder tilbake kullsyregassboblene som
dannes. Det gjør at brødet hever godt. vann. Disse ferdigblandingene er enkle og
raske i bruk, men er også dyrere.
Patentmel eller husholdningsmel
Det fineste hvetemelet er såkalt patentmel. Gjær
Gjær trengs for heving av brøddeigen. Du
Det inneholder nesten ikke kli eller kim,
kan få kjøpt gjær i fersk form (pressgjær i
men mye gluten. Dette melet brukes mest
til jevning av supper og sauser, men kan blokker), men også som tørrgjær (pulver).
Fersk gjær har noe mer utpreget smak enn
godt brukes til å bake brød (loff).
tørrgjær. Det fins forskjellige merker
Hvetemel tørrgjær, som kan ha noe ulik virkning.
Hvilken gjær som passer best, er et
Hvetemel er siktet sammalt hvetemel.
spørsmål om smak og behag. Grovt sett
Hvetemel er litt gråaktig i fargen og
inneholder små mengder av kli og kim. kan man si at det trengs omtrent
halvparten så mye (i vekt) tørrgjær (også
Slikt hvetemel inneholder også mye gluten.
kalt instantgjær), sammenliknet med fersk
Sammalt hvetemel gjær. Virkningen av gjæren kan ødelegges
hvis gjæren kommer i kontakt med salt
Sammalt mel males av det hele,
eller fett. Salt tørker ut gjæren og fett
ubehandlede hvetekornet. Skallet og
kimen fra hvetekornet er fortsatt intakt. lukker gjærcellene slik at deigen ikke
lenger kan heve. Derfor er det viktig å
Sammalt mel inneholder, som fint
sørge for at gjær, salt og smør ikke ligger
hvetemel, også mye gluten, men er ‘tyngre’
på grunn av innholdet av klideler og for tett på hverandre i brødbakemaskinen.
kimdeler. Det betyr at brødet blir mer
kompakt enn hvis det bare bakes av siktet

86 Breadmaker Cool White Article 152001


Salt sprøere skorpe og fremmer også
Salt setter mer smak på brødet, men er heveprosessen. Ved baking av urtebrød
også viktig for å få fin skorpe og for heving kan man gjerne bruke en krydderolje med
(samtidig som salt også kan sette en litt smak, for eksempel valnøtt-, hvitløk-
stopper for hevingen hvis det kommer i eller basilikumolje.
direkte kontakt med gjæren). Salt styrker
glutenkonstruksjonen som gir brødet Temperatur
forms. Saltet sørger også for at brødet ikke Det er best hvis ingrediensene har
stiger ut over formen og synker sammen romtemperatur når de has i stekeformen.
før det er ferdigstekt. Bruk aldri for varm væske. Det kan
Det går an å bake saltfattig eller saltfritt ødelegge gjæren.
brød, men det vil kreve at man varierer
med ingrediensene. Hjelpemidler og tips

Væske Avkjøl brødet på rist


Det er vanligst å bake brød med vann, men La brødet avkjøles på rist etter at det er
det går også an å forsøke med melk eller ferdigstekt. Da kan varmen unnslippe på
kjernemelk. Det påvirker både smaken, alle kanter.
hevingen og brødstrukturen.
Fettet i H-melk har en positiv innflytelse på Skjæring av brødet etter avkjøling
brødets ferskhet, og melkesukkeret Hjemmebakt brød kan best skjæres etter
(laktosen) i melken stimulerer hevingen. at det er avkjølt. Hvis brødet fremdeles er
Kjernemelk gir et lettere brød og sørger for varmt, oppnås best resultat med en
at brødet holder seg lenger ferskt. elektrisk kniv, for eksempel Princess 2952
Silver Electric Knife.
Sukker
Sukker er bare delvis viktig for hevingen av Oppbevaring av brød
brødet, men er desto mer med på å sette Hjemmebakt brød kan best – etter at det er
smak på brødet. I stedet for sukker, kan avkjølt – oppbevares viklet i et
også honning eller mørk eller lys sirup kjøkkenhåndkle. På den måten holder
brukes. Ikke bruk grovt sukker eller skorpen seg sprø. Spesielle brødposer i
kandissukker i brødbakemaskinen. Dette papir egner seg også. I plastpose vil
kan skade slippbelegget. Ikke bruk brødet bli mykt, på samme måte som i
kunstige søtningsmidler til baking, da disse kjøleskap.
vanligvis ikke tåler oppvarming særlig godt.
Frysing av brød
Fett Hjemmebakt brød kan gjerne fryses etter
Fett er egentlig et brødforbedringsmiddel. at det er avkjølt. Det er praktisk å fryse inn
Det er ikke strengt nødvendig, men brødet brødet i dagsporsjoner.
blir bedre hvis du bruker det. Fett gjør Det er best å tine brødet ved
deigen smidigere og sørger for at den romtemperatur, for brødet kan lett bli tørt i
heves lettere. Fett lukker samtidig mikrobølgeovnen.
glutennettverket slik at kullsyregassen Selv om frysing fint er mulig, taper brødet
holdes tilbake. Dette gjør brødet luftigere seg alltid i kvalitet.
og gjør at det holder seg lenger ferskt.
Ulike typer fett egner seg. Olje (solsikke- Mørkere brød
eller olivenolje), meierismør og margarin For å få et mørkere brød, kan man tilsette
gir et utmerket resultat. Olje fører til at en spiseskje kakaopulver i melet. Dette har
skorpen blir mykere. Margarin gir en knapt noen innflytelse på smaken.

Breadmaker Cool White Article 152001 87


Sprøere skorpe Til slutt
For å få til en sprøere skorpe, kan du la
Etter å ha lest all denne informasjonen
brødet sitte i maskinen ti eller femten
sitter du i teorien inne med alt som skal til
minutter av varmefasen. for å sette sammen dine egne
yndlingsoppskrift. All som gjenstår er
Hvis brødet hever over stekeformen
praksis. Og det er kanskje ikke bare bare,
Du kan følge heveprosessen gjennom for brødbaking er og blir en kunst du ikke
vinduet i lokket. Vanligvis anbefales det
kan regne med å beherske fra den ene
ikke å åpne lokket under hevingen, for det
dagen til den andre. Jakten på det perfekte
kan føre til at brødet synker sammen. Men brødet foregår ofte ved prøving og feiling.
hvis det deigen hever ut over formen og
Så ikke bli skuffet hvis det virker vanskelig
klistrer seg mot vinduet i lokket (dette kan
med det samme. Be gjerne andre
også skje under steking), kan du løfte litt
hjemmebakere om råd. Fordyp deg i
på lokket. Deigen vil da synke litt sammen. materien og les om temaet. Søk litt på
Internett. Og, viktigst av alt, fortsett
Et kompakt, lite brød
eksperimenteringen, for mulighetene er
For mye væske resulterer i et lite, flatt uendelige. Hjemmebakt brød er uansett
brød. Deigen har ingen mulighet til å heve
deiligst.
godt fordi den er for våt. Gjæren kan også
ha vært for gammel.

Tørt brød
For lite væske resulterer i et for tørt brød.
Forsøk med (litt) mer vann eller melk. Hvis
brødet er fint etter steking, men deretter
blir fort tørt, kan du ha i litt mer olje eller
smør.

Brød som synker sammen


Hvis brødet hever godt, men synker
sammen under stekingen, kan du prøve
med det korteste programmet (Basic).
Sjansen for at brødet skal synke sammen
under stekingen, er vanligvis størst ved et
langt program.

88 Breadmaker Cool White Article 152001


3 Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle,
jolla se ei voi kaatua.
4 Pidä paistoastiaa kahvasta ja aseta se
laitteeseen, paina alas ja käännä
Yleistä myötäpäivään, kunnes astia napsahtaa
paikalleen.
Tämä Princess Cool White -leipäkone 5 Aseta vaivain astian pohjalla olevaan
sekoittaa ja vaivaa taikinan, ja paistaa paikkaan. Käännä vaivainta, kunnes
sitten leivän. Laitteen mukana tulee tunnet, että se on hyvin paikoillaan.
mittakuppi, mittalusikka ja paistoastia, 6 Sulje kansi.
jossa on tarttumaton pinnoite. 7 Työnnä pistoke pistorasiaan.
Leipäkoneessa on 5 ohjelmaa, joita voi Merkkiääni kuuluu ja valo osoittaa
käyttää erityyppisiä leipiä varten. BASIC-ohjelmaa. Tämä on
oletusohjelma.
8 Painele MENU-painiketta, kunnes valo
osoittaa BAKE-ohjelmaa. BAKE-
ohjelma (Paisto) on valittu.
Käyttö ja säätimet 9 Paina START/STOP-painiketta ja anna
laitteen paistaa noin 10 minuutin ajan.
Katso kuva 1.
START/STOP-painikkeen ympärillä
olevat merkkivalot vilkkuvat, mikä
Laite sisältää seuraavat osat:
osoittaa, että ohjelma on käynnissä.
1 Ikkunallinen kansi
10 Lopeta ohjelma noin 10 minuutin
2 START/STOP-painike, jossa on jälkeen painamalla START/STOP-
merkkivalo
painiketta yli kolmen sekunnin ajan.
3 MENU-painike, jossa on merkkivalo
Kuuluva äänimerkki osoittaa, että
4 Kotelo ohjelma on pysähtynyt.
5 Teräskoukku
Anna laitteen jäähtyä.
6 Mittalusikka
11 Avaa kansi.
7 Mittakuppi 12 Ota paistoastiaa kahvasta kiinni,
8 Paistoastia
käännä sitä vastapäivään ja ota se pois
9 Kahva
laitteesta.
10 Sähköjohto ja -pistoke 13 Puhdista paistoastia ja vaivain, ja
11 Vaivain
kuivaa ne huolellisesti.
Ennen kuin käytät Katso Huolto ja puhdistus.
• Lue ja noudata näitä ohjeita
• Laitteesta saattaa tulla hieman savua
huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirja
ja ominaishajua kun kytket sen päälle
tulevaa tarvetta varten.
ensimmäistä kertaa. Tämä on
• Varmista, että sähköverkon jännite tavallista ja loppuu pian. Varmista, että
vastaa laitteen tyyppikilvessä laitteella on riittävä tuuletus.
ilmoitettua jännitettä.
• Tämän laitteen mukana tulevassa
• Tämä laite vaatii maadoitetun paistoastiassa on tarttumaton PTFE-
seinäpistokkeen. pinnoite. Kuumennettaessa tämä
1 Poista kaikki pakkausmateriaali ja pinnoite voi vapauttaa pieniä määriä
tarrat. kaasuja, jotka ovat täysin vaarattomia
2 Puhdista laite ja kaikki tarvikkeet (katso ihmisille. Lintujen hermojärjestelmän
Huolto ja puhdistus). on kuitenkin todettu olevan erittäin
herkkä näille kaasuille. Sen vuoksi

Breadmaker Cool White Article 152001 89


laitetta ei tule käyttää lähellä • Älä käytä paistoastiassa teräviä
häkkilintuja (kuten papukaijoja tai esineitä, kuten metallilastoja, veitsiä
muita trooppisia lintuja). tai haarukoita. Nämä voivat vaurioittaa
tarttumatonta pinnoitetta.
Laitteen valmistaminen käyttöä
varten Ohjelman asettaminen
1 Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle, 1 Työnnä pistoke pistorasiaan.
jolla se ei voi kaatua. Merkkiääni kuuluu ja valo osoittaa
2 Aseta vaivain astian pohjalla olevaan BASIC-ohjelmaa. Tämä on
paikkaan. Käännä vaivainta, kunnes oletusohjelma.
tunnet, että se on hyvin paikoillaan. 2 Valitse haluttu ohjelma painelemalla
MENU-painiketta, kunnes valo osoittaa
Ennen paistamista on suositeltavaa täyttää haluttua ohjelmaa.
paistoastian vaivainpaikan ympärillä olevat Katso Valikon valinnat.
kolot voilla ennen kuin vaivain asetetaan
paikalleen. Tämä estää taikinaa Paistaminen
tarttumasta näihin paikkoihin ja auttaa 3 Paina START/STOP-painiketta. Lyhyt
vaivaimen irrottamisessa leivästä, kun se merkkiääni kuuluu sen merkiksi, että
on valmis. valittu ohjelma on käynnistetty.
START/STOP-painikkeen ympärillä
Käyttö olevat merkkivalot vilkkuvat, mikä
osoittaa, että ohjelma on käynnissä.
Ainesosien lisääminen
1 Punnitse reseptiin vaaditut ainesosat. • MENU-painike on epäaktiivinen, jotta
ohjelmaa ei voi vahingossa vaihtaa
Älä koskaan täytä laitetta yli painiketta painamalla.
maksimikapasiteetin (yhteensä 500 g),
• Ohjelma voidaan lopettaa painamalla
muuten taikina nousee paistoastian yli.
START/STOP-painiketta yli 3 sekunnin
ajan. Lyhyt merkkiääni kuuluu sen
2 Lisää ainesosat yksi kerrallaan merkiksi, että ohjelma on pysäytetty.
paistoastiaan. Aloita kaatamalla vesi tai
• Käytä aina laitetta kansi suljettuna.
neste paistoastiaan. Lisää sitten jauho
ja - reseptin mukaisesti - lisää sokeri, • Laite sammuu automaattisesti, jos
suola, voi ja hiiva tai leivinjauhe. käytön aikana tulee sähkökatkos.
Aseta hiiva tai leivinjauhe jauhoon Laite käynnistyy automaattisesti
tehtyyn koloon ja jokainen muu aine uudelleen, jos virta palautuu
paistoastian kulmaan (tämä on erityisen 15 minuutin sisällä. Laite suorittaa
tärkeää ajastinta käytettäessä). sitten ohjelman loppuun.
3 Pidä paistoastiaa kahvasta ja aseta se Jos virtakatkos kestää yli
laitteeseen, paina alas ja käännä 15 minuuttia, ohjelmaa ei voida
myötäpäivään, kunnes astia napsahtaa säilyttää. Tällaisessa tilanteessa, jos
paikalleen. taikina ei ole ehtinyt
4 Sulje kansi. kohoamisvaiheeseen, voit käynnistää
ohjelman uudelleen alusta painamalla
• Varmista, että laitteen ympärillä on START/STOP-painiketta. Muussa
riittävästi vapaata tilaa. Tämä tilanteessa hylkää ainesosat ja aloita
varmistaa, että höyry leviää tasaisesti uudelleen.
eivätkä laitteen lähellä olevat esineet • Käytä uunikinnasta, jos sinun täytyy
kostu.
koskettaa laitetta käytön aikana tai

90 Breadmaker Cool White Article 152001


heti sen jälkeen. Laite ja paistoastia leikkaamista. (Vihje: voit leikata tuoretta
kuumenevat. leipää erittäin helposti Princess-
sähköveitsellä (tuotenumero 492952).
• Laite toimii hyvin laajalla lämpötila-
alalla, mutta leivän koossa voi olla 9 Anna laitteen jäähtyä riittävästi ennen
kuin käytät sitä uudelleen.
poikkeamia erittäin kuumassa tai
10 Kun lopetat laitteen käytön, irrota
kylmässä huoneessa paistettaessa.
Suosittelemme, että laitetta käytetään sähköpistoke seinäpistokkesta ja anna
laitteen jäähtyä riittävästi ennen kuin
lämpötilojen 15°C ja 35°C välillä.
puhdistat ja varastoit sen.
Voit seurata paistoprosessia katsomalla Katso Huolto ja puhdistus.
kannen ikkunasta.

BASIC-ohjelmassa: Valikon valinnat


4 Paistoprosessin aikana kuuluu pitkä 1 Painamalla MENU-painiketta voit
äänimerkki. Tämä äänimerkki vaihtaa eri ohjelmien välillä. Valittu
muistuttaa sinua lisäämään ainesosia ohjelma osoitetaan valolla.
maun parantamiseksi (tarvittaessa):
Avaa kansi, lisää vaaditut ainesosat ja Kestoaika eri ohjelmille:
sulje kansi uudelleen.
Ohjelma Kesto
(t:min)
Valmistuminen
5 Kun ohjelma on valmis, äänimerkit BASIC (Perus) 3:00
ilmoittavat ohjelman loppumisesta. WHOLE WHEAT 3:40
Laite pitää leivän lämpinämä tunnin (Täysjyvävehnä)
ajan paistamisen jälkeen. Tämä estää QUICK (Pika) 1:38
tiivistymisen pinnalle. Jos haluat
DOUGH (Taikina) 1:30
lopettaa tämän lämmitysprosessin,
paina START/STOP-painiketta yli 3 BAKE (Paisto) 0:30
sekuntia. Kuulet äänimerkin, joka
osoittaa ohjelman loppumisen. 1. BASIC (Perus)
Tämä on käytetyin ohjelma tavallisen
Laite ja paistoastia ovat erittäin kuumia. leivän vaivaamiseen, kohottamiseen ja
Avaa kansi uunikintailla ja poista paistamiseen.
paistoastia laitteesta.
2. WHOLE WHEAT (Täysjyvävehnä)
6 Avaa kansi. Tällä ohjelmalla voit vaivata, kohottaa ja
7 Ota paistoastiaa kahvasta kiinni, paistaa täysjyvävehnäleivän.
käännä sitä vastapäivään ja ota se pois
laitteesta. 3. QUICK (Pika)
8 Poista leipä paistoastiasta kääntämällä Tällä ohjelmalla voidaan leipiä vaivata,
astia ylösalaisin ja napauttamalla sitä kohottaa ja paistaa vähemmässä ajassa
varovasti. Tarvittaessa voit käyttää kuin BASIC-ohjelmalla. Tällä ohjelmalla
puista tai muovista lastaa leivän paistetut leivät ovat yleensä pienempiä ja
poistamiseen. Varo vahingoittamasta niissä on tiivis rakenne.
tarttumatonta pinnoitetta.
Vaivain voivat jäädä leipään. Irrota se 4. DOUGH (Taikina)
leivästä metallikoukulla. Ole varovainen Tällä ohjelmalla voit vaivata ja kohottaa
poistaessasi sitä, sillä se on kuuma. taikinan paistamatta sitä. Taikinaa voidaan
Anna leivän jäähtyä ritilällä ennen sen

Breadmaker Cool White Article 152001 91


käyttää sämpylöiden, pizzan, höyrytetyn itseään ei saa pestä
leivän jne. tekemiseen. astianpesukoneessa.
1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna
5. BAKE (Paisto) laitteen jäähtyä täysin.
Tällä ohjelmalla voit paistaa leivän
2 Puhdista laitteen kotelo pehmeällä,
vaivaamatta ja kohottamatta sitä.
kostealla liinalla. Käytä lämmintä vettä
Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös ja hieman pesunestettä liinan
lisäämään paistoaikaa halutuilla asetuksilla
kostutukseen.
suoraan muun tavallisen paisto-ohjelman
3 Pese irralliset osat ja varusteet
käytön jälkeen. (paistoastia, vaivain, mittalusikka ja -
kuppi sekä teräskoukku) saippuaisessa
Laitteen kytkeminen pois päältä vedessä tai astianpesukoneessa.
4 Kuivaa laite ja lisävarusteet huolellisesti
ja varastoiminen
ennen niiden säilytykseen laittamista.
1 Irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna laitteen jäähtyä.
3 Puhdista laite ja kaikki tarvikkeet (katso
Huolto ja puhdistus).
4 Säilytä laitetta kuivassa,
jäätymättömässä paikassa.
Turvallisuus
Yleistä
• Lue ja noudata näitä ohjeita
huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirja
tulevaa tarvetta varten.
Huolto
• Käytä tätä laitetta ainoastaan
ja puhdistus käyttöohjeiden mukaan.
• Puhdista laite käytön jälkeen • Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan
perusteellisesti. kotikäyttöön.
• Varmista, että laite ei ole kytketty • Voi aiheuttaa vaaran, jos tätä laitetta
pistorasiaan, kun aiot puhdistaa sen. käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on
fyysisiä tai aisteihin liittyviä
• Älä koskaan puhdista laitetta, kun se
vajavuuksia, henkisiä tai motorisia
on vielä kuuma.
puutteita tai tarvittavien tietojen ja
• Varmista, että laitteen sähköosat eivät kokemuksen puute. Sellaisten
joudu kosketuksiin kosteuden kanssa. henkilöiden turvallisuudesta
• Älä upota laitetta, virtajohtoa tai vastaavien ihmisten täytyy antaa
pistoketta veteen tai muihin nesteisiin. tarkat ohjeet laitteen käytöstä tai
valvoa sitä.
• Älä koskaan käytä laitteen
puhdistukseen aggressiivia tai • Pidä laite poissa lasten ja sen
hankaavia puhdistusaineita tai teräviä turvalliseen käyttöön
esineitä (kuten veitsiä tai kovia kykenemättömien henkilöiden
harjoja). ulottuvilta.

• Vain irralliset osat ja varusteet • Teetä laitteen korjaukset vain


(paistoastia, vaivain, mittalusikka ja - hyväksytyllä sähköasentajalla. Älä
kuppi sekä teräskoukku) voidaan koskaan yritä korjata laitetta itse.
pestä astianpesukoneessa. Laitetta

92 Breadmaker Cool White Article 152001


• Käytä ainoastaan valmistajan • Varmista, ettei laite tai virtajohto joudu
suosittelemia lisävarusteita. Muiden kosketuksiin veden tai muiden
lisävarusteiden käyttö voi johtaa nesteiden tai kemikaalien kanssa.
laitteen vaurioitumiseen ja siten • Älä nosta laitetta, jos se putoaa
aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle.
veteen. Irrota pistoke välittömästi
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi pistorasiasta. Älä käytä laitetta enää.
ulkoisella ajastimella tai erillisellä
• Laite ja sen osat kuumenevat laitetta
kauko-ohjatulla järjestelmällä.
käytettäessä. Jotta et saisi
Sähkö ja lämpö palovammoja, käsittele laitetta ja sen
osia varoen.
• Varmista ennen käyttöä, että
sähköverkon jännite on sama kuin • Laitteen tulee antaa haihduttaa
laitteen tyyppikilvessä. lämpönsä, jotta tulipalon riskiltä
vältyttäisiin. Varmista, että laitteella on
• Käytä maadoitettua pistorasiaa, joka
riittävästi tilaa ympärillään ja ettei se
on yhdistetty vähintään 10 A:n
pääse koskettamaan tulenarkoja
sulakkeeseen ja jossa ei ole
aineita. Laitetta ei saa peittää.
kytkettynä muita raskaita kuormia.
• Anna laitteen jäähtyä ennen kuin
• Jos käytät jatkojohtoa, käytä
varastoit, peset tai huollat sitä.
maadoitettua jatkojohtoa, joka sopii
laitteen virtaluokitukseen. Suorista • Älä käytä laitetta muiden
jatkojohto kokonaan ja aseta se niin, lämmönlähteiden lähellä.
että kukaan ei voi kompastua siihen.
Käytön aikana
• Laite tulee kytkeä • Älä koskaan käytä laitetta ulkona.
vikavirtasuojakytkimeen (VVSK),
jonka nimellisvikavirta on enintään • Älä koskaan käytä laitetta kosteissa
30 mA. tiloissa.

• Irrota aina sähköpistoke • Käytä laitetta vain lämpötilassa, joka


seinäpistokkeesta, kun laitetta ei on välillä 15 °C ja 35 °C.
käytetä pitkään aikaan. • Aseta laite vakaalle ja tasaiselle
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, alustalle, jolla se ei voi keikahtaa.
vedä aina pistokkeesta, ei • Älä anna johdon roikkua tiskipöydän,
virtajohdosta. työtason tai pöydän kulman yli.
• Älä koskaan liikuta laitetta vetämällä • Varmista aina, että virtajohto on
johdosta. kokonaan suoristettu.
• Älä koskaan liikuta laitetta, kun se on • Varmista, että kätesi ovat kuivat
käytössä. koskiessasi laitteeseen, virtajohtoon
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai laite tai pistokkeeseen.
on vahingoittunut. Anna valtuutetun • Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke
sähköasentajan korjata vioittunut pistorasiasta toimintahäiriön
virtajohto. ilmetessä käytön aikana, ennen
• Varmista, ettei laite, virtajohto tai laitteen puhdistamista, lisävarusteen
pistoke joudu kosketuksiin asettamista tai poistamista sekä
lämmönlähteiden, esimerkiksi laittaessasi laitteen säilytykseen
kuuman keittolevyn tai avotulen käytön jälkeen.
kanssa.

Breadmaker Cool White Article 152001 93


• Älä koskaan jätä laitetta ilman
valvontaa käytön aikana.
• Älä koskaan siirrä laitetta, kun se on
kytketty päälle tai yhä kuuma. Ennen
kuin siirrät laitetta, sammuta se ja Joitakin leipäreseptejä
odota, että se jäähtyy. Leipäkoneen mukana tulevia mittakuppia
• Laitteen astiassa on tarttumaton ja mittalusikkaa (jonka päissä on tee- ja
PTFE-pinnoite. Kuumennettaessa ruokalusikkamitat) on käytetty määrien
tämä pinnoite voi vapauttaa pieniä mittaamiseen.
määriä kaasuja, jotka ovat täysin
vaarattomia ihmisille. Lintujen Valkoinen leipä
hermojärjestelmän on kuitenkin Vehnäjauhoa tai karkeaa
todettu olevan erittäin herkkä näille vehnäjauhoa 280 g
kaasuille. Sen vuoksi laitetta ei tule Hiivaa (kuiva) 1 tl
käyttää lähellä häkkilintuja (kuten Öljyä 1½ - 2 rkl
papukaijoja tai muita trooppisia Maitoa 1 - 2 rkl
lintuja). Suolaa 1 tl
Sokeria 1 rkl
Vettä 155 ml

Täysjyväleipä
Täysjyväjauhoa 280 g
Ympäristö Hiivaa (kuiva) 1 tl
Öljyä 1½ - 2 rkl
Vie pakkausmateriaalit, kuten muovi ja
Maitoa 1 - 1½ rkl
laatikot, asianmukaisiin
jätteidenkeräyspisteisiin. Suolaa 1 tl
Sokeria 1 rkl
Vettä 160 ml
Jos haluat hävittää laitteen kun se vielä
toimii tai on helposti korjattavissa, varmista Sekaleipä
että laite kierrätetään.
Karkeaa vehnäjauhoa 250 g
Karkeaa maissijauhoa
Kun laite saavuttaa käyttöikänsä pään, se
(tai muun tyyppistä jauhoa) 30 g
tulisi hävittää vastuullisesti varmistaen,
Hiivaa (kuiva) 1 tl
että laite tai sen osat kierrätetään. Älä
Öljyä 1½ - 2 rkl
hävitä laitetta sekajätteiden mukana vaan
Maitoa 1 - 1½ rkl
toimita se liikkeeseen tai muuhun
Jogurttia ½ - 1 rkl
valtuutettuun keräyspisteeseen. Kysy
Suolaa 1 tl
kunnan jätehuoltoviranomaisilta tietoja
Sokeria 1 rkl
oman alueesi vastaanottopisteistä ja
Vettä 155 ml
keräysjärjestelmistä.
Ainesosat
Soveltuva EY-direktiivi:
Voit tietysti paistaa leipää käyttämällä
2002/95/EY jotakin edellä olevista resepteistä, mutta
2002/96/EY
kun pääset paistamisee nsisään, eri
ainesosilla on hauska tehdä kokeita. Sitä
varten on hyödyllistä tietää enemmän
monista leivänpaistoon käytetyistä

94 Breadmaker Cool White Article 152001


ainesosista. Seuraavassa on joitakin pitkään kuin haluat, esimerkiksi:
hyödyllisiä tietoja leivän paistamiseen. kaurajauho, ohrajauho, tattarijauho,
maissijauho ja ruisjauho.
Jauho
Leivän pääainesosa on jauho. Jauhoja ja Jauhosekoitukset
jauhosekoituksia on useita erilaisia. Useimpia jauhotyyppejä voidaan sekoittaa
Käyttämäsi vilja vaikuttaa suuresti leipään. keskenään. Tattarijauhon, kaurajauhon ja
Esimerkiksi vehnäjauho sisältää niin paljon vehnäjauhon yhdistelmä on hyvä
gluteenia, että se kohoaa raskaita jauhoja esimerkki. Voit myös kokeilla ohrajauhoa ja
paremman, ja vaatii sen vuoksi vähemmän vehnäjauhoa. Erilaisia sekoituksia voi
hiivaa. Gluteeni on proteiiniyhdiste, jota ostaa kaupastakin, kuten maissijauhoa,
löytyy viljasta, kuten vehnästä, kaurasta, kuuden viljan jauhoa, yhdeksän viljan
rukiista ja ohrasta. Kun leipä kohoaa, jauhoa tai kymmenen viljan jauhoa. Joskus
gluteeni muodostaa verkon, joka pysyy nämä sekoitukset sisältävät jauhoa ja/tai
hiilidioksidikuplissa, minkä vuoksi leipä leivinjauhoa.
kohoaa.
Kaikki yhdessä -sekoitukset
Vaalea jauho Voit myös ostaa sekoituksia, jotka
Yleensä vaaleassa jauhossa ei ole leseitä sisältävät kaikki ainesosat vettä lukuun
tai siemeniä, mutta se sisältää paljon ottamatta. Nämä kaikki yhdessä -
gluteenia. Tätä jauhoa käytetään usein sekoitukset ovat helppoja ja nopeita
keittojen ja kastikkeiden sitomiseen, mutta käyttää, mutta myös kalliimpia.
se sopii myös (vaalean) leivän
paistamiseen. Hiiva
Hiivaa vaaditaan leivän kohottamiseen.
Vehnäjauho ja karkea vehnäjauho Voit ostaa tuoretta hiivaa (kuutioina) tai
Vehnäjauho on valkoista vehnäjauhoa. kuivahiivaa (jauheena). Tuoreen hiivan
Karkea vehnäjauho on hieman maku on hieman voimakkaampi kuin
harmaampaa ja se sisältää pieniä määriä kuivan hiivan. Kuivahiivaa on useita
lesettä ja siemeniä. Vehnäjauho ja karkea merkkejä ja niiden teho voi hieman
vehnäjauho sisältävät myös paljon poiketa. Sopivin hiiva on oman maun
gluteenia. mukainen. Peukalosääntönä voidaan
sanoa, että kuivahiivaa (eli pikahiivaa)
Täysjyvävehnäjauho ja karkea vaaditaan painoltaan puolet tuorehiivasta.
täysjyvävehnäjauho Hiivan tehoon voi vaikuttaa, jos hiiva
Täysjyvävehnäjauho jauhetaan koskee suolaan tai rasvaan. Suola kuivaa
kokonaisista, käsittelemättömistä hiivaa ja rasva ympäröi hiivasoluja, jolloin
vehnänjyvistä. Se sisältää kaikki vehnän taikina ei voi enää nousta. Sen vuoksi on
leseet ja siemenet. tärkeää varmistaa, että hiiva, suola ja voi
Täysjyvävehnäjauhossa on, aivan kuten eivät ole liian lähellä toisiaan
vehnäjauhossa, paljon gluteenia, mutta se leipäkoneessa.
on painavampaa leseiden ja siemenien
takia. Seurauksena leipä on pienempi, jos Suola
se tehdään vain täysjyvävehnäjauhosta. Suola lisää leivän makua, mutta se on
Sen vuoksi useimmat kotikokit lisäävät myös tärkeää kuorta sekä leivän
hieman vehnäjauhoa. kohottamista varten (vaikka suola voi myös
pysäyttää koamisen, jos se tulee suoraan
Näiden jauhojen lisäksi on monia muita kontaktiin hiivan kanssa). Suola vahvistaa
tyyppejä, jotka pitävät sinut kiireisenä niin gluteenirakennetta, joka antaa leivälle

Breadmaker Cool White Article 152001 95


muodon. Sula myös varmistaa, että leipä ei saksanpähkinäöljyä, valkosipuliöljyä tai
kohoa paistoastian yli ja romahda ennen basilikaöljyä.
kuin se on hyvin paistettu.
On mahdollista tehdä vähäsuolaisia tai Lämpötila
suolattomia leipiä, mutta se vaatii eri On parasta, että ainesosat ovat
ainesosia. huoneenlämpöisiä kun ne asetetaan
paistoastiaan. Älä koskaan käytä liian
Nesteet lämmintä nestettä, koska se voi vaikuttaa
Yleisin leivän tekemisessä käytetty neste negatiivisesti hiivaan.
on vesi, mutta voit myös kokeilla maitoa tai
piimää. Se vaikuttaa makuun, Apua ja vihjeitä
kohoamiseen ja leivän koostumukseen.
Täysmaidon rasvoilla on positiivinen Jäähdytä leipä ritilän päällä
vaikutus tuoreuteen ja maidon laktoosi Paistamisen jälkeen jätä leipä jäähtymään
kiihdyttää käymisprosessia. Piimä tuottaa ritilän päälle. Lämpö voi silloin haihtua joka
kevyemmän leivän, joka pysyy tuoreena puolelta.
pidempään.
Leivän leikkaaminen jäähtymisen
Sokeri jälkeen
Sokeri vaikuttaa vain vähän Kotitekoinen leipä on paras leikata sen
kohotusprosessiin, mutta se määrittää jälkeen kun se on jäähtynyt. Jos leipä on
leivän maun. Sokerin sijaan voi myös yhä lämmin, on parasta käyttää
käyttää hunajaa, melassia tai siirappia. Älä sähköveistä, esimerkiksi Princess 2952
käytä isorakeista sokeria (kovaa sokeria) Silver Electric Knife.
tai kandisokeria leipäkoneessa. Nämä
voivat vaurioittaa tarttumatonta pinnoitetta. Leivän säilyttäminen
Älä käytä keinotekoisia makeutusaineita, Jäähdyttämisen jälkeen kotitekoinen leipä
koska ne eivät yleensä kestä hyvin on paras kääriä pellavapyyhkeeseen.
lämpöä. Tämä pitää kuoren mukavana ja rapeana.
Erityiset paperiset leipäpussit sopivat
Rasvat myös. Leipä pehmenee, jos se pidetään
Rasva itse asiassa parantaa leipää. Sitä ei muovipussissa tai jääkaapissa.
välttämättä tarvitse, mutta leivästä tulee
paljon parempi, jos sitä käyttää. Rasva Leivän pakastaminen
tekee taikinasta notkeampaa ja varmistaa, Kotitekoinen leipä voidaan pakastaa sen
että se voi nousta helpommin. Rasva myös jälkeen kun se on jäähtynyt. On hyödyllistä
sulkee gluteeniverkon, jotta hiilidioksidi pakastaa se päivittäisinä annoksina.
pysyy sen sisällä. Tämä tekee leivästä Leipä on parasta sulattaa
ilmavampaa ja se pysyy tuoreena huoneenlämmössä, koska mikroaaltouuni
pidempään. kuivattaa leivän liian nopeasti.
Useat rasvatyypit ovat sopivia. Öljy Vaikka leipä voidaan pakastaa, sillä on
(auringonkukkaöljy tai oliiviöljy), voi ja aina haitallinen vaikutus laatuun.
margariini antavat loistavia tuloksia. Öljy
tekee kuoresta pehmeämmän. Margariini Tummempi leipä
tekee rapeamman kuoren ja parantaa Yksi teelusikallinen kaakaojauhetta
kohoamisprosessia. Yrttileipää voidaan lisätä jauhoihin, jos leivälle
paistettaessa makua voi saada käyttämällä halutaan tummempi väri. Tällä ei ole lähes
maustettua öljyä, kuten mitään vaikutusta makuun.

96 Breadmaker Cool White Article 152001


Rapeampi kuori Lopuksi
Jos haluat rapeamman kuoren, voit jättää
Kun olet lukenut kaikki nämä tiedot, sinun
leivän koneeseen 10-15 minuutiksi
pitäisi teoriassa pystyä kehittämään omia
lämmitysvaiheen aikana. suosikkireseptejäsi. Jäljellä on enää
käytäntö. Se ei välttämättä olekaan niin
Jos leipä kohoaa paistoastian yli
helppoa, koska leivän paistaminen ei ole
Voit katsoa kohoamisprosessia taito, jonka voi oppia yhdessä päivässä.
katseluikkunasta. Tavallisesti ei ole hyvä
Täydellisen leivän etsinnässä voi tulla
idea avata kantta kohotusprosessin
paljon vastoinkäymisiä. Älä pety, jos alussa
aikana, koska leipä voi silloin kutistua, on ongelmia. Kysy muilta kotileipureilta
mutta jos taikina nousee paistoastiasta ja
heidän kokemuksiaan, vietä hetki lukien
tarttuu katseluikkunaan (mikä voi tapahtua
aiheesta, katso tietoja Internetistä ja - mikä
myös paistamisen aikana), avaa kansi
tärkeintä - jatka kokeiluja, koska
hetkeksi. Taikina kutistuu hieman. mahdollisuudet ovat loputtomat. Sillä
onhan kotitekoinen leipä maukkainta.
Pieni, kompakti leipä
Liika neste tuottaa pienen, litteän leivän.
Taikina ei voi nousta kunnolla, koska se on
liian märkää. Hiiva on saattanut myös olla
liian vanhaa.

Kuiva leipä
Liian pieni määrä nestettä tuottaa liian
kuivan leivän. Kokeile käyttää (hieman)
enemmän vettä tai maitoa. Jos leipä on
hyvää paistamisen jälkeen, mutta kuivuu
nopeasti, lisää öljyä tai voita.

Litistynyt leipä
Jos leipä kohoaa hyvin, mutta litistyy
paistamisen aikana, kokeile paistaa
lyhyimmällä ohjelmalla (BASIC). Yleensä
pidempi ohjelma lisää mahdollisuutta, että
leipä litistyy paistamisen aikana.

Breadmaker Cool White Article 152001 97


2 Limpe o aparelho e todos os acessórios
(veja “Manutenção e limpeza”).
3 Coloque o aparelho numa superfície
plana e estável num local de onde não
Informação geral possa cair.
4 Segure a forma pela pega e coloque-a
Esta máquina de cozer pão Princess Cool no aparelho, prima-a para baixo e rode-
White, mistura, amassa e depois coze o a para a direita até a forma fazer clique
pão. Este aparelho é fornecido completo ao entrar na posição.
com um copo de medida, uma colher de 5 Coloque o amassador no eixo no fundo
medida e uma forma anti-aderentes: da forma. Rode o amassador até que
A máquina de cozer pão está equipada você senta que está preso no eixo.
com 5 programas que pode utilizar para 6 Feche a tampa.
vários tipos de pão! 7 Introduza a ficha na tomada.
Ouvirá um bip e uma luz indicará o
programa BASIC. Este é o programa
predefinido.
8 Prima o botão MENU repetidamente
Funcionamento e até a luz indicar o programa BAKE. O
manuseamento programa BAKE está seleccionado.
9 Prima o botão START/STOP e deixe o
Veja a figura 1. aparelho cozer durante cerca de
10 minutos.
O aparelho inclui os seguintes A luz indicadora acende em volta do
componentes:
botão START/STOP indicando que o
1 Tampa com vidro
programa está a decorrer.
2 Botão START/STOP com luz 10 Após cerca de 10 minutos, prima o
indicadora
botão START/STOP durante mais de
3 Botão MENU com luz indicadora
três segundos para parar o programa.
4 Corpo do aparelho Ouvirá um bip como um sinal de que o
5 Gancho de aço
programa parou.
6 Colher de medida
Deixe o aparelho arrefecer.
7 Copo de medida 11 Abra a tampa.
8 Forma
12 Segure a forma pela pega e rode-a
9 Pega
para a esquerda e tire-a do aparelho.
10 Cabo de alimentação e ficha 13 Limpe a forma e o amassador e seque-
11 Amassador
os bem.
Antes da primeira utilização Veja “Manutenção e limpeza”.
• Leia e siga cuidadosamente estas
• Na primeira utilização do aparelho
instruções. Guarde este manual para
pode haver um ligeiro
consulta futura.
desenvolvimento de fumo e formar-se
• Certifique-se de que a voltagem da um cheiro característico. Isto é normal
rede é a mesma que a indicada na e desaparece rapidamente. Certifique-
chapa de tipo do aparelho. se de que o aparelho tem ventilação
• Este aparelho requer uma tomada suficiente.
com ligação à terra. • A forma fornecida com este aparelho,
1 Remova todo o material de embalagem está munida de uma camada anti-
e autocolantes do aparelho. aderente à base de PTFE. Ao ser

98 Breadmaker Cool White Article 152001


aquecida podem libertar-se pequenas noutro canto da forma (isto é
quantidades de gases que são especialmente importante quando se
inofensivas para o ser humano. Mas, vai usar o temporizador).
detectou-se que o sistema 3 Segure a forma pela pega e coloque-a
neurológico dos pássaros é no aparelho, prima-a para baixo e rode-
extremamente sensível a estes gases. a para a direita até a forma fazer clique
Por essa razão, não use o aparelho ao entrar na posição.
perto de pássaros (por exemplo, 4 Feche a tampa.
pássaros tropicais como papagaios)
• Certifique-se de que há espaço livre
Preparar o aparelho para uso suficiente em volta do aparelho. Isto
1 Coloque o aparelho numa superfície assegura que o vapor seja bem
plana e estável num local de onde não distribuído e os itens perto do
possa cair. aparelho não fiquem húmidos.
2 Coloque o amassador no eixo no fundo
• Não use objectos afiados na forma,
da forma. Rode o amassador até que
tais como espátulas, facas e garfos.
você sinta que este está preso no eixo.
Estes podem danificar a camada anti-
aderente.
Antes de iniciar a cozedura, recomenda-se
que encha o espaço em volta do eixo do
Definir o programa
amassador na forma com manteiga antes
1 Introduza a ficha na tomada.
de colocar o amassador. Isto evita que a
Ouvirá um bip e uma luz indicará o
massa cole nesse espaço e facilita retirar o
programa BASIC. Este é o programa
amassador do pão quando este está
predefinido.
pronto.
2 Seleccione o programa desejado
Utilização carregando no botão do MENU
repetidamente até a luz indicar o
Adicionar ingredientes programa pretendido.
1 Pese os ingredientes necessários para Veja “Selecção MENU”.
a receita.
Cozedura
Nunca encha o aparelho além da 3 Prima o botão START/STOP. Ouvirá
quantidade máxima (um total com um um bip curto como um sinal de que o
máximo de 500 g (1.1 lb.), caso programa seleccionado iniciou.
contrário a massa derramar-se-á por A luz indicadora acende em volta do
cima da forma. botão START/STOP indicando que o
programa está a decorrer.

2 Adicione os ingredientes um a um para


• O botão MENU fica inactivo a partir
dentro da forma. Comece por adicionar
deste momento para evitar que toques
água ou líquido à forma. Depois inadvertidos façam alterações de
adicione farinha e conforme a receita,
programa indesejadas.
adicione açúcar, sal, manteiga e
fermento de padeiro ou fermento em • O programa pode ser parado
pó. carregando no botão START/STOP
Coloque num canto o fermento de durante mais de 3 segundos. Ouvirá
padeiro ou o fermento em pó num um bip curto como um sinal de que o
buraco feito na farinha e cada um dos programa seleccionado parou.
outros ingredientes noutro buraco

Breadmaker Cool White Article 152001 99


• Use o aparelho sempre com a tampa pretender parar o processo de
fechada. aquecimento, prima o botão START/
STOP durante mais de 3 segundos.
• Se faltar a electricidade na rede
durante a utilização, o aparelho Ouvirá um bip indicando o fim do
programa.
desliga automaticamente. O aparelho
volta a ligar automaticamente se a
corrente for restabelecida dentro de O aparelho e a forma ficam muito
quentes. Use luvas de forno para abrir a
15 minutos. Então o aparelho
tampa e para remover a forma do
completa o programa.
Se a corrente eléctrica faltar mais de aparelho.
15 minutos, o programa não pode ser
mantido. Nesse caso, se a massa não 6 Abra a tampa.
tiver entrado na fase de levedar, pode 7 Segure a forma pela pega, rode-a para
carregar o botão START/STOP para a esquerda e tire a forma do aparelho.
reiniciar o programa desde o início. 8 Remova o pão da forma virando a
Caso contrário, deite fora os forma ao contrário e batendo
ingredientes e comece de novo. levemente no fundo. Se for necessário,
use uma espátula de madeira ou
• Use luvas de forno se tiver que tocar
no aparelho durante ou após a plástico para remover o pão, tenha
atenção para não danificar a camada
utilização. O aparelho e a forma ficam
anti-aderente.
quentes.
O amassador pode ficar no pão. Use o
• O aparelho trabalha bem à gancho de aço para o remover do pão.
temperatura ambiente, mas pode Tenha cuidado quando o remover
haver diferenças no tamanho do pão porque está muito quente.
se o ambiente estiver muito quente ou Permita que o pão arrefeça numa
muito frio. Sugerimos que o aparelho grelha antes de o cortar. (Dica: pode
seja utilizado a temperaturas entre 15 cortar muito facilmente o pão fresco
e 35°C. com uma faca eléctrica da Princess
Pode acompanhar o processo de (Artigo nº 492952).
cozedura espreitando pelo vidro na tampa. 9 Antes de voltar a usar o aparelho deixe-
o primeiro arrefecer o suficiente.
Para o programa BASIC: 10 Quando tiver terminado a utilização do
aparelho retire a ficha da tomada e
4 Durante o processo de cozedura ouvirá deixe o aparelho arrefecer
um longo bip. Este bip alerta para
suficientemente antes de o limpar e
adicionar ingredientes extra para
guardar.
melhorar o sabor (se necessário): Veja “Manutenção e limpeza”.
Abra a tampa e adicione os
ingredientes pretendidos e feche
novamente a tampa. Selecção MENU
1 Prima o botão MENU para alternar
Fim entre programas diferentes. O
5 Quando o programa terminar, ouvirá programa seleccionado é indicado por
um bip alertando para o fim do uma luz.
programa.
O aparelho mantém o pão quente
durante uma hora após a cozedura.
Isto evita condensação na crosta. Se

100 Breadmaker Cool White Article 152001


Tempo de operação para programas 4 Guarde o aparelho num local seco livre
diferentes:1. BASIC de gelo.

Programa Tempo
(Hr:min)
BASIC 3:00
WHOLE WHEAT 3:40 Manutenção
QUICK 1:38 e limpeza
DOUGH 1:30
• Limpe o aparelho completamente
BAKE 0:30 após a utilização.
Este é o programa mais utilizado para • Quando for efectuar a limpeza
amassar, levedar e cozer pão normal. certifique-se de que a ficha do
aparelho não está na tomada eléctrica.
2. WHOLE WHEAT • Nunca limpe o aparelho se este estiver
Use este programa para amassar, levedar ainda quente.
e cozer pão integral.
• Certifique-se de que a humidade não
3. QUICK entra em contacto com os
Este é o programa que pode ser utilizado componentes eléctricos do aparelho.
para amassar, levedar e cozer pão de • Nunca mergulhe o aparelho, a ficha ou
forma em menos tempo que o programa o cabo de alimentação em água ou
BASIC. O pão cozido neste programa é líquido.
normalmente mais pequeno com uma
• Na limpeza do aparelho não utilize
textura densa.
produtos de limpeza ásperos ou
agressivos, nem objectos afiados
4. DOUGH
(como facas ou escovas duras).
Com este programa pode amassar e
levedar massa sem cozer. A massa pode • Apenas as peças soltas e acessórios
ser utilizada para fazer rolos, piza, pão (forma, amassador, copo de medida,
vaporizado, etc. colher de medida e gancho de aço) é
que podem ser lavados na máquina de
5. BAKE lavar loiça. O próprio aparelho não
Este programa apenas coze a massa sem pode ser lavado na máquina de lavar
amassar e sem levedar. loiça.
Este programa também pode ser utilizado 1 Retire a ficha da tomada e deixe o
para aumentar o tempo de cozedura com aparelho arrefecer completamente.
as definições preferidas logo após utilizar 2 Limpe o lado exterior do aparelho com
um outro programa standard de cozer pão. um pano suave húmido. Use água
quente e algum detergente para
Desligar e armazenar o humedecer o pano.
3 As peças soltas (forma, amassador,
aparelho copo de medida, colher de medida e
1 Remova a ficha da tomada. gancho de aço) podem ser limpos em
2 Deixe o aparelho arrefecer. água com detergente ou numa
3 Limpe o aparelho e todos os acessórios máquina de lavar loiça.
(veja “Manutenção e limpeza”). 4 Seque bem o aparelho e acessórios
antes de o guardar.

Breadmaker Cool White Article 152001 101


• Use uma tomada com terra que esteja
ligada a um circuito com fusível de
pelo menos 10 A e a que não possam
ser ligadas outras ligações de cargas
Segurança eléctricas pesadas.
• Se utilizar um cabo de prolongamento,
Informação geral use apenas um cabo de
• Leia e siga cuidadosamente estas prolongamento com terra adequado
instruções. Guarde este manual para para a potência do aparelho.
consulta futura. Desenrole completamente o cabo de
prolongamento, mas de modo que
• Utilize este aparelho apenas de
ninguém possa tropeçar no cabo.
acordo com estas instruções.
• O aparelho deve ser alimentado
• Este aparelho apenas se destina a fins
através dum disjuntor diferencial
domésticos.
regulado (RCD) para disparar a uma
• O uso do aparelho por crianças, por corrente diferencial inferior a 30 mA.
pessoas com incapacidade física,
sensorial, mental ou motora ou por • Tire sempre a ficha da tomada quando
o aparelho não é utilizado durante um
pessoas com falta de conhecimento
período de tempo mais longo.
ou experiência pode causar perigo. As
pessoas responsáveis pela segurança • Quando tirar a ficha da tomada, puxe
de tais pessoas têm que dar as pela ficha e não puxe pelo cabo de
instruções explicitas ou supervisionar alimentação.
o uso do aparelho.
• Nunca puxe pelo cabo de alimentação
• Mantenha o aparelho fora do alcance para deslocar o aparelho.
de crianças ou de pessoas que podem
• Nunca mova o aparelho se este estiver
não saber lidar bem com o aparelho
em funcionamento.
em segurança.
• Não utilize o aparelho se o aparelho
• No caso de reparações, mande
ou o cabo de alimentação estiver
efectuar as reparações a um técnico danificado. Mande o cabo de
qualificado. Nunca tente você próprio
alimentação danificado ser
reparar o aparelho.
substituído por um técnico
• Apenas use acessórios qualificado.
recomendados pelo fornecedor. A
• Tenha atenção para que o aparelho, o
utilização de outros acessórios pode cabo e a ficha não toquem em fontes
provocar danos no aparelho pelo que
de calor como, por exemplo, o
pode surgir perigo para o utilizador.
elemento dum forno eléctrico ou
• O aparelho não se destina a ser chamas.
utilizado através dum temporizador
• Certifique-se de que o aparelho e o
externo ou sistema de controlo cabo de alimentação não entram em
remoto.
contacto com água, outros líquidos ou
Electricidade e calor químicos.
• Antes de utilizar o aparelho verifique • Não pegue no aparelho se este cair na
se a voltagem da rede é a mesma que água. Remova imediatamente a ficha
a indicada na chapa de tipo do da tomada. Não use mais o aparelho.
aparelho.

102 Breadmaker Cool White Article 152001


• O aparelho e os seus componentes • Nunca desloque o aparelho se este
ficam quentes durante a utilização. estiver ligado ou ainda quente. Antes
Para evitar queimaduras, tenha de mover o aparelho, desligue-o e
cuidado quando tocar no aparelho e espere que arrefeça.
nos componentes.
• A forma deste aparelho está munida
• O aparelho terá que ser capaz de duma camada anti-aderente de PTFE.
dissipar o seu calor para evitar o Ao ser aquecida podem libertar-se
perigo de incêndio. Certifique-se de pequenas quantidades de gases que
que o aparelho tem suficiente espaço são inofensivas para o ser humano.
livre em volta e não o deixe entrar em Mas, detectou-se que o sistema
contacto com material inflamável. O neurológico dos pássaros é
aparelho não pode ser coberto. extremamente sensível a estes gases.
• Deixe o aparelho arrefecer antes de o Por essa razão, não use o aparelho
perto de pássaros (por exemplo,
guardar, limpar ou de efectuar
pássaros tropicais como papagaios)
manutenção nele.
• Não use o aparelho junto de outras
fontes de calor.

Durante a utilização
• Nunca utilize o aparelho no exterior. O Ambiente
• Nunca use o aparelho em áreas Coloque o material de embalagem, como
húmidas. plástico e caixas, no contentor de lixo
• Use apenas o aparelho a uma apropriado.
temperatura entre 15 °C e 35 °C.
Se pretender desfazer-se do aparelho
• Coloque o aparelho numa superfície enquanto este ainda funciona
plana e estável num local de onde não correctamente ou se ainda puder ser
possa cair. facilmente reparado, então assegure-se de
• Não deixe o cabo de alimentação ficar que o aparelho é reciclado.
suspenso por cima do lava-loiça,
bancada ou mesa. No fim de vida do aparelho desfaça-se do
aparelho de modo responsável, para que o
• Certifique-se sempre de que o cabo de
aparelho ou os seus componentes possam
alimentação é completamente
ser reutilizados. Não coloque o aparelho
desenrolado.
no lixo doméstico mas entregue-o na loja
• Tenha as mãos secas quando for ou num ponto de recolha apropriado. Entre
tocar no aparelho, cabo de em contacto com a sua câmara para obter
alimentação ou na ficha. informação acerca dos sistemas de
• Desligue o aparelho e/ou retire a ficha recolha e de recepção de lixo.
da tomada se detectar alguma
anomalia durante a utilização, antes Directiva Europeia aplicável:
de limpar o aparelho, antes de aplicar 2002/95/EC
ou tirar um acessório ou antes de 2002/96/EC
arrumar o aparelho após terminar a
utilização.
• Nunca deixe o aparelho em
funcionamento sem vigilância.

Breadmaker Cool White Article 152001 103


ingredientes de pão. Abaixo encontra
alguma informação útil quando pretender
cozer pão.

Algumas receitas de Farinha


O ingrediente principal do pão é a farinha.
pão Há muitos tipos de farinha e de misturas
de farinha. O tipo de grão que usa faz
Para as quantidades foram utilizados o
muita diferença no pão. Por exemplo, a
copo de medida e a colher de medida
farinha de trigo fina tem tanto glúten que
(com a medida na ponta da colher de chá
leveda melhor do que uma farinha “mais
ou da colher de sopa) que são juntamente
pesada” e, por isso, necessita de menos
fornecidos.
fermento. Glúten é um composto de
Pão alvo proteínas que é encontrado em tipos de
grão como trigo, aveia, centeio e cevada.
Farinha de trigo fina ou normal 280 g
Enquanto o pão leveda, estes glútens
Fermento (pó) 1 colher de chá
Óleo 1½ a 2 colheres de sopa formam uma rede que segura as bolhas do
gás de dióxido de carbono fazendo crescer
Leite 1 a 2 colheres de sopa
o pão.
Sal 1 colher de chá
Açucar 1 colher de sopa
Farinha extra fina
Água 155 ml
A farinha mais branca chama-se extra fina
Pão integral ou extra refinada. Praticamente não
Farinha integral 280 g contém nenhuns farelos ou gérmen, mas
Fermento (pó) 1 colher de chá muito glúten. Esta farinha é normalmente
Óleo 1½ a 2 colheres de sopa utilizada para engrossar sopas e molhos,
Leite 1 a 1½ colheres de sopa mas pode-se muito bem produzir pão alvo
Sal 1 colher de chá com ela.
Açúcar 1 colher de sopa
Água 160 ml Farinha de trigo fina e normal
A farinha de trigo fina é a farinha de trigo
Pão de mistura branca. A farinha de trigo normal é um
Farinha integral de trigo 250 g pouco mais escura e contém pequenas
Farinha de mistura quantidades de farelos e de gérmen. A
(ou outros tipos de farinha) 30 g farinha de trigo fina e a farinha de trigo
Fermento (pó) 1 colher de chá normal contêm muito glúten.
Óleo 1½ a 2 colheres de sopa
Leite 1 a 1½ colheres de sopa Farinha integral e farinha de trigo integral
Iogurte ½ a 1 colher de sopa A farinha de trigo integral é moída do grão
Sal 1 colher de chá de trigo integral em bruto. Contém todos
Açúcar 1 colher de sopa os farelos e gérmens do trigo. A farinha de
Água 155 ml trigo integral bem como a farinha de trigo é
rica em glúten, mas é “mais pesada”
Ingredientes devido aos farelos e gérmen. Isto torna o
Pode começar logo a cozer pão com uma pão mais compacto quando este é feito
das receitas acima, mas depois de lhe apenas de farinha integral. É por isso que
tomar o gosto, é interessante experimentar a maioria dos padeiros adiciona um pouco
com ingredientes diferentes. Para fazer de farinha de trigo.
isso é prático saber mais dos diferentes

104 Breadmaker Cool White Article 152001


Além destes tipos existem muitos outros sejam colocados muito perto uns dos
tipos de farinha com os quais pode outros dentro da máquina de cozer pão.
experimentar, tais como: farinha de aveia,
cevada, trigo serraceno, trigo espelta, Sal
milho ou centeio. farinha de aveia, cevada, O sal contribui para o sabor do pão, mas
trigo serraceno, trigo espelta, milho ou também é importante para obter uma
centeio. côdea crocante e para o pão crescer
(embora o sal possa impedir que o pão
Misturar tipos de farinha cresça se for colocado directamente em
A maior parte dos tipos de farinha deixam- contacto com o fermento). O sal fortifica a
se misturar bem. A combinação de farinha construção de glúten que dá forma ao pão.
de trigo/farinha de aveia/farinha de trigo O sal também impede que o pão cresça
serraceno é um bom exemplo. Pode até sair fora da forma para depois abater
também experimentar farinha de cevada/ antes de estar bem cozido.
farinha de trigo. No mercado também há Também é possível cozer pão com pouco
várias misturas de farinha como, por sódio ou sem sal, mas então há que variar
exemplo, farinha de mistura, farinha de os ingredientes.
seis, nove ou dez tipos de grão. Por vezes
estas misturas já contêm farinha fina e/ou Líquidos
estabilizadores de pão. O líquido mais comum para cozer pão é
água, mas também pode experimentar
Misturas completas utilizar leite ou leite desnatado. Isto
Também pode comprar misturas de farinha influencia o sabor, o crescimento e a
que já contêm todos os ingredientes, estrutura do pão.
excepto água. Estas chamadas misturas A gordura existente no leite gordo tem
completas são fáceis e rápidas de utilizar, uma influência positiva na frescura e a
mas são também mais caras. presença de lactose no leite contribui para
o aumento da fermentação. Leite
Fermento desnatado dá um pão mais leve que se
Para fazer crescer o pão é necessário mantém mais tempo fresco.
fermento. Pode comprar fermento fresco
(blocos), mas também seco (granulado). O Açúcar
sabor do fermento fresco é um pouco mais O açúcar apenas dá uma pequena
acentuado do que o do fermento seco. Há contribuição ao processo de levedar, mas
várias marcas de fermento seco, que determina o sabor do pão. Em vez de
divergem um pouco no seu modo de açúcar também se pode adicionar mel,
actuar. A escolha entre estes fermentos é melaço ou xarope. Na máquina de pão
uma questão de preferência pessoal. não use açúcar cristalizado ou de
Como linha de orientação pode-se dizer granulado grosso (por serem cristais
que, em comparação, se utilizar fermento duros). Estes podem danificar a camada
seco (a que se chama fermento anti-aderente. Não use adoçante artificial,
instantâneo) necessita de metade do peso em geral o adoçante não é resistente ao
do fermento fresco. O efeito do fermento calor.
pode ser parado se o fermento entrar em
contacto com sal ou gordura. O sal seca o Gorduras
fermento e a gordura isola as células do A gordura é um estabilizador do pão. Não
fermento, o que impede a massa de é forçosamente necessária, mas torna o
crescer. Por isso, é importante assegurar pão melhor se a utilizar. A gordura torna a
que o fermento, o sal e a manteiga não massa mais maleável e assegura que esta

Breadmaker Cool White Article 152001 105


cresça com maior facilidade. A gordura O melhor é descongelar à temperatura
também isola a rede de glúten de modo ambiente, porque o microondas seca o
que o gás de dióxido de carbono fica pão rapidamente.
preso. Isto torna o pão mais fofo e mantém Embora haja a possibilidade de
o pão fresco durante mais tempo. congelação, esta faz com que o pão perca
Há vários tipos de gordura apropriados. sempre qualidade.
Óleo de girassol ou azeite, manteiga e
margarina dão bons resultados. O óleo Pão mais escuro
torna a côdea mais macia. A margarina Para tornar o pão mais escuro, pode
forma uma côdea crocante e melhora o adicionar à farinha uma colher de sopa de
processo de crescimento. Ao cozer um cacau em pó. Este praticamente não tem
pão de ervas, pode ser saboroso utilizar influência no sabor.
um óleo com sabor, como, por exemplo,
óleo de noz, óleo de alho ou óleo de Côdea crocante
basílico. Para obter uma côdea mais crocante,
depois de cozer pode deixar o pão ainda
Temperatura mais dez a quinze minutos na fase de
O melhor é quando os ingredientes estão manter quente na máquina.
à temperatura ambiente quando são
colocados na forma. Nunca use líquido Quando o pão cresce e sai da forma
quente demais. Isto pode ter um efeito Pode seguir o processo de levedar através
negativo no fermento. do vidro de observação. Normalmente não
se aconselha que se abra a tampa na fase
Produtos auxiliares e dicas de crescimento, porque o pão pode abater,
mas, no caso da massa crescer até sair
Arrefeça o pão na grelha para fora da forma e colar ao vidro de
Depois de cozer o pão deixe-o arrefecer observação (isto também pode acontecer
sobre uma grelha. Assim o calor pode sair durante a fase de cozedura), então terá
por todos os lados. que levantar um pouco a tampa. Assim a
massa abaterá um pouco.
Cortar o pão depois de arrefecer
O pão caseiro apenas se deixa cortar bem Pão pequeno, compacto
depois de arrefecer. Se o pão ainda estiver Líquido a mais dá pão pequeno achatado.
quente, apenas consegue cortar bem com A massa não consegue crescer bem
uma faca eléctrica, por exemplo, com a porque está demasiado molhada. Isto
Princess 2952 Silver Electric Knife. também pode acontecer se o fermento for
demasiado velho.
Guardar o pão
O pão caseiro depois de ter arrefecido Pão seco
completamente é melhor embrulhá-lo num Líquido a menos dá pão seco demais.
pano da cozinha. Assim a côdea fica Tente adicionar (um pouco) mais de água
estaladiça. Os sacos de papel especiais ou leite. Se após a cozedura o pão estiver
para o pão também são adequados. bom, mas secar rapidamente, adicione um
Colocar pão num saco de plástico e no pouco mais de óleo ou manteiga.
frigorifico torna a côdea macia.
O pão abate
Congelar pão Se o seu pão crescer bem, mas abater
O pão caseiro pode ser congelado depois durante a cozedura, tente cozer no
de arrefecer completamente. É prático programa mais curto (Basic). Em geral, os
congelá-lo em quantidades diárias.

106 Breadmaker Cool White Article 152001


programas mais longos aumentam a
probabilidade do pão abater durante a
cozedura.

Por fim
Depois de ler toda esta informação, em
teoria, você tem tudo nas mãos para
desenvolver a sua receita preferida. Agora
falta a prática. Pode não ser fácil, porque
cozer pão é uma técnica que não se
domina num só dia. A procura do pão
“perfeito” é feito de insucessos e de
sucessos. Não fique desanimado se não
conseguir à primeira. Peça conselho a
outras pessoas que fazem pão caseiro, tire
algum tempo para aprofundar a questão,
veja na Internet, e o mais importante é
continuar a tentar porque as possibilidades
de sucesso são infinitas. Afinal, o pão
caseiro continua a ser o mais saboroso.

Breadmaker Cool White Article 152001 107


• (  )
&# # % .
1 $!
  
 
   

  
.
 
 Princess Cool 2 (
 
 

% ('. «&  
White 
  
  
 »).
 
 .  


  , 

 , 3 6
 
 
 , 


, ! 

 -
  
 "
  !
.

 
.
4 ( 
  
 
 !

5  

 ' 
 
 ! 
 
, !
  
" 

 

!
 
% !"
!
 
 ! .
5 6
 

% 
 %  ! 
 . D
!

%

   !" 
!"
 


  %.

 
 6 (

 .
7 L
  
 .
$!%

 1. Q  
 ! "   

 !
% 
%
 
& 

'  BASIC (L$&9().
   !: D
  

!
1 ( 
  .
2 ( START/STOP (*+$34/ 8 D 
  MENU (7*+<)
6*37$69&7& ;*96<3=9$&) 


! !"  


 !
% !
% 
%
  BAKE
3 ( MENU 

 !
% (Y&97). Z"


"
 
4 D
' BAKE.
5 F  9 D 
  START/STOP 
6 ( -
 
 
 
 
7 I
 
 10 
.
8 J  "
!
%  
9 ;'  START/STOP 
10 (  
 ''   
%  
11 *%  
 

 .
10 7
 
 10 
, 

     !  START/STOP 


•  
  

   . !
"   

 . Q
  #

 .  
 ! "   !
%
• $%   &   !"
 
.

 & &#   $ 
 
 
..
 #'    11 $%
 .
 &  .

108 Breadmaker Cool White Article 152001


12 ( 
   
 
%  
' , 
!
 
   
 !.
 !
  
.
13 (
   2 

%   .  
L. «&   ». 1 [ 
   
 .
• *   

  #  3 #)  # 
# %   #
&    # (

   . ( #   500 
 
  # 
),  )&# 
& #. $%  "%   # + # .
 )  .
• * # + #   # 2 D!
! - !   
   # #  . 4
 
"


  %  PTFE. 


 ! 
, #  % , . Z
 !

  & # 
 – 
  –
  %  !
", , ' 

   !  
.
 . / ,  L
  !  

  & # % 
 
!
  %

 

   
% 
!   
 
 . /  & ,   ( 
 
   #   ,
  "


 
 
 ( #, "
 ).
"% 
 %  
). 3 ( 
  
' 
 
 ! 
 #   
, !
  
 
!
 
% !"
 
 ! .
1 6
 
 
 , 


, ! 
4 (

 .
 "
  !
.
• $%   
2 6
 

% 
 %  ! 
&  & %  
. 3   
 . D
!

%

 # 
 !" 


!"
 


  %. # 
  
# &  
#    
D  ,   !  % .

%   • 3  # # 


 
'  # #  #, %

 


%  . #

  
, # 
$ 

    
 &. 3  + 
 
  

  

  % .

Breadmaker Cool White Article 152001 109


6&#  ## >  &#   
1 L
  
 . 15
 ,  ##  .
Q  
 ! "   =  % )&# 

 !
% 
%
     # ,
 BASIC (L$&9(). #   # 
D
  

! START/STOP   
. ## . , "
2 *!%
  
 "   .
  MENU
• >   


! !"  
   # +# ,
!
% 
%
  
  & . * 
!

.
 # + #  # 
L. «* MENU».

&.

7# • * 
   

3 D 
  START/STOP. Q  & # #  


 
 ! "      
 
 !"
 "
 # #"& # )
 

 

! + 
& ) %#
 . # + 
&


 ! "
  & %# . = &# 
 START/STOP  #  
''   
%   #  #"& 15 35°C.

 

 . 7

  

 
 ! 
• 8 # MENU  "   '
  .
   & 
 &# 

  ## BASIC:


 ##%   # 
 # & 
 . 4 ( 
  
  
 !
• 3  +  ## 
! "  . 6 " 
  # START/STOP   

 
  3 
 . ; !


!  
  & #  # '
 
 (
 "

):
  
   $%
 , !


  
# 
  !
 


 ## . %  .


• 2 #   #

  . 8

5 \ 
 , 
• *    
  "   
#  % 


 
&#   
 
.

 . * 
 
 
 
   
 # 
  
  . $ 
 &# 
 # 


 " 
15 % 15
 . =  
  . * !


 %  

 !,   ##.
 START/STOP 110 Breadmaker Cool White Article 152001


 3 


. Q  
 !
"   
 ] 
  

  . :

*  # + # D ]


 # 
&. 2 # (^
:

 &   " )


  
  # BASIC (L$&9() 3:00
+ #   . WHOLE WHEAT 3:40
(;9(& $;*&&)
6 $%
 . QUICK (=3=3) 1:38
7 ( 
  
DOUGH ([<7) 1:30
' , 
!
 

 !
  BAKE (Y&97) 0:30
 
.
8 $!
   1. BASIC ($(=@DG)
   *  ! 
 " 
. ,    
* "

, 

 .
" 

 % 
   !

2. WHOLE WHEAT (G@D*= (>=*=)
 . D!%
  $  
  
. "
  , 
6
% 
!"
     


 ! . 
 .
] 
 ! 
  !

 . 3. QUICK (6*G6G)
D!
 


  $  
 

 
 
. "
  , 
$ 
  
 
    

"  

. (& ' : 
 " , 
 


 

 !  BASIC. 6  
 
 

 
 
 "  
 
 

 Princess ($. 
" 492952). !
 
 «"».
9 $ 
 
 
 

 %" 

. 4. DOUGH (Z[3*)
10 \ 

 "  $  
 
 
, !
  "
  , 
  
  
   " 

  

 . 7

 " 


 


.  %

  ,
L. «&   ». ,  , ..

5. BAKE (7*=@3G)
> 
 MENU $  
 
1 D 
  MENU  "
   

'

 !  "  .
. 6

! 7

 "
 

 
  
 !
%. % " 


Breadmaker Cool White Article 152001 111 ! 
 , 
 " #   
 
   . %.
1 L
    

(    
 


 .
2 (

%
  
  
 

! , 
1 L
   
 . . ] 

 
 
2 $ 
 
 
.    
3 (
 
    

 .

% ('. «&  3 (
 
 !
 »). ( ,


4 $

 

%  , -
,
! 

  
  )

. 

  
 
  .
4 &  
 

%  .
= 
 #
• D 
 
#  . (

• $%  
 )   

 
 . •  
 
 . !
" 
• 3  )    #

 .
 # ).
• *    
• $% 
 #   # &#% # 
    #
 .
 .
• *  #
• 3 )  , 
 
   .

 &#    


 . • *    
   # # %#,
• 3  #   
 , #  
 %  #    # 
# ( % # 
     

 & )  
#   

 . & . \8 # 
• 3  # #  &  
 % 
" # ( # + # ,
%  %   
 
 )## , 
 –    
#) & ,  #  
 
    .
 ) # &  & • !
  #  

 . *  
#  # &  

112 Breadmaker Cool White Article 152001


  #  # & • ,   
  & # 
.  ),    

 .
• *    
 #  # • 3   
 


 . 3  # .
  #  • 3 #  
.
 # .
• ] # # • 3  #  
" # 
  
 )
# . *  

%

 . (  
" #% #  

  # 
% &# 

   ,  # .
 #   
  . • ! , 

&#   #  
• *  ) 
  #  # , %

  # "% 
 # ) #
   # % 
.
& # 
 # &.
• !   

*
 #  # &#  #    
•    , % # , 

   #.
  &#  &  • 3 )  
 #    #  . ( #%
 &  .    ). 3 
• 2 # ) &# # #  " 
%  # .
# &
%# &  • *  #  # 
&
%# # 
  &" +
 #  
 
 10 A    .  & 
 

 
 &#,   
 .  ) 
• > #  ,  # .
  # • *   # 
%# 


   #   
  # &   &  .

 . ^
" $%   

   
&  & %  
 #   % ,   
 .   # &
 
.
• *   #  *   
& 
#% ##   & (RCD) # # # .
 # & 
  • (   
 #   30 mA. &   &, 
• ]       " 
)    .
 #  
#
  #.

Breadmaker Cool White Article 152001 113


• 3  #   
  
   

  . / ,  


 # .   & # % 

   
%
D   . /  & , 
• 3  #     #  
 "% & . 
 
 ( #,
• 3  #   "% 
 %  
).
  #

 .
• ] #  #
 #  #"& % 15 
35 # °C.
• 8  % 
 


  ,  , $
  
 , 
 #    .".   ', 
.  .
• 3   
 
 #    & ,  * !

 
%

 


    )  
 
  "

 
 ) &. !

! ,     .
• $%  
 &# 
   . \  

 ! 
• $%    !  ,  
  #  , !
 
 

 , !
 
 &#  . 
  "
%  

%  . 7
• ;  
 

%

 
 

/    
 !   
),   
 
 
 
 .

#   , & 
*!
 ,
 ,  

 

% !
  " # 

  . = 

 &  # 
"
 
  " 
 .

  
• 3   % 
" ,
 

 !
 
+ %
 . "! .
• 3 #  

   # ).  &"
 * j :
# , 2002/95/E*
    # 2002/96/E*
 .
• * #   


  %  PTFE.


, #  % ,
  & # 
  %  

114 Breadmaker Cool White Article 152001


 


"

  . =  , 
 
   
G #  " 

. D  '

!

 +%# " 

 
"
  

.
=   !" 
"
 
 
(
& 
  – 
 (
 
 
6 '   
 
     

. <"  
 

  
), !" 

 
 
.  

 
 .
 "
 
 
 +%#  . = 
, 

 
!"
 
 
&
 " 
 280 
7 (% ) 1    ! !  
 


  ' 
, ’  
; 1½ ! 2 ! 
"

 
 .  !

= 1 ! 2 ! 
$ 1    
j !  

  , ' ,


[" 1  
   . (
+
 155 ml
 
 ,  ! "

7%#
 
 ! ! 


  

$
 
 280 . %
   
 
7 (% ) 1     .
; 1½ ! 2 ! 
= 1 ! 1½ !   
   
$ 1    
[" 1   6 

 
 

+
 160 ml 
  
 " 
 . I
 
!"

(# +%# "
  
] 
 250 . 
!"
 
  ! . $ 
( 
 
 "
   
(  
) 30 . «! 
» 
 

7 (% ) 1   
   

; 1½ ! 2 !  (
) .
= 1 ! 1½ ! 
= ½ ! 1   
    

$ 1    6 

 
 "
[" 1   
. 6 " 
 !"
 
+
 155 ml  " 
!"
 !

 . 6
[
 
  " 

7

   

 
!" 
 
 
"   ! .
 !  «

 », 
 


 
 

Breadmaker Cool White Article 152001 115


    % . <" ! 
%
6 

 
   !   

  
!
 !"  . 
 . D
!"
   

 !
  . 6 
  
. Z
 

 
!"
,  
,  
   

 ! 
 '
 

 "


 
  . p
 , % (!

 
  
  !
 ) 
"! 
 ! . 
" 

 
  
!"
 

 . & 
 , 
 !
 

 
 
. 6
  ! ! %

   
 
 . «"
»   

!
   
 .
*   
 *! ,
  

, "    ,  
 

 "

 '  
% 
, : 
 ' , 
 
 .
, 
  ,
'
 
  . (

6 !
 
  
 

   
 

 
     (
 
" 
% .  
  
 
  
  / 
 !
 


 

'/
 

 !  ). 6 
"
  

. 7


  ! ,  
 "  .
 

  
 6 
 
  
/
. 7


 
 %
"

  


 
 
  
 !
 
 .
   
, 7

 %

 
"

%, 
 
. 

 
 " 
6  !
! , ! 
 " 

!" '
 
 / 
  .
.
[ 
  -- 6   "

7


 


 

 

 
!"   
 , 

 . $  
 -
-!
 " 

 . 7

 
" ,   


 
, 


.    .
6   
3

 
  
  
 
    
!"
   
 . 7

   . 6 


!  ( ') % !"
 !
  
 ( ). 
 ! 
     !  " .

116 Breadmaker Cool White Article 152001


Z $ # # 

 " 
 
!
  
    ( +%#  % 

 
 . $ # 
" 

 " 

!, 7
  , 
 

 . 7 "

 
 
 ". 7
 

  " ( !  
 
 

") "  
 
! .

 . 7
 
!   D+#  +%# & &  

. 7 "
" * 
 '

 
 , 

 
  !"
 
. * 


  ! 
 
.  
, 

 
 
 ", 
 
 " 2952 Silver Electric
6 

 '
  . Knife Princess.
I

 ,
 
" 

,  
 (  +%# &

. 6   $ 
,
 
 

  
  
  

 
 
!  .

 . 6 
 «"
» Z  

  . 
!  ! ! 

 ! %
   !
 
 %. *


  . $ 
   

 
 

!"
 

 !   
,   
.

 !  

 .
<"   
 D+" +%# &
  
. 6 7

 "

  
 (!
), '   
. *
 "  
 !" 
%
 "

"! 

 


!. 6 
  

.
 .  
  * 
 "

 
 '

  

  ,  
  . ( 
  

  
 
 , 

 .
" 

! D  
  "
,
 !  

 ,  % 


 '  
"

   .

 .
=  %# +%#
; #  7

 !

  
* 

  ' 
    
 

   
  " .!  . I
 !"
 "
 
 
7 "


' 
 
.
, 
 
 
  .   .
= 
"

 ,


 

 

Breadmaker Cool White Article 152001 117


" ! 

!

 8

  
 .
$ '


 ! 

 !
, 
 , 
> +%# "
   #


! %

 !
+ # .
 ! . 6  


 
7

  

 
 
% . p, 
 
    . 
 
 ,   
( , 
 !
 


 
 
%
",  

  
  
 ! 
 !.  
 ! 
 !
  , !
 
!"
 '


  %
"

  
! ! . 7   
  

 
 !

 
( 
  '
  
 . 3 
 

  ), %
     
 . 7
   «!
 , 

 " 

 .
 '

"
 , %

I   , 
"

3  # +%#,  


 
'  !"
 


. & - ,  
!
  

 . 
  
 
.
 
 
  
 ,

  . &
 


!"

  
" 

 .

^ +%#
 
'   !"

 !
  

 %. I 

" 

() 

 

. * 
 
 
  
 %

  ,
!


 ' .

7%#  « »


*   
  
«!
»  , 
 
 

"  

 (Basic). &

 ! ! , 
 

 

 %  
 !
 
  .

118 Breadmaker Cool White Article 152001


Breadmaker Cool White Article 152001 119
120 Breadmaker Cool White Article 152001