You are on page 1of 3

Naziv knjige Autor Izdavač Godina izdanja Cijena

Latinska gramatika Dr. Julije Golik Kr. Hrv.-Slav.-Dalm. 1916.
zemaljske vlade
Hrvatski pravopis Dr. Ivan Broz Kr. Hrv.-Slav.-Dalm. 1906.
zemaljske vlade
Sto godina hrvatske Dr. Slavko Ježić Union 1935.
književnosti, svezak 2
Sto godina hrvatske Dr. Ljubomir Maraković Union 1935.
književnosti, svezak 5
Sto godina hrvatske Dr. Mihovil Kombol Union 1934.
književnosti, svezak 6
Hrvatski pravopis Dr. Ivan Broz Kr. Hrv.-Slav.-Dalm. 1906.
zemaljske vlade
Grad Ozalj E. Laszowski Tiskara Stjepan Blažanin 1929.
Pod Nehajem Vjenceslav Novak Union 1931.
Podgorske pripovijetke Vjenceslav Novak Union 1933.
Feljtoni August Šenoa Binoza 1931.
Feljtoni i rasprave August Šenoa Binoza 1932.
Pripovijesti IV. August Šenoa Binoza 1932.
Pjesme August Šenoa Binoza 1933.
Kazališna izvješća I. August Šenoa Binoza 1934.
Kazališna izvješća II. August Šenoa Binoza 1934.
Kletva II. August Šenoa Binoza 1934.
Kletva III. August Šenoa Binoza 1934.
Slike i prikazi August Šenoa Binoza 1934.
Tartarin Taraskonac Alphonse Daudet Naklada građanske 1940.
tiskare
Šuma i Šokci Mara Švel Matica Hrvatska 1940.
Đavo govori španjolski Zdenek Nemeček Savremena biblioteka 1940.
Naši ljudi i krajevi A.G. Matoš Binoza 1937.
Pjesme i epigrami A.G. Matoš Binoza 1938.
Dojmovi A.G. Matoš Binoza 1938.
Ličnosti, problemi i A.G. Matoš Binoza 1938.
pejzaži
Oko Zagreba i po A.G. Matoš Binoza 1938.
Hrvatskoj
Dragi naši savremenici A.G. Matoš Binoza 1938.
Theatralia A.G. Matoš Binoza 1938.
Kritike I. A.G. Matoš Binoza 1938.
Kritike II. A.G. Matoš Binoza 1938.
Kritike III. A.G. Matoš Binoza 1938.
Selo Straumen Edvarts Virza Suvremena biblioteka 1943.
Ilko Smutniak ulan Enrika Handel-Manzet Katolička knjižnica Za
vjeru i dom
Hrvatska umjetnička Dr. Božidar Širola Matica Hrvatska 1942.
glazba

1942. Đuro Sudeta Hrvatski izdavački 1943. bibliografski zavod Zemljopis Hrvatske I. bibliografski zavod Oružje starih Hrvata Milan Praunsperger Matica Hrvatska 1943. Pjesme II. Čaklović K. Izvan stvari Vjekoslav Kaleb Nakladni zavod Josip 1942. Uredio Milan Begović Izdanje naklade A. Izabrani spisi Ante Starčević Hrvatski izdavački 1943. Hartmana Frankopanska (St. Grupa autora (uredio Matica Hrvatska 1942. Matica Hrvatska 1941. Grabianski Matica Hrvatska 1939. Susreti s knjigama i Ton Smerdel Knjižara Josip Kratina piscima Milan Ogrizović Dr. Velzek Sabrana djela I. Đuro Sudeta Hrvatski izdavački 1943. Drago Rubin Knjižara Z. Grunbaum 10 H. Straža na Zviru Gunnar Finne Naklada Ante 1943. Franjo Horvat-Kiš Suvremena biblioteka 1943. Dr. Stoljeća-knjiga I. Osunčani otoci Jerko Skračić Matica Hrvatska 1944. Stipaničić Lirika I. bibliografski zavod Niz našu obalu Marin Bego Hrvatski izdavački 1944. Uredio Milan Begović Izdanje naklade A. August Harambašić Hrvatski izdavački 1943. Đuro Sudeta Hrvatski izdavački 1943. društvo-Hrvatski rodoljub . bibliografski zavod Proza I. 1942.V. Zvonimir Dugački) Zemljopis Hrvatske II. Velzek Hrvatska proza XX.D. Dr. Stoljeća-knjiga II. August Harambašić Hrvatski izdavački 1942. Eugen Kumičić Knjižara L. Sinteza povijesti Poljske Dr. Vasić Peer Gynt Henrik Ibsen Suvremena biblioteka 1944. bibliografski zavod Urota Zrinsko. Zvonimir Dugački) Hrvatska proza XX. A. Rudolf Horvat Kulturno-historijsko 1942. bibliografski zavod Lirika II. Za svijetlom Mila Miholjević. bibliografski zavod Proza II.P. Kugli) Mirovni ugovori Ivan Manzoni Matica Hrvatska 1938. bibliografski zavod Lada Vinko Kos Hrvatski izdavački 1944. Grupa autora (uredio Matica Hrvatska 1942. Ilja Erenburg Binoza Prošlost grada Zagreba Dr.Politički prvak Jose Maria Carretero Suvremena biblioteka 1942.

Hrvatska ratna i vojna Dr. Torkvatu bibliografski zavod Mladice Antun Bonifačić Matica Hrvatska 1943. Mlinarevi Ivo Piškorec Matica Hrvatska 1943. književnost bibliografski zavod Podvoda Franjo Pavešić Matica Hrvatska 1937. Rudolf Horvat Matica Hrvatska 1941. zbornik naklada Muzička enciklopedija I. FNRJ Muzička enciklopedija Grupa autora Leksikografski zavod 1958.Novija dubrovačka Albert haler Hrvatski izdavački 1944. FNRJ Hrvatska enciklopedija I. bibliografski zavod Pisma sinu Andriji Ignjat Alojzije Brlić Hrvatski izdavački 1943. Grupa autora Naklada konzorcija 1941. Grupa autora Leksikografski zavod 1958. II. povijest Hrvatski književni Uredio Ljubo Wiesner Hrvatska književna 1940. Hrvatske enciklopedije Historija diplomacije III. Velzek . I vječno pjevaju šume Trygve Gulbranssen Nakladni zavod Ante 1943. Grupa autora Matica Hrvatska 1951. Ideja majstora Gustaf Hellstrom Suvremena biblioteka 1943. bibliografski zavod Povijest ljudskih zabluda J. Lekholma Pjesme Rikard Jorgovanović Hrvatski izdavački 1943. Slavko Pavičić Hrvatska knjiga 1943. Jastrov Naklada Dubrava 1944. Kritike i prikazi Milan Begović Hrvatski izdavački 1943. Lika i Krbava Dr. Erromango Pierre Benoit Hrvatska tiskara 1944.