You are on page 1of 1

O�trenje alata | Kako ga pravilno nao�triti

o�ujak 26, 2016
184 pogleda
3 min �itanja

Bridovi o�trica priru�nog alata uvijek trebaju biti o�tri i izbru�eni. Osim �to je
u�inkovitiji, o�tar alat puno je sigurniji jer tupi alat �e se prije omaknuti nego
zarezati u drvo. Zubi pile o�tre se turpijom, a no�evi, blanje i dlijeta masnim
�kriljevcem, dok se �kare o�tre malim brusnim kamenom za konkavne o�trice.
Blanje i tokarska dlijeta
O�trite no�eve blanja i tokarska dlijeta za drvorez masnim �kriljevcem kao i druge
vrste dlijeta. Provjerite kutove brida no�a blanje kutomjerom ili upotrijebite
vodilicu za bru�enje. Vanjsku kosinu tesarskog dlijeta o�trite tako da je pomi�ete
od jedne do druge strane na masnome �kriljevcu. Izbrusite unutra�nju kosinu malim
brusnim kamenom za konkavne o�trice.

Pile
Izme�u dva otpadna komada drveta, namje�tena tako da im rubovi ne budu vi�e od 5 mm
ispod zubaca, pritegnite o�tricu pile u �kripac zupcima prema gore. Duga pila mora
biti pritegnuta na oba kraja, kako bi se sprije�ilo izvijanje. Ako o�trite jako
istro�enu pilu, gledajte du� razine zubaca ili na njih polo�ite ravnalo kako biste
provjerili jesu li svi iste duljine. Ako su nejednaki, plosnatom turpijom izbrusite
pilu du� �itavoga lista kako biste ih poravnali. Ponovo nao�trite zupce trokutastom
turpijom za pile. Za krupnozubu ru�nu pilu najprije isturpijajte stra�nji dio
zubaca okrenutih od vas. Po�nite od kraja koji se nalazi uz dr�ku pile pa
ravnomjernim, laganim potezima, dr�e�i turpiju pod pravim kutom u odnosu na list,
turpijajte du� lista. Kad do�ete do kraja, okrenite list pile u �kripcu i nao�trite
ostale zupce. Turpijajte pilu za prekrajanje, sitnozubu pilu od 50 cm ili pilu za
obradu profila na sli�an na�in kao krupnozubu ru�nu pilu, ali turpiju namjestite
pod kutom od 60 do 70 stupnjeva kako biste najprije nao�trili zupce koji su nagnuti
od vas. Zatim okrenite list pile kako biste nao�trili ostale zube. Da bi zupci pile
bili pravilno razmaknuti, upotrijebite alat za otvaranje pile. To je mali alat
sli�an klije�tima, s glavom koja se pode�ava prema veli�ini zubaca.

No�evi
Mnogi skalpeli imaju jednokratne o�trice ili ozna�ene dijelove o�trice koji se
otkinu kad otupe pa se izvla�i nova o�trica. Da biste nao�trili skalpel s trajnom
o�tricom, kru�nim pokretima izbrusite obje stranice o�trice no�a na masnom
�kriljevcu. Nastavite o�triti sve dok o�trica ne bude �isto prerezala list papira
koji dr�ite za gornji rub. Na kraju, izbrusite o�tricu na ko�nome remenu posutu
polir-masom. U�vrstite remen na jednome njegovome kraju i zategnite ga, zatim
povucite skalpel niz remen tako da u�ica o�trice bude okrenuta prema vama, a brid
o�trice pritisnut uz remen. Okrenite o�tricu na drugu stranu i povucite je uz remen
natrag do vrha tako da u�ica o�trice bude okrenuta od vas.

Svrdla
Kutovi na svrdlima su jako va�ni. Namjeravate li sami o�triti svrdla, upotrijebite
o�tra� koji odgovara va�oj elektri�noj bu�ilici i u priru�niku prou�ite savjete za
o�trenje svrdala. Ve�ina dobrih trgovina alata pru�a i usluge o�trenja svrdala.