You are on page 1of 1

OSNOVNA ŠKOLA „Dolac“

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ
LIKOVNE KULTURE
Redni broj časa: 8.
Razred: IV
Datum: 25.10.2017.godina

Nastavno područje: Slikanje
Nastavna jedinica: Tonsko i kolorističko slikanje: Portret, akvarel

Tip časa: obrada;
Nastavni oblici rada: frontalni, individualni;
Nastavne metode rada: m. razgovora, m. demonstracije, m. samostalnog rada;
Nastavna sredstva i pomagala: osnovna, blokovi, kistovi, akvarel;

Cilj i zadaci časa
Obrazovni:
- da ponove naučeno o bojama, da ponove šta je ton i tonske vrijednosti,
- usvajanje znanja o pravilnoj upotrebi i korištenju likovnih alata, pribora,
- stvaranje likovnih sadržaja spontano, i da nauče tonski i koloristički slikati;
Odgojni:
- razvijanje svijesti i navika za održavanje higijene radnog prostora,
- razvijanje kulturnih, radnih, estetskih navika, sticanje navike za samostalan rad;
Funkcionalni:
- razvijanje percepcije, doživljavanja, pamćenja, mišljenja,
- razvijanje mašte, sposobnosti predočavanja boje,
- razvijanje sposobnosti vizuelne percepcije, doživljavanja;

ARTIKULACIJA CASA
Uvodni dio časa:
Vršimo tehničku pripremu za čas.
Ponoviti naučeno o bojama: Koje su boje osnovne, tople,hladne...
Ranije smo govorili o tonskom slikanju. Ko će mi objasniti kakvo je to slikanje? (Tonski način slikanja
znači korištenje svijetlih i tamnih nijansi jedne ili više boja.)
Kako boja postaje tamnija a kako svjetlija?
Kakvo je kolorističko slikanje? (Kada slikar slika čistim bojama, koje nisu pomiješane sa crnom ili
bijelom bojom, to nazivamo kolorističko slikanje.)

Glavni dio časa:
Isticanje cilja sata: Danas ćemo slikati Portret, akvarel bojama.

Vodite računa o ovome o čemu smo sada govorili.
Razgovaramo oko rasporeda pojedinih elemenata …
Učenici rade ja ih obilazim, dajem dodatna uputstva.
Učenici rade, ja ih obilazim i dajem dodatna objašnjenja.

Završni dio časa:
Vršimo sljedeće analize:
Sadržajna analiza: Šta smo danas radili?
Tehnička analiza: Čime smo danas radili? Šta smo sve koristili od pribora i materijala?
Likovna analiza: Kako smo to slikali?
Estetska analiza: Analiza uspješnosti i odabir najuspješnijih radova.
Sakupljanje pribora za rad, i sređivanje radnog prostora.