You are on page 1of 1

Pidhato Perpisahan

Assalamualaikum wr. Wb.

Putra-putriku kelas 7,8 lan 9 sing daktresnani. Pudya-pudyastuti muga katur ing ngarsane
Pangeran. Awit karahayon sing wis diparingake Gusti marang kita, mula kita bisa kumpul ing
papanpanggonan iki kanthi kabagaswarasan ora ana alangan sawiji apa.

Bocah-bocah sing daktresnani, mligine kelas sanga kang sadhela maneh lulus saka SMP
Muhammadiyah Banjarnegara kene. Sejatine abot penggalihe Ibu ngeculake bocah-bocah kelas sanga
sing ayu lan bagus kabeh. Nanging ka anan kang kudu mengkono. Arepa Ibu gondheli bebasane, arepa
didhadung, nanging Ibu tetep ngeculake bocah-bocah kanggo nerusake sekolah lan gegayuhan kang
luwih dhuwur saka saiki kanggo mbangun nusa lan bangsa.

Bocah-bocah sing daktresnani, Ibu ing kene minangka wakile Bapak lan Ibu guru ngaturake
matur nuwun kang tanpa upama amarga putraku kabeh wis bisa ngrampungake pendhihikan lan
pasinaon ing SMP Muhammadiyah banjarnegara kene kanthi wektu kang trep karo jangkane
pendhidhikan. Ibu ora bisa maringi sangu apa-apa, kejaba kapinteran.

Putra-putriku kabeh, senajan mengko sliramu wis padha metu saka sekolah utawa pawiyatan
kene, nanging ya isih dakanggep dadi putrane Ibu. Yen mengko bisa nerusake marang pawiyatan kang
luwih dhuwur, aja nganti ngisin-isini marang sekolahe dhewe yaiku SMP Muhammadiyah Banjarnegara
lan sekolah sing anyar. Iki gumantung marang bocah-bocah kelas sanga kabeh.

Wusanane, Ibu mung bisa paring donga, muga-muga putraku bisa nerusake sekolah. Umpama
ana bocah kang ora bisa nerusake sekolah, muga-muga bisa mbiyantu bapak ibune ing omah lan muga-
muga dadi bocah kang akeh manfaate utawa mupangate tumraping kulawarga, agama, nusa, lan
bangsa. Ibu njaluk pangapura menawa ana kaluputan lan uga kaluputane Bapak Ibu guru. Cukup samene
dhisik ngendikane Ibu pungkasi.

Wassalamualaikum wr.wb.