You are on page 1of 1

1

L1 1/ /16"
1/4 " 2"x3 2"x3 COR
2 L3"x L1 1
/16" L1 1/
16"
D ON S
RIOR /2"x 0.545 0.545 U
"x3/ PERI

L2"x3/16"

L2"x3/16"
SUPE
3/16 /2 OR 2
" L1 1
B VER DETALLE 5
COR
D O N L1 1/2
"x3/ "x3/
16" L 3"x1
/4"
VER DETALLE 5 B

L2"x3/16"

L2"x3/16"
2
16"
VER DETALLE 3 VER DETALLE 3 L1 1/
L1 1
/ 16"
PL850x400x9.53 mm
2"x3
x1 /4" "x3/ PL850x400x9.53 mm GRUPO 2

L2"x3/16"

L2"x3/16"
/16" /2
APOYO CELOSIA R 2L3" COR
DON L1 1
APOYO CELOSIA
L1 1
/2" F ERIO INF 16"
VER DETALLE 4 x3/ N IN ERIO x3/ VER DETALLE 4
DO /2" ESCENARIOS

L2"x3/16"

L2"x3/16"
16"
COR
R 2L
3"x1 L1 1 DEPORTIVOS
L1 /
1/2 4" 16"
"x3 x3/
/2"
L2"x3/16"

L2"x3/16"
/16 CUBIERTA DEPORTIVA
CERCHA, VER DETALLE 5, 1 11
L1 "
TRAMO 1 TRAMO 3 L 6 " 750 M2
L 3"x1/4"

L 3"x1/4"
1/2
"x3 1.100 PLANO 12/12 1.100
"x3/1
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
0.835 /16
" 1/2 0.835
L1

CONSULTOR:

16 "
3"x1/4" L1
x3/
CONEXION CERCHA A SUP ERIOR 2L 1/2
"x3 1/2
"
/16" CONEXION CERCHA A
CORDON L1 1/
2"x3

L2"x3/16"

L2"x3/16"

L2"x3/16"
/16 L1 "

L2"x3/16"
L1 1/ 2"x3 /16

L2"x3/16"
COLUMNA 2"x3/ /16" " L1 1/ 2"x3 COLUMNA

L2"x3/16"
L1 1/

L2"x3/16"
VER DETALLE 2 PLANO L1 1/ 16" 16"
2 "x3/1 2"x3/ VER DETALLE 2 PLANO

L2"x3/16"
L1 1/

L2"x3/16"
6" 6"
12/12 2 "x3/1 12/12
CORDON INFERIOR 2L3"x1/4" L1 1/ ING INGENIERIA S.A

DIRECTOR PROYECTO:

300.0

TRAMO 2
ESCALA 1:50

400.0
L4"x1/4" L4"x1/4" Ing. CARLOS BELLO A.
MAT No 13202-27141 BOLIVAR

25.0 375.0 25.0
CORDON SUPERIOR L2"x1/4"
L1 1/2"x3/16"

L1 1/2"x3/16"
L1 1/2"x3/16"

L1 1/2"x3/16"

L1 1/2"x3/16"

L1 1/2"x3/16"
50.0 50.0
L1 " L1 " L1 " 2L2"x1/4" L2"x3/16"
6" 1 /2" 16 1/2 16 1/2
/16
"x3/1 x3 x 3/ "x3
"x3
/ "x3 x3 Ing. VICTOR HERNANDEZ G.
/2 /16 2" /16 2 /16 /2 "
1/ 1/
Mat. 13202-57029 BLV

1
L11 " L1 " L1 " L1 H Var. Vo. Bo. Interventoria:

CORDON INFERIOR L2"x1/4" 2L1 1/2"x3/16"
CONSORCIO
384.2 384.2

PL850x400x9.53 mm
APOYO CELOSIA, VER DETALLE 4
CELOSIA
ESCALA 1:50
PRESILLA L2"x3/16" CVH
850.0 L3"x1/4" L3"x1/4"

PL856.6x400x9.53mm
CORTE 1 - 1, CERCHA
ESCALA 1:10 Ing. Fabian Omar Vallejo.
Representante Legal

390.8 390.8
CONVENCIONES: No.
0
FECHA
d m a
10 09 12
MODIFICACIONES

EMISION INICIAL
ELABORO

LMR

1 19 10 12 AJUSTES I LMR

2 28 11 12 AJUSTES II LMR

3 00 00 00
4 00 00 00
5 00 00 00
9.53 6.35
6.35
2L2"x1/4"
4.80 6.35
4.80 25.0 25.0 VERSION: ESCALA:

101.6 101.6
76.2
50.8 50.8 38.1 2.0 INDICADAS
PRESILLA L1 1/2"x3/16"
101.6 101.6 76.2 50.8 50.8 38.1
CODIGO:

L4"x3/8" L4"x1/4" L3"x1/4" L2"x3/16" L2"x1/4" L1 1/2"x3/16"
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
DETALLE 4- ALZADO B06A
CONEXION CELOSIA CELOSIA
ESCALA 1:10 PLANO:

ELEMENTO DERECHO
ET
ELEMENTO IZQUIERDO
11de 12
27/11/12