You are on page 1of 8

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr.

29 Galati
DATA: 15.03.2018
CLASA: a III-a B
PROPUNĂTOR: Studentă Rusu Elena
PROFESOR ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR : Dragoi Lorena
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL: Fructul cel mai valoros- poveste populară (Ora a II a )
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor însuşite
COMPETENŢE GENERALE:
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog ;
3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să citească fluent, corect, conştient, expresiv, în ritm propriu textul literer respectând intonaţia
impusă de semnele de punctuaţie;
O2- să integreze expresiile întâlnite în lectură, în enunţuri proprii;
O3- să formuleze corect întrebări şi răspunsuri legate de text, desprinzând informaţii esenţiale din
acesta;
O4- să stabilească ordinea ideilor principale, conform întâmplărilor petrecute în text;
O5- să desprindă mesajul textului;
RESURSE:
Procedurale: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, explozia stelară, observaţia, joc de
rol, instructajul verbal ;
Materiale: caiete, fişe cu textul nou, fişe de evaluare;
Organizatorice: frontal, individual,în pereche, pe grupe.
FORME DE EVALUARE:
- observare sistematică;
- apreciere verbală;
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Arte Vizuale și
Abilități Practice, clasele a III-a și a IV-a, București, 2014;
2. Ioan Șerdean, Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar, Editura Corint,
București, 2008;
3. Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Metodica predării limbii și literaturii române în
învățământul primar, Editura Corint, București, 2009

1

2 .

caiete. 3 . Se asigură un climat optim desfățurării lecției.op. Elevii receptează lecției şi poveste populară. vor identifica mesajul transmis. Captarea Cer elevilor sa spuna ce alte Elevii raspund la Conversaţia Frontal Observare atenţiei fructe mai poate culege omul de intrebarii Brainstormin sistematică (4 minute) a lungul vietii sale gul Anunţarea Se comunică elevilor că vor citi Expunerea caiete Frontal subiectului textul Fructul cel mai valoros. Conversaţia necesare (2 minute) lecţiei. Secvenţele Ob. Elevii notează în Se notează titlul pe tablă. Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică Evaluare instruirii şi Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de dozarea procedee învăţământ organizare Moment Se pregătesc materialele Elevii se pregătesc materiale frontal organizatoric necesare pentru desfăşurarea pentru lecţie. enunţarea momentele textului din fiecare obiectivelor fragment şi vor desprinde (2 minute) învăţătura.

atunci când fiul s-a întors acasă. cu voce tare. Aprecierea selectiv desfăşurând jocul Frontal verbală . răsplată fiului care va Exerciţiul Individual aduce fructul cel mai valoros. 3.Găseşte şi citeşte”:  Citeşte enunţul care prezintă Observarea ținuturile străbătute de fiul sistematică cel mijlociu. Care este cel mai valoros fruct pentru fiul cel mic ? De Alcătuiesc oral O2 ce ? enunţuri cu expresiile Se propune elevilor să citească date.  Citeşte fragmentul din care Explicaţia reiese ce a făgăduit tatăl ca Elevii citesc Conversaţia Frontal O1 propoziţiile indicate. Ce a primit fiecare fecior de Conversaţia la tată înainte ca aceștia să Explicaţia Frontal Aprecierea plece în lume ? Exerciţiul verbală 4. Ce fruct i-a adus feciorul cel mare tatălui? Dar cel mijlociu? 5. 1. Jocul de rol În perechi verbală 4 .  Se împarte steluţe care Elevii participă la Aprecierea O3 conţin ideile principale ale dialog. impusă de semnele de textul lecției (32 minute) Se adresează elevilor întrebări cu punctuaţie. Dirijarea O1 Se propune elevilor citirea Elevii citesc textul Frontal Observarea consolidării textului în lanţ. câte respectând intonaţia Exerciţiul Fișe cu Individual sistematică cunoştinţelor un enunţ fiecare. privire la textul citit.  Se solicită elevilor să interpreteze rolul tatălui și al fiului cel mic... Câți feciori avea tatăl? întrebări. Unde şi când se petrece O3 acţiunea? Elevii răspund la 2.

Explicaţia  Se cere elevilor să le Numerotează Exerciţiul Steluţe cu În pereche O4 numeroteze şi să le lipească steluţele conform ideile în caiet conform derulării întâmplărilor principale întâmplărilor. Unde?. sistematică Aprecierea O5 Se cere elevilor să extragă Extrag învăţătura Frontal verbală învăţătura textului şi mesajul textului cu ajutorul Conversația transmis de autor. le citeşte și Pe grupe Observarea solicită răspuns unei alte echipe. Observarea şi fragmenul corespunzător sistematică din text. întrebărilor adresate Explicaţia Aprecierea verbală Obţinerea Se propune elevilor să Elevii rezolvă Instructajul Fișe de Individual Aprecierea performanţei O3 completeze fişa de evaluare. 5 . verbal evaluare verbală (5 minute) Exercițiul Observarea sistematică Aprecieri şi Se fac aprecieri globale şi Primesc aprecierile. De întrebări şi Explicația întrebări O3 ce? Fiecare echipă formulează răspunsuri. Cum?. Fiecare reprezentant al verbală grupei va extrage câte o steluță Explozia ce conține una din întrebările Elevii formulează stelară Steluţe cu Cine?. Exerciţiul câte două întrebări.) privind participarea elevilor la lecţie. Ce?. Conversaţia Frontal Aprecierea concluzii individuale cu caracter motivant Individual verbală (2 min. identificând petrecute în text. sarcinile date. Individual **Elevii vor fi împărțiți în cinci Frontal Aprecierea grupe. textului.

Fiul cel mic considera ca Tatal le cere celor invatatura este trei feciori sa plece în lume fructul cel mai pentru a cauta valoros. fii s-au intors 6 . fructul cel mai valoros. apoi decupaţi-le şi lipiţi- le în caiet. Numerotaţi momentele textului în ordinea desfăşurării întâmplărilor din text. Fiul cel mare și fiul cel mic se întorc acasă cu cele mai gustoase și Au trecut 3 ani si scumpe fructe.

A F e) Fiul cel mare câştigă jumătate din averea tatălui. A F b) Un tată avea trei feciori. recompensă preţios 3. Cel mic a adus ……………………… sa.. . averea promisă. 7 . Completează spaţiile libere astfel încât să obţii povestirea pe scurt a textului: Un tată avea …………. încercuieşte F: a) Textul citit este o descriere. iar dacă o consideri falsă. A F c) Aceştia pleacă în lume ca să caute fructul cel mai valoros. încercuieşte A. feciori. A F d) Ei s-au întors acasă după doi ani.. Dacă o consideri adevărată. Fiul cel mare a adus fructul cel mai …………. le va da …………………. Drept …………………………………. Fişă de evaluare 1. A F 2. El i-a ……………………………… în lume pentru a aduce …………………………… cel mai valoros. din averea sa. Acesta ……………………………. Scrie în dreptul fiecărui cuvânt din prima coloană un cuvănt cu sens asemănător aflat în coloana a doua: fruct …………………………… a promite a făgădui ……………………… avuţie avere …………………………… rod răsplată ………………………… pedeapsă valoros …………………………. Citeşte cu atenţie fiecare afirmaţie dată. Mijlociul i-a adus fructe…………………………… .

8 .