You are on page 1of 50

EXPERTIZA CONTABILĂ

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI 2010

1. Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile?
Expertizele contabile sunt reglementate astfel:
a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor
autorizati, cu modificarile si completarile ulterioare
b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala
c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. 35 din 2000

2. Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile?
S1) Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se
află în Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare şi în Ordonanţa nr. 2 din 21
ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.
Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea expertizelor contabile judiciare sau
extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. Astfel potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în
condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce
contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile
financiare şi de a efectua expertize contabile. Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi
recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.
Lucrările efectuate de către alţi profesionişti , chiar dacă sunt denumite Rapoarte de
expertiză contabilă şi chiar dacă respectă metodologia de elaborare a acestora, sunt simple
lucrări de specialitate şi nu au calitatea legală de expertize contabile.

3. Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile?
Sediul reglementărilor profesionale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare
se află în:
a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR (aprobat prin Hotărârea
Conferinţei Naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr.1/1995 , modificat
şi completat prin Conferinţa Naţională a Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi
nr.99/44), care, la pct.112 lit e), stipulează că experţii contabili, în exercitarea profesiei,
pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane
fizice sau juridice, cum ar fi:
- expertize amiabile (la cerere)
- expertize contabil-financiare
- arbitraje în cauze civile
- expertize de gestiune
b) Norma profesională CECCAR nr.35 privind expertizele contabile, care stipulează că
acestea pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert
contabil în condiţiile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în partea activă a Tabloului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

1

4. Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile
judiciare?
S2) Sediul reglementărilor procedurale privind alegerea şi numirea experţilor contabili,
precum şi modul de efectuare a expertizelor contabile , îndeosebi a celor judiciare, se află
în Codurile de procedură civilă şi penală şi în Ordonanţa nr. 2/2000 privind organizarea
activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară care, deşi nu reglementează
expertiza contabilă în mod explicit, conţin reglementări opozabile expertizei în general.
Codul de procedură civilă prevede că atunci când pentru lămurirea unor
împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va numi,
la cererea părţilor ori din oficiu, unul sau trei experţi, stabilind prin încheiere punctele
asupra cărora ei urmează să se pronunţe şi termenul în care trebuie să efectueze expertiza.
Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea expertizei la instanţă să aibă loc cu cel puţin 5
zile înainte de termenul fixat pentru judecată. La efectuarea expertizei contabile judiciare
pot participa şi experţi desemnaţi de părţi, dacă prin lege nu se dispune altfel. Experţii se
pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Recuzarea trebuie să fie cerută în termen
de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei există la această dată; în celelalte cazuri
termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Recuzările se judecă în
şedinţă publică, cu citarea părţilor şi a expertului. Experţilor contabili le sunt opozabile
toate dispoziţiile privitoare la citare, aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care
lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor. Mărturia se va scrie de grefier, după dictarea
preşedintelui sau a judecătorului delegat, şi va fi semnată pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei
de judecător, grefier şi martor, după ce acesta a luat cunoştinţă de cuprins. Dacă martorul nu
voieşte sau nu poate să semneze, se face vorbire despre aceasta. Orice adăugiri, ştersături
sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviinţate şi semnate de judecător, de grefier
şi martor, sub pedeapsă de a nu fi ţinute în seamă. Locurile nescrise din declaraţie trebuie
împlinite cu linii, astfel încât să nu se poată adăuga nimic. Dacă din cercetare reiese
bănuieli puternice de mărturie mincinoasă sau de mituire de martor, instanţa va încheia
proces-verbal şi va trimite pe martor în faţa autorităţilor penale. Expertul martor poate cere
să i se plătească cheltuielile de drum şi să fie despăgubit după starea sau îndeletnicirea sa şi
potrivit cu depărtarea domiciliului şi timpul pierdut. Încheierea instanţei este executorie. În
situaţia în care expertul nu se înfăţişează, instanţa poate dispune înlocuirea lui. Atunci când
experţii contabili pot să-şi dea de îndată părerea, vor fi ascultaţi chiar în şedinţă, iar părerea
lor se va trece într-un proces-verbal. Dacă este nevoie însă de o expertizare la faţa locului,
ea nu poate fi făcută decât după citarea părţilor prin carte poştală recomandată, cu dovada
de primire, arătând zilele şi orele când începe şi continuă lucrarea. Dovada de primire va fi
alăturată lucrării expertului. Părţile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură
cu obiectul lucrării. În situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi cu păreri diferite,
lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia. Experţii sunt datori să se
înfăţişeze înaintea instanţei spre a da lămuriri ori de câte ori li se va cere, caz în care au
dreptul la despăgubiri, ce se vor stabili prin încheiere executorie. Dacă instanţa nu este
lămurită prin expertiza făcută, poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză.
Expertiza contrarie trebuie cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării.
Experţii care cer sau primesc mai mult decât plata statornicită se pedepsesc pentru luare de
mită. La cererea experţilor, ţinându-se seama de lucrare, instanţa poate dispune majorarea
onorariului prin încheiere executorie dată cu citarea părţilor. Dacă expertiza se face de o
altă instanţă prin delegaţie, numirea experţilor şi statornicirea plăţii ce li se cuvine va putea
fi lăsa în sarcina acestei instanţe.
Codul de procedură penală prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau
împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului, sunt necesare cunoştinţele unui expert,
organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune, la cerere sau din oficiu,

2

efectuarea unei expertize. Expertul este numit de organul de urmărire penală sau de instanţa
de judecată în materie penală. Fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert
recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei. După efectuarea expertizei, expertul
întocmeşte un raport scris. Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de
expertiză. Dacă sunt deosebiri de păreri, opiniile separate sunt consemnate în cuprinsul
raportului sau într-o anexă. Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din
oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116,124 şi 125 din Codul de procedură
penală sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la
bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative , după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la
persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.
Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organul de urmărire penală
sau la instanţa de judecată care a dispus efectuarea expertizei. Raportul de expertiză
cuprinde:
a) partea introductivă, în care se arată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată
care a dispus efectuarea expertizei, data când s-a dispus efectuarea acesteia, numele şi
prenumele expertului, data şi locul unde a fost efectuată, data întocmirii raportului de
expertiză, obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă, materialul pe
baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat
explicaţii în cursul expertizei;
b) descrierea în amănunt a operaţiilor de efectuare a expertizei, obiecţiile sau explicaţiile
părţilor, precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii în lumina celor constatate de
expert;
c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra
obiectului expertizei.
Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată constată, la cerere sau din
oficiu, că expertiza nu este completă, dispune efectuarea unui supliment de expertiză fie de
către acelaşi expert, fie de către altul. De asemenea, când se socoteşte necesar, se cer
expertului lămuriri suplimentare în scris, ori se dispune chemarea lui spre a da explicaţii
verbale asupra raportului de expertiză. În acest caz, ascultarea expertului se face potrivit
dispoziţiilor privitoare la ascultarea martorilor. Dacă organul de urmărire penală sau
instanţa de judecată are îndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de
expertiză, dispune efectuarea unei noi expertize.
Ordonanţa nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară
şi extrajudiciară prevede că salariaţii numiţi experţi judiciari beneficiază, la unităţile la
care sunt încadraţi, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-
au fost încredinţate. În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat, datorită
efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate, expertul judiciar nu primeşte salariu; el
îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.
Ordonanţa reglementează de asemenea Regulile procedurale privind expertiza tehnică
judiciară, opozabile şi expertizei contabile judiciare, în concordanţă cu prevederile Codului
de procedură civilă şi Codului de procedură penală. În cazul în care pentru efectuarea
expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care
domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare şi la plata
diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din
instituţiile publice. Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de
deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de
partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei, în contul special al biroului
local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, deschis în acest scop. Raportul de

3

expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de
transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă
este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, în
vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei. Onorariul definitiv pentru
expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în
funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori
ştiinţific al expertului sau al specialistului. Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli,
atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local
pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.

5. Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire
la expertizele contabile.
a. independenţa expertului contabil;
b. competenţa expertului contabil;
c. calitatea expertizelor contabile;
d. secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil;
e. acceptarea expertizelor contabile;
f. responsabilitatea efectuării expertizelor contabile.

6. Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”,
specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.
Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot
fi refuzate decât dacă există motive temeinice.
Totuşi, expertul contabil, înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie
să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de
independenţă şi competenţă.
COMENTARII
Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive
etnice, religioase, politice sau de altă natură. Aceasta, deoarece expertiza contabilă este un act
de probă ştiinţifică.
Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză,
calitatea de martor având întâietate. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există
împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el, soţul (soţia) sau vreo rudă
apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să
fie subiectiv.
Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă”
următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil:
(i) Dacă, în calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre părţile
în proces, s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare,
a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul
dosarului supus judecăţii;
(ii) Dacă, în calitate de expert contabil, şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză
supusă judecăţii, deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei
soluţii. În particular, expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea
unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu.
Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă, poate accepta calitatea de
expert contabil recomandat de parte.
Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să
comunice organului care l-a numit, în scris, situaţiile de mai sus, precum şi cele prezentate
în normele 3511 şi 3512.

4

Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.

7. Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului
contabil”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către experţii contabili înscrişi în
Tabloul Corpului. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este
obligat să fie independent faţă de părţile interesate în expertiză, evitând orice situaţie care
ar presupune o lipsă de independenţă sau o constrângere care ar putea să-i impieteze
integritatea şi obiectivitatea.
COMENTARII
Expertizele contabile efectuate de experţii contabili care nu întrunesc condiţiile pentru
a fi înscrişi ca membri ai Corpului cad sub incidenţa sancţiunilor privind exercitarea unei
profesii fără autorizaţie. Dacă un expert contabil implicat într-o astfel de situaţie este
solicitat pentru efectuarea unei expertize contabile, el este obligat să aducă la cunoştinţa
solicitantului situaţia în care se află.
3511.2. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor
contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili
recomandaţi de părţi sau
solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare.
3511.3. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept
derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate,
abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări
procedurale speciale, care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii.
3511.4. Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de
Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, Secţiunea 100.25 punctele 5 şi 6.
3511.5. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus
trebuie să le aducă, în scris, la cunoştinţa organului care i-a numit, imediat după numire.
3511.6. Expertul contabil, la primirea oricărei lucrări de expertiză, va face un examen de
independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă
pentru auditul de calitate la Corp.
3511.7. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente.

8. Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor
contabile”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile.
Expertul contabil trebuie să efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat
şi pe care le-a acceptat cu conştiinciozitate, devotament, corectitudine şi imparţialitate;
pentru asigurarea în interes public că aceste cerinţe sunt îndeplinite, expertizele contabile
sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementărilor Corpului. Expertizele contabile
trebuie să fie utile celor care le-au solicitat.
COMENTARII
3513.1. Expertizele contabile constituie mijloace de probă ştiinţifică. În elaborarea lor,
expertul contabil trebuie să folosească metode specifice ştiinţei contabilităţii. Concluziile
expertului contabil trebuie să fie fundamentate numai pe documente care atestă
evenimente şi tranzacţii care fac sau trebuie să facă obiectul recunoaşterilor, evaluărilor,
clasificărilor şi prezentărilor contabile.
3513.2. În expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un terţ în proces, care prin
calitatea lui procesuală contribuie la stabilirea adevărului de către organele de drept.
Raportul de expertiză contabilă judiciară are caracter de probă ştiinţifică care trebuie să
prezinte un înalt grad al indicelui contributiv la soluţionarea cauzei în care a fost dispus.
Nedocumentarea şi nefundamentarea ştiinţifică a rapoartelor de expertiză contabilă

5

3. Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”. cu mâna pe cruce sau pe Biblie. 9.1. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. respective de mai bună calitate. (iii) Expertul(ţii) contabil(i) care din motive de conştiinţă sau confesiune religioasă nu depune (depun) jurământ va (vor) rosti formula: Mă oblig să spun adevărul şi să nu ascund nimic din ceea ce ştiu. 10. prin contract. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit Regulamentului privind auditul de calitate al serviciilor contabile prestate de membrii Corpului. Dacă în aceeaşi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite faţă de prima din cauza utilizării altor criterii şi metode de investigaţie. sancţionate de organelle de drept care le-au dispus cu înlocuirea expertului contabil şi dispunerea unei noi expertize contabile. adesea. Independenţa şi competenţa profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare şi o fundamentare ştiinţifică şi expertizelor contabile extrajudiciare. aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc de la judecată sunt aplicabile şi expertului(ţilor) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. judiciară pot fi şi sunt. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”. 3516. 3513. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. acestea sunt abilitate să dispună înlocuirea lui (lor).3. (ii) Expertul(ţii) contabil(i) fără confesiune religioasă va (vor) depune jurământul: Jur pe onoare şi pe conştiinţă că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. 3513. după cum urmează: (i) Expertul(ţii) contabil(i) de confesiune religioasă creştină va (vor) depune.5. COMENTARII 3516. 3513. jurământul: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Dacă expertul(ţii) contabil(i) numit(ţi) pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare nu se înfăţişează la citarea organelor în drept care l-a (i-a) numit. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertize contabile este reglementată. Responsabilitatea efectuării expertizei contabile judiciare este întărită de depunerea unui jurământ adecvat confesiunii religioase a expertului(ţilor) contabil(i). Toate dispoziţiile procedurale cu privire la citarea. 3516. iar a celor extrajudiciare. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. organul în drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect ştiinţific. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calităţii.4. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare este întărită prin jurământ. COMENTARII 6 . Expertizele contabile trebuie efectuate în mod responsabil.2. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. Responsabilitatea efectuării expertizelor contabile extrajudiciare trebuie să rezulte din contractul încheiat între expertul(ţii) contabil(i) şi client.

Informaţiile 7 . în afara procedurilor prevăzute de lege. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. înscris în listele pe domenii publicate. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. în cazul proceselor civile. 3514. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. 3514. În toate cazurile.1. Expertul contabil trebuie să depună raportul său. El trebuie să invoce în raportul său de expertiză contabilă judiciară numai acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivul (întrebarea) care i-a fost fixat(ă) de organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară.2. la organul în drept care a dispus expertiza contabilă judiciară.2. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. 3512. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului.3. cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. în general. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. 12. 11. Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. 3514. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. şi mai ales în domeniul financiar-contabil. auditat calitativ. expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile.4. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. Astfel. Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? Secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil Profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică . În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. COMENTARII 3514.1. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei părţi nu trebuie să prezinte mai mult decât se cere. 3512. Ca urmare.

Expertul contabil. În situaţia în care materialul documentar este insuficient. este colaboratorul situat la cel mai înalt nivel. este un considerat “un confident în societate”. . dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului. Deşi Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală nu reglementează în mod expres obligaţia confidenţialităţii sau secretului profesional. expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile . Expertul contabil trebuie să depună raportul său la organul în drept care a dispus expertiza contabilă. Astfel. Păstrarea secretului profesional este caracteristica esenţială a profesiilor exercitate în mod independent. Codul de procedură penală. printre confidenţii societăţii. medici. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea părţilor este obligat : . sau de cercetare – decât în cazurile prevăzute în mod expres de lege şi la solicitare în mod oficial. la anumite documente ( cum ar fi declaraţiile martorilor. în cazul proceselor civile. . ci şi pe cele ce privesc lucrările executate. care a dispus expertiza contabilă. Informaţiile aflate în gestiunea portofoliului de servicii financiar-contabile. Se poate desprinde de aici concluzia că expertul contabil nu trebuie să spună mai mult decât i se cere.confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. faptele ce se subordonează secretului profesional au o arie de întindere largă. asemenea tuturor profesioniştilor contabili. Prin natura activităţilor desfăşurate şi a rolului pe care îl deţine în cadrul economiei. în special cel numit din oficiu. în afara procedurilor prevăzute de lege. întrucât întreaga sa activitate cade sub incidenţa interesului public. nu se dezvăluie necondiţionat nici unui utilizator – chiar organ de anchetă fiind. El trebuie să se refere în lucrarea sa numai la acele evenimente şi tranzacţii probate cu documente justificative şi/sau evidenţieri contabile care au o legătură cauzală cu obiectivele (întrebările) care au fost formulate de organele în drept. chiar restricţionează accesul expertului contabil .Să nu prezinte mai mult decât i se cere. Deosebirea este că. utilizatorii informaţiilor rezultate în urma serviciilor contabile şi asociate acestora sunt mult mai numeroşi . Informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. expertul contabil judiciar este obligat să solicite organului abilitat . indicând-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. organele de cercetare abilitate sunt cele care stabilesc obiectivele expertizei contabile judiciare. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională în acest sens. notari. În cazul expertizelor contabile judiciare . Potrivit prevederilor Codului Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili. asemenea întregii mase de profesionişti contabili. abţinându-se de la divulgarea lor către terţi. dispunerea completării probelor necesare. expertul contabil . ce include nu doar informaţiile privind clienţii. expertul contabil aflându-se alături de avocaţi. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire.Să se abţină de la divulgarea conţinutului raportului de expertiză contabilă judiciară şi a concluziilor sale direct părţilor implicate în actul justiţiar. iar aşteptările sunt tot mai ridicate. În cauzele de natură penală expertul contabil poate lua legătura cu învinuiţii sau inculpaţii numai cu încuviinţarea organului de cercetare penală sau judecătorească.Să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. Profesionistul contabil nu trebuie să dezmintă sau să confirme faptele care îl privesc pe clientul său. de exemplu ). expertul contabil trebuie să se conformeze necondiţionat reglementărilor procedurale civile şi penale. inclusiv expertiza contabilă. fie prin 8 . chiar dacă acestea sunt cunoscute de public. de unde cei interesaţi îl pot consulta în condiţiile legii. în condiţiile stabilite de aceştia. organizate şi responsabile .

14. expliciteaza urmatoarele principii deontologice: .competenta profesionala . Când au fost numiti sau angajati mai multi experţi contabili în aceeasi cauză se întocmeste un singur raport de expertiză contabilă. trebuind să se abţină de la divulgarea lor către terţi. Fiind expertize contabile amiabile. 15.calitatea expertizelor contabile 9 . procedurile privind accesul la informaţiile contabile nu sunt nici restricţionate. 13. fiecare expert contabil trebuie să-si motiveze detaliat si documentat opinia pecare o sustine. deci si expertul contabil. sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: .comportarea deontologica Standardul profesional nr.competenta expertului contabil .obiectivitate .respectarea normelor tehnice si profesionale . fie prin consultare la sediul părţii. Dacă sunt deosebiri de păreri între experti. în expertizele judiciare trebuie motivate separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertuluinumit din oficiu.integritate . documente probante în favoarea vreunei părţi procesuale. şi nici formalizate. este recomandabil ca unele aspecte esenţiale privind documentarea şi prezentarea concluziilor expertizelor contabile extrajudiciare să fie stabilite prin ”contractul” intervenit în cadrul unor astfel de misiuni.independenta . Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil.secretul profesional .depunere la dosar.independenta expertului contabil . În cazul expertizelor contabile extrajudiciare expertul contabil trebuie să se conformeze doar normelor profesionale ale Corpului în ceea ce priveşte secretul şi confidenţialitatea în expertiza contabilă. 35 privind expertizele contabile. Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? Expertul contabil trebuie să respecte secretul şi caracterul confidenţial al informaţiilor la care a avut acces şi de care a luat cunoştinţă cu ocazia efectuării expertizelor contabile. opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexă a acestuia. Nu este deontologic ca un expert contabil să ataşeze Raportului de expertiză contabilă. Totuşi. cu excepţia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau dacă are obligaţia legală sau profesională să facă o astfel de divulgare. De regulă. Cum comentaţi problema relaţiilor (din punct de vedere al ierarhizării profesionale) dintre doi sau mai mulţi experti contabili numiţi de organele în drept să efectueze o expertiză judiciară în aceeaşi cauză? Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai multi experti care au opinii diferite.

17. cu obiectivitate si cu prudenta profesionala Independenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate.acceptarea expertizelor contabile .ştiinţă. . dar şi cunoştinţele de cultura generala. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. independenţă.independenta de spirit şi dezinteres material.responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 16. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. Independenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta. singurele capabile sa-i întărească discernământul. Componentele independentei: 1. Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au 10 . . cum sunt: . c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. . Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. nu numai profesionala.financiare sau de alta natura. exprimându-şi. fără ocolişuri. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. competenta şi conştiinţa. probitate şi demnitate. înainte de a face propuneri. acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. daca e nevoie. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala.secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile .moralitate. moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. — Ea presupune integritate si obiectivitate. cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei. a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. 2. chiar ascunsa. permitand profesionistului sa actioneze cu integritate. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a- şi fundamenta o opinie personala. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii.

acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. cu unele particularitati. Experţii contabili care se află în situaţii de incom patibilitate. unde se face identificarea expertului contabil . 18. Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul ex perţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. 19. sediu social etc) c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au 11 . cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. Independenţa absolută a expertului contabil numit din oficiu de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. in primal paragraf al raportului de expertiza. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. fiind înscrise. precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. In acest caz.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. în Tabloul experţilor contabili. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. se numesc expertize contabile judiciare. — este componenta fundamentala a independentei. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. actualizat anual de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). fost limitate sau eliminate. abţinere sau posibilitate de recuzare trebuie să le aducă la cunoştinţa organului care i-a numit. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. sau cu orice activitate comercială. cu viza la zi. Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? Expertizele contabile sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. cu excepţiile prevăzute de lege. Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în condiţiile legii. Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. ataşate sau nu unui process penal. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. Independenţa relativă derivă doar din incompatibilitatea profesiei con tabile cu orice activitate salarizată în afara Corpului. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil.

Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt: a) este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de judecata b) este activitatea prin care organele de judecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate c) se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare d) are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare e) confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube. se numesc expertize contabile judiciare. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. Eventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil. deficientei. abaterii g) este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele judiciare Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. ataşate sau nu unui 12 . Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. abateri. 20. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. ataşate sau nu unui process penal. care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. Descrierea trebuie facuta concis. deficiente. in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. alte evaluari ale expertilor. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. lipsuri f) intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata. determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. concisa si fara ambiguitati . la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? Expertizele contabile pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: I. După scopul principal în care au fost solicitate. expertizele contabile pot fi clasificate în: a) expertize contabile judiciare. b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare. 22. de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă. 13 . În funcţie de natura juridică. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare sunt lucrări de specialitate cu obiective precizate. 24. se numesc expertize contabile judiciare. Sunt efectuate în afara unui proces justiţiar. process penal. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Codul de procedură penală. Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. 21. Instanţele de judecată a cauzelor penale şi civile. c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale. II. cel mult. expertizele contabile se clasifică în: a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile. implicate în procesul judiciar. b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. atunci când solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrări. pot fi şi aceştia consideraţi destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. b. d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale. Indiferent că expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuiţilor sau părţilor. în concilierea intereslor lor în relaţiile cu partenerii comerciali şi de afaceri. În mod indirect. solicitate experţilor contabili înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. de asemeni. reglementate de: Codul de procedură civilă. Solicitanţii expertizelor contabile judiciare sunt şi destinatarii acestora: a. ci.. Organele de instrumentare (urmărire şi cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poliţie şi Parchet. După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă. înscrişi în partea activă a Tabloului Corpului. 23. alte legi speciale. aceştia (învinuiţii sau părţile implicate în proces) sunt. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie. Solicitanţii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrări cu experţii contabili. III. organisme administrative etc. Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? După scopul principal în care au fost solicitate.

În cazul expertizelor contabile extrajudiciare majorarea onorariului se face prin act adiţional la contractul iniţial. data si locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părtilor prin scrisoare cu aviz de primire.1. 213 alin. 3522. 25. . .2. 14 . În cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept. Procedural. subdiviziune sau componentă în parte. un calendar şi un buget de ore pe fiecare capitol. 26. e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cătreclienţi. alături de obiectivele expertizei contabile.penale. Este „leit- motivul” pentru care expertizele contabile. Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? În funcţie de natura juridică. ţin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. 3522. programul de lucru poate fi modificat în timpul realizării expertizelor contabile. expertizele contabile pot fi: . acceptate de experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. trebuie contractate. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). Pentru încadrarea în aceste termene este necesar să se elaboreze un program de lucru în care să se precizeze. Codul de procedură civilă). 1. 27. Contractarea expertizei contabile. în cauze civile. Dacă în timpul efectuării expertizelor contabile intervin elemente noi privind volumul şi întinderea lucrărilor. Dacă este necesar. Experţii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. care nu au fost avute în vedere la acceptarea contractului iniţial. Efectuarea expertizelor contabile se face pe bază de contract.civile.extrajudiciare. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonantă emisă de organul de urmărire penală. Programul de lucru trebuie să cuprindă natura. 3522. Convocarea părţilor în cauze civile şi în cauze penale? Identificarea datei sau perioadei si a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. experţii contabili sunt îndreptăţiţi să ceară majorarea onorariului iniţial.Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si în cauze penale. 3522. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. Încheierile de şedinţă (în dosarele civile) şi ordonanţele organelor de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). care trebuie să contină aceleasi elemente ca si Încheierea de sedintă pentru numirea expertilor contabili în cauze civile.3.4. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii privind expertizele contabile contractate. Expertizele contabile contractate trebuie programate. Expertizele contabile trebuie efectuate şi depuse beneficiarului la termenele convenite şi acceptate prin contract.

Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. se poate face numai de organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă.) 15 . el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. cât şi recomandaţi de părţile în proces. care trebuie să fie remuneratorie. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. Existând un Corp de experţi contabili. Totodată. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. 3521. (iii) termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. (iv). fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. 3521. 3521. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) referitoare la subpunctele (ii). Procedural. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. COMENTARII 3521. În astfel de cauze. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional a expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). (iv) plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. Instanţele de drept civil. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele.3. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. (ii) obiectivele (întrebările.28. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. (iii). Numirea expertului sau experţilor contabili. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. la cererea părţilor sau din oficiu. care trebuie să cuprindă: (i) numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. care să participe la efectuarea expertizei. 3521. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. precum şi expertul contabil.2 este şi rămâne pertinent. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată.4. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. (Comentariul la Norma nr.2.1. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. atât din oficiu. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. pot numi.

Dacă două sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. cum ar fi corelaţia cu alte probe.5. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. În astfel de situaţii. Este posibil. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. organul în drept care le-a dispus are posibilitatea de a se opri la aceea pe care o consideră mai fundamentată sub aspect stiintific. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. care va fi expertiza considerată de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probantă preferenţială? Dacă în aceeasi cauză s-a dispus o nouă expertiză contabilă care ajunge la concluzii diferite fată de prima din cauza utilizării altor criterii si metode de investigatie. Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. 31. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. 29. 3521. întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. 16 . respective de mai bună calitate. Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. Prin urmare. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Independenta si competenta profesională a expertului contabil trebuie să asigure o documentare si o fundamentare stiintifică si expertizelor contabile extrajudiciare. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. 30. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. uneori. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. Este posibil însă. Nici expertizele contabile extrajudiciare nu trebuie să facă rabat din punct de vedere al calitătii. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile.

Dacă obiectivele (întrebările. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Orientativ. COMENTARII 3524. gestionar sau de altă natură. punctele) la care trebuie să răspundă expertiza contabilă vizează constatările consemnate în acte de control fiscal. 3524. expertul contabil trebuie să studieze materialul documentar adecvat. bazat pe documente justificative şi evidenţieri contabile. Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamentate diferite faţă de organul de control este abilitat să ia contact cu acesta pentru a-şi elucida toate aspectele pe care le implică efectuarea unei expertize contabile de calitate.3. aflate atât în posesia acestora. materialul documentar pe care trebuie să îl studieze expertul contabil în cazul expertizelor judiciare se compune din: (i) dosarul cauzei în care s-a dispus o expertiză judiciară. arătând fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite şi poziţia sa faţă de aceste concluzii. 3524. ci doar la motivarea opiniilor diferite. 32.2. sau la obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciară. (ii) documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în procesul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. Particularizat. În demersul său. În cazul în care s-au întocmit mai multe acte de control în aceeaşi cauză. 3524.1. 33. expertul contabil trebuie să studieze actele de control cel puţin sub aspectele conţinutului şi întinderii controlului. declaraţii ale părţilor şi/sau ale martorilor. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. punctele) fixate expertului(ţilor) contabil(i) de către organul în drept să dispună expertiza contabilă judiciară. pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. prin Încheiere de şedinţă (în dosarele civile) sau ordonanţă a organului de urmărire şi cercetare penală (în dosarele penale). asistentilor sau colaboratorilor lor. efectuate de organe abilitate. ajungându-se la concluzii diferite.4. cât şi în posesia persoanelor juridice şi/sau fizice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate. 17 . precum şi al modului de stabilire a răspunderilor persoanelor implicate. expertul contabil trebuie să studieze fiecare act de control în parte. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa şi condiţia necesare întocmirii unui raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. Contactul şi consultarea organului de control nu îl obligă pe expertul contabil să ajungă la un punct de vedere comun. şi nu pe prezumţii. expertul contabil are dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului penal numai cu încuviinţarea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată cărora expertul contabil este abilitat să le ceară lămuriri în legătură cu faptele sau împrejurările cauzei. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai. În vederea întocmirii raportului de expertiză contabilă. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile are un caracter particular şi se limitează strict la ceea ce este necesar pentru a răspunde la obiectivele (întrebările. care trebuie inserată în raportul de expertiză contabilă. (iii) procesele-verbale întocmite de organele de control abilitate.

în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale.5. fie urmăririi bugetului de timp şi decontării lucrărilor de expertiză contabilă cu beneficiarii acestora.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. 3523. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul. experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă.6. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare.2. (ii) Raportul de expertiză contabilă – exemplarul expertului contabil care justifică îndeplinirea misiunii. Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. 35. trebuie să cuprindă. COMENTARII 3523. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. (iii) Eventuala corespondenţă. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. 3523. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de către expertul contabil de la părţile care îl au în păstrare. expertul contabil este abilitat să ceară. În cazul expertizelor contabile judiciare. explicaţii suplimentare. 3524. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). cum ar fi note scrise în urma unor interviuri sau declaraţii verbale. răspunsurile la întrebări suplimentare sau suplimentele de expertiză contabilă solicitate de organele în drept care au dispus efectuarea expertizei contabile. ordonanţa organului de urmărire şi cercetare penală (în cauze penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. Cerinţa de la Comentariul nr. 34. 3524. după caz: (i) Încheierea de şedinţă (în cauze civile). (iv) Eventualele note personale ale expertului contabil redactate în timpul efectuării expertizei contabile. Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? Dosarul de lucru al expertului contabil. iar părţile interesate în expertiză să dea. Contractele încheiate în acest scop pot 18 . păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile. necesare fie redactării raportului de expertiză contabilă. Particularizat. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă.1.

Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. în conţinutul şi comentariile ei. Norma de lucru nr. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă.1. În astfel de cazuri. şi nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. În astfel de cazuri. printr-un act procedural (Încheiere de şedinţă sau ordonanţă). partile implicate pot 19 . mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. şi prin urmare trebuie să îşi îndeplinească personal şi integral mandatul.Particularizat. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. Răspunderea finală însă. 36. Dar într-o cauză penală? Orientativ. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . trebuie respectată. COMENTARII 3523. care de regulă sunt comandate şi contractate cu cabinete sau societăţi de expertiză contabilă. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. în ce priveşte conţinutul şi calitatea raportului de expertiză contabilă. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. 37. trebuie respectată. Răspunderea finală însă.Dosarul cauzei.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. 3523. expertul contabil poate delega executarea unor lucrări asistenţilor sau colaboratorilor săi.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. păstrându-şi răspunderea finală asupra conţinutului şi concluziilor raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . În cazul expertizelor contabile judiciare.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. Efectuarea lucrărilor privind expertizele contabile judiciare nu poate fi delegată de către experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor asistenţilor sau colaboratorilor lor. Cerinţa de la Comentariul nr.2.1 nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un expert contabil reprezentant. 123 DELEGAREA ŞI SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. . expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă. parchet) sau a instantei de judecata . experţii contabili numiţi din oficiu sau la recomandarea părţilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizaţi de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă. 3523. Norma de lucru nr. în conţinutul şi comentariile ei. include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate şi persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.

3.06. Toamnei nr. Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi.2010. Primăverii nr. b. c. iar restulpînă la data de 05. Art. denumita BENEFICIAR. Părţile: i. reprezentata prin manager Ion Ion. str. ii. CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion.2010. Expertul contabil trebuie să aibă în vedere explicaţiile părţilor.C. jud. Plata: Se face în două tranşe: 1.c). Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscînd următorii termeni de referinţă: a. denumit PRESTATOR si. Aceste explicaţii nu trebuie date în scris şi nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. poziţia 100. 2. iar părţile interesate în expertiză să dea. Beneficiar: S. pozitia 100. reprezentată prin manager Ion Ion. g. Toamnei nr.07. dar trebuie să le analizeze în raport cu actele justificative şi contabile expertizate. 38. str.000 lei în termen de 5 zile de la semnarea contractului.03.2010. cu sediul social in Iasi. jud. Obligaţia prestatorului de servicii: Să formuleze concluzii pentru obiectivul „X”. SC Dunarea SA. str. domiciliat în Iaşi. Prestator: expert contabil Pop Ion. Obligaţia beneficiarului: Să pună la dispoziţia expertului contabil documentele a).1000. Dunărea S. cu sediul social în Iaşi. inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I. Particularizat.2. Data încheierii contractului: 15.A. da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. e. str. numar carnet 1000. Primaverii nr. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. Iasi. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X 20 . Data depunerii Raportului de expertiză: 30. expertul contabil este abilitat să ceară.b). 39.000 lei. f. cu domiciliul in Iasi. părţile implicate pot da explicaţiile necesare expertului contabil numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. Iaşi. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. Iaşi. jud. menţionând în raportul de expertiză contabilă concordanţa sau neconcordanţa dintre explicaţiile părţilor şi actele examinate. carnet expert contabil nr. d. 3 jud. Valoarea contractului: 5. înscris în Tabloul experţilor contabili la Secţiunea I. Iasi. Pentru o mai temeinică înţelegere a evenimentelor şi a tranzacţiilor supuse expertizării. s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. explicaţii suplimentare..

6.evaluarea aporturilor in natura primite de la actionari/asociati. b) este activitatea prin care partile interesate pot dobandi (in afara actiunilor judiciare) lamuriri de natura economico-financiara din partea unor profesionisti contabili independenti. Iasi. Art. intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie.2010 Prestator. dar expertul contabil poate releva si probleme (obiective) colaterale. Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei.2010 Art. de conciliere intre partenerii comerciali si de afaceri si de fundamentare preliminara a actiunilor si contestatiilor in justitie. divizarea societatii. 21 . 4 . pe care le considera relevante in speta. Beneficiar. dizolvare. Art. Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. . ci doar exemplificate.fuziune.majorarea cap. Eu am raspuns in felul urmator: .07. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. 40. 2. . de inalta probitate si cu deontologie profesionala recunoscuta. 5.social prin aporturi in natura sau diminuarea lui prin acoperirea pierderilor.2010. 15.03. Art. d) este o activitate contactata la solicitarea celor care o considera oportuna in actiunile pe care vor sa le intreprinda. In concluzie. c) se axeaza pe cercetarea problemelor(obiectivelor) fixate de solicitanti. Aceste domenii identificate in care expertiza contabila poate juca un rol important nu sunt prezentate in mod exhaustive. b) si c) Art. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare. din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.06. principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila extrajudiciara sunt: a) este un mijloc de fundamentare a deciziilor. 3. acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) . Identificaţi cel puţin patru domenii în care expertiza contabilă extrajudiciară poate juca un rol decisiv.incetarea de plati. 41. .

eventual doar nuanţate. competenţă şi incompatibilitate. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile.2. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. în spiritul colegialităţii şi al respectului reciproc. 44. deoarece dacă s-au mai efectuat expertize contabile ăn aceeaşi cauză. ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară. este recomandabil ca experţii contabili implicaţi să se întâlnească pentru a discuta concluziile la care au ajuns. atunci expertul contabil trebuie să-şi motiveze concluziile (răspunsurile) şi vizavi de concluziile expertizelor contabile anterioare. instanţa poate dispune înlocuirea lui. Dacă. 42. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. 22 . 3515. 43. Dacă expertul nu se înfăţişează. cu obiective (întrebări) similare şi/sau corelative. Aceasta deoarece expertizarea profesională a aceluiaşi material documentar ar trebui să conducă la concluzii relativ similare. colaborator sau consilier al uneia din părţile în proces. Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. soţul(ia) sau vreo rudă apropiată. politice sau de altă natură. II. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii.1. a evidenţelor tehnico-operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. el. În particular. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. ţinând seama în special de regulile de independenţă. s-a pronunţat asupra unor aspecte. Mai mult dacă concluziile expertizelor contabile consecutive sunt diferite şi/sau contradictorii. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. Sarcina efectuării expertizei contabile de către experţii numiţi este obligatorie. În raportul de expertiză contabilă este obligatorie menţionarea privind efectuarea sau nu de alte expertize contabile în aceeaşi cauză. Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară . Aceasta. Dacă. în calitate de expert contabil. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. calitatea de martor având întâietate. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice. COMENTARII 3515. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. expertul contabil. religioase. Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. Totuşi. următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: I. în calitate de organ de control. Pot fi asimilate cu «împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă». ori a luat parte la întocmirea actelor primare. Refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea în termenul fixat.

138/2000. (3) Recuzarile se judeca in sedinta publica. ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. Art. partile fiind indreptatite sa puna si ele intrebari. din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti judecatorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalitati ori specialisti din domeniul respectiv. ART. respectându-se normele de comportament professional specifice misiunilor privind expertizele contabile. sa efectueze expertize judiciare. 202 (1) Daca partile nu se invoiesc asupra numirii expertilor. 209. Punctul de vedere va fi prezentat in camera de consiliu sau in sedinta publica. 206 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 2 pot participa si experti desemnati de parti. ART. încredinţarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora. cu exceptia celor privind aducerea cu mandat. iar parerea lor se va trece intr-un proces verbal. (2) Cand este necesar. 208 (1) Daca pentru expertiza este nevoie de o lucrare la fata locului. cuprinzand persoanele inscrise in evidenta celor autorizate. potrivit legii. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. sanctionarea cu amenda si obligarea la plata de despagubiri. instanta poate dispune inlocuirea lui. 207 Daca expertii pot sa-si dea de indata parerea vor fi ascultati chiar in sedinta. instanta va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. 138/2000. 2 si 3. 138/2000. ART. 204 (1) Expertii se pot recuza pentru aceleasi motive ca si judecatorii. ART. ART. Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabilă este Codul de procedură civilă. cu dovada de primire. ei se vor numi de catre instanta. de pe lista intocmita si comunicata de catre biroul local de expertiza. (2) Recuzarea trebuie sa fie ceruta in termen de 5 zile de la numirea expertului. aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor. sunt aplicabile in mod corespunzator in cazurile prevazute la alin. in celelalte cazuri termenul va curge de la data cand s-a ivit motivul de recuzare. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. Existând un Corp de experţi contabili. ART. stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza. Termenul va fi stabilit astfel incat depunerea expertizei la instanta sa aiba loc conform dispozitiilor art. ART. intocmit potrivit art. ART. 201-214. la cererea partilor ori din oficiu. in sedinta publica. (5) La efectuarea expertizei in conditiile alin. unul sau trei experti. prin tragere la sorti. 205 (1) Dispozitiile privitoare la citare. va numi. in care nu exista experti autorizati. (2) Incheierea de numire va stabili si plata expertilor. (3) In domeniile strict specializate. (2) Daca expertul nu se infatiseaza. cu citarea partilor si a expertului. 201 (1) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. 203 Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. daca motivul ei exista la aceasta data. daca prin lege nu se dispune altfel. (4) Dispozitiile referitoare la expertiza. 23 . 198.

respectiv numirea experţilor? 1. 138/2000. (2) Expertiza contrarie va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. până la data de 20 februarie a fiecărui an. 24 . ART. Acestea se transmit la direcţia de specialitate din cadrul aparatului central al Corpului. (3) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. ART. Pentru întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări". 209 (1) Expertul numit este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata. Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”. numirea expertilor si statornicirea platii ce li se cuvine se va putea lasa in sarcina acestei instante. ART. vor fi înscrişi numai experţii contabili care şi-au exprimat disponibilitatea şi îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei. 214 Daca expertiza se face de o alta instanta prin delegatie. instanta le va putea mari plata cuvenita prin incheiere executorie data cu citarea partilor. (2) La cererea expertilor. starea unor lucruri. ART. 3. caz in care au dreptul la despagubiri. parerea unui expert. (2) Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. prin grija directorilor executivi ai filialelor. În "Lista experţilor contabili pe specializări" prevăzută la pct. completarea şi depunerea "Fişei de opţiuni" potrivit Modelului nr.2 anexat. în concordanţă cu principiul privind competenţa profesională şi prudenţa prevăzut de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. 138/2000. Directorul executiv al filialei are obligaţia de a asigura verificarea "Fişelor de opţiuni" prezentate de către experţii contabili în ceea ce priveşte pregătirea profesională şi experienţa acestora în specializările pentru care au optat şi a lua sau propune măsuri în consecinţă. 235 – Codul de Procedura Civila (1) Oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane. 212 (1) Daca instanta nu este lamurita prin expertiza facuta. 45. ART. se va solicita. 213 (1) Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decat plata statornicita se vor pedepsi pentru luare de mita. va putea cere administrarea acestor dovezi daca este primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor. până la data de 15 februarie a fiecărui an. miscatoare sau nemiscatoare sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris. a unui fapt drept. ART. (2) Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. tinandu-se seama de lucrare. 2. ART. 210 Cand sunt mai multi experti cu pareri deosebite lucrarea trebuie sa cuprinda parerea motivata a fiecaruia.1 din prezenta procedură. care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare. ce se vor stabili prin incheiere executorie. de la toţi experţii contabili înscrişi în Tabloul Corpului din raza filialei care au dreptul şi disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare. Filialele Corpului. 211 Expertii sunt datori sa se infatiseze inaintea instantei spre a da lamuriri ori de cate ori li se va cere. vor întocmi anual "Lista experţilor contabili pe specializări" în două exemplare. după caz. poate dispune intregirea expertizei sau o noua expertiza.

Direcţia Servicii Conexe.4. singurele capabile sa-i întărească discernământul. după aceeaşi procedură la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti . fiind inscrise. după caz. 5. modificarea datelor de identificarea ale experţilor contabili. competenta şi conştiinţa. 47. Modificările ce intervin în "Lista experţilor contabili pe specializări" primite de la filialele Corpului se comunică. probitate şi demnitate. actualizat anual de catre CECCAR 48. retragerea expertului contabil la solicitarea acestuia. b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a- şi fundamenta o opinie personala. nu numai profesionala. c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa. "Lista experţilor contabili pe specializări" va fi actualizată în cursul anului în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei. le analizează şi ia sau propune măsuri de rectificare. rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate. pot efectua expertize contabile? Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil. in conditiile legii. cu viza la zi. daca e nevoie. conform prevederilor legale în vigoare. e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei.moralitate. şi altele. până la data de 15 martie a fiecărui an. . exprimându-şi.ştiinţă. în termen de 5 zile de la primirea modificărilor transmise de filiale. 25 . obţinerea calităţii de expert contabil şi înscrierea în Tabloul Corpului de noi membri. 46. deces. Direcţia de specialitate din cadrul Aparatului central al Corpului primeşte "Listele experţilor contabili pe specializări" de la filialele Corpului. după caz.independenta de spirit şi dezinteres material.Direcţia Servicii Conexe. fără ocolişuri. Care sunt persoanele care. Întocmirea "Listei experţilor contabili pe specializări " şi a "Modificări la lista experţilor contabili pe specializări" se prezintă exemplificativ în anexele la prezenta procedură. înainte de a face propuneri. plecare din ţară. 6. cum sunt: . cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. dar şi cunoştinţele de cultura generala. calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale. in partea activa a Tabloului expertilor contabili. Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili. mutarea domiciliului în alt judeţ. după care le prezintă conducerii Corpului în vederea comunicării acestora la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti . a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate. d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale. Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura. . chiar ascunsa.

direct sau indirect in activitatile clientilor sai. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare.Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai.50 şi 51 din codul de procedură civilă). (2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului.204 din Codul de procedură civilă). în celelalte cazuri termenul merge de la data la care s-a ivit motivul (art. darea sau luarea de bunuri.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii .  În cazul expetizelor contabile judiciare dacă expertul contabil nu face declaraţie de abţinere. . sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. Expertii se vor recuza pentru aceleasi morive ca si judecatorii.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . ca executant.Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. 204.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . servicii sau bani. Experţii pot fi recuzaţi pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. dacă motivul ei exista la această dată.pr. Norme: Recuzarea este dreptul pe care îl au părţile implicate în proces de a cere. în cazuri determinate. a evidentelor contabile tehnico operative. Definiţie. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv .daca este implicat financiar. la intocmirea actelor primare. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. el poate fi recuzat (art. tehnic de specialitate. Recuzarea expertului tehnic judiciar. ori a luat parte.civ. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 49. .  Recuzarea expertului contabil se cere cu 5 zile înainte de numire. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. procedură. dacă motivul există la această dată. . in calitate de organ de control. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil.c. cu citarea părţilor şi a expertului. Recuzarile se judeca in sedinta publica cu citarea partilor si a expertului.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. obtinerea de participatii la capitalul social . expertul. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. . sub orice forma. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. expertului sau experţilor să se retragă de la efectuarea expertizei. (3) Recuzările se judecă în şedinţă publică. (1) Experţii se pot recuza pentru aceleaşi motive ca şi judecătorii. Art. calitatea de martor avand intaietate .Expertul contabil poate fi recuzat : 26 .Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti .Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. conducere. .

sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca .daca este tutore. cand el.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. sau daca. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . ruda sau afin. curator al uneia din parti. cand el este sot. După consultarea dosarului. . ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii sau cand este sot. au ramas copiii. pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna din parti. .cand el. În contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 51. pana la al patrulea grad inclusiv cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală . sau daca.daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala. daca este vrajmasie intre el. soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. . daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. . 100 din legea de organizare judecatoreasca .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. . Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare.daca el. . g) ” există duşmănie între el. conform Art. sotul sau. . sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si una din parti. sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv. daca este tutore. fiind incetat din viata ori despartit.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. daca el. . cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea grad inclusiv. 50.daca este in vrajmasie intre el. au ramas copii . sau este sot. soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al 27 . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. . expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judiciare şi a primit acceptul acestuia să consulte dosarul cauzei a constatat că una dintre părţi îi este vecin.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca. fiind incetat din viata ori despartit. iar soţiile lor se află în duşmănie. sotul sau.

Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. presedintelui instantei. cu indicarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. 5 „ daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii” . deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat.. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior.27. 54. că se abţine de la efectuarea expertizei. că se abtine de a participa la procesul civil. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. Art. în ce termen şi sub ce formă? Un expert contabil care a constat după ce a consultat dosarul că se află în incompatibilitate cu una din părţi are obligaţia să declare preşedintelui instanţei de judecată sau procurorului care supravegheaza cercetarea penală sau procurorului ierarhic superior. 52. în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că este în litigiu cu una dintre părţi. că se abtine de a participa la procesul civil. cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare. Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă. 28 . în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile judiciare şi a consultat dosarul cauzei a constatat că a mai efectuat o expertiză contabilă judiciară în aceeaşi cauză la o instanţă inferioară. 7. Pct. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. cerere de apel. presedintelui instantei. Aflându-se în stare de incompatibilitate expertul contabil este obligat să declare.treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. Pct. După consultarea dosarului. dupa caz. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. Persoana incompatibila este obligata sa declare. 53. presedintelui instantei. După consultarea dosarului. ca se abtine de a participa la procesul penal. dupa caz. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. Art. „dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca”.27. că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie. Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. după ce a consultat dosarul cauzei. aceasta depunând la o instanţă judecătorească o cerere de chemare în judecată în care expertul are calitatea procesuală de pârât. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate Conform Codului de Procedură Civilă. dupa caz.

daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii .daca este tutore. când este prezent în instanţă. au ramas copii . ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . sau este sot. ascultându-se procurorul. de oricare dintre părţi. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. şi părţile. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.daca el. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului. sau daca.Declaraţia de abţinere se face de îndată ce expertul contabil a luat cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . sotul sau. Împrejurările privind abţinerea de la efectuarea expertizei contabile se comunică preşedintelui instanţei . cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul recuzării. iar dacă se găseşte necesar.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: . În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei. precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. fiind incetat din viata ori despartit.daca este in vrajmasie intre el. iar dacă se găseşte necesar. poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării. precum şi expertul care se abţine sau a cărui recuzare se cere. de oricare dintre părţi. În cazul în care expertul contabil incompatibil nu a făcut declaraţia de abţinere de a participa la efectuarea expertizei. de îndată ce partea a aflat de existenţa cazului de incompatibilitate. 100 din legea de organizare judecatoreasca .cand el. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca . în ce termen şi sub ce formă? Abţinerea ca procedură constă în declaraţia expertului care trebuie făcută de îndată ce constată că se află într-un caz de incompatibilitate. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 29 . şipărţile. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti. Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată . Recuzarea se formulează oral sau în scris.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea sau recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac 55. dacă motivul există la această dată. poate fi recuzat în cursul urmăririi penale şi al judecării. Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa de judecată fără participarea expertului care a declarat că se abţine sau este recuzat. când este prezent în instanţă. Recuzările se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor şi a expertului.daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca . ascultându-se procurorul. Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie.

Persoana incompatibila este obligata sa declare. sunt următoarelw: . ca se abtine de a participa la procesul penal. Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină. c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate. 56. în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare. dupa caz. presedintelui instantei. conform Art. expertul contabil numit să efectueze expertiza contabilă va constata că se află într-un caz de incompatibilitate. soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al patrulea inclusiv şi una dintre părţi. în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite. 58. b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională. după ce a consultat dosarul cauzei. soţul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv” din Codul de Procedură Penală. regulament) care atrag sancţiuni disciplinare. mustrare . 48: Alte cauze de incompatibilitate lit. e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului. reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului. că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul uneia dintre părţi)?Cui sesizează această situaţie. Abaterile. în ce termen şi sub ce formă? După consultarea dosarului. Declaratia de abtinere se face de indata ce persoana obligata la aceasta a luat cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate. în cazul în care au săvârşit una din faptele (abateri de la norme. . Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi). suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an. procurorului care supravegheaza cercetarea penala sau procurorului ierarhic superior. Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor. d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp. cu aratarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul abtinerii. 30 . interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat). g) ” există duşmănie între el. f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. 57. Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat. se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. avertisment scris .

direct sau indirect .Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. expertii contabili. o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite. La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. intr-o cauza penala civila. Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil: . sau nu o respinge. pot intra sub incidenta unor infractiuni. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese. j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională. 59. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor. cu intenţie. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. la termenele stabilite de Regulament. declaraţiile anuale. 60. in contextul efectuarii unor expertize contabile. . cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului. m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta 31 . interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. pretinde ori primeste bani sau alte foloase necuvenite. Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Următoarele fapte se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil .g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea. prin acţiune sau omisiune. fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic. potrivit legii. . a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale.Încălcarea. după caz. la filiala de care aparţine. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care. Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. în cursul unui an calendaristic.

asiguratorul acopera. 63. Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti.sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile . 62.sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv . se apeleaza la aceste texte din Codul Civil.sa execute personal. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 61. conform prevederilor legale. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. In acest fel.sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata . potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara.sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda .sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. în cauze penale.sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei 32 . pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale.martori. Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară.sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor.sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. Potrivit acestei polite. daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare . 120 Cpp) .Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani. 998 din Codul Civil. in limita sumei asigurate.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata . In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. judecata sau executarea pedepsei.

” 66. 65. Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. potrivit căreia : „părţile mai sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea li a câte unui expert recomandat de fiecare din ele. fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie. care să participe la efectuarea expertizei. Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere următoarele: . fapta să fie săvârşită cu vinovăţie. Expertul recomandat de parte. penal. în exercitarea profesiei. Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? În cazul în care un liber-profesionist contabil este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil în exerciţiu. de a respecta şi cere respectarea legilor şi reglementărilor în activităţile respective.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa. c.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor . prevedere care oferă mai multe garanţii pentru părţi. cum ar fi insistenţele predecesorului de a aduce la lumină adevărul. a obţinut justificarea (dovada) plăţii onorariilor datorate colegului predecesor. potrivit căreia „fiecare dintre părţi are dreptul să ceară ca un expert recomandat să participe la efectuarea expertizei”. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. când acestea rezultă clar dintr-un contract şi ţinând seama de faptul că executarea efectivă şi corectă a lucrărilor nu este contestată de client. disciplinar.118 alin.3 Cod procedură penală. 33 .contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata . civil. Această prevedere se completează cu disp. a obţinut din partea clientului autorizarea de a contacta colegul predecesor şi a obţinut de la caesta informaţiile necesare privind activităţile clientului. administrativ. 64. după caz.120 Cod procedură penală. s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorinţa clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale. potrivit legii. se abţine de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor. in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . . Trebuie reţinut şi aspectul privitor la drepturile părţilor în efectuarea acestei expertize. d. aşa cum reiese din prevederea art.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti .art. acesta nu trebuie să accepte această misiune decât în condiţiile în care: a. b.sa primeasca.

Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. arătându-li-se zilele şi orele când încep şi se continuă lucrările expertizei contabile. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. Liber-profesioniştii contabili care se găsesc în situaţia imposibilităţii executării lucrărilor contractate din cauza neprimirii datelor şi a informaţiilor necesare conform prevederilor contractului sau din cauza lipsei de cooperare cu clientul sunt în drept să rezilieze. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. asigură păstrarea secretului informaţiilor primite din partea colegului predecesor. motivat. În toate cazurile. 34 . contractul cu acest client.122 din Codul de procedură penală. 68. 69. informaţiile şi explicaţiile primite de expertul contabil în contactele sale cu părţile implicate în actul justiţiar trebuie să rămână confidenţiale. Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi. mai mulţi experţi? Dacă în efectuarea expertizei sunt angrenaţi mai mulţi experţi (2-3) şi aceştia au un punct de vedere diferit au obligativitatea întocmirii dacă e cazul fiecare a unui raport de expertiză cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond impuse Când au fost numiţi mai mulţi experţi contabili se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. În toate cazurile. în afara procedurilor prevăzute de lege. Numirea expertului sau experţilor contabili. opiniile separate trebuie consemnate în cuprinsul raportului de expertiză contabilă sau într-o anexa a acestuia (art. În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. norma profesională nr. Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. aceasta nu poate fi făcută decât după citarea părţilor cu confirmare de primire. 67. în cazul proceselor civile. Care este procedura de urmat în această situaţie? În procesele penale expertul contabil poate lua legătura cu inculpaţii numai cu încuviinţarea şi în condiţiile stabilite de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată. De regulă. Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei părţi într-o cauză justiţiară trebuie să se abţină de la contactarea părţilor implicate în actul justiţiar. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. Astfel. e. Dacă sunt deosebiri de păreri între experţi. Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile.3531). de organul de cercetare penală sau de instanţă. dacă este nevoie de o lucrare la faţa locului.

care trebuie să cuprindă: I. IV. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. referitoare la subpct. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. care trebuie să fie remuneratorie. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. (Comentariul la 3521. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. IV. art. Procedural. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. Convocarea părţilor ăn cauze civile. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. la cererea părţilor sau din oficiu. Convocarea părţilor ăn cauze civile 35 . 71. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. Totodată. În cazul expertizelor contabile dispuse de organele în drept. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Instanţele de drept civil.2 este şi rămâne pertinent). 70. minim necesar. Obiectivele (întrebările. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. în cauze civile. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. pot numi. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. identificarea datei sau perioadei si a locului în care s-a efectuat expertiza contabilă. care trebuie să contină aceleasi elemente ca si Încheierea de sedintă pentru numirea expertilor contabili în cauze civile. 116-127. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonantă emisă de organul de urmărire penală. II. precum şi expertul contabil. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. I. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. În astfel de cauze. Procedural. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . care să participe la efectuarea expertizei. data si locul începerii lucrărilor expertizei contabile trebuie documentate prin citarea părtilor prin scrisoare cu aviz de primire. III. II. III.

la nivelul fiecărei firme. fiecărui profesionist. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. pentru fiecare participant la misiune. În astfel de cauze. Totodată. părtile sunt încunostintate că au dreptul să ceară numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. 36 . Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. inclusiv anexele. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. De regula. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR. precum si expertul contabil. Criterii de stabilire a onorariilor expertilor contabili ptr expertizele ctb judiciare. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila.Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse si în cauze penale. Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. 74. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. organul de urmãrire penalã sau instanta de judecatã care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la 24 care sunt chemate părtile. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. care trebuie să contină aceleasi elemente ca si Încheierea de sedintă pentru numirea expertilor contabili în cauze civile 72.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. care să participe la efectuarea expertizei. inclusiv anexele. Procedural. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate. De regula. 73. Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. aducându-li-se la cunostintă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil si precizându-li-se că au dreptul să facă observatii cu privire la întrebări si că pot cere modificarea sau completarea lor.

instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. b. zile). este strict interzisă. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. nivelul de formare. se stabileste un onorariu provizoriu. Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. etc. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania 76. d. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Când se propune un onorariu unui client. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii 75. cheltuieli de editare. De regula. timpul afectat (ore. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. c. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. 87 din 13/02/2009 privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. Partea I nr. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist contabil ca liber profesionist. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată? Regulament din 12/01/2009 Publicat in Monitorul Oficial. indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati. De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. Cheltuielile şi diversele rambursări – deplasări de exemplu – se înregistrează distinct. 37 . 77. competenţa şi cunoştinţele necasare serviciului prestat.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. precum si societatilor de profil. profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea sa şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. cazare. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta.

Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. II. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? 38 . Cine dispune numirea expertului contabil?Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. referitoare la subpct. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. Instanţele de drept civil. acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. care este procedura de transmitere către expert a informaţiei privind numirea în cauza respectivă. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. stabilite odată cu numirea expertului în cauză? Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. IV. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. care trebuie să fie remuneratorie. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată.Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat. care sunt celelalte elemente/date/informaţii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare. care trebuie să cuprindă: I. minim necesar. III. II. unul sau trei experţi contabili prin Încheierea de şedinţă. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. III. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. 78. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. Cine dispune numirea expertului contabil?Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. Numirea expertului sau experţilor contabili. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. I. pot numi. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . la cererea părţilor sau din oficiu. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. IV. Obiectivele (întrebările. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. 79. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile.

II. în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. punctele) la care expertul sau experţii contabili numiţi trebuie să răspundă. Numirea expertului sau experţilor contabili. Când efectuarea expertizelor contabile judiciare este supusă altor reglementări procedurale speciale. Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. Totodată. precum şi expertul contabil. atunci când consideră necesar să cunoască părerea unor experţi contabili. pot numi. Dacă expertul sau experţii contabili numiţi pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremu-neratoriu. 116-127. Plata expertului contabil sau experţilor contabili numiţi. aducându-li-se la cunoştinţă întrebările la care trebuie să răspundă expertul contabil şi precizându-li-se că au dreptul să facă observaţii cu privire la întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. dispunerea expertizei contabile judiciare în cauze penale se face prin Ordonanţă emisă de organul de urmărire penală. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu 5 zile înainte de termenul de judecată. 39 . IV. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse şi în cauze penale. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei un termen adecvat . experţii contabili numiţi din oficiu sau recomandaţi de părţile în proces. trebuie să se conformeze reglementărilor procedurale respective privind dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea experţilor contabili. care să participe la efectuarea expertizei. se poate face numai de către organul în drept să dispună administrarea probei cu expertiza contabilă. Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? Instanţele de drept civil. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numiţi să se pronunţe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse judecăţii. care trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi Încheierea de şedinţă pentru numirea experţilor contabili în cauze civile. minim necesar. care trebuie să cuprindă: 1. III. I. atât din oficiu cât şi recomandaţi de părţile în proces. ei sunt îndreptăţiţi să refuze efectuarea expertizei contabile judiciare. Numele expertului sau experţilor contabili numiţi din oficiu sau la cererea părţilor în proces. care trebuie să fie remuneratorie. III. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de către organele îndreptăţite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Procedural. I. organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a dispus efectuarea unei expertize contabile fixează un termen la care sunt chemate părţile. Obiectivele (întrebările. Acest refuz este o problemă de raţionament profesional al expertului sau experţilor contabili numiţi. pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate. numele expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) din oficiu sau la cererea părţilor în proces. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul sau experţii contabili numiţi ca fiind inadecvat (prea scurt). 80. unul sau trei experţi contabili prin Încheiere de şedinţă. În cazul lipsei de solicitudine a instanţei cu privire la cererile expertului sau experţilor contabili numiţi. la cererea părţilor sau din oficiu. IV. referitoare la subpct. ei sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei mărirea acestuia. art. II. În astfel de cauze. părţile sunt încunoştinţate că au dreptul să ceară numirea şi a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă.

ascultarea expertului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor. 40 . Lamuririle suplimentare in scris pot fi cerute si serviciului medico-legal. (1) Dacă instanţa nu este lămurită prin expertiza făcută. Dacă termenul iniţial fixat de instanţă pentru depunerea expertizei contabile judiciare este considerat de către expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) ca fiind inadecvat (prea scurt). la cererea organului care a dispus expertiza. 2. se cer expertului lamuriri suplimentare in scris ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza. Cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata constata. Art. ţinându-se seama de faptul că raportul de expertiză contabilă trebuie depus la instanţa care a dispus-o cu cinci zile înainte de termenul de judecată. fie de catre altul. în ce situaţie se dispune.pr. Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta. 124. fără echivoc şi fără a se solicita expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi) să se pronunţe asupra încadrărilor legale ale faptelor supuse judecăţii. termenul în care trebuie să se efectueze expertiza contabilă. In acest caz. de regulă. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei un termen adecvat. 3. a dat răspunsuri incomplete sau dacă după efectuarea expertizei au apărut împrejurări care pot determina modificarea opiniei iniţiale a expertului. cand se socoteste necesar. De asemenea. (2) Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării. 212. laboratorului de expertiza criminalistica ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. O altă expertiză poate fi încuviinţată de instanţă. poate dispune întregirea expertizei sau o nouă expertiză. de regulă de acelaşi expert care a participat la lucrările expertizei propriu –zise. 4. Instanţa poate să dispună efectuarea unui supliment de expertiză care urmăreşte obiective suplimentare sau atunci când expertul a omis să răspundă. el (ei) este (sunt) îndreptăţit(ţi) să solicite instanţei mărirea acestuia. 125. Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata are indoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiza. dar pentru efectuarea acestui supliment instanţa competentă poate desemna un alt expert. În cazul expertizei contrare se numesc. Norme: Suplimentul de expertiză se efectuează. la cerere sau din oficiu. Dacă expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile judiciare consideră onorariul stabilit de instanţă neremuneratoriu. dispune efectuarea unei noi expertize. plata expertului contabil sau experţilor contabili numit(ţi). Codul de procedura penala: Art. drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). Obiectivele expertizei contabile trebuie să fie formulate de instanţă concis. care trebuie să fie remuneratorie. punctele) la care expertul contabil sau experţii contabili numit(ţi) trebuie să răspundă. dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi expert. Codul de procedura penala: Art. la cererea motivată a părţii nemulţumite sau din oficiu. trei experţi. 81. obiectivele (întrebările.civ. şi se efectuează de un alt expert decât cel care a întocmit raportul de expertiză iniţial. ca expertiza nu este completa.c. minim necesar pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare de calitate.

e. Etc. Acestea constituie în fapt o audiere a expertului contabil în calitatea sa de specialist. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. fără a face trimitere la toate documentele probante. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei. cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. trebuie contractate. f. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. Este posibil. Cand sunt mai doi experti numiti se intocmeste un singur raport de expertiza.Codul de procedură civilă). fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. 213 alin. 82. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. b. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . având valoarea unei continuări a expertizei contabile. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. Daca sunt deosebiri de pareri. la solicitarea acestuia. atunci când se constată că expertiza nu este completă. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. indiferent de natura lor (judiciară sau extrajudiciară). Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. Răspunsuri abordate superficial. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. invocată de către oricare dintre părţi. d. Lipsa de procedură în numirea experţilor. 1. uneori. opiniile separate sunt consemnate in cuprinsul raportului sau intr-o anexa. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. În astfel de situaţii. Este „leit-motivul” pentru care expertizele contabile. c. unul dintre elementele fundamentale ale contractului fiind mărimea onorariului. completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară în situaţia în care organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experţi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a părţilor?Cine stabileşte onorariul acestora? Expertii care vor cere sau vor primi mai mult decât plata statornicită se vor pedepsi pentru luare de mită (art. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. c. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. În cazul expertizelor contabile judiciare majorarea onorariului se face de către organul în drept care a dispus efectuarea expertizei. b. peste voinţa acestora. 41 . Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate. Pentru părţile implicate în proces. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă.

care se publica anual in Monitorul Oficial. Contractele încheiate în acest scop pot include chiar clauze cu privire la lucrările care trebuie executate si persoanele cărora le vor fi delegate spre executare. Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte?Care sunt drepturile şi obligaţiile acestora? Art. Norma de lucru nr. Onorariul celor doi experti se stabileste de catre organul de urmarire penala sau de instant de judecata si se mentioneaza in ordonanta prin care sunt numiti cei doi. 42 . adica sa precizeze daca mai sunt si alte probleme care trebuie lamurite si nu au fost sesizate de organele judiciare. care de regulă sunt comandate si contractate cu cabinete sau societăti de expertiză contabilă. în ce priveste continutul si calitatea raportului de expertiză contabilă. 83. trebuie respectată. care sa participe la efectuarea expertizei. inclusiv anexele de catre cei doi expertii care au luat parte la intocmirea lui. Răspunderea finală însă. Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul raportului de expertiza solicita acest lucru. Cerinta de mai sus nu există în cazul în care organul în drept a nominalizat o persoană juridică pentru efectuarea expertizei printr-un ex\pert contabil reprezentant. Sa manifeste un rol activ. revine integral expertului contabil care a contractat misiunea sau a reprezentat societatea de expertiză contabilă. Toate celelalte au calitatea de copii. În astfel de cazuri. Sa se documenteze prin studierea dosarului si prin solicitarea de lamuriri organelor judiciare si partilor. în continutul si comentariile ei. Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. indiferente de tehnicile de multiplicare. Obligatii: Sa se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare. raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale: unul pt organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul pentru expertii contabili care au efectuat expertiza contabila. Expertul contabil recomandat de parte sau desemnat de parte este expertul contabil membru al CECCAR si inscris in tabloul Corpului. Sa informeze organele judiciare daca se afla intr-o situatie de abtinere sau recuzare. De regula. printr-un act procedural (Încheiere de sedintă sau ordonantă). si nici în cazul expertizelor contabile extrajudiciare. 123 DELEGAREA si SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR. În cazul expertizelor contabile judiciare. 120: Codul de Procedura Penala (3) Partile mai sunt incunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de fiecare dintre ele. Toate exemplarele parafate si semnate de expertii contabili in original au calitatea de rapoarte de expertiza originale. si prin urmare trebuie să îsi îndeplinească personal si integral mandatul. expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea părtilor nu pot delega efectuarea lucrărilor deoarece au fost nominalizati de către un organ în drept să dispună proba cu expertiza contabilă.

aceste operatiuni nu sunt in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. De asemenea formularea obiectivului nr. 3 Deducerea şi calcularea TVA care trebuia vărsată la buget în aceeaşi perioadă Obiectivul 4 Ce acte normative au fost încalcate de către învinuit în legătură cu operaţiunile contabile menţionate mai sus? Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2007. daca se refera la obiectivele nr. in vederea aflarii adevarului. sunt necesare cunostintele unui expert contabil. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. 1 si 2. precum si de a se prezenta in fata organului judiciar pentru a da explicatii suplimentare 84. deoarece. la cerere. deci formularea obiectivelor nr. Sa completeze sau sa refaca expertiza daca I se cere acest lucru. sa completeze obiectivele in prezenta partilor 85. in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. Sa aduca la cunostinta organelor judiciare diferite elemente rezultate pe parcursului efectuarii expertizei si care pot contribui la lamurirea unor imprejurari specifice cauzei. Sa depuna raportul de expertiza la data fixata de organul judiciar. in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala. Obiectivele expertizei contabile. Dacă dobânzile plătite de învinuit în perioada ianuarie – aprilie 2009 pentru împrumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse în cheltuieli Obiectivul nr. sau din oficiu. 2 Recalcularea profitului în funcţie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia vărsat de către învinuitîin perioada ianuarie – aprilie 2009 Obiectivul nr. Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală în care administratorul firmelor A şi B este cercetat pentru evaziune fiscală privind impozitul pe profit şi TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie – aprilie 2009: Obiectivul 1. 2. care trebuie sa faca 43 . atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor. 4 nu este in competenta expertului contabil. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1.

expertul contabil prin acest paragraf. Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: Pentru a fi administrata ca proba in justitie.constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice. la fiecare obiectiv. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. sa contribuie eficient la solutionarea cauzei.Indiferent de modalitatea de consemnare a opiniei diferite de catre unul din experti(in cadrul raportului de expertiza contabila. 122) reglementeaza modul de exprimare a opniilor diferite. acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala 86.Mai mult. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. dupa formularea opiniei celuilalt expert sau prin semnarea raportului de expertiza asa cum a fost intocmit de catre celalalt expert. cu mentiunea expresa ca se anexeaza opinia separata. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. Atat codul de procedura civila (art. in acelasi timp cu raportul de expertiza contabila judiciara. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. 88. 210) cat si codul de procedura penala(art. respectiv in cadrul aceluiasi raport de expertiza sau intr-o anexa la acesta. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea 44 . Opiniile diferite pot fi exprimate atat de catre expertii numiti din oficiu cat si de cei recomandati de partile din proces. releva mai mult decat i se cere. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. care face parte integranta din raport). opiniile separate in cadrul unor expertize apara la expertizele contabile dispuse in procesele judiciare unde au fost numiti atat experti din oficiu cat si la recomandarea partilor. Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. Opinia separata exprimata de catre unul dintre expertii contabili trebuie sa fie depusa spre verificare la filiala CECCAR si ulterior la instanta de judecata. punctual. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. aceasta trebuie sa fie temienic fundamentata. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. 87. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate De regula. Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. fara insa a incrimina partea adversa.

poate dispune. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. III. Capitolul III CONCLUZII al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II DESFĂ ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă. masuri de refacere sau de completare a expertizei. Introducere. la cererea partilor sau din oficiu. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei. IV Consideratii personale ale expertului contabil. Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata. circumstantele care au determinat litigiul in cauza. cu caracter de exceptie. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. materialul documentar folosit. 2 __________________________________ La obiectivul nr. formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate acesteia: La obiectivul nr. 90. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile.concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. 89. peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate.In aceste situatii. Concluzii. Sunt si situatii in care. respectiv Introducere. 1 __________________________________ La obiectivul nr. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil. n __________________________________ 45 . explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil. organul care a dispus efectuarea expertizei. expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara. obiectivele(intrebarile) expertizei. II. In astfel de cazuri. organul care a dispus expertiza. iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. I.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile In unele cazuri. Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. Cap. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila.

92. care trebuie să fie precis(ă). şi nu încadrarea judiciară a acestora. Fiecare paragraf din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil. Aceasta. În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale. a expertizelor şi actelor de control (de orice fel) anterioare. dacă aceste prezentări ar îngreuna înţelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă. fără a face aprecieri asupra calităţii documentelor justificative. Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile” din raportul de expertiză contabilă. iar normele profesionale emană de la un organism de autoreglementare (Corpul Experţilor Contabili şi Contabilior Autorizaţi din 46 . el nu trebuie să le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (răspunsurilor) sale la obiectivul(ele) fixat(e) expertizei contabile. Dar. care exprimă situaţii nereale sau care sunt suspecte. dar trebuie să menţioneze aceasta în raportul de expertiză contabilă. De regulă.) 91. Capitolul IV CONSIDERAŢIILE PERSONALE ALE EXPERTULUI(ŢILOR) CONTABIL(I). El poate face obiectul unui capitol separat. actele şi faptele analizate. (Se vor relua răspunsurile din Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului considerăm necesar să facem următoarele precizări: ______________________________________________________ (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile. în care expertul contabil. fără echivoc. dacă părţile interesate în expertiza contabilă au făcut obiecţii sau au dat explicaţii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concluziilor sale. este recomandabil ca ansamblul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă. Reglementările procedurale au întâietate în faţa normelor profesionale. într-un paragraf al Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE fiecare expert contabil trebuie să-şi motiveze detaliat şi documentat opinia pe care o susţine. Dacă raportul de expertiză contabilă este întocmit de mai mulţi experţi care au opinii diferite. deoarece expertul contabil analizează evenimente şi tranzacţii. locul producerii evenimentelor şi tranzacţiilor. În cazuri deosebite. în exercitarea misiunii sale. iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor şi interpretarea acestora. ordonată şi sistematizată. concis(ă). a reprezentărilor (înregistrărilor) contabile. în expertizele judiciare trebuie motivată separat opinia expertului recomandat de parte în raport cu opinia expertului numit din oficiu. care are prioritate? Comentaţi. Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE al raportului de expertiză contabilă trebuie să conţină câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) al (a) expertizei contabile care să cuprindă o descriere amănunţită a operaţiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. se confruntă cu acte şi documente care nu întrunesc condiţiile legale. Aceasta rezultă din ierarhia consacrată a textelor juridice: reglementările proceduale (Codul de procedură civilă şi penală) emană de la puterea legislativă (Parlament). În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentate ansamblul calculelor şi interpretarea rezultatelor acestora. sursele de informaţii utilizate. şi nici asupra încadrărilor legale. redactat(ă) într-o manieră analitică.

identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare. pozitia din Tabloul Corpului . Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? Capitolul I Introducere. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract .Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila .identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume. Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă? Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . domiciliu. numar carnet. a surselor de informatii utilizate . care trebuie sa fie précis. cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor 47 . ci vine în completarea şi/sau actualizarea spiritului acesteia să fie aplicată cu prioritate. daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile .identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila.identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale. cu indicarea numelui expertului/expertilor 94. In cazuri deosebite. Totuşi un aspect trebuie relevat. inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. a actelor si faptelor analizate. . parat. al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . redactat intr-o maniera analitica. concis. De lege ferenda susţinem necesitatea ca .Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte. fapt care impune ca o prevedere din normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei prevederi procedurale. in care expertul contabil. numar contract .Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil.Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei. in executarea misiunii sale. ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.România). el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile. şi anume: normele profesionale sunt de factură mai recentă decât reglementările procedurale. dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. 93. domiciliu. prenume.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora.Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . în ipoteza revizuirii reglementărilor procedurale să se facă trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp.

intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. De regulă. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. parchet) sau a instantei de judecata .acestora. 95. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă de filă. inclusiv anexele. Toate exemplarele parafate şi semnate de expertul(ţii) contabil(i) în original au calitatea de rapoarte de expertiză contabilă originale. Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? Orientativ. aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. inclusiv anexele. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. raportul de expertiză contabilă se întocmeşte în două exemplare originale: unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile şi unul pentru expertul(ţii) contabil(i) care a (au) efectuat expertiza contabilă. COMENTARII 3532. Numărul de exemplare originale poate fi mai mare dacă beneficiarul raportului de expertiză solicită acest lucru. indiferent de tehnicile de multiplicare.Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite.1. 48 . se parafează şi se semnează de către expertul(ţii) contabil(i) pe fiecare pagină în parte. Toate celelalte au calitatea de copii. Semnarea raportului de expertiză contabilă. iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. acesta. 96. Pentru a evita orice dispută cu privire la originalitatea raportului de expertiză contabilă. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor. Raportul de expertiză contabilă se depune la beneficiarul acestuia în termenul legal sau contractual.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. . 3532.Dosarul cauzei.este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces .2.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. .Particularizat. Raportul de expertiză contabilă nu se semnează de către niciuna dintre părţile interesate în efectuarea expertizei contabile.

99. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă.3. audit. Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective: a) oferirea posibilităţii ca publicul să aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate şi armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. e) armonizare: pe cât posibil. 100. prin favorizarea contactelor dintre colegi. 98. d) colegialitate: auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului. Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. indiferent de tipul acestuia (obişnuit. b) confidenţialitate: nicio informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă la cunoştinţă terţilor. 97. cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme. Raportul de expertiză contabilă judiciară se depune la organele care au dispus-o cu cel puţin cinci zile înainte de data stabilită pentru judecată. cifre multiple sau alte elemente de natură similară. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară se predă clientului care a solicitat-o la locul şi la termenul prevăzute în contract. consultanţă. Anexele raportului de expertiză contabilă.. Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. Anexele raportului de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului(ţilor) contabil(i). b) contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru. expertiză etc. cu observaţii sau cu imposibilitatea efectuării expertizei contabile). care au calitatea de angajaţi ai Corpului. Auditul de calitate se întemeiază pe 5 principii fundamentale: a) universalitate: auditul se aplică tuturor cabinetelor definite ca atare şi tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea: contabilitate. d) dezvoltarea solidarităţii în rândul profesiei.3532. Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile? 49 . apropierea şi respectul profesioniştilor faţă de organele Corpului. fac parte integrantă din raportul de expertiză contabilă şi se întocmesc de către expertul(ţii) contabil(i) cu scopul de a susţine o constatare din cuprinsul raportului de expertiză contabilă. Anexele la raportul de expertiză contabilă. c) aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale şi de respectare a obligaţiilor de membru. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. anume formaţi şi instruiţi. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate. c) adaptarea auditului: este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului.

b) aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale. 50 . a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia (auditul structural). examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic). participarea la activităţile organizate de Corp (auditul de conformitate. plata cotizaţiilor. depunerea raportului anual de activitate. etica. c) îndeplinirea obligaţiilor de membru al Corpului în ceea ce priveşte educaţia.Auditul de calitate cuprinde: a) cunoaşterea modului de organizare a cabinetului.