You are on page 1of 1

MMS

Dekan
1. Prikazati sadrzaj kodne tabele prilikom LZW kompresije niza…
2. Ako su frekvece pojavljivanja simbola A,B,C I D redom 0.4; 0.3; 0.2; 0.1, odrediti aritmeticki kod
ulaznog stringa CBAD.
3. Navesti vrednosti R,G I B komponente koje daju a) belu boju b) crnu boju
4. Robusnost watermarkinga
5. Objasnti multipoint videokonferenciju I opisati strukturu MCU
6. Napisati Huffmanov kod ako su date sledece verovatnoce pojavljivanja simbola A,B,C,D,E – 0.3 0.2
0.25 0.1 0.15 respektivno
7. Objasniti oznake 1080i I 720p
8. Koje vrste korelacija medju podacima se koriste u algoritmima za kompresiju?
9. Razlike izmedju steganografije I watermarkinga
10. Navesti vrste video signala.
11. LZW algoritam za dekodiranje?
12.Objasniti watermark I navesti osobine koje mora da poseduje.
13. Karakteristike PAL I NTSC standarda.

Pera
1. Napisati kod za konverziju boje (predstavljene rgb modelom) u odg. Nijansu sive
2. Koji je glavni nedostatak GIF formata za prikaz slika?
3.Napisati funkciju kooja se moze koristiti I za Color I Brightness.
4. Opisati nacin funkcionisanja resze operacije.
5. Navesti glavne dlove WAV fajla.
6. Objasniti HSV model boja
7. Napisati funkciju za Color I Brightness filter.
8.Navesti primer za konvolucioni filter za nalazenje ivica.
9. Sta su false color images?
10. Kojim redom se podaci nalaze u data delu WAV fajla?
11. Ukratko opisati strukturu BMP fajla.
12. Navesti razliku izmedju konvolucionih I displacement filtera za slike.
13.Navesti glavne korake u kreiranju JPEG slike.
14. Ukratko opisati proces konkatenacije dva Wav fajla sa potpuno istim sadzajem.
15. Navesti razlike izmedju CMYK I RGB modela boja.