You are on page 1of 38

LISTA DE PASAJES CON TÉRMINOS GRIEGOS PAR A DIÁCONOS Y

ANCIANOS

DIÁCONOS

BGT Esther 1:10 ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἡδέως γενόμενος ὁ βασιλεὺς εἶπεν τῷ Αμαν καὶ
Βαζαν καὶ Θαρρα καὶ Βωραζη καὶ Ζαθολθα καὶ Αβαταζα καὶ Θαραβα τοῖς ἑπτὰ εὐνούχοις τοῖς
διακόνοις τοῦ βασιλέως Ἀρταξέρξου
R95 Esther 1:10 El séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó
a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos que servían
delante del rey Asuero,
NVI Esther 1:10 Al séptimo día, como a causa del vino el rey Asuero estaba muy
alegre, les ordenó a los siete eunucos que le servían —Meumán, Biztá, Jarboná, Bigtá,
Abagtá, Zetar y Carcás—

BGT Esther 2:2 καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως ζητηθήτω τῷ βασιλεῖ κοράσια ἄφθορα καλὰ
τῷ εἴδει
R95 Esther 2:2 Entonces dijeron los criados del rey, sus cortesanos: "Busquen para el
rey jóvenes vírgenes de buen parecer.
NVI Esther 2:2 Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta:
«Que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey.

BGT Esther 6:3 εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς τίνα δόξαν ἢ χάριν ἐποιήσαμεν τῷ Μαρδοχαίῳ καὶ εἶπαν οἱ
διάκονοι τοῦ βασιλέως οὐκ ἐποίησας αὐτῷ οὐδέν
R95 Esther 6:3 Y el rey preguntó: -- ¿Qué honra o qué distinción se concedió a
Mardoqueo por esto? Los servidores del rey, sus oficiales, respondieron: -- Nada se ha
hecho en su favor.
NVI Esther 6:3 —¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? —
preguntó el rey. —No se ha hecho nada por él —respondieron sus ayudantes
personales.

BGT Esther 6:5 καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως ἰδοὺ Αμαν ἕστηκεν ἐν τῇ αὐλῇ καὶ εἶπεν ὁ
βασιλεύς καλέσατε αὐτόν
R95 Esther 6:5 Y los servidores del rey le respondieron: -- Amán está en el patio. --
Que entre -- dijo el rey.
NVI Esther 6:5 Sus ayudantes respondieron: —El que anda en el patio es Amán. —
¡Que pase! —ordenó el rey.

Se llamaba “diáconos” a los asistentes directos del rey.

BGT Proverbs 10:4 πενία ἄνδρα ταπεινοῖ χεῖρες δὲ ἀνδρείων πλουτίζουσιν [1] υἱὸς
πεπαιδευμένος σοφὸς ἔσται τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται
R95 Proverbs 10:4 La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes
enriquece.
NVI Proverbs 10:4 Las manos ociosas conducen a la pobreza; las manos hábiles
atraen riquezas.

Los “diáconos” son los que tienen manos hábiles para atraer
recursos.

BGT Matthew 20:26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται
ὑμῶν διάκονος,
R95 Matthew 20:26 Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor,
NVI Matthew 20:26 Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera
hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor,

Jesús declara que los que deseen ser parte de su reino,


tendrán que ser “diáconos”, es decir, servidores del Rey
celestial.

BGT Matthew 22:13 τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις· δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας
ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
R95 Matthew 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: "Atadlo de pies y manos y
echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes",
NVI Matthew 22:13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: “Átenlo de pies y manos, y
échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.”

Se observa otra vez el concepto de que los “diáconos” eran


servidores del rey.

BGT Matthew 23:11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.


R95 Matthew 23:11 El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo,
NVI Matthew 23:11 El más importante entre ustedes será siervo de los demás.

BGT Mark 9:35 καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς δώδεκα καὶ λέγει αὐτοῖς· εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι,
ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος.
R95 Mark 9:35 Entonces él se sentó, llamó a los doce y les dijo: -- Si alguno quiere
ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos.
NVI Mark 9:35 Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: —Si alguno
quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.

BGT Mark 10:43 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν ἔσται ὑμῶν
διάκονος,
R95 Mark 10:43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros, será vuestro servidor;
NVI Mark 10:43 Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera
hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor,
En el reino de Dios, los que son “diáconos” son los que
ocupan los puestos más altos.

BGT John 2:5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε.
R95 John 2:5 Su madre dijo a los que servían: -- Haced todo lo que él os diga.
NVI John 2:5 Su madre dijo a los sirvientes: —Hagan lo que él les ordene.

BGT John 2:9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν
ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος
R95 John 2:9 Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber
de dónde era (aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua), llamó al
esposo
NVI John 2:9 El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber
de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua.
Entonces llamó aparte al novio

Aquí se destaca alguno de los menesteres de los “diáconos”.

BGT John 12:26 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ
ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
R95 John 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.
NVI John 12:26 Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también
estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará

BGT Romans 13:4 θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ
γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι.
R95 Romans 13:4 porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer
justicia y para castigar al que hace lo malo.
NVI Romans 13:4 pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo,
entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios
para impartir justicia y castigar al malhechor.

En estos pasajes se observa que todo el que sigue a Jesús


termina siendo “diácono” y su función es hacer el bien en
nombre de Dios.

BGT Romans 15:8 λέγω γὰρ Χριστὸν διάκονον γεγενῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ, εἰς
τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,
R95 Romans 15:8 Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para
mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres,
NVI Romans 15:8 Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la
fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas,

Jesús fue “diácono” de Dios para mostrar la verdad y


confirmar la promesa que él hizo.

BGT Romans 16:1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν [καὶ] διάκονον τῆς
ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,
R95 Romans 16:1 Os recomiendo, además, a nuestra hermana Febe, diaconisa de la
iglesia en Cencrea.
NVI Romans 16:1 Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de
Cencreas.

Como seguidora de Cristo, tenemos aquí que se destaca que


una mujer también es “diácono”.

BGT 1 Corinthians 3:5 Τί οὖν ἐστιν Ἀπολλῶς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκονοι δι᾽ ὧν ἐπιστεύσατε,
καὶ ἑκάστῳ ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν.
R95 1 Corinthians 3:5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio
de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
NVI 1 Corinthians 3:5 Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada
más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el
Señor le asignó a cada uno.

BGT 2 Corinthians 3:6 ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ
πνεύματος· τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ.
R95 2 Corinthians 3:6 el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo
pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.
NVI 2 Corinthians 3:6 Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no
el de la letra sino el del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.

BGT 2 Corinthians 6:4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστάντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ,
ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις,
R95 2 Corinthians 6:4 Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de
Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
NVI 2 Corinthians 6:4 Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos
como servidores de Dios: en sufrimientos, privaciones y angustias;

Pablo destaca que su labor y la de Apolos era como


“diáconos”. El término ministro es una traducción latina del
término “diácono” o servidor. Destaca sus padecimientos por
servir a Dios.

BGT 2 Corinthians 11:15 οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι
δικαιοσύνης· ὧν τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
R95 2 Corinthians 11:15 Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan
de ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
NVI 2 Corinthians 11:15 Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se
disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus
acciones.

BGT 2 Corinthians 11:23 διάκονοι Χριστοῦ εἰσιν; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις
περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολλάκις.
R95 2 Corinthians 11:23 ¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo
más; en trabajos, más abundante; en azotes, sin número; en cárceles, más; en
peligros de muerte, muchas veces.
NVI 2 Corinthians 11:23 ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que
ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los
azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces.

El diablo, según sus pretenciones de gobernante, también


tiene sus “diáconos”.

BGT Galatians 2:17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί,
ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.
R95 Galatians 2:17 Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también
nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¡De
ninguna manera!
NVI Galatians 2:17 »Ahora bien, cuando buscamos ser justificados porCristo, se hace
evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al
servicio del pecado? ¡De ninguna manera!

Cristo no es “diácono” del pecado.

BGT Ephesians 3:7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης
μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
R95 Ephesians 3:7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que
me ha sido dado según la acción de su poder.
NVI Ephesians 3:7 De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por
su gracia, me dio conforme a su poder eficaz.

Ser “diácono” de Dios es un regalo de su gracia porque


revela la operación de su poder y el otorgamiento de los
dones de su Espíritu.

BGT Ephesians 6:21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν
Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ,
R95 Ephesians 6:21 Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago,
todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor,
NVI Ephesians 6:21 Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les
contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo.

BGT Philippians 1:1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις,
R95 Philippians 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:
NVI Philippians 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos:

Aquí pareciera ser que los diáconos son también “obispos” o


supervisores. Pablo parece hacer referencia a las mismas
personas como realizando ambas tareas.

BGT Colossians 1:7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν
πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ,
R95 Colossians 1:7 Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es
un fiel ministro de Cristo para vosotros,
NVI Colossians 1:7 Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel
servidor de Cristo para el bien de ustedes.

BGT Colossians 1:23 εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ


μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ
ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.
R95 Colossians 1:23 Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe,
sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda
la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
NVI Colossians 1:23 con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y
estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Éste es el evangelio
que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y
del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor.

BGT Colossians 1:25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι
εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,
R95 Colossians 1:25 De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que
me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
NVI Colossians 1:25 De ésta llegué a ser servidor según el plan que Dios me
encomendó para ustedes: el dar cumplimiento a la palabra de Dios,

BGT Colossians 4:7 Τὰ κατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς
διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν κυρίῳ,
R95 Colossians 4:7 Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado
hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor.
NVI Colossians 4:7 Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el
Señor, les contará en detalle cómo me va.

Pablo se describe a sí mismo como diácono dotado por Dios


para su servicio y también menciona otros diáconos que
hacen la obra de Dios.

BGT 1 Timothy 3:8 Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ
αἰσχροκερδεῖς,
R95 1 Timothy 3:8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados
a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas;
NVI 1 Timothy 3:8 Los diáconos, igualmente, deben ser honorables, sinceros, no
amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas.

BGT 1 Timothy 3:12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ
τῶν ἰδίων οἴκων.
R95 1 Timothy 3:12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen
bien a sus hijos y sus casas,
NVI 1 Timothy 3:12 El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a
sus hijos y su propia casa.

Se puede advertir que esta lista de cualidades de los


diáconos es similar a la de los obispos o supervisores. Véase
1 Ti 3:2 y Ti 1:7.

BGT 1 Timothy 4:6 Ταῦτα ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ,
ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας·
R95 1 Timothy 4:6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de
Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
NVI 1 Timothy 4:6 Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de
Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a
paso has seguido.

Timoteo, como “diácono”, servía con el don de “enseñar”.

DIACONÍA

BGT Luke 10:40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, κύριε, οὐ
μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
NVI Luke 10:40 Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que
hacer. Así que se acercó a él y le dijo: —Señor, ¿no te importa que mi hermana me
haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!
R95 Luke 10:40 Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y,
acercándose, dijo: -- Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile, pues, que me ayude.

Se menciona la obra de diaconía ejercida por mujeres.


BGT Acts 1:17 ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.
NVI Acts 1:17 Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio.
R95 Acts 1:17 y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio.

BGT Acts 1:25 λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς ἀφ᾽ ἧς παρέβη Ἰούδας
πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.
NVI Acts 1:25 para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse
al lugar que le correspondía.»
R95 Acts 1:25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó
Judas por transgresión, para irse a su propio lugar".

Aquí se observa que la “diaconía” de los primeros seguidores


de Jesús incluyó el don de ser apóstoles.

BGT Acts 6:1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν
Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι
αὐτῶν.
NVI Acts 6:1 En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron
los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran
desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
R95 Acts 6:1 En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo
murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran
desatendidas en la distribución diaria.

BGT Acts 6:4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν.
NVI Acts 6:4 Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la
palabra.»
R95 Acts 6:4 Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra.

En este pasaje del libro de Hechos 6, se observa que lo que


solicitaron los apóstoles fue que se aumente el número de
personas que ejercían la “diaconía” como ellos, pero entre las
personas de habla griega para que no existieran problemas
de discriminación étnica. Los pasajes posteriores relatan que
no las personas elegidas eran llenas del Espíritu, y estaban
dotadas de varios dones para servir a la iglesia. Por eso
fueron evangelistas de avanzada (Samaria) y también
predicaban y enseñaban con poder (Esteban). En ningún
lugar se los nombra “diáconos”, aunque evidentemente lo
eran al igual que los apóstoles.
BGT Acts 11:29 τῶν δὲ μαθητῶν, καθὼς εὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν
πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς·
NVI Acts 11:29 Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los
recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea.
R95 Acts 11:29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea;

Dar ofrenda o brindar recursos es hacer “diaconía”.

BGT Acts 12:25 Βαρναβᾶς δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν
διακονίαν, συμπαραλαβόντες Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον.
NVI Acts 12:25 Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de
Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos.
R95 Acts 12:25 Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén,
llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.

BGT Acts 20:24 ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν
δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον
τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.
NVI Acts 20:24 Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo,
con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el
Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
R95 Acts 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí
mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.

BGT Acts 21:19 καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ᾽ ἓν ἕκαστον, ὧν ἐποίησεν ὁ θεὸς ἐν τοῖς
ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ.
NVI Acts 21:19 Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios
había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio.
R95 Acts 21:19 a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las
cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.

BGT Romans 11:13 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν· ἐφ᾽ ὅσον μὲν οὖν εἰμι ἐγὼ ἐθνῶν ἀπόστολος, τὴν
διακονίαν μου δοξάζω,
NVI Romans 11:13 Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de
ustedes, le hago honor a mi ministerio,
R95 Romans 11:13 Hablo a vosotros, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los
gentiles, honro mi ministerio,

Pablo menciona que realizar lo que Dios le pedía era hacer


“diaconía”. Su “diaconía” consistía en evangelizar y predicar
el evangelio.
BGT Romans 12:7 εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ,
NVI Romans 12:7 si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de enseñar,
que enseñe;
R95 Romans 12:7 el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza;

En este pasaje, el concepto de “diaconía” se incluye como un


don específico junto con los otros dones del Espíritu.

BGT Romans 15:31 ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἡ διακονία μου ἡ εἰς
Ἰερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται,
NVI Romans 15:31 Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que
están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo.
R95 Romans 15:31 para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la
ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida;

La ofrenda es una “diaconía”.

BGT 1 Corinthians 12:5 καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος·
NVI 1 Corinthians 12:5 Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor.
R95 1 Corinthians 12:5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.

En este pasaje, Pablo resalta que la diaconía se puede hacer


con diferentes dones.

BGT 1 Corinthians 16:15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν
ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·
NVI 1 Corinthians 16:15 Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los
primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les
recomiendo, hermanos,
R95 1 Corinthians 16:15 Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las
primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos.

Aquí se destaca que una familia ejercía sus dones en Acaya


y entonces hacía diaconía.

BGT 2 Corinthians 3:7 Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις


ἐγενήθη ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως διὰ τὴν
δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην,
NVI 2 Corinthians 3:7 El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con
letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés
debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo.
R95 2 Corinthians 3:7 Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con
gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a
causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería,
BGT 2 Corinthians 3:8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ;
NVI 2 Corinthians 3:8 Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más
glorioso el ministerio del Espíritu?
R95 2 Corinthians 3:8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?

BGT 2 Corinthians 3:9 εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ
διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ.
NVI 2 Corinthians 3:9 Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¡cuánto más
glorioso será el ministerio que trae la justicia!
R95 2 Corinthians 3:9 Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más
abundará en gloria el ministerio de justificación,

BGT 2 Corinthians 4:1 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ
ἐγκακοῦμεν
NVI 2 Corinthians 4:1 Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este
ministerio, no nos desanimamos.
R95 2 Corinthians 4:1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la
misericordia que hemos recibido, no desmayamos.

En estos pasajes, Pablo resalta que la diaconía del tiempo de


Moisés fue importante al enfatizar que estamos en pecado y
necesitamos de un Salvador (refiere aquí a la labor que
tenían como pueblo de Dios ante el resto de los pueblos de la
tierra), pero más lo es la diaconía que trae las buenas nuevas
de que enfatiza la obra de Cristo en nuestro favor al aplicar
su justicia y justificar a los que creen en él.

BGT 2 Corinthians 5:18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ
καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς,
NVI 2 Corinthians 5:18 Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos
reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación:
R95 2 Corinthians 5:18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación:

La diaconía de este tiempo es destacar que hemos sido


reconciliados con Dios por medio de la justicia de Cristo.

BGT 2 Corinthians 6:3 Μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία,
NVI 2 Corinthians 6:3 Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo,
para que no se desacredite nuestro servicio.
R95 2 Corinthians 6:3 No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que
nuestro ministerio no sea desacreditado.
El servir a Cristo debe hacerse con cuidado para no
desacreditar la diaconía.

BGT 2 Corinthians 8:4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν
τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους,
NVI 2 Corinthians 8:4 rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio
de tomar parte en esta ayuda para los santos.
R95 2 Corinthians 8:4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el
privilegio de participar en este servicio para los santos.

BGT 2 Corinthians 9:1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστιν τὸ
γράφειν ὑμῖν·
NVI 2 Corinthians 9:1 No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los
santos,
R95 2 Corinthians 9:1 En cuanto a la ayuda para los santos, es por demás que yo os
escriba,

BGT 2 Corinthians 9:12 ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶν
προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ
θεῷ.
NVI 2 Corinthians 9:12 Esta ayuda que es un servicio sagrado no sólo suple las
necesidades de los santos sino que también redunda en abundantes acciones de
gracias a Dios.
R95 2 Corinthians 9:12 porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a
los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.

BGT 2 Corinthians 9:13 διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ τῇ
ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς
καὶ εἰς πάντας,
NVI 2 Corinthians 9:13 En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos
alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del
evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos.
R95 2 Corinthians 9:13 Ellos, por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por
la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la generosidad de vuestra
contribución para ellos y para todos.

BGT 2 Corinthians 11:8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν,
NVI 2 Corinthians 11:8 De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda
para servirles a ustedes.
R95 2 Corinthians 11:8 He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros
a vosotros.

El dar ofrenda es hacer diaconía.


BGT Ephesians 4:12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ,
NVI Ephesians 4:12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para
edificar el cuerpo de Cristo.
R95 Ephesians 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo,

Notar que la “diaconía” es estar capacitado para edificar el


cuerpo de Cristo según los dones que se le dio a cada uno.
Los dones que se destacan previamente son netamente
expresados en un contexto de hacer diaconía para entrenar a
otros para que la hagan. Pero los dones son todos para hacer
diaconía.

BGT Colossians 4:17 καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ· Βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν κυρίῳ, ἵνα
αὐτὴν πληροῖς.
NVI Colossians 4:17 Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el
Señor, y que la lleve a cabo.
R95 Colossians 4:17 Decid a Arquipo: "Mira que cumplas el ministerio que recibiste en
el Señor".

BGT 1 Timothy 1:12 Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν
με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν
NVI 1 Timothy 1:12 Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues
me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio.
R95 1 Timothy 1:12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque, teniéndome por fiel, me puso en el ministerio,

BGT 2 Timothy 4:5 Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν
διακονίαν σου πληροφόρησον.
NVI 2 Timothy 4:5 Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias,
soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización; cumple con los deberes de tu
ministerio.
R95 2 Timothy 4:5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio.

BGT 2 Timothy 4:11 Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ,
ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.
NVI 2 Timothy 4:11 Sólo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo,
porque me es de ayuda en mi ministerio.
R95 2 Timothy 4:11 Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo,
porque me es útil para el ministerio.
Pablo menciona reiteradamente varios aspectos de su
“diaconía” en la iglesia de Dios y la de otros.

BGT Hebrews 1:14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ
τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;
NVI Hebrews 1:14 ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino,
enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación?
R95 Hebrews 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a
favor de los que serán herederos de la salvación?

Los ángeles hacen diaconía con los dones que Dios le dio
para servirlo.

BGT Revelation 2:19 οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ
τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
NVI Revelation 2:19 Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia,
y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras.
R95 Revelation 2:19 "'Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu
perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras.

Tu “diaconía”, la forma en que se sirve con diferentes dones.

VERBO DIAKONOO- SERVIR

BGT Matthew 4:11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν
αὐτῷ.

NVI Matthew 4:11 Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle.

R95 Matthew 4:11 El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían.

Los ángeles sirven.

BGT Matthew 8:15 καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ ἠγέρθη καὶ
διηκόνει αὐτῷ.

NVI Matthew 8:15 Le tocó la mano y la fiebre se le quitó; luego ella se levantó y
comenzó a servirle.

R95 Matthew 8:15 Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó; ella se levantó, y los
servía.

BGT Matthew 20:28 ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ
δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.
NVI Matthew 20:28 así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para
servir y para dar su vida en rescate por muchos.

R95 Matthew 20:28 como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para
servir y para dar su vida en rescate por todos.

Cristo vino a servir.

BGT Matthew 25:44 τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;

NVI Matthew 25:44 Ellos también le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos


hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la
cárcel, y no te ayudamos?”

R95 Matthew 25:44 Entonces también ellos le responderán diciendo: "Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te
servimos?".

Servir es una de las evidencias de que somos aptos para el


reino de los cielos.

BGT Matthew 27:55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες
ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ·

NVI Matthew 27:55 Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían
seguido a Jesús desde Galilea para servirle.

R95 Matthew 27:55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían
seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndolo.

Se destaca que las mujeres habían servido a Jesús hasta el


final.

BGT Mark 1:13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν
μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.

NVI Mark 1:13 y allí fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Estaba entre las
fieras, y los ángeles le servían.

R95 Mark 1:13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días. Era tentado por Satanás y
estaba con las fieras, y los ángeles lo servían.

BGT Mark 1:31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ
πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

NVI Mark 1:31 Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces


se le quitó la fiebre y se puso a servirles.

R95 Mark 1:31 Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó; e


inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía.
BGT Mark 10:45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ
δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

NVI Mark 10:45 Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para
servir y para dar su vida en rescate por muchos.

R95 Mark 10:45 porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y
para dar su vida en rescate por todos.

BGT Mark 15:41 αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι
πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.

NVI Mark 15:41 Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en
Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén.

R95 Mark 15:41 quienes, cuando él estaba en Galilea, lo seguían y le servían; y otras
muchas que habían subido con él a Jerusalén.

BGT Luke 4:39 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆμα
δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.

NVI Luke 4:39 así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó.
Ella se levantó en seguida y se puso a servirles.

R95 Luke 4:39 E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y
levantándose ella al instante, les servía.

Estos pasajes de Marcos y Lucas son similares a los de


Mateo.

BGT Luke 8:3 καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί,
αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.

NVI Luke 8:3 Juana, esposa de Cuza, el administrador de Herodes; Susana y muchas
más que los ayudaban con sus propios recursos.

R95 Luke 8:3 Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas
que ayudaban con sus bienes.

Estas mujeres servían (diakonoun) a Jesús y su obra.

BGT Luke 10:40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, κύριε, οὐ
μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.

NVI Luke 10:40 Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que
hacer. Así que se acercó a él y le dijo: —Señor, ¿no te importa que mi hermana me
haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!
R95 Luke 10:40 Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y,
acercándose, dijo: -- Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile, pues, que me ayude.

BGT Luke 12:37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας· ἀμὴν
λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.

NVI Luke 12:37 Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su
llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa, y
él mismo se pondrá a servirles.

R95 Luke 12:37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando
venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y
vendrá a servirles.

Interesante descripción de lo que hará Jesús con sus fieles.

BGT Luke 17:8 ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ· ἑτοίμασον τί δειπνήσω καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως
φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;

NVI Luke 17:8 ¿No se le diría más bien: “Prepárame la comida y cámbiate de ropa
para atenderme mientras yo ceno; después tú podrás cenar”?

R95 Luke 17:8 ¿No le dice más bien: "Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que
haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú"?

El trato que reciben, a veces, quienes se dedican a servir. Se


los trata como inferiores.

BGT Luke 22:26 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος καὶ ὁ
ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.

NVI Luke 22:26 No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse
como el menor, y el que manda como el que sirve.

R95 Luke 22:26 pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el
más joven, y el que dirige, como el que sirve,

BGT Luke 22:27 τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν
μέσῳ ὑμῶν εἰμι ὡς ὁ διακονῶν.

NVI Luke 22:27 Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que
sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes
como uno que sirve.

R95 Luke 22:27 pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No
es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve.

En el reino de los cielos, tienen mayor estatus los que sirven.


BGT John 12:2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ
τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ.

NVI John 12:2 Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno
de los que estaban a la mesa con él.

R95 John 12:2 Y le hicieron allí una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que
estaban sentados a la mesa con él.

Se destaca el servicio de Marta como seguidora de Cristo.

BGT John 12:26 ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ
ἐμὸς ἔσται· ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.

NVI John 12:26 Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también
estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará.

R95 John 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo esté, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.

El servicio a Dios va ligado a seguirlo y hacer su voluntad.

BGT Acts 6:2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπαν· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν
ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις.

NVI Acts 6:2 Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les
dijeron: «No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la
palabra de Dios para servir las mesas.

R95 Acts 6:2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: -
- No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.

Los apóstoles no se quejan por servir a las mesas, sino


porque la exigencia de servir a tantos les impediría dedicarse
también a la enseñanza y difusión del evangelio.

BGT Acts 19:22 ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ
Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν.

NVI Acts 19:22 Entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y
Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia.

R95 Acts 19:22 Envió entonces a Macedonia a dos de los que lo ayudaban, Timoteo y
Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia.

BGT Romans 15:25 Νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις.

NVI Romans 15:25 Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos,

R95 Romans 15:25 Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos,
Ofrendar es también servir.

BGT 2 Corinthians 3:3 φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν,
ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν
καρδίαις σαρκίναις.

NVI 2 Corinthians 3:3 Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por
nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente; no en tablas de
piedra sino en tablas de carne, en los corazones.

R95 2 Corinthians 3:3 Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros,
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en
tablas de carne del corazón.

BGT 2 Corinthians 8:19 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος
ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν [αὐτοῦ] τοῦ κυρίου δόξαν καὶ
προθυμίαν ἡμῶν,

NVI 2 Corinthians 8:19 Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe
cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar
nuestro ardiente deseo de servir.

R95 2 Corinthians 8:19 Y no solo esto, sino que también fue designado por las
iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es
administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra
buena voluntad.

BGT 2 Corinthians 8:20 στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ
διακονουμένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν·

NVI 2 Corinthians 8:20 Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que
administramos este generoso donativo;

R95 2 Corinthians 8:20 Evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda
abundante que administramos,

Se destaca la forma de servir mediante la administración de


donativos y otros dones como pastorear y enseñanza.

BGT 1 Timothy 3:10 καὶ οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον, εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι
ὄντες.

NVI 1 Timothy 3:10 Que primero sean puestos a prueba, y después, si no hay nada
que reprocharles, que sirvan como diáconos.

R95 1 Timothy 3:10 Y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son
irreprochables, podrán ejercer el diaconado.

Es evidente que el servicio de los creyentes a otros tenía


ciertos requisitos. Habría que verificar a qué tipos de dones
de servicio hace referencia, porque si es a todos, es
importante en relación con la implementación de distintos
servicios en la iglesia y no solo el que se adscribe
actualmente a los “diáconos”.

BGT 1 Timothy 3:13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ
πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

NVI 1 Timothy 3:13 Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y
adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús.

R95 1 Timothy 3:13 porque los que ejerzan bien el diaconado, ganarán para sí un
grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.

BGT 2 Timothy 1:18 δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα
ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.

NVI 2 Timothy 1:18 Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día.
Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso.

R95 2 Timothy 1:18 Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en
aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor.

BGT Philemon 1:13 Ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν
τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,

NVI Philemon 1:13 Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar
mientras estoy preso por causa del evangelio.

R95 Philemon 1:13 Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera
en mis prisiones por causa del evangelio.

BGT Hebrews 6:10 οὐ γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς
ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες.

NVI Hebrews 6:10 Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del
amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen
haciendo.

R95 Hebrews 6:10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de
amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y
sirviéndolos aún.

BGT 1 Peter 1:12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν
διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν
ἄγγελοι παρακύψαι.

NVI 1 Peter 1:12 A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino
que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los
que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aun los
mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas.
R95 1 Peter 1:12 A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles.

BGT 1 Peter 4:10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ
οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ.

NVI 1 Peter 4:10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido,
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.

R95 1 Peter 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.

BGT 1 Peter 4:11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός, ἵνα
ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων, ἀμήν.

NVI 1 Peter 4:11 El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de
Dios; el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios
será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los
siglos de los siglos. Amén.

R95 1 Peter 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén.

En los pasajes anteriores de las cartas de Pablo y de Pedro


se observa notoriamente que el servir (diakonoo) puede ser
con diferentes dones. Todos deben hacerlo para la gloria de
Dios. Esto es una posible indicación de que todos los dones
fueron dados para el servicio sin jerarquías entre ellos que
surgieron posteriormente. Es decir, bajo el concepto de
“servir”, hacer “servicio” (diakonía) o ser “diácono” entrarían la
expresión plena de todos los dones otorgados por el Espíritu
Santo.

PRESBÍTERO

BGT Matthew 15:2 διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ
γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας [αὐτῶν] ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.

NVI Matthew 15:2 —¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos?
¡Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos!

R95 Matthew 15:2 -- ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?,
pues no se lavan las manos cuando comen pan.
BGT Matthew 16:21 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς
Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ
ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

NVI Matthew 16:21 Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que
tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes
de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y
que al tercer día resucitara.

R95 Matthew 16:21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que
le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.

BGT Matthew 21:23 Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν
ἐξουσίαν ταύτην;

NVI Matthew 21:23 Jesús entró en el templo y, mientras enseñaba, se le acercaron


los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. —¿Con qué autoridad haces
esto? —lo interrogaron—. ¿Quién te dio esa autoridad?

R95 Matthew 21:23 Cuando llegó al Templo, los principales sacerdotes y los ancianos
del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le preguntaron: -- ¿Con qué
autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad?

BGT Matthew 26:3 Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν
τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα

NVI Matthew 26:3 Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos
del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote,

R95 Matthew 26:3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos
del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás,

BGT Matthew 26:47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ
ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.

NVI Matthew 26:47 Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los
doce. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los
jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo.

R95 Matthew 26:47 Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, y
con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de
los ancianos del pueblo.

BGT Matthew 26:57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα,
ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν.

NVI Matthew 26:57 Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo
sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos.
R95 Matthew 26:57 Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás,
adonde estaban reunidos los escribas y los ancianos.

BGT Matthew 27:1 Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·

NVI Matthew 27:1 Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos
del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús.

R95 Matthew 27:1 Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los
ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte.

BGT Matthew 27:3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν
τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις

NVI Matthew 27:3 Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían
condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los
jefes de los sacerdotes y a los ancianos.

R95 Matthew 27:3 Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era
condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos,

BGT Matthew 27:12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων οὐδὲν
ἀπεκρίνατο.

NVI Matthew 27:12 Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos,
Jesús no contestó nada.

R95 Matthew 27:12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los
ancianos, nada respondió.

BGT Matthew 27:20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν
Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.

NVI Matthew 27:20 Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la
multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús.

R95 Matthew 27:20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la
multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús.

BGT Matthew 27:41 ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ
πρεσβυτέρων ἔλεγον·

NVI Matthew 27:41 De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes,
junto con los maestros de la ley y los ancianos.
R95 Matthew 27:41 De esta manera también los principales sacerdotes, junto con los
escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían:

BGT Matthew 28:12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια
ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις

NVI Matthew 28:12 Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un
plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero

R95 Matthew 28:12 Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de
acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados,

BGT Mark 7:3 -οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ
ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων,

NVI Mark 7:3 (En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero
cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los
ancianos.

R95 Mark 7:3 (pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los
ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen.

BGT Mark 7:5 καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς· διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ
μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον;

NVI Mark 7:5 Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: —
¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos, en vez de comer con
manos impuras?

R95 Mark 7:5 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: -- ¿Por qué tus
discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con
manos impuras?

BGT Mark 8:31 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ
ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι
καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι·

NVI Mark 8:31 Luego comenzó a enseñarles: —El Hijo del hombre tiene que sufrir
muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por
los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite.

R95 Mark 8:31 Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del hombre
padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por
los escribas, ser muerto y resucitar después de tres días.

BGT Mark 11:27 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ
ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
NVI Mark 11:27 Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el
templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los
ancianos.

R95 Mark 11:27 Volvieron entonces a Jerusalén y, andando él por el Templo, se le


acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos,

BGT Mark 14:43 Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος παραγίνεται Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ᾽
αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν
πρεσβυτέρων.

NVI Mark 14:43 Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno
de los doce. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los
jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos.

R95 Mark 14:43 Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los doce,
y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de
los escribas y de los ancianos.

BGT Mark 14:53 Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς.

NVI Mark 14:53 Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los
jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley.

R95 Mark 14:53 Trajeron, pues, a Jesús al Sumo sacerdote; y se reunieron todos los
principales sacerdotes, los ancianos y los escribas.

BGT Mark 15:1 Καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ
γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ.

NVI Mark 15:1 Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los
ancianos, los maestros de la ley y el Consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron
a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato.

R95 Mark 15:1 Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes
con los ancianos, con los escribas y con todo el Concilio, llevaron a Jesús atado y lo
entregaron a Pilato.

BGT Luke 7:3 ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων
ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.

NVI Luke 7:3 Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los
judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo.

R95 Luke 7:3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los
judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo.
BGT Luke 9:22 εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ
τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.

NVI Luke 9:22 —El Hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado
por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que
lo maten y que resucite al tercer día.

R95 Luke 9:22 y diciendo: -- Es necesario que el Hijo del hombre padezca muchas
cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los
escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.

Es evidente en los Evangelios que los “ancianos” o


presbíteros eran una clase de personas que tenían
ascendencia entre el pueblo. En general, se sabe que eran
dirigentes que asistían en las distintas sinagogas de la
ciudad. Podían existír varias sinagogas, ya que cada diez
familias se podía generar una. Algunos de ellos eran letrados
y podían interpretar las Escrituras y enseñar, lo que los hacía
generadores y sostenedores de tradiciones.

BGT Luke 15:25 Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ
οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν,

NVI Luke 15:25 »Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando
se acercó a la casa, oyó la música del baile.

R95 Luke 15:25 "El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa,
oyó la música y las danzas;

El hijo mayor es considerado un presbítero. Así que el


término refiere también a un cargo ocupado y no solo a la
edad.

BGT Luke 20:1 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ
εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις

NVI Luke 20:1 Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les
predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la
ley, junto con los ancianos.

R95 Luke 20:1 Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el Templo y
anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los
ancianos,

BGT Luke 22:52 Εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς
τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους· ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;

NVI Luke 22:52 Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y
a los ancianos, que habían venido a prenderlo: —¿Acaso soy un bandido, para que
vengan contra mí con espadas y palos?
R95 Luke 22:52 Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la
guardia del Templo y a los ancianos que habían venido contra él: -- ¿Como contra un
ladrón habéis salido con espadas y palos?

Se destaca a los ancianos como una función jerárquica


dentro de la sociedad.

BGT John 8:9 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ
κατελείφθη μόνος καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα.

NVI John 8:9 Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más
viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí.

R95 John 8:9 Pero ellos, al oir esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno
a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes; solo quedaron Jesús
y la mujer que estaba en medio.

En realidad, la traducción debiera ser “comenzando por los


ancianos”, ya que se refiere a las personas consideradas
líderes que eran quienes habían traído el caso a Jesús.
Aunque no aparecen en los versículos anteriores, por lo
general, siempre acompañaban a los maestros de la ley y los
fariseos en los emprendimientos contra Cristo. La expresión
“los más jóvenes” no aparece en griego.

BGT Acts 2:17 καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου
ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν
ὁράσεις ὄψονται καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται·

NVI Acts 2:17 »“Sucederá que en los últimos días —dice Dios—, derramaré mi
Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,
tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos.

R95 Acts 2:17 ""En los postreros días -- dice Dios -- , derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán
visiones y vuestros ancianos soñarán sueños;

Uno de los pocos pasajes que parece referir a la edad y no a


un cargo.

BGT Acts 4:5 Ἐγένετο δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς
πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς ἐν Ἰερουσαλήμ,

NVI Acts 4:5 Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos
y los maestros de la ley.

R95 Acts 4:5 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los
gobernantes, los ancianos y los escribas,

BGT Acts 4:8 Τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν πρὸς αὐτούς· ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ
πρεσβύτεροι,
NVI Acts 4:8 Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: —Gobernantes del pueblo
y ancianos:

R95 Acts 4:8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: -- Gobernantes del
pueblo y ancianos de Israel:

BGT Acts 4:23 Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπαν.

NVI Acts 4:23 Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo
lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos.

R95 Acts 4:23 Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que
los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.

BGT Acts 6:12 συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς καὶ
ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον,

NVI Acts 6:12 Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se
apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el Consejo.

R95 Acts 6:12 Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas; y


arremetiendo, lo arrebataron y lo trajeron al Concilio.

Se observa la interacción de los primeros discípulos con los


jefes de las sinagogas o ancianos.

BGT Acts 11:30 ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ
Σαύλου.

NVI Acts 11:30 Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de
Bernabé y de Saulo.

R95 Acts 11:30 lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de
Bernabé y de Saulo.

BGT Acts 14:23 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾽ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους, προσευξάμενοι μετὰ
νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.

NVI Acts 14:23 En cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los
encomendaron al Señor, en quien habían creído.

R95 Acts 14:23 Constituyeron ancianos en cada iglesia y, después de orar y de


ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído.

BGT Acts 15:2 γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ πρὸς
αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους
καὶ πρεσβυτέρους εἰς Ἰερουσαλὴμ περὶ τοῦ ζητήματος τούτου.
NVI Acts 15:2 Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con
ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé, y algunos otros creyentes, subieran a
Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos.

R95 Acts 15:2 Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con
ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a
Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión.

BGT Acts 15:4 παραγενόμενοι δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ παρεδέχθησαν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν
ἀποστόλων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ θεὸς ἐποίησεν μετ᾽ αὐτῶν.

NVI Acts 15:4 Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia
como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había
hecho por medio de ellos.

R95 Acts 15:4 Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y
los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.

BGT Acts 15:6 Συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου.

NVI Acts 15:6 Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto.

R95 Acts 15:6 Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de
este asunto.

BGT Acts 15:22 Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ
ἐκλεξαμένους ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρναβᾷ, Ἰούδαν τὸν
καλούμενον Βαρσαββᾶν καὶ Σιλᾶν, ἄνδρας ἡγουμένους ἐν τοῖς ἀδελφοῖς,

NVI Acts 15:22 Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la
iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y
Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena
reputación entre los hermanos.

R95 Acts 15:22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la
iglesia, elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas,
que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los
hermanos,

BGT Acts 15:23 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν· Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς
κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ ἐθνῶν χαίρειν.

NVI Acts 15:23 Con ellos mandaron la siguiente carta: Los apóstoles y los ancianos, a
nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia: Saludos.

R95 Acts 15:23 y escribir por conducto de ellos: "Los apóstoles, los ancianos y los
hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia:
Salud.
BGT Acts 16:4 Ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ
κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις.

NVI Acts 16:4 Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los
apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica.

R95 Acts 16:4 Al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían
acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las
guardaran.

BGT Acts 20:17 Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς
ἐκκλησίας.

NVI Acts 20:17 Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de
Éfeso.

R95 Acts 20:17 Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de
la iglesia.

BGT Acts 21:18 Τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο
οἱ πρεσβύτεροι.

NVI Acts 21:18 Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los
ancianos estaban presentes.

R95 Acts 21:18 Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se
hallaban reunidos todos los ancianos;

En los capítulos 11 al 21 de Hechos se observa que la Iglesia


empezaba a tener a los “ancianos” como una función de
jerarquía o responsabilidad. Probablemente eran los
responsables de grupos o sinagogas donde ser reunían los
creyentes. Es decir, que la iglesia cristiana primitiva comenzó
a adoptar las funciones jerárquicas de las sinagogas judías.
El ser anciano, no era por una cuestión de dones sino de
servicio. Esto dejó establecido una función o cargo dentro de
la iglesia como en el judaísmo.

BGT Acts 23:14 οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν· ἀναθέματι
ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον.

NVI Acts 23:14 Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos, y les
dijeron: —Nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos
matar a Pablo.

R95 Acts 23:14 los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y
dijeron: -- Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que
hayamos dado muerte a Pablo.

BGT Acts 24:1 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ
ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου.
NVI Acts 24:1 Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con
algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, para presentar ante el
gobernador las acusaciones contra Pablo.

R95 Acts 24:1 Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con
algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el
gobernador contra Pablo.

BGT Acts 25:15 περὶ οὗ γενομένου μου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ᾽ αὐτοῦ καταδίκην.

NVI Acts 25:15 Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de
los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara.

R95 Acts 25:15 respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los
principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él.

En Hechos 23 a 25, se menciona a los encargados de las


sinagogas judías o ancianos.

BGT 1 Timothy 5:1 Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃς ἀλλὰ παρακάλει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς


ἀδελφούς,

NVI 1 Timothy 5:1 No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera
tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos;

R95 1 Timothy 5:1 No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre; a los más
jóvenes, como a hermanos;

BGT 1 Timothy 5:2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ.

NVI 1 Timothy 5:2 a las ancianas, como a madres; a las jóvenes, como a hermanas,
con toda pureza.

R95 1 Timothy 5:2 a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a
hermanas, con toda pureza.

Se utilizó el término también para mujeres.

BGT 1 Timothy 5:17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ
κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ.

NVI 1 Timothy 5:17 Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos
de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la
enseñanza.

R95 1 Timothy 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de
doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar,
BGT 1 Timothy 5:19 κατὰ πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δύο ἢ τριῶν
μαρτύρων.

NVI 1 Timothy 5:19 No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que
esté respaldada por dos o tres testigos.

R95 1 Timothy 5:19 Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por
dos o tres testigos.

BGT Titus 1:5 Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ
καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,

NVI Titus 1:5 Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer
y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones
que te di.

R95 Titus 1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y
establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.

BGT Hebrews 11:2 ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι.

NVI Hebrews 11:2 Gracias a ella fueron aprobados los antiguos.

R95 Hebrews 11:2 Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.

Otro de los pocos pasajes que hace referencia al término


“anciano” para indicar edad o tiempo cronológico.

BGT James 5:14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ
προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀλείψαντες [αὐτὸν] ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου.

NVI James 5:14 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la
iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor.

R95 James 5:14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la
iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.

Santiago destaca alguna de las cosas que podía requerirse


de los ancianos dados que eran considerados modelos de
conducta y espiritualidad.

BGT 1 Peter 5:1 Πρεσβυτέρους οὖν ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ
Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός·

NVI 1 Peter 5:1 A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como
ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha
de revelar, les ruego esto:

R95 1 Peter 5:1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también
con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la
gloria que será revelada:
BGT 1 Peter 5:5 Ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις· πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν
ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι [ὁ] θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν
χάριν.

NVI 1 Peter 5:5 Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de
humildad en su trato mutuo, porque «Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a
los humildes».

R95 1 Peter 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos
unos a otros, revestíos de humildad, porque "Dios resiste a los soberbios, y da gracia a
los humildes".

Pedro se considera “anciano”. Describe la relación que debe


haber entre los ancianos de una iglesia y aquellos a quienes
sirven.

BGT 2 John 1:1 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν
ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν,

NVI 2 John 1:1 El anciano, a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la
verdad —y no sólo yo sino todos los que han conocido la verdad—,

R95 2 John 1:1 El Anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la
verdad; y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad,

BGT 3 John 1:1 Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

NVI 3 John 1:1 El anciano, al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad.

R95 3 John 1:1 El Anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad.

Juan también se considera un “anciano”. Destaca de esa


forma su autoridad para dar la información que sigue.

BGT Revelation 4:4 Καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους
εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἐπὶ τὰς
κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.

NVI Revelation 4:4 Rodeaban al trono otros veinticuatro tronos, en los que estaban
sentados veinticuatro ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la
cabeza.

R95 Revelation 4:4 Alrededor del trono había veinticuatro tronos, y en los tronos vi
sentados a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en
sus cabezas.

BGT Revelation 4:10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους
αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες·
NVI Revelation 4:10 los veinticuatro ancianos se postraban ante él y adoraban al que
vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono exclamando:

R95 Revelation 4:10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado
en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas
delante del trono, diciendo:

BGT Revelation 5:5 καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι· μὴ κλαῖε, ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ
τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.

NVI Revelation 5:5 Uno de los ancianos me dijo: «¡Deja de llorar, que ya el León de la
tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido! Él sí puede abrir el rollo y sus siete
sellos.»

R95 Revelation 5:5 Entonces uno de los ancianos me dijo: "No llores, porque el León
de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete
sellos".

BGT Revelation 5:6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν
πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτὰ οἵ εἰσιν τὰ
[ἑπτὰ] πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.

NVI Revelation 5:6 Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y
los ancianos, a un Cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía
siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la
tierra.

R95 Revelation 5:6 Miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y
en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete
cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la
tierra.

BGT Revelation 5:8 Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες
πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας
θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων,

NVI Revelation 5:8 Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios.

R95 Revelation 5:8 Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los
veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de
oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.

BGT Revelation 5:11 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων
NVI Revelation 5:11 Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban
alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era
millares de millares y millones de millones.

R95 Revelation 5:11 Miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los
seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones,

BGT Revelation 5:14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον· ἀμήν. καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ
προσεκύνησαν.

NVI Revelation 5:14 Los cuatro seres vivientes exclamaron: «¡Amén!», y los ancianos
se postraron y adoraron.

R95 Revelation 5:14 Los cuatro seres vivientes decían: "¡Amén!". Y los veinticuatro
ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los
siglos.

BGT Revelation 7:11 Καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ
προσεκύνησαν τῷ θεῷ

NVI Revelation 7:11 Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los
ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del
trono, y adoraron a Dios

R95 Revelation 7:11 Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de
los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del
trono y adoraron a Dios,

BGT Revelation 7:13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι· οὗτοι οἱ
περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον;

NVI Revelation 7:13 Entonces uno de los ancianos me preguntó: —Esos que están
vestidos de blanco, ¿quiénes son, y de dónde vienen?

R95 Revelation 7:13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: "Estos que
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?".

BGT Revelation 11:16 Καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι [οἱ] ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ
τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ

NVI Revelation 11:16 Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos
delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios

R95 Revelation 11:16 Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos
delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios,
BGT Revelation 14:3 καὶ ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν
τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν
τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

NVI Revelation 14:3 Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los
cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de
los ciento cuarenta y cuatro mil que habían sido rescatados de la tierra.

R95 Revelation 14:3 Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los
cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra.

BGT Revelation 19:4 καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ
προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ λέγοντες· ἀμὴν ἁλληλουϊά,

NVI Revelation 19:4 Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se
postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: «¡Amén,
Aleluya!»

R95 Revelation 19:4 Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se
postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Decían: "¡Amén!
¡Aleluya!".

El término “anciano” en Apocalipsis refiere a un grupo


especial que está ante el trono de Dios. Es evidente que
realizan una función de supervisión.

ANCIANO/A

BGT Luke 1:18 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι
πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.

NVI Luke 1:18 —¿Cómo podré estar seguro de esto? —preguntó Zacarías al ángel—.
Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada.
R95 Luke 1:18 Zacarías preguntó al ángel: -- ¿En qué conoceré esto?, porque yo soy
viejo y mi mujer es de edad avanzada.

BGT Titus 2:2 Πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ,
τῇ ὑπομονῇ·

NVI Titus 2:2 A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos,
e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia.
R95 Titus 2:2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el
amor, en la paciencia.
BGT Titus 2:3 Πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους μὴ οἴνῳ πολλῷ
δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους,
NVI Titus 2:3 A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y no
calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno

R95 Titus 2:3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Que no sean
calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien.

BGT Philemon 1:9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ
καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ·

NVI Philemon 1:9 prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y
ahora, además, prisionero de Cristo Jesús,
R95 Philemon 1:9 prefiero rogártelo apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano,
y ahora, además, prisionero de Jesucristo.

Estos pasajes de Pablo a Timoteo y Tito muestran la


importancia de tratar a los dirigentes o ancianos, sean
hombres o mujeres, con respeto. Ellos tenían una delicada
tarea en la iglesia. Nótese que las mujeres ancianas debían
ser elegidas por las mismas características con que se
seleccionan a los varones ancianos. Ancianos y ancianas
tenían la noble tarea de adoctrinar en el bien a las
generaciones más jóvenes. Para hacerlo tenían que tener
ciertas características. También los “diáconos” Pablo,
Timoteo y Tito eran encargados de nombrar a estos ancianos
y ancianas para que dirijan la iglesia de Dios en base a las
sugerencias de Pablo para la difusión del evangelio en esos
lugares. Esto muestra además que los diáconos, no ejercían
un cargo o función eclesiástica como los ancianos o las
ancianas, sino que servían a otros con sus dones. Se podría
explorar las prácticas actuales respecto al servicio de
diaconía. No parece estar subordinado al de los ancianos de
la congregación.

EPÍSCOPO

BGT Acts 20:28 προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο
ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

NVI Acts 20:28 Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el
Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él
adquirió con su propia sangre.
R95 Acts 20:28 Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por
su propia sangre,

BGT Philippians 1:1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις,
NVI Philippians 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos:
R95 Philippians 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:

Aquí pareciera ser que los diáconos son también “obispos” o


supervisores. Pablo hace referencia a las mismas personas
como realizando ambas tareas.

BGT 1 Timothy 3:2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον
σώφρονα κόσμιον φιλόξενον διδακτικόν,

NVI 1 Timothy 3:2 Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer,
moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar;
R95 1 Timothy 3:2 Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una
sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;

BGT Titus 1:7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον,
μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ,

NVI Titus 1:7 El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto debe ser
intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de
ganancias mal habidas.
R95 Titus 1:7 Es necesario que el obispo sea irreprochable, como administrador de
Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso
de ganancias deshonestas.

BGT 1 Peter 2:25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ
ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

NVI 1 Peter 2:25 Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han
vuelto al Pastor que cuida de sus vidas.
R95 1 Peter 2:25 Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto
al Pastor y Obispo de vuestras almas.

El término “epíscopo” parece dar a entender un aspecto


menos técnico que el que se le asigna a la traducción de
“obispos”. En realidad, se refiere a un concepto de
supervisión.