You are on page 1of 4

1.

Imenice

a) sastavljeno pisanje
- autocesta, kinodvorana, kinoprojekcija, audiokaseta, fotoklub, fotoalbum, radiopostaja,
radioveza, videozapis, videosnimka
– riječi auto, audio, foto, kino, video, radio pišu se sastavljeno s imenicama uz koje se nalaze
- Dugorešanin – naziv za stanovnika Duge Rese, Velikogoričanin – naziv za stanovnika Velike
Gorice, Marijabistričanin – naziv za stanovnika Marije Bistrice
– ukoliko se naziv naseljenog mjesta piše rastavljeno, naziv stanovnika toga mjesto piše se
sastavljeno
- dopodne/popodne
– imenice dopodne i popodne pišu se sastavljeno kad znače vrijeme do 12 sati (dopodne) i od 12
sati (popodne) do sumraka

b) pisanje sa spojnicom – polusloženice


- rak-rana, spomen-ploča, lovor-vijenac
– kao posluženice pišu se izrazi sastavljeni od dviju imenica koje imaju istu razinu značenja i
koje zadržavaju svoj naglasak
- B-dur, c-mol, C-vitamin, a-deklinacija
– ukoliko uz imenicu dolazi slovo ili simbol, piše se kao polusloženica
- Ivana Brlić-Mažuranić, Ruža Pospiš-Baldani, Snježana Zbukvić-Ožbolt
– dvostruka ženska prezimena nastala združivanjem očeva i muževljeva prezimena ili obratno
pišu se sa spojnicom

c) rastavljeno pisanje
- Ivanić Grad, Slavonski Brod, Duga Resa, Velika Gorica, Dugo Selo, Kraj Gornji
– dvočlana imena naseljenih mjesta pišu se rastavljeno
- Andrija Kačić Miočić, Ivan Marić Jurić, Dubravko Ljaljak Zavrtnik, Ivan Bjelivuk Zrinjan
– dvostruka muška prezimena pišu se rastavljeno
- general bojnik
– dvostruki časnički nazivi pišu se rastavljeno
- novinar pripravnik, kamen temeljac
– u imeničkim sintagmama u kojima svaka imenica ima svoje znaženje (prva ima šire, druga uže
značenje)
- VIP usluga, SMS poruka
– ime s kraticom piše se rastavljeno
- drap odijelo, mini suknja
– ako je prvi dio izraza nesklonjiva tuđa riječ

2. Zamjenice

a) sastavljeno pisanje
- štogod, tkogod, kojigod | Gleda li tkogod u mene? | Ima li štogod novo?
– zamjenice složene s česticom god pišu se sastavljeno ako znače nešto neodređeno
b) rastavljeno pisanje
- što god, tko god, koji god | Tko god dođe, ponudi ga pićem.
– zamjenice složene s česticom god pišu se odvojeno ako se odnose na što određeno
- ni za što, ni u čemu, ni pred kim, ni u što
– neodređene zamjenice složene s ni ispred kojih dolazi prijedlog (za nikoga) pišu se tako da
prijedlog dolazi izmeu ni i zamjenice (ni za koga)
- preda mnom, preda nj, sa mnom
– nenaglašeni zamjenički oblici pišu se odvojeno od prijedloga

3. Brojevi

a) sastavljeno pisanje
- jedanaest, petnaest, osamnaest, petnaesti, dvadeseti, dvadesetorica, petnaestorica
– neki se višeznamenkasti brojevi pišu kao jedna riječ (bilo da se radi o glavnim brojevima,
rednim brojevima ili brojevnim imenicama)
- jedanput, dvaput, triput
– neki se brojevi složeni s riječju put pišu sastavljeno

b) pisanje sa spojnicom – polusloženice


- dva-tri, pet-šest, dvoje-troje
– ako brojevi označavaju približne ili neodređene brojevne vrijednosti, pišu se kao polusloženice

c) rastavljeno pisanje
- dvadeset tri, sedamnaest dva, pedeset prvi, dvadeset drugi
– višečlani glavni i redni brojevi koji nastaju slaganjem jednočlanih brojeva jednog do drugog
pišu se rastavljeno
- drugi put, peti put, stoti put
– brojevi složeni s riječju put pišu se odvojeno ako svaka riječ čuva svoj naglasak

4. Pridjevi

a) sastavljeno pisanje
- neviđen, nepotpun, nevelik, netočan
– pridjevi složeni s predmetkom ne- pišu se sastavljeno
- mnogopoštovani, vrlomalen, malopoznat
– pridjevi složeni s prilogom koji ga pojačava, umanjuje ili pobliže oznažava, a da se priložni dio
posebno ne ističe, pišu se sastavljeno
- ultraljubičast, hipermoderan, svestran, suodgovoran
– ukoliko se predmetak ne upotrebljava samostalno, piše se sastavljeno s pridjevom

b) pisanje sa spojnicom – polusloženice


- englesko-hrvatski
– pridjevi ravnopravni značenjem i odnosom pišu se kao polusloženice
- 20-postotni, 14-karatni
– pridjevi koji u prvom dijelu imaju brojku
c) rastavljeno pisanje
- mnogo poštovani, malo poznati, vrlo crven
– pridjevi složeni s prilogom koji pojačava, umanjuje ili pobliže označuje pridjev s tim da se
priložni dio želi posebno istaknuti

5. Glagoli

a) sastavljeno pisanje
- nemam, nedostajem, nestajem, nisam
– malo je primjera u kojima se negacije piše sastavljeno s glagolom

b) pisanje sa spojnicom – polusloženice


- hoćeš-nećeš, rekla-kazala
– kao polusloženice pišu se izrazi nastali od dvaju glagola bliskih ili suprotnih značenja

c) rastavljeno pisanje
- ne mogu, ne dam, ne želim, ne moram, ne vjerujem, ne dolazi, ne razgovara, ne razmišlja
– u pravilu se negacija piše odvojeno od glagola

2. Nepromjenjive vrste riječi

1. Prilozi

a) sastavljeno pisanje
- kudgod, kamogod, gdjekod, kolikogod
– ako prilozi satavljeni s riječcom god imaju neodređeno značenje, pišu se sastavljeno
- dosad(a), otad(a), zasad(a), odonda
– prilozi sastavljeni od prijedloga pišu se sastavljeno
- gdjekad, katkad, nigdje, nekad
– prilozi tvoreni od dvaju priloga ili od priloga i predmetka pišu se sastavljeno

b) pisanje sa spojnicom – polusloženice


- brže-bolje, više-manje, kako-tako
– izrazi složeni od dvaju korelativnih priloga (obično sa suprotnim značenjem) pišu se sa
spojnicom

c) rastavljeno pisanje
- Kad god zaželiš, nazovi me.
– prilozi s riječju god pišu se odvojeno uglavnom na početku zavisno složene rečenice
- do sada, od sada, do onda, za sada
– ovi se prilozi pišu odvojeno ukoliko se drugi dio želi istaknuti
- i te kako, i te koliko, tako reći, bolje reći
– izrazi koji se pišu rastavljeno
Od ostalih nepromjenjivih vrsta riječi valja napomenuti da se prijedlog može pisati sastavljeno i
rastavljeno, npr. Pogledati koga u oči. ili Doći uoči ispitivanja. Što se čestica tiče, važno je
napomenuti da se čestica li piše odvojeno od glagola, npr. Možeš li doći?, Hoćeš li mi pomoći?.