You are on page 1of 5

Prestatieverklaring

Nr. 248132201 1176-CPR-00S/248

1. Unieke identificatie BX; IV; I : Geprefabriceerde lijnvormige dragende elementen van
voorgespannen beton, volgens op projectniveau door de opdrachtgever
goedgekeurde tekening
2. Aanduiding Elk element is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een
uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project
opgestelde tekeningen
3. Toepassing Dragend element in gebouwen of civiele werken
4. Contactadres fabrikant Betca nv
Doelhaagstraat 81
2840 Rumst

5. Naam en contactadres Niet van toepassing
gemachtigde

6. Systeem voor de beoordeling Systeem 2+
en verificatie van de
prestatiebestendigheid
7. Activiteit van de aangemelde De aangemelde productcertificatie-instantie Probeton vzw (identificatienummer
certificatie-instantie zoals 1176) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie
vereist in de geharmoniseerde en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en bewaakt, beoordeelt en
norm evalueert permanent de productiecontrole in de fabrieken heeft daartoe het
conformiteitcertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.
8. Europese Technische Niet van toepassing
beoordeling
9. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken prestaties Geharmoniseerde norm
Druksterkte beton C50/60 tot C55/67 EN 13225 artikel 4.2
Per project te bepalen
Wapeningsstaal – B500 A Fyk= 500 N/mm² EN 13369 artikel 4.1.3
Fyd= 435 N/mm²
Wapeningsstreng Fpk= 1860 N/mm² EN 13369 artikel 4.1.4
Fp0,1k= 1674 N/mm²
Mechanische sterkte Per project te bepalen
Sterkte bij brand Per project te bepalen
Duurzaamheid tegen corrosie Per project te bepalen EN 13225 artikel 4.3.7
Detaillering Conform EN 13225 en de per EN 13225 artikel 4.3.1 en hoofdstuk 8
project op te stellen
berekeningen en tekeningen

Verklaring is opgesteld volgens methode 3b in Annex ZA van EN 13225
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondergetekend voor en namens de fabrikant door Frederik Cornelis, algemeen manager, Rumst maart 2018

Versie 1 09/03/2018

Related Interests