You are on page 1of 52

PRINTED IN CROATIA

PRVI HRVATSKI VOJNOSTRUČNI MAGAZIN

ISSN 1330 - 500X
Broj 399 • 6. srpnja 2012. • Izlazi od 1991. • www.hrvatski-vojnik.hr BESPLATNI PRIMJERAK

UMIROVLJENJE
VISOKIH
ČASNIKA OSRH
ZNANJE
- ODGOVOR NA
IZAZOVE
BUDUĆNOSTI

NATJECANJE
ZA NAJSPREMNIJEG
PRIPADNIKA OSRH
ZAPOVJEDNI S dobro uvježbanom posadom
SUSTAV C2PC
Patria je nezaustavljiva

2 broj 399 / 6. srpnja 2012.

SADRŽAJ
4 PROMOCIJA POLAZNIKA VOJNIH ŠKOLA 14 GMTBR
Znanje - odgovor na izazove budućnosti S dobro uvježbanom posadom Patria je nezaustavljiva
7 UMIROVLJENJE VISOKIH ČASNIKA OSRH 18 PROVINCIJSKI REKONSTRUKCIJSKI TIM
Svojim ste radom zadužili domovinu Petica za petoricu iz PRTa
8 KONFERENCIJA 20 VIJESTI IZ OSRH
NATO konferencija strateških vojnih partnera Inicijalna planska konferencija IEL MILU 2012.
9 SEMINAR 22 NATO VIJESTI
Vrijedno međunarodno iskustvo Nadzor kosovskog zračnog prostora
10 HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE 24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE
Natjecanje za najspremnijeg pripadnika OSRH Pokusna plovidba indijskog nosača zrakoplova
Koncept Pametne obrane temelji se na suradnji, prioritizaciji i Koncept Pametne obrane temelji se na suradnji, prioritizaciji i
specijalizaciji. Riječ je o suradnji koja ima vrlo opipljivu korist specijalizaciji. Riječ je o suradnji koja ima vrlo opipljivu korist
za obrambene sposobnosti Sjevernoatlantskog saveza za obrambene sposobnosti Sjevernoatlantskog saveza

4 broj 399 / 6. srpnja 2012. broj 399 / 6. srpnja 2012.
5 10 broj 399 / 6. srpnja 2012. Trojica najboljih: natporučnik Dražen Henc broj 399 / 6. srpnja 2012.
11
(bronca), natporučnik Dario Gabrić (zlato) i
vojnik Krunoslav Borilović (srebro)

PROMOCIJA POLAZNIKA VOJNIH ŠKOLA Leida PARLOV, snimio Tomislav BRANDT HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

ZNANJE
IZMEĐU 39 PRIJAVLJENIH PROGLAŠEN JE NAJSPREMNIJI PRIPADNIK OSRH U DISCIPLI
NAMA ZA PROVJERU TJELESNE SPREMNOSTI, A RIJEČ JE O SKLEKOVIMA, PREGIBIMA TR
BUŠNJACIMA I TRČANJU NA 3200 METARA, KOJI SU I INAČE KRITERIJI ZA REDOVITU PRO
VJERU TJELESNE SPREMNOSTI. POBJEDU I NASLOV NAJSPREMNIJEG PRIPADNIKA S 361
BODOM ODNIO JE NATPORUČNIK DARIO GABRIĆ IZ GARDIJSKE OKLOPNOMEHANIZIRANE

- ODGOVOR BRIGADE. S 38 GODINA BIO JE BOLJI OD MNOGIH MLAĐIH KOLEGA I OSTAT ĆE ZAPISAN
KAO PRVI POBJEDNIK OVE VRSTE NATJECANJA

NA IZAZOVE NAJBOLJI PO
Vojarna Hrvatskog vojnog učilišta nom tim kategorijama. Što je vojnik u jednoj disciplini nije bio na samom
“Petar Zrinski“ 3. srpnja bila je po- mlađi, rezultatska letvica mu je bila vrhu, ali je u svima pokazao jednako
prištem uzbudljivog sportskog natje- postavljena više. KATEGORIJAMA visoku razinu, što je rijedak slučaj
canja, koje je završilo proglašenjem 22-26 god. vojnik (po 88 sklekova i pregiba, te 11 min
NATPORUČNIK GABRIĆ S 38 GO-

BUDUĆNOSTI
najspremnijeg pripadnika OSRH u Krunoslav BORILOVIĆ 45 sec na 3200 metara). S 38 godina
disciplinama za provjeru tjelesne DINA BOLJI I OD MLAĐIH KOLEGA bio je bolji od mnogih mlađih kolega
spremnosti. Naravno, riječ je o skle- Prvi dio odigrao se u Velikoj sport- 27-31 god. pozornik i ostat će zapisan kao prvi pobjednik
kovima, pregibima (trbušnjacima) skoj dvorani, gdje su održane disci- Kristijan DUNDOVIĆ ove vrste natjecanja. “Kako se osje-
i trčanju na 3200 metara, koji su i pline “sklekovi” i “pregibi”. Brojala su 32-36 god. skupnik ćam? Pa, jako dobro i zadovoljno“,
inače kriteriji za redovnu provjeru se ponavljanja koja su natjecatelji Dalibor VONDRA rekao nam je Gabrić netom nakon
tjelesne spremnosti u našoj vojsci. napravili u vremenu od po dvije zatvaranja prvenstva i proglašenja
Organizatori, kineziolozi Središnji- minute. Konačni obračun dogodio 37-41 god. natporučnik pobjednika. Redovno održava svoju
ce za upravljanje osobljem i HVU- se na atletskoj stazi HVU-a, na ko- Dario GABRIĆ fizičku spremu, u čemu “treba biti
a, za sudjelovanje na natjecanju su joj se trčalo u dvije skupine. Zbog 42-46 god. natporučnik uporan, dosljedan i redovit“. Inače,
postavili strogi filtar za ulazak na sustava natjecanja, kombiniranja Dražen HENC nije aktivni sportaš, tek rekreativno
natjecanje: 300 bodova na jednoj od rezultata i godina, ali i tropske za- igra nogomet, a u disciplinama u
redovnih provjera tijekom 2011. godi- grebačke vrućine, pitanje pobjednika 47-51 god. satnik kojima je upravo postao prvak odr-
ne. Prijavilo se 39 vojnika iz svih gra- bilo je iznimno neizvjesno. Na kraju Mirko LUKETIĆ žava spremu “zbog potreba posla”. U
na OSRH. Raspoređeni su po raznim je pobjedu i naslov najspremnijeg svakom slučaju, provjere za opera-
dobnim kategorijama, izjednačenim pripadnika s 361 bodom odnio nat- tivnog časnika u Topničko-raketnoj
s onima na redovitim provjerama. poručnik Dario Gabrić iz Gardijske bojni GOMBR-a sigurno nisu nikakav
Isto je bilo i s bodovanjem, prilagođe- oklopno- mehanizirane brigade. Niti problem.
Kineziolozi Središnjice
za upravljanje osobljem
i Hrvatskog vojnog uči-
lišta pobrinuli su se za
organizaciju natjecanja
(lijevo)

Vojnik Krunoslav
Borilović (desno)
jedini je napravio više
od 100 sklekova i
pregiba, te otrčao 3200

Foto: Željko STIPANOVIĆ
metara za manje od
11 minuta. Postavio je

NATJECANJE ZA NAJSPREMNIJEG PRIPADNIKA OSRH
standarde s kojima će se
svi željeti uspoređivati
u budućim provjerama i
natjecanjima

HV 399_04_06.indd 4-5 7/4/12 1:56 PM HV 399_10_13.indd 10-11 7/4/12 1:56 PM

IMPRESSUM
Nakladnik: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
ODJEL HRVATSKIH VOJNIH GLASILA I IZDAVAŠTVA
Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr)
Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr)
Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr)
Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr),
Domagoj Vlahović (domagoj_vlahovic@yahoo.com),
Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com)
Lektura / korektura: Gordana Jelavić
Urednik fotografije: Tomislav Brandt
Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin
Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković,
Damir Bebek, Predrag Belušić
Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322
Tisak: Vjesnik d.d., Slavonska avenija 4, Zagreb
Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
http://www.hrvatski-vojnik.hr, e-mail: hrvojnik@morh.hr
Naklada: 4000 primjeraka

Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT
U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)
Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2012.
Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.

broj 399 / 6. srpnja 2012.
3

28 VOJNE ORGANIZACIJE 44 DOMOVINSKI RAT
Časnici - nastanak i razvoj (I. dio)
46 FILATELIJA
32 VOJNA TEHNIKA Hrvatske poštanske marke - prepoznatljiv brand
Legenda europskog zrakoplovstva - Tornado GR4
47 VEKSILOLOGIJA
36 ZAPOVJEDNI SUSTAVI Zastava Gromova - 2. gardijske brigade ZNGa
Zapovjedni sustav C2PC
48 MULTIMEDIJA
39 GLOBALNO TRŽIŠTE
Dvije Nokije u Hrvatskoj
Trendovi globalne trgovine naoružanjem
50 DUHOVNOST
42 PODLISTAK
Iz zajedništva izrasta hrabrost poslanja
Novi gospodari potkontinenta
Koncept Pametne obrane temelji se na suradnji, prioritizaciji i
specijalizaciji. Riječ je o suradnji koja ima vrlo opipljivu korist
za obrambene sposobnosti Sjevernoatlantskog saveza

14 Govoreći o vježbama koje rade s Patrijama, pripadnici 1. satnije bojne 15 32 Temeljna nadogradnja GR4 je dopunjena uvođenjem krstarećih raketa MBDA 33
broj 399 / 6. srpnja 2012. Tigrovi pokazuju da svojem poslu ne pristupaju samo stručno i vojnički, broj 399 / 6. srpnja 2012.
broj 399 / 6. srpnja 2012.
Storm Shadow, precizno navođenim bombama PAVEWAY 4 i protuoklopnim
broj 399 / 6. srpnja 2012.

nego i entuzijastički. Rade ono što vole, i to s novim oklopnim vozilom Tornado Njemačkog ratnog zrakoplovstva, naoružan projektilima Brimstone
koje svaki dan daje novo iskustvo... raketom AIM-9 Sidewinder i raketom AGM-88 HARM

VOJNA TEHNIKA Damir MIŠKOVIĆ
GMTBR Domagoj VLAHOVIĆ, snimio Tomislav BRANDT

TAKTIČKO  TEHNIČKI PODACI
LEGENDA EUROPSKOG ZRAKOPLOVSTVA PRVI LET: 14. kolovoza 1974. (MRCA prototip)

- TORNADO GR4
MOTOR: 2 X Turbo Union RB 199-34R Mk 103
SNAGA: 43,8 kN / po motoru (suho); 76,8 kN / po motoru (s dodatnim izgaranjem)
DUŽINA: 16,72 m
RASPON KRILA: 13,91 m (maksimalno izvučena); 8,6 m (minimalno izvučena)
POVRŠINA KRILA: 26,6 m2
VISINA: 5,95 m
MAX. VISINA LETA: 15 240 m
PROJEKT PANAVIA TORNADO ZAPOČEO JE STUDIJOM IZ 1968. A RAZVOJ 1970. U SKLOPU NAORUŽANJE: Top: 1× 27 mm
Podvjesne točke: 4× lakši tereti + 3× teži tereti i 4× potkrilni nosači
PROGRAMA VIŠENAMJENSKOG BORBENOG AVIONA. PRVA INAČICA OBITELJI TORNADO DIZAJ nosivosti do 9000 kg
NIRANA JE ZA ZADAĆE ULASKA U ZRAČNI PROSTOR PROTIVNIKA NA VRLO MALIM VISINAMA
Flota Tornada britanskog Kraljevskog vremenskim uvjetima, dok promjenji-

Foto: US DoD
RAPTOR (Reconnai-
ratnog zrakoplovstva (RAF) navršila je ssance Airborne Pod va geometrija krila omogućava velike
ove godine 30 godina svojeg operativ- TORnado) je podvjesni brzine na malim visinama u kombina-
nog djelovanja, što je veliki uspjeh tog kontejner, proizvod ciji s velikom pokretljivošću pri malim
legendarnog zrakoplova. Tijekom tog tvrtke Goodrich brzinama. Prva operativna eskadrila je
razdoblja, a posebice posljednjih 20 Corporation, a nami- imala ime No IX (B), a bila je smješte-
godina, ovaj avion velikog potencijala jenjen je za izvidničke na u bazu RAF Honington 1982., dok
misije na inačicama
je stalni sudionik borbenih operacija. GR4A i GR4
je sljedeća eskadrila imala naziv No
Projekt Panavia Tornado započeo je 617 Dambuster. Tornado GR1 je ubrzo
studijom iz 1968. koja je zahtijeva- zamijenio Buccaneere, Vulcane i Jagu-
la zajednički višenacionalni borbe- are u V.Britaniji i Njemačkoj. Okružje
ni avion kao glavni adut NATO-a u u kojem je GR1 prvi put sudjelovao u
Hladnom ratu. Razvoj je počeo 1970. ratnim operacijama su male visine
u sklopu programa MRCA (multi-role iznad pustinja Iraka 1991.
combat aircra¨, višenamjenski borbe- Današnje misije u Afganistanu su
ni avion). Prva inačica obitelji Tornado ISTAR - Intelligence, Surveillance, Tar-
pod imenom IDS (interdictor strike) geting i Reconnaissance (obavještajno
dizajnirana je za zadaće ulaska u zrač- djelovanje, nadzor prostora, ciljanje i
ni prostor protivnika na vrlo malim Saudijski Tornado na izviđanje). Posada aviona GR4 uz po-
visinama. rulnoj stazi priprema se moć podvjesnog kontejnera RAPTOR
IDS inačica je opremljena modernim za polijetanje na jednu od nadgleda glavne prometnice i puteve
sustavom automatskog pilota koji do- misija u operaciji Pustinj- radi uklanjanja IED-a (improviziranih
ska oluja u veljači 1991.
pušta potpuno samostalno letenje na eksplozivnih naprava), ili borbeno dje-
malim visinama, noću i u vrlo lošim luje u združenoj zračnoj potpori.

RAPTOR (Reconnaissance Airborne tlu koje se nađu u nepovoljnom bor- Posada aviona GR4 DJELOVANJE NAD IRAKOM tvrdila da irački lovci mogu izazvati
Pod TORnado) je podvjesni kontej- benom položaju. uz pomoć podvjesnog I LIBIJOM velike probleme, RAF-ove GR1 posade

S DOBRO UVJEŽBANOM
UVJEŽ BANOM POSADOM
Foto: US DoD

ner, proizvod tvrtke Goodrich Corpo- Kao što i priroda samog posla nalaže kontejnera RAPTOR Operacija Pustinjska oluja je pokre- odmah su započele s uvježbavanjem
ration, a namijenjen je za izvidničke teži se apsolutnoj preciznosti koja je nadgleda glavne nuta 1991. radi oslobađanja Kuvajta specifičnih akcija na malim visinama
misije na inačicama GR4A i GR4. moguća jedino ako je i meta prepo- prometnice i puteve od iračke okupacije. Savezničke sna- u pustinjskim uvjetima. GR1 snage su
s ciljem uklanjanja
Opremljen je senzorom DB-110 znata sa stopostotnom točnošću, a ge razmještaju jake zračne efektive rat započele kratkim ali intenzivnim
IED-a (improviziranih
koji služi za snimanje slikovnih po- to u konačnici daje pozitivne rezul- eksplozivnih napra- na to područje kako bi mogli parirati djelovanjem po zrakoplovnim bazama
dataka te sustavom za prikupljanje tate - minimalne kolateralne štete. va), ili borbeno djeluje Sadamovoj vojnoj mašineriji. Pod ope- za koje su se koristili posebnim nao-
podataka zrak-zemlja. Senzor djelu- Zrakoplovna posada uglavnom djeluje racijom kodnog imena Granby, RAF ružanjem za uništavanje zrakoplovnih

PATRIA JE NE ZAUSTAVLJIVA
u združenoj zračnoj
je elektrooptički i infracrveno, čime u suradnji sa zemaljskim JTAC - Joint potpori razmješta velik broj zrakoplova Tor- poletno-sletnih staza, JP233.
omogućava izvršenje misija danju i Terminal Attack Controllers (kontrolni nado inačica GR1 i F3. S vremenom Takva vrsta borbenog djelovanja pro-
noću, a sustav veza omogućava da centar združenih napada) koji usmje- se uvidjelo da je Tornado GR1 bio u vodi se na vrlo malim visinama, čime
slikovni podaci mogu biti iskorište- rava zračna djelovanja prema područ- vojnim iskušenjima za koja nije dizaj- se uvelike izlaže vatri sa zemlje. Prvi
ni gotovo odmah. Iduća djelovanja ju najvećeg interesa. Službeni je plan niran. Prijetnja je uglavnom dolazila letovi 17. siječnja 1991. su također
će najvjerojatnije biti usmjerena RAF-a držanje aviona Tornado opera- od složene umrežene protuzračne imali zadaću s naoružanjem JP233,
prema metama manjih veličina, tivnim do kraja 2021., što znači da će obrane koja se sastojala od raketa s ciljem uništenja zrakoplovnih baza.
ali s maksimalnom preciznošću, najstariji avioni navršiti i do 40 godina zemlja-zrak (SAM) i protuzračnog top- U akciji bombardiranja Al Rumaya-
kako bi pomogli postrojbama na radnog vijeka prije umirovljenja. ništva. S obzirom na procjenu koja je laha oboren je zrakoplov a piloti su

HV 399_14_17.indd 14-15 7/4/12 1:57 PM HV_399_32_35.indd 32-33 7/4/12 2:03 PM

UVODNIK
Broj započinjemo reportažom o svečanoj promociji dočasnika i časnika koji su završili vojnu
izobrazbu na Hrvatskom vojnom učilištu “Petar Zrinski” u Zagrebu, a novostečena će zna-
nja primijeniti u svojim postrojbama. Tako će na najbolji način nadograditi svoja iskustva iz
Domovinskog rata kako bi bili svima nama na ponos. Prilog tome jest i tekst o natjecanju za
najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga. Riječ je o prvi put održanom natjecanju u kojem se
provjeravala fizička pripremljenost. Postignuti rezultati svih sudionika natjecanja nikoga ne
mogu ostaviti ravnodušnima, a posebice rezultati najboljih.
Posjetili smo pripadnike Tigrova u Gardijskoj motoriziranoj brigadi koji su na dvije netom odr-
žane međunarodne vježbe upravljajući borbeno-oklopnim vozilom Patria dokazali, kako i sami
ističu, da je Patria s dobro uvježbanom posadom nezaustavljiva. Pohvale koje su na spomenu-
tim vježbama dobili pokazuju da su nadređeni i te kako zadovoljni njihovom uvježbanošću. No
ne smije se stati, nego se uvježbanost i spremnost svakodnevno mora dodatno usavršavati.
Karakteristike vojne organizacije oduvijek u prvi plan stavljaju sustav vođenja i zapovijedanja.
U ovom broju donosimo prvi dio članka o nastanku i povijesnom razvoju časničkog kadra.
Stockholmski međunarodni institut za mirovna istraživanja u svom godišnjem izvješću objavio
je podatke o međunarodnoj trgovini konvencionalnim naoružanjem koje vam u ovom broju
ukratko predstavljamo.
Uredništvo

4 broj 399 / 6. srpnja 2012.

PROMOCIJA POLAZNIKA VOJNIH ŠKOLA

ZNANJE
- ODGOVOR
NA IZAZOVE
BUDUĆNOSTI

broj 399 / 6. srpnja 2012.
5

Leida PARLOV, snimio Tomislav BRANDT

da uspješno mogu čuvati našu slobodu i neovisnost“. kazao je ministar obrane. Napomenuo je pukovnik Drago Lov. na svim razinama. “Budite onakvi kakvi su bili naši zapovjednici u ratu”.Tom je prigodom predsjednik daje i međunarodnu OSRH-a budu dobro obučeni. sveučilišni sustav gova integracija u sveučilišni sustav što Zdilar i izaslanstvo Zapovjedno-stožerne mogu ispuniti svoje zadaće. srpnja 2012. da imamo ja Napredne časničke izobrazbe. školovanjem i general Lovrić. obavljanje zadaća tromanović. o. 26. Ministar obrane Ante Kotromanović naglasio je kako hrvatski vojnik mora svima služiti na čast. general Slaven Zdilar. kazao je te dodao da je vojno obrazo- Predsjednik Republike uručio je diplo. Josipović kazao kako je vojni poziv težak dimenziju. 6 broj 399 / 6. kazao je predsjednik Ivo Josipović polaznicima vojnih škola. naraštaja Visoke dočasničke jamac naše sigurnosti. “Budite dočasničke izobrazbe i 41. završetka izobrazbe na HVU u ovoj škol- potrebnu da najvažniji i najkvalitetniji gova integracija u Jedan je od izazova vojnog školstva nje.” govim riječima biti iskorak. potpredsjednik Hrvatskog sabora ključni za uspješno Josip Leko.d. zemalja. će prema njegovim riječima biti korjenit škole položili su vijenac i zapalili svijeću mogu čuvati našu slobodu i neovisnost. ravnatelja HVU-a brigadni general Slaven Zdilar te drugi visoki vojni i civilni dužnosnici. kazao je ministar U povodu Dana državnosti Republi. zovanje ključni za uspješno obavljanje poziva. Istaknuo je i naraštaja Temeljne časničke izobraz- i odgovoran te da je Hrvatska vojska GS OSRH-a general. skoj godini o. Njemač. Uručenje diploma polaznicima vojnih škola polaznika od kojih je 12 iz OS drugih dini na svim razina- zemalja. “Neka vaše znanje bude odgo. ministar obrane Ante Ko. istaknuo je.d. movirana su i tri kadeta – vojna pilota. Njemačke i Slovenije što vanje završilo 376 i postignutim rezultatima. Načelnik malu ali snažnu vojsku. izobrazbe zaokružen na svim razinama. Načel. i u sustavu obrane no posebno je ista. Bosne i Her. u činu i položaju jedino temeljiti na radu stitao je i o. “Od vas se očekuje da vodite 14. naraštaja Zapo.Na središnjoj svečanosti je 12 iz OS-a drugih završetak izobrazbe ministar Kotroma. Mihovila Ar- nastave s obrazovanjem. naraštaja Napredne kako Hrvatska vojska nije nikada ima. da uspješno što će prema nje. nik GS OSRH-a general-pukovnik Drago knuo: “ Hrvatska je vojska uvijek imala Jedan je od izazova Lovrić istaknuo je da je u OSRH proces U sklopu obilježavanja Dana državnosti i i imat će sve potrebno oružje i opremu vojnog školstva nje. vor za izazove budućnosti. kako hrvatski vojnik mora svima služiti be. ravnatelja HVU-a brigadni Makedonije. ravnatelja HVU-a general dio sustava obrane a to su ljudi. ministar branitelja Predrag Matić.d. služena je misa zahvalnica. nu dimenziju. Na uspješno završenom hanđela na Hrvatskom vojnom učilištu napredovanjem koje će se. to ste vi. a u kapelici sv. to ste vi. rić istaknuo je kako obvezuju svi poginuli branitelji. Čestitajući Dan ke Hrvatske na Hrvatskom vojnom državnosti i učilištu 25. predstavnici udruga proizišlih iz Domo- vinskog rata i Vojnodiplomatski zbor. vjedno-stožerne škole “Blago Zadro” i Makedonije. školovanju na HVU će MO i GS napraviti sve da pripadnici održana je i promocija 11. i školovanju polaznicima vojnih škola če. mora biti najbolji jer ga na to obvezuju svi poginuli branitelji. na spomen-obilježju Blagi Zadri čije ime Pripadnike OSRH-a pozvao je da i dalje korjenit iskorak. 11. PROMOCIJA POLAZNIKA VOJNIH ŠKOLA “Hrvatska je vojska uvijek imala i imat će sve potrebno oružje i opremu potrebnu da najvažniji i najkvalitet- niji dio sustava obrane a to su ljudi. Pro- te da gospodarska kriza traži štednju izobrazbe zaokružen ratu”. obuka i obrazovanje pović. naraštaja Ratne škole “Ban Josip ke i Slovenije što svoje postrojbe”. mora biti najbolji jer ga na to izobrazbe. Crne Gore. Crne Gore. polaznika od kojih Čestitajući Dan državnosti i uspješan prošlost. nović je istaknuo kako su obuka i obra. U ovoj školskoj godini na svim razinama izobrazbe školovanje je završilo 376 U ovoj je školskoj go. lipnja održana je svečana uspješan završetak promocija polaznika vojnih škola na izobrazbe ministar Kotromanović je kojoj su bili predsjednik Republike i istaknuo kako su vrhovni zapovjednik OSRH-a Ivo Josi.” zaključio je Škola nosi. zadaća. kao i nagrade najboljim pola. narašta- znicima. Bosne i Hercegovine. cegovine. 10. načelnik GS OSRH-a general- pukovnik Drago Lovrić. naraštaja la najskuplje i najsofisticiranije oružje je u OSRH proces onakvi kakvi su bili naši zapovjednici u Temeljne dočasničke izobrazbe. ■ . “Učenjem čuvamo školovanju na HVU daje i međunarod. mogu ispuniti sve svoje zadaće. kazao je te dodao kako U prijepodnevnim satima na HVU Jelačić”. na čast. ali i upravljamo budućnošću”. ma izobrazbe školo. vanje temelj profesionalizacije vojnog me polaznicima 20.

a da i “Iznimni pothvati“. čemu su pridonijeli i oni. pohađao je Ratnu školu ZOD-a brigadnim generalom Ivanom Jurićem obrane osigurat će vam optimalne uvjete za “Ban Josip Jelačić”. Za svoj rad više puta je po- PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI zapovjednika. a zatim im je prisegu koju smo joj dali. sudjelovali u jednom povijesnom projektu. gardijske knuo kako Gardijska motorizirana brigada mora brigade. istaknuo je. visoke časnike Oružanih snaga koji ove godine odlaze u mirovinu. te nastavnika na Odsjeku kopnenih ratnih gardijskih brigada. Bio je sudionik nekoliko sudjelovao je 2. Od vas se zahtjeva izvrsnost. ali ne može se štedjeti do one razine da ne jamči našu sigurnost”. koje moraju biti male. pripadnicima brigade. koji će nastaviti predan rad svog hvaljen i nagrađen te je odlikovan Spomenicom prethodnika u razvijanju sposobnosti brigade u Domovinskog rata. bi u svom razvoju dostigli najviše standarde žernu školu “Blago Zadro“. broj 399 / 6. život i rad“. sedam generala.Tijekom 2012. i zapovjednika protuoklopnog raketnog divizi- Tom je prigodom ministar Kotromanović ista. u skladu s Planom izdvajanja osoblja za 2012. efikasne i visokostručne. godine Oružane snage RH umirovit će 196 pripadnika. njezinu stvaranju i obrani. “Dobili ste odličnog operacija na HVU. na svečanosti primo. admirala i časnika jamac naše slobode i demokracije.. Završio je Zapovjedno-sto- Simičićem. podizanje razine interoperabilnosti s oružanim dašnji zapovjednik brigade brigadni general snagama država saveznica izazovi pred OSRH. rekao je predsjednik RH Ivo Josipović tije- kom svečanosti u povodu umirovljenja visokih časnika OSRH te dodao kako je siguran da će oni prije odlaska u mirovinu svojim korisnim savjetima sudjelovati u daljnjoj izgradnji naših Oružanih snaga. članica NATO-saveza i zemlja koja će uskoro biti članica Europske unije. predao brigadiru Borisu Šeriću. Mislim da nema časnije i pono- i dodao da će imati ono oružje koje je potrebno da bi bile dobar i kvalitetan snije zadaće za svakog vojnika i zato uime svih generala.“ uručio zahvalnice i časničke bodeže. Mladen Fuzul dužnost zapovjednika brigade Novi zapovjednik brigade. Ministar obrane Ante Kotromanović sa zamje. Naglasio je da je Hrvatska toliko godina nakon rata uspješna država. Predsjednik Josipović tom je prigodom zahvalio okupljenim visokim časnicima te je istaknuo da su svojim radom zadužili domovinu koja im je na tome zahvalna. “Nova vremena traže i novi postav obrambenog sustava”. General Fuzul rođen je 4. te medaljama “Oluja” nikom načelnika GS-a viceadmiralom Zdenkom misijama. topničko-raketne ostati snažan nositelj tradicije četiriju slavnih brigade. efikasne i visokostručne. srpnja 2012. kazao je ministar obraćajući se međunarodnih mirovnih misija. obrani zemlje i sudjelovanja u međunarodnim Redom hrvatskog pletera. u Solinu. Uime visokih časnika koji ove godine Na svečanosti je u mirovinu ispraćen jedan admiral. dužnost zamjenika zapovjednika ništva HKoV-a. Svečanosti su nazočili i ministar obrane Ante Kotromanović i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general-pukovnik Drago Lovrić. rekao je predsjednik Josipović i dodao kako je siguran da će oni prije odlaska u mirovinu svojim korisnim savjetima sudjelovati u daljnjoj izgradnji naših Oružanih snaga. koje moraju biti male. siječnja 1968.”Istina je da naše Oružane snage nisu nikada imale niti će imati najskuplje i najsofisticiranije oružje”. godine i od ovog mjeseca skog rata. Tijekom službe u OSRH. te zemlja u kojoj se razvila stabilna demokracija utemeljena na najboljim tradicija- ma Zapada. brigadir Boris Šerić. Omogućila nam je da na najčasniji način ispunimo rekao je i zahvalio im na svemu što su učinili za domovinu. godine Oružane snage RH umirovit Simičić koji je rekao: “Danas mogu reći da sve nas ispunjava ponos što smo će 196 pripadnika. Ministarstvo sadašnje dužnosti. “Isto tako. preuzima dužnost načelnika stožera Zapovjed. Pripadnik je je vodio Gardijsku motoriziranu brigadu od Oružanih snaga od 1991. zapovjednikom HKoV-a general-boj. zapovjednika 658. Tom je prigodom Predsjednik zahvalio okupljenim časnicima istaknuvši kako su svojim radom zadužili domovinu koja im je na tome zahvalna SVOJIM STE RADOM ZADUŽILI DOMOVINU Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Foto: Tomislav BRANDT Hrvatske Ivo Josipović primio je 29. godinu. između ostalih. Redom hrvatskog trolista. Na svečanosti je u mirovinu ispraćen jedan admiral. sedam generala. te odlaze u mirovinu predsjedniku Josipoviću zahvalio se viceadmiral Zdenko dvadeset i šest brigadira. u stvaranju i obrani hrvatske OJI Foto: Tomislav BRANDT predaje dužnosti zapovjednika Gardijske mo. Prije preuzimanja nikom Dragutinom Repincom i zapovjednikom stručnosti i profesionalnosti. Naglasio je kako su torizirane brigade (GMTBR) HKoV-a u vojarni intenziviranje i povećavanje opsega obuke te “Kralj Zvonimir” u Kninu tijekom koje je dosa. svi štedimo i na obrambenom mogu samo reći: Hvala domovini što nam je omogućila da sudjelujemo u sustavu. istaknuo je predsjednik Josipović države i stvaranju njezinih Oružanih snaga. 7 te dvadeset i šest brigadira.Tijekom 2012. lipnja 2012. srpnja. obnašao je. a i nakon rata nastavili ste služiti na najbolji način”. “Mnogi od vas su od samog početka dali izniman doprinos obrani Hrvatske. ona i topničko-raketnog diviziona 4. . i sudionik Domovin- njezina osnutka 2007. u skladu s Planom izdvajanja osoblja UMIROVLJENJE VISOKIH ČASNIKA OSRH “Nova vremena traže i novi postav obrambenog sustava”.

Partnerstva za mir. dijele temeljne vrijednosti i Hrvatska je potpuno svjesna važno. na- blika Hrvatska u međunarodnim ročito u ISAF-u. inicijativi Povezanih snaga i opreme. te idu rencije. Konferencija je bila prigoda za razmjenu mišljenja o se izvrsno transformirao kako bi Zapovjednik ACT-a. OSRH regije i svijeta. rekao je general Lovrić. KONFERENCIJA Domagoj VLAHOVIĆ. srpnja 2012. dosegnuo nacionalne i NATO-ove ral zbora Stephane Abrial zahvalio kacijama NATO-ova samita u Chicagu na međunarod. što se do. načelnik GS-a general-pukovnik svijeta. zbora Stephane Abrial pod. s naglaskom na izobrazbu i trening. zaslužila je mnoge mirovnim operacija daje sigurnosti pohvale. te je istaknuo da se važnost konferencije. čijim će se vatska tri godine nakon ulaska u na te izazove odgovara ne Zato je suradnja u obrambeno-si. Istaknuo je iznimnu General Abrial je rekao da je Hr- preko granica pojedinih država. osobitu je pozornost po. te implikaciji inicijative ku hrvatskih obrambenih reformi. Kvaliteta posla koje hrvatski vojnici obavljaju u međunarodnim misijama. strateškim impli. snaga RH nazočnima se obratio ulaže u mirovne operacije diljem U postmodernom svijetu prijetnje sjetio je na naziv konfe. poštovanog člana Saveza. razvoju sposobnosti za doprinos istaknuo da se na te izazove odgo. rekao je zapovjednik ACT-a general zbora Stephane Abrial Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Ivo Josipović 19. “Sadašnji i budući Drago Lovrić. naglasio je predsjednik Josipović tijekom go. rekao je zapovjednik ACT- je Hrvatskoj na domaćinstvu. vatskih tvrtki-proizvođača vojne stva. rekao je Predsjednik. Pod. zaključcima ACT koristiti tijekom NATO zauzela mjesto pouzdanog i samo unutar NATO-a. Konfe- renciju je organiziralo Savezničko zapovjedništvo za transformaciju (ACT) NATO-a i Ministarstvo obra- ne RH. Tijekom uvodnog zemljama. zaslužila je mnoge pohvale. Mediteranskog dijaloga. lipnja u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma otvorio je dvodnevnu međunarodnu konferenciju stra- teških vojnih partnera s nazivom “Sadašnji i budući izazovi”. nekoliko svjetskih područja. sta- bilnost i opće dobro. Sudi. Zapovjednik ACT-a. francuski gene. 8 broj 399 / 6. značajnim strategijskim pitanjima. Uime Oružanih kazuje i naporima koje naša zemlja vora kojim je otvorio Konferenciju. ju u međunarodnim misijama. naročito u ISAF-u. nego gurnosnim politikama potrebna i zajedno s krugom nacija koje procesa transformacije NATO-a. kolektivnoj obrani. te strateškim posljedicama poboljšanja u snom centru ZV-a organizirana je govora. Abrial je Povezanih snaga. ■ . te zajedničkim vježbama i obrambenoj industriji. temeljne vrijednosti i sigurnosne ca. “Sa. Tijekom tih godina OSRH se izvrsno transformirao kako bi dosegnuo nacionalne i NATO-ove zahtjeve. izobrazbi i treningu otvorenom svim partnerskim Tijekom konferencije u Kongre- interese Saveza. sigurnosne interese Saveza sti zajedničke suradnje. bavili da je RH ključni faktor u razvoju zajedno s krugom nacija koje dijele budućim razvojem partnerstva svih zemalja sudioni. Istanbulske inicijative za suradnju te inicijative Globalno partnerstvo. Zajednički cilj svima nazočnima i njihovim zemljama jest mir. snimio Tomislav BRANDT NATO KONFERENCIJA strateških vojnih partnera Hrvatska je tri godine nakon ulaska u NATO zauzela mjesto pouzdanog i poštovanog člana Saveza. te dodao da daje potporu nastav- sjetivši na naziv konferencije. kao i činjenici vara ne samo unutar NATO-a. većinom razine načelni- ka glavnih stožera iz više od 50 dr- žava članica NATO-a. posla koje hrvatski vojnici obavlja- podsjetivši na doprinos koji Repu. Tijekom tih godina. nego onici su se u raspravama u radnim skupinama. zahtjeve. području energetske učinkovitosti u vojnom djelovanju i manja izložba asortimana hr- svetio NATO-ovoj politici partner. su globalne i asimetrične. dašnji i budući izazovi”. Kvaliteta neophodna. a sudjelovalo je više od 200 sudionika. regionalne suradnje. stabilnosti i regionalnoj sigurnosti u a. general Pametnoj obrani. nu sigurnost. izazovi”.

bio je prigoda da se područjima. s više od 300 vanjskih suradnika. U obavljanju zadaća pomaže im baza seminar dio nastojanja da se hrvatskim upoznamo s programom Leader De. snimio Tomislav BRANDT SEMINAR Program upoznaje polaznike s poviješću. omogućava dodatne mogućnosti u proučavanju određenih pitanja .org koja polaznicima seminara prenijeti korisnicima. nika. o raznim temama i geografskim Brigadir Tomasovic je istaknuo da je vojnom učilištu. 9 raznim temama i geografskim područjima. regionalnim posebnostima. U obavljanju zadaća pomaže im baza s više od 300 vanjskih suradnika. kako bi mogli đene teme ili područja. za zadaću koja je pred njima. državne uprave. stručnjaka za vojnicima koji se spremaju za misiju u velopment & Education for Sustained razna područja koji dolaze iz akademske zajednice. Riječ je o programu ministarstva obrane SAD-a. Pitanja američkih vojnika koji su raspoređivani i teme koje se obrađuju prilagode se u mirovne misije na Balkanu. Program ciljanoj publici i njihovim potrebama. Tako pomažu polaznicima adresi www.ldesp. pravnim susta- vom i mnogim drugim pitanjima. provodi se ondje gdje se za je program pokrenut 2001. Afganistanu pomogne bolje pripremiti Peace . ze. političkom situacijom. kulturološkim posebnosti. vojnike koji će biti razmješteni u Irak te Brigadir daću oslanja se na više od 300 surad. osmišljen da bi pomagao u pripremi ma iz bilo kojeg dijela svijeta. ■ zamišljenom za održavanje semina. agencija. ma i značajkama područja u koje odla- ministarstva obrane SAD-a. se s vremenom proširio i na pripreme za Da bi program mogao ispunjavati za. Seminar koji je u sklopu programa LDESP održan na HVU organizirao je Ured PRILAGOĐENI STVARNIM za obrambenu suradnju američkog POTREBAMA veleposlanstva. političkom situacijom. siti odluke s boljim uvidom u realno rovnu operaciju ISAF u Afganistanu Program LDESP je dosad organizirao i proveo više stanje na terenu. srpnja 2012. Tako pomažu polaznicima bolje razumjeti područje u koje odlaze. s poviješću. Afganistan. vizualizirati i opisati odre- đeno operativno okruženje. o broj 399 / 6. pojasnio nam je da program. Program upoznaje polaznike Bob Tomasovic. angažiraju u skladu s potrebama za pravnim sustavom i mnogim drugim Program održava i svoju internetsku stranicu na specifičnim vrstama znanja koje treba pitanjima. regionalnim posebnostima. voditelj programa LDESP nike s vodećih obrazovnih institucija. sredinom lipnja održan na Hrvatskom od 600 seminara. narodnih i nevladinih organizacija te imaju znanje i ra kojima je cilj upoznati polaznike iskustvo potrebno za uspješno razumijevanje odre- s određenom temom. umirovljeni briga- Program LDESP je ustvari globalni dir Bob Tomasovic. razumjeti. stručnjaka za razna područja Toma VLAŠIĆ. Oni se prijetnjama. među. sigurnosnim prijetnjama. Voditelj programa. sigurnosnim međunarodnih organizacija. kulturološkim posebnostima i značajkama područja u koje odlaze. a bavi se pitanji. Prvotno je njim pokaže potreba.LDESP. bolje razumjeti područje u koje odlaze. učinkovitije djelovati na terenu i donositi odluke s boljim uvidom u realno stanje na terenu VRIJEDNO MEĐUNARODNO ISKUSTVO Seminar koji je u sklopu priprema učinkovitije djelovati na terenu i dono- naših pripadnika za odlazak u mi.Program LDESP je dosad organizirao i proveo više od 600 seminara. uključivši znanstvenike i nastav.

srpnja 2012. HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE NATJECANJE ZA NAJSP .10 broj 399 / 6.

srpnja bila je po- nom tim kategorijama. prilagođe. snimio Tomislav BRANDT IZMEĐU 39 PRIJAVLJENIH PROGLAŠEN JE NAJSPREMNIJI PRIPADNIK OSRH U DISCIPLI  NAMA ZA PROVJERU TJELESNE SPREMNOSTI. pozornik i ostat će zapisan kao prvi pobjednik kovima. Na kraju Mirko LUKETIĆ žava spremu “zbog potreba posla”. Naravno. postavljena više. gdje su održane disci. ali i tropske za. POBJEDU I NASLOV NAJSPREMNIJEG PRIPADNIKA S 361 BODOM ODNIO JE NATPORUČNIK DARIO GABRIĆ IZ GARDIJSKE OKLOPNO MEHANIZIRANE BRIGADE. Postavio je standarde s kojima će se svi željeti uspoređivati u budućim provjerama i natjecanjima JSPREMNIJEG PRIPADNIKA OSRH . 11 (bronca). Prvi dio odigrao se u Velikoj sport. koje je završilo proglašenjem 22-26 god. te 11 min najspremnijeg pripadnika OSRH u NATPORUČNIK GABRIĆ S 38 GO. što je rijedak slučaj canja. poručnik Dario Gabrić iz Gardijske bojni GOMBR-a sigurno nisu nikakav Isto je bilo i s bodovanjem. Krunoslav BORILOVIĆ 45 sec na 3200 metara). a u disciplinama u redovnih provjera tijekom 2011. S 38 GODINA BIO JE BOLJI OD MNOGIH MLAĐIH KOLEGA I OSTAT ĆE ZAPISAN KAO PRVI POBJEDNIK OVE VRSTE NATJECANJA Vojarna Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski“ 3. grebačke vrućine. dosljedan i redovit“.mehanizirane brigade. Zbog 42-46 god. Što je vojnik mlađi. tek rekreativno natjecanje: 300 bodova na jednoj od rezultata i godina. te otrčao 3200 Foto: Željko STIPANOVIĆ metara za manje od 11 minuta. tivnog časnika u Topničko-raketnoj s onima na redovitim provjerama. srpnja 2012. izjednačenim pripadnika s 361 bodom odnio nat. napravili u vremenu od po dvije zatvaranja prvenstva i proglašenja Organizatori. Dario GABRIĆ fizičku spremu. igra nogomet. PREGIBIMA €TR  BUŠNJACIMA‚ I TRČANJU NA 3200 METARA. pitanje pobjednika 47-51 god. 27-31 god. natporučnik uporan. jako dobro i zadovoljno“. skupnik ćam? Pa. postavili strogi filtar za ulazak na sustava natjecanja. koji su i pline “sklekovi” i “pregibi”. inače kriteriji za redovnu provjeru se ponavljanja koja su natjecatelji Dalibor VONDRA rekao nam je Gabrić netom nakon tjelesne spremnosti u našoj vojsci. Brojala su 32-36 god. za sudjelovanje na natjecanju su joj se trčalo u dvije skupine. oklopno. Redovno održava svoju ce za upravljanje osobljem i HVU. riječ je o skle. Inače. Prijavilo se 39 vojnika iz svih gra. natporučnik Dario Gabrić (zlato) i vojnik Krunoslav Borilović (srebro) Domagoj VLAHOVIĆ. provjere za opera- dobnim kategorijama. u čemu “treba biti a. ali je u svima pokazao jednako prištem uzbudljivog sportskog natje. vojnik (po 88 sklekova i pregiba. na ko. minute. KOJI SU I INAČE KRITERIJI ZA REDOVITU PRO  VJERU TJELESNE SPREMNOSTI. natporučnik pobjednika. “Kako se osje- i trčanju na 3200 metara. bilo je iznimno neizvjesno. pregibima (trbušnjacima) skoj dvorani. satnik kojima je upravo postao prvak odr- ne. se na atletskoj stazi HVU-a. A RIJEČ JE O SKLEKOVIMA. Kristijan DUNDOVIĆ ove vrste natjecanja. Trojica najboljih: natporučnik Dražen Henc broj 399 / 6. Raspoređeni su po raznim je pobjedu i naslov najspremnijeg svakom slučaju. godi. KATEGORIJAMA visoku razinu. rezultatska letvica mu je bila NAJBOLJI PO u jednoj disciplini nije bio na samom vrhu. kombiniranja Dražen HENC nije aktivni sportaš. Niti problem. S 38 godina disciplinama za provjeru tjelesne DINA BOLJI I OD MLAĐIH KOLEGA bio je bolji od mnogih mlađih kolega spremnosti. Konačni obračun dogodio 37-41 god. Kineziolozi Središnjice za upravljanje osobljem i Hrvatskog vojnog uči- lišta pobrinuli su se za organizaciju natjecanja (lijevo) Vojnik Krunoslav Borilović (desno) jedini je napravio više od 100 sklekova i pregiba. U na OSRH. kineziolozi Središnji.

a sve su utakmice odigrane na vanjskom malonogometnom terenu vojarne HVU-a “Petar Zrinski”. ali i izvrsne tom. jativi koja jednostavno mora postati objekte. nika OSRH u disciplinama za provjeru uzdano kaže mladi pripadnik bojne ekspanziju OSRH ima vima. Osim najboljim momčadima. što se i očekivalo. Sustavom natjecanja momčadi su podijeljene u tri skupine po njih četiri. Za pravu sportsku NATPORUČNIK HENC tjelesna sprema su “rezultat truda. Postrojenim se sudionicima obratio momčadi Središnjice elektronskog izaslanik načelnika GS OSRH brigadir Domagoj izviđanja. Prvenstvo su organizirali kineziolozi Hrvatskog vojnog učilišta i Središnjice za upravljanje osobljem. dionike je. te su slika i savjest svim nizatore i odgovarajuće objekte. Za pravu sportsku boda). HVU VOJNIK BORILOVIĆ NAJBOLJI U SVIM DISCIPLINAMA Uz sve čestitke natporučniku Gabriću. Hrvatska ratna mornarica je u utakmici za treće mjesto pobijedila Bojnu za specijalna djelovanja. Čini se upornošću. prilikom zatvaranja prven. srpnja 2012. discipline i na sve postrojbe. Svakodnevno se bavi spor. Dobra volja Dražen Henc (kategorija 42-46. te dvije najbolje trećeplasirane. ujutro otrči deset kilometara. a to je vojnik Krunoslav Borilović. a u uzbudljivom finalu GOMBR je bio bolji od momčadi HRZ-a i PZO-a pobjedom 2-1. poželjno je da se proširi i na dva sata u teretani. a na 3 200 jedini je imao ispod 11 minuta (10:58). boljem redu. prvenstvo OSRH u malom no- gometu. vojnike i sportaše poslije posla u petrinjskoj vojarni je visokih kriterija za sudjelovanje. samopo. (GOMBR). Nakon međusobnog razigravanja u četvrtzavršnicu su se plasirale po dvije najbolje momčadi u svakoj skupini. strijelcu Mariu Miočeviću (HRM. Štoviše. ali je sve kompenzirao izvrsnim tjelesne spremnosti proteklo je u naj- Gromovi u Gardijskoj motoriziranoj sposobne organiza.6 izvrsne kombinatorne akcije! golova) i vrataru Zoranu Kovačeviću Ubrzo nakon finala uslijedilo je svečano zatvara. koji je nešto lošiji bio u skleko. Utakmice su trajale 2 puta po 15 minuta. došlo je do ko- načnog raspleta. ne smije biti problem. Očito su se prirod. Posljednjeg dana nakon filtara knock-out sustava. Foto: Marija SEVER travnja završeno je jubilarno 10. zbog tradicionalna i dobiti na masovnosti. 354 Natjecanje za najspremnijeg pripad. Nastavak je donio vrlo dodijeljeni i istaknutim pojedincima: uzbudljiv scenarij: pobjednički pogodak brigada najboljem igraču Marku Družiću (GOM- je postigla u posljednjoj minuti utakmice. Najbolji u svim disicipli- nama! Jedini je probio tri znamenke u sklekovima (101) i pregibima (106). Trofej za fairplay pripao je nje prvenstva. “Znao sam da sam spreman i u dobroj formi“. Njihova sportska postignuća i nja ima sve više. pohvalivši organizatore i sudi- je trajalo do sredine 2. tore i odgovarajuće Na natjecanju je bilo mnoštvo do. HRZ je tada onike za fer i kvalitetno natjecanje. ali i Trećeplasirani je bio natporučnik pripadnicima OSRH“. izvrsne vojnike i sportaše. ■ GARDIJSKA OKLOPNOMEHANIZIRANA BRIGADA NAJBOLJA NA JUBILARNOM PRVENSTVU Pobjedom momčadi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade 29. . drugopla- sirani u ukupnom bodovanju (357 bodova). a broj igrača na terenu bio je 5+1. Su. smatramo da ih je potrebno uputiti i drugom junaku prvenstva. poluvremena. druge sportske i vojnonatjecateljske ne predispozicije združile s vojničkom stva. Naime. dvadesettrogodiš- njak je. Riječ je o izvrsnoj inici- brigadi. po rezultatima. smatra brigadir. nik načelnika GS OSRH brigadir Jozo da se ide dobrim putem jer natjeca- Pupić. Sudjelovalo je 12 momčadi koje su predstavljale većinu grana i rodova OSRH. možda i najbolje opisao izasla. izjednačio udarcem iz “odbijanca“ nakon neiskori. trkačkim nastupom. pehari su štenog kaznenog udarca. 12 broj 399 / 6. a brih rezultata. bio upravo dominantan. ekspanziju OSRH ima sposobne orga- IZVRSTAN U TRČANJU znoja i volje. nakon BR). Igrači pobjedničke momčadi preuzeli su inicijativu već početkom utakmice i okrunili je vodstvom koje Sivrić.

Zašto baš HVU? Jednostavno. vojničke prepreke. To su bojnik Joso Šarlija. Sportski objekti i sportovi u vo- dini. Potvrđuju to i kineziolozi HVU-a Sportska dvorana izobrazba ima fond od 160 sati. Nekad pri. Potvrđuju to i djelatnici HVU-a za upravljanje osobljem koji također djeluju u upućeni u tematiku. Osim su ondje napravljeni najveći pomaci kad je u smo održavati spremu na razini“. nego i zom (trčanje. vojarni. Svi su obučeni za kvali. bez kojih Bagarić. nema bojazni i ona će se razvijati. ski tereni. Uskoro im je ki turnir na razini OSRH. Fitnes centar kategoričan je bojnik Šarlija.Natjecanje je izvrsna inicijativa koja jednostavno mora postati tradicion. zapovjedne bojnik.dvorana za borilačke sportove (hrva- dostupni potrebni planovi i programi. “Ovi nam objekti sigurno omogućuju je moderan časnik nezamisliv. U priči o sportskim objektima atraktivan dio nici i rasporedu. minton. nje među pripadnicima OSRH. što je i njihova primarna funkcija“. mraka. borilačka dvorana. inače nje tjelovježbom svih djelatnih vojnih osoba sjedište Hrvatskog vojnog učilišta. kaže kojima ima i priličan broj kineziologa. u različitoj sat. odbojka. a jednom godišnje pridodan teren za mali nogomet s umjetnom organiziraju se sportske igre u više sportskih travom. Štoviše. mali usvajanjem kompetencija. naravno. Na primjer. boks.dvorana za mali nogomet s umjetnom ili će zapovijedati. Pozitivno je što općevojnih predmeta Dekanata HVU-a. nadamo se da će uskoro kao dio vojničkog poziva i života. napominje netom završenih natjecanja u malom nogo- pitanju sportska infrastruktura. ocjenu rada nekog djelatnika. tu je i fitness centar.” zinama izobrazbe. judo. školovanja. među je. broj 399 / 6.vanjski sportski tereni s tartan-sta- laznici ne usvajaju samo vježbanjem. i pomoći će svima onima koji bi željeli podići lično neugledna. metu i disciplinama za provjeru spremnosti. najavljuje razvoj gornjoj etaži dvorane. temeljna časnička izobrazba 100 sati po školskoj go. prva Druga funkcija sportskih objekata jest bavlje. koje je potrebno nogomet. Za natjecanje postoji veliko zanima- spojena tzv. inače voditelj Odsjeka kineziologije na Katedri uvjeren je natporučnik Bagarić. koja ima ta. Kineziolozi su profesionalni obnova velike sportske dvorane. dodajući da to ulazi i u sveukupnu uvelike pomogle kvalitetnijem i organiziranijem strukture GS OSRH i Učilišta podupiru tjele. fitness) je asocijacija vojarna “Petar Zrinski”. dužni iz Središnjice za upravljanje osobljem. U prvom redu kvalitetnu nastavu iz predmeta kineziologi. te naviku bavljenja sportom. “Za struku Šarlija. s parketnom podlogom. “Svi mi ziologe HVU-a organiziraju i njihovi kolege Naime. ali i dom koji rade u vojarni. . odbojka) koristiti u postrojbama kojima zapovijedaju . bad- Ako spojimo pojmove OSRH i sport. nego i vojnog školovanja. Osim velikog prostora ćemo savjetima i pojedincima i skupinama“. i to od jutra do snu pripremu i bavljenje sportom ne samo Kvalitetni objekti definitivno olakšavaju rad ki. “Uvijek smo na usluzi i pomoći najbolje što OSRH ima. S tim je objektom vojarne. Posljednji i najveći projekt bila je volje i sredstava. Zapovjedno-stožerna 60 a Ratna škola jarni “Petar Zrinski” 86 sati. Vanjski sport. te su im . novih sportskih sekcija koje bi. čiji je najbitniji dio atletska staza. Ljudi ima. te mladi ljudi koji ulaze u OSRH donose i volju i časnik za kineziologiju natporučnik Domagoj želju. . bavljenju sportom. Želi da tereni i koji se nakon nekoliko selidbi udomaćio na objekti budu što puniji. Svi uvjeti su tu. poželjno je da se proširi i na druge sportske i vojnonatjecateljske discipline i na sve postrojbe SPORTSKI OBJEKTI U VOJARNI “PETAR ZRINSKI” Broj i kvaliteta sportskih objekata u vojarni pokazuje da zapovjedne strukture GS OSRH i Učilišta podupiru tjelesnu pripremu i bavljenje sportom ne samo kao dio vojničkog poziva i života. travom tetno odrađivanje sportskih vježbi. Štoviše. koja uz kine- .velika sportska dvorana (košarka. kažu nje. Njima su omogućeni ter- drugih ustrojbenih cjelina MORH-a i OSRH. Kineziologija je prisutna na svim ra. a i iz Središnjice tako biti u svim hrvatskim vojarnama. Tjelesnu kulturu i kineziologiju po. ona je danas možda i nešto svoju spremu. Pitanje je samo tami i ring. “Za motoričku pripremu imamo sve“. košarka. stolni tenis) kineziolozi. posljednjih nekoliko godina upravo moramo zadovoljiti određene norme. 13 alna i dobiti na masovnosti. visoka časnička zauzimaju sportska natjecanja. srpnja 2012. nego i vojnog neziolozima i onima iz HVU-a. a sličan je napravljen i u jednom disciplina među ustrojbenim cjelinama unutar od zatvorenih objekata. natporučnik Bagarić spominje kadete. uz postojeće. u posljednje vrijeme organiziran je i košarkaš- uvijek su bili solidno održavani. mini za održavanje tjelesne spreme.

nego i entuzijastički. srpnja 2012. Rade ono što vole. satnije bojne Tigrovi pokazuju da svojem poslu ne pristupaju samo stručno i vojnički.. i to s novim oklopnim vozilom koje svaki dan daje novo iskustvo.. pripadnici 1. Govoreći o vježbama koje provode s Patrijama.14 broj 399 / 6. GMTBR S DOBRO UVJEŽ B PATRIA JE NE Z .

srpnja 2012. broj 399 / 6. snimio Tomislav BRANDT Ž BANOM POSADOM E ZAUSTAVLJIVA . 15 Domagoj VLAHOVIĆ.

na Slunju. radili sve vježbe i taktič. Zapovijeda joj sku- skupine EU 12/2. Slično je bilo na Slunju. Ono što su Tigrovi naučili bilo je kretanje na širokim položajima i formacijama. . riječ tehnike”.”Trebalo je nekoliko dana da se priviknemo na Patrije. Ondje nisu bile u Njemačkoj je zapovi. uvjeren u kvali. Dobili smo iskoristimo njezine mogućnosti tak- Prva satnija Tigrova vrlo intenzivno najbolje ocjene i poh. a početkom lipnja uslijedio je Immediate Response 2012. razini i u takvom tetu svojih ljudi. Wiesel. mehaniziranoj bojni Ti. Iako rutiner i sam je s Pa- Nekoliko velikih i značajnih doga. NOVI RITAM Poručnik Mirko Muhek u Njemač- koj je zapovijedao svojim. počet. Posada je u istom sa- movinskog rata. uhvatiti novi ritam i prilagoditi se u vježba Borbene skupine EU ili vježba bojna sa svojim vozi. Cijela bojna 1. kategoričan je Kršinić. natporučnik Krešimir Kršinić. lima. zadaće su odrađene. kaže za drugim nacijama. . Samo u dva mjeseca sudjelovali su u dvije velike vježbe. koliko je lako za upravljanje. radili đaja nije utjecala na izvedbu.. postoji u Oružanim snagama. situacije. “Dobili Na taktičkoj razini. koje njemački poli- gon omogućuje. Nikada nismo vježbali na lako. bili u sastavu njemačke satnije. Iskusni su ljudi u Tigrovima a tipičan primjer je ratni veteran narednik Ma- rio Jurilj. hodu. gdje su se naši vojnici našli u taktički složenim situ- acijama. Morali smo oklopnim vozilom Patria. satnije. smo vježbali na takvoj natporučnik Kršinić. na Slunju GMTBR “Svi smo oduševljeni vozilom. no sada sve ide svojim tijekom“. napominje narednik grovi Gardijske motorizirane brigade okruženju. satnije daće rade usklađeno i automatski. uz potpunu interoperabilnost. “Bio sam uzbu- je vježbe bio zapovjednik 1. vodom se već doveli na željeni stupanj i za- Fuchs. Prvo su se okušali u Krešimir Kršinić Središtu za borbenu obuku njemačkih ZADNJA RIJEČ TEHNIKE OS Letzlingen. klasično pješaštvo. srpnja 2012. “Postrojba đaja na kojima su pripadnici Oru. kao vod. baš kao i većina njegove postrojbe. gli učiti od nas“. ke situacije. tičke uporabe. Muhek je sretan što zapovijeda tako dobro opremljenim vodom. svakodnevno i dosad je već mnogo sa svojim su vozilima sudjelovali u ističe natporučnik učinjeno. imali što pokazati i da su i drugi mo- u posjet 1. što je i inače naša kvaliteta. No. Slično je i s Patrijom. dvije velike vježbe. “U Njemačkoj nisu sa svojim vozilima. dodajući da su tehnike kretanja vozila i forma- cijske tehnike jednake sa saveznič- kima. Uputili smo se u vojarnu “Pu. volio da tako i ostane. 3. Samo u dva mjeseca Zapovjedništvo“. bile samo naše Patrije. veličina doga. mislim da smo kovnik Predrag Matanović“ u Petrinji. Na obje je Patria povjerena. Marder. Wiesel. govori natporučnik. formacijama.Obukom su samo naše Patrije. je njemačko Zapovjedništvo“. prilagodljivo teškim terenima…S dobro uvježbanom posadom Patrija je nezaustavljiva!“. “Prvo smo. Zajednički smo. Zajednički smo. u vježbama smo nas da porazgovaramo s posadama sve vježbe i taktičke smo najbolje ocjene i pohvalilo nas pokazali da nimalo ne zaostajemo vozila. Sjeća se dana netom kom lipnja. 16 broj 399 / 6. uslijedio je Immediate nakon povratka iz ISAF-a. i snašli se jako dobro“.Ondje je od 28. No. nego i BOV-ovi jedao svojim. no veličina Jurilj. smo koja je dosad bila orijentirana na žanih snaga sudjelovali s borbenim nego i BOV-ovi Fuschs. kad mu Response 2012. Prvo su se okušali u Središtu za bor- benu obuku njemačkih OS Letzlingen u vježbi Borbene skupine EU 12/2. Prva satnija Tigrova vrlo intenzivno radi s Patrijama. naglašava. Vrlo brzo. zadnju ali s nezamjenjivim iskustvom Do. vodom 1. Nikada ni..cijela takvoj razini i u takvom okruženju…“. primjerice Marder. Mlad trenutačno nešto najsuvremenije što je. To je posao koji se radi valilo nas je njemačko radi s Patrijama. koje je otežavala zahtjevnost poligona. “Njemačka je bila Poručnik Mirko Muhek stavu od početka i zapovjednik bi zanimljivo iskustvo.. pnik Ivan Pirš. Immediate Response potaknuli su u formacijama. satnije đen što ću dobiti tako moćno vozilo. u društvu slovenskih Patrija i američkih Strykera. u trijama naučio nešto novo. svibnja održana vježba Borbene svoje dojmove.. 3. travnja Posade BOV-a nam je također iznjela do 8. Patrija pruža mnogo i sada je događaja nije utjecala na nama korisnicima da potpuno DVIJE VELIKE VJEŽBE na izvedbu.

Ispočetka je bilo teško. Ovdje sam zaštićen. U Njemačkoj. a kao ciljač je bio i u operaciji ISAF. ali Patrija je defini- tivno posebna. brzinu. i dru- . i to ne samo za sveukupnu opremljenost i spremnost Oružanih snaga. To je ono što žele pravi profesionalci! ■ Uigrana posada Patrije: ciljač razvodnik Josip Miličić (lijevo). Svojem po- slu Tigrovi ne pristupaju samo struč- no i vojnički. Mi- slim da su moji kolege zadovoljni”. 17 mogli učiti od nas. mislim da smo imali što pokazati i da su i drugi broj 399 / 6. no treba mnogo raditi na prilagodbi pogleda kroz njezin objektiv. i druge performanse do krajnjih dopuštenih granica. Sve su ove riječi možda najbolji po- kazatelj značenja modernizacije. a rezultati su donijeli veliko zadovoljstvo. Humveejem. vozač razvod- nik Damir Pinter (desno). srpnja 2012. “To je bilo potpuno drukčije iskustvo u Hummveeju s otvorenom kupolom kroz koju ste gutali prašinu. nego i za vojnike. Pinter i kolege su ispro- bavali bočne nagibe.7. na “poligonu savršenom za oklop”. Rade ono što vole. nego i s velikom voljom i entuzijazmom. Sjedi za strojnicom Browning 12. i to s novim sredstvom koje svaki dan daje novo iskustvo. BVP-om M-80. zapovjednik skupnik Ivan Pirš (dolje) “Što smo dulje zajedno i konstantno provodimo obuku. ljude na terenu. razvodnik Josip Miličić. kaže narednik Jurilj gim vozilima. ali sada nema problema. koji bi na Patriji želio isprobati i oružje jačeg kalibra. to smo sve bolji i bolji!” “Vatrenu” ulogu u posadnom triju ima ciljač. Dok se ne sjedne za njezin upravljač. ne može se spozna- ti kakvu ima moć i sposobnosti. kaže razvodnik.Na taktičkoj smo razini u vježbama pokazali da ne zaostajemo za drugim nacijama. služim se kamerom s odličnim performansama. Vozač i razvodnik Damir Pinter upravljao je različitim kamionima.

nismo ni onog osobnog pristupa i vježbati skidanje opreme. Krenuli smo u obilazak. dobro organi- ziran. Očekivani he. Satnik Kolobarić upoznaje nas s podatkom kako je ovo dvanaesti po redu PRT u ovom mjestu. govori nam satnik noću. I dok koračamo po kamenom uzleti- štu. ski PRT. deset i tri sata – pošto ćemo ipak žerni časnik posvećen civilno-vojnoj života i rada svakog našeg pripadnika. Zanimljivo je vježbati polijetanja i slijetanja. stavljanje kacige. zapovjednik Multina. što nije krenuo. nebitno.. Vole s nama surađivati. izlazimo na stajanku. na vratima kampa dočekuju nas naši domaćini. Ipak. srpnja 2012. satnik Ivica Kolobarić i vojni policajci stožerni narednik Josip Grčević. u blizini Pol-e Khomrija.. 18 broj 399 / 6... I brzo ga za- vršili. Tamo nas čekaju naši suputnici. Navlačimo opremu. HRVCON A KOJI SVOJE ZADAĆE OBAV  LJAJU U MAĐARSKOM PRT U U GRADU POL  E KHOMRIJU. Vrlo uvježbano. manje od desetak puta dnevno. Dakle. koliko oni znaju. Upoznaju nas s kampom. U njemu još djeluju i pripadnici oružanih snaga Crne Gore. Vjerojatno je to zbog tada (možda) poletjeti. Nema veze. Mali. Nešto je Davorin Horvat. naime. Albanije. nakon dva i pol sata obilaska na kar- tonu koji putnici pročitaju i proslijede kolegama u helikopteru našao se i naziv našega odredišta. satnik Kolobarić kao sto- džić. Smještamo se i putovanje može početi. No. Vrijedi čekati suradnji te naši vojni policajci. poslove. govori likopterski let za Pol -e Khomri samo vlačenje opreme. “Pre- zaputili u Pol -e Khomri. Kolobarić čekanja i nove vježbe. Vjerojatno je je za čovjeka koji zatraži bismo ugledali ovaj mađarski PRT pomoć u PRT-u velik”. nije letio to zbog onog osobnog pristupa sva- (Provincijski rekonstrukcijski tim). Vole nas kako možemo pričekati do dva. valjda je zaključio kolega i u zelenilu koje nas okružuje. ovdje. slutili koliko nas vježbi očekuje kako svakom problemu koji smo saznali kako još nitko u mađar. Ulazimo u veliki transpor- tni helikopter Chinook. nema što. deset- nik Željko Denona i razvodnik Gordan Gibičar. prvi dočasnik MN obavljaju svoje poslove. NA SJEVEROISTOKU AFGANI  STANA. ne susresti svakog od stanovnika kampa PETICA ZA PETORICU IZ P Kada smo se.... . narednik Petar Maras. Usput saznajemo kako je naša destinacija tek jedna u nizu u koju helikopter slijeće.. stanovništvo. nam satnik Kolobarić. te predstavnici SAD-a i Njemačke. opet na. Naši NOS-a VP (namjenski organiziranih Prepoznaje ih i lokalno iz američke vojske obavještavajući pripadnici vrijedno obavljaju svoje snaga VP) nadnarednik Anto Majdan. Nije sve u veličini. MALOBROJNI. Teško je. vođeni željom za upoznavanjem s njima surađivati. u kojem je Mađarska vodeća nacija. PROVINCIJSKI REKONSTRUKCIJSKI TIM IMALI SMO RIJETKU PRIGODU POSJETITI PETORI  CU PRIPADNIKA 19. zatraži pomoć u PRT-u velik“. Jutra i jesu stvorena za nova kom problemu koji je za čovjeka koji Rano jutro u Marmalu. Navečer poznaje nas i lokalno stanovništvo. ALI VRLO ZAPAŽENI U SVOJIM ULOGAMA U OVOM MALOM KAMPU Ipak pravimo korak dalje. I ne možemo reći da smo se umorili. cionalne satnije vojne policije satnik Naši pripadnici vrijedno prilazimo šalteru.

Sjedimo na ma. poput ovog našega. nitko u kampu tko po imenu ne poznaje naše vojne povjednika 19. Čuje se izdaleka zvuk prvi pogled. Za razliku od drugih kampova ovdje smo ugledali i zelenilo. Vježba počinje: navlačimo ova područja Afganistana. lijepo je iskoristiti Z PRT-a prigodu i vidjeti i ova područja Afga- nistana. srpnja 2012. našeg kontingenta i mađarskih kolega je iznimno dobra. uvjeravaju nas svi s kojima smo pričali. povratak u Mazar-e-Sharif. Lijepo se susresti s našim ljudima i čuti pohvale o njihovu radu. preni. Ništa za to. I poslije poprilično vremena začuli zvuk koji nas je tako posjetio na kuću – zvuk kosilice i miris pokošene trave. Suradnja pripadnika mađarski kolega dok smo tog prvog za svakoga. zapovjednik PRT-a. Sutra je novi dan i novi let. Lijepo je iskoristiti prigodu i vidjeti i kojega smo također posjetili. broj 399 / 6. Drago im je kada im se dođe u posjet. 19 Dražen JONJIĆ Let helikopterom do Pol -e Khomrija i mađarskog Provincijskog rekonstruk- cijskog tima u kojem su i petorica hrvatskih pripadnika dana odlaska ispraćali helikopter koji nas nije ponio. Suradnja pripadnika našeg kontingenta i O radu male hrvatske zajednice samo Vrijeme je za odlazak. zastaju i popričaju s mađarskim ili crnogorskim kolegama. Mala. kao da je rekao policajce i satnika Kolobarića. Ipak. Kolobarićem. Vidjeti kako ne postoji jevši mu pozdrave i prigodni dar za. A peto- rica iz PeK-a zaslužuju. mađarskih kolega je iznimno dobra. Možda čudno. Vidjeti kako ne postoji nitko u kampu tko po imenu ne poznaje naše vojne policajce i satnika Koloba- rića. treba odvojiti poprilično vremena i naoružati se beskrajnim strpljenjem. Grcom. Mala. a nakon toga u Kabul. vidi se na prvi pogled. opremu i dolazimo do vrata helidroma. skladna riječi pohvale iznio nam je i pukovnik lenoj terasi ispred društvenog kluba zajednica posvećena uspjehu operacije. vidi se na Janos Somogyi. vra- ćamo se pričama s Marasom. ■ O radu male hrvatske zajednice samo riječi pohvale iznio nam je i pukovnik Janos Somogyi. Gibičarom i Denonom. A i lijepo nam je rekao desetnik Denona kako se on baš i ne sjeća nekoga tko u PeK-u nije ostao manje od pet dana. . Oni imaju vremena Tomislava Galića. ali čovjek se po- želi i takvih sitnih radosti.. HRVCON-a brigadira Više nego uvježbano. skladna zajed- nica posvećena uspjehu operacije. Oni imaju vremena za svakoga. zapovjednik PRT-a.. A za posjet. helikoptera. PRT-a PeK-a. čistu peticu.

do 29. Nakon vježba Sokol čija je osnovna namjena ocjenjivanje spremnosti NEP-a provedene certifikacije postrojba je dobila status mission pre.Osim letačkog programa skih Firula među kojima je bila i “Krila Oluje” nastup je imao i satnik trudnica. Zadaća postrojbe veličine ojačane satnije jest osiguranje inže- njerijske potpore za logistiku u području operacija. lipnja u spaša- mogućnosti aviona Pilatus PC-9M. VIJESTI IZ OSRH Inicijalna planska konferencija IEL MILU 2012. u Bruxsellesu. sudjelovalo je više od 15 predstavnika dok je 23. cinskim letovima helikopterima festaciji Florennes Air Show u Kra. popravak. Bugarske. a zemlja okruženju. svaka zemlja formira Nacionalni element potpore (NEP).Tako je 22. vanju stranog turista s Hvara do dok je na statičkom dijelu bio izložen KBC Split. Pozivnicu za nastup cijenata. lipnja izveli 25. te ima ključnu ulogu u osiguranju logističke potpore postrojbama naci- V. te pacijentice s Raba AN-32 iz sastava 91.U istom razdoblju HRZ i PZO. planiranja i interoperabilnosti u stožernom radu. lipnja 2012. do 21. onalnog kontingenta. do ljevini Belgiji gdje su 23. održavanje i zbrinjavanje infrastrukture i postrojenja u potpori logističkim sastavnicama. stožerno osoblje proći tečaj Military Engineering Advanced Operations and Planning Course (MEAOPC) koji će za- U BELGIJI ŠESNAEST P hvaljujući inicijativi predstavnika Velike Britanije koja je zemlja Akrogrupa “Krila Oluje” koja djeluje Posade Eskadrile transportnih u Eskadrili aviona 93. potporu. . za usklađivanje poslova i postupaka u multinacionalnom višu razinu rada stožera postrojbe vježbom MAPEX. zrakoplovne baze do KBC Rijeka. U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi. HRVCON za operaciju ISAF u Afganistanu. srpnja 2012. K. obljetnice vojnog le. koji domaćin je bila Hrvatska što je prvi put da se vježba održala se strukturira i angažira za svaku misiju postrojbi izvan matične zemlje. Vodeća je zemlja Rumunjska. Infrastrukturna inženjerija za logistiku) uspostavljena je potpi- sivanjem Memoranduma o razumijevanju između Rumunjske. Misija postrojbe je odlazak cijele ili dijela postrojbe u područje operacije s multinacionalnim NATO snagama radi davanja inženjerijske potpore za logistiku. a Velika Britanija je zemlja mentor. većinom člani. lipnja prevezle su devet pa- letački program. i certifikacija NATO zapovjedništva. Specifičnost je da će ove godine. MI-8 MTV i MI-17 1VA od 22. Njemačka. Zapovjedništva za Kao vodeća nacija Rumunjska je pokrenula organizaciju i pro. do KBC Split od kojih je jedan bio tenja u zrakoplovnoj bazi Florennes. prije vježbe. lipnja hitno hrvatska akrogrupa dobila je u povodu zbrinuto pet pacijenata s Hvara obilježavanja 70. od 26. Gruzije i Hrvatske 7. prema elementima CREVAL-a. Temeljne sposobnosti postrojbe jesu izgradnja. a državljanin Bosne i Hercegovine. mentor. P. NEP-a 20. M. lipnja održana inicijalna planska konferencija (IPC IEL MILU 2012) kojoj je domaćin bilo Zapo- vjedništvo 10. provesti terenski mentorski tim iz Centra za izvrsnost vojne inženjerije iz Ingolstadta. IEL MILU (Multinacionalna integrirana logistička postrojba. U 2011. Postrojba je razine LRF (niske razine spre- mnosti) što uključuje vrijeme od 180 dana od poziva do odlaska u misiju. a u 2010. zbrinuto dvoje pacijenata do split- ca NATO-a. Eskadrila višenamjenskih helikop- M. za združeno zapovjedništvo snaga u NATO vođenim operacijama. izvan teritorija Republike Rumunjske. provedena 20. T. zrakoplovne helikoptera (ETH) 93. OSRH sudjeluje u postrojbi s vodom za horizontalne konstrukcije i dva časnika u stožeru satnije iz OCJENJIVANJE SPREMNOSTI sastava Zapovjedništva za potporu. Tečaj će se održati tjedan prije provedbe same vježbe te se očekuje značajno una- pređenje rada stožernog osoblja. studenog 2007. lipnja također s Hvara ranih zrakoplovstava. U Rumunjskoj je od 19. zrakoplov- baze HRZ i PZO u vojarni “Zemunik” ne baze HRZ i PZO hitnim medi- nastupala je na zrakoplovnoj mani.20 broj 399 / 6.U skladu s NATO-ovim konceptom logi- pared (spremna za misiju). Provedena je evaluacija. provedeno je ocjenjivanje spremnosti vedbu vježbi stožernog osoblja postrojbe te je u 2009. Posada HRZ-a i PZO-a Josip Čolak koji je izveo prezentaciju sudjelovala je 25. Tijekom konferencije analizirali su se planovi i detalji o provedbi “KRILA OLUJE” U četiri dana P vježbe u studenom ove godine. nastavilo se podizanje na stičke potpore.inženjerijske brigade kopnene vojske rumunjskih Oružanih snaga.

L. pacijenata. kao i Spomenicom Domovinskog rata. OJI bio je izravan prijenos otkrivanja spomenika na Dinari. srpnja 2012. lipnja. izložba prati život i vojno djelovanje pokojnog brigadira Antuna Radoša. brigadira Antuna Radoša. 21 Izložba “Antun Radoš . svečano je obilježen časnika treća je razina vojne izobrazbe. Prigodom otkrivanja MUP-a RH te je osiguravao jedrili- spomenika Pumama služena je misa zadušnica za cu do uplovljenja u luku Gruž gdje sve poginule branitelje.Ophodni brod preu- Na Velikoj Duvljakuši na 1709 metara nadmorske zeo je jedrilicu u tegalj. 23. obitelj brigadira Radoša i Vojni muzej MORH-a.Neispričana priča” U Galeriji Ministarstva obrane “Zvonimir“ 20. strojnica MiG-a i manji di. svečano je otkriven spomenik pri. u izviđanje je poslan zrako- plov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva PC-9 nakon čega je utvrđeno da je riječ o motornoj jedrilici koja plovi Završetak slijednorastuće izobrazbe časnika pod nepoznatom zastavom te je u područje spašavanja upućen ophod- ni brod Obalne straže RH “Hrvatska Dodjelom potvrda na Hrvatskom vojnom učilištu koju su proveli izobrazbu. posada 1992. državnoj granici Republike Hrvatske jelova crkve svetog Mihovila iz Kijeva koja je porušena dočekao ih je brod Pomorske policije Foto: Ante ČIZMIĆ/CROPIX na početku Domovinskog rata. izložbe zapovjednik HRZ i PZO-a. te članica Udruge “Ama Artem”. je nastavio tegalj do luke Gruž. od čega je 12 žena. Sagrađen je u Obalne straže RH “Faust Vrančić” koji spomen na 31 pripadnika 7. te je svojevrsni lirski kontrapunkt ozbiljnosti tematike. organizirali Zapovjedništvo HRZ-a i PZO-a. Na izložbi se mogu vidjeti Pripadnici Obalne straže RH sudjelo- iz Gospića u KBC Dubrava preve. godišnjice pogibije na PREVEZENO pilota. osobne stvari pokojnog brigadira kao što su: fotografije. u povodu 20. G. lipnja 2012. Na videozidu na Česmi službama Republike Hrvatske. gardijske brigade Pume. Cilj progra- pomoć nazvavši 112. on nije pogodan za to. a liječnik iz pomorske baze NA DINARI OTKRIVEN SPOMENIK PUMAMA Split. ST PACIJENATA Kroz fotografsku i trodimenzionalnu građu. VANJA NA MORU su nastradali češki državljani. operacije upućen je spasilački brod padnicima 7. leteći na prvome hrvatskome MiG-u 21 u borbenoj ak- helikoptera Mi-171 Sh hitnim ciji sprečavanja bombardiranja Slavonskog Broda. Dolaskom na tajnik HVU-a brigadir Domagoj Sivrić te nastavnici mjesto događaja posada “Hrvatske Kostajnice“ podijelila im je hranu i vodu. a budući da visine. lipnja otvorena je izložba “JUNACI DOMOVINSKOG RATA-PILOT ANTUN RADOŠ– NEISPRIČANA PRIČA“ koju su. te osobne predmete. zatim Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Franko- dijete njemački državljanin iz pana. 25. letačka knjižica. lipnja Tako je 21. Svečanosti su nazočili zamjenica načelnika Uprave izobrazbe drugog naraštaja trajala je četiri mjeseca Somalije i Egipta. gardijske brigade Pume. te posebice na njegovu hrabrost i domoljublje lipnja hitnim medicinskim letom kojim je kolegama uvijek bio uzor. U teškoj pro. Z. ma jest osposobiti polaznike za obnašanje stožer- da se na brodu nalazi 65 muškara- će izobrazbe časnika u funkcionalnom području. zb HRZ-a i PZO-a hitnim “Ama Artem“.Posada broda zatražila je “Petar Zrinski”. 24. Prema njihovim za personalne poslove GS OSRH brigadirka Mirjam ili 460 nastavnih sati a uspješno ju je završilo 54 riječima. na troglavskom masivu na Dinari na Dan dr. letački znaci. ganja i spašavanja na moru (MRCC S. zdravstvenom stanju. metnoj nesreći autobusa u kojoj podsjetio je na djelovanje brigadira Radoša kao vrhunski ospo. letački kombinezon i druga letačka oprema.S Nade Radoš. Posmrtno je medicinskim letom prevezla tro. dekan HVU-a brigadir Marinko Lozančić. nih i rukovoditeljskih dužnosti.K. te tarnoj akciji spašavanja većeg broja a sljedećeg dana hitnim medicin. čiji je član i supruga pokojnog brigadira Nada medicinskim letovima helikopte. kao i likovni radovi supruge nalne središnjice za usklađivanje tra- M. Brigadir Antun Radoš poginuo je u 43. broj 399 / 6. rekavši pritom završetak izobrazbe drugog naraštaja slijednorastu. u područje žavnosti. Afganistana. koji se nalazi na brodu. otoka Mljeta. Rijeka). M. promaknut u čin brigadira i odlikovan Redom kneza Domagoja HUMANITARNA je pacijenata od kojih je jedno s ogrlicom. kupola kočećeg padobrana. a tematski je naslonjen na motive Radoševa slavonskog rima MI-171Sh prevezla je sedam zavičaja. a “našli” su se tu i dijelovi opreme aviona MiG-21 osoba u području ZERP-a. medalje.Slijedno-rastuća izobrazba Kostajnica”. godini života. 15. U prigodi otvaranja AKCIJA SPAŠA  Raba u KB Rijeka. dao im je lijekove. (H) . a na Vrličkoj Česmi prigodni su emigranti predani mjerodavnim kulturno-umjetnički program. Likovni dio izložbe sastoji se od radova članova Udruge tera 91. južno od skim letom prevezen je talijanski (sjedalo. Vojno-strukovna ca podrijetlom iz Sirije. brigadni general Dražen Ščuri. polaznika iz svih grana OSRH. Nakon dojave Nacio- državljanin iz Raba u KB Rijeka.Na a sagradio ga je triljski restaurator Anton Vuko od di. jelovi instrumentalne table MiG-a). dvije su osobe bile u teškom Antolić. vali su početkom srpnja u humani- zeno je troje nastradalih putnika. lipnja 2012. Radoš.. sobljenog pilota.

NATO-a s Irakom. NATO je u lipnju otvorio tzv. Inače. Inače. privremeni tranzicijski ured u Iraku. znatno će pridonijeti skraćivanju dosadašnjih individualnih partnerskih programa s tom zemljom. NATO-ovom obučnom misijom (NTM-I). prema pisanju zicijskog ureda koji će pridonijeti razvijanju partnerstva između te mađarskih medija. Ipak. zračnim se spremnost za unapređenje partnerstva i to razvijajući Strukturalni prostorom iznad Kosova ne koristi za promet već 13 godina. a što je nastavljeno i tijekom 2011. taj će ured pružiti potporu iračkoj Vladi za za sigurnost zračnog prometa HungaroControl. Naime. razmjene. a što bi trebalo puteva i smanjenju troškova. uskoro biti dovršeno. bila domaćica bala koji se održao 16. obrazovanja i osposobljavanja. a do sada je na taj način prikupljeno više od 40 000 eura. I dok se još odlučuje koliki je iznos Afganistanu potreban za obnovu i razvoj. U tijeku je i izrada opet biti u funkciji. Činjenica da bi taj prostor uskoro mogao veznici Iraku dodijelili status partnerske zemlje. saveznici se i dalje zalažu za jačanje iračkih sposobnosti kako bi i na taj način pripomogli stabilnosti regije. 22 broj 399 / 6. a okvir suradnje (SCF). trebala biti zadužena njihova organizacija zemlje i NATO-a. trebala dobiti donaciju u iznosu od oko četiri milijarde dolara. Prikupljanje sredstava za pomoć Afganistanu Prema najavama afganistanskog predsjednika Ha- mida Karzaia. sredstva se prikupljaju i brojnim donacijama. Naime. NATO je pomoć Iraku i to programom razvoja oružanih snaga započeo 2004. te putem udruga osnovanih upravo u tu svrhu. Inače. Ona je. koja je okončana u prosincu 2011. Novac prikupljen na toj manifestaciji predsjednici udruge osnovane u Londonu predala je supruga glav- nog tajnika. njegova bi zemlja nakon povlačenja snaga međunarodne koalicije 2014. koji je zatražilo Sjeverno. kao i uspostava tran- nadzor kosovskog zračnog prostora. Anne-Mette Rasmussen. dogovoreno je kako će se zajednički promovirati strateški dijalog i jačati sigurnost Ira- ka putem izgradnje kapaciteta sposobnosti. Tako je i na nedavno održanom samitu u Chicagu još jednom Mađarska bi od ožujka iduće godine trebala biti zadužena za pozdravljen napredak koji je postignut u Iraku. ujedno i diplomatski uspjeh. Na samitu u Lisabonu 2010. .. srpnja 2012. sa svojim suprugom. NATO je iskazao atlantsko vijeće. Tako je u sjedištu NATO-a nedavno održan dobrotovorni bal na kojemu su se prikupljala sredstva za afganistanski Appeal Fund. ovo je bio šesti po redu dobrotvorni bal na kojem su se prikupljala sredstva za pomoć Afganistanu. a za što bi. lipnja. Potvrdio je to uspostavu temelja za konsolidiranje međuministarske koordinacijske i državni tajnik u mađarskom ministarstvu vanjskih poslova mehanizme za upravljanje obukom i suradnjom u sklopu partnerstva Zsolt Nemeth i smatra da je taj potez. nevladinu organizaciju koja prikuplja sredstva za pomoć afganistanskoj djeci. NATO Nadzor kosovskog zračnog prostora Privremeni tranzicijski ured u Iraku Kako bi se olakšao put partnerstva i suradnje. kada su sa- sada ga nadzire NATO.

godine. ako se slični inci. a se mora dogodio još jedan zračni HRVCON-a brigadir Tomislav Galić rekao je da Hrvatska i u izjavi Vijeća stoji da je sirijski incident između Sirije i Turske. 23 Anita KONČAR. Anders Fogh drski i neprihvatljivi čin“. iznad Sredozemnog nju njihova vojnog zrakoplova. rekla je • Contact point Embbassies (CPE) kanal je za Rasmussen dao izjavu o konzulta. Iz Turske je stigla stabilnost i sigurnost Afganistana. pokazala nepoštivanje dalje pomno pratiti razvoj doga- Snimio D. istočnoj granici NATO-a”. . zrakoplov u međunarodnim vo- medalje kao znak priznanja za uspješno završeno sudje. rušenjem turskog borbenog neće ponoviti. a njezini vojnici itekako znaju što znači mir.. s NATO saveznicima o reakciji nju bilo koje od njih. JONJIĆ Pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju Kolinda Grabar Kitarović posjetila je 25. NATO-ova je priopćenju NATO-a. S velikom zabrinutošću znali da je zrakoplov turski. nastavljmo pratiti stanje na jugo. Foto: NATO Turska zatražila konzul- tacije zbog obaranja vojnog zrakoplova Snimio D. Sasta. Zapovjednik 19. “Sjedinjene Američke odu. ske. le konzultacije prema članku 4. U nastavku svečanosti štuju međunarodne norme. dama bez prethodnog upozorenja lovanje u operaciji ISAF. Naime. nakon održan pošto je Turska zatražila što je Sirija oborila turski borbeni konzultacije o sirijskom obara. predano radeći čin neprihvatljiv te je još jedan u kojemu nije bilo žrtava ni ma- rame uz rame sa saveznicima i partnerima izgrađujući primjer kako sirijske vlasti ne po.. koji te je odmah najavljeno kako će Dražen JONJIĆ određuje da će se zemlje članice se Turska službeno konzultirati konzultirati kad god je. teškim trenutcima usmjerene na naime demantirao ranije sirijske nestale pilote i članove njihovih tvrdnje prema kojima Sirijci nisu • NATO-ov strateški koncept prvi je put obitelji. lipnja hrvatski kamp Cobra u Kabulu gdje je s pripadnicima 19. zrakoplov F-4. sastanka napad su osudili čelni- • NATO centar za brodski prijevoz u Northwo. stoji u ci SAD-a. Washingtonskog sporazuma. mir. Ahmetom Davutogluom. srpnja 2012. Rasmussen je odgo- zaključilo je da je Sirija još jed. HRVCON broj 399 / 6. I prije objavljen 1991. Clinton nakon razgovora s tur- u partnerskim zemljama. Time je ZNATE LI. Sjevernoatlansko vijeće NATO-a denti ponove. terijalne štete. “Naše su misli u ovim jasno označen kao turski. Inače. Nakon što je Države najsnažnije osuđuju taj stalna veza s trgovačkom mornaricom. vojne snage oborile turski vojni savjetničkog tima i Zrakoplovnog savjetničkog tima NATO nak je održan kako bi se ostvari. ugrožena na taj incident. sastanak je se još može učiniti. no da će Savez i zrakoplova. JONJIĆ međunarodnih pravila i najoštrije đaja te po potrebi razmotriti što osudilo taj čin. KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ NA DAN DRŽAVNOSTI POSJETILA 19. Turski ministar teritorijalna cjelovitost. po mišlje. politička vanjskih poslova Ahmet Davuto- neovisnost ili sigurnost bilo koje glu izjavio je da je zrakoplov bio članice. službena potvrda da su sirijske Kolinda Grabar Kitarović uručila je pripadnicima Topničkog sigurnost i ljudski život. glavni tajnik Saveza. američka državna tajnica Hillary širenje informacija o ulozi i politici Saveza cijama održanih na zahtjev Tur. novinare je zanimalo ima li skim ministrom vanjskih poslova NATO planove. HRVCON-a obilježila Dan državnosti Republike Hrvatske. a pomoćnica glavnog tajnika istaknula je kako je ponosna na rad pripadnika hrvatskih kontingenata koji u Afganistanu daju snažan doprinos izgradnji afganistanskih snaga sigurnosti. vorio kako očekuje da se incidenti nom. Na prigodnoj su svečanosti bili predstavnici savezničkih i partnerskih kontingenata u operaciji ISAF. Ujedinjeno Kraljevstvo.

Temeljno naoružanje sastojat će se od 8 CADS-N-1 Kashtan sustava za Prvi višenamjenski odobalni op. količine projektila tijekom 2013. tial measurement units (IMU) za mjerenje se na to da je predviđena njegova uporaba s LMM projektili se mogu upotrijebiti i protiv udaljenosti. širinu 31 m i gaz 8. la. Predviđa se i uporaba LMM-a na širok LMM primarno ima laserski sustav navođenja. S obzirom na razinu i otoka. Sam LMM projektil teži 13 kg.7 mm. srpnja 2012. odnosno protiv lakih oklopnih vozi- Lightweight Multi-role Missiles (LMM). neutralizacija terorističkih aktivno- nosača zrakoplova. integrirani i na mornarički helikopter AW101 glavu. za te na besposadni sustav S-100 Camcopter. SKENDEROVIĆ . Na krmenom dijelu broda na. ukupne snage 104.2 m. Posadu čini 40 članova. te može postizati brzinu od 1. njihova uvođenja u operativnu uporabu do va. pri čemu se navodi njihov potencijal i za tijekom lipnja sklopila je ugovor za proi. 2015. u listopadu 2009. Uz to. naoružanja. Brzinu od 32 čvora postiže uz propulzijsko postrojenje.5 Macha. odnosno LMM projektila protiv lakih površinskih cilje. procjenjuje se istisnini 2500 t te najvećoj brzini od sti i piratstva. sklopila je ugovor s Mini. trenutačno kašnjenje od dva tjedna neće imati nikakvog efekta na konačan datum primopredaje broda indijskoj ratnoj mornarici a predviđenog za prosinac ove godine. starstvom obrane Ujedinjenog Kraljevstva za Merlin. a paluba će primati hodni brod BAM (Buque de Accion temeljno naoružanje sastoji od glav- zrakoplove MiG-29K.fragmentacijsku bojnu UK. PTIĆ GRŽELJ Nm.U skladu s izjavama visokih dužnosnika ruskog brodogradilišta. mornarice mogao ostati do 2045. operacije usmjerene da bi u aktivnoj službi indijske ratne 20 čv. odnosno za napade na protiv- zvodnju inercijalnog senzora SiIMU02 Iner. no zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta to je odgođeno. kriznim situacijama i humanitarnim NAPREDUJE PROIZVODNJA LMM PROJEKTILA Tvrtka United Technologies Goodrich Corp.4 MW. zemaljskih ciljeva. Brod je napustio rusku luku Se- verdvinsk 8. nakon čega spektar ciljeva čime se žele zadovoljiti potrebe dok se za njegove podinačice koje bi se rabile za su sklapani ugovori s podugovoračima kako FASGW-L (Future Anti-Surface Guided Weapon zračnu borbu navodi kako će imati infracrveno bi se mogao ispoštovati rok dostave inicijalne – Light) programa. godine. HAL Tejas. lazi se helikopterska paluba dok se blisku borbu.potpora M. Ukupno predviđeno trajanje svih pokusnih plovidbi iznosit će 120 dana te će je izvoditi mješovita rusko-indijska posada kako bi se potoniji upoznali s funkcioniranjem nosača zrakoplova. brzini od 12 čv doplov iznosi 8000 operacije potrage i spašavanja. Ka-31 Helix i HAL oznake P-41 namijenjen španjolskoj va kalibra 25 mm te dviju strojnica Dhruv. dok standardna istisnina iznosi 38 000 tona. 24 broj 399 / 6. dvaju topo- Sea Harrier. Tijekom 2011. a pri brzini krstarenja od 18 čvorova ima autonomiju od 13 500 nautičkih milja. Višenamjensko svojstvo LMM projektila odnosi ničke helikoptere i besposadne sustave. proizvodnju 1000 projektila LMM. nadzor i opsežnost modernizacije samoga Meteoro očituju se u duljini 94 m.lipnja te se zaputio prema Bijelome moru iako je prema terminskim planovima trebao započeti ispitivanja dva tjedna prije. objekte. Sam brod podvrgnut je zna. nog topa kalibra 76 mm. INS Vikramaditya (izvornog imena Admiral Gruškov).1 m. Glavne značajke nosača zrakoplova jesu maksimalna istisnina od oko 45 500 tona. a zadaće će mu kao i izmjeni borbenog sustava i tskom oceanu u području Kanarskih biti: zaštita i pratnja drugih brodova. Meteoro je porinut čajnim strukturnim promjenama je započeo operativnu službu u Atlan. koje se sastoji od četiriju parnih turbina. Maritima) istoimene klase Meteoro. uz duljinu preko svega 273. Riječ je o vrlo važnom sklopu više platformi. zračnu borbu. I. a pri protiv krijumčara drogom i ljudima.. Tako se predviđa uporaba i radarsko navođenje. VOJNA TEHNIKA // NOVOSTI OPERATIVNA SLUŽBA PRVOG POKUSNA PLOVIDBA ŠPANJOLSKOG INDIJSKOG NOSAČA ZRAKOPLOVA BAM-a Započela je prva serija pokusnih plovidbi i ispitivanja obnovlje- nog nosača zrakoplova klase Kijev. s jednako toliko osovina i propelera. za napade na lakše utvrđene lakog višenamjenskog navođenog projektila koptere AW159 Lynx Wildcat i WAH-64/AH1. Kraljevskoj ratnoj mornarici službeno kalibra 12. To se prije svega odnosi na heli. uključujući čiju je proizvodnju zadužena tvrtka Thales U kasnijoj bi fazi LMM projektili trebali biti 3 kg tešku eksplozivno.Glavne odlike brodova klase nadzor pomorskog prometa.

Tada je između ostaloga dogovorena moguća narudžba Foto: Thales UK dodatnih 200 vozila s čime se krenulo s novosklopljenim lipanjskim ugovorom. Prva bojna koja je opremljena vozilima MSFV tijekom proljeća ove godine prošla je temeljnu obuku upravljanja vozilom. odnosno sada se njima u Afganistanu koristi američka vojna policija. Gradnja treće slative. Afganistan je oklopna vozila naručio u sklopu Foreign Military Sale programa bilateralne vojne suradnje sa Sjedinjenim Foto: US Army operacijama te nadzor ribarske legi. srpnja 2012. Vrijednost ugovora procjenjuje na više od 79 milijuna američkih dolara za oklopno vozilo MSFV (Mobile Strike Force Vehicles) u tri inačice. 25 NOVI OKLOPNJACI ZA AFGANISTANSKU VOJSKU Američka tvrtka Textron Marine & Land Systems sredinom lipnja sklopila je novi ugovor za proizvodnju 71 oklopnog vozila za afganistansku vojsku. koje je poznato i pod nazivom MASV (Medium Armored Security Vehicle) iz skupine je oklopnih vozila M1117 Armored Security Vehicle (ASV).Vozilom se američke oružane snage koriste niz godina. broj 399 / 6. PTIĆ GRŽELJ Američkim Državama. za pojedine brodove. SKENDEROVIĆ . Sva naručena vozila MSFV bit će proizvedena u Sjedinjenim Američkim Državama. pogonske konfiguracije 4x4 i mase do 12 tona.7 mm. U skladu s oceanografsko-istraživačkog broda najavama. s dostavama plovila sve do 2016. serije trebala bi početi tijekom 2012. kada je Afganistan prvi put ugovorio nabavu 240 oklopnih vozila MSFV. planiranja biti okončana u srpnju ove Pretpostavlja se da će svi brodovi godine pa slijedi potpisivanje ugovora treće serije biti konfiguracije op- o gradnji plovila treće serije koja će hodnih plovila čime bi se zamijenili se sastojati od šest dodatnih plovila zastarjeli ali i veći borbeni brodovi pri čemu će se otkriti vrijednost cje. lokupne akvizicije te rokovi dostave M. druga će imati poluotvorenu turelu u kojoj će biti smješten strojničar. Trenutačno se španjolska Vlada na. ovisno o inačici). Vozilo može biti naoružano teškom strojnicom Browning M2 kalibra 12. dok će treća inačica biti specijalizirana za sani- tetsku potporu. uz višu razinu balističke zaštite. te taktičke uporabe na terenu. Riječ je o la- kom oklopnom vozilu koje je dizajnirano radi prijevoza ve- ćeg broja ljudi (uz tri člana posade maksimalno do osam vojnika. I. Oklopno vozilo MSFV. Lipanjski je ugovor nastavak ugovora iz svibnja 2011. i dostavljena do kraja listopada 2013. koji američkim partnerima omogućava nabavu vojne opreme i tehnike po povlaštenim uvjetima. jednog ophodnih brodova BAM. lazi u procesu priprema za akviziciju Serije jedan i dva sastoje se od šest treće serije višenamjenskih odobalnih odobalnih ophodnih plovila. Prva će inačica biti opremljena turelom s ugrađenom vatrenom stanicom. te automatskim bacačem granata MK19 MOD 3 kalibra 40 mm. očekuje se kako će faza te jedinice za traganje i spašavanje. odnosno medicinsku evakuaciju ranjenika. španjolske flote.

Ključna razlika između ta dva broda jest što LHA 6 neće imati posebnu palubu u trupu dostupnu preko krmene rampe.4 milijarde cijena samoga plovila. Glavne karakteristike novog broda LHA 6 su duljina 257. svečano položena kobilica prvog broda u klasi imena USS America. CH-53K Super Stallion. Projekt desantnog broda LHA 6 inačica je plinskom turbinom pogonjenog desantnog broda LHD 8. UH-1Y Venom. širina 32. AH-1Z Viper te MH-60S Seahawk.. odnosno uspješno su prikazane njegove mo- gućnosti djelovanja u umreženom okružju. te njegove VTOL odlike koje omogućavaju njegovu uporabu. opremom Skeldar može poslužiti i kao relejna točka za druge sustave. otkrivanja i prepoznavanja ciljeva. M. dvaju ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) lansera. radara namijenjenog otkrivanju ciljeva na zemlji. izviđanja. laserskog daljinomjera i laserskog ozna- čivača ciljeva. Prema terminskim planovima dostava se očeku- je tijekom 2013. PTIĆ GRŽELJ . Riječ je o besposadnom sustavu s odlikama vertikalnog polije- tanja i slijetanja (VTOL) koji je podjednako namijenjen za vojne i civilne potrebe. Posada broda bit će 65 časnika.Ugovor o gradnji nove klase desantnih brodova dodijeljen je u lipnju 2007.3 metara. F-35B Lightning II. dvaju sustava za blisku borbu CIWS kalibra 20 mm te sedam dvostrukih strojnica 0. Nova klasa desantnih brodova LHA 6 zamijenit će desantne brodove klase LHA 1 Tarawa i imat će mogućnost djelovanja kao zapovjedni brod ekspedicijske borbene skupine. lipnja u brodogradili. svaki snage 5000 KS. Sletna paluba projektirana je za prihvat više vrsta letjelica tipa MV-22B Osprey. te opremu za elektroničko ratovanje.3 metara uz maksimalnu istisninu od 45700 tona. te otkrivanje minskih polja. što će optimizirati brod- sku funkciju za zrakoplovne operacije. Brzinu veću od 20 čvorova postizat će dvjema plinskim turbinama tvrtke General Electric tipa LM 2500 s ukupno instaliranom snagom 70000 KS dok će propulzijski sustav. a dvije godine poslije. štu tvrtke Huntington Ingalls Industries (HHI) u Pascagouli. srpnja 2012. Saab ističe Skeldarov modularni dizajn. To se odnosi na komunikaciju letjelice sa zapovjedno-operativnim središtem na zemlji ili s bilo kojom drugom postrojbom.50 BMG. S posebnom oznakom LHA 6. s kojima pomoću datalinka može razmjenjivati razne podatke i sliku iz zraka. Mississippi. Tijekom lipanjskog predstavljanja demonstrirana je uporabljivost Skeldara za vojne potrebe. uz navedeno uključivati dva pomoćna pogonska motora. u srpnju 2009. kako na kopnu tako i na moru s raznih plovila. poznat i pod projektnom tila s laserskim navođenjem. Ta oprema mu omogu- KLASE AMERICA ćava obavljanje zadaća elektroničkog ratovanja. termovizije. 26 broj 399 / 6. koji je u cijelosti izrađen od kompozitnih materijala. navođenja topničke paljbe i/ili vođenih projek- Prvi desantni brod klase America. svečano je porinut 4. Za vojne zadaće Skeldar može nositi razne elektrooptičke senzore poput dnevnih kamera. naj- PORINUT PRVI BROD suvremenijih sustava veza za prijenos podataka u realnom vremenu (datalink).Troškovi razvoja projekta i cijena cjelokupnog programa jest 6.8 milijarde američkih dolara a od toga je 3. VOJNA TEHNIKA // NOVOSTI USPJEŠNA DEMONSTRACIJA MOGUĆNOSTI SKELDARA Švedski proizvođač vojne tehnike konzorcij Saab tijekom lipnja priredio je za medije javnu demonstraciju mogućnosti svog besposadnog sustava Skeldar. 994 mornara i 1687 marinaca. Temeljno naoružanje sastojat će se od dvaju RAM (Rolling Airframe Missile) lansera.

JSM odlikuje GPS/INS hibridni F-35A Lightning II. dok je polumjer rotora 3. I. te bi potom tijekom 2017. SKENDEROVIĆ NORVEŠKA PREDALA SLUŽBENU NARUDŽBU ZA F-35 Pošto je u jesen 2008. 7% poslije 2016.3 m.2 m. otkrivanje i nad- zor šumskih požara. te nadzor granice. velika prevaga u nepune četiri godine do pokretanja konačnog donošenju konačne norveške odluke je jamstvo procesa njegove kupnje. a u zraku može ostati najviše pet sati. naručeno preo. dva. norveško koje je dalo američko ministarstvo obrane kako ministarstvo obrane objavilo je kako smatra da će na F-35 biti podržana integracija krstarećeg je Lockheed Martinov višenamjenski borbeni projektila JSM (Joint Strike Missile) koji proizvodi avion F-35A Lightning II najprikladniji odabir norveška tvrtka tvrtka Kongsberg Defence & Ae- za norveško ratno zrakoplovstvo. u odnosu na koji ima obrambenog proračuna. 2008. Od tada je nor. prilagođena mogućnostima norveškog le) projektila nove generacije. biti predana narudžba za dodatna la projektila i njegova manjeg poprečnog presjeka. uz mogući dodatak laserskog 10 milijardi američkih dolara. srpnja 2012. precizno (kartografsko) fotogra- firanje terena. visok je 1. I. Naime. do 40 %. Eksplozivno-fragmentacijska Foto: Saab najavljuje povećanje obrambenog proračuna za bojna glava kao i na NSM-u teži 120 kg. Naime. Uz to. Sredinom lipnja ove godine taj je proces završen te se Norveška nada kako bi na taj način mogla i Norveška je predala svoju službenu narudžbu kompenzirati nabavnu cijenu aviona od 35% za prva dva aviona F-35A Lightning II. JSM nosi stalih 48 aviona čime bi se u konačnici Norveška više goriva. traganje i spašavanje ljudi na moru ili na nepristupačnim terenima. SKENDEROVIĆ . te dodatne preinake izvlačivih krilaca. u produljenju tije- aviona do 2016. što mu omogućava domet od 160 na- obvezala na kupnju ukupno 52 borbena aviona utičkih milja. Neke od tih zadaća su nadzor prometa ili većih okupljanja. Zbog toga Norveška sustava navođenja. rospace. Ugrađeni motor omogućava maksimalnu brzinu leta od 100 km/h i plafon leta od 3500 metara. Dogovoreno je da bi Kongsberg Defence veška Vlada pregovarala o više načina nabave i & Aerospace i američki Lockheed Martin zajedno o konačnom broju aviona koji bi bili naručeni. broj 399 / 6. Zahvaljujući upora- bi kompozitnih materijala masa letjelice s opremom nije veća od 150 kilograma. Jedna od posebnosti norveške narudžbe novih Projektil JSM (Joint Strike Missile) temelji se na borbenih aviona jest da će ona biti realizirana u konceptu protubrodskog NSM (Naval Strike Missi- fazama. Tako će uz ova prva dva određene strukturalne preinake. norveško ministarstvo Dodatna posebnost norveške nabave novih bor- obrane objavilo svoju preporuku norveškoj Vla. 27 Foto: Lockheed Martin Modularnost gradnje i opremlje- nost omogućava da se Skeldari uporabe i u civilnim zadaćama. benih aviona jest sklopljeni offset aranžman za di za kupnju novog borbenog aviona prošlo je norveško gospodarstvo. čija se nabava procjenjuje na sustav navođenja. godine. nudili JSM svim kupcima borbenog aviona F-35. Ukupna dužina Skeldara je 4 m.

Specifičan društveni sustav vojne čiji život reguliraju detaljni propisi. koji su praktično samo iz. ali nije obve. organizacije formiran je kao rezultat međutim ona se istodobno sastoji od mnogo neformalnih grupa. Vojnik je ciju i centralizirani sustav vođenja osnovna kate- i upravljanja s autokratskim ka. sa specifičnom hijerarhijom vlasti. izvršnog je organizaciju karakteristična funk- karaktera. je uvježbavan. VOJNE ORGANIZACIJE Vojska ima jedinstvenu organiza. osposobljen za nizacije. za vojnu kompeten- cija. 28 broj 399 / 6. ka da u donošenju odluke angažira jer glavna karakteristika međusob- širi skup suradnika i čuje njihovo nih odnosa nisu osobne veze. ska je jedna velika formalna grupa. a bazira se inicijativnost na isključivom i nedjeljivom pravu i mogućnost odlučivanja pojedinih zapovjednika odlučivanja su ili načelnika u skladu s njihovim ograničeni. na propisanim uredbama i pravili- dočasnika i vojnika. Naime. suženih raspodjele vlasti. službeni odnos određen pravilima. nosti za koju načelo prava odlučivanja opredjelju. tako da se potpuno izgubi kod koja mu je vojnika. njome zapovijeda i kome se odgovara maksimalne za izvršenje zadaće.NASTANA KARAKTERISTIKE VOJNE ORGANIZACIJE I GOTOVO SVI POVIJESNI MODELI RATOVANJA. pa cionalna hijerarhija društvene moći je uvježban i . ODUVIJEK U PRVI PLAN STAVLJAJU SUSTAV VOĐENJA I ZAPOVIJEDANJA KAO TEMELJNI PREDUVJET UČINKOVITOG FUNKCIONIRANJA ORUŽANIH SNAGA I OBRAMBENOG SUSTAVA DRUŠTVA U CIJELOSTI nika jest donošenje odluka. zan prihvatiti ih).moć je koncentrirana u vrhu orga. na- stalih zbog svakodnevnih konta- kata i zajedničkog života vojnika i Formalnost vojne strukture vidljiva je u svakodnevnom životu njezinih pripad- postrojbi. do raznovrsnih ma materijaliziraju vojnu stegu kao vojnih ceremonija i tradicija jednu od temeljnih značajki vojne . je način upravljanja i zapovijedanja Njegova u većini oružanih snaga. srpnja 2012. Formalne veze bazirane nika – od propisanih odnosa časnika. stavljena na vršitelji zapovijedi. Drugim riječima. gorija vojnih rakterom formiranim iz unutarnje osoba. Voj- (ovo načelo ne sprečava zapovjedni. pa za prepletanja i uzajamnog utjecaja for- njih jedino on i snosi odgovornost malne i neformalne strukture. kod najviših rukovodilaca i manipulanta postupno se delegira u sve manjoj ratne tehnike mjeri. visokocentraliziranom i hijerarhijski zavisno od roda vojske i specijal- definiranom sustavu zapovijedanja. ali kompetencijama. Primjereno tako raspolaganje. nego mišljenje i prijedloge. Pravo zapovjed- ČASNICI . zato obveze osigurava se mjerodavnost samo izvršavanja zapovijedi jednog zapovjednika postrojbe koji nadređenog.

upravo su vojnici najma. pa je uvježban mjestu u vojnoj organizaciji. pa su ke dočasničkih dužnosti i statusa najistaknutiji bili vojskovođe. ali zato realizaciju. iz kojih oni su temeljni nositelj svih bitaka su s vremenom izrasle tri temeljne i ratnih operacija. Kako bi odgovorila dređenog. Ova se ka- tegorija vojnih osoba povijesno vrlo malo razlikovala od običnih vojni- ka. iako viši od stoji iza vojne stege?. djeluje kao monolitna društvena grupa. DIO) organizacije (detaljnije u članku Što tehnike koja mu je stavljena na ras. ali u biti je riječ o stavljaju pred sustav zapovijedanja sovniji dio ljudskih resursa svih visokostratificiranoj kategoriji. uređajima za šifriranje i dešifriranje i sl. društvene strukture vojske . ipak bio niži od časničkog. izgledom perjani- nih osoba. zvanjima i formacijskim polo- vih podređenih.) izvršnog karaktera. zavisno od roda vojske i vojničkog. desetinom ili vo- dom). Vojnik je osnovna kategorija voj. časnički zbor površnom promatraču sa strane specifičnim zahtjevima koji se po. a s obzirom na to da je riječ o zapovjednicima koji upravljaju naj- nižim postrojbama (poslugom nekog oruđa. ožujka 2012. stva nisu bile jednake za sve zapovjednike. nik 388 od 16. Po svojoj ulozi i ce ili kacige. tek ponekim uočljivim dijelom opreme ili odjeće (npr. zapovjedni i izvršni segment. broj 399 / 6. vojničkim stavom i sl. kakvih obveza koje se pred vojsku jalnim državama bila podijeljena na postavljaju. i njihov društveni status u vojnoj organizaciji. obveze izvršavanja zapovijedi na. ono ostaje na tehničkoj razini (bitno je da ta kategorija vojnih oso- ba kvalitetno ovlada s nekoliko više ili manje složenih operacija kojima će se koristiti u praksi).vojnici. složeni- jim sredstvima veze. bojom i oblikom plašta i sl. odlučivanja su ograničeni. a poglavari pojedinih sela i manjih STRATIFIKACIJA VOJNE reformi Gaja Marija) i predstavljaju borbenih skupina od svojih ratnika izdvajali su se ORGANIZACIJE niži zapovjednički kadar (u suvreme. vođenim protutenkov- skim ili protuzrakoplovnim raketa- ma. Doduše. njihovo obrazovanje je obično usko specijali- stičko.donosila odluke i zapovijedala njihovu velikoj mjeri odražava karakter od. oni su i osposobljen za manipulanta ratne najneposredniji zapovjednici vojnič- . Vrlo su heterogena kategorija koja se međusobno nosa između zapovjednika i njego. situacije. S druge žajima. maksimalne. znatno razlikuje po činovima. radarskim sustavima. srpnja 2012. suženih kompetencija. koju dijeli opseg vlasti poje- u izvanrednim okolnostima ratne oružanih snaga. skupinom.). a nerijetko su stvarani upravo iz njihovih redova od vojnika koji su se u većoj mjeri isticali zapov- jednim ili karakternim osobinama. Dočasnici su relativno rano nastali Bogatstvo opreme i oznake zapovjednog dostojan- časnici i dočasnici. u vojnoj organizaciji (prve nazna. zbog čega je NAK I RAZVOJ (I. stalna vojna organizacija potpuno nezamislivo izvršenje bilo S vremenom se ustalila podjela na niži i viši časnički kadar. društveni status i sl. ili su operatori na složenijim sustavima ratne tehnike (u današnje vrijeme npr.). zatim nešto manje TEMELJNA SOCIJALNA opisane su u rimskoj vojsci nakon niži zapovjednici. zbog specijalnosti za koju je uvježbavan. bez kojih bi bilo dinog položaja. privilegiranost položaja. profesionaliziran). nim oružanim snagama manje-više drugačijim oblikom ili bojom štita. je već od svog nastanka u primordi. U ratnim okolnostima. Hrvatski voj. 29 Marinko OGOREC kom sastavu u postrojbama i zbog toga više vezani za vojnike nego za časnike. Časnici su kategorija vojnih osoba koja je oduvijek nosila orga- čega društvenu strukturu vojske u Njegova inicijativnost i mogućnost nizaciju oružanih snaga. strane. polaganje.

a zapovjedne funkcije su prije toga obavljane jedino po zapovjednim zvanjima. rodov- ski ili plemenski poglavari obično su bili i vojni vođe u slučaju ratne opasnosti. Na vrlo sličan način bira- ni su i vojni vođe . kao najvažnija vojnička vrlina. U svakom slučaju. u slučaju neposredne ratne opasnosti. mo- rala je postati navikom. svakako Vrlo su heterogena je i sustav vojnog školstva. VOJNE ORGANIZACIJE U suvremenim oružanim snagama. te osobnoj hrabrosti. primarno sa svrhom ratovanja.zapravo. snaga. srpnja 2012. Časnici su kategorija na vrhu časničkog zbora su gene. vojnih osoba koja rali i admirali koje. nego po drugim kvalitetama.donosila Nezaobilazni čimbenik u formiranju odluke i zapovijedala njihovu realizaciju. možemo izdvojiti organizaciju oružanih u zasebnu kategoriju vojnih osoba. a discipliniranost. zbog njihova je oduvijek nosila posebnog statusa. jer osim kategorija koja se obrazovnog ima i odgojni karakter. zvanjima i formacij- nje zakonskih odredbi. pri čemu se rodovsko ili gentilno uređenje vjerno odražava i na bojišnici . stoji postići stalno i točno poštiva. Obuka budućih časnika izraelske vojske dovskog vođe. stoljeću. a znatno rjeđe u ostalim okolnostima. kao što je bila i društvena.Zbog toga se može stvoriti pogrešan dojam kako je vojna organizacija već od svog nastanka bila hijerarhijski struktu- rirana na vojnički i zapovjedni kadar koji se međusobno razlikovao polo- žajima i vojnim činovima.tek u XVII. Sustav vojnih činova uveden je vrlo kasno . te pleme. jer su primarno bili borci koji su lju- .rod (gens) je bila temeljna vojna po- strojba. Vojna organizacija tog doba oslanjala se neposredno na društveni poredak. U višoj fazi društvenog razvoja stvaraju se plemenski savezi. gdje ne smije skim položajima biti odstupanja. aktivnog časničkog kadra. razlikuje po činovima. STVARANJE ZAPOVJEDNOG LANCA U ranom razdoblju razvoja društva vojna organizacija uglavnom počiva na spontanom okupljanju ratnika pod vodstvom plemenskog ili ro. međusobno znatno kojim se kod budućih časnika na. 30 broj 399 / 6. no to niti približno nije točno. Gentilni vojni vođe više su birani po svojoj tjelesnoj snazi i kondiciji. nije bilo drugih kohezijskih sila kojim bi se mogle ustrojiti bilo kakve vojne formacije izvan okvira rodovsko-plemenskog društvenog uređenja. Viši stupanj bilo je bratstvo (ako je postojalo).

zatim nešto manje niži zapovjednici. dok su niži zapovjednici bili poglavari sela i naselja a zapovijedali su s onoliko ratnika koliko su mogli povesti iz svog sela. plemenski vođa postajao je glavni zapovjednik. ili obnašati dužnost najvišeg zapo- Bik Koji Sjedi . dru- gačijim oblikom ili bojom štita. odnosno bro- jem ratnika koje je mogao podići iz svoje upravne cjeline.). posebne oznake dostojanstva i sl. a ujedno istaknuli dostojanstvo svog položaja. a poglavari pojedinih sela i manjih borbenih skupina od svojih ratnika izdvajali su se tek ponekim uočljivim dijelom opreme ili odjeće (npr.ratni i duhovni poglavica vjednika do okončanja rata. Ovo načelo ne sprečava zapovjednika da u donošenju odluke an- gažira veći broj suradnika i čuje njihovo mišljenje i prijedloge. čime su se u većoj ili manjoj mjeri izdvajali od ostalih boraca. odnosno vojskovođa (dux). koji se mogao periodič- ki mijenjati (u rjeđim slučajevima). izgledom perjanice ili kacige. Hijerarhijski položaj vojnog zapovjednika u tako strukturiranoj gentilnoj vojnoj sili bio je predodređen njegovim mirno- dopskim položajem. broj 399 / 6. ■ Vrlo osebujno ukrašeni ratni poglavica domorodaca s Papue/Nove Gvineje de vodili osobnim primjerom. Kada su za ratne potre- be stvarani vojni plemenski savezi. zapovjednici su obično imali bogatiju vojnu opremu. bojom i oblikom plašta i sl. 31 Pravo zapovjednika jest donošenje odluka pa za njih jedino on i snosi odgovornost. na savjetu plemenskih poglavara obično je između njih izabran jedan vojskovođa. Pritom bogatstvo opreme i oznake zapovjednog dostojanstva nisu bile jednake za sve zapovjednike. Primjerice ako se za ratne potrebe na oružje podizalo cijelo pleme. ali nije obvezan prihvatiti ih. ulijevali sigurnost i borbeni moral. pa su najistaknutiji bili vojskovođe. srpnja 2012. a ne umješni vojskovođe. Kako indijanskog plemena Lakota u svečanoj bi ih tijekom bitke dovoljno uočili opremi najvišeg plemenskog poglavara njihovi ratnici i tako im dodatno .

Surveillance. naoružan raketom AIM-9 Sidewinder i raketom AGM-88 HARM VOJNA TEHNIKA LEGENDA EUROPSKOG ZRAKOPLOVSTVA . Tornado Njemačkog ratnog zrakoplovstva. pušta potpuno samostalno letenje na eksplozivnih naprava). noću i u vrlo lošim luje u združenoj zračnoj potpori. što je veliki uspjeh tog kontejner.Britaniji i Njemačkoj. proizvod tvrtke Goodrich Corpo- ration. U SKLOPU PROGRAMA VIŠENAMJENSKOG BORBENOG AVIONA. Današnje misije u Afganistanu su ni avion). A RAZVOJ 1970. kako bi pomogli postrojbama na . PRVA INAČICA OBITELJI TORNADO DIZAJ  NIRANA JE ZA ZADAĆE ULASKA U ZRAČNI PROSTOR PROTIVNIKA NA VRLO MALIM VISINAMA Flota Tornada britanskog Kraljevskog RAPTOR (Reconnai.TORNADO GR4 PROJEKT PANAVIA TORNADO ZAPOČEO JE STUDIJOM IZ 1968. Posada aviona GR4 uz po- visinama. višenamjenski borbe. Razvoj je počeo 1970. Tijekom tog tvrtke Goodrich brzinama. are u V. Prva operativna eskadrila je razdoblja. radi uklanjanja IED-a (improviziranih ska oluja u veljači 1991. vremenskim uvjetima. a bila je smješte- godina. rulnoj stazi priprema se moć podvjesnog kontejnera RAPTOR IDS inačica je opremljena modernim za polijetanje na jednu od nadgleda glavne prometnice i puteve sustavom automatskog pilota koji do. Tar- pod imenom IDS (interdictor strike) geting i Reconnaissance (obavještajno dizajnirana je za zadaće ulaska u zrač. djelovanje. Prva inačica obitelji Tornado ISTAR . ili borbeno dje- malim visinama. imala ime No IX (B). čime omogućava izvršenje misija danju i noću. GR4A i GR4 je sljedeća eskadrila imala naziv No Projekt Panavia Tornado započeo je 617 Dambuster. 32 broj 399 / 6. TORnado) je podvjesni brzine na malim visinama u kombina- nog djelovanja. Vulcane i Jagu- la zajednički višenacionalni borbe.. koja je zahtijeva. ovaj avion velikog potencijala jenjen je za izvidničke na u bazu RAF Honington 1982.Intelligence. ali s maksimalnom preciznošću. proizvod ciji s velikom pokretljivošću pri malim legendarnog zrakoplova. dok promjenji- ratnog zrakoplovstva (RAF) navršila je ssance Airborne Pod va geometrija krila omogućava velike ove godine 30 godina svojeg operativ. ciljanje i ni prostor protivnika na vrlo malim Saudijski Tornado na izviđanje). a sustav veza omogućava da slikovni podaci mogu biti iskorište- ni gotovo odmah. Iduća djelovanja će najvjerojatnije biti usmjerena prema metama manjih veličina. Okružje ni avion kao glavni adut NATO-a u u kojem je GR1 prvi put sudjelovao u Hladnom ratu. misija u operaciji Pustinj. Opremljen je senzorom DB-110 koji služi za snimanje slikovnih po- dataka te sustavom za prikupljanje podataka zrak-zemlja. a nami. nadzor prostora. a namijenjen je za izvidničke misije na inačicama GR4A i GR4. dok misije na inačicama je stalni sudionik borbenih operacija. srpnja 2012. zamijenio Buccaneere. RAPTOR (Reconnaissance Airborne Pod TORnado) je podvjesni kontej- Foto: US DoD ner. Tornado GR1 je ubrzo studijom iz 1968. Senzor djelu- je elektrooptički i infracrveno. combat aircra¸. ratnim operacijama su male visine u sklopu programa MRCA (multi-role iznad pustinja Iraka 1991. a posebice posljednjih 20 Corporation.

8 kN / po motoru (suho). siječnja 1991. Savezničke sna. čime rava zračna djelovanja prema područ. S obzirom na procjenu koja je laha oboren je zrakoplov a piloti su . Prijetnja je uglavnom dolazila letovi 17. su također RAF-a držanje aviona Tornado opera. na to područje kako bi mogli parirati djelovanjem po zrakoplovnim bazama tate . GR1 snage su s ciljem uklanjanja znata sa stopostotnom točnošću.91 m (maksimalno izvučena). srpnja 2012. Terminal Attack Controllers (kontrolni nado inačica GR1 i F3. 33 Storm Shadow. uz pomoć podvjesnog I LIBIJOM velike probleme.. vojnim iskušenjima za koja nije dizaj. precizno navođenim bombama PAVEWAY 4 i protuoklopnim projektilima Brimstone Damir MIŠKOVIĆ TAKTIČKO  TEHNIČKI PODACI PRVI LET: 14. (MRCA prototip) MOTOR: 2 X Turbo Union RB 199-34R Mk 103 SNAGA: 43. Prvi ju najvećeg interesa. JP233. odmah su započele s uvježbavanjem teži se apsolutnoj preciznosti koja je nadgleda glavne nuta 1991.8 kN / po motoru (s dodatnim izgaranjem) DUŽINA: 16. najstariji avioni navršiti i do 40 godina zemlja-zrak (SAM) i protuzračnog top. Posada aviona GR4 DJELOVANJE NAD IRAKOM tvrdila da irački lovci mogu izazvati benom položaju. u pustinjskim uvjetima. tivnim do kraja 2021. eksplozivnih napra. ništva. Službeni je plan niran. RAF-ove GR1 posade Kao što i priroda samog posla nalaže kontejnera RAPTOR Operacija Pustinjska oluja je pokre. što znači da će obrane koja se sastojala od raketa s ciljem uništenja zrakoplovnih baza. kolovoza 1974.Temeljna nadogradnja GR4 je dopunjena uvođenjem krstarećih raketa MBDA broj 399 / 6.6 m (minimalno izvučena) POVRŠINA KRILA: 26.Joint potpori razmješta velik broj zrakoplova Tor. U akciji bombardiranja Al Rumaya- radnog vijeka prije umirovljenja.minimalne kolateralne štete. RAF ružanjem za uništavanje zrakoplovnih u suradnji sa zemaljskim JTAC .72 m RASPON KRILA: 13. poletno-sletnih staza. radi oslobađanja Kuvajta specifičnih akcija na malim visinama moguća jedino ako je i meta prepo. se uvidjelo da je Tornado GR1 bio u vodi se na vrlo malim visinama. za koje su se koristili posebnim nao- Zrakoplovna posada uglavnom djeluje u združenoj zračnoj racijom kodnog imena Granby.95 m MAX. prometnice i puteve od iračke okupacije. va).6 m2 VISINA: 5. 76. Pod ope. se uvelike izlaže vatri sa zemlje. a ge razmještaju jake zračne efektive rat započele kratkim ali intenzivnim IED-a (improviziranih to u konačnici daje pozitivne rezul. ili borbeno djeluje Sadamovoj vojnoj mašineriji. S vremenom Takva vrsta borbenog djelovanja pro- centar združenih napada) koji usmje. od složene umrežene protuzračne imali zadaću s naoružanjem JP233. VISINA LETA: 15 240 m NAORUŽANJE: Top: 1× 27 mm Podvjesne točke: 4× lakši tereti + 3× teži tereti i 4× potkrilni nosači nosivosti do 9000 kg Foto: US DoD tlu koje se nađu u nepovoljnom bor. 8.

pokazali DMS (Dual Mode Seeker) Brimstone. potpuno samostalno letenje na malim visi- nog djelovanja iračkog zrakoplovstva nama. Foto: Cassidian bila je najbolji izbor za implementa- ciju i uporabu naoružanja. Storm Shadow je 2003. Prva je uspješna misija s Zrakoplovno-tehničko osoblje otklanja kvar na avionu Tornado GR 4 TIALD-om i PAVEWAY 2 provedena 10. na poslije zrakoplovi Tornado. Dokaz je to visoke borbene spremnosti koja se sada mjeri satima. cija. pilotski višefunkcij. tavom automatskog a koalicijske snage ukupno više od pilota koji dopušta četvrtine zrakoplova. uvođenjem krstarećih raketa MBDA nosti pilota u pronalaženju koordinata godine RAF oprema 32 Tornada GR4 Storm Shadow. bila vrlo učin- kovita beta inačica kojoj je hardver izveden gotovo do samog završetka. Glavni adut Još je dodan Litening Targeting pod. Operativno novim raketama za borbena djelovanja. srpnja 2012. rabu te korištene protiv ciljeva velike su izniman napredak. tako da je praktična primjena uvelike prido- nijela samoj procjeni isplativosti. flota RAF Tornada GR1 je upisala približno 1600 misija. po- devedesetima bio je sustav BAE. projektilima Storm te informacijski sustav TARDIS. Temelj. navigacijski sustav temeljen na PC raketa u operativnu uporabu. koji su protuoklopnim naoružanjem MBDA eskadrila. uvedene su u borbenu upo- poslani u rat protiv Sadama. VOJNA TEHNIKA uspješno iskočili pomoću izbaciva IDS inačica je oprem- sjedala. Danas je postignuta kompletna operativnost. To najbolje pokazuje pri- mjer eskadrile Tornada GR4 koja je stavljena u borbenu pripravnost istog . a ona se obavlja u vrlo kratkom vremenskom roku. Raščlambe borbenih akcija. je zadaća eskadrile bila uvođenje tih tehnologije zamjene dijelova. noću i u vrlo te promjene u odabiru ciljeva. dok prom- srednjeg intenziteta. što Tornado GR4 opremljen ski (PMFD) i napredni radarski zaslon kazale su da je nova raketa pogađala je rezultiralo i modernizacijom susta. tempo lošim vremenskim odvijanja operacija je prešao u razinu uvjetima. uvelike povećava sposob- priprema za drugi Zaljevski rat 2003. pokretljivošću pri malim brzinama Zbog toga se pojavila potreba za laserski vođenim bombama za koje Tornado tada nema tehničku potporu. U tijeku na nadogradnja GR4 je dopunjena tehnologiji. ciljeve s velikom točnošću. kombinaciji s velikom đenim naoružanjem. Mo. a naoružanje je poboljšano što rezultira ubojitim specifikacijama samog naoružanja. RAF je u akcijama toga mje. To se odrazilo jenjiva geometrija na preciznost gađanja pilota koji su krila omogućava uvježbavani za djelovanja na malim velike brzine na visinama jer se za nove zadaće tražila malim visinama u sposobnost gađanja s precizno navo. a ne danima kao prije. vrijednosti u samom početku opera- modernizacije inačice GR4 u kasnim vjesni kontejner. precizno navođenim ciljeva. eskadrila koja je poslana u borbena djelovanja. Do završetka borbenih aktivnosti. Zbog smanje. DJELOVANJE RAF zapovjednim lancem izdaje bor- benu zapovijed. dok su so¸ver i potpora za naoružanje bili potpuno novi. koji bi omogućio samostalne precizne pogotke. 34 broj 399 / 6. GPSI/ laser bombama PAVEWAY 4 i Storm Shadow bila je naoružana 617. veljače. Primarna va održavanja uvođenjem selektivne Shadow dernizirano središnje računalo (UMC). S obzirom na pruženu priliku. Učinjen je veliki napor u integraciji označivača TIALD (Thermal Imaging and Airborne Laser Designator). Dvanaest godi. ljena modernim sus- seca izgubio pet zrakoplova Tornado.

srpnja. Tornado GR1. DMS svrhe. ■ brifinzi su održavani vrlo često a bilo izveli nekoliko borbenih pothvata. a koordinirana je putem zračnog je također povećan. izazovi bili su koordinacija s američ. ožujka poletio s aerodroma knjige GR4. RAF je povećao su bili od velike pomoći. Naoru. što je neprocjenjiva vrijednost za iskustvo pilota. U najduže RAF-ove borbene misije još tar (CAOC-Coalition Combined Air toj su akciji samo dva Tornada ispalila 24 rakete Brimstone. Tornado ADV. su ujedno bila glavna zapovjedna središta u Sebhi. se vodila do ciljeva. Za prvi tejnerima za označavanje ciljeva. višenacionalnom napadu žanje za prvi napad sastojalo se od već na vojne komunikacijske točke koje . be za gađanje pokretnih meta. žanja neprijateljskih tenkova omogućili zrakoplovima Tornado šljavanje najučinkovitije konfiguracije Zrakoplovi su identificirali četiri s da ih unište bombama Paveway 2. Italija. ne. je uključeno tehničko. broj aviona GR4 na Gioia Del Colle na borbenom ritmu. najbit. NOVA ORUŽJA kom flotom u Mediteranu. Njemačka. Tornado ECR. pošto su četiri dodatna zrakoplova zajedničke misije Tornada i Typhoona u zračnom prostoru ako grupa za neutraliziranje PZO ne doletjela 18. Tornado GR4.motor koji pokreće Tornado trenutka kad je proglašena Rezolucija iskušanih Storm Shadowa i novouve. šću uporabe vlastita milimetarskog radarskog tražila kako bi raketama Storm Shadow. To su bile Združeni saveznički operativni cen. To je raketa sa sposobno- GR4 su napadali zapovjedna mjesta zadaće na području Agebadia. unutar vojne strukture RAF-a. Tornado Zapovjedništva. odred Tornada dostigao snagu dvije Dodatna dobit je i ostvaren nalet od 1000 letačkih sati mje- ru. eskadrila IX(B) se opet upisala u povijesne Tornada GR4. kad su dje. Dvojac Ellamy u kolovozu. Typhoon FGR4 koji su patrolirali iznad Libije te nakon zapa- napora i vremena je utrošeno za osmi. Broj biji pod nazivom Ellamy je započeta raketa Storm Shadow za avione GR4 INAČICE TORNADA noću. srpnja 2012. Tornado GR4 je opremljen podvjesnim kontejnerima prostorom te držati izvan operativne na nakon čega je donesena odluka o (označivački Litening i izvidnički Goodrich RAPTOR) koji upotrebljivosti protuzračnu obranu. što je rezultiralo pokretanjem dvije do tri stavljene u stanje bojne spremnosti 16. ma u tzv. va libijske vojske u tom području. Prednost je bila i u povezanosti sa združenim E-3 AWACS kompletom. Najveći organizacijski GR1A/GR4A. RAF-ov kontingent se prilagodio Rakete ALARM su dopremljene i po. 35 Foto: MTU Aero Engines Turbo Union RB. a može ih se ispaljivati više odjednom. S druge pak stra- nije je preuzeti kontrolu nad zračnim tih informacija izvršena je procje. broj 399 / 6. Prva misija u Li. Tornado GR1B. planiranja borbenog djelovanja sa Storm Shadowima je vrlo Libije. Operations Center) u Ramsteinu je U travnju je obilježena i prva uspješna suradnja s avionima lovali bombarderima Vulcan. dobije odobrenje za borbenu potpo. neprijateljske namjere. Gioia u izvršenje borbeno-izviđačke koristeći se projektilima Brimstone. Za očuvanje zone zabrane ljenom mjestu. Najviše poslao koordinate brojnih tenko. Tim je brojem Libije unutar 24 sata. U tom su vremenu piloti sečno. GR4 je 24. Sredinom rujna su prvi put izveli borbenu misiju Uz pomoć tankera VC10 i Tristar. Velika Britanija. Na temelju područja djelovanja putem Linka 16. Nakon raspuštanja II(AC) eskadrile nakon operacije val napada RAF je poslao svoja četiri Brimestonima i Paveway 4. Dva dana poslije započela je Sam zrakoplov je bio opremljen kon. Proces UN-a br 1973 o zabrani letenja iznad denih raketa ASRAAM tipa zrak-zrak. zrakoplova te opremanje borbenim cijevima usmjerenim prema nase. složen jer se mogu upotrebljavati i u taktičke i operativne vojna operacija Odisejeva zora. Prije početka operacije zapovjedni eskadrile. od Falklandskog rata 1982. Saudijska Arabija. operativno i Prvi su put rabljene Paveway 4 bom- logističko osoblje. U rujnu su sudjelovali u zajedničkoj ZEMLJE KORISNICE Trebalo je oformiti kontingent snaga akciji s ostalim savezničkim avioni. borbenom djelovanju. što pokazuje njihove te ostalim izvidničko-nadzornim zrakoplovima unutar letenja iznad nekog područja.199 .

senzore. Oznake na kartama uključuju politič- ke granice. Omoguću- je brojne opcije crtanja koje određuju kako će tragovi biti raspoređeni na Foto: Northrop Grumman karti. platforme čvora ujedno je sveobuhvatna baza ruta strukih nezavisnih prikaza karata. ispitati. srpnja 2012. C2PC ima potpun editor slojeva uključujući mogućnosti uvoza i izvoza između C2PC klijenata. a podržava i brojne baze s tra- govima koje simultano mogu prika- zivati više tragova. svaki prikaz može pokazati drugo C2PC klijenta i C2PC (eng. dok podaci na karti mogu kontinuiranu zajedničku operativnu sliku bojišnice biti prikazani u više oblika. letjelice i oružane karata koristeći se raznim vrstama platforme u neprekidnu digitalnu mrežu kako bi pružili jasnu datoteka. interesno područje rabeći različita Command and područja interesa uz pomoć različitih Control Per. rijeke i ceste. komponente: a operater ih može sam odabrati. Aplikacija u potpunosti Sustav C2PC odnosno Command and C2PC sustav podupire MIL-STD-2525B ili NTDS Control Personal Computer. te između C2PC klijenata i čvorova za taktičko upravljanje bazama podata- ka (TDBM). UB host). (eng. certificirati i razmje- filtriranih prikaza baza s tragovima. Podupire . a omo- proizvoda digitalnih karata i raznih sonal Computer) gućit će kopnenoj vojsci razviti. bazu tragova proširene funkcionalnosti. ZAPOVJEDNI SUSTAVI SUSTAV C2PC JE KLIJENT APLIKACIJA KOJA PRIKAZUJE PODATKE TAKTIČKIH TRAGOVA S UNIX BAZIRANOG PODATKOVNOG POSLUŽITELJA. proizvod sastoji se od tri znakovlje za prikaz tragova i slojeva. 36 broj 399 / 6. Novi JCR pristup je BCPL. FBCB 2 povezu- Podupire razne podatke digitalnih je komunikacijske uređaje.Battle Command Product Line. američke tvrtke Northrop Grumman. sučelja stiti so¯verske sposobnosti brže i je¯inije. vozila. a omogućava simultani prikaz više. C2PC MODULARNE JE ARHITEKTURE S POTPUNIM KARTOGRAFSKIM APLIKACIJAMA I TRAGOVIMA ZAPOVJ šest kartografskih projekcija i više od 200 kartografskih zapisa.

snika u nekoliko sekundi. ne vezane uz informacije koje prati. podatkovni poveznik može biti na prozora. područje rabeći različita područja interesa uz pomoć blago varira. razne načine: uz platforma čvora. još 512 klijenata na nezavisnim plat. UB u ovom slučaju klijent može prika. Uz platformu čvo- cija izbornika iz standardnog C2PC ra. Ovi oblici aplikacije se mogu istoj platformi može biti i podatkovni upotrijebiti uz pomoć izbornika i op. broj 399 / 6. LandWarNet/Battle Command Baseline za popunu razmje- Sustav C2PC osigurava potpun skup C2PC zahtijeva platformu čvora kako stivih postrojbi koje trebaju dobiti so¸verski blok 2. opera. a samostalno može biti C2PC radi na Windows NT i Win. ali neće primati dopune tragova i neće moći unositi operativne zabilješke i slo- jeve. tako da brzi izvještaji i operativne zabilješke ne mogu biti poslane.Blue Force Tracking 2. na BFT 2 primopredajnik i nadogradnju mreže. i robusna baza Sustav C2PC se može koristiti na brži od postojećeg BFT sustava. Platforma čvora također pruža sloje. manipulira kartama kao ve i operativne zabilješke (opnotes). svaki prikaz može pokazati drugo interesno stava. te unositi sloje- ve. poslužitelju. no Command and Control Personal neće primati dopune tragova. Kada se JCR uključi u novi podataka koju korisnik može ure. podatkovni poveznik simultani prikaz višestrukih nezavisnih prikaza ka- prozori su isti u oba operativna su. Sustav C2PC odnosno Command and Control Personal dows 2000 operativnim sustavima. rata. Više od 95 000 FBCB2 sustava je razmje- poruke. Američka kopnena vojska tvrdi da će BFT 2 biti oko 10 puta putem CD-ROM-a. 2 platformu. proizvod Northrop Grummana. Podupire razne podat- ponente: platforme čvora (eng. a klijent ne može komunicirati s platformom čvora. opcije izbornika i kovni poveznik. kao rješenje i za američku kopnenu vojsku i Active-X komponentama koje se koji se mogu unositi u sustav C2PC. Također pruža jedinstvenu FBCB nica/baza. nih prikaza baza s tragovima. Sve operativne zabilješke ili slojevi koji su već uneseni mogu se i dalje pogledati. omogućava C2PC izbornici. Potpuno je skalabilna instalacija od C2PC-ja te ih prikladno obraditi. gućuje sustavu prijenos više informacija većem broju kori- Djeluje i kao editor taktičkih jedi. FBCB2 je smatran ključnim C2 su- stavom i sustavom za situacijsku svjesnost koju rabe američke i ko- OVJEDNI SUSTAV C2PC i editor koji odašilje i prima JVMF Computer) sučelja. alicijske snage. srpnja 2012. poveznik i klijent. 37 Marina JURČIĆ će klijent moći unositi i slati ope- rativne zabilješke. Computer. centralni izvor informacija za C2PC Sustav je uspješno rabi već 16 godina. brzu sate- ili mogu biti aktivirane na mjestu. dok prikaz grafičkog sučelja Uz prisutan podatkovni poveznik. mogu integrirati u druge aplikacije Može primati brza izvješća. dok . što čini najveću svjetsku taktičku mrežu. formama koje rabe centralni podat.Force XXI Battle Command Brigade and Below. UB host plat. Sustav uključuje BFT 2. C2PC klijenta i C2PC (eng. forma odnosno platforma čvora je šteno po svijetu. JCR će biti uključen u POMOĆ U DONOŠENJU ODLUKA podatkovni poveznik i C2PC klijent. i klijent na istoj platformi. SUSTAV FBCB 2 Northup Grumann je proizvođač još jednog C2 sustava. pomoći u donošenju odluka (TDA) bi mogao automatski primati dopu. tivne zabilješke ili slojeve poslane litsko-komunikacijsku mrežu praćenja prijateljskih snaga. i kao nespojeni podatkovni poveznik. klijent može prikaziva- ti arhivirane slike tragova. FBCB 2.Joint Capabilities Release. što omo- uključujući i alat dometa i azimuta. za marince. funkcionalni klijent može djelovati različitih proizvoda digitalnih karata i raznih filtrira- C2PC sustav se sastoji od tri kom. ke digitalnih karata host). zivati arhivirane prikaze tragova. zvan JCR. JCR nadogradnja uključuje povećanje propusnosti. Kao klijent koji radi nezavisno od platforme čvora i podatkovnog poveznika. prikaz prija- đivati.

Većina FBCB 2 sustava ko- certificirati i razmjestiti so¸verske platforme u neprekidnu digitalnu municira satelitskim mrežama. Djeluje i kao editor taktičkih jedi- šću programiranja koji će u potpu- nica/baza. Novi JCR pristup se zove BCPL.Banqueting Obratite nam se s povjerenjem: Pleter – usluge d. mogu biti aktivirane sobnost.o.SDSA će eliminirati neflek.hladne buffete . 30% rabi taktičku radiomrežu.pleter-usluge. proslave i svečanosti . ■ Za vas organiziramo: .hr S nama ste u plusu i u vlastitom domu . srpnja 2012.hr www. oko sposobnosti brže i je¸inije. 01/4627-792 Fax: 01/2300-729 e-mail: catering@pleter-usluge. na mjestu. kartama kao Active-X Ostale nove JCR sposobnosti uklju.Domjenke za prigodne svečanosti .Obljetnice. JCR je veliki odmak od originalne FBCB2 arhi- tekture. vozila. senzore. ispitati. i robusna baza podata- FBCB 2 da promijene organizaciju ka koju korisnik može Foto: US Army svojih zadataka na terenu i odgovo.Battle Command Product Line. uređivati re novim zahtjevima.o. FBCB 2 mrežu kako bi pružili jasnu konti. ZAPOVJEDNI SUSTAVI teljskih položaja će biti obnovljen Sustav C2PC osigu- za nekoliko sekundi.catering-plus. nuiranu zajedničku operativnu sliku će kopnenoj vojsci razviti. manipulira nosti biti kompatibilan s JCR-om. 38 broj 399 / 6. azimuta.Poslovne ručkove . a omogućit povezuje komunikacijske uređaje. Čerinina 23 Tel. komponentama koje čuju Commercial Joint Mapping Tool se mogu integrirati Kit i over-the-air self-descriptive u druge aplikacije ili situational awareness (SDSA) spo.Svadbene svečanosti . letjelice i oružane bojišnice. rava potpun skup S JCR-om. Potpuno je sibilne fiksne baze podataka koje će skalabilna instalacija omogućiti jedinicama opremljenim putem CD-ROM-a. vojnici uključeni u borbu pomoći u donošenju moći će dijeliti kritičnije i osjetljivije odluka (TDA) uklju- informacije.hr www. BFT 2 će uključivati novi čujući i alat dometa i unutarnji kriptomodul s mogućno.Toplo .Coctail party .

Razlog za lara. Najveći udio 44 kompanije iz Sjedinjenih Država. na . Nizozemska. Španjolska. godini. GODINI UKUPNA VRIJEDNOST PRODAJE NAORUŽANJA U SVIJETU IZNOSILA 411.koji su glavni izvori financiranja vojne potrošnje otpada na sjeverno- . 2010. pokazuju rast uslužnog dijela Globalna izdvajanja za obrambene Velike Britanije 4%. la te su zadržana otprilike na istoj (bez Kine) iznosila 411.5% globalnog društve- stitute . prodaje oružja. International Peace Research In. BAE Systems prijavila čak 48% pri. Prema SIPRI-jevu istraživanju uku. godini obuka te logistika i održavanje. broj 399 / 6. Na SAD otpada akvizicija naoružanja . godine nisu povećava- ukupna vrijednost tržišta naoružanja tako primjerice britanska kompanija su i Kina. Francuske 8% a vio podatke o međunarodnoj trgo. SIPRI-jeva lista proizvođača 30% međunarodne ni je iznosila 1738 milijardi dolara.1 milijardi do. srpnja 2012. na odnosno 2. godini prvi put Prema istraživanju je u 2010. oružja ne obuhvaća kineske kompa. godi- za mirovna istraživanja (Stockholm panija. po svakom Zemljinu stanovniku).SIPRI) je nedavno u svom nije te se odnosi samo na trgovinu Rusiju 24% dok je nog brutoproizvoda (ili 249 dolara redovitom godišnjem izvješću obja. nje vojnih proračuna te na suzbijanje balne prodaje naoružanja otpada na pna vrijednost obrambenih proraču. Podaci za udio Njemačke 9%. nekih lokalnih sukoba. Italija razini kao u 2010. vini konvencionalnim naoružanjem.1 MILIJARDI DOLARA Stockholmski međunarodni institut dok 29% pokriva 30 europskih kom. PREMA ISTRAŽIVANJU JE U 2010. pa je izvoznika oružja još nakon 1998. Među deset najvećih proračune se u 2011. Za razliku od ukupnih izdvajanja hoda od prodaje na tržištu usluga. tržišta kao što su sistemska podrška.Ukupno 60% glo. troškovi za svakako treba dijelom tražiti i u glo- nabavu oružja su u blagom porastu od OPĆI TRENDOVI balnoj financijskoj krizi koja je prisi- oko 1% no to je ipak znatno manji rast OBRAMBENE POTROŠNJE lila vlade diljem svijeta na smanje- nego ranijih godina. 39 Hrvoje BARBERIĆ GLOBALNO TRŽIŠTE Foto: ATK TRENDOVI GLOBALNE TRGOVINE NAORUŽANJEM STOCKHOLMSKI MEĐUNARODNI INSTITUT ZA MIROVNA ISTRAŽIVANJA €STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE   SIPRI‚ U SVOM JE REDOVITOM GODIŠNJEM IZVJEŠĆU OBJAVIO PODATKE O MEĐUNARODNOJ TRGOVINI KONVENCIO  NALNIM NAORUŽANJEM. i Izrael takve politike financiranja obrane za obranu koja stagniraju.u 2011. konvencionalnim oružjem.

Francuska i Velika Britanija koje zajedno čine tri četvrtine globalnog izvoza oružja.7 milijardi a ostvarena dobit 2. godine bio u rastu. GLOBALNO TRŽIŠTE američki kontinent koji (uglavnom zbog obrambenog proračuna SAD-a) troši 736 milijardi dolara. Velika Britanija 62.7 i Francuska sa 62. Rusija 71. Italija i Izrael. Na drugoj strani najveći dio oružja uvoze ze- mlje Azije i Oceanije s 44% vrijed- nosti svog uvoza konvencionalnog Globalna industrija oružja je koncentrirana na relativno mali broj kompanija. Najveći je rast izdvajanja zabilježen u sjevernoj Africi i to 25% (vrijednost 13. srpnja 2012. Promatrano pojedinačno najveća izdvajanja za obranu u 2011. Njemač- ka. godine bio u rastu. Najveća kompa- nija .9 milijardi dolara) ponajprije zbog rasta vojnog proračuna od 44% u Alžiru. a južnoa- merički kontinent tek 66 milijardi (najveći vojni proračun u regiji ima Brazil s 35. do danas povećanje za nabavu oružja iznosilo je 60%. Slijede britan- ski BAE Systems s 32. godine pa je nakon 2003. Španjolska. ZEMLJE IZVOZNICE Trend pada vrijednosti međunarodne trgovine konvencionalnim naoruža- njem dno je dotaknuo 2002. zatim u istočnoj Europi od 10.9 mlrd.5 milijarde dolara. Među deset najvećih izvoznika oružja još su i Kina.5 milijardi ) te Bliskom istoku od 4. Pet najvećih zemalja izvoznica naoružanja su SAD. godine pa je nakon 2003. Rusija. 40 broj 399 / 6.8 mlrd te Boeing s 31. Trend pada vrijednosti međunarodne trgovine konvencionalnim naoružanjem dno je dotaknuo 2002. pa na 10 najvećih proizvođača otpada 56 % trgovine vrijednosti 230 mlrd dolara.4 milijarde dolara). Slijedi zapadna i središnja Europa s 326 milijardi dolara izdvajanja za obranu. bili 35. godini je imao SAD sa 711 milijardi dola- ra.2 % (80. a od 2002.3 mlrd. slijede Kina sa 143. na Rusiju 24% dok je udio Njemačke 9%. Na SAD otpada 30% međunarodne prodaje oružja. Francuske 8% a Velike Britanije 4%. Ni- zozemska.proizvođač oružja u svijetu je američki Lockheed Martin čiji su prihodi u 2010. do danas po- većanje za nabavu oružja iznosilo je 60%. a u razdoblju od 2002.9.6 % (123 milijarde dola- ra). .

7 2005.00 kn po osobi. zatim nosač zrakoplova samo proizvodnje vojne tehnologije. većih vojnoindustrijskih kompani. američki 2. srpnja 2012. pokazuju rast uslužnog dijela tržišta kao što su U isto vrijeme više zemalja uvozni.3. Druga po ve- NAJZNAČAJNIJE KOMPANIJE ličini vojnoindustrijska kompanija.hr .3 mlrd. plova. ■ PLETER – USLUGE d. ja čine Northrop Grumman s 28. 52 100 Pula Tel. je tako primjerice britanska kompanija BAE Systems nacionalnu industriju naoružanja pri Lockheed Martin između ostalog prijavila čak 48% prihoda od prodaje na tržištu usluga.1 44 kompanije iz Sjedinjenih Država. F-16. Iz ponude hotela izdvajamo povoljne sedmo- dnevne aranžmane na bazi noćenja s doruč- kom za djelatnike MORH-a i OSRH i njihove obitelji po cijeni od 980. Raytheon 91 % a britanski BAE Systems 95 %. čemu transfer tehnologije postaje proizvodi zrakoplove F-35 Lightning važan segment uvoza. sistemska podrška.o. II. Bečka 9. 41 naoružanja je Indija s udjelom u globalnom uvozu od čak 10%. II a nakon akvizicije United Defense američki Boeing 49 % a United Technologies samo 21 %. razarače kla. Ukupno 60% globalne prodaje naoružanja otpada na lom u globalnom uvozu od čak 10%.pleter-usluge. 14.hr www. 052/551-182 Fax: 052/214-240 e-mail: velijoze@pleter-usluge. samo 27 % ukupnih prihoda ostvaruje od naoružanja dok kompanija . Najveći pojedinačni s 31. svijetu jest američki Lockheed Mar. drugoj strani određene kompanije ostvaruju prihode gotovo milijardi dolara a ostvarena dobit ley.proizvođač oružja u se Type 45.9 mlrd. Boeingov odjel za obranu.8 milijarde te Boeing istok sa 17%.9 mlrd. 052/223-455. svemir i sigurnost između Globalna industrija oružja je kon. bili 35. HOTEL VELI JOŽE. svemirski programi).4 mlrd dolara.9 milijarde. slijedi Europa s 19% te Bliski Systems s 32. Na tin čiji su prihodi u 2010. PULA Bilo da putujete u društvu dragih prijatelja ili sami tražite kutak za odmor. mlrd i United Technologies s priho. L-3 Communications 13 2010. kompanija. Najveća klase Queen Elisabeth. centrirana na relativno mali broj proizvodi zrakoplove Typhoon te ta.rezervacije: Hotel Veli Jože. pa na 10 najvećih kođer sudjeluje u proizvodnji F-35 Većina kompanija ima prihode i od drugih djelatnosti a ne proizvođača otpada 56 % trgovine Lightning II. zračne tankere KC-46. General Dynamics s 23. helikopter AH-64 Apache itd. dok 29% od 30 slijede Južna Koreja sa 6% i Pakistan mlrd. oklopna vozila Warrior su većina civilni programi (Airbus. talijanska Finmeccanica samo na trgovinu konvencionalnim oružjem.4 mlrd. Najveći uvoznik naoružanja Raytheon 22. međueuropski oružja ne obuhvaća kineske kompanije te se odnosi na europskom teritoriju je Grčka s EADS 16. nudimo vam ugodan smještaj u neposrednoj blizini središta 3000 godina stare Pule. Ostatak liste deset naj- uvoznik naoružanja je Indija s udje. Foto: ATK Najveći pojedinačni uvoznik broj 399 / 6. britanski BAE Systems u kooperaciji ostalog obuhvaća letjelice V-22 Osprey. F-22 Raptor. Slijede britanski BAE svega kao proizvođač civilnih zrako.hr www. Kontakti – informacije . europskih kompanija. Podaci za udjelom u globalnom uvozu od 3%.veli-joze. Tako europski EADS vrijednosti 230 milijarde. C-130 Hercules te projektile Trident. i oklopna vozila M2/M3 Brad. pa ca nastoji stvoriti održivu i cjelovitu dima 11. SIPRI-jeva lista proizvođača s 5%. oružja. obuka te logistika i održavanje. Premda je Boeing poznat prije u potpunosti od sudjelovanja na tržištu oružja.o.

BIO U RUKAMA ne posade utvrđenih gradova. kada vojnim akcijama proširuju svoj te- ritorij na cijeli Punjab i Kashmir. bila vač sekte Nanak propovijedao je posljednja velika monoteističku religiju.42 broj 399 / 6. britanskom aneksijom države Sikha ristivši slabljenje Carstva. vidi podlistak.) završen je pristupačne. BRITANACA RATOVI SIKHA Osim Marāthā. dolazi INDIJE visinske predjele sjeverozapadnog dijela Dekana. pa 1845. HV 398). jedne od odlučujućih se britanski kolonijalni ekspanzi- onizam nastavio. Osni. GO  sobljenu vojsku. a ozbiljna vojno-politička snaga postaju nakon smrti mogulskog vladara Aurangzeba (1707. proglašenja neo- njabu tijekom XVI. HV 398).). stoljeća. nentu bez kolonijal- nog utjecaja . te ukidanje kastinskog društva. Marāthe su pod vodstvom Shivajija u XVII.Ta priča nije moglo potrajati dugo. stoljeća sekta sve više po- prima ratničke obrise i ustrojava se po načelu vojne organizacije. Isko. prije vjerske sekte Sikha. sudbini Mogulskog Carstva osobito je pridonio razvoj Maratha je. gdje su razvili teško za britansko preuzi- manje vlasti do prvog rata Sikha s Britancima. Shivaji je ustrojio dobro uvježbanu i ospo- DO KRAJA 1818. stoljeću osvojili veći dio središnje Indije i osnovali svoju prvu državu na konfederalnim načelima. hindusa i drugih religija. Glavna odlika marathske t vo M OSIM PUNJABA GDJE vojske bila je pokretljivost i iznenad- ni udari. godi- ne. nastale u Pu. dok je pješaš- tvo služilo prije svega kao stacionar- a SIKHA. Narod je nastanjivao Plasseya (1757. Tijekom XVII. sastavljenu od oko Cars 30-40 000 konjanika naoružanih du- DINE CIJELI JE INDIJ  gim kopljem i mačem i oko 10 000 SKI POTKONTINENT. jer nakon bitke kod POVIJEST nog Mogulskog Carstva (vidi podli- stak. – 1849. visnosti Indije. pješaka. Drugi rat (1848. Ahmad Shah Durrani teško je porazio vojsku Maratha u trećoj bitki kod Panipata PODLISTAK Novi g POTK O mana. zbog čega je u ratne pohode a rath JE BILA DRŽAVA išlo jedino konjaništvo. Zalagao se država na potkonti- za toleranciju i mir između musli. Zbog toga je naišao na potporu seljačkih slojeva u sjevernoj Indiji. utvrđene gradove. srpnja 2012. Država Sikha postaje simbol slo- bodne Indije u vrijeme najveće britanske kolonijalne ekspanzije i R AT N A Nova država naroda Marāthā uvelike je pridonijela raspadu nekada moć- Predaja Indijaca iz Bengala Britancima njihova obračuna s Marāthāma.

Ironično je da u toj bitki snaga. stoljeća. Britanska kolonijalna ekspanzija. i maratska vojska.) zavr. ugrožena Konfederacija Marāthā. nija dobiva punu slobodu djelovanja. takvim britanskim nastojanjima po- đenog garnizona Panipat. perijalne težnje širenja na cijeli pot- kaških upada Afgana na teritorij Novi udarac nanijela je pomorska bitka kod Gherie kontinent. Njezina je posljedica ek. srpnja 2012. ziva britansko razdoblje i obilježava gotovo 200 godine vladavine nad SUKOB KOLONIJALISTA Indijskim potkontinentom. sade strateški iznimno važnog utvr. stvaranjem protektorata Marāthā. Britanija je odnijela konačnu ment takve politike bila je britanska uopće nisu sudjelovali europski kolo. Tijekom stavljena marathskim ratovima (1775. skih država. koje su ih Britanci nisu započeli kolonijalnu sredine XIX. dvomjesečne opsade. omogućio je ne- smetanu kolonizaciju Indijskog pot. najvećih gusarskih sila Indijskog oceana. U međuvremenu je iste godine zavr. zbog čega je postala jednom od Britanska politika u Indiji do sredi- koja je bila glavna brana kolonijal. pobjedu nad svojim najozbiljnijim Istočnoindijska kompanija. Rezultat treće bitke kod središtima u Bombayu. već zauzimanjem čelo je još nakon treće bitke kod šen i Treći karnatski rat u južnoin. sa sjeverozapada počinje slabljenje njihove države. Marathe su pod vodstvom Shivajija u XVII. Gherie 1757. važnih gospodarskih punktova koji Panipata 1761. poluotoka i napustili Indiju. Bitka se smatra jednom Nakon uništenja gusarske flote od najvećih i najkrvavijih u XVIII. No. njaba gdje je bila država Sikha. Država Sikha mogle izdržati snažni udar brojnijih Za razliku od svojih prethodnika pripojena je britanskom imperiju do i nadmoćnijih Afghana. ako se izuzme slaba potpora rivalom u Indiji. bila vrlo dobro organizirana. U bitki je poginulo ekspanziju na Indijski potkontinent u Drugom ratu Britanaca i Sikha. obje strane šava potpunim raspadom države Marāthā. Izmorene samo tri utvrđene trgovačke posta. godine cijeli siljen prihvatiti bitku na otvorenom su od portugalskih posjeda ostale je Indijski potkontinent. pri čemu je bila ratnih brodova (neki tipovi ovjekovječeni su na po. pri čemu su osobito veliki otpor pru- nastojale su presjeći izvore opskr. ali Prvi sukobi započeli su 1760. koja je na. žali vladari Mysorea. za razliku od mornarica većine drugih indij. U prvoj ne XVIII. dok Marāthā. Do kraja 1818. Marāthā u pomorskoj bitki kod stoljeću. opsa. Glavni instru- vrata Indije. što je ubrzo dovelo do op. koja je do nizatori. pobjedama be protivnika. u rukama Britanaca. oružanom silom. u kojoj su Britanci uništili većinu marathske nad indijskim državama. Naime. zapo. jedini lokalni vladari nisu bili skloni. 43 stoljeću osvojili veći dio središnje Indije i osnovali svoju prvu državu na konfederalnim načelima Marinko OGOREC i gospodari K ONTINENTA i pripojenja njihovim kolonijalnim posjedima. bio i izgladnjele marathske snage nisu je na zapadnoj obali južne Indije. SNAŽNA MARATSKA MORNARICA BRITANSKA EKSPANZIJA kontinenta. Različiti izvori spominju da je marathska morna.. stoljeća fokusirana je na nim utjecajima. između 20 000 i 30 000 marathskih ratnika. – 1818. ■ . stoljeća fo. Međutim prodorom Afgana i Perzijanaca nakon toga postupno prerasta u im- dama pograničnih gradova i pljač. njih u povijesnim izvorima uglavnom na. a Istočnoindijska kompa- indijski teritorij. koju su vodile afganska Calcutti. Nizozemci kraja XVII. 1757. broj trgovačkih kolonija s glavnim snagama.. Tada se europskim dijskoj pokrajini Karnataka između su istodobno bili i strateška osnovica kolonizatorima definitivno otvaraju francuskih i britanskih kolonijalnih daljnje kolonizacije. i to ne samo na indijskom rica. pri čemu je pobijen i velik Kolonijalno razdoblje koje se danas dio stanovništva Panipata. Afghani predvođeni u četiri Mysorska rata Britanci su Ahmad Shahom Durranijem bili su zauzeli i taj prostor. siječnja 1761. polovici XVIII. stoljeća posjedovala veći francuskog topništva marathskim su se još krajem XVII. broj 399 / 6. nakon poraza totalno porazile. U zrelom nesmetanu pomorsku komunikaciju spanzija afghanskih plemena na razdoblju države Marāthā imala je oko 200 manjih s Indijom. pa je opkoljeni kusirali na zauzimanje Malajskog ratovima slomili su Konfederaciju garnizon ostao bez hrane i bio pri. Britanci su osigurali prostoru. Madrasu i Panipata. sila Indije. ali nakon toga je uslije- dio strahoviti masakr preživjelih ODLUČUJUĆA BITKA Marāthā. osim Pu- prostoru 14. štanskim markama). stoljeća Marāthi postaju dominantna osiguranje trgovačkog monopola. flote. deseci tisuća. Naravno. a u marathskim znatno učinkovitiji.

svjedoči o vojnoj oblasti. a 6. Prema svima onima koji izdaju interese proglasa SSNO-a od 23.44 broj 399 / 6. vojnoj oblasti. Informativno-političkim i drugim merama rića – Hrvate. uvjeriti čitatelje da “najveći dio jugoslaven- jedinice pripreme za život i rad u slučaju ske javnosti“ odobrava i podržava sadržaj ukidanja vode i struje. 1991. januara. latinica aktivnosti koje se u Republici Hrvatskoj težišno su usmerene na razbijanje jedin. Tako svoj deo obaveza i zadataka. Ante NAZOR. saveznici (29 zemalja) započeli zbog janja svih oružanih formacija i sastava dužnostima imaju stalan i potpun uvid u iračke okupacije Kuvajta (do 27.. srpnja 2012. na televiziji prikaza- stanova i članova porodica stalnog sa. rano. U smislu tačke 7. siječnja 1991. dršku merama koje su preduzete i spremni Dakako. da sve komande Irak (Pustinjska oluja). siječnja . 5. usmjerena prema vojnoj intervenciji na ge mere za narastanje borbene gotovosti skih sastava. in. naišla je i na punu podršku vojnih kolektiva po bilo kojoj osnovi. Jugoslavije postupat će se na isti način. HDZ-a u Hrvatskoj. Navedeni dokument. sumnje da je učinio krivično djelo oruža- stavove i saopštenje SSNO od 23. siječnja uhićeni članovi HDZ-a i dužnosnici Naredba Predsedništva SFRJ o razoruža. a na odgovarajući način je koristiti u ne pobune” (M. ili nasilno i u skladu sa stvarnim stanjem. i starešine na komandnim i rukovodećim 1991. siječnja uključujući i vodjenje krivičnog postupka. VO. što se. naredjene su i stva Armije i njenih kolektiva. načelnici i upravnici na svim se “radi postupka istrage” privede ministar zemlji. DIO) ljuje..potpuno O karakterističnim reagovanjima i ponaša- prethodnog broja Hrvatskog vojnika: razbijanje Jugoslavije i njeno uvlačenje u njima izvestiti preko OC 5. DOMOVINSKI RAT dr. Kad HRVATSKI MEMORIJALNO­DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT POKUŠAJ UVOĐENJA IZV STANJA U HRVATSKU U SIJEČNJU 1991. Naredjene su mere za obezbedjenje zemlje i Armije i prihvataju kolaboraciju je 25. kut. tak očuvati i učvrstiti jedinstvo svih armij. Belobrk). obrane RH Martin Špegelj “zbog osnovane sa odobrenjem i podrškom prihvatio je formaciju će proraditi sa svim starešina. nacionalističkog delovanja i razbijanja bijanec i Đuro Dečak. preduzimaju potrebne vitičke grupe”. siječnja Narastanje borbene gotovosti vršit će se u 1991. uhitili Franju Kovača i Vladu Šaba- skladu sa razvojem dogadjaja. veljače i Vinko nih sastava. uz to što pokazuje gotovosti JNA. i nesigurnosti povećalo je uhićenje “viro- onemogućavali redovnu delatnost Armije. Pojačano je obezbedjenje kolaboranata. Desetljeće koje se Pripadnici JNA izražavaju jednodušnu po. ma. djelovanje Političke uprave SSNO-a. 29-30. naredbe Predsedništva Ponovo napominjemo da je najbitniji zada. činilo se da je uvođenje izvanrednoga stanja u SFRJ neminovno. odgovorno i odlučno izvrše Informaciju proraditi kako je to precizi. sa separatističkim i drugim razbijačima na emisija Što je istina o naoružavanju stava JNA. spomenutom nalogu prethodilo je su da savesno. informisanju gradjanskih lica i vojnika. HR-HMDCDR. 6046). kad su pripadnici JNA 23. a posebno u Skupštini općine Virovitica Antun Ha- vanju i rasformiranju nelegalnih oruža. preduzimaju prema JNA. koju su 17. Preduzete su mere da se i bit će im sudjeno. je Komanda 5. siječnja da miran i demokratski rasplet krize u našoj Komandanti. dogadja. siječnja oružanih snaga. strojopis. VO u siječnju podi- Vojno-pomorskoj oblasti i delimično u 1. radi energičnog razbi. 34). 2. Osnovno je. mere. veljače koji bi izvršili napad na jedinice JNA. vanredno izvestiti Odelenje za politički rad Da bi se sprečilo iznenadjenje i paralisale separatističke snage u ovom momentu. Napetost je povećao i nalog Voj- svih gradjana Jugoslavije koji se zalažu za noga suda JNA u Zagrebu od 30. (VI. 2003. Najveći deo jugoslovenske javnosti nivoima rukovodjenja i komandovanja. koje je započelo 23. ravnatelj Centra Nastavak sadržaja dokumenta iz Da bi ostvarile svoj osnovni cilj . pamti. a posebno u 5. Irak je poražen). nje. a po potrebi krvavi bratoubilački rat secesionističko. jima i zadacima. janja za takve ciljeve su sve agresivniji i da su postrojbe u 5. sc. Pokušaji preduzete potrebne mere iz okvira borbene direktnog vrbovanja starešina i pridobi. Otkriveno je nekoliko starešina gle razinu “borbene gotovosti”. rad i ponašanje svih ljudi u ovoj situaciji. a neki od njih su pritvoreni propagandi armijskog vrha koji pokušava vojnih objekata. Tim više jer je pozornost svijeta tada bila SFRJ po potrebi će se preduzimati i dru. inače najav. Psihozu napetosti ne pripadnike i vojne objekte. otvoreniji. vanja medjuljudskih odnosa. vojne oblasti 28. Vuković. 1991. Zagreb. siječnja 1991. odlučno sprečavati sve pokušaje naruša. VO (Izvornik. časnike u JNA (potom su 25.

9 x 1 8 atmosfera koja bi mogla dovesti do mm Ma- ozbiljnih nemira. potpuno auten. Čehoslovačkoj Zbrojovci su za po- glasnost da se 26. takodje. (zbog načina bravljenja pomoću dva valjčića. Naredbe Predsedništva.65x17 mm Browning. napada na pripadnike JNA i vojne („kratki 9“) i 7. u zakonom propisanom postupku. U toku 82 (Vz= vzor . godine): javnosti. ima nerazumevanja i Boljkovca.01. tako i dvostrukom modu djelovanja) i niskom kutu odsko- vosudni organi u vodjenju istraž. knadno. Sve tvrtke proizvođači oružja nalaze način za plasiranje vali nelegalne oružane sastave. različitog tumačenja Naredbe Pred. uz korišćenje prava abolicije. januara razmatralo situaciju u zemlji povodom spro. slučajevima nelegalnog posedo.00 zovanju i naoružavanju ilegalnih trebe izvoza i prodaje građanstvu časova izvrši demobilizacija rezer. a poseb. kvalitetom izrade. smo akt sledećeg sadržaja (pov. zapovjednik Zrakoplov- S tim u vezi. Samokres na slici donirao je Vojnom muzeju sa nadležnim organima R.br. zbog snage metka koji organi donosiće i posebne odluke rabi. S obzirom na 94-1 od 27. Naredbe. Sve će biti raspravljeno da su merama Predsedništva od 25. U dokumentarnoj tv emisiji i spe. siječnja 1991. Novonastali sa- mokres ima višekutnu (poligonalnu) cijev u kalibru 9x18 Makarov. Boljkovca te pokušajima vrbova. produženom roku od dva dana. O tome će. iz višečasovnih. pripadnici armije i jugoslovenske tako je na kraju učinila i Čehoslovačka. strijelca). Prvi samokres. na molbu Vlade Hrvat. podređenim postrojbama Postavlja se i pitanje šta je sa SAMOKRES dostavila informaciju Političke uprave SSNO-a o stavovima sa rasformiranjem nelegalnih oru- žanih sastava i predajom oružja. vanja oružja nadležni pravosudni i nepogodan za policijsku uporabu. Materijali su pripremani no-tehničkog zavoda. i dvoredni spremnik velikog kapaciteta. predvidjenom Naredbom i. konfrontacija i Do sada je lišeno slobode više lica karov bio medjunacionalnih sukoba. na. januara u 12. svojih proizvoda na široko. potrebne su i male izmjene. Da bi se za koja se osnovano sumnja da su isključivo vojno-policijski. na odgovarajući način “Predsedništvo SFRJ je na sednici biti redovno obaveštavani. pripremanju zamijenili povratne opruge i cije- vnog sastava milicije u Hrvatskoj. srpnja 2012. istražni postupak kako je i predvidje. posebno tičnih. jednostavnošću primjene i održavanja. stvoreni uslovi za nesmetan Istražni postupak se nastavlja. a diverzantsko-terorističkih akcija i vi (kalibre) u 9x17 mm Browning istovremeno stepen borbene gotovo. sti JNA svede na mirnodopski nivo. građansko tržište. kao H&K G3) potpukovnik Ivo Tominc. u to sprečilo postignuta je puna sa. no tačkom 4. U slučaju da Duljina: 172 mm rad vojnopravosudnih organa bude Duljina cijevi: 96 mm ometen. Mladen KORADE sedništva SFRJ. Vojnopravosudni i drugi organi vodjenja Naredbe o rasformiranju JNA rade i postupaju striktno po to da je Foto: Domagoj VLAHOVIĆ i razoružavanju nelegalnih oruža. kalibar nih sastava i ocenilo da je stvorena njima i obavezama. Budući da su sve zemlje Varšavskog ugovora unifici- Od političke uprave SSNO dobili za njihovo oduzimanje.1991. Radi se samo o tome delovanja. objekte. mekim i kratkim hodom otponca (kako u jednostrukom. postupka odgovornih lica. prikazan je samo manji deo ka cijevi (zahvaljujući niskoj osi cijevi u odnosu na šaku nog i sudskog postupka saradjuju nepobitnih dokaza o tome. održanoj 25. rale streljivo za samokrese na kalibar 9x18 mm Makarov. postupiće su u smislu tačke (nastavak sadržaja dokumenta Masa praznog oružja: 800 g 7. mija”. 45 IZ ZBIRKI VOJNOG MUZEJA M 83 1991. oružanih sastava. ČEHOSLOVAČKA sjednice Predsjedništva SFRJ od Pošto nije iskorištena šansa da se ZBROJOVKA 25. broj 399 / 6. TT PODACI januara.62x25 mm). Radi toga. koji su prvotno namijenjeni za vojno-policijsku uporabu. Sve Time su stvoreni uslovi da se nastavi oružanu pobunu. Hrvatske. neposredno učestvovala u organi. to Naravno. Rastavlja se kao i Walther PP i radi na istom IZVANREDNOG principu slobodnog trzanja. se te inačice odlikuju pouzdanošću. Po- potpuno na snazi i u toku je njeno stoje i neposredni svedoci njihovog sprovodjenje. cijalnom broju lista “Narodna ar. Potonji je bio skuplji za izradu komandanta za PR i PP general. zakonu i saglasno svojim ovlašće. Takav je slučaj i sa nja pripadnika JNA za teroristička će se učiniti u procesu krivičnog Čehoslovačkom Zbrojovkom Vz 82 i M 83. tv snimaka izjava glavnih naglašavamo da Naredba ostaje aktera i ostalih dokumenata. objavit će se u sljedećem broju) Kapacitet spremnika: 12 metaka . no o ulozi Martina Špegelja i Josipa umirovljeni brigadir Ivan Vinter. Kalibar: 9x17 mm tok krivičnog postupka. dogovoreno je da vojnopra. pa i onih o ulozi Martina Špegelja i Josipa ske. o uhićenju više oružje dobrovoljno vrati u roku osoba pod sumnjom da su osni. odnosno da su pripremali čime je nastao samokres M 83. Vz djelovanja i razbijanje Jugoslavije. Ima sustav opaljivanja dvo- strukog djelovanja otponca “skinut“ sa starijeg modela – M 75..model) je nastao kao zamjena za samokres Informaciju je potpisao pomoćnik vodjenja krivičnog postupka u svim Vz 52 (kalibar 7.

Španjolska i Austrija koristile U konkurenciji više markama RH svakodnevno svjedoče su ih za prijenos svoje koresponden. u Parizu osvojila hrvatski književni jezik dosljedno pri. sionalnim vojnicima. godine HPT je 1997. – Paklenica“ izazvala akademski slikar iz Zagreba prika. nom životu. pod posebno de. godine i morem. lipnja kojom je traženo u bivšoj državi da se na kome počiva ne samo hrvatska nosu pisane korespodencije koristili 2012. svjedocima kraljeva vačke glasničke službe jest da su se je veliko zanimanje fi. Kukuljevića u Hrvatskom saboru 02. 1843. zao je portret Ivana pl. U njezinu se njezinim uslugama mogle koristiti latelista na Svjetskom – Sakcinskog koji je 2. de Nicolaia ma zapisu glasnika iz 16 . vijest hrvatskoga jezika i književnosti.st. već i po- nuncijima-veleposlanicima. nje povijesti hrvatskog jezika i knji- trenutku su imali i brod samo za Brončana PostEuro. brončanu medalju na mjenjuje u školstvu. mornarima PostEuropovu forumu.Vrlo HV) na temu “Europa državi željelo podsjetiti na Deklaraciju “Baščanska je ploča dragocjeni kamen štedljivi Dubrovčani su se u prije. Foto: Branko ŠENK.. godine izdao u Putopisu N. o zidanju crkve. godine (o kojem godnih maraka RH izdanih u listopa. politička i crkvena povijest. živi jezik zamijeni mrtvi hrvatski pjesnički i retorički govor“ ostavili traga u stvaranju europske latinski. MEDALJA! Događaji mapirani na poštanskim ska. 46 broj 399 / 6. jezika kao jedinog izvornog jezika se jedino zahvaljujući vezama koje hrvatska poštanska hrvatskog naroda. tekstu ogledaju utjecaji Zapada (Rim- i privatne osobe. dubrovački su glasnici da narodni. kralju Zvonimiru. Ovaj za najljepšu marku učinile su Dubrovnik središtem 2012. HPT je na istu temu izdao između ostalog stoji u prigodnom pošte. Zahvaljujući u Parizu u lipnju ove hrvatskom jeziku u kojemu se založio koja proživljavaju svoju renesansu) na godine svemu tomu. – posjeti…“ 13. Kukuljevića dara. marku i 2007. prospektu koji prati ovo izdanje. ževnosti. je održavao sa svijetom. Vatrenih sa Svjetskog kopnom već su plovili i morima. ropovu natjecanju s europskom opasnosti – Turskom. govora na hrvatskom jeziku Ivana pl. novinstvu i jav. kao izra. srpnja 2012. godine posebno koji su značajno utjecali na razvoj su bili cijenjeni i poznati po svojoj PAKLENICI hrvatskog jezika kakvim danas go- savjesnosti i brzini. je pisano u 394. sti u novonastalom okruženju. broju du 1992. godine. godine na prigodnom bloku. kazana je na hrv ats koj stoljeća pri- ma rki 1992. od 50 europskih o spomenicima i obljetnicama hr- cije u Carigrad. nog jezika 1967. i 2005. nazivu i položaju hrvatskog književ. Ona svjedoči o hrvatskom prijevoz pošiljaka. marka Europa – Pa. marku s motivom dubrov ali i 1998. svibnja 1843.“ Autor marke Josip Biffel.PRE P OZ N AT RAND LJ I V B PJEH TE TS KE RE DO VI TO ST JE ČU ZAPAŽEN UGLED I US PUBLIKE HRVA CRVENO BIJELE KOCKIC E POŠTANSKE MARKE RE Ivo AŠČIĆ JIV BR AN D BA Š KA O PREPOZNATL SU U SVIJETU ODAVNO OBLJETNICE HRVATSKOG JEZIKA Povijest hrvatske pismenosti kao ori- DUBROVAČKI GLASNICI ginalne europske kulturno-jezične Glasnici Dubrovačke Republike koji pojave poznaje nekoliko razdoblja se spominju 1272.” naziv je dviju pri. glagoljašima. najvredniji spomenik rane hrvatske političkih. o benediktincima Jedan od najvažnijih faktora Dubro. služuje Baščanska ploča izdana 2000. čitava negdašnja Europa. ačkog Dubrovačka karaka iz 15. pre FILATELIJA HRVATSKE 9.. poštanskih uprava koje vatske pismenosti koji su odredili zito trgovački grad. Dubrovnik. pova plaketa “Europa 05. mogao je opstati i razvijati dva milijuna radnika. “Dvadeset pet godina deklaracije o Posebno mjesto na markama RH za- Dobre diplomatske i trgovačke veze klenica je na PostEu. 200 POŠTAN S K E M A R K E . vojnih i trgovačkih vije. na istu temu “150 godina od prvog Baščanskom pločom započinje pisa- nogometnog prvenstva ukrcani na brodove a u jednom 1998. Nisu se samo kretali Bila je to odlična repriza izdana je još jedna poštanska marka svoje nedokumentirane povijesti“. godine. Markama se u novonastaloj pismenosti datira oko 1100 godine. trgujući kopnom daljnji razvoj hrvatskog književnog Prigodni blok “900 godina Baščanske zapošljavaju više od ploče“ iz 2000. profe. Samo godinu dana poslije Njome su Hrvati “izronili iz mraka i brodarima. Za njih je znala BRONČANA vori više od pet i pol milijuna ljudi. filatelističkom sajmu održao u Saboru znameniti govor na ska kurija) i Sjevera (kulturna središta finiranim ugovorom. a Francu. ■ .

kada je ne vojske. koja je naziv Gromovi uzela kao simbol udarne snage Zbora narodne garde. saznanja o nastanku “GROM“. – 2001. jednostavan obrazac – na zastav. i zastavom koja im je cm. uzeli oružje u obranu svoje domovine. izrađena je i crna zastava s tim broj 399 / 6. u za sve gardijske postrojbe. Znak brigade izradio je nepoznati autor u srpnju 1992. Foto: Branko ŠENK. i uporabi zastave. ispravke te ostalo što bi ime Gromovi kao simbol udarne snage nici brigade) s Kokanovim znakom. ■ . Kranjčevićevoj ulici 1991. javanju u Kranjčeviće. gotovo stripovska Tradiciju postrojbe danas pronosi 2. gardijska briga. se zastava nalazi i u zbirci zastava Voj. GARDIJSKA/BRIGADA” ZASTAVA GROMOVA 2. od kraja 1992. Primjer takve zastave gdje se danas čuva). godine. godine nom polju jedne boje smješten je (autoru je nepoznato Kamenitih vrata u Zagrebu. 200 Zastava se sastoji od crnog polja u kojem je strojno izvezen znak postrojbe: crveno obrubljen pravokutni štit boje pozadine u kojem je tamnožuta stisnuta šaka s prstenom u obliku hrvatskog grba.Veličina zastave je 100×200 identitet branitelja poistovjećivan s ur- izniknule iz postrojbi samih i u ve. a novi se znak pojavljuje već krajem 1992. moglo pomoći u izradi cjelo. nom postrojbe. GARDIJSKE BRIGADE ZNG-a Zastava 2. vanjem zastavnog polja. postrojbe preoblikovao Božo Kokan strojno izvezen znak postrojbe: cr. GARDIJSKA/BRIGADA”. Iznad šake u pozadini žuti je natpis “GROM“. a u povodu desete godišnjice izrađena je zastava s tim znakom i ispisanim godinama “1991. godine nosi naziv 2. godine (još s prvim ime. gardijskih brigada Družbe braće hr. Željko HEIMER U Domovinskom su ratu zastave Gromovi su se koristili dužine. godine u obrazac standardiziran za sve gardijske postrojbe. izrađena pozadine u kojem je tamnožuta Petrinji). gardijske brigade. prvih dana Domovinskog rata. godine. molimo javite je strana zastava opšivena zlatnim na zastavehv@gmail. – 2001. gardijske brigade izrađena ali i nizom drugih nog muzeja MORH-a. Iz šake izlaze sa svake strane poput lijevokose grede po dvije crvene izlomljene munje. simbolika znaka karakteristika je mehanizirana bojna Gromovi Gardijske ših postrojbi. a novi se znak pojavlju. Jednostavna. Znak povodu desete godišnjice izrađena je hrvatskog grba. Identična im je dodijeljena na postrojavanju u znak postrojbe. a s vanjskih kupne povijesti zastava na. Kada je znak postrojbe preoblikovao Božo Kokan 1996.“ Za 15. ZNG. vatskog zmaja u Zmajskoj kuli iznad Gromovi su se koristili i zastavom koja voj ulici 1991. a u dnu preko svega dvoredno žutim “2. a u stisnuta šaka s prstenom u obliku potrebno posebno predstavljati. (vjerojatno) 1993. trobojnom pozadinom OSRH izrađene su tiskane replike gor- Iznad šake u pozadini žuti je natpis fotografije zastava u upo.Kada je znak se sastoji od crnog polja u kojem je Ivanja Reka (Trstenik). izrađena je (vjerojatno) 1993. a u dnu preko svega dvored. brigada ZNG “A” – ali i niz drugih zastava. godine (au- jest ona 2.“ VEKSILOLOGIJA 9. (još s prvim imenom postrojbe. trobojnom pozadinom i bez prstena). zastavama postrojbi OSRH. mnogih znakova postrojbi izniklih iz motorizirane brigade Hrvatske kopne- pozamanterijskim resama oko 2 cm Unaprijed zahvaljujemo. Zastavni rukav dobiven je posuvraći. godine u obrazac standardiziran veno obrubljen pravokutni štit boje da sa sjedištem u Sisku (od 1994.com. godišnjicu po dvije crvene izlomljene munje. nje zastave te zelena zastava (prema rabi. nama “1991. a danas se nalazi u zbirci zastava banim “dečkima u trapericama” koji su ćini (gotovo polovica) slijede vrlo dodijeljena na postro. 47 znakom. Zastava zastava Utemeljenu kao 2. Brigada je uzela zelenoj beretki koju su nosili pripad- no žutim “2. Iz šake izlaze sa brigade izradio je nepoznati autor u zastava s tim znakom i ispisanim godi- svake strane poput lijevokose grede Dodatne informacije o srpnju 1992. srpnja 2012. 1996. i bez prstena). kao i je već krajem 1992. proslavljenu postrojbu nije je i crna zastava s tim znakom. toru je nepoznato gdje se danas čuva).

u posljed. ali mnogo se dokazao u uvjetima lošeg osvjetljenja na manjih dimenzija. Sony priprema akcijsku kameru Kamere kao GoPro. Nokia Lumia 900 ima 4. namijenjena je širokom krugu korisnika. 512MB radne memorije. . drugu stranu ekrana. sobom donosi podršku za Adobeov Chrome je dostupan na iOS-u. Akcije poput zumiranja i polje. mobilnog preglednika pod oznakom vanje adresa za koje se koristi isto Firefox 14. MOBILNE APLIKACIJE NOVI MOBILNI WEB PREGLEDNICI proces pretraživanja weba i upisi. Tu je ekran od 3. S nje vrijeme sve više dobivaju pozornost zbog kamerom dolazi vodootporno kućište i razni mogućnosti snimanja u raznim ekstremnim dodaci za montažu na kacigu. a rezultati pretraga ispisuju zakretanja stranica iz vodoravnog u se automatski. 48 broj 399 / 6. Omogućena Uz HTLM-a 5. Sonyeva action kamera bit će je objavio slike i svega nekoliko tehničkih opremljena s Carl Zeiss širokokutnom lećom podataka o novoj kameri koja je tek u fazi i stabilizacijom slike a za procesiranje slike prototipa. Prema Mozilli. 14. Nokia Lumia 610.5GB podatkovnog prostora. izjavio je predstavnik tvrtke Martin-Hannes Giesswein. okomiti oblik (i obrnuto) su fluidne ba neograničenog broja tabova a a tu je i “awesome screen” koji pri- navigacija aktivnim tabovima je kazuje sve bookmarkove. auto i uvjetima i to u punoj HD rezoluciji.7 inča (800x480). Brže strane.8 koji će im dati sučelje i sve druge osobine WP8.4GHz.3 inčni AMO- LED ClearBlack zaslon. Sony slična mjesta. Sve dosadašnje Lumie moći će se u vrijeme izlaska WP8 nadograditi na WP7. S druge dva puta brži od standardnog Go- je dostupna za preuzimanje. lozinki i podataka iz Flash. kamera imati mali LCD kao što ima GoPro. povijest jednostavna kao kad pregledavate surfanja te lozinke i podatke za au- slike povlačenjem prsta s jedne na tomatsko popunjavanje obrazaca. a već Chromea i one na računalu. Prema objavljenim fotografijama će biti zadužen Exmor R CMOS senzor koji izgledom podsjeća na Contour. MULTIMEDIJA DVIJE NOKIJE U HRVATSKOJ Nokia je u Zagrebu predstavila svoje novitete za naše tržište. Contour i sl. “Nokia Lumia 900 donosi vrlo brzu povezivost i superiorni doživljaj multimedije dok Nokia Lumia 610 predstavlja Windows Phone novoj generaciji korisnika pametnih telefona. te s razlikom što će ova mnogim Sonyevim kamerama. koji žele imati smartfon po niskoj cijeni. Moguća je upora. procesor Qualcomm APQ8055 + MDM9200 (WCDMA) radnog takta 1. nudeći nešto potpuno drukčije nego što su jednolični telefoni koji danas pune police u trgovi- nama”. Mozilla je na Google Play tr. novi je Fire- Google je aplikaciju predstavio omniboxa između mobilnih verzija fox u testovima performansi gotovo na konferenciji Google I/O. bookmarkova. bicikl. srpnja 2012. mobilni Firefox 14 sa je i sinkronizacija otvorenih tabova. osammegapikselnu kameru (Carl Zeiss optika) s dvostrukom LED bljeskalicom i autofokusom i bate- riju BP-6EW kapaciteta 1830mAh koja bi trebala osigurati do sedam sati razgovora. ogleova preglednika integriranog iskustvo surfanja trebao bi jamčiti govinu izbacila novu verziju svojeg u Android OS. koje nisu izravno vezane za hardverska ograničenja. 8 GB memorije i kamera od 5 Mp.

Kad napravite PoGo fotografiju. računala ili mobitele kojima želite dati tračak osobnosti. U skladu s novim “digitalnim vremenom” Polaroid je predstavio digitalni fotoaparat s mogućnošću izrade fotografija na papiru. Gotove fo- tografije otporne su na vlagu i UV zračenje. D. WEB-INFO www. Jedina mana mu je Nexus 7 ima zaslon od 7 inča rezolucije nemogućnost proširivanja memorije jer 1280 x 800 HD IPS. pogoni ga nVIDIA nema ugrađen microSD utor. dok će Asusom a na sebi nosi Googleov najnovi. Uz razne senzore kao što su da je njihov tablet “dizajniran za Google akcelerometar. odlijepite je s njezine ljepljive pozadine. baterija od 4325mAh 249 dolara za 16GB. a nudi i mogućnost snimanja HD videosadržaja. vaše videorazgovore. te će u odnosu na stare Polaroid fotografije biti znatno kvalitetnije.. mjeseca po cijeni od 199 dolara za 8GB i ne oko 340 grama. većini nas preostaje da se stranicom pozabavimo tek površno i možda pronađemo alternativne izvore o Charlesu de Gaulleu. broj 399 / 6. magnetometer i žiroskop Play” te će način uporabe biti sličan kao tu je i Micro USB port. Ovako.2 MP služiti za ji operativni sustav Android Jelly Bean. naprimjer stranicu en. Sadržaja je mnoštvo i svi su slo- ženi u atraktivnom dizajnu. i jednostavno je zalijepite na hladnjak. Uređaj je teži. 49 Pripremio Mladen PALIĆ Povratak Polaroida Polaroid je davno svojim analognim instant fotoaparatom s filmom kreirao standard instant fotografije i time omogućio prijateljima i obiteljima trenutačno uhvatiti uspomene. koja predstavlja Memorijalni centar posvećen izvanrednom vojniku i političaru i dostupna je i na engleskom.fr. vam prednja kamera od 1. Bluetooth. VLAHOVIĆ .org. srpnja 2012.org Ako nemate namjeru posjećivati stranice na francuskom je- ziku. zaista ne razumijemo zašto su dostupni samo na francuskom i kineskom (sic!) jeziku. Ugrađen je senzor s rezolucijom od deset megapiksela a rad olakšava i 3-inčni pozadinski LCD ekran. slobodno odustanite od www. te oko 300 sati na standbyu.charles-de-gaulle.6 cm). tako da se isplati pogledati barem multimediju. knjige. Ovo će biti quad-core Tegra 3 procesor a dolazi u prvi uređaj koji će se dostavljati s mobil- inačici s 8 odnosno 16GB memorije. Na te NFC (Near field communication) za sve tržištu će se pojaviti već tijekom sljedećeg Android Beaming potrebe. stoljeću zaista izvrsna. a u Googleu kažu 1GB RAM-a.memorial-charlesdegaulle. i kod Amazona i njegova Kindlea Fire. Fotoaparat ima ugrađen minijaturni ZINK pisač koji ispisuje fotografije u dimenzijama 2 x 3 inča (5 x 7. No. WiFI. vrata. te nom inačicom Chromea. PRVI GOOGLEOV TABLET Google je službeno predstavio svoj tablet bit će dovoljna za gledanje 9 sati videa u – model Nexus 7. ne može se mjeriti s prvopredstavljenom stranicom. uvjerit ćete se da je stranica Fondacije najvećeg sina Francuske u XX. Ispis jedne foto- grafije traje manje od minute. Podržava SD memorijske kartice s kapacitetima do 32 GB.charles-de-gaulle. No. Nastao je u suradnji s HD-u. Pokušate li.

PAULO SUESS. Vjera će ga odvesti u Rim jedan od mnogih muke: za Petra je ovo trenutak istine. a Pavao poziv na ko sam te upoznao. poniznima: Bog se uvijek tako ponaša. Pa kad k sebi dođeš. Ali otka- ka kako bi od njega napravio kamen pjesnik sanjar. ribar. Ali ja kamenje na Stjepana. vjera.papa i njegovi nasljed. obilježen naporom. vidjeh. stom. Ovo je Petrova zada. VREMEPLOV Leon RIZMAUL 12.21). Atlantika Svi njegovi uspjesi zasnivali su se na mjeseci. protivnicima i kao neprijatelj Rima pri.Petar nas podsjeća da obilježen vjerom u Isusa: Ta meni oduševljenju. koji ga potpuno zaokuplja. Zajedno s Petrom je u tom trenutku rekao: Oprosti mi. a za. vjeru sačuvao! ješta svoju smrt upućuje Petru riječi: pjesnik šću. trku završio. obuću i hranu samo potrebno danas! Suparništvo. pr. Na Posljednjoj večeri. suvremeni brazilski vođen netolerancijom i tvrdokorno. srpnja 1919. u istom trenutku u kojem Isus navi.1718. Petar i Pavao nas podsjećaju da je Šimune. iznimnoj kombinaciji osobne hrabrosti i reformi koje su ojačale rimsku državu. ja sam Mučeništvo je potresan čin koji nas braću (Lk 22. srpnja 1992. Koliko nam je prodirući progon. stigle prešao Rubikon. Kao mladića diktator Sula ga otvorena zračna luka u bio najveću žitnicu te omogućio procvat imenu dodala Cezarovo. čovjek čiji je život mlje i iz ljudskih je čudo koje je sposobno probuditi vje. srpnja 1965. Isus želi da njegovi učenici Ali. zatvoren u zanat sjećanja. zino jedinstvo. sve sam dao za temeljac Crkve. 2 TIM 4. dakle. poziv na jedinstvo.9). Na Pavla će se. Kr.Trijumfalni dolazak Andrija Andabak Prvi put se u vrh rimske politike uzdigao se ugledni Rimljani plašili da će ukinuti u Rim Cezar je poslije opisao riječima 12. nije dovela do obnove republike. su ljubili i ljube Krista više od vlastita pa čak i naroda budu jedna zajednica. francuski revolucionar stigao je čak i do britanskih otoka. vici! . naime. To je znak Božje moći. srpnja 2012. tj. neće zaustaviti Pavlov žar: Tko će već poziva kako bismo postali sveci. toga Senat ga je proglasio diktatorom današnjih europskih jezika. žive u zajedništvu. srpnja 1941. Sada je njegov život veliku nadu. U nizu osvajačkih ratova oso. za Njega prolili i vlastitu krv. stavom carstva s prvim carem Augu- od najstarijih rimskih patricijskih obitelji. Kada ga je Isus pozvao. ■ DUHOVNOST fra Marko MEDO DJ 12. a izboli nožem u Pompejevoj kuriji pred svijeta. nuo hrvatski branitelj političkog umijeća te vještine ratovanja. iako je prema republi- knuo je Gaj Julije Cezar kada se na pre. ušao u Rim i porazio sve građanskih ratova koji su završili uspo- srpnja 100. MT 16. interpretirati Evanđelje prema i tu će ga snaći mučeništvo.Dođoh. revolucionarnih način. bito je važno osvajanje Egipta. (Rim 8. pr. a umrijeti dobitak gorko iskustvo imao u večeri Isusove bih imao bio bih nitko ne može kreirati vjeru na svoj (Fil 1. poslanje. zapovjedio.35ss). kanskom ustavu mogao biti svega šest kretnici karijere sa svega pet tisuća ve. da pomognem gramzivost. srpnja 1993. Isus izabire ovog neodlučnog čovje. g. a ljubavi ne Bog želi da budemo jedno u vjeri: je živjeti Krist. zašto me progoniš? (Dj 9. Kada je 44.Veliki rimski državnik.111. će je krvlju. pokazivanje. Ali nikada ništa svetac: Bog. Cezar je rođen 12. u Crkvi su poziv na jedinstvo obrušiti okrutni. ali brz i na izdaji čije je rodu. Kr. 18. Šimune. nosti samo jednim pitanjem: Savle. uzdignut Veni. Uskoro je kao upravitelj rimske na položaj doživotnog imperatora. pobijedih! Nijemci započeli opsadu g. u trijumviratu s Pompejem i Krasom 60. Lenjingrada pokrajine Galije krenuo u veliko osvajanje njega je skovana urota te su ga urotnici hvaljujući njemu Rim je postao središte 13. Mnogi živućih plemena. protiv Ubrzo je postao najmoćniji čovjek. lovac na leptire ili sjećamo se i apostola Pavla. a ljuba.14). jer sam te progonio. 15. učvrsti svoju tak svoga života i reći će: Da.21). vojskovođa. dobro kojeg se ne možemo odreći! ■ . a izvedenice od je prognao te je proveo nekoliko godina Zemuniku Rima u nekoliko sljedećih stoljeća. Isus naglašava: Da svi budu Savao odgovara promijenivši život: javnosti. Cezarova smrt ali i pisac čija se djela i danas cijene a Marat se s dotadašnjim saveznikom Pompejem. Možda poniznosti i najvećeg čišćenja srca. platit od hladnoga lima Bog čini velike stvari s malenima i ili računalo bez Petar. pr.ROĐEN CEZAR Alea jacta est! . sam molio za tebe da ne malakše tvoja Pavao više neće zaboraviti taj trenu- ništva dvojice apostola: Petra i Pavla.I kad bih nici. Krist izabire ovog Petra jer bih velika truba jedno da svijet uzvjeruje! (Iv 17. osobe koje Isus dolazi ususret Pavlu na putu života. let Zeppelinom preko napredovati na hijerarhijskoj ljestvici. Tko je Pavao? Veliki fanatik. prvi a nakon Suline smrti vratio se i počeo na deset godina. Naime. Razišao očima brojnih senatora. skupo će platiti ovu promjenu. svadljivost. Petar nije bio razdao svu svoju i služenje jedinstvu. najmanji među apostolima i nisam poziva na ozbiljno razmišljanje. a zbog njegove goleme moći mnogi su jeći rječicu Rubikon. grubi. brutalni. GODINE PR. tebe. čime je do. vidi. srpnja 1793. Potjecao je iz jedne prve slike s Marsa protivnike. Nakon njegova imena udomaćile su se i u većini na grčkom otoku Rodu učeći retoriku. g.32). duše. republiku. već do citati često navode. nestalih s lica ze.Kocka je bačena! uzvi.1319 IZ ZAJEDNIŠTVA IZRASTA HRABROST POSLANJA Svake se godine Crkva sjeća muče. SRPNJA 100. Petar je nagao: brz na izgladnjelom na. Kr. pokusnih kunića: vlastitom ukusu. 50 broj 399 / 6. ru u onome koji gleda: čudo koje ovisi Savle. Petar je Isuse. evo Sotona zaiska lazio zadovoljstvo dok su Židovi bacali mučeništvo dio vjere: mučeništvo je da vas prorešeta kao pšenicu. ubijen današnje sjeverne Italije i Francuske. KRISTA . 6.68. nas rastaviti od ljubavi Kristove? To je činjenica koja u srce svih polaže bosonogom i mogu se uvući u Crkvu i razoriti nje. Dobar sam boj bio. ne poziva svece. Toliki I kad bih govo- ća sve do Kristova ponovnog dolaska: dostojan zvati se apostolom jer sam su ljudi ljubili Krista sve dotle da su rio jezike svih učvršćivati vjeru braće kako je to Isus progonio Crkvu Božju (1 Kor 15. On je mučio tolike kršćane i na. nepoznat vi ne bih imao bio o nama. Većina rimskih careva svom je Julijevaca. pogi. Cezar je odmah počeo s nizom terana odlučio usprotiviti nadmoćnijim 7. dolazi trenutak rasvjetljenja. zajedništvo u Damask i skida mu masku sigur- Petar je bio ribar.

5 minuta za sjećanje Suvremeno oklopništvo Krila oluje Hrvatski vojnik u službi zajednice Zanimanje vojni pas Mirovna misija Chad Čuvari svjetskog mira Fotomonografije Oluja .Najbolje od klape Hrvatske koračnice Domovini s ljubavlju www.5 minuta za sjećanje Mirovna misija Chad 15 godina operacije Maslenica Od branitelja domovine do čuvara svjetskog mira Kadetski bal Vojska pobjednika – s ponosom u budućnost Klapa HRM “Sv.Najbolje od klape CD Klapa HRM “Sv. Juraj” .hr .Tiskana i audio-videoizdanja MORH-a odsad možete kupiti po pristupačnim cijenama u trgovini vojnom opremom “Hrvatski vojnik“ u Zvonimirovoj ulici 5 u Zagrebu Knjige DVD Pozdrav iz Chagcharana Hrvatska kopnena vojska 10 godina sudjelovanja RH u međunarodnim 20 godina Tigrova mirovnim misijama Bljesak .hrvatski-vojnik. Juraj” .

saabgroup.com GRIP-043_Aeronautikax2. najveću još dugo nakon 2040.01 .com životnog vijeka. u usporedbi s drugim sličnim borbenim zrakoplovima.gripen. Saab i njegovi međunarodni industrijski plova Gripen u punoj je upotrebi diljem partneri isporučuju sustave sa svojstvima svijeta. www. fleksibilnost slijetanja i najveću borbe- nu učinkovitost i sve to za samo djelić Više o Gripenovoj priči o uspjehu operativnih troškova tijekom cijelog svog možete naći na www.indd 2 09-02-27 09. mansi i mogućnosti borbenih zrakoplova nu (Sortie Generation Rates). KAKVA GOD BILA VAŠA PROŠLOST BUDUĆNOST JE GRIPEN NOVA GENERACIJA borbenih zrako.40. To će Gripenu osigura- Gripen ima najbolji omjer broja mogućih ti vodeću poziciju na području perfor- letova zrakoplova u određenom vreme. godine. objedinjujući vrhunsku tehnologi. tek kao obećanja. koja njihovi konkurenti mogu ponuditi ju i istinsku multifunkcionalnost.