You are on page 1of 3

Wynajmuj

ą
cemu przysługuje prawo rozwi
ą
zania umowy z 14dniowym terminem
wypowiedzenia, je
ś
li Najemca zalega z zapłat
ą
czynszu za okres jednego okresu rozliczeniowego
.
2.
Najemca
o
ś
wiadcza,
ż
e po zako
ń
czeniu umowy najmu opu
ś
ci lokal i posiada lokal do kt
ó
rego
mo
ż
e si
ę
wprowadzi
ć
. Najemca nie b
ę
dzie miał mo
ż
liwo
ś
ci do bezumownego korzystania z lokalu,
w innym przypadku Wynajmuj
ą
cy ma prawo do zabezpieczenia lokalu przed korzystaniem mimo,
ż
e Najemca pozostawił w lokalu swoje rzeczy.
§6
1.
Najemca b
ę
dzie wykorzystywał wynajmowan
ą
nieruchomo
ść
na cele mieszkaniowe.
2.
Nie s
ą
dopuszczalne
ż
adne zmiany budowlane bez pisemnej zgody Wynajmuj
ą
cego.
3.
Ubezpieczenie mieszkania nale
ż
y do Wynajmuj
ą
cego.
4.
Wynajmuj
ą
cy nie odpowiadaj
ą
wobec Najemcy za przedmioty pozostawione w

Najemca nie ma prawa oddawania nieruchomo ś ci w podnajem osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmuj ą cego.mieszkaniu. 5. 4. Najemca zobowi ą zany jest dokonywa ć we własnym zakresie i na własny koszt bie żą cych konserwacji oraz do zdania mieszkania w stanie nie pogorszonym Najemca nie ponosi odpowiedzialno ś ci za zu ż ycie rzeczy b ę d ą ce nast ę pstwem prawidłowego u ż ywania . Je ż eli w czasie trwania stosunku najmu powstanie lub ujawni si ę wada.Najemca ponosi . kt ó rej naprawa obci ąż y Wynajmuj ą cego. §7 1. Najemca zobowi ą zuje si ę ponosi ć koszty likwidacji awarii urz ą dze ń spowodowanych przez siebie i z własnej winy i zastrzega prawo do wyboru sposobu likwidacji szkody . W przypadku braku powiadomienia lub zawinionej zwłoki w zawiadomieniu. 2. 3. Najemca b ę dzie zobowi ą zany zawiadomi ć o tym Wynajmuj ą cego.

......... §9 Ka ż da zmiana postanowie ń umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu....... §11 Umow ę sporz ą dzono w dw ó ch jednobrzmi ą cych egzemplarzach po jednym dla ka ż dej ze stron. 6...odpowiedzialno ść za szkody z tego wynikłe.. §10 W sprawach nie uregulowanych niniejsz ą umow ą maj ą zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego...... pr ą d ... Umow ę przed podpisaniem odczytano ...... i wyposa ż enie mieszkania: §8 Wynajmuj ą cy wyra ż a zgod ę na zało ż enie internetu i TV kablowej u dowolnego operatora na własny koszt. Spisano stany licznik ó w: woda.