You are on page 1of 2

Školsko takmičenje iz Fizike

Oblast C : Optika i Atomska fizika
1. Poluprečnik krivine udubljenog sfernog ogledala je 120cm. Na optičkoj osi ovog ogledala
nalaze se dvije svijetle tačke, jedna na rastojanju 40 cm, a druga na rastojanju 150 cm od
tjemena ogledala. Koliko je rastojanje likova ovih svijetlih tačaka?Šta će se desiti s
rastojanjem likova, ako prvu tačku pomijeramo prema fokusu?

2. Da se dobije velika moć razlučivanja, često se koriste difrakcione rešetke koje blješte u nekom
smjeru. Udubljenja takvih rešetki načinjena su tako da veći dio upadne svjetlosti reflektira u
određenom smjeru. a) Odredi u kom smjeru difrakcioni snop ima najveći intenzitet ako je
upadna svjetlost okomita na horizontalnu ravninu. Nacrtati odgovarajuću shemu (uz priloženu
shemu).
b) Izračunaj red difrakcije u kojem svjetlost valne dužine 550 nm ima najveći intenzitet u uglu
2θ = 30o, ako je konstanta rešetke 0,11 mm.
c) Izračunati ugaoni interval Δθ u kojem bi ta rešetka blještala za vidljivu svjetlost.

3. Vlakno sijalice ima dužinu 20 cm i prečnik (promjer) 0,01 mm. Ako se 40 % utrošene
električne energije u sijalici snage 60 W emitira kao zračenje, izračunati:
a) Temperaturu vlakna sijalice i talasnu dužinu na kojoj je intenzitet zračenja najveći.
b) Ako se temperatura vlakna smanji za 20 %, za koliko procenata de se promijeniti λ ?
c) Kolika jačina struje protječe kroz vlakno sijalice ?
σ = 5,67·10-8 W/m2K4, b = 2,89·10-3 Km, ρ = 1,1·10-6 Ωm

4. Na česticu impulsa m·c počne da djeluje sila uslijed čega se impuls čestice udvostruči. Koliko
puta se pri tom poveća:
a) Brzina čestice,
b) Kinetička energija,
c) Ukupna energija ?

5. a) Razlika između najveće i najmanje frekvencije neke serije u spektru jona helija (He+) je
8,2·1014 Hz. Izračunaj koja je to serija i kolika je najveća i najmanja talasna dužina te serije.
R = 1,097·107 1/m.
b) Vodikov atom u osnovnom stanju apsorbuje foton energije 16 eV i jonizira se. Izračunati
kinetičku energiju i debroljovsku talasnu dužinu izbačenog elektrona.

udaljenost lika te tačke se pomijera prema ''- beskonačnosti''. tako da se i rastojanje d likova povećava. gdje je f   60cm p1 l1 f 2 1 1 1 f  p1 60  40    l1   cm  120cm l1 f p1 p1  f 40  60 (5 bodova) Za drugu svijetlu tačku vrijedi: 1 1 1 p f 150  60    l2  2  cm  100cm p2 l 2 f p2  f 150  60 (5 bodova) d  l2  l1  100cm  (120cm)  220cm (5 bodova) Ako prvu tačku primičemo fokusu. (5 bodova) .RJEŠENJE : R = 120cm p1 = 40cm p2 = 150cm d =? (5 bodova) Likprvesvijetletačkese dobije iz formule za udubljeno sferno ogledalo: 1 1 1 R   .