You are on page 1of 2

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ХИДРОТЕХНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ шк. год.  20172018

ГОДИШЊИ ЗАД АТАК
На приложеној ситуацији пројектовати гравитациону бетонску брану са слапиштем.
Урадити одговарајуће хидрауличке, и статичке прорачуне опште стабилности преливног дела
бране и нацртати карактеристичне пресеке.

А) Одредити коту максималног успора воде у акумулацији, ZМУ, за следеће податке
- за релативне коте Z = 0 и ZKP = 2 m површина акумулације је задана изохипсама:
Z = 0 и F = 0,1 + R, Z=5 и F = 0,45 + R и Z = 10 и F =1,05 + R (F и R у 106 m2), где је:
R = 0,000433·С2 – 0,02156·С + 0,20223 за 1  С  9
2
R = 0,000273·С – 0,0175·С + 0,1806 за 10  С  20
где је "С" број студената у групи;
- хидрограм поплавног таласа вероватноће појаве 0,1% дат је преко парова тачака: Q – протицај
[m3/s] и Т - време [h]:

Т [h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Q[m3/s] 0 15 35 100 140 110 65 30 20 14 10 7 5 2,5 1 0,5

- Контура слободног прелива приказаног на слици (за H0 = 1 m) узводни кругови:
R1= 0,51 и R2 = 0,213  А( - 0,263 0,109), B( - 0,145 0,0211) и C1 (0 R1), C2 ( - 0,0845; 0,2253) и
низводна парабола yH0 = 0,507(hH0)1.852, дужина преливне ивице: B = 13,9 - 0,25∙С + 0,5∙Г (у m), Г
је број групе у којој је студент, коефицијент протицаја преко прелива: m(Z0) = 0,49320,787 +
0,3287 ( Z0 H0) - 0,11574( Z0 H0)2 и коефицијент контракције млаза за једно поље (0,5  pU H0  Z
и 0  Z0H0  1): (H0) = 1  0,2 Z0 B.

Б) За бучницу ширине B одредити коту дна (ZDS) и дужину (LS ) за QМАX добијен прорачуном
под А), ако је кота доње воде при максималном успору у акумулацији ZDV,MU = ZDR + 1,75Х0,
а кота крубе прелива ZNU = ZDV,MU + 9,25 H0. Овде је ZDR кота дна реке 40 m низводно од осе
бране ZDRB = ZNGI - 3,1 + 0,1С је кота дна речног корита у профилу осе бране ZNGI =110 Г најнижа
главна изохипса (на ситуацији је поред реке, дебље извучена у односу на остале изохипсе) е =2
m је еквидистанција на ситуацији размере 11000 и и = 1,0% је просечан пад речног корита које је
трапезног облика (ширина основе је увек 6 m), па између главних изохипси поред реке треба
извршити додавање изохипси линеарном интерполацијом.

Изнад основне стене се налази слој распаднуте стене дебљине до 1 m у боковима и 2 до
2,5 m у речном кориту. За основну стену узети c = 300 kNm2, f = 0,75, С = 24 kNm3 и С = 26
kNm3 (под водом и са водом), ЕS =10 GNm2, С = 0,25, d = 1MNm2, а за хидротехнички бетон МБ
20 и МБ 25  Б = 24 kNm3, Б = 0,2 и ЕБ = 20 GNm2.

В) Користећи резултате прорачуна из претходних тачака нацртати попречни пресек
преливног дела бране и слапишта у размери 1  200.

На основу података из претходних тачака прорачуна, у тачкама Г), Д), Ђ), и Е) треба
проверити усвојену ширину бране у темељу Lb, при деловању
Г) сопствене тежине (брана и стена изнад најниже хоризонталне равни темеља ширине
Лб), контролом вертикалних нормалних напона (UZV и NIZ )

Д) основних оптерећења (сопствена тежина, стена изнад равни клизања, вода на ZNU =
ZKP и ZDV,NU = ZDV,MU - 1,75Н 0 = ZDB, узгона - ради дренажни систем и вода се одводи пумпањем -
према критеријумима USBR, а дуж ивица А и B се јавља пун притисак горње односно доње воде
контролом вертикалних нормалних напона (UZV и NIZ), коефицијената сигурности против
клизања CKH за хоризонталну раван кроз ивицу А, и CKK за косу клизну раван кроз ивице G и B, са
и без кохезије, и коефицијента сигурности против превртања CP око најниже низводне ивице B

године. контролом коефицијената сигурности против клизања СКН за хоризонталну раван кроз ивицу А (без кохезије). Није изведена инјекциона завеса. Ђ) изузетног оптерећења од воде (ZMU. предати. и одбранити до 26. 2017. Узети да је максимална дужина у акумулацији на којој се ствара талас Lо = 1000 m а средња ширина акумулације је Wо = 200 m.MU). са силама: H. а брзина ветра вероватноће појаве 50% је 20 km/h. Усвојити зазор од 0. У прорачуну.8 m. КАНДИДАТ_________________________________________ (С = ________. 12. Е) изузетног оптерећења од земљотреса (осми степен пројектне сеизмичности скале МКЗ. Порачун спровести за m бране. З) Одредити коту круне бране процењујући висину подизања таласа по Смиту.638 контролом коефицијената сигурности против клизања СХК за косу клизну раван кроз ивице G и B (без кохезије). Брзина ветра вероватноће појаве 1% је 45 km/h. Ж) За хоризонталну раван кроз ивицу А. и коефицијента сигурности против превртања CP око ивице B. Узгон узети према критеријуму USBR-а. одредити померање ивице B и круне прелива примењујући Фоктове изразе за равно стање деформација (усвојити однос димензија еквивалентног правоугаоника b/a = 3. и коефицијента сигурности против испливаваwа СI.5). V и M из тачке под Д) ( за ширину B = Lb  3 Н0  4). Г = ______) . на кружним деловима контуре не узимати притисак воде на ZMU. Задатак завршити. уклештење на коти ZDB  занемарити отвор инјекционе галерије за тежину бране користити методу коефицијената за воду Зангарову параболу са  = 4 KS и Сm = 0. И) Нацртати основу и карактеристичне пресеке бране и бучнице у размери 1:200. ZDV.