You are on page 1of 40

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик
српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д.
Петак, 16. јул 2010. године Бања Лука 562-099-00004292-34
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
БАЊА ЛУКА Volksbank a.д. Бања Лука
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 567-162-10000010-81
Број 69 Год. XIX Нова бањалучка банка АД Бања Лука
E-mail: slglasnikrs@blic.net 551-001-00029639-61
slgl.finanse@blic.net Комерцијална банка a.д. Бања Лука
slgl.oglasi@blic.net www.slglasnik.org
571-010-00001043-39

1080 1082
На основу члана 80. став 1. тачка 6. Устава Републике На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске, Закона о одликовањима и признањима (“Службени Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
гласник Републике Српске”, бр. 4/93, 26/93 и 48/02) и 118/08), а у вези са чланом 81. став 2. Закона о републичкој
Статута ордена и медаља Републике Српске (“Службени управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08
гласник Републике Српске”, број 12/95), д о н о с и м и 11/09) и члана 28. став 2. Закона о државним службени-
цима (“Службени гласник Републике Српске”, број
УКАЗ 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 1. јула
2010. године, д о н и ј е л а ј е
О ДОДЈЕЛИ ОДЛИКОВАЊА
За рад и заслуге у међународној сарадњи и учвршћењу ОД Л У КУ
мира, толеранцији међу људима и народима, владавини О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
права и слобода, као и за допринос у развоју свеукупних ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
односа између Народне Републике Кине и Републике УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
Српске одликујем РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ
Његову екселенцију Лија Венксина, амбасадора ЗА СТАТИСТИКУ
Народне Републике Кине у БиХ, I
Орденом части са сребрним зрацима. Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допуна-
Број: 01-136-783/10 Предсједник ма Правилника о унутрашњој организацији и систематиза-
8. јула 2010. године Републике, цији радних мјеста у Републичком заводу за статистику.
Бања Лука Академик др Рајко Кузмановић, с.р. II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
1081 вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Број: 04/1-012-2-1301/10 Предсједник
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 1. јула 2010. године Владе,
118/08), члана 81. став 2. Закона о републичкој управи Бања Лука Милорад Додик, с.р.
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и
11/09) и члана 28. став 2. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 1083
Влада Републике Српске, на сједници од 1. јула 2010. годи- На основу члана 19. став 1. тачка 2. Закона о систему
не, д о н и ј е л а ј е јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”,
број 68/07) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
ОД Л У КУ Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 1. јула
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 2010. године, д о н и ј е л а ј е
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ОД Л У КУ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ АГЕНЦИЈЕ ЗА
СЕРТИФИКАЦИЈУ, АКРЕДИТАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
I КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допуна- РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ма Правилника о унутрашњој организацији и систематиза- I
цији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова.
Даје се сагласност на Статут Агенције за сертификаци-
II ју, акредитацију и унапређење квалитета здравствене за-
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи- штите Републике Српске, број: 2/2010, донијет на сједници
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. Управног одбора 20. маја 2010. године.
Број: 04/1-012-2-1324/10 Предсједник II
1. јула 2010. године Владе, За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
Бања Лука Милорад Додик, с.р. здравља и социјалне заштите и органи Агенције за серти-

2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 69 16.07.2010.

фикацију, акредитацију и унапређење квалитета здравстве- 118/08) и члана 5. став 1. Уредбе о давању сагласности на
не заштите Републике Српске. цијене одређених производа и услуга (“Службени гласник
III Републике Српске”, број 51/08), Влада Републике Српске,
на сједници од 15. јула 2010. године, д о н и ј е л а ј е
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. ОД Л У КУ
Број: 04/1-012-2-1303/10 Предсједник О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
1. јула 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р. I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавне
1084 установе Службени гласник Републике Српске, Бања Лука,
о цијенама за штампано и интернет издање “Службеног
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике гласника Републике Српске”, број: 01-3250/10, од 29. јуна
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 45. Закона о рачуноводству и ревизији Ре- 2010. године.
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, II
број 36/09), Влада Републике Српске, на сједници од 1. јула Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
2010. године, д о н и ј е л а ј е вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
ОД Л У КУ Број: 04/1-012-2-1354/10 Предсједник
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 15. јула 2010. године Владе,
КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА РАДА ЧЛАНОВА САВЕЗА Бања Лука Милорад Додик, с.р.
РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
I (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
Даје се сагласност на Правилник о контроли квалитета 58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
рада чланова Савеза рачуновођа и ревизора Републике ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а
Српске, број: 245-1/10, донесен од стране Управног одбора у вези са Одлуком о начину именовања представника Ак-
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске на Петна- цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију
естој сједници, одржаној 28. априла 2010. године. Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
II портфеља фондова и начина њиховог поступања (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи- 45/09), Влада Републике Српске, на сједници од 1. јула
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 2010. године, д о н и ј е л а ј е
Број: 04/1-012-2-1302/10 Предсједник
1. јула 2010. године Владе, РЈЕШЕЊЕ
Бања Лука Милорад Додик, с.р. О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ
1085 ДРУШТВА КАПИТАЛА ЈП “ПОЉОПРИВРЕДНИК”
СКЕЛАНИ
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 1. Именује се Саша Лалић, ЈМБГ 2612975172204, са
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета Репу- пребивалиштем у Бијељини, ул. Сремска број 2Б, за пред-
блике Српске за 2010. годину (“Службени гласник Репу- ставника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лу-
блике Српске”, број 115/09), Влада Републике Српске, на ка у Скупштини друштва капитала ЈП “Пољопривредник”
сједници од 1. јула 2010. године, д о н и ј е л а ј е Скелани.
2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 213.988 ре-
ОД Л У КУ довних акција класе Р Акцијског фонда.
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 3. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда у
СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АГЕНЦИЈИ ЗА Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у
ВОДЕ ОБЛАСНОГ РИЈЕЧНОГ СЛИВА САВЕ складу са Упутством о начину поступања представника
I Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституци-
Даје се сагласност Агенцији за воде обласног ријечног ју Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
слива Саве (организациони код 1547001) на План утрошка портфеља фондова.
средстава за капитална улагања, за период 1. јануар - 30. 4. Ово рјешење се сматра пуномоћјем за заступање ак-
јун 2010. године, у укупном износу од 24.500,00 КМ, са по- ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
зиције 821300 - набавка опреме, за набавку новог путнич- 5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
ког аутомобила по принципу старо за ново. објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
II
Број: 04/1-012-2-1319/10 Предсједник
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 1. јула 2010. године Владе,
финансија и Агенција за воде обласног ријечног слива Саве. Бања Лука Милорад Додик, с.р.
III
На основу члана 266. Закона о привредним друштвима
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи- (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-
Број: 04/1-012-2-1308/10 Предсједник ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а
1. јула 2010. године Владе, у вези са Одлуком о начину именовања представника Ак-
Бања Лука Милорад Додик, с.р. цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из
1086 портфеља фондова и начин њиховог поступања (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09),
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Влада Републике Српске, на сједници од 1. јула 2010. годи-
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број не, д о н и ј е л а ј е

16.07.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 69 3
РЈЕШЕЊЕ 5. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ 6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
ДРУШТВА КАПИТАЛА АД “ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА” МОДРИЧА
Број: 04/1-012-2-1334/10 Предсједник
1. јула 2010. године Владе,
1. Именује се Душанка Тегелтија, ЈМБ: 1006961148652, Бања Лука Милорад Додик, с.р.
са пребивалиштем у Бањој Луци, ул. Меше Селимовића бр.
12Б, да заступа капитал Акцијског фонда Републике Срп- 1087
ске а.д. и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Ба-
ња Лука у Скупштини друштва капитала АД “Водовод и На основу члана 9. став 1. и члана 11. ст. 2. и 6. Закона
канализација” Модрича. о извршењу кривичних санкција Републике Српске (“Слу-
2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи жбени гласник Републике Српске”, број 12/10), министар
Рјешење број: 04/1-012-1529/07, од 6. септембра 2007. го- правде д о н о с и
дине.
ОД Л У КУ
3. Капитал Акцијског фонда Републике Српске а.д. чи-
ни 200.451 редовна акција, класе А, док Фонд за реститу- О ОСНИВАЊУ ОДЈЕЉЕЊА ЗАТВОРЕНОГ ТИПА
цију Републике Српске а.д. Бања Лука у предметном дру- И ПОЛУОТВОРЕНОГ ОДЈЕЉЕЊА У САСТАВУ
КАЗНЕНО-ПОПРАВНОГ ЗАВОДА ФОЧА
штву има 33.411 редовних акција, класе А.
4. Именовани представник дужан је да заступа интере- I
се Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реститу- У саставу Казнено-поправног завода Фоча оснивају се:
цију Републике Српске у Скупштини друштва капитала из
тачке 1. Рјешења, а у складу са Упутством о начину посту- - Одјељење са посебним режимом за извршење казне
пања представника Акцијског фонда и Фонда за реститу- затвора, као одјељење затвореног типа,
цију Републике Српске у скупштинама друштава капитала - Одјељење са максималним обезбјеђењем и интензив-
из портфеља фондова. ним програмом поступања, као одјељење затвореног типа и
5. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак- - Полуотворено одјељење на Економији.
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива. II
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1335/10 Предсједник Број: 08.030/240-86/10
1. јула 2010. године Владе, 22. јуна 2010. године Министар,
Бања Лука Милорад Додик, с.р. Бања Лука Џерард Селман, с.р.
На основу члана 266. Закона о привредним друштвима Републички завод за статистику
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 127/08 и
58/09) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп- Републике Српске
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), а
у вези са Одлуком о начину именовања представника Ак- На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију (“Службени гласник Републике Српске” број 118/08 ), члана 28.
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из Српске”, број 118/08), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за уну-
портфеља фондова и начин њиховог поступања (“Службе- трашњу организацију и систематизацију радних мјеста у репу-
ни гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 45/09), бличким органима управе Републике Српске (“Службени гласник
Влада Републике Српске, на сједници од 1. јула 2010. годи- Републике Српске”, број 18/09), директор Републичког завода за
не, д о н и ј е л а ј е статистику, уз сагласност Владе Републике Српске, а након приба-
вљеног мишљења надлежног министарства, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
П РА В И Л Н И К
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ДРУШТВА КАПИТАЛА ЈКП “ЛИСИНА” ШИПОВО РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ
ЗА СТАТИСТИКУ
1. Именује се Милуновић Душко, ЈМБ: 1503966161944,
са пребивалиштем у Козарској Дубици, ул. Косовских ју- Члан 1.
нака 12, да заступа капитал Акцијског фонда Републике Члан 33. мијења се и гласи:
Српске а.д. и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Радно мјесто бр. 43. - Виши стручни сарадник за статистику
Бања Лука у Скупштини друштва капитала ЈКП “Лисина” социјалне заштите
Шипово. У називу радног мјеста се ријечи: “Виши стручни сарадник за
2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи статистику социјалне заштите “замјењују ријечима: “Виши струч-
Рјешење број: 04/1-012-1527/07, од 6. септембра 2007. го- ни сарадник за статистику социјалне заштите, здравства и стати-
дине. стику полова (gender)”.
3. Капитал Акцијског фонда Републике Српске а.д. чи- У посебним условима за обављање послова ријечи: “Фило-
ни 514.749 редовних акција, класе А, док Фонд за реститу- зофски факултет - социјални рад”, замјењују се ријечима: “Фило-
зофски факултет, смјер социјални рад, филозофија - социологија
цију Републике Српске а.д. Бања Лука у предметном дру- или психологија”.
штву има 39.593 редовне акције, класе А.
Опис послова за радно мјесто под редним бројем 43. мијења
4. Именовани представник дужан је да заступа интере- се и гласи:
се Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реститу- “Планира, координира и организује послове из области стати-
цију Републике Српске у Скупштини друштва капитала из стике социјалне заштите, статистике здравства и статистике поло-
тачке 1. Рјешења, а у складу са Упутством о начину по- ва (gender);
ступања представника Акцијског фонда и Фонда за рести- Стара се о благовременом извршењу планираних статистич-
туцију Републике Српске у скупштинама друштава капита- ких активности из своје надлежности, сарађује са другим органи-
ла из портфеља фондова. зационим јединицама Завода, припрема методолошки основ, пра-

4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 69 16.07.2010.
ти примјену и ради на усавршавању постојећих методологија, II
стандарда и класификација, врши унос, обраду, анализу и дисеми-
нацију статистичких података; Катастар непокретности за катастарску општину наве-
дену у тачки I израђен је у складу са прописима.
Организује и реализује израду методологије, прикупљање,
обраду, анализу и дисеминацију података из статистика које спро- III
води, као и из других извора података релевантних за ову област
статистике; За наведену катастарску општину ступају на снагу по-
вршине дигиталног катастарског плана.
Израђује статистичке индикаторе из области статистике соци-
јалне заштите, статистике здравства и статистике полова (gender); IV
Припрема и спроводи организациона и методолошка рјешења Даном ступања на снагу катастра непокретности за ка-
за спровођење пописа и вишегодишњих активности и методоло- тастарску општину наведену у тачки I ставља се ван снаге
шке инструменте за обраду пописне грађе; и престаје да важи катастар земљишта за парцеле старог
Учествује у вођењу и ажурирању регистара из свог дјелокру- премјера, катастарских општина Братунац, Подчауш, Суха,
га, као и у развоју и избору узорака; Михаљевићи, Реповац и Загони, које су наведене у списку
Обавља и друге послове из дјелокруга рада сектора и за свој парцела који је прилог овом рјешењу.
рад одговара начелнику одјељења.”.
V
Радно мјесто бр. 84.- Виши стручни сарадник за статистичке
активности из области привредних и друштвених дјелатности Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
Број извршилаца мијења се са: “2” на: “3”. вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Радно мјесто бр. 87.- Стручни сарадник за статистичке актив- Број: 21.03/952.1-305/10
ности из области привредних и друштвених дјелатности 28. априла 2010. године Директор,
Број извршилаца мијења се са: “9” на: “8”. Бања Лука Др Тихомир Глигорић, с.р.
Радно мјесто бр. 111. - Референт за финансијско аналитичке
послове Списак парцела које се стављају ван снаге
У називу радног мјеста ријечи: “Референт за финансијско-ана- К.о. Братунац
литичке послове” замјењују се ријечима: “Виши стручни сарад- 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/1, 5/2, 5/3, 6/0, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2,
ник за планирање и реализацију статистичких активности”.
8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4,
Категорија држ. сл./ намј. се мијења и гласи: “VI државни слу- 11/5, 11/6, 12/0, 13/0, 14/0, 15/0, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3,
жбеник”. 18/0, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/0, 21/0, 22/0, 23/0, 24/1, 24/2,
Звање се мијења и гласи: “III”. 25/0, 26/0, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 28/1, 28/2,
У посебним условима на крају знак: “.” замјењује се знаком: 28/3, 28/4, 28/5, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5, 30/0, 31/0, 32/0, 33/0,
“,” и додају се ријечи: “положен стручни испит за рад у републич- 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 37/1,
ким органима управе.”. 37/2, 37/3, 37/4, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4,
Опис послова за радно мјесто под редним бројем 111. мијења 40/0, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5,
се и гласи: 43/0, 44/0, 45/0, 46/0, 47/0, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49/1, 49/2,
“У складу са регулативама Савјета ЕУ по питању статистике, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51/0, 52/1, 52/2,
Статистичким компендијумом и Кодексом праксе европске стати- 53/0, 54/1, 54/2, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/2, 58/0,
стике, учествује у планирању статистичких активности за Стати- 59/0, 60/0, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62/0, 63/1, 63/2, 63/3, 64/1,
стички програм и План рада; припрема приједлоге потребних 64/2, 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 65/3, 66/0, 67/0, 68/1, 68/2, 68/3,
средстава за реализацију Статистичког програма и Плана рада и 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71/0, 72/0,
контролише спровођење статистичких активности у складу са
приједлогом буџета Завода; 73/0, 74/0, 75/0, 76/1, 76/2, 76/3, 77/0, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1,
79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/2, 81/3, 82/1,
Даје стручну помоћ из дјелокруга рада одјељења и ради друге
послове по налогу начелника одјељења”. 82/2, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2,
89/0, 90/0, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2,
Радно мјесто бр. 119. - чувар - портир 94/0, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 97/3,
У посебним условима за обављање послова ријечи: “Гимнази- 97/4, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 100/1, 100/2,
ја или електротехничка” замјењују се ријечима: “Гимназија, елек- 100/3, 101/0, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7,
тротехничка, економска или машинска”. 102/8, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8,
Члан 2. 103/9, 104/1, 104/2, 105/0, 106/0, 107/0, 108/1, 108/2, 109/1,
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива- 109/2, 109/3, 110/0, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6,
ња у “Службеном гласнику Републике Српске”. 111/7, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 114/0, 115/1, 115/2,
115/3, 116/0, 117/0, 118/1, 118/2, 119/0, 120/1, 120/2, 121/1,
Број: 06.03.07/120-145/10 121/2, 122/0, 123/1, 123/2, 124/0, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1,
21. маја 2010. године Директор, 126/2, 127/0, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 129/1, 129/2, 129/3,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.
130/0, 131/0, 132/1, 132/2, 132/3, 133/1, 133/2, 134/1, 134/2,
Републичка управа за геодетске и имовинско- 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 135/0, 136/0, 137/0, 138/0, 139/1,
правне послове 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/0, 143/0, 144/1, 144/2,
144/3, 145/0, 146/0, 147/0, 148/0, 149/0, 150/0, 151/0, 152/0,
153/0, 154/0, 155/0, 156/0, 157/0, 158/1, 158/2, 159/0, 160/1,
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 160/2, 160/8, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 162/1, 162/2, 163/1,
послове, на основу члана 86. ст. 1. и 3. Закона о републич- 163/2, 164/1, 164/2, 165/0, 166/0, 167/1, 167/2, 167/3, 168/1,
кој управи („Службени гласник Републике Српске” број
118/08 и 11/09) и члана 22. Закона о премјеру и катастру не- 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 169/1, 169/2, 169/3, 170/1,
покретности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 170/2, 171/1, 171/2, 172/0, 173/0, 174/0, 175/1, 175/2, 176/0,
34/06, 110/08 и 15/10), д о н и ј е л а ј е 177/0, 178/0, 179/0, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6,
180/7, 180/8, 180/9, 180/10, 180/11, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2,
РЈЕШЕЊЕ 182/3, 182/4, 182/5, 183/1, 183/2, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4,
186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/10, 186/11, 194/1, 194/2,
О СТУПАЊУ НА СНАГУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 197/1, 197/3, 197/4, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6,
ДИЈЕЛА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ, 199/7, 199/8, 199/9, 199/10, 199/11, 199/12, 201/1, 201/2,
И ТО ЗА КО БРАТУНАЦ 201/3, 201/5, 201/6, 201/7, 201/8, 201/9, 205/0, 207/1, 207/2,
207/3, 207/4, 207/5, 208/0, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5,
I 209/6, 209/7, 210/1, 210/2, 210/3, 211/1, 211/2, 211/3, 212/0,
Утврђује се да је израђен и ставља се у службену употре- 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5,
бу катастар непокретности дијела општине Братунац, и то за 215/0, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 217/3, 218/0, 219/1, 219/2,
катастарску општину Братунац, површине 634 75 83 м2. 220/0, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4,

228/2. 387/13. 260/10. 257/17. 384/24. 238/2. 387/1. 326/0. 333/6. 314/6. 230/6. 310/2. 240/2. 300/37. 239/5. 257/32. 230/13. 231/20. 305/2. 511/12. 268/18. 501/1. 314/11. 235/7. 263/26. 231/11. 324/4. 300/25. 472/4. 259/5. 365/5. 459/1. 293/2. 379/2. 474/3. 263/28. 223/1. 340/7. 384/29. 304/5. 511/5. 270/26. 490/6. 262/5. 438/9. 507/0. 355/3. 300/30. 493/2. 251/3. 319/2. 503/4. 404/2. 525/7. 511/3. 355/12. 365/1. 453/10. 270/40. 475/3. 231/15. 510/17. 312/2. 499/0. 323/3. 263/30. 301/3. 318/4. 278/3. 300/31. 243/2. 274/2. 300/8. 502/3. 379/4. 231/8. 466/0. 355/7. 384/4. 300/35. 270/37. 240/6. 252/25. 257/20. 525/14. 333/7. 264/16. 231/4. 269/2. 473/1. 459/2. 472/6. 263/13. 460/1. 385/2. 303/2. 511/10. 516/12. 411/1. 330/0. 444/0. 363/2. 236/13. 522/6. 270/7. 460/2. 382/2. 273/2. 345/6. 282/2. 464/1. 304/3. 525/19. 389/1. 495/2. 300/14. 408/0. 323/1. 520/2. 257/19. 500/3. 353/6. 267/2. 252/16. 453/19. 244/1. . 261/2. 516/8.07. 379/22. 484/1. 520/1. 279/12. 525/9. 260/3. 260/5. 266/0. 320/6. 471/3. 357/1. 353/11. 257/30. 525/21. 521/14. 300/22. 279/8. 384/11. 455/0. 270/6. 228/4. 257/24. 252/22. 270/11. 361/1. 225/3. 474/6. 461/2. 503/0. 238/1. 465/1. 236/14. 443/0. 490/7. 270/25. 338/4. 257/1. 319/3. 232/0. 468/1. 355/10. 235/14. 314/15. 353/17. 274/5. 363/1. 515/0. 417/0. 237/0. 308/2. 360/3. 300/3. 225/6. 453/17. 262/8. 311/3. 483/5. 472/1. 463/1. 386/1. 452/0. 479/0. 267/4. 429/4. 410/4. 300/21. 236/2. 525/12. 270/23. 264/15. 288/0. 325/2. 387/10. 509/8. 342/2. 313/2. 253/0. 441/1. 450/0. 257/26. 510/25. 323/4. 387/16. 453/4. 270/33. 274/3. 371/5. 353/3. 270/2. 269/3. 486/2. 260/1. 333/1. 345/4. 264/5. 359/8. 379/21. 516/10. 414/0. 442/0. 252/18. 297/0. 236/1. 435/6. 465/4. 421/0. 280/0. 236/15. 279/7. 359/1. 278/1. 317/3. 333/4. 521/17. 264/7. 363/4. 438/7. 439/0. 277/2. 298/1. 261/1. 319/1. 525/1. 516/6. 267/1. 231/12. 331/0. 225/8. 473/4. 306/0. 384/12. 387/8. 340/18. 270/22. 391/2. 357/2. 252/10. 386/3. 379/5. 384/3. 379/1. 453/12. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . 319/6.2010. 270/13. 516/22. 230/1. 343/0. 252/5. 337/1. 340/1. 352/0. 283/2. 270/15. 513/4. 235/1. 337/2. 259/1. 223/3. 319/8. 398/0. 522/4. 384/15. 316/0. 320/4. 362/2. 431/1. 513/1. 319/4. 392/11. 334/1. 433/0. 525/20. 312/1. 229/0. 342/3. 489/0. 279/16. 252/7. 435/5. 435/4. 315/0. 340/9. 387/2. 279/4. 260/4. 354/7. 320/7. 314/3. 272/1. 329/0. 224/2. 323/2. 314/1. 358/1. 505/4. 510/20. 264/10. 521/9. 264/18. 231/2. 374/4. 458/0. 252/12. 240/3. 525/5. 271/2. 310/1. 510/16. 241/0. 265/0. 235/4. 319/7. 386/8. 346/0. 438/6. 225/4. 516/24. 456/3. 416/0. 476/2. 354/4. 310/3. 296/0. 474/9. 224/1. 379/30. 314/10. 264/12. 252/2. 325/1. 516/18. 263/19. 483/1. 380/2. 257/3. 387/17. 438/10. 473/3. 230/2. 355/6. 305/1. 379/9. 447/0. 379/18. 392/6. 320/3. 525/18. 469/1. 438/5. 264/2. 233/0. 525/22. 226/1. 257/11. 521/7. 318/12. 362/1. 483/3. 525/11. 518/5. 359/4. 252/9. 338/5. 230/19. 263/15. 366/1. 522/5. 520/3. 264/6. 262/2. 27/2. 384/26. 353/18. 318/10. 252/13. 263/25. 235/5. 453/11. 389/2. 370/1. 516/13. 525/23. 379/7. 379/25. 453/5. 409/1. 475/7. 384/7. 453/3. 300/26. 353/12. 510/6. 290/0. 236/12. 325/4. 506/1. 392/3. 392/4. 283/1. 387/18. 300/24. 345/1. 453/1. 412/0. 371/1. 410/1. 312/3. 339/1. 300/34. 340/3. 502/4. 300/27. 262/3. 498/2. 238/3. 377/1. 368/0. 259/2. 384/27. 453/16. 230/9. 490/2. 270/24. 513/3. 516/19. 516/25. 286/1. 282/3. 405/1. 242/2. 506/3. 270/12. 384/13. 501/2. 239/6. 358/3. 355/11. 239/1. 31/2. 336/1. 387/14. 239/9. 480/2. 353/10. 485/1. 504/1. 453/15. 313/6. 472/3. 385/8. 491/1. 341/1. 513/2. 340/10. 436/0. 328/1. 263/16. 429/2. 270/4. 300/1. 505/1. 236/7. 244/6. 279/2. 477/2. 517/4. 384/23. 468/3. 355/2. 321/0. 511/11. 264/13. 440/0. 263/12. 333/3. 259/4. 506/2. 230/8. 304/4. 300/23. 300/13. 370/2. 390/1. 299/1. 318/5. 259/9. 473/8. 291/2. 264/11. 384/18. 308/3. 517/3. 277/1. 429/1. 520/5. 263/6.Broj 69 5 222/5. 516/4. 518/1. 245/2. 353/7. 504/6. 226/2. 437/0. 474/4. 314/5. 510/18. 377/2. 235/9. 257/29. 270/28. 353/4. 353/9. 384/17. 484/4. 465/3. 334/4. 409/3. 313/3. 510/22. 257/22. 495/1. 252/23. 300/33. 257/8. 273/5. 511/8. 512/2. 314/8. 510/28. 502/7. 477/1. 399/0. 300/19. 260/11. 521/15. 415/0. 263/5. 453/13. 521/13. 262/6. 476/1. 353/20. 508/0. 510/1. 236/11. 333/2. 490/3. 521/4. 419/0. 386/7. 456/1. 224/3. 473/2. 340/14. 259/7. 247/2. 438/3. 446/2. 358/4. 300/18. 406/1. 407/2. 252/15. 517/2. 230/20. 474/7. 270/1. 269/1. 263/2. 422/0. 516/2. 340/4. 355/9. 509/3. 270/38. 322/0. 318/11. 521/3. 270/14. 303/1. 516/14. 365/2. 498/1. 274/1. 519/1. 257/9. 224/4. 516/20. 410/2. 387/20. 279/11. 332/0. 275/0. 475/9. 248/0. 319/9. 501/3. 270/5. 231/18. 483/6. 277/3. 468/2. 510/15. 387/7. 257/14. 472/5. 371/6. 387/15. 230/22. 291/3. 262/9. 369/2. 521/2. 231/1. 392/2. 257/5. 502/6. 396/0. 510/27. 469/2. 301/2. 333/8. 354/5. 244/4. 525/17. 278/2. 304/6. 353/1. 448/0. 511/7. 270/39. 231/19. 271/5. 259/10. 231/3. 423/0. 230/21. 481/2. 379/26. 379/3. 510/9. 405/2. 235/16. 273/9. 274/4. 395/1. 379/28. 357/3. 516/11. 510/12. 244/3. 516/15. 361/2. 257/12. 340/11. 518/4. 324/3. 268/0. 446/1. 257/33. 470/2. 225/2. 511/1. 359/7. 365/4. 500/1. 387/6. 271/1. 314/12. 282/4. 445/1. 475/6. 270/16. 378/0. 384/14. 236/9. 230/18. 264/4. 497/2. 457/0. 340/15. 252/17. 252/27. 520/4. 407/1. 291/4. 377/3. 251/1. 312/6. 257/21. 325/3. 525/10. 379/19. 310/6. 319/5. 347/2. 373/2. 492/0. 373/1. 512/1. 386/6. 356/1. 260/14. 230/16. 303/4. 307/0. 514/1. 384/10. 359/9. 392/7. 359/2. 401/0. 510/24. 236/4. 251/2. 516/5. 279/15. 291/1. 235/2. 384/30. 300/38. 451/0. 289/0. 264/14. 310/4. 392/1. 393/0. 309/3. 269/5. 474/2. 314/9. 263/20. 300/20. 353/14. 387/12. 471/2. 305/6. 340/13. 456/2. 381/0. 370/3. 340/5. 240/5. 258/0. 379/16. 327/1. 270/1. 435/3. 336/2. 510/7. 478/0. 355/8. 379/20. 284/2. 404/1. 525/4. 257/18. 257/2. 490/4. 270/27. 475/4. 522/7. 518/3. 406/2. 347/4. 384/25. 385/1. 449/0. 228/3. 240/1. 525/2. 257/34. 474/8. 301/1. 411/2. 493/1. 505/2. 474/1. 364/2. 263/4. 475/5. 338/2. 338/3. 519/4. 487/2. 355/5. 521/6. 511/4. 510/23. 523/0. 402/0. 300/2. 300/12. 311/2. 305/4. 438/2. 392/12. 286/2. 300/29. 239/8. 309/1. 230/11. 392/8. 385/4. 509/7. 371/2. 252/20. 302/4. 379/12. 227/2. 350/0. 263/14. 379/11. 230/12. 338/1. 345/5. 358/5. 351/0. 260/13. 504/2. 345/3. 353/5. 236/3. 429/3. 418/0. 279/1. 359/5. 345/2. 347/3. 310/5. 223/2. 525/6. 293/1. 252/1. 260/9. 521/8. 236/8. 230/10. 262/1. 314/7. 516/21. 379/29. 374/2. 314/14. 387/9. 328/2. 473/7. 461/1. 252/26. 355/4. 379/23. 353/15. 387/3. 484/2. 505/3. 482/1. 434/0. 236/10. 483/2. 257/13. 510/5. 475/10. 252/4. 270/31. 494/0. 273/4. 257/7. 342/4. 490/1. 504/5. 295/0. 383/0. 252/3. 279/5. 521/1. 340/12. 298/2. 382/1. 264/17. 385/7. 256/0. 379/15. 302/1. 318/8. 340/17. 519/2. 369/3. 252/14. 273/7. 270/29. 502/1. 279/6. 522/8. 338/6. 359/6. 230/17. 465/2. 235/3. 259/3. 340/16. 270/42. 475/8. 472/2. 259/8. 318/2. 305/3. 438/4. 521/11. 464/3. 270/8. 390/2. 273/3. 223/4. 279/3. 335/2. 470/1. 252/8. 320/9. 521/12. 349/0. 227/1. 384/19. 320/2. 238/4. 385/3. 483/4. 392/10. 510/4. 354/6. 482/3. 469/3. 300/10. 392/9. 240/4. 514/2. 259/12. 353/2. 354/2. 272/2. 386/4. 400/0. 314/13. 314/16. 259/11. 250/0. 353/19. 462/0. 420/0. 314/4. 257/4. 379/8. 454/0. 525/8. 473/5. 504/3. 502/5. 305/5. 510/10. 300/16. 314/17. 304/1. 413/2. 498/3. 510/26. 475/1. 525/13. 516/16. 236/16. 313/5. 270/9. 298/3. 384/5. 303/3. 260/2. 516/3. 273/8. 387/19. 385/6. 509/6. 273/6. 364/3. 304/2. 318/9. 502/2. 484/3. 236/5. 235/13. 432/0. 320/5. 318/3. 509/1. 270/20. 485/2. 318/6. 387/4. 410/3. 510/8. 230/23. 340/2. 231/17. 300/4. 270/18. 384/1. 240/8. 325/5. 320/8. 263/8. 522/1. 259/6. 496/0. 354/9. 264/19. 263/23. 369/4. 298/5. 264/3. 511/9. 384/9. 271/4. 263/1. 342/1. 379/10. 252/21. 302/3. 379/27. 487/1. 435/2. 279/1. 324/2. 263/27. 522/2. 300/36. 263/11. 230/7. 263/17. 298/4. 409/2. 320/10. 263/29. 516/23. 257/27. 365/3. 257/15. 471/1. 469/4. 358/2. 504/4. 243/1. 225/1. 453/8. 395/2. 510/11. 270/3. 384/8. 235/15. 359/3. 263/10. 284/1. 438/8. 264/1. 235/17. 453/9. 270/32. 245/1. 235/12. 387/5. 340/8. 244/5. 262/4. 234/4. 300/9. 235/11. 453/18. 355/1. 230/24. 236/6. 313/4. 463/3. 509/5. 255/0. 235/8. 324/1. 379/13. 522/3. 273/1. 481/1. 384/28. 285/0. 511/2. 282/1. 370/4. 360/1. 267/3. 525/3. 300/28. 287/0. 407/3. 300/11. 254/0. 435/1. 497/1. 379/17. 270/21. 257/31. 234/3. 334/3. 317/1. 510/3. 231/9. 480/1. 312/5. 511/6. 521/16. 521/10. 488/0. 300/39. 516/9. 312/4. 500/2. 387/11. 244/2. 240/7. 252/24. 453/6. 353/16. 231/16. 300/15. 524/0. 234/1. 269/4. 333/5. 384/2. 509/2. 239/2. 482/2. 474/5. 260/7. 356/2. 353/13. 270/36. 231/5. 231/6. 453/2. 521/5. 364/1. 294/0. 231/14. 314/2. 339/2. 276/2. 379/14. 516/17. 239/7. 299/2. 231/7. 469/5. 384/20. 311/1. 231/10. 510/2. 252/6. 270/34. 247/1. 519/3.16. 230/5. 453/7. 270/19. 348/0. 517/1. 340/6. 230/4. 464/2. 367/0. 384/32. 453/14. 270/30. 318/1. 235/6. 475/2. 252/11. 271/3. 490/5. 392/5. 384/6. 231/13. 257/6. 230/3. 525/16. 257/28. 263/7. 317/2. 501/4. 525/15. 230/25. 270/17. 262/7. 384/22. 235/10. 347/1. 249/0. 279/14. 225/7. 377/4. 263/9. 263/3. 354/8. 518/2. 438/1. 242/1. 335/1. 270/35. 366/2. 313/1. 257/23. 379/6. 300/17. 260/6. 308/1. 486/1. 239/3. 341/2. 234/2. 276/1. 473/6. 363/3. 510/19. 369/1. 302/2. 491/2. 225/5. 438/11. 384/21. 384/16. 246/0. 228/1. 334/2. 257/16. 380/1. 354/1. 463/2. 264/20. 511/13. 239/4. 270/41. 354/3. 252/19. 510/13. 413/1. 257/10. 353/8. 403/0. 318/7. 520/6. 279/9. 263/24. 309/2. 430/0. 279/13. 374/1. 320/1.

733/1. 134/262. 674/21. 659/6. 680/11. 534/13. 620/1. 768/12. 647/1. 674/2. 528/3. 714/43. 748/2. 534/10. 659/1. 680/5. 721/2. 664/2. 660/3. 768/10. 720/0. 533/6. 565/0. 777/1. 729/1. 539/9. 611/7. 675/45. 705/9. 706/2. 714/31. 662/1. 687/2. 669/2. 645/0. 733/5. 629/9. 766/3. 134/65. 634/5. 769/4. 534/7. 581/2. 723/0. 578/1. 601/9. 780/7. 733/10. 668/9. 556/0. 759/6. 629/8. 768/43. 714/20. 607/0. 560/4. 614/3. 749/3. 739/1. 529/2. 767/5. 619/0. 579/3. 562/6. 531/14. 559/3. 726/0. 611/11. 672/5. 714/4. 691/4. 530/3. 692/1. 529/1. 629/12. 531/5. 748/11. 526/10. 715/2. 768/3. 705/12. 677/4. 134/66. 611/2. 611/8. 675/26. 617/2. 684/11. 561/6. 674/18. 759/15. 624/2. 531/7. 629/17. 706/1. 601/1. 543/12. 573/1. 550/9. 738/1. 562/1. 578/2. 733/9. 768/29. 134/119. 680/1. 562/13. 680/14.2010. 629/6. 748/3. 780/3. 629/24. 705/11. 75/27. 702/2. 703/1. 562/15. 742/5. 692/6. 708/11. 532/7. 635/0. 634/9. 768/5. 543/3. 616/0. 768/34. 546/9. 558/3. 538/0. 654/4. 618/3. 759/10. 672/4. 581/1. 702/1. 679/6. 529/5. 560/1. 134/255. 667/22. 675/34. 745/3. 738/2. 609/3. 591/5. 557/1. 737/12. 559/6. 562/8. 777/2. 632/7. 679/10. 651/9. 562/10. 541/1. 667/7. 543/7. 703/2. 675/11. 768/4. 675/18. 742/3. 629/23. 714/28. 666/2. 717/4. 614/4. 729/2. 683/5. 759/8. 729/4. 550/11. 629/3. 677/5. 748/24. 559/7. 714/26. 675/22. 579/1. 650/4. 640/4. 737/21. 636/0. 646/11. 757/0. 629/18. 674/8. 646/8. 707/5. 134/138. 627/0. 626/1. 654/2. 733/4. 677/2. 642/0. 750/3. 675/38. 534/1. 629/16. 528/2. 553/4. 526/9. 741/2. 717/5.667/11. 708/1. 592/2. 751/0. 662/2. 632/10. 768/21. 714/51. 654/3. 714/46. 629/14. 134/41. 768/39. 677/8. 531/4. 559/8. 562/12. 755/8. 134/113. 732/1. 562/18. 134/249. 625/0. 748/30. 713/3. 632/2. 534/2. 587/0. 650/8. 553/12. 693/1. 776/3. 558/4. 529/4. 134/20. 134/51. 667/4. 673/1. 529/3. 737/17. 759/16. 767/2. 543/5. 719/2. 657/1. 680/16. 711/3. 593/3. 674/3. 629/20. 675/2. 755/6. 629/10. 605/2. 563/9. 748/21. К. 724/4. 719/1. 774/3. 681/4. 540/3. 553/1. 573/2. 674/25. 687/6. 629/22. 632/1. 563/12. 733/8. 733/11. 134/97. 743/1. 739/3. 550/16. 788. 739/6. 758/2. 562/17. 759/3. 669/4. 531/13. 748/26. 672/1. 585/0. 708/5. 745/4. 528/4. 721/14. 658/3. 549/0. 534/14. 651/10. 536/2. 784/0. 759/18. 667/18. 748/12. 564/3. 647/5. 594/1. 754/5. 708/4. 768/7. 560/2. 634/11. 543/8. 708/10. 748/10. 534/9. 745/1. 664/3. 768/11. 742/8. 134/39. 134/121. 675/7. 684/8. 684/17. 714/49. 632/3. 683/4. 528/1. 631/1. 612/2. 661/0. 668/10. 714/39. 704/8. 134/123. 708/8. 655/1. 602/0. 134/11. 759/17. 542/1. 753/0. 601/4. 737/25. 668/8. 750/1. 759/1. 666/4. 660/1. 755/5. 562/16. 648/1. 768/2. 628/2. 716/2. 611/10. 568/0. 705/1. 535/2. 708/19. 775/0. 550/5. 651/3. 740/2. 708/15. 674/24. 675/8. 739/5. 748/8.Broj 69 16. 134/50. 671/2. 562/9. 773/0. 612/3. 134/246. 704/4. 543/6. 691/11. 547/0. 727/2. 654/5. 759/11. 530/1. 691/9. 543/11. 653/0. 667/8. 561/1. 737/18. 667/12. 762/0. 629/21. 714/27. 674/15. 772/0. 704/9. 748/38. 737/7. 768/8. 733/2. 674/6. 715/1. 674/5. 552/0. 669/1. 748/39. 553/10. 681/5. 560/5. 721/7. 729/7. 675/6. 738/3. 550/1. 768/19. 755/10. 721/10. 709/2. 682/2. 598/0. 739/2. 769/2. 714/47. 611/1. 730/2. 659/3. 781/0. 719/7. 737/5. 563/5. 714/36. 719/3. 533/4. 543/9. 737/24. 594/2. 564/5. 697/0. 763/3. 634/12. 562/4. 681/1. 683/8. 732/7. 561/5. 705/5. 755/9. 717/2. 730/3. 707/7. 534/18. 676/1. 546/1. 755/7. 634/10. 769/5. 572/2. 572/5. 667/24. 532/6. 560/7. 709/5. 708/9. 651/7. 748/18. 742/4. 563/7. 680/4. 741/1. 721/9. 729/12. 570/0. 621/0. 674/14. 750/2. 531/15. 623/0. 742/7. 682/1. 711/2. 768/31. 561/3. 634/3. 766/1. 716/1. 768/17. 691/3. 721/6. 591/4. 545/2. 749/0. 553/11. 780/8. 746/9. 691/1. 675/28. 749/4. 558/2. 665/1. 677/1. 679/13. 731/2. 740/1. 780/2. 748/6. 776/1. 768/9. 717/3. 704/3. 560/6. 660/5. 713/1. 721/13. 755/1. 659/2. 610/0. 614/2. 674/11. 550/4. 675/31. 534/5. 759/14. 675/43. 758/1. 633/0. 539/10. 634/1. 705/4. 737/26. 631/6. 559/1. 593/4. 708/18. 674/22. 646/2. 601/11. 763/2. 667/10. 679/14. 755/11. 780/5. 589/0. 705/8. 614/5. 571/0. 539/6. 768/41. 732/5. 748/4. 677/3. 733/7. 714/44. 651/12. 550/2. 590/0. 701/0. 755/3. 704/11. 684/14. 746/5. 534/3. 563/1. 531/3. 729/11. 539/5. 539/15. 735/0. 767/3. 675/44. 719/5. 742/9. 572/3. 674/1. 650/6. 134/155. 680/15. 563/4. 759/9. 526/11. 597/0. 748/22. 134/116. 526/8. 739/4. 774/2. 718/1. 748/20. 559/2. 716/3. 539/4. 755/12. 779/0. 733/3. 546/2. 748/7. 768/30. 748/37. 742/11. 746/2. 684/2. 667/9.07. 562/3. 703/4. 539/7. 683/7. 714/22. 641/0. 708/16. 704/7. 687/5. 584/0. 675/36. 725/0. 714/16. 592/1. 714/40. 659/7. 748/32. 715/7. 705/2. 542/2. 684/10. 768/33. 690/0. 667/23. 668/11. 629/1. 532/4. 604/1. 533/1. 650/5. 532/2. 759/7. 748/35. 768/24. 754/4. 674/23. 675/32. 684/12. 675/30. 600/0. 714/42. 675/25. 729/13. 667/6. 712/1. 646/7. 732/2. 668/3.6 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . 675/5. 550/3. 644/0. 559/5. 563/11. 745/2. 134/35. 767/7. 708/6. 707/6. 531/1. 614/1. 674/7. 526/6. 674/26. 599/0. 134/137. 668/4. 768/15. 629/7. 680/8. 675/15. 746/8. 629/19. 601/10. 711/1. 769/7. 678/1. 593/1. 526/4. 582/0. 539/12. 664/4. 737/9. 747/1. 768/36. 666/1. 683/6. 675/21. 563/2. 748/1. 675/16. 708/21. 768/14. 679/4. 650/3. 691/8. 714/24. 577/0. 705/7. 732/9. 744/0. 544/2. 681/3. 134/115. 708/20. 550/12. 714/23. 675/1. 541/2. 660/6. 534/4. 575/0. 611/4. 550/13. 637/0. 714/33. 634/6. 609/1. 647/3. 703/3. 680/17. 563/8. 719/6. 563/15. 632/5. 748/29. 550/7. 526/2. 743/2. 675/14. 534/15. 660/4. 704/1. 531/10. 664/1. 639/0. 534/8. 742/1. 647/2. 675/29. 668/5. 564/1. 677/7. 737/3. 563/13. 618/1. 134/243. 634/2. 785/0. 586/0. 534/21. 658/1. 714/3. 601/7. 134/248. 748/15. 721/8. 761/1. 737/20. 134/109. 553/7. 767/4. 714/19. 609/2. 651/4. 763/1. 679/3. 687/7. 707/4. 721/4. 707/2. 714/38. 643/0. 667/25. 756/2. 687/8. 714/41. 629/25. 640/3. 737/1. 658/2. 632/8. 768/13. 617/1. 737/14. 692/4. 764/0. 714/50. 681/2. 708/14. 765/1. 539/14. 658/4. 534/20. 548/0. 612/1. 760/0. 742/6. 606/0. 746/3. 737/10. 732/6. 611/3. 533/3. 134/112. 746/4. 768/32. 704/6. 591/2. 532/1. 684/15. 769/3. 544/1. 737/15. 712/2. 534/12. 539/13. 756/1. 668/6. 650/10. 677/9. 733/6. 737/19. 640/2. 562/2. 674/9. 748/33. 629/26. 679/2. 629/11. 563/3. 713/2.о. 780/6. 525/24. 667/21. 679/11. 651/1. 684/18. 768/38. 736/0. 555/1. 708/7. 729/9. 684/1. 543/2. 540/2. 567/4. 655/2. 134/67. 721/1. 134/124. 728/0. 583/2. 534/19. 134/244. 134/263. 526/7. 715/5. 672/2. 624/1. 748/31. 768/26. 622/0. 709/3. 629/4. 134/110. 770/0. 533/2. 527/0. 531/9. 531/11. 638/0. 737/27. 721/5. 748/5. 591/6. 651/5. 680/13. 588/0. 691/12. 710/0. 554/2. 674/17. 550/6. 561/4. 583/1. 601/6. 674/16. 729/10. 759/13. 704/2. 665/2. 677/6. 573/4. 134/256. 667/13. 573/3. 737/23. 766/2. 640/1. 675/19. 652/0. 553/5. 667/3. 672/3. 715/4. 759/12. 558/5. 632/9. 755/4. 684/13. 742/2. 553/3. 768/37. 748/13. 651/2. 657/2. 692/5. 675/3. 691/10. 526/1. 667/2. 765/2. 646/4. 533/5. 752/0. 708/2. 734/0. 541/4. 539/2. 708/12. 634/4. 646/5. 689/0. 680/12. 691/6. 646/3. 650/2. 706/3. 650/9. 691/7. 550/8. 628/1. 675/17. 780/4. 562/11. 534/11. 684/3. 531/2. 679/7. 526/3. 629/5. 662/3. 562/5. 563/10. 604/2. 680/2. 742/10. 680/9. 134/118. 675/35. 553/8. 675/12. 671/1. 718/2. 567/3. 596/0. 687/1. 579/2. 601/5. 650/7. 631/3. 567/2. 591/3. 608/0. 737/8. 759/2. 626/2. 729/15. 768/42. 545/1. 714/29. 737/2. 554/1. 771/0. 667/1. 704/10. 668/7. 708/3. 539/3. 134/264. 684/9. 530/2. 739/7. 721/11. 679/12. Подчауш 674/19. 613/2. 732/3. 631/4. 646/1. 534/16. 541/3. 732/8. 768/28. 778/0. 563/6. 629/27. 550/17. 675/4. 704/5. 659/4. 769/6. 724/1. 543/10. 714/1. 611/6. 768/23. 569/0. 691/2. 748/25. 667/15. 660/2. 713/4. 592/3. 553/2. 646/10. 553/9. 537/0. 134/252. 675/33. 714/45. 678/2. 646/9. 629/15. 648/2. 591/1. 634/7. 560/3. 675/40. 535/3. 134/117. 543/1. 634/8. 768/16. 754/3. 705/3. 741/3. 531/8. 134/114. 631/5. 761/2. 654/6. 668/2. . 544/3. 768/20. 724/2.650/11. 666/3. 543/13. 715/8. 679/5. 675/13. 684/16. 768/35. 717/1. 611/12. 611/9. 545/3. 768/40. 768/1. 532/5. 754/1. 654/1. 667/14. 686/2. 550/14. 632/4. 526/5. 692/9. 717/6. 667/5. 746/1. 532/3. 684/19. 705/10. 562/7. 680/3. 675/42. 674/12. 709/4. 748/36. 674/4. 564/4. 709/1. 776/2. 748/23. 576/0. 696/2. 737/16. 562/14. 705/6. 714/35. 715/3. 675/39. 651/11. 767/6. 748/16. 768/27. 676/2. 678/3. 613/3. 632/6. 748/17. 559/4. 539/8. 714/34. 737/4. 769/1. 531/12. 729/5. 629/13. 558/7. 675/9. 539/11. 780/1. 708/22. 721/3. 646/6. 550/15. 572/1. 714/2. 714/48. 551/0. 580/0. 591/7. 595/0. 605/1. 572/4. 737/13. 649/0. 715/6. 691/5. 667/17. 729/6. 737/22. 561/2. 134/45. 647/6. 721/12. 714/25. 768/25. 729/8. 536/1. 593/2. 667/19. 746/7. 651/6. 609/4. 680/6. 540/1. 134/122. 555/2. 748/34. 669/3. 553/6. 566/0. 729/14. 663/0. 660/7. 707/1. 528/5. 674/13. 679/1. 667/16. 714/30. 534/17. 748/9. 666/5. 708/13. 659/5. 578/3. 686/1. 737/11. 714/37. 535/1. 687/4. 134/156. 737/6. 724/3. 683/1. 650/1. 611/5. 748/14. 620/2. 731/1. 667/20. 774/1. 719/4. 529/6. 680/7. 682/3. 707/3. 648/3. 629/2. 685/0. 759/5. 578/4. 630/0. 747/2. 603/0. 768/22. 682/4. 708/17. 675/20. 640/5. 530/5. 563/14. 722/0. 668/1. 618/2. 656/0. 650/12. 696/1. 679/8. 749/1. 557/2. 714/32. 670/0. 748/19. 767/1. 727/1. 533/7. 534/6. 680/10. 732/4. 134/239. 531/6. 759/4. 574/0. 629/29. 700/1. 530/4. 558/1. 134/247. 675/37. 539/1. 678/6. 134/64. 768/6. 134/120. 567/1. 746/6. 729/3. 651/8. 543/4. 564/2. 730/1. 674/10. 631/2. 629/28. 768/18.

205/6. 308/1. 169/3. 158/5. 235/2. 162/3. 359/14. 513/2. 238/2. 147/8. 168/5. 239/4. 134/267. 299/3. 242/4. 260/1. 159/5. 153/26. 147/5. 351/4. 241/5. 243/1. 166/5. 241/1. 359/7. 217/3. 134/371. 219/13. 189/5. 233/4. 212/7. 307/11. 237/8. 191/2. 170/19. 313/4. 134/337. 170/31. 152/25. 223/2. 166/25. 205/9. 339/7. 191/1. 172/7. 200/1. 347/9. 203/8. 147/1. 231/8. 168/8. 315/3. 245/8. 308/2. 173. 218/3. 189/12. 285. 307/5. 334/2. 166/12. 351/7. 171/19. 170/3. 281/1. 354/4. 280/9. 226/2. 166/9. 513/1. 162/10. 258/2. 171/13. 280/3. 317/1. 260/7. 308/4. 152/5. 192/3. 210/4. 152/13. 215/1. 163/2. 211/12. 152/3. 195/6. 245/25. 153/20. 284/7. 268/1. 316/5. 300/7. 148/7. 218/9. 233/3. 347/4. 257/9. 234/6. 209/1. 216/4. 162/4. 134/274. 239/8. 200/6. 166/17. 354/5. 237/10. 172/3. 161/10. 264/1. 199/3. 211/7. 161/7. 234/3. 193/7. 208/5. 168/9. 205/5. 134/385. 306/5. 152/21. 256/4. 242/1. 261/7. 347/11. 134/420. 195/1. 199/1. 260/4. 189/10. 298/3. 259/10. 195/17. 169/4. 282/2. 213/2. 153/23. 134/388. 208/13. 316/9. 300/10. 237/4. 309/2. 313/5. 515/1. 203/1. 171/33. 144/6. 166/28. 171/26. 261/2. 144/9. 166/13. 398. 183/2. 215/3. 338/4. 245/24. 134/268. 237/3. 178/5. 169/6. 164/5. 353/10. 234/14. 307/17. 257/12. 259/1. 147/2. 175/1. 134/312. 332/4. 159/6. 317/3. 203/6. 166. 272/7. 284/6. 298/4. 172/16. 260/5. 239/3. 192/2. 224/2. 170/7. 245/15. 171/17. 339/13. 195/16. 257/14. 283/5. 353/14. 265/2. 309/3. 253. 338/7. 200/3. 304/2. 170/15. 317/7. 161/5. 170/11 170/12. 315/5. 164/6. 261/6. 153/22. 261/5. 149. 309/5. 193/4. 306/4. 134/369. 171/29. 246/2. 211/5. 210/11. 134/293. 218/7. 329/4. 166/19. 339/10. 164/2. 62/9. 309/1. 162/6. 168/3. 153/28. 231/7. 164/4. 175. 207/3. 163/1. 210/2. 315/7. 237/9. 334/1. 169/5. 245/6. 351/8. 134/324. 169/7. 302/2. 134/309. 300/4. 214/2. 152/12. 213/1. 171/36. 224/3. 347/2. 134/380. 219/14. 237/1. 339/12. 171/2. 337/3. 183/1. 144/8. 170/17. 306/2. 132/325. 172/1. 245/22. 134/378. 212/3. 360/38. 152/10. 194/2. 210/3. 241/3. 134/395. 234/15. 187/2. 259/9. 134/326. 195/7. 247/2. 300/5. 134/359. 245/18. 329/2. 169/13. 210/9. 310/3. 301/3. 170/27. 354/1. 168/7. 234/8. 161/4. 337/4. 315/1. 162/19. 162/6. 164/7. 316/1. 361. 332/3. 240/1. 314/3. 161/6. 161/7. 279. 170/2. 161/8. 172/23. 134/305. 278/2. 337/2. 244/1. 260/3. 306/8. 153/14. 360/39. 236. 166/27. 514/1. 152/24. 262/6. 153/24. 245/1. 144/2. 248. 268/4. 211/4. 166/14. 358/1. 260/9. 269/3. 284/4. 159/11. 218/4. 134/304. 214/4. 251. 171/10. 359/8. 284/2. 257/10. 278/1. 245/16. 220/13. 169/1. 359/3. 152/6. 186/3. 205/10. 153/15. 347/3. 284/3. 170/13. 307/4. 202. 134/276. 174/1. 164/9. 223/4. 235/3. 282/4. 160/2. 267/3. 169/11. 221/3. 360/8. 258/4. 339/6. 171/31. 239/1. 277/1. 257/15. 241/4. 280/6. 315/4. 152/15. 277/2. 229. 514/3. 231/1. 280/7. 360/25. 166/3. 153/18. 272/2. 235/1. 154/2. 338/1. 171/14. 218/1. 351/12. 161/3. 282/1. 245/2. 152/19. 171/8. 360/13. 359/1. 241/2. 195/18. 219/7. 166/7. 257/5. 207/9. 355/2. 262/1. 283/7. 208/11. 360/35. 269/6. 244/2. 170/22. 353/15. 219/16. 360/31. 161/12. 257/11. 134/430. 189/13. 205/2. 347/10. 301/1. 144/4. 186/1. 240/3. 134/370. 267/6. 257/17. 307/7. 166/4. 153/21. 245/23. 171/16. 237/6. 213/3. 166/26. 245/12. 277/4. 158/4. 305/5. 220/11. 208/8. 195/23. 353/4. 282/3. 171/3. 153/2. 171/1. 264/3. 166/16. 329/10. 166/23. 316/8. 283/4. 222/4. 191/3. Суха 214/3. 239/6. 212/2. 203/4. 303/2. 155/5. 313/1. 134/335. 269/5. 257/7. 178/4. 347/14. 165/5. 347/19. 238/1. 305/4. 178/3. 158/7. 227. 353/1. 199/2. 218/6. 300/3. 302/3. 329/11. 246/3. 166/15. 181/1. 245/26. 219/5. 269/1. 167/1. 280/2. 167/2. 216/1. 161/4. 305/1. . 315/10. 171/30. 196/3. 208/16. 171/20. 172/18. 188/2. 165/2. 259/2. 314/2. 260/8. 360/29. 303/4. 182. 134/347. 195/14. 212/6. 221/7. 353/3. 360/22. 347/1. 195/2. 331/4. 220/9. 339/1. 134/386. 161/8. 175/2.16. К. 161/11. 307/18. 265/4. 158/8. 519. 172/25. 271/1. 339/8. 172/4.152/4. 265/3. 283/8. 165/1. 336/2. 170/6. 360/11. 203/2. 178/2. 512. 303/5. 159/4. 304/3. 249. 222/2. 309/4. 360/46. 134/294.о. 245/5. 360/14. 317/6. 329/3. 159/1. 166/22. 220/10. 165/3. 300/8. 211/8. 171/35. 268/3. 234/11. 261/3. 347/18. 245/4. 209/2. 192/5. 272/1. 205/11. 196/4. 397. 347/5. 353/6. 284/5. 329/1. 160/1. 134/313. 347/13. 220/4. 351/11. 271/2. 245/28. 261/4. 260/6. 207/2. 171/1. 307/16. 172/9. 208/9. 147/10. 329/5. 184/2. 171/32. 134/311. 184/1. 234/13. 283/2. 513/3. 272/5. 165/3. 208/15. 258/1. 134/417. 193/3. 166/2. 153/8. 170/18. 134/428. 166/10. 208/17. 233/2. 275/2. 134/396. 360/19. 306/3. 245/10. 515/2. 165/4. 194/1. 134/338. 195/5. 221/2. 166/18. 234/17. 329/8. 205/8. 197. 170/2. 360/21. 257/21. 171/18. 259/7. 158/6. 181/3. 234/7. 171/11. 162/7. 258/3. 171/4. 134/411. 245/19. 316/10. 266/2. 316/4. 259/5. 170/28. 187/1. 170/8. 211/10. 170/5. 196/1. 355/3. 351/5. 221/5. 161/18. 195/11. 198. 193/5. 257/19. 220/6. 163. 234/19. 189/6. 260/10. 185/2. 261/12. 166/8. 193/1. 353/16. 193/6. 307/1. 195/10. 261/1. 174/2. 237/7. 166/20. 162/11. 256/2. 161/13. 299/5. 232/1. 168/2. 171/15. 164/10. 353/13. 252. 315/9. 267/5. 221/8. 354/3. 152/7. 161/14. 359/11. 223/3. 316/3. 171/5. 272/6. 351/1. 213/4. 161/9. 153/17. 359/5. 239/7. 162/17. 245/21. 338/5. 159/10. 156/1. 157/3. 208/6. 195/19. 193/2. 396. 134/384. 206/2. 1 70/24. 222/1. 283/6. 164/13. 178/1. 162/10. 221/4. 315/11. 359/4. 317/10. 160/2.Broj 69 7 134/265. 170/26. 155/6. 192/4. 316/12. 307/10. 134/341. 147/3. 162/16. 144/3. 207/6. 162/2. 149/4. 300/9. 245/7. 162/3. 234/10. 168/4. 218/10. 152/4. 299/2. 217/1. 257/18. 195/3. 169/14. 246/1. 147/9. 159/2. 309/6. 219/12. 201/2. 155/1. 244/3. 261/9. 185/3. 144/1. 234/9. 300/11. 351/10. 162/8. 307/13. 339/5. 305/2. 355/4. 134/383. 267/4. 221/6. 170/32. 207/8. 269/2. 221/9. 189/8. 246/4. 171/12. 170/1. 200/2. 317/2. 171/28. 310/1. 280/8. 155/2. 343. 234/5. 208/10. 353/11. 262/3. 152/22. 329/6. 208/2. 171/21. 153/12. 144/5. 270/3. 256/9. 134/334. 243/2. 169/10. 256/5. 204. 172/2. 207/10. 162/5. 134/389. 351/14. 134/401. 261/13. 304/4. 185/1. 152/11. 159/12. 306/7. 257/1. 170/5. 161/9. 233/1. 181/2. 162/2. 351/3. 298/1. 360/32. 360/20. 207/12. 161/3. 171/6. 158/1. 303/3. 155/8. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . 134/322. 161/6. 207/11. 147/11. 232/2. 258/5. 257/23. 359/24. 208/7. 267/2. 262/5. 259/4. 258/6. 300/2. 152/17. 189/9. 189/4. 170/23. 207/4. 171/9. 152/1. 170/30. 134/424. 300/1. 162/9. 162/12. 181/4. 134/423. 347/15. 203/5. 275/1. 307/8. 134/400. 360/18. 153/6. 170/16. 206/1. 226/1. 172/10. 153/13. 220/1. 307/2. 283/1. 162/7. 171/3. 195/13. 315/6. 331/3. 165/5. 134/427. 256/10. 162/8. 171/23. 310/4. 152/9. 152/14. 171/38. 134/367. 355/6. 210/8. 161/1. 134/310. 234/16. 152/23. 261/11. 271/4. 281/3. 360/12. 189/3. 161/16. 271/3. 205/4. 256/8. 134/339. 161/2. 257/2. 170/9. 195/12. 517. 134/399. 170/21. 257/3. 360/9. 257/22. 205/1. 162/13. 245/20. 164/14. 222/6. 256/7. 216/2. 360/40. 218/5. 256/1. 359/2. 170/25. 268/8. 155/4. 337/1. 316/7. 221/1. 210/6. 230/1. 299/4. 134/382. 134/308. 165/1. 262/7. 169/12. 170/3. 360/34. 355/1. 317/8. 222/5. 270/2. 148/6. 262/9. 152/3. 338/6. 234/2. 134/387. 360/23. 307/12. 134/362. 186/2. 189/1. 284/1. 15/2. 162/4. 153/27. 222/3. 360/28. 153/10. 172/12. 195/9. 353/2. 353/12. 259/6. 360/16. 242/2. 161/10. 189/11. 192/1. 301/5. 316/6. 360/26. 257/6. 171/25. 210/1. 267/1. 164/2. 259/11. 168/6. 134/429. 169/9. 171/27. 245/27. 237/11. 283/3. 260/2. 259/3. 313/3. 299/1. 329/7. 347/8. 315/12. 217/2. 360/1. 245/14. 234/4. 171/24. 316/11. 329/12. 159/3. 224/1. 169/8. 160/1. 172/20. 228. 256/6. 306/6. 280/4. 269/7. 211/6. 302/1. 307/14. 301/2. 161/2. 205/7. 161/17. 179. 360/7. 275/3. 144/7. 360/30. 317/5. 154/1. 195/4. 171/37. 516/1. 166/21. 208/12. 353/5. 338/3. 162/11. 172/17. 208/3. 162/1. 234/1. 152/20. 259/8. 159/7. 172/6. 239/2. 220/12. 170/14. 347/12. 195/20. 234/12. 161/15. 277/5. 170/20. 147/7. 164/12. 257/16. 172/8. 347/16. 162/14. 257/8. 170/4. 215/2. 223/1. 267/7. 208/14. 360/27. 250/1. 153/11. 162/18. 338/2. 176/1. 158/3. 171/34. 170/1. 307/9. 162/20. 300/6. 159/9. 310/2. 261/10. 280/1. 172/22. 339/11. 303/1. 308/3. 164/1. 339/4. 301/8.07.146. 210/5. 277/3. 351/2. 152/16. 245/9. 245/3. 172/14. 334/3. 153/7. 250/2. 360/5. 239/5. 305/3. 336/1. 200/5. 134/422. 280/5. 317/4. 134/303. 196/2. 269/4. 189/7. 339/2. 272/3. 156/2. 307/6. 207/1. 188/1. 172/5. 170/29. 189/2. 176/2. 301/4. 134/368. 210/7. 240/2. 351/6. 339/3. 162/1. 234/18. 220/8. 170/10. 211/3. 208/4. 155/3. 347/7. 195/22. 134/379. 162/12. 152/1. 159/8. 157/1. 208/1. 317/9. 162/5. 351/9. 147/6. 207/5. 166/6. 216/3. 235/4. 172/11. 262/8. 218/2. 214/1. 164/11. 169/2. 257/13. 172/21. 172/13. 315/2. 262/4. 360/10. 171/2. 359/6. 203/3. 339/9. 307/15. 153/25. 155/7. 307/3. 164/8. 172/24. 518/1. 300/12. 218/8. 149/5. 212/8. 347/6. 134/361. 266/1. 281/2. 245/13. 329/9. 353/9. 200/4. 153/16. 237/5. 254. 221/10. 351/13. 212/5. 347/17. 355/5. 164/15. 245/17. 242/3. 257/4. 195/8. 353/7. 339/14. 514/2. 164/1. 177/1. 216/5. 152/18. 211/11. 134/302. 211/9.2010. 256/3. 171/22. 177/2. 153/19. 301/7. 172/19. 153/5. 166/11. 261/7. 268/7. 353/8. 171/7. 147/4. 332/1. 166/1. 360/33. 245/11. 265/1. 314/1. 166/24. 211/2. 230/2. 257/20. 272/4. 164/3. 162/15. 157/2. 306/1. 195/21. 134/275. 153/1. 268/5. 289. 211/1. 152/8. 270/1. 304/1. 222/7. 172/1. 360/4. 247/1. 186/4. 262/2. 134/336. 301/6.

558/4. 181/12. 464/5. 421/4. 389/2. 184/25. 286/14. 555/1. 506/7. 186/18. 497/10. 459/3. 554/14. 188/25. 286/17. 483/15. 477/6. 483/10. 409/7. 486/4. 379/4. 186/21. 483/19. 291/24. 381/3. 525/8. 408/11. 408/10. 566/4. 292/9. 626/7. 463/3. 266/2. 379/2. 529/1. 181/3. 184/22. 460/12. 507/22. 286/1. 461/6. 381. 507/4. 626/2. 272/18. 554/27. 482/3. 392/4. 543/5. 188/14. 266/3. 549/3. 516. 186/13. 491/10. 181/7. 515/5. 625/2. 522/2. 392/8. 505/3. 553/35. 292/3. 626/19. 554/60. 505/2. 274/5. 551/18. 419/4. 497/5. 379/6. 502/1. 553/9. 454/4. 554/31. 449/3. 269/2. 445/1. 292/13. 394/14. 382/3. 503/4. 286/15. 291/250. 286/5. 265/1. 188/33. 461/5. 265/6. 562/15. 626/6. 554/32. 266/8. 506/6. 551/1. 184/17. 543/7. 377/2. 554/25. 413/5. 448/1. 507/25. 381/27. 408/14. 292/11. 286/4. 460/11. 186/4. 504/3. 272/12. 522/7. 551/12. 447/3. 421/2. 503/24. 559/2. 274/8. 384/2. 554/9. 530/3. 548/3. 566/3. 506/14. 563/4. 553/3. 188/18. 409/5. 515/4. 554/15. 188/5. 503/1. 421/16. 557/2. 503/2. 291/364. 504/2. 188/38. 453/1. 551/33. 184/34. 492/6. 506/13. 264/1. 501/4. 266/4. 502/8. 454/2. 503/18. 184/26. 487/6. 509/3. 524/5. 381/2. 525/1. 464/2. 534/5. 184/16. 507/18. 448/5. 412/5. 471/8. 554/4. 274/11. 286/19. 418/4. 286/2. 408/12. 476/8. 184/14. 537/2. 551/29. 188/41. 553/28. 549/8. 419/1. 421/12. 553/10. 547/1. 286/18. 186/10. 389/6. 394/4. 181/6. 448/6. 551/28. 483/2. 528/3. 394/10. 554/38. 460/4. 547/3. 454/7. 509/2. 409/10. 497/11. 377/6. 409/12. 187/3. 469/3. 564/2. 272/9. 411/3. 421/11. 293/4. 292/8. 272/10. 503/20. 476/2. 184/20. 624/1. 491/2. 554/10. 531/2. 452/3. 383/7. 382/1. 554/53. 293/3. 551/9. 381/21. 626/16. 525/2. 389/4. 562/8. 187/7. 548/8. 186/2. 509/1. 483/18. 487/7. 461/1. 626/14. 409/20. 287/1. 491/16. 515/3. 194/3. 553/18. 421/24. 421/22. 381/26. 528/9. 265/16. 492/7. 418/2. 184/29. 486/3. 408/3. 551/17. 546/2. 286/3. 417/4. 547/6. 464/12. 483/8. 188/24. 286/13. 553/2. 553/11. 486/11. 477/1. 480/4. 561/3. 386/1. 416/1. 286/6. 553/34. 479/1. 551/14. 509/4. 412/2. 623/2. 377/3. 181/1. 460/6. 517. 269/3. 528/1. 503/22. 186/6. 291/18. 465/4. 558/2. 378/1. 467/3. 543/6. 381/8. 419/3. 477/4. 506/9. 291/32. 480/6. 527/7. 554/41. 187/5. 530/2. 554/21. 564/1. 383/10. 292/1. 414/4. 522/8. 506/21. 413/2. 453/2. 279. 460/5. 527/4. 184/28. 408/13. 554/1. 392/5. 508/2. 557/4. 561/4. 450/1. 464/8. 515/9. 497/7. 454/3. 515/2. 627/3. 292/14. 507/12. 272/5. 551/7. 383/8. 409/16. 534/1. 553/1. 290/4. 390/6. 409/17. 502/5. 287/6. 627/2. 187/1. 384/1. 554/6. 528/7. 554/3. 287/5. 502/2. 291/31. 184/37. 551/41. 188/19. 507/17. 627/1. 486/2. 507/34. 181/24. 507/3. 553/38. 408/8. 469/2. 480/3. 551/25. 554/55. 383/6. 522/3. 272/11. 561/1. 507/31. 543/9. 184/36. 383/2. 381/28. 184/8. 531/7. 413/7. 446/1. 554/33. 551/31. 418/1. 181/18. 418/8. 553/27. 288/1. 391/1. 384/4. 492/2. 512/2. 264/9. 503/7. 379/1. 452/2. 383/1. 394/8. 465/5. 520/2. 562/11. 553/8. 562/13. 508/3. 491/9. 292/15. 497/3. 524/4. 188/35. 451/4. 525/3. 269/11. 625/6. 188/13. 495/1. 551/30. 522/5. 265/15. 625/4. 479/3. 477/2. 257/5. 188/16. 554/5. 175/7. 503/11. 188/8. 272/15. 501/3. 390/9. 503/15. 377/7. 382/2. 184/19. 515/8. 461/7. 524/3. 381/7. 381/4. 412/1. 527/8. 447/5. 446/2. 553/5. 554/28. 551/5. 421/23. 184/38. 562/14. 390/5. 459/1. 187/4. 421/19. 453/3. 188/1. 383/11. 291/423. 465/1. 378/4. 513/4. 483/3. 553/16. 503/8. 421/10. 291/4. 626/3. 547/2. 481/3. 274/2. 188/23. 454/1. 554/42. 551/8. 411/2. 491/13. 188/27. 496. 515/6. 188/28. 551/45. 626/4. 479/2. 522/6. 188/29. 553/26. 265/4. 409/8. 188/2. 187/8. 467/4. 184/24. 272/8. 295/1. 554/39. 269/4. 257/10. 463/1. 510/5. 562/2. 626/10. 529/2. 477/7. 181/22. 470/1. 522/4. 188/10. 562/9. 556. 269/10. 286/12. 554/50. 460/10. 470/2. 181/27. 483/13. 506/19. 548/6. 384/6. 448/7. 487/11. 390/7. 394/9. 483/16. 554/2. 414/1. 519/3. 487/1. 184/23. 502/4. 502/7. 515/1. 257/6. 448/4. 389/3. 381/1. 451/1. 507/29. 181/11. 551/21. 553/13. 486/13. 483/9. 555/3. 184/40. 184/6. 272/4. 188/21. 503/9. 545/2. 506/8. 554/46. 476/6. 553/12. 554/23. 551/2. 477/3. 553/31. 286/11. 184/21. 560/2. 447/4. 528/5. 385. 562/7. 554/59. 414/3. 528/8. 478/1. 510/3. 391/2. 390/4. 510/6. 486/12. 455/4. 264/4. 554/29. 409/15. 390/3. 381/22. 265/2. 389/1. 487/5. 497/4. 460/3. 185/2. 554/51. 483/11. 188/3. 188/37. 487/4. 503/16. 272/16. 408/9. 493/3. 501/1. 506/1. 483/12. 527/2. 486/5. 408/1. 491/1. 487/8. 481/1. 417/3. 492/9. 553/30. 483/7. 377/5. 548/2. 519/1. 486/6. 567/2. 409/18. 377/4. 449/1. 455/2. 381/18. 267/4. 274/13. 486/7. 454/6. 551/19. 184/15. 421/1. 471/7. 265/14. 486/18. 534/3. 493/2. 409/6. 188/17. 522/1. 491/4. 553/37. 481/2. 492/1. 506/10. 526/2. 188/11. 623/1. 501/2. 417/5. 269/9. 504/5. 502/6. 392/7. 274/9. 409/4. 513/5. 459/4. 548/5. 507/10. 181/4. 553/33. 554/24. 506/18. 554/37. 394/17. 553/25. 450/2. 566/2. 563/2. 272/7. 272/1. 464/6. 394/2. 543/1. 504/1. 272/14. 482/2. 418/5. 510/7. 421/20. 188/36. 548/1. 554/47. 561/6. 264/5. 551/16. 554/40. 187/6. 549/1. 264/7. 553/21. 506/20. 476/4. 381/23. 409/19. 467/2. 477/5. 508/4. 381/6. 510/4. 266/7. 413/3. 188/22. 186/28. 626/9. 272/3. 518. 554/54. 291/23. 529/3. 562/3. 561/7. 511/2. 549/4. 553/36. 478/2. 455/3. 497/8. 480/1. 551/26. 447/1. 507/28. 562/12. 626/20. 420/2. 507/11. 525/4. 567/1. 551/15. 492/5. 186/1. 505/4. 292/4. 551/3. 627/5. 535/1. 541/1. 520/1. 488/2. 512/1. 377/8. 288/2. 524/2. 554/35. 293/1. 469/1. 528/4. 184/35. 286/7. 184/39. 506/17. 554/45. 562/5. 461/3. 383/4. 287/4. 476/1. 626/5. 471/1. 551/4. 561/2. 203/2. 554/22. 486/9. 626/15. 286/10. 188/4. 274/10. 394/12. 503/17. 543/3. 551/27. 418/6. 506/3. 186/26. 459/2. 555/5. 521. 186/8. 525/7. 454/8. 394/1. 421/13. 483/6. 531/1. 286/8. 551/40. 557/5. 265/13. 274/12. 506/5. 623/3. 524/6. 421/14. 274/4. 549/2. 272/6. 186/15. 507/27. 381/15. 414/2. 413/1. 554/49. 421/17. 551/10. 553/20. 388/2. 265/5. 487/3. 566/5. 264/3. 505/5. 186/24. 627/4. 408/7. 186/12. 379/5. 492/8. 554/20. 390/2. 460/8. 264/2. 551/35. 448/8. 381/17. 292/6. 548/7. 555/4. 418/7. 503/10. 551/23. 537/1. 482/1. 291/261. 381/12. 193/4. 486/10. 257/1. 493/5. 265/9. 292/12. 411/1. 551/42. 553/17. 626/8. 464/3. 181/23. 190. 188/26. 562/1. 554/12. 186/25. 421/15. 467/5. 510/1. 503/14. 513/3. 507/33. 482/4. 181/2. 554/34. 491/3. 504/7. 503/13. 554/48. 386/2. 551/13. 186/7. 192/2. 553/32. 554/56. 181/13. 265/11. 528/6. 184/13. 502/3. 291/260. 416/2. 625/1. 551/24. 563/5. 549/5. 176/2. 543/8. 553/15. 503/21. 503/6. 497/6. 551/6. 461/8. 389/8. 507/16. 291/33. 257/8. 503/12. 272/2. 480/5. 553/19. 513/1. 513/2. 626/22. 534/4. 181/14. 291/365. 507/14. 184/18. 545/1. 409/1. 554/36. 554/30. 504/4. 531/5. 384/3. 381/25. 535/2. 554/11. 384/5. 188/12. 451/3. 394/13. 530/1. 554/26. 264/8. 291/262. 554/61. 188/31. 390/8. 551/44. 267/5. 553/22. 378/2. 291/363. 184/11. 554/19. 563/6. 386/4. 186/22. 527/3. 290/1. 560/3. 175/5. 292/10. 525/9. 543/10. 510/2. 181/17. 287/2. 531/3. 394/7. 409/13. 266/1. 409/2. 264/6. 448/3. 390/1. 186/27. 626/18. 193/2. 412/4. 503/23.07. 548/4. 447/2. 181/20. 491/11. 547/5. 483/4. 408/6. 480/2. 383/9. 534/2. 386/3. 506/12. 464/1. 541/3. 286/16. 265/7. 507/19. 392/3. 507/20. 494. 493/4. 192/1. 187/12. 626/11. 487/12. 559/1. 491/14. 507/13. 493/1. 184/33. 181/15. 394/3. 555/2. 507/24. 392/6. 483/1. 187/9. 507/1. 181/21. 417/1. 464/11. 549/7. 486/16. 551/22. 508/1. 394/15. 188/15. 377/1. 292/2. 483/17. 409/3. 274/1. 466. 188/20. 563/7. 491/15. 551/37. 186/16. 461/2. 626/17. 418/3. 497/9. 551/38. 497/1. 186/17. 463/5. 503/3. 188/34. 381/14. 460/9. 185/1. 411/5.2010. 286/9. 187/2. 554/44. 287/3. 180/3. 476/7. 546/1. 274/14. 514/1. 524/1. 454/10.8 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . 553/7. 175/3. 562/4. 175/6. 566/1. 421/3. 449/2. 554/16. 269/1. 454/9. 394/11. 409/14. 506/11. 381/20. 184/27. 420/1. 181/9. 495/3. 409/11. 460/1. 525/5. 421/5. 181/25. 503/19. 471/4. 495/2. 292/5. 187/11. 471/3. 506/2. 554/57. 551/20. 527/1. 507/23. 269/5. 507/21. 186/23. 274/3. 543/4. 288/3. 551/39. 491/5. 525/6. 488/4. 507/26. 476/5. 391/3. 515/7. 508/5. 487/2. 554/18. 553/29. 547/4. 383/5. 394/16. 507/6. 506/16. 507/9. 464/9. 181/26. 408/15. 188/9. 448/9. 454/5. 184/32. 467/6. 506/4. 553/23. 451/5. 467/1. 445/2. 266/6. 455/5. 491/7. 460/2. 626/13. 486/14. 383/3. 188/6. 554/13. 175/4. 455/1. 272/19. 528/2. 188/40. 266/5. 188/39. 394/6. 295/2. 507/32. 554/8. 561/8. 389/7. 465/3. 507/2. 497/13. 381/11. 292/7. 272/17. 553/6. 465/2. 541/2. 495/4. 188/30. 411/4. 381/9. 561/5. 181/8. 492/3. 492/4. 562/10. 378/3. 551/32. 413/4. 266/9. 543/2. 186/9. 184/30. 186/20. 272/13. 188/7. 554/43. 460/13. 554/52. 291/22. 519/2. 531/6. 527/6. 626/21. 265/12. 554/58. 413/6. 381/13. 553/24. 507/15. 381/19. 503/5. 293/5. . 381/16. 464/7. 560/1. 487/9. 184/4. 551/36. 482/6. 181/5. 483/14. 514/2. 504/6. 448/2. 505/1. 381/24. 491/12. 417/2. 486/1. 471/2. 557/3. 186/3. 558/5. 554/17. 558/1. 531/4. 486/19. 184/31. 497/12. 497/2.Broj 69 16. 507/30. 291/422. 535/3. 389/5. 421/7. 554/7. 506/15. 388/1. 625/3. 408/5. 419/2. 463/4. 549/6. 265/10. 625/7. 511/1. 566/6. 470/3. 188/32. 469/4. 626/1. 409/9. 486/8. 551/43. 186/14. 257/7. 384/7. 181/10. 551/11. 293/2. 558/3. 486/15. 184/9. 184/7. 408/4. 563/1. 421/21. 491/8. 557/1. 394/5. 551/34. 544. 482/5. 527/5. 381/10. 187/10. 460/7. 526/1. 421/18. 536. 181/19. 449/4. 560/4. 553/4. 421/6. 483/5. 486/17. 476/3. 553/14. 274/6. 479/4. 193/3. 452/1. 471/6. 412/3. 563/3. 626/12.

192/14. 193/5. 183/44. 188/1. 235/25. 222/8. 754/1. 188/2. 194/12. 235/30. 635/12. 635/13. 184. 231/1. 189.2010. 248/7. 752/5. 235/243. 755/8. 162/72. 639/16. 751/9. 761/1. 758/3. 183/43. 243/2. 247/5. 192/2. 746/2.2010.2010. 254/36. 249/1. 242/6. 631/10. 637/4. 760/1. 631/11. 188/5. 203/10.6. 194/4. 639/42. 766/1. 186/6. 246/1. 759/3. 239/2. 757/1. 631/20. 248/8. 238/3. 181/3. 242/4. 202/2. 186/3.768/1. 640/5. 753/3. 637/8. 767/2. 192/10. 239/3. 635/16. 243/5. 639/21. 190/10. 630/2.2010. 246. 235/79. 188/7. 751/1. 639/45. 186/7. 631/7. 775. 254/12. 639/22. 162/34. 639/28. 188/6. 766/5. 749/3. 636/3. 762/2. 772/1. 760/3. 251/1. 768/2. 630/3. 203/7. 186/5. 238/1. 222/10. 245/1. 639/24. К. 639/7. 766/3. 194/5. 185/1. 245/3.о. 190/7. 637/9. 191/5. године ИЗДАТА ПОТВРДА О ОДЈАВИ Р. 156/2. 183/42. 637/6. 757/2. 636/10. 635/21. 635/23. 640/8. 238/7. 751/2. 766/2. 755/1. 639/17. 214/2. 235/250. 193/3. 186/6. 234. 241/3.о. 235/202. 636/12. 243/12. 635/18. 235/24. 631/17. 98/6. 639/18. 235/238. 242/1. 754/4. 218/2. 636/11. 192/11. 761/3. 190/5. 247. 190/1. 188/5. 190/12. 636/1. Сарајево Подружница Бања Лука Бања Лука 18. 204/2. 188/10. одјављен 4 4400670780042 “МИС .ПЈ “Мис-1” Бања Лука 17. 631/18.6. 639/14. 183/41. 248/1. 751/13. 240/3. 192/6. 767/4. 194/8.6. 218/3. 245. Пехар Данијела одјављен 2 4507114710018 СТР “Вукобрат” . 638/7. 776/3. 162/24. 35/28. 242/3. 203/1. 192/12. 772/4.о. 627/8. Мајсторовић Жељка одјављен 9 4502735980009 СТР “Нина” Бања Лука 17. 192/7. 240/2. 757/7. 187. 246/2.2010. 193/1. 238/9. 191/3. 757/5. 162/113. 635/9. 203/14. 162/16. 245/4. 233/2. 759/2. 247/8. 766/6. 181/2. Кукољ Синиша одјављен 10 4401012330013 ДОО “БТС Еуромарк”- ПЈ Бања Лука 17. 235/236. 197/4. 239/4. 186/3. 186/4. 639/5.ПД” д. 244/6. 186/1. 190/11. 636/15. 244/4. 244/3. 627/9. 636/5. 194/2. 635/2. 188/1. 638/2.156/3. 632/3. 254/39. 203/4. 636/9. 244/1. 751/14. 638/6. 639/44. 205/7. 235/247. 248. 254/38. 254/52. 223. 639/25. 254/45. 185/3. 199. 203/8.6. 639/30. 636/13. 162/73. 639/10. 631/9. 222/9. 635/19. 639/11. Граховац Јадранко одјављен 8 4502484530017 СТР “Никола” . 205/1. 632/5. 640/7. 236/5. 754/2. 239/1. 247/4. 195. 5/26. 231/2. 194/7. 749/1. 249/3. 190/8. Правилника о регистрацији и идентификацији пореских обвезника (“Службени гласник Републике Српске”. 236/4. 752/3. 761/4. 245/5. 254/43. 191/7. 635/8. 186/8. 192/16. 248/4. 249/2. 248/2. 183/23.2010. 766/4. 639/46. 639/23. 755/4. 234/4. 186/2. 753/1. 755/2. 188/9. 635/17. 750/2. Реповац 637/2. 248/6. 190/9. 631/3. 234/2. 242/7. 181/1. 203/9. 635/15. 254/41. 162/60. 234/3. 767/5. 637/7. 242/2. 185/2. Ракита Ђуро одјављен 5 4400670780069 “МИС-ПД” д. 635/25. јединица лица обвезника 1 2 3 4 5 6 7 Организациона јединица: Бања Лука 1 4402958100006 “Санитариа дентал” ДОО Бања Лука 16. 753/3. 635/11. 243/13. 183/37. 637/3. 183/40. 636/6. 631/21. 202/4. 185/6. 248/5. 746/1. 243/1. 190/3. 235/81. 235/190. 186/1. 638/1.о. 755/7. 757/4. 188/4. 776/2. 98/7. 639/20. 204/1. 247/10. број 25/10). 636/14. 243/8. 635/1. 631/16. К. 244/6. 769. 639/40. 186/2. 773. 234/1.2010. 639/27. 188/6.6.6. 205/2. 235/245. 188/15. 241/4. 203/15. 203/6. 235/246. 235/237. 254/13. 197/5. 238/2.2010.2010. 244/2. 639/31. 235/248. 192/9. 238/6. 758/2. 758/1. 238/5. 247/7. 251/2. 186/7. 247/1.6. 631/5. 637/10. 192/3. 254/14. Тешановић Драган одјављен . 254/51.Broj 69 9 627/6. 235/240. 235/239. 192/8. 183/45.о. 631/6. 192/4. 751/5.6. 203/13. 244/3. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . 632/4.2010. 186/4. 244/4. 186/9. 203/11. 635/4. 757/11. 640/3. 188/12. 241/2. јуна до 30. 254/42. 640/2. 757/9. 753/2. 254/11. 5/27. 631/19. Вукосављевић Драго одјављен 11 4402967940068 “Унислот” д. 244/7. 632/1. 247/6. 244/5. 190/4. 162/110. 232/2. 772/2. 631/4. 235/213. 638/5. 754/3. Бања Лука . 193/4. 243/6. 238/10.о. 251/4. 639/26. 197/1. 631/12. 640/6. 197/3. 631/1. 752/6. 232/1. 185/4. 254/15. 243/7. 751/3. - ПЈ “Озрен” Добој Бања Лука 17. 194/13. 249/2. 640/4. 187. 194/14. 183/31. 757/10. 202/3. 639/12. 639/6. 194/10. 248/3. 192/13. 162/21. 250. 751/4. 235/255. 254/37. 238/8. 203/5. 222/11. 162/62. 772/3. 751/8. 635/24. 760/4. 222/7. 254/19. јуна 2010. 191/1.2010. 214/3. 752/1. 243/3. 203/2. 635/22. 631/2. ЈИБ Обвезник Организациона Датум одјаве Овлашћена Назив статуса бр. 759/1. 631/15. 188/8. 183/13. 254/44. 636/4.ИТ” д. 192/15. 638/3. Бања Лука . 752/10. 242/3. 627/7. 197/1. 752/2. 232/3. 639/19. 188/13. 631/13. 640/1. 243/4. 635/14. 162/61. 242/5. 639/41. 635/10. 197/2. 248/9. 254/40. 635/20. 238/2. 192/5. Вукобрат Милан одјављен 3 4940027810001 Вучковић Александар Бања Лука 17. 205/9. 630/1. 642/2. 768/3. Михаљевићи К. 635/7. 638/4.о. 181/2. 247/12.о. Ракита Ђуро одјављен 6 4400955350050 “Ардор” ДОО - Пословна jединица Бања Лука 17. 191/2. 232/5. Пореска управа Републике Српске На основу члана 25. 185/3. 194/9. 58/3. 185/4. 205/8.ИПП Бања Лука 17. 631/14. 203/12.6. 183/38. 190/6. 235/249. 767/3.ИПП Бања Лука 17. 181/4.07. 184. 761/2. 752/7. 242/2. 203/3. 632/6. 254/46. 188/3. 755/6. 754/5. 194/1. 183/39. 186/5.2010. 194/6. 205/3. Бабић Ана одјављен 12 4200116610055 “Оптима . 188/11. 249/1. 235/244.о. 248/10. 636/8. 751/15. 202/1. 247/3. 236/2. 747/1. 245/5. 194/3. 193/2. 241/1. 757/6. 635/5. 753/1. 249/4. 760/2. 752/4.16. 188/14. Газић Љубинка одјављен 7 4502301120001 СЗР “Сан” Бања Лука 17. 190/2. 747/2. Загони 58/2. 245/2. 636/2.о. 190/13. 247/9. 162/58. 632/2. 631/8. Пореска управа Републике Српске о б ј а в љ у ј е С П И СА К ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА КОЈИМА ЈЕ У ПЕРИОДУ од 16. 185/1. 222/3. 639/43. 244/5. 238/4. 191/4. 768/4. 243/9.6. 244/1. 635/3. 247/2. 755/3.6. 637/1. 756. 757/8. 240/1. 765. 194/11.6. 751/12. 243/11. 235/235. 192/1.2010. 752/9. 639/29. 251/3. 752/11. 767/1. 244/2. 755/5. 637/5. 191/6. 232/4. 185/5. 205/10.о. 753/2. 243/10. 635/6.ПЈ “Мис-2” Бања Лука 17. 247/11. 757/3.

Арежина Дарко одјављен 48 4403082530047 “АМ спорт” д.2010. одјављен 25 4940044760000 Милановић Александра Бања Лука 25.ИПП Бања Лука 30.2010.6. Кривокућа Дарко одјављен 43 4403082530284 “АМ спорт” д. науке и културе РС .6.2010.6. Бања Лука .2010.6.6.6.2010.д.2010. Кисо Јелена одјављен 37 4507237980001 СОД “Контаре” Бања Лука 29. одјављен 40 4502475380037 СТР “Kvin” . одјављен 26 4504758080008 СЗР “Армани” Бања Лука 25.Пословна јединица “Reflex” Бања Лука 21. Кривокућа Дарко одјављен 45 4403082530012 “АМ спорт” д.2010.ТР “Арион” .10 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE .6.2010.ПЈ Мркоњић Град Бања Лука 30.о. Бања Лука .6.2010. Прерадовић Слободан одјављен 34 4400852890030 ДОО “Енигма-промет” - Пословна јединица Бања Лука 28.2010.6. Бања Лука .о.Стегић Гордана одјављен 41 4502327270028 СЗ .6. Бања Лука . одјављен 19 4401176790104 “МПЦ” ДОО Бања Лука .д.Агенција Лазарево Бања Лука 28.6.2010.о.о.2010. Кривокућа Дарко одјављен 47 4403082530268 “АМ спорт” д.07.о.2010. Инсанић Мухарем одјављен 42 4403082530373 “АМ спорт” д.ПЈ Требиње Бања Лука 30.6.ПЈ Шипово Бања Лука 30. Бања Лука .о. одјављен 16 4940018330005 Лопичић Марко Бања Лука 21.о.2010. Бања Лука . Лука ПЈ “Рефлекс” Приједор Бања Лука 21. Бања Лука .2010.ПЈ Лакташи Бања Лука 30. Чубрило Предраг одјављен 28 4400986580304 ДОО “Joker game” ПЈ Спортска кладионица “Меридиан” Угљевик Бања Лука 25. одјављен 18 4940018370007 Ћулибрк Предраг Бања Лука 21. Бања Лука .2010. Репија Нада одјављен 38 4403082530314 “АМ Спорт” д.ПЈ Ресторан Алас Бања Лука 29. Шуман . Прерадовић Слободан одјављен 35 4400929510090 “Fratello trade” а. Поцрњић Бранко одјављен 22 4400960190079 DOO “Nicola 'S” ПЈ Приједор Бања Лука 24.о.6.о. Трнић Душко одјављен 32 4400958880670 UniCredit Bank а.6.2010.2010.6.6.2010. Кривокућа Дарко одјављен 46 4403082530276 “АМ спорт” д.о.Филијала Бања Лука .о.6. Граховац Душко одјављен 29 4940039870000 Mazzoni Giampaolo Бања Лука 28. Бања Лука . Кривокућа Дарко одјављен 44 4403082530055 “АМ спорт” д.ИПП Бања Лука 24.2010.о.2010.ПЈ Нови Град Бања Лука 30.д.6.2010.2010.6.6.6.2010.6.6.2010.о.6.2010.6. Тртић Стеван одјављен 21 4401176790074 “МПЦ” ДОО Б. Шобот Весна одјављен 14 4402917170016 “Citytime” д. 1 2 3 4 5 6 7 13 4401679352236 Синдикат образовања. Бања Лука .о. Поповић Зоран одјављен 24 4940039290003 Дамјановић Владан Бања Лука 24.ПЈ Теслић Бања Лука 30.6.2010. Кривокућа Дарко одјављен 39 4940045090008 Bastensen Kai Helge Бања Лука 30.Филијала Бања Лука .6.2010.6. Трнић Душко одјављен 33 4400852890013 ДОО “Енигма-промет” - Пословна јединица Бања Лука 28. одјављен 30 4502755740004 Апотека “Pharmavita” Бања Лука 28. Иличић Рада одјављен 27 4403072810025 ЗУ “Апотека Лазар” ПЈ Апотека Лазар 3 Бања Лука 25.6.2010.2010.Broj 69 16.ИПП Бања Лука 30.ПЈ Источно Сарајево Бања Лука 30. Пословна јединица Брчко Бања Лука 18. одјављен 17 4940018350006 Лопичић Јасмина Бања Лука 21.2010.6.6.2010.6.6.6.Агенција аутосервис Видовић Бања Лука 28.2010.о.ПЈ Бања Лука Бања Лука 30.6.2010. Поцрњић Бранко одјављен 20 4502759810007 СУР “Алас” Бања Лука 21.СО ЈУ “Књижевна задруга” Бања Лука 18. Рачић Кристина одјављен 31 4400958880661 UniCredit Bank а.2010. одјављен 23 4505325930011 СУР “SKY” . Кривокућа Дарко одјављен .о. Драгичевић Горан одјављен 15 4940020560000 Петровић Драшко Бања Лука 21. Бања Лука .о.2010.6. Дерајић Марио одјављен 36 4506725730000 СТР “Radosnica” Бања Лука 29.о.2010.

2010. Карић Далибор одјављен 57 4507391390004 Самостална занатска радња “Print” . Сенић Дражен одјављен 61 4507305490000 Самостални занатски фризерско-козметичарски салон и соларијум “Studio S & N” . SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . Сенић Недељка одјављен 64 4400310810072 ДОО “Бојичић” маркет бр.6.2010.6.2010.6.6.2010.2010.6.Broj 69 11 1 2 3 4 5 6 7 49 4403082530381 “АМ спорт” д.2010.о. Благојевић Коста одјављен 59 4506997730009 Самостална занатска аутолимарска радња Бијељина 21.6.2010.о.6.о.2010. Радић Александра одјављен 58 4507458130002 Самостална трговинска радња “Брђо” .6. Kagerl Franz-Xaver одјављен 71 4507688130001 Самостална агенција за пружање интелектуалних услуга “Мој кров”. Мојић Горан одјављен 56 4506382350001 Самостална трговинска радња ауто отпад “БК” - Љељенча Бијељина 21.6.6. Томашевић Јелена одјављен 74 4503660810001 СУР “Руски цар” Билећа 24. 2.Бијељина Бијељина 22.6. Бања Лука . Сарајево трговина на велико и мало Бијељина 23.2010.2010.2010.6.2010.2010.6.6. Кајмаковић Синиша одјављен 70 4950131970008 Предузеће за изградњу.о. трговину и услуге Lindner Поповић Војислав. Тркља Владимир одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Билећа: 5 Организациона јединица: Братунац 77 4506179470000 СЗР Салон забаве “Џек пот” Братунац 23.радња бр.2010. Гајић Драгољуб одјављен 69 4400421990029 ДОО “Реноме”.2010.Р. Александар Јеринић одјављен 63 4506799690000 Самостална трговинска радња “Мали меда” - Бијељина Бијељина 22.2010. - ПЈ Добој Бања Лука 30. Милојевић Миљана одјављен 75 4503670530007 СЗР “Јелена” Билећа 24.Т. Јелисић Душан одјављен 53 4500993000008 СЗР “Поморац” Бијељина 21.6.2010. вл.2010. “Сан Антонио” Бијељина 24.6.2010.6. . Пантић Стево одјављен 60 4507040170008 Самостална трговинска радња “S” . Кривокућа Дарко одјављен 50 4403082530462 “АМ спорт” д.2010. Кривокућа Дарко одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 50 Организациона јединица: Берковићи 51 4503805720006 СУР Кафана “Извор” Берковићи 24.6.6.Бијељина Бијељина 22.6.2010. Трифковић Свјетлана одјављен 67 4501101680006 СУР “Baileys” Бијељина 24. 1. Бранковић Милорад одјављен 68 4501278260007 СУР “АС-Херц” Бијељина 24.07.6.8 Бијељина 22.6.6.16. Симић Мира . Шкрба Бранка одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Берковићи: 1 Организациона јединица: Бијељина 52 4501024320000 “Техноинжињеринг” Бијељина 17. Симић Недељко одјављен .2010.Бијељина Бијељина 21.2010.2010. Марковић Младен одјављен 54 4501309240000 Ауто “Taxi” Бијељина 21.6. одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бијељина: 20 Организациона јединица: Билећа 72 4503650260003 СЗТР “Оnix” Билећа 24.6.Бијељина Бијељина 21. Вујовић Саша одјављен 73 4503659990004 СУР “Сомина” Билећа 24.2010.2010.2010.Бијељина Бијељина 30. Бајовић Јелена одјављен 76 4504322200008 СТР “Премикс” Билећа 24. Танацковић Слађана одјављен 62 4501063650009 Самостална видеотека и Драгана Јеринић и трговинска радња “Ребека”Бијељина 22.2010.ПЈ Рогатица Бања Лука 30.6.6. Пословна јединица бр. Бојичић Борислав одјављен 65 4402715030026 ДОО “Роберта M” Бијељина.2010.6.ПЈ Робна кућа “Побједа” Бијељина 25.2010. ДОО Београд Бијељина 29. Бумбић Велимир одјављен 55 4505474690007 СУР Кафе бар “Allegro” Бијељина 21. Хрустановић Јасмина одјављен 66 4501049400008 С.6.

6.2010.2010.6. Тешановић Радмила одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Добој: 13 Организациона јединица: Зворник 106 4402193230003 ДОО “Дашан” у стечају Зворник 16. одјављен 100 4940034610000 Здравковић Душица Добој 22. Пекељевић Чедомир одјављен 94 4506140930003 Самостална трговинска дјелатност Добој 18.2010.07. Секулић Ангелина одјављен 89 4507377210001 Кафе бар “Два срца” Градишка 30. Стринић Марица одјављен 91 4506250520005 СЗР . одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Зворник: 6 Организациона јединица: Кнежево 112 4504524500003 СФС “Сњежа” Кнежево 25.6. Мирјанић Горан одјављен 87 4507093700009 СТР “А-мода” Градишка 18.2010.6. Симић Сњежана одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Кнежево: 1 .6.6. Петрић Рајко одјављен 85 4502866810001 Аутопревозник Градишка 18.6. Диндић Хмза одјављен 86 4504961040003 СЗР “Кошница” Градишка 18.6.12 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . одјављен 98 4940021070006 Милкић Марија Добој 22.6. Томић Александра одјављен 110 4507337340018 УР .2010.6. Иванчевић Борис одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Градишка: 6 Организациона јединица: Дервента 90 4506730810003 СТР “Јелена” Дервента 30.2010.6.2010.2010.2010.столар “Ристић” Дервента 30. одјављен 96 4940015290002 Ђорђевић Радиша Добој 22.2010.2010.2010.2010. Радић Анкица одјављен 88 4502824730008 Промет робе на мало- Тезга XXX-17 Градишка 23.6.6. Фржовић Јела одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Гацко: 2 Организациона јединица: Градишка 84 4502768640009 Промет робе на мало тезга XXXVIII-5. Тасић Драган одјављен 81 4501536810017 СТР “Медено срце 2” Вишеград 28. Асентић Дејан одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Дервента: 3 Организациона јединица: Добој 93 4500370880007 СЗ “Лимарска радња” Добој 17. 1 2 3 4 5 6 7 78 4400264790002 ДОО “Bohex” Братунац 29.6.2010.2010.6.6.2010.6.6.2010.2010.6. Ристић Љубиша одјављен 92 4500596000000 СТР “Ирена” Дервента 30. одјављен 108 4403047460010 ДОО “Good food” ПЈ Трн Зворник 22.Broj 69 16. Комленовић Славојка одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Вишеград: 3 Организациона јединица: Гацко 82 4503691700000 СУР “Феникс” Гацко 18.2010.6.6.2010.2010.2010.6. Стевановић Жељко одјављен 104 4500376570000 СТР “Мјешовите робе” Добој 25.6.2010. Зечевић Слађан одјављен 80 4505028050002 Откупна станица “Таса” Вишеград 23.2010. Максимовић Сњежана одјављен 102 4506828620008 СТР Мјешовите робе “Дубраве” Добој 24.2010.6.ресторан финих пецива “Белино” ИПП “Белино-1” Зворник 30.6.2010. Лукић Неђо одјављен 107 4940016990008 Струмскас Томас Зворник 21.2010. Драгићевић Драган одјављен 111 4940047950004 Николић Драган Зворник 30.6. Суљић Фахир одјављен 105 4500433470009 Амбуланта опште стоматологије Добој 25.2010.6.2010.2010. Стевановић Зоран одјављен 95 2310938125046 Зеленковић Мара Добој 22. ХХХIII-1 Градишка 18.6.6.6. Јовановић Драгољуб одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Братунац: 2 Организациона јединица: Вишеград 79 4501516970018 СЗТР “Електроника” ПЈ Вишеград 21.6.6. Соња Милошевић одјављен 83 4503693310004 СТР “Бојана” Гацко 23.2010. Мешиновић Армин одјављен 103 4506562680000 СУР Кафе бар “Joker” Добој 25.2010.2010. Ђокић Јелена одјављен 109 4506854380007 Трговинска радња “АС” Зворник 28.2010. одјављен 99 4940027390002 Чекић Марија Добој 22.6. одјављен 101 4505837160005 СЗР “Mobitel GSM” Добој 24.2010.6. одјављен 97 4940019420008 Бајић Никола Добој 22.6.2010.

о. ПЈ Лакташи 16. Лакташи Лакташи 16. Кољанчић Станислав одјављен 120 4504018040002 Апотека “Херба” Лакташи 16. Илић Раденко одјављен 119 4403137370001 “Бреза” д.6.6.2010.16. Маркановић Драженко одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Мркоњић Град: 3 Организациона јединица: Невесиње 133 4503721890003 Ауто Школа “Голф” Невесиње 21. Ђогић Наташа одјављен 137 4505798670009 Самостални пољопривредник Невесиње 21.6.2010. Радоњић Драгана одјављен 118 4402170450006 “Art-trade company” д.о. Поповић Недељка одјављен 121 4507474920005 Предузетничка угоститељска радња кафе-бар “Пацифик” Лакташи 16.6.07.2010.6. Продавница бр.о.Ликвидациони поступак Лакташи 16.о.6. Савић Драган одјављен 144 4402858570625 “Millenium” д. Таминџија Зоран одјављен 134 4503735500003 СТР “Миљан” Невесиње 21. Иваниш Јања одјављен 135 4504471200002 ТР “Мин” Невесиње 21.6.2010.2010. Бања Лука Лакташи 23.6.2010.о.6.Broj 69 13 1 2 3 4 5 6 7 Организациона јединица: Костајница 113 4401479850118 “Марин-промет” ДОО.2010.о. 1. Радумило Владимир одјављен 122 4402838970015 “Петрол милка” д.6.2010.6.о.6. Савић Драган одјављен .2010. Јовић Ален одјављен 128 4505337430006 ПУР “Интермецо” Лакташи 29. Невесиње ПЈ Источно Ново Сарајево Невесиње 25.6.2010. ПЈ у Рогатици Невесиње 25. салон “Бела Дона” Невесиње 21. ПЈ бр.6. 3 Костајница 30.6. Мацановић Љубо одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Лакташи: 12 Организациона јединица: Модрича 129 4940039930002 Ковачевић Зденка Модрича 17. Гузијан Дражен одјављен 124 4507571370001 ПР Праоница возила “Sky” Лакташи 23.2010.2010.2010.о.о.о.2010. Бубић Жељко одјављен 115 4507456940007 СТР минимаркет “Сандра” Котор Варош 25. Чивчија Милан одјављен 132 4506856160004 СЗР “Мићо” Мркоњић Град 30.6.6.о. Савић Александар одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Котор Варош: 3 Организациона јединица: Лакташи 117 4401139160010 “Зрно” д.о. Попадић Драган одјављен 125 4507315370002 ПЗР Козметички салон “La Femme” Лакташи 23.2010. Бојић Зоран одјављен 127 4507281020007 ПР “Потрчко” Лакташи 25. Перин Богдан одјављен 139 4505828760008 Самостални пољопривредник Костић Петра Невесиње 21.6.6.2010. Пајић Данијела одјављен 126 4505562470009 ПЗТР “Маклер” Лакташи 23.6.2010.2010.2010. Вођевић Драган одјављен 131 4401195400015 ДОО “Чивчија промет” кафе-бар 3М Мркоњић Град 21.6.2010.2010.2010. Аћимовић Добривоје одјављен 142 4504251340008 Трговинска радња месара “Елан” Невесиње 25. Лакташи.2010.6.6.2010.6. Жарић Перо одјављен 116 4505790930001 Апотека “Здравље” Котор Варош 30. Савић Љубица одјављен 138 4505798830006 Самостални пољопривредник Невесиње 21.6.2010. Ћеклић Славенко одјављен 141 4503738780007 СТР “Сунце” Невесиње 25.2010. Марин Драган одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Костајница: 1 Организациона јединица: Котор Варош 114 4503544150002 Аутопревозник Котор Варош 22.6.2010. Мањак Деско одјављен 143 4402858570188 “Millenium” д. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE .о.6.pasuscuro” д. одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Модрича: 1 Организациона јединица: Мркоњић Град 130 4505829140011 СУР Пицерија “Русија” ИПП Мркоњић Град 17.2010.6. Војновић Владимир одјављен 123 4401164780090 “Guzijan .2010.2010.2010. Костић Петра одјављен 140 4506484270002 Кафе бар “Олимп” Невесиње 21.6. .о.2010.6.2010.6. Бештић Јадранка одјављен 136 4505313250007 Фризерско козм. Невесиње СК “Millenium” Главина Драган. ПЈ Базени Градишка Лакташи 21.6.

6.6.2010. Ђогић Хашир одјављен 164 4402994160066 ДОО “Миленијум плус” Теслић .2010.ПЈ “Миленијум Плус 4” Теслић 18.2010.6. Продавница Прњавор 28.2010.6. Невесиње СК “Millenium” ПЈ у Гацку Невесиње 25.6.6. Невесиње ПЈ Бијељина Невесиње 25. Вулин Ранко одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рибник: 1 Организациона јединица: Рудо 159 4401809230090 ДОО “Zoka-trade” Продавница Штрпца Рудо 17.о. Пиљевић Драган одјављен 149 4503708950005 СТР “Пајо” Невесиње 25.2010. Савић Драган одјављен 147 4503731930003 СУР “Дерби” .2010. ПЈ Пале Невесиње 25. Jing Lin одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Србац: 1 Организациона јединица: Сребреница 161 4506011880008 Фризерски салон СЗР “Мица” Сребреница 17. Савић Манојло одјављен 148 4503706580006 Столарска радња “Бор” Невесиње 25.6.6.о.о. Танасић Милица одјављен 162 4506113610005 СУР “ХМ” Сребреница 17.6. Мијић Зорица одјављен 156 4401210480039 “Novoterm Group” ДОО .6. Томаш Миодраг одјављен 157 4401210480012 “Novoterm Group” ДОО - Представништво Шикарац Слободан.2010.Broj 69 16. Шарић Дарко одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Приједор: 1 Организациона јединица: Прњавор 155 4503249150009 Студио за едукацију дјеце “Пчелица” Прњавор 18. Тибитанц Руди одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Теслић: 3 Организациона јединица: Требиње 166 4401343280016 АД “Милојевић” ПЈ пољ. Хановић Мерсудин одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Сребреница: 2 Организациона јединица: Теслић 163 4503461880009 СТР “Ружевка” Теслић 17.о.2010.2010.2010. Невесиње ПЈ Бања Лука Невесиње 25.2010.2010.07.6.6.2010. Савић Драган одјављен 151 4402858570234 “Millenium” д.6.6.2010.о.2010.6.кафе бар Невесиње 25. Невесиње СК “Millenium” ПЈ у Требињу Невесиње 25. Требиње 23.2010. издвојени простор Приједор 21. Савић Драган одјављен 146 4402858570374 “Millenium” д.о. Томаш Миодраг одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Прњавор: 3 Организациона јединица: Рибник 158 4506228270003 Апотека “Мелем” Рибник 22.6.2010.6. Иконић Зоран одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Рудо: 1 Организациона јединица: Србац 160 4600173360047 DOO “Asia star” podruznica “Asia Star” Србац 23.6.6. Савић Драган одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Невесиње: 20 Организациона јединица: Одјељење за информационе технологије 153 2309958105035 Млађеновић Зора- Одјељење за информационе технологије 28. Шикарац Слободан. апот.2010.о.14 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . Ђекановић Горан одјављен 165 4402994160040 ДОО “Миленијум плус” Теслић .2010. Милојевић Јанко одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Требиње: 1 . одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Одјељење за информационе технологије: 1 Организациона јединица: Приједор 154 4502011390013 ЗТР “Вуду-Сервис”.2010. Кондић Бојана одјављен 150 4402858570013 “Millenium” д.о.6. Савић Драган одјављен 152 4402858570412 “Millenium” д. Бања Лука Прњавор 28.2010.2010.о. 1 2 3 4 5 6 7 145 4402858570102 “Millenium” д.2010.о.6.6.ПЈ “Миленијум Плус 6” Теслић 18.

р.2010. ст. и 9. Манојловић Ивана одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Угљевик: 1 Организациона јединица: Шамац 168 4400340640015 Синдикална организација Дом здравља Шамац 16. године. стојања уставне надлежности Босне и Херцеговине и Парламен- .ba”. године. године Предсједник.а) Устава Босне и Херцеговине. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине ни гласник Републике Српске”. с. 5.01/0401/050-17/10 1. судија. судија. штине Босне и Херцеговине у вријеме подношења захтјева. и члана 61. Бања Лука Миле Баника. основу члана VI/3. СТАВОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА .6. а објављује се у “Службеном гласнику Републике Срп. Павловић Михајло одјављен 171 4504497850005 Стални судски тумач за њемачки језик Шамац 28. у саставу: сједници. и 3. 60/05. 8. Веселиновић Томислав одјављен 173 4400292140013 ДОО “Неумор-комерц” ПО Експрес ресторан у стечају Шековићи 18. тачка б. ст. за оцјену по- Требиње Миленко Чокорило. и 2.2010. а говини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”.2010. Закона о осни- вању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херце- Напомена: Образложење рјешења је изостављено.2010. 64/08 и мисија за енергетику Републике Српске.6. тачка 5. марта 2010. ступа на снагу даном доноше. члана 17. страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских пра- Српске: “www.2010. ва и основних слобода. 1. Веселиновић Томислав одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шековићи: 3 Организациона јединица: Шипово 175 4401315580004 ДОО “Сетра-транс” Шипово 25. ст. 7. на број 86/07). 8. одржаној 30. Регулаторна ко. став 2. рјешавајући захтјев Милорада Живковића. 4.David Feldman. тачка ж). 7. је за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Слу- ња. (“Службени гласник Босне и Херцеговине”.д. јуна 2010.6. редовној 51/09). SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE .6. на 12. маја 2009. Правилника о тариф. 4.reers. с. Регулаторна комисија за енергетику Уставни суд Босне и Херцеговине Републике Српске Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву у пред- мету број У 16/09. д о н и ј е л а ј е . бр. . став 2. Одбацује се као недозвољен захтјев Милорада Живковића. судија и ПРИРОДНИМ ГАСОМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ . Закона о гасу (“Службени гласник Републике Српске”. Утврђује се да је члан 5. број 9/09).6. пред- “Сарајево-гас” а.Миодраг Симовић. године В.6. 1.2010. 1.6.6. број 35/04). став ној методологији у систему транспорта. Ђурић Свјетлана одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шамац: 4 Организациона јединица: Шековићи 172 4400292140005 ДОО “Неумор-комерц” Снежана Старчевић. жбени гласник Босне и Херцеговине”. Правила Уставног суда. и 9. Малиновић Станко одјављен Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Шипово: 1 Укупан број одјављених обвезника: 175 Број: 06/1. I на сједници одржаној 27.2010. јула 2010. ОД Л У КУ ришћење транспортног система природним гасом у Репу- блици Српској. Веселивовић Томислав одјављен 174 4400292140021 ДОО “Неумор-комерц” покретни киоск у стечају Шековићи 18.д.Мато Тадић. Босне и Херцеговине у вријеме подношења захтјева. Источно Сарајево.к) Устава Босне и Херцеговине и чланом 1.Broj 69 15 1 2 3 4 5 6 7 Организациона јединица: Угљевик 167 4506605160005 СТР “Greem” Угљевик 23. за оцјену устав- II ности члана 5. Закона о оснивању компани- Ово рјешење је коначно. члана 59.Tudor Pantiru. 1. Живковић Јован одјављен 169 4400340640023 Синдикална организација Основне школе “Шамац” Шамац 16. сједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Бо- сне и Херцеговине у вријеме подношења захтјева. став 2. потпредсједница. јуна 2010. у стечају Шековићи 18. д о н и о ј е Одбија се Захтјев за одобрење тарифних ставова за ко. дистрибуције. члана 69.2010.16. 3. 5. број: 01-608-1/09.р. Бабић Милан одјављен 170 4400340640201 Синдикална организација ТП “Галапром” АД Шамац 18.Constance Grewe. алинеје 1. предсједник. године О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса Одбија се као неоснован захтјев Милорада Живковића. Број: 01-432-3/10 предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине 30.6.2010. а у вези са чланом предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скуп- 7. број 35/04) у комплетно рјешење се налази на огласној табли и интернет складу са чланом II/3. О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРЕЊЕ ТАРИФНИХ . 3.2010. директора. ске”. потпредсједница. од 27. РЈЕШЕЊЕ .Валерија Галић.07. На основу члана 4. складиштења и снабдијевања природним гасом (“Службе.

је за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини нити је то уставна надлежност Босне и Херцеговине већ изворна надле. државањем раније сопственичке структуре. На- скупштине Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Парламентар. могла да донесе оспорени закон. Члан III/2. ст. 35/04) и за оцјену уставности члана 5. укључујући и односе са Интерполом. децембра 2009. и став 3. ф) политика и регулисање питања имиграције. 8. предсједавајући Представничког дома Парламентарне скуп. и Херцеговине затражено је 3. Сем наведеног. Истакнуто је да Парламентарна скупштина не наводи аде. Подносилац захтјева сматра да је члан 5. рад и пословање су људска права у која се у де- не произилази да има основа за поновно одлучивање. у даљњем тексту: оспорени закон). у том појашњењу је наведено да је Парламент Босне и Хер- на скупштина) за доношење Закона о оснивању компаније за пре.а) ска права и слободе. Стога је спорно Херцеговине. них комуникацијских средстава. што потврђује и сам Устав Босне и Херцеговине у појашњењима правног поретка и тиме да све надлежности које нису изведене као Образложење надлежности БиХ припадају ентитетима. Наиме. аутоматски присвајајући својину других (правних) лица. и правним системом и на тај начин спријечи изазивање правне не- не је 26. и) регулисање међуентитетског транспорта. односно Федерације Босне и Хер. ментарне скупштине да регулише област успостављања компани. У свом одговору на захтјев Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине је навео да Уставноправна коми- 5. те да је доношење поменутог закона захтјев из Европског партнер- сник Босне и Херцеговине”. Сваки ентитет ће пружити сву потребну помоћ Влади Босне и тричне енергије. у стварима ко- односу на законодавство Босне и Херцеговине (члан II/2. оспореног закона јер није усклађен са Уставом БиХ 3. оспореног закона крши елементарна људска права и слободе гарантоване Члан III/5. алинеја 2. живању не могу да буду правни основ за доношење закона и осни- II . носи ентитета и унутар ентитета. број њем тексту: Европска конвенција). 11. сам за- није доставио одговор на захтјев. припа- не”. обавезе Босне и Херцеговине [. према мишље- нио је 1. Милорад Живковић (у даљњем тексту: подносилац захтје. извршавање надлежности Скупштине према Уставу. Наведено је да у конкретном случају јавни интерес није тре- њу компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцего. ју ентитетима. као што је предвиђено чланом VII. члан 5. бало штитити насртањем на имовину и имовинска права ранијих вини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”. Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцегови. питање да ли је Парламентарна скупштина.2010. број 35/04) и оцјену уставности чла. па чак и ентитета као 1. таквих.16 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . Према мишљењу под- вине већ одлучивао. 12.. подносилац захтјева је навео да ни у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцегови. број 35/04. на основ за доношење оспореног закона нашла у одредби члана IV/4. Пред. тарне скупштине Босне и Херцеговине за доношење Закона о оспореног закона супротан члану 1. године да доставе одговор на захтјев. 5. кон бесмислен и непроведив. закона потребних за спровођење одлука Предсједништва или за д) монетарна политика. од Пред. Устава БиХ. не пружајући минимум објашњења и уставности за један ва). 9. Општег оквирног споразума. као и Све владине функције и овлашћења која нису овим Уставом већ поменутог члана III/1. оснивање компаније за ту и сличне области. правних прописа.а) Уставом Босне и Херцеговине. Даље. члан II не оставља сумњу да је област преноса елек. а) вањска политика. подносилац захтјева предлаже да се у ставнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине цјелини стави ван снаге оспорени закон јер је без члана 5. ку Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.Broj 69 16. Протокола број 1 уз Европску оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (у даљ- Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”.. њу подносиоца захтјева. с обзиром на уставна ограничења. Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије друживању. тако драстичан чин гдје се дојучерашњи сопственици претварају у штине Босне и Херцеговине у вријеме подношења захтјева. Одговор Дома народа Парламентарне скупштине Босне и б) Одговор на захтјев Херцеговине достављен је подносиоцу захтјева 26. а поготово се једним законом не уређују имовинскоправни од- “Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни. Устава је су предвиђене Анексима 5-8. Према ми- шљењу подносиоца захтјева. Члан III/1 I . жност њених државотворних ентитета.07. ради се о универзалној надлежности е) финансирање институција и међународних обавеза Босне и сваког парламента у области законодавне власти. Уставног суда. марта 2010. под. г) спровођење међународних и међуентитетских кривично- 7.а) Устава Босне и Херцеговине. које су потребне за очување суверенитета. оспореног зако- I .]. према тој одредби се б) вањскотрговинска политика. Закона о оснива. акционаре а претходно им је одузета имовина. Подносилац захтјева наводи да је Парламентарна скупшти. године доставио одговор на захтјев. не може да се утврди изричито повјерена институцијама Босне и Херцеговине припада- усклађеност члана 5. кватну одредбу. чија је то изворна надлежност. вине (у даљњем тексту: Уставни суд) захтјев за оцјену постојања 10. уставни основ који јој даје мандат да област ко- ја је предмет регулисања она регулише. ства и захтјев из преговора о Споразуму о стабилизацији и при- на 5. конкретно члан азила. а посебно члана II који третира универзална људ. Босна и Херцеговина ће преузети надлежност у оним ствари- је се Устав Босне и Херцеговине позива и којима је дат примат у ма у којима се о томе постигне сагласност ентитета. Члан III/3. Правила сија Дома народа не подржава предметни захтјев. Члан 5. Према мишљењу подносиоца захтјева. ј) контрола ваздушног саобраћаја.Захтјев Сљедећа питања су у надлежности институција Босне и Хер- а) Наводи из захтјева цеговине: 6. 4. фебруара 2009. сигурности. То. нарочито из члана II/3. У складу са чланом 93. име.Поступак пред Уставним судом вање “Електропреноса” јер у вријеме доношења оспореног закона 2. го- дине. избјеглица и ношење закона. било каквим једностраним актом нечија имовина присваја. мократским и уређеним друштвима једноставно “не дира” нити се Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцегови. став 1.Надлежности институција Босне и Херцеговине III .Релевантни прописи рада и одлучивања о предметном захтјеву због тога што су они 13. Према мишљењу подноси. марта 2010. и 6. територијалног инте- . “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”. или Босне и Херцеговине). цеговине. успоставља надлежност Парламентарне скупштине на доношење ц) царинска политика. која има мандат за до. цеговине усвојио закон. године Уставном суду Босне и Херцего. Истакнуто је да је у вези са наведеним интересантно поме- уставне надлежности Босне и Херцеговине и Парламентарне нути појашњење дато из Канцеларије Високог представника. број 35/04) због сопственика јер се јавни интерес могао адекватно заштитити и за- тога што се ради о питању о ком је Уставни суд Босне и Херцего. На основу члана 22. Правила Уставног суда. Херцеговине како би јој се омогућило да испоштује међународне надлежност Републике Српске. а из навода или доказа изнесених у захтјеву носиоца захтјева.к) Устава БиХ. нос електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гла. тј. оспореног закона са Уставом БиХ. Даље је наведено да у х) успостављање и функционисање заједничких и међународ- одредби члана III/1. доводи до правне несигурности. ја. да је он објављен у Службеном гласнику. Подносилац захтјева предлаже да Уставни суд стави ван снаге члан 5. У том погледу. Устава БиХ не може да се нађе мандат Парла. Босни и Херцеговини није био уручен документ “Европско парт- нерство” нити су вођени преговори за закључење Споразума о ставничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне стабилизацији и придруживању са Босном и Херцеговином. конвенцијама и протоколима на ко.Увод на на најгрубљи начин крши људска права и слободе. наводи да прихваћеним методама тумачења свих чланова Устава. 2. Европско партнерство нити Споразум о стабилизацији и придру- не”.б) у релевантном дијелу гласи: оца захтјева. став 1. Устав Босне и Херцеговине у релевантном дијелу гласи: учествовали у доношењу оспореног закона као чланови Парла- ментарне скупштине. Уставни суд је донио одлуку о изузећу потпредсјед- нице Уставног суда Сеаде Палаврић и судије Мирсада Ћемана из IV .

Управни а) доношење закона који су потребни за спровођење одлука одбори електропривреда ће да обаве цјелокупан процес алокације Предсједништва или за вршење функција Скупштине према овом средстава у року од шездесет (60) дана од дана ступања на снагу овог закона. Средства дистрибуције која су искључена из ти своје дјелатности на цијелој територији Босне и Херцеговине. 8. на основу овог члана закона. ном финансијском институцијом. 2. Члан 10. укључујући и давање сагласности на тај поступак. те ће се поступак преноса средстава завршити у року од ц) одобравање буџета за институције Босне и Херцеговине. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . “Компанија” означава Електропренос Босне и Херцеговине. али не укључујући преносне водове који рективама Европске уније (и имплементацији директива ЕУ у зе. Компаније и почетак пословања). Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босна. Након осни. које се преносе на није и обезбјеђење континуираног снабдијевања електричном Компанију. Члан 13. одобрили за пренос.16. ва дистрибуције. Република Српска. ниједна електроенер. Јавно предузеће БиХ”. не заврши у на- б) одлучивање о изворима и износу средстава за рад институ. Јавно предузеће “Електропривреда” Босне и Херцеговине. овог закона (ре. Уколико се цјелокупни поступак алокације средстава. овлашћења. биће посебно и солидарно одговорни према Компанији за било које обавезе које 14. 3. Својина над Компанијом дефинисана је у складу са одред- овог закона. док ће мљама чланицама Европске уније). акционарско друштво Бања Лука. на на Компанију. У случају било ког спора насталог на основу преносом електричне енергије и дјелатностима везаним за пренос. те ће тај приједлог Парламентарна скупштина је надлежна за: поднијети управним одборима трију електропривреда. “НОС” значи Независни оператер система. У складу Босне и Херцеговине. Вилсоново шеталиште број 15. укључујући покрет- ну. сва средства и обавезе. повезују производне трафо-станице с преносним системом. Српске. Утврђивање почетног капитала сијска средства. одлуке независног члана. Закон носа имовине укључиваће сву имовину укључену у производњу се базира на постојећој међународној пракси и примјенљивим ди. . ст. Законом се намјерава подржати 4. пропорционално улогу 1. Средства производње која су искључена из пре- гије и регионалне развојне активности у вези са енергијом. тридесет (30) дана од дана његовог именовања у складу са одред- бама члана 51. Циљ овог закона је формирање јединствене преносне компа. (Ванредна овлашћења независног Оснивање Компаније члана Управног одбора за формирање Компаније) овог закона. преносе имовину. 5. овог закона (Регистрација 3. Електропривреда Босне и Херцеговине. у складу са чланом 7. Уставу. Закон о преносу). ске заједнице Херцег-Босна и Јавно матично предузеће Електро- привреда Републике Српске престаће имати надлежност и закон- Назив и сједиште ско право над преносом електричне енергије и активностима веза- 1. Независни члан може да. Др. у складу са подјелом надлежности међу ин. Након преноса. као и свако друго право или интерес на дио или 1. ЗДП-а Електропривреде Републике Српске. прелазног периода дефинисаног у члану 50. или ниже. као и њихови правни сљедници. Компанија ће обављати дјелатности које се односе на рад 6. водови преноса бити пренесени на Компанију. 2. говачке електропривреде које су наведене у овом члану. 1. став 1. у складу са чланом 13. нио обавезе у оквиру својих надлежности неће бити укључена у Сврха оснивања Компаније и искључиво овлашћење средства која се преносе на Компанију. Након регистрације Компаније и у складу са одредбама 9. искључиву надлежност за доношење одлука у вези са преносом цеговине. несена на Компанију. бр. и Херцеговине и Републици Српској. уз сагласност влада ентитета. Назив Компаније је “Електропренос Босне и Херцеговине” ним за пренос. Имовина и средства која су неопходна како би НОС испу- Члан 2. и 13. (Ванредна овлашћења независног члана Управног д) одлучивање о сагласности за ратификацију уговора. средстава. Луке Вукаловића број 3. Јавно предузеће за производњу. Сопственици 71000 Сарајево. 7. пренос елек- финисано у Закону о преносу.07. политичке независности и међународног субјективитета БиХ.Broj 69 17 гритета. обавезе и сопственичка права над имовином. Овим законом успоставља се акционарско/дионичарско дру- штво за пренос електричне енергије “Електропренос Босне и Хер. финан. 2. Јавно матично предузеће “Електропривреда” Републике капитала три електропривреде у БиХ. производње и имовине НОС-а из овог члана да латности везане за пренос. сем ако се другачи- Херцеговине”. електричне енергије до. Искључиво у сврху преноса Циљеви ових средстава. Електропривреда Хрват- Члан 4. независни члан преузет ће ција Босне и Херцеговине и за међународне обавезе Босне и Хер. односно по истеку наведеног ро- е) остала питања која су потребна да се спроведу њене дужно. као што је де. Дјелатности укључују пренос електричне енергије и дје. са одредбама овог закона. или која су јој додијељена заједничким споразумом ентитета. бама овог закона. 7/02 и 13/03. одобрење ДЕРК-у) и члана 51. тражна процедура наведена у члану 49. пренос и дистрибуцију електричне 1. тада ће да се испоштује арби- Члан 3. Компанија ће обавља. овог закона (Трајање гетска нити друга компанија неће имати овлашћење да се бави прелазног периода). Сједиште Компаније је у Бањој Луци. Имовина и средства неопходна за испуњење дистрибутив- цеговине” (у даљњем тексту: Компанија) и дефинишу се његове них дјелатности неће бити укључени у имовину која ће бити пре- функције. регулатору и оператеру система тричне енергије и активности везане за тај пренос постаће искљу- електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник чива надлежност и законско право Компаније. тако што ће се акције издати Федерацији Босне ности које се односе на пренос а које обављају сљедеће компани. овог је. (Трошкови оснивања Компаније и захтјев за Члан 5. Имовина и средства неопходна за испуњење производних стварање тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини и дјелатности неће бити укључена у имовину која ће бити пренесе- интеграција тог тржишта у регионално тржиште електричне енер. али не укључујући трафо-станице 110/x kV. Миле Будака број 106 А. издвајања средстава за пренос електричне енергије која су у сво- јини и којима управљају електропривреде и по потреби средства Члан IV/4. биће пренесени и постаће имовина Компаније: закона (Утврђивање почетног капитала). непокретну. преноса средстава укључују сву нисконапонску и средњенапонску дистрибутивну мрежу номиналног напона 35. Статут утврђује износ почетног одобреног капитала Компа- цјелокупну имовину коју су управни одбори електропривреда у није. Овај аутоматски пренос својине укључиваће сва средства. сматраће се да је право својине на овим средстви- ма правно ваљано. Требиње. неопходни за пренос и дјелат.2010. као и број акција и њихову номиналну вриједност. kV до. 3. материјалну или нематеријалну имовину. управљање и својина. Додатне институције могу да ни формираће комисије које ће сачинити приједлог раздвајања и буду успостављене према потреби за вршење ових надлежности. На дан извршења преноса средстава и обавеза. тричне енергије. енергијом према дефинисаним стандардима квалитета за добро- бит грађана Босне и Херцеговине. одбора за оснивање Компаније). веденом року од шездесет (60) дана. електропривреде које сти. 13. У Закону о оснивању компаније за пренос електричне су настале на основу било ког зајма или кредита који су директно енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и или индиректно узети од државе или ентитета. а која се тиче алокације имовине и сред- става. ка од шездесет (60) дана. електропривреде у Босни и Херцегови- ституцијама Босне и Херцеговине. Федерација Босне и Херцеговине и енергије Мостар. у складу са својим дискреционим система за пренос електричне енергије у складу са одредбама овог правом. у складу са одредбама члана 46. Почетни сопственици Компаније су: 3. Трошкове оснивања Компаније сносиће три босанскохерце- 2. 1. у ограниченом броју одобри изузетке искључењу средста- закона. број 35/04) релевантне одредбе гласе: је не договори са сваком појединачном релевантном међународ- Члан 1. би обезбиједио максималну ефикасност система преноса елек- гулисање преноса Компаније и међусобних односа). Одлука независног члана биће коначна до краја вања Електропреноса Босне и Херцеговине.

7. сима или да би обезбиједила наплату пореза или других доприно- рације Босне и Херцеговине. Европске уније). Закон се базира на посто- Херцеговине за регулисање ове области Уставни суд већ одлучи. јуна 2003. Уставни суд закључује да закључио да су оспорене одредбе у складу са Уставом Босне и оспорене одредбе предметног закона не крше уставно право на Херцеговине. додијељене у омјеру пре. Друго правило. садржано у ставу два овог члана. које је изражено у првој речени- 15. пропорци- дио захтјева. Наиме. у наведеној одлуци основа за поновно одлучивање. 24. серија А. Према томе. које ће све бити издате ентитетима. 5. а из навода или доказа изнесених у захтјеву не произилази да ске уније (и имплементацији директива ЕУ у земљама чланицама има основа за поновно одлучивање. и 9. 5. Правила Уставног суда. Уставног суда. ња права на имовину ентитета одредбом члана 5. Ова три пра- ма члану VI/3. 4. тричне енергије у Босни и Херцеговини и интеграција тог тржи- говине. Протокола број 1 уз Европ- ску конвенцију. објављена у “Службе. Захтјев за оцјену уставности поднио је предсједавајући ци првог става и које је опште природе. постићи”. њу о ком је Уставни суд већ одлучивао. Законом се намјерава подржати стварање тржишта елек- Споразум). да би надзирала коришћење имовине у складу са општим интере- не у омјеру према нетовриједности средстава уложених од Феде. 7. 2. оспореног закона. Прво. Правила Уставног суда гласи: му број У 17/05 од 26. 49. формулисане су У 17/05 од 26. Подносилац захтјева сматра да је одредба члана 5. Уставни суд указује на то да члан 1. Овај закон је јавно објављен у службеном 17/05 (види Уставни суд. Правила Уставног суда због ког оцјеном уставности одредбе члана 5. Нико не може да буде лишен своје имовине. Предмет захтјева је оцјена ма. Закона о оснивању компаније за пренос електричне енер.а) алинеја 2. 2. 23. 4. 8. и 51. што значи да је захтјев поднијело овлашћено лице из чла. представља инструмент “контролисања ни закон. односно да ли су та 21. ст. укључујући и оспорене. мирно уживање имовине и требају бити тумачена у свјетлу оп- ња уставне надлежности Босне и Херцеговине и Парламентарне штег принципа израженог у првом правилу (види Европски суд за скупштине за доношење Закона о оснивању компаније за пренос људска права. и са или казни. уживања имовине. број 87/06) овај суд Захтјев није допустив ако постоји неки од сљедећих случајева: оцјењивао уставност оспореног закона и чл. додијеље. пресуда од 23. Устава Босне и Херцеговине. године. став 3. 5. број 35/04) и за оцјену уставности члана 5. Претходне одредбе. законска рјешења пропорционална у погледу “средстава која се 4. 2. а из 46 став 3. према којој ће се захтјев одбацити као недозвољен циљ оспореног закона је формирање јединствене преносне компа- уколико се ради о питању о ком је Уставни суд већ одлучивао. Даље. оспореног закона. електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”. маја 2006. 2. такође. Имајући у виду одредбу члана 17. 5. 7.] даљњем тексту: Компанија) које је успостављено оспореним зако- к) право на имовину. вила нису различита. 25. септембра 1982. 2.2010. Одлука о допустивости и мериту- Члан 17. 8. Уставни суд подсјећа на то да је у Одлуци став 1. тако да сви они на које се ном гласнику Босне и Херцеговине”. године. 3. односно њего- 22. став 2. 8. на начин утврђен штим принципима међународног права. те ће у наредним ставовима ме. Разматрајући наводе подносиоца захтјева у погледу крше- гије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херце. члана 5. говине. оспореног закона са Уставом Босне и Херцеговине тако што је ји се жели постићи”. која ће бити пренесена на новоосновану Компанију. Из на. Протокола број 1 уз ма релативној нетовриједности средстава уложених од Републике Европску конвенцију одговара члану II/3.к) Устава Босне и Херцеговине гласи: ве ставове 1. број У 17/05 (види Уставни суд. став 1. укључујући уставни основ да би Парламентарна скупштина донијела оспоре. У вези са наведеним. тачка 20. да контролишу скупштина БиХ. Члан 1. формирање јединствене преносне компаније и обезбјеђење конти- мијери Владе Федерације Босне и Херцеговине и Владе Републи. и у односу на овај дио ради се о пита. говине. Како је на- луци Уставни суд је утврдио да постоји уставни основ да Босна и ведено у члану 1. њивао ст. 1. и 6. 3. а из навода или доказа Протокола број 1 уз Европску конвенцију. При испитивању допустивости захтјева у дијелу постоја. његове оспорене одредбе.а) Устава Босне и Херцеговине. 7. Такође. предметну област пренијели у надлежност државе. У наведеној од. у Одлуци број У 17/05 (види тачку оспорене одредбе предметног закона представљају саме по себи 20. Протокола број 1 уз Европску конвенцију. оспореног закона у цијелости крши риторно испитати овај дио предметног захтјева. У односу на наводе подносиоца захтјева да не постоји је у поменутој одлуци истакао да предметни закон. б) акције издате Републици Српској. 4. ни на који начин не утичу на страција акција) и према сљедећем омјеру: право државе да примјењује такве законе које сматра потребним а) акције издате Федерацији Босне и Херцеговине. Правила тересу који се огледа у члану 1.. уставно право на имовину ентитета. тачка 5. 1. 5. Треће правило. у цијелости. број 35/04). Статутом. у смислу да нису повезана: друго и треће правило се односе на поједине случајеве мијешања у право на 16. 2. маја 2006. став 1. производних дјелатности и дјелатно- Члан 1. ст.Broj 69 16. став 61). коришћење имовине у складу са општим интересом. међутим.Допустивост та три различита правила. број 52. године.Меритум трити да ли се законским рјешењима из осталих оспорених ставо- ва члана 5. Протокола број 1 уз Европску конвенцију обухва- V ..к) користе и циља који се жели постићи”. тачка 17. циљ овог Закона је Херцеговина законски уреди предметну област. 7. одлучио као у диспозитиву ове одлуке. Његове одредбе. имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Уставни суд се у наведеној одлуци није бавио мални разлог из члана 17. Даље се регулише која то имовина и средства неопходна за испуњење дистрибутивних. као и питање вање своје имовине. став 1. 3. а из није у складу са дефинисаним стандардима квалитета а за добро- навода или доказа изнесених у захтјеву не произилази да има бит свих грађана Босне и Херцеговине. Дакле. између осталог. будући да су пре. и 6. овог члана. непропорционалност између “средстава која се користе и циља ко- и 6. Sporrong и Lönnorth против Шведске. у односу на кршење устав- навода или доказа изнесених у захтјеву не произилази да има ног права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине основа за поновно одлучивање. Уставни суд 17. Дакле. оне односе могу разумјети посљедице свог поступања. став 2. већ је само оцје- захтјев није допустив у односу на оцјену уставности члана 5. надлежности и законског права над преносом електричне енерги- . и 6. са довољном јасноћом и прецизношћу. ном. Уставни суд истиче да се наведеним ставовима регулише питање преноса средстава и обавеза са по- Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска стојећих компанија на акционарско/дионичарско друштво за пре- права и слободе из става 2. и члана 1. оспореног закона.к) Устава Босне и Херце- Српске. ст. односи се на лишавање имовине и подвргава га извјесним услови- на VI/3. тачка 5. Устава Босне и Херцеговине и члана 1. ст. онална у погледу “средстава која се користе и циља који се жели 20. ст. Уставни суд не налази да 18. нуираног снабдијевања електричном енергијом према дефиниса- ке Српске 2.07. оспореног закона. а за чије рјешавање је Уставни суд надлежан пре. у смислу члана III/5. ради се о питању о ком је Уставни суд већ одлучивао. Уставни суд упућује на Одлуку Уставног суда број У коришћења имовине”. Уставни суд је. Уставни суд је пошао од одредби члана 17. број 87/06). Из наведеног јасно произилази да је закон доне- сен у јавном и општем интересу. тачка 5. Даље је Уставни суд утврдио да не постоји ниједан фор. и 9. разматрајући члан 5. сматра да одредба члана 5. шта у регионално тржиште електричне енергије и регионалне веденог произилази да је о питању уставне надлежности Босне и развојне активности у вези са енергијом. 26.а) Устава Босне и Херце. и 9. ст. и 9. 1. крши право на имовину ентитета. овог закона (Издавање и реги. објављена у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”. Уставни суд је. ст. Члан II/3. у другој реченици истог става. у складу са чланом 18. 4. чиме су. 2. и 5. и 6. цитиране одлуке) већ одлучио и о усклађености члана 5. Одлука о допустивости и меритуму број гласилу. оспореног закона супротна одредби члана II/3. изражава принцип мирног Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херце. 8.18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . Почетни одобрени капитал Компаније састојаће се од једне сем у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и оп- класе акција. ст. јећој међународној пракси и примјенљивим директивама Европ- вао. дозвољава да уставности оспореног закона који је донијела Парламентарна државе потписнице имају право. став 2. говине”. Протокола број 1 уз Европску конвенцију гласи: сти Независног оператера система неће бити укључена у имовину Свако физичко или правно лице има право на неометано ужи. што укључује: нос електричне енергије “Електропренос Босне и Херцеговине” (у [. предметног Закона. године закључили Споразум о Преносној ним стандардима квалитета за добробит грађана Босне и Херцего- компанији и Независном оператору система (у даљњем тексту: вине. Према наведеном. 5. Стога ће Уставни суд размо- VI . из наведеног произилази да је у поменутој одлуци Уставни суд закључио да је оспорени закон донесен у јавном ин- 19. Подносилац захтјева 3. у односу на овај Уставни суд је утврдио да је одредба члана 5. изнесених у захтјеву не произилази да има основа за поновно од- лучивање.

не крши право на имовину ентитета. 3. тачка б) ЗКПБиХ. адвокат из Козарске Дубице. терете за кривич- жели постићи”. На основу члана 61. БиХ је навео да из изјаве свједока К-1. став 1. те чињеницу да се оспорени 4. на основу члана VI/3. децембра 2009. оспореног закона.Поступак пред Уставним судом шења садржаних у оспореним ставовима члана 5. II . Т. одговор на апелацију. ст. и 2. Суд БиХ је навео да је о вршењу притиска да О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ промијене свој исказ свједочио свједок Д. 76/06. године. и 2009. а све у вези са чланом 180. вео да се Оптужницом Тужилаштва БиХ број КТ-РЗ 57/09 од 17. оспореног закона ве одговоре на апелацију. у саставу: тати кривични поступак утицајем на свједоке. септембра 2009. став 2. и М. како из исказа Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија у свједока. 3. септембра 2009. даље. 7. на 132. а међу II/3. и 4. них разлога за притвор. но дјело злочина против човјечности из члана 172. Уставни суд сматра да су ставови 1. одгово- закон базира на постојећој међународној пракси и примјенљивим ри на апелацију достављени су апеланту 12. Правила Уставног суда. них и здравствених разлога. оспореног закона пропорционални у по- гледу “средстава која се користе и циља који се жели постићи”. ст.Миодраг Симовић. прикриваче. терес за доношење оспореног закона. 7.Крстан Симић. децембра 2009. ције пропорционално улогу капитала три електропривреде у БиХ. који су дали исказ у Тужилаштву БиХ или га тек требају дати. 3. д). затим свједоци КО- Одбија се као неоснована апелација Петра Чивчића поднесе. септембра уставности неоснован. К. е) и к). године доставило дјелатности. године. октобра 2009. произилази из чињенице да је у овом предмету потврђена опту- жница. ње притвора и постојања посебних притворских разлога из члана 132. 3. и 9. 58/08 и 12/09.б) Устава Босне и Херцеговине. што број X-КР-09/772 од 25. директивама Европске уније. у даљем тексту: ЗКПБиХ). Дакле. 27. Даље. 53/07. септембра 2009. године апелацију Уставном суду Босне и Херцегови- тање трошкова оснивања Компаније. продужен је притвор због 9. Стога. Суд БиХ је за заштиту људских права и основних слобода. При оцјени постојања пропорционалности законских рје. уколико Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник буде на слободи.. октобра 2009. те знању и вјешти- II/3. На основу члана 22. октобра 2009. те један од преживјелих свједока С. 29/07. жили заштиту управо због страха за себе и своју породицу. године да доста- нално улогу капитала. постојећим компанијама ентитета остављени су имовина и сред- ства неопходна за испуњење њихове дистрибутивне и производне 3. Суд БиХ је навео да је чињеница да је апелант у мо- од 13. ст. 8. У погледу посеб- предмету број АП 4000/09. Такође је регулисано пи. и члана 61. Суд БиХ је навео да основана Предсједник сумња да су оптужени починили кривично дјело наведено у опту- Уставног суда БиХ. VII . 32/07. те да одредба члана 5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода Према томе. Суд БиХ је навео да је чињеница да сви оптужени жи- . цембра 2009. њег рјешења о притвору. услов за одређивање и продуже- став 4. предметног за. алинеја 2. као и јасан јавни ин. разлога предвиђених чланом 132. даље. није не. Такође. ст. Суд БиХ је навео да из акта СИПА-е број 17-04/2-04-2-584/08 од Образложење 23. предсједник. 5. 1.Закључак 15/08. члана 59. тако и из материјалне документације. а изра- . године апелант и Б. јуна 2008.р. 64/08 и 51/09). одређено 29. став 1. с. судија и зили су и страх и бојазан због свједочења у овом предмету. “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”.Чињенично стање 3. Према члану VI/5. произилази да је упра- на сједници одржаној 25. судија. кривичном поступку БиХ (“Службени гласник БиХ”. 13/05. 48/05.жртве извршеног кривичног дјела. 1. 76/07. 8. који се терете за учешће у истом догађају на локалитету Ко- рићанских стијена. На основу члана 26. омогућава да се на једноставан начин информише о свједоцима Одбацује се као недозвољена апелација Петра Чивчића подне. Суд БиХ је. ве у малој средини у којој се налазе саизвршиоци. 26/04. контактирати са овим лицима. као и из доказа достављених уз оптужницу. 1. Кривичног закона БиХ.Мато Тадић. Љ. Рјешењем Суда БиХ број X-КР-09/772 од 25. а Суд БиХ 30.Сеада Палаврић. 63/04. 28. уколико се нађу на слободи. јануара 2010. године бивши припадници Интервентног вода одржали састанак у једном уго- I . као и свједоци . 1. став 1. сљедећи начин. Б. није несагласна са одредбама члана II/3к) Устава Босне и Хер.2010. године у односу на члан слободи или су недоступни органима кривичног гоњења. и 9. ње притвора постојање основане бојазни да ће оптужени. ст. судија.07. члана 5.е) Устава Босне и Херцеговине и члан 6. Уставни суд полази од чињенице да је ставом 9. та чињеница му конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Уставни суд сматра да одредба члана 5. Херцеговине (у даљем тексту: Суд БиХ) број X-КР-09/772 од 13. ст. став 1. и М. Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке. а све с “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику циљем опструисања предметног кривичног поступка. од Су- кона. Т. жници као општи услов за одређивање и продужење притвора Др Миодраг Симовић. 3. Даље. и 3. што указује на то да је оправдано постоја- заступа Саван Зец. у смислу члана 13. ст. није присуствовао предметном догађају.16. фебруара 2010. у вези са тачкама а). маја 2008. 7. 5. Наведено је да ће се контрола оправданости притвора вр- Херцеговине и члана 1. Такође. де. а најдуже три године од дана потврђивања опту- крши право на имовину ентитета из члана II/3к) Устава Босне и жнице. III . Суд БиХ је навео да је. имајући у виду наведено. Правила Уставног суда. не”. 46/06. и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на 7. Европске конвенције којима се налазе и бивше колеге оптужених. став 1. и др. рјешавајући апелацију Петра Чивчи. ст. публици Српској. године и Рјешења Суда БиХ број X-КР-09/772 од 25. Правила Уставног суда. Сем тога. члана 16. Тако. 1. 4. Протокола број 1 уз Европску конвенцију шити након истека свака два мјесеца од дана доношења посљед- због тога што је оспорени закон донесен у јавном интересу. 2. тачка 14.Broj 69 19 је и активностима везаним за тај пренос. те да су многи свједоци тра- . бр. 1. 4. 8. 18 и КО-8. Љ. жилаштво БиХ) затражено је 22. ког ном лишавању слободе. Петар Чивчић (у даљем тексту: апелант) из Приједора. 8. 5. 3. дате у Тужилаштву БиХ број КТ-РЗ 48/06 од 26. саучеснике или . ње бојазни Тужилаштва БиХ да би оптужени могли да утичу на . Европске ни које му пружа полицијска дужност. У образложењу рјешења Суд БиХ је на- ђе је закључено да одредба члана 5. 8. и 3. године у односу на члан упућује на закључак о бројним познанствима. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . и 9. ст. потпредсједница. године. неоснован и не главног претреса. децембра 2009. 5. 4. преурањена.. тројица оптужених на слободи због породич- Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцегови. и 9. сакрити или измијенити доказе и оме- Босне и Херцеговине”. године и Рјешења Суда Босне и Херцеговине менту лишења слободе био активни полицајац у Приједору. Тужилаштво БиХ је 29. члана 5. навео да је Тужилаштво БиХ уз оптужницу поднијело приједлог за продужење мјере при- 31. тачка х) 30. због тога што је навео да су у предмету који се води пред овим судом против З. на против Рјешења Суда Босне и Херцеговине број X-КР-09/772 7. уништити. Суд сена против Рјешења Суда Босне и Херцеговине број X-КР-09/772 БиХ је. Протокола број 1 уз Европску конвенцију. године. што води закључку да ће оптужени.Увод ститељском објекту у Приједору гдје су расправљали о евентуал- 1. издати ак. навео да је евидентно да је у извршењу предметног од 13. 5. и 4. Устава Босне и Херцеговине. као и питање својине над не (у даљем тексту: Уставни суд) против Рјешења Суда Босне и Компанијом тако што ће се Федерацији Босне и Херцеговине и Ре. 7. године и Рјешења Суда Босне и Херцеговине кривичног дјела учествовао велики број лица од којих су многи на број X-КР-09/772 од 25. 1. године апеланту и Б. Уставни суд је закључио да је предметни захтјев за оцјену је да на основу тог рјешења притвор може да траје до окончања уставности одредбе члана 5. одлуке твора свим оптуженим због испуњења општег услова за продуже- Уставног суда су коначне и обавезујуће. д о н и о ј е во апелант био присутан када је на овог свједока вршен притисак да потпише изјаву да један од саизвршиоца. пропорционална између “средстава која се користе и циља који се септембра 2009. 5. Суд . 4. 4. тачке б) и д) Закона о цеговине и члана 1. године. тачке б) и д) ЗКПБиХ. Такође. године произилази да су у мају 2008. против ког је у току ОД Л У КУ главни претрес пред Судом БиХ. став 2. И. Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.д) Устава Босне и Херцеговине и члан 5. Из наведеног произилази да је предметни захтјев за оцјену 6. наведеног да БиХ и Тужилаштва Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Ту- члана регулисано да ће се ентитетима издати акције пропорцио. поднио је 15. према одредби чла- ћа. бр. 36/03.Мирсад Ћеман. 60/05.

У вези с тим. ног рјешења. тизације утицаја на свједоке оптужбе или саучеснике у извршењу између осталог. у погледу изјаве свједока К-1 од 26.. те да је неопход. Суд БиХ је истакао да све Европска конвенција) и право на правично суђење из члана II/3. став 1. Суд БиХ је нагласио да су лоне издвојили око 200 мушкараца. саучеснике или при. што је поткријепљено ставом Уставног суда у Одлуци лих саучесника већ и свједока. апелант наводи да му никад ни- 2-584/08 од 23. Одлучујући о апелантовој жалби против наведеног рјеше. браниоцу оптуженог Д. Суд БиХ је истакао 8. Суд БиХ је навео да склоност апеланта и оста. даље. тачка б) на свједоке нису поткријепљени доказима који указују на то да је ЗКПБиХ битно навести околности које несумњиво указују на по. став 1. твора. У погледу акта СИПА-е број 17- них довело до узнемиравања јавности и да би тензије резултовале 04/2-04-2-584/08 од 23. Суд БиХ је истакао да се апелант и остали оптужени тере. овом или било ком другом састанку бивших припадника Интер- вентног вода. поготово не на начин да се шењу није било неопходно прецизирати начин на који је апелант том лицу оспорава право на слободу. став 1.20 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . разлога за притвор из члана 132. и др. слободе. При томе. снике отклонила уколико би се одредиле мјере забране које би. Европске конвенције за преживјелих и данас живи на подручју ове општине. Дакле. маја 2008. тачка д) ЗКПБиХ. годи- зијске опасности. Апелант сматра да су му оспореним рјешењима повријеђе- сан не само за жртве већ и за становништво несрпске национално. године. сакрили катске канцеларије и даје изјаве о догађајима који требају бити или кривотворили. КО-8 и Д. а да је лих оптужених ка договарању и прикривању извршења предмет. став 1. С обзиром на на само на претпоставкама због природе и тежине кривичног дје- наведено. злочин који је почињен неминовно оставља бројне и тешке психо- ноправни услов за продужење притвора у складу са чланом 132. став 1. Суд БиХ је навео да се ради о догађају који је изузетно потре. године којим је жалба одбијена. Суд БиХ је навео да у конкретном случају постоје члана 132. Суд БиХ је навео да се оптуженима ста. IV . тачка д) ЗКПБиХ захтијева постоја- ставља на терет извршење кривичног дјела за које је законом за. Тиме је испуњен и субјективни услов из приједлогу Тужилаштва БиХ. тачка д) ЗКПБиХ. Апелант наводи да Суд БиХ није сматрао битним да ном угоститељском објекту у Приједору гдје су расправљали о разјасни питање зашто заштићени свједок даје било какве изјаве евентуалном лишавању слободе. Наиме. те их након доласка на лока. Даље. истиче да је неоснован и паушалан навод Суда БиХ да би апелант ма приступио санацији терена.е) ове околности у својој укупности представљају ванредне околно. апелант наводи да у нарушавањем јавног реда.д) Устава сти општине Приједор. апелант наводи да чи- ња. апелант наводи да постоји изузетна са- творски разлог из члана 132. Апелант сматра да тежа казна. С обзиром на наведено. свједока. Суд БиХ је навео да је неколико лица прежи. пратећи памћен злочин који је и данас изнимно потресан за становништво конвој цивила који се кретао из Приједора према Травнику. штетне реперкусије почињеног злочина још увијек присутне на литет Корићанских стијена постројили лицем окренутим према подручју гдје бораве оптужени. апелант сма- Наиме. Даље. физичке посљедице на преживјеле жртве злочина. Ј. Суд БиХ је донио Рјешење број X-КР-09/772 од 13. да би након тога на тијела рило јавност и резултовало нарушавањем јавног реда. вези с тим. У погледу постојања посебних притворских разлога из 10. став 1. Тиме је испуњен законом прописани формал. тачка б) ЗКПБиХ. утицали на свједоке и саизвршиоце. При томе. апелант сматра да би се могућност утицаја на сауче- јима се указује на недостатке оспореног рјешења у смислу конкре.2010. заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: дневно у могућности да виђа оптужене. у његовој адвокатској оптужени имају огроман интерес да се не пронађу материјални канцеларији. те да би доласком у посјед такве заштите када заштићени свједок Тужилаштва БиХ обилази адво- документације. да би апелантовим пуштањем на слободу била доведена у опа- матичности. Суд БиХ је навео да је склоност ка предмет свједочења. тачка б) ЗКПБиХ. тра да је Суд БиХ извео закључак о испуњености овог услова са- те за извршење кривичног дјела злочина против човјечности. ђивања њене истинитости. прихвата закључак из провалији. што води закључку да он није присуствовао нарушавању јавног реда. мах реаговала на сваки чак и покушај контактирања не само оста- криваче. што мо на основу претпоставки и индиција. што представља законску претпоставку за одређивање саслушање свједока на главном претресу и успјешно вођење пред.. 11. лант сматра да је одлука Суда БиХ у погледу постојања посебних но заштитити жртве и свједоке од поновног трауматизовања до ко. Тиме је испуњен први општи услов који законодавац је Суд БиХ морао имати за основ неке конкретне ситуације да је предвиђа у контексту одрживости цитираног притворског основа. Такође. те да. Европске конвенције. апелант наводи да му та изјава никада није предочена. али и блиске став 1. починиоци злочина у тој средини. тачка б) ЗКПБиХ. Према мишљењу Суда БиХ. апелант сматра да је неспор- разлози који оправдавају задржавање апеланта и осталих оптуже. очигледно да та изјава није била ни предмет провјере ради утвр- ног кривичног дјела произилази из акта СИПА-е број 17-04/2-04. Апе- сти и стварну пријетњу нарушавању јавног реда. Апелант. ст. на чињеница да је испуњен објективни услов за одређивање при- них у притвору и на основу члана 132. Суд БиХ је навео да дуготрајног затвора. којима је притвор укинут због одређених разлога. ла које му се ставља на терет. 12. пуштањем на слободу контактирао са оптуженима из предмета З. било коме у Приједору или шире упућена било каква пријетња или . сви адвокату Р. према мишљењу Суда БиХ. У образложењу рјешења вичног дјела нису до данас процесуисани не може њему ићи на те- Суд БиХ је навео да су неосновани апелантови жалбени наводи ко. С обзиром на то. Суд БиХ је закључио да постоје апелант истиче да је потребна конкретизација утицаја на свједоке разлози који оправдавају продужење притвора на основу члана или саучеснике. а нарочито у присуству апеланта и других лица. ни- члана 132. притвора према овом основу. тачка б) ЗКПБиХ заснова- јег би засигурно довело поновно виђање оптужених. јуна 2008. посебно потенцијално осумњичени. све наведене Суд БиХ је. свједоке и прикрију доказе. Међутим. став 1. апелант злоупотребљавао своја овлашћења као полицајац. води Суда БиХ у вези са његовом професијом и могућим утицајем стирање притворског разлога из члана 132. утицај на свједоке у овом предмету није паушалан навод оспоре. те да је. обухватале забрану контактирања са могућим са- предметног кривичног дјела. те да су код њих присутне бројне психофизичке а) Наводи из апелације посљедице настале као резултат преживјелих догађаја. за које је запријећена казна затвора од 10 година или сност безбједност грађана и њихове имовине. апелант истиче да је онда потпуно нејасна сврха мјере ног дана била у пратњи конвоја. Б. тачка д) ЗКПБиХ. Даље. а по- стојање озбиљног ризика да ће доћи до забрањеног утицаја на себно у односу на члан 132. ни право на личну слободу и безбједност из члана II/3. јер је за егзи. године према ком су у мају 2008. број АП 6/08 када је разматрано о одређивању притвора због колу. Наиме. је предочена ни изјава коју је наводно свједок К-1 потписао под не бивши припадници Интервентног вода одржали састанак у јед. метног поступка. године.07. из ко. Суд БиХ је закључио да би пуштање на слободу оптуже. односно пуког нагађања се сматра кривичним дјелом широке распрострањености и систе. Суд БиХ је навео да је неспорно да се оптуженима да одредба члана 132. навео да уважава чињеницу да односи оптуже- околности указују на оправдану бојазан да би оптужени. уколико них са суграђанима нису били нарушени у периоду прије лишења буду на слободи. бацали ручне бомбе. а додатно је конкретизован и исказима свједока КО. 3. када је у питању субјективни услов. тачка б) ЗКПБиХ може засно- вати и на околностима које указују на постојање озбиљног ризика радња између Тужилаштва БиХ и СИПА-е која би засигурно од- да ће доћи до забрањеног утицаја на свједоке. те је свако. У докази који експлицитно наводе имена свих лица која су критич. Суд БиХ је навео да велики број Босне и Херцеговине и члана 5. годи. Суд БиХ је навео да се при- учесницима. У погледу навода Суда БиХ да постоји озбиљан ри- 9. октобра њеница да други потенцијални учесници у извршењу истог кри- 2009. а што би имало за посљедицу ометање кривичног 132. ње ванредних околности које у својој корелацији представљају пријећена казна затвора у трајању од најмање 10 година или казна стварну пријетњу нарушавању јавног реда. И. зик од утицаја на свједоке или саучеснике. апелант када је након критичног догађаја заједно са другим лици. Такође. незанемарива чињеница да у то га. и 4. сто. Такође.Broj 69 16. стога. Наиме. општине Приједор. тачка д) ЗКПБиХ за продужење притвора који су наведена лица која су наводно присуствовала том састанку у подразумијева постојање ванредне околности и стварне пријетње мају 2008. испуњен услов за продужење притвора у складу са одредбом вријеме оптужени нису били окарактерисани као потенцијални члана 132. како би се обезбиједило несметано поступка. а нарочито ако су у канцеларији присутна и прикривању трагова извршеног кривичног дјела показао управо друга лица. али да је. Потом су појединачно и рафално пуцали по њима оспореног рјешења да би пуштање оптужених на слободу узнеми- услијед чега су тијела падала у понор. на терет оптуженом у другом предмету. став 1. апелант сматра да на- утицао на свједока нити шта му је конкретно рекао.Апелација вјело тај злочин. Такође. маја 2008. не. У вези с тим. што је видљиво из исказа саслушаних свједо- вља на терет да су предметно кривично дјело извршили на начин ка који описују дешавања на Корићанима као стравичан и неза- што су као припадници I интервентног вода Приједор. Према оцјени Суда БиХ. ту документацију засигурно уништили. као ни у оспореним рјешењима. сроднике страдалих. апелант сматра да одлука суда у једном предмету не може да иде 18. Устава Босне и Херцеговине и члана 6. рет. Суд БиХ је истакао да у оспореном рје. став 1. 13. Д. При томе. став 1. притиском. исто тако. даље.

VI . односно одлуке која се њоме оспорава. Затим. и 4.д) Устава Босне и Херцего- међу којима је и исказ свједока К-1. којима се на било који начин угрожава безбједност грађана. према пракси услове у погледу допустивости. Нико ометати кривични поступак утицајем на свједоке. став 1. Имајући у виду одредбе члана VI/3. 2. члана 16. став 1.д) Устава Босне и Херцеговине у релевантном дије- си: лу гласи: Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска Члан 132. оспорено рјешење апелант је примио 16. У одговору на апелацију Суд БиХ је навео да апелант у сти и недостаци који се појаве у једној фази поступка могу да бу- апелацији понавља наводе из своје одбране дате у току поступка ду исправљени у некој од наредних фаза истог тог поступка. права и слободе из става 2.. правичност поступка оцјењује на основу поступка као цјелине. ва и услове из члана 16. Суд БиХ предлаже да се апелација одбаци као очиглед. 53/07. Правила Уставног суда. конвенције односе на кривични поступак у цијелости. вођења надлежној судској власти када постоји оправдана сумња да а које је посебно тешко с обзиром на начин извршења или посље. 76/06. Уставног суда. које се заснива искључиво на индицијама. те да се од- б) Одговор на апелацију говор на питање да ли је нека од ових гаранција прекршена не мо- же дати док поступак траје. и 4.. сакрити. Свако ко је ухапшен или лишен слободе према одредбама Уставни суд. 58/08 и 12/09) у релевантном дијелу гла. није могуће. има апелациону надлежност у питањима која става 1ц) овог члана мора одмах бити изведен пред судију или су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због друго службено лице законом овлашћено да врши судску власт и пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини. такође. јер је њима ријешено са- но (prima facie) неоснована или да се одбије као неоснована. Такође. Суд БиХ је правилно испитао оправда. број 146. VII .. 68. тач- шењима сасвим разложно указано на постојање ванредних окол. према којој ће се апелација одбацити као недо- апеланту и његовом браниоцу достављени редиговани искази свих звољена уколико је преурањена. тј. ако се ради о кривичном дјелу за ц. овог члана. навело да су ла Уставног суда. Стога. ако би пуштање на слободу резултовало разлози да се лице спријечи да изврши кривично дјело или да. Правила Уставног суда. године. 63/04. Имајући у виду одредбу члана 16. у року од 60 дана. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . 3. кон извршења кривичног дјела.07. У складу са чланом VI/3. став 4. односно одлучено о једној фази поступка. ча (види Европски суд. Закон о кривичном поступку БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине и члана 5. У погледу апелантових навода о повреди права на правично суђење из члана II/3. 36/03. 46/06. према закону. и 4. Према ми. децембра 2009. мора имати право на суђење у разумном року или на пуштање на . децембра 1988. на рјешења не представљају одлуку која је резултат цјелокупног вање притвора неопходно ради спречавања нарушавања јавног ре.] [.е) Устава Босне и Херцего- ставкама и тежини кривичног дјела довело апеланта у позицију да вине и члан 6. је то лице извршило кривично дјело или када постоје ваљани дице кривичног дјела. У одговору на апелацију Тужилаштво БиХ је навело да је апелација у односу на наводе о кршењу права на правично суђење Суду БиХ поднијело образложен Приједлог за одређивање при. хипотетичким претпо.д) Устава Босне и Херцеговине нити члана 5. а апелација је поднесена 15.16. ок- шљењу Тужилаштва БиХ. Апелант сматра да му је оспореним рјешењима повријеђе- тај начин прекршено и право на правично саслушање у кривич. године. Уставни суд.Меритум V . серија А. став 1.] б) ако постоји основана бојазан да ће уништити. 22. 21. ст.б) Устава Босне и Хер- члана 6. Свако има право на слободу и безбједност личности.] 18. Уставни суд закључује да је предметна 16. ност продужења мјере притвора апеланту. У складу са чланом 16. пресуда од 6. ваности кривичне оптужбе против њега. 3. није. Европске конвенције доказивање супротног практично постаје немогуће. Европске конвенције. Barbera. апелант наводи да је неспорна чињеница да Суд БиХ не.Broj 69 21 да су предузете радње с циљем изазивања страха код грађана или 19. и других свједока.Релевантни прописи 25. С обзиром на то.. Одлука број У 63/01 од 27.] кривично дјело притвор може да му се одреди: д) Право на личну слободу и безбједност. ст.д) Устава 17..] [. те детаљно образложио године. конвенције. Уставни суд подсјећа на рантована чланом II/3. 26/04. Коначно. Европске времене мјере апеланту и другим оптуженима број КТ-РЗ-57/09 од конвенције преурањена. августа 2009. Допустивост у односу на члан II/3.. Европске мални разлог због ког апелација није допустива.. Прави- њеног кривичног дјела. И.2010. Европске конвенције. Правила Уставног суда. Рјешење Суда БиХ број X-КР-09/772 од 13. Европске Европске конвенције. јуна 2003. Европске конвенције. 3. а који су у оптужници диспозитиву ове одлуке. став тачка б) ЗКПБиХ. ст. разлоге због којих сматра да постоје легитимни циљеви који Правила Уставног суда. то да се гаранције права на правично суђење из члана 6. што укључује: (1) Ако постоји основана сумња да је одређено лице учинило [. те да му је на 20. године. ст. ка 18. Тужилаштво БиХ сматра да је апе.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6.. апелант сматра да је ограничење права на слободу луку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио. јер евентуални процедурални пропу- 15. саучеснике или не смије да буде лишен слободе изузев у ниже наведеним случаје- прикриваче. К-8. ности као претпоставке за примјену члана 132. суде. року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио од- 14. Даље. У ве. тачка 14. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је да постоје бројни примјери утицаја на свједоке. Тужилаштво БиХ вине и члан 5. БиХ”. Допустивост у односу на члан II/3.. предложени за испитивање на главном претресу у овом предмету.е) Устава Босне и Хер- ним стварима и друга права у вези са кривичним поступком зага. Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре- зи с тим.б) Устава Босне и Херцеговине. Апелант оспорава наведена рјешења Суда БиХ тврдећи да су му тим рјешењима повријеђена права из члана II/3. Европске конвенције у релевантном дијелу гласи: вични поступак или ако нарочите околности указују на то да ће 1. 76/07.Допустивост [. из члана II/3. октобра 2009. У конкретном случају Уставни суд указује на то да оспоре- чина извршења и посљедица предметног кривичног дјела одређи. јер није штво БиХ сматра да у конкретном предмету не постоји повреда очигледно (prima facie) неоснована нити постоји неки други фор- члана II/3. апелација у овом дијелу испуња- оправдавају продужење мјере притвора. Европске конвенције истиче да је из приједлога за продужење мјере притвора видљиво 23.. те да су у том приједлогу наведени кон- кретни примјери утицаја на свједоке који свједоче поводом учи. вима и у складу са законом прописаним поступком: [. Суд БиХ је навео да у конкретном случају посто- је особите околности које поткрепљују закључак да је услијед на. у смислу утврђивања осно- да. објављена у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”. како је прописано чланом 16. 32/07. 48/05. те да се продуже. При томе. мо једно процедурално питање. но право на правично суђење из члана II/3.. те у Слиједом тога. тачка д) број 38/03). цеговине. ЗКПБиХ. тобра 2009. став 1. 2. Суд БиХ сматра да су у ни поступак био правичан док се поступак правоснажно не окон- оспореним рјешењима дати конкретни и одлучни разлози у погле. Суд БиХ сматра да је у оспореним рје. Уставни суд је одлучио као у свједока који су добили мјере заштите. 29/07. Члан 5. С обзиром на то. Meeseque и Jabardo против Шпа- ду постојања посебних притворских разлога из члана 132. исцрпљени сви дјело- ма никаквих материјалних доказа да је апелант било шта слично творни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у учинио или покушао да учини. 15/08. кривичног поступка против апеланта. Тужила. Уставни суд је утврдио да предметна апелација у овом дијелу испуњава лација у овом дијелу преурањена будући да се. побјегне. године. 13/05.е) Устава Босне и Херцеговине и 24. законитог хапшења или лишавања слободе у погледу при- које се може изрећи казна затвора од десет година или тежа казна. измијенити или кривотворити доказе или трагове важне за кри. у принципу. 27. и 4. Тужилаштво БиХ је. који је претходио доношењу рјешења о продужењу притвора. [. цеговине и члана 6. Наиме. 1..] д) у ванредним околностима. даље. утврдити да ли је кривич- жалби изјављеној против тог рјешења. Д.е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6. бр. Члан II/3. године ње мјере притвора заснива не само на исказу свједока К-1 већ и на против којег нема других дјелотворних правних лијекова могућих исказима свједока К-18. на- стварном пријетњом нарушавању јавног реда.

Европске конвенције неосновани. алинеја 2. став 1ц) Европске конвенције. доставио било какав доказ који би могао. Уставни суд закључује да и процедуралну и материјалну заштиту таквих лица. . Уставни суд запажа да је ва и основних слобода у вези са продужењем притвора Олару Суд БиХ јасно указао на то да околности под којима је извршено Иоану Дорину на основу рјешења Суда Босне и Херцеговине бр.е) Устава Босне и Херцеговине и члан .] гућим и вјероватним наводе о кршењу наведеног права у предмет- ном поступку. и 4.д) законом овлашћено да врши судску власт”. њима повријеђено право из члана 5. Имајући у виду наведено. Дјелимично се усваја апелација Оларуа Иоана Дорина. Уставни суд указује на то да одредба члана 5. став 3. Европске конвенци- мора да буде усклађен и са стандардима из Европске конвенције. Уставни суд је одлучио као у диспозитиву рају бити такве да упућују на постојање општег (јавног) интереса ове одлуке. због постојања основане бојазни да ће члана 59. да за постојање притворског разлога из члана 132. стоје околности које несумњиво указују на постојање озбиљног на сједници одржаној 11. апелант. сем паушалних навода. Европски суд не постоји кршење члана II/3. те да члан II/3. Према члану VI/5. Уставног суда су коначне и обавезујуће. утицати на свједоке и саизвршиоце. неосновани. судија. Европске 5. слободу до суђења. ције за заштиту људских права и основних слобода. између осталог. Суд БиХ је . та- рјешењима о продужењу притвора повријеђено право на личну кође. prima facie.д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5. поднесена против рјешења Суда Босне и Херцеговине бр.Мато Тадић. потпредсједница. тачка 14. јула 2000.Миодраг Симовић. Trzaska против није доставио било какав доказ који би могао. Даље. 32. Уставни суд запажа да је апеланту продужен предмету број АП 1471/07. Уставног суда БиХ. указати Пољске. Уставни суд закључује да су апелантови на- 26. конвенције. вити овим питањем. У вези с тим. и 3. 25792/94. на 5. тачка 14. Европске конвенције. КВ-59/07 од 23. је ако је апеланту продужен притвор због постојања основане бо- 27. тачка д) ЗКПБиХ. Устава Босне и Херцеговине. године и КПС-60/07 од 13. Европске конвенције ако је апеланту продужен захтијева да судска власт преиспита сва питања у вези са притво.Валерија Галић.Broj 69 16. И. Уставни суд сматра да су апелантови наводи о године у односу на члан II/3.Мирсад Ћеман. У конкретном случају апелант и не оспорава да је одлука о притвору заснована на основаној сумњи да је починио кривично Предсједник дјело које му је стављено на терет. став 4. К. Стога. Такође. те да одлуку о притвору донесе позивајући се на објективне но кривично дјело представљају ванредне околности и постоји критеријуме предвиђене законом. Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија. Дорина. 3. пре суда од 11. други релевантни разлози да му буде продужен притвор. VIII . У погледу апелантових навода да му је оспореним рјеше- слободе има право да уложи жалбу суду како би суд. судија и сак на свједоке да промијене свој исказ већ да је довољно да по. уколико буде пуштен на слободу. У вези с тим. У конкретном случају апелант сматра да му је оспореним води о кршењу права из члана 5. потпредсједница. Европске конвенције за заштиту људских пра- став 1. Даље. жава притвор апеланту. Европске конвенције. априла 2007. предсједник. повреди права из члана II/3. уништити. Уставни 30. сакрити или измије. одредили и продужили притвор. ва Босне и Херцеговине и члана 14. априла 2007. апликација број могућим и вјероватним наводе о кршењу наведеног права. 4. Даље. Међутим. Правила Уставног суда. године и КПС-60/07 од 13. и члана 61.22 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . утицати на свједоке Европске конвенције захтијева да лице буде лишено слободе у и саизвршиоце. став 4. Уставни суд сма.. Произвољност лишавања слободе оцје. Уставни суд истиче да су органи судске власти апеланту 59/07 од 23. став 3. Уста- из члана 5. став 3. 33. уколико буде на слободи.Закључак њује се у првом реду у односу на поштивање процедуралних за. у зовао и објективисао. зују на постојање озбиљног ризика да ће доћи до забрањеног ути- вање “законито” у смислу наведеног члана. те 2007. ст. му се ставља на терет conditio sine qua non за одређивање или про- дужење притвора. односно наводи да Суд БиХ у одлуци о притвору није те разлоге конкрети. У вези с тим. а при томе постоје околности које несумњиво ука- складу са чланом 5. 34. рјешавајући апелацију Оларуа Иоана притвор. prima facie.б) Устава Босне и Херцеговине. Европске конвен- тра да је Суд БиХ дао детаљне и јасне разлоге због чега се проду. ром на наведено. став 1. априла 2007. у кратком ро. став 1. став 1ц. став 4. наложио ослобађање. ку. став 1ц. став 3. апелант оспорава да су постојали Др Миодраг Симовић. упркос пресумпцији невиности. ним рјешењима није повријеђено апелантово право из члана ности убраја у једно од најзначајнијих људских права. став 3. и члана 5. . Према даљем ставу Европског суда. Уставни суд запажа да саставу: је Суд БиХ скренуо пажњу на бројне околности које указују на по- стојање основане бојазни да ће апелант. тј. те истакао .Сеада Палаврић. а све с циљем опструисања пред. метног кривичног поступка. те да околности конкретног случаја упућу. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине (“Слу- нити доказе и ометати кривични поступак утицајем на свједоке. 1. 64/08 и 51/09). а обухвата подједнако цаја на свједоке и саизвршиоце. О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ ји озбиљан ризик да ће апелант. априла 2007. што је у сагласности са захтјевом године у односу на право на недискриминацију из члана II/4. и С. 1.д) Устава Босне и Херцегови- не и члана 5. 2. то након одређеног времена није до. бр. С обзи. К-18. указао на изјаве свједока К-1. Утврђује се повреда члана II/3.. Устава Босне и Херцеговине и чланом 5. став 3. ст.2010. став 2. д о н и о ј е ризика да ће доћи до забрањеног утицаја на свједоке. Уставни суд закључује да не постоји кршење члана вољно. априла 2007. већ мора да се процијени да ли за притвор постоје реле. због разлога предвиђених чланом 132. 60/05. и члана 61. предметно кривично дјело у својој укупности представљају ван. КВ- над принципом поштивања права на слободу појединца. Суд БиХ је указао на чињеницу да је у извршењу предметног кривич- ног дјела учествовао велики број лица. К-8. Европске конвенције јер апелант. слободу. године. При томе је постојање основане стварна пријетња нарушавању јавног реда уколико би апелант био сумње да је лице лишено слободе починило кривично дјело које пуштен на слободу.д) Устава Босне и Херцеговине ланту продужен притвор и због разлога предвиђених чланом 132. који је примијењен у конкретном случају и који Устава Босне и Херцеговине и члана 5. став 4. 31. па се Уставни суд неће ни ба. Европске конвенције да “свако ко је лишен сло. слободу и безбједност из члана II/3. од којих су многи на сло- ОД Л У КУ боди или су недоступни органима кривичног гоњења. став 4. Пуштање на слободу може да се условљава га.д) Устава Босне и Херцеговине и је закључио да поштивање члана 5. Такође. године и КПС-60/07 од 13. Европске конвенције за за- боде мора да буде изведен пред судију или друго службено лице штиту људских права и основних слобода у вези са чланом II/3.д) Устава Босне и Херцеговине и чла- ранцијама о појављивању на суђењу. На основу члана 16. године. Д. Имајући у виду наве. жбени гласник Босне и Херцеговине”. Наиме. те да посто. Европске конвенције. да је лиша. притвор због тога што околности под којима је извршено предмет- ром. тј. 59/07 од 23. одлуке претеже над принципом поштивања слободе појединца. Одбацује се као недопуштена апелација Оларуа Иоана Дори- ју на постојање важног и значајног општег интереса који претеже на поднесена против Рјешења Суда Босне и Херцеговине бр. КВ- дено. тачка б) ЗКПБиХ. у саучеснике или прикриваче.д) хтјева ЗКПБиХ. размотрио законитост лишавања слободе и. уколико оно није Уставни суд примјећује да. уколико буде пуштен на . с. Европске конвенције члана 5. да је неопходно заштитити жртве и свједоке од поновног траума- тизовања до којег би засигурно довело поновно виђање лица која Одбија се као неоснована апелација Олару Иоану Дорину се терете за извршење тог кривичног дјела. 5. указати мо- [. и 3. Европске конвенције даје заштиту да нико не смије да буде про.р. Свако коме је ускраћена слобода хапшењем или лишавањем 29. члана 16. извољно лишен слободе. Међутим. ст.07. године. апелант није било законито. фебруара 2010. уколико буде пуштен на слободу. оправда. Уставни суд запажа да је апе. јазни да ће. Уставни суд сматра да оспоре- суд је у више својих одлука нагласио да се право на слободу лич. вантни и довољни разлози (види Европски суд. који је тако важан и значајан да. априла редне околности и стварну пријетњу нарушавању јавног реда. ност притвора зависи и од околности конкретног случаја које мо. став 63).. тачка б) ЗКПБиХ није неопходно да је апелант непосредно вршио прити. 28. сем паушалних навода. став 3. Уставни суд закључује да не постоји кршење члана II/3. контактирати са овим лицима. на основу члана VI/3.

јуна 2007. жењу рјешења Суд БиХ је навео да је из прилога који су доставље- но дјело давања дара и других облика користи из члана 218. јер разлози за продужење притвора нису пре- Брачковић и Ален Накић. године апелацију Уставном суду Бо сне и Херцеговине (у твор до једне године. Из претходно саслушање Суда БиХ. Кривичног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник вично дјело давања дара и других облика користи из члана 218. ст. став 1. а да Тужилаштво у ских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвен- поднесеној оптужници није уопште предложило да се апеланту ција). Савезна Република Њемачка. твор док се не оконча главни претрес или до нове одлуке суда. по оцјени судије за органима гоњења у случају апелантовог останка на слободи. став 3. а мјесто борави- твор оптуженом. односно напуштања БиХ и недоступност њеним истражном поступку одређена мјера притвора. Рјешењем број 4. БиХ”. Суд БиХ је такође напоме- на апелацију достављен је подносиоцу захтјева 31. а) Наводи из апелације већ да је то у искључивој надлежности вијећа из члана 25. те чињеницу да Устав Румуније не дозвољава оцијенио да још увијек постоје разлози предвиђени чланом 132. коју је Суд БиХ запримио ње притвора. године од 16. године судија за претходно саслушање продужио при- слушање Суда БиХ број КПС-60/07 од 13. став 1. да БиХ и Тужилаштва БиХ је 29. ЗКП БиХ. Суд БиХ је такође даљем тексту: Уставни суд) против Рјешења Суда Бо сне и Херце. а Суд БиХ 6. године. године затражено да до. 1ц. а коју је потврдио 13. па самим тим објективно није везан за боравак у овој 7. равано рјешење донесено након што је потврђена оптужница са III . бјекства и недоступност органима гоњења БиХ. априла 2007. ји су прописани чланом 132. Апелант сматра да му је оспореним рјешењима прекрше- ЗКП БиХ. априла 2007. “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”. ди у томе што је Рјешењем Суда БиХ број КПС-60/07 од 13. Рјешењем Суда БиХ број КВ-59/07 од 23. апри- дине. године је твор.30 часова (дакле од часа лишавања године. од Су- ју на сљедећи начин. став 1. стали након подизања оптужнице. штва БиХ произилази да је Суд БиХ. го. Тужилаштво БиХ је доставило свој одговор 8. па је оправдано продужио при- ја 2007. број доставе одговор на апелацију. ра. вио жалбу 16. да му је мјесто пребивалишта у Румунији. годи. опа- утврђено да је оптужени страни држављанин. ст.2010. зато што је преурањена. године затражено да 6. Рјешењем судије за претходно саслушање Суда БиХ. 11. године. априла пропустио да саслуша апеланта прије продужења притвора. На основу члана 22. односу на околности наведене у предлогу за одређивање притво- мента потврђивања оптужнице. године оп- туженом Олару Иоану Дорину укинуо притвор. по оцјени Суда БиХ. још увијек постоје разлози због одговора Тужилаштва БиХ даље произилази да је Вијеће Суда којих је притвор одређен у истрази па је. апелант је изјавио у Републику Румунију чији закони не дозвољавају испоручивање жалбу Суду БиХ због битних повреда одредби кривичног поступ. Правила Уставног суда. априла 2007. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода поступак регулисан одредбама чл. односно до нове одлуке. ЗКП-а судија за претходно саслушање након потвр- Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцегови. став 2. На основу свега ња судије за претходни поступак Суда БиХ број КПП-41/07 од 7. изручење држављана Румуније другим државама уколико на тери- став 1. и једи апелантово присуство у даљем току кривичног поступка због члана 134. Европске конвенције. члана 132. 334. њихових држављана. Олару Иоан Дорин (у даљем тексту: апелант) из Friedrich. године. непри- Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”. ђивања оптужнице може да одлучи да се оптуженом продужи при- не”. у даљем тексту: КЗ став 1.Апелација функционално надлежан да апеланту продужи мјеру притвора. није мо- 2. упућују на закључак да не (у даљем тексту: ЗКП БиХ). ЗКП БиХ. слу члана 137. 61/03. априла 2007. и то судија за претходни по- твор који по том рјешењу може да траје до окончања главног пре. став 1. овлашћени тужилац није ставио предлог да се продужи при. која се огледа говине и члана 5.07. став ни утврдио да постоје основи сумње да је апелант починио кри- 1. апеланту је продужен при. априла 2007. маја 2007. тачка б) и ц) ЗКП чињеница да је апелант држављанин Румуније. хватљиво је становиште апелантове одбране да је о жалби треба- ло да одлучује вијеће из члана 25.е) Устава Босне и продужи притвор. став 1. конкретном случају одређивањем јемства није могло да се обезби- тачке б) и ц) ЗКП БиХ. бр. априла 2007. право на правично суђење из члана II/3. У образложењу жалбе је наведено да судија за претходно саслушање није био IV . тачка а) ЗКП-а могао да донесе рјешење shafena. Европске конвенције.16. одно- 2007. став 1. го. године и Рјешења Суда БиХ број КПС-60/07 од 13. донио одлуку да се апеланту продужи притвор. смислу члана 132. 9. ст. маја 2007. јер је овакво становиште управо у су- БиХ и Тужилаштва БиХ је 29. који по том рјешењу може да траје мјесец дана рачунајући од ходно саслушање Суда БиХ. У образложењу рјешења је наведено да продужен без предлога тужиоца и без саслушања апеланта и ње- нису тачни наводи жалбе да судија за претходно саслушање није говог браниоца. Суд БиХ је посебно указао на чињеницу да је апелант изја- 3. године до 16. године. априла 2007. Судија за претходно саслушање је у 1. да је у процедури добијање држављанства Савезне Републике Ње- не. односно на несумњив начин је је испуњен и други посебан услов за одређивање притвора. априла 2007. Против Рјешења судије за претходно саслушање Суда БиХ. а “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику најдуже једну годину. У образло- сту: Тужилаштво БиХ) оптужило апеланта да је починио кривич. Правила Уставног суда. и докумената који су предочени Уставном суду могу да се сумира. године Тужилаштво Босне и Херцеговине (у даљем тек. наведено је да је Оптужницом број КТ-163/07 од 11. протности са том одредбом. одговор КПС-60/07 од 16. те да би пуштање из притвора могао да искористи за бијег број КПС-60/07 од 13. КЗ БиХ. априла 2007. ма. јуна 2007. На основу члана 22. а најдуже до годину дана од мо. став 6. Правила Уставног суда. Даље је наведено да у оптужници. 53/06 и 55/06. торији тих држава почине кривично дјело. ступак. од Суда гао да продужи притвор. године. изнијетог Суд БиХ је био мишљења да су се у овом случају стекли априла 2007. истакао да су неосновани апелантови наводи да му је повријеђено говине (у даљем тексту: Суд БиХ) број КВ-59/07 од 23. Посебно је указао и да постоји битна повреда одредби но право на личну слободу из члана II/3. твор. а образложење о притвору нема разлоге у во на недискриминацију из члана II/4. У образложењу рјешења је наведено да у разлози да се продужи притвор предвиђени у члану 132. 30/05. Из одговора на апелацију Тужила- КПС-60/07 од 13. Повреду наведених права ви- 8. сно да суд само из разлога тачке а) става 1. године саслушао апеланта у треса или до нове одлуке Суда. да у БиХ нема БиХ. и 337. апелантова жалба против Рјешења судије за претходно са. тачка а) ЗКП БиХ. а из чињенице да је апелант држављанин Румуније. 10. став 1. пријављено мјесто боравка нити било какву имовину или стално запослење. што све објективно указује на опасност од ка са предлогом да се оспоравано рјешење укине и предмет доста. 1. На основу члана 26.Broj 69 23 6. ког заступају Мустафа да продужи притвор. Судија за претходно саслушање Суда БиХ је шта у Њемачкој. а у вези са чланом 132. Устава Босне и Херцегови- погледу задржавања апеланта у притвору. ЗКП БиХ. тј. Европске конвенције за заштиту људских права и функционално надлежан да апеланту продужи притвор. априла 2007. без обзира што тужилац БиХ донијело Рјешење број КВ-53/07 од 12. чиме је испуњен први основни услов за одређива- БиХ). 336. априла 2007.д) Устава Босне и Херце- кривичног поступка из члана 297. апри. Европске конвенције за заштиту људ- у томе да је апеланту суд продужио притвор. Сходно томе. У жалби је такође наведено да је суд пропустио Херцеговине и члана 6. став 6. тачке а) Закона о кривичном поступку Босне и Херцегови. 37/03. а за то није био надлежан. и 3. те што основ за продужење притвора не може да . године ко- сти притвора врши свака два мјесеца рачунајући од дана доноше. што је истим рјешењем притвор одбијена као неоснована. с тим да се контрола оправдано. донио Рјешење број КПП-41/07 од 7. године није предложио да се одреди мјера притвора у оптужници.Чињенично стање казненим налогом и да је у конкретном случају у питању посебан 5. став 1. 1. став 1. јим је усвојен предлог Тужилаштва БиХ и апеланту одређен при- ња посљедњег рјешења. ла 2007. а из разлога ко- ла 2007. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . као што је непри- Образложење хватљиво становиште да судија за претходно саслушање без пред- I . јер у сми- основних слобода. априла 2007. ви ванрасправном вијећу на поновно одлучивање. ставе одговор на апелацију. због чега је на основу члана 137. II . године. децембра 2009. године. истог дана када је Суд на- дине. земљи. те како му је у сност од бјекства. не и члана 14. мачке. адвокати из Сарајева. У образложењу Рјешења судије за прет. 11.Поступак пред Уставним судом дакле само због тога што је апелант страни држављанин. Европске конвенције због тога што је Суд 2007. Суд којим је одбило као неосновану апелантову жалбу против Рјеше- БиХ донио одлуку да продужи притвор апеланту. године. поднио је 22. априла 2007. кон изрицања Пресуде КПС-60/07 од 16. као и пра- да саслуша апеланта. након што је 7. ЗКП-а.Увод лога тужиоца за продужење притвора није могао да донесе рјеше- ње о његовом продужењу. априла право из члана 5. нуо да наводи жалбе оптуженог занемарују чињеницу да је оспо- године. и 3. број КПС-60/07 од 13. 30 часова. 6. слободе) до 6. маја 2007. априла 2007. и 3.

Уставни суд за- БиХ истичу да је поступак вођен у складу са одредбама ЗКП. да се утврди да ли је кривични поступак био људска права. “1 . V . Европ- 29/07. 1ц. те да кључује да је апелантова апелација у односу на наводе о кршењу су апелантови наводи о повреди права на личну слободу. правних лијекова могућих сходно закону. став 1. такође. као и из члана II/4. Члан 5. исцрпљени извршења кривичног дјела. а она обухватају: року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио од- луку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио. а не постоји неки други формални разлог због ког апелација 1) Ако постоји основана сумња да је одређено лице учинило није допустива. Европске конвенције. ст.. Предлажу да се апе. Правила Уставног суда. Устава Босне и Херцеговине и члана 14. ма повријеђена права из члана II/3. јуна 2003. марта 1995. који садржи побројане случајеве када је ли- току. побјегне. стављале резултат цјелокупног кривичног поступка. вот. Имајући у виду одредбе члана VI/3. ст.] II/3. већ је само доне- 12. 32/03. ц. између осталог. У складу са чланом VI/3. У ве. ст. тив Уједињеног Краљевства. а на предлог тужиоца. 48/05. Европске конвенције.е) Устава Босне и Херце- ност и право на правично суђење неосновани. када постоји оправдана сумња да је то Члан 16.24 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . тачка 14. Апелант оспорава наведена рјешења којима му је проду. Члан 132. године.. 1. 2. ст. Уставни суд наглашава да се права утврђена у члану 5. У својим одговорима на апелацију Тужилаштво БиХ и Суд сено рјешење да се апеланту продужи притвор. Ирска про- на основу поступка у цјелини. пред редовним судовима не може дати одговор док је поступак у Европске конвенције. те члана 16. питање шавање слободе допуштено. број 146.” 17. самом суду. да обезбиједи да нико неће некој од наредних фаза истог тог поступка. обзиром да оспорена рјешења Суда БиХ нису одлуке које би пред- ру на апелацију изнијело хронологију поступка. питање да ли апелант има или да ли ће имати правично суђење Изузеци од забране лишавања слободе дати су у члану 5. 18. жен притвор наводећи. Уста- Члан 134. 36/03.д) Устава Босне и Херцеговине и члана 13. ног из члана 5. 53/07.. цију из члана II/4. При оцјени допустивости апелације у односу на члан д) Право на личну слободу и безбједност. С обзиром на то да је Принцип акузаторности апелација против наведених рјешења поднесена 22. саслушања оптуженог приликом одлучивања о правима оптуже. тачка 14. Нико не смије бити лишен слободе изузев у ниже наведеним случајеви- Члан VI/3. 2. На крају..2010. Свако ко је ухапшен или лишен слободе према одредбама користио. и 3. децембра 1988. сви дјелотворни правни лијекови могући према закону и ако се [. Члан 5. маја 2007. Европске конвенције.. Европске конвенције. У вези с тим наводима. ст. ва Босне и Херцеговине и члана 14. 13/05. 18. бр. ст.. године. Апелант оспорава наведена рјешења тврдећи да су му њи- 14. говине и члана 6. да се то лице спријечи да изврши кривично дјело или да. и 3. Правила Уставног суда гласи: лице извршило кривично дјело или када постоје ваљани разлози “1) Уставни суд може да разматра апелацију само ако су про. Правила Уставног суда. тј.Свако има право на слободу и безбједност личности. овог члана.07. Уставни суд запажа да про- јелу гласи: тив рјешења које апелант оспорава нема других дјелотворних “Члан 16. ске конвенције. ст. Европске конвенције. Правила Уставног суда. пресуда од 6. број пак. односно одлуке која се њоме оспорава.]” VII . и 4.б) Устава Босне и а) ако се крије или ако постоје друге околности које указују на Херцеговине. го- дине. ва услове у погледу допустивости. по 38/03). законитог хапшења или лишења слободе ради привођења надлежној судској власти. када она постану предмет спора због пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини”. серија А-311 и .д) Устава Босне и Херцеговине и члан 5. опасност од бјекства. 15/08. 58/08 и 12/09) у релевантном ди. апелант оспорава наведена рјешења и због кр- шења права из члана II/3. 22. Члан II/3. тачка ради о продужењу мјере притвора по предлогу тужилаштва или. ст.] 16. исцрпљени сви дјело.. лу гласи: суде. апелаци- захтјеву тужиоца.Broj 69 16. произвољно бити лишен слободе (види пресуде Европског суда за гуће. 1ц..Релевантни прописи 19. 63/04. ва заштићена Европском конвенцијом одмах послије права на жи- сне и Херцеговине и члана 6. године. су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због Устава Босне и Херцеговине и члана 14. серија А. 1. односно одлуке која се њоме оспорава.]” конвенције. и 3. и 4. права на правично суђење из члана II/3. 1ц. јер није очигледно (prima facie) неоснова- на.е) Устава Бо.е) Устава Босне и Херцеговине и члан 6.] поднесе у року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је 3. II/3. произилази да је поднесена у року од 60 дана како је пропи- Кривични поступак може да се покрене и проведе само по сано чланом 16. Устава Босне и Херцеговине у релевантном дије- Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре. Само такав приступ је конзистентан с циљем и свр- који се појаве у једној фази поступка могу да буду исправљени у хом члана 5.. став 68. Пуштање на слободу може се условити гаран- (14) апелација је преурањена. пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини. у оквиру контроле оправданости даљег трајања притвора. У складу са праксом Уставног суда и Европског суда. Правила Уставног суда. ја у односу на ове наводе испуњава и услове из члана 16. 32/07. 1.Допустивост 21.Меритум VI . и 3. Европске конвенције у зависности од тога да ли се Уставни суд. Европске конвенције преурањена. 76/06. јануара 1978. ст. као и права на недискримина- БиХ”. Уставни суд је пошао од одредби члана VI/3. Правила Уставног суда. Европске конвенције. испуња- 1) Притвор се одређује рјешењем суда. буде само чињеница да је оптужени/апелант страни држављанин. године. кривично дјело притвор може да му се одреди: 20. С обзиром на вишестепеност кри. безбјед. Quinn од 22. [. 76/07. 1. има апелациону надлежност у питањима која и члана 5. након тив пресуде. става 1(ц) овог члана мора одмах бити изведен пред судију или друго службено лице законом овлашћено да врши судску власт и 4) Апелација није допустива и ако постоји неки од сљедећих мора имати право на суђење у разумном року или на пуштање на случајева: слободу до суђења.д) Устава Босне и Херцеговине Уставни суд. Тужилаштво БиХ је у свом одгово. “Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска творни правни лијекови могући сходно закону и ако се поднесе у права и основне слободе из става 2. Будући да кривични поступак у конкретном случају у ври- b) Одговор на апелацију јеме подношења апелације још није био окончан. У складу са чланом 16.б) Устава 23. и 4. То је један исцрпан попис који мора да ли је поштован принцип правичног суђења треба да се сагледа уско да се тумачи (види Европски суд за људска права. вичног поступка. 24. Европске конвенције пружа заштиту права на слободу зи са овим апелантовим наводима. да му је тим рјешењима Европске конвенције према свом садржају убрајају у основна пра- прекршено и право на правично суђење из члана II/3. пресуда од 18.] која су садржана у овом Уставу. као и право на недискриминацију из члана II/4. Закон о кривичном поступку БиХ (“Службени гласник 5. објављена у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”.. евентуални процедурални пропусти и недостаци серија А-25). Одлука број У 63/01 од 27. с лација као неоснована одбије.” цијама о појављивању на суђењу. Европске конвенције. став 1. Уставни суд је утврдио да предметна апелација у односу на члан [. и 3.б) Устава Босне и Херцеговине гласи: ма и у складу са законом прописаним поступком: “Уставни суд такође има апелациону надлежност у питањима [. и 3. 1. 1. ст. [. правичан док се поступак правоснажно не оконча (види Европски Посебно истиче да ни сам ЗКП не прави разлику између обавезе суд за људска права. Европске [. у принципу.. 26/04. Европске конвенције у релевантном дијелу гласи: Босне и Херцеговине и члана 16. Meeseque i Jabardo против Шпаније.б) Устава Босне и Херцеговине.. а) Право на личну слободу и безбједност 15. и 4. став 1. Слиједом тога није мо. 46/06. Међутим. Уставни суд подсјећа да се на и забрањује произвољан однос према ограничавању тог права. Barbera.

1ц. став 1. став 1. Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3.. а да овлашћени тужилац такав предлог није поднио. права на правично суђење из члана II/3. Европске конвенције за заштиту људских b) Право на недискриминацију права и основних слобода. инкомпатибилна са Уставом Бо- боду и безбједност из члана II/3. 26. ком”. У конкретном случају није постојала за- конска могућност да Суд БиХ одлучује о продужењу притвора Дјелимично се усваја апелација Милене Драганић и Данила апеланту. адвокат из Треби- неоснована. је за заштиту људских права и основних слобода у односу на пра- ЗКП. ratione materiae. које заступа Рато Руњевац. и 3. на 5. Европске конвенције. С обзи- ром да је Уставни суд утврдио повреду основног принципа члана Одбија се као неоснована апелација Милене Драганић и Да- II/3. како за покретање. Министарства рада и борачко-инвалидске заштите број 03-2-562- није било потребно да се разматрају апелантови наводи у погледу 54-3/01 од 1. Ово стога што је на тај начин притвор ди пресуде Европског суда за људска права. . О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ чиво на предлог тужиоца. на сједници одржаној 25. Уставни суд сматра да је Суд БиХ. иако овлашћени тужилац Тужилаштва 34. коном. Међутим. те је кривични поступак добио карактер спора између двије . Суда. ком подношења оптужнице на потврђивање. 1. став 3. одлучивао о бињу број 015-0-У-08-000 021 од 26. члана 61. Bozano од 18. године. д о н и о ј е но да притвор може да се одреди само на предлог тужиоца.Увод је у вези са чланом II/3. Уставни суд при- мјећује да апелант. што представља повреду су. 2. године у односу на остале аспекте повреда осталих аспеката права на личну слободу и безбједност. Предсједник вода односи на кршење основног принципа члана 5. Произилази да се блике Српске број 118-0-Увп-08-000 217 од 3. продужен супротно основном принципу права на слободу и бе- бра 1986. Уставни суд кон. На основу члана 16. члана 16. Суда БиХ на потврђивање није ставио предлог да се апеланту про- дужи притвор. став 4. у конкретном случају.Мато Тадић. маја 2008. став 2. налаже Херцеговине и члана 5. није навео основ дискриминације нити би. жали да му је оспореним одлукама по. наведеним случајевима и у складу са законом прописаним поступ- 25. супротно ЗКП. Ако национални закон не поштује не. апелант жали на дискриминацију у вези са правом на личну сло. 31. Сходно члану VI/5. безбједност из члана II/3. октобра 1979. Европске конвенције укључује одређени став 5. цу. чан Пресудом Окружног суда у Требињу број 015-0-У-08-000 021 штинског процедуралног захтјева који је утврђен националним за.07. Уставни суд закључује да је у кон. јер је одлучивао о продужењу притвора апеланту. судија.б) Устава Босне постоји захтјев тужиоца. (ви. “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”. Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија у ћен оптужни принцип (или принцип акузаторности). став 2. а на предлог тужиоца. члана 5. се Влади Републике Српске да Милени Драганић и Данилу Драга- 29. . Драганића. 64/08 и 51/09). с обзиром да тужилац такав предлог није поднио прили. ња. став 1ц. . предсједник. између осталог. Уставни суд сматра да постоји кршење права на слободу и са суштинским процедуралним прописима и правилима примјен. на основу члана VI/3. јула 2009. ст. Уставни суд запажа да је одредбом члана 16. алинеја поступак не може да се покрене нити да се води без захтјева тужи. ЗКП БиХ утврђено притвор се одређује рјешењем штински важно. с. године апелацију Уставном . у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке. Устава Босне и Херцеговине. Налаже се Влади Републике Српске да. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . судија и оца. због тога што је. 2. 1. у саставу: тим субјектима: функција кривичног гоњења је повјерена тужио. фебруара 2010. то може да доведе до кршења члана 5. “Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни- де закључак да постоји дискриминација према неком забрањеном ку Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”. став 1ц. став 4. став 1.р. у року од три број неопходних гаранција да би лишавање слободе било изузетак мјесеца од дана достављања ове одлуке. јер дурални аспекат. Уставни суд налази да се суштина апелантових на. Европске конвенци- на арбитраран начин примијенио одредбу чл. године. 5. а што је довело до кршења члана II/3. стране тужиоца и осумњиченог. Правила Уставног суда. ЗКП прихва. децем. функција одбране коју остварује осумњичени. тачка 14. маја 2008.100 КМ на име накнаде нематеријалне штете због и безбједност из члана II/3. Европске конвенције.д) Устава Босне и У складу са чланом 76. Правила Уставног суда. став 1.е) Устава Босне и Херце- говине и члана 6. поднијели су 26.д) Устава Босне и Херцеговине и сне и Херцеговине. Европске нила Драганића поднесена против Пресуде Окружног суда у Тре- конвенције због тога што је Суд БиХ. одлуке БиХ у оптужници коју је поднио судији за претходно саслушање Уставног суда су коначне и обавезујуће. став 1ц. који тражи предмету број АП 3604/07. године. притвор.Крстан Симић.е) 28. Уставни суд сматра да апелант нема “оправдан за. и 3.д) Устава Босне и Херцеговине и члана љивог националног закона. бр. став 1. примијенио прописе о кривичном поступку и донио рјешење да се апеланту продужи притвор. је чланом 134. серија А-33). На основу наведеног. во на доношење одлуке у разумном року у поступку који је окон- лац није такав предлог ни поставио. 1.Broj 69 25 Winterwerp од 24. Уставни суд је одлучио као у диспози- га што је судија за претходно саслушање Суда БиХ произвољно тиву ове одлуке. члана 59. У конкретном случају апелант се. испла- кретном случају повријеђено апелантово право на личну слободу ти износ од 2. збједност да нико не смије да буде лишен слободе изузев у тачно године. став 1ц. од 26. тачка 9. такође. Милена Драганић и Данило Драганић (у даљем тексту: апе- став 1ц. чак и када према становишту суда то није су. без захтјева тужи. године и Рјешења продужењу притвора апеланту без предлога овлашћеног тужиоца. нићу. и слободу и безбједност из члана 5. став 2. Европске конвенције када суд својом одлуком продужи ки суштински процедурални захтјев или не испуњава неки проце. став 1ц. ЗКП експлицитно је прописа. године. 30. Др Миодраг Симовић. тако и за провођење кривичног поступка. у складу са чланом 5. Европске конвенције.Закључак лишавање слободе само по себи мора да буде наметнуто у складу 32. ОД Л У КУ статује да у кривичном поступку суд одлучује о притвору искљу. 2.Валерија Галић. није продужен притвор “у складу са законом прописаним поступ. Устава Босне Данила Драганића поднесена против Пресуде Врховног суда Репу- и Херцеговине и члана 14. одредбом члана 136. Босне и Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења шењем и притвором. потпредсједница. 60/05. сем што се паушално позвао на повреду права Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцегови- на недискриминацију. обавијести Уставни суд од права на слободу и да се обезбиједи правосудни надзор над хап.Сеада Палаврић. децембра 2007. нић и Данила Драганића. Европске конвенци. ст. 27. став 1. потпредсједница. ло коју чињеницу или доказ на основу којих би могао да се изве. С обзиром на наведени принцип суд не покреће и не води . Сем тога. односно оптуженог пред судом. Европске конвенције. Овај дио текста се углавном бави притвором ове одлуке. У складу са овим принципом. превасходно због то. односно опту. основу.д) Устава Босне и Херцеговине и члана 5. ст. Образложење хтјев” у вези са кршењем права на недискриминацију из члана II/4. Такође. да му Уставног суда БиХ. му је оспореним рјешењем Суда БиХ ускраћено право на личну 33.2010. Апелант се. тачка ц. су основне функције у кривичном поступку и повјерене различи. па је апелација у овом дијелу ланти) из Требиња. Устава Босне и Херцеговине и члана 6. године. Имајући у виду цитиране одредбе ЗКП. Европске конвенције. Правила Уставног суда оца (nemo iudex sine actore). VIII .д) Устава Босне и Херцеговине и чланом 5.Миодраг Симовић. Члан 5. не”. жали да ком. у складу са чланом 74.д) Устава Босне и Херцеговине и чла. жени.16. Одбацује се као недозвољена апелација Милене Драганић и вријеђено право на недискриминацију из члана II/4. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине. фебруара 2008. сам или уз помоћ браниоца и функција пресуђења коју вр- ши суд. кривични поступак по службеној дужности. серија А-111 и Van der Leer од 21. Устава Босне и Херцеговине и члана 14. фебруара 1990. Европске конвенције. тј. рјешавајући апелацију Милене Драга- да. кривични и Херцеговине. и члана 61. став 1. а да тужи. 16. и члана 76. недоношења одлуке у разумном року. I . серија А-170). Усвајањем овог принципа раздвојене Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”. 3. и 136. Стога.

другостепени орган није могао да утврди да син апеланата није 7. фебруара 2008. године поновно укинуло првостепено рјешење из 2001. војних инвалида и породица погинулих бораца. остваривања права на породичну инвалиднину. Министарство је Рјешењем број 03-2-562-54-2/01 од 12. та за признавање статуса породице погинулог борца и остварива. кона о правима бораца. Одјељење ни. тус породице погинулог борца и право на породичну инвалидни- ство породице погинулог борца и право на породичну инвалидни. погрешно примијенио члан 79. децембра 2009. јула 2007. ду са становиштима које је изнио Врховни суд у својим пресудама ара 2010. али да им нису исплаћене 14. године. децембра 2007. Према наводима апеланата. ну које тече од 1. 25. је тражена исплата законских затезних камата за период од 1. али у њему. марта 2001. Окружног суда. Закона 24. дине. године. године. поступајући у складу са чланом 151. при љења да достави на увид предметни управни спис. тј. Апеланти 4. 1. јануара 2008. године. оспорено рјеше- Одјељења и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Ре. те но у законском року. односно друге дужности за циљеве од- је доставило тражени спис. године доставило спис Одјељењу са налогом да првостепено рјешење. бруара 2008. је исплаћен дио на име главног дуга за период од 1. године поново поднијели захтјев за признавање права на по. односно да ли је у том оспореног рјешења Одјељења изјављену Министарству рада и бо. Наиме. посебно што на основу предоченог. не Требиње (у даљем тексту: Одјељење) број 02-562-16-1/01 од 3. ње другостепеног органа поништио. фе- родичну инвалиднину. 21. војних инвалида и породица погинулих бораца. зали на члан 277. новчана потраживања застаријевају за три године. овим рјешењем замијење- валиднину на основу погинулог сина. јуна цембра 2007. новембра 2004. Апеланти су. суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) због по. донијело Рјешење број 02-562-16-1/01 од 3. јану. новембра 2003. године до 1. право на исплату породичне инвалиднине тече од 1. У образложењу рјешења је истакнуто да је наведених права. од септембра 2007. Чињеница да је син апеланата погинуо у 3. године донесену поводом њиховог захтјева за ванредно пре. односно да ли је син апеланата погинуо на ре- даљем тексту: Врховни суд) број 118-0-Увп-08-000 217 од 3. те према мишљењу овог органа. Апеланти се. другостепени орган није предузео ништа. године. дугује 15. тј. будући да. Закона о правима бораца. Поменути поступак је окончан Пресудом Окру. у конкретном слу- чају није наступила застарјелост потраживања будући да је за на- 17. Уставни суд је 9. године тужбу апеланата уважио. године и траје док законом по- ну. јануара бији ни из записника о увиђају са мјеста погибије сина апеланата 2008. па је поступак утврђивања дине. 5. ске заштите број 03-2-562-54-3/01 од 1. године. Апе- 13. да нити у једном од до сада вођених поступака ова чињеница ни- испитивање пресуде Окружног суда. према одредбама члана 76. те је и за убудуће апелантима признато право на породичну ин. септембра 2004. Даље. одгово. када дужник закасни са испуњењем новчане обавезе. према оцјени овог суда. ово рјешење укинуло и захтјев апелана. права која припадају апелантима окончан тек доношењем пресуде 18. јер су сва заостала . о правима бораца. године. између осталог. Министарство је дописом од 19. жног суда дата сагласност на првостепено рјешење од 12. новембра 2004. инвалида и породица погинулих бораца. Пресуду Окружног суда број 015-0-У-08-000 021 од 26. Апеланти су допунили апелацију и 23. родичне инвалиднине одређена од 1. јула 2009. годи. 2004. но утврђено да је син апеланата на дан страдања. одредило да почетак уживања права тече од 1. изузев навода да је погинуо у зони одговорности бри- Такође су обавијестили Уставни суд да су допунили жалбу против гаде. 10. године. године. ла 2007. нису наведене околности погибије. став 1. а Министарство 11. године да доставе одговоре на апелацију. ју- рили Рјешење Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Општи. као неспор- жног суда у Требињу (у даљем тексту: Окружни суд) број 015-0-У. године тужбу апеланата уважио и оспорени акт поништио. констатовано је да другостепени 8.Broj 69 16. године до 31. Министарство је Рјешењем број 03-2-562-54/01 од 25. За- докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на сљедећи начин. став 1. та 2001. апеланти су 28. На основу члана 22. став 2. такође. УП-02-562-16/01 од 12. новембра ног органа поништио. године истичући да им 2003. године. Одјељење је одговор на апелацију доставило 30. орган није оцијенио све доказе у спису. Министарство је као другостепени орган донијело Рјеше. У образложењу рјешења је дине. вршећи ревизију Рјешења број УП-02-562-16/01 2004. марта ње 03-2-562-54-1/01 од 4. и 2. године. Апеланти су оспо. је ни утврђивана. Окружни суд је Пресудом број 015-0-У-07-000 063 од 29. истакнуто да 11. војних ног суда од 19. Даље. На основу члана 26. 19. У складу с тим. тренутку вршио војне дужности. године. новембра ланти су жалбу допунили 24. преведе у складу са чланом 126. Правила Уставног суда. Како о њиховом захтјеву није било одлуче. године против овог рјеше- 12. цу или повратак из ње. закључено је да је првостепени орган истакнуто да се ово рјешење доноси у складу са пресудом Врхов. Против овог рјешења апеланти су 15. Против другостепеног рјешења апеланти су тужбом у Вр. марта 2001. октобра 2004. јануара 2008. су у тужби истакли да је другостепени орган пропустио да утврди дине оспоравајући Пресуду Врховног суда Републике Српске (у одлучну чињеницу.Поступак пред Уставним судом 22. 2. жале да године. III . па су апеланти 13. новембра 2007. године и захтјев апеланата за признавање породичне инвалиднине децембра 2007. 19. децембра 2007. Чињенице предмета које произилазе из навода апеланата и које је дата сагласност.2010. године. године. године затражио од Одје. ма. Апелантима је ово рјешење уручено 18. одлучујући по службеној дужности ради пре- о правима бораца. 08-000 021 од 26. маја 2008. првостепени орган је био дужан да укинуло Рјешење првостепеног органа број УП-02-562-16/01 од исплати све породичне инвалиднине за период када су биле обу- 12. односно да је је поступак одлучивања о њиховом праву трајао неразумно дуго.07. обављању војне дужности. тим рјешењем апелантима је признато свој. допунили апелацију 27. те су ука- 2004. није могуће извести такав закључак. Министарство је Рјешењем број 03-2-562-54-3/01 од 1. гађаја вршио војну дужност. ња изјавили жалбу Министарству због чињенице да је исплата по- ховном суду покренули управни спор. 20. Одјељење је Рјешењем број УП-02-562-16/01 од 12. Врховни суд је Пресудом број У-642/01 од 19. марта 2001. године. ријешио на начин да је дао сагласност на Рјешење Одјељења број јануара 2008. го. Апеланти су 26. жбом покренули управни спор пред Окружним судом. но је Рјешење овог органа број УП-02-562-16/01 од 12. го. Закона од 12. маја 2001. Такође. У образложењу рјешења је истакнуто да је пресудом Окру- 16. ње права на породичну инвалиднину одбило као неоснован. и примједбама у погледу вођених поступака. Овим рјешењем апелантима је признат ста- 1995. децембра 2007. ст. марта 2001. марта законске затезне камате на дуговани износ инвалиднина. Наиме. године. Апеланти су допунили апелацију 28. године. бране Републике Српске. након пресуде Врховног суда сем главнице и затезну камату. јануара 2008. октобра 2004. те да није поступио у скла- ри Одјељења и Министарства достављени су апелантима 27. године зони одговорности бригаде не значи да је у вријеме трагичног до- оспоравајући и Рјешење Министарства рада и борачко-инвалид. новембра ја 2001. Одјељење је. фебруара 2008. јуна 2008. најзад. јула 1992. новембра 2004. Апеланти су 9. у поновном поступку. Пресуда Врховног суда апелантима је уручена 12. У образложењу рјешења је. II . де- превео на важећи закон Рјешење број 03-560. био припадник јединице у саставу ВП 7035.59/93 од 10. ова ВП је и издала увјерење о погибији. године и одбило захтјев апеланата за признавање стављене према рјешењу овог Министарства од 25. године којим је поновно 2001. те предметну управну ствар публике Српске (у даљем тексту: Министарство) затражено је 15. Правила Уставног суда. на основу прибављених доказа. Врховни суд је Пресудом број У-1284/04 од 6. године жалбу апеланата дјелимично уважило. војних инвалида и породица погинулих бораца. Закона о облигационим односима који регулише да. На основу наведеног. го- права на породичну инвалиднину. укључујући и одлазак у једини- рачко-инвалидске заштите. ведени период вођен управни спор. став 1. У образложењу пресу- де је истакнуто да. јула довном путу при одласку на одсуство из јединице.Чињенично стање 23. погинуо на редовном путу кући на дозвољено одсуство. године. маја 2004. децембра вреде права на правично суђење и права на имовину у поступку 2006. стоје предвиђени услови за то. с обзиром на то 2009. ни из увјерења о поги- 6. мар- блике Српске. године које је донесено у поступку остваривања одбило као неоснован. имао статус борца. године тужбу апеланата уважио и оспорени акт другостепе. 26. године. го- нијели жалбу због ћутања управе. године под.26 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . маја 2008. године. на 9. Жалба је оцијењена као неоснована у дијелу којим не тужбом покренули управни спор пред Врховним судом Репу. марта 2001. године против овог рјешења ту- године. вођења рјешења.

став 1. [. Члан 113. дозвољена правна средства. Министарство је у одговору достављеном 11.. децембра 2007. У под околностима из члана 2. Ревизија не одлаже извршење рјешења. Апеланти су против овог рјешења тужбом од 12. цију Уставном суду против Рјешења Одјељења број 02-562-16-1/1 [. ца изводе право према одредбама овог закона погинуло или умрло ду захтјев за ванредно преиспитивање пресуде Окружног суда. које чини 2008. Апеланти сматрају да им је опструк.. У вршењу ревизије надлежни орган може дати сагласност на да (у даљем тексту: Европска конвенција). октобра 2004. бр.. Чињеница да је лице од ког чланови породице погинулог бор- 29. степеном рјешењу које је оспоравано у другостепеном поступку није се ни одлучивало о законским затезним каматама. Борац. маја 2008. [. неоснованим је оцијењен и захтјев апеланата да суд преиначи [.] оспорени управни акт јер. у рату. војних инвалида и породица по- рјешење. године исплаћена породична инвалиднина и за пе. је исплаћена породична инвалиднина и за период од 1. Апеланти Под вршењем службе или дужности у вези са службом у вој- су истакли да им је првостепени орган. године због повреде права на правично суђе- ње из члана II/3. валиднине за цио период од када им право припада.] признаје ни право на судске трошкове. Такође су обавијестили Уставни суд да су против пресуде Окружног суда Врховном суду Члан 10. коном није другачије одређено. исплатио само главницу и да су тада сазна. Врховни суд је Пресудом број 118-0-Увп-08-000 217 од 3. да није би- рјешење о превођењу које се доноси по службеној дужности. те право на није обрачуната законска затезна камата за неисплаћене и испла. оспорени акт може само Члан 105. јула 2009. Закона о облига- ционим односима захтјев је потребно поднијети само за камату на Члан 76. децембра 2007. фебруара 2008. ченом као Чињенично стање.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. у складу са чланом 31. го. гинулих бораца (“Службени гласник Републике Српске”. у смислу овог закона. Право на породичну инвалиднину Члан 2.] овог закона утврђује се само пи- захтјеву је истакнуто да Окружни суд у својој пресуди паушално и сменим доказним средствима из времена кад је лице од ког члано- неосновано наводи да првостепени орган није био овлашћен да ви породице изводе право погинуло или умрло. године. односно дужности у вези са службом.] нио жалбене наводе апеланата о затезним каматама. сматра врше- ли и стекли право на подношење захтјева за исплату камата.] породичну инва- јула 2009. 46/04.. у прво. а) Наводи из апелације [. након изјављивања жалбе сци сматра се вршење дужности која се. године апелан. укључујући и сно да су тада сазнали за дужникову доцњу. нили жалбу изјављену Министарству на оспорено првостепено 35. јануара 2008. године тужбу апеланата одбио као неосновану. Рјешење којим се утврђује [.. одлазак у јединицу. 27. го- ти су поднеском од 21. 33.] донесено у првом степену. 30. те су истакли да је иста ствар била предмет судског преиспи- тивања три пута.] нице и затезне камате.] право на [. Одјељење је у одговору достављеном 30. указали су на то да. Закона о правима бораца. Протокола гачије ријешити ствар.. У вези с тим. године и Пресуду Окружног суда број 015-0. одмах након вршило војне дужности и друге дужности за циљеве одбране Ре- доношења пресуде којом је апелантима то право и признато. јуна 2008. стављено и рјешење од 1. а у складу са чланом 279. Даље. број 1 уз Европску конвенцију. не сматра се писаним доказним средством. динице. Даље.. у релевантном дијелу гласи: У-08-000 021 од 26. подлијеже ревизији. одно. Апеланти су истакли да поступак [. У апелацији је изнесена хронологија поступка на начин описан у дијелу ове одлуке озна. фебруара 2008. Даље. 32. ако овим за- законске затезне камате на исплаћене износе. зад. војних инвалида и породица по- складу са чланом 126. суд.] од 3.. маја 1992. године.. С обзиром риод од 12. Због тога су и допу. [. ни са- ми апеланти не споре да су им исплаћене све рате породичне ин. априла 2008.2010. марта б) Одговор на апелацију 2008.Релевантни прописи службеној дужности. Окружни суд је Пресудом број 015-0-У-08-000 021 од 26. године захтјев за ванредно преиспитивање одбио као лиднину [. марта 2001. године до 1. јуна 2008. Најзад. ло мјеста за апелацију јер апеланти нису искористили сва законом гостепени орган је рјешавао поводом жалбе апеланата на ово рје.. Апеланти су 18. ду.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. У вези са овим наводима. Апеланти су допунили апе- лацију 28.. 2. јануара 2008... гинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске дине оспоравајући Рјешење Министарства број 03-2-562-54-3/01 (“Службени гласник Републике Српске”. измијенити или укинути и сам дру- члана II/3. њем службе.. Међутим. одлучује о затезним каматама као и да није овлашћен да преиначи Изјава странака и других лица. неоснован. жник који закасни са испуњењем новчане обавезе дугује сем глав. новембра У поступку за остваривање права према овом закону примје- 2004. Члан 112. према члану 277. Закона о облигационим односима. већ је. Нај.Broj 69 27 потраживања обрачуната и исплаћена према судској пресуди од. Наиме. којим је искључиво оспоравали законитост другостепеног рјешења јер им апелантима признат статус породице погинулог борца. може да се води управни спор. породичну инвалиднину у прописаном проценту. маја 2008. године до 31. лице је које је: Окружни суд је истакао да је другостепени орган правилно оције. може га поништити. Ревизију врши Министарство за питање бораца. војних ин.] у њиховом случају траје неразумно дуго. Дру. као припадник оружаних снага Републике Српске. У обра. Закон о правима бораца. односно да је овај орган о жалби апе- шење и истовремено извршио његову ревизију. године. на борбени положај и одобрени повратак из је- који је општа одредба која уређује институт затезне камате.16. пада. ку саопштена. да поништи.07. године поднијели апела. од 3. Права на мјесечна примања припадају од првог дана наредног ти су оспорили Пресуду Врховног суда број 118-0-Увп-08-000 217 мјесеца након подношења захтјева. признато је апелантима на основу пресуде Окружног суда. када уважава тужбу. На основу наведеног је за.. те права на имовину из рјешење. фебруара 2008. Апеланти су 28. . других прописа којима се уређује служба у војсци. а за све повреде и обнове поступка њима се не [.. маја 2008. према одредбама закона и другостепеном органу. године у Окружном суду покренули управни спор. на наведено. без обзира на то у ком је обли- оспорени управни акт кад тужбу уважи..] 31. ним списом достављена Министарству на одлучивање. Закон о правима бораца. Апелан. редно преиспитивање. године..Апелација рада. те да им нису исплаћене њују се одредбе Закона о општем управном поступку. број валида и породица погинулих бораца. године. фебруара зложењу пресуде је истакнуто да првостепено рјешење..] донесеног у вршењу ревизије. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобо. године истакнуло да сматра да у поступку нису повријеђена правно јединство са оспореним другостепеним актом. апеланти су допунили апелацију 23. јануара 2008. донесену поводом њиховог захтјева за ван- мах након окончања поступка. Члан 114. у одговору је закључено да управни поступак још 28. по V . поднијели захтјев за ванредно преиспитивање пресуде. године обавијестили суд да им је дине обавијестило Уставни суд да је жалба апеланата са цјелокуп- 9. Против рјешења [. ме другачије ријешена ствар. године обавјештавајући Уставни суд да им Члан 120. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . 53/04 и 20/07) од 1. представља права на која са апеланти позивају у апелацији. увијек није окончан па да због тога нема мјеста апелацији. године. извршено превођење првобитног рјешења у 34. године поднијели Врховном су. жртава рата и IV . 35/99) у релевантном дијелу гласи: кључено да првостепени орган и није био овлашћен да одлучује о законским затезним каматама. Уз одговор је до- ћене мјесечне оброке породичне инвалиднине. камату. у допуни апелације од 27. апеланти су указали на релевантне одредбе Закона о облигацио- ним односима и Закона о управним споровима. Закона о управ- ним споровима. Апеланти су ланата одлучио рјешењем од 1. као “потпуно незакониту”. године.. ако је њи- цијом тужене стране онемогућено признавање права које им при.. јула 2009.. став 1.. публике Српске послије 19..

У односу на наведену пресуду апеланти су иста- 36. ћа на то да је Европски суд за људска права у погледу захтјева за збиједе успјешно и квалитетно остваривање и заштиту права и ванредно преиспитивање правоснажне пресуде више пута утвр- правних интереса појединаца. 40. говине или међународни инструменти за заштиту људских права и Општински. 58/03. инкомпатибилна са Уставом Босне и Херцеговине. ња о захтјеву за ванредно преиспитивање пресуде није одлучива- штај управног акта. 74/05 и 63/07) у шавају општински. Правила Уставног суда. Уставни суд изузетно може да разматра апелацију и када нема коном није другачије одређено. инкомпа- њује поништени акт. У вези са овим наводима. [. рачко-инвалидску заштиту донијеће. У складу са чланом 16. Апеланти су оспорили пресуду Врховног суда донесену Рјешење о превођењу подлијеже ревизији. Стога.. 85/03. као и право на здравствену заштиту. поводом њиховог захтјева за ванредно преиспитивање пресуде Окружног суда.. па тужилац под. само ако се тужбом тражи и пони. у првом степену рје. Увп-08-000 217 од 3. Правила Уставног 31. у складу са овим суда. ако овим за. став 3.. суд сматра да се предметни поступак одлучивања о захтјеву за вантном дијелу гласи: ванредно преиспитивање пресуде Окружног суда којом је право- снажно окончан управни поступак не тиче одлучивања о грађан- Члан 3. Суд ће примијенити одредбе Закона о парничном поступку за Допустивост у односу на наводе о неразумно дугом трајању питања која нису регулисана овим законом. вања о њиховим правима траје неразумно дуго. суд је дужан у овим случајевима да поништи цеговине и члану 16. године [. уколико апелација указује на озбиљна кр- шења права и основних слобода које штите Устав Босне и Херце- Члан 126. У складу са чланом 16. борца и права на породичну инвалиднину није био правоснажно окончан. Поступак се води брзо и са што мање трошкова за странку и одлуку о допустивости бивше Европске комисије за људска права. Члан 10. којим Уставни суд може да разматра апелацију и када нема одлу- суда у свему замјењује управни акт надлежног органа.. Закон о парничном поступку Републике Српске (“Службе- О статусу и правима. има апелациону надлежност у питањима која су садржана у овом уставу кад она постану предмет спора због Рјешење којим се признаје статус и право на мјесечно прима. прије свега. Суд је дужан настојати да се поступак спроведе без одуговла- Поводом жалбе на рјешење органа из става 1.. број 109/05 од 16. Превођењу подлијежу сва рјешења којим је признат статус и Допустивост у односу на Пресуду Врховног суда број 118-0- право на мјесечно примање. ratione materiae. став 4. ње [. У вријеме подношења апелације поступак одлучивања о У управним споровима свака странка сноси своје трошкове правима апеланата на признавање статуса породице погинулог спора. уколико апелација указује на озбиљна крше- . према овом закону. број 13/02) у релевантном дијелу гласи: грешно утврдио чињенично стање и погрешно примијенио мате- Принцип ефикасности ријално право. по службеној дужности. поступка Члан 49. Иако је по ступак у међувремену окончан доношењем акта донесе управни акт противно правном схватању суда или оспорене пре суде Окружног суда. па произилази да је апелација у овом дијелу. Пресуде судова донесене у управним споровима обавезне су.. ведено. лација у овом дијелу недозвољена јер је. у складу с оспорени управни акт и да сам ријеши ствар пресудом. дужни су да обе. такође. 44. пресуде. већ се тиче искључиво одлучивања о посто- јању законских услова за ванредно преиспитивање правоснажне Члан 11. 166 (174). снажно окончан предметни поступак о меритуму апелантовог за- хтјева. ratione materiae..07. Правила Уставног суда. Ако надлежни орган послије поништења оспореног управног 47. ratione materiae. уколико законом није друга. У складу са чланом VI/3.. слобода који се примјењују у Босни и Херцеговини.Broj 69 16. требни за правилно утврђивање чињеничног стања и за доношење стр. mutatis mutandis. јула 2009. пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини. новембра 2005. Одлуке и извјештаји (ДР) 35. Члан 95. Дакле. односно одлуке која се њоме оспорава. 41.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. као и досадашњу јуриспруденцију Уставног суда. љава и ако резултати поступка пружају поуздан основ за то.Допустивост Жалба не одлаже извршење рјешења. а ако природа ствари то дозво.. Уставни суд. апелација је и у вријеме под- противно примједбама суда у погледу поступка. ни гласник Републике Српске”.] 43. предметни поступак не улази у обим права на пра- У управном спору може да се тражи и повраћај одузетих ства. Годишњак IX (1966). дио да поступци у којима се тражи ванредно преиспитивање пра- воснажно окончаних случајева не представљају ефективне правне Принцип економичности поступка лијекове пошто у тим случајевима постоји пресуда којом је право- Члан 14. 46. Имајући у виду на- 37. законитог и правилног рјешења. године) у реле. вично суђење у смислу члана 6. Апеланти су истакли и да сматрају да поступак одлучи- Члан 51. одлуке надлежног суда.] инкомпатибилна са Уставом Босне и Херцеговине и Европском Ако суд поништи управни акт. ло ни о праву апеланата на имовину из члана II/3. Европске конвенције.б) Устава Босне и Херцеговине. конвенцијом. стр. Правила Уставног суда.б) Устава Бо сне и Хер- несе нову тужбу. друге учеснике у поступку.. 243). Уставни суд сматра да се у предметном поступку одлучива- управног акта који се оспорава. X против Аустрије.] суде. Члан 83. али тако да се прибаве сви докази по. законом. године. став 1. ношења била допустива према члану VI/3. Таква пресуда у свему замје. ју. ским правима и обавезама апеланата у смислу члана 6.2010. У поступку за остваривање права према овом закону примје. [. чије одређено. тачка 9. децембра 1983.] подлијеже ревизији. односно градски органи управе надлежни за релевантном дијелу гласи: послове борачко-инвалидске заштите. године рјешења о превођењу. подсје- Кад органи рјешавају у управним стварима. 39. а која је добила снагу res iudicata (види.] VI . Уставни суд. луку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио. став 1. Правила Уставног суда. исцрпљени сви дјело- творни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у Ревизију врши Министарство. права која странкама припадају у поступку. став 1. као и накнада штете која је тужиоцу нанесена извршењем кође.] Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре- Ревизија не одлаже извршење рјешења. Члан 7. Протокола број 1 уз Европску конвенци- Члан 31. према члану 16. може 45. У складу са наведеним. тачка 9.. Уставни суд је закључио да је апе- пресудом да ријеши управну ствар. уз тврдњу да је Врховни суд по- Републике Српске”. Уставни блике Српске”. Та- ри. [. до 42. овог члана рје. року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио од- Члан 104. правних лица и других странака. апликација број Е 10431/83 од 16. [. њују се одредбе Закона о општем управном поступку. Уставни суд је одлучио као Члан 48. 38. Таква пре. у диспозитиву ове одлуке. децембра 2007.. став 4. апелација неће бити допустива уколико је. апликација број 1760/63. тибилна са Уставом Босне и Херцеговине. Европске конвенције.28 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . У складу са чланом 16. односно градски органи управе надлежни за бо. чења и са што мање трошкова и да онемогући сваку злоупотребу шава Министарство. Закон о управним споровима (“Службени гласник Репу. бр. ке надлежног суда. Закон о општем управном поступку (“Службени гласник кли да сматрају да је незаконита. став 3.

став 1. им је наложио надлежни орган допринијели дужини поступка. а нарочи. а имајући у виду да је поступак трајао седам година. понашању страна у поступку и надле. насупрот својој законској обаве- против Италије. те да је четак релевантног периода узима се тренутак у ком је поступак у надлежни орган управе пропустио да слиједи упутства и станови- питању покренут (види Европски суд. родичну инвалиднину на основу погинулог сина. суд и Уставни суд. као по. предмету три пута расправљало пред надлежним судом. терет надлежном управном органу и судовима. Европске конвенци- ступак је окончан пресудом Окружног суда од 26. став 50) или зи. године. Уставни суд примјећује да се у вођеним по- личног статуса и својства. 57. нити је у односу на овај приговор понудило било какво критеријумима успостављеним праксом Европског суда. не.07. Министарство је. у оквиру неког другог поступка. не може да се за- правна ствар има за апеланта (види Европски суд за људска права. испуњен је рок из члана 16. не ускла- жбеној дужности у поступку превођења ранијег рјешења. законом установљеним судом.16. а да је овај захтјев нарочито важан у др. године. године укинуло рјешење оправдање за овакво дјеловање надлежних управних и судских ор- Одјељења. сем одлучивањем о жалби апеланата е) Право на правично саслушање у грађанским и кривичним тек након више од двије године. године апелантима признало право на по. Закона о […] управним споровима и тако. Коначно. ништено је прво од три рјешења другостепеног органа којима је о VII . годи. апеланти су поновно покренули 1. ко у погледу чињеничних. године. подједнако је утицала на неразумно дуго трајање поступка. Чињеница да се о 56. у децембру 2006.] апеланти су изјавили жалбу. Дакле. породице погинулог борца и праву на породичну инвалиднину. је примијенио упутства Врховног суда након жалбе апеланата због ње и пресуду тврдећи да им је повријеђено право на правично су. да- ступци имају хитан карактер (види Европски суд. године у погледу случају. рјеше. Утврђујући допустивост предметне апелације у односу на изилази да су права. фебруара 1992. Апеланти сматрају да предметни управни поступак није те пресуде поступио у октобру 2004. године. такође. јер се у Херцеговини. такво право или обавеза 62. пресуда од 26. нити постоји неки други формални разлог 58. оспорену Пресуду Окружног суда број 015-0-У-08-000 021 од 26. 2. јуна 2008. Коначно. Најзад. Члан II/3. Borgese против кле о економском праву од изузетног значаја за егзистенцију апе- Италије. ка- члана 16. Устава Босне и Херцеговине у релевантном дије. да би поступак био окончан а) Релевантни принципи пресудом Окружног суда од 28. ст. а. Правила Уставног су. овог члана. 61. У погледу утврђивања грађанских права и обавеза. поступак поновног утврђивања пра- Допустивост у односу на Пресуду Окружног суда број 015-0. дивши своје поступке са стандардима које су признали Европски њем од 12. новембра 2003. апликација број 53176/99 од 7. новембра 2003. Правила Уставног суда. те да постоји повреда права на правично суђење из . С обзиром на значај који је конкретна ствар имала за апе- Б. управни спор пред Врховним судом. 59. а на основу увјерења о погибији њиховог сина. маја 2008. Правила Уставног суда. став 18). став 1.2010. шење Одјељења број УП-02-562-16/01 од 12. октобра 1994. [. је. такође. јер није очигледно (pri. чивања о правима апеланата могли да оправдају. Према конзистентној пракси Европског и Уставног суда. у погледу значаја који је конкретна права ствар марљивост надлежних власти у свим предметима који се тичу имала за апеланте. оспоравају и наведено рјеше. На основу онога што је предочено Уставном суду про- 49. пресуда од 27. Уставни суд закључује да цјелокуп- истакнуто у одбрани. жног суда или других јавних власти. у конкретном случају. с обзиром на то да је другостепени орган и по трећи пут Члан 6. године. и 4.. ланата. у релативно кратком року. кључи да су апеланти својим понашањем или пропустом да пре- Микулић против Хрватске. С обзиром на то да је и овим рјешењем о правима ђење из члана II/3. сматра “разумним” у смислу члана 6. јер није очигледно (pri. и 4. Најзад. 53. но дуго трајање поступка може у подједнакој мјери да се стави на ним органима и судовима трајао је седам година. На основу изложеног. те о значају који конкретна на основу онога што је предочено Уставном суду. цјелокупан поступак у овој правној ствари пред управ. апелација у овом дијелу испуњава и услове из кнадно у више наврата било предмет расправљана и пред Мини- члана 16. право на породичну инвалиднину. у поступку реви. У том смислу. Оцјењујући наведено. На ново рјешење о превођењу зависним и непристрасним. серија А. маја 2008. У конкретном случају. која су апелантима првобитно била призната. за по. због чега није релевантан да. став 1. што је и констатовано у обра- зложењу. Европске конвенције у релевантном дијелу гла. ланте. године када је “разумности”. негативно одлучио о правима апеланата. ваности било какве кривичне оптужбе против њега. 54. године. односно против рјешења другостепе- Наводи о неразумно дугом трајању поступка ног органа покренули управни спор. накнадно оспора- маја 2008. године. те одбило захтјев апеланата за признавање статуса по. старством и пред судовима. 2. став апеланата негативно ријешено. став 38). године. по трећи си: пут одлучујући у управном спору. стварима и друга права у вези са кривичним поступком. март 2001. године и опет на начин да ни- окончан у разумном року. Извјештај број 2002-I. на начин како је већ претходно указано у овој одлуци. поступајући по службеној дужности. По. С обзи- лу гласи: ром на то да је већ једном управни акт био поништен. маја 2001. маја 2008. ma facie) неоснована. гана. ступцима одлучивало о праву апеланата на признавање статуса жавама у којима домаћи закон прописује да одређени судски по. Имајући у виду упутство тум када су апеланти примили наведену одлуку. Уставни суд сматра да не постоји разумно и објективно зије својим рјешењем од 25. службом у Војсци Републике Српске. С друге стране. а апеланти су допунили апелацију доказ да је син апеланата био припадник Војске Републике Српске оспоравајући наведену пресуду 23. Врховни суд је о тужби апе- Право на правично суђење ланата одлучио тек након двије године. у ком је. При томе мора да се води рачуна о указали. ћутања управе. Европске конвенције. године дужности. број 228. поступајући по слу. годи- 52. у року од и да је погинуо приликом вршења службе или дужности у вези са 60 дана од када је одлука донесена. Дакле. Уставни суд је утврдио да је оспорена пресуда вана пред другостепеним органом због чињенице да није постојао донесена 26. ни поступак одлучивања о праву апеланата није задовољио захтјев четак релевантног периода узима се 12. овом поступку поновно одлучивало о праву апеланата које је на- 48. маја 2008. Уставни суд сматра да овако непримјере- не. У одговору на апелацију Министарство се није изјашњава- разумност дужине трајања поступка мора да се оцјењује у оквиру ло о наводима у погледу дужине поступка. марта 2001. те да период одлучивања о правима апеланата не може да се родице погинулог борца и права на породичну инвалиднину. Katte Klitshe de la Grange шта изражена у пресудама суда. марта 2001. тј. ган пропустио да поступи. поновно поништивши рјешење другостепеног органа. даље утицао на дужину поступка. апелација у овом дијелу испуњава и услове из се у конкретном случају радило о нарочито сложеном случају. што укључује: претходне пресуде Врховног суда. Ова пресуда је апелантима уручена тек у марту 2004. Одјељење утврдило да апелантима припада право на статус поро- вине или међународни документи који се примјењују у Бо сни и дице погинулог борца и право на породичну инвалиднину. а другостепени орган је поводом 51. у складу с којим је другостепени ор- да. године по- због ког апелација није допустива. у сваком Врховног суда из пресуде од 19. те најзад признао апелантима статус породице погинулог борца и во на правично суђење и јавну расправу у разумном року пред не. на коју су апеланти околности појединог предмета. Окружни суд је. Пресудом Врховног суда од 19. те да је дру- Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска гостепени орган пропустио да поступи у складу са упутствима из права и слободе из става 2. пред- метну управну ствар ријешио на начин да је дао сагласност на Рје- Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или осно. тј. ва која су раније припадала апелантима покренут је по службеној У-08-000 021 од 26. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . Врховни суд је поступио супротно члану 51.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. Уставни суд није могао да закључи да 50. објашњење или разлоге који би овако дуго трајање поступка одлу- то о сложености предмета. свако има пра. дузму неку радњу на коју су према закону били обавезни или коју ара 2002. тако и у погледу правних питања..Меритум праву апеланата негативно одлучено. године. Европски суд је указао и на то да је потребна нарочита 60.Broj 69 29 ња права и основних слобода које штите Устав Бо сне и Херцего. фебру. нити постоји неки други формални разлог ц) Анализа разумности трајања поступка због ког апелација није допустива. ma facie) неоснована. ст. Уставни суд запажа да је Одјељење. Устав- б) Период који се узима у обзир ни суд закључује да су надлежни управни органи и судови у вође- ним поступцима пропустили да искажу марљивост у поступању 55. утврђивања ових чињеница.

го.Миодраг Симовић. вично суђење из члана II/3. те ју својство породице погинулог борца. закључи да су апеланти у овим поступцима истицали захтјев за став 2. одлуке нине која им је коначно призната пресудом из септембра 2007. члана 61.100 КМ. Уставни суд суд. Уставни суд закључу. у одлучујућој мјери. предмету број АП 1533/07. С об. Према члану 76. . и орган управе и 73. ст. У погледу навода из апелације да им је ускраћено право на Др Миодраг Симовић. објављена у “Службеном гласнику подсјећа на то да. дине. што нису дати разлози који би могли да се сматрају разумним и пада право на породичну инвалиднину. начно одлучено. а из свега предоченог не може да 2001. године. став 1. маја 2005. д о н и о ј е 67. Европске конвенције 71. апелантима у Босни и Херцеговини. и 3.б) Устава Босне и Херцеговине. . децембра 2006. “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”. Оцјењујући наведено. Уставни суд може изузетно. У конкретном случају. требале бити испла. престала је и обавеза да апелантима буде исплаћивана поро- дична инвалиднина. Закона о 69. године и пресуде Окружног суда од 26. 1. пропустили да о таквом захтјеву одлуче. повријеђена или занемарена уставна вођеним поступцима. односно од дана када је исплата породичне инвалид. објективним оправдањем за овако дуго трајање поступка. С обзиром на овакво утвр. VIII . право на ма ове одлуке. рјешавајући апелацију Енеса Џанића.к) Устава Босне и 000-469 од 23. те имајући у виду значај који је кон- Thomas против Уједињеног Краљевства. став 4 тачка 9. из апелације у односу на остале аспекте права на правично суђе- ње из члана II/3. не”. 1. Одлука број АП 938/04. Уставни суд закључује да постоји повреда права на пра- (види Уставни суд. Правила Уставног суда. против Пресуде Окружног суда у Бањој Луци број 011-0-Кж-06- води о повреди права на имовину из члана II/3. Из образложења рјешења Министарства од 1. . односно двоструки износ у пред- ни суд није надлежан да супституише редовне судове у процјени метима који захтијевају посебну хитност. С обзиром на наведено. Уставног суда БиХ. накнаду нематеријалне штете одређује у примјереном износу у посебним 63. Уставни суд примјећује да из предочених Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија. О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ ним наводима као и у погледу кршења права на правично суђење. маја 2008. те да су апелантима након правоснажности наведе. године и Пресуде Основног суда у Ба- Херцеговине и члана 1. члана II/3. фебруара 2010. У вези са наведеним. па да им је због тога повријеђено пра- во на правично суђење. вично суђење у односу на доношење одлуке у разумном року из објављена у “Службеном гласнику БиХ”. а да су ови органи сне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”. Повреда овог права се огледа у томе што свеукуп- на породичну инвалиднину било засновано на чињеници да су но трајање поступка ради одлучивања о праву апеланата на поро- апеланти родитељи погинулог борца Војске Републике Српске. године. јуна 2005. у поступку ревизије првостепеног рјешења. Одлука број АП 20/05 од 18.р. . ђење. У том смислу. право на приступ суду. алинеја 2. те права на имовину из члана праву апеланата коначно одлучено пресудом од 29. у случајевима ка- ва у погледу чињеничног стања и примјене материјалног права да су испуњени услови за то. године утврдило да апеланти нема.07. одлука о допустивости штете треба исплатити износ од приближно 150 КМ за сваку годи- од 30. став 1. судија и Европске конвенције неосновани. . Апеланти су затражили да им се на име накнаде нематери. предсједник. маја 2001.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1.е) Устава Босне и Херцеговине и члана године произилази да су у конкретном случају закључили да је о 6. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине. Правила Уставног су. у одлука управних органа и судова произилази да они нису ни одлу. Уставни суд подсјећа на Остали наводи у вези са правом на правично суђење то да.30 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . Протокола број 1 уз 2007. ОД Л У КУ зиром на то да кршење овог права апеланти заснивају на идентич. већ је. у саставу: ни у самој апелацији нису предочили доказе који би упутили на другачији закључак. поступак трајао седам година. су прилагођени економској ситуацији у Босни и Херцеговини. чивали о трошковима поступка. терет понашању надлежног органа управе и надлежних судова. потпредсједница. за разлику од поступака пред редовним судовима. кретна правна ствар имала за апеланте. Уставни суд је одлучио тезних камата неоснован. борца од седам година може. и Окружни суд су закључили да је захтјев апеланата за исплату за. Дакле. Европске конвенције. апеланти истичу да су им. 64/08 и 51/09). Уставног суда су коначне и обавезујуће. случајевима кршења загарантованих људских права и слобода. сво. иако се није радило о по- дјелотворан правни лијек и др. Према утврђеном задатак ових судова није да преиспитују закључке редовних судо. Правила Уставног суда Бо- накнаду евентуалних трошкова које су имали. члана 76. апликација број 19354/02). принципу.). да се стави на јим рјешењем од 25. бр. односно евентуалне повреде уставних права или права из Европске конвен. Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине”. у оквиру апелационе надлежности Уставни суд се бави искључиво питањем исплатити износ од 300 КМ за сваку годину одгађања. приликом исплате неисплаћених оброч. Остали наводи на сједници одржаној 11. да.Валерија Галић. на захтјев изнесен у апелацији. Наведени износ апелантима је дужна ције у поступку пред редовним судовима. Одбија се као неоснована апелација Енеса Џанића поднесена Уставни суд сматра да није потребно да се посебно разматрају на. апелантима треба евентуално. и члана 61. према пракси Европског суда и Уставног суда. је да су ови наводи очигледно неосновани. Даље. Апеланти сматрају да им је у поступку остваривања права на породичну инвалиднину повријеђено и право на имовину. Приликом одлучивања о захтјеву апеланата за накнаду облигационим односима. 74. Уставни суд закључује да не постоји кршење права на пра- фебруара 2008. Питање накнаде нематеријалне штете Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцегови- 68. члана II/3. потпредсједница. апликација број 65167/01). Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Pronina против Русије. Наиме. број 58/05). како је већ објашњено у претходним тачка- права (право на правично суђење. Уставни суд примјећује да је право ске конвенције. ну одгађања да се донесе одлука. одредити накнаду нематеријалне штете. члана 59. став 2. као накнаду на име нематеријалне (види Европски суд.Сеада Палаврић. с. став 1. за овакав закључак управног органа и судова дати су јасни и образложени разлози који не упућују на закључак да је Предсједник примјена права била произвољна. године.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6.Мирсад Ћеман. Узимајући у обзир чињеницу да је у конкретном случају оцијене чињенице и доказе које су извели (види Европски суд. судија.2010. као у диспозитиву ове одлуке. након што је о њиховим правима ко. Устав. На- име. њој Луци број 071-0-К-06-001090 од 18. генерално. те да им због тога не при. штете. произвољна или дискриминациона.Broj 69 16. као и чињеницу да надле- године. ст. те да ли је примјена закона била. у складу са чланом 277. Стога ће Уставни суд у да исплати Влада Републике Српске. маја 2005. апеланти 60/05. Европ- 64. и 3. године. став 1. Европ. јалне штете због недоношења одлуке у разумном року накнади “Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику примјерена штета. 65. На основу члана 16. у вријеђено и због чињенице да су надлежни орган управе и суд складу са критеријумима које је успоставио Европски суд и који произвољно примијенили материјално право приликом одлучива. Апеланти сматрају да им је право на правично суђење по. марта 2007. укупан износ од 2. ња о њиховом захтјеву за исплату законских затезних камата. нине била обустављена. Уставни суд упућује на раније утврђен принцип одређива- них давања на име породичне инвалиднине. што је детаљно образложено у претходним тачкама ове одлуке. Задатак Уставног суда је да жни управни орган и судови нису исказали потребну марљивост у испита да ли су.Крстан Симић. ст.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. 2. евентуално. се закључи да су при томе поступали арбитрарно. С обзиром на наведено. није било доцње у исплати породичне инвалид. Уставни суд сматра да. став 2. накнаду трошкова поступка. задатак редовних судова да 70.став 1. ске конвенције у односу на доношење одлуке у разумном року.Закључак вичан на начин који захтијева члан 6. конкретном случају испитати да ли је поступак у цјелини био пра. Босне и Херцеговине”. 66. број 20/06. јер. чињеница и доказа. године. пресуда од 10. дичну инвалиднину и признавања статуса породице погинулог Министарство је. Европску конвенцију када су редовни судови дали јасна и досљед- не пресуде исплаћене неисплаћене инвалиднине за период од на образложења за своје одлуке. а из саме апелације не може да се на основу члана VI/3. септембра II/3. године.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. Уставни суд закључује да су наводи . 48-51). 72. ња висине накнаде штете у оваквим случајевима (види Уставни ћене и законске затезне камате. ступку који је законом одређен као хитан.

Б. није дат никакав ду број 071-0-К-06-001090 од 18. саслушање апеланта. датих на главном претресу. На- 6. затражено је ком је одлучивано о притвору. докази који немају карактер законито прибављених доказа. “прије главног претреса упознало са доказима и већ трагова који упућују да је апелант починио кривично дјело. Наиме. На основу члана 22. Како је 7. III . т. Овом приликом суд је имао у виду и чињеницу изрека пресуде противрјечна сама себи и разлозима пресуде. нити су у њој наведени разлози о од- рао нити покушао да доведе у питање вјеродостојност исказа свје. децембра 2006. Све претходно проведене доказе суд је ције. Апелант је оптужен да је учинио кривично дјело неовла. предсједник вијећа. став 1. Суд ланту. Првостепеном пресудом су. ког за. Вјештак је при. утврдивши да је апелант починио наведено кри. крају. а непристрасно суђење. апелант наводи да Основни суд је закључио да је апелант у конкретном случају по. На. Окружни суд је на- Окружни суд 30. априла 2007. године. Суд је па и о одлучним чињеницама. став 1. а Окружног суда 25. а дати су јасни. одлучивало у поступку одређивања притвора те се. и осуђиван у Њемачкој. како се наводи моћних просторија. Окружни суд је закључио да су неосновани и наводи жал- дине продавао опојну дрогу хероин. налаз и мишљење поводом вјештачења непо.. 9. Истом пресудом суд је апеланту изрекао мјеру безбједности су потврда о привременом одузимању предмета. тачка б) ЗКП РС. Правила Уставног суда.00 КМ. на тај начин даље наводи апелант. Повреду овог права апелант превасходно види у томе што је дену фото-документацију цијенио као допуну потврдама о при. ово кривично дјело. Суд је у цијелости које се односе на законитост свих доказа који су спроведени. терија која је законито одузета од апеланта. Раденко Јанковић. одредби кривичног поступка из члана 303. децидно и виду да је изјаву о томе дао судија за претходни поступак. Основни суд је донио Пресу. г) и д) ЗКП РС)”. као и од Окружног тужилаштва у Ба.Broj 69 31 Образложење родице. моћних просторија. којим су потврђени наводи оптужнице да је код апеланта нађена извјесна количина опојне дроге. у вези и са свим осталим доказима. године и Пресуде Основног суда у Бањој говори да је у првостепеном поступку почињена битна повреда Луци (у даљем тексту: Основни суд) број 071-0-К-06-001090 од 18. одгово. а нису уче- ри на апелацију Основног суда и Окружног тужилаштва доста. но право на правично суђење из члана II/3. а) Наводи из апелације ном узорку материје присутна психоактивна супстанца тетрахи. пресуда не садржи разлоге. те судије Сњежана Кудрић хтио је да га изврши. садржи прецизан опис учи- других просторија пронађено и одузето 7. лучним чињеницама. (члан 37. У току доказног поступка суд је нарочиту пажњу по. учествовало и у одлучивању о апелантовој је стицао приход за сопствено издржавање и издржавање своје по. став 2. ција). из члана 303.Ј. Окружно тужилаштво 8. како количински тако и описно. па тиме повриједили његово право на правично и 2009. ЗКП РС”. њем казне затвора. претходно саслушање у овом кривичном предмету. у ји предмета и налаз и мишљење вјештачења непознате материје количини од 7. у претходном перио- I . тачка б) Закона децембра 2006. Окружни суд је утврдио да су неосновани жалбени при- 469 од 23. став 1. Основни суд је одговор на апелацију доставио 3. новембра 2009. са тог дјела. априла кривично дјело. 11. апеланту у првостепеном поступку судило исто вијеће које је временом одузимању предмета и записника о претресу куће и по. јер се пресуда наводно за- ју на сљедећи начин. формирало свој став у односу на ово”. коме је омогућено унакрсно испитивање. године апелантова жалба је дјелимично уважена. њеног кривичног дјела. и то 10 грама за 350. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода степени суд учинио битну повреду одредби кривичног поступка и докумената који су предочени Уставном суду могу да се сумира. Окружни суд је преиначио одлуку о кривичној санкцији на је такође.В. Окружни II . Окружни суд такође није прихватио наводе бранилаца да ци. које у цијелости прихвата и Окру- у својој одлуци детаљно образложио зашто ове исказе сматра за. број 50/03. Енес Џанић (у даљем тексту: апелант) из Бање Луке. па је изјавио да је он лично од службених лица примио предмете нио појединачно и у њиховој међусобној повезаности.Поступак пред Уставним судом суд је потврдио да су судије судећег вијећа одлучивали о предло- 2. Апелант сматра да му је оспореним пресудама повријеђе- дроканабиол.В. године којом је имунитет. потврда о одузимању предмета пронађених приликом претреса. Окружни суд није прихватио ни наводе жалбе да је прво- 5. посебно ако се има у клонио исказу свједока Д. није учињена повреда одредби кри- јануара 2010. став 1. године. увид у фото-документацију о претресу куће и по. али то не значи и да су тада. па према томе он није сник Републике Српске”. која је првостепеном пресудом изречена апе- иду и сви други изведени докази које је предложила оптужба. притвора апеланту. првостепена пресуда преиначена у одлуци о кривичној санкцији и не (у даљем тексту: Уставни суд) против Пресуде Окружног суда у апелант осуђен на казну затвора у трајању од једне године и два Бањој Луци (у даљем тексту: Окружни суд) број 011-0-Кж-06-000 мјесеца. цијенећи да сврха кажњавања може да се постигне и умање- ром да у прилог навода овог свједока. Кривичног закона Републике Српске (“Службени гла. потврду о привременом од. Основни суд је провео доказни поступак који је обухватао у првостепеном поступку утврђено. IV . став 1. Европске конвенције за заштиту људ- опојне дроге у апелантовој кући. Суд је наве. Суд је такође утврдио да је приликом претреса стана и степене пресуде потпуно разумљива. кон проведеног кривичног поступка. судија за претходни поступак.8 грама опојне дроге. није неги. начин како је наведено у изреци другостепене пресуде. ских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвен- ришћеним мобилним телефонима са СМС порукама. детаљни и увјерљиви разлози о свим. изрекао му казну затвора у трајању од једне године и шест мјесе. године. марта 2007. И на крају.В. Правила Уставног суда. као и правни опис који произилази из опи- што је у цијелости потврђено доказима и изјавама свједока Р. као и фото-документација о ко. што је и раније чинио и због чега је. ствовали ни у доношењу одлуке која се оспорава правним лијеком вљени су апеланту 11.Б. У спис је приложена и фото-документација о проналаску цеговине и члана 6. о кривичном поступку Републике Српске (“Службени гласник Ре- публике Српске”.8 грама. конито прибављеним доказима. од гу за продужење притвора и о жалби на рјешење о одређивању Окружног и Основног суда.е) Устава Босне и Хер- 8. 13. како апелант држао опојне дроге које је касније продавао. како се наводи у жалби. чији исказ апелант оспорава. године. 1. став 1. снива на исказу свједока на ком пресуда не може да се заснива. марта 2007.Апелација ликом појашњења на главном претресу потврдио да је у испитива. да осумњиченом апеланту у смислу да је он крив за предметно 3. о чему је сачињен и записник и знате материје. го. као чланови вијећа. што да оптужени.Ђ. вичног поступка из члана 303. без икаквог двоумљења потврдио да му је апелант у току 2006. На основу члана 26. жни суд. неприхватљив одбацио навод одбране да није вјештачена иста ма- вично дјело. године. као и друге документације која се односила на Овај судија је саслушан у својству свједока на главном претресу. у даљем тексту: ЗКП РС). ног поступка из члана 303. заснивају. тачка з) ЗКП РС. особа која не смије да се заклиње. у кривичном дјелу због кога се саслушава. с обзи. Ово исто вијеће је. из потврде о предаји предмета и то онако како је назначено у по- ћи своју одлуку на чињеницама и доказима који су изнесени на тврди. године. 12. жалби против рјешења о одређивању притвора које је донио суди- . ступа Јасминка Јовишевић. став 1. издао је наредбу којом је одобрен претрес апе- узимању предмета. изјаве свједока. новембра 2009. је у доношењу првостепене одлуке учествовало вијеће у саставу ступао са директним умишљајем јер је био свјестан свог дјела и Мира Дошеновић.Чињенично стање 10. бе да је првостепени суд учинио битну повреду одредби кривич- износећи пред судом све детаље у вези са апелантовим кривично.Б. Свједоку Д. суд је навео да овај свједок “није лице за које је доказано или штене производње и стављања у промет опојне дроге из члана за које постоји основана сумња да је учинио или да је учествовао 224. у току поступка у њој Луци (у даљем тексту: Окружно тужилаштво). Окружни суд је закључио да је изрека прво- дока Д.. цијенио и вјештаче. ње вјештака О. а све ради обезбјеђења и прегледности свих у апелацији. према члану 153.Увод ду. потврда о преда- којом му је одузео опојну дрогу познату под називом “хашиш”. број 49/03. Пресудом Окружног суда број 011-0-Кж-06-000-469 од 23.Ђ. лантове куће и помоћних објеката. Основни суд је закључио да је и Драган Улетиловић. И на прихватио као вјеродостојну изјаву претходног свједока. марта 2009. он није саучесник у извршењу предметног кривичног апелант проглашен кривим за кривично дјело за које је оптужен и дјела. јер се ради о исказу судије који је дати детаљни и увјерљиви разлози у погледу одлучних чињеница поступао као судија за претходни поступак. који је потпуно јасно. поднио је 26. адвокат из Бање Луке. у даљем тексту: КЗ РС).07. према оцјени Окружног суда.2010. године да доставе одговор на апелацију. априла 2009.. дије за претходни поступак Основног суда. године апелацију Уставном суду Босне и Херцегови. и вјештака О. тачка ј) ЗКП РС тако што је правним радњама. вео “како нити предсједник нити чланови првостепеног вијећа ни- су поступали као судије за претходни поступак или као судије за 4. нити је процесиран. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . Стога је Окружни суд као главном претресу. име. су.16. заузели став и мишљење према та- 18.

24. д) и г) ЗКП РС). и 4. судија за претходно саслушање или је посту.” b) Одговор на апелацију VI . гледно (prima facie) неоснована.] претресу. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је је учинило или учествовало у кривичном дјелу због ког је саслу. па лу гласи: Окружни суд предлаже да се апелација одбије као неоснована.Б. или је саслушан као свједок. Апелант оспорава наведене пресуде. У складу са чланом VI/3. због Члан 287. ЗКП РС. Апелант превасходно види повреду права на правичан по- Суд. ге или у њој нису наведени разлози о одлучним чињеницама [. јер тај доказ. ст.” 27.е) Устава Босне и Хер- повреде кривично-правног законодавства. законом установљеним судом. апелант сматра да је његово право на правично су.07. Принцип истине 28. г) ако је у истом кривичном предмету учествовао као судија за 29. став 1. Битна повреда одредби парничног поступка постоји: пак Р. против које нема других дјелотворних правних лије- шењу кривичног дјела. предлаже да се апелација. продаје или нуди на “1.б) Устава Босне и Херцеговине.] штачења и провјере.. нити је судија за претходни поступак поступио у складу са чланом 164. ст.Ј.]. а апелација је поднесена 26. у међусобној вези.. исцрпљени сви дјело- оспорава правним лијеком (члан 37. денко Јанковић Рјешењем Основног суда број 071-0-Кпп-06-000 односно тужиоца. Имајући у виду одредбе члана VI/3. па да може да се доводи у питање законитост 2007. д) ако је у истом предмету учествовао у доношењу одлуке ко- Апелант сматра да вијеће може да се упозна са оптужницом и са ја се оспорава правним лијеком[. ђење повријеђено и због коришћења исказа свједока Д. Европске конвенције. ног дјела неовлашћене производње и промета опојних дрога из VII . да је овом свједоку уопште продавао хероин. Окружно тужилаштво цеговине и члана 6. Уставни суд запажа да је неспорно претходни поступак. закона не може да се заснива пресуда [. ј) ако је изрека пресуде неразумљива. У Закону о кривичном поступку РС (“Службени гласник поступку који је против њега вођен. који услове из члана 16.В. ради евентуално накнадног вје. тачно да је судија судећег. допустивости. став 1. Члан II/3. С обзиром да су сви приговори изнесени у апе. затим (2) Суд је дужан да савјесно оцијени сваки доказ појединачно оспорава и друга доказна средства која је користио суд. Члан 6. Правила Уставног суда. [. Основни суд предлаже да се апелација одбије 23. основаности било какве кривичне оптужбе против њега. исто вијеће ко- су да истинито и потпуно утврде како чињенице које терете осум. такође.Релевантни прописи права и основне слободе из става 2. па је ту жалбу одбило. одбије као неоснована. доказима тек у току извођења доказа на главном претресу. овог члана. те се. предсједник вијећа и члано. У Кривичном закону РС (“Службени гласник Републике Српске”. Право на правично суђење 17.Меритум члана 224. одно- сно лица коме је апелант продавао опојне дроге. Правила Уставног суда. Правила Уставног суда. има апелациону надлежност у питањима која о предлогу за продужење притвора и о жалби на рјешење за одре. првостепеног вијећа.. т.Б. Апелант кључак је ли нека чињеница доказана. 343 од 27. дато на главном претресу нема правну ваљаност. су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због ђивање притвора апеланту.Broj 69 16. је је одлучивало о жалби против рјешења судије за претходни по- њиченог. ступак о одређивању притвора. апелант подно. Апелант се жали против одлука донесених у кривичном 19. године. године. “прије Члан 37. септембра 2006. године.. Европске конвен- Републике Српске”. због непостојања повреде права на пра- вичан поступак. Уставни 16. односно одлуке која се њоме оспорава.. свако има средује у продаји или куповини или на други начин неовлашћено право на правичну и јавну расправу у разумном року пред незави- ставља у промет супстанце или препарате који су проглашени за сним и непристрасним. Стога ће Уставни суд испитати “Члан 14. законски заступник или пуномоћник оштећеног. Због свих наведених разлога.. 2. а није ни саучесник у извр. Даље. У одговору Окружног тужилаштва на апелацију износи се суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу хронологија овог кривичног поступка. или ко ради продаје купује. наводно незаконитог поступања овлашћених радника МУП-а.В. з) ако се пресуда заснива на доказу на коме по одредбама овог терије која је дата на вјештачење. уједно одлучивао Уставни суд.” “Члан 224. број 50/03) релевантне одредбе гласе: ције примјенљив у овом предмету. Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пре- правној ствари. поступак или судије за претходно саслушање у овој кривично. изведених доказа. апелација испуњава и лацији већ разматрани и оцијењени у одлуци Окружног суда. па је члан 6. није основана сумња у рад овлашће. Основни суд наводи да тај свједок није лице за које је доказано да 22. као и су изнесени на главном претресу. ни. противрјечна сама себи си апелацију Уставном суду предлажући да се уважи доношењем или разлозима пресуде. да ли је тај поступак био правичан онако како то захтијева члан 6. главног претреса упознало са доказима и већ формирало свој став Разлози за изузеће у односу на овог”. у року од 60 дана. и 4. 1. тако да је оставио дио ма. Против овог рјешења апелант . 25. 2007. У одговору Окружног суда на апелацију наводи се да оспо. број 49/03) релевантне одредбе гласе: е) Право на правично саслушање у грађанским и кривичним стварима и друга права у вези са кривичним поступком. с обзиром да се пресуда заснива на исказу свједока Д. Правила Уставног суда. или ко по. како је прописано чланом 16. Члан 303. нити постоји неки други формал- ничном стању након савјесне оцјене сваког доказа појединачно и ни разлог због ког апелација није допустива.. држи или преноси. року од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио од- ка. У погледу ових навода. Међутим. утврђења суда. [. ви првостепеног вијећа нису поступали као судије за претходни 21.. “Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска V . 26. Апелант сматра да вијеће може да се упозна са оптужницом и са доказима тек у току извођења доказа на главном Судија не може да врши судијску дужност: [..2010. Апелант б) ако је на главном претресу учествовао судија који је морао закључује да одузети предмети нису прегледани у смислу члана да се изузме..] 135. ју ваљаност и у том смислу свједочење судије за претходни посту. тужилац и други органи који учествују у поступку дужни ступак у томе што је апеланту судило. гову непристрасност.. Европске конвенције у релевантном дијелу гласи: (1) Ко неовлаштено производи.].. тврди да материјал који је дат судији за претходни поступак и онај који је вјештачен није исти материјал. КЗ РС подигнута оптужница на основу закони. па је као доказ изгубио сво. да је притвор апеланту одредио судија за претходни поступак Ра- пао као бранилац.. тј. казниће се затвором од једне до десет година. став 1. како наводи. став 2. У одговору Основног суда на апелацију наводи се да је 20. кова могућих сходно закону. марта шаван нити му је дат икакав имунитет.б) Устава Босне и Хер- као неоснована. ђ) ако постоје околности које изазивају разумну сумњу у ње- 14. и у вези с осталим доказима и на основу такве оцјене изведе за- ћи да она нису објективизирана нити тачно утврђена. односно оптуженог. Даље.. јер није очи- је своју одлуку засновао на правилно и потпуно утврђеном чиње. оспорену пресуду апелант је них службених лица ЦЈБ Бања Лука као ни у поступање судије за примио 29. У погледу творни правни лијекови могући сходно закону и ако се поднесе у навода да је почињена битна повреда одредби кривичног поступ.. Затим. 2.. како наводи апелант. маја претходни поступак. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или продају. Устава Босне и Херцеговине у релевантном дије- реним пресудама није повријеђено право на правично суђење. (1) Суд заснива пресуду само на чињеницама и доказима који је поткријепљен другим доказима. У складу са чланом 16. пресуде било ког суда у Босни и Херцеговини. тврдећи да су му тим то прибављених доказа које Тужилаштво таксативно наводи и без пресудама повријеђена права из члана II/3. прерађује. а нису учествовали ни у доношењу одлуке која се суде. сматрају. године. марта 2007. тако и оне које им иду у корист. ја за претходни поступак Раденко Јанковић. цеговине. луку о посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио. На крају..Допустивост 15. Пресуда Окружног суда број 011-0-Кж-06-000-469 од 23. Апелант спори начин. Европске конвенције.. ЗКП РС. члана 16.32 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . или ако пресуда уопште не садржи разло- одлуке којом ће апелант бити ослобођен..]” опојне дроге. а она обухватају: (…) 18. уз оцјену да је због кривич.

септембра 2006. па према томе ни приликом доношења првосте.2010. ни једним чланом мета. у вези са апе- С друге стране. односно зашто није вје- да је он крив за предметно кривично дјело. сти. Даље. 1. и 3. ва на правично суђење из члана 6. како се наводи вољно образложио пресуду у дијелу који се односи на оцјену про- у апелацији. одузимање пред- ји је апеланту одредио притвор. како је нагласио Европски суд. али ниједан директно испитивани. није до битне повреде кривичног поступка.Б. дат никакав имунитет. августа ло које му је стављено на терет. били изведени на главној расправи а апелант је имао могућ- uschildt против Данске. став 50).” (види пресуде Nortier од 24. се упозна са оптужницом. твора. првостепени суд је дао јасно и разложно обра- ло став и мишљење према тада осумњиченом апеланту у смислу зложење зашто је прихватио неке исказе. у току лантовим тврдњама да он није извршилац кривичног дјела за које поступка у ком је одлучивано о жалби у вези са притвором. одлука о томе да ли судило вијеће које је у ранијој фази одлучивало о апелантовој жал- постоји основана сумња као неопходан законски услов за одређи. такође запажа да је апелант имао могућност да изнесе своју одбра- дије имале предубјеђење о апелантовој кривици због чињенице да ну лично и преко браниоца. апелант такође спори да и други докази у овом 37. предметна процесно- правна ситуација није наведеним одредбама закона експлицитно Предсједник предвиђена као разлог због ког би судија облигаторно морао да се Уставног суда БиХ. вали. Осим тога. неспорно је да је судско вијеће ко. т. првостепени суд је до- његово право на правично и непристрасно суђење.. 36. Осим тога. Нико од њих из Ви. а имајући у виду већ наведени став Др Миодраг Симовић. Ha. Међутим. регулатору и је да чињеница да је првостепено вијеће одлучивало и о жалби оператору система електричне енергије у Босни и Херце- . би указивали на повреду права на правично суђење у погледу до- јећа није био судија за претходни поступак који је одредио мјеру казног поступка како је то апелант навео. да чињенице којима се доказује кривично дјело нису утврђене на правилан и законит начин. нема кршења права на правично су- јер. он није саучесник у извршењу предметног зумну сумњу у његову непристрасност (тачка ђ)). односно де кривичног поступка. Уставни суд закључу. сходно члану предмету учествовао у доношењу одлуке која се оспорава прав. јер само таква процесна ситуација доводи водно незаконитог поступања овлашћених радника МУП-а. при томе дајући јасне разлоге зашто је прихватио налаз вјештака. се терети. Устава Босне и Херцеговине..р. чији исказ апелант оспорава.В. Уставни суд закључује да нема повреде права на правично чито да ли постоји основана сумња да је осумњичени починио суђење из члана II/3. лица ком је апелант продавао опојне дроге. Стога. казе. Уставни суд подсјећа на став Европског суда за ко су редовни судови цијенили доказе и којим доказима су вјеро- људска права који сматра да “. Битан је “обим и природа” других мјера које се ђење закључка о доказаности да је апелант починио кривично дје- предузму прије суђења.. а наро. 33. У конкретном предмету. 1. који су унакрсно и ном поступку о жалби за одређивање мјере притвора.е) Устава је одлучује о жалби против притвора није могло. учествовале у жалбе. па је Вијеће од троје судија Основног суда донијело Рје. би против рјешења о притвору. одлуке учествовало у жалбеном поступку у ком је потврђена мјера при. д) и ђ) ЗКП РС утвр. 35. Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке. јер тај доказ. па пре- ђено је да судија не може да врши судијску дужност ако је у истом ма томе он није особа која не смије да се заклиње. која Уставни суд не сматра мањкавим. притвора. учествовање судије у доношењу одлуке о одређи- вању притвора.. ЗКП РС. ђење повријеђено и због коришћења исказа свједока Д. став 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . године. како је раније елаборисано. није ним лијеком (тачка д)) и ако постоје околности које изазивају ра. Даље.Б. дакле вичном поступку. у дијелу који се односи на оцјену проведених доказа.07. или учествовао у кривичном дјелу због ког се саслушава. па ове законске одредбе не могу доказ изведен на главном претресу. априла 1994. На основу члана 61.е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6. ко. ЗКП РС изричито забрањује.В. Закона о преносу. ђења Основног суда да је овом свједоку уопште продавао хероин. само по себи. против рјешења судије за претходни поступак о притвору не пред- шење број 071-0-Кв-06-000 397 од 28. Европске конвенције. чланом 303. од тих судија није учествовао као судија за претходни поступак ко. па тиме повриједили ровао апелантовим исказима. д) и г) ЗКП РС). поступку није прекршено апелантово право из члана II/3.чињеница да је судија донио одлу. Наиме. апелант сматра да је његово право на правично су- ја за претходни поступак није уопште касније учествовао у кри. Стога Уставни суд сматра и ове наводе о кршењу права на дије за претходни поступак или судије за претходно саслушање у правично суђење неоснованим. због на- пене кривичне пресуде. На основу члана 4. серија А ност да те доказе испита и да им супротстави друге доказе.. та чињеница не значи и да је тада вијеће. предсјед. мељно анализирана у другостепеној пресуди (страна 2 пасус 6 тачка б) ЗКП РС предвиђено је да повреда одредби кривичног по. Европске конвенције када је апеланту у првостепеном поступку према релевантном процесном законодавству. ставља кршење принципа “непристрасног суда” као елемента пра- јим је жалба браниоца осумњиченог апеланта одбијена у цијело. Међутим. образложења. кривичном поступку нису прибављени на ваљан начин. Свједоку Д. извршио увид у бројне материјалне доказе. Затим. Уставни суд није пронашао елементе који поступак одредио мјеру притвора. И на крају. чи. што члан 37. не може да представља околност ко. фото-документација и други релевантни докази. та забрана да вијеће које је одлучивало о жалби против рјешења оспоравајући да исказ овог свједока уопште може да се користи којим је одређен притвор апеланту не може да буде вијеће које ће као доказ у овом поступку. Уставног суда су коначне и обавезујуће. чланом 37. а нису учествовали ни у доношењу другостепене одлуке о жалби против првостепене пресуде (члан 34. године и Fey Уставном суду произилази да је у току поступка првостепени суд од 24. Уставни суд сматра да је овај кретном предмету то није случај. потврђена. став 1. оптужница и докази који пот- крепљују наводе о основаности притвора су sine qua non за одлу. него је по. 32. а не због чињенице да су су. да оспорава начин на који су судови су учествовале у жалбеном поступку у ком је судија за претходни цијенили доказе. њиховог довођења у међусобну везу и изво- непристрасности. Закључке првостепеног суда у погледу оцјене до- 31. енергију требан већи степен извјесности који мора у сваком конкретном случају да буде поткријепљен релевантним доказима да би се до- вела у питање правичност таквог поступка. Из документације списа и оспорених одлука се види да суди. Сходно члану VI/5. а апелант и не тврди да није да се примијене на конкретну правну ситуацију. године). Уставни суд запажа поткријепљен другим доказима. као што је вјештачење. Такође. претресање просторија. У вези са апелантовим приговором ка- 30. у доно- шењу одлуке. Наиме. Европске конвенције.16. У конкретном случају су судије. након тога. а нити један члан тог вијећа није био у улози судије за проведеног доказног поступка и свеобухватне анализе тих доказа претходни поступак. 153.6. маја 1989. Апелант спори начин као и утвр- да у одредбама ЗКП РС у тексту закона нигдје не постоји изричи. да би и те околности довеле до битне повре. Уставни суд казног поступка на главном претресу. тање. већ у тој фази. године.Broj 69 33 се жалио. пресуда од 24. овој кривично-правној ствари. Из свега наведеног. провео веома обиман доказни поступак и у својству свједока са- ју непристрасност апелант доводи у питање. Међутим. ведених доказа. чију законитост апелант доводи у пи- кривице не могу да буду исто третирани” (види Европски суд. заузе. нити је процесиран. Из документације списа и оспорених пресуда произилази каза је у цијелости прихватио другостепени суд и у том правцу дао да је коначна одлука о кривици донесена на основу проведеног до. 154.. Из документације предочене 1993. Исто тако. 37. увидом у оспорене пресуде Уставни суд запажа да је прво- ке у предмету прије суђења. “сумња и формално утврђење ђење ни када су сви докази. ст. Уставни суд ЗКП РС вијећу које је одлучивало о жалби за одређивање мјере запажа да је првостепени суд довољно јасно образложио пресуду притвора није забрањено да касније суди у редовном поступку о утврђивању постојања кривичног дјела и кривичне одговорности. Такође. године. имао могућност да овај доказ испита и да му супротстави своје до- ник вијећа и чланови првостепеног вијећа нису поступали као су. у кон. VIII . а да касније има функцију судије у степени суд у својој пресуди у потпуности описао процес поједи- судници у том предмету није по себи некомпатибилна са захтјевом начне оцјене доказа. став 1. кривичног дјела. т. вриједност овог доказа је те- апеланту судити на главном претресу. које је донио судија за претходни вање притвора није исто што и одлука која се донесе као резултат поступак. Европског суда. Уставни суд закључује да у конкретном Уставни суд не може да прихвати апелантове наводе да вијеће ко. Поред тога. Уставни суд запажа да.Закључак чење да ли су испуњени услови за одређивање притвора. Правила Уставног суда. Државна регулаторна комисија за електричну ја би могла да изазове сумњу у његову непристрасност. пресуде Окружног суда) и утврђено је да овај свједок није лице за ступка постоји ако је на главном претресу учествовао судија који које је доказано или за које постоји основана сумња да је учинио је морао да се изузме. слушао свједоке оптужбе и свједоке одбране. изузме из учествовања на главном претресу и. да Босне и Херцеговине и члана 6. је је учествовало у доношењу првостепене пресуде Основног суда 38. Такође. С једне стране. фебруара 1993. став кривично дјело које му се ставља на терет. с. Saravia de Carvalho од 22.

године. године Комисије. па ротације чланова Комисије на овој функцији. О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ДРЖАВНЕ У складу са чланом 4. године. број 7/02) и члана 11. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављу. јуна 2003. чланови Комисије се на равноправној основи измје- њују на дужности предсједавајућег Комисије сваке године. године i ци Државне регулаторне комисије за електричну енергију. у одржаној 28. јула 2010.34 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . члан Комисије. године. ентитета. с. Образложење Статута Државне регулаторне комисије за електричну Одлукaмa Парламентарне скупштине Босне и Херцего- енергију (“Службени гласник БиХ”. од 24. јуном 2010. за предсје- шњем мандату почевши од 1. именовани су: Мирсад Салкић. Закона о преносу. јуна 2010. Број: 01-02-4-194/10 Предсједавајући је се у “Службеном гласнику БиХ” и службеним гласилима 28. у једногоди.07. године. слиједом принци- регулаторне комисије за електричну енергију. број: ПС БиХ број 113/07. вине.р. број 41/03). говини (“Службени гласник БиХ”.2010. са даном 30. на сједни. јуна 2010. сeптeмбрa 2007. регулатору и РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ оператору система електричне енергије у Босни и Херцего- ЕНЕРГИЈУ вини. д о н и ј е т а ј е Државну регулаторну комисију за електричну енергију. Тузла Мр Владимир Докић. од 30. . ОД Л У К А Никoлa Пejић и мр Владимир Докић. I Након протека једногодишњег мандата мр Владимира Мирсад Салкић бира се за предсједавајућег Државне Докића.Broj 69 16. давајућег Комисије у новом мандатном периоду бира се II Мирсад Салкић.6. у саставу од три члана. број: ПС БиХ број 61/03.

 .

     122.  .

  77.    .

 .

 58/08). („   “.   .

 .

        !" # $% & #! $!" # & & '! !" .

 .

 2010. . 1.

 31. 2010. .

 .

 .

  ! .

"# .

 # .

 .: !.

 .

 % ! ' *.  . (  ) . $ .

 .

 & .

 + .

 .

 „Med- .

710  Medtronic ( “ ( . tronic“ „- Pro-Flo Angiographic Catheter Inc..

5. .1.5. . 25.  4 06-07. $  . 2015. III Parkway. 1.   982-3/09 2010. 26. . .

) . <. MN  . Minneapo- lis.

.

55432..  % „Med- Export XT Catheter .

. tronic“ ( .

1.5. .5. .   Inc. ( “ 06-07. 2. 710 „-  . 25. 26.  Medtronic .  .

GEZ62007B lis. Minneapo. 2015. MN <. Parkway. x EXPORTXTCE .): III 982-4/09 2010. $  x  .

x EXPORTAPCE .

 % „Med- . 55432..

. tronic“ „- Angiographic Guidewires Inc. 710 ( “ (.

 Parkway. 3. 26. 25. . .1. .5.5. . 2015.   III 982-5/09 2010.  Medtronic 06-07. –  4.

Minneapo.) $  . MN .  . lis.

. 55432. <.

 % Mullins Transseptal Intro Set (.

  . .

  .

): x Mullins Transseptal Intro Set „Med- (6F) Pedriatic (008530) x Mullins Transseptal Intro Set .

(6F) Adult (008550) <. 2015. .1. Minneapo- x Mullins Transseptal Intro Set lis. $  . MN  ..5. (8F) Prediatic (008532) 982-6/09 2010. x Mullins Transseptal Intro Set III 06-07.5. 26. . 710 (7F) Pedriatic (008531)  Medtronic ( “ 4. 25. Parkway. tronic“ „- Inc. .

x Mullins Transseptal Intro Set .

. w/sideport (008591) . 55432.  % (7F) Adult (008551) x Mullins Transseptal Intro Set (8F) Adult (008552) x Mullins Transseptal Intro Set (8F) Adult.

07. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE .2010.Broj 69 35 Brockenbrough Needles (  .16.  „Med- .

  .

): .

. 2015. 5. Minneapo-  .5. x Brockenbrough Adult Needle III Parkway. 26.1. .. . x Brockenbrough Pediatric Set lis. 710  Medtronic ( “ (003993) 06-07. 25. $  (003994) 982-7/09 2010. MN <.5. tronic“ „- x Brockenbrough Adult Set Inc. .

(003996) .

55432. x Brockenbrough Pediatric  % Needle (003997) „Med- ..

. 26. . 6. 710 NC Sprinter RX  Medtronic ( “ 06-07.1.5. 25. ( ..5. tronic“ „- Inc. .

 <.  III Parkway. $   ) . 982-8/09 2010. 2015. MN  . Minneapo- lis.

.

 % „Medtroni . 55432..

710 Everest Inflation Device (AC2200. AC3205P) 06-07. . AC3200. 25. „- Medtronic ( “ AC2205P. . 7.  Parkway.5.5. (.1. 26. .. c“ Inc.

.

  .

& III 982-9/09 2010. Minneapo. 2015. $   .

 ) . 55432. MN  . lis. <.

.

. %  • SJM Confirm™ Implantable Cardiac Monitor .

. „St. Jude Medical“ „ - ( + .

One .  Inc.1.    ( : DM2100) 06-07.

= 8. <>- • SJM Confirm™ Implantable - Paul. 2015. MN 6.. Lillehei . III 2010.5. Plaza.5. St. Cardiac Monitor ( +  . 25.“ 2350-4/10 26.

   ( : .

& ? % DM2102)  „St.. Jude . 55117.

Medical“ „ - Inc.. One • Merlin Patient Care System  .

= 9.5.5. 26.“ 06-07. 25. (   (. Lillehei ..1.

MN  6. St. 55117. <>- . 2015.+  ( : 3650) . Plaza. III 2351-4/10 2010. Paul. & ? .

%  „- ..

. <“ „.

. . '. .

“ x Kosmodisk Classic 06-07. 5. .1. *  .5.

$.2010.. 10... *- x Kosmodisk Active .   1. x Kosmodisk Prestige I 2397-2/10 6.5. 2015. . 1412  54.

    # ..

 # .

 .

 . 1.

 2010. . 31.

 27.2-4005/10 28. . 2010. : 10-07.

 % .. .  122. & ?  = '>+= .  .

  77.    .

 .

 58/08).   . („   “.

 .

 .        !" $% ?& # '! !" ! !.

 .

 . % & ' *. (  ) $ .

 .

 . .

 + .

 .

 x Chlamy-Check-1 „Veda. „@ -  .

  & .

Lab“. ( “ Chlamydiae ..

1. 2015. 1073) nsion.  (1001.02. 1003. . ZAT '- x PSA-Check-1 . #   l’Expa. 3/09 2010. . Rue de . 1072. . 1002.1-64. 10. du 6. 1071.02. 11. #  ? 06-07.

07.36 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . & specific antigen – 4 .Broj 69 16.   & PSA Prostat Londeau.2010.

32003) x Toxin B-Check-1   & Toksin A antigena C. 6003. 7071. 37002. 7002. Rue 17035) „@ - . Pylori-Check-1   & IgG  H. difficile 4 (37001. 32042.    „Veda. 17033. 8053. 8052.     (7001. 8082.P. 17071. 6071. (17001. 8093) @ x Easy Reader  & # 4 # # # – (36100) x Toxin A-Check-1   & Toksin A antigena C.. 6031. 7003. 6072. 37003) x Duo Toxin A+B-Check-1   & Toksin A i Toksin B antigena C. Cedex. Lab“. difficile 4 (32001. 6073.   181. 6002. 61006   Alencon (8051. 8081. Cerise. 6033. 32002. 8084. 17031. 7072. 8083.     (6001. ?   . 6032. 7073) x H. B. 32043) x Strep A-Check-1   & Streptococcus-a. 6035) x Strep B-Check-1   & Streptococcus-a. difficile 4 (32041. Pylori  .

 Londeau.. 6.    D 4/09 2010.   2.02. (16001) 181.1-64.  Infectious Mononucleosis ? 06-07. B.02. ZAT ( “   & IM du . '- .P. . 2015. de l’Expa- x IM-Check-1 nsion. Derise. . 11. 61006 x TB-Check-1 & . 10.  .

26030. 22073) x Syph-Check-1   & # #  Treponema pallidum  .  „Koch“  @  .    (26001. 26073. 26002.-Check-1   & histidin-rich protein (HRPII) liznih eritrocita ( ) . F. 22003. 26031. Alencon   & # # ?  Dedex.. 26032) x P. 26003. 22072. 22002.    (22001. 26072. 22071. 26071.

35035) x Chagas-Check-1   & # #  Tryponosoma cruzi  .    (70051. 70053) x Duo Lyme IgG+IgM-Check-1   & # # .    (47051. 35072. 35003. Plasmodium falciparum (35001. 71053) x Lyme IgM-Check-1  & # # IgM  Borrelia burgdorferi  . 35002. 35031. 47053) x Lyme IgG-Check-1   & # # IgG  Borrelia burgdorferi  . 71052. 35071. 35033. 35073. 35034. 70052. 47052.    (71051.

21053. 3003. 3041B. 21083.2010. 5072.07. HS34082. 14002.    (9001. 9002. 5060. 3036. 3023. 72082. 5073. 5034. 3021. 71043) x Babycheck-1   & # # #    " (3001. 9003. 21181. 5031. 3043B. 11031. HS34053. 14093) x HS CRP-Check-1   & CRP C- reactiv  . 21182.Broj 69 37 IgG i IgM  Borrelia burgdorferi  . 11071. 15093) x Troponin I-Check-1   & =    (28001. 11080) x L-Check-1   & LH Human Luteinizing Hormon  " (5001. 3033. 72081. 28071. 5037. 28072. 5003.11033. 14003. 28082. 72052. 3084. 28083. 28093) x Adeno-Check-1   & . 3076-4. 11072. 3093-3L) x Evidence   & # # #    " (3060) x FSH-Check-1   & FSH  " (11001. 5071. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . 21103. 72053. 9093) x TSH-Check-1   & TSH-a Human Thyroid Stimulating Hormon  .    (71041. 15002. 3072. 72093) x MGL-Check-1   & #   . 28053. 9082. 21102. 3002. 15003. HS34083) x D-Dimer-Check-1   & D-dimer  . 9081. 21082. 28073. 11032. HS34081. 9083. 11060. 28051. 28003. 28052. 21051. 5080) x Prolac-Check-1   & #   hPRL  . 11002. 5002.16. 5032. 3071. 11073. HS34052. 21093) x CK-MB-Check-1   & CK-MB Creatine Kinase MB-Isoenzym    (14001. 14072. 21052. 28002. 21183. 3022.    (HS34051. 14073. 11003. 72083.    (72051.    (15001. 21081. 3042B. 71042. 3073.    (21101. 28081. 3020.

29031. 4 (29001. 30003. 30031. 30033) x Duo Rota-Adeno-Check-1   & . 29003. 30002. 29032. 29002. 30032. 29033) x Rota-Check-1   & #  4 (30001.

  4 (30041. 30043) x RSV-Check-1 . 30042.

31003) x Influenza A-Check-1   & Influenza  - .2010.Broj 69 16.07. 31002.   & !Q (Respiratory Syncytial Virus)   (31001.38 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE .

   (49001. 49002. 49003) x Influenza B-Check-1   & Influenza  - .

49103) x Duo Influenza A+B-Check-1   & Influenza   - .   (49101. 49102.

18033.18032. 18003. 49043) x IgE-Check-1   & IgE  (18001. 92073) x Drug-Check-1 Benzodiazepine   & . 27002. 34093-3L) x M-Albu-Check-1   &    " (27001. 27033.   (49041. 34038. 18031. 34039. 92072. 34035. 27071. 34073.    (34001. 27072. 49042. 27031. 34071. 34034. 27003.    (92071. 34002. 34003. 27034) x Tetanus-Check-1   &    . 27073. 34031. 34072. 18093) x CRP-Check-1   & CRP C- Reactiv Protein  . 18002.

19772.19173. 19202. 19102. 19134. 19131. 19731. 19771. 19734. 19302. 19333) x Drug-Check-1 THC   & . 19003. 19203. 19002. 19373. 19773. 19733) x Drug-Check-1 Metamphetamine   & 4  " (19001. 19071. 19072. 19372. 19303. 19272. 19171. 19273. 19703. 19334. 19702. 19371. 19073. 19034. 19234. 19172.  " (19701. 19103. 19033) x Drug-Check-1 Amphetamine   & 4  " (19201. 19233) x Drug-Check-1 Morphine   & 4  " (19101. 19133) x Drug-Check-1 Cocaine   &   " (19301. 19271.

19432. 19634. 19472. 19433) x Drug-Check-1 Barbiturates   &  " (19601.  " (19401. 19671. 19603.19473. 19673. 19403.19672. 19471. 19602. 19633) x Drug-Check-1 TCA   & TCA  # . 19402. 19434.

  " (19901.19972. 19973. 19931. 19902. 19903. 19933) x Drug-Check-1 Duo Metamphetamine Morphine . 19934. 19971.

Broj 69 39   & 4  4  " (19041) x Drug-Check-1 Duo Metamphetamine THC   & 4  .07.16.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE .

4 .  " (19051) x Drug-Check-1 Panel 3 (Amphetamine-Morphine-THC)   & 4 .

 . 19813) x Drug-Check-1 Panel (Amphetamine-Metamphetamine- Cocaine-Morphine-THC)   & 4 . 19812.  " (19811. 4 . 4 .

23082. 23081. 25093) : 10-07. 25003.    (25001. 19803) x CEA-Check-1   & CEA Carcinoembryonic a  . 4072B. 4003. 4071B. 4072. 23082. 4071. 4052. 45093) x HEM-Check-1   &  & 4 (4001. 4053. 25002. 4031. 4073) x HEM-Check-2   &  & 4 (4051.    (45051.2-3978/10 25. 4053. 23093) x FRT-Check-1   & FRT ferritin  . 4002. 2010. 4073B. 23002. 45053. 23003.    (23001. 4035) x HEM-Check-2   &  & 4 (4051. 4052. 45052.  " (19801. 4073) x Poly-Check   &  & 4 (4084) x AFP-Check-1   & AFP-a Alphafetoprotein  . 19802. 4033. 4072. . 4071. 4032.

. . & ?  = '>+= . % ..

. .д. . . . . . . Рјешење о именовању представника Акцијског број: АП 1471/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Одлука о допустивости и меритуму. . . .slglasnik. .07. . . . . . . број: АП 4000/09 . . . . .40 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE . . .1 Рјешење о ступању на снагу катастра 1082 Одлука о давању сагласности на Правилник непокретности дијела општине Братунац. . .2010. . . . . . . . . .2 Одлука о избору предсједавајућег Државне Рјешење о именовању представника Акцијског регулаторне комисије за електричну енергију . . . .9 Агенције за сертификацију. . . . .д. . . . . . . 1086 Одлука о давању сагласности. . .д. . . . . године 1083 Одлука о давању сагласности на Статут издата потврда о одјави . . . . . . . . . . . .д. . .3 Списак медицинских средстава за која су издате потврде за упис у Регистар МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ медицинских средстава. Казнено-поправног завода Фоча . . . . . . .org. .19 број: 04/1-012-2-1354/10 . .д. . .3 унутрашњој организацији и систематизацији РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И радних мјеста у Министарству унутрашњих ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ послова . . . .1 РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1084 Одлука о давању сагласности на Правилник Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење о контроли квалитета рада чланова Савеза тарифних ставова за коришћење транспортног рачуновођа и ревизора Републике Српске . . . . . . . . . . . . Технички уредник Весељко Кнежевић. . . . . . . . . Рјешење о именовању представника Акцијског број: АП 1533/07 . . . . . Бања Лука и 551-001- 00029639-61 код Нове бањалучке банке АД Бања Лука. . . . . . . . e-mail: slglasnikrs@blic. . . .33 фонда Републике Српске а. . .35 Оснивач: Влада Републике Српске. . . . . . . . . . . . . факс (051) 456-331. . . . . . . . . . . . број: 10-07. . . . . . . . . . . . . . . . . 567-162-10000010-81 код Volksbank а. . .2-4005/10 . . .net Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је уписан у регистар јавних гласила под бројем 37. . . . . . . . . . . Бања Лука СРЕДСТВА БиХ у Скупштини друштва капитала ЈКП “Лисина” Шипово . . . . . . . . . . . Скупштини друштва капитала ЈП број: АП 3604/07 . . . . . . . . .1 Правилник о измјенама и допунама Правилника ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ о унутрашњој организацији и систематизацији 1081 Одлука о давању сагласности на Правилник радних мјеста у Републичком заводу за о измјенама и допунама Правилника о статистику . .д. . . . . . . . јуна 2010. . . . . . Бања Лука. . . . . . . . . . . . . . . .15 1085 Одлука о давању сагласности на План УСТАВНИ СУД БиХ утрошка средстава за капитална улагања Одлука о допустивости и меритуму. . . . . . . Уредник Вишња Бајић- Прерадовић.2 система природним гасом у Републици Српској .25 “Пољопривредник” Скелани . . .15 Саве . . . . . . . . . . . . . . .34 1087 Одлука о оснивању одјељења затвореног Списак медицинских средстава која се типа и полуотвореног одјељења у саставу бришу из Регистра медицинских средстава. . . .22 фонда Републике Српске а. . . . . . . . . . . . . и Фонда за АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА реституцију Републике Српске а. . поштански фах 88. . . . .2 Одлука о допустивости и меритуму. . 456-341 и 456-349. . . . . . . рачуноводство: (051) 456-337. “Водовод ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ и канализација” Модрича . . . . .д. . . . . . . . . . . . . . . . . .Broj 69 16. . . . . број: 01-136-783/10 . . . . . . .30 фонда Републике Српске а. . . . . .3 број: 10-07. . . .2 Одлука о допустивости и меритуму. . . . . Агенцији за воде обласног ријечног слива број: У 16/09 . . . . . . . јуна до 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бања Лука ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА у Скупштини друштва капитала а. . . . . . . . . . . http://www. . . Телефон: (051) 456-330. . .1 Списак пореских обвезника којима је у периоду од 16. . . претплата: (051) 456-339.д. . . . . . . Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука. .4 унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ статистику . . . . . . .2-3978/10 . . . . Бања Лука. . . . Бања Лука у Одлука о допустивости и меритуму. . . . . . редакција: (051) 456-357. . Интернет: (051) 456-346. . . . . . . . . . . СА Д Р Ж А Ј ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1080 Указ о додјели одликовања. . . . . . . . . . . . . Директор и главни и одговорни уредник Сребренка Голић. . . . Жиро- рачуни: 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а. . . . . . . . . . акредитацију и унапређење квалитета здравствене РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ заштите Републике Српске . . . . . . . . . о измјенама и допунама Правилника о и то за КО Братунац . . . . . . . и Фонда за реституцију Републике Српске а. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .